+ ipil.sk

Trimepect 35 mgSúhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00418


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.>SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Trimepect 35 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 35 mg trimetazidín dihydrochloridu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 114,2 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným „U 10“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Trimetazidín je indikovaný u dospelých ako prídavná liečba k symptomatickej liečbe pacientov so stabilnou angínou pektoris, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní antianginóznou liečbou prvej voľby alebo ju netolerujú.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka je jedna tableta trimetazidínu 35 mg dvakrát denne počas jedla.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinín 30 – 60 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok


Starší pacienti


Starší pacienti môžu mať zvýšenú expozíciu trimetazidínu, vzhľadom na vekom podmienené zníženie funkcie obličiek (pozri časť 5.2). U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinín 30 – 60 ml/min) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok.

U starších pacientov sa má titrácia dávky vykonať opatrne (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Tento liek sa neodporúča podávať pacientom so závažným poškodením funkcie pečene kvôli nedostatku klinických skúseností.(pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť trimetazidínu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Tablety sa prehĺtajú vcelku a zapíjajú vodou počas jedla.


4.3 Kontraindikácie


  • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1. -

  • Parkinsonova choroba, príznaky parkinsonizmu, tremor, syndróm nepokojných nôh a iné pohybové ochorenia, -

  • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinín < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek nie je určený na liečbu akútnych záchvatov angíny pektoris, rovnako nie je indikovaný na iniciálnu liečbu nestabilnej angíny pektoris alebo infarktu myokardu, ani v predhospitalizačnej fáze, ani počas prvých dní hospitalizácie.

V prípade vzniku anginózneho záchvatu počas liečby trimetazidínom sa má opätovne zhodnotiť koronaropatia (vyšetrením koronárnych artérií) a zvážiť úprava liečby (farmakoterapia a možnosť revaskularizácie).


Trimetazidín môže spôsobiť alebo zhoršiť príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), ktoré majú byť pravidelne vyšetrené, najmä u starších pacientov. V sporných prípadoch má byť pacient odkázaný na neurológa kvôli príslušným vyšetreniam.


Výskyt pohybových ochorení ako sú príznaky parkinsonizmu, syndróm nepokojných nôh, tremor, nestabilná chôdza má viesť k definitívnemu vysadeniu trimetazidínu.


Tieto prípady majú nízky výskyt a sú zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Väčšina pacientov sa zotaví počas 4 mesiacov po vysadení trimetazidínu. Ak príznaky parkinsonizmu pretrvávajú viac ako 4 mesiace po ukončení liečby, má sa vyžiadať stanovisko neurológa.


Môžu sa vyskytnúť pády, vzhľadom na nestabilnú chôdzu alebo hypotenziu, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu (pozri časť 4.8).


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní trimetazidínu pacientom u ktorých sa očakáva zvýšená expozícia:

  • stredne závažné poškodenie funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 5.2),

  • pacienti starší ako 75 rokov (pozri časť 4.2)


Tento liek sa neodporúča podávať pacientom so závažným poškodením funkcie pečene kvôli nedostatku klinických skúseností.


Tablety obsahujú laktózu. Pacienti so vzácnou dedičnou neznášanlivosťou galaktózy, laponským nedostatkom laktázy alebo malabsorbciou glukózogalaktózy by tento liek nemali užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli zaznamenané žiadne liekové interakcie. Trimetazidín sa môže predpisovať v kombinácii s heparínom, kalciparínom, antagonistami vitamínu K, hypolipidemikami, kyselinou acetylsalicylovou, beta-blokátormi, inhibítormi vápnikových kanálov a kardioglykozidmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne alebo len nedostatočné údaje o použití trimetazidínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepoukázali priamo alebo nepriamo na škodlivé účinky v súvislosti s reprodukčnou toxicitou (pozri časť 5.3).

Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča užívanie tohto lieku počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa trimetazidín/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Nakoľko sa riziko pre novorodenca/dojčené dieťa nedá vylúčiť, Trimepect sa neodporúča užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Trimetazidín v klinických štúdiách nemá hemodynamické účinky, avšak v post-marketingovej praxi boli pozorované prípady závratov a ospalosti (pozri časť 4.8), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Trimetazidín môže spôsobiť nasledovné nežiaduce účinky usporiadané podľa frekvencie za použitia nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); menej časté (≥1/1000, <1/100); zriedkavé (≥1/10 000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa nedajú zistiť).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Preferovaný termín

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat, bolesť hlavy

Neznáme

Príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), nestabilná chôdza, syndróm nepokojných nôh, iné pohybové ochorenia, zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby

Neznáme

Poruchy spánku (nespavosť, ospalosť)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Palpitácie, extrasystoly, tachykardia

Poruchy ciev

Zriedkavé

Arteriálna hypotezia, ortostatická hypotenzia, ktorá môže byť spojená s pocitom nepokoja, závratom alebo pádom, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu, návaly horúčavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea a vracanie

Neznáme

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, pruritus, urtikária.

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematická pustulóza (AGEP), angioedém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Agranulocytóza

Trombocytopénia

Trombocytopenická purpura

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Farmakologické údaje poukazujú na fakt, že predávkovanie sa môže prejaviť znížením periférnej rezistencie s hypotenziou a návalmi tepla. V tomto prípade sa má začať symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné kardiaká

ATC kód: C01EB15


Mechanizmus účinku


Trimetazidín inhibuje β-oxidáciu mastných kyselín blokáciou dlhého reťazca 3-ketoacyl-CoA-tiolázy, ktorý zvyšuje glukózovú oxidáciu. Ischemická bunka, v ktorej je energia získaná glukózovou oxidáciou vyžaduje menšiu spotrebu kyslíka ako v β-oxidačnom procese. Potenciácia glukózovej oxidácie optimalizuje bunkové energetické procesy, a tak udržiava vlastný energetický metabolizmus počas ischémie.


Farmakodynamické účinky


U pacientov s ischemickou chorobou srdca účinkuje trimetazidín ako metabolický činiteľ, zachováva myokardiálne intracelulárne hladiny vysoko-energetických fosfátov.

Antiischemické účinky sú dosiahnuté bez sprievodných hemodynamických účinkov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Klinické štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť trimetazidínu v liečbe pacientov s chronickou angínou pektoris, buď samostatne alebo keď bol prínos iných antianginóznych liekov nedostatočný.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii so 426 pacientmi (TRIMPOL II), trimetazidín (60 mg/deň) pridávaný počas 12 týždňov k metoprololu 100 mg denne (50 mg dvakrát denne) štatisticky významne zlepšil parametre záťažových testov a klinické príznaky v porovnaní s placebom: celkové trvanie záťaže +20,1 s, p = 0,023, celková záťaž +0,54 METs, p = 0,001, čas depresie ST-segmentu o 1 mm +33,4 s, p = 0,003, čas do nástupu angíny pektoris +33,9 s, p < 0,001, záchvaty angíny/týždeň -0,73, p = 0,014 a spotreba krátkodobo pôsobiacich nitrátov/týždeň -0,63, p = 0,032, bez hemodynamických zmien.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (Sellier) s 223 pacientmi jedna 35 mg tableta trimetazidínu s postupným uvoľňovaním (dvakrát denne) pridaná k 50 mg atenololu (raz denne) počas 8 týždňov spôsobila výrazné predĺženie (+34,4 s, p = 0,03) času depresie ST-segmentu o 1 mm v záťažových testoch, v podskupine pacientov (n = 173), v porovnaní s placebom 12 hodín po užití lieku. Významný rozdiel bol taktiež zaznamenaný v čase do nástupu angíny pektoris (p = 0,049). Žiaden výrazný rozdiel medzi skupinami nebol v sekundárnych cieľových parametroch (celkové trvanie záťaže, celková záťaž a klinické cieľové parametre).


