+ ipil.sk

Unguentum camphorato-ichthamolicumSúhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Unguentum camphorato-ichthamolicum

dermálna masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g dermálnej masti obsahuje 8,0 g ichtamolu, 2,0 g racemického gáfru.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna masť.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hnisavé zápalové procesy na koži, odreniny, pomliaždeniny a otlaky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Masť sa nanesie jedenkrát až dvakrát denne v rovnomernej vrstve na umyté postihnuté miesto a nechá sa pôsobiť niekoľko hodín. Na vrstvu masti sa môže priložiť náplasť alebo gáza a miesto obviazať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na zložky lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa odporúča používať maximálne sedem dní.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie sú známe.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri správnom použití nie je možné


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká

ATC skupina: D05AA, Dechty.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Masť s protizápalovým, hojivým a protisvrbivým účinkom. Ichtamol podporuje tvorbu nového tkaniva a má protizápalový účinok. Gáfor prekrvením kože podporuje procesy vedúce k rýchlejšiemu a ľahšiemu vstrebaniu patologických zmien (predovšetkým u hnisavých zápalov kože).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená jeho dostatočne dlhým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Vosk z ovčej vlny, čistená voda, žltý vazelín, oxid zinočnatý.


6.2 Inkompatibility


Ichtamol je inkompatibilný s alkáliami, mydlami a vyššími koncentráciami kyselín, soľami ťažkých kovov, katiónaktívnymi lokálnymi liekmi, kvartérnymi amóniovými zlúčeninami a étermi.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v dobre uzavretých tubách, pri teplote do 25oC, chránené pred svetlom a mrazom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Laminátová tuba.

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na vonkajšie použitie, liek je vo forme určenej na priame použitie, podľa indikácií.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0459/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. august 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014

3/3


Unguentum camphorato-ichthamolicum