+ ipil.sk

TYREZ 5 mgPríbalový leták

Schválený text k registrácii lieku, ev.č.: 2011/07816-REG a 2011/07819-REG

Písomná informácia pre používateľov


TYREZ 5 mg

TYREZ 10 mg

filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Tyrez a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tyrez

3. Ako užívať Tyrez

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tyrez

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tyrez a na čo sa používa


Tyrez patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty beta-adrenergných receptorov (betablokátory). Tieto lieky ochraňujú srdce pred nadmernou záťažou.


Bisoprololiumfumarát sa používa na liečbu:

- vysokého krvného tlaku;

- angíny pektoris (pocit zvieravej bolesti na hrudníku);

- srdcového zlyhania, ktoré spôsobuje dýchavičnosť následkom cvičenia alebo hromadenia tekutiny.V takomto prípade sa môže Tyrez používať ako doplnková liečba v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu srdcového zlyhania.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tyrez


Neužívajte Tyrez

- ak ste alergický (precitlivený) na bisoprololfumarát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tyrezu;

- ak máte kardiogénny šok (ťažká srdcová dysfukcia, ktorej príznakom je rýchly a slabý pulz, nízky krvný tlak, chladná a vlhká pokožka, slabosť a mdloby);

- ak ste niekedy trpeli závažným sipotom alebo závažnou astmou, pretože môžu ovplyvniť vaše dýchanie;

- ak máte pomalú frekvenciu srdcového tepu (menej ako 60 úderov za minútu). Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára.

- ak máte veľmi nízky krvný tlak;

- ak máte závažné problémy s krvným obehom (ktoré môžu spôsobiť pocit mravčenia v prstoch na rukách a nohách, alebo ich zblednutie alebo zmodranie);

- ak máte závažné problémy so srdcovým rytmom;

- ak máte akútne zlyhanie srdca, ktoré sa objavilo nedávno alebo nie je stabilizované, a vyžaduje si nemocničnú liečbu;

- ak máte metabolickú poruchu, pri ktorej sa v tele hromadí nadbytok kyselín známy ako metabolická acidóza. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára;

- ak máte neliečený nádor nadobličiek (feochromocytóm);

- ak užívate floktafenín (liek proti bolesti) alebo sultoprid (liek užívaný pri psychických ochoreniach).


Ak si nie ste istý niečím z vyššie uvedeného, opýtajte sa svojho lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tyrezu

- ak trpíte sipotom alebo ťažkosťami pri dýchaní (astma), vyžaduje sa súbežná liečba bronchodilatátormi (liekmi, ktoré rozširujú dýchacie cesty v pľúcach) a môže byť nevyhnutná vyššia dávka beta2-adrenergných agonistov.

- ak máte cukrovku. Tieto tablety môžu maskovať príznaky nízkeho krvného cukru (napr. rýchlejší tlkot srdca, nepríjemné pocity rýchlejšieho alebo silnejšieho tlkotu srdca, potenie);

- ak ste na diéte, pri ktorej neprijímate tuhú stravu (prísny pôst);

- ak ste liečený na reakcie z precitlivenosti (alergia). Bisoprolol môže zvýšiť citlivosť na látky, na ktoré ste alergický a môže zvýšiť závažnosť alergických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať žiaduci výsledok a dávku adrenalínu (epinefrínu) bude možno potrebné zvýšiť;

- ak máte srdcovú AV blokádu 1. stupňa (porucha vedenia v srdci);

- ak trpíte Prinzmetalovou angínou. To je typ bolesti v hrudníku, zapríčinenej kŕčom vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdcový sval;

- ak máte akékoľvek problémy s krvným obehom v končatinách, napr. v dlaniach alebo chodidlách;

- poraďte sa s lekárom, ak idete do nemocnice alebo k zubárovi kvôli operácii vyžadujúcej podanie anestetika (látky na znecitlivenie), informujte ho, aké lieky užívate;

- ak trpíte alebo ste trpeli psoriázou (chronickou kožnou poruchou, ktorá sa vyznačuje šupinatením kože a suchou kožnou vyrážkou);

- ak máte feochromocytóm (nádor nadobličky). Pred liečbou bisoprololom vám bude predpísaná vhodná protinádorová liečba;

- ak máte poruchu štítnej žľazy. Tablety Tyrez môžu maskovať príznaky hypertyreózy (nadmernej činnosti štítnej žľazy).


V súčasnosti nie sú k dispozícii takmer žiadne terapeutické skúsenosti s použitím bisoprololu pri liečbe srdcového zlyhania u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami a stavmi:

- cukrovka (diabetes mellitus) liečená inzulínom (I. typu),

- závažná porucha funkcie obličiek,

- závažná porucha funkcie pečene,

- niektoré srdcové choroby,

- srdcový infarkt v priebehu uplynulých troch mesiacov.


