+ ipil.sk

Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instiláciaPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05061-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


travoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Travoprost Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Travoprost Sandoz

3. Ako používať Travoprost Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Travoprost Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Travoprost Sandoz a na čo sa používa


Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia sa používa na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku. Tento tlak môže viesť k ochoreniu nazývanému glaukóm.


Zvýšený vnútroočný tlak: vaša očná guľa obsahuje číru, vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Tekutina vždy z oka odtečie a vždy sa vytvorí ďalšia tekutina. Ak sa oko naplní rýchlejšie ako tekutina odtečie, vnútroočný tlak sa zvýši. Ak sa zvýši príliš veľa, môže poškodiť váš zrak.


Travoprost Sandoz je jedným zo skupiny liekov na liečbu glaukómu nazývaných analógy prostaglandínu.

Pôsobí tak, že zvyšuje odtok tekutiny, čím znižuje tlak v oku. Môže sa používať samotný alebo spolu s ďalšími kvapkami, napríklad s beta-blokátormi, ktoré tiež znižujú vnútroočný tlak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteTravoprost Sandoz


Nepoužívajte Travoprost Sandoz

- ak ste alergický na travoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Travoprost Sandoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • Travoprost Sandoz môže spôsobiť predĺženie, zhrubnutie, zmenu farby a/alebo zvýšiť počet

očných rias a môže spôsobiť nezvyčajný rast chĺpkov na vašich očných viečkach.

 • Travoprost Sandoz môže meniť farbu očnej dúhovky (farebnej časti oka). Táto zmena môže byť

trvalá.

 • Travoprost Sandoz môže zriedkavo spôsobovať dýchavičnosť alebo sipot alebo zvýrazňovať príznaky

astmy. Ak vás pri používaní Travoprostu Sandoz znepokojujú zmeny v dýchaní, poraďte sa čo

najskôr so svojím lekárom.

 • Travoprost Sandoz sa môže absorbovať cez kožu a preto ho nemajú používať ženy, ktoré sú

tehotné alebo sa pokúšajú otehotnieť. Pokiaľ sa liek dostane do kontaktu s kožou, musí sa miesto okamžite opláchnuť.


Deti a dospievajúci

Travoprost Sandoz nesmú používať ľudia mladší ako 18 rokov.


Iné lieky a Travoprost Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Travoprost Sandoz, ak ste tehotná. Ak si myslíte, že ste tehotná, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Ak by ste mohli otehotnieť, musíte počas používania Travoprostu Sandoz používať primeranú antikocepciu.


Nepoužívajte Travoprost Sandoz, ak dojčíte. Travoprost Sandoz môže prechádzať do materského mlieka.

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete zistiť, že vaše videnie je rozmazané v čase tesne po použití Travoprostu Sandoz. Neveďte

vozidlá ani neobsluhujte stroje, kým sa vám zrak nevyjasní.


Travoprost Sandoz obsahuje

- benzalkóniumchlorid: Môže spôsobiť podráždenie oka. Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Vyberte si kontaktné šošovky pred aplikáciou a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným založením. O benzalkóniumchloride je známe, že spôsobuje zmenu farby mäkkých kontaktných šošoviek.

- hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40: Môže spôsobiť kožné reakcie.


3. Ako používať Travoprost Sandoz


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebolekárnika.


Odporúčanádávka je:


Dospelí: 1 kvapka do postihnutého oka alebo očí, jedenkrát denne večer.

Do obidvoch očí používajte Travoprost Sandoz len na pokyn svojho lekára. Používajte ho tak dlho, ako určí lekár.

Travoprost Sandoz používajte len na kvapkanie do vašich očí.


Pokyny na použitie:


