+ ipil.sk

Trandolapril-ratiopharm 4 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev.č.: 2012/02751-TR, 2012/02752-TR


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Trandolapril-ratiopharm®2 mg

Trandolapril-ratiopharm®4 mg

Tvrdé kapsuly


trandolapril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Trandolapril-ratiopharm® a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Trandolapril-ratiopharm®

 3. Ako užívať Trandolapril-ratiopharm®

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Trandolapril-ratiopharm®

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Trandolapril-ratiopharm®A NA ČO SA POUŽÍVA


Trandolapril, liečivo v Trandolaprile-ratiopharm®, patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (niekedy nazývané ACE inhibítory). ACE inhibítory pôsobia tak, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať krv do tela. To pomáha znižovať tlak krvi.


Trandolapril-ratiopharm®sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi. Môže sa používať aj na ochranu srdca po infarkte myokardu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Trandolapril-ratiopharm®


Neužívajte Trandolapril-ratiopharm®

 • keď ste alergický (precitlivený) na trandolapril, iné ACE inhibítory (napr. perindopril alebo ramipril) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Trandolaprilu-ratiopharm® uvedených nižšie,

 • keď ste niekedy mali ochorenie známe ako angioedém (opuch podkožného tkaniva) alebo Quinckeho edém (to je závažná alergická kožná reakcia – opuch kože, podkožného tkaniva a slizníc),

 • keď ste tehotná dlhšie, ako tri mesiace (bude lepšie, ak sa vyhnete užívaniu Trandolaprilu-ratiopharm® aj v rannom štádiu tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • keď trpíte aortálnou stenózou (zúženie jednej z chlopní v srdci) alebo máte nejakú inú obštrukciu, ktorá spomaľuje prietok krvi v srdci.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Trandolaprilu-ratiopharm®

 • keď dlhodobo užívate diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo držíte diétu s nízkym obsahom solí,

 • keď ste mali nedávno závažné alebo dlhotrvajúce nevoľnosti alebo hnačky,

 • keď ste niekedy mali alergickú reakciu na akýkoľvek iný ACE inhibítor (napr. perindopril alebo ramipril – vrátane opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo dýchaní),

 • keď trpíte ochorením známym ako kolagénové vaskulárne ochorenie (niekedy sa nazýva ochorenie spojivového tkaniva, napr. lupus alebo sklerodermia),

 • keď trpíte na diabetes mellitus,

 • keď trpíte srdcovým zlyhaním,

 • keď podstupujete obličkovú dialýzu (niektoré druhy dialyzačnej membrány nemusia byť vhodné),

 • keď máte problémy s pečeňou alebo obličkami.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), informujte svojho lekára. Užívanie Trandolaprilu-ratiopharm®sa neoporúča v rannom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako tri mesiace, pretože užívanie v tomto štádiu, môže vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Užívanie iných liekov

Iné súbežne podávané lieky môžu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť tohto lieku. Na druhej strane môžeTrandolapril-ratiopharm®ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť iných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných liekov alebo prírodných produktov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite povedať Vášmu lekárovi o Trandolaprile-ratiopharm®, ak dostávate počas liečby ešte iné lieky alebo ste krátko po liečbe Trandolaprilom-ratiopharm®.


Je obzvlášť dôležité informovať Vášho lekára, ak užívate:

 • iné lieky na vysoký tlak krvi,

 • diuretiká (tablety na odvodnenie, napr. spironolaktón, amilorid, triamterén) alebo doplnky draslíka,

 • protizápalové lieky proti bolesti (nesteroidné antireumatiká - NSA, napr. ibuprofen, diklofenak, indometacín),

 • lítium alebo tricyklické antidepresíva (napr. amitriptylín, dotiepín),

 • lieky na liečbu diabetu (ako je inzulín, glibenklamid alebo gliklazid),

 • sympatomimetiká – tie zahŕňajú efedrín, pseudoefedrín a salbutamol, pričom tieto látky možno nájsť v niektorých liekoch s dekongestívnym účinkom, liekoch na kašeľ a chrípku a v liekoch na astmu,

 • antacidá,

 • alopurinol (na dnu) alebo prokaínamid (na nepravidelný srdcový rytmus),

 • imunosupresíva (napr. cyklosporín), steroidné lieky (napr. prednizolón, hydrokortizón) alebo protirakovinové lieky.


Ak potrebujete podstúpiť operáciu, je dôležité povedať chirurgovi alebo zubárovi, že užívate Trandolapril-ratiopharm®. Ten môže ovplyvňovať anestetikum (látku spôsobujúcu znecitlivenie) alebo inú použitú liečbu.


