+ ipil.sk

Tritazide 5 mg/25 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/00045

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2013/00936

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/01020


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Tritazide2,5 mg/12,5 mg

Tritazide 5 mg/25 mg

tablety


ramipril/hydrochlorotiazidPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Tritazide a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Tritazide

 3. Ako užívať Tritazide

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tritazide

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE TRITAZIDE A NA ČO SA POUŽÍVA


Tritazideje kombináciou dvoch liekov, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlorotiazid.


Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory” (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Jeho pôsobením sa:

 • Zníži vo Vašom tele tvorba látky, ktorá zvyšuje Váš krvný tlak

 • Uvoľnia a rozšíria Vaše cievy

 • Vášmu srdcu bude jednoduchšie rozvádzať krv do Vášho tela.


Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”. Jeho pôsobením sa zvyšuje objem vody (moču), ktorú Vaše telo produkuje. To znižuje Váš krvný tlak.


Tritazidesa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Obe liečivá pôsobia na zníženie Vášho tlaku. Spolu sa používajú vtedy, ak liečba iba jedným z nich nebola účinná.


 1. SKôR Ako užijete Tritazide


Neužívajte Tritazide:

 • keď ste alergický (precitlivený) na ramipril alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku Tritazide (pozri časť 6)

 • keď ste alergický (precitlivený) na lieky podobné lieku Tritazide (iné ACE inhibítory alebo sulfónamidové deriváty)

Príznakom alergickej reakcie môže byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka

 • keď ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva ,,angioedém”. Príznakom môže byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • keď chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba liekom Tritazide nemusí byť pre Vás vhodná a závisí to od toho, aký prístroj sa používa

 • keď máte vážne problémy s pečeňou

 • keď máte v krvi abnormálne množstvo solí (vápnik, draslík, sodík)

 • keď máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza)

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť pod názvom “Tehotenstvo a dojčenie”)

 • keď dojčíte (pozri časť pod názvom „Tehotenstvo a dojčenie”)

 • ak užívate liek upravujúci krvný tlak obsahujúci aliskirén a máte cukrovku

 • ak užívate liek upravujúci krvný tlak obsahujúci aliskirén a máte problémy s obličkami.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás, neužívajte Tritazide. Ak nie ste si istý, opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Tritazide.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tritazide

Skôr ako začnete užívať tento liek, overte si u svojho lekára:

 • či nemáte problém v spojitosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami

 • či nemáte veľký úbytok solí alebo tekutín v tele (spôsobený ochorením (vracanie), hnačkou, väčším výdajom potu ako obvykle, diétou s obmedzeným príjmom soli, dlhodobým užívaním diuretík alebo dialýzou)

 • či nebudete musieť podstúpiť liečbu na zníženie alergie na uštipnutie včelou alebo osou (desenzibilizácia)

 • či Vám nebude v dohľadnom čase podané anestetikum. Podáva sa kvôli operácii alebo zubnému zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu liekom Tritazide jeden deň predtým; poraďte sa so svojím lekárom.

 • či nemáte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami krvných testov)

 • či neužívate lieky alebo nemáte také stavy, ktoré Vám môžu znižovať hladinu sodíka v krvi. Lekár Vám bude pravidelne robiť krvné testy, najmä kvôli kontrole hladiny sodíka v krvi obzvlášť ak máte vyšší vek.

 • či nemáte cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus.

 • Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa užívanie lieku Tritazide neodporúča a jeho užívanie v období po 3 mesiacoch tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie Vášho dieťaťa, pozri časť “Tehotenstvo a dojčenie”.

 • ak máte zhoršené videnie alebo vás bolia oči, najmä ak máte riziko vzniku ochorenia nazývaného glaukóm alebo máte alergiu na lieky obsahujúce penicilín alebo sulfónamid.


Deti

Tritazidesa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie sú žiadne informácie pre túto skupinu pacientov.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo nie ste si istý) opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Tritazide.


Užívanie lieku Tritazide s inými liekmi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Tritazidemôže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku lieku Tritazide.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok lieku Tritazide:

 • Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • Lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať Váš krvný tlak.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s liekom Tritazide, môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo indometacín a aspirín)

 • Lieky, ktoré znižujú množstvo draslíka v krvi. Patria sem lieky proti zápche, diuretiká, amfotericín B (používaný pri hubových infekciách) a ACTH (používa sa pri vyšetrení funkcie nadobličkových žliaz)

 • Protinádorové lieky (chemoterapia)

 • Lieky na problémy so srdcom, vrátane tých, ktoré liečia problémy so srdcovým rytmom

 • Lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii, napríklad cyklosporín

 • Diuretiká (močopudné lieky), ako napríklad furosemid

 • Lieky, ktoré Vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na riedenie krvi)

 • Steroidové lieky proti zápalu ako je napríklad prednizolón

 • Alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)

 • Prokaínamid (používa sa pri problémoch s rytmom srdca)

 • Kolestyramín (používa sa na zníženie hladiny tukov v krvi)

 • Karbamazepín (používa sa na liečbu epilepsie)

 • Aliskirén (používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • Heparín (používa sa na riedenie krvi)

 • Vildagliptín (používa sa na liečbu cukrovky 2.typu).


