+ ipil.sk

UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instiláciaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.:2013/07819-PRE


Písomná informácia pre používateľa


UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tentoliek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je UNILAT a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako použijete UNILAT

3. Ako používať UNILAT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať UNILAT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je UNILAT a na čo sa používa


UNILAT patrí do skupiny liečiv nazývaných analógy prostaglandínu. Pôsobí tak, že zvyšuje prirodzený odtok očnej tekutiny z vnútra oka do krvného obehu.


UNILAT sa používa na liečbu ťažkostí známych ako glaukóm s otvoreným uhlom a na liečbu očnej hypertenzie u dospelých. Oba tieto stavy sú spojené so zvýšením tlaku vo vašom oku a môžu ovplyvniť váš zrak.


UNILAT sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete UNILAT


UNILAT sa môže používať u dospelých mužov a žien(vrátane starších osôb) a u detí od narodenia do 18 rokov. UNILAT sa nesledoval u predčasne narodených detí (mladších ako 36 týždňov gestačného veku).


Nepoužívajte UNILAT

- ak ste alergický na latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohtolieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť

- ak dojčíteUpozornenia a opatrenia

Predtým, ako vy alebo vaše dieťa začnete používať UNILAT, obráťte sa na svojo lekára alebo na lekára vášho dieťaťa:

- ak ste vy alebo vaše dieťanedávno mali alebo máte podstúpiť operáciu očí (vrátane operácie šedého

zákalu - katarakty)

- ak vy alebo vaše dieťa trpíte očnými problémami (ako sú bolesť očí, podráždenie alebo zápal, či

rozmazané videnie)

- ak máte vy alebo vaše dieťasyndróm suchého oka

- ak máte vy alebo vaše dieťaťažkú astmu alebo vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná

- ak vy alebo vaše dieťanosíte kontaktné šošovky. Môžete používať UNILAT, ale riaďte sa

pokynmi uvedenými v časti 3.

- ak ste vy alebo vaše dieťa trpeli alebo v súčastnej dobe trpíte vírusovou infekciou oka spôsobenou

vírusom herpes simplex (HSV).


Iné lieky a UNILAT

UNILAT môže ovplyvňovať účinok iných liekov.

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


UNILAT a jedlo a nápoje

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá ich používanie žiadnu väzbu na jedlo a pitie.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte UNILAT, ak ste tehotná, alebo ak dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Krátko po použití UNILATu môžete mať pocit rozmazaného videnia. Neriaďte vozidlá a vyhnite sa obsluhe strojov, pokým tieto ťažkosti nepominú.


UNILAT obsahuje benzalkóniumchlorid

Liek obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže spôsobiť podráždenie očí alebo narušenie povrchu očí.

Benzalkóniumchlorid môže byť absorbovaný mäkkými kontaktnými šošovkami a je o ňom známe, že spôsobuje ich zafarbenie. Preto sa vyhnite kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.


Ak vy alebo vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, mali by ste ich pred aplikáciou UNILATu z očí vybrať. Po aplikácii UNILATu počkajte aspoň 15 minút pred opätovným vložením kontaktných šošoviek.


3. Ako používaťUNILAT


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekár, ktorý lieči vaše dieťa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa.


Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších pacientov) a deti je 1 kvapka do postihnutého oka (očí) 1 krát denne. Najvhodnejšie je podávať liek večer.


Neaplikujte UNILAT viac ako jeden krát denne, pretože jeho častejšie používanie môže znížiť účinnosť liečby.


UNILAT musíte používať dovtedy, kým vám váš lekár alebo lekár, ktorý lieči vaše dieťa nepovie, aby ste jeho používanie ukončili.


Nositelia kontaktných šošoviek

Ak vy alebo vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, mali by ste si ich pred aplikáciou UNILATu vybrať. Po aplikácii UNILATu počkajte aspoň 15 minút pred ich opätovným vložením.


Inštrukcie pre aplikáciu

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odskrutkujte uzáver so závitom.


 1. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.


