+ ipil.sk

Tramcet 37,5 mg/325 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č.: 2012/07121

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/ 07716


Písomná informácia pre používateľa


Tramcet 37,5 mg/325 mg tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramcet 37,5 mg/325 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tramcet 37,5 mg/325 mg

3. Ako užívať Tramcet 37,5 mg/325 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tramcet 37,5 mg/325 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Tramcet 37,5 mg/325 mg a na čo sa používa


Tramcet 37,5 mg/325 mg sa skladá z dvoch liečiv tlmiacich bolesť, tramadolu a paracetamolu. Tramcet 37,5 mg/325 mg sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti, ak váš lekár rozhodne, že je kombinácia tramadolu a paracetamolu potrebná.


Tramcet 37,5 mg/325 mg je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti staršie ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tramcet 37,5 mg/325 mg


Neužívajte Tramcet 37,5 mg/325 mg

• ak ste alergický na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

• v prípade akútnej otravy alkoholom, tabletami na spanie, liekmi proti bolesti alebo psychotropnými liekmi (ktoré ovplyvňujú náladu, emócie a stav mysle).

• ak tiež užívate lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAOI) alebo ste MAOI užívali počas posledných 14 dní pred liečbou Tramcetom 37,5 mg/325 mg. MAOI sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

• ak máte závažné ochorenie pečene.

• ak máte epilepsiu, ktorá nie je dostatočne pod kontrolou vašej súčasnej liečby.


Tramcet 37,5 mg/325 mg sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Tramcet 37,5 mg/325 mg.


• ak užívate iné lieky, ktoré tiež obsahujú liečivá paracetamol alebo tramadol.

• ak máte ochorenie pečene, vaše oči a pokožka môžu zožltnúť, čo môže naznačovať žltačku.

• ak máte problémy s obličkami.

• ak máte vážne dýchacie ťažkosti, napr. astmu alebo vážne problémy s pľúcami.

• ak máte epilepsiu alebo ste už mali kŕče alebo záchvaty.

• ak ste nedávno utrpeli úraz hlavy, otras alebo silné bolesti hlavy spojené s vracaním.

• ak si myslíte, že ste závislý na iných analgetikách (lieky tlmiace bolesť), napr. na morfíne.

• ak užívate iné lieky proti bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín.

• ak vám má byť podané anestetikum (povedzte lekárovi alebo zubárovi, že užívate Tramcet 37,5 mg/325 mg).


Ak sa u vás ktorýkoľvek z týchto problémov vyskytne počas liečby Tramcetom 37,5 mg/325 mg alebo sa vyskytol v minulosti, informujte svojho lekára.


Prosím, berte do úvahy skutočnosť, že liečivo tramadol môže vyvolať fyzickú alebo psychickú závislosť. Účinok tramadolu sa pri dlhodobom podávaní môže zmenšovať (rozvoj tolerancie) a môže byť potrebné zvýšenie dávky. Pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo drogovo závislých pacientov možno Tramcetom 37,5 mg/325 mg liečiť iba krátkodobo pod prísnym dohľadom lekára.


Iné lieky a Tramcet 37,5 mg/325 mg


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tramcet 37,5 mg/325 mg obsahuje paracetamol a tramadol. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú aj paracetamol alebo tramadol. Neprekračujte celkové maximálne denné dávky paracetamolu alebo tramadolu z tohto alebo z iných liekov.


Neužívajte Tramcet 37.5 mg/325 mg s inhibítormi MAO (pozri časť Neužívajte Tramcet 37.5 mg/325 mg).

Tramcet 37.5 mg/325 mg sa neodporúča s nasledujúcimi liekmi:

  • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie alebo niektorých typov bolesti)

  • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky proti bolesti opioidného typu). Ich účinok proti bolesti sa môže znížiť.

Môže sa zvýšiť riziko nežiaducich účinkov u Tramcetu 37.5 mg/325 mg, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


• niektoré antidepresíva. Tramcet 37.5 mg/325 mg môže interagovať (vzájomne sa ovplyvniť) s týmito liekmi a môžete zaznamenať príznaky ako nedobrovoľné rytmické svalové zášklby vrátane svalov ovládajúcich pohyb oka, nepokoj, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené svalové napätie, telesná teplota nad 38 °C.