opArChrgeiJPnPe95R6/rAI90ExZHCuue97xnV4j7zGc+s6unwWpgMn77t3+7y/ff61736kDRN37jNx4p/j/+4z/O3vWud3UfgBG66lWvesIJZRHViyUF0aWj2YeblvN585vf3F0PKbrf+Z3f6Yq6Iw3s7KfU90QE8eEPf3j2d3/3d7N/+Id/6PQViPU7nWWMP/WpT3X30//9jEFWWybi9/c4Q6kPdVhSH9e85jW71zQ9aLKP0hdgkkX62mfb5r2Hk7GuPv3pT3fMhfdbc295y1s6Z/av//qvXemDOk31nuc73/lW/EYnh7Ahz3/+8zvQM5WofbzhDW842fF2IezvrW9966Xf94EPfGD2qle9qsMedIzNp3cPfehDT/e6DvCoS1E/I7d6hzvcoUNY0lTqVMLmQOennHLK7A//8A+7+h5shxSXVJUiYwr/u7/7u7OLXvSivSc0doGhOtVwbEuGDIDFC+A94xnP6Iq3n/70p3cpv1Kak9tfUT/21re+dfZHf/RHs7/927/tjC9WzgPAZ2gudalLdYZHlGENAD/0132mFyIPD/fZ6IFPfvKTneFWk4aS/o3f+I1OR25/+9vPHvjABx6lbJs02Scp7dQYm9X3mn/7t3/rAL9Agf5zMB7s9V//9V939pKzsr6snyte8YpdMHDb29529i//8i/d+/7pn/6pCxwULQsSjruwJVMBHp2/SIdDBzxwxtd//dcv/T7vUSP8i7/4ix2DCJO4tjJXpXSABxp61KMe1YEdomNLsfLNbnazDq1TVrU9nAH0dOlLX3r25Cc/uTPyf/mXf9ktALRRwM4qzIfXO4+3v/3tXVv6NqU8V44Nq+V6eF6bPPqxyX5LdA5rY7bUu9/97tkFL3jB2dd93dd1RoD+YmQuc5nLzM573vMevU9U9NKXvrSjRBl0AEnt2TWucY2unizszp//+Z93uu64AI7ievoK9Nz1rnft0r/Sng0EN9kniT6y0ZpBgA+AwzqxZqQVLnGJS3ROIvUfngdksDUCBcGAB2dknQA1XmNNYW3UX7D9AlWF8F/7tV/bgf8hEVj7/NoZNVldfv/3f392vetdb9ensVNBzqixfeMb39iRM2x3HYB2gMewvxvd6EbdE0996lM7A692B2p/0pOe1KWYUEUBNBT9fve73+y7v/u7O7YHEwQYiIbV/ixqZa8li9Ki+ud//ueuhmhbks/mzLA4aEYA73u/93u7Wp1Qry19td+Se+OeiThf8IIXdACGfqI2oX1U+m/+5m92r2Pg/e597vW3fdu3dXU8Ziv93u/9XjcnibFnuD28X00a5vMqV7lKdwzPf+d3fmfHemJFAZ4mTbYttVHPWpCGtw7YZzadvqpzwK4A6PTda7D1gIzjcBL+Dsxj7wW3GFC1EOpNOBWPdTqsUmPRZBpxHz0EasddsPDYd9dD6U19TY7a0i0GqBu7w/EDHt6gXR3rIjImnAhAAwRZHF6jaNmiedzjHjd74hOf2NX5AD61DKWPAib+7M/+rFuIovJtydve9raOEVCvJNUhetdqXtJqY9IU0ibqfbw/gK+BpO0KZX/ve9/b1aEBJ+oHFMHTYakr4p685z3v6Sh6BrymT0VJiZSsBwwn0CtqLUU0DDQRjCTmh/M4jq22TXYrtY3R9PHsZz+7S8ez65h7LCc2hn5Gb0vJZP1l6ye9BxMkCO47bpPNi/Q9GRodc5yEHmucMianr07sqGhZNHu3u92tKxgyQFCXFcMP+cvHoioxOACNYXvSAxGKblYPml87+4//+I93VL+0UJnmWiTSCRyQxbNpUQ2ubkkLvdQHKkwaTzFqLWNACyOD8XJcILDJ5mQISKLcGfgYbVQ7/UXnAzl0PH8DZNyzX/u1X+sWicUhcgW4tSbTdz89ys8ti+8xoEC/CBjYvda1rtWB5+tf//pzz7NJk02INJSBqC984Qs7m66zVsdsLfRSOQJ2km0nY8BKGbACOdaN9cInSPsLjGUCWqpqu6J2dptZkX0W9WNKUjD9QH7dddkBHvSPgYNe/PM///PdHzhtRlwRkGiBcBZAiYi5BDzEYrDIHvSgB3XAAcuj2BdjhO2Zt89WmVa6znWuc3S8TTkL9RiiHkhQm7lHirPz2eV5LRIXVfSk5okhkfKw8OsOtCbrSQBHn3FOjYJCQJEtI6BeIXueKaikn4xx3Y3lNcCQn9KZKVQGfrE3dBK9X45PYOyxmorj/F+BJhYI6M/zOed2/5tsShQCYzJf+9rXdkWr7LLg7cY3vvGR3kkh0X3BGD1X76Gblo0mY1vUy79L42aYLGbeeUifXf3qV+99fxvZsDnB8PC1TU4TJAbgg+0vpQM8jDwQIzVFiQkHoh1bmkqND0musE9KRVYUyuhrZccU+T/Q5Pkh0MPJWIwKRTcpInvGQGT+p3/6p6fL8a3qnDjPRzziEV0ahZOELH3vH/iBH+g9XqN+V5NyrAGddf+0mTP0OkZEm5hGRt/9VUSpZiHzGcakm9xLoEm0DBC/4x3v6NKdIuWb3/zmRzNE/PQZ6s44FGvkCU94QpcmUzBHr7BDrWurybIyDxywk9hKhZkCN/onWMOMAzAKkEthr1/0ohd1Qad5anSZPWbry6B1yO4NPZ+OLfUSyh98hs/2f/Vu1lq+R1sDJ0pSiOuK64/ZLhsxmpwqBlzWNr8DPBzF93//9x+BHYL10KkSep5wAir8+1rpoEwXXypAJxcHIyUG8StwFiXr5DK/h5Q3O+kB6Ye0pE8ZCZRARnE10GOEfF2/0RfJjBGsAVbrkY98ZJcm4TClBxXI5ruXckjTMPdJXFezkLCM9EWtFx0VZVLuKSbkMh7YHA+6CkCpzwFipAuAmmx74XkF0tidTAelA86PngG9LaJtsqyUOgPQqEuj78CO/wtGFRZrNBEg1mM8SsCElVeEzx4rXmb3FOiz732ft0hiSzGfj370o7tgwzq45CUv2QUW6j8xTKsc+7iIgnBs8BRDB/nUi13sYhOc1ckngtfa1x61UwEbEUMH0aQiiFKkuziVuhgIC6R2AY3P+ev0klO0IC0EnV66ZUTIany+4zu+44QUV+ohNpn/9XlakBUWAztTpht8X5Tuc57znI4uxj5guDwUfLsWCmexBv62D8MV91X6Ih86CWww9OrMpErruUhjjzdE3QP0Cp8tEuCKURIFm9fjvgK1d77znbto1r3E8jiW/6s7Y8g4FkGCdvdyumyTJmNFRxU7hcXBpLCh9JCNwcQD90P2o48dEqCqVxToGSKL4Vm3TtIxsZ5qIM1jA3bYNvU8KZ51DgCbCf7WiPNu83dOdcRAShopVhW6wUfLxDQZJ0eAJwvk5S9/eUeNilDLDRyBGKBFbUQpwMzP/dzPdZ1NbqRIWBswp68OyDHQqRxFurpIDXqkJnS5zJvfsK5kjopivqnF9+DczGTBlmG85MwNv8N8/fqv/3oXnfnOHKe8d5PF4rq6pqJUacO+Iswxx6infGPi3A/gk05IE5jBBMQw3oyRTi6FnT4fg6M2CHAF/J1LUpMAUklRSzE4VgM8J4/0BUcYF/eYnrj/fgcqBI/As7/p2OzrjIqueF5KFIDxf12j0k5qEDRBfPu3f/tSzGUfmFdXZoo+26qYE6O/qpTHV6vo/HxXts5myil/iLguJuBaP8Y/NDlVbwDGdfeMwiQDrnUas8mwHAEeF5/xV21///vf/2gIIdHihcFR/V9Wg3PaOrJEv9B7ipulGtCajL6d16F+EfpDHvKQjgUxfdPCUeSbBSTXvOnNDM3Y8T2lQfqk3uJiGfannmYKwXswCmhfgE/HmohIBAQUNTlRXLsYZM4DsDDjxiPU/Sr3Jq83Z4cu0nX3Qc2Vhyg1NVgibKkzUTU2R62CYnxASFE6gA8w1fOm4tR0q4jKW4v6ySPRHxG1Zg6pTECH6Fhiv4CU7ALOEXFsdART6DmgBgCmv2xd6iHpl7lngj5lAEYpKC8QXCpG9tnAj+dXEZ1YUljstXTWlCJwZdt07vY5XgBI8Ge9YJmanDZkd10BjOlESxuOl6O2dHSkNIGaE0Y9ArWbjCk3W1aCW7QGrXEUnve6elsJka7FAOBgiCxaCwN48hkKO8v886bSPBQCuyPn7PuVKbm6C2GKQrK6ZgirxbkqGuRUbcLaCvmGRa0BZkwniFSnCLEEO/k5druS3P+f/dmf7VIFV7jCFTpGUm3VUPSMhjeuHaAHuoB+uuu9gI+olr6WzA7nplNMnQRda8XpJ5dI80vb053socahsyfW97z7DRQZdIlVFHQBQRmFQLxf6ltA6XX0HwBS+A6oCJBE9Kum/KU9BJ5T6yTA4xqUBdBlWg2Yk95V01imupqsL3RE8NZkvBxtLcGIc87qFYgaBi1dnI/0FMUuBYBR7wAMaUmUb1bLQ2pnTtGBI4wOY2HRAkn2IcoNswhETKKeqYGP76djSkE19qo8R58rKpMPVURW75a9imSh+67SgIwbdiy7x7ei5WGhd3SOQ2EkRcoYw6HNZ/ukbl8HxrEyCi0ZX/N5ht5HfIZUFrCFvbz3ve/d1Z7p7pMW4LBqHRU00CEpAyMJbnCDG7SW9JNM2Dz3FVONsRDASEElUApzY0QFIM2ecUrsIxvoef/3PilT+sgWYH/YPYwmcH/d6163s1XSRF5Pp8yLortA9zLCtgFOzlcX7NSigJq4LqVE7wXK7J7AoTynti7WE0GVzqxyTliTxdIBHtSrlFSYj3QXiVjf9KY3dV0wpUhVATf200LRUmat2Gj8eUAB5cuZMRiiJVGPzwKmRAhAAhBVzsSZQuyYioamJGWhaxYdY8C5ogel9IC/dRYk48RJYgHkrTlc17c5wMUinZUUaYRTWPa6pX0ck0hPMS62haiPOe+4dMJ7sEPZ5w3Q0Xrr/HIMa4BTUZslHWb+Q9tI9OQTdg+jndZuOsFmAjL+T+eAFKkooBjISbGxmVBq+QBjNY0K76VPgWo1j7pfBUbAfbplS0bdMaRjlwU89NX5sn8Knsk6dqh+ry1YnHc5Py2ihMBayCbU/iZwABJX2SDyZJHsVLCOAN93utOd2nTlJaUDPCXNKdLQWaQ4VIqrr3UOW6E2RUrKwELRCgcfmbeY/M0iucc97tFFP26cxYIepggihiyOKcCBqEh7sKnP5eZq5bF9HoAHuDEOJuYq9APgxgqwJl2CDfO9pD6AQsepP3Oq1NnJKslvl0BnGX3wOmwLsEJXTf3OXnHzZpyUkTphTKQwXvziF3cpNYZamgsLCpilKNkDw6k+gpG3Htr9PfmEfRIcuc/sn4YMetbndLzut37rtzp9kKLCcnBQinzLwl6AqW8Efq2nQIXta5YVwFsNj3EJZbv4quJ81DFZmwpv+Qqpsvo1AgCBrQwAW0gEEIJc54PJPa4C/ALGqwrWT/Al1d5kOTmatByhrCLiIWHkX/Oa13QGX7Qhakgx2jJOSWs4+tbi1xnmWKmByKyeVSXnYdHJfXskldX3Wg8sFsemSNAilgITVWGuzBXqa4HmmDlBoMp7gR7ULqeYke1NVpcA8VWAL+OOKTIpXAeWY7iXi45Vg1FASeEyIO6nOgvHJNEd3YUcGfAusp83cK0xfIcruq/sr8bRs4GALdaGndDuTfzOfip6J1KjAqmSJS/BTN0oMSTsbj0mf6w4vwxbnaJkACsvANBIIPWWoK78LkZI+FxMFgG4vI+jVg+HLTuuwi8BPasK/TJ/ycauTeZLOW6HdIAHnYp1YchLtqcPwGSyrToFoEVlvkXOwS9jzIEciwa4kdNGFetqci7rSs5DhC8SUb8x77V5vc4dVLVFLCpBNfuOGCDnyWCI1BgfkYopvECOOhMMFwoavd1kt6KDBnWuhkodGgCraFMqSsoSQHHfGB3REieAyaEHpUNwj6UCpBLUV4jQ1Z3VETkd4/zSZto3wLIxPocvmQZP6JjgTPpbcb15M3Qus25E35hrtqSWuqOz/H+tJ7HBbKWi5VUAi+BU+kxqn11bZ26LayDFi+HC3mBt6lEiATUADsGe684VGLKP1t9xFrZi1dEA9AGYLgdHNukXayWBSORot3SInDOXospzQwPaLDj1Lmg5r0e3WpBqcbAh9evr45ipwtGIALxebY2tAdTvlFtLLGKMyr8DIYrhokiicS3xaOU8J0JSSGjReq/ngZUcQyrLceSdzWYBvvLQWmlhY3UwBSIXBk16o645avvGbE/6dET0mJlIRCrT7CXj9FNfUb6PAdI9w2mJmjgpxhngxfgBNAr6v+/7vq/3HKQ0MH1YRDpkbWArLbh01bQ05uGLuhM6QdxfAFqQhsERDGGpNWGwh7VIcYk2PegCnQKW6I6anYCYIZsBKGTezzKAJ3pOrzHq2E5B3KpTfqXVnAfgxy72sTtKITyv5AEI9JDuV6Td5FT7xNetIuwSX5QUfZNhsVbShBXpAI9FxziLiEUCuqlInzO5yEUu0lH3uq4sdsWbWniBAaAJwFCU52+lgc+xgA0sCopXmkA+XASusA3TI1oKW2T2iZk5AIbiPkwN45IcOCclbaEoWKQBrBgOJ6pXOKwbB0DB9IjGLFJAyzljsnxvhosxwVh5PefoIS+t6JhiMWze53O11CdS8l7fS7Tnuqy6NUWTcVLqo2sOsJbDMSMAjPsOuGZ7BwXFOkakIugep0FnRZsYS2yObhnRqeMCPY7DeTHgtpiozyG/e2B9BACiXjNVHJdz41yMY3Csuh6p/tlkvwVAYb8I+8HeaBl37wVtJdDxvAc9ZT/YV3UrbF66NBU00zVgSMeN47NFUmZ+ZtK3zwLgM9l7GSltEuMv3W7zUDZ1FXGuAkuBIp2u2R3AxnfmmIE/gYb6Nt1EbLsA97gD/zTnrCJ8pzKSVqy8WOgmNiyBL+kAj8UFwIhQGXYApG/IVQwzkCJ/C3xYwJA7KhfNKdIx1VPu2o0pd6Qm9iPyeZ670pWu1LEunIyFyIAAE6IDfzfRVuRscXIkjuuzg26dJ5AltYQhYjQAH4WqjoUClmoCYKTMspkYI5Kx5yIWaQvnpbBZrY62UJQsw5M9lKT8GDazhjgxbBYA5hx1nJmk3GTzEl0CXBSDuv61uEdSTwCze4PCpzfqbxRc6oRxDLorWgV+gCDGmG56DQcG0MqXl2uhdDicX4IFegPkS/mKfB2bo5MOo0t0GJBX49WX6mqgZ/8FKyLwIdge+xgBtljpgB3zzABrusPOsEHZbsR72CDHoXNsH1Cc6cxAN51h8wRnwAVwJBDDOGeQ4ZDM0yHvV8dDL6OPQ8eIlKxkjsvGOoZ1hSkViGacB70HcASFyhwwqhy0NcVmq+Mpj3VcxX3nn5YVtkVqUGNNk8ViTdXDMLvVY9GarGyBikZvectbdhdWIWYp5QIABixs4EJEC8FbnBgi0bRj1kjeooP2zVhRL8SpoFgtcCIviYkxqI9SWCSKBFX7AzWKj7FLAIxoSRShOFXLsXyxCDutnEAYsAOEMSS6wOohcxxUapE4LcbK9wFe1Hd4+CxGhtHBXvl+fvcaaTxAzLUAnvrYhibTCX1yn0S60onAiGLxFEZG/B1b6d5KRTG8SWOJlHXRAa9SuJwAg8xwA75JeQH+UlhJSfU5E3pMB+g6ZyRCxwxhPDmrtMaLeAF5To6uYYwsxONu+A9N2AtGVJDE9mE62DxMMJFCFxgB2O6zDi1AGjDHXgvq6AtbBPz4Pz0Y2hoA+KFLmBH2ju6yzQAWEA6gl9O8a33yfkNOnRddDMAC1AQFggD2DIgJU1Mfo07FWiu2HhJgsoNSvulm9TzgZw3IEqhjkq4TaGD9rTVy3BmesfPEatFtSldyHXctdCl1i+wyICwLsu4eYVMJdqfeRf6oSwvixMow2oy9SFSqiLMoacualrewMTVSQEAJ589J1BNBRdJeA4BwVJyJC5PtKLSpm4RrkQIrFrdIW/7X4C0pLwbC51m48tEWnPPDCFlkzl/ELY2hwBQokd7yOmCGkZDecg6lpC5JnpvBEqWgZjlTQMpNZLxEMOp1pM0wP47tnH1vEY2oqUXqmxNGG2hmxBlXYFPUyAGUOwbnHgCpHpyFQkvAxJwcwNhilUsH7IFqosANa3fta1/7aA+sefVYjH9a06VXgSWvpy8+J/UWUgl+VxTP2dAp64veclrmUzXZf8HiATlsiCDKfZUOBTowjuwUxpl9kTYS3GF0BG6CScBDmkugljSWh9cDQNL3pbNgSz0SeAJWjgk8YTDpl0ATe0R3szEnu0nP2Cm6D5jTc0CNrl796lfvUioYcn93HDZSwEYXpefZUzZcyq3WfbaaCHSN4VDHyR4CZmyn4BnQA/QFr+xk2TjS7OPy4h653urEdnH92Eq+j+10X6U0ARx6DT+kiYcOxg8GDO3KJwLaYWQjHeBJER1xspARdsTQNqABiyI9lYFYeU9EpGzmjEXuJ7rTosigKx8qwvUZicgBHgufEdDWbsEQC9x+UxagxWZrCvUYIhtOjmFwsb3P3zlBQMjnQsCOyQFiegAjTkXO1AIESpwTJyPKxt4kL17eFMcH+jw4KawSdokjs3gZJdeEw5MGdP6UoL4uTdYX9wV7gm2zmFxzhtp2JSJUETCjS78i7oEFyPC7f35KETDuDD3dSu0WQETXs39RLfPuJwdEN+m/88Qg+h3IcWyfB0RzMsAy55dUhbSCBwdDJ72Xjkm35XuPPY8mmxf6pBGCHmq6AHCAD/YI6BFkSa8CL4I79SuAhUCNrrFFZpsBBMCx4mf2iG6qN+Q86DGgATAo+CWlXaL//uZhTWCOgH91jGw1AMbGpmXeGsG0WCd00PudUy3sLRYdwy7g9P0EBOydn+whRoiuYkYTDPhdmgV4dy6YfXbRdxFcWJtSWqts+Nvk9EKPBGbl8NRtCHvlfgLWSljYJzoBhPudL6ef0vVSm5hyoAhxEPYc8GAXEScpA9iGWJ91Q9EJCWELBjgwYRl4wPJQaMrtYltAQwP5RBkeFgz6FiixOCx+KPDmN795t7A4FwWlgIT6mCzCLO6S+vS55YAlKTAXXGSUHcddZAsNg2RhSndoP+bAUK7o1HQTuAiiH6k7i5cBAqbqWRj5XXEygwC9YpXkp0VXQE5m+4icMhm4MTzTSrbp4Exce8DANbbY3BddUcA1dk+0gWUBvIFugCN7FImCLVZGXCRb0virCno56SzRMMMuvw7QAPllvQVQzjhwcgCSsQzStwCY7UewBNaLiBjQ5mTIcaf/dylZy9g5tkva2n3BJgqq6BqbyD4J1BLgAbJ0je0DYgVWQA59A0TYVw92CcBg07A7nIv3Csaw3ADI0N5ZdIsd9qD/ygIEAjp4gGzOh92ut3yohY3HTCkxUOcYYa/pJmac7RM4eK3Ppduui2vBxipNYMOl+aS6rC+gzPm7LuW1bLK8uBf8DV0r9yzblCA83CtsOr1KgwjQA/xgOoFZZQOArnurMJgtBrKBfyyh91sHSBO6RC/9TF3a1Dsq1MLmpskgcgLgCdthcQI3mBLMiTSUhQiwiGIYb1Spi1BODiUAjYeLou4F5ckYeE5EAGyol4Ba+1oVh4w8p4bWy9wfjoLDSXqLUZLy8nkcI9YnA7AizsNDZOXGOCZF8n/GpZy2Wy5QBs4DkIJeFUcDWBgxhnBf8qonkwAsCjoZddHNk570pK4QWRpR1Cq9APSIshWRcyYWp7oEC5BTAXYWFXpGljXIoheAikO0sOgUgwSIew6IsbAZfbVEHBvGkr5xdtaWcyXSFKJ+502vOSCzn1o7++4k+kDnOHJsCpvn3opY06YOENBDwiEAHgIpzAt7idqPDar1LWkrIgCTomdTACD6AuhfqNovKbaJM/J/QRk76mHN+BubqFyAs+FYrAP1NdjtRNjsL3smeAjYybGxlN4XW05S+mDdSXGod3R+1p1z9dnAOgCVfQPbiI71xT0EZDe92zy95q8RFOaS+Vy6JYiDB4BaOgTQAud0GrDhg9ladhawB3yUuUhxOh69sMWSwJWOeg5Qon/qLOnmJgTgqmemHXmCoWFpUj4YEA8dJ7qzsCQ6pqQRRDsWPmYFomLALQD0KaXnrHxRAAfQ4ZDQtQx8uV9S/dl9Wwo4BlDiM6XGLFx/yy7G6m5E7s4HOGNwytqOUpwDihoNq96HswLshnbPzsJ1fHVFUnJSIaIYEZwbX3+HJuuJ1IA6HWwgoOCau8/uHYMuetZd6H6LLt1LDsNCBU4xPUNTu4e6UerX5H6KSixc7KKfFjMjz1mIcjkHixrYwThKfQDBInjpDA5QyoLR4jitH2vE+nDOIiNOREDgvAUbwD0gV6/JpmPbEwyH+hfgQbqJzcHMAeLuu/uN6QtwpauMPxYEy1Iyv31SjyagX5owBJiOIVXFTpWzd7yOjmHfsc05DpYbKPGcWg8P50rf2DYsjXPGwrOLXgeQlVPo5+mWc+DUpGe9jw1W8yn6BwDZfyn/Guw0WV1cw2QV6gLcKQUIoWcyImrO2Ca7DSAR6FHYcey1Bz3I7gPpHqR75fZNfCmdYTuzya5aSjiC3WO3rSN6U87Dm0p8dn3M4dB3dmJbIlbFwyLM0EG0ri8LsfniIgCGwQKwECx6Bt/CEO0qMnXhLFgOA6ACYlzgdDkNTSIFnKBQAMd7XSgLGKqUTpAmcE6ME+czBHZKpyEX6SZLg3EuaFvnPbRY3TznjJ5LWzxwhd7jxJpMJxgUC8SkVkWPijAxctKg9NACFXUoAsaKAK7YP4tIKlRaFhMnWhYl01m6CJxyUvM6XOrnRDQcBrDDEQH1Ugl01/mkBVK0gs6ni/Qw4EiU5DwEDlqVASDg30gGa8XfAB6vZ3wYFTVrDAEdbc5jNyJdw8Zgdgi9cp/pJpAr8o7hpwPsIaAq+Cpbv4eMeR1oSvOzj0nBC/LU+ND7UrzOOTkXNTtskcYKnxthj+m9QMED+FFqQL/YLbYaaPEdnKsaILY8xfaADfba92JvPeis9eV1nKDIn2NT6I8lEvjGvjZgvr6wLa7nptkdQaJAku9jb8uZUvx2hD1Kuj0SBr0eiBn76vwz8RgbygbCCAgD9ttnS73SR69N8f0mZC7gKaWOLCm5k8TUUHaRLDACyHAqFgWjzTHIZaOW5O8YBEiQkXfhLCYLy/H97kK46GgyP1FqFq3FiFFyXIBLNG/RZl6K1zJMIjCOAxPQd959wxAdW96SAcEYYIaG2jNL5skN5pSgVTcRqGsbuq0vuUfuKzZNm680EDArqnWN3X+RaTZGzAaFAIi0Ar3EvmGC6AjHYUFxVPQsqVSFx9ISjHlqE3Jv6Szd41Q4OouWM0Dp01nt7Yrt/QR4y5og6Sp1QwA0ZyTKTnrBeZSzNAAj60T9jlSXv/sOUiF03edbFw30bF8AUHqYLXf8nzNI/QGbkzoBxcvACv0SnJWp9DECVGPPAaYIAIGdKQGP4FIgIADI7+h7bCb7GAeFnaJ7HBgB9D0Eg2wksI2xF/AF2GWYKqHr/o+tzIa+3u97AXmug3UELLF9kTZMcxoBNvkjJRRk0RymdURgyJZOsddaLXVpSESAyraxzfw9m9o3pXxKWXj15imtWh4GAUXlhDEq6FwnDjyg572f08DGACMcByaHgQ9SlLoQfVusajVccM+JhDks7xXBc2bYFJ8BGVrQImlKABXKhVv4FmVSU33Apfx/FrfIXHSE6cmgwnnXovy/QYWMEobIuchhk7boV5Oyit+9ZoyBGpGoiBTIcK2lSNW6lAvUglHfYwGLZAEFhhwgphcclftCr/x0zy1yTGQiDOK+Ae6cEN30OfTR/RW5hNIV5QJeFm4NSFIH5yGy5jgcU2QDPEmDAEs+QzCgJizg2/dlCKwvNUvAfc6ryfaEXeD4BXPADLvC7kRKGwJEAANYEHrW1/U3TwCPMj1GBIT1xsWK27F+KWgGfgQD9A2LE2EP6Wxaikvd9jtb5yGIoJvqlHzXTMRnpwUIbKrAwLr0cH5sfbrPfAbQ5X2ew1aW36HJ8uJeqZECtNkwNoH9w8LQB/dpys1Ds9n11GBnnggI2V76IriEDawzdo/dX3b9jJG14GIiBidHweWeGW4LT0TLMfginI3ItS4givh7HFKoYyKyF1m4KPnyomQACmBSd6OOQ3TOaVi0Ph/jFFkGdABRInUOBqW8TPscwyHiApTksP1skc7yYoGLbCxuIFcHHN1yLwBrzwEmpmLTjwz3yzWme+h+kTL6FPNoEWMZ/R94QhMTAIPOLtrID/gGtLB5DD2DozajXpDz7rNCvgg2SqcgB4PV4dSAZOcnXw7cKF4GkgAjhiHHj0NqOrUdEZFiqukePQQiOPcII421jrBhArdVumkwjHVXlbWQ+08ElsAH5o+wj8AJm+P9JeCh12xiAFgpJfipi6drqeeWYbLUKvnp+AJX9SXWovZ9DrrNllpPNNyo7fOQ0mTTlG0APsQ1x+SxE4e8zQTbXBbls+3ZM24TshbgSREbYMNQ66IhATDQv4hVzQ0wwMj3bXo2RNVbiByYR5yaRS2loAOMg8jcII7RIgOIdB7kuPMcQ7noXWBOVN0H0MTQjM0l5nMUnkpPyJeLDCHw5piWE9de5T6kL+pwTVH1AItrKQpmWBVHkr6OOkCEkygdBUMMSKjxkX4UvVpcY3Ytphsie+c1RVsovaBrIvV099AXkTTnqljQdVATphB13rTnJpsV7DI2BdjF/NIXNohRplMcPRCSCeDYFP8HEvz0WmAjQ9hqKVvfHS/zdwgmiY0TTEVEv3QwxdDOw2uklOhPdnOPAER0itS6kxlXznsosvcaupganthz30fZAF2ugRL7XL6/77ObzBdFvvQGqyj9jfljs/zOHmGo3Xs+D0hed8TGvojvvMmO57UTgpTdIrcARBnoTUXEFoPaFjdEFKBOQh0GQJGOpnIx9Bnz8rn81B0geue8sq8LlkdbOdClhiij3hctsvyd4nCgQI4WVCkTYG2M1F0WWANtnJwtZ8VY1W2lY87tuIrFLKqWknI/a6FPnscEus6LrqN7K1rS7cVw0x9dD+q01FmMkVD89UyHVYx5ABonY2FzprqAAB/fHRhTdyGCt24APuerwwur2UDP9iT3SQ0F8I311W6beh6sn/vHBmJ5pFM5omxj4/0CMAEZoKDeBUBgJ+utHKTy6Wo5d4feSimV3TnqblIAStg7eiwlK/Wac8uxy99LCbPDXlsLAFM6bQgA5NjKEzJiQfpW+j41QUMixYaVmDdHqMl8Aa6VSbA52sSlSnN/gGhZjMzDozdY52YXFsvagMdCtmjQagyACEO9AwCCjpMCEJ1b7IAQFihjxodqYoaeY0CABzlnxVyoU5/HAYo6fK45E1gWdJ8FKiJSOOr1SanVxV/SCtkeQhTj73XePJ/vnERN6pNQ3DUgU2SodoSjAsQcR8SurTpTdLeZJz004dRNZy0HlkVcYwYUmFY3w3GIvPtmOQG99EAeXHrM3CjvyWtFvQZkSmO6l8CuB2HkOZHcU+AXYDdLR5SVOiFOoo9hWiRlGs66UUSqyFmxKtCDujbfhPOks3TV98hI/ybbE/cpgyIVWQrYgAusDmZF5556MoAVi02vUgsDMGRfQZ16Xgt0Y2gAd4whhhprBFRwZrFLiol9lkGEEYwk28OmcnLeByixgwJOjtBr2EQMEMbIZ/eBnuit9UCPASnnbQ0EDAFWGfMhSM251UC/DPqIgIXNzeiSBtKXFz5NKzq7kPqaCP0r91/jUzNot8l8WRvwcOIclIUur2ih6aJBTSUyTT++B0MOIInODQAUMWVw4diFYQFb2BxTgAmAZdHLdfq7aEwhH4aFIeHwFEdRDCCIE8x0XouTc+R80Idy3iIUqalSEhFxnI435IDUaMj5A2C+rwgRI8X4xQAORV5NTi+1PqjbMrCKQWCk3bsS8DDa6gtce/qhvgxwEIm77uabxLhnuwAgCsDiSOgQZ1R2qxC6zSlxMD6Tc8mY92WMed+8K2LdMHAcItAnkqbjHKXzC+PYHMf2pLzWGEUAGWuRwI6DAUTVhUm1YnfVamFmtBF7P8bYQ02jh3oteqjOx+tF7ikBwFa7z2yP2jK2Q4qrDLSk2ARm9Jd9A9YBJwBIWl/ApUNRUOAzsIRlB1X9/QSjWKdlCmCHGkHK552b9cHOOqcmywn7I6jiNzBw84TdMg9KsL9pSQH8ocragMdCYZgxI8BLFqdOFN0p0k8WqmhI1G0BK3ZjFAABlK1CYWzQIuYjC0r0E2dUtrEp/FQLIW3BcYi4FH5iV6QPsukk5yVSz15LHBwH45icGeMmH14DMKkHBs93m1dDQqBws1YUawNjlFYE7wFkDQ04bDI7otX7RD0PAw8EYAoN6XPPGHY/PTgU91BRs+ibUecQMCkcDL10DzgCaQB/A9hF5O4lJ5I91pxLah1E7fQto9WnlOhQNo8MkHeuuSatYHl34v5gUnQGCvDoG10yNoETwGQIkLwGwDYbCjDBRnuOk7Dm3VdAG3BhN3UJxh6xoWp/AHVRu9qMEnTTSaCbTctwPwGYwIsOs3HemzSSwI3OpISglE3rkHNg212DBnhWE76GT1UkPzRTjqj3SfZgCmFrsItl8w9dkmLD9mEl/Y4kAOBrsS5kWEpWcF9k7bNxAUQngI2bU4pF7VGLiyRlAGxYECIbRgBIGCMAk/djWerFjNkBqgAS0YXcs1QEx4bhYUS0+vo89C3jlc4wuXb5Z69z00ujgKkCXgAXAMo5KCpEOYr04rAcl4Jmwi8whVWQ1sI+id441ENGybsU9zMDHgHbzKggnIauBR1ymJ1SMvqAPnIsCoY5Dw4C0OEY1FVwSPQx9T1SSmh9QFr0zZHR25zDlJ14ATSkrl8TDLTUwO4FUHYPdEOpswBagF9stdo/k7exhGFzBXoCLSl3AV9GcmC1M7VZECbAclxgXvAHWNepI6+nm+yUtCcGh71yThhKAF99TVrCMdnsY7kD+zbFd8CINllN3EdNPgLnMrVZi2xCnfZaR9SdKfEI4FGioTtWXSXdZl/pslo1JS21sLUYSjrJp/PTZfnHLmVtwMPZu9hYF6meMQ7ARbNIPTIgMEOuxlwUjstiyg7r9ftEFCInKQI3SvpD+spEUoCF4ZBCcBM4Ow5MK7qb5Ca7mfbkinCQojcpOmBHVIdJAGLSEpjPV7zoOmAe3Oycm7w24AO1K0KDlpv0y6IBe/7OkQAiWBrsi3uh0FdU2SfuBYAT1gddDNQC6lJigJBjcUgAcXb3TfeLNBidc/+ly5JqINH5dSbM1u+bV9NW10zsgyE52SXXGHMBfHLk6gkTLNFBs5MUkkp5YYDU8DH69pfywDrTJUAFoPagbwHqouJ6X8JS0k3FZtFZNoRep6hZIEV3U//GFgFQu9IPvmEeW9tksSgPEaTTmz5wQaTr69EBqwpArV5NWQBR3+o5pAFyALjH8GCeF3W4Cv7hAr5SreSUc4NWlUn4JjeEIwcoXPxFC6x2aDH2YxcmyoyxqffiKgUQoSwWPGMC1EijpR1YJwwmhlPzU04eUBHxS2+U8zAYMvnRFOB5D+PkpmdAnectcI6SIQtjVTsmjpXCQNFN+qWsb2LA0fZAqIUH7MpXS0e6T2rBREAADBkCARyVa04POBwOSiGyKAUYxgYmtSVaFxX73QOTx3CL3odkm05lqA6oyeYkINOaFqipoSHqydgaQERKyWBUrKD6HMaebsbQ06myw2qRlPc3n+/92bRWFC6VkdfR74z+p7PWSHR2F+wgG5gJzU1WE7qmHgzTww7WPo+9Ar6nakvHHuowRhiYV+YhuJSRUJ+2TOOEYDEp+X2ZEj8J4BHVUG41NAr73CB1E0NSskDLdLnkdRilzHoYem+eB1ykzSBVaQ6t4pgA9RwE0OHMUMsiJkaJkUg9EQWQk89wMccU6UPceb8CPd9deg/Y8dnl96/PT0pvXxRg38R1l7YSDXMmWLo4F3+z4DkdC0n6Uloh3Qlly3cpudYYvdD9UhGKKhWbAj6AqHwzFkghKn1WmOxn2oXdYwYGWHJPpSsBJgBcjn3TDqWltHYnue4ZsgcgY6XL/dgEV+wLoMMOSI9KrQMl6v7SRkyWvZd5Lacj2qbzQE0GWnJK6n4yC03qnMMRWZfv36ao82gDCNcXGQr1o2yhGlBss6xDAmc6OQXg4QcdD1OIdWRHpaMQBnzmOizSvtitSQAPFG/huxlqXbRvSjEwAEn51O3F60SpnGEGeQ29v3wexcuJyYNiaVDO2B7RUhAzJ0axyjokBk3aTPoidCKHaKaLXDkH6SfknVolqSwFha0oeTUBBumPmgfFoAw6AO2+iDKAHca+BtR1einSxxxiijgsoFW0zCjrhrLQAZvslZT92YAc95ihyQa5jAG2iFEHvh1DPRcjpN6ndITl+eWcVpF8N0DQiAejFsqhhOscu8k44VjYAywxu1dOuaUnADR7I+0NbADLiuvptIAL8FkFHOf+snv0jNikNnZHW7xWZetFbSKGCaDfVa0g52mdbXKI3HESZRCYaA0+wIixJ9a+Eg33el1xv+yMLrgX8Ds+PfK8Tla+kg80PLhvDMihyGQl1BY/Jy+NpB7GYmQYRMBy2Rb7uqwGI4G+s/8QwLKsADRSbmp1ADKIFfOTzRk9SKKvFFVD1xERlL/r6nIedijmkBkixg0TBIk3x7OaSGG5hu6VOqpEqIukb4hl7gFHpLjTcUUwCs6TbvQ3IEvtlvQDZyTF6RgMSnSCYRHl1EArmzDKUwPVHB0amvFQnwb8qssogdg64ATg8hkAodScttW00Ded246wZWoD6ZP0FV0CjoHedGIKrARTiosBUwWf6iJEyxhq4zFKxicyVJ/Vl95yrPwuEsc00wl6h212DrsSjLm1lU19m6wmgm72iS6pI9U4w84IvIFn6dJyOveqor4U2AHY2cJS32Q9sOtsofupKyxNOYcmkwAeF0PUawFacCJeF8cCVBcjIpUuUhuxrmBpFApa0MtIjASaWWcPBAv0MF4AEGVKGqtsf0cL69oiChE5GHVABLDx97SoA2GKkxm58jObjBfgQFdLuavuGIDQB3TU/Zir9PSnP72rdyCiEzVZFjWjbIFrHU6k7h5LQQCwwE2K6TPYjV7Tdboi2i83YZTOAJYU94m6HBdbBLzpbEgtR9mNNVZyDXymDjFOTdcfBsrvGWbYZPOCYTFqwvoHeKS1gR73QICnM4qdAEp1ErKJJmhjO6Rhdb0onlcXKB0KFGeSbglwhtL9fboT8KRlHesDXA1tZ7EpKdcpex+w32R1EeBokgB6sLrWv0Aw+pF0/zqCpear2avUQpYiWEyhsoDU5yMDtq1fU8hkDA+QQ8GxHW6M/DJngPERfYho1PcMbSA6VqQg+m7KIqk7XBgYjtX5on4xNYBQyShwcKL8VKNzlN4veudMRfXADwpbEbQCr7L7qoGd5cWCLverGuvES6CDlXM/gWPOyP2jf0CtYvOyzdc9dM8Ma1MHwWkBEQANI+N8DHQDbAEdERY9BmTS+h6d8jkiIA8ODSCRamBIMIMYItG+dJdC9wx+W0Z8ls8F4jhRIBtAwyA0fduOWO+GAjL89EL0ncGQGGj65x5LmXIQInB1FmyGaJnN8B7gREeMiNlxMD9qDoFywHre/cQ6AxOCv3KwIEDlsStxzhoLsAVh4Vvgt7oEBAPQGDOZFIETXWJXptiVXsAEpLMhfcKXh03UqSyYA6gPcfL7JIAHChXhiGQNLDIXADCBTFH+HAingWI1DDCyLLXv9RzOOounpIsz00VuUmoLkDI1NfMHFCd6PSTLiPk+cpi+j7SCaI4D4wh1Z5if0YZsrSfujesZGbrXfUZUi7n7osOAcEwKjekMgGKGDgCUNl4OQ50BwIOJNA/FvWZkAB8P+mCBGzinjkdem0Hn4LxOGpfRYRTofGaeiLKxAMA0vfGgI84tOodZFOVnQ915dT7171gGYB2r5Ccn6VjYo3oH+SbTi9EGGhrojggYsGED1VfEQRmAKf1AV6TAa3CL9fPANAqYAHSvB2A4IEBW7Ro2uw4CvFYdEWCkcF96HtAWdO468lYjSRenSLUcd7GWlYRgBaVQ+U9AR31svRPAKsImOjY70jevSUMHPUxqn89kb9hVNhGQX0b4UURI3zDMbcgkgMdFwPCYUWLYlpSOWRHAji8G7LhwUCFQYZGTZQ1y31C2ZaV0KjkOxVHsx4lIdSk8VsuhSIyjhKZFTYwc5ym6Ypg8sAScJeYqu7Q32byU9x/jIuK2eAljq0iUHpZtnMCKe6UAEGgBeAAQA9rU6Lj35UaNdFjBntSnVBdHgvXxPCOg7RdTCPBIjdEPcyqyszExPsG5YWPk3DFJdE0hqzo3rKHUqcgJmzgm3RW9xRhJ1fnegJWxECmWb2Bn86KQc6jNHFCmW2oGOQiROWa4TxJdS52LmgFjRfQCR8wgO5qumdx7gJq9laKXXgjI9zu9BpQADj/par3PEhDGLrPdnBbwvmjwa11fRPr0TOqjTGU1XVxP3FPZA9kSgRMmGoM2RWcW0A48DY144ePSCRhRwsEHqlldBHi8hv6ylfTNd6EfggHfQapsmwB9EsCjWI+jsHjQ+uakpJjPzWH0AR4LBShgDICJMrIdM7AwMgXDU4MnwEZkIlLCVKGbOTffiRMTYWFwVLC7UZnQDOlqE+XwmmxXtIwDE6IT4n5gadRKxBhkTgVGRUTi3qU4GYjhjOgnhwA0KEYFPAB4IAQYEb0DOdgh7/dTjZHngRyLWRoXWAE+vE8noYgsHTWMCh2RzsBCMRoiN/rk/C18n835jRm8mLlPgJOUCOCjWHZoGGeT7QoAgfkhSV8NAZ5IBl9Ku2JtCLYzgzBLYWfLVJb5YToPsUX0XduydKq0En12TLYtQzZ139BHx/YZCQAAIT+xo4C89EkGGY6pJaJ365YtNDlR3ANMszUP/GRrkXUEKy2YR0KUgV7E1hHqe2JTIkAO4DLPTgm+gBp2Fnh3vtlwmb1iowH2zOnZlkwCeHwJDAgKH3DgdEqR8kLfQ4VSCFAjcAH0qA6H8LZZcDk00ZZTRBVzPpgqOXoKBuFKX3FujJe6D+9TmyS6ooDb2LjtuEvpxDElRgJg49w3oIFDSeG51wItfqqlASQwLHQU26IORg0XdggoR+e6t1hIrzPHhFPAwAC+InUGgEOivwAPQON1nI3aL8ylRU6vFaxySt6ro8Kx/a7QlTPzGepwOCmAWXEr/VJkDYDlO0SGdNZ6yz5OAI9rkA6KBnq2L7nmQEZGBkhJqQdcJF4PeLCRRhsQabCwhfM+L6xOvb2PInr6ATBJXdBhDkvqHQOEVWLbSGZPGc+g/oh+Z4sV9s0aoFv7tj/ScRC2iI8VjGd3gnUFY0TPgBe2UgcrX+4eS9Xa9LYvkM9ojuh3nwDYGEm6lgYjXc1sFLIA+DELb9u6tPanZcEZna4dHRtiMTHmogcLSnoBTSuC9pwvaWFJOUgXqIupqdJdiaJB565IiyP0f6BH7lEek1IoNOREOTm5+j503GRzAmQApIAE/QEipHLU2LhXDDl9wip6rdSRSFcKSC0F4EHnLFigB8si3SXiESETkQ/ngRUSodAFU505I8dmGCxqgMY5ADiYHqyNui4RtgVN750rapfT0U1Db7CcOiMAbD+xPoAYYwZQc0JD21XUIEaaFehGT0vBMVj7sp6Oi9T3CYsChLjvwDW2BAtX79GX9wI22GSOJAXQfZ9B5ulCLWwx5pEeq/Ghx8YyCNQAIPbN36Vh2T46Dtyk8FmHmaAAEKer1o5uW+C8bjlv4Hpzws8AoQKkKYQdA0CkyAAQLI7Ai80EStgnj76ZO3SVnrBtfHjf6BD2kY9XZ0Z/2Fk2kXgfFnyq6dDLyFqAp4wgIUXgBmNjwVpA/i6iSP6RIU5ul0EHHlw4tBZjvy8iWhYZST9Ik3BYFriiWCISklsvW6dJG/62WXFdgU2LTORAtxjyCL3LHBRRi/vjPgKnjDi2BrBQXIxi9cCmGJaJrcM0urdEYR1WkkEAfgD1nIP3S4thkzgUQAngwQhmxo/PcVyGxTlIrYm00z4sapfCUgMGfPlenA99sx6sDaniMaCFAXI+aGQATwF+0hBNNi+lHcSI0AH3AqBQvwBQEICGIwjoCSgVCdMT/8fwYPswkkATZyIduqpkIjggLR0rGKAbxigQ5ydQcL7snS2CrAvbC3iN+p8UV0vlAtXStnSbzWfvHa+xiZsT1xxA8HMqAUSkm9g5dWOALB0AUtgo/npI6Cv9FNhJs9EvOg3A+BnWRlo/DCFRwqIsBGAOE79tWQvw9HWOSDOIqNOtJMoVGQAN/i8CdiEYaRECVkiEjeIqq8S3CR6yWNV0OFfAxo3jWP1NQavqeKCHgy3b8crzbFH1ZgWDAlQABQBFAGfuH+fA4dOnTB9ljLGOAAVng41RPIe1sbjRtsATUMTQq38wniC7W2NwsEYAk8/3u7SVSDybi2arECCFU6P7Pg+oxxTSJ9EUoyWythYwUsBOwJi6BwWw2umxpahrx/P8GJ3y3V0baWM6LK3cHNB2xHVW60AnpVrpAKchKsfsAA2eq4sz01EXkVbACDlW9sICkqUt6fOy9H/0BtAH5KXm6SAbnLlTHB5mx8P5AGuicakM6V3rB5Mpzc9es+0eGFG1msuOVWiynPCVQChbMNWO6O6z2Xjl+AIs8bLHoLt+mgXEdztXOirlVYqgUhAm1T9v/8ttyKQJNEbXRbBoAnggOQZcHg91jybLhRFtKGIGKGzXUBZcblMYLFEO9CmqykRmzJTCP7Sem8iJOVdt62owvKbcxynHarIZwZzQE/qUrRtc9zKqEB0Dz4w8YAqAW4w6sYAL3Sw6taS4ULnAkW6YpBSAF8Y8ixgY4oTc/0QwPpMjwFhifvxdUbvoHJOjKI9zw+JwXIAPh6LWB5ujEFrBnqiZ/pjZE/Ec2pqjc+5YIJ87r7A/zzEqwA7jqOunOaPtCUCCLaFTAAqhG0A1cA3M+D8Wkl7QBXrD3rCZUk1sZeaqSIMB9t6DvcsYhFWYFPqDkbYudCiyY9K1scsR58Eme7BvCvXVyFkfGX6XDSHDAEWa3ZteXG8peH51iqG9EUyd1P2q85pCArAxfCF2EqCm+8o+lHgA7WwmO0dXUpe4a5kU8Ii4gQM3qhQXyN/kgbNDOcchJaGuhzMQHbkoANC2mRIOjnN0LtlUlEi/OVc5SEbKjcQCMFYoYoaBU8IEJXpr1O7mBHWa2RNlzQR9AyQwjByGmh7Fu2omgAlsDboeWNKVhW0BbhXOAyoiXkV6IlYpVk4mhXmOTVcxM4y9KBcVTGc4NMYD4yNy8XpOjAAb6FwOhSMEQjgIhaAcCGDGETqnckqy7+PcpB+kDRiUsfM2pBhEgVgGQEvLfJPtiHsIAGNlpFTdc7YDiFYrJsgDWoAI7ArH4D1+Z08AIkEiRs9rsZDuIfBMr1YBr7UdUjbAcWICrQnAh/5LmWFw6EuZanAu1lE26KW33mMODEAuRQE0ZZ/BJtOKRgz3ENicUoAVKal1uunorS11gBk6gA2XAeEjM6EeQJ9X2LwLmRTw+KKUXwohs3ZIFh4Akem0hHF2sSxskbZIJrvCrpO3XlYUa3GmJdiBgIEbbIDaCjQvJ+g1oiULP5sCcqba0wGfKWYFNemXumtJqgj4YLQ5DyBUm7oIVD6aDmIUpSHRqcAImp7BJqJYBXT00rHV7HAEFjHgpGAzn2she3BaFrNjpaUX+OEQOAafi+XxvLy4z5PeAO7lxYEp+kOfgDH6hY3y/hQpA1aAme/hPZzRvNRWdI2zAsIBOmuwAZ7tCV1wj6V7pCiBF+mizEmiM57zN3YE4KEfImPOgv4CqoCu16WQGYiiB1MVeGJ42CkgGpOoXd4D84lBlVbVMpxuL3/TXo+dZ5M9nLPgVZCBAcccAellp2qzf+sJkCPgYSemFmnzdUAU25btU+g3mysoZP+yfc6+yuQ9YZyHSu9FkgUB5FgwolM32CJyEacEPPPSTdJvUh2cEBFt+Q7SDhyj2RWibA8tzZwgQyRaQgmK3AEeRa8ieMBN8XZb7NNLndIRRavZMbkYvcrh+ynVyAAr8tNCboFyMhggEThgpJahLDoXsXI8AAvDDdAovBdto2zTNZVIm4Nj+DkJDI/aH/8HsoB2HVn0J+3FWCTskRoiRoHO0XVAmcFQS+T8o6tYT9G1XDvjpK5oSKfK60JPHRtD0GR7Ig3ungO72EK6iR3EikifCuwAYzoj9em1QBDQI7By76RR3W+2j0ORGkuKawrGm+1SmyP1QAArj9RV6kQF+Omic7Ne/B27Cein7gcg9308TNYXMFpTAgWshDRds3+rCz1QEKxbc+rJ/YIhso5/Bc6zmWhGYND3Q5CNNMGno2WRWMQof4ZfBME5SR2hykSnQ1NMl5WSdZFGAGaAKiwOythiFdUQzI0oC+0retFpgSUQYaGdS2rZcQEfVJ6iZpF6uroUmnGYTaaV0pC69lJE2s2BBgXCACqD7aciTewc/XJ/pZ3QuVi5Mm2aNnN/k9bEwmDygCdABvvCWWBq0LQAkJ8MezbKJSLhzPSRIi0ZQ+L96bhQJKjNFOAR2QNl0qL5fowKBgg7IPXmOzruos0kFciqO2rF89uVbCArxUkHAARRr/usPhCY9gB4gB2BFaFb7JB7CHS4x+wJdqiUKQCElC1wroOxFp8rUPDwGgwOe4z58T6didKwdYqCvfNI2tg6w6hai4smNzc5UeiOmh2BkaBnagGoZVnqydvLCNYPkC+l1td9lckBj8hyTDdBuYAtMkZfJKHYidGY+gJKf4jiOTDHliIQWaGgTb3lYBgeETn0CvQwTH7H3jBGov/akfjd6ymorQk4XmkITkohI+faZHOCyZGuYhwABCAHSBWtArWiUPcS+MAmSl2SPtYPeAG0MSu6qNx7+py2Yulaex6JvIF69WoAifcAO4wIUOVzhsYseA22RsrA+WJDAa2+NQO0iaB8F68bM9ySY0qKrsn2xf1PJwpwy+mzNQIlegPY0jnPY0zUeWH+MhJBwLWpll0gTBpLND7Pvqo7Yss8lBuwndaUAlRMJ7sJ5FsjvpvXY6SAcros2NOuLmCQPhMY1NIYoH7BFNIFNmJqwSwK/oAevo2vpQfuBXuWYvtFopsZ81RO+j4UmRzwWMCrFNiJMKS2VtkJvZa61gPtyilKJajbYGxQyW46FoZjNLCNMojK0H2iFmwT4wDoZJ7AvOjacXWacb4oSQYCElYbEjo459cW/HqSewzAcCzALFbFdZYCcq8BWUBEpJqasnlAQOSiJkgaQVEeVg8r495zFoAHI8HQi3qlvdDPUheAiciWwUoUPK+jSjoUG8OpYAboXr3zMXCUjrSx7ZzWkZom59lktwK40CGpLDoSoEMHODWsoeGZnAdW0f/da7WBgqapbQSgInDThDFvpH8ZDNB/DzU/QDcA5Cfg5DtxlNLF1ofvxH5aHykBwGYm/a/jyGus0QQRTU4TtasYazar3ItsKpHZYFOUXLhP7JkMi2ALETAW8Mh4GFWwDku0K5kU8IheOId6IN+uxIIVoQMezsuCl47gaERT0lkiF4tPdK8WRBumVBZWgOOSx0YxJ003JnIWmcuVc8I6NoAeQKhs42yyntRAU52EyNI9xRa654qMAZN6q4YhR0IPRKMMuGjIw3EwfJgdkU2my0qDcmicgeiWbtVAv+9z6q1MMES6XRQmi7wysDOvA9ABt7Etyc6BU+HYIm1kwnYl9wlDyLFY/5gQYBSTzOHTMa8TYQNFHmwU0AP8bOJeAVYYQPWKi/YwqlO+zk8QURalWi9Aj+8ijSowxLgqT2D7pMDU9ADzHj4f4y2YOER2YJOSxh3dylPsk9UnamTZGUGae8YuspeCf4HaGOHjFVKXs+gOSSYFPPLSFis2ZZdSGgtRhhusJkdtjVRChn353Q1klNJWTgkAnvve975digvz45EIe9HusIShiBNO8am0nWJW59H2otmMYDZEzQy6qBrtnkhyjNMHFtTVYIQIQ5Cpouj5TQhH4jwBFOlVhYo1mxN9GesE6R6mQCQGqDNm5TYVTbYj7I4xHFrBMR5sByYEUPY3AJrNNNMJ2yyVTw8ApbSiT3nP2DgFyjoANVtgXfoCuHzeEDsZyV5JRM2PjkfgXWmCYMG6AXSsHbVAGkSw6b57C/5OL+6JAK2cyTWluB+YPfeB/rmPMhmC87H6BagCs+qMyi7sQ5JJPa+LasFOXVm+qmibAzIMEBSlR8qFW0flFqnnFO7ptpAOU/hqoBsZw16VXTM6FxQtymVzaLo4GLRywmqT9SWGW42BAnI1BBw+dg6LB1QsausWvapBEIlb1GjlGOYaMNXHWtUp6ZpgSOgoY8LgYXrWEWwCPeOEgJ+x0VuTacXYDUwgltj6J+63VChmBKCmN7E39M3Gne9973u7CNzzUwNUtYYAvaJibGI5eJD0rREpFszQUBGy92Am6K7IXxqW3cVOEk7VIyIIpfMZHnrcRYqQr+GvNrW/lEyHQIpOluUVywidBJSlvvoK3w9BJgU80kUi6uy+u0vB2ogoTKqNsenbiLEW527hWsDYKsVj5mswVBifseO9y88AcCgK58vg+HmI+c99llxvBZYMugJf909KSx2BVu2yGLTeEoSoB3JvgFwASe2B2py+QvW8d9ni4PK9Il3Tkc2vkN7iCFDOusz8P69f1un5HlK21kAJrBu7sz3JfRMglfua6ZABaoCHck8t4AfAwUyyP+Uk8SnvmxQa5hnjjOEWDPgMdhvD0PdZ0vIY7yHAA8AB2FgsokFA11Z9LYZ+P+6iU5OU+wJOLdm3clWwQ3LP6M4maoy2IZMCHoVs6c/fpWRBmQ9RP9cn6GMtoxyF87e/F+Ww0EVnunBEJJCtYq1lz4VwaCJu6S11G/tS53SyiUiSU5EHVySpVsGwNXS++1nS9X1Axr3uG9g3tEP1IsM9jwkCxgBfRZ5SG85bW7zxBs6hLLRexkGoQ+KA1AXsapO+4yzlvRKxA+HSPJheQJQuSlP66f5ksjfAoYYQEOo71lSCtVSvqN5GV6PUlhpGeteXbncOQzu4E2ktYE3dopo2TEI9vqOUpFebnHot6Aa/UO+1NoXQJTpm/lgA6apCR4F3NYWHKpMCHp0hlF13064lke0YZ8ExoF8BEoXKGSzogV4GnBgEkfiqo7KdB2MA7IjiOaQm0wqjrBZCZx0Aq8AYwwe0ootFN2h8TgWDwsGUUg82nMIo18WfRISvQNEAOLpmfolCQBt+Yn3Mn8JKmceRgYfLiLqxdJVhDsrPbrJdAT7NpjGPR7pHuhHArYt2OSadnSZlZ3TCJoW9k5bwmTrCMD9At61O6nNToqAWqW8LCboJJAFNmEn6ysGWLH9jdIZFQbvMgbrXTZQ5qJlSk6p+R43VOsJeSrtr+jlUmRTwRPnngY16h+C+10kpcEy1QyKKMIGOecrRF4HPW3Dy5woIte1JaZSSvbMICnjoe405F+J7cXCK1JpMJ4ZVSmWltRfokR5Qv2Lisdk4ZiRh7hgYWy8oqCxrGAIspqrPqd8vQpJa07mCBQXGpDvpnagJpY1ddL5aRwFtrarLfr714bHtPemanCiKeDGL5nIBNekYrAX41V2olkMN2SYl9kvHFFDNFungUauoXkdwAHhF/F8NY20bS8EWqeF0TOmOFP6TBnaGRaMFsLmpAJh9wSoK2Ncd5CuIxFauC5x2KZMCHmCk3giRcC6MO1rNxTfrBGWPQRHN5HWAhVZGF1Zek/PitPwOqQJCjv2KV7xi0hyiiAYti+Z1LmXLpuJVnTM6LVK/s+4CxoK1VMO04prqQBF90ENFk4wufTEQTf2B2gjsjrQX0IP5UavlJxlidsaAhiGd0HmDWeLsMDjOS6pNYXVSv0Awg+Q8jUPwO8fIuJQj/cdIufbKoKBF2bsTUTFWR/0eu1YXkZu94nl7HNWzmDYhpR5goHShcrxSv87F+qCr2B8pDKkQjKRaxjroK48lJRZ2Ujcq+27OlDq4MsUlIGlA/FTB+MmIKKvYhLjufBc/imxYx+9gz5EDh2xHJgU8osrSsLrAhmiJrl2sRJzZz8MCEdkaNqjAGPXGYYmCgQ8D5YCkiOFXOgCm3oFVbQ5milPMLtaiHiAI8qYsmIHIus5jU8p9nIXBJtKSNuxkyNHqWtSlLBnh7LWloFItls4TOqXAGR2f/WXWXdCMgno24ArzlBZx3RhAF4av3P7B5yle9jpOBuNDbCy6rIEqWR3nMWaMQpPNSWyFeix2BijHJktzKfZlFxUEsztlJ9M2xXmoUbQvnbEMipp1KwpS73KXu3SdZuZROUeAjL2ui5CJ56Tr1QgJNrBCwJ51KC3m+wPh1mj2YGoy63waFhCztom0lq5PwHPdILsOog5RJgU8Lkbm2hCttqJWU4tdcEVZFoeoFZAxqMpAPg/GHn0v+hV1G7EOnaKEGQKLbNmC4bHiszk99TXAVjYD9TuDhE0qi/YOGeGezIIRxO6IThlvQAcr5x6KXDkdzIn6BekDLKPaAwwfmpbuirgYbAXEXutv9Dob5kXogxQVZ2FKKWDDWTiHMDeKONWAGdXAwEtXJC1QRrhJ8wJjikgBfefBKS47sykO1k+tqAGCTWd3J7kndAo7DVgD3ZhuXVIYFMCifO02hd5aN5gA+qfLSts8RkcqTocPPcR2WxvqfLBV6SSrz5fdxgR5GKbofdZItuHxvjZp+TTBhCEFBNqLQC/GWMbDdVRTtcg+eC3bJF3ZZGLAA8mLXuRysTC6UNwQqB+DYygc54NJUcCrRiFzSOStOSVt4CIBEbnFN3ak/hTnrmDUORrOxGmJyhWYipLrluZ1jFKrrZheXE86pzhUZMkwAK+YFnUxwAedUtALUOiG4nyAIgBJhOU9ivs8r6YCQMcCSbWmNggIAmCAIx04UrRy8J5Xd+M9HAgnoSDRXCdAXsGqc8HecHB9xcxEOqvcdHbVKckcFt1tG9juh8RmsCseAAP7Zj+21G+UYHWboIeeSKvkM+mwB9bRQz2ckgJF8NaLGVfSb0C8Qa7alIe2JVAY7VHWymE629Ynp4k1ms2GdWzN69ZiiwRRyixcc74JEVBmIErBpgnYpVTXFan1xvAUYnCbxUqZAQRFx5C84lAdTmhN4MZFQ/dr00S3ARmi7je/+c0d24PW32aNC8ckhUZEJEAZlopTo2DAWGN49lvKeyIKxaTQKeAFcyLKlEK18Blp7KPiYdGqvc4witJNUg6AEaGrAA0gBPD4jMy2odt0VFs5fQGWGRef531Sao4tyqU/dB2ANhNqTCF93/da5jpIw4raY+haDc9upO+as4NABqFL9Kd87bbuU3SCftPzIQHoy30OrQV6jqHHHGCCFDYD8vReXabgQEoVWIr4XU0QVvTQHefUIp2FgRbw84FDouQje/C5ZxhCaXuMtsLxugZMalGQN8WQR0B1np4cgkwKeFSEi7JR6YowgZ3sPWRBcASiXOksUYEbZ/4AoCOlhNJLJNA32XYThgDYUkTo3AjFQC9btM4RMPO5ilyb7LdERxhoqVQgA7ODSbShqHSp6JrhzbwlaSP1WthFQFtqC60s7aBDjx6IfgEcAIK++On1dAKbo7NFegubSWcAHT9FtpyZ373GsTkE68K5MvpT63SugTZigqHK86SBnt0LAIwxYXfoDZ3ahZS2dRkmnY3nnD3YeQNnpU3YdnszEcwDNkgqi1gbGC0OE8uJ9W9yesGc8ZNGSdzvfvdb+HrpdjrkIdhSWO79WDlCxwR6agGnELbUvT5kmRTwqBdAs6HckmJAp0H+gITFYMiWRSAysMjQouhREfm8qbCbMNSidUV1ATNqOmwS6QHoSL2JUKQH2m7nhyX0DbPI8OqMwuBl1pJNRoFahkBbrvuN4ZEKA74tbI8xQkeksuThAapyWxVdVurB1BFpNce2lLqzCR3KMek0nU0bdNPX/REgWFDogS3J2ItdCQCGERwjZSqeTmE4BQblhpfZaFlgkc4gzlkKmF56H/a8FdSfXtwH6XYbr2J6BGBjr5HCclkUbI/tjKTz2TM+OXV864j7Tk8PHahOCngoMsVXkOf/UL0UESeiC0a+GsAxZEltAzRaOohtAwlUrHodTJMiUeeiM0G3mLQHYZBEYUAaQ7WpvU6arC+l7mRcOzCj7RzYQe/Kk6vfwb4o+hOliozopAd6P9Eq4K4erabfsT4eUrhq0frmpjD0zkekVk443VbaQnSnKDYdjQ3w7I9g+YzYAIixO+uM+59C6LEaNmyAlFNdS1SD9HJeVZ9eZQuKcisKre+6J609bKnPanKiqOeRblfjpR6RHeub/N4n9Ehai9+VxgIqpe2nECUd6hoBqkOWybftBmQ4DRfdjQMW1MhwOFII9WadZBcFvKg5zJKbqBMM46SWAzrOnibqMjg+ztEC9V0a4Nl/KQ2xLTwYdFEntgVtbEYIZkeqyj12v4EDdLvISqTkMUZS44Ot9LnqE+iIyFcBfzoLt5FSKh2UtLGum/pvTXYnuQcYD/oo2KIvQwWn2xJlBIDxG97whtNtZ1L/ZMetEwB/rD5xlFh0k8TN+dGxa8p569KaLxgaowEQBEa7AD9jdzBwvQFp/iwzxtYVYMqDDzxkmRzwqIVBfUlfSQVlS/kUBUfqBbPNziWfA+goZpX/VF+htkPkUVKIohKL24MT23Uk1mS8RJcyrZsBMGpAEbHoGnPH0WB90LQmzcbYq/nROSMX7v/YPvVp3qe+x3sBJWBGPYIJztp3fRZQxSgA915Dh6TW5OW3pd/0WeNAiq9bR+B+iRoznX4AhrS6gGuXwrZJyWJgrIF6AKffAXu1aMAKezgEdkq7bh04nno33Y/ZkqCBnXHCJ2GhdW1hod0jtYFjRMAlxT604euyosQDKJ43bfsQZC3AU1OeIl0XhrFV0S1FhNnpK5padvuHKYWRAcg4LLlrtJ+bKfpA2anJMCJdPtXkUJXwnGXrLDgM6aPjgRED3oj6HgBGl4n7Kt0qX641VBoLUEAlM8yiJH/H4KDjtZur7zGjiSGXO5eaMDkZgOLIjGPA7khnKR5WjD/WUK0qpaPRsqp2LpPBm+yPuE9AANADbGva2AcnIhDQeWUQJ3toTEdtj9XkKFImQwxP+Zx5amZPWRdT1JEcN8ECYqcF5pgyrI96RP7U8/MEm8ZeTSXGyvDvm972ZNOyNsNTKr6FAuzIH4qOgQVIs37driU5ToZHBM65USapK0qSLQDkQKFriqe+g7Ro+TCkBtFSqUmnqiXDytDXpKPucIc7dKkGYIWxzwh9XU5ADD0AeLEnwJKaB1Er3VDzY/sUKQpgyusNmaNjWt3LfYk2LZgpVLi21UR3+7LumpwqmGJ2xIgCAGIfbAo7rX5RJ6F0rhZ005XpLgZI0bHz1vkYpmaeTdecIj1sOjN7qy4yAUeTceL6BmC69oIy9bCK3ecBHsMG2Sr2p0/U1TreMkXj/Dr7iSw45LKOtQBPmYZi/EW5Imm1MSKY+rX7JBgc+xbJjRr2BDVLS0h9SHH4qW5H8ad0RItQTg7JtFegBpMjlQUkiLRJCgTpM6PPsJjKTD+wQVptASVpCH9X5Ak4G8fv//RcJCydBQCJmBUgmu+zqTVQOh5daFLK6pSa7J+4T2wKJhwg0DEIRBtOSXYVGPpcXYRqGZ2fVC6HKQh0bsCZ+VZq4JQBcH7zgBr9FwyoiWQ7rR8MaisLGC99oET2YZHwZ0BPGoJkKDRfqOkDbPlntmuZ7T2AYUHhod+/yVJaKDRdTGj8Guzsm+S8RR2idQqhcBX4MU1UwafomOIYECbKV1w49R5eTXYjuf8MMX1NTYHndRmKSrE0RFcX5+RvnJNaBulQkZYZProijC6Q6mLg6T6jAERhOM3zMfBQ6lT0vGlnZt6QNNvQ5NsmuxP3nq4JDOmFKBzQBorZn7JjdReSdaHQH+AB0m15AOgbhqeOxLmr49E6XetyCdY0r2CFMKHeY10IBA7dYW5TlFhgj5fdQBjYUXeY7ApGOxPhBXtjZvzUYqDhoRcsk0mKlkWUqE5igOC+SxYl5kZ7sYiGUAio1+9AjtkpHBngY8BcY3kOX/oAR2qz8rewPYTh8OCo5K9RutJFBmqi/EW89B9jRJ8AHcAf+MEeoaQ5DClSaS5R8pRSOhlFpwC6Iun6b032Q9R0GXGBYSbqrARS7AxAvav7lcC11Bk6jgWnV+pINKBgewAhrfUCxEita9LEat+AfOvD2A91ZfmsJouFXqgXZI8W1eyU4n5JRWLhBPDADtuEgRbkY2r4OuNjAKkMB54n7rngTkAVIHWIsnZKi0B+2TA0+8IcgsiFUohMGbVopeQs1IhIDBVI8VS9t32wjqcARe47A476V5uD2sf80RHRq9w2Zoih0ULKyOvskv9WE5S2XK+bCozkGAIOqTNOE1PQdHQ/BWigI7lvHI60zz50Lg3poyGdInz6rsYNg4j5Aeyz6WltF/2ujhOzqbvLWtCaDvT7WwM94yRT2ZcRtoqOufZYNrPC1Ba65tKU2coEcOkbE9Mn2Sz50GUShkfkCzTozMKOWMD7LpRI4aoI3Mjz8vksRvubSA0AQQBPdrVui/V4iu4nD8MMbXrLiIh4FXkOsX/mPYmO5MwxPurEbne72006l0dnmS4wxkw6rsn+ipSCe1/uzce+AM77LJhJOo+ZwlYqXJbuBWKkt6SCa10G7NlYqV0AyRrQGStg0G7dZLEAJ8vaiARe73nPe7r7IkMh0CLlRGyprrHitdrkDx30TAJ4oEQUmjZdj5Ih2TcJoFGXIU8NrNUALROVdRoAcRaqTU45L6P6W6rg+Ek2wcX2MdZqeADiReBeZOw9urg4CePeAZ519KfUPyksBaU+hyNS5NjYnf0V7JsgC3DOwEEpn7FD5XYpnCXGUoG+KfVEa72NK9n8u971rkd7t5Vyi1vcogPjxjdgFQSPGNEpNrQ82UWqfJX1TMdMbVaLukw6bEikvQR1YYcOVSYpWiaoyic+8Yldv776hakGHk0tOV8dNNJwpliWBZ7+Lj3gO/hO5rBwKNrXRdLZm6jJ8RIde+q4sjEfoIEqHiOiWmBJ6sucJ+9lPNYFJnLzUmWcByciT08aGN9fkdpR7M6uAKe6mRSZ6pw5BJGCkzZVaA20mVWmyYMdVYdkMCe9FjAq5vf9BAve57sriFaIO3btHHfRAbpsupPvUncY8DkFsMRI8pcYykOWSWp4CPQPvWvnVhtDsfdZgBotyApPSel8FORJDdh+gFPRmkkUHKaOp8nxEmDHog8NnD3WxgjjbvZFJnYb0Q/wrKtH6uXosK4ZQDwp1yb7KQkQAQYpLMWlQKpOpn3vbI3kO7CJil896KG2Z+UMxjaYbYUNp4+aQFIjaVsKzteE6cZCjhP+h61ZRgRWdjmYUtxz9g5zlMBq38X8pxOey3/WVUAXgTK7IIDBPgOedCNoncxFKYvusFMUzXcxcC7t6IDcVJ/fQNP+S3mfFGuKbmK8Lf6xa0aNhm5A60MeHLV/s5vdbOXzSnuz42IKcq5N9l/cJ8yOrXYM4gOC2ZdDsQnlOeacfR8POj5Gr+2YrlOtyWJxTU1qX2a/NfU6pshPKcpWgFnTuFOovs+CjVJGgKAo5QjwrLvYRL8mE5N9TWdFfFcb5ll49fMESyWvLvVg/5KksaYaq30Ihm1Xsk/XpjwXm8gCO1o7gWERbV+9wtBxpE2tD3U82CKAqS8CGSs1k7Nq58s+Xe99kE0Cx7r1G/jNZx76fVjmO2R6cJPFgh3Gli0j6sGwbq7zVC3kGagqXXYIIjhlc2sW/sjiYjLWEVXhLjKwI3+475I8el9e0nOKtMyNcIOBHzLV95LP3oc21H2VfSxmRCtjBC18RsRCGtvSSQBs3RJ+6nZR/LcO4JlCmh6eXtxbbbyb/owxzx2C9O2HOEasn+PMSGba+xjhl03iXgZQ6hrVPcpmTQV42Dr2b5nOrl0L+1rrWWdxRatoKot9FUUUbepm8l65Q/NAMmtkHyW7/1IkBckl2PM3wA2a9RozVEIPKsxTfLrO93Kt0LmH3t63KZH/VxBJF/fBGcfIpMPERFxspmJNG4Tqulk0K4NxwxqK1IBoRZuKEQUHu/qO9ND5hJVtcmp3pi4kEfLJwLrso7imGM7jPrXePCZt44uEHir2tr3N2MwJm6JYXPppqkHAjqnbji2rz1s3GL8vrclvAke7DuaIMSCmg5fSnZUOJGhwHeNrlo3I3A1yrH0FOxE3DthxozI0kXAEHkHggBunYNd3AGgKoGI/FHS2oYdNTi/aXNfVxU2I0QTEgma07beGMh6rD2aRJOJgEIDqXX5H5+GctL0qom5yKku9DzuXHwfZ59ElmxZMiaBp7G7mgISxKMvYC7YJiaH2Z0rgbo/BOp3OFmaatm5W56v8w/8FD8DattvZXStETs2kdYDnfe97XwtltiyUocmJ8v73v7/p4hal6eFp8vCHP7zpXpONi3En0tqbFAyS5qEMHNykCAIBi6TpBVMCQeMW1Dyqgd02kwzk3fOe9zxh/MHueacmTZo0adKkyWSCbfHYhqTmst7gNGBjnY7UqaUBniZNmjRp0mQLcsoppzQWcYfyf3CNMaE06HDEAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 16" align="bottom" width="572" height="99" border= "0">


