+ ipil.sk

Trental injPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2014/06866


Písomná informácia pre používateľA


Trental inj

pentoxifylín

infúzny koncentrát


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo:

Jedna 5 ml ampula Trentalu obsahuje 100 mg liečiva pentoxifylínu.

Jedna 15 ml ampula Trentalu obsahuje 300 mg liečiva pentoxifylínu.


Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekciu.


Farmakoterapeutická skupina

Vazodilatans, reologikum


Charakteristika

Trental zlepšuje prietokové vlastnosti krvi tým, že ovplyvňuje patologicky zhoršenú deformabilitu červených krviniek, potláča zhlukovanie krvných doštičiek a znižuje viskozitu krvi. Následkom toho sa zlepšuje mikrocirkulácia a výživa v oblastiach so zhoršeným prietokom krvi.

Úspešnosť liečby sa prejavuje ústupom ťažkých príznakov okluzívnej choroby periférnych tepien.

Zistilo sa, že Trental zlepšuje poruchy krvného obehu v oku a vo vnútornom uchu, tiež zlepšuje príznaky ochorenia mozgových ciev.


Indikácie

Okluzívna choroba periférnych tepien a artériovenózne poruchy artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens alebo bolesť v pokoji), trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

Mozgové cirkulačné poruchy (následky mozgovej artériosklerózy ako sú poruchy sústredenosti, závrat, zhoršenie pamäti), ischemické stavy a stavy po mozgovej príhode.

Cirkulačné poruchy oka alebo vnútorného ucha s degeneratívnymi procesmi na cievach a so zhoršeným zrakom či sluchom.


Kontraindikácie

Trental sa nesmie podávať pacientom:

 • s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo na niektorú z pomocných látok (pozri "Zloženie lieku"),

 • so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),

 • s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


Tehotenstvo a dojčenie

S podávaním Trentalu počas gravidity sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa počas gravidity nemá užívať.

Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Nakoľko sa nezískali dostatočné skúsenosti, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a prospešnosť, skôr ako predpíše Trental dojčiacim matkám.


Nežiaduce účinky

Ak sa Trental podáva vo vysokých dávkach alebo v infúzii veľkou rýchlosťou, môžu sa často objaviť návaly (sčervenanie kože a pocit tepla), gastrointestinálne ťažkosti, ako sú tlak v žalúdku, pocit plnosti, nevoľnosť, zvracanie alebo hnačka, príležitostne sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie (napr. tachykardia).

Príležitostne sa môže prejaviť svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, v ojedinelých prípadoch závažné anafylaktické/ anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až so zlyhaním obehu (šok). Pri prvých príznakoch anafylaktickej/ anafylaktoidnej reakcie je potrebné infúziu ihneď zastaviť a informovať o tom lekára.

Príležitostne sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, závrat, nepokoj a poruchy spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie transamináz a aseptická meningitída.

Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve), v ojedinelých prípadoch aj trombopénia.

Pretože niektoré nežiaduce účinky (napr. vážne anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie) môžu za určitých okolností ohroziť život, je dôležité, aby ste ihneď informovali lekára, ak sa objavia náhle alebo vážne reakcie, a liek neužívali ďalej bez povolenia lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Trental môže zvýšiť účinok antihypertenzív (napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).

Tiež môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacientov súbežne liečených na diabetes mellitus je preto potrebné starostlivo sledovať.

U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu. To môže zosilniť nežiaduce účinky teofylínu alebo zvýšiť ich výskyt.


Dávkovanie

Dávkovanie a spôsob podávania (infúziou alebo perorálne) vychádza z typu a závažnosti obehových ťažkostí, z hmotnosti pacienta a z toho, ako pacient liek znáša. Dávkovanie určuje lekár podľa individuálnych potrieb a všeobecne sa riadi podľa nasledujúcich ukazovateľov:

Raz alebo dvakrát denne sa má podať jedna infúzia 100 až 600 mg pentoxifylínu v 100 až 500 ml infúznej tekutiny. Infúziu možno doplniť perorálnou liečbou tabletami s obsahom 400 mg pentoxifylínu tak, aby sa neprekročila odporúčaná úhrnná denná dávka 1200 mg pentoxifylínu (dávka v infúzii plus perorálna dávka).