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Tritazidemôže mať vplyv na ich účinok.

 • Lieky na liečbu cukrovky ako sú napríklad perorálne (ústami podávané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Tritazide môže znížiť množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi počas užívania Tritazide.

 • Lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Tritazide Vám môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár Vám musí dôkladne sledovať hladinu lítia v krvi.

 • Lieky na uvoľnenie svalov

 • Chinín (používa sa na liečbu malárie)

 • Lieky obsahujúce jód. Môžu sa používať, ak ste v nemocnici vyšetrovaní röntgenom alebo skenerom

 • Penicilín (používa sa pri liečbe infekcií)

 • Lieky na riedenie krvi, ktoré užívate ústami (perorálne antikoagulanty), ako napríklad warfarín.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo ak nie ste si istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Tritazide.


Testy

Konzultujte užívanie lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • Ak máte podstúpiť vyšetrenie prištítnych teliesok. Tritazide môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia.

 • Ak ste športovec a máte podstúpiť dopingový test. Tritazide môže spôsobiť pozitívny výsledok.


Užívanie lieku Tritazide s jedlom a alkoholom

 • Konzumácia alkoholu počas liečby liekom Tritazide môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo sa Vám bude točiť hlava. Ak potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate Tritazide, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

 • Tritazide sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Počas prvých 12 týždňov tehotenstva nemáte užívať Tritazidea po 13. týždni tehotenstva ho nesmiete užívať vôbec, pretože jeho užívanie počas tehotenstva môže byť pre Vaše dieťa škodlivé.

Ak otehotniete počas liečby liekom Tritazide, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Prechod na inú vhodnú alternatívnu liečbu sa má urobiť ešte pred plánovaným otehotnením.

V období dojčenia Tritazidenemáte užívať.

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania Tritazidemôžete pociťovať závrat. Je to viac pravdepodobné na začiatku liečby liekom Tritazidealebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa Vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


 1. AKO UŽÍVAŤ TRITAZIDE


Vždy užívajte Tritazidepresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Užívajte tento liek ústami a každý deň v rovnakom čase, zvyčajne ráno.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.


Aké množstvo lieku treba užívať


Liečba vysokého krvného tlaku

Lekár Vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude Váš krvný tlak pod kontrolou.


Starší pacienti

Lekár Vám počiatočnú dávku zníži a liečbu Vám bude upravovať pomalšie.


Ak užijete viac Tritazide, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Tritazide

 • Ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Tritazidemôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Tritazidea choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vážnych vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:

 • Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie na Tritazide.

 • Ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Hneď informujte svojho lekára, keď spozorujete:

 • Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca (palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody

 • Sťažené dýchanie, kašeľ a horúčku trvajúce 2 až 3 dni a znížený pocit hladu. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov vrátane zápalu.

 • Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


K ďalším vedľajším účinkom patria:

Ak sa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Časté (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 pacientov)

 • Bolesť hlavy alebo pocit slabosti a únavy

 • Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby liekom Tritazide alebo keď začnete užívať vyššiu dávku

 • Suchý, dráždivý kašeľ alebo zápal priedušiek

 • Krvné testy preukázali viac cukru v krvi ako zvyčajne. Ak máte cukrovku, môže sa týmto zhoršiť

 • Krvné testy preukázali viac kyseliny močovej alebo tukov v krvi ako zvyčajne

 • Bolestivé, sčervenané a opuchnuté kĺby


Menej časté (prejavujú sa menej ako u 1 zo 100 pacientov)

 • Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená

 • Sčervenanie, mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete

 • Problémy s rovnováhou (vertigo)

 • Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia)

 • Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti

 • Poruchy spánku

 • Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity alebo chvenia ako zvyčajne

 • Upchatý nos, zápal prinosových dutín (sinusitída), sťažené dýchanie

 • Zápal ďasien (gingivitída), opuchnuté ústa

 • Červené, svrbiace, opuchnuté alebo slziace oči

 • Zvonenie v ušiach

 • Rozmazané videnie

 • Vypadávanie vlasov

 • Bolesť na hrudníku

 • Bolesť svalov

 • Zápcha, bolesť žalúdka alebo čriev

 • Tráviace ťažkosti alebo pocit na vracanie

 • Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny cez deň (moču) ako zvyčajne

 • Zvýšené potenie ako zvyčajne alebo pocit smädu

 • Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia), znížený pocit hladu

 • Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca

 • Opuchnuté ruky a nohy. Môže to byť príznakom toho, že Vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako obvykle

