+ ipil.sk

Tulosin 0,4 mgPríbalový letákSchválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2015/00676-REG.


Písomná informácia pre používateľa


Tulosin 0,4 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

tamsulozíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tulosin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tulosin

3. Ako užívať Tulosin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tulosin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tulosin a na čo sa používa


Tulosin obsahuje liečivo tamsulozín. Je to selektívny blokátor alfa1A/1D-adrenoreceptora, ktorý znižuje sťahy hladkej svaloviny v prostate a močovej rúre a tým sa zvyšuje prietok moču a uľahčuje sa močenie. Liek navyše potláča pocit nutkania na močenie.


Tulosin je určený pre mužov na liečbu komplikácií dolných močových ciest spojených so zväčšením prostaty (benígna hyperplázia prostaty). Tieto komplikácie môžu zahŕňať ťažkosti s močením (slabý prúd moču), odkvapkávanie, nutkanie na močenie, časté močenie v noci aj počas dňa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tulosin


Neužívajte Tulosin

 ak ste alergický na tamsulozín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); Precitlivenosť sa môže prejaviť ako náhly opuch mäkkých tkanív na tele (napr. hrdlo alebo jazyk), problémy s dýchaním a/alebo svrbenie alebo vyrážka (angioedém).

 ak máte závažné ochorenie pečene;

 ak máte závraty alebo ak trpíte mdlobami spôsobenými poklesom krvného tlaku, keď si náhle sadáte alebo vstávate (ortostatická hypotenzia).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako užijete Tulosin, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

  • Sú potrebné pravidelné návštevy u lekára kvôli sledovaniu vývoja vášho stavu.

  • Zriedkavo sa môžu vyskytnúť mdloby počas užívania Tulosinu rovnako ako u iných liekov tohto typu. Pri prvých prejavoch závratu alebo slabosti si sadnite alebo ľahnite, kým tieto príznaky nevymiznú.

  • Ak trpíte závažným poškodením obličiek, povedzte to svojmu lekárovi.

  • Ak sa pripravujete na operáciu alebo je u vás naplánovaná operácia sivého zákalu (katarakta), alebo zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm), prosím, povedzte svojmu očnému lekárovi, že užívate alebo ste predtým užívali, alebo plánujete užívať Tulosin. Lekár potom môže urobiť potrebné opatrenia s ohľadom na použitie liečebných a operačných postupov. Opýtajte sa svojho očného lekára, či máte alebo nemáte dočasne prerušiť užívanie alebo ukončiť užívanie lieku, ak sa pripravujete na operáciu sivého zákalu (katarakta) alebo zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm).


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom alebo dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože na použitie tohto lieku u tejto vekovej skupiny nie je indikácia a u týchto pacientov nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť.


Iné lieky a Tulosin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Tulosinu spolu s inými liekmi tejto skupiny (blokátory alfa1-adrenoreceptorov) môže spôsobiť nechcené zníženie krvného tlaku.

Užívanie tamsulozínu spolu s diklofenakom (liek proti zápalu a bolesti) a warfarínom (liek na riedenie krvi) môže ovplyvniť rýchlosť vylučovania Tulosinu z tela.

Je veľmi dôležité, aby ste povedali vášmu lekárovi, ak ste súčasne liečený liekmi, ktoré môžu zvýšiť odstraňovanie Tulosinu z tela (napr. ketokonazol, erytromycín).


Tulosin a jedlo, nápoje

Tulosin sa má užívať po raňajkách alebo po prvom jedle dňa.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tulosin nie je určený pre ženy, pretože je indikovaný len pre mužských pacientov.

V krátkodobých aj v dlhodobých klinických štúdiách u mužov sa pozorovali poruchy ejakulácie (napr. retrográdna ejakulácia, čo znamená, že semeno neopúšťa telo cez močovod, ale namiesto toho sa dostáva do močového mechúra).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vplyv Tulosinu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol zistený. Je však potrebné mať na pamäti, že sa môžu vyskytnúť závraty, v týchto prípadoch by ste nemali robiť činnosti, ktoré vyžadujú pozornosť.


