+ ipil.sk

Trandolapril Mylan 2 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2010/04700-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/05329-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/07745-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2011/08001-PRE a 2011/08002-PRE


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Trandolapril Mylan 2 mg

Trandolapril Mylan 4 mg

Tvrdé kapsuly

trandolapril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Trandolapril Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Trandolapril Mylan

3. Ako používať Trandolapril Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Trandolapril Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Trandolapril Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Trandolapril, účinná látka lieku Trandolapril Mylan, patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (niekedy označované ako ACE inhibítory). ACE inhibítory účinkujú prostredníctvom uvoľnenia krvných ciev, čím sa srdcu uľahčí pumpovať krv do celého tela. To pomôže znížiť krvný tlak.


Trandolapril Mylan sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Môže sa tiež používať na ochranu srdca po srdcovom záchvate (infarkte myokardu).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Trandolapril Mylan


Neužívajte Trandolapril Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na trandolapril, iné ACE inhibítory (napr. perindopril alebo ramipril) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Trandolapril Mylan, uvedených v časti 6;

 • ak ste niekedy mali stav označovaný ako angioedém (svrbivá vyrážka ako je žihľavka alebo urtikária) alebo Quinckeho edém (to je závažný alergický kožný stav) v súvislosti s podaním ACE inhibítora;

 • ak ste tehotná dlhšie ako tri (3) mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Trandolaprilu Mylan aj na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo.)
Buďte zvlášť opatrný pri používaníTrandolaprilu Mylan

Je možné, že sa u Vás vyvinú ťažkosti s nízkym krvným tlakom a zníženou funkciou obličiek, ak ste rizikový pacient liečený Trandolaprilom Mylan. To Vám môže spôsobiť mdloby. Musíte byť uvedený do ležiacej polohy a niekto z Vášho okolia musí zavolať sanitku alebo pohotovostnú službu.


Oznámte svojmu lekárovi:

 • ak užívate diuretiká (močopudné lieky, tablety na odvodnenie) dlhší čas alebo ak podstupujete diétu s nízkym obsahom solí;

 • ak ste v poslednom čase trpeli závažným alebo dlhotrvajúcim vracaním alebo hnačkou;

 • ak ste niekedy mali alergickú reakciu (zvanú Quinckeho edém alebo angioedém) na akýkoľvek iný ACE inhibítor (napr. perindopril alebo ramipril) – vrátane opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo pri dýchaní;

 • ak trpíte stavom známym ako kolagenózne ochorenie ciev (to je niekedy nazývané ochorenie spojivových tkanív, napríklad lupus alebo sklerodermia);

 • ak trpíte cukrovkou (diabetes mellitus);

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním;

 • ak podstupujete dialýzu obličiek (niektoré typy dialyzačných membrán nemusia byť vhodné);

 • ak trpíte problémami s funkciou pečene alebo obličiek, vrátane transplantácie;

 • ak budete podstupovať anestéziu pred operáciou;

 • ak máte zúženie jednej zo srdcových chlopní (aorta stenosis) alebo výtoku z ľavej komory srdca;

 • ak ste liečený liekom, ktorý znižuje Vašu imunitnú odpoveď (imunosupresívum);

 • ak sa u Vás rozvinul kašeľ. Váš lekár Vám môže vybrať iný liek.;

 • ak podstupujete aferézu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) (čo je mechanické odstránenie cholesterolu z Vašej krvi);

 • ak budete podstupovať desenzibilizačnú liečbu na zoslabenie alergických reakcií na uštipnutie včelou alebo osou;

 • ak si myslíte, že ste tehotná (alebo, že môžete otehotnieť), musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Trandolapril Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, nakoľko jeho užívanie v tomto období môže spôsobiť vážne poškodenie Vášmu dieťaťu (pozri časť Tehotenstvo).


Užívanie iných liekov

Iné lieky môžu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť tohto lieku. Na druhej strane, Trandolapril Mylan môže ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť iných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných prípravkov alebo prírodných produktov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite povedať svojmu lekárovi o Trandolapril Mylan, ak dostanete iný liek počas Vašej liečby alebo krátko po ukončení liečby Trandolaprilom Mylan.

Je obzvlášť dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak užívate:

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, vrátane močopudných tabliet (diuretík), ako je bendroflumetiazid;

 • diuretiká (močopudné lieky), ktoré zadržiavajú draslík, ako je spironolaktón, amilorid a triamteren alebo kanrenoát draselný a doplnky draslíka;

 • protizápalové lieky proti bolesti (NSAID – napríklad ibuprofen, diklofenak, indometacín, kyselina acetylsalicylová a COX-2 inhibítory);

 • lítium a tricyklické antidepresíva (napríklad amitriptylín, dozulepín);

 • lieky na liečbu cukrovky (diabetu) (ako je inzulín, glibenklamid alebo gliklazid);

 • antacidá, lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu;

 • alopurinol (na liečbu dny) alebo prokaínamid (na liečbu abnormálneho srdcového rytmu);

 • imunosupresíva (napr. cyklosporín), steroidné lieky (napríklad prednizolón, hydrokortizón) alebo lieky na liečbu rakoviny;

 • antipsychotiká, ako je chlórpromazín, tioridazín, flupentixol.


Ak potrebujete podstúpiť operáciu, je dôležité, aby ste chirurgovi alebo zubnému lekárovi oznámili, že užívate Trandolapril Mylan. Môže to ovplyvniť používané anestetikum alebo iné liečby.


Kontaktujte svojho lekára a oznámte mu, ak užívate niektoré z vyššie uvedených liekov. Môže byť potrebná úprava dávky.


Užívanie Trandolaprilu Mylan s jedlom a nápojmi

Trandolapril Mylan môžete užiť spolu s jedlom alebo po jedle, a s nápojom.

Účinok trandolaprilu na zníženie krvného tlaku zvyšuje požívanie alkoholu.

