+ ipil.sk

UbistesinPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode,ev.č. 2012/01147


Písomná informácia pre používateľov


Ubistesin

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1

41453 Neuss, Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo:

1 ml injekčného roztoku obsahuje:

artikaíniumchlorid 40 mg a epinefríniumchlorid 0,006 mg (zodpovedá 0,005 mg bázy)

Pomocné látky:

síričitan sodný, bezvodý

chlorid sodný

voda na injekciu


Farmakoterapeutická skupina

Lokálne anestetikum v stomatológii


Charakteristika

Artikaíniumchlorid je lokálne anestetikum amidového typu s tiofénovou štruktúrou, ktoré spôsobuje reverzibilnú (dočasnú) inhibíciu dráždenia vegetatívnych, senzorických a motorických nervových vlákien.

Za možný mechanizmus účinku artikaíniumchloridu, sa pokladá blokáda napäťovo závislých sodíkových (Na+) kanálov v membráne nervového vlákna.

Epinefríniumchlorid spôsobuje lokálnu vazokonstrikciu, čím je spomalená absorpcia artikaíniumchloridu. Výsledkom je vyššia koncentrácia lokálneho anestetika v mieste účinku počas dlhšieho obdobia a tiež zníženie výskytu nežiaducich účinkov.

Ubistesin sa rýchlo a výrazne vstrebáva. Charakteristický je rýchly nástup anestézie (obdobie latencie je 1–3 minúty), spoľahlivý a silný analgetický účinok a dobrá lokálna tolerancia. Trvanie anestetického účinku Ubistesinu je najmenej 45 minút.

Maximálna hladina artikaíniumchloridu v plazme po intraorálnej injekcii sa dosiahne asi po 17 minútach. Distribučný objem je 1,67 l/kg a polčas eliminácie je približne 25 minút.

Artikaíniumchlorid sa viaže až v 95% na bielkoviny plazmy. Metabolizuje sa úplne v krvnej plazme a v pečeni a vylučuje sa obličkami.

Epinefríniumchlorid (adrenalín) sa rýchlo rozkladá v pečeni a v iných tkanivách. Metabolity sa vylučujú obličkami


Indikácie

Infiltračná a zvodová anestézia v zubnom lekárstve.


Ubistesin je zvlášť vhodný pre rutinné výkony ako:

- nekomplikované jednotlivé a viacnásobné extrakcie,

- preparácie koreňového kanálika a koronárnej časti zuba.


Kontraindikácie

Ubistesin sa vzhľadom na lokálne anestetické liečivo artikaíniumchlorid nesmie použiť pri:

 • známej precitlivenosti na liečivá artikaíniumchlorid, epinephrini hydrochloridum a na pomocné látky lieku,

 • alergii alebo precitlivenosti na lokálne anestetiká amidového typu,

 • závažnej poruche tvorby a vedenia vzruchu vodivým systémom srdca (napr. AV-blok II. a III.

 • stupňa, výrazná bradykardia),

 • akútnej dekompenzovanej srdcovej insuficiencii (akútne zlyhanie srdca),

 • závažnej hypotenzii.


Pretože Ubistesin obsahuje ako vazokonstrikčnú látku epinefríniumchlorid, nesmie sa tiež používať pri:

 • paroxyzmálnej tachykardii alebo vysokofrekvenčnej úplnej arytmii,

 • výraznej koronárnej insuficiencii,

 • závažnej hypertónii,

 • thyreotoxikóze,

 • glaukóme úzkeho uhla,

 • dekompenzovanom diabetickom stave metabolizmu,

 • feochromocytóme.


Upozornenie

Ubistesin sa nesmie použiť u pacientov, ktorí majú alergiu alebo trpia precitlivenosťou na siričitany ako i pacientov s astma bronchiale. U týchto osôb môže Ubistesin vyvolať akútnu alergickú reakciu s anafylaktickými symptómami, napr. bronchiálny spazmus.


Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri predávkovaní predovšetkým v dôsledku neúmyselného intravaskulárneho podania alebo odchylného resorpčného pomeru (napr. v zapálenom tkanive alebo v tkanive bohato prestúpenom cievami) a prejavujú sa centrálne nervovými a/alebo vaskulárnymi symptómami.


Vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini hydrochloridum pri predávkovaní alebo chybnom intravaskulárnom podaní Ubistesinu môže dôjsť k výskytu nasledovných nežiaducich účinkov:

 • mierne symptómy centrálneho nervového systému: kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, pocit strachu, počiatočný nárast dychovej frekvencie;

 • závažné symptómy sú malátnosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, tonicko-klonické kŕče, kóma a paralýza dýchania;

 • závažné kardiovaskulárne príhody sa prejavia poklesom krvného tlaku, poruchami funkcie vodivého systému srdca, bradykardiou, zástavou srdca a krvného obehu;

 • alergické reakcie na articaini hydrochloridum sú veľmi zriedkavé.


Nežiaduce účinky, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na obsah epinephrini hydrochloridum, ktorý je pridaný ako vazokonstriktor:


Napriek nízkej koncentrácii epinephrini hydrochloridum 1/200 000 sa nevylučuje pocit tepla, potenie, búšenie srdca, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca a krvného obehu.


Pri súbežnom výskyte rôznych komplikácií a vedľajších účinkov sa môžu prelínania rozoznať na klinickom obraze.


Osobitné upozornenie:

Vzhľadom na obsah síričitanu sodného môže v ojedinelých prípadoch najmä u bronchiálnych astmatikov dôjsť k alergickým reakciám či k precitlivenosti, ktoré sa môžu prejaviť ako vracanie, hnačka, ťažký dych, akútny astmatický záchvat, poruchy vedomia alebo šok.


Interakcie

Sympatomimetický účinok epinephrini hydrochloridum sa môže zosilniť zároveň používanými MAO – inhibítormi alebo tricyklickými antidepresívami. Epinephrini hydrochloridum môže brzdiť uvoľnenie inzulínu v pankrease, a tým znížiť účinok perorálnych antidiabetík. pri súbežnom podávaní nekardioselektívnych ß–inhibítorov môže dôjsť účinkom epinephrini hydrochloridum k zvýšeniu krvného

tlaku. Niektoré inhalačné narkotiká (napr. Halothan) môžu senzibilizovať srdce na katecholamíny, a tým po podaní Ubistesinu vyvolať arytmiu.


je potrebné zohľadniť, že pri liečbe inhibítormi krvnej zrážavosti (napr. heparín alebo kyselina acetylsalicylová) môže dôjsť neúmyselným napichnutím cievy pri lokálnej anestézii k silnému krvácaniu pri zvýšenom sklone ku krvácavosti.


Dávkovanie a spôsob podávania


Pri dávkovaní platia nasledovné zásady:

Používať čo najmenšie množstvo roztoku potrebné na účinnú anestéziu.


Pri extrakciách zubov v hornej čeľusti postačuje vo väčšine prípadov 1,7 ml anestetika Ubistesin na jeden zub, pričom sa môžeme vzdať bolestivých palatinálnych injekcií.


Pri viacnásobnej extrakcii susedných zubov je často možné znížiť množstvo injekčného roztoku.


V prípade potreby rezu alebo stehov na podnebí je indikovaná palatinálna injekcia cca 0,1 ml Ubistesinu na jeden vpich.


Pri jednoduchých extrakciách premolárov mandibulárnej čeľuste stačí najčastejšie infiltračná anestézia 1,7 ml Ubistesinu na 1 zub, zriedkavo je nutná následná bukálna injekcia od 1 do 1,7 ml. V ojedinelých prípadoch je indikovaná injekcia do foramenu mandibuly. Vestibulárne injekcie od 0,5 do 1,7 ml Ubistesinu na jeden zub umožňujú preparáciu koreňového kanálika a obrúsenie pahýľa korunky.


Zvodová anestézia sa môže použiť pri liečbe mandibulárnych distálnych zubov.


Vo všeobecnosti u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg postačí dávka 0,25 – 1 ml

Ubistesinu, u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg zodpovedá dávka 0,5 – 2 ml Ubistesinu.


U starších pacientov môže dôjsť ku zvýšenej koncentrácii Ubistesinu v plazme v dôsledku zníženej látkovej výmeny a zníženého distribučného objemu.


Zvlášť pri opakovanom použití (napr. pri následnej injekcii) sa zvyšuje riziko kumulácie Ubistesinu. Podobný prejav spôsobuje celkovo zhoršený zdravotný stav pacienta ako i ťažké poškodenie funkcie pečene a obličiek. Preto v uvedených prípadoch odporúčame použiť zníženú dávku (najmenšie

množstvo na dostatočnú hĺbku anestézie).


Znížiť dávku je tiež potrebné u pacientov s angina pectoris a artériosklerózou.


