+ ipil.sk

UNASYN IM/IV 1,5 g



Príbalový leták

PŘÍLOHA Č.3 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 0123 / 2004 PŘÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 0124 / 2004

UNASYN* IM / IV 1,5 g

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

Vážený pacient, čítajte, prosím, túto informáciu pozorné!

Tento text obsahuje doležité informácie o lieku UNASYN* IM/IV 1,5 g. Pozorné si ho prečítajte skor, ako začnete liečbu. Poskytne Vám doležité informácie. Pokial’ niečomu nerozumiete, alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Text by ste si mali uschovať pre prípad, že si ho budete chcieť znova prečítať.

NÁZOV LIEKU UNASYN* IM / IV 1,5 g

(sulbactamum natricum/ampicillinum natricum)

LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný a infúzny roztok

DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PFIZER Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Velká Británia

ZLOŽENIE LIEKU

Čo obsahuje UNASYN* IM/IV 1,5 g ?

Každá injekčná liekovka UNASYN* IM/IV 1,5 g (1 728,9 mg suchého prášku na prípravu roztoku v 6 % nadbytku) obsahuje kombináciu dvoch liečiv v pomere 1:2: sulbactamum natricum (sodná sof sulbaktámu) 579,23 mg, čo zodpovedá sulbactamum (sulbaktám) 0,5 g a ampicillinum natricum (sodná sof ampicilínu) 1 149,67 mg, čo zodpovedá ampicillinum (ampicilín) 1 g.

(Každá injekčná liekovka obsahuje približne 5 mmol sodíka.)

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Antibiotikum

CHARAKTERISTIKA

Čo je UNASYN* IM/IV 1,5 g ?

UNASYN* IM/IV 1,5 g patrí medzi penicilínové antibiotiká. Je určený na liečbu bakteriálnych infekcií.

UNASYN* IM/IV 1,5 g je kombináciou dvoch látok, ampicilínu (penicilínového antibiotika) a sulbaktámu. Sulbaktám zosilňuje účinok ampicilínu na baktérie, ktoré sú rezistentné na penicilíny. Tento liek sa používa na liečbu viacerých druhov infekcií.

INDIKÁCIE

Načo je určený UNASYN* IM/IV 1,5 g ?

UNASYN* IM/IV 1,5 g Vám može predpísať lekár na liečbu viacerých druhov infekcií, ako sú napr.:

■    infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane zápalu prinosových dutín, zápalu stredného ucha, epiglotitídy a bakteriálneho zápalu pfúc

■    infekcie močového traktu a bakteriálny zápal obličiek

■    infekcie v brušnej dutine vrátane peritonitídy, zápalu žlčníka, endometritídy a iných infekcií v oblasti malej panvy

■    bakteriálna sepsa

■    infekcie kože, makkých tkanív, kostí a kíbov

■    gonokokové infekcie

UNASYN* IM/IV 1,5 g sa može podávať profylakticky (t.z. tesne pred chirurgickým zákrokom) na zníženie výskytu pooperačných infekcií rán po chirurgických zákrokoch v brušnej alebo panvovej oblasti. Profylakticky sa može UNASYN* IM/IV 1,5 g podávať aj na zníženie výskytu pooperačných infekcií v prípade predčasného ukončenia ťarchavosti alebo pri porode cisárskym rezom.

Lekár Vám može odporučiť liečbu UNASYNom* IM/IV 1,5 g aj v prípadoch ďalších infekcií, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa lekára.

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTŘEBNÉ POZNAŤ PRED ZAČATÍM LIEČBY KONTRAINDIKÁCIE

UNASYN* IM/IV 1,5 g Vám nesmie byť podaný, ak máte alergiu (precitlivenosť) na UNASYN* alebo na akékol’vek iné penicilínové antibiotikum!

UPOZORNENIE

Ak je odpoveď na niektorú z nasledujúcich otázok ÁNO, tak o tom informujte lekára skór, ako začnete liečbu UNASYNom* IM/IV 1,5 g.

■    Máte alergiu (precitlivenosť) na niektoré antibiotikum (v prípade alergie na penicilíny viď vyššie!) alebo na iné lieky?

■    Ste ťarchavá, alebo plánujete oťarchavieť?

■    Dojčíte?

