+ ipil.sk

TRIPLIXAM 2,5 mg/0,625 mg/5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01900


Písomná informácia pre používateľa


Triplixam2,5 mg/0,625 mg/5 mg

Triplixam5 mg/1,25 mg/5 mg

Triplixam5 mg/1,25 mg/10 mg

Triplixam10 mg/2,5 mg/5 mg

Triplixam10 mg/2,5 mg/10 mg

filmom obalené tablety


perindopril arginín/indapamid/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Triplixam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Triplixam

3. Ako užívať Triplixam

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Triplixam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Triplixam a na čo sa používa


Triplixam je kombinácia troch liečiv: perindoprilu, indapamidu a amlodipínu. Je to antihypertenzívum určené na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).


Pacienti, ktorí už užívajú kombináciu fixnej dávky perindopril/indapamid a amlodipín v samostatných tabletách môžu namiesto toho užívať jednu tabletu Triplixamu, ktorá obsahuje všetky tri liečivá v rovnakej sile.


Každá z liečiv znižuje krvný tlak a spolu pomáhajú kontrolovať váš krvný tlak:

- Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Funguje tak, že rozširuje krvné cievy, čo uľahčí vášmu srdcu prečerpávať cez ne krv.

- Indapamid je diuretikum (ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných deriváty sulfónamidu s indolovým kruhom). Diuretiká zvyšujú množstvo moču tvoreného obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.

- Amlodipín je blokátor vápnikových kanálov (patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny). Funguje tak, že spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, takže krv nimi ľahšie prechádza.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Triplixam


Neužívajte Triplixam

 • ak ste alergický na perindopril alebo iný ACE inhibítor, na indapamid alebo iné sulfónamidy, na amlodipín alebo iné dihydropyridíny, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak sa u vás vyskytli príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom, alebo keď sa tieto príznaky vyskytli u vás alebo u člena vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný angioedém),

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna encefalopatia (ochorenie mozgu spôsobené ochorením pečene),

 • ak je podozrenie, že máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie (závažná retencia vody, ťažkosti s dýchaním),

 • ak užívate neantiarytmické lieky spôsobujúce život ohrozujúci nepravidelný srdcový tep (torsades de pointes),

 • ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou),

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním po srdcovom infarkte,

 • ak máte závažne nízky krvný tlak (hypotenziu),

 • ak máte nízku hladinu draslíka v krvi,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek,

 • ak podstupujete dialýzu,

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (pre dávky Triplixamu obsahujúce 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg).

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie sa vyhnúť užívaniu Triplixamu na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“.) ,

 • ak dojčíte,

 • ak máte cukrovku (diabetes mellitus) alebo problémy s obličkami a liečite sa aliskirénom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Triplixam, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

 • ak máte hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie cievy zásobujúcej obličku krvou),

 • ak máte srdcové zlyhanie alebo akékoľvek iné problémy so srdcom,

 • ak máte závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenznú krízu),

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak trpíte kolagénovým ochorením (ochorenie kože), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,

 • ak máte aterosklerózu (tvrdnutie tepien),

 • ak potrebujete absolvovať test na zistenie, ako pracuje vaša prištítna žľaza,

 • ak máte dnu,

 • ak máte cukrovku,

 • ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné náhrady obsahujúce draslík (dôležitá je dobre vyvážená hladina draslíka v krvi),

 • ak užívate lítium alebo draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén), pretože ich použitiu s Triplixamom sa treba vyhnúť (pozri časť „Iné lieky a Triplixam“),

 • ak užívate aliskirén (lieky používané na liečbu hypertenzie),

 • ak ste starší a vašu dávku je nutné zvýšiť,

 • ak ste mali fotosenzitívne reakcie,

 • ak ste čiernej rasy môže sa u vás častejšie vyskytnúť angioedém (opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním) a nižšia účinnosť v znižovaní krvného tlaku,

 • ak ste hemodialyzovaný pacient dialyzovaný pomocou vysokopriepustných membrán,

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte priveľa kyseliny v krvi, čo môže spôsobiť zvýšenie frekvencie dýchania,

 • ak máte nedostatočnú cirkuláciu krvi v mozgu (nízky krvný tlak v mozgu),

 • ak máte opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktoré môže spôsobiť tažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém), ktoré sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, okamžite ukončite liečbu a ihneď kontaktujte lekára.


Váš doktor vám môže predpísať krvné testy na posúdenie nízkych hladín sodíka alebo draslíka alebo vysokých hladín vápnika.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Triplixam sa neodporúča na začiatku tehotenstva a ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, nesmiete ho užívať, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak užívate Triplixam, informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál:

 • ak máte podstúpiť celkovú anestéziu a/alebo chirurgický zákrok,

 • ak ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním alebo ste dehydrovaný,

 • ak máte podstúpiť dialýzu alebo LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z vašej krvi pomocou prístroja),

 • ak máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických prejavov na včelie alebo osie žihadlá,

 • ak máte podstúpiť lekárske vyšetrenie vyžadujúce injekciu jódovanej kontrastnej látky (látka, ktorá spôsobí, že orgány ako obličky alebo žalúdok sa stanú na röntgene viditeľné).


Deti a dospievajúci

Triplixam sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Iné lieky a Triplixam

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte aliskirén (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku), ak máte diabetes alebo ochorenie obličiek.


Vyhnite sa užívaniu Triplixamu s:

 • lítiom (používané na liečbu psychických porúch, ako sú mánia, manická depresívna choroba alebo rekurentná depresia),

 • draslík šetriacimi diuretikami (napr. triamterén, amilorid), doplnkami draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka,

 • dantrolénom (infúzia) taktiež používaný pri liečbe malígnej hypertermie počas anestézie (medzi symptómy patrí vysoká horúčka a svalová stuhnutosť),

 • estramustínom (používaný na liečbu rakoviny),

 • s inými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku: inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu a blokátory receptorov angiotenzínu.


Liečba Triplixamom môže byť ovplyvnená inými liekmi. Určite vášmu lekárovi povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť potrebná zvláštna opatrnosť:

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku vrátane aliskirénu, diuretík (lieky, ktoré zvyšujú množstvo moču produkovaného obličkami),

 • draslík šetriace diuretiká používané na liečbu srdcového zlyhania: eplerenón a spironolaktón v dávkach medzi 12,5 mg až 50 mg denne,

 • anestetiká,

 • jódované kontrastné látky,

 • bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris),

 • moxifloxacín, sparfloxacín (antibiotikum: liek používaný na liečbu infekcie),

 • metadón (používaný na liečbu závislosti),

 • dofetilid, ibutilid, bretýlium, cisaprid, difemamil, prokaínamid, chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

 • digoxín alebo iné srdcové glykozidy (na liečbu problémov so srdcom),

 • niektoré antibiotiká používané na liečbu infekcií, ako je rifampicín, erytromycín, klaritromycín,

 • itrakonazol, ketokonazol, amfotericín B podávaný injekčne (na liečbu hubovitého ochorenia),

 • alopurinol (na liečbu dny),

 • mizolastín, terfenadín alebo astemizol (antihistaminiká na liečbu sennej nádchy alebo alergií),

 • kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy a nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky salicylátov (napr. kyselina acetylsalicylová),

 • imunosupresíva používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii orgánov ako prevencia odmietnutia tkaniva (napr. ciklosporín, takrolimus),

 • tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby),

 • soli zlata, obzvlášť pri vnútrožilovom podaní (používané na liečbu príznakov reumatoidnej artritídy),

 • halofantrín (používaný na liečbu niektorých typov malárie),

 • baklofén používaný na liečbu svalovej stuhnutosti vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako je skleróza multiplex,

 • lieky na liečbu cukrovky ako inzulín a metformín,

 • vápnik, vrátane doplnkov vápnika,

 • stimulačné laxatíva (napr. senna),

 • lieky na liečbu rakoviny,

 • vinkamín (používaný na liečbu symptomatických kognitívnych porúch u starších vrátane straty pamäti),

 • lieky na liečbu psychických porúch ako je depresia, úzkosť, schizofrénia...(napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, imipramínové antidepresíva, neuroleptiká),

 • pentamidín (používaný na liečbu pneumónie),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (taktiež nazývané inhibítory proteázy používané na liečbu HIV),

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný),

 • trimetoprim (na liečbu infekcií),

 • heparín (lieky používané na zriedenie krvi),

 • lieky používané na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín),

 • nitroglycerín a iné nitráty alebo iné vazodilatanciá, ktoré môžu spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku.


Triplixam a jedlo a nápoje

Ľudia užívajúci Triplixam nesmú konzumovať grapefruitový džús a grapefruity. Je to preto, že grapefruit a grapefruitový džús môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, čo môže nepredvídateľne zosilniť účinok Triplixamu na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi.