V 3-mesačnej randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii (Vasco štúdia) s 1962 pacientmi navyše k atenololu 50 mg/d boli testované dve dávky trimetazidínu (70 mg/d a 140 mg/d) oproti placebu. V celkovej populácii, vrátane oboch symptomatických aj asymptomatických pacientov, sa nepodarilo preukázať prínos trimetazidínu u oboch ergometrických (celkové trvanie záťaže, čas do nástupu 1 mm ST a čas do nástupu angíny pektoris) a klinických koncových bodov. Avšak v podskupine symptomatických pacientov (n = 1574) definovaných post-hoc analýzou, trimetazidín (140 mg) výrazne zlepšil celkové trvanie záťaže (+23,8 s oproti +13,1 s pre placebo; p = 0,001) a čas do nástupu angíny pektoris (+46,3 s oproti +32,5 s pre placebo; p = 0,005).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia
Po perorálnom podaní sa maximálna koncentrácia trimetazidínu dosahuje v priemere 5 hodín po užití jednej tablety s predĺženým uvoľňovaním. Priemerná plazmatická koncentrácia ostáva na úrovni vyššej alebo rovnakej ako 75 % maximálnej koncentrácie za 11 hodín po podaní jednej dávky. Rovnovážny stav sa dosahuje najneskôr v 60. hodine. Farmakokinetické vlastnosti trimetazidínu nie sú ovplyvnené jedlom.

Distribúcia
Distribučný objem je 4,8 l / kg. Väzba na proteíny krvnej plazmy je nízka;
in vitro merania udávajú hodnotu 16 %.


Eliminácia
Trimetazidín sa vylučuje najmä močom, prevažne v nezmenenej forme.


Polčas eliminácie trimetazidínu je v priemere 7 hodín u zdravých mladých dobrovoľníkov a 12 hodín u osôb starších ako 65 rokov. Celkový klírens trimetazidínu je výsledkom veľkého renálneho klírensu, ktorý priamo súvisí s klírensom kreatinínu a v menšej miere, s pečeňovým klírensom, ktorý sa znižuje s vekom.


V špecifickej klinickej štúdii boli podávané 2 tablety trimetazidínu 2x denne staršej populácii. Analýza metódou kinetickej populácie ukázala zvýšenie plazmatickej hladiny trimetazidínu v takom rozsahu, kde nie je dôvod úpravy dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V rámci neklinických štúdií boli účinky pozorované len počas expozície, ktorá sa považuje za podstatne vyššiu, než je maximálna hodnota expozície u ľudí, a preto tieto výsledky nemajú pre klinické použitie zásadný význam.

Podávanie vysokých dávok trimetazidínu zvieratám (40 – 200 násobky terapeutickej dávky) vyvoláva klinické symptómy súvisiace s farmakologickými vlastnosťami liečiva.

Na zvieratách sa nezaznamenalo poškodenie reprodukčných funkcií po podaní dávok vyšších ako 100-násobok terapeutickej dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy,

Xantánová guma,

Povidón,

Koloidný oxid kremičitý bezvodý,

Magnéziumstearát.


Obal tablety:

Opadry 02G84552 ružová (hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), magnéziumstearát, makrogol 6000, glycerol a červený oxid železitý (E 172).


Potlač tablety:

Opacode-S-1‑17823 Black (šelak, čierny oxid železitý (E172) propylénglykol).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v Alu/Alu blistrových baleniach alebo v bielych, nepriehľadných fľaškách s indukčným fóliovým tesnením. HDPE fľaška obsahuje silikagélové vrecko ako vysúšací prostriedok.

Blistrové balenie: 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 100 a 120 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

HDPE fľašky: 30, 60, 90, 100, 120, 200 a 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praha 7, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


41/0773/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

7


Trimepect 35 mg