+ ipil.sk

ULPRIX 20 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


ULPRIX 20 mg

gastrorezistentné tablety


pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ulprix 20 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ulprix 20 mg

3. Ako užívať Ulprix 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ulprix 20 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ulprix20 mg a na čo sa používa


Ulprix 20 mg sa používa na liečbu spätného toku žalúdočnej kyseliny (reflux, druh pálenia záhy) a pomáha predchádzať jeho opakovaniu.


Ulprix 20 mg sa používa na dlhodobú liečbu a prevenciu (predchádzanie) opätovného výskytu zápalu pažeráka.


Ulprix 20 mg sa tiež môže podávať pacientom, ktorí potrebujú nepretržite užívať neselektívne nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Títo pacienti sú vystavení vyššiemu riziku tvorby vredov a s nimi spojených príznakov. Ulprix 20 mg pomáha znížiť toto riziko zabránením tvorby vredov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ulprix20 mg


Neužívajte Ulprix20 mg

 • ak ste alergický na pantoprazol, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na kombinované lieky s týmto liečivom.

 • súbežne s atazanavirom (liekom na liečbu HIV infekcií).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ulprix 20 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte závažné ochorenie pečene, povedzte to lekárovi, ktorý rozhodne či vám treba dávku upraviť.

 • ak užívate Ulprix 20 mg dlhodobo (napr. dlhšie ako 1 rok), možno budete musieť navštevovať lekára v pravidelných intervaloch. Informujte, prosím, lekára o akýchkoľvek nových príznakoch alebo iných zvláštnych prejavoch.

 • ak trpíte reumatickým ochorením alebo musíte užívať lieky proti reume z iných dôvodov a ak ste už mali vred na žalúdku alebo na dvanástniku počas užívania týchto liekov. Váš lekár bude musieť skontrolovať, či patríte do takzvanej „rizikovej skupiny“.

 • ak v súčasnosti užívate doplnok vitamínu B12.

 • ak užívate lieky blokujúce kyselinu, ako je omeprazol alebo ranitidín.

 • ak ste v poslednom čase výrazne schudli alebo trpíte opakovaným vracaním, bolesťou pri prehĺtaním, vracaním krvi, alebo ste zbadali krv vo vašej stolici alebo máte veľmi tmavú stolicu, máte to oznámiť svojmu lekárovi.


Váš lekár môže vykonať dodatočné vyšetrenie (napríklad endoskopiu, t.j. vyšetrenie čreva zrakom pomocou prístroja), aby určil váš stav a/alebo vylúčil zhubné ochorenie.


Ulprix 20 mg sa neodporúča podávať deťom.


Informujte svojho lekára, ak príznaky pretrvávajú napriek primeranej liečbe týmto liekom.


Iné lieky a Ulprix 20 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Okamžite sa poraďte so svojim lekárom, ak v súčasnosti užívate lieky:

 • obsahujúce ketokonazol alebo itrakonazol, ktoré sa používajú na liečbu infekcií kože a nechtov spôsobených plesňami alebo iné lieky, u ktorých je známe, že ich hladiny v krvi závisia od tvorby žalúdočnej kyseliny.

 • na riedenie krvi, ako je warfarín, fenprokumón alebo acenokumarol.

 • obsahujúce atazanavir na liečbu HIV infekcie, ktoré nesmiete užívať spolu s Ulprixom 20 mg.


Ulprix 20 mg a jedlo a nápoje

Ulprix 20 mg sa má užiť jednu hodinu pred raňajkami a zapiť tekutinou. Tablety sa majú sa prehltnúť celé, nemajú sa drviť, lámať alebo žuvať.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ulprix 20 mg sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia len po výslovnom odporúčaní lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ulprix 20 mg neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako napríklad závrat a poruchy videnia. Za týchto podmienok môže byť znížená schopnosť reagovať.


