+ ipil.sk

Trileptal 600 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2012/05613


Písomná informácia pre používateľa


Trileptal 150 mg filmom obalené tablety

Trileptal 300 mg filmom obalené tablety

Trileptal 600 mg filmom obalené tablety

oxkarbazepín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Trileptal a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Trileptal

3. Ako užívať Trileptal

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Trileptal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Trileptal a na čo sa používa


Čo je Trileptal

Liečivo Trileptalu je oxkarbazepín.

Trileptal patrí do skupiny liekov na liečbu epilepsie (záchvatov kŕčov), ktoré sa nazývajú antikonvulzíva alebo antiepileptiká.


Na čo sa používa Trileptal

Užívanie liekov ako Trileptal je obvyklým spôsobom liečby epilepsie.

Pacienti, u ktorých sa zistí epilepsia, mali opakovane záchvaty kŕčov. Záchvaty kŕčov vznikajú pri dočasnej poruche prenosu elektrických impulzov v mozgu. Za normálnych okolností mozgové bunky riadia pohyby tela prostredníctvom signálov, ktoré vysielajú organizovaným, usporiadaným spôsobom cez nervy do svalov. Pri epilepsii mozgové bunky vysielajú príliš veľa signálov neusporiadaným spôsobom. Dôsledkom môže byť nezosúladená svalová činnosť, ktorá sa nazýva epileptický záchvat.


Trileptal sa používa na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou do tonicko-klonických záchvatov, alebo bez nej. Parciálne záchvaty vznikajú v ohraničenej oblasti mozgu, ale môžu sa rozšíriť do celého mozgu a môžu vyvolať generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Sú dva typy parciálnych záchvatov: simplexné a komplexné. Pri simplexných parciálnych záchvatoch pacient zostáva pri vedomí, zatiaľ čo pri komplexných parciálnych záchvatoch sa vedomie pacienta naruší.


Trileptal účinkuje tak, že udržuje pod kontrolou príliš „rozrušené“ nervové bunky mozgu. Potláča takéto záchvaty alebo znižuje ich častosť.


Trileptal možno použiť buď samotný, alebo v kombinácii s inými antiepileptikami. Lekár sa zvyčajne pokúša nájsť jeden liek, ktorý u vás alebo vášho dieťaťa účinkuje najlepšie. Pri závažnejšej epilepsii však môže byť na potlačenie záchvatov potrebná kombinácia dvoch alebo viacerých liekov.


Trileptal sa používa u dospelých a 6-ročných a starších detí.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Trileptal


Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dá váš lekár, aj keď sa líšia od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Neužívajte Trileptal

 • ak ste alergický na oxkarbazepín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Trileptal,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak sa u vás niekedy prejavila nezvyčajná citlivosť (vyrážky alebo iné príznaky alergie) na karbamazepín alebo akýkoľvek iný liek. Ak ste alergický na karbamazepín, je pravdepodobnosť približne 1 zo 4 (25 %), že môžete mať alergickú reakciu aj na oxkarbazepín (Trileptal).

 • ak máte závažnú chorobu obličiek.

 • ak máte závažnú chorobu pečene.

 • ak užívate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vzniknutého moču a tak pomáhajú obličkám zbaviť sa soli a vody).

 • ak máte chorobu srdca, dýchavičnosť a/alebo opuchy dolných častí nôh alebo chodidiel vyvolané hromadením tekutiny.

 • ak sa rozborom krvi zistilo, že máte nízku hladinu sodíka v krvi (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

 • ak ste žena užívajúca hormonálne antikoncepčné prostriedky, Trileptal môže spôsobiť stratu ich účinnosti. Používajte počas liečby Trileptalom inú alebo ďalšiu (nie hormonálnu) metódu antikoncepcie. Má to pomôcť zabrániť neželanému tehotenstvu. Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak začnete mať nepravidelné krvácanie alebo špinenie z pošvy. Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom.


Riziko závažných kožných reakcií u pacientov čínskej národnosti Han a Thajčanov súvisiacich s karbamazepínom alebo chemicky podobnými látkami možno predpokladať na základe krvných testov týchto pacientov. Lekár vám povie, či je krvný test potrebný pred užívaním oxkarbazepínu.


Ak sa u vás po začatí liečby Trileptalom vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice:

 • ak u vás po začatí liečby Trileptalom vznikne alergická reakcia. K jej prejavom patrí napríklad opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla, úst alebo náhle ťažkosti s dýchaním, horúčka so zdurením lymfatických uzlín, vyrážky alebo pľuzgiere na koži.

 • ak si všimnete príznaky zápalu pečene, napríklad žltačku (zožltnutie kože alebo očných bielok).

 • ak si všimnete možné príznaky ochorenia krvi, napríklad únavu, dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy, zimnicu, závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla alebo vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie ako zvyčajne, krvácanie z nosa, začervenané alebo fialkasté miesta alebo nevysvetliteľné škvrny na koži.

 • u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, ako je oxkarbazepín, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak sa u vás po začatí liečby Trileptalom vyskytnú nasledujúce príznaky, čo najskôr o tom povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte rýchly alebo nezvyčajne pomalý tep srdca.

Iné lieky a Trileptal

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Platí to predovšetkým pre:

 • Hormonálne antikoncepčné prostriedky (pozri Upozornenia a opatrenia).

 • Iné antiepileptiká, napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín alebo lamotrigín.

 • Lieky, ktoré znižujú hladinu sodíka v krvi, napríklad diuretiká (zvyšujú množstvo vzniknutého moču a tak pomáhajú obličkám zbaviť sa soli a vody), dezmopresín a nesteroidné protizápalové lieky, napríklad indometacín.

 • Lítium a inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané na liečbu kolísania nálady a niektorých typov depresie).

 • Lieky, ktoré kontrolujú imunitný systém organizmu, napríklad cyklosporín a takrolimus.


Trileptal jedlo a nápoje

Trileptal možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Alkohol môže zosilniť tlmivé účinky Trileptalu. Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa pitiu alkoholických nápojov a požiadajte o radu svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Je dôležité tlmiť epileptické záchvaty počas tehotenstva. Antiepileptiká však môžu ohroziť vaše dieťa, keď ich budete užívať počas tehotenstva. Váš lekár vám povie o ich prínose a prípadných rizikách a pomôže vám rozhodnúť sa, či máte užívať Trileptal. Neprerušte počas tehotenstva vašu liečbu Trileptalom bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať počas tehotenstva akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Počas užívania Trileptalu nedojčite. Liečivo Trileptalu prechádza do materského mlieka. Môže to vyvolať vedľajšie účinky u dojčených detí.


Skôr ako začnete užívať v období dojčenia akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Trileptal u vás môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Je dôležité poradiť sa s lekárom, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje počas užívania tohto lieku.