Alkohol môže aj zoslabiť Vaše reakcie, pozri časť Vedenie vozidla a obsluha strojov.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Lekár Vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať Trandolapril Mylan ešte pred otehotnením, alebo ihneď, keď zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Trandolaprilu Mylan. Trandolapril Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Upozornite svojho lekára, ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Trandolapril Mylan sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, Váš lekár Vám môže vybrať iný liek, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec, alebo ak sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Trandolapril Mylan môže u niektorých ľudí vyvolať pocit závratu alebo mdlôb, obzvlášť keď prvýkrát začnú užívať kapsuly. Neveďte vozidlo, neobsluhujte stroj alebo nevykonávajte akúkoľvek činnosť, ktorá by si vyžadovala Vašu ostražitosť niekoľko hodín po Vašej prvej dávke alebo po zvýšení dávky. Počkajte a uvidíte, aký vplyv na Vás majú kapsuly.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Trandolaprilu Mylan

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tento liek (v kapsuliach 2 mg) obsahuje oranžovú žlť (E 110). Tá môže spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO POUŽÍVAŤ Trandolapril Mylan


Vždy užívajte Trandolapril Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapsuly prehltnite vcelku bez žuvania a zapite ich pohárom vody.

Kapsuly užívajte vždy v rovnakom čase dňa.


Počet kapsúl, ktoré budete musieť užívať, závisí od toho, na čo ste liečený. Ak už užívate diuretiká, Váš lekár Vám môže povedať, aby ste znížili dávku diuretika alebo Vám dokonca môže povedať, aby ste ich prestali užívať predtým, ako začnete užívať Trandolapril Mylan.


Dospelí:

Vysoký krvný tlak (hypertenzia):

Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg jedenkrát denne. Váš lekár Vám pravdepodobne túto dávku zvýši na 1-2 mg denne. Maximálna dávka je 4 mg denne.


Pacienti so zlyhaním srdca:

Vaša liečba sa zaháji v nemocnici. Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg jedenkrát denne.


Liečba po infarkte myokardu (srdcovom záchvate):

Liečba bežne začína už na tretí deň po infarkte myokardu, zvyčajne s nízkou dávkou 0,5 mg každý deň. Váš lekár Vám pravdepodobne zvýši túto dávku postupne až na maximálne 4 mg denne.


Dávka pre dospelých pacientov, ktorí boli predtým liečení diuretikami (močopudnými liekmi):

Diuretická liečba (močopudné lieky) má byť prerušená aspoň 72 hodín (3 dni) pred začiatkom liečby Trandolaprilom Mylan, a/alebo liečba môže začať s 0,5 mg jedenkrát denne. Keď lekár zhodnotí účinky liečby, dávka bude následne upravená.


Starší pacienti:

Nie je potrebné znižovať dávku, ak Vám obličky fungujú normálne. Musíte začať s nízkou dávkou a Váš lekár bude počas liečby sledovať Váš krvný tlak a posudzovať funkciu obličiek.

Avšak opatrnosť je potrebná, ak ste v rovnakom čase liečení diuretikami (močopudnými liekmi) alebo ak máte oslabenú funkciu srdca, pečene alebo obličiek.


Deti:

Trandolapril Mylan sa nemá podávať deťom.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Lekár Vám upraví dávku na základe výsledkov Vašich laboratórnych testov (0,5-1 mg denne).

Pacienti na dialýze obličiek: 0,5 mg denne.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Začiatočná dávka je 0,5 mg denne. V prípade potreby Vám potom Váš lekár môže upraviť Vašu dávku.


Ak užijete viac Trandolaprilu Mylan, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tohto lieku a cítite sa nepríjemne, kontaktujte svojho lekára, nemocnicu, alebo lekárnika.

Príznaky predávkovania sú závažne znížený krvný tlak, šok (opuch úst a hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním – kontaktujte svojho lekára), spomalenie myšlienkových pochodov (letargia), pomalý pulz, poruchy rovnováhy solí a znížená funkcia obličiek.


Ak zabudnete užiť Trandolapril Mylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Trandolapril Mylan

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní kapsúl, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste prestali. Neukončujte liečbu len preto, že sa cítite lepšie. Ak prestanete užívať kapsuly, Váš stav sa môže zhoršiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Trandolapril Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 liečených pacientov) a

časté vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov):

znížený tlak krvi.


Časté vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov):

závraty, bolesti hlavy, slabosť a kašeľ.


Menej častévedľajšie účinky(vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov):

znateľné búšenie srdca; nutkanie na vracanie; svrbenie a kožná vyrážka, pocit nevoľnosti a/alebo nevoľnosť.


Zriedkavé vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov) a

veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov):

nervozita, poruchy spánku, spavosť prechádzajúca do straty vedomia; podráždenie hrdla, krvácanie z nosa; vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti; zadržiavanie tekutín (opuch), tendencia k poteniu, žihľavka; bolesť svalov; návaly horúčavy.


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou výskytu:

zmeny ukazovateľov krvných testov, ako sú pečeňové enzýmy, kreatinín a močovina; alergické reakcie ako je svrbenie a kožná vyrážka; zvýšené hladiny draslíka v krvi; krvácanie do mozgu, ochrnutie svalov, dočasná strata vedomia; dýchavica, zápal priedušiek; sucho v ústach, zápal pankreasu; strata vlasov; závažné kožné ochorenia (vrátane multiformného erytému a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu); horúčka; poruchy krvného obrazu ako je agranulocytóza (stav, kedy je nedostatočný počet bielych krviniek, a v dôsledku toho vznikajú infekcie), leukopénia (pokles počtu bielych krviniek), pancytopénia (pokles počtu všetkých krvných buniek, vrátane červených a bielych krviniek ako aj krvných doštičiek) a znížené množstvo proteínu prenášajúceho kyslík v krvi (hemoglobín) a hematokritu (podiel objemu červených krviniek, ktorý zaberajú v celkovom objeme krvi).


Iné vedľajšie účinky, ktoré sa zaznamenali pri ACE inhibítoroch, zahŕňajú problémy s obličkami, závažný pokles krvného tlaku s príznakmi ako sú mdloby, bolesť na hrudi alebo mŕtvica.