■    Máte ochorenie obličiek?

■ Máte infekčnú mononukleózu (infekcia, ktorá sa prejavuje zvačšením lymfatických uzlín)?

Ak sa liečite UNASYNom* IM/IV 1,5 g dlhšiu dobu, lekár Vám može odporučiť odobrať krv na vyšetrenie. Neobávajte sa, je to bežný postup.

NEZIADUCE ÚČINKY

Podobne ako pri iných parenterálnych antibiotikách je najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom bolesť v mieste injekcie, najma pri intramuskulárnej aplikácii. U malého počtu pacientov može intravenózna aplikácia vyvolať zápal žily alebo reakciu v mieste podania.

Poruchy krvi a lymfatického systému: počas liečby UNASYNom* IM/IV 1,5 g sa vyskytli anémia, hemolytická anémia, trombocytopénia, eozinofília a leukopénia. Tieto reakcie sú po prerušení liečby reverzibilné a sú považované za prejavy hypersenzitivity.

Gastrointestinálne poruchy:    nauzea, vracanie, hnačka, enterokolitída

a pseudomembranózna kolitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest: bilirubinémia, porucha funkcie pečene a vznik ikteru. Poruchy imunitného systému: anafylaktoidná reakcia alebo anafylaktický šok.

Vyšetrenia: prechodné zvýšenia ALT alebo AST transamináz

Poruchy nervového systému: zriedkavo boli zaznamenané prípady výskytu krčov.

Poruchy obličiek a močových ciest: zriedkavo hlásená intersticiálna nefritída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, svrbenie kože a iné kožné reakcie, zriedkavo hlásený Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermálna nekrolýza a erytherma multiforme.

Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú pri použití samotného ampicilínu sa možu vyskytnúť aj pri podaní UNASYNu* IM/IV 1,5 g.

PREDÁVKOVANIE

Predávkovanie UNASYNom* IM/IV 1,5 g može zvýšiť závažnosť alebo pravdepodobnosť výskytu horeuvedených nežiaducich prejavov. Nadmerné dávky UNASYNu* IM/IV 1,5 g možu vyvolať záchvaty. Pri predávkovaní UNASYNom* IM/IV 1,5 g u pacientov s obličkovým ochorením je možné použiť hemodialýzu.

Keďže infekčná mononukleóza je vírusovej etiológie, v liečbe sa nemá použiť UNASYN* IM/IV 1,5 g. Ak sa pacientom s infekčnou mononukleózou podá UNASYN* IM/IV 1,5 g, vel’mi často dojde k vzniku kožných prejavov.

Ak by ste spozorovali akékofvek iné ťažkosti, informujte o tom okamžite Vášho lekára.

V prípade akéhokofvek náhleho objavenia sa piskotov v hrudníku pri dýchaní alebo chrčania, sťaženého dýchania, opuchnutia viečok, tváre alebo pier, vyrážok na koži alebo svrbiacich červených škvrn na koži, svrbenia (najma na celom tele) informujte ihneď Vášho lekára.

Podávanie UNASYNu* IM/IV 1,5 g može ovplyvniť niektoré výsledky laboratórnych testov, napríklad falošne pozitívny výsledok prítomnosti cukru v moči alebo stanovenie hladiny hormónov u žien.

INTERAKCIE

Móžu sa pri liečbe UNASYNom* IM/IV 1,5 g užívaťaj iné lieky?

Alopurinol (používaný pri liečbe dny): pri súčasnom užívaní spolu s UNASYNom* IM/IV 1,5 g sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému.

Aminoglykozidy (používané pri liečbe bakteriálnych infekcií): ak sa používajú súčasne UNASYN* IM/IV 1,5 g a aminoglykozid, je potrebné ich podávať na iné miesto a s odstupom aspoň 1 hodiny.

Antikoagulanciá (používané v prevencii zrážania krvi): UNASYN* IM/IV 1,5 g može zvyšovať účinok týchto liekov.

Chloramfenikol, erytromycín, sulfónamidy a tetracyklíny (antibakteriálne lieky): tieto lieky možu interferovať s antibakteriálnym účinkom UNASYNu* IM/IV 1,5 g. Preto je lepšie vyhnúť sa ich súčasnému podávaniu.