Pri niektorých pokročilých stavoch, najmä u pacientov s veľkými bolesťami v kľude a s gangrénou alebo vredmi, možno indikovať buď kontinuálnu intravenóznu infúziu až do 1200 mg pentoxifylínu počas 24 hodín, alebo dvakrát denne po 600 mg ako infúziu trvajúcu najmenej 6 hodín. Presné dávkovanie sa vypočíta nasledovne: 0,6 mg pentoxifylínu na kg telesnej hmotnosti za hodinu. Maximálna intravenózna dávka 1200 mg pentoxifylínu v priebehu 24 hodín sa nemá prekročiť.

Pacientom so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) sa môže znížiť dávka o 30 % až 50 %. Presné určenie dávky v tomto prípade závisí od toho, ako pacient liek znáša.

Pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné podľa individuálnej znášanlivosti znížiť dávku.

U pacientov s nízkym tlakom, nestabilným obehom a u pacientov, pre ktorých by zníženie krvného tlaku bolo veľkým rizikom (napr. u pacientov s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo so stenózou ciev zásobujúcich mozog), sa má liečba začať nízkymi dávkami. V týchto prípadoch sa musí dávka zvyšovať len postupne.


Spôsob podávania

Na intravenóznu infúziu sa má Trental podávať zriedený vo vhodnej infúznej tekutine. Obsah 5ml ampuly (100 mg pentoxifylínu) alebo 15 ml ampuly (300 mg pentoxifylínu) sa rozpustí v stanovenom množstve fyziologického roztoku alebo napr. Ringerovho roztoku (pozri “Dávkovanie”). Kompatibilita s inými infúznymi tekutinami sa musí odskúšať jednotlivo, infúziou sa môžu podať len číre roztoky.

Doba podávania infúzie musí byť najmenej 60 minút na 100 mg pentoxifylínu.

Pri určitých sprievodných ochoreniach (napr. kongestívne zlyhanie srdca) môže byť potrebné udržať malý objem infúzie. Najmä v takýchto prípadoch je vhodné použiť na kontrolu objemu infúznu pumpu.


Doplnková a následná liečba: podávanie infúzie možno doplniť perorálnou liečbou (pozri „Dávkovanie“). Po zlepšení stavu môže pokračovať len samotná perorálna liečba.


Osobitné upozornenia

Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:

 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových arytmií a pokles krvného tlaku),

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri "Dávkovanie"),

 • so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) (hrozí riziko akumulácie a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov, pozri tiež "Dávkovanie"),

 • s ťažko poškodenou funkciou pečene (riziko akumulácie a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov, pozri tiež "Dávkovanie"),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri liečbe antikoagulanciami alebo pri poruche koagulácie (riziko závažnejšieho krvácania). Čo sa týka krvácania pozri tiež "Kontraindikácie",

 • pre ktorých by zníženie krvného tlaku bolo veľkým rizikom (napr. u pacientov s ťažkou koronárnou srdcovou chorobou alebo so stenózou ciev zásobujúcich mozog).


S podávaním Trentalu deťom nie sú skúsenosti.


Varovanie

Liek sa nesmie podať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Balenie

5 ampúl po 5 ml

25 ampúl po 5 ml

10 ampúl po 15 ml


Dátum poslednej revízie textu

December 2014

3Trental inj

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2014/06866


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Trental inj

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 5 ml ampula Trentalu obsahuje 100 mg liečiva pentoxifylín.

Jedna 15 ml ampula Trentalu obsahuje 300 mg liečiva pentoxifylín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Okluzívna choroba periférnych tepien (PAOD) artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens a bolesť v pokoji).

 • Trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).

 • Cerebrálno – vaskulárne ochorenia.

 • Cirkulačné poruchy oka v spojení s degeneratívnymi vaskulárnymi poruchami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pentoxifylín sa odporúča podať s vhodným infúznym roztokom.


Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných porúch a od individuálnej tolerancie lieku.


Všeobecné zásady:

Infúzia má trvať najmenej 60 minút na 100 mg pentoxifylínu.


Okluzívna choroba periférnych tepien druhého stupňa (claudicatio intermittens) a cirkulačné poruchy oka; začatie liečby alebo na podporu perorálnej liečby.


Odporúča sa infúzia 100 až 600 mg pentoxifylínu raz alebo dvakrát denne.


Pri určitých sprievodných ochoreniach (napr. kongestívne zlyhanie srdca) je potrebné udržať malý objem infúzie. Najmä v takýchto prípadoch je vhodné použiť na kontrolu objemu infúznu pumpu.