 • Horúčka

 • Sexuálna neschopnosť u mužov

 • Krvné testy preukázali znížený počet červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek v hemoglobíne

 • Krvné testy preukázali zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek

 • Krvné testy preukázali zníženú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne


Veľmi zriedkavé (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 000 pacientov)

 • Vracanie, hnačka alebo pálenie záhy

 • Červený, opuchnutý jazyk alebo sucho v ústach

 • Krvné testy preukázali zvýšenú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • Ťažkosti so sústredením sa, pocity nepokoja alebo zmätenosti

 • Prsty a palce menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť oteplia, brnia alebo sú bolestivé. Môže to byť Raynaudov fenomén

 • Zväčšenie prsníkov u mužov

 • Krvné zrazeniny

 • Poruchy sluchu

 • Vaše oči sú suchšie ako zvyčajne

 • Videnie na žlto

 • Dehydratácia (nedostatok tekutín v organizme)

 • Opuch, bolesť a sčervenanie líca (zápal slinnej žľazy)

 • Opuch čreva, ktorý sa nazýva ,,intestinálny angioedém”, ktorý sa prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka

 • Zvýšená citlivosť na slnko ako zvyčajne

 • Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka alebo iné kožné reakcie ako červená vyrážka na tvári alebo na čele

 • Kožná vyrážka alebo modriny

 • Škvrny na koži a chladné končatiny

 • Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z lôžka)

 • Stuhnuté svaly a kosti alebo neschopnosť pohnúť sánkou (tetánia)

 • Svalová slabosť alebo kŕče

 • Znížená sexuálna túžba u žien a u mužov

 • Krv v moči. Môže to byť príznak problémov s obličkami (intersticiálna nefritída)

 • Zvýšená hladina cukru v moči

 • Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený krvným testom

 • Krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi (pancytopénia)

 • Krvné testy preukázali v krvi nižšiu hladinu solí ako sodík, vápnik, horčík a chloridov

 • Spomalené alebo zhoršené reakcie

 • Zmeny vnímania vône

 • Ťažkosti pri dýchaní alebo zhoršenie astmy

 • Silná bolesť oka, rozmazané videnie alebo videnie farebných kruhov okolo svetiel, bolesť hlavy, silné slzenie alebo nevoľnosť a vracanie, čo môže byť stav nazývaný glaukóm.


Ak ste spozorovali akýkoľvek iný vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRITAZIDE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Tritazide po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Tritazide obsahuje


Každá tableta Tritazide 2,5 mg/12,5 mg obsahuje 2,5 mg liečiva ramipril a 12,5 mg liečiva hydrochlorotiazid.

Každá tableta Tritazide 5 mg/25 mg obsahuje 5 mg liečiva ramipril a 25 mg liečiva hydrochlorotiazid.


Ďalšie zložky sú : hypromelóza, predželatínovaný kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, nátriumstearylfumarát.


Ako vyzerá Tritazide a obsah balenia


Tablety 2,5 mg/12,5 mg sú biele až takmer biele podlhovasté tablety s deliacou ryhou, na obidvoch stranách je označenie “HNV” a logo spoločnosti. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Liek Tritazide 2,5 mg/12,5 mg je dostupný v baleniach po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98, 99, 100, 300, 320 tabliet.


Tablety 5 mg/25 mg sú biele až takmer biele podlhovasté tablety s deliacou ryhou, na obidvoch stranách je označenie “HNW” a logo spoločnosti. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Liek Tritazide 5 mg/25 mg je dostupný v baleniach po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100, 300, 320 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (L’Aquila), Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko:

Tritazide 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten


Belgicko:

Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten


Bulharsko:

Tritace Plus 2.5 mg/12.5 mg таблетки, Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg таблетки


Cyprus:

Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία


Česká republika

Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety


Estónsko:

Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletid

Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid


Fínsko:

Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletit


Francúzsko:

Cotriatec 5 mg/12,5 mg comprimés


Nemecko:

Delix 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten

Ramilich Comp 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten


Grécko:

Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία


Maďarsko:

Tritace HCT 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta

Ramipril HCT – ZENTIVA 2.5 mg/12.5 mg tabletta,, Ramipril HCT – ZENTIVA HCT 5 mg/25 mg tabletta


Írsko:

Tritazide tablets 2.5 mg/12.5 g


Taliansko:

Triatec HCT 2.5 mg/12.5 mg compresse, Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse

Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 2.5 mg/12.5 mg compresse

Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg compresse


Luxemburgsko:

Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten


Holandsko:

Tritazide 5 mg/25 mg tabletten


Poľsko:

Tritace 2.5 Comb 2.5 mg/12.5 mg tabletki, Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki


Portugalsko:

Triatec Composto 2.5 mg/12.5 mg comprimidos, Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos


Rumunsko:

Tritace 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg comprimate, Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate


Slovenská republika:

Tritazide 2,5 mg/12,5 mg, Tritazide 5 mg/25 mg


Slovinsko:

Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablete, Tritazide 5 mg/25 mg tablete


Švédsko:

Triatec Comp Mite 2.5 mg/12.5 mg tabletter, Triatec Comp 5 mg/25 mg tabletter


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 06/2014.