3. Ako užívať Tulosin


Vždy užívajte Tulosin presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná denná dávka je 1 tvrdá kapsula 30 minút po raňajkách alebo po prvom jedle dňa.

Kapsulu prehltnite v celku v sediacej alebo stojacej polohe. Kapsula sa nemá drviť, žuvať alebo otvárať, pretože to môže ovplyvniť účinok lieku.


Zvyčajne sa Tulosin predpisuje na dlhšie časové obdobie. Vplyv na močový mechúr a na močenie sa prejaví počas dlhodobej liečby.


Tento liek je určený len na vnútorné použitie u dospelých mužov.


Ak užijete viac Tulosinu, ako máte

Užitie väčšieho množstva Tulosinu môže viesť k nechcenému poklesu tlaku krvi a zvýšeniu tepu srdca s pocitmi závratu. Ak ste užili viac Tulosinu, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.


Ak zabudnete užiť Tulosin

Ak ste zabudli užiť Tulosin vo zvyčajnom čase, užite zabudnutú kapsulu ešte v ten istý deň. Ak ste vynechali deň, pokračujte v užívaní vašej kapsuly denne podľa predpisu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Tulosin

Pri predčasnom ukončení liečby Tulosinom môže dôjsť k opätovnému výskytu pôvodných ťažkostí. Užívajte preto Tulosin tak dlho, ako vám ho predpíše lekár a to aj v prípade, ak už došlo k ustúpeniu ťažkostí. O ukončení liečby sa vždy poraďte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nižšie uvedené možné vedľajšie účinky sú usporiadané na základe nasledovných frekvencií:


Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí

Neznáme: nie je možné určiť z dostupných údajov


Časté:

Závraty, porucha ejakulácie, zlyhanie ejakulácie, retrográdna ejakulácia (to znamená, že semeno neopúšťa telo cez močovod, ale namiesto toho ide do močového mechúra. Tento jav je neškodný).


Menej časté:

Bolesti hlavy, búšenie srdca (srdce bije rýchlejšie ako normálne a tiež zreteľnejšie ), pokles krvného tlaku niekedy sprevádzaný závratmi, napr. keď rýchlo meníte polohu zo sedu alebo ľahu, upchatie nosa, nádcha, hnačka, nevoľnosť, vracanie, zápcha, slabosť, vyrážka, svrbenie a žihľavka.


Zriedkavé:

Mdloba a náhly lokálny opuch mäkkých tkanív tela (napr. hrdlo alebo jazyk), ťažké dýchanie a/alebo svrbenie a vyrážka, často spojené s alergickou reakciou (angioedém).


Veľmi zriedkavé:

Priapizmus (bolestivá, dlhotrvajúca a nechcená erekcia vyžadujúca neodkladnú liečbu).

Závažná vyrážka na slizniciach, so zápalom a/alebo, pľuzgiermi na koži a/alebo slizniciach pier, očí, úst, nosových dutín alebo pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Neznáme z dostupných údajov:

Rozmazané videnie, zhoršené videnie, krvácanie z nosa, sucho v ústach, symetrický zápal kože so

začervenaním, opuchom alebo pľuzgiermi (multiformný erytém), zápal kože s jej odlupovaním

(exfoliatívna dermatitída).


Ak sa pripravujete na operáciu sivého zákalu (katarakta) alebo zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm) a užívate alebo ste užívali predtým Tulosin, zrenica sa môže slabo rozširovať a dúhovka (farebná kruhovitá časť oka) sa môže počas operácie prehnúť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tulosin


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neužívajte tento liek, ak si všimnete viditeľné znaky poškodenia.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tulosin obsahuje


  • Liečivo je tamsulozíniumchlorid 0,4 mg v každej kapsule

  • Ďalšie zložky sú:

Kapsula: polysorbát, trietylcitrát, mastenec, kalciumstearát, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), mikrokryštalická celulóza.