Užívanie Trandolaprilu-ratiopharm®s jedlom a nápojmi

Trandolapril-ratiopharm®môžete užívať spolu s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), informujte svojho lekára. Lekár Vám pravdepodobne odporučí, aby ste prestali užívať Trandolapril-ratiopharm®ešte skôr, ako otehotniete, alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a prevedie Vás na inú liečbu. Užívanie Trandolaprilu-ratiopharm®sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať keď ste tehotná dlhšie ako tri mesiace, pretože pri užívaní po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie plodu.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánuje začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Trandolapril-ratiopharm®sa neodporúča matkám, ktoré dojčia, a ak si prajete dojčiť, lekár Vám môže zvoliť inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Trandolapril-ratiopharm®môže u niektorých ľudí najmä na začiatku užívania vyvolať pocit závratu alebo mdloby. Niekoľko hodín po prvej dávke alebo zvýšení dávky neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje alebo nerobte čokoľvek, čo od Vás vyžaduje zvýšenú ostražitosť. Počkajte a uvidíte, ako Vás kapsuly ovplyvnia.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Trandolaprilu-ratiopharm®

Tento produkt obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, obráťte sa na Vášho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


Tento liek obsahuje farbivo pomarančovožltú S(E110). Môže spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ Trandolapril-ratiopharm®


Vždy užívajte Trandolapril-ratiopharm®presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapsuly prehltnite bez toho, aby ste ich žuvali. Ak Vám to pomôže, môžete ich zapiť pohárom vody.


Počet kapsúl, ktoré budete musieť užívať, závisí od toho, na čo sa liečite. Ak už užívate diuretiká (lieky na odvodnenie), lekár Vám predtým, ako začnete užívať Trandolapril-ratiopharm® možno povie, aby ste znížili dávku diuretika alebo Vám dokonca nariadi, aby ste ho prestali užívať.


Trandolapril-ratiopharm® nie je plánovaný na začiatok liečby alebo obdobie titrácie liečby (úpravy dávkovania) a ani pre pacientov trpiacich na závažné obličkové alebo pečeňové problémy. Kapsuly Trandolapril-ratiopharm®sa musia užívať iba po období titrácie, u pacientov s dobre zabehnutou udržiavacou dávkou 2 mg alebo 4 mg trandolaprilu.


Vysoký tlak krvi

Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg jedenkrát denne. Váš Lekár Vám pravdepodobne zvýši túto dávku na 2 mg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 4 mg.


Liečba po infarkte myokardu

Liečba sa normálne začne čo najskôr po infarkte myokardu (srdcový záchvat), zvyčajne nízkou dávkou 0,5 mg každý deň. Lekár Vám pravdepodobne zvýši túto dávku postupne maximálne na 4 mg každý deň.


Pacienti s problémami obličiek alebo pečene

Maximálna denná dávka je 2 mg jedenkrát.


Deťom sa neodporúča užívať Trandolapril-ratiopharm®.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní kapsúl dovtedy, kým Vám lekár nepovie, aby ste prestali. Neprestávajte s liečbou len preto, že už sa cítite lepšie. Ak prestanete užívať kapsuly, Váš stav sa môže zhoršiť.


Ak užijete viac Trandolaprilu-ratiopharm®ako máte

Ak ste užili príliš veľa tohto lieku, obráťte sa na Vášho lekára, nemocnicu alebo lekáreň.


Ak zabudnete užiť Trandolapril-ratiopharm®

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Trandolapril-ratiopharm®môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky:závraty, bolesti hlavy, slabosť a kašeľ.


Menej časté vedľajšie účinky: zápal priedušiek, problémy so zrakom, zmeny frekvencie srdca, pocit nevoľnosti a/alebo zvracanie, svrbenie, vyrážka, celkový nedobrý pocit, bolesť žalúdka, poruchy trávenia, hnačky, zápcha, strata chuti do jedla, sucho v ústach a skľúčenosť.


Zriedkavé vedľajšie účinky: upchanie nosa a prínosových dutín, ťažkosti s dýchaním, zápal jazyka, zápal pečene alebo pankreasu, žlté sfarbenie kože a/alebo očí a zmeny v krvi, ktoré sú vratné po ukončení liečby ( z dôvodu kontroly sa Váš lekár môže rozhodnúť, že vykoná v určitých časových obdobiach vyšetrenia Vašej krvi), vypadávanie vlasov, bolesti svalov a kĺbov, psoriáza (kožná choroba), skľúčenosť, poruchy spánku, impotencia (neschopnosť pohlavného styku alebo oplodnenia), mravčenie, problémy s rovnováhou, zmätenosť a hučanie v ušiach.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa zaznamenali s ACE inhibítormi, zahŕňajú problémy s obličkami, závažný pokles tlaku krvi s príznakmi ako je omdletie, bolesť na hrudníku a infarkt myokardu.