Zvyčajne vám váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie Triplixamu pred tým ako otehotniete alebo len čo zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Triplixamu. Triplixam sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Triplixam sa neodporúča u matiek, ktoré dojčia a váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Triplixam môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak vám tablety spôsobujú nevoľnosť, závrat, únavu alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, nešoférujte a neobsluhujte stroje a okamžite kontaktujte svojho lekára.


 1. Ako užívať Triplixam


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Prehltnite tabletu a zapite pohárom vody, prednostne ráno a pred jedlom. Váš doktor pre vás určí správnu dávku. Zvyčajne to bude jedna tableta denne.


Ak užijete viac Triplixamu, ako máte

Užitie príliš veľa tabliet môže spôsobiť, že váš krvný tlak bude nízky alebo až nebezpečne nízky, niekedy spojený s nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi, závratmi, ospalosťou, zmätenosťou, oligúriou (menšie množstvo moču ako normálne), anúria (žiadna tvorba moču alebo nemočenie). Môžete cítiť točenie hlavy, únavu alebo slabosť. Ak je pokles krvného tlaku príliš závažný, môže sa vyskytnúť šok. Vaša pokožka môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak užijete príliš veľa tabliet Triplixamu.


Ak zabudnete užiť Triplixam

Je dôležité, aby ste váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Triplixamu, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Triplixam

Keďže liečba vysokého krvného tlaku je zvyčajne celoživotná, pred ukončením užívania tohto lieku sa poraďte so svojim lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď prestaňte užívať liek a navštívte svojho lekára:

 • náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní (Menej časté) (môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí),

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier (Menej časté) (môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí),

 • opuch úst, jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje veľké ťažkosti pri dýchaní (Menej časté) (môžu postihnúť najviac 1 zo 100 ľudí),

 • závažné kožné reakcie zahrňujúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, olupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie (Veľmi zriedkavé) (môžu postihovať najviac 1 z 10 000 osôb),

 • závažný závrat alebo odpadnutie (Časté) (môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí),

 • srdcový záchvat, (Veľmi zriedkavé) (môžu postihovať najviac 1 z 10 000 ľudí), nezvyčajne rýchly alebo abnormálny srdcový tep (Neznáme), alebo život ohrozujúci nepravidelný srdcový tep (Neznáme),

 • zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha a chrbta, pri ktorej sa cítite veľmi zle (Veľmi zriedkavé) (môžu postihovať najviac 1 z 10 000 osôb).


Podľa klesajúcej frekvencie môžu nežiaduce účinky zahŕňať:

 • Časté (môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí):

Bolesť hlavy, závraty, palpitácie (búšenie srdca), sčervenanie, pocit točenia (vertigo), pocit mravčenia, poruchy videnia (vrátane dvojitého videnia), tinnitus (hučanie v ušiach), točenie hlavy pre nízky krvný tlak, kašeľ, dýchavičnosť, gastrointestinálne poruchy (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia alebo ťažkosti s trávením, hnačka, zápcha), alergické reakcie (ako sú kožné vyrážky, svrbenie), kŕče, pocit únavy, somnolencia (ospalosť) opuch členkov (edém).


 • Menej časté (môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí):

Zmeny nálady, úzkosť, depresia, poruchy spánku, tras, žihľavka, mdloby, strata pociťovania bolesti, rinitída (upchatý nos alebo nádcha), zmenená činnosť čriev, vypadávanie vlasov, purpura (červené bodky na koži), strata farby kože, svrbenie kože, potenie, bolesť na hrudi, bolesť svalov alebo kĺbov, bolesť chrbta, bolesť, nevoľnosť, problémy s obličkami, ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močenia v noci, zvýšený počet prípadov močenia, neschopnosť dosiahnuť erekciu, horúčka alebo vysoká telesná teplota, diskomfort (pocit nepohodlia) alebo zväčšenie prsníkov u mužov, zvýšenie alebo zníženie hmotnosti,zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek, vysoké hladiny draslíka v krvi, hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi), nízke hladiny sodíka v krvi, rýchly srdcový tep, vaskulitída (zápal krvných ciev), fotosenzitívne reakcie (zmena vzhľadu kože) po expozícii slnku alebo umelému UVA, tvorba pľuzgierov na koži, opuchnutie rúk, členkov alebo nôh, zvýšené množstvo kreatinínu a urey v krvi, pád, suchosť v ústach.


 • Zriedkavé (môžu postihovať najviac 1 z 1 000 ľudí):

Zmätenosť, zmeny v laboratórnych parametroch: Zvýšená hladina pečeňových enzýmov, vysoká hladina sérového bilirubínu.


 • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať najviac 1 z 10 000 ľudí):

Zníženie počtu bielych krviniek, zníženie počtu krvných doštičiek (ktoré spôsobuje pomliaždeniny a krvácanie z nosa), anémia (zníženie počtu červených krviniek), srdcovocievne poruchy(nepravidelný srdcový tep, angína pektoris (bolesť na hrudi, čeľusti a chrbte, spôsobená telesnou námahou, kvôli problémom s tokom krvi do srdca), cievna mozgová príhoda), eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), opuchnutie ďasien, závažné kožné reakcie vrátane intenzívnej kožnej vyrážky,začervenanie kože na celom tele, závažné svrbenie, pľuzgiere, olupovanie a opuch kože, multiformný erytém (kožné vyrážky, ktoré často začínajú ako červené svrbiace škvrny na tvári, ramenách alebo nohách) krvácanie, citlivé alebo zväčšené ďasná, porucha funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), závažné problémy s obličkami, zožltnutie kože (žltačka), nadúvanie brucha (gastritída), porucha nervov, ktorá môže spôsobiť slabosť, mravčenie alebo znecitlivenie, zvýšené svalové napätie, vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia), vysoká hladina vápnika v krvi, cievna mozgová príhoda pravdepodobne druhotná v dôsledku nadmerne nízkeho krvného tlaku.


 • Neznáme (častosť nemôže byť stanovená z dostupných údajov):

Hepatálna encefalopatia (choroba mozgu spôsobená ochorením pečene). Ak trpíte systémovým lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), môže sa váš stav zhoršiť.


Môžu sa vyskytnúť zmeny v laboratórnych parametroch (krvné testy). Váš lekár vám možno bude musieť urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Triplixam


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Pre balenie obsahujúce 30 filmom obalených tabliet je stabilita pre používanie 30 dní po prvom otvorení.

Pre balenie obsahujúce 100 filmom obalených tabliet je stabilita pre používanie 100 dní po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Triplixamobsahuje


 • Liečivá sú perindopril arginín, indapamid a amlodipín

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu 2,5/0,625/5 mg obsahuje 1,6975 mg perindoprilu, čo zodpovedá 2,5 mg perindopril arginínu, 0,625 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu 5/1,25/5 mg obsahuje 3,395 mg perindoprilu, čo zodpovedá 5mg perindopril arginínu, 1,25 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu 5/1,25/10 mg obsahuje 3,395 mg perindoprilu, čo zodpovedá 5mg perindopril arginínu, 1,25 mg indapamidu a 13,870 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu 10/2,5/5 mg obsahuje 6,790 mg perindoprilu, čo zodpovedá 10 mg perindopril arginínu, 2,5 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu 10/2,5/10 mg obsahuje 6,790 mg perindoprilu, čo zodpovedá 10 mg perindopril arginínu, 2,5 mg indapamidu a 13,870 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu .


 • Ďalšie zložky sú:

 • Jadro tablety: Škrobová zložka uhličitanu vápenatého: Uhličitan vápenatý 90 %, predželatínovaný kukuričný škrob 10%, mikrokryštalická celulóza (E460), kroskarmelóza sodná (E468), magnéziumstearát (E572), koloidný oxid kremičitý bezvodý, predželatínovaný škrob.

 • Filmotvorná vrstva: Glycerol (E422), hypromelóza 6mPa.s (E464), makrogol 6000, magnéziumstearát (E572), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Triplixama obsah balenia


Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg tablety sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety, 8,5 mm dlhé a 4,5 mm široké s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety, 9,75 mm dlhé a 5,16 mm široké s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety, 10,7 mm dlhé a 5,66 mm široké s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety, 11,5 mm dlhé a 6,09 mm široké s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety, 12,2 mm dlhé a 6,46 mm široké s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.


Tablety sú dostupné v škatuľke po 10, 30, 60 (2 obaly na tablety po 30), 90 (3 obaly na tablety po 30), 100 a 500 tabliet (5 obalov na tablety po 100).


Vysušovadlo je umiestnené v zátke obalu na tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Francúzsko


Výrobcovia:


Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Írsko


a


Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy – Francúzsko


a


Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6b – Poľsko


a


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend,

Mátyás király u.65 - Maďarsko


a


EGIS Pharmaceuticals PLC.

Bökényföldi ùt 118-120,

1165 Budapest - Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

TRIPLIXAM, comprimé pelliculé

Bulharsko

TRIPLIXAM, филмирани таблетки

Cyprus

TRIPLIXAM, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Česká republika

TRIPLIXAM, potahované tablety

Estónsko

TRIPLIXAM

Fínsko

TRIPLIXAM, kalvopäällysteinen tabletti

Francúzsko

TRIPLIXAM, comprimé pelliculé

Grécko

TRIPLIXAM, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Holandsko

TRIPLIXAM, filmomhulde tabletten

Írsko

TRIPLIXAM film-coated tablets

Litva

TRIPLIXAM, plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

TRIPLIXAM, apvalkotās tabletes

Luxemburgsko

TRIPLIXAM, comprimé pelliculé

Maďarsko

TRIPLIXAM filmtabletták

Malta

TRIPLIXAM film-coated tablets

Poľsko

TRIPLIXAM

Portugalsko

TRIPLIXAM

Rakúsko

TRIPLIXAM, Filmtabletten

Rumunsko

TRIPLIXAM comprimate filmate

Slovensko

TRIPLIXAM, filmom obalené tablety

Slovinsko

TRIPLIXAM filmsko obložene tablete

Španielsko

TRIPLIXAM comprimidos recubiertos con película

Taliansko

TRIPLIAM, compresse rivestite con film
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.


8

TRIPLIXAM 2,5 mg/0,625 mg/5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/01900


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Triplixam2,5 mg/0,625 mg/5 mg

Triplixam5 mg/1,25 mg/5 mg

Triplixam5 mg/1,25 mg/10 mg

Triplixam10 mg/2,5 mg/5 mg

Triplixam10 mg/2,5 mg/10 mg

filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1,6975 mg perindoprilu, čo zodpovedá 2,5 mg perindopril arginínu, 0,625 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

[Jedna filmom obalená tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, čo zodpovedá 5 mg perindopril arginínu, 1,25 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.]

[Jedna filmom obalená tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, čo zodpovedá 5 mg perindopril arginínu, 1,25 mg indapamidu a 13,870 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.]

[Jedna filmom obalená tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, čo zodpovedá 10 mg perindopril arginínu, 2,5 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.]

[Jedna filmom obalená tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, čo zodpovedá 10 mg perindopril arginínu, 2,5 mg indapamidu a 13,870 mg amlodipín besilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.]


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Triplixam 2,5/0,625/5 mg: biela, podlhovastá, filmom obalená tableta, 8,5 mm dlhá a 4,5 mm široká s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 5/1,25/5 mg: biela, podlhovastá, filmom obalená tableta, 9,75 mm dlhá a 5,16 mm široká, s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 5/1,25/10 mg: biela, podlhovastá, filmom obalená tableta, 10,7 mm dlhá a 5,66 mm široká, s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 10/2,5/5 mg: biela, podlhovastá, filmom obalená tableta, 11,5 mm dlhá a 6,09 mm široká, s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.

Triplixam 10/2,5/10 mg: biela, podlhovastá, filmom obalená tableta, 12,2 mm dlhá a 6,46 mm široká, s vyrazeným na jednej strane a na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Triplixam je indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní kombináciou fixnej dávky perindopril/indapamid a amlodipínom, podávanými v rovnakých dávkach.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Jedna filmom obalená tableta Triplixamu denne ako jednotlivá dávka užitá prednostne ráno a pred jedlom.


Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.

Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.4)

V prípade závažného poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) je Triplixam v dávkach 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg kontraindikovaný. Odporúča sa začať liečbu s adekvátnou dávkou voľnej kombinácie.

Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Súbežné použitie perindoprilu s aliskirénom je kontrainikované u pacientov s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2)

V prípade závažného poškodenia funkcie pečene je Triplixam kontraindikovaný.


U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa má Triplixam podávať s opatrnosťou, keďže dávkovací režim pre amlodipín u týchto pacientov nebol stanovený.


Staršie osoby (pozri časť 4.4)

Eliminácia perindoprilátu je u starších osôb znížená (pozri časť 5.2).

Starší ľudia môžu byť liečení Triplixamom podľa funkcie obličiek (pozri časť 4.3).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Triplixamu u detí a dospievajúcich neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


- Pacienti na dialýze

- Pacienti s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním

- Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min)

- Stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 60 ml/min) pre Triplixam obsahujúci kombináciu perindopril/indapamid v dávkach 10 mg/2,5 mg (t.j. Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg)


- Precitlivenosť na liečivá alebo na iné sulfónamidy, na dihydropyridínové deriváty, na akýkoľvek iný ACE inhibítor alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom

- Hereditárny/idiopatický angioedém

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

- Laktácia (pozri časť 4.6)

- Hepatálna encefalopatia

- Závažné poškodenie pečene

- Hypokaliémia

- Závažná hypotenzia

- Šok vrátane kardiogénneho šoku

- Obštrukcia výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

- Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu

- Súbežné použitie aliskirénu u pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek(GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.4 a 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všetky upozornenia vzťahujúce sa na jednotlivé zložky ako je uvedené nižšie sa majú aplikovať taktiež na fixnú kombináciu Triplixam.


Osobitné upozornenia


Lítium

Kombinácia lítia s kombináciou perindopril/indapamid sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

U citlivých jedincov najmä pri kombinácii liekov, ktoré ovplyvňujú tento systém, sa hlásili hypotenzia, synkopa, cievna mozgová príhoda, hyperkaliémia a zmeny vo funkcii obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému prostredníctvom kombinácie inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI) s blokátorom receptorov angiotenzínu II (angiotensin II receptor blocker, ARB) alebo aliskirénom sa preto neodporúča.

Kombinácia s aliskirénom je kontraindikovaná u pacientov s diabetom mellitus alebo poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka

Všeobecne sa kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich liekov, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča (pozri časť 4.5).


Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory bola zaznamenaná neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich imunosupresívnu liečbu, alopurinol alebo prokaínamid, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak má pacient už existujúce poškodenie funkcií obličiek. U niektorých pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých málo prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a pacientov poučiť, aby oznámili akýkoľvek náznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka) (pozri časť 4.8).


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu vrátane perindoprilu boli zriedkavo pozorované prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Tieto sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch má byť perindopril okamžite vysadený a má prebiehať primerané monitorovanie, aby sa zabezpečilo úplné vymiznutie symptómov. V prípadoch, kde sa opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, hoci antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.

Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. V prípadoch, kedy je postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest, sa má okamžite poskytnúť primeraná liečba, ktorá môže zahŕňať subkutánne podanie roztoku adrenalínu 1:1 000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/alebo opatrenia na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest.


U pacientov čiernej rasy užívajúcich ACE inhibítory bol hlásený vyšší výskyt angioedému v porovnaní s pacientami iných rás.


U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítorom môže byť riziko angioedému počas užívania ACE inhibítoru zvýšené (pozri časť 4.3).


U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo zaznamenaný intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení podávania ACE inhibítora. Intestinálny angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov užívajúcich ACE inhibítory s bolesťou brucha.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie

Boli zaznamenané jednotlivé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli pretrvávajúce život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE inhibítorov počas desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely, osy). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou a ich používaniu sa treba vyhnúť u tých, ktorí sa podrobujú imunoterapii jedom. Avšak u pacientov vyžadujúcich ACE inhibítory aj desenzibilizáciu sa dá týmto reakciám predísť dočasným prerušením podávania ACE inhibítora najmenej 24 hodín pred liečbou.


Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítorom pred každou aferézou.


Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán (napr. AN 69®) a súbežne liečených ACE inhibítorom boli zaznamenané anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív.


Gravidita

ACE inhibítory sa nemajú začať užívať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom považuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre používanie v gravidite. V prípade diagnostikovanej gravidity sa má okamžite ukončiť liečba ACE inhibítormi a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Hepatálna encefalopatia

Pri poškodení funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. V takomto prípade sa má podávanie diuretika ihneď ukončiť.


Fotosenzitivita

Pri tiazidových a tiazidom príbuzných diuretikách boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa zastaviť liečbu. Ak je opätovné podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Opatrenia pri používaní


Funkcia obličiek

 • V prípadoch závažného poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

 • Pre pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je liečba kontraindkovaná pre Triplixam obsahujúcich kombináciu perindopril/indapamid v dávkach 10 mg/2,5 mg (t.j. Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg).

 • U niektorých hypertenzných pacientov bez predošlých zjavných obličkových lézií a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť a ak je to možné, znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.

U týchto pacientov bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. Renálne zlyhanie bolo zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním alebo so základným renálnym zlyhaním vrátane stenózy renálnej artérie.

Liek sa obvykle neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnych artérií alebo pri jednej funkčnej obličke.

 • Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade srdcovej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov, atď...): Výrazná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového systému perindoprilom bola pozorovaná zvlášť pri výraznej deplécii vody a elektrolytov (prísna diéta bez príjmu sodíka alebo dlhodobá diuretická liečba) u pacientov, ktorých krvný tlak bol na začiatku nízky, v prípade stenózy renálnej artérie, kongestívneho srdcového zlyhania alebo cirhózy s edémom a ascitom.

