+ ipil.sk

TRAMAL retard tablety 100 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06689-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


TRAMAL retard tablety 100 mg

TRAMAL retard tablety 150 mg

TRAMAL retard tablety 200 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramal retard tablety a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Tramal retard tablety

3. Ako užívať Tramal retard tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tramal retard tablety

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Tramal retard tablety a na čo sa používa


Liek Tramal retard tablety sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti.


Tramadol, liečivo lieku Tramal retard tablety, je centrálne pôsobiace analgetikum triedy opioidov. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu. Tieto nervové bunky znižujú intenzitu vnímania bolesti, pričom tramadol túto prirodzenú funkciu zvyšuje.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Tramal retard tablety


Neužívajte Tramal retard tablety:

- ak ste alergický na tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte akútnu otravu alkoholom, tabletami na spanie, liekmi na zmiernenie bolesti alebo psychofarmakami (liekmi ovplyvňujúcimi náladu a emócie);

- ak užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch pred liečením týmto liekom (pozri časť „Iné lieky a Tramal retard tablety“);

 • ak ste epileptik a vaše záchvaty nie sú adekvátne kontrolované liečbou;

 • ako náhradu pri odvykacej protidrogovej liečbe.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Tramal retard tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

ak máte podozrenie, že môžete byť závislý na iných silných liekoch na zmiernenie bolesti (opiátoch);

- ak máte poruchy vedomia (ak sa cítite na odpadnutie);

- ak ste v šoku (znakom čoho môže byť studený pot);

- ak máte zvýšený tlak v lebke (napríklad po zranení hlavy alebo pri ochorení mozgu);

- ak máte problémy s dýchaním;

- ak máte sklon k epilepsii alebo kŕčom;

- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.


Epileptické záchvaty boli pozorované u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg).


Venujte pozornosť tomu, že užívanie lieku Tramal retard tablety môže viesť k vzniku telesnej alebo psychickej závislosti. Ak užívate liek Tramal retard tablety dlhodobo, môže sa jeho účinok znížiť a môže byť potrebné zvýšenie dávok (vznik tolerancie). U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo u pacientov závislých na liekoch sa odporúča len krátkodobá liečba týmto liekom pod sprísneným lekárskym dozorom.


Poraďte sa s lekárom aj v prípade, keď sa niektorý z týchto problémov u vás prejaví počas liečby liekom Tramal retard tablety alebo ste s ním mali skúsenosť v minulosti.


Iné lieky a Tramal retard tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Liek Tramal retard tablety sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (liekmi na liečenie depresie). A to ani v prípadoch, keď sa inhibítory MAO používali v priebehu posledných 14 dní pred podaním lieku Tramal retard tablety.


Ak užívate lieky obsahujúce

 • karbamazepín (na liečbu epileptických záchvatov),

 • ondansetrón (proti žalúdočnej nevoľnosti)

účinok lieku Tramal retard tablety môže časom slabnúť a doba jeho pôsobenia sa skrátiť. Váš lekár vám povie, či liek Tramal retard tablety užívať a v akej dávke.


Riziko vedľajších účinkov narastá,

 • ak súčasne s liekom Tramal retard tablety užívate lieky, ktoré tiež tlmia mozgové funkcie, trankvilizéry, lieky na spanie, analgetiká ako je morfín alebo kodeín, vrátane alkoholu

 • ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú záchvaty kŕčov, ako sú určité lieky proti depresii a antipsychotiká. Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate Tramal retard tablety. Váš lekár vám povie, či sú Tramal retard tablety pre vás vhodné

 • ak užívate určité antidepresíva. Tramal retard tablety môžu vzájomne spolupôsobiť s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť príznaky, ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov vrátane svalov, ktoré regulujú pohyby očí, podráždenie, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené napätie svalov, telesná teplota vyššia ako 38 °C

 • ak užívate liek Tramal retard tablety súčasne s liekmi na prevenciu abnormálneho zrážania krvi, tzv. kumarínovými derivátmi (napr. warfarín). Liek môže ovplyvniť ich účinok, čím môžu vzniknúť malé modriny (ekchymózy).