3. Ako užívať Ulprix 20 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ulprix 20 mg gastrorezistentné tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou jednu hodinu pred raňajkami, nesmú sa žuvať ani drviť.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Liečba miernej formy refluxnej choroby a súvisiacich príznakov (napr. pálenie záhy, spätný tok žalúdočnej kyseliny, bolesť pri prehĺtaní)

Odporúčaná perorálna dávka (užívaná ústami) je jedna gastrorezistentná tableta Ulprixu

20 mg raz denne. Zmiernenie príznakov sa spravidla dosiahne v rozpätí 2 4 týždňov

a 4-týždňová liečba sa zvyčajne vyžaduje na vyliečenie sprievodnej ezofagitídy (zápal pažeráka). Pokiaľ sa nedosiahne zlepšenie, je možné pokračovať v liečbe počas ďalších 4 týždňov. Keď príznaky vymiznú, ich opätovnému výskytu je možné zabrániť režimom užívania lieku „podľa potreby“, a to dávkou 20 mg jedenkrát denne, keď je to potrebné. O prechode na nepretržitú liečbu treba uvažovať, keď sa užívaním lieku „podľa potreby“ nedá dosiahnuť uspokojivá kontrola príznakov.


Dospelí

Dlhodobá liečba a prevencia opätovného výskytu refluxnej ezofagitídy (zápal pažeráka spôsobený spätným tokom žalúdočnej kyseliny)

Na dlhodobú liečbu sa odporúča udržiavacia dávka 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne, ktorá sa pri opätovnom výskyte môže zvýšiť na 40 mg denne. V tomto prípade je vhodné užívať Ulprix 40 mg. Po vyliečení príznakov sa môže dávkovanie opäť znížiť na 20 mg pantoprazolu.


Prevencia vredov žalúdka a dvanástnika vyvolaných neselektívnymi nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu NSAID

Odporúčaná perorálna dávka je 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania. Riaďte sa pokynmi lekára.


Použitie u detí

Ulprix 20 mg gastrorezistentné tablety sa neodporúčajú podávať deťom.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Úprava dávkovania nie je potrebná. Riaďte sa pokynmi lekára.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene nemá denná dávka prekročiť 20 mg pantoprazolu.


Ak užijete viac Ulprixu 20 mg, ako máte

Ak ste užili viac Ulprixu 20 mg ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo viac ako vám predpísal lekár, obráťte sa na vášho lekára, pohotovosť alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Ulprix20 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na užitie ďalšej dávky. V takom prípade už neužívajte vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ulprix20 mg

Užívajte tablety dovtedy pokiaľ neukončíte liečebnú kúru alebo pokiaľ vám lekár nepovie, že máte prestať. Neprestaňte užívať liek len preto, že sa cítite lepšie. Ak prestanete užívať tablety príliš skoro, príznaky sa môžu vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia akékoľvek s nasledujúcich závažných vedľajšíchúčinkovihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo kontaktujte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici.

Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si túto písomnú informáciu pre používateľa a/alebo tabletky so sebou.


Závažné alergické reakcie (zriedkavé):

reakcie z precitlivenosti, nazývané anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typické príznaky sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, vyrážky (žihľavka), silné závraty s veľmi rýchlym tepom srdca a silným potením.


Závažné kožné reakcie (neznáma frekvencia):

vyrážka s opuchom, tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože, strata pokožky a krvácanie okolo očí, nosa, úst alebo pohlavných orgánov a rýchle zhoršenie vášho celkového zdravotného stavu, alebo vyrážka po vystavení sa slnku.


Iné závažné reakcie (neznáma frekvencia):

zožltnutie kože a očí (v dôsledku závažného poškodenia pečene), alebo problémy s obličkami ako je bolestivé močenie a bolesť krížov s horúčkou.