Alergické reakcie sa zaznamenali veľmi zriedkavo. Ak sa u Vás objavia náhle piskoty, tieseň na hrudníku, problémy s prehĺtaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, kožné vyrážky, ako sú napríklad červené škvrny alebo žihľavka (hrčky na koži) alebo svrbenie, okamžiteto, prosím, povedzte Vášmu lekárovi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Trandolapril-ratiopharm®


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Trandolapril-ratiopharm®po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Trandolapril-ratiopharm®obsahuje

Liečivo vo Vašom lieku je trandolapril 2 mg alebo 4 mg.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, hydrolyzovaný škrob, mikrokryštalická celulóza, dimetikón,

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, želatína, oxid titaničitý (E171) a erytrozín (E127). Okrem toho jednotlivé sily lieku obsahujú:


2 mg: pomarančovožltá S (E110)

4 mg: červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Trandolapril-ratiopharm® a obsah balenia

2 mg: svetločervené kapsuly veľkosti 2 obsahujúce biely prášok.

4 mg: oranžové kapsuly veľkosti 2 obsahujúce biely prášok.


Obsah:

2 mg: 28, 30, 40, 60, 98, 100.

4 mg: 28, 30, 40, 60, 98, 100.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

 1. Pharmathen SA, Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis, Grécko

 2. Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grécko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: 02/57 26 79 11.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2012.

Trandolapril-ratiopharm 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev.č.: 2012/02751-TR, 2012/02752-TR


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Trandolapril-ratiopharm 2 mg

Trandolapril-ratiopharm 4 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


2 mg a 4 mg trandolaprilu v jednej kapsule.


Pomocné látky:

Trandolapril-ratiopharm 2 mg: 24 mg monohydrátu laktózy

1,26 mg pomarančovožltá S (E110)

Trandolapril-ratiopharm 4 mg: 24 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

2 mg: svetločervená kapsula veľkosti 2 obsahujúca biely prášok

4 mg: oranžová kapsula veľkosti 2 obsahujúca biely prášok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Mierna až stredne závažná hypertenzia.

 • Porucha funkcie ľavej komory po infarkte myokardu.

 • Ukázalo sa, že trandolapril zlepšuje život po infarkte myokardu u pacientov s poruchou funkcie ľavej komory (ejekčná frakcia 35%) s príznakmi srdcového zlyhania alebo dokonca aj bez nich a s reziduálnou ischémiou, ako aj bez nej.

 • Dlhodobá liečba trandolaprilom významne znižuje celkovú mortalitu, najmä kardiovaskulárnu.

 • Nastáva významný pokles rizika náhlej smrti a výskytu závažného alebo rezistentného srdcového zlyhania.

 • Symptomatická liečba kongestívneho zlyhania srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Kapsuly Trandolapril-ratiopharm nie sú určené na úvodnú alebo titračnú fázu liečby a ani pre pacientov, ktorí majú závažné obličkové alebo pečeňové problémy. Kapsuly Trandolapril-ratiopharm sa majú používať len po titračnej fáze, a to u pacientov s dobre stanovenou udržiavacou dávkou predstavujúcou 2 mg alebo 4 mg trandolaprilu.


Keďže sa nezaznamenali žiadne interakcie medzi trandolaprilom a jedlom, môže sa podávať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


Dospelí s normálnou funkciou obličiek a pečene bez kongestívneho zlyhania srdca

Odporúčaná úvodná denná dávka v prípade hypertenzie:

 • 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne. Táto dávka sa môže v závislosti od odpovede pacienta po 2 až 4 týždňoch zdvojnásobiť, ale maximálna dávka môže byť 4 mg jedenkrát denne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 – 2 mg jedenkrát denne. Ak odpoveď pacienta na dávku 4 mg nie je dostatočná, musí sa zvážiť kombinovaná liečba.


Pacienti s poruchou funkcie ľavej komory po infarkte myokardu

U pacientov po infarkte myokardu sa môže liečba začať až na tretí deň dennou dávkou 0,5 mg trandolaprilu.

Dávka sa postupne zvyšuje až po maximálnu dennú dávku 4 mg jedenkrát denne.

Ak sa objavia príznaky neznášanlivosti, ako napríklad symptomatická hypotenzia, zvyšovanie dávky sa môže dočasne pozastaviť.

V prípade hypotenzie treba starostlivo sledovať všetky terapie podporujúce hypotenziu (napr.: vazodilatanciá vrátane nitrátov a diuretiká) a podľa potreby treba dávkovanie týchto liekov znížiť.

Dávku trandolaprilu treba znížiť len v prípade, že predchádzajúce opatrenia nie sú dostatočne účinné alebo sa nedajú uskutočniť.


Kongestívne zlyhanie srdca

V začiatočnej fáze sa podáva nízka dávka, a to najmä pacientom s normálnym alebo nízkym tlakom krvi.