Maximálna dávka pre dospelého človeka je približne 500 mg articaini hydrochloridum (7 mg na 1 kg telesnej hmotnosti), čo zodpovedá 12,5 ml Ubistesinu, čiže 7 karpúl.


Počas jedného ošetrenia nesmie prekročiť injikované množstvo u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg 1,5 ml, prípadne v priebehu 24 hodín 2,5 ml; u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg je to 2 ml Ubistesinu.


Spôsob podávania:

Len na dentálne použitie (lokálne anestetikum pre stomatológiu).

Len na podanie v ústnej dutine pod sliznicu.


Aby sme sa vyhli intravaskulárnemu podaniu je potrebné vždy urobiť dôkladnú kontrolu aspirácie v dvoch rovinách (otočenie ihly o 180°), pričom negatívny aspiračný nález zaručene nevylučuje neúmyselné a nespozorované intravaskulárne podanie.


Rýchlosť podania by mala byť 0,5 ml za 15 sekúnd t.j. 1 karpula za 1 minútu.

Nespotrebovaný obsah karpule nesmieme použiť pre ďalšieho pacienta.

Nespotrebovanú karpulu so zvyšným obsahom anestetika je treba zlikvidovať ako odpad.


Špeciálne upozornenia

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Napriek tomu, že u testovaných osôb neboli spozorované žiadne odchýlky od normálnej schopnosti viesť vozidlá, musí lekár individuálne rozhodnúť, či sa pacient môže aktívne zúčastňovať cestnej premávky alebo obsluhy strojov.


Tehotenstvo a dojčenie

O používaní Ubistesinu počas tehotenstva a dojčenia neexistujú dostatočné výskumy na posúdenie bezpečnosti použitia. Lekárovi sa odporúča individuálne posúdiť prínos a riziko použitia Ubistesinu.

Nepredpokladá sa významný priestup liečiva do materského mlieka, pretože substancie podávané v zubnom lekárstve v malom množstve sa rýchlo rozkladajú a eliminujú..

Symptómy spôsobené liečivom articaini hydrochloridum:

 • Miernejšie symptómy centrálneho nervového systému sú: kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, úzkosť, začiatok zrýchleného dýchania.

 • Závažné príznaky sú: ospalosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, tonicko-klonické kŕče, kóma, paralýza dýchania.

 • Zriedkavejšie kardiovaskulárne príhody sa prejavujú poklesom krvného tlaku, bradykardiou, zástavou srdca.


Symptómy zapríčinené vazokonstrikčnou látkou epinephrini hydrochloridum:

 • Kardiovaskulárne symptómy sa prejavujú ako sčervenenie, potenie, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca.

Zmena klinického obrazu môže byť výsledkom súbežného výskytu rôznych komplikácií a vedľajších účinkov.


POSTUP V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA:


Všeobecné základné opatrenia:

- diagnostika (dýchanie, krvný obeh, vedomie),

- udržiavanie, resp. obnovenie životných funkcií (dýchania a krvného obehu),

- aplikácia kyslíka,

- intravenózny prístup.


Špeciálne opatrenia:


Hypertónia: Vysoké polohovanie hornej časti tela, ak je potrebné podať nifedipin sublingválne.


Kŕče: Pacienta chrániť pred sprievodnými poraneniami, v prípade potreby podať Diazepam i.v.


Hypotenzia: Rovné polohovanie, v prípade potreby podať intravaskulárne infúziu roztoku elektrolytov, vazopresoriká (napr. etylefrín i.v.).


Bradykardia: Atropín i.v.


Anafylaktický šok: Privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci, medzi tým polohovanie pri šoku, aplikovať väčší objem infúzneho roztoku elektrolytov, v prípade potreby adrenalín i.v., hydrokortizón i.v.


Kardiogénny šok: Vysoké polohovanie hornej časti tela, privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci.


Kardiovaskulárna zástava: Okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia, privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci.


Varovanie

Nepoužívať po dátume použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.


Balenie

50 karpúl s obsahom 1,7 ml


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie

Marec 2012


Ubistesin

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode , ev.č. 2012/01147


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ubistesin


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 ml injekčného roztoku obsahuje:

articaini hydrochloridum 40 mg

/R/ - epinephrini hydrochloridum 0,006 mg (čo zodpovedá 0,005 mg bázy)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Infiltračná a zvodová anestézia v zubnom lekárstve.


Ubistesin je vhodný pre rutinné výkony ako sú nekomplikované jednotlivé a viacnásobné extrakcie, preparácie koreňového kanálika a koronárnej časti zuba.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Pri dávkovaní platia nasledovné zásady:

Používať čo najmenšie množstvo roztoku potrebné na účinnú anestéziu.