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť v určitých frekvenciách, ktoré sú definované nasledovne:

 • veľmi časté: ovplyvňujú viac ako 1 užívateľa z 10

 • časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov zo 100

 • menej časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • zriedkavé: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: ovplyvňujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

 • neznáme: frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov


Menej časté vedľajšie účinky:

bolesť hlavy; závrat; hnačka; nevoľnosť, vracanie; nafukovanie a plynatosť (vetry); zápcha; sucho v ústach; bolesť brucha a nepohoda; kožná vyrážka alebo žihľavka; svrbenie; zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice; pocit slabosti, vyčerpania alebo celkový pocit nepohody; poruchy spánku; zvýšenie pečeňových enzýmov v testoch krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

narušenie alebo úplná strata vnímania chute, poruchy videnia ako je rozmazané videnie; bolesť kĺbov; bolesť svalov; zmeny hmotnosti; zvýšenie telesnej teploty; opuch končatín; alergické reakcie; depresia; zvýšenie hladiny bilirubínu a tukov v krvi (uvedené v krvných testoch), zväčšenie prsníkov u mužov;vysoká horúčka a prudký pokles cirkulujúcich granulovaných bielych krviniek (prejaví sa v krvných testoch).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

dezorientácia (strata orientácie); znížený počet krvných doštičiek v krvi, ktorý môže spôsobiť častejšie krvácanie, alebo tvorbu modrín ako je bežné; zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám, súbežné abnormálne zníženie počtu červených a bielych krviniek a tiež

krvných doštičiek (prejaví sa v krvných testoch).


Neznáma frekvencia: halucinácie; zmätenosť (najmä u pacientov s históriou týchto príznakov); znížená hladina sodíka v krvi; znížená hladina magnézia v krvi.


Ak užívate Ulprix 20 mg dlhšie ako tri mesiace, je možné že vám klesne hladina horčíka v krvi. Nízke hladiny horčíka sa môžu javiť ako vyčerpanosť, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závrate a zvýšený tep srdca. Ak sa u vás tieto príznaky objavia, rýchlo to, prosím, oznámte svojmu lekárovi. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladiny draslíka a vápnika v krvi. Váš lekár môže rozhodnúť pravidelne vykonávať krvné testy a sledovať hladinu vášho horčíka.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy, ako je Ulprix 20 mg, najmä ak sa užívajú počas dlhšieho obdobia ako je jeden rok, môže mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Povedzte svojmu lekárovi, ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ulprix 20 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ulprix 20 mg obsahuje


Liečivo je pantoprazol (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).

Jedna tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: manitol, bezvodý uhličitan sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), zásaditý kopolymér butyl metakrylátu, kalciumstearát, Opadry biela OY-D-7233 (hypromelóza, oxid titaničitý E 171, mastenec, makrogol 400, nátriumlaurylsulfát).

Obal tablety: Kollicoat MAE 30 DP, svetložltý (kopolymér kyseliny metakrylovej s etylakrylátom, propylénglykol, žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), mastenec).


Ako vyzerá Ulprix 20 mg a obsah balenia


Oválne, bikonvexné, svetložlté gastrorezistentné tablety.


Veľkosti balenia

Blistre:

7 a 14 gastrorezistentných tabliet.


HDPE fľaša:

14 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobcovia:

 1. Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island

 2. Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

 3. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

 4. Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko

ULPRIX 20 mg enterotabletter

Maďarsko

ULPRIX 20 mg

Lotyšsko

ULPRIX 20 mg zarnās škīstošās tabletes

Rumunsko

ULPRIX 20 mg comprimate gastrorezistente

Slovensko

Ulprix 20 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.

6ULPRIX 20 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ULPRIX 20 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme 22,58 mg seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


Ulprix 20 mg: oválna , bikonvexná, svetložltá gastrorezistentná tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba ľahkej refluxnej choroby a sprievodných príznakov (napr. pálenie záhy, regurgitácia kyseliny, bolesť pri prehĺtaní), ktorá predchádza dlhodobej liečbe, za použitia liečby podľa potreby a na prevenciu opätovného výskytu príznakov.


Dlhodobá liečba a prevencia relapsov refluxnej ezofagitídy.


Prevencia gastroduodenálnych vredov spôsobených neselektívnymi nesteroidnými antiflogistikami (non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a adolescenti starší ako 12 rokov

Liečba ľahkej refluxnej choroby a sprievodných príznakov (napr. pálenie záhy, regurgitácia kyseliny, bolesť pri prehĺtaní), ktorá predchádza dlhodobej terapii za použitia liečby podľa potreby a na prevenciu opätovného výskytu príznakov

Odporúčaná perorálna dávka je jedna gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg raz denne.