Liečba sa začína s podaním 0,5 mg kapsuly pri monitorovaní tlaku krvi. Dávka sa postupne zvyšuje na

1 – 2 mg, maximálne na 4 mg jedenkrát denne.

Dlhodobá liečba má za cieľ dosiahnuť podávanie dávky 4 mg jedenkrát denne, a to v priebehu len niekoľkých týždňov.

V prípade hypotenzie sa musí podporná antihypertenzívna liečba prehodnotiť a podľa možnosti sa má dávkovanie týchto liekov znížiť.


Dospelí s predchádzajúcou diuretickou liečbou

 • Diuretickú liečbu sa odporúča ukončiť minimálne 3 dni pred začiatkom liečby trandolaprilom.

 • Liečba sa začína dávkou 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne, ktorá sa môže neskôr zvýšiť v závislosti od klinickej odpovede pacienta.

Ak je to nevyhnutné, môže liečba diuretikami pokračovať neskôr. Pacient musí byť monitorovaný.


Dospelí s poruchou funkcie obličiek

 • U pacientov s klírensom kreatinínu medzi 10 – 30 ml/min je vhodnou začiatočnou dávkou 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 1 mg jedenkrát denne.

 • Pacientom s klírensom kreatinínu 10 ml/min a dialyzovaným pacientom sa podáva dávka 0,5 mg trandolaprilu jedenkrát denne. Týmto pacientom sa musia pravidelne monitorovať sérové hladiny draslíka a kreatinínu.


Dospelí s poruchou funkcie pečene

Liečba sa začína dávkou 0,5 mg trandolaprilu a zvyšuje sa podľa individuálnej odpovede pacienta.

Maximálna denná dávka 2 mg sa nesmie prekročiť.


Starší pacienti

U starších pacientov s normálnou funkciou pečene a obličiek nie je potrebná úprava dávky.

Ak niektorí pacienti citlivo reagujú na ACE inhibítory, odporúča sa začať nízkou dávkou a na začiatku liečby monitorovať tlak krvi a funkciu obličiek.


Mimoriadna pozornosť sa musí venovať starším pacientom, ktorí ako podpornú liečbu užívajú diuretiká, trpia srdcovým zlyhaním alebo zlyhaním pečene alebo obličiek. Dávka sa zvyšuje v závislosti od reakcie tlaku krvi.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na liečivo trandolapril alebo na ktorékoľvek iné ACE inhibítory.

 • Predchádzajúci výskyt angioneurotického edému (napr. Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcim podávaním ACE inhibítora.

 • Hereditárny/idiopatický angioneurotický edém.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6). Pre nedostatok skúseností s liečbou sa Trandolapril-ratiopharm nemá podávať deťom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Riziko hypotenzie a/alebo renálneho zlyhania

Zistila sa nadmerná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému, najčastejšie vtedy, keď je znížená rovnováha vody a solí (neslaná diéta alebo dlhodobá liečba diuretikami), stenóza renálnej artérie, kongestívne zlyhanie srdca, cirhóza pečene s edémami a/alebo ascites.


Inhibícia tohto systému inhibítorom konvertujúceho enzýmu, najmä v začiatočnej fáze a v priebehu prvých dvoch týždňov liečby, môže spôsobiť závažnú hypotenziu a/alebo renálne zlyhanie.


Excesívna hypotenzia môže viesť k bezvedomiu a/alebo ischémii orgánov postihnutých arteriálnym ochorením (napr. infarkt myokardu, cerebrovaskulárne poškodenie).


U všetkých týchto rizikových pacientov, vrátane pacientov s koronárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením, treba liečbu trandolaprilom začať nižšou dávkou (0,5 mg) a pod lekárskym dohľadom sa musí opatrne zvyšovať. Prípadnú liečbu diuretikami je vhodné ukončiť minimálne 3 dni pred začiatkom liečby trandolaprilom a/alebo začať liečbu dávkou 0,5 mg trandolaprilu denne.


V prípade, že sa v priebehu liečby objaví hypotenzia alebo renálna insuficiencia , treba znížiť dávku alebo ukončiť liečbu trandolaprilom a/alebo diuretikami.


Ak sa objaví ťažká hypotenzia, pacienta treba položiť na chrbát a podľa potreby treba zvýšiť objem plazmy intravenóznym podávaním fyziologického roztoku.

Ak sa hypotenzia objaví na začiatku liečby, odporúča sa zvyšovať dávky trandolaprilu s mimoriadnou opatrnosťou, a to aj v prípade, že podávanie je účinné.


Riziko hyperkaliémie

Hyperkaliémia sa môže vyskytnúť v priebehu liečby ACE inhibítormi, najmä u pacientov s renálnou insuficienciou alebo u pacientov s diabetes mellitus a/alebo dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu.


