+ ipil.sk

Triamcinolon-TEVAPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č.: 2014/03167-Z1BPísomná informácia pre používateľa

Triamcinolon-TEVA

loción


triamcinolónacetonid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvekďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Triamcinolon-TEVA a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Triamcinolon-TEVA

 3. Ako používať Triamcinolon-TEVA

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Triamcinolon-TEVA

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Triamcinolon-TEVA a na čo sa používa


Liečivom lieku Triamcinolon-TEVA je triamcinolón, ktorý má silný protizápalový a protisvrbivý účinok. Liek sa dobre vtiera do kože a dá sa umyť vodou. Jeho použitie je vhodné na nechránenú kožu aj na ochlpené miesta.


Liek je určený na liečbu akútnych (náhlych, prudkých) a subakútnych (nenáhlych, menej prudkých) zápalových a svrbivých kožných ochorení neinfekčného pôvodu. Používa sa na liečbu niektorých druhov ekzémov, zápalov kože, pri kožných prejavoch (vyrážka) po liekoch, povrchových popáleninách malého rozsahu, kožných reakciách pobodnutí hmyzom, lupienke vo vlasatej časti hlavy a na ochlpených miestach tela. Liek sa taktiež používa na liečbu zápalu vonkajšieho zvukovodu pri neporušenom ušnom bubienku.

Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti od 1 roku.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Triamcinolon-TEVA


Nepoužívajte Triamcinolon-TEVA

 • ak ste alergický na triamcinolón, parabény alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak trpíte kožnou formou tuberkulózy alebosyfilisom

 • ak máte kožnú infekciu vírusového pôvodu (ovčie kiahne, opar, pásový opar, bradavice), plesňové kožné ochorenia alebo svrab

 • ak trpíte hnisavým kožným ochorením

 • na tvár pri akné, ružienke alebo zápale kože okolo úst

 • na ekzémy v okolí vredov predkolenia, na prsné bradavky dojčiacich žien, očné viečka a stenčenú kožu

 • na väčšie plochy kože alebo na miesta vlhkého zaparenia (podpazušie, triesla) dlhšie ako 7 dní

 • na veľké plochy kože (viac ako 3 % povrchu kože) u detí, tehotných a dojčiacich žien

 • v oblasti vonkajšieho zvukovodu pri porušenom ušnom bubienku

 • u detí do 1 roku.

Ak sa u vás vyskytnú vyššie uvedené ochorenia až v priebehu liečby, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


Osobitná opatrnosť pri použití Triamcinolonu-TEVA je potrebná

 • ak trpíte poruchou funkcie pečene, obličiek alebo cukrovkou

 • u detí kvôli zvýšenému riziku celkových vedľajších účinkov.

Liek sa nesmie užívať vnútorne a nesmie prísť do styku so sliznicou a okom. U detí je nevyhnutné vyhnúť sa nanášaniu lieku na veľké plochy (viac ako 3 % povrchu kože), krytiu ošetrovanej plochy nepriedušným obväzom a dlhodobému používaniu lieku.

Predtým, ako začnete používať Triamcinolon-TEVA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a Triamcinolon-TEVA

Interakcie (vzájomné reakcie tohto lieku s inými súbežne užívanými/používanými liekmi) nie sú doposiaľ známe.

Ak teraz užívate/používate alebo ste v poslednom čase užívali/používali, či práve budete užívať/používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

U tehotných a dojčiacich žien sa liek nesmie nanášať na veľké plochy (viac ako 3 % povrchu kože), ošetrované plochy sa nemajú prekryť nepriedušným obväzom a liek sa nesmie používať dlhodobo (dlhšie ako 2 týždne). Počas dojčenia sa liek nesmie nanášať v okolí prsných bradaviek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Triamcinolon-TEVA obsahujepomocné látky: cetylalkohol, ktorý môže vyvolať lokálne reakcie kože (napr. kontaktný zápal kože), a propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože. Liek ďalej obsahuje konzervačné látky: metylparabéna propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu, a to i oneskorene (s odstupom niekoľkých hodín po aplikácii lieku).