Alergické reakcie sa hlásili veľmi zriedkavo. Ak zaznamenáte akýkoľvek náhly chripot, napätie na hrudníku, ťažkosti pri prehĺtaní, opuch očných viečok, tváre alebo pier, kožné vyrážky ako sú červené škvrny alebo žihľavka (hrčky na koži) alebo svrbenie, prosím, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Trandolapril Mylan


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale.

 • Uchovávajte pri teplote do 25°C.

 • Nepoužívajte Trandolapril Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Trandolapril Mylan obsahuje


 • Liečivo je trandolapril 2 mg alebo 4 mg.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, hydrolyzát kukuričného škrobu, mikrokryštalická celulóza, dimetikón, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, želatína, oxid titaničitý (E 171) a erytrozín (E 127). Okrem toho, každá sila obsahuje tiež nasledovné zložky:

2 mg: oranžová žlť (E 110)

4 mg: červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172) a žltý oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Trandolapril Mylan a obsah balenia

Trandolapril Mylan 2 mg: svetlošarlátové – svetlošarlátové podlhovasté kapsuly veľkosti 2

Trandolapril Mylan 4 mg: svetlohnedooranžové - svetlošarlátové podlhovasté kapsuly veľkosti 2


Veľkosť balenia:

2 mg, 4 mg:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No.5, Rodopi 69300, Grécko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 2 mg tobolka

Dánsko: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 1 mg / 2 mg / 4 mg hårde kapsler

Francúzsko: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 2 mg / 4 mg gélule

Maďarsko: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 2 mg / 4 mg keménykapszula

Poľsko: TrandoGen 0,5 mg / 1 mg / 2 mg twarda kapsulka

Portugalsko: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 2 mg cápsula

Slovenská republika: Trandolapril Mylan 2 mg / 4 mg kapsuly

Slovinsko: Trandolapril Mylan 0,5 mg / 1 mg / 2 mg trde kapsule

Taliansko: Trandolapril Mylan Generics 0,5 mg / 2 mg capsula rigida

Veľká Británia: Trandolapril 0,5 mg / 1 mg / 2 mg / 4 mg Capsules


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.6

Trandolapril Mylan 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2010/04700-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2011/07745-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2011/08001-PRE a 2011/08002-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Trandolapril Mylan 2 mg

Trandolapril Mylan 4 mg

Tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula Trandolapril Mylan 2 mg obsahuje 2 mg trandolaprilu.

Každá kapsula Trandolapril Mylan 4 mg obsahuje 4 mg trandolaprilu.


Každá kapsula obsahuje 24 mg monohydrátu laktózy.

Každá kapsula Trandolapril Mylan 2 mg obsahuje 1,26 mg oranžovej žlti (E 110).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.


Trandolapril Mylan 2 mg:svetlošarlátové / svetlošarlátové kapsuly

Trandolapril Mylan 4 mg:svetlohnedooranžové / svetlošarlátovékapsuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Mierna až stredne závažná hypertenzia.

Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Trandolapril Mylan sa môže užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


Dospelí

Hypertenzia:

U dospelých pacientov bez kongestívneho zlyhania srdca a bez renálnej alebo hepatálnej insuficiencie, ktorí neužívajú diuretiká, je odporúčaná začiatočná dávka 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne. S dávkou 0,5 mg sa terapeutická odpoveď dosiahne iba u menšiny pacientov. Dávkovanie sa má postupne zdvojnásobovať v intervaloch 2 až 4 týždne na základe odpovede pacienta až na dávku maximálne 4 mg trandolaprilu užitú ako jednorazová denná dávka.


Zvyčajná udržiavacia dávka sa pohybuje v rozmedzí od 1 až 2 mg ako jednorazová denná dávka. Pokiaľ odpoveď pacienta nie je dostačujúca ani pri dávke 4 mg trandolaprilu, má sa zvážiť kombinovaná liečba s diuretikami a blokátormi vápnikového kanála.


Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu:

Po akútnom infarkte myokardu sa liečba môže začať už na tretí deň, akonáhle sa dosiahnu potrebné podmienky na liečbu (stabilná hemodynamika a manažment akejkoľvek doznievajúcej ischémie). Začiatočná dávka musí byť nízka (pozri časť 4.4), obzvlášť ak má pacient pri zahájení liečby normálny alebo nízky krvný tlak. Začiatočná liečba má byť 0,5 mg na deň (24 hodín). Dávku je možné postupne zvyšovať na maximálne 4 mg denne ako jednorazovú dávku. Táto riadená titrácia sa môže dočasne prerušiť, napríklad v prípade symptomatickej hypotenzie.

Liečba sa má zahájiť v nemocnici pod prísnym dohľadom, hlavne krvného tlaku (pozri časť 4.4).


V prípade hypotenzie sa všetky súbežné hypotenzné liečby (napríklad vazodilatanciami, ako sú nitráty, diuretiká) musia starostlivo prehodnotiť a pokiaľ možno znížiť ich dávku. Dávka trandolaprilu sa má znížiť iba, ak tieto opatrenia nie sú postačujúce alebo ak nemôžu byť vykonané.


V prípade predchádzajúcej liečby diuretikami sa musia vykonať osobitné opatrenia:

Odporúča sa buď prerušiť liečbu diuretikami minimálne 72 hodín pred začiatkom liečby trandolaprilom a/alebo začať liečbu s 0,5 mg trandolaprilu denne. V takom prípade sa dávka musí upraviť podľa odpovede pacienta na liečbu. Ak je nevyhnutné pokračovať v diuretickej liečbe, je potrebný lekársky dohľad.


Predchádzajúca liečba diuretikami:

U pacientov, ktorí sú vystavení riziku z dôvodu stimulovaného renín-angiotenzínového systému (napr. pacienti s depléciou vody alebo sodíka), sa diuretikum má vysadiť 2-3 dni pred začiatkom liečby s 0,5 mg trandolaprilu, aby sa znížila pravdepodobnosť symptomatickej hypotenzie. Liečba diuretikom sa v prípade potreby môže neskôr obnoviť.