Táto písomná informácia pre používateľov neobsahuje všetky informácie o Vašom lieku. Ak máte akékoľvek otázky alebo v niečom nie ste si istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Page 9

Tritazide 5 mg/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.2014/00045

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/00936

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/01020SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tritazide 2,5 mg/12,5 mg

Tritazide 5 mg/25 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Tritazide 2,5 mg/12,5 mg obsahuje 2,5 mg liečiva ramipril a 12,5 mg liečiva hydrochlorotiazid.

Každá tableta Tritazide 5 mg/25 mg obsahuje 5 mg liečiva ramipril a 25 mg liečiva hydrochlorotiazid.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta 2,5 mg/12,5 mg

Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, na obidvoch stranách je označenie HNV a logo spoločnosti. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Tableta 5 mg/25 mg

Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, na obidvoch stranách je označenie HNW a logo spoločnosti. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Fixná kombinovaná dávka je indikovaná u pacientov, ktorých krvný tlak nie je možné spoľahlivo kontrolovať iba ramiprilom alebo iba hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie


Odporúča sa, aby sa liek Tritazide užíval denne, v rovnakom čase, najlepšie ráno.

Tritazidemožno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle, pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Tritazidesa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.


Dospelí

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku. Podávanie fixnej kombinácieramiprilu a hydrochlorotiazidu sa odporúča zvyčajne po titrácii dávky s jednou zo zložiek.


Liečba Tritazide sa má začínať najnižšou odporúčanou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, až pokiaľ sa nedosiahne želaná úroveň krvného tlaku; maximálna povolená dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti liečení diuretikami

U pacientov, ktorí sú súčasne liečení aj diuretikami, je potrebná zvýšená opatrnosť, keďže v začiatkoch liečby sa môže vyskytnúť hypotenzia. Pred začatím liečby Tritazidom je potrebné zvážiť zníženie dávky diuretík alebo prerušenie liečby diuretikami.


Ak prerušenie liečby nie je možné, odporúča sa, aby sa liečba začala s najmenšou možnou dávkou ramiprilu (1,25 mg denne) vo voľnej kombinácii. Odporúča sa, aby následne vykonaná zmena dennej dávky neprekročila dávku 2,5 mg ramiprilu / 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 5.2)

Pri ťažkej poruche funkcie obličiek je Tritazidekontraindikovaný, pretože obsahuje hydrochlorotiazid (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3). Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávky lieku Tritazide. Pacientom, ktorí majú klírens kreatinínu medzi 30 a 60 ml/min, má byť podávaná dávka s najnižšou fixnou kombináciou ramiprilu a hydrochlorotiazidu po podaní samostatnej dávky ramiprilu. Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Pacienti s poruchou funkcie pečene(pozri časť 5.2)

U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa musí liečba liekom Tritazide začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pri ťažkej poruche funkcie pečene je Tritazidekontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov, a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov.


Pediatrickí pacienti

Používanie lieku Tritazidesa neodporúča u detí a adolescentov mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


- Hypersenzitivita na liečivo, alebo na ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor, hydrochlorotiazid, iné tiazidové diuretiká, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku Tritazide (pozri časť 6.1).

- Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínuII (AIIRA).

- Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom (pozri časť 4.5).

- Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke.

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

- Laktácia (pozri časť 4.6).

- Ťažká porucha funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov.

- Klinicky relevantné poruchy elektrolytov, ktoré liečba liekom Tritazidemôže zhoršiť (pozri časť 4.4).

- Ťažká porucha funkcie pečene.

- Hepatická encefalopatia.

- Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné skupiny pacientov


Gravidita: počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako napríklad ramiprilom alebo antagonistami receptoru angiotenzínuII (AIIRA). Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


 • Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie


 • Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.

Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti s ťažkou hypertenziou

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.

Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Následkom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa u citlivých jedincov zaznamenala hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny fukcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), najmä v kombinácii s liekmi, ktoré tento systém ovplyvňujú. Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. podávaním ramiprilu s inými blokátormi renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa podávanie takejto kombinácie považuje za potrebné, odporúča sa dôkladne monitorovať funkciu obličiek.

Používanie ramiprilu v kombinácii s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) (pozri časť 4.3).


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.


- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


 • Primárny hyperaldosteronizmus

Kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu nie je vhodná na liečbu primárneho hyperaldosteronizmu. Ak ramipril + hydrochlorotiazid užívajú pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom, je nutné monitorovať plazmatickú hladinu draslíka.


 • Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


 • Pacienti s poruchami pečene

Elektrolytické poruchy spôsobené diuretickou liečbou, vrátane liečby hydrochlórotiazidom, môžu u pacientov s poruchami pečene spôsobiť pečeňovú encefalopatiu.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby, najmä v počiatočných týždňoch, sa musí sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky alebo renovaskulárnym ochorením, vrátane pacientov s hemodynamicky významnou jednostrannou stenózou renálnej artérie.


Poruchy obličiek

U pacientov s poruchou obličiek môžu tiazidy urýchliť urémiu. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môžu rozvinúť kumulatívne efekty liečiva. Ak sa preukáže progredujúce zhoršenie funkcie obličiek, ktoré je indikované zvýšením hladiny nebielkovinového dusíka, je nutné dôkladne prehodnotiť liečbu a zvážiť vysadenie diuretickej liečby (pozri časť 4.3).


Elektrolytová nerovnováha

Podobne ako u ostatných pacientov, ktorí sú liečení diuretikami, je potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenie elektrolytov v sére v príslušných intervaloch. Tiazidy, vrátane hydrochlórotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia a hypochloremická alkalóza). Aj keď môže pri užívaní tiazidových diuretík vzniknúť hypokaliémia, súbežná liečba ramiprilom môže hypokaliémiu spôsobenú diuretikami znížiť. Riziko hypokaliémie je najväčšie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s veľkou diurézou, u pacientov s nedostatočným príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH (pozri časť 4.5). Prvé meranie plazmatickej hladiny draslíka sa má urobiť počas prvého týždňa po začatí liečby. Ak sa zistí nízka hladina draslíka, musí sa urobiť náprava.

Je možný výskyt dilučnej hyponatriémie. Zníženie hladiny sodíka môže byť na začiatku asymptomatické a preto je nevyhnutné pravidelné kontrolovanie hladiny sodíka. U starších pacientov a pacientov, ktorí majú cirhózu, musí byť kontrolovanie častejšie.

Bolo dokázané, že tiazidy zvyšujú vylučovanie magnézia v moči, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Monitorovanie elektrolytov: hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Tritazide bola pozorovaná hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Monitorovanie elektrolytov: hyponatriémia

U niektorých pacientov liečených ramiprilom sa pozoroval syndrómneprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) a následná hyponatriémia. U starších ľudí a u iných pacientov s rizikom hyponatriémie sa odporúča pravidelné monitorovanie hladiny sodíka v sére.


Hepatická encefalopatia

Poruchy elektrolytov spôsobené diuretickou liečbou vrátane ličby hydrochlorotiazidom môžu u pacientov s ochorením pečene spôsobiť hepatickú encefalopatiu. V prípade hepatickej encefalopatie musí byť liečba okamžite ukončená.


Hyperkalciémia

Hydrochlorotiazid stimuluje renálnu reabsorbciu kalcia a môže spôsobiť hyperkalciémiu. Môže tiež interferovať pri testovaní funkcie prištítnych teliesok.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený angioedém(pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému je nutné liečbu liekom Tritazide ukončiť.

Bezodkladne sa musí začať núdzová liečba. Pacient musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.


U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Tritazide, (pozri časť 4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov) Po ukončení podávania ACE inhibítora príznaky intestinálneho angioedému vymizli.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby liekom Tritazide.


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ataktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermiu) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom
Hydrochlorotiazid ako sulfónamid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, čo má za následok akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zhoršenia zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a zvyčajne sa objavia v priebehu niekoľkých hodín až týždňov po začatí užívania lieku. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku. Primárnym opatrením je čo najrýchlejšie ukončenie podávania hydrochlórotiazidu. Promptnú lekársku alebo chirurgickú liečbu je potrebné zvážiť, ak je vnútroočný tlak stále mimo normy. Rizikové faktory pre rozvoj akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať alergiu na sulfónamidy alebo penicilíny v osobnej anamnéze.


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Atléti

Hydrochlorotiazid môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingového testu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba Tiazidom môže znížiť glukózovú toleranciu. U diabetických pacientov môže byť nutné upraviť dávky inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických prípravkov. Počas liečby tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.

Pri liečbe tiazidmi dochádza k zvýšeniu hladiny cholesterolu a triglyceridov. U niektorých pacientov môže liečba tiazidmi vyvolať hyperurikémiu alebo dnu.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.


Iné

U pacientov s alergickou anamnézou alebo anamnézou bronchiálnej astmy, ale aj bez daných anamnéz, sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Pri užívaní tiazidov bola popísaná možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie


Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátompre zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Lieky obsahujúce aliskirén: kombinácia ramiprilu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je u pacientov s diabetom mellitus alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek kontraindikovaná a u iných pacientov sa neodporúča(pozri časti 4.3 a 4.4).


