+ ipil.sk

TrinellPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.2012/03391

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/02117


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Trinell

filmom obalené tablety

paracetamol, propyfenazón, kofeín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte Trinell užívať obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Trinell a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Trinell

3. Ako užívať Trinell

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Trinell

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Trinell A NA ČO SA POUŽÍVA


Trinell je liek používaný na zníženie horúčky a bolesti, odporúča sa užívať v prípade miernej až stredne silnej bolesti, napr. menštruačná bolesť, bolesť hlavy, migréna, bolesť zubov, reumatické bolesti, na zmiernenie bolesti po operáciách, ako aj zmiernenie bolesti a horúčky spôsobených prechladnutím.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Trinell


Nepoužívajte Trinell

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek,

 • keď užívate lieky na zníženie horúčky a bolesti (obsahujúce fenylbutazón, kyselinu acetylsalicylovú, pyrazolón alebo podobné zlúčeniny, napr.: fenazón, propyfenazón, aminofenazón, metamizol),

 • keď trpíte dedičným nedostatkom enzýmu glukóza 6-fosfátdehydrogenáza,

 • keď máte závažné ochorenie pečene a/alebo obličiek,

 • keď máte poruchu metabolizmu porfyrínu (porfýria),

 • keď máte nízky počet bielych krviniek,

 • keď nadmerne konzumujete alkohol alebo ste alkoholik,

 • keď máte do 12 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Trinellu


 • ak máte astmu,

 • ak ste precitlivený na analgetiká (lieky na bolesť) alebo antireumatiká (lieky na reumu),

 • ak máte iné ochorenie alebo alergie.


Skôr ako začnete užívať Trinell, poraďte sa so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Súbežne užívané lieky môžu navzájom ovplyvňovať svoje účinky.


V prípade, že užívate:

 • lieky na spanie (hypnotiká),

 • lieky na vyprázdňovanie žalúdka (metoklopramid),

 • antibiotiká (chloramfenikol),

 • lieky na alergiu,

 • lieky proti zrážaniu krvi (antikoagulanciá),

 • antikoncepciu,

poraďte sa so svojím lekárom.


Užívanie Trinellu s jedlom a nápojmi

Počas užívania Trinellu sa treba vyhnúť konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotné ženy nemajú užívať Trinell počas prvých 3 mesiacov tehotenstva, ako aj počas posledných 6 týždňov. O užívaní Trinellu v ostatnom období sa poraďte so svojím lekárom! Trinell sa neodporúča užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nebol sledovaný vplyv Trinellu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Trinell


Vždy užívajte Trinell presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka lieku:

v závislosti od intenzity bolesti užívajú dospelí pol tablety až 1 tabletu. V prípade potreby je možné jednorazovú dávku zopakovať počas 24 hodín trikrát. Medzi jednotlivými dávkami musia uplynúť najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka sú 3 tablety.


Ak užívate Trinell na utíšenie bolesti, treba užiť tabletu vcelku s veľkým množstvom tekutiny (napr. vody, čaju, ovocnej šťavy, atď.).

Dodržiavajte odporučené dávkovanie. Neužívajte Trinell bez lekárskeho odporučenia dlhšie ako jeden týždeň. Ak horúčka alebo bolesti pretrvávajú viac ako tri dni, obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Trinellu, ako máte

Ak ste sa predávkovali alebo je podozrenie na náhodné predávkovanie, je treba prerušiť užívanie Trinellu a okamžite vyhľadať lekára alebo lekársku službu. Ak sa Vám nepodarí skontaktovať so svojím lekárom, choďte na najbližšiu pohotovosť. Liek alebo túto písomnú informáciu pre používateľov si vezmite so sebou!

Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže viesť k nevratnému poškodeniu pečene a k zhoršeniu funkcie obličiek.


Príznaky predávkovania paracetamolom: nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, malátnosť, bolesť brucha. Predávkovanie môže spôsobiť poškodenie pečene vedúce k smrti.


Príznaky predávkovania kofeínom: nepokoj, tras, hučanie v ušiach, arytmia srdca (porucha srdcového rytmu).


Ak zabudnete užiť Trinell

Akonáhle si spomeniete, užite vynechanú dávku, okrem prípadu, že do nasledujúcej dávky zostáva menej ako 4 hodiny. Potom pokračujte v užívaní lieku obvyklým spôsobom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Trinell

Pri prerušení užívania sa zvyčajne neobjaví žiadny vedľajší efekt.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Trinell môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky Trinellu podľa početnosti ich výskytu možno zaradiť do nasledovných skupín:

Zriedkavé: postihuje menej ako 1 z 1 000 pacientov.