Riziko hypoglykémie

V prvom mesiaci liečby ACE inhibítormi musí byť dôkladne monitorovaná glykemická kontrola u pacientov s diabetom, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom.


Angioneurotický edém (Quinckeho edém)

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane trandolaprilu sa zriedkavo pozoroval angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hrtana alebo hlasiviek.

Angioneurotický edém sa zvyčajne objavuje v priebehu prvých týždňov na začiatku liečby, len veľmi zriedkavo sa objavil po dlhodobej liečbe ACE inhibítormi.

V prípade výskytu edému sa musí liečba trandolaprilom ukončiť a pacient musí byť monitorovaný až do vymiznutia edému.

Ak edém postihuje len tvár, zvyčajne sa nevyžaduje žiadna liečba.

Kombinácia edému tvárovej oblasti a hrtana môže byť fatálna. Keď je postihnutý jazyk, hltan alebo hrtan, čo môže spôsobiť zúženie dýchacích ciest, je potrebné okamžite subkutánne podať adrenalín 1 : 1 000 (0,3 až 0,5 ml) a aplikovať ďalšiu vhodnú liečbu.

V prípade takejto reakcie sa v liečbe ACE inhibítormi nesmie pokračovať. Podávanie ACE inhibítorov zvyšuje riziko výskytu Quinckeho edému u pacientov, u ktorých sa vyskytol Quinckeho edém bez súvislosti s liečbou ACE inhibítormi.


Neutropénia/agranulocytóza

Neutropénia a granulocytóza sa zaznamenala v súvislosti s používaním ACE inhibítorov vo zvýšených dávkach alebo len vzácne u pacientov s renálnym zlyhaním a potom najmä u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením (napr. systémový lupus erytematodes, sklerodermia) a u pacientov liečených imunosupresívnymi liekmi a/alebo u pacientov s dedičným sklonom k leukopénii.

Neutropénia je reverzibilná po ukončení liečby. Najlepším spôsobom ako predísť tomuto riziku je prísne dodržiavať odporúčané dávkovanie. Ak je liečba ACE inhibítormi u týchto rizikových pacientov nevyhnutná, treba starostlivo zvážiť všetky riziká a výhody liečby.


Kašeľ

Počas liečby ACE inhibítormi sa môže vyvinúť suchý a neproduktívny kašeľ, ktorý ustúpi po vysadení liečby.


Deti

Tolerancia, ani účinnosť trandolaprilu u detí nebola stanovená (pozri 4.3. Kontraindikácie).


Starší pacienti

Farmakokinetická štúdia s trandolaprilom u pacientov vo veku nad 65 rokov s hypertenziou a funkciou obličiek zodpovedajúcou danému veku ukázala, že úprava dávkovania nie je potrebná.

Keďže niektorí starší pacienti môžu byť mimoriadne citliví na liečbu ACE inhibítormi, je vhodnejšie začať s podávaním nízkych dávok a sledovať reakcie krvného tlaku a funkcie obličiek.


Gravidita

ACE inhibítory sa nesmú začať užívať počas gravidity. Pokiaľ sa liečba ACE inhibítormi považuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce tehotenstvo majú byť prevedené na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu so stanoveným bezpečnostným profilom užívania počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečbu ACE inhibítormi treba ihneď ukončiť a, ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu (pozri časť 4.3 a 4.6).


Renálne zlyhanie

V prípade renálneho zlyhania, ak je klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min, sa musí dávka znížiť. Odporúča sa, aby sa u pacientov s renálnym zlyhaním v prvých týždňoch liečby kontrolovali obličkové funkcie a hladina draslíka.


Renovaskulárna hypertenzia

Liečba renovaskulárnej hypertenzie sa uskutočňuje revaskularizáciou.

Trandolapril môže byť užitočný pre liečbu pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, ktorí čakajú na revaskularizáciu alebo u ktorých nie je indikovaná operácia.


Zvýšené riziko vážnej hypotenzie alebo zlyhania obličiek existuje v prípade liečby ACE inhibítormi u pacientov s už prítomnou bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo so stenózou renálnej artérie u solitárnej obličky.

Liečba diuretikami môže byť tiež prispievajúcim faktorom. Renálne zlyhanie sa môže vyskytnúť v prípade miernych zmien kreatinínu v sére, a to aj u pacientov s jednostrannou stenózou renálnej artérie. Títo pacienti musia byť na začiatku liečby hospitalizovaní a monitorovaní. Úvodné dávky sú nižšie a ich zvyšovanie sa monitoruje.

V priebehu prvých týždňov sa musí liečba diuretikami prerušiť a musí sa monitorovať funkcia obličiek a hladina draslíka.


Zlyhanie pečene

Sérové koncentrácie trandolaprilu sú zvýšené a liečba sa má začať dávkou 0,5 mg, ktorá sa upravuje v závislosti od reakcie.