Pri kombinácii infúznej liečby nízkymi dávkami a perorálnej liečby sa odporúča denná dávka 1200 mg pentoxifylínu (intravenózne plus perorálne).


Po príznakoch zlepšenia môže liečba pokračovať perorálne.


Okluzívna choroba periférnych tepien tretieho a štvrtého stupňa.


Odporúča sa, aby sa úhrnná denná dávka 1200 mg pentoxifylínu podala vo vhodnom infúznom roztoku buď kontinuálne v priebehu 24 hodín alebo dvakrát denne po 600 mg ako infúzia trvajúca najmenej 6 hodín.


Pri určitých sprievodných ochoreniach (napr. kongestívne zlyhanie srdca) je potrebné udržať malý objem infúzie. Najmä v takýchto prípadoch je vhodné použiť na kontrolu objemu infúznu pumpu.


Po príznakoch zlepšenia môže liečba pokračovať len perorálne.


Špeciálne prípady


Pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je potrebné znížiť dávku približne o 30 % až 50 %, v závislosti od individuálnej tolerancie.


Pacientom s ťažkou poruchou pečeňovej funkcie je potrebné taktiež v závislosti od tolerancie znížiť dávku.


Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilnou cirkuláciou, ako aj pacientom, u ktorých je riziko zníženia krvného tlaku (napr. pacienti s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev zásobujúcich mozog), je potrebné začať liečbu malými dávkami a dávky zvyšovať len postupne.


4.3 Kontraindikácie


Trental nesmú užívať

 • pacienti s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo niektorú pomocnú látku,

 • pacienti so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),

 • pacienti s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


S podávaním Trentalu deťom nie sú skúsenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri podávaní


Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:

 • s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),

 • s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku,

 • s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku (pozri časť 4.2),

 • so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min), u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenia rizika nežiaducich účinkov (pozri tiež časť 4.2),

 • so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenia rizika nežiaducich účinkov (pozri tiež časť 4.2),

 • so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka krvácania (pozri tiež časť 4.3),

 • pre ktorých by zníženie krvného tlaku bolo veľkým rizikom (napr. u pacientov s ťažkou koronárnou srdcovou chorobou alebo so stenózou ciev zásobujúcich mozog).


4.5 Liekové a iné interakcie


Trental môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené riziko hypoglykémie). Pacientov súbežne liečených na diabetes mellitus je preto potrebné starostlivo sledovať.


Trental môže tiež zvýšiť účinok antihypertenzív (napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).


U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu zvýšiť hladiny teofylínu, čím sa môžu zosilniť nežiaduce účinky teofylínu a zvýšiť ich výskyt.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


S používaním Trentalu počas gravidity sa nezískali dostatočné skúsenosti, preto sa jeho podávanie počas gravidity neodporúča.


Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Keďže niet dostatok skúseností, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a prospešnosť a až potom predpísať Trental dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.


4.8 Nežiaduce účinky


Najmä pri podávaní vysokých dávok Trentalu alebo pri veľkej rýchlosti infúzie sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté bývajú návaly tepla, gastrointestinálne ťažkosti, ako tlak v žalúdku, pocit plnosti, zvracanie alebo hnačka. Príležitostne sa môžu objaviť srdcové arytmie (napr. tachykardia).

Ďalej sa môže príležitostne vyskytnúť svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, v ojedinelých prípadoch vážne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až šokom.

Pri prvých príznakoch anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie sa musí okamžite Trental vysadiť, infúziu je potrebné ihneď zastaviť a informovať o tom lekára.

Príležitostne sa môžu objaviť bolesti hlavy, závrat, agitácia a poruchy spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie transamináz a aseptická meningitída.

Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve), v ojedinelých prípadoch aj trombocytopénia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, agitácia, návaly horúčavy, strata vedomia, areflexia, tonicko-klonické kŕče a kávovo sfarbené zvratky ako prejav gastrointestinálneho krvácania.


Liečba predávkovania

Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak predsa dôjde k predávkovaniu je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie ďalšej systémovej absorbcii liečiva primárnou elimináciou toxínu (napr. výplach žalúdka) alebo spomalením jeho absorbcie (napr. aktívne živočíšne uhlie).

Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií môže vyžadovať celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatátory.