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu):Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín, terazosín):Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie(pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (adrenalín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok lieku Tritazide:Odporúča sa sledovať krvný tlak. Okrem toho, účinok vazopresorických sympatomimetík môže byť zoslabený hydrochlorotiazidom.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek:Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Lítiové soli:Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať. Súbežné používanie tiazidových diuretík môže zvýšiť už zvýšené riziko lítiovej toxicity pri liečbe ACE inhibítormi. Preto sa neodporúča kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu s lítiom.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Hydrochlorotiazid môže oslabiť účinok antidiabetík. Preto sa v počiatočnej fáze kombinovanej liečby odporúča pozorné sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Tritazide. Naviac súčasná liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


Perorálne antikoagulanty: súbežné užívanie hydrochlorotiazidu môže znížiť účinok antikoagulantov.


Kortikosteroidy, ACTH, amfotericín B,karbenoxolon, veľké množstvá sladkého drievka, laxatíva (v prípade dlhodobého užívania) a iné kaliuretické látky alebo látky znižujúce plazmatickú hladinu draslíka: zvýšené riziko hypokaliémie.


Digitalisové prípravky, liečivá, ktoré predlžujú QT interval a antiarytmiká: pri poruchách elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia) môže byť zvýšená ich proarytmická toxicita alebo znížené antiarytmické účinky.

Metyldopa: možná hemolýza.


Kolestyramín a iné enterálne iónové meniče:. Znížené vstrebávanie hydrochlorotiazidu. Sulfónamidové diuretiká sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred týmito liekmi alebo štyri až šesť hodín po.


Svalové relaxanty typu kurare: možné zosilnenie a predĺženie myorelaxačného účinku.


Kalciové soli a lieky zvyšujúce plazmatickú hladinu kalcia: v prípade súbežného podávania hydrochlorotiazidu je možné očakávať zvýšenie sérovej hladiny kalcia; preto sa vyžaduje pozorné sledovanie koncentrácie kalcia v sére.


Karbamazepín: riziko hyponatriémie vzhľadom na aditívny účinok s hydrochlorotiazidom.

Jód obsahujúci kontrastné médiá: v prípade dehydratácie, ktorá je zapríčinená užívaním diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, existuje zvýšené riziko akútnej poruchy obličiek, predovšetkým pri užívaní vysokých dávok jódu obsahujúceho kontrastné médiá.


Penicilín: hydrochlorotiazid sa vylučuje v distálnom tubule a redukuje vylučovanie penicilínu.


Chinín : hydrochlorotiazid znižuje vylučovanie chinínu.


Heparín:Je možný nárast koncentrácie draslíka v sére.


Vildagliptín:Zvýšená incidencia výskytu angioedému bola zistená u pacientov užívajúcich ACE inhibítory a vildagliptín.


4.6 Gravidita a laktácia


Užívanie Tritazidesa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3).


Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormisa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom/ antagonistom receptoru angiotenzín II (AIIRA)počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri tiež časť 5.3). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu, oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


V prípade dlhodobého užívania počas tretieho trimestra gravidity môže hydrochlorotiazid spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a existuje riziko spomalenia rastu. Ďalej boli popísané zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov pri ich expozícii blízko termínu pôrodu. Hydrochlorotiazid môže znížiť plazmatický objem u matky a uteroplacentárny prietok krvi.


Tritazideje počas dojčenia kontraindikovaný.

Ramipril a hydrochlorotiazid sa vylučujú do materského mlieka v takej miere, že ich účinky sa u dojčených detí pravdepodobne prejavia aj pri terapeutických dávkach ramiprilu a hydrochlorotiazidu podaných dojčiacim ženám. Prenedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia sa ramipril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa. Hydrochlorotiazid je vylučovaný do materského mlieka. Tiazidy môžu u dojčiacich žien spôsobiť pokles až potlačenie tvorby mlieka. Môžu sa vyskytnúť prípady precitlivenosti na sulfónamidové deriváty, hypokaliémia a nukleárny ikterus. Vzhľadom na možnosť výskytu závažných nežiaducich účinkov z obidvoch látok u dojčených detí, je nutné sa rozhodnúť, či bude prerušená laktácia alebo liečba, pričom sa berie do úvahy dôležitosť liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov). Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil ramiprilu + hydrochlorotiazidu zahŕňa adverzné reakcie, ktoré sa vyskytujú v spojení s hypotenziou a/alebo odvodnením kvôli zvýšenej diuréze. Liečivo ramipril môže vyvolať pretrvávajúci suchý kašeľ, zatiaľ čo liečivo hydrochlorotiazid môže zhoršiť metabolizmus glukózy, lipidov a kyseliny močovej. Obe liečivá majú inverzné účinky na draslík v plazme. Medzi vážne nežiaduce účinky patria angioedém alebo anafylaktické reakcie, poruchy obličiek alebo pečene, pankreatitída, vážne kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná na základe týchto pravidiel:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane angíny pektoris, tachykardie, arytmie, palpitácií, periférneho edému


Infarkt myokardu

Poruchy krvi a lymfatického systému


Znížený počet bielych krviniek, znížený počet červených krviniek, hemolytická anémia, pokles hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiek


Zlyhanie kostnej drene, neutropénia vrátane agranulocytózy, pancytopénie, eozinofílie, hemokoncentrácia v dôsledku straty tekutín


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, tremor, poruchy rovnováhy, pocit pálenia, dysgeúzia, ageúziaMozgová ischémia vrátane mozgovej porážky a tranzitórneho ischemického záchvatu, zhoršené psychomotorické schopnosti, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane zahmleného videnia, konjunktivitída


Xantopsia, znížená lakrimácia spôsobená hydrochlorotiazidom, akútny glaukóm s uzavretým uhlom spôsobený hydrochlorotiazidom


Poruchy ucha a labyrintu


TinnitusPoruchy sluchu


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída

Sinusitída, dyspnoe, upchatý nosBronchospazmus, vrátane zhoršenia astmy, alveolitída, nekardiogénny pľúcny edém spôsobené hydrochlorotiazidom

Poruchy gastrointestinálneho traktuZápal gastrointestinálneho traktu, poruchy chuti, abdominálna nepohoda, dyspepsia, gastritída, nauzea, zápcha


Gingivitída spôsobená hydrochlorotiazidom

Vracanie, aftózna stomatitída, zápal jazyka, hnačka, bolesť v hornej časti brucha, sucho v ústach


Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady fatálneho konca), zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva


Sialoadenitída spôsobená hydrochlorotiazidom

Poruchy obličiek a močových ciest


Zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zhoršenie preexistujúcej proteinúrie


Intersticiálna nefritída spôsobená hydrochlorotiazidom


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioedém: veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; psoriatiformná dermatitída, hyperhidróza, vyrážka, zvyčajne makulopapulárna,

pruritus, alopéciaToxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívne reakcie, onycholýza, pemfigoidný alebo lichenoidný exantém, urtikária


Systémový lupus erythematosus spôsobený hydrochlorotiazidom

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


MyalgiaArtralgia, svalový spazmus


Svalová slabosť, muskuloskeletálna stuhnutosť, tetania spôsobené hydrochlorotiazidom

Poruchy endokrinného systému
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

Poruchy metabolizmu a výživy

Neadekvátne kontrolovaný diabetes mellitus, zhoršená znášanlivosť glukózy, zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, zhoršenie dny, zvýšenie hladiny cholesterolu a/alebo triglyceridov v krvi spôsobené hydrochlorotiazidom


Anorexia, znížená chuť do jedla


Znížená hladina draslíku v krvi, pocit smädu spôsobené hydrochlorotiazidom


Zvýšená hladina draslíku v krvi spôsobená ramiprilom


Znížená hladina sodíka v krvi


Glykozúria, metabolická alkalóza, hypochlorémia, hypomagneziémia, hyperkaliémia, dehydratácia spôsobené hydrochlorotiazidom


Poruchy ciev


Hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa, sčervenanie


Trombóza spôsobená závažným odvodnením, vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, Raynaudov fenomén, vaskulitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, asténia


Bolesť na hrudníku, pyrexia
Poruchy imunitného systému
Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie buď na ramipril alebo anafylaktické reakcie na hydrochlorotiazid, zvýšené antinukleárne protilátky

Poruchy pečene a žlčových ciest


Cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne s fatálnym koncom), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu


Cholecystitída spôsobená hydrochlorotiazidom


Akútne zlyhanie pečene, cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia


Znížené libido, gynekomastia


Psychické poruchy


Zhoršená nálada, apatia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku vrátane somnolencie


Stav zmätenosti, nepokoj, poruchy pozornosti


4.9 Predávkovanie


K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, srdcová arytmia, poruchy vedomia vrátane kómy, cerebrálne kŕče, paréza a paralytický ileus.

U pacientov s predispozíciou (napr. s prostatickou hyperpláziou) môže predávkovanie hydrochlorotiazidom vyvolať akútne zadržiavanie moču.

Pacient musí byť dôkladne monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté opatrenia zahŕňajú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ramipril a diuretiká, ATC kód C09BA05.


Spôsob účinku


Ramipril

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. ,,prodrug” ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.


Nakoľko angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík nie je celkom známy. Inhibuje reabsorpciu sodíka a chloridu v distálnom tubule. Zvýšené renálne vylučovanie týchto iónov sprevádza zvýšený odtok moču (zapríčinený osmotickým viazaním vody). Zvyšuje sa exkrécia draslíka a horčíka, poklesne vylučovanie kyseliny močovej.