Veľmi zriedkavé: postihuje menej ako 1 z 10 000 pacientov.

Neznáme: nemožno stanoviť z dostupných údajov .


Zriedkavé: alergické reakcie, kožné reakcie (žihľavka, svrbenie); problémy s obehovým systémom (poruchy krvotvorných orgánov napr. zníženie celkového počtu krvných buniek, zníženie počtu červených krviniek, zníženie počtu bielych krviniek), podráždenie žalúdka a čriev, pocit búšenia srdca, nadmerné podráždenie.

Veľmi zriedkavé: u citlivých osôb problémy s dýchaním (dýchavičnosť, astma).

Neznáme: závažné reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie) - anafylaktický šok.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Trinell


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Trinell po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Trinell obsahuje

- Liečivá sú: paracetamol 500 mg, propyfenazón 300 mg, kofeín 75,0 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylcelulózy (typ A), hydrogénfosforečnan vápenatý, hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, povidón.

Obal tablety: hypromelóza (E 464), mikrokryštalická celulóza (E 460), makrogolstearát (E 431), oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Trinell a obsah balenia


Trinell sú biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Deliaca ryha iba napomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Tablety sú balené v bezfarebnom priehľadnom laminátovom PVC/Al blistri a v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia je 4, 10 alebo 20 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ:

Béres Pharmaceuticals Ltd.

H-1037 Budapešť

Mikoviny u.2-4.

Maďarsko


Výrobca:

Béres Pharmaceuticals Ltd.

5005 Szolnok,

Nagysándor József út 39

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni2012.

4Trinell

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.2012/03391

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/02117


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Trinell


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivá: paracetamol 500 mg (520,8 mg vo forme 96 % paracetamolu), propyfenazón 300 mg a kofeín 75 mg v jednej filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


filmom obalená tableta

Biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách. Povrch zlomu je bielej farby.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na zmiernenie miernych až stredne silných bolestí, napr. menštruačných bolestí, bolestí hlavy, migrény, bolesti zubov, reumatických bolestí alebo na bolesť po operácii a na zníženie horúčky a bolesti spôsobenej prechladnutím alebo chrípkou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí (vrátane starších osôb):

Dospelí užívajú 1/2 – 1 tabletu denne. V prípade potreby je možné užiť liek v priebehu 24 hodín trikrát. Maximálna denná dávka sú 3 filmom obalené tablety počas 24 hodín, pričom medzi jednotlivými dávkami musia uplynúť minimálne 4 hodiny. Liek sa nesmie kontinuálne užívať dlhšie ako jeden týždeň.


Deti do 12 rokov:

Liek sa nesmie podávať deťom do 12 rokov (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • chronicky vysoká spotreba alkoholu

 • precitlivenosť na pyrazóny a podobné zlúčeniny (fenazón, aminofenazón, metamizol), fenylbutazón a kyselinu acetylsalicylovú,

 • ťažké poškodenie funkcie pečene,

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek,

 • granulocytopénia,

 • vrodený nedostatok glukóza 6-fosfátdehydrogenázy (dokázaný hemolytickou anémiou),

 • akútna pečeňová porfýria,

 • vek do 12 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienta treba informovať, že len na základe odporúčania lekára môže užívať analgetikum pravidelne a dlhodobo.

V nasledujúcich prípadoch je potrebná zvláštna opatrnosť (zníženie dávky a/alebo zvýšenie dávkovacieho intervalu):

 • znížená funkcia pečene (napr. chronický alkoholizmus alebo hepatitída);

 • zníženie funkcie obličiek;

 • Gilbertov syndróm (kolísavá benígna hyperbilirubinémia spôsobená nedostatkom glukuronyltransferázy);

 • hematopoetická dysfunkcia.


Treba sa vyhnúť konzumácii alkoholu. Dlhodobé podávanie analgetík s obsahom paracetamolu môže spôsobiť veľkú akumuláciu liečiva, ktorá môže viesť k analgetickej nefropatii a zriedkavo k ireverzibilnému zlyhaniu obličiek.

V prípade astmy, chronickej rinitídy, chronickej utrikárie, predovšetkým, ak je precitlivenosť aj na iné protizápalové látky, je treba postupovať opatrne. U citlivých osôb boli zriedkavo hlásené prípady astmatického záchvatu a anafylaktickej reakcie v spojení s liekmi obsahujúcimi propyfenazón a paracetamol.