Liečba srdcového zlyhania bisoprololom sa musí vykonávať pod pravidelným lekárskym dohľadom. Je to nevyhnutné najmä na začiatku liečby.


Liečba bisoprololom sa nesmie ukončiť náhle, ak k tomu nie sú jasné indikácie.


U pacientov s hypertenziou, angínou pektoris a súčasným srdcovým zlyhaním sa liečba nesmie ukončiť náhle.Dávkovanie sa musí znižovať postupne, každý týždeň o polovicu.


Ak si myslíte, že sa na vás vzťahuje alebo v minulosti vzťahovalo niečo z vyššie uvedeného, informujte, prosím, vášho lekára.


Iné lieky a Tyrez

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky sa nesmú užívať súčasne s bisoprololom, zatiaľ čo iné si môžu vyžadovať určité zmeny (napr. úpravu dávky).


Informujte vášho lekára, ak používate alebo užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov súčasne s Tyrezom:


- lieky na kontrolu krvného tlaku alebo lieky na liečbu srdcových problémov (napríklad amiodarón, amlodipín, klonidín, digitalisové glykozidy, diltiazem, dizopyramid, felodipín, flekainid, lidokaín, metyldopa, moxinidín, fenytoín, propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil);

- sedatíva a lieky používané na liečbu psychóz (duševných porúch), napríklad sultroprid, barbituráty (tiež používané na liečbu epilepsie), fenotiazíny (tiež používané pri prevencii a liečbe nevoľnosti a vracania);

- lieky na liečbu depresie, napríklad tricyklické antidepresíva a inihibítory monoaminooxidázy;

- lieky používané ako anestetiká (lieky na znecitlivenie) počas operácie (pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tyrezu“);

- niektoré lieky na utlmenie bolesti (napr. floktafenín, kyselina acetylsalicylová, diklofenak, indometacín, ibuprofén, naproxén);

- lieky na liečbu astmy, upchaného nosa alebo určitých očných porúch, ako je glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo na dilatáciu (rozšírenie) zrenice;

- niektoré lieky na liečbu šoku (napr. adrenalín, dobutamín, noradrenalín);

- meflochín, liek používaný na liečbu malárie;

Všetky tieto lieky, vrátane bisoprololu, môžu ovplyvňovať váš krvný tlak a/alebo funkciu srdca;

- inzulín alebo iné lieky na liečbu cukrovky. Môžu posilniť schopnosť znižovať hladinu cukru v krvi. Tieto tablety môžu maskovať príznaky zníženej hladiny cukru v krvi.


Tyrez a jedlo a nápoje

Tablety Tyrez možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúčaná dávka – celá tableta/y a/alebo polovica tablety – sa musí prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou, nesmie sa ani žuť, ani drviť.

Tento liek môže vyvolať závraty a pocit na odpadnutie, ktoré sa môžu zhoršiť, keď pijete alkohol. Ak sa takéto účinky vyskytnú u vás, nemali by ste piť alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Tyrezmôže byťškodlivýpre tehotné ženy a/alebonenarodené dieťa. Jetuzvýšené rizikopredčasnéhopôrodu, potratu, nízkejhladinykrvnéhocukru azníženejsrdcovej frekvenciedieťaťa.Môžetiežovplyvniť rastdieťaťa. Preto tehotné ženy nesmú užívať bisoprolol.


Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka. Preto sa tento liek počas dojčenia neodporúča.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tyrez nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Tyrez


Vždy užívajte Tyrez presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie, koľko tabliet máte užívať. Tablety Tyrez užívajte ráno: pred, počas alebo po raňajkách. Odporúčanú dávku (celá tableta/y a/alebo polovica tablety) je potrebné prehltnúť vcelku, zapiť tekutinou, a tablety sa nesmú ani žuť, ani drviť.


Zvyčajná dávka je:


Vysoký krvný tlak/angína pektoris:

Dospelí

Dávka sa stanovuje individuálne.

Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg jedenkrát denne.

Zvyčajná dávka pre dospelých je 10 mg raz denne. Túto dávku môže lekár podľa potreby zvýšiť či znížiť.

Maximálna dávka je 20 mg raz denne.


Závažné poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

Pri závažnom poškodení funkcie pečene alebo obličiek denná dávka nemá presiahnuť 10 mg.


Starší pacienti

Úprava dávky sa zvyčajne nevyžaduje. Váš lekár začne liečbu s najnižšou možnou dávkou.


Deti

Bezpečnosť a účinnosť Tyrezu u detí nebola dosiaľ stanovená.


Srdcové zlyhanie (znížená schopnosť srdca vytláčať krv):

Dospelí

Skôr, než začnete užívať Tyrez, budete užívať ACE inhibítor (liek na rozšírenie krvných ciev a tým zníženie krvného tlaku), diuretikum (liek na zvýšenie vylučovania moču a tým zníženie krvného tlaku) alebo srdcový glykozid (liek na srdce/krvný tlak).