Perorálne kontraceptíva obsahujúce estrogény: UNASYN* IM/IV 1,5 g može znižovať antikoncepčný účinok týchto liekov.

Metotrexát (používaný pri liečbe niektorých typov karcinómov pri kožných a zápalových ochoreniach): UNASYN* IM/IV 1,5 g može zvyšovať toxicitu metotrexátu.

Probenecid (používaný pri liečbe dny): tento liek može zvyšovať riziko toxicity UNASYNu* IM/IV 1,5 g.

UNASYN* IM/IV 1,5 g je kompatibilný s vačšinou roztokov určených na vnútrožilové podávanie. UNASYN* IM/IV 1,5 g je o niečo menej stabilný v roztokoch glukózy alebo iných cukrov. UNASYN* IM/IV 1,5 g sa nesmie zmiešať s krvnými derivátmi a s hydrolyzátmi bielkovín.

Koncentrovaný roztok na podanie do svalu sa musí podať do 1 hodiny od nariedenia.

Čas, za ktorý sa musí podať liek intravenózne závisí od druhu použitého roztoku a od teploty.

DAVKOVANIE

Ako sa má podávať UNASYN* IM/IV 1,5 g

UNASYN* IM/IV 1,5 g sa podáva vnútrožilovo alebo do svalu. Možu sa použiť rozne zriedenia.

Dávku je možné podať najmenej počas 3 minút alebo intravenóznou infúziou počas 15 - 30 minút.

UNASYN1 IM/IV 1,5 g je možné podať aj injekciou hlboko do svalu. Denná dávka je

1.5 g - 12 g. Podáva rozdelene v čiastkových dávkach každých 6 - 8 hodín. Lahšie infekcie je možné liečiť pri podávaní lieku v intervale 12 hodín.

Dávka UNASYNu1 IM/IV 1,5 g pre deti, dojčatá a novorodencov je vo vačšine prípadov 150 mg/kg/deň. U detí, dojčiat a novorodencov sa liek podáva každých 6 - 8 hodín. U novorodencov v prvom týždni života (najma u predčasne narodených) sa podáva odporúčaná dávka 75 mg/kg dvakrát denne každých 12 hodín. Častejšie alebo menej časté podávanie lieku je určené závažnosťou infekcie a funkciou obličiek.

Liečbu je vhodné ukončiť 48 hodín po ústupe horúčok a ostatných prejavov infekcie. Liečba zvyčajne trvá 5 - 14 dní.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa dávka UNASYNu1 IM/IV 1,5 g podáva v dlhších intervaloch. Počas liečby chorých, ktorým je potrebné obmedziť príjem sodíka, je potrebné vziať do úvahy, že jedna injekčná liekovka UNASYNu1 IM/IV 1,5 g obsahuje 115 mg (5 mmol) sodíka.

Pri profylaxii infekcií pri chirurgických zákrokoch sa može pri úvode do anestézie podať

1.5    - 3 g UNASYNu1 IM/IV 1,5 g. Dávku je možné opakovať po 6 - 8 hodinách a podávanie ukončiť 24 hodín po skončení vačšiny operačných výkonov.

Pri liečbe nekomplikovanej kvapavky je možné použiť jednu dávku 1,5 g UNASYNu1 IM/IV

1.5    g. Ak sa súčasne podá perorálne 1,0 g probenecidu, predížia sa plazmatické koncentrácie ampicilínu aj sulbaktámu.

Niekedy sa v liečbe odporúčajú iné dávky alebo iné dávkovacie intervaly, ako sa uvádza v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím úplne istí, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.

UPOZORNENIE

Aký je účinok UNASYNu1 IM/IV 1,5 g na schopnost’šoférovat’ alebo obsluhovat’stroje?

Tento liek neovplyvňuje schopnosť šoférovať alebo obsluhovať stroje.

VAROVANIE

Ako zaobchádzaťs liekom

Tento liek je určený Vám. Nedávajte ho užívať nikomu inému.

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITELNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

BALENIE

Balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku s práškom na injekčný a infúzny roztok s obsahom 1,5 g (1 g ampicilínu + 0,5 g sulbaktámu).

UCHOVÁVANIE

Ako uchovávat’ UNASYN® IM/IV 1,5 g ?