3. Ako užívať Trileptal


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik, aj keď sa ich pokyny líšia od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko lieku užiť a kedy

Dávkovanie u dospelých

 • Zvyčajná začiatočná dávka Trileptalu u dospelých (vrátane starších pacientov) je 600 mg denne.

 • Užívajte jednu 300 mg tabletu dvakrát denne, alebo dve 150 mg tablety dvakrát denne.

 • Váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel pre vás najlepšiu dávku. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávkach medzi 600 mg a 2 400 mg denne.

 • Ak užívate iné antiepileptikum, dávkovanie je rovnaké.

 • Ak máte chorobu obličiek (so zhoršenou funkciou obličiek), začiatočná dávka je polovičná oproti zvyčajnej začiatočnej dávke.

 • Ak máte závažnú chorobu pečene, lekár vám možno upraví dávku.


Dávkovanie u detí

Trileptal môžu užívať 6-ročné a staršie deti. Dávkovanie u detí závisí od ich hmotnosti.

 • Začiatočná dávka je 8 až 10 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne a podáva sa rozdelená na dve čiastkové dávky. Napríklad dieťa s hmotnosťou 30 kg začne liečbu jednou 150 mg tabletou dvakrát denne.

 • Váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel najlepšiu dávku pre vaše dieťa. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávke 30 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Najvyššia dávka pre dieťa je 46 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne.

Ako užívať Trileptal

 • Prehĺtajte tablety s malým množstvom vody.

 • Ak je to potrebné na uľahčenie ich prehĺtania, tablety možno rozlomiť na polovice. Tablety nelámte, aby ste užili len polovicu dávky. Poliaca ryha nie je určená na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Kedy a ako dlho sa má užívať Trileptal

Užívajte Trileptal dvakrát denne, každý deň, približne v rovnakom dennom čase, pokiaľ váš lekár neurčí inak. Má to najlepší účinok na tlmenie epileptických záchvatov. Pomôže vám to aj zapamätať si, kedy máte užiť tabletu/tablety.


Váš lekár vám povie, ako dlho bude u vás alebo u vášho dieťaťa trvať liečba Trileptalom. Dĺžka liečby bude závisieť od typu epileptických záchvatov. Liečba môže byť potrebná aj veľa rokov, aby sa epileptické záchvaty potlačili. Nemeňte dávkovanie a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom.

Ak užijete viac Trileptalu, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako vám predpísal váš lekár, okamžite sa spojte s najbližšou nemocnicou alebo so svojím lekárom. Príznakmi predávkovania Trileptalu môžu byť ospalosť, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, zvýšenie samovoľných pohybov, otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie kŕčov, ťažkosti so zosúladením pohybov a/alebo samovoľné pohyby očí.

Ak zabudnete užiť Trileptal

Ak ste zabudli na jednu dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku. Vráťte sa k vášmu pravidelnému rozvrhu užívania. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste niečím istý alebo ste zabudli užiť niekoľko dávok, skontaktujte sa so svojím lekárom.


Ak prestanete užívať Trileptal

Neprestaňte užívať liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Aby sa zabránilo prudkému zhoršeniu vašich epileptických záchvatov, nikdy náhle neukončite užívanie tohto lieku. Ak sa vaša liečba má skončiť, má sa to urobiť postupne a podľa pokynov vášho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné: ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Uvedené sú príznaky veľmi zriedkavých, ale možno závažných vedľajších účinkov, ktoré si môžu vyžiadať okamžité lekárske ošetrenie:

 • Opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla alebo úst, ktoré sprevádzajú ťažkosti s dýchaním, hovorením alebo prehĺtaním (príznaky anafylaktických reakcií a angioedému), alebo iné príznaky reakcií z precitlivenosti, napríklad kožné vyrážky, horúčka a bolesť kĺbov.

 • Rozsiahly vznik pľuzgierov na koži a/alebo slizniciach pier, očí, úst, nosovej dutiny alebo pohlavných orgánov (príznaky závažnej alergickej reakcie vrátane Lyellovho syndrómu, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a multiformného erytému).

 • Únava, dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy, zimnica, závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla a vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie ako zvyčajne, krvácanie z nosa, začervenané alebo fialkasté miesta alebo nevysvetliteľné škvrny na koži (príznaky poklesu počtu krvných doštičiek alebo poklesu počtu krviniek).

 • Červené škvrnité vyrážky hlavne na tvári, ktoré môže sprevádzať únava, horúčka, nutkanie na vracanie alebo strata chuti do jedenia (príznaky systémového lupus erythematosus).

 • Otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie kŕčov (možné príznaky nízkej hladiny sodíka v krvi) (pozri Upozornenia a opatrenia).

 • Prejavy podobné chrípke spojené so žltačkou (zožltnutím kože alebo očných bielok) (príznaky zápalu pečene).

 • Silná bolesť v hornej časti brucha, vracanie, strata chuti do jedenia (príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy).

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti, únava, vypadávanie vlasov, svalová slabosť, pocit chladu (príznaky nedostatočnej činnosti štítnej žľazy).


Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice.

Lekár tiež rozhodne, či máte ihneď ukončiť užívanie Trileptalu a ako ďalej pokračovať vo vašej liečbe.


Ďalšie vedľajšie účinky: čo najskôr o nich povedzte lekárovi.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • chvenie, ťažkosti so zosúladením pohybov, samovoľné pohyby očí, úzkosť a nervozita, skľúčenosť, vyrážky.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • nepravidelný tep srdca alebo zrýchlená alebo spomalená činnosť srdca.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, čo najskôr o tom povedzte svojmu lekárovi. Môžu si vyžiadať lekárske ošetrenie.


Ďalšie vedľajšie účinky: povedzte o nich lekárovi, ak vás znepokojujú.

Toto sú zvyčajne slabé až stredne silné vedľajšie účinky Trileptalu. Väčšina týchto účinkov je prechodná a obvykle sa časom zmierni.

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • únava, bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nutkanie na vracanie, vracanie, dvojité videnie.

Časté (môžu postihnúť 1 z 10 ľudí):

 • pocit slabosti, poruchy pamäti, neschopnosť sústrediť sa, ľahostajnosť, nepokoj, zmätenosť, neostré videnie, poruchy zraku, zápcha, hnačka, bolesť žalúdka a brucha, akné, vypadávanie vlasov, poruchy rovnováhy.

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • žihľavka. Počas užívania Trileptalu môžete mať tiež zvýšené pečeňové enzýmy.

Neznáme (presný výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • vysoký tlak krvi.

Ak niektorý z uvedených vedľajších účinkov začne byť závažný, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Boli hlásené ochorenia kostí vrátane osteopénie a osteoporózy (zrednutie kostí) a zlomeniny. Ak sa dlhodobo liečite antiepileptikami a máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (.....) poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Trileptal


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Nepoužite balenie tohto lieku, ktoré je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Trileptal obsahuje

 • Liečivo je oxkarbazepín.