Váš lekár bude dávku postupne zvyšovať, až kým sa dosiahne terapeutický účinok:

1,25 mg jedenkrát denne počas 1 týždňa: ak je dobre tolerovaný, dávku zvýšiť na

2,5 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa: ak je dobre tolerovaný, dávku zvýšiť na

3,75 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa: ak je dobre tolerovaný, dávku zvýšiť na

5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov: ak je dobre tolerovaný, dávku zvýšiť na

7,5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov: ak je dobre tolerovaný, dávku zvýšiť na

10 mg jedenkrát denne ako udržiavaciu liečebnú dávku.


Maximálna dávka je 10 mg raz denne.


Pre úvodnú titračnú fázu (1,25 až 3,75 mg/denne) sú k dispozícii deliteľné tablety Tyrez 2,5 mg.


Váš lekár stanoví pre vás najvhodnejšiu dávku, pričom zohľadní, okrem iného, možné nežiaduce účinky.


Po prvej 1,25 mg dávke vám lekár skontroluje krvný tlak, srdcovú frekvenciu a prítomnosť akejkoľvek srdcovej poruchy.


Pacientis poškodenou funkciou pečene aleboobličiek

U pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek: váš lekár bude mimoriadne opatrný pri zvyšovaní dávky.


Starší pacienti

Úprava dávky sa zvyčajne nevyžaduje.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť Tyrezu u detí nebola dosiaľ stanovená.


Ak zistíte, že účinok Tyrezu je pre vás príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Rozdelenie tablety

Tabletu položte na pevný rovný povrch, deliacou ryhou smerom nahor. Na stred tablety jemne tlačte palcom a tableta sa prelomí na polovicu.


Dĺžka liečby

Liečba Tyrezom je zvyčajne dlhodobá.


Ak užijete viac Tyrezu, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet lieku, ako ste mali, okamžite informujte svojho lekára alebo lekárnika.Vezmitevšetkyzostávajúcetabletyalebo tútopísomnúinformáciu so sebou, aby zdravotníckypersonálpresnevedel, ktorý liek steužili. Príznakypredávkovaniamôžu zahŕňaťzávraty, pocit na odpadnutie, únavu, dýchavičnosťa/alebo pískavé dýchanie. Tiež sa môževyskytnúť zníženýpulz, nízkykrvnýtlak, akútne srdcové zlyhaniea nízka hladinacukruv krvi(čoho príznakmi sú: pocithladu, potenieabúšeniesrdca).


Ak zabudnete užiť Tyrez

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.Užite vašu bežnú dávku hneď, akosispomeniete apotom pokračujtesobvykloudávkounasledujúci deň.


Ak prestanete užívať Tyrez

LiečbaTyrezom nesmie byťukončenánáhle.Pri náhlomprerušení užívania tohto liekusa môže váš stavzhoršiť.Pri skončení liečby sa dávky musia znižovaťpostupne v priebehuniekoľkých týždňov, podľa pokynov vášho lekára.


Ak máteakékoľvekďalšie otázkytýkajúce sa užívaniatohto lieku, opýtajtesa svojholekára alebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Tyrez môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaducevedľajšie účinkysa delia podľa frekvencie výskytu nasledovne:


Veľmi časté:

postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:

postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé:

postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme:

frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť


Môžu sa vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

- nízka srdcová frekvencia. Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

- vyčerpanie; pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často;

- závraty, unavenosť a bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo angínou pektoris; tieto vedľajšie účinky sú väčšinou mierne a často vymiznú do 1-2 týždňov);

- pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách (prsty na rukách alebo na nohách, uši a nos), častejší výskyt kŕčovitej bolesti v nohách pri chôdzi;

- zhoršenie zlyhania srdca; pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často;

- významné zníženie krvného tlaku (hypotenzia), najmä u pacientov so srdcovým zlyhaním;

- pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie;

- hnačka;

- zápcha.Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

- vyčerpanie; pri liečbe srdcového zlyhania je tento vedľajší účinok častý;

- závraty (vertigo), najmä pri náhlom postavení sa (ortostatická hypotenzia);

- poruchy spánku;

- depresia;

- nízka srdcová frekvencia; pri liečbe srdcového zlyhania je tento vedľajší účinok veľmi častý;

- nepravidelný srdcový tep;

- zhoršenie srdcového zlyhania; pri liečbe srdcového zlyhania je tento vedľajší účinok častý;

- pacienti s astmou alebo s dýchacími problémami v minulosti môžu pociťovať ťažkosti pri dýchaní;

- svalová slabosť a kŕče.


Zriedkavévedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

- nočné mory;

- halucinácie;

- mdloby;

- poruchy sluchu;

- zápal výstelky nosa spôsobujúci nádchu s podráždením;

- alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka);

- sucho v očiach v dôsledku zníženej tvorby sĺz (vyžaduje sa opatrnosť, ak používate kontaktné šošovky);

- zápal pečene (hepatitída) spôsobujúci bolesti brucha, stratu chuti do jedla a niekedy žltačku so zožltnutím očných bielok a kože, tmavý moč;

- znížená sexuálna výkonnosť (poruchy potencie);

- zvýšená hladina krvných tukov (triglyceridov) a pečeňových enzýmov.


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

- zhoršenie stavu kože u psoriázy alebo podobne suchá, šupinatá vyrážka;

- vypadávanie vlasov;

- svrbenie a sčervenanie oka (konjunktivitída).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Tyrez


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


NepoužívajteTyrez podátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuliablistripo „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok dátumu exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia aďalšie informácie


Čo Tyrez obsahuje

Liečivojebisoprololiumfumarát.


Tyrez 5 mg, filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu, čo zodpovedá 4,24 mg bisoprololu.

Tyrez 10 mg, filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu, čo zodpovedá 8,49 mg bisoprololu.


Ďalšie zložky sú:

mikrokryštalická celulóza (E460), hydrogénfosforečnan vápenatý, bezvodý (E341), laurylsulfát sodný, krospovidón (E1202), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551) a glycerol dibehenát v jadre tablety a hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400 a žltý oxid železitý (E172) v obale tablety.


Ako vyzerá Tyrez aobsah balenia

Tyrez 5 mg,filmom obalené tablety, sú žlté, okrúhle, dvojito vypuklé, s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha sa dá použiť na rozdelenie tablety na dve rovnaké časti.


Tablety sú dostupné v perforovaných PVC/TE/PVDC/hliníkových blistrových baleniach s jednotlivou dávkou. Jedno blistrové balenie obsahuje 10 tabliet. Potlačená kartónová škatuľa obsahuje 30 tabliet (3 blisterové balenia) a písomnú informáciu pre používateľov.


Tyrez 10 mg, filmom obalené tablety, sú okrovo žlté, okrúhle, dvojito vypuklé, s deliacou ryhou na jednej strane.


Tablety sú dostupné v perforovaných PVC/TE/PVDC/hliníkových blistrových baleniach s jednotlivou dávkou. Jedno blistrové balenie obsahuje 10 tabliet. Potlačená kartónová škatuľa obsahuje 30 tabliet (3 blistrové balenia) a písomnú informáciu pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana -Črnuče

Slovinsko

Tel.: +386-1- 300 - 42 90

Fax: +386-1- 300 - 42 91

E-mail: info@alkaloid.si


Tento liek je schválený včlenských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledujúcimi názvami:

Bulharsko

Тyrez 5 mg; 10 mg film-coated tablets / филмирани

таблетки

Česká republika

Тyrez 5 mg; 10 mg

Maďarsko

Dorez 5 mg; 10 mg filmtabletta

Poľsko

Borez

Slovenská republika

Тyrez 5 mg; 10 mg

Slovinsko

Borez 5 mg; 10 mg filmsko obložene tablete

Rumunsko

Borez 5 mg; 10 mg comprimate filmate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 05/2012.
7/7

TYREZ 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08428


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


TYREZ 5 mg, filmom obalené tablety

TYREZ 10 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tyrez 5 mg, filmom obalené tablety:

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu, čo zodpovedá 4,24 mg bisoprololu.


Tyrez 10 mg, filmom obalené tablety:

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu, čo zodpovedá 8,49 mg bisoprololu.


Pomocné látky so známym účinkom

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


- filmom obalené tablety


Tyrez 5 mg, filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, dvojito vypuklé, s deliacou ryhou na jednej strane. Tabletu je možné rozdeliť na rovnaké polovice.


Tyrez 10 mg, filmom obalené tablety sú okrovo žlté, okrúhle, dvojito vypuklé, s deliacou ryhou na jednej strane. Tabletu je možné rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia


Angina pectoris


Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania so zníženou systolickou funkciou ľavej srdcovej komory spolu s ACE inhibítormi, diuretikami, prípadne srdcovými glykozidmi (pre ďalšie informácie pozri časť 5.1).


Tyrez je indikovaný na liečbu dospelých.


  1. Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania:

Tablety Tyrez sa majú užívať ráno a môžu sa užívať s jedlom. Odporúčanú dávku (celú/é tabletu/y a/alebo polovicu tablety) je potrebné prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou; tablety sa nesmú žuť či drviť.Hypertenzia/Angina pectoris

Dávkovanie je potrebné individuálne upraviť a zohľadniť pri tom najmä srdcovú frekvenciu a terapeutický prínos. Odporúča sa začať dávkou 5 mg denne. Zvyčajná dávka je 10 mg raz denne a maximálna odporúčaná dávka je 20 mg denne.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene

U pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene ľahkej až strednej závažnosti sa zvyčajne nevyžaduje žiadna úprava dávkovania. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekračovať denná dávka 10 mg bisoprolol fumarátu. Skúsenosti s použitím bisoprololu u pacientov na dialýze sú obmedzené. Nie sú však žiadne dôkazy naznačujúce, že je potrebná zmena dávkovacieho režimu.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania. Odporúča sa začať s najnižšou možnou dávkou.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť lieku Tyrez u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Prerušenie liečby:

Liečba sa nesmie náhle ukončiť (pozri časť 4.4). Dávkovanie sa má znižovať pomaly tak, že dávka sa zníži každý týždeň o polovicu.