Tramal retard tablety a jedlo a alkohol

Počas liečby liekom Tramal retard nepite alkohol, pretože účinky tohto lieku a alkoholu sa môžu navzájom zosilňovať. Jedlo neovplyvňuje účinok lieku Tramal retard tablety.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Existuje málo informácií o bezpečnosti užívania tramadolu v tehotenstve.

Tehotné ženy nemajú užívať liek Tramal retard tablety.


Dlhodobé užívanie počas tehotenstva môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného príznaku.


Dojčenie

Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie tramadolu počas dojčenia. Do materského mlieka sa dostáva malá dávka užitého lieku. Po užití jednej dávky nie je obvykle potrebné prerušiť dojčenie, v inom prípade sa poraďte so svojím lekárom.


Na základe skúseností u ľudí tramadol nemá vplyv na plodnosť mužov a žien.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek Tramal retard tablety môže ovplyvniť vaše reakcie. Ak sa tak stane, neveďte vozidlá, neobsluhujte žiadne elektrické zariadenia alebo stroje a nepracujte bez pevného zaistenia.


Tramal retard tablety obsahuje laktózu.

Tablety Tramal retard tablety obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tramalretard tablety


Vždy užívajte tento liek presne tak ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka sa stanovuje s ohľadom na vašu intenzitu bolesti a vašu individuálnu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu účinnú dávku. Neužívajte viac ako 400 mg tramadoliumchloridu denne, s výnimkou ak vám to lekár nariadil.


Ak vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka lieku Tramal retard tablety je:


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

1 alebo 2 tablety lieku Tramal retard tablety 100 mg 2-krát denne (zodpovedá 200 mg tramadolu), najlepšie ráno a večer.


Váš lekár vám môže v prípade potreby predpísať inú vhodnejšiu silu lieku Tramal retard tablety (Tramal retard tablety 150 mg alebo Tramal retard tablety 200 mg).


Deti

Liek Tramal retard tablety nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.


Starší ľudia

U starších ľudí nad 75 rokov sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže predpísať predĺžené intervaly medzi dávkami.


Pacienti s ťažkým ochorením pečene alebo obličiek/dialyzovaní pacienti

Ak máte nedostatočnosť pečene a/alebo obličiek lekár vám môže odporučiť predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ako sa užíva liek Tramal retard tablety

Liek Tramal retard tablety sú určené na perorálne (vnútorné) použitie.

Tablety prehĺtajte vždy celé, nerozdelené a nerozžuvané, s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie ráno a večer. Tablety sa môžu užívať nalačno alebo s jedlom.


Dĺžka liečby

Tramal retard tablety neužívajte dlhšie, ako je potrebné. Ak potrebujete dlhšie trvajúcu liečbu, váš lekár bude v pravidelných krátkych intervaloch kontrolovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe), či máte naďalej užívať liek Tramal retard tablety a v akej dávke.


Ak máte pocit, že účinok lieku Tramal retard tablety je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Tramal retard tablety, ako máte

Ak užijete dve dávky lieku Tramal retard tablety omylom naraz, nebude to mať vo všeobecnosti nepriaznivé účinky. Keď sa bolesť vráti, pokračujte v užívaní tabliet Tramal retard tablety ako zvyčajne.


Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu vyskytnúť zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly pulz, kolaps, porucha vedomia až kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty a problémy s dýchaním až po zastavenie dýchania. V týchto prípadoch okamžite zavolajte lekára.