Trileptal 150 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg oxkarbazepínu.

Trileptal 300 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg oxkarbazepínu.

Trileptal 600 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg oxkarbazepínu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: koloidný bezvodý oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, krospovidón a magnéziumstearát.

Obalová vrstva tablety:

150 mg tableta: hypromelóza, makrogol 4000, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), mastenec, oxid titaničitý (E171).

300 mg tableta: hypromelóza, makrogol 8000, žltý oxid železitý (E172), mastenec, oxid titaničitý (E171).

600 mg tableta: hypromelóza, makrogol 4000, červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), mastenec, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Trileptal a obsah balenia

Trileptal 150 mg tablety sú svetlé šedozelené oválne, s poliacou ryhou na oboch stranách, s označením T/D na jednej strane a C/G na druhej strane.


Trileptal 300 mg tablety sú žlté oválne, s poliacou ryhou na oboch stranách, s označením TE/TE na jednej strane a CG/CG na druhej strane.


Trileptal 600 mg tablety sú svetlé ružové oválne, s poliacou ryhou na oboch stranách, s označením TF/TF na jednej strane a CG/CG na druhej strane.


Filmom obalené tablety Trileptal sa dodávajú v baleniach, ktoré obsahujú 50 alebo 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Trileptal filmom obalené tablety sú dostupné v troch liekových silách – 150 mg, 300 mg a 600 mg.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.

7Trileptal 600 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2012/05613


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Trileptal150 mg filmom obalené tablety

Trileptal300 mg filmom obalené tablety

Trileptal600 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg, 300 mg alebo 600 mg oxkarbazepínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

150 mg: svetlé šedozelené oválne tablety s poliacou ryhou na oboch stranách, s vyrazeným označením

T/D na jednej strane a C/G na druhej strane.

300 mg: žlté oválne tablety s poliacou ryhou na oboch stranách, s vyrazeným označením TE/TE na

jednej strane a CG/CG na druhej strane.

600 mg: svetlé ružové oválne tablety s poliacou ryhou na oboch stranách, s vyrazeným označením

TF/TF na jednej strane a CG/CG na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Trileptal je indikovaný na liečbu parciálnych epileptických záchvatov so sekundárnou generalizáciou do tonicko-klonických záchvatov alebo bez nej.


Trileptal je indikovaný na použitie v monoterapii alebo v prídavnej terapii u dospelých a 6-ročných a starších detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

V mono - aj prídavnej terapii sa liečba Trileptalom začína klinicky účinnou dávkou, ktorá sa podáva rozdelená na dve čiastkové dávky. Dávku možno zvýšiť v závislosti od klinickej odpovede pacienta. Keď sa iné antiepileptiká nahradia Trileptalom, dávka súčasne podávaných antiepileptík sa má po začatí liečby Trileptalom postupne znižovať. V prídavnej liečbe, pretože sa zvyšuje celkové zaťaženie pacienta antiepileptikami, dávku súčasne podávaných antiepileptík možno bude potrebné znížiť a/alebo dávku Trileptalu zvyšovať pomalšie (pozri časť 4.5).


Trileptal sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Nasledujúce odporúčania pre dávkovanie platia pre všetkých pacientov, pokiaľ nemajú poruchu funkcie obličiek (pozri časť 5.2). Monitorovanie koncentrácií liečiva v plazme nie je potrebné na optimalizáciu liečby Trileptalom.


Tablety majú poliacu ryhu a možno ich rozlomiť na polovice, aby sa pacientovi uľahčilo ich prehĺtanie. Tabletu však nemožno rozdeliť na rovnaké dávky. Pre deti, ktoré nemôžu prehĺtať tablety alebo ktorým nemožno podať požadovanú dávku tabletami, je dostupná perorálna suspenzia Trileptal.

Dospelí pacienti

Monoterapia

Liečba Trileptalom sa má začať dávkou 600 mg/deň (8 – 10 mg/kg/deň), ktorá sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. Ak je to klinicky indikované, dávku možno zvyšovať najviac o 600 mg/deň v približne týždňových intervaloch od začiatočnej dávky, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď. Terapeutické účinky sa pozorujú pri dávkach medzi 600 mg/deň a 2 400 mg/deň.


V kontrolovaných klinických skúšaniach monoterapie u pacientov, ktorí sa v danom čase neliečili antiepileptikami, ukázala sa ako účinná dávka 1 200 mg/deň; dávka 2 400 mg/deň sa však ukázala účinná u refraktérnejších pacientov, ktorí prešli z iných antiepileptík na monoterapiu Trileptalom.

U hospitalizovaných pacientov sa dosiahlo zvýšenie dávky až na 2 400 mg/deň v priebehu 48 hodín.

Prídavná terapia

Liečba Trileptalom sa má začať dávkou 600 mg/deň (8 – 10 mg/kg/deň), ktorá sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. Ak je to klinicky indikované, dávku možno zvyšovať najviac o 600 mg/deň v približne týždňových intervaloch od začiatočnej dávky, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď. Terapeutická odpoveď sa pozoruje pri dávkach medzi 600 mg/deň a 2 400 mg/deň.


V kontrolovaných klinických skúšaniach prídavnej terapie sa ako účinné ukázali dávky 600 až 2 400 mg/deň, hoci väčšina pacientov, najmä pre nežiaduce účinky na CNS, neznášala dávku 2 400 mg/deň bez zníženia dávky súčasne podávaných antiepileptík. Denné dávky vyššie ako 2 400 mg/deň sa v klinických skúšaniach systematicky nesledovali.


Starší pacienti

Úprava dávky sa odporúča u starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri Pacienti s poruchou funkcie obličiek). Údaje pre pacientov s rizikom hyponatriémie pozri v časti 4.4.


Pediatrická populácia

V mono- a prídavnej terapii sa má liečba Trileptalom začať dávkou 8 – 10 mg/kg/deň, ktorá sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. V prídavnej liečbe sa terapeutické účinky pozorovali pri mediáne udržiavacej dávky približne 30 mg/kg/deň. Ak je to klinicky indikované, dávku možno zvyšovať najviac o 10 mg/kg/deň v približne týždňových intervaloch od začiatočnej dávky až do maximálnej dávky 46 mg/kg/deň, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď (pozri časť 5.2).


Použitie Trileptalu sa odporúča u 6-ročných a starších detí. Bezpečnosť a účinnosť sa vyhodnotila v kontrolovaných klinických skúšaniach s približne 230 deťmi vo veku menej ako 6 rokov (od 1 mesiaca). Použitie Trileptalu sa neodporúča u mladších ako 6-ročných detí, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť sa dostatočne nepreukázali.