Blokovanie tohto systému inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môže preto spôsobiť, obzvlášť v čase prvého podania a počas prvých dvoch týždňov liečby náhly pokles krvného tlaku a/alebo zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu s prejavom funkčnej renálnej insuficiencie. Príležitostne môže mať táto akútny nástup, hoci zriedka a môže sa prejaviť s rôznou latenciou.

V takýchto prípadoch sa má potom liečba začať nižšou dávkou a tá sa má postupne zvyšovať. U pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením môže nadmerné zníženie krvného tlaku spôsobiť infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárnu príhodu.

 • Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len mierne poškodenej funkcii obličiek (hladiny kreatinínu nižšie ako približne 25 mg/l, t.j. 220 mol/l u dospelých). U starších pacientov majú byť hodnoty plazmatických hladín kreatinínu upravené tak, aby zohľadnili vek, telesnú hmotnosť a pohlavie pacienta.

Hypovolémia, sekundárna k strate vody a sodíka spôsobenej diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky pre pacientov s normálnou funkciou obličiek, môže však zhoršiť už existujúce poškodenie obličiek.

 • Amlodipín sa môže používať u pacientov s renálnym zlyhaním v normálnych dávkach. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nesúvisia so stupňom poškodenia funkcie obličiek.

 • Účinok kombinácie Triplixamu sa neskúšal u pacientov s renálnou dysfunkciou. U pacientov s poškodením funkcie obličiek majú dávky Triplixamu rešpektovať dávky jednotlivých zložiek užívaných oddelene.


Hypotenzia a deplécia vody a sodíka

- V prípade už existujúcej deplécie sodíka (zvlášť u pacientov so stenózou renálnej artérie) existuje riziko náhlej hypotenzie. Preto sa má vykonávať systematické sledovanie klinických príznakov deplécie vody a elektrolytov, ktorá môže nastať pri pridruženej epizóde hnačky alebo vracania.

U týchto pacientov sa má vykonávať pravidelné monitorovanie plazmatických elektrolytov. Výrazná hypotenzia môže vyžadovať podanie intravenóznej infúzie fyziologického roztoku.

Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po opätovnom dosiahnutí uspokojivého krvného objemu a krvného tlaku sa môže liečba znova začať, buď pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku.

 • Každá diuretická liečba môže spôsobiť zníženie hladín sodíka, čo môže mať vážne následky. Pokles hladín sodíka môže byť spočiatku asymptomatický, a preto je potrebné pravidelné sledovanie. Sledovanie má byť ešte častejšie u starších a u cirhotických pacientov (pozri časti 4.8 a 4.9).


Hladiny draslíka

 • Kombinácia indapamidu s perindoprilom a amlodipínom nepredchádza nástupu hypokaliémie, najmä u diabetických pacientov alebo u pacientov s renálnym zlyhaním. Rovnako ako pri akomkoľvek inom antihypertenzíve v kombinácii s diuretikom sa majú pravidelne monitorovať hladiny draslíka v plazme.

 • Zvýšenie hladín draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane perindoprilu. Medzi rizikové faktory výskytu hyperkaliémie patria renálna insuficiencia, zhoršenie funkcie obličiek, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, pridružené udalosti, obzvlášť dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid), doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka; alebo pacienti užívajúci iné lieky spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže hlavne u pacientov s poškodenou funkciou obličiek viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a s častým sledovaním hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).

Deplécia draslíka s hypokaliémiou je hlavné riziko spojené s tiazidovými a tiazidom príbuznými diuretikami. Riziku zníženia hladín draslíka ( 3,4 mmol/l) sa má zabrániť u niektorých vysoko rizikových skupín, ako sú starší pacienti a/alebo podvyživené osoby, užívajúci viac liekov súbežne alebo nie, cirhotickí pacienti s edémom a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych artérií a pacienti so srdcovým zlyhaním. V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu kardioglykozidov a riziko vzniku porúch rytmu.

Rizikoví sú aj pacienti s predĺženým QT intervalom, či už kongenitálneho alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, tak ako bradykardia, pôsobí ako faktor, ktorý podporuje vznik závažných porúch rytmu, obzvlášť torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.

Vo všetkých prípadoch je potrebné častejšie vyšetrovanie hladín draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začatí liečby.

Ak sa zaznamenajú nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.


Hladiny vápnika

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika v moči a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Významne zvýšené hladiny vápnika môžu byť spojené s nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba zastavená (pozri časť 4.8).


Renovaskulárna hypertenzia

Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Aj napriek tomu môžu byť inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu prínosné u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou, ktorí čakajú na chirurgický zákrok, alebo keď uskutočnenie tohto zákroku nie je možné.

Ak je Triplixam predpísaný pacientom so známou alebo predpokladanou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať v nemocničnom zariadení s nízkou dávkou a má sa monitorovať funkcia obličiek a hladiny draslíka, keďže u niektorých pacientov sa rozvinula funkčná renálna insuficiencia, ktorá sa upravila po ukončení liečby.


Kašeľ

Pri používaní inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu bol zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický svojou perzistenciou a vymiznutím po vysadení liečby. V prípade výskytu tohto symptómu sa má uvažovať o iatrogénnej etiológii. Ak sa naďalej uprednostňuje preskripcia inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, môže sa zvážiť pokračovanie liečby.


Ateroskleróza

Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou, kedy sa liečba začína nízkou dávkou.


Hypertenzná kríza

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu v prípade hypertenznej krízy neboli stanovené.


Srdcové zlyhanie/závažná srdcová nedostatočnosť

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA trieda III a IV) bolo hlásenie výskytu pľúcneho edému častejšie v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine, ktorá dostávala placebo (pozri časť 5.1). U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním sa majú blokátory kalciového kanála vrátane amlodipínu používať s opatrnosťou, pretože môžu zvýšiť riziko ďalších kardiovaskulárnych príhod a mortality.

U pacientov so závažnou srdcovou nedostatočnosťou (stupeň IV) sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom so zníženou úvodnou dávkou. Liečba beta-blokátormi u hypertenzných pacientov s koronárnou insuficienciou sa nemá prerušiť: ACE inhibítor sa má pridať k beta-blokátoru.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia

ACE inhibítory sa majú podávať opatrne pacientom s obštrukciou výtokovej časti ľavej komory.


Diabetickí pacienti

U pacientov s inzulín dependentným diabetes mellitus (spontánna tendencia k zvýšeným hladinám draslíka) sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom so zníženou úvodnou dávkou.

Hladiny glykémie sa majú podrobne monitorovať u diabetických pacientov, ktorí boli predtým liečení perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, najmä počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom.

Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetických pacientov, najmä ak sú hladiny draslíka nízke.


Etnické rozdiely

Rovnako ako iné inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, aj perindopril je zjavne menej účinný v znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami, možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej černošskej populácii.


Operácia/anestézia

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu v prípade anestézie spôsobovať hypotenziu, najmä ak je podané anestetikum látka s hypotenzným potenciálom.

Preto sa odporúča liečbu dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, podľa možnosti prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.


Poškodenie funkcie pečene

ACE inhibítory boli zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej hepatálnej nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, majú ukončiť užívanie ACE inhibítora a majú zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


U pacientov s poškodením funkcie pečene je polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozmedzia a je potrebná opatrnosť na začiatku liečby ako aj pri zvyšovaní dávky.

Pomalá titrácia dávky a starostlivé monitorovanie sa môžu vyžadovať u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene.


Účinok kombinácie Triplixamu sa neskúšal u pacientov s hepatálnou dysfunkciou. S prihliadnutím na účinok jednotlivých zložiek tejto kombinácie je Triplixam kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene treba postupovať s opatrnosťou.


Kyselina močová

Tendencia k vzniku záchvatov dny môže byť zvýšená u hyperurikemických pacientov.


Staršie osoby

Pred začatím liečby sa má vyšetriť funkcia obličiek a hladiny draslíka. Úvodná dávka sa následne upraví podľa odpovede krvného tlaku, najmä v prípade deplécie vody a elektrolytov, aby sa zabránilo náhlemu vzniku hypotenzie.

U starších pacientov sa má dávka amlodipínu zvýšovať opatrne (pozri časti 4.2 a 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky indukujúce hyperkaliémiu:

Niektoré lieky alebo terapeutické skupiny môžu zvýšiť výskyt hyperkaliémie: aliskirén, draselné soli, draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptorov angiotenzínu-II, NSA, heparíny, imunosupresíva ako cyklosporín alebo takrolimus, trimetoprim. Kombinácia týchto liekov zvyšuje riziko hyperkaliémie.


Kontraindikované súbežné použitie (pozri časť 4.3):

Aliskirén: U diabetických pacientov alebo pacientov s poškodením funkcie obličiek sa zvyšuje riziko hyperkaliémie, zhoršuje sa funkcia obličiek a kardiovaskulárna morbidita a mortalita.