Zlyhanie srdca:

U hypertenzných pacientov, ktorí majú aj kongestívne zlyhanie srdca, s alebo bez pridruženej renálnej insuficiencie, sa po liečbe ACE inhibítormi pozorovala symptomatická hypotenzia. U týchto pacientov sa má liečba začať dávkou 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne pod starostlivým lekárskym dohľadom v nemocnici.


Poškodenie funkcie obličiek:

Pri klírense kreatinínu 0,2 – 0,5 ml/s (10-30 ml/min) sa má liečba začať s dennou dávkou 0,5 mg. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 1 mg jedenkrát denne. V prípade klírensu kreatinínu pod 0,2 ml/s (10 ml/min) a u pacientov na hemodialýze sa podáva 0,5 mg denne ako jednorazová dávka. U týchto pacientov je nevyhnutná pravidelná kontrola sérového draslíka a sérového kreatinínu.


Renovaskulárna hypertenzia:

Začiatočná liečba má byť 0,5 mg denne. Dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.


Úprava dávkovania pri poškodení funkcie pečene:

U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene vedie pokles metabolického klírensu materskej zlúčeniny, trandolaprilu a aktívneho metabolitu trandolaprilátu k značnému zvýšeniu plazmatických hladín trandolaprilu a v menšom rozsahu i k zvýšeniu hladín trandolaprilátu. Liečba trandolaprilom sa má preto začať s dávkou 0,5 mg jedenkrát denne pod starostlivým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4 a 5.2).


Deti

Liek sa nemá podávať deťom, keďže skúsenosti s liečbou u detí sú nedostatočné.


Starší pacienti

Zvyčajne nie je potrebné žiadne zníženie dávky. Farmakokinetické štúdie hypertenzných pacientov vo veku nad 65 rokov, ktorí majú na svoj vek normálnu funkciu obličiek, naznačujú, že úprava dávky nie je potrebná. Avšak keďže niektorí starší pacienti môžu byť obzvlášť citliví na ACE inhibítory, na začiatku liečby sa odporúča použiť nízke dávky a sledovať odpoveď krvného tlaku a funkciu obličiek.


Opatrnosť je potrebná u starších pacientov so súbežnou diuretickou liečbou, kongestívnym zlyhaním srdca a insuficienciou obličiek alebo pečene. Dávka sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na trandolapril, iné ACE inhibítory alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • Angioneurotický edém v anamnéze (napr. Quinckeho edém), súvisiaci s predchádzajúcim podaním ACE inhibítora.

 • Hereditárny alebo idiopatický angioneurotický edém.

 • Druhý alebo tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Riziko hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie

U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sa v zriedkavých prípadoch po prvej dávke alebo po podaní zvýšenej dávky pozorovala symptomatická hypotenzia. Za istých okolností dochádza k výraznej aktivácii renín-angiotenzín-aldosterónového systému, obzvlášť v prípade závažnej deplécie tekutín a sodíka (diéta s nízkym obsahom solí, dlhodobá diuretická liečba, dialýza, hnačka alebo vracanie), stenózy obličkovej tepny, zlyhania srdca a cirhózy pečene s edémom a/alebo ascitmi. Supresia renín-angiotenzín-aldosterónového systému ACE inhibítormi môže spôsobiť závažnú arteriálnu hypotenziu a/alebo funkčnú renálnu insuficienciu, najmä pri prvej dávke, pri zvýšení dávky a počas prvých dvoch týždňoch liečby. Závažná hypotenzia môže viesť k mdlobám a/alebo ischemickým léziám na orgánoch s arteriálnymi poruchami (napríklad akútny infarkt myokardu, cerebrovaskulárny infarkt).


U takýchto rizikových pacientov, vrátane pacientov s anginou pectoris alebo cerebrovaskulárnymi poruchami, sa má liečba trandolaprilom zahájiť pod starostlivým lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami s opatrnou úpravou dávky. V prípade predchádzajúcej diuretickej liečby sa odporúča prerušiť diuretickú liečbu aspoň 72 hodín pred začiatkom liečby trandolaprilom a začať s dávkou 0,5 mg denne (pozri časť 4.5).


Deplécia tekutín a solí sa má upraviť pred začiatkom liečby trandolaprilom.


Ak sa u pacienta počas liečby rozvinie arteriálna hypotenzia alebo renálna insuficiencia, môže byť potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby trandolaprilom a/alebo diuretikami.


Prípad arteriálnej hypotenzie vyskytujúcej sa po začiatočnej dávke nevylučuje následnú liečbu trandolaprilom za predpokladu, že dávka sa upravuje s opatrnosťou.


Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia, pacient sa má uviesť do polohy ležmo na chrbát a v prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V prípade pridruženej bradykardie môže byť potrebný intravenózny atropín.


Pacienti s renovaskulárnou hypertenziou

Liečba renovaskulárnej hypertenzie sa vykonáva revaskularizáciou.


ACE inhibítory však môžu byť prospešné, až do doby, kým nie je možné vykonať revaskularizáciu alebo ak sa táto procedúra nedá vykonať. Riziko závažnej arteriálnej hypotenzie a renálnej insuficiencie je zvýšené, keď sú pacienti s predchádzajúcou unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou obličkovej tepny liečení ACE inhibítormi. Diuretiká môžu ďalej zvyšovať riziko. Strata renálnej funkcie sa môže prejaviť iba malými zmenami sérového kreatinínu, dokonca aj u pacientov s unilaterálnou stenózou obličkovej tepny. U týchto pacientov sa má liečba začať v nemocnici pod starostlivým lekárskym dohľadom s nízkymi dávkami a opatrnou úpravou dávky. V priebehu prvotných týždňov liečby sa má diuretická liečba prerušiť a je potrebné sledovať funkciu obličiek a draslík v sére.


