+ ipil.sk

Trental 400Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č. 2014/06865


Písomná informácia pre používateľa


Trental400

(pentoxifylín)


filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo:jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg liečiva pentoxifyllinum(pentoxifylín).

Pomocné látky: povidón 25, hyetelóza, mastenec, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), erytrozín (E 127).


Farmakoterapeutická skupina

Vazodilatans, reologikum


Charakteristika

Trental 400 zlepšuje prietokové vlastnosti krvi tým, že ovplyvňuje patologicky zhoršenú deformabilitu červených krviniek, potláča zhlukovanie krvných doštičiek a znižuje viskozitu krvi. Následkom toho sa zlepšuje mikrocirkulácia a výživa v oblastiach so zhoršeným prietokom krvi. Z Trentalu 400 sa liečivo uvoľňuje pomaly počas 10 až 12 hodín, jeho hladina v krvi je v tomto čase stála.

Užívaním Trentalu 400 sa zmierňujú príznaky cievnych porúch mozgu. Pri liečbe okluzívnych chorôb periférnych tepien (napr. claudicatio intermittens) prejde pacient pri chôdzi dlhšiu vzdialenosť, v pokoji nemá bolesti a pociťuje úľavu od nočných kŕčov v lýtkach.


Indikácie

Okluzívna choroba periférnych tepien a artériovenózne poruchy artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens alebo bolesť v pokoji), trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

Cirkulačné poruchy mozgu (následky mozgovej artériosklerózy ako sú poruchy sústredenosti, závrat, zhoršenie pamäti), ischemické stavy a stavy po mozgovej príhode.

Cirkulačné poruchy oka alebo vnútorného ucha s degeneratívnymi procesmi na cievach a so zhoršeným zrakom, či sluchom.


Kontraindikácie

Trental 400 sa nesmie podávať pacientom:

 • s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo na niektorú z pomocných látok (pozri "Zloženie lieku"),

 • so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),

 • s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


Gravidita a laktácia

S užívaním Trentalu 400 počas gravidity sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa počas gravidity nemá užívať.

Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Nakoľko sa nezískali dostatočné skúsenosti, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a výhody a až potom predpísať Trental 400 dojčiacim matkám.


Nežiaduce účinky

Pomerne často sa môžu objaviť návaly (sčervenanie kože a pocit tepla), gastrointestinálne ťažkosti, ako sú tlak v žalúdku, pocit plnosti, nevoľnosť, dávenie alebo hnačka. Niekedy sa môžu objaviť srdcové arytmie (napr. tachykardia).

Občas sa môže prejaviť svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, v ojedinelých prípadoch vážne anafylaktické/ anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až so zlyhaním obehu (šok). Pri prvých príznakoch anafylaktickej/ anafylaktoidnej reakcie sa musí užívanie Trentalu 400 prerušiť a je potrebné informovať o tom lekára.

Príležitostne sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, závrat, nepokoj a poruchy spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie transamináz a aseptická meningitída.

Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve, v ojedinelých prípadoch aj trombocytopénia).

Pretože niektoré nežiaduce účinky (napr. vážne anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie) môžu za určitých okolností ohroziť život, je dôležité, aby ste informovali lekára ihneď ako sa objavia náhle alebo vážne reakcie a neužívali liek ďalej bez povolenia lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Trental 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzív (napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).

Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacientov súbežne liečených na diabetes mellitus je preto potrebné starostlivo sledovať.

U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu. To môže zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti obehových ťažkostí a individuálnej znášanlivosti liečiva. Dávkovanie určuje lekár podľa individuálnych potrieb a vo všeobecnosti sa riadi nasledujúcimi zásadami:

Bežná dávka je jedna tableta Trentalu 400 dva až trikrát denne. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi 1/2 pohára) počas jedla alebo krátko po ňom.

U pacientov so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku na 2 alebo 1 tabletu denne. Presné určenie dávky v tomto prípade závisí od toho, ako pacient liek znáša.

Pacientom so závažnou poruchou pečeňovej funkcie treba dávku znížiť podľa toho, ako pacient liek znáša.

Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilným obehom a pacientom, pre ktorých by bolo zníženie krvného tlaku veľkým rizikom (napr. pacientom s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo so stenózou ciev zásobujúcich mozog) je potrebné začať liečbu nízkymi dávkami a zvyšovať ich len postupne.