Povrchová vrstva kapsuly: chinolínová žltá (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171),

želatína.


Ako vyzerá Tulosin a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti "2" s nepriehľadným svetlozeleným viečkom a priehľadným zeleným telom, obsahujúce asi 245 mg bielych až takmer bielych filmom obalených peliet.


10, 30 alebo 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v PVC/PVDC//Al blistroch vložených do papierovej škatuľky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.

4Tulosin 0,4 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2015/00676-REG.


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Tulosin 0,4 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tamsulozíniumchlorid 0,4 mg v každej tvrdej kapsule s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti "2" s nepriehľadným svetlozeleným viečkom a priehľadným zeleným telom, obsahujúce asi 245 mg bielych až takmer bielych filmom obalených peliet.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba príznakov dolných močových ciest (Lower urinary tract symptoms, LUTS), súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Jedna kapsula denne.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Hepatálna insuficiencia

U pacientov s miernou až stredne ťažkou insuficienciou pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri tiež „Kontraindikácie“ v časti 4.3).


Pediatrická populácia

U detí nie sú relevantné indikácie na užívanie lieku Tulosin.

Bezpečnosť a účinnosť tamsulozínu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené.

V súčasnosti dostupné údaje sú uvedené v časti 5.1.


Spôsob podania

Na perorálne podanie.

Kapsula sa má užiť každý deň po raňajkách alebo po prvom jedle dňa.

Kapsula sa má prehltnúť v celku v sediacej alebo stojacej polohe. Kapsula sa nemá drviť alebo žuvať, pretože to môže ovplyvniť predĺžené uvoľňovanie liečiva.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 vrátane liekmi vyvolaného angioedému;

- Ortostatická hypotenzia v anamnéze;

- Závažná insuficiencia pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podobne ako v prípade iných α1-blokátorov môže dôjsť pri liečbe Tulosinom v ojedinelých prípadoch k poklesu krvného tlaku, dôsledkom čoho môže byť vo veľmi zriedkavých prípadoch náhle prechodné bezvedomie. Pri prvých prejavoch ortostatickej hypotenzie (závrat, slabosť) si má pacient sadnúť alebo ľahnúť, kým tieto príznaky nevymiznú.


Pred začiatkom liečby Tulosinom má byť pacient vyšetrený so zámerom vylúčiť prítomnosť iného ochorenia prejavujúceho sa rovnakými príznakmi ako benígna hyperplázia prostaty. Pred začiatkom liečby a potom v pravidelných intervaloch sa má vykonávať palpačné vyšetrenie per rectum a v prípade potreby i stanovenie prostatického špecifického antigénu (PSA).


Pri liečbe pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 10 ml/min) sa má pristupovať opatrne, pretože takýto pacienti neboli skúmaní.


„Intraoperative Floppy Iris Syndrome“ (IFIS – variant syndrómu malej zrenice bol pozorovaný počas operácie katarakty a glaukómu u niektorých pacientov, ktorí sú alebo boli liečení tamsulozíniumchloridom. IFIS môže zvyšovať riziko očných komplikácií počas a po operácii. Prerušenie liečby tamsulozínom 1 až 2 týždne pred operáciou katarakty alebo glaukómu sa považuje za prospešné, ale prínos ukončenia liečby nebol potvrdený. IFIS bol hlásený aj u pacientov, u ktorých bola prerušená liečba dlhšie obdobie pred týmito operáciami.


Neodporúča sa začínať liečbu tamsulozínom u pacientov s plánovanou operáciou katarakty alebo glaukómu.

Počas predoperačného vyšetrenia pacienta má oftalmológ a chirurg vykonávajúci operáciu katarakty alebo glaukómu vziať do úvahy to, či je alebo bol pacient liečený tamsulozínom, aby boli zabezpečené zodpovedajúce opatrenia na zvládnutie IFIS počas operácie.