Hypertrofická aorto-myokardiopatickástenóza

Pri podávaní ACE inhibítorov pacientom s obštrukciou prietoku krvi z ľavej komory do aorty sa musí postupovať opatrne.


Hemodialýza

V priebehu liečby ACE inhibítormi sa nesmie uskutočňovať dialýza s polyakrylonitril-metalylsulfátovou membránou s vysokými prietokmi, z dôvodu možného rizika anafylaktoidných reakcií, ako sú napríklad potenie na tvári, sčervenenie, hypotenzia a astma, ako aj život ohrozujúci šok.


Chirurgický zákrok/anestézia

V prípade chirurgického zákroku alebo prípadného použitia anestetík s možnými hypotenznými účinkami môžu inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu vyvolať hypotenziu, ktorá sa dá upraviť plazma expandérmi.

Ak je potrebné použiť ACE inhibítory, pri úprave plazmatického objemu sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.


Iné

U pacientov liečených LDL (lipoproteínmi s nízkou denzitou) aferézou za použitia dextrán sulfátu môže dôjsť k život ohrozujúcej anafylaktoidnej reakcii.


U pacientov, ktorí podstupujú desenzibilizačnú liečbu proti hmyziemu jedu (napríklad pri uštipnutí včelou alebo osou), môže nastať pri súbežnom podávaní ACE inhibítorov život ohrozujúca anafylaktoidná reakcia (napr. významný pokles tlaku krvi, ťažkosti s dýchaním, vracanie, alergické kožné reakcie).

Pacienti, ktorí musia dostávať LDL aferézu alebo desenzibilizačnú liečbu proti hmyziemu jedu, musia prejsť pri liečbe z ACE inhibítorov na náhradné lieky.


Pomocné látky

Kapsuly Trandolapril-ratiopharm obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so vzácnymi dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy, deficitom Lappovej laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Jedlo

Medzi jedlom a trandolaprilom sa nezaznamenali žiadne interakcie.


Interakcie s inými liekmi

Žiadne liekové interakcie:

V štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch sa nezaznamenali žiadne farmakokinetické interakcie s digoxínom, furosemidom, nifedipínom SR, glibenklamidom, propranololom a cimetidínom. Nezaznamenali sa žiadne zmeny v prípade simultánneho podávania trandolaprilu a warfarínu.

U pacientov s dysfunkciou ľavej komory po infarkte myokardu sa tiež nezaznamenali interakcie v prípade simultánneho podávania trandolaprilu a trombolytík, kyseliny acetylsalicylovej, betablokátorov, antagonistov kalcia, hydrátov, antikoagulancií, diuretík alebo digoxínu.


Neodporúčané kombinácie:

Kombinácia trandolaprilu so soľami draslíka a draslík šetriacimi diuretikami vedie k zvýšeniu sérových koncentrácií draslíka, a to najmä v prípade renálneho zlyhania. Ak sa táto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, sérové koncentrácie draslíka treba často kontrolovať.


Kombinácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť:

Diuretiká: U niektorých pacientov s diuretickou liečbou, najmä u tých, ktorých liečba sa nedávno začala, sa môže hneď na začiatku liečby trandolaprilomobjaviť významný pokles tlaku krvi alebo prerenálne zlyhanie.

Výskyt hypotenzných účinkov je nižší v prípade, že sa liečba diuretikami pri zvýšenom príjme solí preruší, niekoľko dní pred začiatkom liečby nízkymi úvodnými dennými dávkami ACE inhibítora.

V prípade ďalšieho zvyšovania dávky sa musí postupovať opatrne.


Lítium: Podávanie ACE inhibítorov spolu s lítiom môže viesť k zníženiu exkrécie lítia. Plazmatické hladiny lítia sa musia často monitorovať.


Anestetiká: ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzný účinok niektorých anestetík.


Narkotiká/antipsychotiká: Môže sa vyskytnúť posturálna hypotenzia.


Alopurinol, cytostatiká, imunosupresíva, systémovo podávané kortikoidy alebo prokaínamid: Simultánne podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšenému riziku vzniku leukopénie.


Preventívne opatrenia, ktoré je nevyhnutné zobrať do úvahy:

Nesteroidné protizápalové lieky (NSA):Súbežné podávanie nesteroidných antiflogistík s ACE inhibítormi môže viesť k poklesu antihypertenzného účinku ACE inhibítorov. Okrem toho bolo zaznamenané, že NSA a ACE inhibítory pôsobia dodatočne na zvýšenie sérového draslíka, zatiaľ čo funkcia obličiek môže byť znížená. Tieto účinky sú v zásade reverzibilné a objavujú sa u pacientov s miernou poruchou obličiek.


Antihypertenzíva: Zvýšenie antihypertenzívneho účinku ACE inhibítorov.