Posúdenie funkcie obličiek

Zhodnotenie stavu pacienta má zahŕňať posúdenie funkcie obličiek pred začiatkom liečby a v priebehu liečby. Proteinúria sa môže vyskytnúť, ak je pred začiatkom liečby prítomné poškodenie funkcie obličiek alebo ak sú použité pomerne vysoké dávky.


Pacienti s renálnou insuficienciou

V prípade renálnej insuficiencie sa dávka musí znížiť, ak klírens kreatinínu je 0,5 ml/s ( 30 ml/min) (pozri časť 4.2). U pacientov s renálnou insuficienciou sa odporúča dôkladne sledovať funkciu obličiek a draslík v sére počas začiatočných týždňov liečby a následne podľa potreby. Keď sa trandolapril podáva súbežne s diuretikami, u niektorých hypertenzných pacientov bez predtým diagnostikovaného renálneho ochorenia sa môže vyvinúť zvýšenie hladiny močoviny v sére a sérového kreatinínu. Môže sa vyskytnúť proteinúria.


U pacientov s renálnou insuficienciou, kongestívnym zlyhaním srdca alebo unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou obličkovej tepny, pacientov s jednou obličkou, ako aj po transplantácii obličky je riziko poškodenia funkcie obličiek. Takéto poškodenie funkcie obličiek, ak sa včas rozpozná, je po prerušení liečby reverzibilné.


Transplantácia obličky

Nie sú žiadne skúsenosti týkajúce sa podania trandolaprilu pacientom s nedávnou transplantáciou obličky. Liečba trandolaprilom sa preto neodporúča.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Keďže trandolapril je proliečivo, ktoré sa metabolizuje na svoju aktívnu formu v pečeni, pacientom s poškodením funkcie pečene je potrebné venovať osobitnú opatrnosť a dôkladné sledovanie.


Zlyhanie pečene

ACE inhibítory sú v zriedkavých prípadoch spojené so syndrómom, ktorý začína s cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a postupuje do fulminantnej hepatickej nekrózy a (niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinula žltačka alebo výrazné zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, majú prerušiť liečbu ACE inhibítorom a je potrebné im poskytnúť primerané lekárske vyšetrenie.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítorom, vrátane trandolaprilu, sa zaznamenali prípady edému tváre, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, ako aj končatín. Angioedém sa môže vyvinúť najmä v priebehu začiatočných týždňov liečby. Iba zriedka sa vyvinie po dlhodobej liečbe ACE inhibítorom.


V takýchto prípadoch sa má prerušiť liečba trandolaprilom a pacient má byť sledovaný až do vymiznutia edému. Ak je edém lokalizovaný iba na tvár, obvykle vymizne bez liečby, hoci antihistaminiká boli prospešné na zmiernenie symptómov.


Kombinácia opuchu tváre a hrtana môže byť život ohrozujúca. Opuch jazyka, hlasiviek alebo hrtana môže spôsobiť obštrukciu dýchania. Urýchlene sa musí podať 0,1% adrenalín (0,3-0,5 ml) subkutánne a podniknúť ostatné náležité terapeutické opatrenia.


Po takejto reakcii sa nesmie obnoviť liečba ACE inhibítorom. Pacienti s predchádzajúcim Quinckeho edémom, nevyskytujúcim sa v súvislosti s liečbou ACE inhibítorom, majú vyššie riziko vzniku nového Quinckeho edému, ak sú liečení ACE inhibítorom (pozri časť 4.3).


Ukázalo sa, že ACE inhibítory zapríčiňujú angioedém u pacientov čiernej pleti častejšie ako u pacientov inej ako čiernej pleti.


Intestinálny angioedém sa zaznamenal veľmi zriedkavo u pacientov liečených ACE inhibítormi. Títo pacienti mali abdominálnu bolesť (s alebo bez nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predošlého angioedému tváre a s normálnymi hladinami C-1 esterázy. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom procedúr, zahŕňajúcich abdominálny CT počítačový tomogram, alebo ultrazvuk alebo pri chirurgickom zákroku, a symptómy vymizli po ukončení liečby ACE inhibítorom. Intestinálny angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky pacientov liečených ACE inhibítormi, ktorí majú abdominálnu bolesť (pozri časť 4.8).


Etnické rozdiely

Tak ako v prípade iných ACE inhibítorov, trandolapril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti než u pacientov inej ako čiernej pleti. To môže byť pravdepodobne v dôsledku vyššej incidencie nízkorenínových stavov u hypertenzných pacientov čiernej pleti.


Kašeľ

Počas liečby ACE inhibítorom sa môže objaviť suchý a neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po prerušení liečby. Ak sa liečba ACE inhibítorom považuje za nevyhnutnú, je možné zvážiť opätovné obnovenie liečby.

Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom sa má považovať za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Hyperkaliémia

Zvýšenie hladiny draslíka v sére sa pozorovalo u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane trandolaprilu. Rizikové faktory rozvoja hyperkaliémie zahŕňajú renálnu insuficienciu, zhoršenie stavu obličiek, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené príhody, obzvlášť dehydratáciu, akútnu dekompenzáciu srdca, metabolickú acidózu, a súbežné použitie diuretík šetriacich draslík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamteren alebo amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka; alebo takých pacientov, ktorí užívajú iné lieky spojené so zvýšením sérového draslíka (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, diuretík šetriacich draslík alebo náhrad soli s obsahom draslíka, obzvlášť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, môže viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka. Hyperkaliémia môže spôsobiť závažné, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie trandolaprilu a niektorého z vyššie uvedených látok pokladá za nevyhnutné, majú sa použiť s opatrnosťou a za pravidelného sledovania hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Chirurgický zákrok / anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú veľkému chirurgickému zákroku alebo počas anestézie s potenciálne hypotenznými látkami, môžu ACE inhibítory vyvolať pravdepodobne závažnú arteriálnu hypotenziu, ktorú je možné upraviť expandérmi plazmy. Pokiaľ nie je možné prerušiť liečbu ACE inhibítorom, liečba na zväčšenie objemu sa má podávať s opatrnosťou.