Všetky uvedené odporúčania pre dávkovanie (pre dospelých, starších a deti) sa zakladajú na dávkach sledovaných v klinických skúšaniach so všetkými vekovými skupinami. Možno však uvážiť aj nižšie začiatočné dávky, ak je to vhodné.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávkovania. Trileptal sa nesledoval u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, preto sa má postupovať opatrne pri podávaní pacientom s ťažkou poruchou (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) sa má liečba Trileptalom začať polovicou zvyčajnej začiatočnej dávky (300 mg/deň) a dávka zvyšovať najmenej v týždňových intervaloch, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď (pozri časť 5.2).


Pri zvyšovaní dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek môže byť potrebné starostlivejšie sledovanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

Reakcie z precitlivenosti typu I (okamžité) vrátane exantému, pruritu, urtikárie, angioedému a správ o anafylaxii sa zaznamenali v období po uvedení lieku na trh. Prípady anafylaxie a angioedému s postihnutím laryngu, hlasivky, pier a očných viečok boli hlásené u pacientov po užití prvej alebo ďalších dávok Trileptalu. Ak u pacienta vzniknú tieto reakcie po podaní Trileptalu, liek sa má vysadiť a začať alternatívna liečba.


Pacientov, u ktorých sa vyskytli reakcie z precitlivenosti na karbamazepín, je potrebné upozorniť, že u približne 25 – 30 % takýchto pacientov môžu vzniknúť reakcie z precitlivenosti (napr. závažné kožné reakcie) na Trileptal (pozri časť 4.8).


Reakcie z precitlivenosti, vrátane multiorgánových reakcií z precitlivenosti, sa môžu vyskytnúť aj u pacientov, ktorí nemajú v anamnéze precitlivenosť na karbamazepín. Takéto reakcie môžu postihnúť kožu, pečeň, krv, lymfatický systém alebo iné orgány, a to buď jednotlivo, alebo súbežne v súvislosti so systémovou reakciou (pozri časť 4.8). Vo všeobecnosti, ak sa vyskytnú príznaky a prejavy naznačujúce reakcie z precitlivenosti, Trileptal sa má okamžite vysadiť.


Účinky na kožu

Závažné kožné reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy (Lyellov syndróm) a multiformného erytému sa veľmi zriedka zaznamenali v súvislosti s použitím Trileptalu. U pacientov so závažnými kožnými reakciami môže byť potrebná hospitalizácia, pretože tieto ochorenia môžu ohrozovať život a veľmi zriedka byť smrteľné. Prípady súvisiace s Trileptalom sa vyskytli u detí aj dospelých. Medián času do nástupu ochorenia bol 19 dní. Niekoľko ojedinelých prípadov recidívy závažnej kožnej reakcie bolo hlásených po opätovnom podaní Trileptalu. Ak u pacientov vznikne kožná reakcia na Trileptal, majú sa ihneď vyšetriť a Trileptal sa má okamžite vysadiť, pokiaľ nie je isté, že exantém nesúvisí s liekom. V prípade ukončenia liečby sa má uvážiť nahradenie Trileptalu inými antiepileptikami, aby sa zabránilo epileptickým záchvatom vyvolaným vysadením liečby. Trileptal sa nemá znovu podať pacientom, ktorí ukončili liečbu pre reakciu z precitlivenosti (pozri časť 4.3).


Alela HLA-B*1502 u pacientov čínskeho pôvodu národnosti Han, Thajčanov a inej ázijskej populácie

U osôb národnosti Han a Thajčanov liečených karbamazepínom alela HLA-B*1502 úzko súvisela s rizikom vzniku ťažkých kožných reakcií, známych ako Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS). Chemická štruktúra oxkarbamazepínu je podobná karbamazepínu a je možné, že pacienti s pozitivitou HLA-B*1502 môžu byť ohrození SJS po liečbe oxkarbazepínom. Existujú údaje, ktoré svedčia pre súvislosť s oxkarbazepínom. Prevalencia nositeľov HLA-B*1502 u Číňanov národnosti Han a thajskej populácie je asi 10 % . Podľa možnosti je u týchto jedincov potrebné urobiť skríning na túto alelu pred začatím liečby karbamazepínom alebo chemicky podobnými liečivami. Ak sú pacienti týchto národností pozitívni na HLA-B*1502, použitie oxkarbazepínu možno zvážiť, ak sa predpokladá, že prínosy prevážia riziká.


Vzhľadom na prevalenciu tejto alely u iných ázijských národov (napr. 15 % u Filipínocov, Malajcov) možno zvážiť genetické testovanie na prítomnosť HLA-B*1502 u rizikových populácií.


Prevalencia alely HLA-B*1502 u vybraných populácií, napr. Európanov, Afričanov, Hispáncov a u Japoncov a Kórejcov (< 1 %), je zanedbateľná.


Alela HLA-B*3101 u populácie európskeho a japonského pôvodu

Existujú údaje, ktoré nasvedčujú, že alela HLA-B*3101 u Európanov a Japoncov súvisí so zvýšeným rizikom závažných kožných nežiaducich účinkov indukovaných karbamazepínom vrátane SJS, toxickej epidermálnej nekrolýzy (Leyllov syndróm), reakcie na liek s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS) alebo menej závažnej akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) a makulopapulózneho výsevu.


Frekvencia HLA-B*3101 je veľmi rozdielna v rôznych populáciách , prevalencia alely HLA-B*3101 sa pohybuje u Európanov medzi 2- 5 % a viac ako 10 % u Japoncov.


Prítomnosť alely HLA-B*3101 môže zvyšovať riziko kožných reakcií (obvykle menej závažných) indukovaných karbamazepínom z 5 % u celej populácie na 26 % u potomkov Európanov. Jej neprítomnosť môže znížiť riziko z 5 % na 3,8 %.


Údaje podporujúce odporúčanie robiť skríning na HLA-B*3101pred začatím liečby karbamazepínom a chemicky podobnými látkami sú nedostatočné.


Ak pacienti európskeho a japonského pôvodu majú pozitivitu alely HLA-B*3101, použitie karbamzepínu a chemicky podobných látok možno zvážiť, ak prínosy prevážia riziká.


Hyponatriémia

Hladiny sodíka v sére nižšie ako 125 mmol/l, zvyčajne asymptomatické a nevyžadujúce úpravu liečby, sa pozorovali až u 2,7 % pacientov liečených Trileptalom. Skúsenosti z klinických skúšaní ukazujú, že hladiny sodíka sa vrátili na normálne hodnoty, keď sa znížila dávka Trileptalu, ukončilo sa jeho podávanie, alebo pacient dostal konzervatívnu liečbu (napr. obmedzený príjem tekutín). U pacientov, ktorí už majú ochorenia obličiek spojené s nízkou hladinou sodíka, alebo u pacientov, ktorí sa súčasne liečia liekmi znižujúcimi hladinu sodíka (napr. diuretikami, desmopresínom), ako aj nesteroidnými antiflogistikami (napr. indometacínom), hladiny sodíka v sére sa majú stanoviť pred začatím liečby. Potom sa majú hladiny sodíka v sére stanoviť po približne dvoch týždňoch a neskôr v mesačných intervaloch počas prvých troch mesiacov liečby, alebo podľa klinickej potreby. Tieto rizikové faktory sa môžu vyskytnúť najmä u starších pacientov. Rovnako sa má pri kontrole sodíka postupovať u pacientov, ktorí počas liečby Trileptalom začnú užívať lieky znižujúce hladinu sodíka. Vo všeobecnosti, ak sa počas liečby Trileptalom vyskytnú klinické symptómy naznačujúce hyponatriémiu (pozri časť 4.8), má sa uvážiť stanovenie sodíka v sére. U iných pacientov môže byť stanovenie sodíka v sére súčasťou ich bežných laboratórnych vyšetrení.