Pri zrýchlenej gastrointestinálnej pasáži (spôsobenej napr. užívaním preháňadiel, hnačkou alebo chirurgickým skrátením čreva) sa môžu príležitostne vylučovať zvyšky tabliet. V takomto prípade je potrebné vyhľadať lekára.


Osobitné upozornenia

Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:

 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku),

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri "Dávkovanie a spôsob podávania"),

 • so zhoršenou obličkovou funkciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min), u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov (pozri tiež "Dávkovanie spôsob podávania "),

 • so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov, pozri tiež "Dávkovanie a spôsob podávania"),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka krvácania pozri tiež "Kontraindikácie".

S podávaním Trentalu 400 u detí nie sú skúsenosti.


Predávkovanie

Predávkovanie si vyžaduje lekársku liečbu. Ak máte podozrenie na predávkovanie, informujtesvojho lekára.

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, podráždenosť, návaly, strata vedomia, chýbanie reflexov, tonicko-klonické kŕče a gastrointestinálne krvácanie so zvracaním.

Špecifické antidotum pentoxifylínu nie je známe. Ak sa predávkovanie zistí včas, je potrebné sa pokúsiť o primárnu elimináciu toxínu (napr. výplachom žalúdka ) alebo spomalenie jeho vstrebávania (napr. živočíšnym uhlím), aby sa predišlo ďalšiemu vstrebávaniu liečiva.

Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií si vyžaduje celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


Varovanie

Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Balenie

20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Dátum poslednej revízie

December 2014

3Trental 400

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/06865


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Trental 400

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg liečiva pentoxifyllinum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Okluzívna choroba periférnych tepien (PAOD) artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens a bolesť v pokoji).

Trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

Cerebrálno – vaskulárne ochorenia.

Cirkulačné poruchy oka v spojení s degeneratívnymi vaskulárnymi poruchami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných porúch a od individuálnej tolerancie lieku.


Všeobecné zásady:

Obvyklé dávkovanie je 400 mg pentoxifylínu 2 až 3 krát denne.

Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody (asi 1/2 pohára).


Pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku približne o 30 % až 50 % (na dve alebo jednu tabletu denne) - v závislosti od individuálnej tolerancie.

Pacientom s ťažkou poruchou pečeňovej funkcie je potrebné taktiež v závislosti od tolerancie znížiť dávku.

Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilnou cirkuláciou, ako aj pacientoms rizikom zníženia krvného tlaku (napr. pacienti s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev zásobujúcich mozog) je potrebné začať liečbu malými dávkami a zvyšovať ich len postupne.


4.3 Kontraindikácie


Trental 400 nesmú užívať:


 • pacienti s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo niektorú pomocnú látku,

 • pacienti so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),

 • pacienti s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:


 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku,

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri “Dávkovanie a spôsob podávania”),

 • so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min), u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenia rizika nežiaducich účinkov (pozri tiež “Dávkovanie a spôsob podávania”),

 • so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenia rizika nežiaducich účinkov, pozri tiež “Dávkovanie a spôsob podávania”),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka krvácania, pozri tiež časť 4.3.


S užívaním Trentalu 400 u detí nie sú žiadne skúsenosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Trental môže zvýšiť účinok antihypertenzív (napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).


Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacientov súbežne liečených na diabetes mellitus je preto potrebné starostlivo sledovať.


U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu, čím sa môžu zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


S používaním Trentalu 400 počas gravidity sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa jeho podávanie počas gravidity neodporúča.


Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Keďže niet dostatok skúseností, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a prospešnosť a až potom predpísať Trental 400 dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.


4.8 Nežiaduce účinky


Najmä pri podávaní vysokých dávok Trentalu 400 sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté bývajú návaly tepla, gastrointestinálne ťažkosti, ako tlak v žalúdku, pocit plnosti, zvracanie alebo hnačka. Príležitostne sa môžu objaviť srdcové arytmie (napr. tachykardia).

Ďalej sa môže príležitostne vyskytnúť svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, v ojedinelých prípadoch vážne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až šokom.

Pri prvých príznakoch anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie sa musí okamžite prerušiť užívanie Trentalu 400 a informovať o tom lekára.

Príležitostne sa môžu objaviť bolesti hlavy, závrat, agitácia a poruchy spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie transamináz a aseptická meningitída.

Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve), v ojedinelých prípadoch aj trombopénia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifilínom môže byť nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, agitácia, návaly horúčavy, strata vedomia, areflexia, tonicko-klonické kŕče a kávovo sfarbené zvracanie ako prejav gastrointestinálneho krvácania.


Liečba predávkovania

Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak predsa dôjde k predávkovaniu, je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie ďalšej systémovej absorbcii liečiva primárnou elimináciou toxínu (napr. výplach žalúdka) alebo spomalením jeho absorbcie (napr. aktívne živočíšne uhlie).

Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií môže vyžadovať celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatátory.

ATC kód: C04AD03.


Pentoxifylín zvyšuje zhoršenú deformabilitu erytrocytov, potláča zhlukovanie erytrocytov, znižuje zhlukovanie krvných doštičiek, znižuje hladinu fibrinogénu, znižuje priľnavosť leukocytov k endotelu, znižuje aktiváciu leukocytov a následné poškodenie endotelu a znižuje viskozitu krvi.

Pentoxifylín teda podporuje mikrocirkulačnú perfúziu zlepšením fluidity krvi, ako aj antitrombotickým účinkom.


Pri podávaní vysokých dávok pentoxifylínu alebo pri rýchlej infúzii sa môže mierne znížiť periférna rezistencia. Pentoxifylín má mierny pozitívne inotropný účinok na srdce.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je absorbcia pentoxifylínu rýchla a takmer úplná.


Pentoxifylín sa po podaní Trentalu 400 uvoľňuje pomaly počas 10 – 12 hodín, takže konštatné plazmatické hladiny sa udržujú približne 12 hodín.


Po takmer úplnej absorbcii podlieha pentoxifylín “prvofázovému” metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť materskej zlúčeniny je 20 - 30 %. Hlavný účinný metabolit 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-xantín (metabolit I) dosahuje v plazme dvojnásobok koncentrácie pôvodného liečiva a je s ním v reverzibilnej biochemickej rovnováhe. Z tohoto dôvodu sa považuje pentoxifylín a metabolit I za aktívnu jednotku a biologická dostupnosť liečiva je preto výrazne vyššia.


Polčas eliminácie pentoxifylínu po perorálnom alebo intravenóznom podaní je približne 1,6 hodín.


Pentoxifylín sa úplne metabolizuje a viac než 90 % sa vylúči renálnou cestou vo forme nekonjugovaných polárnych metabolitov rozpustných vo vode. U pacientov s ťažkým poškodením renálnej funkcie je exkrécia metabolitov spomalená.


U pacientov so zhoršenou pečeňovou funkciou sa polčas vylučovania pentoxifylínu predlžuje a absolútna biologická dostupnosť sa zvýši.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti.


Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity u myší ukázali hodnoty LD50 195 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1385 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. U potkanov boli hodnoty LD50 230 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1770 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. To znamená, že toxicita pentoxifylínu je nízka.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity nepreukázali súvislosť medzi látkou a toxickým poškodením orgánov po podaní pentoxifylínu v priebehu jedného roka u potkanov pri denných dávkach do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti a psov pri denných dávkach do 100 mg/kg telesnej hmotnosti. V jednej štúdii, v ktorej sa podávali psom počas 1 roka dávky 320 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyššie, sa u niekoľkých zvierat prejavila nedostatočná koordinácia, zlyhanie obehu, krvácanie, pľúcny edém alebo gigantické bunky v semenníkoch.


Reprodukčná toxicita

U potkanov sa pri extrémne vysokých dávkach pozoroval zvýšený počet vnútromaternicových úmrtí. Naproti tomu reprodukčné štúdie myší, potkanov, králikov a psov nezistili výskyt teratogenity, embryotoxicity ani akéhokoľvek zhoršenia fertility alebo perinatálneho vývoja.


Mutagenita

Testovanie mutagenity (Amesov test, mikronukleárny test, UDS test) neukázalo výskyt mutagénneho účinku.


Karcinogenita

U myší sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov nezistili žiadne karcinogénne účinky.

U samíc potkanov sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov pozoroval zvýšený výskyt benígnych prsníkových fibroadenómov. Benígne prsníkové fibroadenómy sa však často objavujú u starších potkanov spontánne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hyetellosum, povidonum 25, talcum, magnesii stearas, hypromellosum, titanii dioxidum (E 171), macrogolum 8000, erythrosinum (E 127).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C, na suchom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/ALU pretlačovacie balenie (blister), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0130/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.3.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.4.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014
5Trental 400