ATC skupina: C04AD03

Pentoxifylín zvyšuje zhoršenú deformabilitu erytrocytov, potláča zhlukovanie erytrocytov, znižuje zhlukovanie krvných doštičiek, znižuje hladinu fibrinogénu, znižuje priľnavosť leukocytov k endotelu, znižuje aktiváciu leukocytov a následné poškodenie endotelu a znižuje viskozitu krvi.

Pentoxifylín teda podporuje mikrocirkulačnú perfúziu zlepšením fluidity krvi, ako aj antitrombotickým účinkom.


Pri podávaní vysokých dávok pentoxifylínu alebo pri rýchlej infúzii sa môže mierne znížiť periférna rezistencia. Pentoxifylín má mierny pozitívne inotropný účinok na srdce.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po takmer úplnej absorbcii podlieha pentoxifylín presystémovej eliminácii. Biologická dostupnosť materskej zlúčeniny je 20-30 %. Hlavný účinný metabolit 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-xantín (metabolit I) dosahuje v plazme dvojnásobok koncentrácie pôvodného liečiva a je s ním v reverzibilnej biochemickej rovnováhe. Z tohoto dôvodu sa považuje pentoxifylín a metabolit I za aktívnu jednotku a biologická dostupnosť liečiva je preto výrazne vyššia.


Plazmatický polčas pentoxifylínu po perorálnom alebo intravenóznom podaní je približne 1,6 hodín.


Pentoxifylín sa úplne metabolizuje a viac než 90 % sa vylúči renálnou cestou vo forme polárnych metabolitov rozpustných vo vode bez konjugácie. U pacientov s ťažkým poškodením renálnej funkcie je exkrécia metabolitov spomalená.


U pacientov so zhoršenou pečeňovou funkciou sa polčas vylučovania pentoxifylínu predlžuje a absolútna biologická dostupnosť sa zvýši.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti.


Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity u myší ukázali hodnoty LD50 195 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1385 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. U potkanov boli hodnoty LD50 230 mg/kg telesnej hmotnosti po intravenóznom a 1770 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. To znamená, že toxicita pentoxifylínu je nízka.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity nepreukázali súvislosť medzi látkou a toxickým poškodením orgánov po podaní pentoxifylínu v priebehu jedného roka u potkanov pri denných dávkach do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti a psov pri denných dávkach do 100 mg/kg telesnej hmotnosti. V jednej štúdii, v ktorej sa podávali psom počas 1 roka dávky 320 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyššie, sa u niekoľkých zvierat prejavila nedostatočná koordinácia, zlyhanie obehu, krvácanie, pľúcny edém alebo gigantické bunky v semenníkoch.


Reprodukčná toxicita

U potkanov sa pri extrémne vysokých dávkach pozoroval zvýšený počet vnútromaternicových úmrtí. Naproti tomu reprodukčné štúdie myší, potkanov, králikov a psov nezistili výskyt teratogenity, embryotoxicity ani akéhokoľvek zhoršenia fertility alebo perinatálneho vývoja.


Mutagenita

Testovanie mutagenity (Amesov test, mikronukleárny test, UDS test) neukázalo výskyt mutagénneho účinku.


Karcinogenita

U myší sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov nezistili žiadne karcinogénne účinky.


U samíc potkanov sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov pozoroval zvýšený výskyt benígnych prsníkových fibroadenómov. Benígne prsníkové fibroadenómy sa však často objavujú u starších potkanov spontánne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Na infúziu sa môže použiť fyziologický roztok chloridu sodného alebo napríklad Ringerov roztok. Kompatibilita s inými infúznymi tekutinami sa musí odskúšať jednotlivo, infúziou sa môžu podať len číre roztoky.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampuly z bezfarebného skla, vložka z PVC, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

5 ampúl po 5 ml, 25 ampúl po 5 ml, 10 ampúl po 15 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Trental sa má podať intravenóznou infúziou po zriedení vo vhodnej infúznej tekutine. Obsah 5ml ampuly (100 mg pentoxifylínu) alebo 15 ml ampuly (300 mg pentoxifylínu) sa rozpustí v stanovenom množstve fyziologického roztoku alebo napr. Ringerovho roztoku (pozri časť 4.2). Kompatibilita s inými infúznymi tekutinami sa musí odskúšať jednotlivo, infúziou sa môžu podať len číre roztoky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0440/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.8.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.8.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

7Trental inj