Sympatomimetiká:Môžu znižovať antihypertenzný účinok ACE inhibítorov; pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, aby sa potvrdilo dosiahnutie požadovaného účinku.


Antidiabetiká: Hoci klinické štúdie nedokázali vyššie riziko hypoglykémie u pacientov s diabetes mellitus, súbežné podávanie ACE inhibítorov a perorálnych antidiabetík alebo inzulínu môže znásobiť účinok poklesu glukózy v krvi, a tak zvýšiť riziko vzniku hypoglykémie.

Tento fenomén sa vyskytuje najčastejšie v prvých týždňoch liečby u pacientov s renálnym zlyhaním. Pacienti s diabetom liečeným hypoglykemikami a trandolaprilom musia byť starostlivo monitorovaní, a to najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky ACE inhibítorov.


 1. Gravidita a laktácia


Tehotenstvo


Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého a tretieho trimestra gravidity nebol presvedčivý; napriek tomu sa malé zvýšenie rizika nedá vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi považuje za nevyhnutné, je potrebné pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. V prípade, že sa tehotenstvo potvrdí, liečba ACE inhibítormi sa musí ihneď prerušiť a, ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

O expozícii ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra je známe, že môžu vyvolať fetotoxicitu u ľudí (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, spomaliť osifikáciu lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (porzi časť 5.3). Ak došlo k expozícii ACE inhibítorom v druhom trimestri tehotenstva, odporúča sa vykonať ultrazvukové vyšetrenie obličiek a lebky. Deti matiek, ktoré užívali ACE inhibítory, sa majú starostlivo sledovať, či nemajú hypotenziu (pozri časť 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pre nedostatok dostupných informácií o užívaní trandolaprilu počas dojčenia sa užívanie trandolaprilu neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä ak ide o novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liečba hypertenzie vyžaduje pravidelné lekárske kontroly pacienta.

V priebehu liečby trandolaprilom sa môžu objaviť rôzne reakcie, v závislosti od citlivosti každého pacienta. Preto liečba trandolaprilom môže viesť k zníženiu schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri posudzovaní vedľajších účinkov sa používajú tieto údaje o častosti výskytu:

Veľmi časté (≥1/10); časté (1/100, 1/10); menej časté (1/1 000, ≤1/100); zriedkavé (1/10 000, ≤1/1 000); veľmi zriedkavé (≤1/10 000); neznáme (z dostupných údajov ).


Nežiaduce účinky, ktoré sa zistili, sú zvyčajne len mierne.


V dlhodobých štúdiách s trandolaprilom sa najčastejšie zaznamenali tieto vedľajšie účinky: kašeľ, bolesti hlavy, slabosť, závraty.


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: suchý, dráždivý kašeľ a bronchitída.

Zriedkavé: astma, sínusitída, rinitída.

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus, glositída, sucho v ústach.


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:

Menej časté: závraty, pocit slabosti, poruchy videnia, zriedkavo so synkopou.

Veľmi zriedkavé: tachykardia, palpitácie, poruchy srdcového rytmu, angína pektoris, infarkt myokardu, krátkodobé symptomatické poruchy perfúzie mozgu, cerebrovaskulárna príhoda.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nauzea, bolesť brucha v epigastriu a poruchy trávenia.

Zriedkavé: vracanie, hnačka, zápcha a strata chuti do jedla.


Ochorenia pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: cholestatická žltačka, hepatitída, pankreatitída a ileus.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi zriedkavé: pruritus, začervenanie, vyrážky, erytéma multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, psoriáza, alopécia, bolesti svalov a kĺbov, eozinofília a zvýšené titre ANA (antinukleárnych protilátok), angioneurotický edém.


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Menej časté: poruchy funkcie obličiek alebo funkcia sa môže zhoršiť až do akútneho renálneho zlyhania.

Zriedkavé: proteinúria, niekedy sa vyskytla súčasne so zhoršením funkcie obličiek.


Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesti hlavy, únava.

Zriedkavé: posadnutosť, depresia, poruchy spánku, impotencia, mravčenie, parestézie, poruchy rovnováhy, zmätenosť, tinnitus, zahmlené videnie, poruchy chuti alebo prechodná strata chuti do jedenia.


Vyšetrenia:

Zriedkavé: neutropénia, zvýšená koncentrácia močoviny a kreatinínu v plazme, srdcové zlyhanie alebo renovaskulárna hypertenzia, hyperkaliémia alebo pokles koncentrácie draslíka, zvýšenie bielkovín v moči.

Veľmi zriedkavé: môžu sa zvýšiť plazmatické koncentrácie bilirubínu a pečeňových enzýmov.