• trankvilizéry, lieky na spanie, iné lieky proti bolesti ako napr. morfín a kodeín (taktiež liek proti kašľu), baklofén (uvoľňovač svalov), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu.. Poraďte sa s lekárom, ak pociťujete ospalosť alebo mdloby.


• lieky, ktoré môžu spôsobiť záchvaty (kŕče) napríklad niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká Môže sa zvýšiť riziko kŕčov, ak užijete Tramcet 37,5 mg/325 mg v rovnaký čas. Váš lekár vám povie, či je Tramcet 37,5 mg/325 mg pre vás vhodný.


• warfarín alebo fenprokumón (na zrieďovanie krvi). Účinnosť týchto liekov môže byť porušená a môže dôjsť ku krvácaniu (pozri časť 4). Informujte svojho lekára o každom predĺženom alebo neočakávanom krvácaní.


Účinnosť Tramcetu 37,5 mg/325 mg sa môže zmeniť, ak súbežne užívate nasledujúce lieky:

• metoklopramid, domperidón alebo ondansetron (lieky na liečbu nevoľnosti a vracania)

• cholestyramín (liek na znižovanie cholesterolu v krvi)

• ketokonazol alebo erytromycín (lieky proti infekciám).


Tramcet 37,5 mg/325 mg a jedlo a nápoje


Keď užívate Tramcet 37,5 mg/325 mg, nepite alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Ak pri užívaní Tramcetu 37,5 mg/325 mg cítite ospalosť, neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje alebo neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Tramcet 37,5 mg/325


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tramcet 37,5 mg/325 mg užívajte čo najkratšie, a nikdy nie dlhšie, ako vám povedal lekár.

Dávka sa má upraviť podľa veľkosti vašej bolesti a vášho vnímania bolesti. Vo všeobecnosti sa má

užívať najnižšia dávka, ktorá uvoľní bolesť.


Použitie u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 12 rokov:


Odporúčaná počiatočná dávka sú 2 tablety, pokiaľ lekár nepredpísal inak. Ak je to potrebné, ďalšie dávky sa majú užívať podľa odporúčania lekára.


Medzi jednotlivými dávkami sa musí zachovať odstup najmenej 6 hodín.


Neužívajte viac ako 8 tabliet denne.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu spomalené. Ak sa vás to týka, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie času medzi dávkami.


Ťažké ochorenie pečene alebo obličiek (nedostatočnosť)/ pacienti na dialýze

Pacienti s ťažkým poškodením pečene a/alebo obličiek nemajú užívať Tramcet 37,5 mg/325 mg. V prípade mierneho alebo stredne ťažkého poškodenia, vám lekár môže odporučiť predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Tablety prehĺtajte s dostatočným množstvom tekutín.

Ak si myslíte, že účinok Tramcetu 37,5 mg/325 mg je príliš silný (cítite silnú ospalosť alebo máte dýchacie ťažkosti), alebo príliš slabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.

Deti mladšie ako 12 rokov:

Tramcet 37,5 mg/325 mg sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.


Ak užijete viac Tramcetu 37,5 mg/325 mg, ako máte


V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď navštívte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu a presne informujte, koľko lieku bolo užitého. Všetky zostávajúce tablety a túto písomnú informáciu vezmite so sebou. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene, ktoré môže viesť k úmrtiu.


Ak zabudnete užiť Tramcet 37,5 mg/325 mg


Ak zabudnete užiť tabletu, bolesť sa pravdepodobne vráti.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramcet 37,5 mg/325 mg


Ak ukončíte alebo náhle prerušíte liečbu Tramcetom 37,5 mg/325 mg, bolesť sa pravdepodobne znova objaví. Ak chcete liečbu prerušiť pre nepríjemné vedľajšie účinky lieku, poraďte sa so svojím lekárom.