U všetkých pacientov so srdcovou insuficienciou a sekundárnym zlyhávaním srdca sa má pravidelne stanovovať hmotnosť, aby sa zistilo, či dochádza k retencii tekutiny. Pri retencii tekutín alebo zhoršení ochorenia srdca sa má stanoviť sodík v sére. Ak sa pozoruje hyponatriémia, dôležitým protiopatrením je obmedzenie príjmu vody. Pretože oxkarbazepín môže veľmi zriedkavo vyvolať zhoršenie vedenia vzruchov v srdci, je potrebné starostlivo sledovať pacientov, ktorí už majú poruchy vedenia vzruchov (napr. átrioventrikulárnu blokádu, arytmiu).


Funkcia pečene

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, ktoré sa väčšinou skončili priaznivo. V prípade podozrenia na nežiaduci účinok na pečeň sa má vyhodnotiť funkcia pečene a uvážiť vysadenie Trileptalu.


Hematologické účinky

Veľmi zriedkavé správy o agranulocytóze, aplastickej anémii a pancytopénii sa zaznamenali u pacientov užívajúcich Trileptal po jeho uvedení na trh (pozri časť 4.8).


Vysadenie lieku má sa uvážiť, ak sa objaví akýkoľvek dôkaz o významnom útlme kostnej drene.


Suicidálne správanie

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri oxkarbazepíne. Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a prejavy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Hormonálne antikoncepčné prostriedky

Pacientky v plodnom veku majú byť varované, že súčasné užívanie Trileptalu a hormonálnych antikoncepčných prostriedkov môže spôsobiť neúčinnosť týchto antikoncepčných prostriedkov (pozri časť 4.5). Počas užívania Trileptalu sa odporúča používať aj ďalšie, nie hormonálne formy antikoncepcie.


Alkohol

Vzhľadom na prípadný aditívny tlmivý účinok je potrebná opatrnosť pri požívaní alkoholu v kombinácii s liečbou Trileptalom.


Ukončenie liečby

Tak ako pri iných antiepileptikách je potrebné vysadiť Trileptal postupne, aby sa minimalizovala možnosť zvýšenia frekvencie epileptických záchvatov.


4.5 Liekové a iné interakcie

Indukcia enzýmov

Oxkarbazepín a jeho farmakologicky aktívny metabolit (monohydroxyderivát, MHD) sú in vitroa in vivoslabé induktory enzýmov CYP3A4 a CYP3A5 cytochrómu P450, ktoré zodpovedajú za metabolizmus veľmi mnohých liečiv, ako sú imunosupresíva (napr. cyklosporín, takrolimus), perorálne antikoncepčné prostriedky (pozri nižšie) a niektoré iné antiepileptiká (napr. karbamazepín), čo má za následok zníženie plazmatických koncentrácií týchto liečiv (pozri tabuľku nižšie, ktorá zhŕňa výsledky s inými antiepileptikami).


Oxkarbazepín a MHD sú in vitroslabými induktormi UDP-glukuronyltransferáz (účinky na konkrétne enzýmy tejto skupiny nie sú známe). Preto oxkarbazepín a MHD môžu mať in vivomalý indukujúci účinok na metabolizmus liečiv, ktoré sa eliminujú hlavne konjugáciou sprostredkovanou UDP-glukuronyltransferázami. Keď sa začína liečba Trileptalom alebo sa mení jeho dávka, môže trvať 2 až 3 týždne, kým sa dosiahne nová hladina indukcie.


V prípade ukončenia liečby Trileptalom môže byť potrebné znížiť dávku súčasne podávaných liekov, o čom sa má rozhodnúť na základe klinického sledovania a/alebo monitorovania koncentrácií v plazme. Indukcia sa pravdepodobne zníži počas 2 až 3 týždňov po ukončení liečby.


Hormonálne antikoncepčné prostriedky: Zistilo sa, že Trileptal má vplyv na dve zložky perorálnych antikoncepčných prostriedkov, a to na etinylestradiol (EE) a levonorgestrel (LNG). Priemerné hodnoty AUC sa pri EE znížili o 48 – 52 % a pri LNG o 32 – 52 %. Preto súčasné použitie Trileptalu s hormonálnymi antikoncepčnými prostriedkami môže spôsobiť stratu účinnosti týchto antikoncepčných prostriedkov (pozri časť 4.4). Má sa použiť iná spoľahlivá metóda antikoncepcie.

Inhibícia enzýmov

Oxkarbazepín a MHD inhibujú CYP2C19. Preto môžu vzniknúť interakcie pri súčasnom podávaní vysokých dávok Trileptalu s liečivami, ktoré metabolizuje najmä CYP2C19 (napr. fenytoín). Koncentrácie fenytoínu v plazme sa zvýšili až o 40 %, keď sa Trileptal podával v dávkach vyšších ako 1 200 mg/deň (pozri tabuľku nižšie, ktorá zhŕňa výsledky s inými antiepileptikami). V takomto prípade môže byť potrebné znížiť dávku súčasne podávaného fenytoínu (pozri časť 4.2).


Antiepileptiká

Prípadné interakcie medzi Trileptalom a inými antiepileptikami sa zisťovali v klinických skúšaniach. Účinok týchto interakcií na priemerné AUC a Cminsú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.


Zhrnutie interakcií antiepileptík s Trileptalom

Antiepileptikum

Vplyv Trileptalu na antiepileptikum

Vplyv antiepileptika na MHD

Súčasne podávané

Koncentrácia

Koncentrácia

Karbamazepín

Pokles o 0 – 22 % (vzostup karbamazepínepoxidu o 30 %)

Pokles o 40 %

Klobazam

Nesledoval sa

Žiadny vplyv

Felbamát

Nesledoval sa

Žiadny vplyv

Lamotrigín

Slabý pokles*

Žiadny vplyv

Fenobarbital

Vzostup o 14 – 15 %

Pokles o 30 – 31 %

Fenytoín

Vzostup o 0 – 40 %

Pokles o 29 – 35 %

Kyselina valproová

Žiadny vplyv

Pokles o 0 – 18 %

* Predbežné výsledky ukazujú, že oxkarbazepín môže spôsobiť zníženie koncentrácií lamotrigínu, čo môže byť významné u detí, ale potenciál oxkarbazepínu pre interakcie sa zdá byť nižší, ako sa pozoroval pri súčasne podávaných liečivách indukujúcich enzýmy (karbamazepín, fenobarbital a fenytoín).