Pri extrakciách zubov v hornej čeľusti postačuje vo väčšine prípadov 1,7 ml anestetika Ubistesin na jeden zub, pričom sa môžeme vzdať bolestivých palatinálnych injekcií.


Pri viacnásobnej extrakcii susedných zubov je často možné znížiť množstvo injekčného roztoku.


V prípade potreby rezu alebo stehov na podnebí je indikovaná palatinálna injekcia cca 0,1 ml Ubistesinu na jeden vpich.


Pri jednoduchých extrakciách premolárov mandibulárnej čeľuste stačí najčastejšie infiltračná anestézia 1,7 ml Ubistesinu na 1 zub, zriedkavo je nutná následná bukálna injekcia od 1 do 1,7 ml. V ojedinelých prípadoch je indikovaná injekcia do foramenu mandibuly. Vestibulárne injekcie od 0,5 do 1,7 ml Ubistesinu na jeden zub umožňujú preparáciu koreňového kanálika a obrúsenie pahýľa korunky.


Zvodová anestézia sa môže použiť pri liečbe mandibulárnych distálnych zubov.


Vo všeobecnosti u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg postačí dávka 0,25 – 1 ml

Ubistesinu, u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg zodpovedá dávka 0,5 – 2 ml Ubistesinu.


U starších pacientov môže dôjsť ku zvýšenej koncentrácii Ubistesinu v plazme v dôsledku zníženej látkovej výmeny a zníženého distribučného objemu.


Zvlášť pri opakovanom použití (napr. pri následnej injekcii) sa zvyšuje riziko kumulácie Ubistesinu. Podobný prejav spôsobuje celkovo zhoršený zdravotný stav pacienta ako i ťažké poškodenie funkcie pečene a obličiek. Preto v uvedených prípadoch odporúčame použiť zníženú dávku (najmenšie

množstvo na dostatočnú hĺbku anestézie).


Znížiť dávku je tiež potrebné u pacientov s angina pectoris a artériosklerózou.


Maximálna dávka pre dospelého človeka je približne 500 mg articaini hydrochloridum (7 mg na 1 kg telesnej hmotnosti), čo zodpovedá 12,5 ml Ubistesinu, čiže 7 karpúl.


Počas jedného ošetrenia nesmie prekročiť injikované množstvo u detí s hmotnosťou 20 – 30 kg 1,5 ml, prípadne v priebehu 24 hodín 2,5 ml; u detí s hmotnosťou 30 – 45 kg je to 2 ml Ubistesinu.


Spôsob podávania:

Len na dentálne použitie (lokálne anestetikum pre stomatológiu).


Aby sme sa vyhli intravaskulárnemu podaniu je potrebné vždy urobiť dôkladnú kontrolu aspirácie v dvoch rovinách (otočenie ihly o 180°), pričom negatívny aspiračný nález zaručene nevylučuje neúmyselné a nespozorované intravaskulárne podanie.


Rýchlosť podania by mala byť 0,5 ml za 15 sekúnd t.j. 1 karpula za 1 minútu.

Nespotrebovaný obsah karpule nesmieme použiť pre ďalšieho pacienta.

Nespotrebovanú karpulu so zvyšným obsahom anestetika je treba zlikvidovať ako odpad.


4.3. Kontraindikácie


Ubistesin sa vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini hydrochloridum nesmie použiť pri:

 • známej precitlivenosti na liečivá articaini hydrochloridum, epinephrini hydrochloridum a na pomocné látky lieku,

 • alergii alebo precitlivenosti na lokálne anestetiká amidového typu,

 • závažnej poruche tvorby a vedenia vzruchu vodivým systémom srdca (napr. AV-blok II. a III.

 • stupňa, výrazná bradykardia),

 • akútnej dekompenzovanej srdcovej insuficiencii (akútne zlyhanie srdca),

 • závažnej hypotenzii.


Pretože Ubistesin obsahuje ako vazokonstrikčnú látku epinephrini hydrochloridum, nesmie sa tiež používať pri:

 • paroxyzmálnej tachykardii alebo vysokofrekvenčnej úplnej arytmii,

 • výraznej koronárnej insuficiencii,

 • závažnej hypertónii,

 • thyreotoxikóze,

 • glaukóme úzkeho uhla,

 • dekompenzovanom diabetickom stave metabolizmu,

 • feochromocytóme.