Aortálna stenóza / hypertrofická kardiomyopatia

ACE inhibítory sa majú používať s veľkou opatrnosťou u pacientov s aortálnou stenózou alebo obštrukciou výtoku z ľavej komory.


Neutropénia / agranulocytóza

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa po liečbe ACE inhibítormi podávanými vo vysokých dávkach a/alebo pacientom s renálnou insuficienciou pozorovala neutropénia / agranulocytóza, najmä v súvislosti s ochoreniami spojivového tkaniva (napr. diseminovaný lupus erythematosus a sklerodermia), ako aj s imunosupresívnou liečbou látkami s potenciálnym rizikom leukopénie. Neutropénia je reverzibilná po prerušení liečby ACE inhibítorom. Najlepšou prevenciou je starostlivo dodržiavať odporúčanú dávku. Ak sa liečba ACE inhibítorom u takýchto rizikových pacientov považuje za nevyhnutnú, musí sa starostlivo zvážiť pomer rizika k prínosu liečby. U pacientov s kolagenóznym ochorením ciev (napr. lupus erythematosus a sklerodermia) sa musí zvážiť pravidelné sledovanie bielych krviniek a bielkovín v moči, najmä ak je spojené s poškodením funkcie obličiek a súbežnou liečbou, obzvlášť kortikosteroidmi a antimetabolitmi, alebo liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom.


Proteinúria

Proteinúria sa môže vyskytnúť najmä u pacientov s existujúcim poškodením funkcie obličiek alebo pri relatívne vysokých dávkach ACE inhibítorov. Trandolapril sa má podať len po kritickom zhodnotení pomeru rizika / prínosu liečby pacientov s klinicky relevantnou proteinúriou (viac ako 1 g/deň).


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie voči blanokrídlemu hmyzu

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizácie jedom branokrídleho hmyzu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítorom pred každou desenzibilizáciou.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) s dextránsulfátom vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítorom pred každou aferézou.


Hemodialyzovaní pacienti

Anafylaktoidné reakcie sa zaznamenali u pacientov dialyzovaných cez vysoko prietokové membrány (napr. AN 69®) a súbežne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo použitie inej skupiny antihypertenzív.


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnym antidiabetikom alebo inzulínom sa má počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo sledovať kontrola glykémie (pozri časť 4.5).


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas tehotenstva. Pokiaľ pokračujúca liečba ACE inhibítorom nie je nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnenie je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a v prípade potreby sa má začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).


Interakcie

Použitie tohto lieku sa VŠEOBECNE NEODPORÚČA v kombinácii s diuretikami šetriacimi draslík, draselnými soľami a lítiom (pozri časť 4.5).


Obsahuje laktózu

Pacienti s dedičnými problémami intolerancie galaktózy, osobitnou formou dedičného deficitu laktázy (lapónsky deficit laktázy) alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúčané kombinácie (pozri časť 4.4)


Draslík alebo diuretiká šetriace draslík: Amilorid, kanrenoát draselný, spironolaktón, triamteren, draslík (soli):

Súbežné podávanie draslíka alebo diuretík šetriacich draslík zvyšuje riziko hyperkaliémie, obzvlášť pri zlyhaní obličiek. Ak sa táto kombinácia považuje za nevyhnutnú, je potrebné časté sledovanie hladiny draslíka v sére.


Lítium:

Zvýšená koncentrácia lítia, potenciálne až na toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia).

Použitie trandolaprilu s lítiom sa neodporúča, avšak ak sa táto kombinácia preukáže potrebná, má sa zabezpečiť starostlivé sledovanie hladiny lítia v sére.


Kombinácie vyžadujúce si osobitné opatrenia pri používaní


Tiazidy a kľučkové diuretiká:

U pacientov s diuretickou liečbou, najmä u pacientov, ktorí nedávno začali liečbu alebo pacientov s depléciou objemu a/alebo solí, sa môže vyvinúť závažný pokles krvného tlaku a/alebo prerenálne zlyhanie po začiatočnej liečbe ACE inhibítorom. Riziko hypotenzných epizód sa môže znížiť vysadením diuretík, zvýšením príjmu solí pred začiatkom liečby a začatím liečby s nižšími začiatočnými dávkami ACE inhibítora. Ďalšie zvyšovanie dávky sa má vykonať s opatrnosťou. Trandolapril môže zmierniť stratu draslíka spôsobenú diuretikami tiazidového typu a kľučkovými diuretikami.


Antihypertenzné látky:

Kombinácia trandolaprilu a iných antihypertenzných látok môže zosilniť antihypertenznú odpoveď na ACE inhibítory.


Antipsychotiká:

Pri súbežnom podaní sa môže vyskytnúť posturálna hypotenzia.


Alopurinol, prokaínamid, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy:

Ak sa používajú súbežne s ACE inhibítormi, môžu zvyšovať riziko leukopénie.


Nesteroidné antiflogistiká (NSAID):

Keď sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými antiflogistikami (napr. kyselina acetylsalicylová v antiflogistických dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID), môže dôjsť k zmierneniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s existujúcou oslabenou funkciou obličiek. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť sledovanie renálnej funkcie po začiatku súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemiká typu sulfónamidov):

Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovalo zvýšené riziko hypoglykémie u diabetikov liečených inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami súbežne s ACE inhibítorom, u takýchto pacientov sa zaznamenali prípady hypoglykémie. Preto sa má u diabetikov dôkladne sledovať hladina glukózy v krvi, najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky ACE inhibítora.


Antacidá:

Súbežné podávanie môže viesť k zníženej absorpcii ACE inhibítorov. Preto medzi podaním trandolaprilu a antacíd majú uplynúť najmenej dve hodiny.


Použitie vysokoprietokových polyakrylonitrilových membrán pri hemodialýze:

U pacientov liečených ACE inhibítormi sa hlásili anafylaktoidné reakcie na vysokoprietokové polyakrylonitrilové membrány používané pri hemodialýze. Tak ako pri iných antihypertenzívach tejto chemickej triedy, tejto kombinácii sa má vyhnúť pri predpisovaní ACE inhibítorov pacientom podstupujúcim renálnu dialýzu.