Ukončenie liečby Tramcetom 37,5 mg/325 mg zvyčajne nie je sprevádzané abstinenčnými príznakmi. Po ukončení dlhodobej liečby sa však môžu u niektorých pacientov objaviť príznaky ako nepokoj, úzkosť, nervozita, ataky paniky, halucinácie, nezvyčajné hmatové pocity (svrbenie, mravčenie, strata hmatu), piskot v ušiach, nespavosť, triaška alebo príznaky tráviacej sústavy. Ak sa takéto príznaky objavia po ukončení liečby Tramcetom 37,5 mg/325 mg, kontaktujte svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť vážne. Prestaňte užívať Tramcet 37,5 mg/325 mg a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

• opuch tváre, pier alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní alebo pokles krvného tlaku a mdloby. Môžu sa vyskytnúť vyrážky alebo svrbenie. To môže znamenať, že máte vážnu alergickú reakciu.

• predĺžené alebo neočakávané krvácanie v prípade, že spolu užívate Tramcet 37,5 mg/325 mg a lieky na riedenie krvi (warfarín alebo fenprokumón).


Okrem toho sa počas liečby Tramcetom 37,5 mg/325 mg môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

• nevoľnosť

• závrat, ospalosť


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

• vracanie

• tráviace problémy (zápcha, plynatosť, hnačka), bolesť žalúdka, sucho v ústach

• svrbenie, potenie

• bolesť hlavy, chvenie

• zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

• zrýchlenie tepu alebo zvýšenie krvného tlaku, poruchy tepovej frekvencie alebo srdcového rytmu

• ťažkosti alebo bolesť pri močení

• kožné reakcie (napríklad vyrážky, žihľavka)

• tŕpnutie, znecitlivenie alebo mravčenie v končatinách, zvonenie v ušiach, mimovoľné zášklby svalov

• depresia, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäte

• ťažkosti pri prehĺtaní, krv v stolici

• triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi

• dýchacie ťažkosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 až 10 používateľov z 10 000)

• kŕče, nekoordinované pohyby

• závislosť

• neostré videnie.


Navyše boli u ľudí, užívajúcich lieky s obsahom iba tramadolu alebo iba paracetamolu hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

• závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby

• zmeny chuti

• svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie

• zmeny nálady, zmeny v aktivite, zmeny vo vnímaní

• zhoršenie existujúcej astmy

• krvácanie z nosa alebo z ďasien, ktoré môžu byť spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramcet 37,5 mg/325 mg


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tramcet 37,5 mg/325 mg obsahuje


- Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol.

Každá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


- Pomocné látky sú: predželatínovaný kukuričný škrob, povidón 25, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Tramcet 37,5 mg/325 mg a obsah balenia


Tramcet 37,5 mg/325 mg sú takmer biele okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s ryhou s priemerom 12 mm. Deliaca ryha je iba na uľahčenie rozlomenia pre jednoduchšie prehĺtanie, neslúži na rozdelenie na rovnaké polovice.


Tramcet 37,5 mg/325 mg sa dodáva v blistroch po 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca


PRO.MED CS Praha a.s, Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

PharmaSwiss d.o.o, Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovinsko

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko: Tramcet

Grécko: Tramcet

Česko: Medracet 37,5 mg/325 mg, tablety

Maďarsko: Tramcet 37,5/325 mg tabletta

Lotyšsko: Tramcet 37,5/325 mg tabletes

Litva: Tramcet 37,5/325 mg tabletės

Poľsko: Exbol

Rumunsko: Tramcet 37,5 mg/ 325 mg, comprimate

Slovensko: Tramcet 37,5/325 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


13


Tramcet 37,5 mg/325 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene , ev. č.: 2012/07121

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.:2013/ 07716


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tramcet 37,5 mg/325 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Takmer biele okrúhle tablety s ryhou s priemerom 12 mm.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tramcet 37,5 mg/325 mg tablety sú indikované na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


PoužitieTramcetu 37,5 mg/325 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


DOSPELÍ A DOSPIEVAJÚCI (12 rokov a starší)

Použitie Tramcetu 37,5 mg/325 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.

Začiatočná odporúčaná dávka sú dve tablety Tramcetu. Ďalšie dávky sa môžu podať, ako je potrebné, nemá sa prekročiť dávka 8 tabliet za deň (čo zodpovedá 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu).


Dávku je potrebné upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti individuálneho pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia dávka na tlmenie bolesti.


Interval medzi dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.


Tramcet 37,5 mg/325 mg sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4). Ak je v dôsledku povahy a závažnosti ochorenia potrebné opakované dlhodobé podávanie Tramcetu 37,5 mg/325 mg, treba zaviesť starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti

Účinná a bezpečná dávka Tramcetu 37,5 mg/325 mg nebola u detí mladších ako 12 rokov stanovená. U týchto pacientov sa preto liečba neodporúča.