Ak zabudnete užiť Tramal retard tablety

Ak ste zabudli užiť tablety, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní tabliet tak ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramal retard tablety

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu liekom Tramal retard tablety príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončenie liečby kvôli nepríjemným vedľajším účinkom, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Vo všeobecnosti sa po ukončení liečby liekom Tramal retard tablety pravdepodobne nevyskytnú žiadne oneskorené účinky. U niektorých pacientov, ktorí užívali tramadol dlhú dobu, sa po rýchlom skončení liečby môžu vyskytnúť nepokoj, úzkosť, záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, pichanie a tŕpnutie, hučanie v ušiach (tinitus), nervozita, nespavosť, chvenie alebo žalúdočné a črevné problémy. Ak sa u vás po ukončení liečby liekom Tramal retard tablety prejavia niektoré z týchto ťažkostí, poraďte sa o nich so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o tomto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom Tramal retard tablety sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 osôb.


Veľmi časté: môžu postihovať viac než 1 z 10 osôb

 • závrat

 • nevoľnosť


Časté: môžu postihovať menej než 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy, ospalosť

 • únava

 • zápcha, suchosť v ústach, vracanie

 • nadmerné potenie (hyperhidróza)


Menej časté: môžu postihovať menej než 1 zo 100 osôb

 • účinky na srdce a cirkuláciu krvi (búšenie srdca, rýchly pulz, pocit mdloby alebo kolaps). Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä vo vzpriamenej polohe a u pacientov s telesnou záťažou.

 • napínanie na vracanie, žalúdočné problémy (napr. pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka

 • kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka)


Zriedkavé: môžu postihovať menej než 1 z 1 000 osôb

 • alergické reakcie (napr. dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), zúženie dýchacích ciest, sipot, opuch kože) a šok (náhle zlyhanie srdca a obehového systému) sa vyskytli vo veľmi zriedkavých prípadoch.

 • pomalý pulz

 • zvýšenie krvného tlaku

 • zmena citlivosti (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo kostiach, napr. svrbenie, mravčenie, znížená citlivosť), tras, útlm dýchania, epileptické záchvaty, svalové zášklby, nekoordinované pohyby, prechodná strata vedomia (synkopa), porucha reči.

 • Epileptické záchvaty sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré zvyšujú sklon k vzniku záchvatov.

 • zmeny chuti do jedla

 • halucinácie, stavy zmätenosti, poruchy spánku, chorobné blúznenie, úzkosť a nočné mory

 • Po podaní tramadolu sa môžu objaviť psychické poruchy, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Môžu sa prejaviť ako zmeny nálady (zvyčajne dobrá nálada, príležitostne podráždená nálada), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (zmeny vnímania a rozpoznávania, ktoré môžu viesť k chybám v úsudku).

 • Môže sa vyskytnúť závislosť. Ak sa tramadol užíva dlhší čas, môže sa vyskytnúť závislosť, hoci riziko je veľmi malé. Pri náhlom vysadení lieku sa môžu objaviť príznaky z vysadenia (abstinenčný syndróm) (pozri časť „Účinky po ukončení liečby liekom Tramal retard tablety“).

 • rozmazané videnie, zúženie zrenice (mióza), nadmerné rozšírenie zreníc (mydriáza)

 • sťažené dýchanie, dýchavičnosť

 • Hlásilo sa zhoršenie prejavov astmy, nepotvrdilo sa však, že bolo spôsobené tramadolom.

Pri prekročení odporúčaných dávok alebo pri súčasnom užívaní iných liekov s tlmivým účinkom na mozgové funkcie, môže dôjsť k spomaleniu dýchania.

 • svalová slabosť

 • poruchy močenia s ťažkosťami s priechodom alebo bolesť pri močení, menšie množstvo moču ako obvykle (dyzúria)


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej než 1 z 10 000 osôb

 • zvýšené pečeňové enzýmy


Neznáme: častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov

 • znížená hladina cukru v krvi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramal retard tablety


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tramal retard tablety obsahuje


- Liečivo je tramadoliumchlorid.


Každá filmom obalená tableta Tramal retardtablety 100 mg obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý,

Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000, propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171.


Každá filmom obalená tableta Tramal retardtablety 150 mg obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý,

Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000, propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak chinolínovej žlti E104, oxid železitý červený E172.