Liečba stabilizovaného chronického srdcového zlyhania

Štandardná liečba chronického srdcového zlyhania zahŕňa ACE inhibítor (alebo blokátor angiotenzínového receptora v prípade, že pacient neznáša inhibítory ACE ), betablokátor, diuretikum a v prípade, že je to vhodné, srdcové glykozidy. Pri nasadení liečby bisoprololom musia byť pacienti stabilizovaní (bez akútneho zlyhania).


Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického srdcového zlyhania.


Počas fázy titrácie a po nej sa môže objaviť prechodné zhoršenie srdcového zlyhania, hypotenzie alebo bradykardie.


Fáza titrácie

Liečba chronického zlyhania srdca bisoprololom si vyžaduje titračnú fázu.

Liečba bisoprololom sa má začať postupnou titráciou dávky v nasledujúcich intervaloch:

- 1,25 mg raz denne počas 1 týždňa, ak je dobre tolerovaný zvýšiť na

- 2,5 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný zvýšiť na

- 3,75 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný zvýšiť na

- 5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný zvýšiť na

- 7,5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný zvýšiť na

- 10 mg raz denne ako udržiavaciu liečebnú dávku.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg raz denne.

Pre úvodnú titračnú fázu (1,25 až 3,75 mg/denne) sú k dispozícii deliteľné tablety TYREZ 2,5 mg.


Počas fázy titrácie sa odporúča dôkladné sledovanie životných funkcií (srdcová frekvencia, tlak krvi) a príznakov zhoršenia srdcového zlyhania. Príznaky sa môžu objaviť už v priebehu prvého dňa po začatí terapie.

Úprava dávky

V prípade, že maximálna odporúčaná dávka nie je dobre tolerovaná, môže sa zvážiť postupné znižovanie dávky.

V prípade prechodného zhoršenia zlyhania srdca, hypotenzie alebo bradykardie sa odporúča zvážiť dávkovanie súbežne prebiehajúcej medikácie. Malo by sa zvážiť aj dočasné zníženie dávky bisoprololu alebo dočasné zastavenie liečby.

Keď sa pacientov stav stabilizuje, musí sa zakaždým znovu zvážiť opätovné nasadenie a/alebo vytitrovanie dávky bisoprololu.


Dĺžka liečby

Liečba stabilného srdcového zlyhania bisoprololom je zvyčajne dlhodobá.

Náhle vysadenie liečby bisoprololom môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu pacienta. Najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa liečba nesmie ukončiť náhle. Odporúča sa postupné znižovanie dennej dávky.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene

Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike bisoprololu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a poškodením pečeňových a renálnych funkcií. Postupné zvyšovanie dávky titráciou u takýchto pacientov sa preto musí uplatňovať s mimoriadnou opatrnosťou.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť lieku Tyrez u detí neboli doteraz stanovené.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


  1. Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

- s hypersenzitivitou na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

- s akútnym srdcovým zlyhaním alebo zhoršením srdcového zlyhania, ktoré vyžaduje i.v. inotropnú terapiu;

- s kardiogénnym šokom;

- AV blokádu druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora);

- so syndrómom chorého sínusového uzla;

- so sinoatriálnou blokádou;

- so symptomatickou bradykardiou;

- so symptomatickou hypotenziou;

- ťažkou bronchiálnou astmou alebo ťažkou chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou;

- v posledných štádiách periférnej arteriálnej obštrukčnej choroby a s Raynaudovým syndrómom;

- s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4);

- s metabolickou acidózou;

- v kombinácii s floktafenínom a sultopridom.


  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba stabilizovaného chronického srdcového zlyhania bisoprololom sa má začať špeciálnou iniciačnou titráciou (pozri časť 4.2).


Najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa nesmie liečba bisoprololom ukončiť
náhle, pokiaľ to nie je jednoznačne indikované, pretože to môže viesť k prechodnému zhoršeniu srdcového ochorenia (pozri časť 4.2).


Začatie liečby stabilizovaného chronického srdcového ochorenia bisoprololom vyžaduje pravidelné sledovanie. Dávkovanie a spôsob užívania sú uvedené v časti 4.2.