Upozornenie

Ubistesin sa nesmie použiť u pacientov, ktorí majú alergiu alebo trpia precitlivenosťou na siričitany ako i pacientov s astma bronchiale. U týchto osôb môže Ubistesin vyvolať akútnu alergickú reakciu s anafylaktickými symptómami, napr. bronchiálny spazmus.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ubistesin sa musí použiť s veľkou opatrnosťou pri:

 • závažnom poškodení funkcie obličiek a pečene,

 • angine pectoris,

 • arterioskleróze,

 • pri podávaní do zapálenej (infikovanej) oblasti,

 • značných poruchách krvnej zrážavosti.


4.5. Liekové a iné interakcie


Sympatomimetický účinok epinephrini hydrochloridum sa môže zosilniť zároveň používanými MAO – inhibítormi alebo tricyklickými antidepresívami. Epinephrini hydrochloridum môže brzdiť uvoľnenie inzulínu v pankrease, a tým znížiť účinok perorálnych antidiabetík. pri súbežnom podávaní nekardioselektívnych ß–inhibítorov môže dôjsť účinkom epinephrini hydrochloridum k zvýšeniu krvného

tlaku. Niektoré inhalačné narkotiká (napr. Halothan) môžu senzibilizovať srdce na katecholamíny, a tým po podaní Ubistesinu vyvolať arytmiu.


Je potrebné zohľadniť, že pri liečbe inhibítormi krvnej zrážavosti (napr. heparín alebo kyselina acetylsalicylová) môže dôjsť neúmyselným napichnutím cievy pri lokálnej anestézii k silnému krvácaniu pri zvýšenom sklone ku krvácavosti.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


O používaní Ubistesinu počas gravidity a laktácie neexistujú dostatočné výskumy na posúdenie bezpečnosti použitia. Lekárovi sa odporúča individuálne posúdiť prínos a riziko použitia Ubistesinu.


Nepredpokladá sa významný priestup liečiva do materského mlieka, pretože substancie podávané v zubnom lekárstve v malom množstve sa rýchlo rozkladajú a eliminujú.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Napriek tomu, že u testovaných osôb neboli spozorované žiadne odchýlky od normálnej schopnosti viesť vozidlá, musí lekár individuálne rozhodnúť, či sa pacient môže aktívne zúčastňovať cestnej premávky alebo obsluhy strojov.


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri predávkovaní predovšetkým v dôsledku neúmyselného intravaskulárneho podania alebo odchylného resorpčného pomeru (napr. v zapálenom tkanive alebo v tkanive bohato prestúpenom cievami) a prejavujú sa centrálne nervovými a/alebo vaskulárnymi symptómami.


Vzhľadom na lokálne anestetické liečivo articaini hydrochloridum pri predávkovaní alebo chybnom intravaskulárnom podaní Ubistesinu môže dôjsť k výskytu nasledovných nežiaducich účinkov:

 • mierne symptómy centrálneho nervového systému: kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, pocit strachu, počiatočný nárast dychovej frekvencie;

 • závažné symptómy sú malátnosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, tonicko-klonické kŕče, kóma a paralýza dýchania;

 • závažné kardiovaskulárne príhody sa prejavia poklesom krvného tlaku, poruchami funkcie vodivého systému srdca, bradykardiou, zástavou srdca a krvného obehu;

 • alergické reakcie na articaini hydrochloridum sú veľmi zriedkavé.


Nežiaduce účinky, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na obsah epinephrini hydrochloridum, ktorý je pridaný ako vazokonstriktor:


Napriek nízkej koncentrácii epinephrini hydrochloridum 1/200 000 sa nevylučuje pocit tepla, potenie, búšenie srdca, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca a krvného obehu.


Pri súbežnom výskyte rôznych komplikácií a vedľajších účinkov sa môžu prelínania rozoznať na klinickom obraze.


Osobitné upozornenie:

Vzhľadom na obsah síričitanu sodného môže v ojedinelých prípadoch najmä u bronchiálnych astmatikov dôjsť k alergickým reakciám či k precitlivenosti, ktoré sa môžu prejaviť ako vracanie, hnačka, ťažký dych, akútny astmatický záchvat, poruchy vedomia alebo šok.


4.9. Predávkovanie


Symptómy spôsobené liečivom articaini hydrochloridum:

 • Miernejšie symptómy centrálneho nervového systému sú: kovová chuť, tinnitus, závrat, nauzea, vracanie, nepokoj, úzkosť, začiatok zrýchleného dýchania.