Zmiernenie symptómov sa spravidla dosiahne v rozpätí 2 – 4 týždňov a 4-týždňová liečba je zvyčajne dostačujúca na vyliečenie sprievodnej ezofagitídy. Pokiaľ toto obdobie nie je dostatočné, k vyliečeniu obvykle dochádza počas ďalších 4 týždňov. Keď symptómy vymiznú, ich opätovný výskyt možno kontrolovať použitím režimu „podľa potreby“, dávkou 20 mg jedenkrát denne keď je to potrebné.

O prechode na kontinuálnu liečbu treba uvažovať, keď sa liečbou „podľa potreby“ nedá dosiahnuť uspokojivá kontrola symptómov.


Dospelí

Dlhodobá liečba a prevencia relapsov refluxnej ezofagitídy

Na dlhodobú liečbu sa odporúča udržiavacia dávka 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne, ktorá sa pri výskyte relapsu môže zvýšiť na 40 mg denne. V tomto prípade je vhodné podanie Ulprixu 40 mg. Po vyliečení relapsu sa môže dávkovanie opäť znížiť na 20 mg pantoprazolu.


Prevencia gastroduodenálnych vredov spôsobených neselektívnymi nesteroidnými antiflogistikami (NSAID) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID

Odporúčaná perorálna dávka je 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.3).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene denná dávka nemá prekročiť 20 mg pantoprazolu.


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje. Preto sa u detí tablety pantoprazolu nemajú používať.


Všeobecné pokyny

Ulprix 20 mg gastrorezistentné tablety sa nesmú žuvať ani drviť, majú sa prehltnúť celé a zapiť tekutinou jednu hodinu pred raňajkami.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pantoprazol, rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy, sa nemá podávať s atazanavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa majú v priebehu liečby pantoprazolom pravidelne monitorovať hladiny pečeňových enzýmov, a to najmä pri dlhodobej liečbe. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu hladín pečeňových enzýmov, liečba Ulprixom 20 mg sa má prerušiť.


Prítomnosť alarmujúcich príznakov

Keď sa objaví akýkoľvek varovný príznak (napr. výrazné, neúmyselné zníženie telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, vracanie krvi, anémia alebo krv v stolici) a existuje podozrenie na žalúdočný vred alebo je vred diagnostikovaný, je potrebné vylúčiť malignitu, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť symptómy a oddialiť stanovenie diagnózy.

Ak príznaky pretrvávajú aj napriek primeranej liečbe je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenia.


Používanie Ulprixu 20 mg na prevenciu gastroduodenálnych vredov spôsobených NSAID sa má obmedziť na pacientov, u ktorých je potrebná kontinuálna liečba NSAID a existuje u nich zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnych komplikácií.

Zvýšené riziko sa má posúdiť podľa individuálnych rizikových faktorov, napríklad vysoký vek (> 65 rokov), žalúdočný/duodenálny vred alebo krvácanie v hornej časti gastrointestinálneho traktu

v anamnéze.


Pantoprazol, rovnako ako všetky lieky blokujúce kyselinu, môže znížiť absorpciu vitamínu B12(kyanokobalamín) z dôvodu hypo- alebo achlórhydrie. Treba to vziať do úvahy pri dlhodobej liečbe pacientov so zníženými zásobami vitamínu B12v tele alebo tých, u ktorých existujú rizikové faktory pre zníženú absorpciu vitamínu B12. Počas dlhodobej liečby, najmä pri liečbe presahujúcej obdobie 1 roka, majú byť pacienti pod pravidelným dohľadom.


Znížená gastrická acidita z akéhokoľvek dôvodu – vrátane inhibítorov protónovej pumpy – zvyšuje

v žalúdku počet baktérií, ktoré sa normálne vyskytujú v gastrointestinálnom trakte. Liečba liekmi znižujúcimi aciditu môže viesť k nepatrnému nárastu rizika gastrointestinálnych infekcií, spôsobených napr. kmeňmi Salmonellaa Campylobacter.