U pacientov s ischemickou chorobou srdca hrozí riziko infarktu myokardu a náhlej smrti, ak sa liečba bisoprololom ukončí náhle (pozri časť 4.2).


Bisoprolol sa musí užívať opatrne u pacientov trpiacich hypertenziou alebo anginou pectoris a sprievodným zlyhaním srdca.


Bisoprolol sa musí užívať opatrne pri:

- bronchospazme (bronchiálnej astme, obštrukčných chorobách dýchacích ciest)
Pri bronchiálnej astme alebo iných chronických obštrukčných chorobách dýchacích ciest, ktoré môžu byť symptomatické, je potrebné podávať súbežnú bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β
2 agonistov.

- diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi. Môžu sa maskovať symptómy hypoglykémie (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie)

- prísnom hladovaní

- pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe. Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemá vždy očakávaný terapeutický efekt.

- AV blokáde prvého stupňa

- Prinzmetalovej angíne

- okluzívnom ochorení periférnych tepien (zhoršenie príznakov sa môže objaviť najmä na začiatku liečby)

- celkovej anestézii

U pacientov s celkovou anestéziou znižuje beta-blokáda výskyt arytmií a myokardiálnej ischémie počas navodenia anestézie a intubácie, ako aj v pooperačnom štádiu. V súčasnosti sa odporúča perioperačné udržiavanie -blokády. Anesteziológ si musí byť vedomý rizika betablokády kvôli možným interakciám s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť bradyarytmie, oslabenie reflexnej tachykardie a zníženú reflexnú schopnosť kompenzovať stratu krvi. Ak sa považuje za potrebné pred operáciou prerušiť liečbu betablokátorom, liečba sa má redukovať postupne a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.


V súčasnosti neexistujú skúsenosti s liečbou srdcového zlyhania bisoprololom u pacientov s nasledujúcimi chorobami a stavmi:

- inzulín-dependentný diabetes mellitus (typ I);

- ťažké poškodenie funkcie obličiek;

- ťažké poškodenie funkcie pečene;

- reštrikčná kardiomyopatia;

- vrodené choroby srdca;

- hemodynamicky závažné organické chlopňové chyby;

- infarkt myokardu počas posledných 3 mesiacov.


Pacientom so psoriázou alebo s anamnézou psoriázy je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.


Počas liečby bisoprololom sa môžu maskovať symptómy tyreotoxikózy.


  1. Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie:

Floktafenín: Betablokátory môžu brániť kompenzačnej kardiovaskulárnej reakcii spojenej s hypotenziou alebo šokom, ktoré môžu byť navodené floktafenínom.

Sultoprid: Bisoprolol by sa nemal podávať súbežne so sultopridom, keďže sa tým zvyšuje riziko ventrikulárnych arytmií.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Blokátory kalciových kanálov typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: majú negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózne podávanie verapamilu u pacientov s liečbou betablokátormi môže viesť k ťažkej hypotenzii a k atrioventrikulárnej blokáde.


Antiarytmiká triedy I (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): môže dôjsť k zosilneniu účinku na atrioventrikulárne vedenie a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, ako klonidín a ďalšie (napr. metyldopa, moxonodín, rilmenidín): súbežným užívaním centrálne pôsobiacich antihypertenzív sa môže ďalej znížiť centrálny sympatický tonus (spomalenie frekvencie srdcovej činnosti a zníženie srdcového minútového objemu, vazodilatácia) a následne zhoršiť zlyhanie srdca. Náhle vysadenie liečby, najmä pred vysadením betablokátorov, môže spôsobiť zvýšenie rizika tzv. rebound hypertenzie (hypertenzie spôsobenej vysadením lieku).


Kombinácie, pri ktorých je potrebná zvýšená opatrnosť

Blokátory kalciových kanálov typu dihydropyridínu, ako sú felodipín a amlodipín: súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón): môže dôjsť k potenciácii účinku na atrioventrikulárny prevod.


Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Parasympatikomimetiká: súbežné užívanie môže viesť k predĺženiu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: posilnenie účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenergických receptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).


Digitalisové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.


ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto liekov na zúženie krvných ciev pomocou α-adrenoceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


Súbežné užívanie iných antihypertenzív ako aj iných liekov s hypotenzným účinkom (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže viesť k zvýšenému riziku hypotenzie.


Kombinácie na zváženie

Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj zvýšenie rizika hypertenznej krízy.


Interakčné štúdie sa uskutočnili iba u dospelých.


  1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na tehotenstvo a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory znižujú perfúziu placenty, čo sa dáva do súvislosti s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.