Každá filmom obalená tableta Tramal retard tablety 200 mg obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý,

Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, makrogol 6000, propylénglykol, mastenec, oxid titaničitý E171, hlinitý lak chinolínovej žlti E104, oxid železitý červený E172, oxid železitý hnedý E172.


Tramal retard tablety 100 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bielej farby, s logom výrobcu na jednej strane a s označením T1 na druhej strane.


Tramal retard tablety 150 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bledooranžovej farby, s logom výrobcu na jednej strane a s označením T2 na druhej strane.


Tramal retard tablety 200 mg sú okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, bledé hnedooranžovej farby, s logom výrobcu na jednej strane a s označením T3 na druhej strane.


Tramal retard tablety sa dodávajú v papierových škatuľkách obsahujúcich 10, 30 alebo 50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Nemecko


a


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv máji 2015.


TRAMAL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Grünenthal GmbH licencovaná na spoločnosť

STADA AG.


7TRAMAL retard tablety 100 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06689-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


TRAMAL retard tablety 100 mg

TRAMAL retard tablety 150 mg

TRAMAL retard tablety 200 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Tramal retard tablety 100 mg obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Tramal retard tablety 150 mg obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Tramal retard tablety 200 mg obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2,5 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Tramal retard tablety 100 mg: biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T1 na druhej strane.

Tramal retard tablety 150 mg: bledooranžové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T2 na druhej strane.

Tramal retard tablety 200 mg: bledé hnedooranžové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s logom výrobcu na jednej strane a s označením T3 na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba strednej až silnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgetika. Celková denná dávka nemá presiahnuť 400 mg tramadoliumchloridu, s výnimkou špeciálnych klinických okolností.


Pokiaľ lekár neurčí inak, liek Tramal retard tablety sa užíva nasledovne:


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Zvyčajná počiatočná dávka je 100 mg 2-krát denne, ráno a večer. Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na jednu tabletu 150 mg alebo jednu tabletu 200 mg 2-krát denne.


Všeobecne sa má zvoliť najnižšia analgeticky účinná dávka. S výnimkou výnimočných klinických prípadov sa denná dávka 400 mg liečiva nemá prekročiť.


Pediatrická populácia

Liek Tramal retard tablety nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.


Starší ľudia

U starších ľudí do 75 rokov bez klinických príznakov hepatálnej alebo renálnej insuficiencie zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších ľudí nad 75 rokov - môže byť eliminácia spomalená. Preto, ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.


Pacienti s renálnou insuficienciou/dialýzou a hepatálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou je eliminácia tramadolu spomalená.

U týchto pacientov sa má po starostlivom zvážení predĺžiť dávkovací interval podľa potrieb pacienta.

V prípadoch ťažkej renálnej a/alebo hepatálnej insufciencie sa Tramal retard tablety neodporúčajú.


Dĺžka liečby

Liek Tramal retard tablety sa nemá v žiadnom prípade užívať dlhšie ako je nevyhnutne potrebné. Ak si charakter a závažnosť ochorenia vyžaduje dlhodobú liečbu liekom Tramal retard tablety, potom treba pacienta starostlivo a pravidelne monitorovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe) a stanoviť, či a do akej miery je ďalšia liečba nutná.


Spôsob podávania

Tablety sa užívajú celé, nerozdelené ani nerozhryzené, s dostatočným množstvom tekutiny a nezávisle od príjmu potravy.


4.3 Kontraindikácie


Liek Tramal retard tablety je kontraindikovaný

 • pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi a psychotropnými látkami,

 • u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas posledných 14 dní (pozri časť 4.5),

 • u epileptických pacientov bez adekvátnej kontroly liečením,

 • pri substitučnej liečbe drogovej závislosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek Tramal retard tablety sa môže podávať len s veľkou opatrnosťou pacientom závislým na opioidoch, pacientom s poranením hlavy, pacientom v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku.


Len s opatrnosťou je možné podať liek pacientom citlivým na vznik drogovej závislosti.