Podanie lieku môže mať vplyv na výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, napríklad na hladinu kyseliny močovej v sére, heparínu, teofylínu v moči, ako aj na stanovenie obsahu cukru v krvi pomocou metódy oxido-peroxidázy.

Dlhodobé podávaní analgetík na zmiernenie bolesti hlavy môže viesť k chronickým bolestiam hlavy.

V prípade miernej pečeňovej alebo renálnej dysfunkcie alebo hyperkalciúrie podávanie lieku vyžaduje individuálne lekárske posúdenie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Možné interakcie jednotlivých zložky sú nasledovné:


Paracetamol:

 • Antacidá môžu znižovať alebo predlžovať vstrebávanie liečiva.

 • Chronický alkoholizmus môže zvyšovať hepatotoxicitu paracetamolu kvôli zvýšenej produkcii toxického metabolitu - N-acetyl-p-benzochinón imínu (NAPQI) (indukcia CYP 2E1).

 • Iný induktor CYP 2E1 môže spôsobiť podobný efekt, napríklad karbamazepín, barbituráty, izoniazid, INH, fenytoín, rifampicín, ritonavir, atď.

 • Sulfinpyrazón tiež zvyšuje tvorbu fenacetínu.

 • Paracetamol môže znižovať klírens busulfánu.

 • Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu s inými NSAID zvyšuje riziko toxickej nefropatie a rakoviny obličiek a močového mechúra.

 • Súbežné užívanie kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu zvyšuje riziko toxickej nefropatie.

 • Súbežné dlhodobé užívanie kumarínov alebo antikoagulancií indandiónového typu môže zvyšovať účinok antikoagulancií, preto je potrebná úprava dávkovania na základe vhodných laboratórnych kontrolných vyšetrení.

 • Vysoké dávky inhibujú účinok inzulínu.


Kofeín:

Kofeín je metabolizovaný prevažne v pečeni mikrozomálnymi enzýmami (hlavne CYP 1A2), teda toto určuje možnosť interakcií. Najdôležitejšie interakcie sú nasledovné:

perorálna antikoncepcia (zníženie klírensu kofeínu);

antibiotiká, napr. ciprofloxacín, enoxacín, norfloxacín, ofloxacín a erytromycín (zníženie klírensu kofeínu);

barbituráty (kofeín môže znižovať ich hypnotické a spazmolytické účinky);

antiarytmiká, napr. mexiletín znižuje klírens kofeínu asi o 50 %;

betablokátory vzájomne blokujú ich terapeutickú účinnosť;

lítium (kofeín zvyšuje vylučovanie liečiva močom).


Propyfenazón:

 • Súbežné užívanie s inhibítormi cyklooxygenázy sa neodporúča kvôli možným spoločným vedľajším účinkom (napr. gastrointestinálnym eróziám).

 • Môže mať vplyv na účinok inhibítorov krvného zrážania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Paracetamol:štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky. Do dnešného dňa neboli hlásené vedľajšie účinky plodu, ale neboli uskutočnené kontrolované ľudské štúdie.


Propyfenazón: štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne alebo embryotoxické účinky. V prípade užívania gravidnými ženami nie sú k dispozícii dostatočné skúseností. Pretože chýbajú údaje o účinku kombinácie paracetamolu a propyfenazónu na gravidné ženy, počas gravidity, predovšetkým počas prvého trimestra a v posledných šiestich týždňoch (v poslednom prípade kvôli blokácii biosyntézy prostaglandínov, ktorej následkom môže byť zastavenie alebo oddialenie pôrodu) v prípade absolútnej indikácie, odporúča sa Trinell podávať iba pod lekárskym dohľadom.

Vzhľadom na to, že liečivo sa vylučuje do materského mlieka a enzýmová sústava dojčaťa je ešte nevyvinutá, neodporúča sa užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli uskutočnené žiadne skúšky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých kategórií početnosti boli zadané nežiaduce účinky v klesajúcom poradí ich závažnosti.