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:

Zložka

Známa interakcia s nasledujúcim liekom

Interakcia s iným liekom

perindopril /indapamid

Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli zaznamenané reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Použitie perindoprilu v kombinácii s indapamidom spolu s lítiom sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nutná, majú sa starostlivo monitorovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

perindopril

Aliskirén

U iných pacientov, ako sú diabetickí pacienti alebo pacienti s poškodením funkcie obličiek, sa zvyšuje riziko hyperkaliémie, zhoršuje sa funkcia obličiek a kardiovaskulárna morbidita a mortalita (pozri časť 4.4).

Súbežná liečba ACE inhibítorom a blokátorom angiotenzínového receptoru

V literatúre sa zaznamenalo, že u pacientov s preukázaným aterosklerotickým ochorením, srdcovým zlyhaním alebo diabetom s poškodením cieľového orgánu sa súbežná liečba ACE inhibítorom a blokátorom receptorov angiotenzínu spája s vyššou frekvenciou hypotenzie, synkopy, hyperkaliémie a zhoršením funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek) v porovnaní s použitím samotnej látky renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Duálna blokáda (napr. kombinácia ACE inhibítora s antagonistom receptorov angiotenzínu II) sa má obmedziť na individuálne definované prípady s dôkladným monitorovaním funkcie obličiek, hladín draslíka a krvného tlaku (pozri časť 4.4).

Estramustín

Riziko zvýšenia nežiaducich účinkov ako angioneurotický edém (angioedém).

Draslík šetriace lieky (napr. triamterén, amilorid,...), draslík (soli),

Hyperkaliémia (potenciálne smrteľná), najmä v spojení s poškodením funkcie obličiek (aditívne hyperkalemické účinky). Kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi sa neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je ich súbežné použitie napriek tomu indikované, majú byť používané s opatrnosťou a pri častom monitorovaní hladín draslíka v sére. Pre použitie spironolaktónu u srdcového zlyhania, pozri „Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú starostlivosť“.amlodipín

Dantrolén (infúzia)

U zvierat sú po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorované smrteľné komorové fibrilácie a kardiovaskulárny kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri liečbe malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov ako je amlodipín.


Grapefruit alebo grapefruitový džús

U niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie krvného tlaku.


Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú starostlivosť:

Zložka

Známa interakcia s nasledujúcim liekom

Interakcia s iným liekom

perindopril /indapamid

Baklofén

Zosilnený antihypertenzný účinok. Monitorovanie krvného tlaku a v prípade potreby úprava dávky antihypertenzíva.

Nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach)

Ak sa ACE inhibítory podávajú súbežne s nesteroidnými protizápalovými liekmi (t.j. kyselina acetylsalicylová v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSA), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súbežné užívanie ACE inhibítorov a NSA môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia funkcií obličiek vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a k zvýšeniu sérových hladín draslíka, predovšetkým u pacientov s už existujúcim oslabením funkcií obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, predovšetkým u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie funkcií obličiek po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.

perindopril

Antidiabetiká (inzulín, perorálne hypoglykemizujúce látky)

Epidemiologické štúdie naznačili, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulíny, perorálne hypoglykemizujúce látky) môže spôsobiť zvýšenie účinku na zníženie hladiny glukózy v krvi s rizikom vzniku hypoglykémie. Tento jav sa zdá byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poškodením funkcie obličiek.

Draslík nešetriace diuretiká

U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí majú depléciu objemu a/alebo solí, môže dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku po začatí liečby ACE inhibítorom. Možnosť hypotenzných účinkov sa môže znížiť vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu solí pred začatím liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi dávkami perindoprilu.

Pri arteriálnej hypertenzii, kedy predchádzajúca liečba diuretikom môže spôsobiť depléciu solí/objemu, sa buď musí pred začatím liečby ACE inhibítorom vysadiť diuretikum, a v takom prípade sa potom môže znovu použiť diuretikum nešetriace draslík, alebo sa musí začať liečba ACE inhibítorom s nízkou a postupne sa zvyšujúcou dávkou.

Pri kongestívnom srdcovom zlyhaní liečenom diuretikom sa má začať liečba ACE inhibítorom s veľmi nízkou dávkou, prípadne po znížení dávky pridaného diuretika nešetriaceho draslík.

Vo všetkých prípadoch sa musí monitorovať funkcia obličiek (hladiny kreatinínu) počas prvých niekoľkých týždňov liečby ACE inhibítorom.

Draslík šetriace diuretiká (eplerenón, spironolaktón)

Eplerenón alebo spironolaktón v dávkach medzi 12,5 mg až 50 mg denne a nízke dávky ACE inhibítorov:

Pri liečbe srdcového zlyhania triedy II - IV (NYHA) s ejekčnou frakciou < 40 % a predošlou liečbou ACE inhibítormi a slučkovými diuretikami je riziko hyperkaliémie potenciálne smrteľné, najmä v prípade nedodržania preskripčných odporúčaní týkajúcich sa tejto kombinácie.

Pred začatím liečby touto kombináciou skontrolujte absenciu hyperkaliémie a poškodenia funkcie obličiek.

Dôkladné monitorovanie kaliémie a kreatinémie sa odporúča v prvom mesiaci liečby raz týždenne na začiatku a potom raz za mesiac.

indapamid

Lieky indukujúce torsade de pointes

Pre riziko vzniku hypokaliémie sa má indapamid podávať s opatrnosťou v kombinácii s liekmi vyvolávajúcimi torsades de pointes, ako sú:

- antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid);

- antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium, sotalol);

- niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrofenóny (droperidol, haloperidol), iné neuroleptiká (pimozid);

- iné látky ako bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, i.v. vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín.

Prevencia nízkych hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava: monitorovanie QT intervalu.


Amfotericín B (IV podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva

Zvýšené riziko nízkych hladín draslíka (aditívny účinok). Monitorovanie hladín draslíka a v prípade potreby ich úprava; zvláštna pozornosť je potrebná v prípade liečby kardioglykozidmi. Majú sa používať nestimulačné laxatíva.


Kardioglykozidy

Nízke hladiny draslíka podporujú toxické účinky kardioglykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG a v prípade potreby sa má prehodnotiť liečba.

amlodipín

CYP3A4 induktory

Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa účinku CYP3A4 na amlodipín. Súbežným užívaním s induktormi CYP3A4 (napríklad rifampicín, ľubovník bodkovaný) môže byť znížená plazmatická koncentrácia amlodipínu. Amlodipín sa má v kombinácii s CYP3A4 induktormi užívať opatrne.


CYP3A4 inhibítory

Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými CYP3A4 inhibítormi (inhibítory proteáz, azolové antimykotiká, makrolidy, ako erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže viesť k výraznému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) môže byť viac výraznejší u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Súbežné použitie, ktoré treba vziať do úvahy:

Zložka

Známa interakcia s nasledujúcim liekom

Interakcia s iným liekom

perindopril /indapamid /amlodipín

Imipramínové antidepresíva (tricyklické), neuroleptiká

Zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny efekt).


Iné antihypertenzíva

Použitie ďalších antihypertenzív môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku


Kortikosteroidy, tetrakosaktid

Zníženie antihypertenzného účinku (retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).

perindopril

Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku.

Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid

Súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k zvýšeniu rizika leukopénie.


Anestetiká

ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzné účinky niektorých anestetík.


Diuretiká (tiazid alebo slučkové diuretiká)

Pri začatí liečby perindoprilom môže viesť predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík k deplécii objemu a riziku vzniku hypotenzie.


Gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín)

Zvýšené riziko angioedému, vzhľadom na dipeptidylpeptidázu IV (DPP-IV) znížená aktivita gliptínu u pacientov súbežne liečených ACE inhibítorom.


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli hlásené zriedkavo u pacientov liečených injekčným zlatom (sodium aurothiomalate) a súbežne ACE inhibítorom vrátane perindoprilu.

indapamid

Metformín

Laktátová acidóza vyvolaná metformínom, spôsobená možnou funkčnou renálnou insuficienciou súvisiacou s diuretikami a najmä so slučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 mikromol/l) u mužov a 12 mg/l (110 mikromol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky

V prípade dehydratácie spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko vzniku akútnej renálnej insuficiencie, najmä ak sú použité vysoké dávky jódovaných kontrastných látok. Pred podaním jódovanej zlúčeniny sa má vykonať rehydratácia.


Vápnik (soli)

Riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženého vylučovania vápnika v moči.


Cyklosporín

Riziko zvýšených hladín kreatinínu s nezmenenými hladinami cirkulujúceho cyklosporínu, aj pri stavoch bez deplécie solí a vody.

amlodipín

Atorvastatín, digoxín, warfarín alebo cyklosporín

V klinických interakčných štúdiách nemal amlodipín žiadny vplyv na farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.

Simvastatín

Súbežné podávanie viacnásobných dávok amlodipínu 10 mg so simvastatínom 80 mg viedlo k 77% zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. U pacientov užívajúcich amlodipín obmedzte dávku simvastatínu na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Vzhľadom na účinky jednotlivých zložiek v tejto kombinácii liečiv na graviditu a laktáciu sa Triplixam počas prvého trimestra gravidity neodporúča. Triplixam je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity.