Podobne u pacientov s respiračnou depresiou alebo v prípadoch súčasného podávania centrálne pôsobiacich liekov s tlmivým účinkom (pozri časť 4.5), ak je odporučené dávkovanie výrazne prekročené (pozri časť 4.9), nemôže sa vylúčiť respiračná depresia.


U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg). Okrem toho tramadol môže zvyšovať riziko vzniku záchvatov kŕčov u pacientov užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah záchvatov kŕčov (pozri časť 4.5 ). Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku záchvatom kŕčov sa má podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.


Tramadol má len malý návykový potenciál. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo k závislosti sa má tramadol podávať iba krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Tramadol nie je vhodný ako náhrada pri závislosti na opioidoch. Hoci je tramadol agonista opioidných receptorov, nepotláča abstinenčné symptómy pri liečbe morfinizmu.


Liek Tramal retard tablety sa nesmie používať v kombinácii s alkoholom.


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými odchýlkami, ako sú intolerancia galaktózy, lapónska deficiencia laktázy alebo malabsorpcia glukózo-galaktózy, nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tramadol sa nemá podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

Pri premedikácii s MAO inhibítormi 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa pozorovali život ohrozujúce interakcie na CNS, respiračnú a kardiovaskulárnu funkciu. Rovnaké interakcie s MAO inhibítormi sa nedajú vylúčiť počas liečby liekom Tramal retard tablety.


Súbežné podávanie lieku Tramal retard tablety a iných centrálne pôsobiacich liekov s tlmivým účinkom, vrátane alkoholu, môže zosilňovať účinky na CNS (pozri časť 4.8).


Výsledky farmakokinetických štúdií preukázali, že pri súčasnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt klinicky relevantných interakcií nepravdepodobný.


Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť čas pôsobenia.


Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov pätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.


Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínergných liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín,môže vyvolať sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z nasledovných príznakov:

 • Spontánny klonický kŕč

 • Indukovateľný alebo očný klonický kŕč s agitáciou alebo diaforézou

 • Tras a hyperreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľný alebo očný klonický kŕč.

Vysadením sérotonínergných liečiv nastáva zvyčajne okamžité zlepšenie. Liečba závisí

od typu a závažnosti symptómov.


Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín) je potrebná opatrnosť, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie INR s veľkým krvácaním a ekchymózy.


Ostatné lieky, o ktorých je známe, že inhibujú CYP3A4 (ako sú ketokonazol a erytromycín), môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal (pozri časť 4.8).


V niekoľkých štúdiách pred- a pooperačného podávania antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetrónu sa u pacientov s pooperačnou bolesťou zvýšila požiadavka na tramadol.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas gravidity. Preto gravidné ženy nemajú užívať tramadol.


Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré nie sú zvyčajne klinicky významné. Dlhodobé užívanie počas gravidity môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného príznaku.


Laktácia

Počas laktácie je asi 0,1 % podanej dávky vylučované do materského mlieka. Tramadol sa neodporúča podávať počas dojčenia. Po podaní jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.


Fertilita

Sledovanie po uvedení lieku na trh nenaznačilo účinok tramadolu na fertilitu. Štúdie na zvieratách

nepreukázali účinok tramadolu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj pri užívaní lieku podľa odporúčania môže Tramal retard tablety vyvolať ospalosť a závrat a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení motorového vozidla a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti s inými psychotropnými látkami alebo alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky lieku sú nauzea a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 10 % pacientov.


Frekvencie výskytu sú zoradené nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až < 1/10

Menej časté: 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (palpitácia, tachykardia). Tieto nežiaduce účinky sa

môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickou záťažou.

Zriedkavé: bradykardia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: hypertenzia.


Poruchy ciev

Menej časté: ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (ortostatická hypotenzia alebo kardiovaskulárny

kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s

fyzickou záťažou.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: zmena chuti do jedla.

Neznáme: hypoglykémia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé: depresia dýchania, dyspnoe.


Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie alebo súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom

na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat.

Časté: bolesť hlavy, ospanlivosť.

Zriedkavé: poruchy reči, parestézia, tremor, epileptiformné kŕče,

mimovoľné svalové kontrakcie, abnormálna koordinácia, synkopa.


Kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov,

ktoré znižujú prah kŕčových záchvatov (pozri časti 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy

Zriedkavé: halucinácia, stavy zmätenosti, poruchy spánku, delírium, úzkosť a nočné mory.


Po podaní lieku Tramal retard tablety sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce účinky, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne euforická nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).


Môže sa vyskytnúť lieková závislosť.


Príznaky z vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení opiátov. Môžu to byť:

agitácia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Medzi

ostatné symptómy, ktoré sa pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu, patria: záchvaty paniky,

ťažká úzkosť, halucinácie, parestézie, tinitus a nezvyčajné CNS symptómy (zmätenosť, preludy,

depersonalizácia, derealizácia, paranoja).


Poruchy oka

Zriedkavé: mióza, mydriáza, rozmazané videnie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea.

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach.

Menej časté: napínanie na vracanie, gastrointestinálne ťažkosti (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: hyperhidróza.

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: motorická slabosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

V niekoľkých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie pečeňových enzýmov v dočasnej spojitosti

s terapeutickým použitím tramadolu.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (dyzúria a retenciou moču).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipoty, angioneurotický edém)

a anafylaxia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom očakávajú symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče a útlm dýchania až zastavenie dýchania.


Liečba

Aplikujú sa všeobecné pohotovostné opatrenia. Dýchacie cesty sa majú udržovať priechodné (pozor na aspiráciu!), udržovať dýchanie a cirkuláciu v závislosti od symptómov. Antidotom pri depresii dýchania je naloxon. V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.

V prípade intoxikácie perorálnou formou tramadolu, gastrointestinálna dekontaminácia aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka sa odporúča iba do dvoch hodín po predávkovaní. Gastrointestinálnu dekontamináciu v neskoršom čase možno použiť pri intoxikácii výnimočne veľkou dávkou alebo u foriem s predĺženým uvoľňovaním.


Tramadol sa minimálne eliminuje zo séra hemodialýzou alebo hemofiltráciou. Preto samotná hemodialýza alebo hemofiltrácia nie je vhodná na detoxikáciu pri liečbe akútnej intoxikácie liekom Tramal retard tablety.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká – anodyná, ATC kód: N02AX02


Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum. Je to neselektívny čistý agonista na µ, δ a κ opioidných receptoroch s vyššou afinitou k µ receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania sérotonínu.


Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, analgetické dávky tramadolu presahujúce terapeutické rozmedzie nemajú depresívny účinok na dýchanie. Taktiež gastrointestinálna motilita nie je ovplyvnená. Účinky na kardiovaskulárny systém sú nepatrné. Účinnosť tramadolu je 1/10 (jedna desatina) až 1/6 (jedna šestina) účinnosti morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po i.m. podaní sa tramadol rýchlo a úplne absorbuje: maximálna plazmatická koncentrácia Cmax sa dosiahne po 45 minútach a biologická dostupnosť je takmer 100 %.

Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90 % tramadolu. Absorpčný polčas je 0,38 0,18 hod. Porovnanie AUC po perorálnom a i.v. podaní vykazuje biologickú dostupnosť 68 13 % pre kapsuly. Absolútna dostupnosť lieku Tramal kapsuly je extrémne vysoká v porovnaní s ostatnými opioidnými analgetikami. Maximálna plazmatická koncentrácia po podaní lieku Tramal kapsuly 50 mg sa dosiahne asi po 2 hodinách.

Po podaní lieku Tramal retard tablety 100 mg sa maximálna plazmatická koncentrácia Cmax 141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hod. a po podaní 200 mg dávky sa dosahuje Cmax 260 ± 62 ng/ml po 4,8 hod.