Počas dlhodobej liečby, najmä pri liečbe presahujúcej obdobie 1 roka, majú byť pacienti pod pravidelným dohľadom.


U pacientov, ktorí sa minimálne tri mesiace a vo väčšine prípadov dlhšie ako jeden rok liečia inhibítormi protónovej pumpy (IPP), ako je pantoprazol, bola hlásená závažná hypomagneziémia. Môžu sa objaviť závažné prejavy hypomagneziémie ako je vyčerpanosť, tetanický šok, delírium, kŕče, závrate a ventrikulárna arytmia, ktoré sa môžu prísť nenápadne a preto sa dajú prehliadnuť. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po doplnení magnézia a prerušení liečby IPP.

U pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú liečbu alebo ktorí užívajú IPP s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobovať hypomagneziémiu (napr. diuretiká) majú zdravotní pracovníci zvážiť pred začatím liečby IPP zmeranie hladiny magnézia a následne ju pravidelne sledovať počas liečby.


Inhibítory protónovej pumpy, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach alebo počas dlhšieho obdobia (>1 rok) môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice, najmä u starších pacientov alebo v prítomnosti iného rozpoznaného rizikového faktora. Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibitory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko zlomeniny o 10-40 %. Časť tohto nárastu môže byť spôsobená inými rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom osteoporózy majú dostať starostlivosť v súlade s momentálnymi poznatkami klinickej medicíny a majú mať dostatočný prísun vitamínu D a vápnika.


Poznámka:

Pred začatím liečby sa má vylúčiť malígne ochorenie ezofágu alebo žalúdka, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky malígnych ochorení, a tým oddialiť stanovenie diagnózy.

Pacienti, u ktorých sa ani po 4-týždňovej liečbe neprejaví ústup príznakov, sa majú znova vyšetriť.


Doposiaľ nie sú žiadne skúsenosti s liečbou u detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Atazanavir:

V štúdiách s inými inhibítormi protónovej pumpy (PPI) sa ukázalo, že PPI počas súbežnej liečby výrazne znižujú expozíciu atazanaviru. Užívanie PPI je počas liečby atazanavirom kontraindikované.


Ulprix 20 mg môže znížiť alebo zvýšiť absorpciu liekov, ktorých biologická dostupnosť je závislá od pH (napr. ketokonazol, itrakonazol, atazanavir).


Metotrexát

Pri súbežnom užívaní vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy bolo zaznamenané zvýšenie hladiny metotrexátu u niektorých pacientov. Preto v prípadoch, kde sa používajú vysoké dávky metotrexátu, napríklad pri liečbe rakoviny a psoriázy, môže byť potrebné zvážiť dočasné vysadenie pantoprazolu.


Pantoprazol sa metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Nemožno vylúčiť interakciu pantoprazolu s inými liekmi alebo zlúčeninami, ktoré sú metabolizované tým istým enzýmovým systémom. U mnohých takýchto liekov alebo zlúčenín, ako je karbamazepín, kofeín, diazepam, diklofenak, digoxín, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproxén, nifedipín, fenytoín, piroxikam, teofylín a perorálne kontraceptíva, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, v postmarketingovom sledovaní sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v INR (international normalized ratio). Na základe toho sa odporúča u pacientov súbežne liečených antikoagulanciami kumarínového typu sledovať protrombínový čas/INR po začatí, ukončení alebo nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Pri súbežnom podávaní antacíd takisto nedochádza k žiadnym interakciám.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Klinické skúsenosti s podávaním pantoprazolu gravidným ženám sú obmedzené. V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa zistila len mierna fetotoxicita pri dávkach nad 5 mg/kg telesnej hmotnosti. Nie sú dostupné informácie o vylučovaní pantoprazolu do materského mlieka. Počas gravidity

a laktácie sa má použiť pantoprazol len vtedy, ak je prínos pre matku väčší ako potenciálne riziko pre plod alebo dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako závrat a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Za týchto okolností môže byť znížená schopnosť reagovať.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky v tejto tabuľke sú zoradené podľa nasledujúcej klasifikácie frekvencií:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1,000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10,000 až <1/1,000); veľmi zriedkavé (<1/10,000), neznáme (z dostupných údajov).