Kategórie početnosti:

Veľmi časté: (≥1/10)

Časté: (≥1/100 až <1/10)

Menej časté: (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé: (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé: (≥1/10 000)

Neznáme: nemožno stanoviť z dostupných údajov


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: alergické kožné reakcie (napr. urtikária, erytém).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: hypersenzitívna reakcia vo forme pruritusu, erytému, urtikárie, angieodému, dyspnoe alebo astmy

Neznáme: anafylaktická reakcia a anafylaktický šok


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia spojená s užívaním propyfenazónu, leukopénia, agranulocytóza, a pancytopénia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: viacnásobné užitie počas dňa môže u osôb citlivých na kofeín vyvolať podráždenie žalúdka


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: viacnásobné užitie počas dňa môže u osôb citlivých na kofeín vyvolať palpitácie


Poruchy nervového systému

Neznáme: viacnásobné užitie počas dňa môže u osôb citlivých na kofeín vyvolať zvýšenú dráždivosť nervovej sústavy


Poruchy pečene a žlčových ciest

Paracetamol je vo vysokých dávkach (najmä pri dlhodobom užívaní) toxický, vo veľmi vysokých dávkach môže spôsobiť poruchu pečene (ireverzibilnú nekrózu tkaniva pečene).

Prvotné symptómy: nechuť do jedla, nevoľnosť, vracanie, potenie, celková slabosť, malátnosť.


Poruchy obličiek a močových ciest

Dlhodobé užívanie analgetík s obsahom paracetamolu môže viesť vo veľkej miere k akumulácii, čo môže zriedkavo vyústiť k analgetickej nefropatii a často k ireverzibilnému zlyhaniu obličiek.


Symptómy spôsobené predávkovaním – zlyhanie funkcie pečene a obličiek, poruchy centrálnej nervovej sústavy – môžu vzniknúť iba v prípade užitia mnohonásobne vyšších denných dávok ako je predpísané.


4.9 Predávkovanie


Paracetamol


Predávkovanie sa vyskytuje najmä v prípade užitia dennej dávky vyššej ako 6 g.


Najzávažnejšie následky predávkovania (u dospelých množstvo nad 10 g, u detí 150 mg/kg telesnej hmotnosti): zlyhanie funkcie pečene, ireverzibilná nekróza pečeňových buniek, pečeňová kóma, hepatotoxicita vedúce k smrti 24 - 48 hodín po užití. Poukazujú na potenciálne poškodenie pečene a liečbu treba začať okamžite, ak plazmatická koncentrácia paracetamolu dosiahne hodnotu 150 μg/ml 4 hodiny po užití, 100 μg /ml 6 hodín po užití, 70 μg /ml 8 hodín po užití, 20 μg /ml 15 hodín po užití a 3,5 μg /ml 24 hodín po užití.


Symptómy predávkovania: zvyčajne nevoľnosť, vracanie, nechuť do jedla, bolesť brucha, bledosť. 12 - 48 hodín po užití dávky spôsobujúcej predávkovanie sa dosiahnu vysoké hladiny transaminázy a bilirubínu, vytvára sa hepatomegália a predĺži sa protrombínový čas. Hepatálna kóma nastáva zvyčajne 48 hodín po užití sprevádzaná ikterom, hypoglykémiou a poruchami zrážania krvi.


Terapia: vracanie, liečba symptómov, podanie antidóta N-acetylcysteínu počas prvých 10 hodín (počiatočná dávka perorálne: 140 mg/ kg telesnej hmotnosti, po 8 hodinách udržiavacia dávka 70 mg/ kg telesnej hmotnosti každé 4 hodiny).


Propyfenazón


Symptómy predávkovania: najčastejšie vracanie, zvýšený krvný tlak, ospalosť, kŕče.


Terapia: vyvolávanie vracania, výplach žalúdka, forsírovaná diuréza. V prípade ťažkého predávkovania sa odporúča neustále sledovať postihnutého a monitorovať jeho vitálne funkcie. V prípade kŕčov možno podať rýchlo účinný barbiturát alebo diazepam i.v.


Upozornenie! Treba sa vyhnúť podaniu teofylínu, pretože môže vyvolať kŕče.


Kofeín


Symptómy predávkovania sa zvyčajne objavia v krátkom časovom období od užitia viac ako 1 g kofeínu.


Symptómy predávkovania: agitovanosť, bolesť hlavy, nervozita, tachykardia, tachypnoe, tremor, časté močenie, kŕče.