Liek uchovávajte pri teplote do 30°C.

Čas použitelnosti po rozpuštění prášku:

Koncentrovaný roztok na i.m. podanie: do 1 hodiny po rozpustení

Nariedené infúzne roztoky na i.v. podanie: v závislosti od použitého riediaceho roztoku a teploty uchovávania

LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Dátum poslednej revízie

Február 2006

4 unasyn_im_iv_1,5g_inj_pil.doc

1

Ochranná známka Pfizer

UNASYN IM/IV 1,5 g

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č. 0123 / 2004 PŘÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 0124 / 2004

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU UNASYN* IM/IV 1,5g prášok na injekčný a infúzny roztok

1. NÁZOV LIEKU

UNASYN* IM/IV 1,5 g

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Liečivá: sulbactamum natricum / ampicillinum natricum

Každá injekčná liekovka UNASYN* IM/IV 1,5 g (1 728,9 mg suchého prášku na přípravu roztoku v 6 % nadbytku) obsahuje kombináciu dvoch liečiv v pomere 1:2: sulbactamum natricum    579,23 mg (zodpovedá sulbactamum 0,5 g)

ampicillinum natricum    1 149,67 mg (zodpovedá ampicillinum 1 g)

Sulbactamum natricum je derivát bázického penicilínového jadra. Chemicky ide o sulfón penicilinátu sodného. Sulbaktám je takmer biely kryštalický prášok dobre rozpustný vo vode. Molekulová hmotnosť je 255,22.

Ampicillinum natricum je derivát penicilínového jadra 6-aminopenicilánovej kyseliny. Chemicky ide o sodnú sol’ D(-)-a-aminobenzylpenicilínu. Molekulová hmotnosť je 371,39.

Každá injekčná liekovka obsahuje približne 5 mmol sodíka.

(Pomocné látky, pozri časť 6.1.)

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný a infúzny roztok

Opis lieku:    Biely až takmer biely prášok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikácie

UNASYN* IM/IV 1,5 g (kombinácia sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie) je indikovaný na liečbu infekcií, ktoré sú vyvolané citlivými mikroorganizmami na sodnú sol’ sulbaktámu/ sodnú sol’ ampicilínu. Typickými indikáciami sú infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane sínusitíd, otitíd a epiglotitíd; bakteriálnych pneumónií; infekcie močových ciest a pyelonefritídy; intraabdominálne infekcie vrátane peritonitídy, cholecystitídy, endometritídy a infekcie makkých tkanív panvy; bakteriálna septikémia; infekcie kože, makkých tkanív, kostí a kíbov a gonokokové infekcie.

UNASYN* IM/IV 1,5 g sa može podávať profylakticky na zníženie incidencie pooperačných infekcií rán u pacientov s možnou kontamináciou peritonea počas operácií v oblasti brucha a panvy. Pri prerušení ťarchavosti alebo pri vykonaní cisárskeho rezu sa može UNASYN* IM/IV 1,5 g použiť profylakticky na zníženie výskytu pooperačnej sepsy.

4. 2. Dávkovanie a spósob podávania

UNASYN* IM/IV 1,5 g sa može podať buď intravenózne alebo intramuskulárne. Používá sa nasledovné riedenie:

Celková

dávka

(g)

Ekvivalentná

dávka

sulbaktámu / ampicilínu

(g)

Balenie

Objem injekčnej liekovky (ml)

Objem

riediaceho

roztoku

(ml)

Maximálna

konečná

koncentrácia

(mg/ml)

1,5

0,5 / 1,0

25

3,2

125 / 250

Na intravenózne podanie sa može UNASYN* IM/IV 1,5 g riediť sterilnou vodou na injekciu alebo akýmkofvek kompatibilným sterilným roztokom (pozri časť 6.6. Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom). Je potrebné nechať roztok odstáť, aby sa rozptýlila pena, a tak sa umožnila vizuálna kontrola dokonalého rozpustenia. Dávka sa može podať ako bolus v priebehu minimálne troch minút, alebo sa može aplikovať vo vačšom riedení v intravenóznej infúzii v priebehu 15 - 30 minút.