Frekvencia

Trieda orgánových systémov

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi

a lymfatického systému


Agranulocytóza

Trombocytopénia; Leukopénia;

Pancytopénia


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy; Dizziness

Poruchy chuti


Parestézia

Ochorenie oka


Poruchy videnia / rozmazané videniePoruchy gastrointestinálneho

traktu

Hnačka; Nevoľnosť/ vracanie;

Nafúknutie brucha a nadúvanie,

Zápcha; Sucho v ústach; Bolesť brucha a pocit nepohody
Poruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída (s možnou progresiou do renálneho zlyhania)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka / exantém / kožná vyrážka; Pruritus

Žihľavka;

Angioedém;


Stevensov-Johnsonov syndróm;

Leyllov syndróm; Multiformný erytém;

Fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

Artralgia; Myalgia


Svalové kŕče ako dôsledok poruchy rovnováhy elektrolytov

Poruchy metabolizmu a výživy


Hyperlipidémie a zvýšenie lipidov (triglyceridy, cholesterol); Zmeny telesnej hmotnosti


Hyponatriémia; hypomagneziémia (pozri časť 4.4); Hypokalciémia súvisiaca s hypomagneziémiou; Hypokalciémia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia, vyčerpanosť a malaízia

Zvýšená telesná teplota; Periférny edémPoruchy imunitného systému


Hypersenzitivita (vrátane anafylaktickej reakcie a anafylaktického šoku)Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšená hladina pečeňových enzýmov (transamináz, γ-GT)

Zvýšený bilirubínHepatocelulárne poškodenie; Žltačka; Hepatocelulárne zlyhanie

Psychické poruchy

Poruchy spánku

Depresia (a všetky druhy zhoršenia)

Dezorientácia

(a všetky druhy zhoršenia)

Halucinácie; Zmätenosť (

najmä u

predisponovaných pacientov, ako aj zhoršenie takýchto už existujúcich príznakov)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Gynekomastia
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe. Dávky až do 240 mg podané i.v. v priebehu 2 minút boli dobre tolerované.


Pri predávkovaní s klinickými príznakmi intoxikácie sa postupuje spôsobom obvyklým pri liečbe intoxikácií. Pretože sa pantoprazol extenzívne viaže na bielkoviny, nedá sa ľahko dialyzovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy

ATC kód: A02BC02


Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej

v žalúdku špecifickým účinkom na protónovú pumpu parietálnych buniek.


Pantoprazol sa mení na aktívnu formu v kyslom prostredí kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, t.j posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu. U väčšiny pacientov sa dosiahne ústup symptómov v priebehu 2 týždňov. Rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy a inhibítory H2receptorov, liečba pantoprazolom má za následok zníženie kyslosti v žalúdku a úmerne so znížením kyslosti vzostup hladiny gastrínu. Vzostup hladiny gastrínu je reverzibilný. Pretože pantoprazol sa viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.

Hladiny gastrínu nalačno sa po aplikácii pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom užívaní väčšinou neprekračujú hornú hranicu referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa hladina gastrínu väčšinou zdvojnásobuje. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje iba ojedinele. Dôsledkom toho

u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby možno zaznamenať mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doteraz uskutočnených štúdií nemožno u ľudí liečených 1 rok vylúčiť tvorbu karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo karcinoidov žalúdka zistených

v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3).


Podľa výsledkov štúdií na zvieratách nemožno úplne vylúčiť vplyv dlhodobej (viac ako 1 rok) liečby pantoprazolom na endokrinné parametre štítnej žľazy a pečeňové enzýmy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná farmakokinetika

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne už po podaní jednorazovej perorálnej dávky 20 mg. Maximálna koncentrácia v sére 1 – 1,5 µg/ml sa dosiahla

v priemere po 2 – 2,5 hodinách a tieto hodnoty zostávajú konštantné po opakovanom podávaní. Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg a klírens okolo 0,1 l/h/kg.