Bisoprolol sa neodporúča užívať počas tehotenstva okrem prípadov, ak je to jasne nevyhnutné. Ak sa liečba bisoprololom považuje za nutnú, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na tehotenstvo alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia
Nie sú k dispozícii žiadne dáta o vylučovaní bisoprololu do materského mlieka, ani o bezpečnosti novorodencov pri vystavení bisoprololu. Preto sa dojčenie počas podávania bisoprololu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


TYREZ nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených v tejto časti je zoradená nasledovne:

veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy spánku, depresia.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


Poruchy nervového systému:

Časté: závrat*, bolesť hlavy*.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka:

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (je potrebné zobrať do úvahy, ak pacient používa kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: poškodenie sluchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi časté: bradykardia u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním.

Časté: exacerbácia srdcového zlyhania u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním.

Menej časté: poruchy AV vedenia. Zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania (u pacientov s hypertenziou alebo angínou pectoris); bradykardia (u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris).


Poruchy ciev:

Časté: pocit chladu alebo znecitlivenia končatín, hypotenzia.

Menej časté: ortostatická hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s anamnézou obštrukčného ochorenia dýchacích ciest.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka a zápcha.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti (svrbenie, erytém, vyrážka).

Veľmi zriedkavé: beta-blokátory môžu vyprovokovať alebo zhoršiť psoriázu, alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, alopécia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: svalová slabosť a kŕče.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavé: poruchy potencie.


Celkové poruchy:

Časté: asténia, unavenosť.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov, zvýšená hladina pečeňových enzýmov (ALT, AST).


* Tieto symptómy sa objavujú najmä na začiatku terapie u pacientov trpiacich hypertenziou alebo angínou pectoris. Vo všeobecnosti sú mierne a zvyčajne ustúpia do 1-2 týždňov.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní (napr. denná dávka 15 mg namiesto 7,5 mg) bol hlásený AV blok tretieho stupňa, bradykardia a závraty. Vo všeobecnosti najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom, sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia. Doposiaľ bolo hlásených len málo prípadov predávkovania (maximálne 2 000 mg) bisoprololom u pacientov trpiacich hypertenziou a/alebo koronárnou chorobou srdca s prejavom bradykardie a/alebo hypotenzie; všetci pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké interindividuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví. Preto sa liečba týchto pacientov povinne začína postupným zvyšovaním dávky titráciou podľa schémy uvedenej v časti 4.2.


Ak dôjde k predávkovaniu, je potrebné liečbu bisoprololom prerušiť a pacientovi poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu. Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Na základe očakávaných farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné β-blokátory je v prípade klinického dohľadu nutné zvážiť nasledujúce celkové opatrenia.


Bradykardia: intravenózne podať atropín. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.


Hypotenzia: intravenózne podať tekutiny a vazopresory. Užitočné sa javí aj intravenózne podanie glukagónu.

AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): Pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, podať izoprenalín v infúzii alebo transvenózne zaviesť kardiostimulátor.


Akútne zhoršenie srdcového zlyhania: podať i.v. diuretiká, inotropné látky, vazodilatačné lieky.


Bronchospazmus: podať bronchodilatačnú liečbu, ako napr. izoprenalín, β2–sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.


Hypoglykémia: podať i.v. glukózu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne betablokátory

ATC kód: C07AB07


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky

Bisoprolol je vysoko β1-selektívny blokátor adrenoreceptorov, bez vnútornej sympatikomimetickej a klinicky relevantnej membránostabilizujúcej aktivity. Má len nízku afinitu k β2-receptorom hladkých svalov priedušiek a ciev, ako aj k β2-receptorom spojeným s reguláciou metabolizmu. Preto u bisoprololu zvyčajne neočakávame ovplyvnenie odporu dýchacích ciest a ovplyvnenie metabolických účinkov sprostredkovaných β2-receptormi. Jeho β1-selektivita siaha až za terapeutické rozmedzie dávok.

Spôsob účinku pri hypertenzii je nejasný podobne ako u iných β1-blokátorov. Avšak je známe, že bisoprolol výrazne potláča plazmatickú renínovú aktivitu.

Antianginózny mechanizmus účinku: bisoprolol blokádou srdcových β -receptorov inhibuje reakciu spôsobenú aktiváciou sympatického systému. V dôsledku toho dochádza k zníženiu srdcovej frekvencie a kontraktility myokardu, a tým sa znižuje potreba kyslíka v srdcovom svale.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Bisoprolol sa tiež používa na liečbu hypertenzie, angíny pectoris a srdcového zlyhania.