Ukázalo sa, že silné induktory enzýmov cytochrómu P450 (t.j. karbamazepín, fenytoín a fenobarbital) znižujú koncentráciu MHD v plazme (29 – 40 %) u dospelých; u detí vo veku 4 až 12 rokov sa klírens MHD zvýšil v porovnaní s monoterapiou približne o 35 %, keď sa podávalo jedno z troch antiepileptík indukujúcich enzýmy. Súčasná liečba Trileptalom a lamotrigínom sa spájala so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov (nauzea, somnolencia, závraty a bolesť hlavy). Keď sa súčasne s Trileptalom podáva jedno alebo niekoľko antiepileptík, môže byť potrebné uvážiť od prípadu k prípadu starostlivú úpravu dávky a/alebo monitorovanie plazmatických koncentrácií, najmä u pediatrických pacientov liečených súčasne lamotrigínom.


Pri Trileptale sa nepozorovala žiadna autoindukcia.


Iné liekové interakcie

Cimetidín, erytromycín, viloxazín, warfarín a dextropropoxyfén nemali účinok na farmakokinetiku MHD.


Interakcia medzi oxkarbazepínom a inhibítormi MAO je teoreticky možná vzhľadom na vzťah štruktúry oxkarbazepínu a tricyklických antidepresív.


Pacienti užívajúci tricyklické antidepresíva boli zaradení do klinických skúšaní a nepozorovali sa u nich klinicky významné interakcie.


Kombinácia lítia a oxkarbazepínu môže zvýšiť neurotoxické účinky.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Všeobecné riziko súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami:

Zistilo sa, že u potomstva žien s epilepsiou je prevalencia malformácií dva- až trikrát vyššia, ako je podiel približne 3 % u celkovej populácie. U liečenej populácie sa zaznamenalo zvýšenie výskytu malformácií pri polyterapii, neobjasnilo sa však, do akej miery za to zodpovedá liečba a/alebo ochorenie.


Navyše sa účinná antiepileptická liečba nesmie prerušiť, pretože zhoršenie ochorenia škodí matke aj plodu.


Riziko súvisiace s oxkarbazepínom:

Klinické údaje o expozícii počas gravidity sú stále nedostatočné, aby sa stanovil teratogénny potenciál oxkarbazepínu. V štúdiách na zvieratách sa pozorovala zvýšenú úmrtnosť embryí, spomalený rast a malformácie pri koncentráciách toxických pre matky (pozri časť 5.3).


Vzhľadom na tieto údaje:

 • Ak ženy užívajúce Trileptal otehotnejú alebo mienia otehotnieť, má sa starostlivo prehodnotiť použitie tohto lieku. Majú sa podávať najnižšie účinné dávky a vždy, keď je to možné, má sa aspoň počas prvých troch mesiacov gravidity podávať monoterapia.

 • Pacientky majú byť upozornené na možnosť zvýšeného rizika malformácií a má sa im umožniť antenatálne vyšetrenie.

 • Počas gravidity sa nesmie prerušiť účinná antiepileptická liečba oxkarbazepínom, pretože zhoršenie ochorenia škodí matke aj plodu.


Monitorovanie a prevencia:

Antiepileptiká môžu prispievať k nedostatku kyseliny listovej, čo môže byť jednou z príčin abnormalít plodov. Odporúča sa suplementácia kyseliny listovej pred graviditou a počas nej. Keďže účinnosť tejto suplementácie nie je dokázaná, môže sa ponúknuť špecifická antenatálna diagnostika aj ženám, ktoré dostávajú suplementárnu liečbu kyselinou listovou.


Údaje o obmedzenom počte žien naznačujú, že plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu oxkarbazepínu, 10-monohydroxyderivátu (MHD), sa počas gravidity môžu postupne znižovať. Odporúča sa pozorne sledovať klinickú odpoveď u žien liečených Trileptalom počas gravidity, aby sa výskyt epileptických záchvatov počas gravidity udržal dostatočne pod kontrolou. Je potrebné zvážiť stanovenie zmien plazmatickej koncentrácie MHD. Ak sa počas gravidity zvýšilo dávkovanie, má sa zvážiť monitorovanie popôrodných plazmatických koncentrácií MHD.


U novorodenca:

U novorodencov boli hlásené poruchy zrážavosti krvi vyvolané antiepileptikami. Ako bezpečnostné opatrenie sa má preventívne podávať vitamín K1matke počas posledných niekoľkých týždňov gravidity, ako aj novorodencovi.


Laktácia

Oxkarbazepín a jeho aktívny metabolit (MHD) sa vylučujú do materského mlieka. Zistilo sa, že pomer koncentrácií v mlieku a plazme bol u oboch látok 0,5. Účinok na dojča, ktoré dostane Trileptal touto cestou, nie je známy. Preto sa Trileptal nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Použitie Trileptalu sa spájalo s nežiaducimi reakciami, ako sú závraty alebo somnolencia (pozri časť 4.8). Preto je potrebné pacientov upozorniť, že ich fyzické a/alebo duševné schopnosti, ktoré sa vyžadujú pri obsluhe strojov alebo vedení vozidiel, sa môžu zhoršiť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie sú somnolencia, bolesť hlavy, závraty, diplopia, nauzea, vracanie a únava, ktoré sa vyskytujú u viac ako 10 % pacientov.


Profil nežiaducich účinkov podľa orgánových systémov sa zakladá na nežiaducich účinkoch z klinických skúšaní, ktoré sa vyhodnotili ako súvisiace s Trileptalom. Okrem toho sa zohľadnili klinicky významné správy o nežiaducich účinkoch z programov poskytovania lieku konkrétnym pacientom a skúsenosti po uvedení lieku na trh.


Odhad frekvencie: veľmi časté: 1/10; časté: 1/100 až < 1/10; menej časté: 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé: < 1/10 000; neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy krvi a lymfatického systému


Menej časté

Leukopénia.

Veľmi zriedkavé

Trombocytopénia.

Neznáme

Útlm kostnej drene, aplastická anémia, agranulocytóza, pancytopénia, neutropénia.

Poruchy imunitného systému


Veľmi zriedkavé

Precitlivenosť

Neznáme

Anafylaktické reakcie, reakcie na liek s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS)**

Poruchy metabolizmu a výživy


Časté

Hyponatriémia.

Veľmi zriedkavé


Hyponatriémia spojená s príznakmi a prejavmi, ako sú kŕče, zmätenosť, poruchy vedomia, encefalopatia (ďalšie nežiaduce účinky, pozri aj Poruchy centrálneho nervového systému), poruchy videnia (napr. neostré videnie), vracanie, nauzea.