Terminálny polčas je asi 1 h. V niekoľkých prípadoch bola eliminácia oneskorená. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónovú pumpu parietálnych buniek, polčas jeho eliminácie nie je v korelácii s dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).

Farmakokinetika sa po jednorazovom alebo opakovanom podaní nemení. Pri rozpätí dávky od 10 do 80 mg zostáva plazmatická kinetika pantoprazolu lineárna po perorálnom aj po intravenóznom podaní.

Väzba pantoprazolu na sérové bielkoviny je okolo 98 %. Liečivo sa metabolizuje takmer výlučne

v pečeni. Metabolity sa zväčša eliminujú renálnou cestou (okolo 80 %), zvyšok sa vylúči stolicou.

V sére aj v moči je hlavným metabolitom desmetylpantoprazol, ktorý je konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (okolo 1,5 h) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Biologická dostupnosť

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť z tabliet sa pohybuje okolo 77 %. Súbežný príjem jedla neovplyvňuje AUC, maximálnu sérovú koncentráciu, ani biologickú dostupnosť. Súbežný príjem jedla má vplyv iba na variabilitu času vstrebávania.


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov so zníženou funkciou obličiek nie je potrebné znížiť dávkovanie (vrátane dialyzovaných pacientov). Tak ako u zdravých jedincov je polčas pantoprazolu krátky. Len veľmi malé množstvo pantoprazolu sa môže dialyzovať. Hoci má hlavný metabolit mierne predĺžený polčas (2 – 3 h), exkrécia je stále rýchla a nedochádza ku kumulácii.

Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (triedy A a B podľa Childa) sa polčas predlžuje na

3 – 6 hodín a hodnoty AUC sa zvyšujú o faktor 3 – 5, maximálna sérová koncentrácia sa zvýši iba nepatrne o faktor 1,3 v porovnaní so zdravými jedincami.

Nepatrné zvýšenie AUC a Cmax u starších pacientov v porovnaní s mladšími nie je klinicky významné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách karcinogenity (zodpovedajúcich celoživotnej liečbe) na potkanoch sa zistili neuroendokrinné neoplazmy. Okrem toho boli v jednej štúdii zaznamenané skvamocelulárne papilómy v oblasti ústia pažeráka potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe karcinoidov žalúdka vplyvom substituovaných benzimidazolov sa dôkladne preskúmal a záverom bolo, že ide o sekundárnu reakciu na veľmi vysoké hladiny gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovali u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami.


V dvojročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov (iba

v jednej štúdii na potkanoch) a u myších samičiek, čo bolo interpretované ako dôsledok vysokej miery metabolizácie pantoprazolu v pečeni.


Nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššie dávky (200 mg/kg) v jednej dvojročnej štúdii. Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov, ktoré sú vyvolané pantoprazolom. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.


Záverom štúdií na mutagenitu, testov bunkovej transformácie a štúdie väzby na DNA je, že pantoprazol nemá žiadny genotoxický potenciál.


Štúdie nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky.

Skúmal sa prechod pantoprazolu cez placentu potkanov, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje s pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Manitol (E 421)

Bezvodý uhličitan sodný

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Zásaditý kopolymér butyl metakrylátu

Kalciumstearát

Opadry biela OY-D-7233 (hypromelóza, oxid titaničitý E 171, mastenec, makrogol 400, nátriumlaurylsulfát)


Obal tablety:

Kollicoat MAE 30 DP, svetložltý obsahujúci:

Disperziu kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom

Propylénglykol

Žltý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenie na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal

OPA/Al/PVC/-Al blister.

HDPE fľaša s LDPE uzáverom a vysušovadlom.


Veľkosti balenia

Blistre: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 gastrorezistentných tabliet.

HDPE fľaša: 14, 28 a 100 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené na trh všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0104/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

8


ULPRIX 20 mg