 • Závažné príznaky sú: ospalosť, zmätenosť, tremor, svalové zášklby, tonicko-klonické kŕče, kóma, paralýza dýchania.

 • Zriedkavejšie kardiovaskulárne príhody sa prejavujú poklesom krvného tlaku, bradykardiou, zástavou srdca.


Symptómy zapríčinené vazokonstrikčnou látkou epinephrini hydrochloridum:

 • Kardiovaskulárne symptómy sa prejavujú ako sčervenenie, potenie, bolesti hlavy, zvýšenie krvného tlaku, anginózne ťažkosti, tachykardia, tachyarytmia, zástava srdca.

Zmena klinického obrazu môže byť výsledkom súbežného výskytu rôznych komplikácií a vedľajších účinkov.


POSTUP V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA:


Všeobecné základné opatrenia:

- diagnostika (dýchanie, krvný obeh, vedomie),

- udržiavanie, resp. obnovenie životných funkcií (dýchania a krvného obehu),

- aplikácia kyslíka,

- intravenózny prístup.


Špeciálne opatrenia:


Hypertónia: Vysoké polohovanie hornej časti tela, ak je potrebné podať nifedipin sublingválne.


Kŕče: Pacienta chrániť pred sprievodnými poraneniami, v prípade potreby podať Diazepam i.v.


Hypotenzia: Rovné polohovanie, v prípade potreby podať intravaskulárne infúziu roztoku elektrolytov, vazopresoriká (napr. etylefrín i.v.).


Bradykardia: Atropín i.v.


Anafylaktický šok: Privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci, medzi tým polohovanie pri šoku, aplikovať väčší objem infúzneho roztoku elektrolytov, v prípade potreby adrenalín i.v., hydrokortizón i.v.


Kardiogénny šok: Vysoké polohovanie hornej časti tela, privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci.


Kardiovaskulárna zástava: Okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia, privolať lekára rýchlej zdravotnej pomoci.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lokálne anestetikum v stomatológii

ATC kód: N01BB58


Articaini hydrochloridum je lokálne anestetikum amidového typu s tiofénovou štruktúrou, ktoré spôsobuje reverzibilnú (dočasnú) inhibíciu dráždenia vegetatívnych, senzorických a motorických nervových vlákien.

Za možný mechanizmus účinku articaini hydrochloridum, sa pokladá blokáda napäťovo závislých sodíkových (Na+) kanálov v membráne nervového vlákna.


Epinephrini hydrochloridum spôsobuje lokálnu vazokonstrikciu, čím je spomalená absorbcia articaini hydrochloridum. Výsledkom je vyššia koncentrácia lokálneho anestetika v mieste účinku počas dlhšieho obdobia a tiež zníženie výskytu nežiaducich účinkov.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Ubistesin sa rýchlo a výrazne vstrebáva. Charakteristický je rýchly nástup anestézie (obdobie latencie je 1–3 minúty), spoľahlivý a silný analgetický účinok a dobrá lokálna tolerancia. Trvanie anestetického účinku Ubistesinu je najmenej 45 minút.


Maximálna hladina articaini hydrochloridum v plazme po intraorálnej injekcii sa dosiahne asi po 17 minútach. Distribučný objem je 1,67 l/kg a polčas eliminácie je približne 25 minút.


Articaini hydrochloridum sa viaže až v 95% na bielkoviny plazmy. Metabolizuje sa úplne v krvnej plazme a v pečeni a vylučuje sa obličkami.


Epinephrini hydrochloridum sa rýchlo rozkladá v pečeni a v iných tkanivách. Metabolity sa vylučujú obličkami.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuvádzajú sa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


1 ml injekčného roztoku obsahuje:

natrii sulfis anhydricus max. 0,6 mg, zodp. max. 0,31 SO2

natrii chloridum

aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility


Neuvádzajú sa.


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal:

Sklenená valcovitá karpula, potiahnutá bezpečnostnou fóliou, hermeticky uzavretá na jednom konci gumovou zátkou s hliníkovou objímkou určenou na perforáciu ihlou, na druhom konci gumovým piestom.

Vonkajší obal:

Hermeticky uzavretá plechovka s vnútornou výstelkou z penovej gumy s jednoduchým pákovým mechanizmom na otvorenie na veku, poistená vonkajším plastovým uzáverom.

Písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia:

50 karpúl po 1,7 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1

41453 Neuss, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


01/0141/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


4.5.2001/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2012

Ubistesin