Sodná sof sulbaktámu/sodná sof ampicilínu na i.m./i.v. podanie spoločnosti Pfizer sa može podať formou hlbokej intramuskulárnej injekcie; na zmiernenie bolestivosti je možné na rozpustenie prášku použiť 0,5 % sterilný injekčný roztok bezvodého lidokaíniumchloridu.

Použitie u dospělých

Celková denná dávka kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie je bežne od 1,5 g do 12 g a podáva sa rozdelene v 6- alebo 8-hodinových intervaloch až do maximálnej dennej dávky 4 g sulbaktámu. Pri menej závažných infekciách sa može zvoliť 12-hodinový interval.

Závažnost’ infekcie

Denná dávka UNASYNu* IM/IV (g)

mierna

1,5 až 3 (0,5 + 1 až 1 + 2)

stredná

do 6 (2 + 4)

ťažká

do 12 (4 + 8)

V závislosti od závažnosti ochorenia a od renálnych funkcií pacienta je indikované podávanie lieku v kratších alebo v dlhších intervaloch. Bežne sa liečba končí 48 hodín po ústupe horúčky a ostatných prejavov infekcie. Liečba zvyčajne trvá 5 - 14 dní, ale može trvať dlhšie. Pri obzvlášť závažných infekciách je možné pridať ampicilín.

Pri liečbe pacientov, ktorí sú na diéte s obmedzením soli, je potrebné vedieť, že jedna injekčná liekovka UNASYN* IM/IV 1,5 g obsahuje približne 115 mg (5 mmol) sodíka.

Na profylaxiu infekcií v chirurgii sa na začiatku anestézie má podať 1,5 g až 3 g kombinácie sulbaktámu/ampicilínu na i.m./i.v. podanie, čo umožňuje dosiahnuť počas chirurgického výkonu účinné koncentrácie v sére a v tkanivách. Dávku je možné opakovať po 6 - 8 hodinách a podávanie sa obvykle ukončí 24 hodín po vykonaní vačšiny chirurgických výkonov, pokiaf nie je ďalšia aplikácia kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie potrebná z terapeutických dovodov.

Na liečbu nekomplikovanej kvapavky je možné použiť jednu dávku 1,5 g kombinácie sulbaktámu/ampicilínu na i.m./i.v. podanie. Súčasné podanie 1,0 g probenecidu perorálne predíži plazmatickú koncentráciu ampicilínu aj sulbaktámu.

Použitie u detí, dojčiat a novorodencov

Dávkovanie kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie pri liečbe vačšiny infekcií u detí, dojčiat a novorodencov je 150 mg/kg/deň (čo zodpovedá sulbaktámu 50 mg/kg/deň a ampicilínu 100 mg/kg/deň).

Deťom, dojčatám a novorodencom sa liek podáva v 6 - 8-hodinových intervaloch podobne, ako je bežné pre samotný ampicilín.

Novorodencom počas prvého týždňa života (najma predčasne narodeným) sa odporúča dávka 75 mg/kg/deň (t.z. 25 mg/kg/deň sulbaktámu a 50 mg/kg/deň ampicilínu) v rozdelených dávkach každých 12 hodín.

Použitie pri poruche obličkových funkcií

U pacientov so závažným poškodením obličkových funkcií (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je vylučovanie ampicilínu a sulbaktámu ovplyvnené podobne, a tak pomer plazmatických koncentrácií obidvoch zložiek ostáva zachovaný. U týchto pacientov by sa mala dávka kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie podávať v dlhších intervaloch, tak ako je to bežné pri podávaní ampicilínu.

4. 3. Kontraindikácie

Použitie tejto kombinácie je kontraindikované u pacientov s anamnestickými údajmi precitlivenosti na akékolvek penicilínové antibiotikum.

4. 4. Špeciálne upozornenia

U pacientov liečených penicilínovými antibiotikami vrátane kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie boli opísané prípady závažných a ojedinele aj fatálnych hypersenzitívnych (anafylaktických) reakcií. Tieto reakcie sú častejšie u osob so známou precitlivenosťou na penicilín a/alebo viaceré alergény. U pacientov s anamnézou precitlivenosti na penicilíny boli hlásené aj prípady závažných reakcií, ku ktorým došlo pri liečbe cefalosporínmi. Pred začiatkom liečby penicilínovými antibiotikami je potrebné starostlivo preskúmať predchádzajúce alergické reakcie na penicilíny, cefalosporíny alebo na iné alergény. Pri vzniku alergickej reakcie je potrebné ihneď prerušiť ďalšie podávanie lieku a začať príslušnú liečbu.