Neznáme

Hypotyreoidizmus.

Psychické poruchy


Časté

Stav zmätenosti, depresia, apatia, agitovanosť (napr. nervozita), citová labilita.

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Somnolencia, bolesť hlavy, závraty.

Časté

Ataxia, tremor, nystagmus, poruchy pozornosti, amnézia.

Poruchy oka


Veľmi časté

Diplopia.

Časté

Neostré videnie, poruchy videnia.

Poruchy ucha a labyrintu


Časté

Vertigo.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé

Arytmia, átrioventrikulárna blokáda.

Poruchy ciev


Neznáme

Hypertenzia.

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Nauzea, vracanie.

Časté

Hnačka, zápcha, bolesť brucha.

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída a/alebo zvýšenie lipázy a/alebo amylázy.

Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé

Hepatitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté

Exantém, alopécia, akné.

Menej časté

Urtikária.

Veľmi zriedkavé

Angioedém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), multiformný erytém (pozri časť 4.4).

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)**

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Veľmi zriedkavé

Systémový lupus erythematosus.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté

Únava.

Časté

Asténia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Menej časté

Zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi.

Neznáme

Zníženie T4 (s nejasnou klinickou významnosťou).

Veľmi zriedka sa počas užívania Trileptalu môže vyvinúť klinicky významná hyponatriémia (sodík <125 mmol/l). Spravidla sa vyskytla počas prvých 3 mesiacov liečby Trileptalom, hoci boli pacienti, u ktorých klesla hladina sodíka v sére <125 mmol/l až viac ako 1 rok od začatia liečby (pozri časť 4.4).

Hypersenzitivita (vrátane multiorgánovej precitlivenosti) chrakterizovaná prejavmi ako raš a horúčka.


Nežiaduce účinky zo spontánnych hlásení a literatúry (frekvencia výskytu neznáma)

Zo spontánnych hlásení po uvedení Trileptalu na trh a z literatúry sa získali nasledujúce nežiaduce účinky. Tieto reakcie sa hlásia dobrovoľne u populácie neznámej veľkosti, preto nie je možné spoľahlivo určiť ich frekvenciu, ktorá sa hodnotí ako neznáma.


Môžu byť postihnuté iné orgány alebo systémy, ako krv a lymfatický systém (napr. eozinofília, trombocytopénia, leukopénie, lymfadenopatie, splenomegália), pečeň (napr. zmené hepatálne testy, hepatitída), svaly a kĺby (napr. opuch kĺbov, myalgia, artralgia), nervový systém (napr. hepatálna encefalopatia), obličky (napr. proteinúria, intersticiálna nefritída, zlyhanie obličiek), pľúca (napr. dyspnoe, pulmonálny edém, astma, bornchospazmus, intersticiálna choroba pľúc), angioedém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

U pacientov dlhodobo liečených Trileptalom bolo hlásené zníženie kostnej denzity, osteopénia, osteoporóza a zlomeniny. Mechanizmus, akým Trileptal pôsobí na metabolizmus kostí, nie je známy.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa ojedinelé prípady predávkovania. Najvyššia užitá dávka bola približne 24 000 mg. Všetci pacienti sa zotavili po symptomatickej liečbe. K prejavom predávkovania patrí somnolencia, závraty, nauzea, vracanie, hyperkinéza, hyponatriémia, ataxia a nystagmus. Nie je špecifické antidotum. Podľa potreby sa má podať symptomatická a podporná liečba. Má sa uvážiť odstránenie liečiva výplachom žalúdka a/alebo inaktivácia podaním aktívneho uhlia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, ATC kód: N03AF02


Farmakodynamické účinky

Farmakologickú aktivitu oxkarbazepínu vyvoláva primárne metabolit (MHD) (pozri časť 5.2). Predpokladá sa, že mechanizmus účinku oxkarbazepínu a MHD sa zakladá najmä na blokovaní sodíkových kanálov závislých od napätia, čo má za následok stabilizáciu nadmerne excitovaných neuronálnych membrán, tlmenie opakovaných neurónových výbojov a zoslabenie šírenia synaptických impulzov. Okrem toho k antikonvulzívnym účinkom liečiva môže prispievať aj zvýšenie draslíkovej vodivosti a modulácia kalciových kanálov aktivovaných vysokým napätím. Nezistili sa žiadne významné interakcie s mozgovými neurotransmitermi alebo modulátormi receptorov.


Oxkarbazepín a jeho aktívny metabolit (MHD) sú účinné antikonvulzíva u zvierat. Chránili hlodavce pred generalizovanými tonicko-klonickými a v menšej miere klonickými záchvatmi a odstránili alebo znížili frekvenciu chronicky sa opakujúcich parciálnych záchvatov u opíc makak rézus s hliníkovými implantátmi. Nepozorovala sa tolerancia (t.j. zníženie antikonvulzívnej účinnosti) proti tonicko-klonickým záchvatom, keď sa myšiam a potkanom podával oxkarbazepín alebo MHD denne počas 5 dní alebo 4 týždňov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní Trileptalu sa oxkarbazepín úplne absorbuje a vo veľkom rozsahu metabolizuje na svoj farmakologicky aktívny metabolit (MHD).


Po jednorazovom podaní 600 mg Trileptalu zdravým mužským dobrovoľníkom nalačno priemerná hodnota CmaxMHD bola 34 mol/l a zodpovedajúci medián tmax4,5 hodiny.


V štúdii hmotnostnej rovnováhy u ľudí len 2 % celkovej rádioaktivity v plazme zodpovedali nezmenenému oxkarbazepínu, približne 70 % MHD a zvyšok bolo možné pripísať vedľajším sekundárnym metabolitom, ktoré sa rýchlo eliminovali.


Jedlo nemá vplyv na rýchlosť a mieru absorpcie oxkarbazepínu, preto možno Trileptal užívať s jedlom alebo bez jedla.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem MHD je 49 l/kg.


Približne 40 % MHD sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín. V terapeuticky významnom rozmedzí nezávisí väzba od koncentrácie v sére. Oxkarbazepín a MHD sa neviažu na kyslý alfa-1-glykoproteín.


Oxkarbazepín a MHD prestupujú cez placentu. V jednom prípade boli podobné plazmatické koncentrácie MHD u matky a novorodenca.


Biotransformácia

Oxkarbazepín sa v pečeni rýchlo redukuje cytosólovými enzýmami na MHD, ktorý primárne zodpovedá za farmakologický účinok Trileptalu. MHD sa ďalej metabolizuje konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Menšie množstvá (4 % dávky) sa oxidujú na farmakologicky neaktívny metabolit (10,11-dihydroxyderivát, DHD).