1 2 3 4


● Bezprostredne pred prvým použitím fľaše otvorte vrecko, vyberte fľašu (obrázok 1) a

napíšte dátum otvorenia na štítok na určené miesto.

● Umyte si ruky.

● Odskrutkujte uzáver.

● Pridržiavajte fľašu smerom nadol, medzi palcom a prstami.

● Zakloňte hlavu smerom dozadu. Ťahajte očné viečko nadol čistým prstom, pokým sa nevytvorí

“vačok” medzi očným viečkom a vaším okom. Kvapka padne do neho (obrázok 2).

● Umiestnite hrot kvapkadla fľaše blízko oka. Ak to pomôže, použite zrkadlo.

● Nedotýkajte sa kvapkadlom oka alebo očného viečka, okolitých oblastí alebo povrchov.

Takto by sa mohli kvapky infikovať.

● Jemne stlačte fľašu, aby ste včas uvoľnili jednu kvapku Travoprostu Sandoz (obrázok 3).

● Po použití Travoprostu Sandoz pritlačte prstom kútik vášho oka, blízko nosa (obrázok 4). Takto

sa zabráni tomu, aby sa Travoprost Sandoz nedostal do zvyšku tela.

● Ak používate kvapky do obidvoch očí, opakujte tento krok pre vaše druhé oko.

● Bezprostredne po použití znova pevne uzatvorte uzáver fľaše.

● Vždy používajte len jednu fľašu. Neotvárajte vrecko, kým nepotrebujete fľašu použiť.

Ak kvapka minie vaše oko, skúste znova.


Ak použijete viac Travoprostu Sandoz, ako máte

Vypláchnite všetko teplou vodou. Neaplikujte si už žiadne kvapky, až kým nie je čas na nasledujúcu pravidelnú dávku.


Ak zabudnete použiť Travoprost Sandoz

Pokračujte nasledujúcou dávkou tak, ako je určené. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nikdy si nedávajte viac ako jednu kvapku do postihnutého oka (očí) v priebehu jedného dňa.


Ak prestanete používať Travoprost Sandoz

Bez konzultácie s vaším lekárom tlak vo vašom oku nebude kontrolovaný, čo by mohlo viesť ku strate zraku.


Ak používate ďalšie očné kvapky, počkajte najmenej päť minút medzi použitím Travoprostu Sandoz a

ďalších kvapiek.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, ak účinky nie sú závažné. Ak máte obavy,

povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi. Neprestaňte používať Travoprost Sandoz bez toho, aby ste sa

porozprávali so svojím lekárom.


Veľmi časté, postihujú viac ako 1 z 10 osôb


Začervenanie oka, zmeny zafarbenia dúhovky (farebná časť oka; môže postihnúť menej ako 23 % pacientov)


Časté, postihujú menej ako 1 až 10 zo 100 osôb


Účinky v oku:

 • zápal vo vnútri oka,

 • bolesť alebo opuch,

 • podráždenie oka,

 • výtok,

 • citlivosť na svetlo,

 • rozmazané, znížené alebo nezvyčajné videnie,

 • suché oko, svrbenie oka,

 • zvýšená produkcia sĺz,

 • nezvyčajná alebo znížená citlivosť oka,

 • poruchy, podráždenie, svrbenie, začervenanie, bolesť, opuch alebo chrastavenie očných

viečok,

 • zmena sfarbenia očných rias, zvýšený alebo znížený rast alebo počet očných rias.


Účinky na telo:

 • bolesť hlavy,

 • stmavnutie pokožky okolo oka (očí).


Menej časté, postihujú menej ako 1 až 10 z 1 000 osôb


Účinky v oku:

 • zápal alebo infekcia spojovky (konjunktivitída) alebo rohovky,

 • videnie kruhov okolo svetelných zdrojov („halo vision“),

 • ochorenie rohovky,

 • alergia,

 • unavené oči,

 • zväčšenie veľkosti zrenice.


Účinky na telo:

 • astma, dýchavičnosť,

 • zvýšený alebo znížený krvný tlak,

 • nepravidelný, zrýchlený alebo spomalený tep srdca,

 • závrat,

 • vírusová infekcia,

 • kašeľ,

 • celková slabosť,

 • zvýšené alergické príznaky,

 • podráždenie hrdla,

 • upchatý nos,

 • zmeny hlasu,

 • zažívacie ťažkosti alebo vred,

 • zápcha,

 • začervenanie alebo svrbenie,

 • bolesť ramien,

 • zlá chuť v ústach,

 • sucho v ústach.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Účinky v oku:

 • zápal očného pozadia,

 • vpadnuté oči.


Účinky na telo:

 • zhoršenie astmy,

 • zvonenie v ušiach,

 • zvýšený antigén prostaty.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Travoprost Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, vrecku a štítku na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Fľašu musíte zlikvidovaťdo štyroch týždňov po jej prvom otvorení, aby sa zabránilo infekciám

a použiť novú fľašu. Zapíšte si dátum jej otvorenia na miesto na štítku každej fľaše a škatuľke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Travoprost Sandoz obsahuje


- Liečivoje travoprost. Každý ml roztoku obsahuje 40 mikrogramov travoprostu.

- Ďalšie zložky sú: roztok benzalkóniumchloridu, hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, trometamol, dinátriumedetát, kyselina boritá, manitol a čistená voda. Sú pridané malé množstvá

kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného na udržanie normálnej hladiny kyslosti (pH hladiny)


Ako vyzerá Travoprost Sandoz a obsah balenia

Travoprost Sandoz je číry bezfarebný roztok dodávaný v balení obsahujúcom 1, 3 alebo 6 2,5 ml plastových fliaš s kvapkadlom, každá má uzáver so závitom. Každá fľaša s kvapkadlom je uložená vo vrecku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:

Alcon-Couvreur N.V

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgicko


Alcon Cusí S.A

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Španielsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Aeropharm GmbH

Francois-mitterrand-allee 1

07407 Rudolstadt

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Travoprost - 1 A Pharma 40 Mikrogramm/ml Augentropfen

Rakúsko: Travoprost Sandoz 40 Mikrogramm/ml - Augentropfen

Belgicko: Travoprost Sandoz 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Dánsko: Travoprost Sandoz

Fínsko: Travoprost Sandoz


Francúzsko: TRAVOPROST SANDOZ 40 microgrammes/ml, collyre en solution

Maďarsko: Travoprost Sandoz 40 mikrogramm/ml oldatos szemcsepp

Írsko: Travoprost Sandoz 40 microgram/ml Eye Drops Solution

Taliansko: TRAVOPROST SANDOZ

Luxembursko: Travoprost Sandoz 40 mcg/ml collyre en solution

Malta: Travoprost 40 micrograms/ml eye drops, solution

Holandsko: Travoprost Sandoz 40 microgram/ml, oogdruppels, oplossing

Nórsko: Travoprost Sandoz

Portugalsko: Travoprost Sandoz

Španielsko: Travoprost Sandoz 40 microgramos/ml colirio en solución

Švédsko: Travoprost Sandoz

Slovenská republika: Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Veľká Británia: Travoprost Sandoz 40 micrograms/ml eye drops, solution


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


7


Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05061-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramov travoprostu.


Pomocné látky so známym účinkom: 1 ml roztoku obsahuje roztok benzalkóniumchloridu (zodpovedá 0,15 mg benzalkóniumchloridu), 5 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu 40 (pozri časť 4.4).Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia


Číry bezfarebný roztok.


pH: 5,5 – 6,5

Osmolalita: 265-320 mOsmol/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Znižuje zvýšený vnútroočný tlak u pacientov s očnou hypertenziou alebo s glaukómom s otvoreným

uhlom (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Podanie do oka.


Dávkovanie


Použitie u dospelých, vrátane staršej populácie

Podáva sa jedna kvapka Travoprostu Sandoz do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) jedenkrát

denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa dávka podáva večer.


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť Travoprostu Sandoz u pacientov vo veku menej ako 18 rokov nebola stanovená a jeho použitie sa u týchto pacientov neodporúča, kým nebudú dostupné ďalšie údaje.

Spôsob podávania

Po podaní sa odporúča nazolakrimálna oklúzia alebo jemné zatvorenie očného viečka. Toto môže

znížiť systémovú absorpciu liekov podávaných okulárnou cestou a spôsobiť zníženie systémových

nežiaducich účinkov.


Ak sa používa viac ako jeden topický očný liek, lieky sa musia podávať s odstupom najmenej 5 minút

(pozri časť 4.5).


Ak sa dávka vynechá, v liečbe treba pokračovať nasledujúcou dávkou, ako je určené. Dávka nesmie

prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka (očí) denne.


Ak sa iné očné antiglaukomatikum nahrádza Travoprostom Sandoz, je potrebné prerušiť podávanie

iného antiglaukomatika a začať podávať Travoprost Sandoz nasledujúci deň.


Porucha funkcie pečene a obličiek

Travoprost sa skúmal v štúdiách na pacientoch s miernym až závažným poškodením funkcie pečene a na pacientoch s miernym až závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 14 ml/min). U týchto pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pacient musí odstrániť ochranný obal (vrecko) až bezprostredne pred začiatkom používania. Aby sa

zabránilo kontaminácii hrotu kvapkadla a roztoku, musí sa dbať na to, aby sa zabránilo dotyku s

očnými viečkami, okolitými oblasťami alebo ďalšími povrchmi s hrotom kvapkadla fľaše.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Travoprost Sandoz môže postupne meniť farbu očí zvýšením počtu melanozómov (pigmentové granuly)

v melanocytoch. Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnosti trvalej zmeny farby

očí. Unilaterálna liečba môže mať za následok trvalú heterochrómiu. Dlhodobé účinky na melanocyty

a ich následky nie sú v súčasnosti známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly a nemusia byť

pozorovateľné mesiace až roky. Zmena farby očí sa pozorovala predovšetkým u pacientov so zmiešane

sfarbenými dúhovkami, t.j. modro-hnedými, šedo-hnedými, žlto-hnedými a zeleno-hnedými; avšak

pozorovala sa tiež u pacientov s hnedými očami. Typicky hnedá pigmentácia okolo zrenice sa

koncentricky rozprestiera smerom na okraj postihnutých očí, avšak celá dúhovka alebo jej časti môžu

viac zhnednúť. Po ukončení terapie sa nepozorovalo ďalšie zvyšovanie hnedého pigmentu dúhovky.


V kontrolovaných klinických štúdiách sa uvádza periorbitálne stmavnutie a/alebo stmavnutie pokožky

očných viečok v súvislosti s používaním travoprostu u 0,4 % pacientov.


Travoprost môže postupne meniť očné riasy v ošetrovanom oku (očiach); tieto zmeny sa pozorovali u približne polovice pacientov v klinických štúdiách a zahŕňali: zväčšenie dĺžky, hrúbky, pigmentácie a/alebo počtu očných rias. Mechanizmus zmeny rias a ich dlhodobé následky nie sú v súčasnosti známe.


V štúdiách na opiciach sa ukázalo sa, že travoprost spôsobuje mierne zväčšenie očnej štrbiny.

Avšak, tento účinok sa nepozoroval počas klinických štúdií a považuje sa za druhovo špecifický.