Závažné anafylaktické reakcie vyžadujú urgentnú aplikáciu adrenalínu, zabezpečenie volných dýchacích ciest, prípadne intubáciu, aplikáciu kyslíka a intravenózne podanie steroidov.

Podobne ako pri ostatných antibiotikách je nutné počas liečby sústavne sledovať, či nedochádza k nežiaducemu rozmnoženiu rezistentných mikroorganizmov vrátane hubových infekcií. Pri superinfekcii je potrebné podávanie lieku prerušiť a začať príslušnú liečbu.

Tak ako pri iných systémovo účinkujúcich liekoch, odporúča sa pri dlhodobej liečbe periodicky kontrolovať funkciu orgánov, ako sú obličky, pečeň a hematopoetický systém, aby sa zabránilo poškodeniu ich funkcie. Toto je zvlášť doležité u novorodencov, najma predčasne narodených, a u ostatných detí.

Keďže infekčná mononukleóza je vírusovej etiológie, kombinácia sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie sa nemá používať na jej liečbu. U pacientov s infekčnou mononukleózou, ktorí dostali ampicilín, sa vyvinul vo vysokom percente kožný exantém.

4. 5. Liekové a iné interakcie

Alopurinol: súčasné podávanie alopurinolu a ampicilínu významné zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému u pacientov, ktorí užívali oba lieky v porovnaní s pacientami, ktorí užívali len samotný ampicilín.

Aminoglykozidy: miešanie ampicilínu s aminoglykozidmi in vitro malo za následok významnú vzájomnú inaktiváciu. Ak sa tieto dve skupiny antibakteriálnych látok majú používať súčasne, potom ich treba aplikovať na rozličné miesta a s odstupom aspoň jednej hodiny (pozri časť 6.2. Inkompatibility).

Antikoagulanciá: parenterálne penicilíny možu sposobiť zmenu v agregácii krvných doštičiek a v skúškach na zrážanlivosť. Tento účinok možu zvyšovať antikoagulanciá.

Bakteriostatické lieky (chloramfenikol, erytromycín, sulfonamidy a tetracyklíny): Bakteriostatické lieky možu interferovať s baktericídnymi účinkami penicilínov, preto je lepšie sa vyhnúť ich súčasnému podávaniu.

Perorálne kontraceptíva obsahujúce estrogény: boli hlásené prípady zníženia účinku orálnych kontraceptív u žien, ktoré užívali ampicilín, výsledkom čoho bola neplánovaná ťarchavosť. I keď táto súvislosť je málo pravdepodobná, pacientov treba upozorniť, aby užívali inú alebo kombinovanú kontraceptívnu metódu, ak sú liečení ampicilínom.

Metotrexát: súčasné podávanie s penicilínmi viedlo k zníženiu klírensa a toxicity metotrexátu. Pacientov treba pozorne monitorovať. Može byť potrebné zvýšiť dávku leukovorínu a podávať ho dlhší čas.

Probenecid: probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu ampicilínu a sulbaktámu, ak sa používajú súčasne. Tento účinok vedie k zvýšenej a predíženej sérovej koncentrácii, predíženiu eliminačného polčasu a zvýšeniu rizika toxicity.

Ovplyvnenie výsledkov laboratórnych testov: stanovenie cukru v moči pomocou Benedictovho činidla, Fehlingovho činidla a Clinitestu™ može dávať falošné pozitívne výsledky. Boli zaznamenané prechodné zníženia plazmatickej koncentrácie konjugovaných estriolov, estriol-glukuronidov, konjugovaného estrónu a estradiolu u ťarchavých žien, ktoré užívali ampicilín. Takýto účinok možno očakávať aj pri podávaní kombinácie sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie.

4. 6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Reprodukčné štúdie u zvierat nepotvrdili nepriaznivé ovplyvnenie fertility ani poškodenie plodu v dosledku podávania sulbaktámu a ampicilínu. Sulbaktám prestupuje cez placentárnu bariéru. Bezpečnosť použitia počas ťarchavosti a dojčenia u žien však nebola dostatočne overená.

