+ ipil.sk

Unguentum acidi salicylici 5 %Príbalový leták


PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/7889Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Unguentum acidi salicylici 5%

Liek Unguentum acidi salicylici 5% nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.


Unguentum acidi salicylici 5 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Unguentum acidi salicylici 5%

dermálna masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g dermálnej masti obsahuje 5,0 g kyseliny salicylovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna masť.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Má keratolytický a antiseptický účinok, šetrne odstraňuje zhrubnutú pokožku a pomáha pri liečbe psoriázy a svrabu. Zabraňuje svrbeniu pokožky. Napomáha pri liečbe plesňových ochorení.

Liek je určený na klinické účely (balenie 500 g,1000 g, 2000 g a 3000 g).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Masť sa nanesie v súvislej vrstve na postihnuté miesto a nechá sa pôsobiť niekoľko hodín.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na kyselinu salicylovú, aplikácia na rozsiahlejšie a poranené plochy, najmä u detí.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na prevenciu absorpcie liečiva sa neordinuje v dlhšom časovom rozsahu na väčšie plochy inflamovanej alebo poranenej kože. Opatrne sa používa na končatinách u diabetikov so zhoršenou cirkuláciou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Masť sa odstráni pred fototerapiou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Možný toxický účinok po absorpcii lieku z veľkej ošetrenej plochy, najmä u detí. Podráždenie na mieste aplikácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade aplikácie na rozsiahle plochy poranenej, zapálenej kože sa môžu vyskytnúť toxické reakcie. V takom prípade je potrebné liečbu prerušiť a natretý povrch omyť teplou vodou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká

ATC skupina: D01AE12, kyselina salicylová.


Charakteristika:

Masť s vyšším obsahom kyseliny salicylovej má keratolytický a antiseptický účinok. Šetrne odstraňuje zhrubnutú pokožku a pomáha pri liečbe psoriázy a svrabu. Zabraňuje svrbeniu pokožky. Napomáha pri liečbe plesňových ochorení.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina salicylová sa dobre vstrebáva kožou, vylučuje sa močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tekutý parafín, žltý vazelín.


6.2 Inkompatibility


Zásadité prostredie.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchováva sa v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote do 25oC, chránené pred svetlom a mrazom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénový téglik označený etiketou.

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 3000 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na vonkajšie použitie. Liek je vo forme určenej na priame použitie, podľa indikácií.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0456/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. august 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014


3/3


Unguentum acidi salicylici 5 %