Neexistujú žiadne skúsenosti s travoprostom pri zápalových očných ochoreniach; ani pri

neovaskulárnom glaukóme, pri glaukóme s uzavretým uhlom, pri glaukóme so zúženým uhlom alebo

pri vrodenom glaukóme. Sú iba obmedzené skúsenosti pri tyroidnom očnom ochorení, pri glaukóme

s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a pri pigmentovom alebo pseudoexfoliatívnom

glaukóme.


Odporúča sa obozretnosť pri používaní Travoprostu Sandoz u afakických pacientov, pseudofakických

pacientov s natrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo šošovkami prednej komory alebo u pacientov

so známymi rizikovými faktormi pre vznik cystického makulárneho edému.


Musí sa zabrániť kontaktu kože s Travoprostom Sandoz, pretože bola dokázaná transdermálna

absorpcia travoprostu u králikov.


Hlásilo sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa zvyčajne používa ako konzervačná látka v očných liekoch, spôsoboval bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu. Pretože Travoprost Sandoz obsahuje benzalkóniumchlorid, pri častom alebo dlhodobom používaní je potrebné starostlivé sledovanie.


U pacientov so známymi predispozičnými rizikovými faktormi na iritídu/uveitídu sa môže

Travoprost Sandoz používať len s opatrnosťou.


Prostaglandíny a ich analógy sú biologicky aktívne látky, ktoré sa môžu absorbovať cez kožu.

Ženy, ktoré sú gravidné alebo sa pokúšajú otehotnieť, majú prijať vhodné opatrenia, aby zabránili priamemu kontaktu s obsahom fľaše. V prípade neúmyselného kontaktu s väčším množstvom obsahu fľaše je potrebné okamžite si dôkladne vyčistiť exponovanú oblasť.


Travoprost Sandoz obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka a je známe, že spôsobuje zmenu zafarbenia mäkkých kontaktných šošoviek. Je treba zabrániť kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.


Pacienti majú byť upozornení, aby si vybrali kontaktné šošovky pred aplikáciou Travoprostu Sandoz a

počkali 15 minút po instilácii dávky pred ich opätovným založením.


Travoprost Sandoz obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, ktorý môže spôsobiť kožné reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku/antikoncepcia

Travoprost Sandoz sa nesmie používať u žien v plodnom veku, ktoré môžu potenciálne otehotnieť, kým

sa neprijmú primerané antikoncepčné opatrenia (pozri časť 5.3)


Gravidita

Travoprost má škodlivé farmakologické účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca.

Travoprost Sandoz sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa travoprost z očných kvapiek vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na

zvieratách preukázali vylučovanie travoprostu a metabolitov do materského mlieka. Použitie

Travoprostu Sandoz u dojčiacich žien sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dočasne rozmazané videnie alebo iné poruchy zraku môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, pacient musí počkať s vedením vozidiel alebo obsluhovaním strojov, kým sa mu zrak nevyjasní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách, ktoré zahŕňali 4400 pacientov, sa travoprost podával jedenkrát denne ako monoterapia alebo ako prídavná terapia ku 0,5 % timololu. V žiadnej z klinických štúdií neboli zaznamenané žiadne závažné očné alebo systémové nežiaduce účinky spojené s liekom. Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom liečby v súvislosti s monoterapiou travoprostom bola hyperémia oka (22 %), ktorá zahŕňala očnú, konjunktiválnu alebo sklerálnu hyperémiu. Hyperémia bola mierna u 83,6 % pacientov z tých, ktorí ju zaznamenali. Takmer všetci pacienti (98 %), ktorí zaznamenali hyperémiu, neprerušili v dôsledku toho terapiu. Vo fáze III klinických štúdií, ktoré trvali od 6 do 12 mesiacov, hyperémia postupom času poklesla. Po schválení lieku bol v rámci dlhodobej klinickej štúdie trvajúcej 5 rokov travoprost podávaný jedenkrát denne 502 zúčastneným pacientom. V klinickej štúdii neboli pozorované žiadne závažné oftalmické alebo systémové nežiadúce účinky súvisiace s travoprostom. Najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom súvisiacim s liečbou travoprostom bola hyperpigmentácia dúhovky (29,5 %) (pozri časť 4.4). Hyperémia oka, potvrdená ako súvisiaca s používaním travoprostu bola hlásená s incidenciou 10,0 %, pričom 2 % pacientov, u ktorých sa hyperémia oka vyskytla, ukončili predčasne svoju účasť v štúdii vzhľadom na tento nežiaduci účinok.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli vyhodnotené ako súvisiace s liečbou pomocou monoterapie

travoprostom a sú klasifikované na základe nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až ≤1/100), zriedkavé (>1/10 000 až ≤1/1000), veľmi zriedkavé (≤1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvádzané v klesajúcom poradí závažnosti.


Trieda orgánových Frekvencia Nežiaduci účinok

systémov


Infekcie a nákazy Menej časté herpes simplex, herpetická keratitída


Poruchy imunitného systému Menej časté hypersenzitivita, lieková hypersenzitivita,

sezónna alergia


Poruchy nervového systému Časté bolesť hlavy

Menej časté dysgeúzia, závrat, porucha zrakového

poľa

Poruchy oka Veľmi časté očná hyperémia, hyperpigmentácia

dúhovky

Časté bodkovaná keratitída, zápal prednej očnej

komory, bolesť oka, fotofóbia, očný

výtok, očný diskomfort, znížená zraková

ostrosť, rozmazané videnie, suché oko,

očný pruritus, zvýšená lakrimácia,

erytém očných viečok, edém očných

viečok, rast očných rias, zmena

zafarbenia očných rias

Menej časté uveitída, keratitída, zápal oka, fotopsia,

blefaritída, konjuktiválny edém,

videnie kruhov okolo svetelných

zdrojov („halo vision“),

konjunktivitída,

konjunktiválne folikuly, znížená citlivosť

oka, meibomitída, ektropium,

pigmentácia prednej komory, mydriáza,

katarakta, chrastavosť okrajov viečka,

astenopia, zníženie vizuálnej ostrosti,

zvýšená lakrimácia, erytém očných

viečok

Poruchy srdca a srdcovej Menej časté nepravidelná srdcová frekvencia,

činnosti palpitácie, znížená srdcová frekvencia

Poruchy ciev Menej časté znížený krvný tlak, zvýšený krvný tlak,

hypotenzia, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, Menej časté dýchavičnosť, astma, respiračné

hrudníka a mediastína poruchy, orofaryngeálna bolesť, kašeľ,

dysfónia, kongescia nosa, podráždenie

hrdla

Poruchy gastrointestinálneho Menej časté reaktivácia peptického vredu,

traktu gastrointestinálna porucha, zápcha,

sucho v ústach


Poruchy kože a podkožného Časté hyperpigmentácia kože (periokulárnej)

tkaniva Menej časté alergická dermatitída, periorbitálny,

edém, kontaktná dermatitída, erytém,

vyrážka, zmeny farby vlasov,

nezvyčajná štruktúra vlasov,

hypertrichóza, madaróza

Poruchy kostrovej a svalovej Menej časté bolesť svalov a kostí

sústavy a spojivového tkaniva

Celkové poruchy a reakcie Menej časté asténia, nevoľnosť

v mieste podania


Nežiaduce reakcie zistené po uvedení lieku na trh, ktoré predtým neboli uvedené v klinických skúšaniach s travoprostom ako monoterapiou, zahŕňajú nasledujúce.


Očné: makulárny edém (pozri tiež časť 4.4), vpadnuté oči.

Systémové: bradykardia, tachykardia, zhoršenie astmy, závrat, hučanie v ušiach, zhoršenie PSA,

nezvyčajný rast vlasov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Topické predávkovanie je nepravdepodobné a nie je

spájané s toxicitou. V prípade topického predávkovania Travoprostm Sandoz je potrebné oko (oči)

vypláchnuť vlažnou vodou. V prípade perorálneho požitia má byť liečba symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká- antiglaukomatiká a miotiká-prostaglandínové

analógy

ATC kód: S01E E04


Mechanizmus účinku

Travoprost, analóg prostaglandínu F2α, je vysoko selektívny komplexný agonista, ktorý má vysokú

afinitu pre prostaglandínový FP receptor, znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku

cez trabekulárnu sieť a uveosklerálne cesty. Zníženie vnútroočného tlaku u človeka sa začína približne

2 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosiahne po 12 hodinách. Signifikantné zníženie

vnútroočného tlaku sa môže udržiavať jednou dávkou počas doby zvyšných 24 hodín.


Počas klinických štúdií boli zhromaždené údaje o súbežnom podávaní travoprostu s 0,5 % timololom a obmedzené údaje s 0,2 % brimonidínom, ktoré poukazujú na aditívny účinok travoprostu s týmito liekmi na liečbu glaukómu. O súbežnom použití s inými očnými hypotenzívnymi liekmi nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje.


Sekundárna farmakológia

Travoprost signifikantne zvyšoval prietok krvi v hlave optického nervu u králikov 7 dní po topickom

očnom podaní (1,4 mikrogramov, jedenkrát denne).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Travoprost je prekurzorom esteru. Absorbuje sa cez rohovku, pričom sa izopropylester hydrolyzuje na

aktívnu voľnú kyselinu. Štúdie na králikoch ukázali, že maximálne koncentrácie 20 ng/g voľnej

kyseliny v komorovom moku sa dosahujú jednu až dve hodiny po topickom podaní travoprostu.

Koncentrácie komorového moku klesali s polčasom približne 1,5 hodiny.


Distribúcia

Po topickom očnom podaní travoprostu zdravým dobrovoľníkom sa preukázala nízka systémová expozícia aktívnej voľnej kyseline. Najvyššia koncentrácia aktívnej voľnej kyseliny v plazme 25 pg/ml alebo menej, bola pozorovaná medzi 10 a30 minútami po podaní dávky. Hladiny v plazme teda rýchlo poklesli na menej ako 10 pg/ml kvantitativného limitu vzorky skôr ako 1 hodinu po podaní. Z dôvodu nízkych koncentrácií v plazme a rýchlej eliminácie po topickom podaní dávky sa polčas eliminácie aktívnej voľnej kyseliny u človeka nedal stanoviť.


Biotransformácia

Metabolizmus je hlavnou cestou eliminácie ako travoprostu, tak i aktívnej voľnej kyseliny. Systémové

metabolické cesty sú paralelné s metabolizmom endogénneho prostaglandínu F2α, ktorý je

charakterizovaný redukciou dvojitej väzby 13–14, oxidáciou 15-hydroxylovej skupiny a β-oxidačným

štiepením horného bočného reťazca.


Eliminácia

Voľná kyselina travoprostu a jej metabolity sú prevažne vylučované obličkami. Travoprost sa

skúmal na pacientoch s miernym až závažným poškodením funkcie pečene a na pacientoch s miernym

až závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 14 ml/min). U týchto pacientov nie je

potrebná úprava dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podávanie travoprostu v dávke 0,45 mikrogramov dvakrát denne, preukázalo zvýšenie palpebrálnej

fisúry v štúdiách očnej toxicity na opiciach. Topické očné podávanie travoprostu opiciam

v koncentráciách až do 0,012 % do pravého oka dvakrát denne počas jedného roka nespôsobovalo

žiadnu systémovú toxicitu.


Štúdie reprodukčnej toxicity sa uskutočnili na potkanoch, myšiach a králikoch systémovou cestou.

Nálezy súvisia s aktivitou agonistu FP receptora v maternici so skorou embryoletalitou,

post-implantačnou stratou, fetotoxicitou. U gravidných potkanov systémové podávanie travoprostu

v dávkach viac ako 200-násobok klinickej dávky počas obdobia organogenézy spôsobovalo zvýšený

výskyt malformácií. Nízke hladiny rádioaktivity sa namerali v amniotickej tekutine a tkanivách plodu

gravidných potkanov, ktorým sa podával ³H-travoprost. Štúdie reprodukcie a vývoja ukázali možný

účinok na stratu plodu s vysokou mierou pozorovanou u potkanov a myší pri plazmatických koncentráciách 180 pg/ml a 30 pg/ml,v uvedenom poradí, čo zodpovedá 1,2 až 6-násobku klinických koncentrácií (až do 25 pg/ml).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Roztok benzalkóniumchloridu

Hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40

Trometamol

Dinátriumedetát

Kyselina boritá (E284)

Manitol (E421)

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

Uskutočnili sa špecifické štúdie interakcie in vitro s týmto liekom a liekmi obsahujúcimi tiomersal.

Nepozoroval sa žiaden dôkaz precipitácie.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené: 3 roky

Po prvom otvorení: 4 týždne


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


2,5 ml oválna fľaša s kvapkadlom a uzáverom so závitom, všetko z polypropylénu, vložené

vo vrecku.


Veľkosti balenia: 1, 3 alebo 6 fliaš s kvapkadlom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0203/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.6.201410. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

8


Travoprost Sandoz 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia