+ ipil.sk

TRUND 750 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


TRUND®250mg

TRUND®500mg

TRUND®750mg

TRUND®1 000mg

filmomobalenétablety

levetiracetam


Pozornesiprečítajtecelúpísominformáciupredtým,akozačneteužívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písom informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu

prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný m. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca

aj vtedy,ak márovnaképríznakyakovy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa.


Vtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľasadozviete:

1. Čoje TRUNDa načosapoužíva

2. Čo potrebujete vedieť predtým, akoužijeteTRUND

3. AkoužívaťTRUND

4. Možnévedľajšieúčinky

5 AkouchovávaťTRUND

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je TRUND a na čo sa používa


TRUNDje liekprotiepilepsii(liek, ktorý sa používanaliečbuepileptických záchvatov).


TRUND sapoužíva:

samostatneu pacientovvovekuod16rokovsnovodiagnostikovanouepilepsiounaliečbu parciálnychzáchvatovsosekundárnougeneralizácioualebobeznej.

akoprídavnáliečbakinýmantiepileptikámnaliečbu:

 • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u pacientov vo veku od

jedného mesiaca,

 • myoklonických záchvatov u pacientov vo veku od 12 rokov s juvenilnou

myoklonickou epilepsiou

 • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u pacientov vo veku

od 12rokovsidiopatickougeneralizovanou epilepsiou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TRUND


NeužívajteTRUND

 • Ak ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek TRUNDU (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

 • Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete úživať TRUND.

 • ak máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny lekára. Lekár rozhodne, či sa má vaša dávka upraviť.

 • ak spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj puberty u vášho

dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.

 • ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je TRUND, sa vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u vás objaví akýkoľvek príznak depresie a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


Iné lieky a TRUND

Akužívatealebostevposlednomčaseužívaliďalšie lieky,vrátaneliekov,ktorýchvýdajnieje viazanýnalekárskypredpis,oznámte to, prosím,svojmulekárovi alebo lekárnikovi.


TRUNDa jedlo, nápoje a alkohol

TRUNDmôžeteužívaťsjedlomalebobezjedla.ZbezpečnostnýchvodovneužívajteTRUNDs alkoholom.


Tehotenstvoadojčenie

Predtým,akozačneteužívaťakýkoľvekliek, poraďte sasosvojímlekáromalebolekárnikom.


Akstetehotnáalebosadomnievate,žeby stemohlibyťtehotná,informujteo tom, prosím,svojholekára.

TRUND sa nemá užívať počas gravidity, ak to nie je úplne nevyhnutné. Možné riziko pre vaše nenarodené dieťa nie je známe. V štúdiách na zvieratách TRUND preukázal vedľajšie účinky na rozmnožovanie pri vyšších hladinách dávok než sú potrebné na kontrolu vašich záchvatov.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.


Vedenievozidielaobsluhastrojov

TRUNDmôženarušiťvašuschopnosťviesťvozidláaleboobsluhovaťakékoľveknástrojealebostroje,pretože TRUNDmôžespôsobovaťospalosť.Pravdepodobnosťje vyššianazačiatku liečby alebopo zvýšenídávky.Nemalibysteviesťvozidloaniobsluhovaťstroje,kýmsanestanoví,že vaša schopnosť vykonávaťtakétočinnostiniejeovplyvnená.


TRUNDobsahuje farbivo:

TRUND750 mg obsahuje farbivo oranžovú žlť (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívaťTRUND


VždyužívajteTRUNDpresnetak,akovámpovedalvášlekár.Ak siniesteniečímistý,overtesitou svojholekára. TRUNDsamuužívaťdvakrátdenne,jedenkrátránoa jedenkrátvečer,každýdeňpribližnevrovnakomčase. Užívajte toľkotabliet,koľkovámpredpísallekár.


Monoterapia


TRUND250 mg:

Dávkaudospelýchadospievajúcich(vovekuod16 rokov):

Zvyčajnádávka:medzi1000mg(4tablety)a3000mg(12tabliet)každýdeň.

AkzačínateužívaťTRUNDpoprvýkrát,vášlekárvámpredpíšenižšiudávkupočas2 týždňovpred podanímnajnižšejzvyčajnejdávky.

Príklad:akje vašadennádávka1000mg,musíteužívať2tablety ráno a2tablety večer.


Prídavnáliečba


Dávkaudospelýchadospievajúcich(1217rokov)shmotnosťou50kgalebo vyššou:

Zvyčajnádávka:medzi1000mg(4tablety)a3000mg(12tabliet)každýdeň.

Príklad:akje vašadennádávka1000mg,musíteužívať2tablety ráno a2tablety večer.


Dávkaudojčiat(623mesiacov),detí(211rokov)adospievajúcich(1217rokov)

shmotnosťounižšouako50kg:

VášlekárvámpredpíšenajvhodnejšiuliekovúformuTRUNDUpodľaveku,hmotnostia dávky.


Predojčatáadetivovekudo6rokovjevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


Zvyčajnádávka:medzi20mgnakgtelesnej hmotnosti a 60mgnakgtelesnej hmotnosti každý deň.


Príklad:prizvyčajnejdávke20mgnakgtelesnejhmotnostikaždýdeň,musítepodaťsvojmudieťaťus hmotnosťou25kg1tableturánoa 1 tabletu večer.


Dávkaudojčiat(16 mesiacov):

Predojčatájevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


TRUND500 mg:


Monoterapia


Dávkaudospelýchadospievajúcich(vovekuod16 rokov):

Zvyčajnádávka:medzi1000mg(2tablety)a3000mg(6tabliet)každýdeň.

AkzačínateužívaťTRUNDpoprvýkrát,vášlekárvámpredpíšenižšiudávkupočas2 týždňovpred podanímnajnižšejzvyčajnejdávky.

Príklad:akje vašadennádávka2000mg,musíteužívať2tablety ráno a2tablety večer.


Prídavnáliečba


Dávkaudospelýchadospievajúcich(1217rokov)shmotnosťou50kgalebo vyššou:

Zvyčajnádávka:medzi1000mg(2tablety)a3000mg(6tabliet)každýdeň.

Príklad:akje vašadennádávka1000mg,musíteužívať1tabletu ráno a1 tabletu večer.


Dávkaudojčiat(623mesiacov),detí(211rokov)adospievajúcich(1217rokov)

shmotnosťounižšouako50kg:

VášlekárvámpredpíšenajvhodnejšiuliekovúformuTRUNDUpodľaveku,hmotnostia dávky.


Predojčatáadetivovekudo6rokovjevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.

Zvyčajnádávka:medzi20mgnakghmotnosti a 60mgnakghmotnosti každý deň.


Dávkaudojčiat(16 mesiacov):

Predojčatájevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


TRUND750 mg:


Monoterapia


Dávkaudospelýchadospievajúcich(vovekuod16 rokov):

Zvyčajnádávka:medzi1000mga3000mg každý deň.

AkzačínateužívaťTRUNDpoprvýkrát,vášlekárvámpredpíšenižšiudávkupočas2 týždňovpred podanímnajnižšejzvyčajnejdávky.

Príklad:akje vašadennádávka3 000mg,musíteužívať2tablety ráno a2tablety večer.


Prídavnáliečba


Dávkaudospelýchadospievajúcich(1217rokov)shmotnosťou50kgalebo vyššou:

Zvyčajnádávka:medzi1000mga3000mgkaždýdeň.

Príklad:akje vašadennádávka1500mg,musíteužívať1 tabletu ráno a 1 tabletu večer.


Dávkaudojčiat(623mesiacov),detí(211rokov)adospievajúcich(1217rokov)

shmotnosťounižšouako50kg:

VášlekárvámpredpíšenajvhodnejšiuliekovúformuTRUNDUpodľaveku,hmotnostia dávky.


Predojčatáadetivovekudo6rokovjevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


Zvyčajnádávka:medzi20mgnakghmotnosti a 60mgnakghmotnosti každý deň.


Dávkaudojčiat(16 mesiacov):

Predojčatájevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


TRUND1 000 mg:


Monoterapia


Dávkaudospelýchadospievajúcich(vovekuod16 rokov):

Zvyčajnádávka:medzi1000mga3000mgkaždýdeň.

AkzačínateužívaťTRUNDpoprvýkrát,vášlekárvámpredpíšenižšiudávkupočas2 týždňovpred podanímnajnižšejzvyčajnejdávky.

Príklad:akje vašadennádávka2 000mg,musíteužívať1 tabletu ráno a1 tabletu večer.


Prídavnáliečba


Dávkaudospelýchadospievajúcich(1217rokov)shmotnosťou50kgalebo vyššou:

Zvyčajnádávka:medzi1000mga3000mgkaždýdeň.

Príklad:akje vašadennádávka2000mg,musíteužívať1tabletu ráno a1 tabletu večer.


Dávkaudojčiat(623mesiacov),detí(211rokov)adospievajúcich(1217rokov)

shmotnosťounižšouako50kg:

VášlekárvámpredpíšenajvhodnejšiuliekovúformuTRUNDUpodľaveku,hmotnostia dávky.


Predojčatáadetivovekudo6rokovjevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


Zvyčajnádávka:medzi20mgnakghmotnosti a 60mgnakghmotnosti každý deň.


Dávkaudojčiat(16 mesiacov):

Predojčatájevhodnejšouliekovou formou perorálny roztok TRUNDU100mg/ml.


Spôsobpodania:

TabletyTRUNDUzapitedostatočnýmmnožstvomtekutiny(napr. pohárom vody).


Dĺžkaliečby:

TRUNDsapoužívanadlhodobúliečbu.VliečbeTRUNDOMpokračujtetakdlho,akovámpovedal vášlekár.

Liečbuneukončujtebez dohodysosvojímlekárom,pretože to môže zosilniť vašezáchvaty.Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť liečbu TRUNDOM, poučí vás ako

postupne TRUND vysadzovať.


Akužijete viac TRUNDU, akomáte

Možné vedľajšie účinky predávkovania TRUNDOM sú ospalosť, motorický nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.

Pokiaľ ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára.

Váš lekár určí najlepšiu možnú liečbu predávkovania.


AkzabudneteužTRUND

Pokiaľstezabudlijednualeboviacerodávok,vyhľadajtesvojholekára.

Neužívajtedvojnásobnúdávku,abystenahradilivynechanútabletu.


AkprestaneteužívaťTRUND

Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa má TRUND vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu záchvatov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Takakovšetkylieky,aj TRUNDmôžespôsobovaťvedľajšieúčinky,hocisaneprejaviaukaždého.Povedztesvojmulekárovi,pokiaľmátečokoľvekz nasledovnéhoaznepokojujevásto.


Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu vyskytovať častejšie na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.


Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná pomocou nasledovného

pravidla:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)

Časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)

Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Veľmičasté:

 • nazofaryngitída,

 • somnolencia (ospalosť), bolesť hlavy.


Časté:

 • anorexia (strata chuti do jedla),

 • depresia, nepriateľstvo alebo agresivita, nespavosť, úzkosť, nervozita alebo podráždenosť,

 • kŕče, porucha rovnováhy, závrat (pocit nestability), letargia, trasenie (mimovoľné chvenie),

 • vertigo (pocit točenia),

 • kašeľ,

 • bolesť brucha, hnačka, dyspepsia (tráviace ťažkosti), vracanie, nevoľnosť,

 • vyrážka,

 • asténia/ únava (vyčerpanosť).


Menej časté:

 • znížený počet krvných doštičieka/alebo znížený počet bielych krviniek,

 • zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie telesnej hmotnosti,

 • pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky, duševná porucha, abnormálne

správanie, halucinácia, zúrivosť,zmätenosť,záchvat paniky, citová nestabilita/kolísanie nálady, podráždenie,

 • amnézia (strata pamäti), porucha pamäti (zábudlivosť), abnormálna koordinácia/ataxia

(porušené zosúladenie pohybov), parestézia (mravčenie), narušená pozornosť (strata

koncentrácie),

 • diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie,

 • abnormálne funkčné pečeňové testy,

 • vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie, svalová slabosť, myalgia (bolesť svalov),

 • úrazy.


Zriedkavé:

 • infekcia,

 • znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krvinek,

 • závažné reakcie z precitlivenosti (DRESS),

 • pokles koncentrácie sodíka v krvi,

 • samovražda, poruchy osobnosti (problémy so správaním), nezvyčajné myslenie (pomalé

myslenie, neschopnosť sústrediť sa),

 • nekontrolovateľné svalové kŕče postihujúce hlavu, trup a končatiny, ťažkosti s kontrolovaním pohybov, hyperkinéza (hyperaktivita, nadmerná činnosť),

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),

 • zlyhanie pečene, hepatitída (žltačka),

 • pľuzgiere na koži, v ústach, v oblasti očí a pohlavných orgánov, kožná vyrážka.


Aksa u vás vyskytne akýkoľvekvedľajšíúčinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať TRUND


Tento liek uchovávajtemimodohľadu a dosahudetí.


Nepoužívajte tento liek podátumeexspirácie,ktorýjeuvedenýnakartónovejškatuľkea blistripoEXP.Dátumexspiráciesavzťahujenaposleddeňvmesiaci.


Tentolieknevyžaduježiadnezvláštnepodmienkynauchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


ČoTRUNDobsahuje

Liečivoje levetiracetam.


Ďalšie zložkysú:


Jadrotablety:

sodnásoľkroskarmelózy (typ B), povidón K30, koloidnýoxidkremičitýbezvodý, magnéziumstearát.


Filmovávrstva 250 mg:

hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),makrogol/PEG 400, čistený mastenec,indigokarmínovýhlinitýlak(E132).


Filmovávrstva 500 mg:

hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),makrogol/PEG 400, čistený mastenec,žltý oxid železa(E172).


Filmovávrstva 750 mg:

hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),makrogol/PEG 400, čistený mastenec,žlť oranžová (E110), červený oxid železa(E172).


Filmovávrstva 1 000 mg:

hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),makrogol/PEG 400, čistený mastenec


Akovyzerá TRUNDa obsahbalenia

250 mg: modré,podlhovasté filmom obalené tablet sdeliacouryhous rozmermi 12,9x6,1 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do papierovejskladačkyobsahujúcej20,30,50,60,100a 200filmomobalenýchtabliet.


500 mg: žlté,podlhovastéfilmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 16,5x7,7 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do papierovejskladačkyobsahujúcej10, 20,30,50,60,100, 120a 200filmomobalenýchtabliet.


750 mg: oranžové,podlhovastéfilmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 18,8x8,9 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do papierovejskladačkyobsahujúcej20,30,50,60,80, 100a 200filmomobalenýchtabliet.


1000 mg: biele,podlhovastéfilmom obalené tablet sdeliacouryhous rozmermi 19,2 x 10,2 mm zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrov vložené do papierovejskladačkyobsahujúcej10, 20,30,50,60,100 a 200filmomobalenýchtabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľrozhodnutiaoregistráciiavýrobca

Držiteľrozhodnutiaoregistrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, CY-3508 Limassol, Cyprus

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

 3. Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larisa Industrial Area, Larisa, P.O. Box 3012, GR41004, Grécko


Tento liek je schválený v členských krajinách Európskej Únie pod nasledujúcim názvom:


Bulharsko

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg филмиранитаблетки

Česká republika

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg potahované tablety

Holandsko

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg, filmomhulde tabletten

Maďarsko

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1000 mg filmtabletta

Poľsko

TRUND

Rumunsko

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1 000mg comprimate filmate

Slovenská republika

TRUND 250 mg/500 mg/750 mg/1 000 mg


Tátopísomnáinformáciaprepoužívateľabolanaposledyaktualizovaná v júni 2014.

TRUND 750 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOVLIEKU


TRUND 250mg

TRUND 500mg

TRUND 750mg

TRUND 1 000mg

filmomobalenétablety


2. KVALITATÍVNEAKVANTITAVNEZLOŽENIE


TRUND 250mg filmomobalenétabletyobsahu250mglevetiracetamu.

TRUND 500mg filmomobalenétabletyobsahu500mglevetiracetamu

TRUND 750mg filmomobalenétabletyobsahu750mglevetiracetamu.

TRUND 1 000mg filmomobalenétabletyobsahu1 000mglevetiracetamu.


Pomocná látka:

TRUND 750mg obsahuje 0,375 mg farbiva oranžová žlť (E110).


Úplný zoznampomocných látok, pozričasť6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Filmomobalenátableta.


250 mg: modré,podlhovasté filmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 12,9 x 6,1 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

500 mg: žlté,podlhovastéfilmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 16,5 x 7,7 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

750 mg: oranžové,podlhovastéfilmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 18,8 x 8,9 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

1000 mg: biele,podlhovastéfilmom obalené tablety sdeliacouryhous rozmermi 19,2 x 10,2 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICÚDAJE


4.1 Terapeutickéindikácie


TRUND je indikovanýakomonoterapia pri liečbeparciálnychzáchvatovsosekundárnougeneralizácioualebobeznejupacientovodveku16rokovsprávediagnostikovanouepilepsiou.


TRUND je indikovanýakoprídavnáterapia

priliečbeparciálnychzáchvatovsalebobezsekundárnejgeneralizácieudospelých,detía dojčiat vo veku od 1 mesiacasepilepsiou.

priliečbemyoklonickýchzáchvatovudospelýcha dospievajúcichodveku12rokovsjuvenilnou myoklonickouepilepsiou.

priliečbeprimárnychgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatovudospelýcha dospievajúcichodveku12rokov sidiopatickougeneralizovanouepilepsiou.


4.2 Dávkovaniea spôsobpodávania


Dávkovanie


Monoterapiaudospelýchadospievajúcichodveku16rokov


Odporúčanáúvoddávkaje250mgdvakrát denne, ktorújemožnépo2týždňochzvýšiťnazačiatočnúterapeutickúvku500 mgdvakrátdenne.Dávkuje možnéďalejzvyšovaťo 250mgdvakrát dennekaždé dvatýždnevzávislostiodklinickejodpovede.Maximálnadávkaje 1500mgdvakrátdenne.


Prídavnáliečbaudospelých(≥18rokov)adospievajúcich(1217rokov)shmotnosťou50kgalebo vyššou


Začiatočnáterapeutickádávkaje 500mgdvakrátdenne.Stoutodávkoumožnozačaťv prvýd

liečby. V závislostiodklinickejodpovedea znášanlivostimožnodennúdávkuzvýšiťaž na1500mgdvakrátdenne. Dávkujemožnézvyšovaťaleboznižovaťo500mgdvakrátdennekaždédvaaž štyritýždne.


Osobitné skupinypacientov


Staršípacienti(65rokovastarší)


Ustaršíchpacientovsozhoršenoufunkciouobličieksaodporúča úpravadávky (pozrinižšiePoruchafunkcieobličiek“).


Poruchafunkcieobličiek


Dennádávkasamupodľafunkcieobličiek upraviťindividuálne.


Predospelýchpacientovpoužite nasledovnú tabuľkua dávkuupravte zodpovedajúcimspôsobom.Pripoužitítejtotabuľky pre dávkovanieje potrebnéstanoviťklírenskreatinínu(CLcr)pacientavml/min.U dospelýcha dospievajúcichshmotnosťou 50 kgalebovyššou je možnéCLcrv ml/minstanoviť

zmeraniakreatinínuvsére(mg/dl)pomocounasledovnejrovnice:


[140-vek (roky)]x hmotnosť(kg)

CLcr(ml/min)=-------------------------------------------- (x0,85užien)

72xkreatinínv sére (mg/dl)


CLcrsapotomprepočítapodľanasledujúcehovzorcanaplochupovrchutela (bodysurfacearea,BSA):


Clcr(ml/min)

CLcr(ml/min/1,73m²)=------------------------x1,73

BSApacienta(m²)


Úpravadávkyudospelýcha dospievajúcichpacientovstelesnouhmotnosťou viac ako50kgs poruchoufunkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

> 80

500 1500 mg dvakrát denne

Mierna

50-79

500 1000 mg dvakrát denne

Stredne závaž

30-49

250 až 750 mg dvakrát denne

Závažná

< 30

250 až 500 mg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti v terminálnom štádiu zlyhania obličiek (1)

-

500 1 000 mg jedenkrát denne (2)

(1)Vprvýdeňliečbylevetiracetamomsaodporúčapodaťúvodnúdávku750 mg.

(2) Po dialýzesaodporúčadodatočnádávka 250 500mg.


Udetísporuchoufunkcieobličiekjepotrebnéupraviťdávkulevetiracetamupodľafunkcieobličiek,pretožeklírenslevetiracetamuzávisíod funkcie obličiek.Totoodporúčaniejezaloženénaštúdiis dospelými pacientmisporuchoufunkcieobličiek.


CLcrvml/min/1,73m²jemožnéodhadnúťzostanovenéhosérovéhokreatinínu(mg/dl)premladých dospievajúcich,detia dojčatáspoužitímnasledujúcehovzorca(Schwartzovvzorec):


Výška(cm)xks

CLcr(ml/min/1,73 m2)=--------------------------------------

Sérový kreatinín (mg/dl)


ks=0,45predonosenédojčatávovekudo1roka; ks=0,55predetimladšieako13rokova dospievajúcedievčatá;ks=0,7predospievajúcich chlapcov


Úpravadávkovaniapredojčatá,detia dospievajúcichpacientovshmotnosťou menejako

50kg s poruchoufunkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min/1,73 m2)

Dávka a frekvencia (1)

Dojčatá od 1 do 6 mesiacov

Dojčatá od 6 do

23 mesiacov, deti a dospievajúci s hmotnosťou do 50 kg

Normálna

> 80

7 21 mg/kg (0,07

0,21 ml/kg) dvakrát denne

10 30 mg/kg (0,1

0,3 ml/kg) dvakrát denne

Mierna

50-79

7 14 mg/kg (0,07

0,14 ml/kg) dvakrát denne

10 20 mg/kg (0,1

0,2 ml/kg) dvakrát denne

Stredne závažná

30-49

3,5 až 10,5 mg/kg (0,035 až

0,105 ml/kg) dvakrát denne

5 15 mg/kg (0,05

0,15 ml/kg) dvakrát denne

Závažná

< 30

3,5 až 7 mg/kg (0,035

0,07 ml/kg) dvakrát denne

5 10 mg/kg (0,05

0,1 ml/kg) dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti

v terminálnom štádiu zlyhania obličiek

--

7 až 14 mg/kg (0,07

0,14 ml/kg) jedenkrát denne

(2) (4)

10 až 20 mg/kg (0,1

0,2 ml/kg) jedenkrát denne

(3) (5)


(1)TRUND perorálnyroztoksamápoužívaťpredávkynižšieako250mga prepacientov,ktorínieschopní prehĺtaťtablety.

(2)Vprvýdeňliečbylevetiracetamomsaodporúčaúvodnávka10,5mg/kg(0,105 ml/kg).

(3) V prvýdeňliečbylevetiracetamomsaodporúčaúvodná dávka15mg/kg(0,15ml/kg).

(4)Podialýzesaodporúčadodatočnádávka 3,5 7mg/kg(0,0350,07ml/kg).

(5) Po dialýzesaodporúčadodatočnádávka 5 až 10mg/kg(0,05až 0,10 ml/kg).


Poruchafunkciepečene


Upacientovsmiernouaž strednezávažnouporuchoufunkciepečenenieje potrebnážiadna úpravadávky. U pacientovsozávažnouporuchoufunkciepečenemôžeklírenskreatinínupodhodnocovaťinsuficienciuobličiek.Pretosapriklírensekreatinínu<60ml/min/1,73m2odporúčaznížiťdennúudržiavaciudávkuo50%.


Pediatrická populácia


Lekármápredpísaťnajvhodnejšiuliekoformu,baleniea silupodľaveku,hmotnostia dávky.


Liekováformatablietnieje prispôsobenáprepoužívanieudojčiata detívovekudo6rokov.Levetiracetam perorálnyroztokje uprednostňovanáliekováformaprepoužívaniev tejto skupine pacientov. Okremtohodostupné silytabliet nie sú vhodprezačiatok liečbyudetístelesnouhmotnosťou nižšou ako25kg,pre pacientov,ktorínieschopní prehĺtaťtabletyaleboprepodávaniedávoknižšíchako250mg.Vovšetkých vyššieuvedenýchprípadochsa má použiť levetiracetamperorálnyroztok.


Monoterapia


Bezpečnoaúčinnolevetiracetamu udetíadospievajúcichvovekudo16rokovakomonoterapia neboli stanovené. Kdispozíciiniežiadneúdaje.


Prídavnáliečbapredojčatávoveku623mesiacov,deti(211rokov)adospievajúcich(1217rokov) s hmotnosťounižšouako50kg


Levetiracetam perorálnyroztokje uprednostňovanáliekováformaprepoužívanieu dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.


Začiatočnáterapeutickádávkaje10mg/kgdvakrát denne.

V závislostiodklinickejodpovedea znášanlivostimožnodávkuzvýšiťaž na30mg/kgdvakrátdenne.Zmenyvkynemajúprekročiťzvýšeniealebozníženieo10mg/kgdvakrátdennekaždédvatýždne.Má sapoužiť najnižšiaúčinná dávka.

Dávkaudetíshmotnosťou50kg alebo vyššoujerovnakáakoudospelých.


Odporúčanédávky predojčatávovekuod6mesiacov,detia dospievajúcich:

Hmotnosť

Začiatočná dávka:

10 mg/kg dvakrát denne

Maximálna dávka:

30 mg/kg dvakrát denne

6 kg (1)

60 mg (0,6 ml) dvakrát denne

180 mg (1,8 ml) dvakrát denne

10 kg (1)

100 mg (1 ml) dvakrát denne

300 mg (3 ml) dvakrát denne

15 kg (1)

150 mg (1,5 ml) dvakrát denne

450 mg (4,5 ml) dvakrát denne

20 kg (1)

200 mg (2 ml) dvakrát denne

600 mg (6 ml) dvakrát denne

25 kg

250 mg dvakrát denne

750 mg dvakrát denne

od 50 kg (2)

500 mg dvakrát denne

1 500 mg dvakrát denne
(1) Detishmotnosťou25 kgalebonižšoumajúprednostnezačaťliečbu perorálnym roztokom levetiracetamu 100 mg/ml.

(2) Dávkaudetí a dospievajúcichshmotnosťou50 kgalebovyššouje rovnakáakoudospelých.


Prídavnáliečbapredojčatávoveku16mesiacov

Prepoužívanieudojčiatje určená lieková formaperorálny roztok.


Spôsobpodania

Filmomobalenétabletysamusiaužívaťperorálne,prehĺtaťsdostatočnýmmnožstvomtekutinya možnoichužívaťsjedlomalebobezjedla.Dennádávkasapodávavdvochrovnakýchčiastkovýchdávkach.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťnaliečivo alebo nainéderiváty pyrolidónualebonaktorúkoľvekz pomocných látok.


4.4 Osobitnéupozorneniaaopatreniapripoužívaní


Vysadenie

Aksamulevetiracetamvysadiť, podľasúčasnejklinickejpraxesaodporúčavysadzovaťhopostupne(napr.u dospelýchadospievajúcichshmotnosťouviacako50kg: znižovanie o500mgdvakrátdenne každédva až štyritýždne,udojčiatstaršíchako6mesiacov,detía dospievajúcichshmotnosťoudo 50 kg: nemá zníženie dávkyprekročiťpokles10mg/kgdvakrátdennekaždédvatýždne;udojčiat(mladších ako6mesiacov):nemá zníženie dávkyprekročiťpokles7mg/kgdvakrátdennekaždé dva týždne).


Renálna insuficiencia

PodávanieLevetiracetamupacientomsporuchoufunkcieobličieksi môževyžadovaťúpravudávky.Upacientovsozávažnouporuchoufunkciepečenesapredstanovenímdávkyodporúčaposúdiťfunkciuobličiek (pozričasť 4.2).


Samovražda

Upacientovliečenýchantiepileptikami(vrátanelevetiracetamu)bolihlásenéprípadysamovraždy,pokusovo samovraždu,samovražednýchmyšlienokasprávania.Meta-analýzarandomizovaných,placebomkontrolovanýchštúdiísantiepileptikamipreukázalamalézvýšenierizikasamovražednýchmyšlienok a správania. Mechanizmusvznikutohtorizikanieje známy.


Ztohtodôvodusamajúupacientovsledovaťpríznakydepresiea/alebosamovražedných myšlienoka správania amása zvážiťvhodnáliečba.Pacientom(aichopatrovateľom)saodporučiť,abyvprípadevýskytupríznakovdepresiea/alebosamovražednýchmyšlienokalebosprávania,okamžitevyhľadalilekárskupomoc.


Pediatrická populácia

Liekováformatablietnieje prispôsobenáprepoužívanieudojčiata detívovekudo6rokov.


Dostupné údajeudetínenaznačilivplyvnarasta pubertu.Avšakdlhodobéúčinky u detínaschopnosť učiťsa,inteligenciu,rast,endokrinnúfunkciu,pubertua plodnosťnaďalejneznáme.


Bezpečnoaúčinnolevetiracetamusanehodnotila dôkladne udojčiatsepilepsioumladšíchako

1rok.Len35dojčiatmladšíchako1roksparciálnymizáchvatmiboloexponovanýchvklinickýchštúdiách,z nichlen13bolomladšíchako6mesiacov.


TRUND 750 mg filmom obalené tablety obsahujú oranžovú žlť (E110), ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.


4.5 Liekovéainéinterakcie


Antiepileptiká

Predmarketingovéúdajezklinickýchštúdiívykonanýchnadospelýchukazujú,že levetiracetamnemalvplyv na sérové koncentráciepodávanýchantiepileptík(fenytoín,karbamazepín,kyselinavalproová,fenobarbital,lamotrigín,gabapentína primidon)a že tieto antiepileptikáneovplyvnilifarmakokinetikulevetiracetamu.


Rovnakoakoudospelých,aniudetskýchpacientovužívajúcichdo60 mg/kg/deňlevetiracetamunie je žiadnydôkazklinickyznamnýchliekovýchinterakcií.

Retrospektívnehodnoteniefarmakokinetickýchinterakciíudetía dospievajúcichsepilepsiou(4

17rokov)potvrdilo,žeprídavnáliečbasperorálnepodávaným levetiracetamom neovplyvnilasérové koncentrácievrovnovážnomstavesúbežnepodávanéhokarbamazepínua valproátu.Avšakúdajenaznačujúo 20%vyššíklírenslevetiracetamuudetíužívajúcichenzýmyindukujúceantiepileptiká.Úprava dávkysa nevyžaduje.


Probenecid

Zistilosa,žeprobenecid(500mgštyrikrátdenne),blokátorrenálnejtubulárnejsekrécie,inhibujerenálnyklírens primárnehometabolitu,nievšaklevetiracetamu.Koncentráciauvedenéhometabolituvšakzostávanízka.Možno očakávať,že ostatnéliekyvylučované aktívnoutubulárnou sekréciou bytiežmohliznižovaťrenálnyklírens metabolitu.Účinoklevetiracetamunaprobenecidsanezisťovala účinoklevetiracetamunaďalšieaktívne vylučovanélieky,napr.NSAID,sulfónamidya metotrexátniejeznámy.


Perorálne kontraceptívaa inéfarmakokinetickéinterakcie

Levetiracetamvdávke1000mgdennenemalvplyvnafarmakokinetikuperorálnychkontraceptív (etinylestradiol a levonorgestrel);endokrinnéparametre(luteinizačhormóna progesterón)sanezmenili.Levetiracetamvdávke2000mgdenne nemal vplyvnafarmakokinetikudigoxínu a warfarínu;protrombínovéčasysanezmenili.Súbežnépodávaniesdigoxínom,perorálnymi kontraceptívami a warfarínomneovplyvnilofarmakokinetikulevetiracetamu.


Antacidá

Niekdispozíciížiadneúdajeovplyveantacídnavstrebávanielevetiracetamu.


Jedlo a alkohol

Jedloneovplyvnilorozsahvstrebávanialevetiracetamu,ale rýchlosťvstrebávaniasamierneznížila.


Niek dispozíciížiadneúdajeointerakciilevetiracetamusalkoholom.


4.6 Fertilita,graviditaalaktácia


Gravidita

Niekdispozíciidostatočnéúdajeopoužitílevetiracetamuugravidnýchžien.Štúdienazvieratáchpreukázalireprodukčnútoxicitu (pozri časť5.3).Niejeznámepotenciálnerizikouľudí.

TRUND saneodporúčaužívať počasgravidityani užienvofertilnomveku,ktorénepoužívajúantikoncepciu,pokiaľ to nie jednoznačnenevyhnutné.


Rovnakoakouinýchantiepileptík,fyziologickézmenypočasgraviditymôžuovplyvniťkoncentráciu levetiracetamu.Počasgraviditybolpozorovanýpoklesplazmatickejkoncentrácie levetiracetamu.Tento poklesje výraznejší počas tretieho trimestra(do60%východiskovejhodnoty koncentrácie pred graviditou).Pregravidnúženuliečenúlevetiracetamomsazabezpečiťadekvátnyklinickýmanažment.Vysadenie antiepileptickej liečbymôževiesťkexacerbáciiochorenia,ktorémôžepoškodiťmatkuaplod.


Laktácia

Levetiracetamsavylučujedomaterskéhomlieka.Dojčeniesapretoneodporúča.Avšak,vprípade,že je liečba levetiracetamompotrebnápočasdojčenia,pomerprínosu/rizikaliečbyby sa maluvážiťvzhľadomk významudojčenia.


Fertilita

Vštúdiáchuzvieratsanezistilžiadnyvplyvnafertilitu(pozričasť5.3).Niekdispozíciižiadneklinickéúdaje,nieje známepotenciálnerizikouľudí.


4.7 Ovplyvnenieschopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


Neuskutočnilisažiadneštúdieoúčinkoch na schopnosťviesťvozidláa obsluhovaťstroje.

Vzhľadomnamožnúrozdielnuindividuálnucitlivosťniektorípacientimôžunajnazačiatkuliečby alebopo zvýšenídávkypociťovospalosťaleboinésympmyvsúvislostiscentrálnymnervovýmsystémom. Preto sau týchtopacientovodporúčaopatrnosťprivykonávaní náročných aktivít,napr.privedení vozidielalebopriobsluhestrojov.Pacientomsaneodporúčaviesťvozidláaniobsluhovaťstroje, kýmsanestanoví,že ich schopnosťvykonávaťtakétočinnostiniejeovplyvnená.


4.8 Nežiaduceúčinky


Súhrnbezpečnostnéhoprofilu


Profil nežiaducich udalostí uvedený nižšie vychádza z analýzy združených, placebom kontrolovaných

klinických skúšaní so všetkými skúmanými indikáciami s celkovým počtom 3 416 pacientov liečených

levetiracetamom. Tieto údaje sú doplnené o používanie levetiracetamu v zodpovedajúcom

nezaslepenom predĺžení štúdií rovnako, ako zo sledovania po uvedení lieku na trh. Najčastejšie hlásené

nežiaduce reakcie boli nazofaryngitída, somnolencia, bolesť hlavy, únava a závrat. Profil bezpečnosti

levetiracetamu je celkovo podobný vo všetkých vekových skupinách (dospelí a pediatrickí pacienti) a vo všetkých schválených epileptických indikáciách.


Zoznamnežiaducichreakcií zoradených do tabuľky


Nežiaducereakciehlásenévklinickýchštúdiách(udospelých,dospievajúcich,detía dojčiat

>1mesiac)a z postmarketingovýchskúsenostíuvedenévnasledujúcejtabuľkepodľatriedorgánových systémova podľafrekvencie. Frekvenciasa definujenasledovne:veľmičasté (1/10);časté(≥ 1/100 až < 1/10);menejčasté (≥ 1/1000<1/100);zriedkavé(≥1/10000až <1/1000);veľmizriedkavé(<1/10000)


TOS MedRA

Kategória frekvencie

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy

NazofaryngitídaInfekcia

Poruchy krvi a lymfatického systémuTrombocytopénia, leukopénia(1)

Pancytopénia(1,2), neutropénia(1)

Poruchy imunitného systému
Liekové reakcie s eozinofíliou a systémovými syndrómami (DRESS)

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

Zníženie hmotnosti(1), zvýšenie hmotnosti

Hyponatriémia

Psychické poruchy


Depresia, nepriateľstvo/ agresia, úzkosť(1), nespavosť, nervozita/ podráždenosť

Pokus o samovraždu(1), myšlienky na samovraždu(1), psychotická porucha(1), abnormálne správanie(1), halucinácia(1), hnev(1), stav zmätenosti(1), záchvat paniky, citová labilita/zmeny nálady, agitácia

Dokonaná samovražda(1), porucha osobnosti, nezvyčajné myslenie

Poruchy nervového systému

Somnolencia, bolesť hlavy

Kŕče, porucha rovnováhy, závrat, letargia, tremor

Amnézia, porucha pamäti, nezvyčajná koordinácia/ ataxia, parestézia(1), porucha pozornosti

Choreoatetóza(1), dyskinézia(1), hyperkinézia

Poruchy okaDiplopia, rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu


VertigoPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia


Kašeľ
Poruchy gastrointestinálného traktu


Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, vracanie, nevoľnosť


Pankreatitída(1)

Poruchy pečene a žlčových ciestAbnormálne testy pečeňovej funkcie(1)

Zlyhanie pečene(1),

hepatitída(1)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Alopécia(1), ekzém, pruritus

Toxická epidermálna nekrolýza(1), Stevens-Johnson syndróm(1), multiformný erytém(1)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalová slabosť, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia/ únavaÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuÚraz


(1) Nežiaduce reakcie pridané počas skúseností po uvedení na trh.

(2) V niektorých prípadoch bola identifikovaná supresia kostnej drene.


Popis vybraných nežiaducichreakcií


Rizikoanorexieje vyššie pri súbežnom podaní topiramátus levetiracetamom.

Vniekoľkýchprípadochalopéciesapovysadenílevetiracetamupozorovalaúpravastavu. V niektorých prípadoch pancytopénie bol identifikovaný útlm kostnej drene.


Pediatrická populácia


U pacientov vo veku 1 mesiac až do 4 rokov bolo levetiracetamom v placebom kontrolovaných a nezaslepených predĺženiach štúdií celkovo liečených 190 pacientov. Šesťdesiat (60) pacientov sa liečilo levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U pacientov vo veku 4-16 rokov bolo celkovo 645 pacientov liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách a nezaslepenom predĺžení štúdií, z ktorých 233 pacientov sa liečilo levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U oboch týchto pediatrických vekových rozmedzí boli tieto údaje doplnené o skúsenosti s používaním levetiracetamu po uvedení lieku na trh.


Profil nežiaducich udalostí levetiracetamu je celkovo podobný vo vekových skupinách

a v schválených epileptických indikáciách. Výsledky bezpečnosti u detských a dospievajúcich

pacientov v placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa zhodovali s profilom bezpečnosti

levetiracetamu u dospelých s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických nežiaducich reakcií, ktoré

boli častejšie u detí ako u dospelých. U detí a dospievajúcich vo veku 4 až 16 rokov bolo vracanie

(veľmi časté, 11,2 %), agitácia (časté, 3,4 %), kolísanie nálady (časté, 2,1 %), afektová labilita (časté,

1,7 %), agresivita (časté, 8,2 %), abnormálne správanie (časté, 5,6 %) a letargia (časté, 3,9 %) hlásené

častejšie ako u iných vekových skupinách alebo v celkovom profile bezpečnosti. U novorodencov a u detí vo veku od 1 mesiaca do 4 rokov bolo podráždenie (veľmi časté, 11,7%) a nezvyčajná koordinácia (časté, 3,3%) hlásené častejšie ako u iných vekových skupinách alebo v celkovom profile bezpečnosti.


Dvojitozaslepená,placebomkontrolovanápediatrickáštúdiabezpečnostisnon-inferiórnymdizajnomhodnotilakognitívnea neuropsychologickéúčinkylevetiracetamuudetívoveku4 16rokovsparciálnymizáchvatmi.Bolo konštatované,že levetiracetamsaneodlišoval(nebolinferiórny)odplaceba,pokiaľide ozmenuodvýchodiskovéhostavuvsreLeiter-Rnapozornosťa pamäť,zloženomskórekhodnoteniupamäti(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore)upopuláciesplňujúcejprotokolštúdie.Výsledkytýkajúce sa behaviorálnehoa emočnéhofungovanianaznačovaliu pacientovliečených levetiracetamom zhoršenie,pokiaľideoagresívnesprávanie,čo bolomeranéštandardizovanýma systematickýmspôsoboms použitímoverenéhonástroja(CBCL-AchenbachChild BehaviorChecklist;Achenbachovkontrolnýzoznamsprávaniadetí).

Avšak,ujedincov,ktoríužívali levetiracetamvdlhodobejnezaslepenejnáslednejštúdii,nedošlov priemerekzhoršeniubehaviorálnehoa emočného fungovania;obzvlášťmieryagresívnehosprávanianeboli horšieoprotivýchodiskovémustavu.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Popredávkovaniachlevetiracetamom sapozorovalasomnolencia, nepokoj,agresia,zníženýstupeňvedomia,depresia dýchaniaa kóma.


Liečbapredávkovania


Poakútnompredávkovanímožnovyprázdniťžalúdokvýplachomžalúdkaalebovyvolanímvracania.Neexistuje žiadnešpecifickéantidotumlevetiracetamu.Liečbapredávkovaniabyťsymptomatickáamôžezahŕňať hemodialýzu.Účinnovylučovanialevetiracetamudialýzouje60%a primárnehometabolitu74%.


5. FARMAKOLOGICVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamickévlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, inéantiepileptiká,ATCkód:N03AX14.


Liečivolevetiracetamje pyrolidónovýderivát(S-enantiomérα-etyl-2-oxo-1-pyrolidínacetamid),chemickynesúvisiacisliečivami v súčasnýchantiepileptikách.


Mechanizmusúčinku


Mechanizmusúčinkulevetiracetamuneboldoposiaľcelkomobjasnený,zdásavšak,že je odlišnýodúčinkov ostatných vsúčasnostipoužívaných antiepileptík.Pokusyinvitroa invivonapovedajú,že levetiracetam neovplyvňujeanizákladnécharakteristikybuniekaninormálnyprenosnervovýchvzruchov.

Invitroštúdieukazujú,že levetiracetamovplyvňujehladinuCa2+v neurónochčiastočnou inhibíciou kalciových kanálov typuNazníženímuvoľňovaniaCa2+z intracelulárnychzásobvneurónoch.

Levetiracetam naviacčiastočneantagonizujezníženieaktivityGABA-a glynovýchkanálov

spôsobenézinkoma ß-karbolínmi.Okremtohosalevetiracetampodľa invitroštúdiíviaženašpecifickéväzbovémiestov mozgovomtkanivehlodavcov.Špecifickýmväzbovýmmiestomjesynaptickývezikulárnyproteín 2A, ktoje považovanýza súčasť procesov fúziea exocyzyvezikúlsneurotransmitermi.Levetiracetama jehoanalógymajúrôznuafinitukväzbenasynaptickývezikulárnyproteín2A,ktorákorelujesichpotenciálomk zábranevznikuzáchvatovvaudiogénnychmodeloch u myší.Uvedenýnáleznapovedá,že interakciamedzilevetiracetamoma synaptickýmvezikulárnym proteínom 2Abymohlaprispievaťkantiepileptickémumechanizmuúčinku lieku.


Farmakodynamické účinky


Levetiracetamposkytujeochranupredzáchvatmivoveľkompočtezvieracíchmodelovparciálnycha primárne generalizovanýchzáchvatovbeztoho,že by mal pro-konvulzívny účinok. Primárnymetabolitje neaktívny.

Účinokpriparciálnej i generalizovanejepilepsii(epileptiformvýboj /fotoparoxyzmálnaodpoveď)u človeka potvrdilširokéspektrumstanovenéhofarmakologickéhoprofilulevetiracetamu.


Klinická účinnoa bezpečno


Prídavnáterapiana liečbuparciálnychzáchvatovsalebobezsekundárnejgeneralizácieudospelých, dospievajúcich,detíadojčiatvovekuod1mesiacasepilepsiou.


Udospelýchsaúčinnolevetiracetamudokázalav3dvojito-zaslepenýchplacebomkontrolovanýchštúdiáchpri1000 mg,2000mgalebo3000 mg/deňpodávaných v 2rozdelenýchdávkachsdĺžkouliečby do18 týžov.Vsumárnejanalýzebolopercentopacientov,ktorídosiahli50%alebovýznamnejšie zníženie frekvencieparciálnychzáchvatovnatýždeňv porovnanísvýchodiskovýmstavompristabilnejdávke(12/14týždňov), 27,7%,31,6%a41,3%upacientovs1000,2000 alebo 3000mglevetiracetamua12,6%upacientovsplacebom.


Pediatrická populácia


Upediatrickýchpacientov(vek4až 16rokov)saúčinnosťlevetiracetamustanovilavdvojito-zaslepenejplacebomkontrolovanejštúdii,doktorejbolozaradených198pacientova malodĺžkuliečby 14 žov.V tejtoštúdiipacientiužívalilevetiracetamvofixnejdávke60mg/kg/deň(sdávkovanímdvakrátdenne).

44,6%pacientovliečenýchlevetiracetamoma 19,6%pacientovsplacebommalo50%alebo významnejšie zníženie frekvencieparciálnychzáchvatovza týždeňv porovnanísvýchodiskovýmstavom.Pridlhodobompokračovanív liečbe11,4%pacientovnemalozáchvatyminimálne 6 mesiacova 7,2%nemalozáchvatminimálne1rok.


Udetí(voveku1mesiac4roky)bolastanovenáúčinnolevetiracetamuvdvojitozaslepenej,placebomkontrolovanejštúdii,ktorázahrňovala116pacientova liečbatrvala5dní.Vtejtoštúdiidostávalipacientidennúdávku20mg/kg,25mg/kg,40 mg/kgalebo50mg/kgperorálnehoroztoku na základetitračného rozpisu podľaveku.Vtejtoštúdiibolapoužidávka20mg/kg/deňtitrovanána 40 mg/kg/dpredojčatávovekujedenmesiacaž 6mesiacov,a dávka25mg/kg/deňtitrovanána 50 mg/kg/dpredetivoveku6mesiacov4roky.Celkovádennádávkabolapodávanádvakrátdenne.


Primárnymukazovateľomúčinnosti bola mieraodpovedenaliečbu(percentopacientovs50 % poklesompriemernejdennejfrekvencieparciálnychzáchvatovodvýchodiskovéhostavu),ktobolahodnotená zaslepene centrálnymhodnotiteľomspoužitím48-hodinovéhovideoEEGzáznamu.Analýza účinnosti pozostávalazo 109pacientov, ktorímalinajmenej24hodínvideo EEG záznamu v obidvochobdobiach,východiskovom aj testovacom.43,6%pacientovliečenýchlevetiracetamoma 19,6%pacientovliečenýchplacebombolipovažovaní za respondentov.Výsledkysazhodujúnapriečvekovýmiskupinami.Pridlhodobompokračovanívliečbe8,6%pacientovnemalo záchvaty minimálne6mesiacova 7,8 %bolobezzáchvatovminimálne1rok.


Monoterapianaliečbuparciálnychzáchvatovsalebobezsekundárnejgeneralizácieupacientovodveku 16rokovsnovodiagnostikovanouepilepsiou.


Účinnolevetiracetamuvmonoterapii bola preukázanávdvojitozaslepenejparalelnejskupinenon- inferiority“ v porovnanískarbamazepínomsriadenýmuvoľňovaním(CR)u 576pacientovvo veku 16 rokovalebostaršíchsnovoalebonedávnodiagnostikovanouepilepsiou. U pacientov sa mohlivyskytovlen nevyprovokovanéparciálnezáchvatyalebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibolirandomizovanínaliečbu karbamazepínomCR 4001200mg/deňalebolevetiracetamom 1000 - 3000mg/deň,dĺžkaliečbybolado121 týžovvzávislostiodreakcie.Šesťmesačnéobdobiebez výskytuzáchvatovsadosiahlou73,0%pacientovliečenýchlevetiracetamoma 72,8%pacientovliečených karbamazepínomCR;upravenáabsolútnadiferenciamedzi liečbami bola 0,2%(95%CI:-7,88,2).Viac ako polovicajedincovnemalazáchvaty 12mesiacov(56,6%jedincovslevetiracetamoma 58,5%skarbamazepínomCR).


Vštúdiiodrážajúcejklinickúpraxbolomožnéuobmedzenéhopočtupacientov,ktoríreagovalinaprídavnú liečbulevetiracetamom(36dospelých pacientovzo69),vysadiťsúbežnúantiepileptickúliečbu.


Prídavnáterapiana liečbumyoklonickýchzáchvatovudospelýchadospievajúcichodveku12rokovs juvenilnoumyoklonickouepilepsiou.