Tamsulozíniumchlorid sa nemá používať v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4 u pacientov, ktorí sú slabí metabolizéri CYP2D6.


Tamsulozíniumchlorid sa má používať opatrne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi (napr. erytromycín) a silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa robili len u dospelých.


Pri súčasnom podávaní tamsulozínu s atenololom, enalaprilom alebo teofylínom neboli pozorované žiadne interakcie.


Súčasné podávanie cimetidínu spôsobuje zvýšenie plazmatických koncentrácií tamsulozínu, zatiaľ čo súčasné podávanie furosemidu spôsobuje ich pokles, pokiaľ koncentrácie zostávajú v normálnom rozsahu, dávkovanie nie je potrebné upravovať.


In vitro nemajú ani diazepam, propranolol, trichlórmetiazid, chlórmadinón, amitriptylín, diklofenak, glibenklamid, simvastatín ani warfarín vplyv na zmeny voľnej frakcie tamsulozínu v ľudskej plazme.

Rovnako nemá tamsulozín vplyv na zmeny voľných frakcií diazepamu, propranololu, trichlórmetiazidu ani chlórmadinónu.


Diklofenak a warfarín však môžu zvýšiť rýchlosť vylučovania tamsulozínu.


Súčasné podávanie tamsulozíniumchloridu so silnými inhibítormi CYP3A4 môže viesť k zvýšenej

expozícii tamsulozíniumchloridu. Súčasné podanie s ketokonazolom (známy ako silný inhibítor

CYP3A4) viedlo k 2,8 násobnému zvýšeniu AUC a 2,2 násobnému zvýšeniu Cmax

tamsulozíniumchloridu. Keďže identifikácia slabých metabolizérov CYP2D6 je ťažká a potenciál pre signifikantné zvýšenie expozície tamsulozínom existuje ak sa tamsulozíniumchlorid podáva súbežne so silnými inhibítormi CYP3A4 u slabých metabolizérov CYP2D6, tamsulozíniumchlorid sa nemá podávať so silnými inhibítormi CYP3A4 u slabých metabolizérov CYP2D6. V kombinácii so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 sa má tamsulozíniumchlorid podávať s opatrnosťou.


Súčasné podávanie tamsulozíniumchloridu s paroxetínom, silným inhibítorom CYP2D6, viedlo k 1,3 násobnému zvýšeniu Cmax a 1,6 násobnému zvýšeniu AUC tamsulozínu, ale toto zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné.


Súčasné podávanie iných antagonistov 1-adrenoreceptorov alebo anestetík môže spôsobiť

hypotenziu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tulosin nie je indikovaný na použitie u žien.


Poruchy ejakulácie boli zaznamenané v krátkodobých a dlhodobých klinických štúdiách s tamsulozínom. Po povolení uvedenia lieku na trh boli hlásené prípady ako porucha ejakulácie, retrográdna ejakulácia a zlyhanie ejakulácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne skúšania s Tulosinom 0,4 mg tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním o jeho účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak pacienti majú byť informovaní o skutočnosti, že po jeho užití sa môžu vyskytnúť závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Neznáme

(z dostupných údajov)

Poruchy nervového systému

závrat (1,3 %)

bolesť hlavy

synkopa


Poruchy oka

rozmazané videnie, zhoršené videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie


Poruchy ciev


ortostatická hypotenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


rinitídaepistaxa

Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

zápcha, hnačka, nevoľnosť, vracanie


sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

kožný výsev, svrbenie, žihľavka

angioedém

Stevensov-Johnsonov syndróm

multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

poruchy ejakulácie

vrátane retrográdnej ejakulácie a zlyhania ejakuláciepriapizmus


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia
Počas post-marketingového sledovania boli stavy malých zreníc v priebehu operácie katarakty alebo glaukómu známe ako „Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)“ dané do súvislosti s liečbou tamsulozínom (pozri časť 4.4).