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie je známe.

4. 8. Nežiaduce účinky

Podobne ako pri iných parenterálnych antibiotikách je najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom bolesť v mieste injekcie, najma pri intramuskulárnej aplikácii. U malého počtu pacientov može intravenózna aplikácia vyvolať flebitídu alebo reakciu v mieste podania.

Poruchy krvi a lymfatického systému: počas liečby kombináciou sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu sa vyskytli: anémia, hemolytická anémia, trombocytopénia, eozinofília a leukopénia. Tieto reakcie sú po přerušení liečby reverzibilné a sú považované za prejavy hypersenzitivity.

Gastrointestinálne poruchy:    nauzea, vracanie,    hnačka,    enterokolitída a

pseudomembranózna kolitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest: bilirubinémia, porucha funkcie pečene a vznik ikteru.

Poruchy imunitného systému: anafylaktoidná reakcia alebo anafylaktický šok.

Vyšetrenia: prechodné zvýšenia ALT (SGPT) alebo AST (SGOT) transamináz

Poruchy nervového systému: zriedkavo boli zaznamenané prípady výskytu krčov.

Poruchy obličiek a močových ciest: zriedkavo hlásená intersticiálna nefritída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, svrbenie kože a iné kožné reakcie, zriedkavo hlásený Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermálna nekrolýza a erytherma multiforme.

Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú pri použití samotného ampicilínu sa možu vyskytnúť aj pri podaní sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu IM/IV.

4. 9. Predávkovanie

K dispozícii sú len obmedzené informácie týkajúce sa akútnej toxicity sodnej soli ampicilínu a sodnej soli sulbaktámu u l’udí. Predpokladá sa, že predávkovanie liekom vyvolá prejavy, ktoré sú v podstate zvýraznením nežiaducich účinkov udávaných pri použití lieku. Je potrebné si uvedomiť, že vysoké koncentrácie betalaktámových antibiotík v mozgovomiešnom moku možu sposobiť neurologické prejavy vrátane krčov. Nakol’ko ampicilín i sulbaktám sú odstranitelné z cirkulácie hemodialýzou, dá sa týmto sposobom zvýšiť eliminácia lieku z organizmu v prípade predávkovania u pacientov so zhoršenými renálnymi funkciami.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: betalaktámové antibiotikum, penicilín / ampicilín a enzýmový inhibitor ATC kod: J01CR01

V biochemických štúdiách s použitím nebunkových bakteriálnych systémov sa potvrdilo, že sulbaktám ireverzibilne inhibuje najdoležitejšie betalaktamázy, ktoré tvoria mikroorganizmy rezistentné na penicilín. Sulbaktám má významnú antibakteriálnu aktivitu len voči Neisseriaceae, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides sp., Branhamella catarrhalis a Pseudomonas cepacia. V štúdiách s použitím rezistentných kmeňov mikroorganizmov sa potvrdilo, že sodná sol’ sulbaktámu chráni penicilíny a cefalosporíny pred deštrukciou betalaktamázami, ktoré tvoria rezistentné mikroorganizmy, a zároveň posobí s penicilínovými a cefalosporínovými antibiotikami významne synergicky. Pretože sulbaktám sa tiež viaže na niektoré penicilín viažuce proteíny, niektoré citlivé kmene sa stávajú ešte citlivejšie na jeho kombináciu ako na samotné betalaktámové antibiotikum.

Baktericídnou zložkou kombinácie je ampicilín, ktorý podobne ako benzylpenicilín posobí na citlivé mikroorganizmy počas štádia aktívneho rozmnožovania inhibíciou biosyntézy mukopeptidov v bunkovej stene.

Kombinácia sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie je účinná voči širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií vrátane: Staphylococcus aureus a epidermidis (vrátane penicilín-rezistentných a niektorých meticilín-rezistentných kmeňov); Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis a iné Streptococcus sp.; Haemophilus influenzae a parainfluenzae (kmene produkujúce aj neprodukujúce betalaktamázy); Branhamella catarrhalis; anaeróbne baktérie vrátane Bacteroides fragilis a príbuzné druhy; Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp. (indolpozitívne aj indolnegatívne kmene), Morganella morganii, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Neisseria meningitidis a Neisseria gonorrhoeae.