Triplixam je kontraindikovaný počas laktácie.Rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu Triplixamom, sa má vykonať po zvážení dôležitosti liečby pre matku.


Gravidita


Perindopril:


Používanie inhibítorov ACE sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Používanie inhibítorov ACE je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nebol presvedčivý; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe ACE inhibítorom považuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre používanie v gravidite. V prípade diagnostikovanej gravidity sa má okamžite prerušiť liečba ACE inhibítormi a ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu.

Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva fetotoxicitu u ľudí (znížené funkcie obličiek, oligohydramnion, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vykonať ultrazvukovú kontrolu funkcií obličiek a lebky. U dojčiat, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa má starostlivo sledovať hypotenzia (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Indapamid:

Dlhodobé vystavenie účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity môže znížiť plazmatický objem matky, ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu. Okrem toho boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov po vystavení účinku na konci gravidity.


Amlodipín:

Bezpečnosť amlodipínu počas gravidity u žien nebola stanovená.

V štúdiach so zvieratami bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).


Laktácia


Triplixam je počas laktácie kontraindikovaný.


Perindopril:

Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa užívania perindoprilu počas dojčenia, perindopril sa neodporúča a je preferovaná alternatívna liečba s lepšie definovaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä ak je dojčené dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Indapamid:

Indapamid sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Indapamid je veľmi podobný tiazidovým diuretikám, ktoré boli počas dojčenia spojené s poklesom, alebo až potlačením vylučovania mlieka. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na deriváty sulfónamidov, hypokaliémia.


Amlodipín

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka.


Fertilita


Spoločné pre perindopril a indapamid:

Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov nepreukázali vplyv na fertilitu samcov a samíc (pozri časť 5.3).

Nepredpokladá sa účinok na fertilitu u ľudí.


Amlodipín

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových kanálov boli zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch bol pozorovaný vedľajší účinok na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku Triplixam na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Perindopril a indapamid nemajú vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym krvným tlakom.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou, slabosťou alebo nauzeou, ich schopnosť reagovať môže byť znížená. Čoho výsledkom môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča hlavne na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami spojenými s užívaním perindoprilu, indapamidu a amlodipínu podávanými samostatne sú: závrat, bolesť hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, poruchy videnia, tinnitus, palpitácie, sčervenanie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), kašeľ, dyspnoe, gastrointestinálne poruchy (bolesť brucha, zápcha, hnačka, dysgeúzia, nauzea, dyspepsia, vracanie), svrbenie, vyrážka, makulopapulárne vyrážky, svalové kŕče, opuch členkov, asténia, edém a únava.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby indapamidom a amlodipínom s nasledujúcimi frekvenciami:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až ˂ 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až ˂1/1 000); veľmi zriedkavé (˂ 1/10 000); neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Perindopril

Indapamid

Amlodipín

Poruchy krvi a lymfatického systému

Eozinofília

Menej časté *

-

-

Agranulocytóza (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

-

Aplastická anémia

-

Veľmi zriedkavé


Pancytopénia

Veľmi zriedkavé

-

-

Zníženie hemoglobínu a hematokritu (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

-

Leukopénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neutropénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

-

Hemolytická anémia

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

-

Trombocytopénia (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie

-

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia (pozri časti 4.4 a 4.5)

Menej časté

-

-

Hyperkaliémia, reverzibilná po vysadení (pozri časť 4.4)

Menej časté

-

-

Hyponatriémia (pozri časť 4.4)

Menej časté

Neznáme


Hyperglykémia

-

-

Veľmi zriedkavé

Hyperkalciémia

-

Veľmi zriedkavé

-

Deplécia draslíka s hypokaliémiou, závažná najmä u vysoko rizikovej populácie (pozri časť 4.4)

-

Neznáme

-

Psychické poruchy

Insomnia

-

-

Menej časté

Zmeny nálad (vrátane úzkosti)

-

-

Menej časté

Poruchy nálady

Menej časté

-

-

Depresia

-

-

Menej časté

Poruchy spánku

Menej časté

-

-

Zmätenosť

Veľmi zriedkavé

-

Zriedkavé

Poruchy nervového systému

Závraty

Časté

-

Časté

Bolesť hlavy

Časté

Zriedkavé

Časté

Parestézia

Časté

Zriedkavé

Menej časté

Vertigo

Časté

Zriedkavé

-

Somnolencia

Menej časté *

-

Časté

Hypoestézia

-

-

Menej časté

Dysgeúzia

Časté

-

Menej časté

Tremor

-

-

Menej časté

Synkopa

Menej časté *

Neznáme

Menej časté

Hypertónia

-

-

Veľmi zriedkavé

Periferálna neuropatia

-

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy oka

Poruchy videnia

Časté

-

Menej časté

Diplopia

-

-

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Časté

-

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

Menej časté *

-

Časté

Tachykardia

Menej časté *

-

-

Angina pectoris (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

-

Arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a arteriálnej fibrilácie)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

Veľmi zriedkavé

Torsade de pointes (potenciálne smrteľné) (pozri časti 4.4 a 4.5)

-

Neznáme

-

Poruchy ciev

Sčervenanie

-

-

Časté

Hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou) (pozri časť 4.4)

Časté

Veľmi zriedkavé

Menej časté

Vaskulitída


Menej časté *

-

Veľmi zriedkavé

Mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

-

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ (pozri časť 4.4)

Časté

-

Veľmi zriedkavé

Dyspnoe

Časté

-

Menej časté

Bronchospazmus

Menej časté

-

-

Rinitída

Veľmi zriedkavé


Menej časté

Eozinofilná pneumónia

Veľmi zriedkavé

-

-

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

Časté

-

Časté

Zápcha

Časté

Zriedkavé

Menej časté

Hnačka

Časté

-

Menej časté

Dyspepsia

Časté

-

Menej časté

Nauzea

Časté

Zriedkavé

Časté

Vracanie

Časté

Menej časté

Menej časté

Suchosť v ústach

Menej časté

Zriedkavé

Menej časté

Porucha činnosti čriev

-

-

Menej časté

Hyperplázia ďasien

-

-

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Gastritída

-

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Veľmi zriedkavé

Žltačka

-

-

Veľmi zriedkavé

Abnormálna funkcia pečene

-

Veľmi zriedkavé

-

Možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie (pozri časti 4.3 a 4.4)

-

Neznáme

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Svrbenie

Časté

-

Menej časté

Vyrážka

Časté

-

Menej časté

Makulopapulárne vyrážky


Časté

-

Urtikária (pozri časť 4.4)

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Angioedém (pozri časť 4.4)

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Hypersenzitívne, hlavne dermatologické reakcie u pacientov s predispozíciou na alergické

a astmatické reakcie

-

Menej časté

-

Alopécia

-

-

Menej časté

Purpura

-

Menej časté

Menej časté

Zmeny sfarbenia kože

-

-

Menej časté

Hyperhidróza

Menej časté

-

Menej časté

Exantém

-

-

Menej časté

Fotosenzitívne reakcie

Menej časté

Neznáme (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Pemfigoid

Menej častéMultiformný erytém

Veľmi zriedkavé

-

Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

-

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Exfoliatívna dermatitída

-

-

Veľmi zriedkavé

Toxická epidermálna nekrolýza

-

Veľmi zriedkavé

-

Quinckeho edém

-

-

Veľmi zriedkavé

Možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus

-

Neznáme

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče

Časté

-

Menej časté

Opuch členkov

-

-

Časté

Artralgia

Menej časté *

-

Menej časté

Myalgia

Menej časté *

-

Menej časté

Bolesť chrbta

-

-

Menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

Poruchy močenia, nočné močenie, časté močenie

-

-

Menej časté

Akútne zlyhanie obličiek

Veľmi zriedkavé

-

-

Zlyhanie obličiek

Menej časté

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Erektilná dysfunkcia

Menej časté

-

Menej časté

Gynekomastia

-

-

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia

Časté

-

Menej časté

Únava

-

Zriedkavé

Časté

Edém

-

-

Časté

Bolesť na hrudi

Menej časté *

-

Menej časté

Bolesť

-

-

Menej časté

Nevoľnosť

Menej časté *

-

Menej časté

Periférny edém

Menej časté *

-

-

Pyrexia

Menej časté *

-

-

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti, zníženie hmotnosti

-

-

Menej časté

Zvýšená hladina močoviny v krvi

Menej časté *

-

-

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Menej časté *

-

-

Zvýšená hladina bilirubínu v krvi

Zriedkavé

-

-

Zvýšená hladina hepatálnych enzýmov

Zriedkavé

Neznáme

Veľmi zriedkavé

Predĺžený QT interval na elektrokardiograme (pozri časti 4.4 a 4.5)

-

Neznáme

-

Zvýšená hladina glukózy v krvi

-

Neznáme

-

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

-

Neznáme

-

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Pád

Menej časté *

-

-

* Frekvencia vypočítaná z klinických skúšaní pre nežiaduce účinky zistené zo spontánnych hlásení


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú informácie o predávkovaní Triplixamom u ľudí.


Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom pre kombináciu perindopril/indapamid v prípade predávkovania je hypotenzia, niekedy sprevádzaná nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi, ospalosťou, zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie (v dôsledku hypovolémie). Môžu sa vyskytnúť poruchy solí a vody (nízke hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).

Prvé opatrenia, ktoré je potrebné prijať, pozostávajú z rýchlej eliminácie požitého lieku výplachom žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia, s následnou obnovou rovnováhy tekutín a elektrolytov do normálu v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

Ak nastane výrazná hypotenzia, môže byť upravená uložením pacienta do polohy ležmo so zníženou hlavou. V prípade potreby môže byť podaná intravenózna infúzia fyziologického roztoku alebo môže byť použitá iná metóda zväčšenia objemu.

Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa dá dialyzovať (pozri časť 5.2).


Pre amlodipín sú len obmedzené skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí.

Dostupné údaje naznačujú, že veľké predávkovanie môže spôsobiť nadmernú periférnu vazodilatáciu a možnú reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne dlhodobá systémová hypotenzia až šok s fatálnym koncom.

Klinicky významná hypotenzia po predávkovaní amlodipínom si vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcovej a dýchacej činnosti, zdvihnutie končatín a sledovanie objemu tekutín v obehu a objemu moču.


Podanie vazokonstriktíva môže byť užitočné pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku za predpokladu, že jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie účinkov blokády kalciového kanála je vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.

V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Na zdravých dobrovoľníkoch bolo dokázané, že užitie aktívneho uhlia do dvoch hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje absorpciu amlodipínu.

Keďže amlodipín sa silne viaže na bielkoviny, dialýza by pravdepodobne nebola účinná.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, kombinácie. ACE inhibítory, blokátory kalciových kanálov a diuretiká. ATC kód: C09BX01

Triplixam je kombinácia troch antihypertenzných zložiek s komplementárnym mechanizmom na kontrolu krvného tlaku u pacientov s hypertenziou. Arginínová soľ perindoprilu je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu, indapamid je chlorosulfamoylové diuretikum a amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny.

Farmakologické vlastnosti Triplixamu sú odvodené z vlastností jednotlivých zložiek užívaných oddelene. Navyše, kombinácia perindopril/indapamid má aditívny synergický antihypertenzívny účinok týchto dvoch zložiek.


Mechanizmus účinku


Perindopril:

Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor), ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú zložku; a naviac enzým stimuluje vylučovanie aldosterónu kôrou nadobličiek a stimuluje rozpad vazodilatačného bradykinínu, vazodilatačnej zložky, na neaktívny heptapeptid.


To vedie k:

- zníženiu sekrécie aldosterónu,

- zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,

- poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na cievne riečisko v svale a obličke, bez sprievodnej retencie solí a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhotrvajúcej liečbe.


Antihypertenzný účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi alebo normálnymi koncentráciami renínu.


Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ostatné metabolity sú inaktívne.

Perindopril znižuje prácu srdca:

- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami v metabolizme prostaglandínov: zníženie pre-loadu,

- znížením celkovej periférnej rezistencie: zníženie after-loadu.


Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:

 • zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,

 • zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

 • zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie kardiálneho indexu,

 • zvýšenie lokálneho prietoku krvi v svale.

Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.


Indapamid:

Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzne.


Amlodipín:

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do srdcového svalu a hladkých svalov ciev.


Farmakodynamické účinky


Perindopril/indapamid:

U hypertenzných pacientov nezávisle od veku vykazuje kombinácia perindopril/indapamidod dávky závislý antihypertenzný účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak v ľahu alebo v stoji. Počas klinických skúšok súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu vyvolalo antihypertenzívne účinky synergickej povahy vo vzťahu ku každému z liekov podávanému oddelene.


Perindopril:

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: pri miernej až stredne ťažkej alebo ťažkej. Zníženie systolického a diastolického arteriálneho tlaku je pozorované v ľahu a v stoji.

Antihypertenzný účinok po jednotlivej dávke je maximálny medzi 4. a 6. hodinou a pretrváva počas 24 hodín.

Stupeň reziduálnej blokády angiotenzín-konvertujúceho enzýmu po 24 hodinách je vysoký približne 80 %.

U pacientov, ktorí reagujú na liečbu, sa normálny krvný tlak dosiahne po jednom mesiaci a udrží sa bez tachyfylaxie.

Vysadenie liečby nemá na hypertenziu rebound účinok.

Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných arteriálnych vetiev, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.

V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej synergii.

Kombinácia inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu s tiazidovým diuretikom znižuje riziko vzniku hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným diuretikom.


Indapamid:

Indapamid ako monoterapia má antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín. Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti minimálne.

Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej rezistencie arteriol.

Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.

Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí, antihypertenzný účinok dosiahne plateau, kým nežiaduce účinky sa ďalej zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.

Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska u hypertenzných pacientov indapamid:

- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triacylglyceroly, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol,

- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických hypertenzných pacientov.


Amlodipín:

Mechanizmus antihypertenzného účinku amlodipínu je zabezpečený vďaka priamemu relaxačnému vplyvu na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov anginy pectoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (after-load), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angina pectoris).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24 hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, diabetom a dnou.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Triplixam sa neskúšal na morbiditu a mortalitu.


Perindopril/indapamid:

PICXEL, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia hodnotila účinok kombinácie perindopril/indapamid v porovnaní s monoterapiou enalaprilom, na základe hodnotenia hypertrofie ĽK echokardiograficky.

V štúdii PICXEL boli hypertenzní pacienti s hypertrofiou ĽK (definovanou ako left ventricular mass index (LVMI) > 120 g/m2u mužov a > 100 g/m2u žien) randomizovaní buď na perindopril terc-butylamín 2 mg (množstvo zodpovedajúce 2,5 mg perindopril arginínu)/indapamid 0,625 mg alebo na enalapril 10 mg jedenkrát denne po dobu jedného roku. Dávka bola prispôsobená podľa kontroly krvného tlaku, perindopril terc-butylamín až na 8 mg (množstvo zodpovedajúce 10 mg perindopril arginínu) a indapamid na 2,5 mg alebo enalapril na 40 mg jedenkrát denne. Len 34 % osôb zostalo liečených dávkou perindopril terc-butylamínu 2 mg (množstvo zodpovedajúce 2,5 mg perindopril arginínu)/indapamid 0,625 mg (verzus 20 % s enalaprilom 10 mg).

Na konci liečby sa LVMI znížil signifikantne viac v skupine perindopril/indapamid (-10,1 g/m²) v porovnaní so skupinou na enalaprile (-1,1 g/m²) u celej populácie randomizovaných pacientov. Medziskupinový rozdiel v zmene LVMI bol -8,3 (95 % IS (-11,5;-5,0), p < 0,0001).

Lepší účinok na LVMI bol dosiahnutý s vyššími dávkami perindoprilu/indapamidu ako s tými ktoré sú prítomné v kombinácii prindopril/indapamid 2,5 mg/0,625 mg a perindopril/indapamid 5 mg/1,25 mg.

Čo sa týka krvného tlaku, boli zistené priemerné medziskupinové rozdiely v randomizovanej populácii -5,8 mmHg (95 % IS (-7,9;-3,7), p < 0,0001) pre systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % IS (-3,6;-0,9), p = 0,0004) pre diastolický krvný tlak, a to v prospech skupiny perindopril/indapamid.


ADVANCE bola multicentrická, randomizovaná, 2x2 faktoriálne dizajnovaná štúdia zameraná na určenie prínosov znižovania krvného tlaku fixnou kombináciou perindopril/indapamid proti placebu pri existujúcej štandardnej liečbe (dvojito zaslepené porovnanie) a liečbe gliklazidom MR založenej na stratégii intenzívnej glukózovej (cieľové HbA1c 6,5% alebo menej) oproti štandardnej glukózovej kontrole (PROBE [Prospective Randomised Open study with Blinded Evaluation] dizajn) na veľké makrovaskulárne a mikrovaskulárne príhody u pacientov s diabetom 2. typu.

Primárny koncový ukazovateľ bol zložený z veľkých makrovaskulárnych príhod (kardiovaskulárna smrť, nefatálny infarkt myokardu, nefatálna cievna mozgová príhoda) a mikrovaskulárnych príhod (nová alebo zhoršená nefropatia a poruchy oka).

Celkom bolo do štúdie zapojených 11 140 pacientov s diabetom 2. typu (priemerné hodnoty: vek 66 rokov, BMI 28 kg/m2, trvanie diabetu 8 rokov, HbA1c 7,5 % a STK/DTK 145/81 mmHg). Medzi nimi bolo 83 % hypertonikov, 32 % a 10 % mali anamnézu makro- alebo mikro- vaskulárnych ochorení jednotlivo a 27 % malo mikroalbumínúriu. Súbežné liečby zahŕňali lieky znižujúce krvný tlak (75 %), lieky znižujúce hladiny lipidov (35 % hlavne statíny 28 %), aspirín a iné antitrombotiká (47 %).