Indikácia srdcového zlyhania bola predmetom skúmania v klinickom skúšaní CIBIS II. Celkovo bolo doň zaradených 2 647 pacientov, 83 % (n = 2 202) bolo v štádiu NYHA III a 17 % (n = 445) v štádiu NYHA IV. Mali stabilné symptomatické systolické srdcové zlyhanie (echokardiograficky stanovená ejekčná frakcia ≤ 35 %). Celková mortalita bola znížená zo 17,3% na 11,8 % (relatívne zníženie 34 %). Bol sledovaný pokles náhlej smrti (3,6 % vs. 6,3 %, relatívne zníženie o 44 %) a znížený počet epizód srdcového zlyhania vyžadujúcich hospitalizáciu (12 % vs. 17,6 %, relatívne zníženie o 36 %). Nakoniec sa dokázalo významné zlepšenie funkčného stavu podľa klasifikácie NYHA. Počas iniciácie a titrácie bisoprololu boli sledované hospitalizácie pre bradykardiu (0,53%), hypotenziu (0,23 %) a akútnu dekompenzáciu (4,97 %), avšak neboli častejšie než u placebovej skupiny (0 %, 0,3 %, a 6,74 %). Počet fatálnych a invalidizujúcich mozgových príhod počas celého trvania štúdie bol 20 v skupine s bisoprololom a 15 v placebovej skupine.


V klinickom skúšaní CIBIS III bolo vyšetrených 1 010 pacientov vo veku ≥ 65 rokov s miernym až stredne závažným srdcovým zlyhaním (CHF - chronické srdcové zlyhanie: NYHA II alebo III) a s ľavou ejekčnou ventrikulárnou frakciou ≤ 35 %, ktorí neboli predtým liečení s ACE inhibítormi, betablokátormi alebo blokátormi receptoru angiotenzínu. Pacienti boli liečení kombináciou bisoprololu a enalaprilu po dobu 6 až 24 mesiacov po úvodnej 6-mesačnej liečbe bisoprololom alebo enalaprilom.


Keď bol bisoprolol podávaný ako úvodná 6-mesačná liečba, bol zaznamenaný trend smerom k vyššiemu výskytu zhoršenia chronického srdcového zlyhávania. V analýze protokolu nebola dokázaná „non inferiorita“ bisoprololu podávaného v prvej línii oproti enalaprilu podávanému v prvej línii, hoci obe stratégie na začatie liečby chronického srdcového zlyhávania ukázali na konci štúdie podobný výskyt primárneho kombinovaného cieľového ukazovateľa úmrtia a hospitalizácie (32,4 % v skupine bisoprolol v 1. línii vs. 33,1 % v skupine enalapril v 1. línii, populácia per protokol). Štúdia ukázala, že bisoprolol môže používaný aj u starších pacientov s miernym až stredne závažným chronickým srdcovým zlyhávaním.


Bisoprolol pri akútnom podaní u pacientov s koronárnou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhania znižuje srdcovú frekvenciu a vývrhový objem a teda aj minútový srdcový objem a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa na začiatku zvýšená periférna rezistencia znižuje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol sa po perorálnom podaní absorbuje a má biologickú dostupnosť asi 90 %.


Distribúcia

Asi 30 % bisoprololu sa viaže na plazmatické proteíny. Distribučný objem je 3,5 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia

Úplný klírens je približne 15 1/ h. Polčas v plazme v trvaní 10-12 h poskytuje 24-hodinový účinok pri dávkovaní raz denne.


Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma cestami. 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Keďže eliminácia sa v rovnakej miere odohráva v obličkách a pečeni, nie je potrebná u pacientov so zhoršenou hepatálnou funkciou alebo s renálnou insuficienciou úprava dávky. Farmakokinetika u pacientov so stabilizovaným chronickým srdcovým zlyhaním a so zhoršením pečeňovej alebo renálnej funkcie nebola skúmaná.


Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávisí od veku pacienta.


U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III) sú sérové koncentrácie bisoprololu vyššie a polčas je v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi dlhší. Maximálna sérová koncentrácia v rovnovážnom stave je pri dennej dávke 10 mg 64±21 ng/ml a polčas je 17±5 hodín.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogenity, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Ako iné β-blokátory, bisoprolol bol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia rezorpcií, znížená pôrodná hmotnosť potomka, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza (E460);

hydrogénfosforečnan vápenatý, bezvodý (E341);

laurylsulfát sodný;

krospovidón (E1202);

koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551);

glycerol dibehenát.


Filmový obal tablety:

hypromelóza (E464);

oxid titaničitý (E171);

makrogol 400;

žltý oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú dostupné v perforovaných PVC/TE/PVDC/hliníkových blistrových baleniach dávkovacích jednotiek. Jedno blistrové balenie obsahuje 10 tabliet. Potlačená kartónová škatuľa obsahuje 30 tabliet (3 blistrové balenia) a príbalový leták.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ak sa filmom obalená tableta umiestni na tvrdú podložku deliacou ryhou hore, je možné ju rozdeliť na dve polovice. Miernym stlačením stredu tablety palcom sa tableta rozlomí na polovice.

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova 4

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovinsko

Tel.: 01- 300 - 42 90

Fax: 01- 300 - 42 91

E-mail: info@alkaloid.si


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)


TYREZ 5 mg filmom obalené tablety: 41/0253/12-S

TYREZ 10 mg filmom obalené tablety: 41/0254/12-S


9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.05.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

01/2013

11/ 11/11

TYREZ 5 mg