Terapia: normalizácia rovnováhy tekutín a elektrolytov, vracanie, výplach žalúdka, aktívne uhlie, v prípade kŕčov antikonvulzívum (diazepam, fenobarbitál alebo fenytoín), v prípade kardiálnych príznakov betablokátory.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:iné analgetiká a antipyretiká

ATC kód: N02BE51


Hlavné farmakodynamické účinky jednotlivých liečiv vzhľadom na ich primárnu indikáciu – analgetický účinok:

paracetamol: centrálne pôsobiaci neselektívny inibítor cyklooxygenázy,

propyfenazón:neselektívny inhibítor cyklooxygenázy,

kofeín:kompetetívny inhibítor adenozínových A1 a A2 receptorov, inhibítor 3,5- cAMP fosfodiesterázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Hlavné farmakokinetické vlastnosti jednotlivých komponentov:


Absorpcia: všetky tri liečivá sa rýchlo a takmer úplne vstrebú z gastrointestinálneho traktu


Distribúcia: väzba na sérové bielkoviny je rôzna; paracetamol asi 25 %, propyfenazón 10 %, kofeín 25-36 %


Biologická dostupnosť – distribúcia:


Paracetamol:first pass efekt je asi 25 %; distribučný objem - 0,95 l/kg; po perorálnom podaní dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu asi po 30 – 60 minútach; eliminačný polčas t1/2 je asi 2-4 hodiny. Metabolizmus sa uskutočňuje prevažne mikrozomálnym systémom v pečeni, 60 % glukuronidáciou a 30 % sulfátovou konjugáciou; v malom množstve vzniká v organizme neaktívny N-acetyl benzochinón imím. Pomer terapeutických a toxických sérových koncentrácií je asi 1:10.


Propyfenazón:po perorálnom podaní je first pass efekt asi 25 %, distribučný objem: 0,4 l/kg; maximálna plazmatická koncentráciu sa dosiahne asi po 30 – 40 minútach, vrchol sa dosiahne približne po 90 minútach, eliminačný polčas t1/2 je asi 2,1 – 2,4 hodiny.


Kofeín: po perorálnom podaní sa maximálny účinok dosahuje asi po 30-75 minútach, u dospelých je metabolizmus prevažne závislý od dávky so saturačným charakterom, eliminačný polčas t1/2 je asi 3 – 7 hodín, u zdravých jedincoch s 4-5-násobnými rozdielmi. Hlavné metabolity sú paraxantín (80 %), teobromín (10 %), a teofylín (4 %). Distribučný objem: 0,52 – 1,06 l/kg.


Významné interakcie z hľadiska účinnosti: kofeín zvyšuje hodnoty paracetamolu AUC a AUCm, Cmax, prípadne znižuje hodnoty klírensu. Okrem toho paracetamol zvyšuje hladinu propyfenazónu v krvi a predlžuje jeho eliminačný polčas. Všetky vyššie uvedené vplyvy zvyšujú analgetický účinok lieku.


Eliminácia: Konjugačné produkty paracetamolu sa vylučujú takmer výhradne močom. Asi 80 -90 % metabolitov intaktného kofeínu sa vylučuje močom, cez žlčové cesty sa vylučuje asi 2-5 %. Asi 1 % propyfenazónu zostáva v nezmenenej forme, do moču sa vylučujú dva metabolity, a to N-desmetylpropyfenazón a hydroxymetylpropyfenazón.

Metabolizmus všetkých zložiek sa výrazne znižuje v prípade zníženej funkcie obličiek alebo pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity potvrdzujú, že liečivá v navrhovanom dávkovaní sú výrazne pod úrovňou toxického rozsahu dávkovania. Štúdia akútnej toxicity na potkanoch: po perorálnom podávaní mala hodnotu pre paracetamol LD50 2400 mg/kg telesnej hmotnosti, pre propyfenazón LD50 860 mg/kg telesnej hmotnosti a pre kofeín LD50 192 mg/kg telesnej hmotnosti.


Štúdie chronickej toxicity na potkanoch dokazujú, že liečivá Trinellu samostatne, prípadne v rôznych kombináciách vykazujú toxicitu gastrointestinálneho traktu, pečene a obličiek iba v prípade viacnásobného prekročenia terapeutického dávkovania. Z dostupných údajov vyplýva, že dlhodobé užívanie zložiek lieku v maximálnych terapeutických dávkach nespôsobuje toxické vedľajšie účinky.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety: bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylcelulózy (typ A), hydrogénfosforečnan vápenatý, hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, povidón.


Obal tablety: hypromelóza (E 464), mikrokryštalická celulóza (E 460), makrogolstearát (E 431), oxid titaničitý (E 171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebný priehľadný laminátovaný PVC/Al blister


Veľkosť balenia: 4, 10 alebo 20 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Béres Pharmaceuticals Ltd. .,

H-1037 Budapešť

Mikoviny u.2-4.

Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0026/12-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.01.2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2012

7Trinell