Účinnolevetiracetamubolapreukázanávdvojitozaslepenejplacebomkontrolovanejštúdiis trvaním16 týžovupacientovvo veku12rokovastarších,ktorítrpelinaidiopatickúgeneralizovanúepilepsiusmyoklonickýmizáchvatmisrôznymisyndrómami.Väčšinapacientovmalavýskytjuvenilnejmyoklonickejepilepsie.

Vtejto štúdiiboladávkalevetiracetamu3000mg/deňpodávanáv2rozdelenýchdávkach. 58,3%pacientovliečenýchlevetiracetamoma 23,3%pacientovsplacebommalominimálne50%zníženiedennýchmyoklonickýchzáchvatovnatýždeň.Pridlhodobompokračovanív liečbe 28,6%pacientovnemalomyoklonickézáchvatyminimálne6mesiacova21,0%nemalomyoklonickézáchvatyminimálne1rok.


Prídavnáterapiana liečbuprimárnychgeneralizovanýchtonicko-klonickýchchvatovudospelýcha dospievajúcichodveku12rokovsidiopatickougeneralizovanouepilepsiou.


Účinnolevetiracetamubolapreukázanáv24-týždňovejdvojitozaslepenejplacebomkontrolovanejštúdii, doktorejbolizaradenídospelí,dospievajúci a obmedzenýpočetdetí,ktorítrpelinaidiopatickúgeneralizovanúepilepsiusprimárnymi generalizovanýmitonicko-klonickými(PGTC)záchvatmi s rôznymisyndrómami(juvenilnámyoklonickáepilepsia,juvenilnáabsenciaepilepsie,absenciaepilepsiev detstvealeboepilepsiasGrandMalzáchvatmipriprebudení).Vtejtoštúdiiboladávkalevetiracetamu3000 mg/deňpredospelýcha dospievajúcichalebo60mg/kg/deňpredetipodávaná v 2rozdelenýchdávkach.

72,2%pacientovliečenýchlevetiracetamoma 45,2%pacientovsplacebommalo50%alebovýznamnejšiezníženiefrekvenciePGTCzáchvatovnatýždeň.Pridlhodobompokračovanív liečbe 47,4 %pacientovnemalotonicko-klonickézáchvatyminimálne6mesiacova 31,5%nemalotonicko-klonickézáchvatyminimálne1rok.


5.2 Farmakokinetickévlastnosti


Levetiracetamje vysokorozpustnálátkasvysokouschopnosťouprieniku.Farmakokinetickýprofilje lineárnyprinízkej intra-i interindividuálnejvariabilite.Priopakovanompodávanísanemeníklírens.Nie súžiadnedôkazyoakejkoľvekpríslušnejvariabilitemedzipohlaviami,rasamialebocirkadiálnejvariabilite.Farmakokinetickýprofilzdravýchdobrovoľníkova pacientovsepilepsiouje porovnateľný.


Vzhľadomnaúplnéa lineárnevstrebávaniemožnopredvídaťplazmatickéhladinyz perorálnejdávky levetiracetamu,vyjadrenejvmg/kgtelesnejhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedanieje potrebnémonitorovať.


Bolapreukázanávýznamnákoreláciamedzikoncentráciamivslinácha vplazmeudospelýcha detí

(pomerkoncentráciívslinách/vplazmesapohybujevrozmedzíod1do1,7preperorálnutabletua 4hodinypodávkepreperorálnyroztok).


Dospelí a dospievajúci


Absorpcia


Levetiracetamsapoperorálnompodanírýchloabsorbuje.Absolútnabiologickádostupnosťpo perorálnomužitísablížiku100%.

Maximálneplazmatickékoncentrácie(Cmax)sadosiahnu1,3hodinypopodanídávky.
Rovnovážnystav sa dosiahnepodvochdňochprivkovacomrežimedvakrátdenne.

Maximálnekoncentrácie(Cmax)zvyčajne31µg/ml po jednorazovejdávke1000 mga43µg/ml po opakovanej dávke1000mgdvakrátdenne.

Rozsahvstrebávanianezávisíoddávkya nieje ovplyvnenýpodanímjedla.


Distribúcia


Niedostupnéžiadneúdajeodistribúciivtkaniváchľudí.

Levetiracetama anijehoprimárnymetabolitsavovýznamnejmiereneviažunabielkovinyvplazme

(<10%). Distribučný objemlevetiracetamujepribližne0,50,7l/kg,čojehodnotablízkacelkovémuobjemuvodyvorganizme.


Biotransformácia


Levetiracetamsauľudíextenzívnenemetabolizuje.Hlavnoumetabolickoucestou(24%dávky)je enzýmová hydrolýza acetamidovejskupiny.Izoenzýmypečeňovéhocytochrómu P450nepodporujúvznik primárneho metabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovejskupinysameralavoveľkompočtetkanívvrátanekrviniek. MetabolitucbL057je farmakologickyneúčinný.


Stanovilisatiež dva menejvýznamnémetabolity.Jedensazískalhydroxylácioupyrolidónového

kruhu(1,6 % dávky)adruhý otvorenímpyrolidónového kruhu(0,9%dávky).Ďalšieneidentifikovanézložkypredstavovaliiba0,6%dávky.


Invivosanezistilažiadnaenantiomerováinterkonverzialevetiracetamuani jehoprimárnéhometabolitu.


Invitrosazistilo,že levetiracetama jehoprimárny metabolit neinhibujúhlavnéizoformyľudskéhopečeňového cytochrómuP450(CYP3A4,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivituglukuronylovýchtransferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovejhydroxyzy.Okremtoholevetiracetamneovplyvňujein vitroglukuronidáciukyselinyvalproovej.

VkultúrachľudskýchhepatocytovmallevetiracetamminimálnyalebožiadnyúčinoknaCYP1A2,SULT1E1 aleboUGT1A1.LevetiracetamspôsobovalmiernuindukciuCYP2B6a CYP3A4.Invitro ainvivoúdajeointerakciisperorálnymikontraceptívami,digoxínoma warfarínomukazujú,že invivo sa neočakávažiadnavýznamnáindukciaenzýmov.Pretoje interakcialevetiracetamusimiliečivamialebonaopak nepravdepodobná.


Eliminácia


Plazmatickýpolčasudospelýchbol7±1hodinaa nelíšilsaanipodľadávky,spôsobu podaniaanipri opakovanom podávaní. Priemernýcelkosystémový klírens bol0,96 ml/min/kg.


Hlavnoucestouvylučovaniabolmoč,ktorýmsavylučovalopriemerne95%dávky(približne93%

dávkysavyčilodo48hodín).Stolicousavylúčilolen0,3%dávky.

Kumulatívnevylučovanielevetiracetamumočompočasprvých48hodíndosiahlo66%dávky;vprípade jehoprimárneho metabolitu24%dávky.

Renálnyklírenslevetiracetamuje 0,6ml/min/kga preucbL057je 4,2ml/min/kg,čoukazuje,že levetiracetam sa vylučujeglomerulárnoufiltráciousnáslednoutubulárnoureabsorpcioua že primárnymetabolitsaokremglomerulárnejfiltrácievylučujeaj aktívnoutubulárnousekréciou.


Vylučovanielevetiracetamukorelujesklírensomkreatinínu.


Starší pacienti


Ustaršíchpacientovje polčaspredĺženýpribližneo40 % (10až 11hodín).Súvitosozníženímfunkcieobličiekutejto populácie (pozri časť4.2).


Porucha funkcie obličiek


Zdanlivýsystémovýklírenslevetiracetamua jehoprimárneho metabolitukorelujesklírensomkreatinínu.Pretosaodporúčaupraviťudržiavaciu dennú dávkulevetiracetamupodľaklírensukreatinínuupacientovsostredne závažnoua závažnouporuchoufunkcieobličiek(pozričasť 4.2).


Uanurickýchdospelýchjedincovsterminálnymštádiomzlyhaniaobličiekbolpolčasmedzidialýzamipribližne25hodín a počasdialýzypribližne3,1hodiny.

Frakčnévylučovanielevetiracetamupočastypickej 4-hodinovej dialýzytvorilo51%.