3. AkopoužívaťTriamcinolon-TEVA


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek sa zvyčajne používa spočiatku 2 − 3-krát denne, po zlepšení 1-krát denne vo večerných hodinách. Nanáša sa na postihnutú kožu v tenkej rovnomernej vrstve a ľahko sa vtiera do kože.


Liek aplikujte do vymiznutia príznakov a dĺžku liečby stanoví lekár podľa typu a priebehu ochorenia, nepretržitá liečba by však nemala presiahnuť 2 týždne. V prípade nutnosti dlhodobej liečby môže lekár odporučiť používať liek každý druhý deň.


Ak máte pocit, že účinok Triamcinolonu-TEVAje príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri krátkodobom používaní lieku sa vedľajšie účinky v mieste aplikácie vyskytujú len zriedkavo a väčšinou ustupujú počas liečby. Môže sa objaviť pálenie, svrbenie a podráždenie ošetrenej kože. Zriedkavo sa môže vyskytnúť alergický ekzém po kontakte lieku s kožou (kontaktný alergický ekzém).

Ak sa liek používa dlhšie ako 2 – 3 týždne, môže spôsobiť stenčenie kože a vznik pajazvičiek (bordovočervené jazvy na trupe alebo končatinách), rozšírenie drobných cievok, zvýšenú citlivosť na svetlo, zmeny pigmentácie (sfarbenia v podobe škvŕn) kože. Na tvári sa môže rozvinúť prekrvenie s rozšírenými cievkami a nadmerným ochlpením, okolo úst sa môžu vyskytnúť zápalové zmeny kože.

Pri dlhodobej liečbe a ošetrovaní rozsiahlych plôch môže dôjsť k výraznému stenčeniu kože a v dôsledku vstrebávania liečiva sa môžu dostaviť i celkové vedľajšie účinky, ako je znížená odolnosť proti infekciám (zvlášť bakteriálnym), osteoporóza (rednutie kostí), poruchy menštruácie, zvýšené ukladanie podkožného tuku, zvýšené ochlpenie, vznik pajazvičiek na koži, poruchy rastu u detí, zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi, vznik opuchov, nervozita, predráždenosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Triamcinolon-TEVA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Triamcinolon-TEVA obsahuje


 • Liečivo je triamcinolón.

 • Ďalšie zložky sú kyselina steárová, monostearoylglycerol, laurylsíran sodný, cetylalkohol, glycerol 85 %, dimetikón, ľahký tekutý parafín, propylénglykol, metylparabén, propylparabén, ružová aróma, čistená voda.


Ako vyzerá Triamcinolon-TEVAa obsah balenia


15 g lociónu v plastovej liekovke, ktorá je vložená do papierovej škatuľky.

30 g lociónu v plastovej liekovke, ktorá je vložená do papierovej škatuľky.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov

Česká republika.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

3

Triamcinolon-TEVA

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č: 2014/03069-ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2014/03167-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Triamcinolon-TEVA

loción


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 mg triamcinolónacetonidu v 1 g lociónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Loción.

Hustá belavá emulzia príjemnej vône, miešateľná s vodou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútne aj subakútne zápalové a svrbivé dermatózy neinfekčného pôvodu. Kontaktný alergický ekzém, iritačná dermatitída, atopická dermatitída, zápalová fáza seboroickej dermatitídy, solárna dermatitída, fotodermatózy, liekové exantémy, povrchové popáleniny I. a II. stupňa malého rozsahu, kožné reakcie po bodnutí hmyzom, psoriáza vo vlasatej časti alebo na ochlpených miestach tela. Zápal vonkajšieho zvukovodu pri neporušenom ušnom bubienku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek sa spočiatku nanáša 2 až 3-krát denne, po zlepšení 1-krát denne zvyčajne vo večerných hodinách. Nanáša sa na postihnutú kožu v tenkej rovnomernej vrstve a ľahko sa vtiera do kože.