Starší pacienti

U pacientov do 75 rokov, bez klinického prejavu poškodenia funkcie pečene alebo obličiek, obyčajne nie je potrebná úprava dávky. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť vylučovanie predĺžené. Ak je to nevyhnutné, interval dávkovania sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je vylučovanie tramadolu spomalené. U týchto pacientov treba podľa potrieb starostlivo zvažovať predĺženie dávkovacích intervalov.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je vylučovanie tramadolu spomalené. U týchto pacientov treba starostlivo podľa potrieb zvážiť predĺženie dávkovacích intervalov.


Spôsob podávania


Perorálne podávanie.

Tablety sa musia prehltnúť vcelku a zapiť s dostatočným množstvom vody. Nesmú sa drviť alebo rozhrýzať.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými látkami,

- Tramcet 37,5 mg/325 mg sa nemá podávať pacientom, ktorí užívajú inhibítory monoaminooxidázy alebo dva týždne po ich vysadení (pozri časť 4.5),

- ťažké poškodenie funkcie pečene,

- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:

- U dospelých a adolescentov vo veku 12 a viac rokov: Nemá sa prekračovať maximálna dávka 8 tabliet Tramcetu 37,5 mg/325 mg. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

- V prípade ťažkého poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min) sa Tramcet 37,5 mg/325 mg neodporúča.

- U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa Tramcet 37,5 mg/325 mg nemá používať (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene je riziko predávkovania paracetamolom väčšie. V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- Pri ťažkej respiračnej insuficiencii sa Tramcet 37,5 mg/325 mg neodporúča.

- Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov, závislých na opioidoch. Hoci je opioidový agonista, tramadol nemôže potlačiť príznaky vysadenia morfínu.

- U pacientov, liečených tramadolom, náchylných na kŕče alebo u pacientov, užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah pre kŕče, najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká, boli zaznamenané kŕče. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti, náchylní na kŕče majú byť liečení Tramcetom 37,5 mg/325 mg iba v prípade nevyhnutných okolností. Kŕče boli zaznamenané u pacientov, užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadolu prekročia horný limit.

- Súbežné užívanie agonistov-antagonistov opioidov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia pri používaní:

Tramcet 37,5 mg/325 mg sa má používať s opatrnosťou u pacientov závislých na opioidoch alebo u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku konvulzívnej poruche, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, v stave poruchy vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Paracetamol môže pri predávkovaní spôsobiť u niektorých pacientov hepatotoxicitu.


Tramadol môže aj v terapeutických dávkach spôsobiť príznaky z vynechania.. Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra‑operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie je kontraindikované s:


• Neselektívnymi inhibítormi MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, prípadne kóma.


• A-selektívnymi inhibítormi MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, prípadne kóma.• B-selektívnymi inhibítormi MAO

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, prípadne kóma.


V prípade nedávnej liečby inhibítormi MAO sa musí dodržať pred liečbou tramadolom dvojtýždňový odklad.Neodporúča sa súbežné podávanie s:


• Alkoholom

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Treba sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


• Karbamazepínom a inými induktormi enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženým plazmatickým koncentráciam tramadolu.


• Agonistami‑antagonistami opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.

Súbežné podávanie, ktoré je potrebné zvážiť:


Súbežné podávanie tramadolu a serotonergných liekov ako selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu(SSRIs), inhibítorov spätného vychytávania serotonín-noradrenalínu (SNRIs), MAO inhibítorov (čsť 4.3), tricyklických antidepresív a mirtazapínu môže spôsobiť sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa spozoruje jedno z nasledovných:

- Spontánny kŕč

- Indukovateľné alebo očné kŕče so zvýšenou pohyblivosťou alebo diaforézou

- Tras a hyperreflexia

- Hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľnými alebo očnými kŕčmi.

Vysadenie liekov zvyšujúcich hladinu serotonínu prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí od typu a závažnosti symptómov.


• Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


• Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.


• Keď sa podáva Tramcet 37,5 mg/325 mg súčasne so zlúčeninami podobnými warfarínu, má sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času kvôli hláseniam o zvýšenom INR.


• Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N‑demetyláciu), pravdepodobne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


• Tramadol môže vyvolať kŕče a zvyšuje možnosť vyvolania kŕčov u selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínuitors (SSRIs), inhibítorov spätného vychytávania serotonín-noradrenalínu (SNRIs), tricyklických antidepresív, u antipsychotík a iných prah kŕčov znižujúcich liekov (ako bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol).


• Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom a redukovaná cholestyramínom.


• V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnou bolesťou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže je Tramcet 37,5 mg/325 mg fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa podávať v gravidite.


• Údaje, týkajúce sa paracetamolu:

Epidemiologické štúdie u ľudí v gravidite nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom podávaným v odporúčaných dávkach.


• Údaje, týkajúce sa tramadolu:

Tramadol sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatok údajov na stanovenie bezpečnosti tramadolu u gravidných žien. Tramadol, podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhodobá liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návykovosti.


Laktácia

Keďže Tramcet 37,5 mg/325 mg je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať počas dojčenia.


• Údaje, týkajúce sa paracetamolu:


Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.


• Údaje, týkajúce sa tramadolu:

Tramadol a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými CNS tlmivými látkami. Ak sa prejaví tento vplyv, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, zoradené pod nadpismi frekvencií sú uvedené nižšie podľa nasledujúceho dohovoru: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1.000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10.000 až <1/1.000); veľmi zriedkavé (<1/10.000); neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závrat a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Psychické poruchy:

• časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy spánku

• menej časté: depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

• zriedkavé: lieková závislosť.


Poruchy nervového systému:

• veľmi časté: závrat, spavosť

• časté: bolesť hlavy, chvenie

• menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, tinnitus

• zriedkavé: ataxia, kŕče.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

• menej časté: hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia.


Post-marketingové sledovanie


Psychické poruchy:

• veľmi zriedkavé: zneužitie


Poruchy oka:

• zriedkavé: neostré videnie.


Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastína:

• menej časté: dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

• veľmi časté: nauzea

• časté: vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

• menej časté: dysfágia, meléna.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

• menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

• časté: potenie, pruritus

• menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážka, žihľavka).


Poruchy obličiek a močových ciest:

• menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

• menej časté: triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadol

• Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps.

• Postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

• Zriedkavé prípady: alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

• Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

• Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

• Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

• Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: vzrušenie, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, závažná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.


Paracetamol


• Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

• Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže vyvíjať hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prospechu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Tramcet 37,5 mg/325 mg je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania môžu príznaky zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom:

Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dýchania.


Príznaky predávkovania paracetamolom:

Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g alebo viac paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:

- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

- Podpora dýchacích a obehových funkcií.

- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje.

- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie liekom Tramcet 37,5 mg/325 mg len hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Pri predávkovaní paracetamolom je bezodkladná liečba esenciálna.

Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dieťa staršie ako 12 rokov, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Môže sa vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok až do najmenej 48 hodín po predávkovaní.


Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky.


Avšak NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať v priebehu celého terapeutického postupu. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum paracetamolu, NAC, ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


ANALGETIKÁ


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opioidných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je obyčajne slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Liek Tramcet 37,5 mg/325 mg je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


  1. Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadolu/(-)-tramadolu] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 1,8 hod. [(+)-tramadolu/(-)-tramadolu] resp. po 0,9 hod. (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2 5,1/4,7 hod. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] a 2,5 hod. (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní lieku Tramcet 37,5 mg/325 mg zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia:

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní lieku Tramcet 37,5 mg/325 mg je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie lieku Tramcet 37,5 mg/325 mg s jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo paracetamolu, takže Tramcet 37,5 mg/325 mg sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia:


Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa značne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Metabolizmus:


Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje ako metabolity.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetylbenzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia:


Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou, t.j. 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Účinok na fertilitu po perorálnom podaní tramadolu v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a 75 mg/kg u samíc potkanov sa nepozoroval.


Rozsiahle výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorogénnych účinkov v ne-hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne dôkazy reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Predželatizovaný kukuričný škrob, povidón 25, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadný PVC/PVdC rigídny/Al blister, škatuľa.


Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 40, 50, 60 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0055/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 03.02.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

11


Tramcet 37,5 mg/325 mg tablety