Porucha funkcie pečene


Uosôbsmiernoua strednezávažnouporuchoufunkcie pečenenedochádzalokžiadnejvýznamnejzmene klírensulevetiracetamu.Uväčšinyosôbsozávažnouporuchoufunkciepečenebolklírenslevetiracetamuzníženýo vyše50%vdôsledkusprievodnejporuchyfunkcieobličiek(pozričasť4.2).


Deti a dospievajúci


Deti (4 až 12 rokov)


Popodaníjednorazovej perorálnej dávky(20mg/kg)deťomsepilepsiou(6-12rokov)bolpolčas levetiracetamu6hodín.Zdanlivýsystémovýklírensbolpribližneo 30%vyššínežudospelýchs epilepsiou.


Popodaní opakovaných perorálnychdávok(2060mg/kg/deň)deťomsepilepsiou(4až 12rokov) salevetiracetamrýchloabsorboval.Maximálnaplazmatickákoncentráciasapozorovala0,5až 1hodinupopodaní. Pozorovalosalineárnea dávkovoúmernézvýšeniemaximálnychplazmatických koncentrácií a plochypodkrivkou.Eliminačnýpolčasbolpribližne5hodín.Zdanlivýtelesnýklírensbol1,1ml/min/kg.


Dojčatá a deti(1 mesiacaž 4 roky)


Pojednorazovompodanídávky (20 mg/kg)100mg/mlperorálnehoroztokudeťomsepilepsiou(1mesiac až 4 roky)salevetiracetamrýchloabsorbovalamaximálneplazmatickékoncentráciesapozorovalipribližne1 hodinupopodaní.Farmakokineticvýsledkyukazujúkratšíeliminačnýpolčas(5,3 hodiny)akoudospelých(7,2 hodiny)a rýchlejší zdanlivý telesnýklírens(1,5 ml/min/kg)ako udospelých(0,96 ml/min/kg).


Vpopulačnejfarmakokinetickejanalýzeuskutočnenejupacientovvovekuod1mesiacado16rokovtelesná hmotnosťvýznamnekorelovalasozdanlivýmklírensom(klírenssazvyšovalsozvýšenímtelesnejhmotnosti)a sozdanlivýmdistribučnýmobjemom.Naobidvaparametremalvplyvajvek.Tentoefektbolzvýraznenýu mladších dojčiata ustupovalsozvyšujúcimsavekom,pričomokolo 4. rokuvekusastal zanedbateľným.


Vobochfarmakokinetickýchanalýzachpopuláciedošlokasi20%zvýšeniuzdanlivéhoklírensu levetiracetamu,keďbollevetiracetampodávanýspolusantiepileptikami,ktoréindukujúenzýmy.


5.3 Predklinickéúdajeobezpečnosti


Predklinickéúdajezískanénazákladeobvyklýchfarmakologickýchštúdiíbezpečnosti,genotoxicity, karcinogenicity neodhaliližiadneosobitnérizikopreľudí.

Nežiaduceúčinky nepozorovanévklinickýchštúdiách,ale zistené upotkanov,a vmenšomrozsahuumyší, pri expozíciivpodobnýchhladinách ako boliexpozičnéhladiny u človeka a s potenciálnymvýznamomprepoužitievklinickejpraxi,bolipečeňovézmenynaznačujúceadaptívnuodpoveď,akoje zvýšenáhmotnosťacentrilobulárnahypertrofia,infiltrácia tuku a zvýšené pečeňovéenzýmyvplazme.


Upotkanovsanepozorovaližiadnenežiaduceúčinky na fertilitualeboreprodukčnúkonnosťsamcov alebo samičiekpridávkachdo1800 mg/kg/deň(6-násobokmaximálnejdennejvkyodporúčanej pre ľudí prepočítanejna mg/m2aleboexpozíciu)urodičova generácieF1.


Boliuskutočnenédveštúdieembryo-fetálneho vývoja(EFVštúdie)upotkanovsdávkami400,1200a 3600mg/kg/deň.Privke3600mg/kg/deňdošlolenvjednejz týchtodvochEFVštúdií

knepatrnémuzníženiufetálnejhmotnosti,spojenémushraničnýmnárastompočtu kostnýchzmien/menšíchanomálií.Nedošlokžiadnemuovplyvneniumortalityembryíanikzvýšeniuvýskytumalformácií.NOAEL (hladinabezpozorovanýchnežiaducichúčinkov) bola 3600 mg/kg/deňpre gravidnésamicepotkanov(12násobokmaximálnejdennejdávkyodporúčanejpreľudíprepočítanejna mg/m2 plochypovrchutela)a 1200mg/kg/deňpreplody.


Boliuskutočnenéštyrištúdieembryo-fetálneho vývojaukrálikovsdávkami200,600,800,1200a

1800mg/kg/deň.Dávka1800 mg/kg/deňviedlakznačnejtoxiciteusamíc-matieka kzníženiufetálnejhmotnosti,spojenémusozvýšenýmskytomplodovskardiovaskulárnymi/kostrovýmianomáliami.NOAEL bola<200mg/kg/deňpresamice-matkya 200mg/kg/deňpreplody(rovnajúcasamaximálnejdennejdávke odporúčanejpreľudí prepočítanejnamg/m2plochy povrchutela).


Štúdiaperinatálnehoa postnatálnehovývojabolarealizovanáupotkanovsvkamilevetiracetamu

70,350 a 1800 mg/kg/deň.NOAELbola1800mg/kg/dpresamiceF0,rovnakoakopreprežitie,rast a vývojmláďatF1doodstavenia (6 násobokmaximálnejdennejdávkyodpočanejpreľudíprepočítanej na mg/m2plochy povrchutela).


Štúdiesnovorodencamiamláďatamiupotkanovapsovnepreukázaližiadnenežiaduceúčinkypri štandardnýchkoncovýchukazovateľochvojaa dozrievaniavdávkachaž do1800mg/kg/deň(6až 17násobokmaximálnejdennejdávkyodpočanejpreľudíprepočítanejnamg/m2plochy povrchutela).


6. FARMACEUTIC INFORMÁCIE


6.1 Zoznampomocnýchlátok


Jadro:

Sodnásoľkroskarmelózy (typ B)

Povidón K30

Koloidnýbezvodýoxidkremičitý

Magnéziumstearát


Filmovávrstva250 mg:

Hypromelóza

Makrogol/PEG 400

Oxid titaničitý(E171)

Čistený mastenec

Indigokarmínovýhliníkovýlak(E132)


Filmovávrstva500 mg:

Hypromelóza

Makrogol/PEG 400

Oxid titaničitý(E171)

Čistený mastenec

Žltý oxid železa(E172)


Filmovávrstva750 mg:

Hypromelóza

Makrogol/PEG 400

Oxid titaničitý(E171)

Čistený mastenec

Žlť oranžová (E110)

Červený oxid železa(E172)


Filmovávrstva1 000 mg:

Hypromelóza

Makrogol/PEG 400

Oxid titaničitý(E171)

Čistený mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3roky.


6.4 Špeciálneupozornenianauchovávanie


Tentolieknevyžaduježiadnezvláštnepodmienkynauchovávanie.


6.5 Druhobaluaobsahbalenia


TRUND 250 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrovvloženédopapierovejskladačky,ktoráobsahuje20, 30, 50,60,100 a 200 filmomobalenýchtabliet.


TRUND 500 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrovvloženédopapierovejskladačky,ktoráobsahuje10, 20, 30, 50,60,100, 120 a 200 filmomobalenýchtabliet.


TRUND 750 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDC blistrovvloženédopapierovejskladačky,ktoráobsahuje20, 30, 50,60,80, 100 a 200 filmomobalenýchtabliet.


TRUND 1000 mg filmom obalené tablety sú zabalené do Al/PVC-PE-PVDCblistrovvloženédopapierovejskladačky,ktoráobsahuje10, 20, 30, 50,60,100 a 200 filmomobalenýchtabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálneopatrenianalikvidáciu


Žiadnezvláštnepožiadavky.


7. DRŽITEĽROZHODNUTIAOREGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉČÍSLA


TRUND 250 mg: 21/0546/11-S

TRUND 500 mg: 21/0547/11-S

TRUND 750 mg: 21/0548/11-S

TRUND 1 000 mg: 21/0549/11-S


9. DÁTUMPRVEJREGISTRÁCIE/PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.Október 2011.


10. DÁTUMREVÍZIETEXTU


Jún 2014

TRUND 750 mg