Eliminácia

Oxkarbazepín sa vylučuje z tela väčšinou vo forme metabolitov, ktoré sa prevažne vylučujú obličkami. Viac ako 95 % dávky sa objaví v moči, menej ako 1 % ako nezmenený oxkarbazepín. Na vylúčenie stolicou pripadá menej ako 4 % podanej dávky. Približne 80 % dávky sa vylučuje močom buď ako glukuronidy MHD (49 %), alebo ako nezmenený MHD (27 %), zatiaľ čo na neaktívny DHD pripadajú približne 3 % a na konjugáty oxkarbazepínu 13 % dávky.


Oxkarbazepín sa rýchlo eliminuje z plazmy s hodnotami zdanlivého polčasu medzi 1,3 a 2,3 hodinami. Naproti tomu zdanlivý polčas MHD v plazme je priemerne 9,3 1,8 hodín.


Linearita

U pacientov sa dosiahnu rovnovážne koncentrácie MHD v plazme v priebehu 2 - 3 dní, keď sa Trileptal podáva dvakrát denne. V rovnovážnom stave je farmakokinetika MHD lineárna a vykazuje úmernosť dávke v rozmedzí dávok od 300 do 2 400 mg/deň.


Osobitné populácie pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Farmakokinetika a metabolizmus oxkarbazepínu a MHD sa vyhodnotili u zdravých dobrovoľníkov a osôb s poruchou funkcie pečene po jednorazovej perorálnej dávke 900 mg. Ľahká až stredne ťažká porucha funkcie pečene neovplyvnila farmakokinetiku oxkarbazepínu a MHD. Trileptal sa nesledoval u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Medzi klírensom kreatinínu a obličkovým klírensom MHD je lineárna korelácia. Keď sa Trileptal podá jednorazovo v dávke 300 mg, u pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa predĺži polčas eliminácie MHD o 60 až 90 % (16 až 19 hodín) a AUC sa zvýši na dvojnásobok v porovnaní s dospelými s normálnou funkciou obličiek (10 hodín).


Pediatrická populácia

Farmakokinetika Trileptalu sa hodnotila v klinických skúšaniach s pediatrickými pacientmi, ktorí užívali Trileptal v rozmedzí dávok 10 – 60 mg/kg/deň. Klírens MHD upravený podľa telesnej hmotnosti sa znižuje, keď sa vek a hmotnosť zvyšujú, až sa priblížia k hodnotám dospelých. Priemerný klírens upravený podľa telesnej hmotnosti u detí vo veku 4 až 12 rokov je približne o 40 % vyšší ako u dospelých. Preto očakávaná expozícia MHD u týchto detí je asi dvojtretinová oproti dospelým, keď sa im podá podobná dávka upravená podľa telesnej hmotnosti. Očakáva sa, že pri zvyšovaní hmotnosti u pacientov vo veku 13 rokov a viac dosiahne klírens MHD upravený podľa telesnej hmotnosti hodnoty ako u dospelých.


Starší pacienti

Po jednorazovom podaní (300 mg) a opakovanom podávaní (600 mg/deň) Trileptalu starším dobrovoľníkom (vo veku 60 – 82 rokov) boli maximálne plazmatické koncentrácie a hodnoty AUC MHD o 30 až 60 % vyššie ako u mladších dobrovoľníkov (vo veku 18 – 32 rokov). Porovnania klírensu kreatinínu u mladších a starších dobrovoľníkov naznačujú, že rozdiel spôsobilo zníženie klírensu kreatinínu súvisiace s vekom. Nie sú potrebné osobitné odporúčania pre dávkovanie, pretože terapeutické dávky sa upravujú individuálne.


Pohlavie

Nepozorovali sa žiadne rozdiely vo farmakokinetike súvisiace s pohlavím u detí, dospelých alebo starších pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje zo skúšaní toxicity pri opakovanom podávaní, farmakologickej bezpečnosti a genotoxicity s oxkarbazepínom a farmakologicky aktívnym metabolitom, monohydroxyderivátom (MHD), nenaznačili osobitné riziko pre ľudí.


Dôkazy o nefrotoxicite sa zaznamenali v skúšaniach toxicity pri opakovanom podávaní u potkanov, ale nie u psov a myší. Pretože nie sú správy o takýchto zmenách u pacientov, klinický význam tohoto nálezu u potkanov nie je známy.


Imunostimulačné testy u myší ukázali, že MHD (a v menšej miere oxkarbazepín) môžu vyvolať oneskorené reakcie z precitlivenosti.


Skúšania na zvieratách preukázali také účinky, ako je zvýšenie incidencie úmrtnosti embryí a isté spomalenie antenatálneho a/alebo postnatálneho rastu pri dávkach toxických pre matky. Zvýšil sa počet malformácií u plodov potkanov v jednom z ôsmich skúšaní toxicity pre embryá, ktoré sa vykonali buď s oxkarbazepínom, alebo s farmakologicky aktívnym metabolitom (MHD) v dávke, ktorá bola toxická aj pre matky (pozri časť 4.6).


V skúšaniach karcinogenity podávanie zvieratám vyvolalo nádory pečene (potkany a myši), semenníkov a granulárnych buniek samičích pohlavných orgánov (potkany). Výskyt nádorov pečene bol najpravdepodobnejšie dôsledkom indukcie pečeňových mikrozómových enzýmov; indukčný účinok, hoci ho nemožno vylúčiť, je slabý alebo nevzniká u pacientov, ktorý sa liečia Trileptalom. Nádory semenníkov mohli byť spôsobené zvýšenými koncentráciami luteinizačného hormónu. Pretože u ľudí k takémuto zvýšeniu nedochádza, tieto nádory sa nepovažujú za klinicky významné. Zvýšenie výskytu nádorov granulárnych buniek samičích pohlavných orgánov (krčku maternice a pošvy) sa zaznamenalo v štúdii karcinogenity MHD na potkanoch. Tieto účinky sa vyskytli pri expozíciách porovnateľných s predpokladanou klinickou expozíciou. Mechanizmus vzniku týchto nádorov sa nevysvetlil. Preto nie je známy klinický význam týchto nádorov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

koloidný oxid kremičitý bezvodý

mikrokryštalická celulóza

hypromelóza

krospovidón

magnéziumsterát.


Obalová vrstva:

hypromelóza

mastenec

oxid titaničitý (E 171).


len obalová vrstva 150 mg:

makrogol 4000

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)

čierny oxid železitý (E 172)


len obalová vrstva 300 mg:

makrogol 8000

žltý oxid železitý (E 172)


len obalová vrstva 600 mg:

makrogol 4000

červený oxid železitý (E 172)

čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister s 10 tabletami. Materiál blistra: PVC/PE/PVDC, zadná strana z hliníkovej fólie.


Trileptal 150 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.

Trileptal 300 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.

Trileptal 600 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Trileptal 150 mg: 21/0335/00-S

Trileptal 300 mg: 21/0336/00-S

Trileptal 600 mg: 21/0337/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10. november 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. február.2007 – platné bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

14


MRP kosti+ AGEP, DRESS

Trileptal 600 mg