Po 6-týždňovom úvodnom období na voľnej kombinácii perindopril/indapamid a zvyčajnej hypoglykemickej liečbe boli pacienti náhodne zaradení na placebo (n = 5 571) alebo na kombináciu perindopril/indapamid (n = 5 569).

Po priemernom trvaní sledovania 4,3 roka skončila liečba perindoprilom/indapamidom s výsledkom významného znížením relatívneho rizika o 9 % v primárnom koncovom ukazovateli (95% IS [0,828;0,996], p = 0,041).

Tento prínos bol sprevádzaný významným znížením relatívneho rizika celkovej mortality o 14 % (95%IS [0,75;0,98], p = 0,025), kardiovaskulárnej smrti o 18 % (95%IS [0,68;0,98], p = 0,027) a celkových renálnych príhod o 21 % (95% IS [0,74;0,86], p < 0,001) v skupine liečenej perindoprilom/indapamidom v porovnaní so skupinou na placebe.

V podskupine sledovaných hypertenzných pacientov bolo zníženie relatívneho rizika kombinovaných makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych príhod o 9 % v skupine liečenej perindoprilom/indapamidom v porovnaní so skupinou na placebe (95 % IS [0,82;1,00], p = 0,052).

Taktiež bolo významne znížené relatívne riziko celkovej mortality o 16 % (95 %IS [0,73;0,97], p = 0,019), kardiovaskulárnej smrti o 20 % (95% IS [0,66;0,97], p = 0,023) a celkových renálnych príhod o 20 % (95% IS [0,73;0,87], p < 0,001) v skupine s perindoprilom/indapamidom v porovnaní so skupinou na placebe.

Prínosy zásahu do zníženia krvného tlaku boli nezávislé od tých, ktoré boli pozorované pri stratégii s intenzívnou glukózovou kontrolou.


Amlodipín:

V prípade amlodipínu bola vykonaná randomizovaná dvojito zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (ALLHAT = “Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial“) na porovnanie liečby novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom, chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.

Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (ICHS) vrátane predchádzajúceho infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením) alebo zdokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej srdcovej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).

Primárny cieľový ukazovateľ bol kombináciou fatálnej ICHS alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom cieľovom ukazovateľovi nebol signifikantný rozdiel medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,98 (95% IS [0,90–1,07] p = 0,65). Medzi sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi bola incidencia srdcového zlyhania (súčasť kompozitného zloženého kardiovaskulárneho cieľového ukazovateľa) v amlodipínovej skupine v porovnaní s chlórtalidónovou skupinou signifikantne vyššia (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, (95% IS [1,25–1,52] p < 0,001). Nebol však žiadny signifikantný rozdiel v mortalite z akejkoľvek príčiny medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,96 (95% IS [0,89 – 1,02] p = 0,20).


Pediatrická populácia:

K dispozícii nie sú žiadne údaje pre použitie Triplixamu u detí.

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Triplixamom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pre hypertenziu (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Triplixam:

Súbežné podávanie perindoprilu/indapamidu a amlodipínu nemení ich farmakokinetické vlastnosti v porovnaní s ich samostatným podávaním.


Perindopril:


Absorpcia a biologická dostupnosť

Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny (perindopril je prekurzor a perindoprilát je aktívny metabolit). Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina. Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj biodostupnosť, perindopril arginín sa má podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.


Distribúcia

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.


Biotransformácia

Perindopril je prekurzor. 27 % podanej dávky perindoprilu sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov, ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.


Eliminácia

Perindoprilát sa eliminuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín, takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.


Linearita/nelinearita

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme.


Osobitné skupiny pacientov

- Starší ľudia:Eliminácia perindoprilátu je znížená u starších ľudí a taktiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním.

- Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od stupňa poškodenia (klírensu kreatinínu).

- V prípade dialýzy: Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

- Pacienti s cirhózou: Kinetika perindoprilu je modifikovaná, hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je nutná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).


Indapamid:


Absorpcia

Indapamid je z tráviaceho traktu rýchlo a úplne absorbovaný.

Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po perorálnom podaní lieku.


Distribúcia

Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.


Metabolizmus a eliminácia

Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemerne 18 hodín). Opakované podanie nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetika sa u pacientov s renálnou insuficienciou nemení.


Amlodipín:


Absorpcia a bilogická dostupnosť

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %.

Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 21 l/kg. Štúdie in vitroukázali, že približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu je viazaného na plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus

Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35 – 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke.


Osobitné skupiny pacientov

 • Použitie u starších pacientov: čas na dosiahnutie vrcholovej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Zvýšenie AUC a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním boli v rozsahu, ktorý sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.

 • Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: Dostupné sú veľmi obmedzené klinické údaje týkajúce sa podávania amlodipínu pacientom s poškodením funkcie pečene. Pacienti s poruchou pečene majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zvýšenia AUC približne o 40 - 60 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Perindopril:

V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) je cieľovým orgánom oblička s reverzibilným poškodením.

Mutagenita nebola pozorovaná v in vitro, ani v in vivoštúdiách.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity. Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo pri hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom: boli pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality. Fertilita nebola narušená ani u samcov, ani u samíc potkanov.

V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


Indapamid:

Najvyššie dávky podané perorálne rôznym živočíšnym druhom (40- až 8 000-násobky terapeutickej dávky) potvrdili exacerbáciu diuretických vlastností indapamidu. Hlavné symptómy otravy počas štúdií akútnej toxicity s indapamidom podaným intravenózne alebo intraperitoneálne boli spojené s farmakologickým účinkom indapamidu, t.j. s bradypnoe a periférnou vazodilatáciou.

Testy na mutagénne a karcinogénne vlastnosti indapamidu boli negatívne.

Fertilita nebola poškodená ani u samcov ani samíc potkanov.


Perindopril/indapamid:

Kombinácia perindopril/indapamid má oproti svojím jednotlivým zložkám mierne zvýšenú toxicitu. U potkana sa renálne prejavy nezdajú byť potenciované. Avšak kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov a u potkanov sa zdajú byť zvýšené maternotoxické účinky (v porovnaní s perindoprilom).

Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v dávkových hladinách, ktoré v porovnaní s používanými terapeutickými dávkami korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti.

Predklinické štúdie vykonané oddelene pre perindopril a indapamid nepreukázali genotoxicitu, karcinogénny ani teratogénny potenciál.


Amlodipín:

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predĺžené trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-násobne vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

Nepreukázal sa žiadny účinok na fertilitu potkanov liečených amlodipínom (samce 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2). V inej štúdii na potkanoch, v ktorej boli samce potkanov liečené amlodipín besilátom 30 dní dávkou porovnateľnou s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy folikulostimulačného hormónu a testosterónu, rovnako ako zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatíd a Sertoliho buniek.

U potkanov a myší liečených amlodipínom v potrave po dobu dvoch rokov v koncentráciách prepočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej*maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.

*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Zložky škrobu uhličitanu vápenatého:Uhličitan vápenatý 90%, Predželatínovaný kukuričný škrob 10%

Mikrokryštalická celulóza (E460),

Kroskarmelóza sodná (E468),

Magnéziumstearát (E572),

Koloidný oxid kremičitý bezvodý,

Predželatínovaný škrob


Filmotvorná vrstva:

Glycerol (E422),

Hypromelóza 6mPa.s(E464),

Makrogol 6000 ,

Magnéziumstearát (E572),

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompability


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Pre balenie obsahujúce 30 filmom obalených tabliet je stabilita pre používanie 30 dní po prvom otvorení.

Pre balenie obsahujúce 100 filmom obalených tabliet je stabilita pre používanie 100 dní po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


 1. Druh obalu a obsah balenia


10 alebo 30 filmom obalených tabliet v polypropylénovom obale na tablety vybavenom reduktorom prietoku z polyetylénu s nízkou hustotou a zátkou z polyetylénu s nízkou hustotou obsahujúcou vysušovadlo.


100 filmom obalených tabiet v obale na tablety z polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovým uzáverom s vysušovadlom.


Škatuľka 10, 30, 60 (2 obaly na tablety s 30 tabletami), 90 (3 obaly na tablety s 30 tabletami), 100, 500 tabliet (5 obalov na tablety so 100 tabletami).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


8. Registračné číslA


Triplixam2,5 mg/0,625 mg/5 mg: 58/0022/14-S

Triplixam5 mg/1,25 mg/5 mg: 58/0023/14-S

Triplixam5 mg/1,25 mg/10 mg: 58/0024/14-S

Triplixam10 mg/2,5 mg/5 mg: 58/0025/14-S

Triplixam10 mg/2,5 mg/10 mg: 58/0026/14-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 29. január 2014


10. Dátum revízie textu


06/2014

24

TRIPLIXAM 2,5 mg/0,625 mg/5 mg