4.9 Predávkovanie


Príznaky, ktoré možno očakávať po podaní ACE inhibítorov sú významná hypotenzia, šok, strnulosť, bradykardia, poruchy elektrolytov a renálne zlyhanie. V prípade, že sa predávkovanie vyskytlo po nedávnom užití prípravku, má sa zvážiť výplach žalúdka. Musí sa monitorovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, má sa zvážiť expanzia objemu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: C09AA10

Kapsuly Trandolapril-ratiopharm obsahujú prekurzor, trandolapril, nepeptidový ACE inhibítor s karboxylovou skupinou, ale bez sulfhydrylovej skupiny. Trandolapril sa rýchlo absorbuje a potom sa nešpecificky hydrolyzuje na účinný, dlhodobo pôsobiaci aktívny metabolit, trandolaprilát.


Trandolaprilát sa pevne a saturačne viaže na ACE.


Podávanie trandolaprilu spôsobuje pokles koncentrácie angiotenzínu II, aldosterónu a predsieňového natriuretického faktora a vzostup aktivity renínu i koncentrácie angiotenzínu I v plazme. Trandolapril tak moduluje renín-angiotenzín-aldosterónový systém, ktorý zohráva významnú úlohu v regulácii objemu krvi a krvného tlaku a tak má dobrý antihypertenzívny účinok.

Podávanie zvyčajných terapeutických dávok trandolaprilu pacientom s hypertenziou vedie k významnému poklesu tlaku krvi, a to v ľahu aj v stoji. Antihypertenzívny účinok je zrejmý už do jednej hodiny s maximom medzi 8 – 12 hodinami a perzistuje minimálne 24 hodín. Vlastnosti trandolaprilu možno vysvetliť výsledkami dosiahnutými pri regresii hypertrofie srdca so zlepšením diastolickej funkcie a zlepšením arteriálnej poddajnosti u ľudí. Okrem toho sa dokázala redukcia vaskulárnej hypertrofie aj pri laboratórnych zvieratách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa trandolapril veľmi rýchlo absorbuje. Absorbované množstvo zodpovedá 40 – 60% podanej dávky, pričom príjem jedla ho neovplyvňuje.

Maximálne koncentrácie v plazme sa dosahujú v priebehu 30 minút po podaní. Trandolapril mizne z plazmy veľmi rýchlo s polčasom kratším ako jedna hodina.

Trandolapril sa hydrolyzuje na trandolaprilát, špecifický ACE inhibítor. Množstvo vytvoreného trandolaprilátu neovplyvňuje príjem jedla. Maximálne koncentrácie v plazme sa dosahujú v priebehu

4 – 6 hodín.

Viac ako 80 % trandolaprilátu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Viaže sa saturačne s vysokou afinitou na ACE. Veľká časť cirkulujúceho trandolaprilu sa viaže aj nesaturačne na albumín.

Stabilný stav sa dosahuje priemerne v priebehu 4 dní po opakovanom podávaní trandolaprilu v dávkovaní jedenkrát denne, a to u zdravých dobrovoľníkov ako aj u mladších a starších osôb s hypertenziou. Efektívny polčas trandolaprilátu je 16 – 24 hodín. Polčas terminálneho vylučovania je 47 – 98 hodín v závislosti od dávky. Táto terminálna fáza pravdepodobne predstavuje kinetiku väzby a disociácie komplexu trandolaprilát a ACE.

Trandolaprilát sa vylučuje močom v nezmenenej forme v množstve, ktoré predstavuje 10 – 15 % podanej dávky trandolaprilu. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného preparátu sa u ľudí zisťuje 33% rádioaktivity v moči a 66% v stolici.

Renálny klírens trandolaprilátu je primeraný klírensu obličiek. Plazmatické koncentrácie trandolaprilátu sú signifikantne vyššie u pacientov s klírensom kreatinínu 30 ml/min. Napriek tomu sa po opakovanom podávaní prípravku pacientom s renálnou insuficienciou dosahuje stabilný stav priemerne v priebehu 4 dní bez súvislosti so stupňom renálnej insuficiencie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné žiadne relevantné predklinické údaje, ktoré by neboli uvedené v inej časti tohto súhrnu charakteristických vlastností lieku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hydrolyzovaný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Dimetikón

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Želatína

Oxid titaničitý (E71)

Erytrozín (E27).


Jednotlivé sily lieku obsahujú:

2 mg: pomarančovožltá S (E110)

4 mg: červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biely, nepriehľadný PVC/PE/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľov v kartónovej škatuľke.


Veľkosť balenia: Trandolapril-ratiopharm 2 mg: 28, 30, 40, 60, 98, 100 kapsúl

Trandolapril-ratiopharm 4 mg: 28, 30, 40, 60, 98, 100 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Trandolapril-ratiopharm 2 mg: 58/0088/07-S

Trandolapril-ratiopharm 4 mg: 58/0089/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.3.2007


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012

Trandolapril-ratiopharm 4 mg