Liečba sa aplikuje do vymiznutia príznakov a jej dĺžka závisí od typu a priebehu ochorenia, kontinuálna liečba by však nemala presiahnuť 2 týždne. Pri dermatózach, ktoré vyžadujú dlhodobú aplikáciu lieku, je vhodná intervalová liečba, t. j. aplikácia každý druhý deň.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na triamcinolón, parabény alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Kožné formy tuberkulózy a syfilis, vírusové kožné infekcie (herpes simplex, herpes zoster, varicella, molluscum, bradavice), parazitárne ochorenia (svrab). Pyodermie, impetigizované dermatózy, mykotické kožné infekcie (kandidózy, tiney), periorálna dermatitída, rozacea, akné. Aplikácia na ekzémy v okolí vredov predkolenia, na prsné bradavky dojčiacich žien, na tvár, očné viečka a atrofickú kožu. Na väčšie plochy kože a do intertriginóznych oblastí dlhšie ako 7 dní. Aplikácia na plochy väčšie ako 3 % povrchu kože u detí, gravidných a dojčiacich žien. U detí do 1 roku.

Liek sa nesmie nanášať do vonkajšieho zvukovodu pri perforovanom ušnom bubienku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek nesmie prísť do styku so sliznicami, očnou spojovkou a rohovkou.

Ak vznikne počas liečby Triamcinolonom-TEVA iritácia alebo prejavy precitlivenosti v mieste aplikácie (svrbenie, začervenanie kože, pľuzgieriky), je nutné okamžite aplikáciu prerušiť a pomocou epikutánnych testov zistiť, či ide o precitlivenosť na niektorú zložku vehikula alebo na liečivo. Pacient by mal byť vždy poučený, že liek nesmie používať na liečbu iného kožného ochorenia, než na ktoré mu bol predpísaný.

V prípade výskytu sekundárnej infekcie treba začať vhodnú antimikrobiálnu terapiu. Liečba Triamcinolonom-TEVA sa musí prerušiť.

Okluzívna terapia je indikovaná iba na malé, ohraničené, značne infiltrované ložiská dermatóz. Tento spôsob ošetrenia sa nesmie používať u malých detí, na veľké plochy kože, na sekundárne infikované ložiská a na dlhodobú terapiu.

Deti majú v porovnaní s dospelými tenšiu kožu a veľký rozdiel medzi veľkosťou povrchu kože a hmotnosťou, čo môže viesť k výraznejšej absorpcii lokálne aplikovaných kortikosteroidov a k vyššiemu riziku prejavov systémových nežiaducich účinkov. Preto je u detí od 1 roku nutné vyhnúť sa nanášaniu lieku na plochu väčšiu ako 3 % povrchu kože, pokrytiu ošetrenej plochy nepriedušným obväzom a dlhodobému používaniu lieku. Liečbu dlhšiu ako 2 týždne musí starostlivo zvážiť lekár.

U pacientov s poruchami funkcie pečene alebo obličiek a u pacientov s diabetom, u ktorých je nutná dlhodobá terapia, je nevyhnutná opatrnosť pre zvýšené riziko systémových účinkov (pozri časť 4.8).

Dlhodobá liečba môže viesť k tachyfylaxii (pozri časť 4.8). Po náhlom prerušení dlhšie trvajúcej liečby môže dôjsť k zhoršeniu dermatózy – reboundfenoménu (pozri časť 4.8). Na zamedzenie týchto stavov a tiež na zníženie rizika nežiaducich atrofogénnych účinkov sa odporúča zostupný alebo intervalový spôsob aplikácie kortikosteroidov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri lokálnom použití sa doteraz nezaznamenali žiadne interakcie.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie u ľudí sa nevykonali. Štúdie na zvieratách dokázali, že po lokálnej aplikácii kortikosteroidov dochádza k systémovej absorpcii, čo môže zapríčiniť fetálne abnormality, najmä ak sú kortikoidy podávané vo väčšom množstve, dlhodobo, a ak je ošetrovaná plocha krytá nepriedušným obväzom.


Laktácia

Absorbované kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka a môžu byť príčinou vzniku nežiaducich účinkov u dojčiat, ako je retardácia rastu.

U gravidných a dojčiacich žien je nutné vyhnúť sa nanášaniu lieku na veľké plochy (viac ako 3 % povrchu kože), dlhodobému používaniu (dlhšie ako 2 týždne) a prekrývaniu ošetrenej plochy nepriedušným obväzom. Počas dojčenia sa liek nesmie používať na ošetrovanie ložísk v oblasti prsných bradaviek.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Triamcinolon-TEVA nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri krátkodobom používaní sa nežiaduce účinky v mieste aplikácie vyskytujú veľmi zriedkavo a sú reverzibilné. Na ošetrených miestach sa môže objaviť pálenie, štípanie, svrbenie a podráždenie kože. Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť kontaktný alergický ekzém, ktorého príčinou môžu byť zložky vehikula; triamcinolónacetonid vyvoláva precitlivenosť výnimočne.