Neprítomnosť interakcií s inými liekmi:

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovali farmakokinetické interakcie, keď sa trandolapril kombinoval s digoxínom, furosemidom, nifedipínom, glibenklamidom, propranololom alebo cimetidínom. Po súbežnom podaní s trandolaprilom neboli ovplyvnené antikoagulačné vlastnosti warfarínu.


Klinické interakcie sa nepozorovali u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu, keď sa trandolapril podával súbežne s trombolytikami, kyselinou acetylsalicylovou, betablokátormi, antagonistami vápnika, nitrátmi, antikoagulanciami, diuretikami alebo digoxínom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Použitie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity je kontraindikované (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli jednoznačné; avšak malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Pokiaľ pokračujúca liečba ACE inhibítorom sa nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnenie je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť, a v prípade potreby sa má začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva fetotoxicitu u ľudí (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).


Ak má dôjsť k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie renálnej funkcie a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, je potrebné starostlivo sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Nakoľko nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania trandolaprilu počas dojčenia, liečba trandolaprilom sa neodporúča. Počas dojčenia je vhodnejšia alternatívna liečba s overeným bezpečnostným profilom, a to najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na individuálne rozdiely v reakcii na ACE inhibítor môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.

Predovšetkým na začiatku liečby, po zvýšení dávky alebo počas súbežného požívania alkoholu môže mať trandolapril malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoradené nižšie podľa nasledujúcej konvencie frekvencie výskytu:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100, < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000, < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10000, < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10000), neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Frekvencia neznámaZvýšenie hladiny močoviny v sére a sérového kreatinínu, znížený počet trombocytov, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov (vrátane aspartát-transaminázy ASAT a alaníntransaminázy ALAT)


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)Palpitácie


Ochorenia krvi a lymfatického systému

Frekvencia neznámaAgranulocytóza, leukopénia


Poruchy nervového systému

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Bolesti hlavy, závraty


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)


Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)


Frekvencia neznámaKašeľ


Podráždenie hrdla, rinorea


Dyspnoe, bronchitída


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)


Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)


Frekvencia neznámaNauzea


Vracanie, abdominálna bolesť, hnačka, zápcha, dyspepsia


Sucho v ústach, pankreatitída


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Frekvencia neznámaFunkčná renálna insuficiencia, proteinúria


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)


Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)


Frekvencia neznámaPruritus, kožná vyrážka


Angioedém, tendencia k poteniu, urtikária


AlopéciaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)Myalgia


Poruchy metabolizmu a výživy

Frekvencia neznámaHyperkaliémia


Cievne poruchy

Časté - menej časté (> 1/100)


Frekvencia neznámaArteriálna hypotenzia


Cerebrovaskulárny infarkt, synkopa


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)


Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)


Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)


Frekvencia neznámaAsténia


Nevoľnosť


Návaly horúčavy


Horúčka


Poruchy imunitného systému

Frekvencia neznámaAlergické reakcie, vrátane pruritu a kožnej vyrážky


Psychiatrické poruchy a ochorenia

Zriedkavé – veľmi zriedkavé (< 1/1000)Nervozita, poruchy spánku, somnolenciaNežiaduce účinky hlásené u ACE inhibítorov ako triedy (frekvencia nie je udaná):


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Pokles hemoglobínu a hematokritu.


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:

Angina pectoris, infarkt myokardu, AV blokáda, bradykardia, zástava srdca, tachykardia.


Ochorenia krvi a lymfatického systému:

Pancytopénia.


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Sínusitída, rinitída, glositída, bronchospazmus.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Ileus.


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Zvýšený sérový bilirubín, hemolytická anémia s kongenitálnym deficitom týkajúcim sa G-6 PDH (glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, eflorescencia typu psoriázy a alopécia.


Cievne poruchy:

Krvácanie do mozgu, tranzitórna ischémia.


Ochorenia pečene a žlčových ciest:

Cholestatická žltačka, hepatitída.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:

Najvyššie dávky použité v klinických štúdiách sú 32 mg (jednorazové dávky podané zdravým dobrovoľníkom) a 16 mg (opakované dávky podané hypertenzným pacientom).

Príznaky predávkovania sú závažná hypotenzia, šok, stupor, bradykardia, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek.


Liečba:

Po užití nadmernej dávky má byť pacient dôkladne sledovaný, najlepšie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je potrebné často merať hladinu elektrolytov v sére a sérový kreatinín. Liečebné procedúry závisia od závažnosti príznakov. Ak k požitiu došlo nedávno, je potrebné zvážiť vyprázdnenie obsahu žalúdka. V prípade symptomatickej hypotenzie je potrebné pacienta uviesť do šokovej polohy. Závažnú hypotenziu je možné upraviť fyziologickým roztokom alebo inými formami na expanziu plazmy. Liečbu angiotenzínom II je možné zvážiť v referenčnom centre.


Trandolaprilát je možné vylúčiť z organizmu prostredníctvom hemodialýzy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samotné - ATC kód: C09AA10


Trandolapril je proliečivo, ktoré sa rýchlo, nešpecificky hydrolyzuje na svoj účinný, dlhopôsobiaci, aktívny metabolit - trandolaprilát (ďalšie metabolity nie sú aktívne) a účinkuje ako perorálne aktívny inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor) bez sulfhydrylovej skupiny. Okrem inhibície ACE v plazme sa experimentálne preukázalo, že trandolapril inhibuje tkanivový ACE (obzvlášť cievny, kardiálny a nadobličkový). Klinický význam inhibície ACE v tkanivách nebol stanovený u ľudí.


Angiotenzín konvertujúci enzým je peptidyl-dipeptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na vazokonstriktívny angiotenzín II a podporuje metabolizmus bradykinínu na inaktívne štepy.


Už malé dávky trandolaprilu vyvolávajú silnú inhibíciu ACE, čo znižuje tvorbu angiotenzínu II, znižuje sekréciu aldosterónu a zvyšuje aktivitu plazmatického renínu inhibíciou negatívnej spätnej regulácie.