5.    2. Farmakokinetické vlastnosti

Sodná sof sulbaktámu/sodná sof ampicilínu po i.m./i.v. podaní rýchlo prenikajú do vačšiny telesných tekutín a tkanív. Prienik do mozgu a mozgovomiechového moku je nízky s výnimkou stavov spojených so zápalom mozgových blán. Po vnútrožilovom alebo vnútrosvalovom podaní sa dosahujú vysoké koncentrácie sulbaktámu a ampicilínu v krvi a biologický polčas obidvoch zložiek je približne jedna hodina. Tak ampicilín, ako aj sulbaktám sa z vačšej časti vylučujú v nezmenenej forme do moču.

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1. Zoznam pomocných látok

Žiadne.

6. 2. Inkompatibility

Vzhl’adom na in vitro inaktiváciu aminoglykozidov ktorýmkofvek z aminopenicilínov musia sa UNASYN1 IM/IV 1,5 g a aminoglykozidy pripravovať a podávať samostatne.

6. 3.    Čas použitelnosti

3 roky

Čas použitelnosti po rekonštitúcii

■    Koncentrovaný roztok na i.m. podanie:    do 1 hodiny po rozpustení

■    Nariedené infúzne roztoky na i.v. podanie:    v závislosti od použitého riediaceho

roztoku a teploty uchovávania

6. 4. Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6. 5. Vlastnosti a zloženie obalu, veťkosť balenia

Priehfadná bezfarebná sklenená injekčná liekovka (objem 25 ml, sklo typu III) s chlórobutylovou gumovou zátkou sivej farby potiahnutou teflónom alebo ETFE a s hliníkovým krytom, písomná informácia pre používatefa, papierová skladačka

Vefkosť balenia:

UNASYN1 IM/IV 1,5 g: 1 injekčná liekovka x 1,5 g plo ijf

6. 6. Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Sodná sof sulbaktámu je kompatibilná s vačšinou intravenóznych roztokov, avšak sodná sof ampicilínu, a tým aj kombinácia sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie je menej stabilná v roztokoch obsahujúcich dextrózu alebo iné karbohydráty a nemá sa miešať s krvou a krvnými derivátmi a hydrolyzátmi proteínov. Ampicilín, a teda aj kombinácia sodnej soli sulbaktámu/sodnej soli ampicilínu na i.m./i.v. podanie nie je kompatibilná s aminoglykozidmi, a preto sa nemá s nimi miešať v jednej nádobe (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spósob podávania). Koncentrovaný roztok na intramuskulárne podanie je má použiť do 1 hodiny po jeho príprave. Časy použitelnosti intravenóznych infúznych roztokov pri použití róznych riediacich roztokov sú uvedené v nasledujúcej tabulke:

Riediaci roztok

Koncentrácia sulbaktámu + ampicilínu

Čas použitelnosti (v hodinách)

25 °C 4 °C

Sterilná voda na injekciu

do 45 mg/ml

8

45 mg/ml

48

do 30 mg/ml

72

0,9 % (9 g/l) izotonický roztok chloridu sodného

do 45 mg/ml

8

45 mg/ml

48

do 30 mg/ml

72

M/6 roztok mliečnanu sodného

do 45 mg/ml

8

do 45 mg/ml

8

5 % glukóza vo vode

15-30 mg/ml

2

do 3 mg/ml

4

do 30 mg/ml

4

5 % glukóza v 0,45 % roztoku chloridu sodného

do 3 mg/ml

4

do 15 mg/ml

4

10 % invertný cukor vo vode

do 3 mg/ml

4

do 30 mg/ml

3

Ringerov roztok s mliečnanom sodným

do 45 mg/ml

8

do 45 mg/ml

24

Liek uchovávajte mimo dosahu detí.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

6.    7. Podmienky a spósob likvidácie nepoužitého lieku, ak je to potřebné

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Velká Británia

8.    REGISTRAČNĚ ČÍSLO 15/0139/89-C/S

9.    DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 03.04.1989    Predíženie registrácie do: 30.04.2009

10.    DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Február 2006 1

7/7 unasyn_im_iv_1,5g_plvinj_spc.doc

1

Ochranná známka Pfizer

UNASYN IM/IV 1,5 g