Môže dôjsť ku vzniku sekundárnej infekcie, ktorá sa vyskytuje predovšetkým pri okluzívnom spôsobe ošetrenia. Najčastejšie sú to pyodermie, predovšetkým stafylokokové, mykotické a vírusové infekcie.

K závažnejším prejavom lokálnych nežiaducich účinkov kortikosteroidov dochádza pri používaní dlhšom ako 2 − 3 týždne. Na miestach so slabšou rohovou vrstvou epidermy sa môže rozvinúť atrofia kože s teleangiektáziami, na miestach exponovaných slnečnému žiareniu purpura alebo ekchymózy a presuny pigmentu (hyperpigmentácia a depigmentácia). Strie sa predilekčne lokalizujú v axilách, trieslach a dolnej časti brucha. Na tvári sa môže rozvinúť atrofia kože s teleangiektáziami (rubeosis faciei), lanuginózna hypertrichóza alebo periorálna (rozaceiformná) dermatitída. Týmto nežiaducim účinkom sa dá častejšie predísť diskontinuálnou liečbou so striedaním lieku s indiferentným masťovým základom a dodržiavaním kontraindikácií liečby (pozri časť 4.3).


Riziko poškodenia očí – zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm s atrofiou očného nervu alebo katarakta – je po aplikácii kortikosteroidov na kožu viečok veľmi zriedkavé.


Pri dlhodobej liečbe a ošetrovaní rozsiahlych plôch kože (viac ako 20 % povrchu tela) sa môžu v dôsledku absorpcie triamcinolónacetonidu vyvinúť i celkové nežiaduce účinky súvisiace s útlmom osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky. Väčšinou býva útlm funkcie nadobličiek dokázateľný iba laboratórne – nízkou hladinou endogénneho kortizolu v plazme alebo chýbajúcou odpoveďou na stimuláciu ACTH. Hladina kortizolu v plazme sa zvyčajne vracia do normálneho rozmedzia o 2 − 3 dni po prerušení liečby.


Množstvo kortikosteroidov, ktoré sa môže absorbovať cez kožu zvyčajne nestačí na to, aby vyvolalo také nežiaduce účinky ako ich systémová aplikácia, t. j. príznaky Cushingovho syndrómu – „mesiačikovitá tvár“, obezita s redistribúciou tukového tkaniva – najmä trupu, atrofia kože, tvorba podliatin a zlé hojenie rán, strie, znížená odolnosť voči infekcii, hypertenzia, zníženie glukózovej tolerancie, u žien poruchy menštruačného cyklu alebo osteoporóza. Väčšie riziko systémových nežiaducich účinkov hrozí u dospelých pacientov s poruchami funkcie pečene a obličiek a u pacientov s diabetom, kedy intenzívna liečba kortikosteroidmi v oklúzii môže vyvolať zhoršenie diabetu klinicky sa prejavujúce masívnou glykozúriou. Riziko perkutánnej absorpcie triamcinolónacetonidu je omnoho vyššia u detí, predovšetkým dojčiat, u ktorých dlhodobá liečba rozsiahlych častí kože môže byť (pri pomalšom metabolizme halogenovaných kortikosteroidov) príčinou útlmu osi hypofýza – nadobličky s následnou retardáciou rastu.


Dlhodobá liečba môže viesť k tachyfylaxii, t. j. zoslabnutiu terapeutickej účinnosti. Vysvetľuje sa depotnou funkciou epidermy, klinicky sa prejaví ako rezistencia liečených ložísk na pokračujúcu aplikáciu kortikosteroidného lieku, po prerušení liečby na niekoľko dní sa tieto ložiská stávajú na kortikosteroidy opäť citlivé.


Po náhlom prerušení dlhodobej liečby môže dôjsť k novému zhoršeniu dermatózy – reboundfenoménu. Kožné reakcie vznikajúce po náhlom vysadení kortikosteroidného lieku zvyčajne odznievajú o 1 − 2 týždne po zodpovedajúcej liečbe s vynechaním tohto lieku, niekedy však vyžadujú dlhšiu liečbu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po dlhodobej liečbe Triamcinolonom-TEVA dochádza k vystupňovaniu nežiaducich účinkov lokálnych, pri aplikácii na veľké plochy povrchu tela aj systémových. Terapia je symptomatická a podporná, spočíva najmä v prerušení aplikácie s následným prechodom na intervalový spôsob liečby.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Kortikosteroidy, dermatologické liečivá

ATC kód: D07AB09


Mechanizmus účinku:

Kortikosteroidy prestupujú cez bunkovú membránu a v cytoplazme sa viažu na špecifické receptory. Komplex kortikosteroid-receptor sa dostáva do jadra bunky, kde sa viaže na DNA (chromatín), podnecuje transkripciu mRNA a následnú syntézu proteínov inhibičných enzýmov, ktoré zodpovedajú za protizápalový účinok lokálne aplikovaných kortikosteroidov. Tento protizápalový účinok sa uplatňuje už v skorej fáze zápalu a spočíva vo vazokonstrikcii v oblasti kože, čím sa zníži exsudácia v epiderme a koriu, zníži sa počet buniek zápalového infiltrátu a intenzita subjektívnych príznakov, t. j. svrbenia alebo bolesti. Okrem toho sa uplatňuje aj imunosupresívny účinok kortikosteroidov, ktorý spočíva v inhibícii protilátkovej imunologickej reakcie skorého typu (potlačenie chemotaxie lymfocytov a monocytov) i neskorej imunologickej odpovede závislej od buniek. V neskoršej fáze zápalu dochádza vplyvom kortikosteroidov k inhibícii mitotickej aktivity keratinocytov, fibroblastov a buniek tukového tkaniva. Vo fibroblastoch je inhibovaná syntéza kolagénu a mukopolysacharidov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Triamcinolónacetonid sa môže absorbovať po aplikácii na intaktnú kožu, avšak absorbované množstvo je za normálnych okolností zanedbateľné. Perkutánna absorpcia je vyššia pri porušenej alebo tenkej epiderme (intertriginózne oblasti, tvár, očné viečka, krk, lakťové a podkolenné ohyby), pri zvýšenej hydratácii kože a pri použití krycieho obväzu, ďalej pri hyperémii a zvýšenej teplote kože (zápalom postihnuté tkanivo).

Po lokálnej aplikácii triamcinolónacetonidu dochádza k jeho penetrácii cez rohovú vrstvu epidermy do hlbších vrstiev k živým keratinocytom, kde sa viaže na kortikosteroidné receptory a môže uplatniť svoje farmakologické účinky. V ďalšej fáze potom triamcinolónacetonid prechádza do koria a cez lymfatické a krvné cievy do krvného obehu. K biotransformácii dochádza primárne v koži, po systémovej absorpcii v pečeni. Biologický polčas epikutánne aplikovaného triamcinolónacetonidu je 12 − 36 hodín. Opakovaná lokálna aplikácia kortikosteroidov vedie k ich kumulácii v koži, čo má za následok prolongovaný terapeutický účinok, ale aj zvýšené riziko miestnych, eventuálne celkových nežiaducich účinkov. Systémová absorpcia triamcinolónacetonidu v liekovej forme hydrofilnej emulzie je veľmi nízka, ale penetrácia do epidermy je porovnateľná s masťami.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, hodnotení kancerogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne zvláštne riziko pre človeka.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


kyselina steárová

monostearoylgycerol

laurylsíran sodný

cetylalkohol

glycerol 85 %

dimetikón

ľahký tekutý parafín

propylénglykol

metylparabén

propylparabén

ružová aróma

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


15 g – plastová liekovka (LDPE) s vložkou (LDPE) a uzáverom (LDPE, HDPE), štítok, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

30 g – plastová liekovka (PE) s vložkou (LDPE) a uzáverom (PP), štítok, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 15 g, 30 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0219/74-CS


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3. január 1974

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. jún 2009


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Október 2014

5

Triamcinolon-TEVA