Post-marketingové skúsenosti: Okrem nežiaducich účinkov uvedených vyššie bola hlásená v súvislosti s použitím tamsulozínu atriálna fibrilácia, arytmia, tachykardia, dyspnoe. Keďže tieto udalosti boli hlásené spontánne v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh, frekvencia ich výskytu a príčinná súvislosť sa nedá spoľahlivo stanoviť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Predávkovanie tamsulozíniumchloridom môže viesť k závažným hypotenzným účinkom. Závažné hypotenzné účinky boli pozorované pri rôznych úrovniach predávkovania. Najvyššia dávka, ktorú dostal pacient náhodne bola 12 mg a táto spôsobila bolesť hlavy a ďalšia hospitalizácia nebola potrebná.


Liečba

V prípade, ak sa po predávkovaní vyskytne akútna hypotenzia, je potrebné vykonať opatrenia na podporu kardiovaskulárneho systému. Krvný tlak a pulz je možné vrátiť na normálne hodnoty uložením pacienta do ležiacej polohy. Ak to nepomôže, je možné podať látky zväčšujúce objem a v prípade potreby aj vazopresory. Je potrebné monitorovať funkciu obličiek a vykonať všeobecné podporné opatrenia. Keďže je tamsulozín pevne viazaný na plazmatické bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by mohol byť odstránený dialýzou.


V snahe zabrániť vstrebávaniu je možné vyvolať vracanie. Pri predávkovaní veľkým množstvom lieku je možné urobiť výplach žalúdka a môže sa podať aktívne uhlie a osmotické laxatívum, napríklad síran sodný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: urologiká; liečivá benígnej hypertrofie prostaty, antagonisty alfa-adrenoreceptorov.

ATC kód: G04CA02


Mechanizmus účinku:

Tamsulozín sa selektívne a kompetitívne viaže na postsynaptické 1-receptory, zvlášť na podtyp 1A a 1D, čím dochádza k uvoľneniu hladkého svalstva prostaty a uretry.


Farmakodynamické účinky:

Tamsulozín zvyšuje maximálny prietok moču. Zmierňuje obštrukciu uvoľňovaním hladkého svalstva v prostate a v uretre, čím zlepšuje vyprázdňovacie príznaky.


Tiež priaznivo ovplyvňuje všetky príznaky podráždenia a obštrukcie, pri ktorých hrá významnú úlohu napätie hladkého svalstva v spodnej časti močových ciest. Preto sa potreba chirurgického zásahu výrazne odďaľuje.


1-blokátory môžu znižovať krvný tlak prostredníctvom znižovania periférnej rezistencie. Počas štúdií uskutočnených s tamsulozínom sa nepozorovalo žiadne klinicky významné zníženie krvného tlaku.

Tieto účinky na uskladňovacie a vyprázdňovacie príznaky pretrvávajú počas dlhodobej terapie.


Pediatrická populácia

Vykonalo sa dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované klinické skúšanie s rôznym dávkovaním u detí s neurogénnym močovým mechúrom. Spolu bolo 161 detí randomizovaných a liečených 1 až 3 úrovňami dávky tamsulozínu (nízka [0,001 až 0,002 mg/kg], stredná [0,002 až 0,004 mg/kg] a vysoká [0,004 až 0,008 mg/kg] alebo placebom. Primárnym ukazovateľom bol počet pacientov, u ktorých klesla hodnota tlakového bodu úniku (LPP) pod <40 cm H2O založená na dvoch hodnoteniach v jeden deň. Sekundárne ukazovatele: skutočná alebo percentuálna zmena od začiatku skúšania v tlakovom bode úniku, zlepšenie alebo stabilizácia hydronefrózy, alebo hydrouréteru, alebo zmeny v objeme vycievkovaného moču a počet mokrých intervalov v čase katetrizácie podľa záznamu v katetrizačnom denníku. Neboli zistené žiadne štatisticky významné rozdiely medzi skupinou, ktorá užívala placebo a ktoroukoľvek z troch dávkovacích skupín, ani pre primárne, ani pre sekundárne ukazovatele. Nebola pozorovaná žiadna odozva na dávku pre nijakú úroveň dávkovania.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Tamsulozín sa rýchlo absorbuje v tenkom čreve a dosahuje úplnú biologickú dostupnosť.