Trandolapril tak moduluje systém renín-angiotenzín-aldosterón, ktorý zohráva signifikantnú úlohu v regulácii krvného objemu a krvného tlaku.


Inhibícia degradácie bradykinínu, uvoľňovanie prostaglandínov a znížená aktivita sympatického nervového systému sú ďalšie mechanizmy účinku, ktoré môžu mať význam pre vazodilatačnú aktivitu ACE inhibítorov.


Vlastnosti trandolaprilu môžu vysvetliť výsledky získané pri regresii hypertrofie srdca so zlepšením diastolickej funkcie a zlepšením roztiahnuteľnosti artérií u ľudí. Zmenšenie vaskulárnej hypertrofie sa okrem toho preukázalo aj u zvierat.


Pokles periférnej rezistencie navodený trandolaprilom nie je sprevádzaný ani retenciou tekutín a solí, ani tachykardiou.


Trandolapril u hypertonikov znižuje systolický i diastolický krvný tlak. Trandolapril má antihypertenznú aktivitu, ktorá nie je závislá od hladiny renínu v plazme.


U ľudí je antihypertenzný účinok trandolaprilu zjavný asi po 1 hodine po podaní a pretrváva najmenej 24 hodín, čo umožňuje dávkovanie jedenkrát denne. Trandolapril neovplyvňuje denný (24-hodinový) rytmus krvného tlaku.


Antihypertenzný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby bez vzniku tolerancie. Po prerušení liečby nedochádza k príznakom z vynechania liečby (rebound fenomén). Liečba trandolaprilom je sprevádzaná vysokým skóre v hodnotení kvality života.


Kombinácia s diuretikami alebo blokátormi vápnikových kanálov zosilňuje antihypertenzný účinok trandolaprilu.


U pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu sa vykonala multicentrická, placebom kontrolovaná klinická štúdia. Celkovo bolo randomizovaných 1749 pacientov na podanie buď placeba, alebo trandolaprilu od tretieho dňa po akútnom infarkte myokardu, ktorí boli následne sledovaní aspoň 24 mesiacov.


Liečba trandolaprilom mala za následok 22% zníženie celkovej mortality, 25% zníženie kardiovaskulárnej mortality, 24% zníženie rizika náhlej smrti, 29% zníženie incidencie závažnej alebo rezistentnej kardiálnej insuficiencie a 14% zníženie rekurentného infarktu myokardu.


Pacienti liečení trandolaprilom mali v porovnaní s placebom významne menej klinických príznakov kardiálnej insuficiencie, periférneho edému, dyspnoe, ortopnoe, paroxyzmálneho nokturálneho dyspnoe a únavy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Trandolapril sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absorbované množstvo sa rovná 40 až 60% podanej dávky a nie je ovplyvnené príjmom potravy. Približne 36% absorbovaného množstva sa konvertuje na trandolaprilát. Biologická dostupnosť trandolaprilátu je asi 13% po perorálnom podaní trandolaprilu.


Distribúcia – biotransformácia – vylučovanie:

Maximálne plazmatické koncentrácie trandolaprilu sa dosahujú približne 30 minút po podaní. Trandolapril sa rýchlo vylučuje z plazmy s polčasom menej ako jedna hodina.


Trandolapril sa hydrolyzuje na aktívny metabolit trandolaprilát, špecifický inhibítor ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Množstvo vzniknutého trandolaprilátu nie je ovplyvnené príjmom potravy. Maximálna plazmatická koncentrácia trandolaprilátu sa dosahuje 4 až 6 hodín po podaní.


V plazme sa viac ako 80% trandolaprilátu viaže na bielkoviny. Väzba je saturovateľná s vysokou afinitou k ACE. Trandolapril sa viaže aj nesaturačne na albumín.


Po opakovanom podávaní jednorazových denných dávok trandolaprilátu sa rovnovážny stav dosiahol v priemere za štyri dni tak u zdravých dobrovoľníkov, ako aj u mladších i starších hypertonikov i pacientov s kardiálnou insuficienciou. Efektívny polčas akumulácie trandolaprilátu je medzi 16 až 24 hodín.


Vylučovanie nemetabolizovaného trandolaprilátu do moču zodpovedá 10-15% podanej dávky. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného lieku sa 33% rádioaktivity zistilo v moči a 66% v stolici.


Renálna insuficiencia:

Renálny klírens trandolaprilátu (približne 70 ml/min) je úmerný klírensu kreatinínu. Plazmatické koncentrácie trandolaprilátu sú signifikantne vyššie u pacientov s klírensom kreatinínu 30 ml/min a u hemodialyzovaných pacientov. U týchto pacientov sa odporúča úprava dávky (pozri časť 4.2).


Po opakovanom podávaní pacientom s chronickým zlyhaním obličiek sa rovnovážny stav dosiahol tiež asi za štyri dni, bez ohľadu na stupeň zlyhania obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tieto účinky zahŕňajú anémiu a podráždenie žalúdka a ulceráciu.


V štúdiách reprodukčnej toxicity sa zistilo ovplyvnenie renálneho vývinu u mláďat potkanov so zvýšenou incidenciou dilatácie obličkovej panvičky po dávkach najmenej 10 mg/kg/deň, avšak normálny vývin potomstva nebol ovplyvnený.


Trandolapril nebol mutagénny alebo karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dimetikón, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, hydrolyzát kukuričného škrobu, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát


Obal kapsuly 2 mg

Želatína, oxid titaničitý (E 171), erytrozín (E 127), oranžová žlť (E 110)


Obal kapsuly 4 mg

Želatína, oxid titaničitý (E 171), erytrozín (E 127), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PE/PVDC/Al)

2 mg, 4 mg:

Veľkosti balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:


Trandolapril Mylan 2 mg: 58/0002/08-S

Trandolapril Mylan 4 mg: 58/0003/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.02.2008

Dátum predĺženia registrácie: Január 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 201314/14Trandolapril Mylan 2 mg