Možný mechanizmus antihypertenzného účinku hydrochlorotiazidu : modifikovaná rovnováha sodíka, redukcia extracelulárnej vody a objemu plazmy, zmena renálno-vaskulárnej rezistencie, ako aj znížená odozva na noradrenalín a angiotenzín II.


Farmakodynamické účinky


Ramipril

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej arteriálnej rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podávanie ramiprilu hypertenzným pacientom vedie k zníženiu krvného tlaku v horizontálnej polohe a v stoji bez kompenzačného zrýchlenia tepu.

U väčšiny pacientov sa prejaví začiatok antihypertenzného účinku jednotlivej dávky v rozpätí jednej až dvoch hodín po perorálnom užití. Vrchol účinku jednotlivej dávky sa obvykle dosahuje za 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednotlivej dávky trvá obvykle 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok pokračujúcej liečby ramiprilom sa obvykle prejaví po 3 až 4 týždňoch. Ukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle vysadenie ramiprilu nemá za následok rýchle a výrazné opätovné zvýšenie krvného tlaku.


Hydrochlorotiazid

Vylučovanie vody a elektrolytov začína približne 2 hodiny po užití, dosahuje maximum za 4 hodiny a trvá 6 až 12 hodín.

Nástup antihypertenzného účinku sa dostaví za 3 až 4 dni a môže trvať ešte jeden týždeň po prerušení liečby.

Zníženie krvného tlaku sprevádza mierny vzostup filtračnej frakcie, renálno-vaskulárnej rezistencie a plazmovej renínovej aktivity.


Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu

V klinických štúdiách viedla táto kombinácia k väčšiemu zníženiu krvného tlaku ako v prípadoch, keď boli dané liečivá podávané samostatne. Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu má sklon k reverzii strát draslíka, ktoré sú spojené s diuretikami a to pravdepodobne blokádou systému renín-angiotenzín-aldosterón. Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom vytvára synergický efekt a tiež znižuje riziko hypokalémie, ktoré spôsobuje samostatne podávané diuretikum.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Ramipril


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou koncentráciou. Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mga dlhší po nižších dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát. Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Pacienti s poruchou funkcieobličiek(pozri časť 4.2)

U pacientov s poruchou funkcieobličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poruchou funkciepečene(pozri časť 4.2)

U pacientov s poruchoufunkcie pečene je metabolizovanie ramiprilu na ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Hydrochlorotiazid


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu absorbuje približne 70 % hydrochórotiazidu. Maximálna koncentrácia hydrochlorotiazidu sa dosiahne 1,5 až 5 hodín.


Distribúcia

Približne 40% hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmové proteíny.


Metabolizmus

Hydrochlorotiazid je v pečeni metabolizovaný v zanedbateľnej miere.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer úplne (viac než 95 %) renálnou cestou v nezmenenej podobe. Po perorálnom podaní jednotlivej dávky sa 50 až 70 % vylúči do 24 hodín. Polčas eliminácie je 5 až 6 hodín.


Pacientis poruchou funkcie obličiek(pozri časť 4.2)

Renálne vylučovanie hydrochlorotiazidu je u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek znížené a renálny klírens hydrochlorotiazidu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Tento fakt spôsobuje vysokú koncentráciu hydrochlorotiazidu v sére, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacientis poruchou funkcie pečene(pozri časť 4.2)

Pri cirhóze pečene sa nezaznamenali žiadne relevantné zmeny vo farmakokinetike hydrochorotiazidu. Farmakokinetické štúdie u pacientov so zlyhaním srdca nie sú k dispozícii.


Ramipril a hydrochlorotiazid

Súbežné podávanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu nemá žiadny vplyv na biologickú dostupnosť jednotlivých zložiek. Kombinovaná tableta sa môže považovať za bioekvivalentnú s liekmi obsahujúcimi každú zložku samotnú.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a myší nepreukazuje podávanie kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu žiadnu akútnu toxickú aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Opakovanými štúdiami na potkanoch a opiciach boli zistené iba zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov.

Neboli vykonané žiadne štúdie s kombináciou liečiv na mutagenicitu a karcinogenicitu, nakoľko samostatne podávané látky nevykazujú žiadne riziko.

Reprodukčné štúdie na potkanoch a zajacoch odhalili, že kombinácia liečiv je o trošku viac toxická ako samostatne podávané látky, no žiadna zo štúdií nepreukázala teratogénny účinok použitej kombinácie liečiv.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hypromelóza, predželatínovaný kukuricový škrob, mikrokryštalická celulóza, nátriumstearylfumarát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tritazide 2,5 mg/12,5 mg: balenia po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98, 99, 100, 300, 320 tabliet v PVC/Alu blistroch.


Tritazide 5 mg/25 mg: balenia po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100, 300, 320 tabliet v PVC/Alu blistroch.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Tritazide 2,5 mg/12,5 mg: 58/0002/99-S

Tritazide 50 mg/25 mg: 58/0085/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.3.1999


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


15Tritazide 5 mg/25 mg