Absorpcia lieku sa zníži ak sa užije s jedlom. Jednotné vstrebávanie sa dá dosiahnuť odporúčaním, aby pacient užíval liek vždy po tom istom jedle (napr. raňajky) každý deň.

Tamsulozín má lineárnu kinetiku.

Po podaní jednej dávky 0,4 mg tamsulozínu po jedle dosahuje tamsulozín vrchol plazmatickej koncentrácie približne o 6 hodín. V rovnovážnom stave, ktorý sa dosahuje na približne 5. deň podávania tohto lieku, je Cmax vyššia o 2/3 v porovnaní s jednorazovou dávkou. Aj keď sa toto pozorovalo u starších pacientov, taký istý výsledok je možné predpokladať aj u mladších pacientov.

Po podaní jednej dávky aj po opakovanom podávaní sú u jednotlivých pacientov významné rozdiely v plazmatických koncentráciách liečiva.


Distribúcia:

U ľudí sa viac ako 99 % tamsulozínu viaže na plazmatické bielkoviny s nízkym distribučným objemom (asi 0,2 l/kg)..


Biotransformácia:

Účinok prvého prechodu pečeňou je u tamsulozínu malý, metabolizuje sa pomaly. Väčšia časť tamsulozínu sa v plazme nachádza vo forme nezmeneného liečiva. Metabolizuje sa v pečeni.


U potkanov nespôsobuje podanie tamsulozínu takmer žiadnu indukciu mikrozomálnych pečeňových enzýmov.


Výsledky získané in vitro ukazujú, že na metabolizme tamsulozíniumchloridu sa zúčastňujú najmä CYP3A4 a CYP2D6 a v menšej miere potom ďalšie izoenzýmy CYP. Inhibícia lieky metabolizujúcich enzýmov CYP3A4 a CYP2D6 môže viesť k zvýšeniu expozície tamsulozíniumchloridu (pozri časti 4.4 a 4.5).


Ani jeden z metabolitov nie je účinnejší ako pôvodné liečivo.


Eliminácia:

Tamsulozín a jeho metabolity sa vylučujú hlavne močom, v ktorom sa približne 9 % dávky nachádza v nezmenenej podobe.
Polčasy, merané po jednej dávke 0,4 mg tamsulozínu po jedle, a v rovnovážnom stave, boli 10 a 13 hodín..


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity jednej a opakovaných dávok tamsulozínu boli uskutočnené na myšiach, potkanoch a psoch. U potkanov bola tiež sledovaná reprodukčná toxicita, u myší a potkanov bola skúmaná karcinogenita a v in vivo aj in vitro podmienkach bola skúmala genotoxicita.

Celkový profil toxicity, pozorovaný pri veľkých dávkach tamsulozínu, sa zhoduje so známymi farmakologickými účinkami alfa-adrenergných blokátorov.


U psov bolo pri veľmi vysokých dávkach narušené EKG. To sa však nepovažuje za klinicky významné. Tamsulozín nemá relevantné genotoxické vlastnosti.

Bol hlásený zvýšený výskyt proliferatívnych zmien mliečnych žliaz u samičiek myší a potkanov. Tieto zistenia, ktoré sú pravdepodobne sprostredkované zvýšenými hladinami prolaktínu a vyskytli sa iba pri vysokých dávkach, nie sú považované za významné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro kapsuly: polysorbát, trietylcitrát, mastenec, kalciumstearát, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), mikrokryštalická celulóza.


Povrchová vrstva kapsuly: chinolínová žltá (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatína.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC .


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 30 alebo 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v PVC/PVdC//Al blistroch vložených do papierovej škatuľky.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106, Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


77/0183/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


máj 2015

7

Tulosin 0,4 mg