Neexistuje zásadný rozdiel medzi farmakokinetikou tramadolu v tabletách, perorálnom roztoku a kapsulách so zreteľom na biologickú dostupnosť podľa merania AUC. Zistil sa 10 % rozdiel Cmax medzi kapsulami a tabletami. U perorálnych kvapiek (nalačno) je maximálna plazmatická koncentrácia Cmax po 1 hodine, u tabliet po 1,5 hodine, u kapsúl po 2,2 hodinách.


Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß = 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické proteíny je okolo 20 %.


Distribúcia

Tramadol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom mlieku (0,1 % a 0,02 % aplikovanej dávky).


Biotransformácia

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylovaného produktu s kyselinou glukurónovou. Iba O-desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo jedenásť metabolitov. Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 – 4-krát účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß (6 dobrovoľníkov) je 7,9 hod (rozsah 5,4 - 9,6 hod) a je približne rovnaký ako pri tramadole.


Inhibícia jedného alebo oboch typov izoenzýmov CYP3A4 a CYP2D6 zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívneho metabolitu. Doteraz neboli zaznamenané klinicky významné interakcie.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami. Kumulatívna urinárna exkrécia je 90 % celkovej izotopom značenej dávky. Polčas eliminácie t1/2,ß t1/2,ß je približne 6 h, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4 krát. U pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 hod (tramadol) a 18,5 ± 9,4 hod (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 hod a 36 hod. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 hod a 16,9 ± 3 hod, v krajnom prípade 19,5 hod a 43,2 hod.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutických dávkach je lineárny.


Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová koncentrácia je zvyčajne 100 - 300 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom počas 6 - 26 týždňov a po perorálnom podaní psom počas 12 mesiacov sa neobjavili žiadne zmeny v hematologických, klinicko-chemických a histologických vyšetreniach v súvislosti s liečivom. Po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutický rozsah sa vyskytli iba prejavy podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče a úbytok telesnej hmotnosti. Potkany a psi tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg a 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rektálna dávka 20 mg/kg telesnej hmotnosti u psov nevyvolala žiadnu reakciu.


U samíc potkanov mali dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň toxické účinky a zvýšili neonatálnu mortalitu. U potomstva sa vyskytli poruchy osifikácie a oneskoreného otvorenia vagíny a očí. Fertilita samcov a samíc nebola ovplyvnená. U králikov boli pozorované toxické účinky pri dávkach vyšších ako 125 mg/kg a u potomstva anomálie skeletu.


V niektorých in vitro testoch sa potvrdili mutagénne účinky. V in vivo štúdiách sa podobné účinky nezistili. V súvislosti s týmito poznatkami môže byť tramadol klasifikovaný ako nemutagénny.


Štúdie tumorigénneho potenciálu tramadoliumchloridu boli robené na potkanoch a myšiach. Štúdia na potkanoch neukázala žiadne zvýšenie výskytu tumorov v súvislosti s liečivom. V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, nevýznamné zvýšenie od dávky 15 mg/kg vyššie) a zvýšenie pľúcnych tumorov u samíc pri všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tramal retard tablety 100 mg:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

hypromelóza

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

makrogol 6000

propylénglykol

mastenec

oxid titaničitý (E 171)


Tramal retard tablety 150 mg:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

hypromelóza

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

makrogol 6000

propylénglykol

mastenec

oxid titaničitý (E171)

hlinitý lak chinolínovej žlti (E104)

oxid železitý červený (E172)


Tramal retard tablety 200 mg:

Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

hypromelóza

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý


Obal tablety:

hypromelóza

monohydrát laktózy

makrogol 6000

propylénglykol

mastenec

oxid titaničitý (E171)

hlinitý lak chinolínovej žlti (E104)

oxid železitý červený (E172)

oxid železitý hnedý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: Al/PVC/PVDC blistre s fóliou alebo PP/AL blister

Vonkajší obal: písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 10, 30, 50 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0359/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14. augusta 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8. júla 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

10TRAMAL retard tablety 100 mg