 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

mOrnPVN6ChxWnP889A/iPtYc12+fxnBKKlfjh+jj5GbhZHvT1u92Gn9jORjJzCKxO+HR3jjDMQo9HKyMLJ8dew/R8sLEM7EqPc+YsHnxijgSxKjXrhruOYKhdKVZnOr3MbvyEqdF0X2DNLtubBRHzFIGdwDOfRH9dA2xt/3aesj0gu3+90GK0p/v54B3FEZdpxIfyddjtW3rmk0TN/PcvoDr1GyEs/xe8gpx0nzIRzGtexk/Fj+/f6d5Y2X2PNcfi/Q7teva5HpcbWlKpq6LNf5X1VvaHWZPpUYbtpnGMAbK5mnnahzHCN7IRiFbdYCMAobp2yMLB8j28pqOiIkJDFKmILBGJmx6AMxsiJWYkswsmyyYVRqIDYrc8bVkq41m1rlZMdyrXn9un5VIr/7tEV+h3+dfnx7DowysolYwEyavODBGPn09X/HMwp+xcYlUgRk8NYMIOhDms3+oA+e1LNBV0See2W7L40Iuqw1tJFc5xoOjJ6mlD/imvbC26NkvLSwRtuDBWJkJWVkMEZZ7U2MNjsuQ0H+4c94uiTGc9U5GmVQzIXycCC9jvv8KKuIgiKN5zpXC816S5HLpxDDNN2F5h/4MUnaI+mtUJ8sK4ONyfoM5PhCMErFi6hPJGwgRtE6bAlG8VSxvAZlkZ1vIo3lkGfzjMhzMl/MzV4hNpsNWahCe2RYC8PIsqz+PEqC/OBH2LaYrxEjK/k+M9lCMUraur6CJjCK0pHF6FDsgnL77d2c2M53JTEyHfJMCTASNL6am/mxDO2SxtOnEcNO948j/ZsYhQFGMZ/SCsev4v0hwDJiwzPq7eUXNMTR+kbyi9GR9BmSdPdmt0PHIOEzRMLTdjfhT0TL72fTj+jXz0pccwKSefnjff1yXPepMi1JSlNkc7M/1JSG2uLp04lJ3NQ4U4o33lsT1z0gD8wUhgFPY/0hc2EYWWG/Yz6MehGcQRgF9AXhSd+79xBr/zw6nAH5zYmR+Z9jhDNbhh2WT9zHy7SsaC1RzG34jqy2FJ6iP04cr38U52SSV8k3Sb8leE7iEZ3v8e+9/kOvHxOpnROdf/GRcPrvk7wO4qXnGAK6+uXavbkUKzmPE/r0SU6H+UStA0b0lxCk4yVZnxzXGBQveNvnm0MerfCypDQYOTdzeV1tyHyNOtkxu5a55RjFwwdiZMV52PdNe/2YaPoURrYTwfC1YdSD2u5lF+vPeHc7le3rg1Gk3sl3Mb7FyYEC3L9SkqqodcDIuma11lRFlv0YTlH3eZeqwxwYZZWfxctgxD7asUy2lVYs93hpUWYkuZPF2UROATLYNXWTbwdhlGZmDyNzYb5CWO95cYosdYD6Gc5faFFV1Tqt5exfrlYndEUSTyW25WTyJjv/14BRQliyMEqWm53HfCGZGHkPEXhiMQZdWZHxbwBR6n1m3uHvgeOSvVGNoDaO5d5HAUhanWnlulc05BZ+D/ZJ4nlfc/BrjroPJi+FTpz3QZ0HZZAsKWrVMwuykmX0/1qer9NLMCj9nDUK00anZBdwhfUYhFEwQhhiRO6qFfm6VmfX5WZ/pKuTuJD+NNKfSkuT9fpg1Bt5saJeUgIjJ5FBsqT5eDwQI3+QLXN+tJckaeYH1qqfxUIxcrL4l4jSu/UZY9p3siVxQtfZ3XLTl9X1iUZLkU8jgwaV5sMoxsPEmHuchiwljfRj7HDOI8g3U74zeNyrWL+RSPrKdh+DgXYik4FZ/bKQgnS9U+kjNcnIPk5GtH6GfafKyBN1jd419+p3VVWT6jz3cWKZibmueB0GYOTzJlWnJEapflYvvN/PCq4QgTkwMuOPC8JoIJfC+Gm/bCBGvdGwZLxB6SOUZJYT4y5UBHqqd02ISqOh1nbJdS5tSoKoC9THCK7kDvJI5hU8h/2JwD6EcwjRKzm/YiX6PYPmqYLnRDlB5P78VvAcuCZmSFAfMf85mCOwe4N86XL8+D06w3wjbXja986on5309aOGu1eDgf1IK0K/N3/kmn/YvaxpdZnZNWd+Z40uiapEf4LgIsv5MAr4FeSaVL1IWZF0ve8FItKSlOp0eWG8GEZ+eAqjIFK6HxbBaEA5oZQ7sZZjToxi9RuAUZwvC8OoVz/DNe9Yl1fqmsbskrO/t1aXBEVhzsDxugW0gX3uRnCPv+2V1XuOt0SDMBpUSpyH4a94XcMofuFxufTC5ygnmmcf4DkIs+1wKd0gyhfAyEh2abtuuNbNk2NyU2lRO+Xs/2kJHK9I1FnEWsB8YZBd8CM5KZgoKopNpAZ26vfAgubBKBoxGiOZcr5ykmXOFXlu0rNf9RibejMII8u1b15dVpvyVHVtzviGLrCcxJQ+4+LC6/nq4yQwyiw15sammRVLP8cVx8iKYZEVMRqQ5MF85STLnCvy3KQPwGhg3zXuzfR/O87NOwn1hjpZXpvrXNJQJV6ojX/etqIDZwOumL/Wzy/RrekP+oUtRLTmC8EorhdJsFKR412b1Dq/MOZ89QsUcaCw9jHyHwZTHi9vizGynN+sUxp1vVHeNdf+WkPXFZkrfRG/mRvsI0fH7GMtcIpr4URQ/73HQ3MujJLlDcIoCOs1573GLmwVB/bD7Ox6pcv3S4mtTbOzfO94eDJ9yJ/sa1AfpV8/0/5lS9CbdaW6X679FVVr6HWV+hp+MuTOj1GvDkF4j0H93k0mRsH3diEN0Xs8f/9K+d5zYmSY/WwGj4dl1ivwr2I8C4bI/yOM4v2nFDXzYWSZV0m02qoL1MG57lf1+k56U6QuJMTpkoDm4B5NF80nPu/iZKyvSaZP5+v3q9LpLctKrX/rf+ISPPf7V36IkfCFA4EIv08KOd6jyCPATDg93m/Hjspcnw5PJnoYBf2jIF6f7gQdkXyDb4GsOB96z3aSP84PGuOizrNjB+esi5qNdfUJkfs6sV0zhc0gjAY9z4dR5NnjRjQ8qi/pNYphjB5mPW76IWaiKc3AuBc/zvNENeawkmEFbTvsHyWvsNx0/T2MenTE30dltXc3nR9P5nlF5AAj56JWY43eEoXvEGNwW7tgjLLeLSS/IMzqN2EJjHzN80U5Ni8QSRLBINp/idrJeFgGXXPQG8NoQBUHrgeI5DMgfzumG6Z7xbqyoMhCHjD6clNvaQ2Z/i7xP0L2r0FteJLu5HjUXHRk5RsND3vEaYyS5SYxijaTSUwGYxQWMojeeIp+3IFVnE8+B7339Suc3HIs96rdaLWuK6VDc84X6xr8U8e/RXDyrx9nCzGKxnk9MLLjojuYv7FSkzZzME2RPAZoVFZt7QVhNFduA7Q30XnAD+udn+7KN5oNvfbGnPvfjXq9rmtD3/I2cVgAlfM+L6TOTsaYRpTxdgojp79sdzBG0XdzYxRv/VL0ZtHvx4sildl6ZdfeGfjWdZyQ6vCdaf5wndACZKg359zP1Rv1Zl1d9QM39HwG2sx5MQrC5upf9Z4953TgWqkURj2k/GczGR71KeLoZOPkxCOnajqg+infexCXsuofpSd877n5Zi/rfrhpW99dLU1Iikq/JWd/RgeMdGXsCrdru4l5F8eJl2Gm5m3iiMyPUTJ+VnsW5WE/lRX0w0I6MjAyQ1865FU8fkCP42lLsp7h6HycJmcARk7imgMjay6MfMkz++sVTdf+7mplUhQk6i05csaU3Gw1+NJPiOltamH55jF0/X3/PzYXkPYVk/5M/30vXRxXK5GPFVQstU9BEtPkerVIfyMxPxV+Cxb4ElG64s+Wt84nTl/UmkV9Yn/voYA9vYoNnMtJ8SNCZ1KiY/xzySXreFUW9NLbcvZJujLRUoXyVQRHIPo8SzQZ82EUY8QCMIpbi/kwCv215Hq1aH8jOqGUwChBVxKzhEe5AIwsO1axgf3KDIziPekB6UzLuXiKkmVFGX9HbvY9ojrZkNniNbg7kRGJtrCZiqCsntLOGy/BhGTbG7VU/uWk08b3ZbB65cfr2P/+J4lRvFJ9jPoyE4Mog37T6u1XENQbrwVzaj4GhYW7l7RqstYQRo7NTR8r1yd0pTZ+LcFV3AstK+OKjZ3MR0NIS8wYReQ3zap0qrTfEo2b/OU/JeNF4jhRHg2i38fIDKjo1T0Zby7fa64rlEzy7Qal1HVu+D259vtbjaamUfkbcDckZz4aB11bpHR2lBc9jBL+Xfx9Eo94vAH5R0pKlxw++X8zF9tkZuxhFH7974e+7hiZBrmsQcmawg+9PWd9ZHWroah8+Q7HiGO0RUj1INoSoBaIUWzZca+wNEZOKt9Bz2bsuZ9T7xPGsD4DqtJj4XwYDbrmi9ivk0H+t8VpmiYPHZFzTp5qNVWRK//R2+A0YnvibAkdRdv3OZP3OCeSY/0DCLKzrFWIXfAtfTje7YQJY/Yu6H/0ODgHRn6MGAkRcQnpD8bm4/XsYxRvSOeYE0nww4nHGpTONcmVE1KjUdfGwK/7cKM+oTK1wh9xrMjsY5FoOubFKMGL+TAK3/tbw0XfpTEKPudwnKS+Bfeg/xHE7peTiZGZ+c2lhZOcffrmxijIchBGSX8tko8V1CSc/cjAqGtf0ZQa9Ua98r4ceXcD98mWxu8DVnX7/nvySvmgVkTpA2rn6N8EzwFlvTFEJ+BZUG7QgzSwN4d715K27XQsYkZ6p156nxY3yDP0oSNWyMF9JHBf11nX6BIya5KO3TXgxwyxOgbZRMKxr6Q2R/GP178Pkr8T80D+xDEK+RBdSza4P2XMuj/SRHlCqZfX58gxWmOi0dAKf4Eonb4SbSlGAVeyMbL7+zoE+SUGBLzf0TEH4uA2pGanO00skJzpYD4iaE2i+xk4/fLMfmMTQOW0yaZpQuyuPW3Z5iwBdDbhLrTwYwb+xmxFJkZ2tN52DKOoNC8cI2tBGJldcnFD1GS9nt8j575NaU41G9rYw1CiseB1YYF7FOuHWHH586+gBbGykqd+9+h1Org5L9oG0vH2OI7JRL+sEPRwb4uIJlme8TJcsqENIBFQTgQKzEUbNwUFBXs1PhefgVEPIidSjzD2Fnttc/uisXhdcqbG1CleLe2dc9+qtCbrurj8YaDFnHfPlGQt0pgkn7NpDC1x/Oq7h47dnW2bgBXujg68TWTXxyzGsx5KkVI7ZJqYxCZgNl8lBu7u7JAZmxjmDCGbbTeOUSRdkvK4PIXVXDi/kpyb5zKtj4qURlfFyr45563q1Oq6xm3/N3zzWjBK0h43YAktiWAUS9TXgH6jjLuDEYt0yJ+ew4+pgw1w49l4ehXVnASBFti0DabrgmVrt2cBJ9fytgm3COncu9Ems0mM5qvH/18YOa71GU1QZVYo7JIzj1RXr27o4vZ/J0GbveCiUiVn1S3SH4nX0eNuHCbL8vd3NnF4F7fntczZT62pfttwAxyDmBFPO1Se3l7SPYPoYwrw2MapZz0LcNvOz0++sUPa4DSQ6b+ed9glLyTWHcWsZKQeXnnJ71/jvvqWXAvByHLcixqqoohiadec+WZlYqJel7f9p7cTd9J/D66UD5p8H0EgpCTSv8kQxLAjE37TEjghXdxinnRfOnttiakod80kdhg2+3t4JOjxtc0w+rzousar54ytOnWDM0tumsrv8RsXzOczt3z78PFlK877h5uAKIVRAFK/HkFcP0a6rzGAT1v6DP7MRapcFyWBPiBnvVmsN1RN3OpZgmRE5zm2CKP+fEwWRuE9qKPTH97Dm9vb+r3nmHvnZNjE/eN7llOMRPGUenvYX/Hvrk+LGfQx/AM//JM/3CBHbOtJxz2pUhrmzpomdx3C0KsOuZm8+ouTdyuVJbkmn/JMnyeDMLKjspHahyH93dXrhBE0ol/ghAlBEegDc+QwnWvJE3LuZTzKIrUfXXRdWkBl/32mj+6ndA1Ppr2zB0Do3A6u6gPKDddwNpLHvn/pD6++/sbrf3Hlr2689Q/33X3Lb266/Y/3/+WBPz9470NPPvXE/7347Auv/OOOd+dX0iqrSSxb1c69+vpbfn/3n6795TW/vP76a3/xq+t+fd2Nt9x22+2/u+W2W35339333nfPA0/8/fGn//3SC/+e7oCr8Oqrzzy50Xz12ef/de/7mWpFKginfPPIMqOVy0d86bRdGVYVFW51ceWnf/XIAw898dCTT24i3TYe5dC18BwZpwuVaJOu4WB3qg22se8b97rc4Tq6PqCxuZsoP6zUXEjsfcKH9y9oMb/G1PU63yzvkSPr61JDbelbv+wdSZPVD4rJmv88cJVXEN/oWtjktw20RmB7HP9Qg07bbBPb/kpLm9x59z12W9tat/te+71h7x2neKk+0RSpSn4sP7ZqvDQ6slQeKoyOySxTV0W+woi7Tk5MTe2+es26Xffca4+99t17t11232fffffdde2Ok1PrptZwNVqGBrZZGB4t11iekZVqQdlx9cQarVnNc3RDq6lr+Tw/yeYZJb+ypjZZjZEnRleIe0M+O65tfPtF/3weryUAg9CFnj5uukhsMI0WsWIYOek1WvNgFOHPwjACKC5mm3WdVwt758g+uqboemObV7BHmNKMJEbB81yNHsYhxJid6QbRTGN61jtIwjCdGTAEH11eofAAvfLYODBUZPActwrN4gGJ5UqtxvB0eXJc5mSe5liJpZgqzUiFcnW8Vh2vsKx3gm1lvOAdR1iulUq1Uo2CvxBES9UKy9AsK6p8jROZmlqgBVms6IJIU7LEilWmXqc5TdK5CbVSb1ZGFYZX6erI8gtnyUbSnSV4VEu3gyvfZ0GvACgCTkzkU2GrP187HxsyMVpQfExiOl8p1XVFFArrc2R3rSnWZXWbVy1zwAh9H5eEnc66emM50KP3PpXxTlix8Wwr/3Ic7KmQ0zk81REPvCuykqwInCjggYeCrLBVRlY1XdaVmqiPS6qKp14CQoJU5RWG4zlFkyVF5mUAExNwFM8JiqSLvAChgqrSNJ6MigdH4kGyPF/h8IBEja2rvCLRNF1h2EpNVGSJ15uQgAb0dGiOh3O/mPbOv+l2TQMPYOnYeDwP4NRxTDKTnDntOxQL4/rc/LLtjHlq0/rSkKSBoa+8KefuobR4XeC2mXYN43XAyFN49HlBJsGOB624iYfQ4OldeDzJ9AeqqgI8VEFRZE2VOUYUOVbE84IlXtLgxvDMqu22H6qX2UqF58pVjuOKJaparcmAhKgIlMThCauCylPe6ZMSywDsPC9WCzUZAJXpaqVC8YqisCzNctWqgkfLsmwNstNUgeeZOsM3+WKB1wBdQZbolWPX/gtQcT058npmZAMh5mY8GMkmIWMC/+H1wmigD0a+vlJp1AW2emTO2V9qCprIbN8l5oCNJ+fAKCNvHyPo4FjkjqMP3nO/A9+w/qAD9nrLMccdd+x7Tzz5PR8++aSPnra6JOEZuniEMXiXAk3hubuUd6goywFHa2V+5dLv/vfyHcpMrcQyJTyvmapybK3K0dUaJ4k0TdUqoEm8SOP5szWWYSE1S1PFAoVHAAsKw+DJkLxYLlIcy0IKqc5TVAGig1biMbyCWClwqqjqKkiLxHDLC5/63189dNe9v//VT37wPxdfeuGFXztrZgbPirOd32924lXuj3svxIzNKdeDMIK28bvD4HAzbOmNOftQsQF0CovxWCQn03eMYhS9D5IjfO92iOFePraqRONpnXhGsYxn0wqSJlcrXEUDtnhHItPAYVkUJFWgaqAYYMx4aH/owqqx27vku7nhGl+tVWqajoe1KnjWZqVUxYOWqWoNWh1eEqp4bnONFfD4YTxiFkDA450rYyUOFYyjayxdYUFbJIkqQVsnyYKsiqwC+sZWyiWED9DlxZLE55euWDI0Xq5UyuUSX6PksZdtYm0i5PKpk18N+eFjlPQZknM3gzBa6Pxs1yTfGWqCF8WPH4j9I1yoqiw18HwxY+EYOXNj1CYGuXyIk3Vd4tGoyZqmqqqM5+XqPF/nJQAJdInmGAaPtAZFEPEsaoCCKpdHtl7yZ9Ih3R/lcyPDQyuHK6vKwytWDi/bfuXQkkXLh4aGx4dWrBxDlvNliuHxD4NnsoughjyFaieWKkyNkeUyACWDKRNlhlYkPPSZ42WelaA4MJU1XuZE3jsqWa4oDS5fgP5YXaFKZUWRxZzjdFxi/aJRWHZ8hB+IkxHtffcX1mVgNGhebT6MXNP65rLWhMSIw/vkptc39VazIS99ycXdnoI46e9k0jj48eLzIa6Jp0maljH77/bsl8WGBp6JjIefcx6zZEHB0+kBHlkWRUVkRAouWaUYSmRUXtOrGlXIryyqD5jgXZH2Pe/eRxXUHfc7aK83H3LkW9+zz9s+sM+B7z3+vSd98Nhjjn3fm8aEaqVQYkS2CmavVmVlcN5BaWlOlKgCmkkGmjmZU1RNqjQ5SimrLM1XCwwgWaHwVGrwGUAbWVZQ4A4uTK0EzZUOLiAjKYqw9d/A5yY/1lZI7MoPEHcT+uDQYBnODNwNKz64MoBPg660Dx5/Bj06Z8nqlsJII83cpjc2oWfS1Fa9TGLLja3XhhEe+wVugWGfvu9b3lRndA2tPXj3eGI8nsgOzTNHo2US/DPkKxw0JmCnSlWeE8GIVRYNlelT/uEdxAW97fb08888+49nnn7ywacefeyxZ/746FN/vO/vTz7z4nPP/vPFDXfuPCTUyjVBASSKlUqJEmUhX6G9I4uF4jgLDogg1qpgPCtljVFATgS5JHGFQqXGU57q8kgGHpssUDS0ctDZpQVV4RmwnzWOWfGeb1118SkTyymltGrsmi44PR1A59/QqbX9oyXt/3cYgb//5WVTLV1SVom5V9+uNycbjXr+Fe9MkH4a/zawzBCjhBPh9Se65is7jUrl4gSiAl4xemx+sw7NNV2leAwFntRqqkTzda6msHgetFAdnZTedY9topc+a1nTkBuenGaaXdRQ250F39jrXzqGY5FN714xAfwU/ZaOKUMvqTYOoINbJ7O1klxhKY6jC5XhEsPVqmBnazWRGSkx+ZLIg7tXo6AxBHhZhqqBoQT/H4JA2SGIE+pNtlQrrN11QikXoYlUF7/X9s7MmwW3r2u4vZHGOEKv52V1yOUrVzebuj5Uzr18rApmT5PL/0a/LrL3ngfRvBgl6evi7l3A15d3rU/piuYpDACDx8pjDxXcOGhvKoyATYAAXdUyU141XCiMFYdXVMf5/T9+D2BMnC7oOh71a3Udw/LGY6y23cFF0BDqnTlpOkan8/EdCoWRkUK1UirlC4XxfLFaXTGcL0KrXxkdXlZdkR8aHRlaWipUCmPDKj1WWVQcLxdrnl/BMeijQCcY3BQGHEkK/BWB8xtFaBMFYbJW01mpwkiqyGsaU9qTGLZh40TujOl2UgPErzdGTofcsHKqPqnrw/ncS+9Smw1e4iov4DG0WzA10ZeiROYzFjEd84XVstxQi5qMw+vQmQSbghhB8wzAlKpe0w6NeJUekw9997FvfcPeRx525DmPOyCq3nGUXVyqgH1fPJC32wE96rhdp026uJ2od45w13Fnv77f0Yfut+d+69+wz57rdlo3pUFHOF8sVaoV6EcxxTXrDt1v733V8eXlKlg3kIGD99h7aCn0ciWuJPDYM2aYWrEGdacojoHmDLoBgI6IIIEAMXpdhE4kGmhZrLG7G9glxxFI8K2w2v5kyOuJS/RyDfeOFRN6S1XHarkXj9CadehmUM8Ca435E0euTPkhXVzW0bkM93ivg2OloGeNHRras3XAA2yZsckAn48bH97ly0/Z1uzGzVDlDo5dWwaB9Ibbxrm4DnR4vVO3gS0EF6B4Z74S0FbQK9N88bF/P/HI356bsRw8py44txqHv0lnw3ObXtwEjdkDl4kliq6Njn34x/fddet/7zRe0AXoQqHOcBxVyVd5GdxKkauVaUSHQWsM3QWdAXSq4JOLqgo9aqEmfPqr591qE/vlmxzcWMnqwfR6YZK8wJreunSi3lTlopp7fl99oi6pLPsMsdxQj5Jrl7LyyfIpO8SBf+5d+9ACVaQ5DlxssGs853d+0IpI8KJMQ+9S14Xy+NTPCR5ubuDxvJC83SWz4LXjAa84udB2AXDvuN0OqBb0udDa4fCfATDg4c0WnvuNoOC5yDi9QbzDgbFdJaCRLvgeL/BFmhpd+t5/ElwV9ON1oxpNtXieoWgWPL9qjeHQEwS4sA+NfSvQJoZhGaHCi3VGgeaTlbiiUi4rlRPd7rOn7/YzYs/6Z+K9Bp96UPxUerf960UTrWZdLK3NPbdzfbKpNXjxaahP2B69Voxsd8Z2u3cclNdrUiNfgK4R6JMoQBefRk8KtYkpjYxXlEqRoYtl6RqDbIQ0rtGF4k1igwrhWek48QMYGN4RGOBCdS1ieGcC4VAINHfwCC1fu+t4J++CBfS2E8d2HKf3TDzqFY+vhew6/ygKtfzIB/9pdg08evf7O49QPCWwFA7elgtMrVKlatUq57VOLAdOpgR+CEtrlCpBd0FlKwwYGYnleS2/j/vIqaWhNbcYpJ008683RiaZ+fmiianWlFjcLffU/sJUU6nTjUfJNEmPrUfxSuIS5ur0v6HHOaPOQxNFHfoXYOZZSfIG2NDXrazYYYSvlCmBGs1zfF1sKlPv+LGXsxWu9YqW45mT8Huj3vqcfnlWPF64MiiazrYfWLksN/qOf27y+gU22XTlG0ZKQqlaKtYEkQJRKlBsaXS8PDZcALT4KgVtEl1gaXRpJI1B59wfZxJlbvVDxzNloQiaZMwYqEYO2oCOM0266f0q4nwM1rUm+Tbo2TFmrlg5NdnQ6jSbe+oAbmpCbwrC3WBIjEx/bkswwkOhX/75zsMlVtNlmmKrYPlFVeZXLV6506d+dedtt954ww3X/uTyKy+76sdXXvnr+/olxVdhR3hvLRAjz/bYdhKjDtl88aXf+uVjeJC4dzSyu/GGC8459zNnnP6pc84962MfPP30z1z4xU99+P3nXnTxx3ZesbhYZgRGVGm2UqLBz6M1dHagYweeg15nqQ8Ux3ehqdqubTwG2Wlvfnm20+3gtCVJ7ruQjYG1YIxsc+Ynyydadb3OCLnHDqCaDbUhKXeix5Ktq3NgFAn37uDVdRxzw20f233JDtXqOE3Lqq6Xly0vHX/dMy/PuHh8t9eogzHqtMFeeTPkAa/NWH7hZWbPhSXjeVVLTmcTd3bTBm9apAv9KnsGS4dWC9stIKaDA/NgT1302GauffOKJiMoEleuQdeXEcWyKII76rk6YA9A2pbVJqH/VH7YNczp5++45s+Ymes406nz91L8iSCxoMua+dGyBkCks2rukUNoTVF0cd2DbjsyFjQw6TwYEa8NILNW5/qjqkuXl4psbXjJ8CHfuf95A/nVsb2D7l38H1r0djuab5YeBeFpuUtjlHV5QwMGmTFM6FiDuUMrhetUoapdA6Bpg0vSMR3XxrPcXaPzQyVXhJaUlgSmWGD4igCdbxwQEaEbJU8wepNuyZr6a4fM3nfyW3/qTLe70Cr2vPHXyrvsa/Z7ywEhXedbuUffJjUUtc7v/GePgQtJnVVWEATuO/ChixOxxL5m/dBWue0P/OnfX9wEj902HgxDAgZBJ9W23GQug0ocRMe8VwdKcnCZBn5kCDLoLcOC7gcO8gNuHW86xpgxASKzgx2z78vLlucWbbvttiuXDkmMgC4ExQBS8FticM5L4+WryaNXHyH/YsaftOy6JCFhC+fboMu0py9drmqKrvFrco8eq+JR2PzE7XjsPRmU+XxlBUHgRE93oSMz61ptHLf7x6uvvDiDeIG/BY220zbwOHmwM+BFO7NGYOp6y1MH1GFAeEpngm9VI5cLEg+lOsFKBGg6HAMaES+9iaptoX7ZAFAH5Qrarf+78ZLTT/30aWee94FWqQxtEbjlNZpjFZ5mZFbQWV1unHnlmdTyo555Dq6/v4DT6535+b8gGPuXYW68yMNIFXbOPXis3Ko3NG71HbjClmT5kMnMo8+RFcHeM1g58HQ2QidyFnowHeK11ZYxY3dwtAvVy/UPz2wDuwxCglyC1dRJWpPhyTmT4PJd7+SeAKaJ+xlYuP7Rm06AthyHkVD8LQNAccDBR0PnL4pxzdnNzmabOJ2NMxte2jz9xGkF6NtBh4GiagIriDVB15uSzKt6fZ1QFqeOP+NzH/rYCedD1qRf7uA1bnEuzru+zt745VWAC2C0W+7P7xJarZZa2/vP0IJaWXNUW4QRqGIHOjYWrtWYARaQDvS6wGLjghYwLMAHA3dmAj3CYzRJz7wO/g5nrrrEMIrQFcXIgY7vDFKFIzlAAmivtwLWO2rHQqfFss2OAYE2NlguejwdwBN6a5s63xmSVGiI0NzJPK9UxCon6pqgcmqjLkoixdRWloZ2x7VD/XIHYuQT5WTVI+vZdTd9eWxislFX+d1zDxyprZmqN2v7PGxGxxnCrMMckjiF3Il/62I74XMQP30OUNKXjt/jVYuXG70H48/ezUmgF+FJ8jup2Lc3TkBQcNYHHv9qzXYv2n5kvCiyIqcI0LXlcMGSLOPqFk2VZUlWVLjy60EAZgl+LONsDtc9WIm1XIP5mB1umtPfWwXKIzdq++Tuf7PUbILv/4a/oVFORn0NGAV9uThGcWxeV4ysmB7Pg1EQbvVFJsw4ihFa4u6tJ370XcqyvMTi3BJFs7ys49iWgIOQuKxJkSVO22MTwLO5bRLoVHRCOv9DjBx787eHpyaaSpPaP3f/kQL0YOrc+r+5zhZ8+p+FQTJs8NXr8y5wr4BB+XvcjAb310GnCcn4TsrPI5KZbfe3xjPtNk5hPffc099et4KdZCvQixXZSk3wpvglCR8lXAAmjUzd7li4XhJaOif7LIjXdJmvXjI80dCURm197v63yJJW12sHPLgg7r4el+MMlqvkNR9G6SvyZo58sgqKZonLANsmNKOd37yzMFYDn47HxV+oQgIviIK3PBAMHieM77Vh9umL7sMh3DZ53TCyrI1fG23oiqxVDsndcxQeKKaW938AZztfF5SyeBDUfSH7bGTllUQgGpaFUZA4ko+dzCdZUCxLB8xd25ol3Q03H5CncCKpWuUEVlUljuFAhyTUJFnhW7XxIzf/9dj1j0KTFDlXcEvqmHUZ7uzF+WZdV9TKEbnfvRHBkmsH/9mx2hkN0pZeznwYbXmWWVrSv/dfRFfgpDFK5pZ4H9mXzjeEHauLkx2kQ8iGH+65vMyoDYkCnwEwYmlO8mb/cVJegi7t0NtuO2Lo2AeIa2d+q/aaLuhhfmlc03VNrR6du+VgXRFVhT70L449S1JjQfONuaf8+jlsiv/sxHg33zch0Tyjz2FY5MyLNEYpmXNCkGJ5hBgFz9DVN2dxunLGuPrAUrkmqCLN62DrOJqTVQWnxUCRVIXla6tEnh897SWz43b6sugTkdorYaH87Tobzh1WdK2u1d6Zu+nAuipoOn3on/+fYpS1Xi8aPtd3O9n75vX5G+zdYNv9rWjnwKj3nVTQf+qvE0xg5HRwLstxwGezzemHLjhQGavJXJUSFZlncFYMnHB07ARFl6tyQxGp/W4hRrij43+Kke2+fNYwOnNK9d25G9ZDUeDh7f1bu2sEe6OF32OlfOGET9lztaPnRNpB/ygsPcP/j5qb1Df0lhVNFyISWdsUWZcTLSdji7NE/YMFi2bv285kPtE+AuaHIJrGXT8/dafRFeMlSpYbMteE1kHyukoiLnBSVK0ujPyXTdJ+Xbov4T/PH/7K2UN1pa5opfeCrVNUXWtR+/7eMbzPToM4Aa/nxihN0xZjZGXNs/ReJzCy58Uoy5tIFO1PK4YYWXNh5G1ajXHdV379fnV4JM+Nl1WO0xQJPHCc+OdZlhdRocaOecXdlBrvfK0YmeaGz4w2FFWSC+/L3XaIojX0ZvWAOx0r8un/Qlu9XiFx/ynyXf+gdMErbxerCO9DTjnRuFbycwFP/p00BnHvbdD7nqGzYv2rNEaBOFreML755DUXfeHc89/GjjGqIIvQRcI1gjixDr6D2CpP/ZoY2WPSr+GyzA1nj7XAmxTzJ+RuPVhSG3q9vP4uO8mX15R3wkYNjue/MlJz5OmUWdpgmnHeJvIejFGGng3AKAKnje4D9IA6rtN+4KPlsQaHbh2HKwdFcMXB2kFrMfYJK92ev9aL2BvPHG026oJY/AhgJAJGeuGge1KVfa04ZaXP4FcvIBke5VL0XTzeIAyy6I6nS6ZO5xMP8O7eoqPOrEmI7T72QaqkeHN/DC/hOmYG9Ehn+MpBD5Pua+NU+iL29BnjzVZdFIofz912mKK16vr4YfeZdmqKb36MehEyez0LwigVHjwl961L7js3CKN0UCxdcAuSzoVREAHqZxo4uWJPt6cJufcD0AZxHMdAR0kSWFzqKsjcBMP+6HUzdUCgcVa52QQXv3ha7rdH6DpgNPqmB0zXsSK+YuA2+M9B2qRPObAMK+2ZRfngZDEzltJ7HbGE/nM8Xphn5PugTNQij/25qqCcwG6mcw7CHPwO0TvjGJqlrv2Ho0pg6niGZkUR10izLCdqU9SyM9PzBoPmIOYLNx3nnEqjJati6czc746s601dHX3zny3XjWHkZJaRwMjtObKDOP2fYWQmMDJjGEV526fTD3Cycgy4EW8tw91NovFjFON+D0YHm07baDsW2Xw+xXmfDXoLJvHjGBZHwwvveX7e/uVCMbKJ++mSPqHV5crZud8dykua0iwe8xCJWtOF+IxZPO5VK7Vn9KDLipwL5GuBn3/yOS3bVszH72XWx9RMjKrH17/h/ng+koGiWIkrmMsw+88BXoZpky/oFUliBVlWUJt4WfTWdhb0n+Jeml1n1jaS5y0N6oPE30fimeTMSmtC1Rqjn83dfgjLq2pj5Ih7Y1N8/yFG9hZg5EUM19H5+Sefk6Ldl4VBGCX2Sgy1sxcx/H4opDuGUaScSLPVNXHjifM5ukbj1yB1XWR5/LJdYTWdG73AJB0cLidusN4uBcIcfIjy2bbcU0utNRP15th5udsPY1noJw8ffGcXwrfIj5sLowXnEU2XbG0GrbeLgJXAyFOOAKmojCQxiiEzMP/0e9PBLacu3mPtarYoyowgUKWaCM5dndUkecnJ0x3TcMiskVqDMh9f0k61e3KhvuO6Ziv/RfAZRFbR5LGD7kbt3KJx7+xitxCkSKqkd5d+HsjCfqRE2jSfIkhhQNAUZeWZzB9/d1AGyIM/v/QbZ+5TKOvekmlOk2uSJNPiyJvuJy75+79JQr8z8krXP/lMTsyra9Y2G+Nfzd16mMSpulxYf7/TNZP+7tzXa8Fo7vzTlA5Kn8nPWJz4+HoYHuZrRTBaCK29+K7pfzdw/a7LBZWTZI5mwH/QZJEvqj8mL9qf+8iz1n+MkemQ9xelFm7QeUnu1wfKvFpX8gfc73ZeF4zmVutk/rFGNLmObtB6OyvaQmRjlNbEOEaOk8hgMK2xMGJ1rW571p41iHn94cWqQFGyxlfKnMQrTLn8U2iPTq186gWSke2W6ZFLji/xulqXRv4n9/O9ZVGpq+V97nM7kZZ5IT7jXBgFPvqAesfyDSPG9qJOlRchJLVfXu9Hb7wUjw/yrgFnAfUxTKravLwzTcN2bdft4uzfFQeuYelKicZdcNCxqxZ/1nHts1YWz3g0kz9zlBW8ivje7yz4GH0/d9VeqizrKgUY4ec//ylGzpZjFDLXTs8jpenoz5vY0f3y+hj155usyIm00bKD/HoQ9cme8+r7sx3cl8pwvCXeJuk+eN1N3ziMokSGr0k1obrsS7MdciI3svxnSf7M3+ePx3OJ9bY8X9cb0uhluZsPaWlyq1E++AH8EtXK9OudZF7h+0g/wmNQuI6tFz9Rx+gaqiiNuMC4t283+mULXuuU6ZtHrvB82OhIeXw/wYA7jt37fNIKz38KsA/z8UE2cJMDB7//MP/9vjFaZHS+wlXLrZs77mkss8PnX4BauJbjenxxXSfIL013/B6877rk6DGtNclrK3+Su/ENjYZar5cO/YvbtbLaurl5FLi5lo9Rf//qJEZBRtFzhqL59jB2LB+jJDSR8jPpG4yRHz/gdX9vzox9cn0N7GFkWsFcoBWTqf6ay15FnM1kdvYTdE0UapyiyiP67eQkhS2/9xnvA3DH7kEbYJTi4yCMDJe8bVxrNJTG0BW5m/fXV+tqo/TGR/CjAjfFg4HcSvIuKCtuy0I9svr6FtjAWDzLJ7HHjznKSeSf3nc7dfVTxvUo9j4SK5kqjZFlhWslZ6cJeeU4QVBYvlpVudGJG45XJ/NvfazrmP3jAHpytCXrbUzXfUtJ11VVX3FV7g8HKZMNrVk54kkTPx1K8m6+K5jji9rEgRj16+7PrcfKiUwWBsFZdKQxiocPwshxBscLK5B+H6XCQyXQs2CxpOsam8lvd6RluVoV5Do9PKXy9SWHPNJ1DaimEWS/UH726+U4R9TquizLS36Wu+cwQdP1Ru3wpyE3I827ea5wVCh7fjCJUTQ0C6Mes0I/IIOf0XeD0EnS0t91KZU+7iBuCUYYhqdXgKv1Xb3cUui6INXVqsg1Ro59HL9CsYMhodewDzhxDueadVWVF1+Tu/NgVpB1nT7gaf94xSTvYqwecCXiZ2EUVH9QvEhjmsWqOTBK7budiVFG+WmMMhDPiGfblhm6jNY0we+rLpRLco1hFDWPW+otP+4Z2+3ixqtBpmkuzXMR+yCu0dCb2rLrcjfuw4uiXmd2eQp31cxsz7N88Ky6Zl0RjLxkWXyMFOI7DM7cGMWfvVvGBulxAqOedzw8fO9/92xFPE+r/81ZWK5t21bYmIEW4VJv2zqXy+P+eeVdqcJatXDc/4GKAT+DseHg7KF+2fOuKyTm/qyu1yf0ZTfmrtlVVoV6k558HPrGbgZGzpwY+RSEsjoIo+Q8UpYc+B/F9LZmjnwLk8Yk6pPFnwdhNBi7Pka+/ephFOvnRTGyIxhBh9Y/sAQ/djuTYVhZrNN1VayvOPE5byfM/tpiMzlfNj9Gxt74vXdDXXZT7sapqQlFbpUm/gHuXrQf4zuNoZRFTXq0f+TH65MfJor4SwN8TCvaf/FTJGf1git8b8a00fRowIOSujZ+EWbg/hDAtV78Xn8m/e1Nr4BEaWGZ4dk9WXj73QPc8C/oDRLj/ildaVCc0hI1ffEZzzukjRvphHwKtDPOv/77hMh2HbJ7VaI1obniptydu+24pi7rpdXPYY1iPnSc9nDcJtk/siPzOHNjZKcx6r2I7MPg3ZIYBRn6HIpg5OOKG6EQxzRMYszi57btgPzUXukZBUTrGYAwCCMzUm7UfoHJW13VWBl3Q27pi4/fgFtlbwpnTcN+pM+HJEaJYiAG2akmSXvqze2vzf1h59WrJzS1tONL0AoYGW1twLts5z7EIubAWMm6Zaa3oqmtcB+GWN6B9MdjWvEfIHe4UQIebUU6prWRBOe8xJaCh/jG8kvUuC/vqTd28B2TFS5a7gmd67pcUypTqixqqpA/5mkkxAm/GZuTD3a/3v2XLnHWcLJ6UKO+9S9zd0zprcm6Or7uFWJFMIrzaLBjt3CMBhMWCnlW3iFG/ViR8/Yic9gd3A7WcmZdd8bdGDmtKlZCDGA7E6M+vYMxSgAKfw2DyCMMK6m6pAs8u/+/iQPu3nTf1sX6kZmsiHPJcsmEqAp7qMq2N+d+P6XWJ+rq8LoNbnIIxoqTEykqGSfyO8LsZK1TKIQRzSilGflFBgWs3ueqEY570gnUm11r+q7NuBlUHHYrdQVCFBnvyJKqpK75GEXnnIIYpEPetkoRRVXjVUVn8k91TbKBRPcxC/NMS2Maoy4hqqAxmijtcGfud5Nac6JRH955o9uNjVVmSFHG10MLx8hM05bEyAkTZrM24K/ZP9MqOFMX/VxokjYfs805m4nrtGNnWvXHBbLrlXgTuaUxijaGHsm9CA40iPusKtVxB3lGEYcPeRW4PG3FF9x5aTL4EMkneAZPUWB1jpfE7e7K3dKot5p6Y2z3GWLg6QMRHzleF99ryBpjj4qrnfgcKCE/Ziy9zxs/XiQgml9/7LIXoTd8HMqn5xGZBu6vYpInv8lXtzmmPbuZ9ED011JZYcsUpHQGYdSrenC+UgY/PbJijIafOJ/kvrUgKprOljhdLuzzUnvWIZ1Euj4fkhiF1Q9+E4XXNaUpb3NP7uZGY0KXtOLebWI4Tp+HSd/bz+A/xchMYRSkTMZLYuSfZmTb/slGbrDpI/F5beIpBI654eJVBZrJnWHh1h2kdwSSj5Fh+CPrrr8g0PM0499uRDjoycxAjOy+rQ0ZAPqMZR65qiWrPCOpEl+dfMUi03G7ZMXrl4FRP9ztkkml3qhPKdv8KXebvLqhTyjDa3EnGiOxrs2KcNEX4Z6GZ9yT9ikMj4bE+RL2rwI/CbeFw0PegKe4myqyH8+IvfYrZ592+idO+8wXzj33S+d94etfveSSL37zh9//8Q9/evVl3/7lL3/2459d+6s/PHbfh1cM8auorbYdPv68l8mtb3njseef8QLuMAdiPks60IbPXPi5S370p43khn/ZhmviogTD8o4U6p8plPQDzUj1o7VL7qs3i4clkemjimKDbsqi1Khtc+VspL8Z3COYDeCn/wtsXUNY3ZhoNLf9U+5OdbLVrPMjO2Jv2UjsWxBKy/8zjPx7ZG2iN0NhojXfYHv7JW0kp09oCk1zFC2qEiPUqkxNFmsVga6NDedHhkujyxYPb710m9x22+VGl5XGpa/9/D7ikvaDFzeLy6T1l909TRzSbbtum2ym89raQ8/77OofmdCmb571Vdu1uzMRu7cgjOL1Av0ERbY65JWdxpscrdY5Ttv+6C7UIonNIIzsBF/Apmn8lKbr9a3uzt0rq61JnR/bybVAtCI0hn9DIudaZ5m2CYlaxXhg99fB9UoK3hpdbwt6t2N4O3SBEv31DZVquVquMRQnS3yFqlVrTIMXqyxNC6LCM4X8yOhIpVrRNPqA8280weElm/GL49np5x46l14+OrXXB296Fnds7ZA2N16sjHDKooMc8ip0QTqgrx3DOwEo7gk6SboHjcQH82FGB7KY6RJz9yWixKkcP7WCAy11E7wYuDYuUpJvDQEjYbWqNhpb3ZV7UOMbE6pY3N3Fw8ojmKQwysRgoRhFnud6ZxFvgyXDmLVJu407dz37BWWktmS0OD42vHKssGrF8qFVq4ZHyxxVHB9aWchXSoVFo9wuexz8sZ+8CC2QQ0CiOy7072fg5zSZfuT7jdyy3MR+h3/9p2Du3DFeabUosTX8bZCAWceABKABRjBkEJ0ltpLkpXw6vPe/nzLdGQt3w9uwJpdvUQ1FHRFtEsGkB2nwGJkuS/HC8hmh8ZOKPNHa+p7c31cLekNWqvvgnHt0nWqc63FqtwynjGgxTkRf4H5/3vbP0DSCR7DhbGrxtsNLCuVyqco293rDXgccetj6/fbZY+3Kxev23v8Nh+9/wBvf/qYP/c9TyGrUvM4MftnQ7kBz486YtvsKefnB339l76mdllam3va+a343XODY5hq1XuS/cDuetIfHBIMuGO05MIq6fymMAty8JXc2GtUXd8svz6+kmVHFwG8seldyHV/W2HQ0X9N1cD5KbDQAo6dWC4oOva4DXNz0POoTW6F5yhCqLcQoeeRcGiP/J24d3OkCJaBDz5y1Zvmi5e994K7HH7nrzjvu+O0f/nTv7X/4y/13/+G3N18xWrjij3964MnHn9lM0OkmbRyw29wGe2bPeseSEGgdcFQagv/+jUduuerqy7+6p7ZrUeAlTleq9dHRXb9/30aCXgKm7Ht0GcPzvpUfwIfgGYd1O7NkMzjb/3787/cfu1IcLzlO+O1lYpnHnHM83g/XlqmGKElq7u7cX5v4HV+dOxD3Wib9c1xjvmhkKGauMfVoHQauuepF66+Ds6Ml4dbPuAtge8PMT99ZHt568fZvv2UjaBWEoW4Rt9P1TmkyX64z0FdouwQXuzne5oidGRt3b9/cIWS2ix4i6MZMx2xDbqufwMMpp/943kS+RrUacouX5fyYcsAF9z6Hezh2Taub5pYVqkmwaGguWSVdc5O/gzyekfHkDto4Q5xu5n6AA7HqFwftsdMV2SlVEVTQo7+21HqzrvIHoSHH7zl7UhHhXHQNzeuGUX8dXNh38HhhbPrH7772jh2HFhcWb7/qnJdexi3zOxC7a9q487rtTBt21968fx7k1rJnDCC6Y7VtHI0xbTybnGzGNongxu1g7sms++oJtX8ZMy7UbfPVZUqqquAaaxx+gDe+0wV/eAY0zggW2sXnLObCKOWvQZEGmUGhQ/u2YZE0vDtxZxa8P0Ny7AD4wLBrNUmqb3df7v6JyYbeaPKHQUM7YN+5hF8fo3FQvyJALTkvknh2OrbZwVNYbGCt224//+CVp7e2W7S4Utt+q+W7PtHbqBQv1BLcUh+cs27HfuWosX+Bajimu6mDZ4bOzuIndtN4bpC/5wJYGdyx3W27M+coctu1N8/aLnmWX8WoiqoodY7HjYap8vgJt9nA3Dae8IA7IgYNUiBVvapkrMuL1zvYt88b1jXJv1cV8nuAFKXO2+3zJdE7Tuqm6bzMSBPgKWgrHsjdpTZajUa9ehB0bTNca9OaG6NIeCxdXwmzwu1QogxPdzrWzAxA9PSvjtHHiiWGXb5yMfu5J2fITDcoDXB49oRjT/iIi3B27E3vq/yM4MLGV4nReeD3xNtW33LQsbK9CTjy6vMEu1Zkw3kKx21Eh7zTIf+ezIP/riiSUqF4WVUVmV45fq3lThP0HXAn2AEY2SFvTSu0SHaIUa+bBMzF5VX/Gi9V9sPNLgdh1Mt3oN9suZsVbbIOArXintydot5q1WXAyNtKJYlRLyCFUSpej4g0lqlw7znIgpgGWiRsbR6+7u21PFOgx3ZYIRzxxEt46G84fg0N+1PFAiPjzsGAxMsn5d8B2oNd+87M+p3uIzioioe+9BpU23xcuq8DKM5+QR2T6bY3rWTbz672zuNTBKHGwE1RNV1Z1XoC2zjXmiVWm0SqFqwdz2iqPOsUk7leCgDBMcApe66Yr+yLpy6k+dTPJcm/BE83NJXJlqLKQ7/P3S03Jhoqzx0OhsTJ+q61T24mRvEv+tL+Tjo8WlMEi+CBOh3n4R8cwFRLdL5KcSf81RuP2whNTV+PwEF7Ji8ILDQ7bctwXvrECtVC4Z8h0zeLW7ceBzXxzk4NGhLy2LZrXoRUP+KqLVnAjctnIcunRBaaYVkRRU7EDR1FWeGFpYeD+wGGasZ2TSfFqqBdjlQrWqO+QvkXfvZtAkbPVkaLu9tm1pnIcX4MwsixXqwLrdWaIo7cmrtHbbY0iRffRIiRkXa+K4lR+pobo47pHST70jXvYFYVtWFqpxNu2ETaM2Bz2jYOxAe5mKb7twrHqqa/tdWLn13Cb3Bx68X2xlNXUYve8X+gXEa4jst0/5AbO4Z0Ltt9WFEYHcyp0+lsIE/znK7jsYCqt++9dxAG/H7OtDvgl3SsxFhpFKP+n5jHawWV6ftEuD217T4jVMo7I2RpjqU1JuuNYz7b4JpTiszmb8jdKTUaiiSxhzk4s7sFq10TWKUg8gOS8yKxePgTe6wzt583NZzLM40Dr+viwhfcUcQ768Ds7zVmWuQ+ukatbntnvDuvfGl7/jbcSZ3YT7WWCqXC2abXqTf8BsM0Zv+4rFI48ozJEjgHrEqgLQeFtW6t8XVNlGQJ7DyeFChKa0pylTrzkeeIO+uaRv8zXJ/KkHWRWgX3ftQ4rKC7ruM8Bf7IauJmTV9HYifQimHkPtOSWg1Opsu/zt3B6U1V1aiDbc+vS/F+wCrlTF8ygVA0PDsenlLUfv7+bx60asn4joeecA+e7wZeRNfANgd7Ln2/jljkXrZcnnBJ+3eXv0g6315SOB39QdO6jmIq7PgUDjIbZm9ZldF94d0jvDDWGgcPe4JuQkzI+pVbTyxIdQX3guZ1XVfxMKqKVmPUlZVDH8et2nHbfp+s6HKSmMxZ/uyLGfQck2uyLDCYYPD+Rilsg0Dbmfa9e0hnNEoxjMhjmtRSGZWq/SL3Wwa3Ofn/aPsOOEmq4v9RwnFh9zbvhM45Tti9SM5RQEQknQRBJCcVJEtSwVOCgKBIRhAlSA6Sg+SMRBEODrjj0t7uhI7vX9Wzk2f3Dn78+3MwOzM9M93v+6rqW/XqVVnMdwIsXV/Rq3VrvJNj1OxXtEW3OZZY5xWTkSfO3oHpE3f5xWNjID4Y5USCUAJDU/LrVsTh+RsiK8z3i8/tqtxaGrt9cOYOxC0E4Rcnd0giTw2HJUw0AYxwT7FT/COrKIKSkhRZE/o3BSZOlt5y4g6iYVgKr6g8rWJFOE0WWThPSYvJUzEmCsy7GaMWDDxvvB5/+a+gYcb5uFQNGDlv9RuyBZY2nAijmh/aHiOfvCaKtiZZLHdb7EFNn62mdW7bKMzcsqY17r+VJaZN7lYzt2zGsvn9UjnzICiBlsp7wcgD5286zdzjsL+NAnHAnVEBsKtiWHKLPobhS9hAEa4K4PPCl9MMt+nqd/dMJYav/+y3FL3pCsDUeVWjUxItDmFHFlCEBTLm+GT5JZSsqmlToEWNZ7o3IWTsrp/MFSQLoysKtnnjFbRHApvkFFU3xMSmo2QsjNbY6zVabeyba2LXW6YGbg24FAl5blDgNg6c1hq4bce3Rndr4+i8aTImWk3m3tijWWu2lrHY7ZDnhm3kr/FxTRis6X2wNXi/bjEAohs8fdJ8duNj7liJDVUw4hP+74PFy0fBUyKhWygFLjCKMXDgsf8NIf+eww0Ix38nLhszZp/0nUTCuhugW/Y7VkjwUmqzDzynsNoplMCndT+9XJN4mlf4FCvqokJv8saLR24UTyoG1hSWQcNxUQdtReIoStR0TRNp4yqQ4hK22GmPUf1jO4wq9wsTC5vWvdQryLOAqayRv7XHCMOWr6pxRVSBKTwYe3KuPcvI2fzOMGHLHdMavqOa+9weoolhm+BALw+XPsF6FJ775fd2PeGcN8KxgDiOl3dLwX9P2muz498CwhBgsz1srF4Kn/nJ5S5546gfH74XxSUoOs7IBtcvcnwised199x6/lxWoWiJ4Y/4xwMPXH/z3/9wxcULf/u9nqTMJVIiT3NJkea6u3fbvH+DGbyJvYQNkxlMcQz2fYb7p+DbACNZSOxUHPHr84nWEqPm+8O+lzAJP9x7YHBruANSf3Y7jFoHr7Jq8bIeB20Nc+nB2BNzjSE7Z8s/IFj6uFXXNf3GmmKEa3EVrh+Cu7nkmRt/c8rlz5MCurBwL8CrfPLCnPVT685/BGM8+TyuNTj/PdromH+t9++tJVBKwJhVDkiowfJqhurrMNOqEpd4gWNUetoArffPXC+epAc5TVZNUwQcqMGkxGtiUox3JWSZV0wFe/TyLJVCedINledkTcXa96L9NgiSm58Io0Z8WjGq2mfiIPco/GveehuTuhSztcdo/NF/KcfbssRy2v2xR+douWzWlvYNgcm25lh80xiFyEe9/MqnnrjnntdXIl0DgNyRABuEFLy3d9MtqmvOTVGfS1CLDx+kTp0Z7970iafnS4IkJwZYneMUgRVlQWJ0htd12hBZSWYVTpZZljLTgiAKCcagkoPd/al4X7y7b3pnb3dH//QNNpjSmUx19HT1JgWBpbF/m4IChH3UdU0xZ+xfKGCbzLWSoXrb34IR3EpIRm/aajvXd9rW+558hCrn/3tYyqmCwJl3xx6arQ7lMhl2gROU/Nbv8xtfW7PKa/cVLecURt5659Mi9nkNCyAwfhgUgyLYqC8WgjHnuje/Hddiggf3EVO9GqWkuzbbM8kakswIMqUqqsDrlIKlrnhF0m3W4ARZYKSEnLU02kpNHUys+631u6es19W3wZSEKIvq8Pz5O+y00fztv7/HrttsveeO1Dq9Ii8CGQTU4f8cD0pPUeTh28LCWMu+2rXFqHJEkS2sgFG47yYybju+GkYVv+vxHJtVBYW1b4/dBxilzRy9XzF02nw+aHip9bvbxdbbyV3l0UHeGnil0WhhDderMC6HW+qxP1LxhS1VStFmbqDvd+g+c6lBRuJEVhbiBvbhAPMi0JLAm3qKEmQYfNkwdFEEF4KTRU3kNZ2VLWqTS19+YxkZW7J0yZLF77z10Zuvvf7yqy8+9+KLjz7x8qvPP/Pkk28/fXIOywtHre1BjHiOE0Rg43L8Ox+VSN167Nph1LKeCmw8DDCvr1QAkplvO0Xrx6f84aCRm8MFkMfn8GlVNlj7lti9s7E69TB7kEO8oNWvCqp9NoK6b6/3n74aRkEYNc7AhWVvNOqTVCriLWHArAQwvfAdShE1OTm9q4fWREZVBI7X+W565gZTZnR0CraEBf24FNYyZXmNB9ukJEQVRIKyGVbWGL6Ht/a+4PrnF7lRQyzghKjAwhALBCKnJI6/8uo5HfyQhWW6VRGrz3FYz5ET+hIHvht+XYwq4xIFPTFqF5J8aYKykGvGyAWv49+byRlNSQu5f8Ru31g3VdtKHAKnOU6lsdwaemi21per/Hb9fqLo89X4cePnQM25mM8X4Nod3Bew7GAMi56/8JMB1VIUWhVZVaLAtlDTp02dNrzLgWdf8+efbWdzPEgOkB1BkViak7C9FzBsNFaAGsOZsq5zPRtsML1f32qnPU+7+obLr7r51r/+6fIr/3bN1TffcvO9z+eBsKy4aeteVpNEVTM0I23LvBhV6TaS32J/8txyjM7iKntQwFYslfFE9xjHs7L2UcOtbnyqy2Xjsbt2tbcrnxuHqGVcxg/XfX4XJWfA3Bm6MXbHpia4xFbqEAdllFS+ZI0Yee0xqt5T+TGour7jvL9yLQ44qqXQBZ82dEaxrnjojCz9+OPli5dfPazKLC8yCVqUBGEw1rntcZfe+8b7i7547+9HzBdoDqsuSsDNaEFKDgqDgkSnsEsoxwFiDCXphkLHk0xfkk/2K7MylpWbMzubGZ6XsYbnzd9yl2P//Oj/SiN3fE9lOfRiZT2TlhlOViVLFVShZ0rMPO8L4oKLFowWsTtf7X7K94Eez+QY1euQOn+nMn7j77Rg1KzBvBd34dM6zDjjitgdm1mmbFqJg0Yc3KruN4rihEdZa7Z5rUk/1N4KGs5xvSiAEGmFKIbqvXHZcT86/KwjDtpkALwCjgIPtG/m9G/JVy369PMVY97yJ8/bc4hlZJrlBTT2MggRy6S6GHogpcoUJyuywFI0xwiSyNLY5FUVWMWUuWScxtahCpNkFcNK25vvctSv73n7b9vKErIPQ7Kzhigq6DcpMlBwie5ntzn6lJ/duQh9Wme0HiO/Vp6h/SA16MIySG33GwU1jCYez1e+x6V1zeTF38Vu3ciwNduOH7zcwThyc3xqUozaMMBmrMbfqC6RV99Dnh+Uiv7oWJQtXXjwILm3e/oUKi6qbIJlzYH11ukYPvv1pSMjhKx48fL9tjFBI7EpwAgOQUyxKVZO9LBbb8J3xilGpxKCpTEUT7McQ8FZUSlaLGNPx1M80GwTizYO5ey5Fscn5514xm4q8A2N01JyOm1oqqIznGXJqsWkh6QEK0nsAc+SsTxpkpfGjVBrxKj6uTbj1w6junM975W9hJwum6L4m9jNs7RcOmcnDl8R4gbPtcWo+Qoar6vhF6tasf5w3WLRwSZDIYYTgvx93x9g7Iwp8rpMJQU+NWVa33f+/qWHOSSf/OkHm4g0BboJ5YvB3vTgHWkJJt2rnrX4lbOHBsBxFVK8ASYGuZrEMSynYyF7ngPDxWEZe10zDM3MZi0rm+EGhNzw7JQBKp7jU4JuWQa4toIEZ8l0TgOhkxVDko4Ap7ZY2+9XvpXaVsumMZp40JoxaxicoPnc2p8v7cMMGaAPlPNjN2aU4dyQPXDEsmgx0m9RU5McwVfBqHHrN8bnABwHQz4gKI8doLNZfoBleTUpaF0x/if3jzolYBXh5xdvyvGqpGiWKdEUqDMWVJcspyWe6suc/7lPPr/5AKkznqBkhZVNATt9ySBpEoCkioKmYoAbdJxsmJpqWJZopAXJtueC82solhy1x8FokGCmNSDzWVEzdTOXtezk4L7PhqHbfF9ly7qWGNXdd8N5teoOjRjVjWfgv7LvgG1g45Hfxm5IK8PZnN172Gdh0fWrinainKPq637j+y33Mv4Y1bJyq2l71Zh+uPSNxcR56/qrrr/51gf+del+Fq+ajGByrCIJU3sPfIW42OaXkKf3SDGcmsa1HklgQZrAGIGESGaKTlm/+ixaaF/xjwPnSH0pcEQVihE1TWIoSjBUUeZZDHNLEoBjWHjDZiZtabpEyUM2Lk2AisPWlJqmw6uqmVNp3lZl4PuSYWaS/Querem6Ss2I8o5yr8r3GthS3RJm7bFy340gVTBqHs/qaeSdQwYM3TQU/jexG7PqkJ2xeg/7JCxWL6TusxNhNEFeWFuMvNp6S+WRPHTGLa53pTIYl4bnz5I6MMIpKxKviFzXBicsBhkL/SJ551glBRbdxqBaVJIeV3sURRZ50UhmLlpK3IIfFIGNfnLRFt00DC4YKcsQqcFBSpE4WRL0jK0BRqaNi0WCqJpDOSmtMmkOhMy0BXRfdV2BE4DnSobKa5JpY0kRMEwa3Xv4BzXPx6/HyJ0Eo8p91mPUpn9TM0ZN41wknxyfNGByydTZsRtnaxnTzvQdt3y8CVb5o+N+TZPtq/N7qjiUXy+GgU9GsCMuBhMKYYE44G2V8N0xsDq4OzQI846XR2Jb8gvu8zts/7R/GXBkFpxIOkEDtRJUTdFSMzIXfIbtpQP3f7+fO7OXBx/BssDZxF5D2AcPMIK/2UHxnC9C8OiKxSK4WMR7fW9KlzgBNaGYHGQkAaySqCiSaaIyMyXQluAI6dnskCWCmGgKgCPTiThnAHhCFswXSDC6TChWuioZiszRB78dYqZeoTa2rX7MOBJ+oy1v9lnWdDRzcT94/0BqyAC7mDo3dt2wmkaMfr48dPw1Y9Qox7XXCWZZI1uNsqeKJcTHCQq4BzwsBNEm6zF8BLqNt02cd/eMH/LA6akkkGVJlngGF7B5hukb3O1eGJWg9PK5W0t93cmUAJTYMhVJFERBEGVsJ6lKoiz17Pti4BZccGI8QKk45r1+8ICQpQQwMZrI8FGTUNCOsm2DPtOtnKWBV8xJVjqXBp1n6gi4LAqAhsBJhoWdEKPubUg2sLWRDu5TKnvIqwSnVVCtR9aCkff/ByPX//AgOqObujh4duwvOcWy7PTASctDr22ORNN3NWFUPRySf2kZLp6AGEXNgLH3OZCCol8gX35ZABkL/bzjwJwk7qdvFoPXd58i7L01xQBLk8DU0H2MziWTfZ37vkwCf+WT+3KxLkujGRE4NJAbgI+mGXBgRVkDSwNOUP9vfYLBCbdYAIKIuwkuFDgVdJcEUiIJ0Uq4AA6VnTZM3chsmMVlP5pTDdvEnqFgnUBlKpqgCaA5bXCVWB6oCACsihyPU0HWLIniTv4c62r5Vd1VOerHo6kOedN4rR1WzRzCCRcdzIDwpKX+c2JX5FTLBjk65Ut/PCywxqP5OvEohWT5ZRd94QQeKDbsZVcqglABtXaJU7jhrDcBLh+XYIvATMKnTrorfH33FDBfJNI8x3M0CBHLU/19x78WrF76wAI+PsCAReFFAAcItCwxqRTDwp8S8DaJ4wRh4BefBwXQzpgohE1Cw5UniAZLy4aKZZZVXAHXRJYBqwPay8jNshWRpRigD4CjwHGmgQKjmjttNkDbSP8kHn4MDlUGfi9EsqRZupC+ySVFxy1OitEko/Z1MfLCTw7i0nYmqyZ+G7tslmFl0pnu05e44POvNUb1j9HhusHd+/654PpgmYo+rs8BJMVRP1hJyOeHHf0+KRQx38fFGkgPbrbry2/uK2mAj4h9hAQ21UOnOHqD2Vflvf9dMGt6L4iPKKuGnEAEkWyLLIsGA5fmcBB5eWDOVasCZwwXdUtjMEMWXz47ldFELWMpummaimpmMxpP8+Cr6oqWswzM7uaNTE6hWYbiZOR6mmZcfFq2XxE1cGPB64UfAtLIpWgMq5tmdAE/eBEXicP6e25FZWKU2vtBaz4v8D/ej7PTdlbnLotdMi9tZazszLOXupVd5V8LozEvXHXKzn8bIWCAcHNU4IyEQJ7BBBWL5LLcKUsI5qp7WM83fHrL7iOu2IFRdZ2OHFKRS8kpWeiYdQP57IpNZkwDk6+ytIiLkAAitoLSNGQUAsspQNaYFM0raufmdwAxKQVuHjTel88fJ1GqIOha2gaXQjGyOkgEruCBXlNFyTItS2OSvD17rsnyHAMaE8isIvBH3Xj+5inGFIF7iyi2gFEkuSLQB0kxDCH5y2VRBu9kGNX7NWtvgibFyHc/2pdFl0ETr4r9YZMhM21kun6zPErKr+PrVb5f/u3y680Y1bgjGQ0e3nbOTcuinHSEo0A+eu3jEZcUiP/6Lv3XEMdfHjhkNdzR/dvO1LcxeEkD/cZjyxM2RfUyyey1i+/bL7luimF4ik6bNAcSw4OaYyRN0cGyg8KjwXhwDAV2JTPY8Z3bVwV5MKKFD/953hbCgGYyyZRiWqYh8sqwQoFjBR4teFZyZJbSGj3I2bl5NvB7VrexKgW8IR17y/kbJiVRQWUHAEnAGsHoSegHCKqVVrvn3ASqu1DDpZFLV/3E8fFq7klUSexfW4xqXH7xfgIoZl0WrotdvNksM62ne363KiTFMPy6GOELJLgwteGDDgmLofP4hz7J/zIV673Dx2rlp3Zt8RzxL/rrClyOcP6Y4w1BUnmLw76QiFEylRC3OuKnO8Y7+jr7FGGAESWGlQb7FF4WkilJE3WeEUQaVyE4nmUYThfM3mnfvT1PvLGPbv1JLmWrAq0oSeAEViajsLLB04ImcwzQOlmkEiw4r3KynzHN2Sa8zgLXM20Lfl2JH3vPT5n+NEDCCpoGqlTB/yTR1HkMsWvalL1fK4SlCTFqGq9vDKNw2UGyYmBkGDDaZBambc78Uz50K3stq2i0y6PzxuO55eeVvSDABODfu9t37PMmCEyRHH8tQE6uEL99wircWfefbabv/XFwzIb3kVJA7tje5jUYBhGUmFjOsUr1Dm70k+0Hkizdl9r76S/3TnHYKpfpEzDMzfKKCWaLY4HWYc4VaD+OM0Q2NbDDjf9+7u+HZynRAqKNJh90m53WZUUzNWAWIBQRx2AEYHOGwiQFywYCAZROGzKkTEaAVxjhgPP2YEVRZhWRMWTe6tMo8KsSiWnd/f0KcpmBi3ArBOZ1ARmq1CNu3ldVG5+6x6D+/fY4jU/26rpTde0mGP2ROATzi03eGLtgfha8wkznFWNh/Z7ltcWoIlHgdDkeWbmQG1jwagh/7XvIs6DuyHmDQ08SdyzwbzBSJ3/4i5nDjxNy556Kgf3s0OVRaPBgwUBQVn+/yse51MCBT+YJudZO8TwjiZTKR+8rOhIvFiROAeUFWkjSQfmJ/aktttl8tsaB46pjYjAafc2EgRZkGyxJf5IDHabB+aJqgA6UWDmdNnXwr+SIJGTVAZuV4pmf/fIAMFVsQtQERQEXQJMz7IxNLzld7mGplCUMmn93iV/Cwo71mbNrgVHD+xNgVOdN4VHxt9xw9f7isAk3S90cWzgLsyGznZevDjB3q933THZ447+E692eR/6zdc+Ugz8gxeCMjlucYKVLzmUPXII5vku+38UftcnUvp2vOH9bkdMVZHTY/hYNNJCD/gHQSDDfd3poEZagGzlM5BReFBgJhYZH1xWYOGDEYuiGZQRVVGTNFFklGacUXUIXCwQNDAqQOkBTEMEXFWkaXjDB6iId1Kw0uEJWxrZ0RdJsiVdYiZ7712NlQTJ++uRPeNYAKkdxiqgySqa/d/s7l3/+K2YwBbRB6dnx1ah4O3gS+TrmEIEx+bg0YNT+PK/x9Iq/5YWrFwg5cBzkOGA0ZCqaZndctspfG4wqGXpNv4/754HBEfeCbNd6fy343qdbbP0s1uy5Y3jmjcDGS/6hGZidqd7UHCUFt43eiCwBr9ZSlAxaiU1TUmpg+6tHwJqNAvu7bq5gYZiAU6VoSQ/8FUXET8BfPHi2GITTwNIbjGBmDY43kHtEDSZVbCgOf+mWyrGShunD2PsGe4zLLK+l02lQ8ulZeirOZfjseXsJCjs1ceotuzIJA6i6KOqMKjIzdnpsjISfns33AbU0DeYMdEzA5wtKXjVMWjfC/4ejCnbTSrZLxvYWLM2CGXJTbOGwbZia1XHJinKFsTbfUS+n7fLrIowwUw4M2ocHxmfs9JoXkuuNW0bJ8kUHzu9asBh31x+rK5QAvokO4wyKi42yckApwdgyDIxMgtv8ylVY1qTogIX+7Hss6CTkVzzLwhCD0JiaZuoS0DSw5Iqu0QzGchgGF4zA/qCm43mWlhRVEUBFgXakBwZ5XHOQaVpUsMchtvwygINLspVTJFbJqhRF0aKsd8aPuXh3RjIpFtSvqFPduz8eme3Fv+YGjFxa5mfdm8c4V6FSZ7ipd/03iFHl1SIp7Q3+OEh9199jC+dkrbSZ7vjDcu/rYVR+G1sMe4ETkse2Sa5/5SghwTU7vE1WHkaxif6nQ88JzsBM3iToKxHUmMbQNAeejyiBSqMkheqfKZ6zCAu6kiIWsHLzv1YFBf5h3gLN8qIIroIs65pgGSqYMpCqFKXC36ICFAGMjQp4wSHwOnhHwCYS8FEuRYm6bNpyihJw0x6mSMigK2F+yBoHTq7E66zO8Yl+Ji4fe8ZOYOxUileleNdej5IAE83DJSdLyYyVUXp++F+MxDuuU+1hMH7ra4KgNm4TqMV2cQqwZg4Z+55ua2nT7Lw9duG84TRcRsfFy6Khbsaicky0RlGdCUER87B84j9o9W/+Zr7ok7vv+e++CUNRe38Hji05R2VUhVNh6komEGOGQdeIl3iVZQwhLm741xHQjH7Jy5NwBKB6eTOOVzkYdI6hwc8BV1SkYIR5FXNLQftpMtozXmBUlAvdKD9TdJh4ABfHAvs2NDhswJaheB2w0wSKkST4IhZDSgkWLBtiBWSlt1dI7bD3Jrxs8bzJzdzxWZhrJcwNWv3ZYQrFzREp4cIvCXjmTrFhzraZu83yUIfRJCDVwVP5XPDlDnpG1XRrxj9jl200K41ydPGXiPpXx6j8EwEyERd3opTIb5V1LhnFchaXqgO8ZEpU4vQHnrlhK/CFKIViYSyR5ApgPlgYfUkHitfJ/+gVzy8GRQe/dyzAXeDf41iNA2aBPDsiDexAApDBACv2ZQVqoFq2gjkLKsZ+gC4Dgwdx01GtyZKmR9v01Fk2fIYRdF03LSQb8IaEKSgiYwqg3FQ1MfPAW3YRGWn6bj+b1w+amNEH7wbaUgxHgSGQ8H+/0ZC6x+c9EzhBqbIbtYpRq59UHafAXxuMKjmmFY1X+TzxPtlcTYscMIV7YhdsmBmyTWvalWPAnp2wXjviMVGf0/q1inpfd4wEhZ/1J1/xgwJ5dyOFpRARRs3pIofrolyqHOgW5BTNJWlgdSl1ML75OUsq11bxPEZvHxpIpgAklgX+rKCqwkasqPB0AZNIVEXWLY2HbwJpMOSEpPPxpKjbhoHd3ocUQbEsiRN0S9KEuKQa6Qy4RjJHSZiKbJvAJ1Qe5IlJWE+TT45Qege7fnjGxoYCUkodv5T4/gjcQJAP/U+OTHDgHvfs99FYGISo7KILrWA0sY/S/rH5vGbMKv5Rkbw9z8yKCmD0UOz8OemsaehT/5L3orZKLd/VzA+afrP5hNUkeOrgGU8CLSqt3oJPcwImVuPkB0oGPC0VdShGoswkk4IQZ/oS8tFv1/yOCkbE/SHVZfRKIsvgJzDXEeAwspZq2NGmcAUgM1QBoziyqgm8pjJxWjF1M4se0Fzc2w9vMwqwVomG/1R7KGuA/IDC5TVdYWhe5DhZNmMLV4yQ/MlGZ0di3lYZjRHE3u57yAhIMhnB4gHe2wdRqUGVYw5dAXTGKTl1+Qk1Cv7NYTT+nSXy/jzVBvJqdTwSO2fWENBwfcrVUVfLls9M5Hs1n1IZ4zBfIt6987Z+b/kYWb6lqYgCJtyAGPC8osKoUCAD6L5yTIoR2Xi8uzdz7hfIEtz6ijfAa4ov7s70CeBng0LkOIGTMPkNMMKSdcDlVJFOsgr6UIoKXE4AziewQLg1I5POZvTZg5xqZGblNBHD3iJMEUFL2wq4vgboR1UFKsJhPTxF2+ARB1Rr8OOBpGzMPXBYTw8oU8X7QJBW+8QbA71AXjqUT+l8kjl3BfGrtXbXkjN85aPqH5FFcwUdrK/Z8WTsjNysnJkx1rsG5shkIExwBPVGC44CCeFWTu7+7i+vuOOkQV3k0eEEl0VCOQLnkhXBonMCkACun+IGOpnv3TxG8l4+KlBbAxtYPNl7eipD8QzFsCxmPqLLqxg6ZjOoBrK0JI3fxQI9VHRFRadL1jTQVkYup5iCZtmZnC0L0RKELoMCBCmWdPAzREkDIQTkWVmXe3f4kLijcAk/VnrE5Jb7DbNA17t2WeKVwCD5eb/kF8hbR6RTlt2t3+YW/HFa53xT3LstRmg8wiVzWMnQDaPz2dgp6aG0UcaopSH618AIfC/iOO6JHdOmrNeZ0m2kZejCgHbDFTRc5eZAMrDipip1dqVPBVILRBMV/fi0LA+Cv5Is2aKLkYB64xIgFn0E10UEnmMpytBsZBqAPnwZ0ENGNDTgAgqu2AKPBE7OyiC9JnBzkJy0CcDxvCom4iKumluagi40umWyxg7cuDpcDVQyHNubAoc6t6Mlg3h17jVSKgZjLvBRoA7h24fRlMKyW/2HjDYo5P8PGFVGPAxHhjjJMkyj85XYmbls1szYU64uOK2VUyqfmPRaGnSd5xPwREnhoHhW1ZUBSSkvnSFIYIcwpCwimebkVIrr7d71urwfkMIoydcYbXkQwJcN7pfjGqg6XgRhEhjc1gUCZJiSlJulYjo+pucDRiwMrqoZ6PfoOU0D8i0kwa9FGq6D42sD7eZYRpWTlDlkGuClYQADMKJpWRrUPioVsWi7E67eE04QcxtrnMazPX8ALeejX1fEmq4vHtg3aEkdp0b1UT2v2s3869ezmPQIEKO8LSsW8NTONyPOYKUz064adaOukhPEEaofb+aYTQCC4wdmlZBnd8NqfmYGTBEKj4x5i1G+QFnVAeFipjHHv1QuDFhundEgj+GykBS362c58KNEjgaMMDlFtVAQQXmKGAIXJIGiaZAyXlVAQoDFWbNBaECzJYX0rHnDFpA0QzY1BUgk+KYUY6Q1jL0ivHAA3RR7Dvo8Kva0khRJ/sAEpdjbHoC+WP/Av4g3iiWSweMvBOTfR6YYcJ4XjjZh1DJeE+W2TexfNsEzPuIBKemAkJnWO9+OXTDXSBuGPePKEawr8JUxqqjP6vtYohT36r8yl2FTGVyTwxVoSZAwLy5CC/6UeGpq5+YXLyKYLuKU+axXuffxw3GDd4yEGEVSAQmWFQRWBmYARgS+kY9IORePJ8u2H79cEPVMVualtE2laGu2bdi2aoHhBXGhDY1PpgRZUFFFomEUJY7Xpe63vKKDFczyOE/2TgqGOLyJIajcYPpVlxR9l5RCwKkQvrHZgGik1L809xr5xjGqvE4cJWsbZkbvfDf2J85K6xkrdn2pbWHwej+oHW7jpc2rR80uXW518cMKw2qyDG4MJvrCbAe3JsErsto7RTryGQ+Xzyv9Zev23Ec1KtxiQIJTMctbUJKsRHOiwOLCKkikInCYb8ejF5wSMVQtAEGTQcLUHCbRmYasgIuqpMGVYiWWUcQUCwSdFUyJQUOESpdVKF4RB3deWQCnp+TC7Cx5ZPlGCU6SNtvGArgT+39OwiLu4442S5C7D2HUoY6hf+fDsBT6pWa/sXW8mh9bx69Rvze9748YppkB/TDz49g1vGZplhW7zvXawNqCUTXIMf68nCbc6E+VpYCcy1N0FoZURJbP6TpSbvBkFUFUE+v/8IYlQQGLBk6A0RgpYj1unUlxIiPKfcw4RiLGETjARUOPS0xRwApkuAFQpKbBirNt8IdyWeDk2BxN0XUOKDtGCoD00Rwov2jRCiSL1+I6L8RuK0SNiz0/D0o6XEXO6u6S5eFNgT/yPdeMYjE6vKaoXdgbP6HMTM9PloyF/gghzWt8XxWjxvNbMXK9EWCplmJqMxbFbpZEQ9XNb181Od2vQ7xOxbV+pjY7yOr9kkOirElYh1vSDFG0VA4IFp3guxJHvQf3CfZvtL7vclUG4SBjBUycvIanDFOM6yJYJQF8GhHoAS76aaD1eEGTk7QGxglDqpyY1nr7M7YlCnZWBsIuD6XBcKVEGWMHAItCM6ZhopelwguSnuLYlLQywL166I4UgSR4ZOyEZFyih+dYutLD3OViPTy0QG7JIeTdvTvo/mlnwOwr1e5+wgFrHb/2rzcOb+0gY+DGgbJTN1gcu1XlMeq/3p8w02+CBkqNGDVJafOr5WMUK2vuHQOzzNo2r2VxIQHoAp8coLq6tv4TZmp7mKndrq5IWd2TItK9n02XeZQcLB/DAlCsIuNiBegBlEfQXYZh0LJAgxmyAaO0pdNx2ZZSfQPysA1eM83LKlgkGZgEy+pA+sCZjvLKGfjs1PNxadVBdVaKqtUuI+T4RNI01SFZs6aIn45GTeMwDR5r3j9/6n7bK92PFkIyWpp04L+BIyAOC46GbcrrLondqssZYKTTLiMo2JNyyVZ82gA3fmBSGiE/7cRiI6wMyt+crVGySQmJddQznh0lY1hbsNhaD6ESbSiGJYJloT/TOYFJ4/5KAdxhoHgSj6sa+hDuE5JEzJ+3KYFPSZhxLChz0yaXlGyFGYwrGdM2eLBRQPkU3tBMlEHDlDlWQHqRUowk+x4Z7yIKrCDA/tMBKf60kxtSeVEXuN65Y1gSPqrLUsRybc57911Hb/VYiEme5fv+yuvWa3s4xE9qOpag+vaK2M26mbMse+bFiNHkfL8KTzNGbUAKQcF7jve3VGc/p8kUNk0Ff1+mUuvk/rES9CDMzIJP/JGJMCL5URLmHZ/8JcEpKdEUESIW6RggxfHqsMormiCZoMmsBAtuLEa5JXXITmuSYcm4qi4BaQAFCVRa14BUgF+lK7ohcwwP7hqtMvKUc92w5JS3FMHdryYEFyBKx02jwGaxok13Hlkqg+ShwYo2qhcXTN3mPa9aB32tMZpoaSKovt34Prj1/QaourTy7Xzsei2TMzPpvguAZbbJU23O2arozxoy7UHCLeJ5QkLvZ/EpotUncDLDmkJXV9f+9xdRixWi/gFBXT2dCkLjq2g+WVnC4twju/YacaBvQpSyJQAX58FX0m2wMbhPiKN4fSDF8xi65ZKUaoC2MwAsmRUYyZAMJgmqUgaMZB0wklW5zDxEykwlpizGkEi5hm0J5BYctTFSypNT1wFfKw0sUJ95RWSsgLyCZSJFPOm4vm+dVCRjvt9+T+zE3HuCtYmgAlHj+x4Ju8ApsjPGOl7sanUop2czg78PwU1o/Zp2eXXV76kObztJAi5Ugqk59vTm60hscnCPnYGezZz229ew5P/Sj95ZQbx8qba5rwUjF6S9FJQC/8N0t5wQACOMT/Acy4hikrZlTEEWRJmN03p/AnQglm0YTGiGbemarOZEmmU1gx+SOFXnOInB8LekiaDpGIbF1Ickx8ZLfoikzcPFLwc8uzEsYUfyxYti/TKoSFGiqNFieVBgYmFRYNc/sovt+S+ZMBa0thjVvJUJMAq8qRhmyJrrhrErhaHZgFHfRcgn3TXG1Fv6AzWV/6q+Xh52GGp3yeGdfSb70uMJIzn1pCUgOotP3P+YXa9DGXLb2KMyYlVf0c8fNb1P4igVbAjFKCxwAD7FKAImIYuajWGIaO3C0CSVS4nZrK0jTgIvmYaiZbR0zgKPNdoQgYvsKpUEnimlQPnOOAgr6Tb9LrZx8Ub/lukFeFU1/a0bC1ifsIQl4JHfuYU9KHv6r3yvno+O33c01BXwauM0+XhWvKzm90ukuMHQkGBZxvpe7A9yJmsZmfhvAsRurTGqPncnxwj13eg14sx48dpujvnlYpeM3LyAVXqn/zrIw+23sUc1qSrrTPLcUB8waUXAOgxgiwRZZFgpWkyVVRONC674CaZp6BLFq1hh3dSjXUpgVZAaGSrGNzBejsEFETeaw/kpWX2iWiGpYW6A2Rl7SOhmZwm8GN+TkBXuCEGf1Y8aZm0zIHdt65K2GNXlGzZjVI9J6/NWjECzTpk9pFhpa6oXW6jZli1nqFN8lPw1Hs0quDVfsxGj0F1OCv4bO027YasEk/uAkM/OnkV3xdmOC4HqjoUtctR85L2Sc0YslRIYWaZ5hRZZFiMMPIw67gJTcI8ZrlEJuq6qQPkQHOAIsmaqTEpQFTPalidzMnqvQDk4PjEoqbzED4oXkMBxW34wcN1RoG3/OWzmgG2ynTJmpAEn97wyRl/O7TQFzfWbMaref20U1jyYkx1hYf05WdzFO8OJ/V7NGLqWpo8PS2FLduWaMWrzvOEoBrjvaNmiC2exM+O3ksKTR/MCJ+r8wOlYzafUOkZNR1j03bc3HOAUBjiCiDE7AAXTIjlORMlI0Og4cTywcNwpI1sabi0HmgC+Ey2CSBng5Boyi/ucsTiQmEhymsKpcv8BRdKYdxodBWDgft4NyDvHUUnWoBMrAzI2XnMTNfeKBVOTXRv5DX5d/b3XjUHDuEwUn5vwcEfWnW1j3LurEPsDnzOEtJ76KcG499p8R/NtTfom6KpR0HfOa6bKbVVYccEO2qAFVj/VP/+8M877grSt6Vd/BGPguDwiJgyJict6ClNVBCyPITAUi7Elprx0KOD2SEG1LEsCd0yTGDlaC1F0kCmQKxX3osu411mOSzILbq24+aukUKfrqtcbltBpc55wlp8bxxTIw7D47ng0GoQn//cDDj/gklId12nEpu6xYXAmj6G2w2j5+jkg37ben49dSOUMLitRp6NbtlZ0vw1EjXOp/iiGMBFHndcOSWyofveevYSkKYqsIma0gRnrL1iyZl03htUH/V9wg4wySClJZN7RbhjAKNpJiylDZTw0VTYyMBMo0bQkCne1RitMmJwCKCnlbCBgCwrP2fxA9i7wcfJuKx8lTgnU69i1l4af/zHXrdPxnz2H9ZIrd0ac5VhToip/rdg0vLzGOR9lhLQZ9sBfMt0y0qatp8Zi59I5U89I3O8JcoY1x9SbYfAnx4hgFbfCdZuCduFnbZRkMow2xMoGJSekg18C8JrPr3Dw2hfkvbD04U+NuCbGeWTfUdIw+kiYKK4gXkAg+KgQl2IrQK4V25QYXJYFiWMFGVMqFEyM5DAXWWAlxrCS5pmk6IVj9WNd/l3QdXCPof/pwh87q++y16Pi6rZ/DAtkvGK/72FT9PJ2pEYwGr6nNk5rWpMIgwolbBrvcPFMzBa0NGZ17BQ+Zw9ZinS5hx3+1hqjKiZrwMgJw9LDu1mMxqUNw6IME/WOxBoMc9xHZHWtn0TzWFXvYVUIlt197UiGUsGRpXAbBUDERsE74NK4BoiJ+7oosQnBlDFdSAVSAf5qMglsHIRHwJxHhacpAFUAJ401KOaoJYBRKWj93cAr4j4Wx3tJviggd82fwimpDf9a6Qvlg8vmlbyg9skWjLzqkDdgVOFra4uRG3zczWkG7shZGdtPzwJ5EKU7y4XFK5+dqO5A8+GNhzmqeWHFAPeB+P6og+ubDgle2kPhcwkebYOsgKePS3SKSm/zGfGL471pgho/rHHg8uN48q736uEUI6qUFrE6TGaI0ht4PpmkRSxZK2EaH5AFgUrx0TIipuNhHgVm/oMHLDIAERZbTbIyTc9bVJ1D5UBDzYPGEGvgu4WlR2RXEueJH28gmMzss/8T4MZ5F5vK4onVTonV0W+u5+d5jePSrt5f47wuv169b/Jej6Rplixrn8d+ZGRt2+C1u9E/qhkkr/aVE2E0bhgbMSVBqVAKSBiOOTjfwo9P0gYygI0oISMGa441ShRNU//o43Jtdc3ZbZqSDf4KHKMvbN0f6a1oA3oUu8OdshyNjYzAOy17TSrmegnlpV40RgI3bpV4UJNI0gE5WehT7q/P5xuPBvnVYCEmOobOy2dhI8yXfjSNEo3UcUuLGGsoh2ArfZbrMaqXyAij8eBBdT9R3YC2w8ivjUP5/PCtbgVzt0RlcexwM5u2TcG8I3KO6jHyW76nDfjNqz+FEPSEV8yXsLZFuPr2zZSElNGwCrAKWk7GuhaCYmiS8S+CbQvyXgMF8lqOSjN4Urp1xx45k5KjDRIsjeniQpQNzkZ5Lbi8xGIkHFwnFFTcJgiknMIECvyLw9clFEIprvyGhA2/UJWkqC+r72BtytJdF6NfFL59ei8j0Mlj3iejxF1RwahFjuoRKh9169LV7hR+y9Hweb/uvPC1XsPSJJWVPokdY2RyGVs0bg7K1SgnOJoxah3NcYx8F6hqgK5Pgbx/aFrhk5KeBbWK2b8YEkCMNJnVrif5IsmHzZ9v5gyV6J2/2r1z/iBu+8ZUYR6DbsjBOSpF85jEh3ksEQq4H0yQokwXOC0llBOSBK5cfUEW1BR74nKv3g6WQ07j9zReZdEfvVnbA+sXFMjis+huTaEPe4uQPOat1lI1m8elaYxqfci8en02CUZ1oxCSVwYyli4pKe2z2DEqCFJGNq8LJ8Wo3fW0O0DVOb6TL4C6WHmhRsuiIuXAIwF1hFu1o1wRmoWJzR4fkHwQ9e1yvfoehRNglCelwk3puBrt6pMi4hBhlErS4BTTUQ2BqBY0GqGo2gm6rBzGuAWhnBqLJT5hniT3f9sltd+rqrtxuxLZIyd/W7bPuPTLj98mJXfRBbNoSkv88DEAqFi5pObxbYNRw2g1Pk6MUfU88uJg1jAVhZ61KnaMoGbMtJS9GtePgpYvmAij2sRoxMgpBBjDD9wlf9u0VxQyQK84HpSdiplBMuaaMilK0C1uw7tBf5VKlXHyvLoJWj+jyhC5LnicY5dt1kvT5TgDlicu73zBDU0MG0XBRQzjydHOP9zshQfID48YRRvSQAWqM+c+5df1J6vHKLodTEDxCqtO72EEdf6GP/ggLJJlV6e7+xhqx39hwXiv0rdlQmyaB8iv1m9oE8ep+2zD+Z7/TH9WtRSZ3rgYOx4w0mwp+yfihnUYVcRzPCQbNH1fdVIE1ZfLgxkUPHd1SJY+tk8XLSY1VaSYtK2IWDNJUjUYI3BUGGTNg7vcPkLGa7HhPdeW91rlCfOrgaeHq67ckKJYtC5R0qsYpcnBn5i3Hy3VCuWNYiBf0QOmEInlWuuYm4rBI1ZbiLkCNQfHK9duqzCHABeLXCd/X6fA9HXx94+MvHEHGbkkNzPByTvdE5CgHG5wJsKooRaAV1fnr/I4WW6c59X2H7mP9uS0tKpRm5ViP5f1rGbL9iVBMXBI0PjJ8f4+7TGqXFPdlcJ0HwVFUnjiKD3asQA0QQOvUtZU3MqP4U6MR3NU/8ye6VPn/cl1KhiVKvO50RpXMXKwKVzorriEZnjM748sm4RVpAUxytsv44XSFdUfYqN9S4KsoWJEOxUVslFlrv+Iz8Cvrl+jr9IAtzymOFAhWXRsL5cU/zXqk7cvvrA4et32QkLq2uiPH+P9Yt+ZZoya/Z9gAr9nIoya3yfuQ93DZk6zmC2c2Km8lTMs3TqP+KCJ2/RhbPy+5lhi5U5L6A+A/5An7uLXL9xCZFTbwEWbKH0YDjUpAUlRdM7kNHazC84//bSf73++U6zL3XIbMHLKjkt17FyniK0Vl59D98qcSDOMYigC5qqCBsOlVR6bSDCihvhgvZKoMC4ARcH/QXZxzzLF6TT1/adh3NyaH9K8FlIkoE1CPyg+tNGM3B0lDybd00cd/5T70LF8v9hnn/TCCuwO5nuYHI/ORf0Y1EZ/zXtaxgFstyem7FeRO/tmpTO2zmxdiP1Ky81O27pybhhU5GUyjOoUUQNGpJiPCpWTj575rTmDl3TTlLESkDyOERhuMSukNVOkaeHgJV7BG/t0ESk1xPhrktMGI+R2oV/85ILvit0gS6KmYAswDskDk0okGDzwbyYKEvHYRwKLF2IFVhBjXaVkU+yjd3q0QErguXkTYVTCFlogJo53ybrfX10Mx0rhyp/HF9znfHS+3ZPk5O9ctbiEdbjAQQ9JUJ7TXxMjr/3r5Vddcntv1rQtm9u+GDvfyA5bpsyeUTE9a8SoHqvq9RXQeyVk5QsLtxzsE3HTOjA5MAJK5RCFQeBUsjwIL+32FonaEXulQrv8OjwQonF/LvIpXbAUmKBDVjxz+ZGbJPv7kxgOirYmybj3XEZijal89OBgCqPgQOWAJ7CDHBY6wRRVtrfLPOphjIIACi1xwvrDLcHVkRfTe2GXbK+w7MQp9Janv/j5tTtwjDagHvwkkPAQZMjDMmL1Y9Q8VpMdkfWrWzKvjm/lkdzaZxuWYXPfKcZ+rRgZw5Co0yLTs8beZPWv1x/EcUurPn/it5uK2CpF5rGkJm4vjsqfgqqzZYXf/YqNkyLFS4z066Ve1F2CtMzjmjzV8++ISGGnPT8gbmnpvWf/aDY9oyfFCDrG7CQmEcd0WFxPkthUggalisaJ43C3Hi8A4daEVHfy+9f9N4RpAfZ4QtfBw/7ZHha1dpf/7sBR4oDufmrbASElH/tK8Znj53Bmb+/3/r64hI6KWyn393UwqkWT2h8BuS1pW5ZuULuMxc5TjYyV1pgzXK9tMvEEv918b6VVgfvUKZvHQaVwvVw2jQyuXKMWlZ2qCjLVf8ynp9JxjWHpvu1eAXxgyAstMdU6XBrwqhj2EhYcIs57t1186FZaPE5hiQc1KoEiRVUCwRzRLEcncJtstIdQYnhNSsa77R9c/HqJRBak6LQ0iK9hVHJDJ2rZTB69qIQdOEo39iVNOynueeuXH1+0uapTA/N/+WIQumMlEhQn82EnPSq7gSZ6PyS3c3ba0vXU7qOxC0wrY+cM4axqvf41Y9RmIEPi3vu9gX7JwonMWnM0ZNlcVP5SQoyGlIE5txRfPqRDFmQp2X/qChdLfDtrXD+qYlRyohhxAdOMV2OB3VWPX3jkdhqTSqZSg/19NMtSg319AwN9XTM6uvr7O2Z2d3VMn94xo6e3u2PqTHrBFW/CcDtY1B2MycS6Lii4uPK34pqDT/vhQqyTGKy+tE/DggHSFif+5ZdbI5Fn9QP++j4BkfRLxa+NUdNReb2i9ILgHzyWFbWovUdjF6ct28pa8tnBhEUgG66jIe5ZwyhP3js5K8qpVN9gapurrt0Gd5tgLhzuasFC59pA5pIS8W/bDLwUXunf6jkskhaWJlybqD4v/46DRCoEJUVKI9iV3C3g+K1+8sKjDz1wwV677bTDzrvsvOM2W2y66Q7bbbnxxlvv9N3991uw79577bH7gYcctM8e+51+/X+QsBVCxyngBolSqfI7zb8XFLEIgfvpqdO5xM99XEP+7ARGl0VJ4weZTE7WNUU3eFY95Zl8oUSCFj33f93TUskRCr2bOdk0NTP1w9WxP2Rt2xpKi2dPuGrbND9q91SPEfHu2YVSjMRMbpPfffHez22sBCcme7vFKLNK1QfmLFwZjnhLz5UVi9FZ+aRVDjYIalhzbv7+Cma4YBA1tyk6uIc47wQO2I1iyYe5jJ2uwhDr7mGLcyAiJIoFuIWR5cuWLV38v8WLP/rvBx98gbnApcANi6EL0hQUwokwwi7JcFkfHhBn48eHKHX3bS5hNNjQODqF9UIZHnP++7535QfEX13t6/INYhR9E3FvYnngDOrAglWxKzLprDWcZs/EenNeG65Yf9TW3irrOm6UdeYHzti5lqUk+M0u+YQsPgOrxVD9UzYwtpzTIYqJrBbP/H6UYJrnYzsLWpJVE3P+GbWPKuGupxA7IVUodk1Gq35TbRTrfrdqpMDjjCojAkohNh/AYLNTKjllqxzxQ3dirl37vfHvD8kqnxTe2i8uDBwDmJfIH+I6xmIVlevSt0gM9CRVE+Z3sjd1wNN5kDjwpUJnrFrHooWnTcC9m583vx74twxhTSc2teei2GVpO21kTOqXASlUuhZNlAlRN98ddzyWFhFnuM57dk6mhG1OeB3m8e3z2VSyK33qa44TXDN7QDPEAelnS4rO2Aeuv2JhoteYu7M1uPtTxBtFreOCz+iV6pH4KhiNQwFYlNEopyo6pXH3ynPcr4YReAOYTvzI5rRG/dwJ3MKLew2aGmPo6b6+XS6/+bRNhF5KVM20aSRnzLt6FQG/vVjEYtleJTTWPGRfDyM3vGs+kGNbSX333diluUwajFP8TOwruaackwb7GD1E/+CbR46TjG1OeAwUhVe4alZ/9+wLPwOLQ5acoYOJ1fp/+olHRq5d8GcSPL97X8+GR+9BzfjuQzAaAYgAmAjiuHUj1YRR01g2Y+REMOHrbt3L1QBP9KwZkYkPoPauQz49ETy7+ElgcMh1BmNYFAgOdcDjfrjsmT/uN0wlgdUrWaV/0+uLQDCwPF91ze+bOlxy76airlpWavuXYpfksuArWQNnAaudJAeyGvRrOsqepe/d9f3d//ga+LGgwb1rleEbPguwzln455yeEhOJn39M8uQf83vmXrb0y7t36OZ2+8Mvhmdsd08eLAzo/6IT+pVxb57XrfO9Wde5bq3BRiRn4xHaupPWmMVXd8AwkM9OVQRD6jsTZjf5PTAeS9D4xH4vga0LSsGy+07fZyNqcGavafXveE8RG9sHTgO/+yYOz7tzEzVrm1lqm6djF+UwTdDqPXsULqiV2lWvfdy4tn4Z7qHy3JtueBe0nFvwxork/huLRUIKBbC32wlDUnfPjz9wgxVXbsGyonbh/1adbsTVkx4+jV1n67tCp1R0wfKXZ/pajmbDqI/r20oOiBsFjSrYViVo7VHywcX9zy9EXjVFaiEpecuOFVWszEHv+ZDr54t5MHme++Wdx2yxocSIKWHbJ4pkVZG4X4l3rxVGzl2byZm0laG3fSJ2QRYrlltd56zC/WwtZTSah6fyelB9H0UMDEAB7DV4fA5mnxUCsgr3iby7H671zPjhR0G4/AI9ZWsKb57x2v27Jzn9hOvOsmZsffOXWOQ+8EvNQ183NdqGINyGp9442ahYHrfiI1TCSWuPEchE+AcGu0MlMtcCVXxwB1qxJF0wrywELqqJoovJPIWP7zltJ43jk7s9gnSy+I1j5HgPbcNrtm0z2z0aW5izMmnJ6DwvH91oMzesG6sGzlCp5uT55Wh9kfjYEgTLoy0vkTEXoyjOxVK/Rg8c9bbjffmbXEozLUmjpCMeOZNjqMRpL/1pk6npP30aBqOuh7vv20tR5RqqXLkJI2ccpwpLbzA+iNb4+xNx7drvlF9fDWz+9MGMpLKde79AyKc/0xmsYMhaV+H2l5ECbnd3ce9aGL5/qtqvztznbiAOxYa4Xf2xJu49EUd3/cd2FFTLMOltH4z9OmNm0rw88wKHYPrf5HnJDf7w+M2FYUQHSaHoOZjkCb6i64Sg6MLbNjHYRN+Cd0j43xNnqQorGUJGE9j9T9skKaf4G9/98/Yzhm5YDBYsyPuV1I+vipFXSfXEd53xSKxby7VvxmZNGBGg0yewaZtnZp7nk9W3zB0ULMky+M7jvyBjWLe55JYwFFEKfLL4gnm0OG2zO/MAWP18rsfq62IUOA/tqNi2ZFJb3Rc7d5aWAVHuvKzkFzFS2JYbtovXlc+rTdnyKeOP3mpCnvo+o3BdR75FyMcny/0dg0oyrisKy6S323UjnqW2++eyWzLUvFvyBQKemVP0IwvWzBUq/K6suibjEuXXa3xw/Pm4gFXGrYWDlykHSEJYwNWjAJT0mYJkCj27vk78O7fFcoZYQ7J/8weJG/hOheMXS9gL4Ir5jNbxg3fJWEtN7ao8jPtN9Y9VStyuvsN4rlzJu2c7MaMoKrPh/bFzhrSMKad7r/RBllv9o4kwqr3fOHUqGAVk9WFdqekzTv204JAHt54547hHnv/9hpwpD5tJa/c95ggSt8/zX/7K7Nnuzw8/8Pg7nktWFTDhrnXs6zDyKk7uV8eoIjnNGLkVWkiwixoZBUoQnCYZOWadPy4lLx+GVVowXVyX+T9hkmrJHXfDPLfghmT5mSYfn3YZaIIKRs1DVfGb6h+bpagtRsFju/KmJFuMfVvsrKwO5Dvbf10QYdQ69l8Jo6ByAWT0D5nevu8+DkLiOjclppz8SuDfs5OkihmTFjfaYras9w+evOT9Qwe7zWF73lEvu2EpIE7rokEVI69OEbqtGK3pmIgzVud1aQxJ94k3AgU4Q2TUmd95k+RPywlRAouiKHbPIR+HjlNVtHCDgBI5j0lw7G2ErPKqcuQ1DFZtBGuP4+w48Nv4vFVsyat7caqkpDnxxtgZGSOXMbM9fwWz0tSnck0YNd5t9ZXyBTy3+brWeSMB7twJftF/9AeEvH6sIiUERjB0npVMXe+3Lx15doGY0qykcPSHYA7zLmmxF+1128QYNYhbI0YTfKI8wwnucv/slKlXAzM9XpL5mdcud27OUtjoShAlgZPZ4QdIMFrNB8wT7OQ9crgobrDXKyWM35flon40JsRobRggeXcBoxmGLQs3xk7NZobSptXzD+LX53s3jkYrLpNgFP1Z3E86cQlZQQrgvLqH/vzNEf+V061ei+GxZbUkCMNGVo5v+1T4xDaDiqny9sLPgQwGFao9MVduNzsa35/k8xN9Mqq76JH3z0qsd40Tkv3X6Vh3n5fI81smaDkq0yVxNK/3XIVAVj6CDCskd27Rm1L/CROj2G582mFUeXXNGL3/A8awrbTG3hI7OZfLWYbVdzfB9aO1xqj5CBo/5F9x9LP+KPi0JA9k775PxshjeysyqHXsGiFpmpKZZcoCc+yi/F/3MbicPWhfCcbamTRqU6P+wSQnTYLRZNdfCpz8OUp/763EfeGH8lZHP+UtOiGVHG/OJ/OMwk89Z4kbVtdSwG0vkRWHU9zAMUuw1KjfNESTYjTeIXuyjFM3eGcXxrYsWxj4R+ykoeGsYVrd95LIm2jl3g3fPrGOGX9z/PTgs6XonfremEdG0FdaeoLEZvWUoHCsqIiCouU0WRm0z1wSPr6XyOvczC2vWRUUwgnXZSu/EkxwFc3YNHB1r37Vc/z1pvOBL3y4VWLugDUsfP+R5UuXFsm5Nj2APeOw9yLPakz3Tq9WMIp4nUf8u7agE7kHfDICzkP90SQm9b/cmGfXelRy5ZzwvR2EjG4ZTP8/YycPDad1O9NxN9BPL2yzvtEeo2Y7Mf5mJSgSRBsWi2EpjLgaWX6OwVmsqBmypmIdU9UQZEsSBnKPlIL7dkronDY49ybslDQRt67YjYa6eV8BI7eB1df5S+PnFwL3vlmSIdPrL3iOBOCPv7wNxXGKEPUhjYrCpjofDgrjn4IjDMhHP+aYjmOWOr5Tk6PJchwjjOr9oTYar4oR+XAHOafZhsg8FDt6OGOomfTU+4FVBn5Qx6L8djlItTttfN68hlCJZqKuC/wVJ3ASpw0kWCrJ9SeYDPZfkznFTk5f8CIJLps7g5W16XPudh249JJfzvmYCKt6XHzc49AwZ+of622445atUfP34uu4yDQa+D/HXOT1934dxp+Eqw/WOZkTVEXH1sIcr/DJrnNWlcKSE/0m+EbuJz83pYT8BIn6GDb7LHUi1VAdo55bNOLX+PkieX97Tc0aOic+GDsil9aVTKbjX1jEs/mTLf18KtzSq/8tr3bzLWOQD4gXLPup1LXujJRiJeaKlDBLSNKWLKoib6kD0098cazwu+yAlFOmzr/Lw9akDikWJpGnJoycCTBq8Komxqgc4AC5Id5x8aSy/rwn4K8xJzxP4rN8ysKd0Lqt8LKYZb71o/fHil6hCMoi9L548elDxITYe9LHxMGmrRPRgJrsfzWMSuTZTWTT0jVOeRgwyhhyuoxR1btp/cGaJm3RtbWx8NuMackthSeqsU0fePO5l5999OmHb3ns4SM2GUqleN2U9AyT6PvhO753vsomtFznRo+C1giKYWEyVtAIkjMhBfQbrqYcTWg9K6p85peK4J0eHB/qGnoWuDewlwc3V0SQooxkq5ivLMgzGXnH61fgvljijuYXP33KDvF+jR3c8Q3ccuc0EYUmjCY66q+05T3/niEhLcsaZzwROzyX0QXD3AB0XSUlv93n1orTt8EoHCOksNf02U8DW/VWg1NBiv/cRVFZQUWWJyfZ/hnHLg6XXpWTUwo/bZuHCSaUlNZcE6A29hPS7IaLmQRKL9J2weM7xafHXyFYJdlxFjC6boABzfCqIaUS/R37X3znG8uwv07RH3v9r0fOHuiXJYYyn8GVUbBGdXbwm8EoCG/LcDYr6lzm2dhPbFvjNWP9e51JMVpb76tlDGHikTmZ+/LgomJbFu+LP26dkYUhDhtCqIrBcdOoS5cG7l82TA3q0tTt7g0xZeQbw2iNaxJwTfkiaLrS3+dOmSE/54KnQ/KlH2scdt1UrRTfP2NK9+anX/9+qYR5uGTlczedsws9s7+jNy7M++5DYegWsZzzhBhNNm6V19u+T+6ZxdssDNDQS7EfW5m0aqenPuBFmwYmltq6SFPzCXXPm8fACQtF8t3rCYbE0Zd/8FB+SndP73SKS8tJmpGsONWv/w2m7hlpxdDYns2eAPIUFNcq764WAW8Xx147jBxkKL47drn87fVTz6KcjxH/NLVL1kDObZFbP7X7wlv+vSQAMAlZ9tilR23NDNCJvn5l3o+ueI+QPDj+wG/Cqpr/pjByyb/mgqI1THbWq7Efm7khK5ed/hDYq7ASCWsXMy+PSuWPKgeuv7bq0zq/A2hd/jMgAQWg4aRwenZwpzPPOenMw/dLp6nBbbdmegwhxWhPFN1VZ5o8rRjTf/AFFiUma4o3NEDUZu3B9xvXOWpj1fi9hag76NjSLVK92RdGiJsvkeItczlL0RQtNSW24a/+8vJYgMAFX96z8Ge7qylsT9un7HLKf1eSEJtKN270botENSzsN/oO9Vi1rB8Fj82TM1nVYma9HjtIS+eMtDXtIT+qoVGFqC1GtTFofb2Cbu15+bViQJYRH/tuhPftPf+Pt735ychnny16dEumf8sH7ttXpu0hsWu3d0hYOomT4xll3TdI0SGj/1eMmjlDbawavxekADueu4tHcCtv6AQkuFTnGU1kBtdJnv3Am0td3AbrvnbjLw7aTO6lDKmrc+5e+14EtALOXQ33BNzfjzLGJgKpLnT/FTAKvSdnK9lhwaaHX4/9QDYzOTsde871HT+sse/qnv/KD9Vx1yavPcK9ed2nyWy7TujcsODwh5ZjArFDlv2S6dnpCdd552Balwym66fvu+SFLUTRTq/znoemy81HzUwdmOchKRVDxx237i04lX933M1ZY25W82PRw2XVEGtdE88loe8tBJ5gzozRey389+fgKIVF//0/n7qjmaB4mooPzDnwhFuWkbBc16HGlVtqRLf6ReWZPw5CdT2pmXNH9xngdT1lGBnT1ATtw9ieqpXJWul1ngaxras/2QYjb1zB1/9uFas2Y9NwjlNa/teXHvncI8EqYHorfp369h6PgWEsPX2YrORyyYGT777r4T2EtCZ/+78hWUWiNV1wlnAIgTihRvHGE34mwihafv3KGPlFZAJAo4JSAbhD8fqN6P7+9WK7P/DyJyW40LD4zu8O2tbUe1MbxCl21k4nPfw5eHzj9ZTr/MaKBNRj1BCPa8Yoshrt1gTHazaG5DFDt3XVlJT/xfYy0mnbsNd5bDQkntNivyq/WBuecQSrMhT4E1jm6jVHB8k/jxmyQQGk6H+n2LGdwQCOwPD8Z08WeC7VOdBBDYi2LHRf9I4brMTi36v8vI8NWYu4D6aymD7REWH0lZK0ygduCQsKY+4qrJTsvLZtX//g+szCjz723SJc3LPn/mB7lVdYXuro2/aAc+54BjMvQCMWVtewqIxF3V7i6u23HhWMgglCqtWRDe/SFFOTTJH/KLa3hU3Q7G89ma/qktYP1ghS08tNWr8ZotozLL0cuPliEQzT8lPsKdl/YZqUA1P3nz+wZCNtC8MckPHsLKpTnH/sxYvy2OWcrHZwC0zoYys8TIZtrTdXD9PXgAjGHLM4QKEWQLrPFb+1wfpb3TeyrECAjr9y3k6zuASVGuydmtx+33Oe/J+HOZuY/YQbp1rGoHFcmoex6tZUMJqwh2L5C0rhPzUJPEidTy6K7WNnTV21vv1i6Bf9cEKMmn+3/snaYBSOuoGDwx6Sz37Ld2WvLYRuAP4fjMYT+9OSLKq5NJ2kFUFWlIGZ02LrCSdf8Pm74FHCZaFaiUo8B5Nh9LUg8gLc6+/DBCqOvbbL9Kkx/tbPXeKFzhPHb6hngGTPnN6p7nfetY9/gM5DEfecE390rN04tLnreoxqPHiNGEUfDf9lSqqq6Hz/J7F97YyuKdb6b5JgbLynfNPX1/yMqL1K4/VMhFFzeLqIiSWB44b50mEdG+g3hzD6BcfxS2EY3rs9bxsKJw7+eMccT68b74vTqdRg37emdG956D8+RluOSwdgMCbZf1efZvdVDmwZXBwDsvT5ob0zErErSzCJ/vfbvUSZGZDpnvU6dzzp+vtfW14ieRQ0mFdhwceiSM11lfx6/7H27ZNi5Pt+a+Q7qJRDIM/Igqbpltz7eWxfK62rir3eqyTa41n5jfo9/2XGUMcg6/JsgvL5LesxLeBFZfjHQFtcn9Z2u94nY24I+BRLHjC9O1k1oxuc8FghfOTWBTsLPRt09qSMnEpRbBez8ckvgMIrYnmbVlpX4/rlfK015ma1cHQsUknIkuc3miFQF4L//PAdP5zRnxBSQud60+ccdsNzSzFZGHvDwgz24XqxpLVTCJu/veo/1p65bTRS1R5VnrZfC/JAsl8cpA3sDtT7JWBkI0bffqYUoCIpk7nGugxREfLxJCdvfNdWFcvx8yfAqPqcACWJ4nDhKzc98CJ4HB5uP4KJiVsnFnGmamtyx4Ffgi4EcvXhnZt1xmJTpyc5HpvomRsfeR1MZXgrmHjssYiM/9UxCoABlMg7pzFxfaOnlz+6q9rflVA1jt3gWwN73vPaIp/g7upiWAQ97Y3i0lsJTAKpxUHcpu+vYVTLQ58Io8r4tWLkw5R+o5sysXN3z/LYAj6ra8ZQx3P/j7q3ALejOP/HT0ux5Oa6HbvHz/qec2+CE9xdgrsGKxRp0OC0/SLFKYUiLVUoUkqhxYu7QwhN8IQkxG7ukbXZ+c+756wfu8kNv+c/z5Ocu7uzszPvZ+R9Z14ha5GMZBfv6uAlvZ3CrIBVV8+5kiOfdR8YTrn6oilnabCpcF33MCck8ukfXb9MAtdASMJoyX9u2rktsMEGHQk+O5RiNjrs1k/ISDe8k+mojDUFooCCXhz4yaoYXgBbAc44gA3QpbICS03J8FyiGfq0qmEJY0w4KmEpSUa5TPh7tPy1LQYSyY133zY5+ceDcVHoC2yY/NWrn30F8ScMSqvG2YaqmROqotr2RhYJKmeQSlVx15aXKr82vdz3bUSdz0GnZVF3CgK3xDdUAkekBIpIsZNfItkVZCpIW/OsY+y6Maoxnak15lcH5pYIrFr3VUIrCb+TDXHZrMCLqQ1vAcs8CXTGcVEpL377/h2pSet0pZPd4ZCw5V4n3valqoP8WNTJUoa1kmTYbIBFmOFPEWyByBX5k6x1IEUSqQe+Q35LZYMxhMnK6IeEzyzrYyomMtCXVw8MxDhBYNND0US47Ufr7f7n+YsXYjLvgXGU4uyDFkbVzQNrOFgrtFuyd2CkNsFIdWOk4O+6KZ4VqaH15cDJfJ7mc2Lb82QtUvSq+rRzLazNp9TAyAuPe5y5wbSuYZf7wrZgVIBopLlo1zN4OSYMxtKViNCIAPXNgrev2W6oZ3J7H903Jcrtd8wNb68AzleXigpsAStkvIBLQ0JyqTKUpCJhwNQyIoNEkQsQ0oNAV4T+TjKXYKU1FmyyDpUkvYi/fmGXUDBBMXkmHuuftEFg178tAFdTYFWky1anNZ2DKU45TLF1A7QqTg58PH21Ln1qY6TqX03JiCxLxzaUA6eLUxmG53qe0RUIOW6T2/6W3VHctK/5Uc8zCyN7PCnO9QKhQoFrO/qUWVunWZ5Kh2JzCUMOhwVIWwX2xUTSXzz/g8dv3Lp/3cmDA53JPn73oy79+4fgalKBXl4R2MFtKwwjiawVoCZYJkOLgKdD4PEymPbpMNYgowJWmOVSqYhHCZtYwHNm98QyXXQ6Hu4Pdk7e/WHYLMSFMpZLJYR9JmpVbKyzX2vacejV1aZMPXo5OUEXZtrnG6YEgkyqDQVOyuSZVJYJPUXGkKwr9ptujLxBrxsMncYYVWCyWj6moj/mrsf4+5upzFAqQ/ex84oQPgCNKaChK6kynGNry99+9NIDqZ+0D6aGwv2JzWacd8uLsEkByxP5CIKTQRgehMFXNUPChHMdrIP8qwEjBoKZwdYa+iTwq8PitvLZk0L9m8a5UHtnP3XcU6MACwRrBEfsuiZplamySjmr3quLUT2UrLVFdY2jtmyOF/j0FBQ4JZ3jhhKp6BNYsvRbkDVoHbx4pds37BmOHlfjlnHb5AtN6LDy7ibXIvz9I3TfMC1GspkecbFsWPfj0lgRNjo1tVQm5MWL3v7PA7cfHu4fDEaDHcH4vpfd+rs/P/Tw08+/+MJz/33lzY8++WzeF18t/G6sVJSQWiwunv/ZN9/N//jj99566903/vvim598/P5br7zw/PMvP//8S6+89OLLLzzy1qtLX7811xVP9ceH+rc+5wOMVxGhDfbAyaAsyyVULmFkbaBXm1INz6dYfvVcC3YDjJrf92CEv+mkc0QuSrZpgXOYvJhMx0IPYbCLV0ytBSd5Ddgcc2atb6oeONz5LB0qa1iZo6tc+PVlRDy5fWpyIJoIRSMM0z3t+aVEXlQRYQTI9FSGtQEVIco2lle8c9+l+zHBvvbeUGSguztCCQxLJ0MDwWgsGgpGIqGBnp72tq6OyVOi/QND4MNDJDzrVHFki5133XWn7bfbYec9d91lz3323HOvXXfYYofrd+/ojARDiWk/m49ALDXcBhQLstGRIIATBEOrNgU5ujpY22p2Ox0/Nr1rn+3UO5ergZH+TQedY1k21aYHzuPEHMPF+/4Ch5/YOhdCXoyQqjXCyMTClhDc96HVznMNczzh0YewUn6HICQefeJPeyiWyka69niyQCR6iH0Mds9asaxJqCjBVpKKlr53/41nb0dFI7FUfKCnLzY0FB4cjCaig/2hRCY1lElFBofi8TRLJYeisRSVCQ/GYgP94Lw9GhwMx4YGByJD4WB4IB7q7Brs7w3ltrkHVJEIHJoMSxfwgpIM2kwSKGOYEFUYasXGSDPnF3O+qfQ8k/deU4yQ/lUHM8zRIt2FAxdEh4UcnYneQ+ZrSfPtlTtLqJecz522JU79Nvt55Q1rfcJFQo75h0aTV+r4uzyVZtP0YNtP0sc8DkEXR1ERdjtLBVwiy36Z8OUIDnqWPHvHmXtme/sGBwYi0UhwYDASiwz0DQYHQvHB+GBfPNzVH+6d0tbZ3b7h+j+e3P6T9drXn9Q70N61fn8oHouyQiLFMVwykYmmtzvnOR0sNuxTd9UxaFzyoVZBB+kqOLjDJdjbKlq6+P6+Wa8nu+nrTIav6Wo/VvCcfpaIsFw6qAfOjYjcsMDF7iGrq+wvY/wYqV65qiFGRR02WvEnB3XeoaN/92cy4aFUjGJC63cNX7MCdmBLZQ2ifWK5qGG1uAqBfxPSnUpv337mETMOOHifffbcZbutttp6k2GezcSGkiPD0a5QdIjbcYvhqdseeNKZ55128knHn/Sz08856dDDz5x5zL7bZDPZYELMZOKhzKZ737aMcG8I/AU6rAitdrvbYWBUaR7IZNpKjIxwGRV6VfP7UGodI6NLW3KUguYMZCiOFbIRHLg4lSfiEZ+6F+QH/6uuOqvWVOWZfZtjVy9BlDtEOOYPdr8bLTyrE1zYUpEknaBSQ/3s5SuB1cTAD0sw0RAODw78FInwajJh+cZWLIdVRNeBV0fAfmN4gtVVxfKqZYsXffft159/v+yLj+Z++cVnc9+fs3ThnGd/NpXiM4nB/kFhj6veLqqAEGxSWTU2/nMwsU6MqntORuRlYGtWaaW6/tCb3ffnc/7CaevccCzNs3w2jgOXs8OCINDZP2hN/XtbrXAwCOaeqheXVvCBRAha0nFZKXz6Nn4inj7i7DM2S6TZ2Eguw6RCk9vFmyG2C1ZGNTLHlAslVTc8zZTL4H9GJWuWolU80ejAchOsdIMj1/SqAxRFgo0hMNsBRvzLf12+NU2nEv2dWx/+l28LZOpUCIcADv1dGrp2S1y8rYERBgGfDLyy9vWHHy/VcW1qjT9ZX6wmHX0Wi6RFjk2n9cAFtCgKOYq+rzFG9Uqz91T9OVrBSFJgWwHpZNWef85un2Flxc2pFB1OdrT3bPjjwUSwPX/2R4aPrcIYEMRwMQQMWAm0Q6RyyVigJcPADqoBPvpLEmhsG1ttYOtekMmwIsvH2Id3HbM5FYklu6j9zvjjMiJ9ScUS7FFIECvHX1/jjuK+b+w1k6GkYeWJw7ff5S+a215iDZOTsrr+aSyUETgqwaDAuQyfz42kmT+BZrkfoxpHUS7A1xQjXIIlh9C4NPbBIR/goopfTxKmrG/T9/V3T+n60Qb94Qg74665wEAUVykaoT9ZsJVykci3BhKGJxqAgmBEWDIyWMikp8rlQhlYJ6kEZ04g4krPnrHvZrG+SP/glsf+Zi6ZPwkfQuY5zXD2ozmsN6sMQ6VBDl+c5rhXDZMB9P42nZ35edhNHNU/sTU6bq2Fknk+p+kfRMI0y2bjOS1wgcCP5IcTzJ8hxA+qYZve/CPeceq8702WvFT9JWPBmJwIs/Tg67pOUPhvjMn28u8Stqnw4dVDk/uiHeH0ZrM+GDXOeeAE1PCKBieihMuSKw63gd1CxpYquA6TDM4XZjsEntPIK5/97citB2LRgei0k6/493ewZpUU4OmNPSdyAZY4WkUmtRuEXBhVWyNpGuHMldFHE5H4xbhcrqln6MYIua/d9HXkszkOWDvwu8EhgWap+FQtcD7HDOdG4gQjBH7yf2iMZLBSAG87+tgYRmWkSw9m6VTqCTIFYoSXff63vVPr9cZC1KYzbiG9VgazZmSAAusQqGvJhjc0Tara8MsSuFrTqkHcFOAIRx87e9dcf3CD7vB2s//5LUYlgo4hnhKsCmUZuA6tUMkN9TJW2IoGv+bVGyR54OxeL3xzyFD/xl+reg39w9XGyHxilKPit4OJYZpjkhujwOx4luXFBPVnCJrbyIdXDR7bKRd78ls8ZDWfeTBl8d4VfSIrfwEYJVTW5SUXsInwvoQ/W/rK3bc8oI59/9Shmfb2cCjM7nLRKwom9FHAbzNsYRM2wDiTAooCURVDZV4qgSYubLgSdlHHX/7lsBwVj7S1DR166zOLwTsobPKo6v9ewmW04B/3P/jkYqzqirs9tp6ct8/hUVgL5SdDsc4jJQgp5ump9vvuea4GPSu8tlMHDDnyobciWYHLZ2Ob48AvGF4QxATzJwjAZNerKUZqixhV89kapdX3KhhZbYDTcESY69JfNx5M9+6p6KvuGugb2hlkkEWvXjX1xz39kUhsu7Ove52MDLKEFUtYLxRksHk0gqyjCh+ng0KGjopjpVXgAQyvfO3cXdOD4VBHF3Pq/Z/BXIlLK8GTZPnNs/YhJb2TnzwpfkuJcJe2NoK7vV6MyGKklPC3Z8YS6cdV5H/Dwqhys1GfN+UhAx03703eR6+E0jwj8snpOPB/Qk7ghLjwZ0Khhqy8pUfnAMrGqEZ77HYp1h/2lp0jTxUjLMl49PFMx8bJjn2R+uGuHNV/JKEn4b1K7z58LDMpmAqGqd1/9pcFBAjCApdVkG3ACSQZPxL4+NcJ40FqWTZWOCJVvTRr560yA4P93enD7n16EWgVIQQTqoq/+vOx8Z3I5/6TiYZ6LyeMi61T0wQjmUhoqvbvfKJvX2Tw9HXeaFEssvu+78l/Q2mB4XPJbXDgSi4nsHwifx/W6unlOctzj6YWMarysS71Ks2NEXg9L2nFBzKDgtjXdSwq/CmeTGdOKyngxksqa/Nfu/NIpncg2tEjHHPj0wvhVEJWigXD6EEm44dwEiUJ+LwihJ1Vy+9ev2M6k4oEY+uvn7vgha9XFuFQQiJ8HMm08unT0gPd+5NB+19x3cHU9So25bva+tjO9iuYfOCL82OpxB1koEo1qG2meqd6leQwI6qZDenPRrN5luXjO+iBy9h8js+lhTvBR01jP5BOjNz1cs6RTghcI1h1pipA1nuKLhHJ86vzg5lYNpz7M35jNyodyt5P+K6x13937e+eL0ilBc9cuGl7V08kmtj6jFueXkIEIF0vlSHkF2guGNOnWsKFcuGZMzaJhWORSCLc2d6+9x/eWQgO3HFpFRFrVPjIzdsN9oRDF5KrhVcdcMystyGOiVnPZhipSMLqP7dMpk/40jDcdT/15a5Ly0bfMZL+nziVY2gqujsOXM4IPCem+dtgKmhhHFX/rHyoRYyQzZrWwwj8xiG86j/bReP9qVtw8Y+JTKrvxBVKUXlpv3Q0xe31xyUaGn3xxj2G1u+IhPqonS56+I1vSnJRhj09cCCnI2ls5ZKv/3PFTrHO3lg6nRyKtAXylz4/T8cVZysaRgVZxktfPJMmGUKHzSVMEnkVjvoKSLbrWZviVtt0Vfn6koHExk8h2O2V3U/duRuNpDoYOfrsY7EUT1FUdF8cuCJLUxSf5G8hwgm2+RQfD645RDvNUuqyMPLa5Jtbx/Z5lKpYAqJxnmRYotr1IwUQcQb/Y5c25k9kEtoslAyegbCu4YdjYYaJR3L7Xj8XySveeuD8rRN9kwfbw8P7n3vNb+774/0P/ePfzzz1rxdef/1fNx6b75zS2R3m8vHOddZrm3rRYx8sIcwAbAgquDAGO3nam1fsmAmHunp2eJWwtwVZJ+OQLGKuc7OGGIFi8/M793KzRgmtXL4z3HMlqmPTUgsv53xj0RE/Eh2iKYYb2k8LXAWRVYQMf70OzhR8ODuvnfy/jUkTjGyuv2oLUsEIVTCyylN0MpD0EsKvH3ubrMu3xuKT9/yUZEArbulhmTSfToZSO1/wNBFPvnvm9+dv1N8XGuwPBbs7enu72jv7etqmdHdPae8LhZj4QO8GgY5tz3/6m2+XwTpVhg1QiYh+cAax8M+HJKZ09wbFQ5+XcVkCX1swfIGTcLWnPu8NSh9/G4pv9QIuweDzzXUWRup4MUIuOiL8UDicpflcdN9y4NoRLssKTPYGQiVdMVm7urFhnOWqHrsbZ5KtvX53mx1ZDN5TkqsMhXn+YmyNvnvIUNtunxL+WZJfOyCUpBgqlaXo/sTmJ8y+5Zon8bePXrn30EAsApEQo+lk72AqOhSLRaORYN+6/T25M58alUoyeD9EahE8746psBWpjr5y7kg7c+pFs6+7Z061s7jkvSrP7LDpMe67LNIJ6/3Z6bGu0+321KaPn17ufN7zJi+9kf5AOM1QOWrokELgMo5lxTzH3ARCs4LHiZFWDyOzAs0wqvhNcGIEOotPbtm+9+sqRJVED28SpYXhJDWUzieSwd4hOnYB6fqjb/7mxOkck2LYTGZgwz4q1RdPBbv7hxI/f75MRFsslcEauUSkJwxeY7CuLnvjlpN3S60vXPs5WcIkbMsz7gq75T1TT8vOR1avJzftpW5fY4xsEtXESNUfTHICxWWHjigEzs2wwsgIy96igXm0NY6af7PGZODAAHnKqYmRja19X4GD1keHN/8nxlqxJONrg3ExnWazqTjL5uhUKDLpDJDvy3jsv7+75uKrfvGLK846YdYvL7/l3nt/8/vXxmDrT5MKmm4o20kQpqIEXks+vXHmtplIsJ/+xTdEFlN1yWyAHyPV0Tircjavo0u3d/bt/4EjEOFqpUpb6z9X8AMZQaQYJnTwksCsFCMO57LUzYRnQLJPPm78lTrftp/4MHJkUT2XRiLTU7m06j/HPIRkmYwF/T8HhvoioXAyzMZDoe72/mC8Z5ZquDbCcEQBp3saQQEVwT0w4e8KklHwGFhZIB0Zc+cXf/v5nmxfONy+fu7qb7FalMewr8/4a1K5U/3f4lOx9NWsttzNDSjQWnJRqUZC+A9ximM4oW+fzwMXpGle5DPJG0HNQlZXFyNvnIXKFO4ux0cL4z03aQqGPg4eJYOJiK8KvnVKW1jcRBzI9GyQ2uO447YLxgeO/2xUlqQFC0aJYAr7clBEGTYbYP4gHJrhWQ7ryDB2woufv/qAfCKaiFIb7fnT+0aVYkXnqBaF3AhV/keeUYX1p6d3HDrHd7bn6ZsNqebsn/XyYXxHNEMw4vsO/ipwSZZmeZ6K3aDD1uI4MHJPd36MTC119wsIaS5iVK+tW4SbLZeIGKMXdRnJ+JOZQ798Z95H19BTwkc/9N6CORfksrGpx5z683Nnn3PmRbd+AM5yCXcgl2WCkSwVCrI6hle9evvpMw44+MijDz3gkGNm7DItEooOhJPnPfbMa3MXy7hAWAgj9kClSt762R28ilG1vuavVLq2I3ET9sUuWC2MasSLteiJb41TIsswwZOWBK6kGYblmNiNusHVmRj5dYxqf67uXntVPnA+r+RHLoy06lAyeXIiz5BleUxRIKBXmQz4c5ZhpN0WX/eot9WxEn5xx2Q2EekLRtvCA5O7DnoNE160LMuSCjr3xjn5iheP7ukc7BkATa5oLBuLRqJUtIO+8guIY41BpkFl3a6RDyPXaLc7q1lv+Y09Bk74wDhSVJ0nCs0wqiGbuL7voze+IQEY8YMnLQj8kmNpmqVJ39BlXUWtYuSTf/wYVYTWphiZp1sVjMAeSyXyCoyoAv7u0gsWozL+fMbkI18FAbv83z027AkPxaOh2GBXrHPdQ15YBayhZgSwJu0e/frPe0WDSYGh6USKFZlUIhMJh/rXSV35LZg7lTVJAuUvItmYbJsXo+rxgI8jMOuNfxPc5nHw2FAx/V99jGrIn2756JpISuC44e7DPglcSnNcejgbuYV0V8cOvZ9nNq8rv17/Atb9Sle0ZdOqXwfT7sisqWnjXu8cSgWlgcJH/5oLBz53pHZ9YykZArq86NYZu+1LtUWGdj74gEN32WSz4//+1KcL/vfl4s8Wlb5c8M1712/W3RtPpyhGSNBsIslQmUh3etu9TvjzguqHFbPeDmQqZwSGLYyjvZXaWO1WYNuHyALzTwj9ahUZ4F4M3CjVjz1az07Lbn+FTki/PJLNMSLTd+i8wIUUx2eH6aHfEl5Hd/hnqIORCb157mFeu2dYu384fW+4MFLscvwYGZbeZN1ExTIuai/vvNuTyxVDw05b+PE7z1y78aQDnvhk3rz3Xnzg78dvvfcZp5x40mH3PHTcVkz7OkOxeCpB+l9a4ONClIyl8NFPzPnf/OWWEalVbydtNQ359AJdGGkIovnKZC37Y+7wNxEueCFyYNUEI7UZRlUy6VfGCEaCEDp4buB8mhfoYSZ+N67Ed/IMV+/4NUtxztqV6+oMiyokdtTJzuV4x2W/pDjrWC2HsGxl6LpIl67c8f6CoWMCUXyJALr4xsw5CzGYa6rljw9tnzJ5UnfbrA+vG+nKUlmWT2Y35RIbRTZJ9A1mWarrkjHYB9RVHxEc7VGtcaBZ52QWRpX6KITXl8v4lb3FB1VdBhUyL4/UWjLb67/voTb+VSorMIIY2ufdwIWCILA5JvJ7w1yxZpn+NtmjutlMrBoMuC1hON7x0Mj9NUMZXifT2xh+6tjfliSIawl2+uoYYSm+vuSmRYUS6Ghh9aZsiCNQXI2lv2yWZONxjmLETCw+eNHFwQibG+q4SpFKhKdw9ola7akSz9bV0lzjSNN1OJl669DI5d9BnLFGMDRM9WjlpaaKr6OzPMsLwd1fDcwWOY4Vub77yISr1PLC6m5XPYzqf91xJK669NVqfMEuB0I7aBBtGq184L7FGCwoZGMLjghOo/iLz8pEBtJB1vnk8BjHpabc9D2Wz+qL8HQ4wlPZXDz80OLjEslctu16w0pJb4pRZSb0YWTmABdvaM6JPbvNhUUblbU1SrVRcoxn0tLr+SzPcUJwt1cCF4qErRPEzj9h2PZWag3fGgR1Ern6t8NcyinJmk01BSHNiaa9itnX5rE1IrJIWZawvHgMY1kiTDaMJFkrgw0reDwpkGGkydJ1NMUNDP6NwPXX6dENt5rBtQ1EE/HwH/Gz0xMs031vuThW8bHjJL+vOc52ujEybfcwfuHk8PSnFGAMbReI48PGJEozjCAK5Q1ihicDqX+PNwIX5iiKE/LtfyUYQRDxKkh+ntlBU2+ftPub4kUUIccSZ2n42S96z6HMcsbg4BuBairCZcI4GNbJ4MQHNIh0qYAM1W60ChORKcWED3qHrDjP7ZTuP3Pew1vGGDZK/1UrXywO9e75LmwaIevDrnprDhmi2mbznMwzjhQVKS8cE9z4jxiC64AKVT3ye3noGudwte67agX1UQEjgeF693k/MHsqywi82PF3wEhvilF97Kr4u1k4N0aO2lgYec6hzHLAQLKi71YJb4pV0BcmnGcJ7JNhSxwpaBURpnT9QjEVvL6gF/Hr2ybaf7EMP7Bpt0AHH5Pwo5sMTr6RiEUyBHCrFO+LJWVKZ852m1ynjRHI1m8eP9B18RKoMlkjS35snFxE8/iw9TBCxiYj2IpeL6ZFkRb6D/o0cCEv5HhRnPRPQkzDN0SlJLVa3WbnHN55wml35M4PN5w8qGb3Vgcv6rB9MZ6VQSUVw1ylQ8wQOMtQZNDXAl5cJfWV0NM7dO38GllxtP/u3t517tdYeXCTSYEf/56Q9aANpj0PWpDIdGhh18ohp1jTO0LeequGi0QFdno/OC61/m4vOs5g3HTw0qcevbzYVjMp5nMzg1z+jcAwnCB0H/dJ4HxBzAn53OTHwKtBDYzU2hi50Xc8t/yy1cJI82Gk2hrOHowqJluYsGXgcIEwZ1BqoVx1giGXVfBBAtbfi3dL31UArxOlhy/62asEVPzFJ28+tYpMiL/sOv9LDMfLoOTowUi1+0YjjIhsC0F/9FeOTG0w7c6i5YPGPe2vMUaq+zlc3UkWoSzNdh7xYWCWmM/n8vnJTxBCoHLts7wG5xxejKpTuu++n/EweVs3diYNlKqPALA1UiRYUmAfGxm248amNiphnfDheknCB/zsezKwxjRjnxsXCmS2IIuWquM/pB5SDT8Lxg5K5atObtQZqKZCIscZuYkh4RB0/MpR2a70TUtN3wiOobSaySzCJJb3IdLvGaaymSzbdfD7gbNywzmSpjxJxrM/rKVWrzJevRZ7Pke1MXKyVI7OWg8jg4QVA0hC9/l3XHbppVdcdv55l1599bU33nr7b2//2+cqLhYwWbyxvtMfyhDUr1QaKyhlw9of47JCwLv1gNfIuob0ahgvc1PEbeHmr6XzL3BZV8YfzAwORmZ9iVep3tQMi3rJXYJnLoK26/eO0DTNiAMHvB84PT9CFiR+yrP2Pk+tEr13auyVujByt9eqlfMv1TGOatTd2GFVwPvtk8duKsSSaYaLw2Z2IpWlMslNT7rjQ9ggHyPr0hUfFsEeCeIRgJoeEV6kMtbVInri7wvAyYJK5jtNs+Q0V2epRz8LozEC0fwTc9SUvd4Dt6s/FEYSwQjsYYXg3u8FTs5P5YgY2/YcmOHUCbTc4JzDblM1axU87313BzVXB18uu4dXfwtY/d1WqWw2OhSKZJKRVCYejcbjob7uXvqoO19fTmY3RfleNjaiIbAmxIsjshSRgMG8qPA92PCD103FlNOcZ3YeUc7Dm1f+l8iU+dEZI9l+5lFdLmOnveIEYVSZhryPFHzPVIYXeHpw53cCJ+SnsSLLbficYnC4tn6Yczn1847e73mrYN537cmb4kdlY1/TbGWu2j6qQTh6cbYwwEWD63RMmdQ5eYOe7o727sFg9+SeoXhn5IDbX10GGiYryToBHgyRooO6lwoxVMlStQqgAa6DCBWmDGCe+zrlFP8UbP9VxqV558SHEz2XrlShC7jGj6r66NE6r2190/Ne9QP47jwjCFx2cNu3A8flp7J5jt/gWRlkaT9Gdb7p5EO8497ZVjdGyI9RVR6pjRFC9+80FM6EJ211xvV33/mbX15yzR23Xv/r666adcomg+FsvGtwx9veW4nA8BjiWwEnDjrYMLPpGoCGC2Bwi4js5MPIpp3aCCOC9CU0G+s7f6mkGme+1dRM/mkVI8WDUTURTvQukRZFjgpt+07gMGY4z4u59Z4hgiGZBT1D0BP3yK67Fw/b3sjioKpwVHLY9/1j0LhnUrCaZEVfSVizu/KJ/sH+9JUffrusXF65dPkYuP0hHMHSh67YhwunqPh6O/+LMAcqKhgu72WLxzZ9Wdg8d7WenvMq//lV5a8ymH0asYivHUllu3eavwqcriOlGqu0Lq/tvV/vV6lYHzvo7E6KdpOYGaFEJsW9EzicyYlEht3gJQKQy/+/p0zX/dYxsmnTGCNDXNIsXlgFdhu/uk8y2RHsPfSd5YrhP0OtnBMjwg+o6JO7fp5LxsIbbPxHAo9xlgHWsIr14SoGjopU6+nGyHNt5ZPJcga+kR/YOhoPif9cqYA5huFpzWk2tfoYWWtjbYxUdAefESiBTXHvBY5geY7PCxu8isGwvu4aaM+ULso671QxUl0Yme97z9B8GNnDyUgQbeNqMcllOje8+5sy6HiABxjZcHcBB+OEN1CW/3a7eCTSnbhPNmzrJEmxv+jnRxx+yBU3Jp5rIzcuYVVTSvj93eOpQea3Y2ApLasWqKvNK1j0qJKrDh0IAf7CUpksx6XYjwLHCBzD5/n1XtHBErvxt93dsiZG9rX9v/t+Y4ysjoA/2qOPSgxNCj26AqtgiQwOU8EOFrx0EmkbPJwtPWn3VCabCP5pMVnPVLD+cpTr/r77Wx6MVH9+XCarWRm/eWA8neq4egyMRI2ZzsgzARhVv9cAo38xbCJNc3HmU8Iz8DSX49d5nsjjNWRYT8GqkzN1YuRqsHXp4zF99fFW26riC9M7E8meDQ7+mCwy2krV2q+sSrZ6cZWCC7+67sB0hk/95EZN14tgwqK6CquBkfsv56hz1wYC7klYPjHB5n5y8lcY9B2wrlQNEmt6sx1fqvboujs4Cn6WFhLpDBfNzgsclxNh43ud54xNrToCklWyD6PKXZu8zrzefM4n3vvI856+XftQJjD174tL4GUDlPONzVRZhYCFMKDJLRW/utNJe4zEqd4pjxZwaYzwcLo9x1fKsa8dKHjtppDdLlMELwFEpRvo/NTeLb4oAjNvmEdjk8+w9YdWP3np4nqGn8+IWSotRLJfBY4W8lyWE9Z7GYQJW2nUyzO6R4H/W6gORrXeqINR5buV3OjT+Ehw3T2+Al5AW0Z4LKMu8IysSMZpUFHHxbI+e5tDNh/JRKnQ/RBmsYQsXxju2dX2meM9r7LlPwsj45aEC2V0s5BKx9NPSrisgw2Gg0WsK5tY7alzRmHl98gAPpD0p+Mcx6Tz0eyCwBFcns8yuQ3eJl1Vt/cMfRipWs3dUku+qYNRPZnXP77gSrHafk+Kbj/oexBzIP6Y4buEsAREijSO0RWy+hTJ+gl73jtsEU4L8fBDZSK36rJm6WdZo9vSxXTKYRZGLrnMxggcq8wRI2mm+y9jOiob4GtYK1dqrawxRn7Z3QMR+neEFtnsSIxeFNiPyvEsnw98QFqIZUftnW3x77VX9BudfgUs3tbI5z2fcfOeXrmkwotWnLwrelnG2jaC8KNvVCz7486a7xkSkP5IMP/zXTIZqn/D7/Aoliz/c978JukcvnddfcSsB8CvktrIZCbdM5mKt526DMJrSYprs6/W2UMFYnc76+sN1aOr+Stpr3VnBZphQgmCUUbgOF4EjDRUbhmj6o/Dr4CfvzOpUBMja0ZyY2T4wNKQLKai6e+BU/P4dXC6H4CClf16pj5+Sjoe67xTgThG5vf9mPrqWRMjBQKzqDBO8ZWJgWzb1nNwATqNqprH6PCSXg8jH61XFyMNvztAMRRDR9LLAvuliXzE8T/5GEyPZLeNYcOTI6Msh4sbF0a2TFazbtVnivs+5AafwITYi9NM7+lgDmm33ZHgvSrt8WNs12vFC0KJ4MZF0MuvdAp39lo1qVM9iARo+A3H0p1MeKRz/cfALdiYtW2peseRq7zGxBpXkvE7QYpieCaWKQRmUAIn8OL6H2Hwj4OdI6eW/xtntZzzqHf8Oe+522K1yPXUwojMt5KG/z40bfJzulrU7edeclf+KuFfBy7ApV1j/IYLx7DaMPavux61MVLJdAJEwO9NS8S7Bm7A5QJ4ypCrMdaUqoJujfExsSDJ+I0gS/MCE08UAwfyeU7IjWzwLvirsl0hN8XIoYvlrGUzjNx3vShppNNCXHnt8F42sBK4GHfZ9oxV4dIUsDfagdbU14J8x28wbhR8x9076uEHnvQgENDYfkPJgcm/W4llwpyA61SD9wZbayP3WsdI118e4GgiuibCxcAMYZhgNHXKu3BWYg9ZP5/mTS6MrPZ7WXV/YxylIj9GGi5iWUebDIT7CAvjlpqsNx3+x4tY+rhnOcKbx1J5QlzZci9QB4hmGEGkpbKGv58ZiqR/fHmB8AugBG9we9V8danShF7jSyp6sovJ8lku0S8F9mFEVhBzPe+BVTl2cEGVv5rsvTv6taP2qju/u5xqudWMNi9aOSfQId40Xiqm+g4F59GyXR68p3j8j4MTfLV41CJUvCPDtr2Lke7Nb/46kaiFkVkPwtmSobP46ki8Y73rVkA84QJE15LsPutGwkEPVzl15Z7adPTx6pL8WBsF3slT/SiwR5pjRYHre09FMkLlljGyurg9nhwY2bpI9rmNGyOfvFDBSILgQuiNMNVzO4RbdtSkipG7PqgE/iEJVUe5oeBswyq+smHkxUjxYFEPI7ISkIHzeD/b3XnTUjKKyPoIYRJhfqi5K1xP3llTjHT87y4mJVJ0JogDRzGcyLBU1zMIDIab8o71eEYzuXhzB3/nzW/xxrLNqxt/SODr8YZkbsr75G9Fd7/rnZ1IPcAbjfqlvvLswWD3SjOMrM2rm8nhf6FaL7Mele4EmimwXwuqunhJNhvu+c0o4Ssd7an4cjM/7aWTly62N3qvBWpr82EZf9CbibMCnQnhwHG54ak8T4dexjqYpKwuRt7rZhiZ95yyIfziElmcF+3Z19uzgDBT2POuFyPNcHknL7oQa+8E6bazS7bCQXXweWnjx8iEG7KAY2MFLT5kcn/sV2NYVm111PFiZE6vq4uRXHxlCp1KJOgUYDQ8MgI2y69j5PaZt2apHkbe5LVnAK1UPC8Si+wELmnBWVw9jCoNl4ALWzb9Bfz1psH2EHbq7bjr48HIWyY2UCDy8xheflxXb/c9K4hUhHXLPsJcABs2xvM981vIfb+FtwkdCq92CWw8yyQiWuBoQSBzXSbyIgSznTjmsVWMVA9GZDVQ5Zf6hKFLVBmVkOvdGuOIrPAFpC2dse2iFVf2paIFyaRknW+pXoysb8MggpNWXP5DMNz+uzI4TCZMo1dHrVWM1jTh4huTU5kkzyViauAIluEYLht6Do43Jx6jus9r9He4UJAif39dkA6/KCua5I665JnG1CptUXHln9a9DL8Sjw/OhoDjar21uhFGKmzwKKpelm6Pd65zliQpoPGKnXumjVQnJz7Jb64XzWRZIZGVA0cwNM/n6ATQBDU54xtHah2jypV5T5dl/O1+4QwtGUHKy06SuDGqzPdoDHaoP52SfHzx1oODKfAFbewUmS/4vlmjXsZ93QhQgNWHEhtOuUSGgAijTguWqn8Cr/p7S6Rw5m/ZPBO9tF5aGKaEJEfGEU2J+TzFvwHb70pTXaNWdZXqYeSbOzT3NSKMwv/EIXZ3Ms2V9PpzXfVKIQJnCatz4n17zflVJke9BO7xweea6oLE8b6LVI7nBCPCoqx6PNbVe8Uo7DEhRGBy+OtzY1T3XMjzQT+v3hpIZfnxnzDi9LyQGlEDh1EEIzE58g6oPSn66mLktb9phpE7n42RTAbzW9Ewez2RdSRFajLXQSDSMlblpTMGs7/+byyV3cMI/WWMpcpzD8nqYgS+b3Rc+DLf3X3JIhiaekEF4cuSLVYDI3UNMFLQv9pGpu67O5/cCAVOpplkNpfIP4nBDaTs5ykryevXwN9HK/md5zPmfXMjxZmvZh+HcbQKj90bicQfLWPZGczYGVfWWS9dIeu8+v1tofTwr/MULYKSHUYl3XVOpOk1fAY67iCkl8GIUcdvrztlvzKW/QtzNX4xclLe7C0NefB6somHHr7vlZ+aPDW/xfRMVMCBM3k2S+cy1MNaCUGUwnoYqS1i5Ojllfvek8/GGBFSzT+jJ7HRciwbnhrdfcRZThU7GDQIPR3nErtvK2Szv0M6eHd0nTOpNb7nbgFoFSlaWVHe7d5dIYJRyWdL6cXIT/OJxUhVnusAN/nUUF4PzBIYhuay7IN6GSm6b5/b1V3ccoU3q51f8WJSC9PaGMkIf7BLJLkDxmMyliVr39srR5kAKBpWygp+L0VECSFLRfccw3pRw5KzHqqmNcAIzKPBtgJsz/E398oa2Pb74rHY3KK/pNVJzQpR1Od7RhgmS8em4cC5AivQdCb/IAQN8itvecd0C992jSPNJm1LGJURfnsam9iv2v8l+7lm9RC7PjDXQagJ9d2toiKf2ZYKiS/BGNIlZz3UGt9zj0iY/xVwxiMZYRPxKr+vGc2k68Rg1CwpytPdw4KYo4c20wNnC+IIR2eE+5Bi2n2veXLOR9YfvrJr3tPVZzJ05nzQRC2ott9fxfOeNZOWIVIVmndOkma3OS09FJqNwcWtC03V8Z7/69VfpCJFQqoCvHytExXth8VIQ0918TzH05HpauBkJj/Csynxbk2pEeqtfhGNhhRyY6SOAyNFl/6Sig8/giWYgWxkzIBEVrnV21oZdH71Fb8NsuwmM6j0lF2KEP4F2fVwZK6BEaoy6nANvlTAnX4ZuxzgWx+eSIyasXeq/nS/KNIMHd5WDRyTHc5zfHLje+GsXPXxlI4yXYX6r6vvafZ7Nkb2LrRXPvLWTdG+vyoV3vErXIAIVGXn2bc1iTvf0yWsyIQTeyTF51M0zQyIT+pkhnScM9mI1sTIHHEw3ZEFuUzEDzyKa6BQ0Rf389JuerUqP9byseBMsv50MDfM8kxkZzVwFDUtLwynN75bh15bVz5qGSPf/pZmhoNsCSOsfHJkuP9ArKu4DGb7qjvJ3vdwARHGAmuv7xFmp3FxgY2fVYYB6D6vqo+RbjaDyLCEAzcC7qm46NfXVXUIZqna2I7PH4OfTo0xUvGTA3yeFbmhXck4EqblRT499W/gllizKNmMR3Dks9wGOp/XkpPscm2MbGOUajnocSaePRWbhIB5SK9EOTIGpHW/YoVslbfy2rTA8VmRCu+rY0l2yDHudvjjHFV/teqRsYsbdbSnynt7/fbVo4t93ZjHrpck9fG+fF7g06G9ceAIbupwjs9M/wdEuV8tjLRaGDmXIm9+D0aKeQc+puiPJtuDlyOzt7rtdFSrE5sFm/elV/eNDQ+L/Ai10zxsRJWvg5Fa+757ZNfHyKzB2sYIoX/25kdyOTqyLw4cyozkRS65w2OGM9Vxr4YOnslT11rzi00L85ktm1YzLL4mltj2ZQhIZLiIMR/X+rQ5lxpzh3JVkGNEns/yf4RgYvXWduOVmv7j/D3KW+/6M3T9NK7MjoS0v3fxoiCKQwcgsLUUOSq2zT/AGeUEHk5Uk79F9h3VReXKTfy/mdGBfUaRbM+VnrpXXtU8GCn46e35DFhiZ68CZ2gNMaqx5tupcu17z66jWrvkiU5/7aYpmhseOlgNHM6ILEPFN/87qJygJnqpq5dqrdUObFwNRy/tzg6dgmWH1af1FiQXTTW7b8tq4VfDHMNQ2cgJ4Ei6cX/3r+H2x+pgW8nVgk7bBCX8t0E6nWaGI4dJgcOyAscyqU3/jlUICjLeoswJtia/r9aaHXyUUO1BQf54YCNOuBaX/T27MUaojB8WM0w2x0T3nIft9ah2pWs8cZQ4kRithjvPSsJ/CtGpZDYXPqoUOJTKQXR5wAgZ2n6VCreqe1ThF/y8uHt299uQmM+qm/5wXeGY7hwOsbcp1l6MeyS5quBCUFfwi7vGKF5M9gp/LSllM7+P99Xqtc87sn0t1ixL0wb0qSezNKOnL+G7g2QcUeLg8aXAYfRwTuBSGz2gg7mAj9+vV4Qjn1oLI5MjMP+yZVzDUhF5MEJVpw3a0tlU5NC3bf9w1hxos36a9Z6D41Aw+uIShtloUyaSuQnZ61EzPTazFnb5dTDyyUe16TNRGOn4jqDIM4wYmlkOHC8O5/JcdNqjssscwO5V9hec163zns78Nk28coZkmJoi/YszEtEDPzHCkUsyRtjZu50YeeshS+jrk9IjO+8xnOq4SEcef3Xj97ddq10266db8lSzdnvp6S/Xng2c16r2u6Qg8oIQPE0KnCDkc8NifPMnEHLGXjMpstYwsmawav7KgNKfP4TvOQtDcAIFg2lWqxhhRS9exmRpjs31nbPS6ANaSxipLWJUpUklO1odjOoVXTMhdFuMJ6IE03dqKXA8J4rDYmKrJ0FJ1SuHrO6C509entZ7DV9XNITvTfb3XYZlHfTsNMlW8Wi2UKvklRtYcYTNpNoO/dD0Q9ycMEa5LXBKboxW11a5daCwdkOEETmG7j29FDiGFXiRS2z5hEGjhnty40nO3Sy7dv5V33WlIf3mXGjaI3pZA0vuMnjZbBUjpOk3Zzjx6J2E+PZPyFUerEWMWqCcB6NxJ+decysJ69dF4RiW7j9PDhzN5QjvndziCbfXgTXBx3y/qRatowdX5g5VuSrZu/kDZVySVAk8arl91DYiD5nsHthcTO+wSSQxdLcGfKHauheFVmjn8JPSarHOt6sgtZwfXwNhCLPZvkvVwNFsjmWY1PR/I1e8oomb5czUGKOKQr9cuiIS2fm/uKBjXNBw2cN1NyBPmYh3z+3OZQ4+apjpvbogo8aIulNLOtS1zyZaTeOmJ/5VOktT2UzXpaXA0RmWZpjk9P9UmFlnnTS1/l5767ynee3lWVU3T47gi4r885H09CceOeKOBeB2rsqBOzDyxT61eGisqG/tHYodMWuzdPiUz52+0Fz5WpeX/A2rzDRVrsEvC9Rpt6uM1pHClyWyDENxnbOXB46KE7zo+BZPGN3EHw9oLWFkrjLWc7Dxwbp+5dAQvdXUn2z4pzLsNVTkpFYwwlJBHz0ry+x5/tbJ6LSH9ZYxalEenAiMaq0f3jXBOpbSLxxKcxw1tefCxYFjqSyXFRJbPovBytHiVetV1eZhVVe/aMaj139eSZXzIF0/vy81VWTFvosXYbIiKVX21smre79bSeAmC8+muMhVB0aoKXeDZaysOPYfvby+1z6peTss3qUeaWq+36zcuvRCsxNkghNHui5YHDg8TYmMENviGR0VsTI+jFr4ZittNzCqbD/oZ8YHE3tN4/tnfEx4Ol2rnoea37No7cNI0lUFX89lY3ddtwnddsMK2WM8obowqqXL1byeznKa0afVcv3fMe9fGCecN5frvmRZ4KA0m+eFoc2eQ5rpgf2HTDZGxgyin8gMbfP42dN6Uk8hraqVAP+ZGPltZaqXRryDh6elOu5+cvv44C/Ang80uL0ypNfL7bjq6fxd++nsGEThE3qvXBU4kBbyPB+b+gLGMpbH9f1W6ttsnletVJGPThUjGz12WiQx+fcyaNe59es0U0Bxe98wpj+CCv5ox/SUW789aKhz02cwLDGqqnvfX10KOzH6IUBC2k9jPM9k+d6rxgKHCHmBZRMswUit6zy6dpoIjKyyqjLsudzQdh88lh/ouGIF6PxY79kycGX18tZClzQFLz8g1X76Vydk4wNPYKRYPvv97zt6xjjb+0NhpOunJAlGGb77suWBQ3PDPMskMi8Y7ZlwjMZVHoyjbHL6y18eng8dMFcCQ0pjoqv+q05YXjIZF7qsy0g5JpHZ450rBarjEWP6dPgetd9f/XAE1dHu4ufWVtLxSWky16W59ouWBA6GqY6JCW84I8zUr7v/3NJ9f3WvDRmRYHR2qnvaO+isZIp6kWCkK67V1174/Tw/magR/mlqIPbsy9unp1y5HHROdc+ZpWqNI1+MnVbqWcVIUWv6OanXrtba75MR8EyKITIs2z57aWAGIwo5JrLZR7qKddTyuVGrGJl8SlOMjBtIPznes918dXaObfsPxH6vYGTmcrku9iQF7Idm0enQC9p+sf6Z3xYhJLbu1l9Xbb8Nq0NLozWKKv8QGKl4JkNnslm287KVgQOz3EYsF9phLpZtL001fR7X8EPXAo9ZuVB99z3lkKmqhMhUe3Rw0sZz0H83YttvK8sa6NbXro9P9jM4uwtzmUnPaKfEI6HnwJWnUxfZw+vb9yvTR2vyXf0JshlvPd58Jf08mqMyTHryNSsIX8eNMNzQ9LnYOB9ogJG2NjEaLUsYSzo+Itmz1Xtowa7spP3/p2DTjs7lbrUGhUD3lowafHJqIPu6/tNk34bP6YZOP3a/9v8fjFR8Li0ymQzVdvXywP4Ml2e4BP8harjvt7aZmQo1sXws3bPD+xjvz4ZSc5A6qnnlmXo0UgyzlAMSA9vPwU8OJ39y+0JwN+TXRVtt1qwJRhOe8FmMyGUzXPvVywK702KO5ZPJjzWtnl+DSu3WbpWQXJTKCKtHZnu3/xTjczOptg8xGfHO79blx+Aawk3O24ba8MIVeGyY6rnou9pm8r51tHq7lTqqPwBG5hwu4dMYgTDcYse1KwI7MPm8IKSTX2Ddu6fqqeFarR4EkUdFXds/Fd30fyp+OZdc56ExENkc362HkXFdViX0Bz67/qslXdojEdzyG7lEhlbTE9ZW5TfX51erha0lG6OZLC8Igthz42hgO244n8tRoa/Az2rj2W5tVk/WJLCb1PZORdLzyLS7WaT73IWKVqohz3jrYfBpWglj+aTYYPtcVcOnhNI/+hAsj/X6gcWrqVWM0A+EkZXwsQzBiBd7bx4LbM+JLGG+e79UVAm8WNfdy6/6Hh/v2UTloi7vbf7Cil+c+9nCrVOR0BdYwfsOJjf+RlexKc+4yOMdRuACgIzD0e1jkzb6mDAat4WHu17AatF5GtaiTFGvfgg1xqil86Nx5NPxwWla4Ciu8/rRwM4sk2IFJrgY1lhVboCRsjYxwiUF/2vT+EGJOJ38ighG1wlM4Gs8hkx5xvY0VsnvGlfgQ1MbwwtyyR/dViiqSBmOT7p2CQafks1o0Yx2/68wQmivoSzPJunJhK/bKccmGJHvXUDmBqWRLzO7RJNK3r/MK7sED+/qmEm9vp0VIs6cm0lTiUwk8Y2i6V9MFQK/Lxaw+VySEbiqlyXD10Jlz4rUhrwGW9lIGcVq4WUxPvkhI2q1mIwK35DROIbd9VBNoN374chx9lAlkZdmqmr+U1VLERGhuvGWm/Hylf/r8+AK3jWRFbKpTP95hcD2PJvmRH5wMZaQaneWtYKR5slnL3Iw16GZSZql6FhmCamItOnApONWYMnESNc1uWzE09UqG3EQxwWCKpJpUpJVBa/E6s/D8cBXMCBLByTp9kWqUsLqhGFUzVspQTcxqrt+rylGKt4jRQQkhu68YjSwDc2DRUhoBS4jW8RruizaWfwreK3XvXfspaXyK2NdOyzD0wwVyY4SdgyfGQsPfm/7o5ON2YYIuhXHWgSzis4kGV8QNpbwhBjvksp2LcEyQfKvcTrwFJaxIrsr4MfIWW1HPZtgVJ2hauQbV2qAsaLvnWZzAs9N+tWKwHQqx3Ms3zeGTQPFljBy1N6Te3xvW0mX8eFsLksl++NFrCD8TDr7o1dVyx4WKxU0VEmSSTKi6BhuTkFgKJcV0Avagh2cupwMNRkviaYmnVRWjfXMUTOrbs49JKvSLWHk8O+NauWbqCTpeyUEgaXYSRevCGzJjHAMw7eV8GoKqhODEVlq8JFZMU8nuoNFncCxOJIInqpYAxtGkVwuFcnsBjF5sQowkUkOG9HXMPnBn7G5zov1MixSeFpyIP09XoWdZy01+553z7QeRlpVd6u+f++JTTLaK57j6QTdcdpYYCt2hCcYrStj1KK4bSR7mPpa3ggi9zh1/pKhclSUn85n+/rKSFZ0vHd/psf2e19SdGCviaBNpi8Z1PXJdGe4rQc9ZLWolfGVqZF15uslYPLwjFBqAxmNYcvXJpogjBztXb35wkONuo/QPrFhjknS3SdKgelMnixH7E+QXtMcth6vba93tcdN7fdU1QGS65dk02fGuC1EPtSrECBK+OH+aOBlbPLeZBDJxmArrCzIMKCWLVq8eOGChd8sXPjdKIIoVnjTdPrHGgRbJszPNT3Mj+YTSEte3rkJyepjhJy6W97s9dvfiB7O93358QExkeJovvNMlaxHgjAsMutjcLPjB2niMEKaEyOT9uYvIb98Fs2JghDtAR8JSFoSDfadgWyMyLiZ96cLzjv1+J9eeOmll/76igsvvPC8c8+fde65l/7hgyLh+lQmT22McIlM2jJeOEj9+BbCBOK1hZFRMWXtYaThg6JsiheGp1ymBbZg87kcl+tUkS47bJbr89y+64bnSs14ULOeIIWekhZFXuA6saaregkflAkNgud7EHOkgo71X+9DpwZiwcFEqDsaHBro79qgvWdKX2hygIYB9nVEnDRTK0F0RULBSdGBU8CtsOrjtTVLsK59dqCqFX93/npCSXZ9KwU7ntc846hHh2b0kfBx/fko6bNtv8SBLfmpw8O54W4ySyi+Y5rWaD4hGMlq+XjCyTBsdgB8oiq4fGt7dP3PcXkMa2MFjPH/Tt54Un82QSeHUuH+ZDw6mMgmU+F4ghV6kl/gsv7rrtSUl0GzCbg9OTcU5NEqjGti1JBmBktQDyOr75vOPNYeRkcH8wmGG+m4CAe2EKbmcxzfj3QIGm25XvSWVS+t6bJprsWkX5aOSwgczaQSuBJ+/MvuTPsV4J8Og27mb/eKxhPhvp5IKJxMZqaJbDYT7E+n88OJ+I43YklSNw3FBsEXE/hTVaVdO7K9BNiy92vN6muOlzr3m8pRE5UUdOjQcDbDTu06CQW2FKeKHJUNGUbl/nPKHyIZKw7Sy8enRJbl4hzBCNwTlzbqGBwsKeUVuIDV32/dl4t3hGbdducdv7377t/ff+ftv7n+7NP/74Y/3nTL68vHiHA0f3K8c2dQPzMC4MjXt6XXfxKbMRJb70r1G2+vopUr+N8vZ60mCawzCetaOTg5zGeFfO8hamDrkY1yAkNHcWUx+n+FEeFXRo9M5DiBH8qT1UAHv3TXbsj0n1AizBleed7mnUx/+86PjOq44s8Wg6OMMoZBBmHjpeK1U9i2+2HEkQJlFX0bZDuPVSXsW4tbqUvdJ/Wlv/F+x/++GyO9eHBCFOi8GD5MD2yZn0pWaj4Bpv9o/BhNxGCvLNPl72ZESEXYaB7J4MdZwp9ToXxwRqmEnjgimYx0d1w8pwxVJGw2RkqxSARUiE5BBCKSd/lOsWRkFS4pRmAPVV8ZFrltMKqn/9NEhKv7oC5t1hQjX1p1eIRhmZyYnokDm/IizXF82nDP4LfVaLaXbvIL48nvzFflyMk6X164fyTHM2wsj8uGw1tUOGuwN8Fs8+CsaX3JnvbN7/uOYIFgi1yRixhDXFLYCQcNaAXPF1JtByKsAFcHFhNfi/1ZWsN1nMo3smUxuQZfPhdG9Wz6Wz2TaEYfdfS4EJVlBS59Ng5swvEZmnBTZEp38j/joLm6RhhVBA1F1rWlhySGWZpJDhMoJB0Gx3enpAUmu3kwnekNnfACrC5lEOIkBCuWpOpGOF+ESpq66p5wKvhvXdXIzEc4O1lZclgbFcO1zspRzXraqTZG3r3MtY7RqlNDdIbjsolZemCbLJWlc1kRgRqNjL1juRXe2VlzixV3+LVzjk8vz23VTUGFS6MjLJWOba2rsC8KGz9zftYxnMzyybB41/902Gm1zvpKCOLMgGcWMuZkvPi0dJweJWPPfF6+pzfdd18JO+2MbE1M21957Ril9dtrOH5owe6q3rU3+elZ/f3+tGiWZnN05Aw1MJ3maIqL5wlGaDUw8t23MdIcGNWom+c7srR81tAIl00ntydjCFhujXSaN7ZbP5bjuC1eXgURW1faZ36GYSYhmKSrJazrn4tB9kgsS9j0FoDnTsqCu0FXgIhqdQ2MVFO+qUDT2K8dskzU/b7oG2OyuhhpK34eo7N8jomejQLTWZ7OsrGNSHPIONIniqUzS2kVI0UrfndybJhPpVI7k4mM0J7MZhLGr288MDSU2WGlrkNUeTsEVTV6ONI10GZd/pdsMn4zYe8sv96r5oscOw1j89r5OUedLNszM1/d9lTf8WK0tpK68qIok+R4JnYuDmzNg6ZdcnNjm2FtuEZzo2HPNva8bsxBuPT10Ykck0kndtFhRSGSNi4qmvL6Rt18P3XGfIwhkot15kcGEQjciLDfchkvOiCY3vRzUHQ1S8bfnhWLD3/n9vOtmrKN/XVnLRt1T+u75ihey0lePjvIJniajp9HMBJFmhZT2+jG0f9akIvcNPLuKZoYkWXlyyPSOYbORHYmV0TskRQIFIsLz+0XZAcTs5fhUYwLdggKGBtk2BihQb/4AzsUnwkSnrXPW1x1c3+GfRnbdbBTo7o2akXz9ycwLT0/KGZEmooRjKbnhgU+l9gBziaQrq6h6wwrOUqpSx/nNeGY5x+dHeaYbGhXBL6BIagXqBjr6PVdw0wiceU8YLcdBRGuG7QctCVzXjidmhzP3oXIylThtckMJuEnwvTAGZJ53ZDG5r3Gfhp+UIzU7342KFA8wehc2K/LCWI+sTMswhA11wNSK3vsrvumuGTts7aGkSqhz45Nj5BKRfeClV6SDb0SdRVG5ReO6c0ms7MW4jGTBVYgInSZDKJicc6tW2UGehKde39FriBEVbVe6HUmEt/Vvq7DO5tD3MzXkJdWVc3bhlZljXpY1JJFDGnk25NCLGHsmNgsHNic5RhhJL1rBSN1vBi5rUxcGKlVptvdiVVnKY5yy3jOcfE8m6Hj+2Ew95Jg5oITuzJWXj0klskkT/wAgwZ3FSNEMEIr5/11X643lIyFdrsL64TTtuLnYe1/ByUz28z3zq1ejMzymvY9zzq6tjFSF8wcYihK5OI/1wPb8QxDiak9xoh0r0sOf3GVElrgLT1egWrnr8eDmnSD8GEzEwKVzsb2J+K0dXwml0Cv65VjBsPR4P7PlXWdzHCAHeEVSqNz7zyCD0cj0fhWl5nlmXyXjD8/Kxze8j2I86HB9sN47KdqTvfGA2Q6VYI9J1PGaFpeI1nFmnXc31cXnRfjhJyYoS/WA9sLLEuLyb2LWF5NjLSJwEhR9DknxEQ6Qw3NgHXHxAhs+Ur66AvHxHtj0Y2PvuSxxVgtEhFWKRYX/nVGYjAYTUQ3/cUHLt+e8DuKS/cxyeSvoARNV8ZpP1Uv2b483H7HJxgjKP+bM0OMkOOzmQvJOBI5jhHj+xdgn0HSvWO5WVrTFdSafxTtw2OiIkvRkQOw4da7WrCqg5aQ9urBPV3RZCy246l3vDmmyhh//adjp8aj4YEIf8E8rPswwlh5PBqPzlTAFdw4oqo2yAd09PhGnHg+2JIrvzy1J8NwbDYxCwW2BYyEof1Xgi8Epa7/j7plThBG5MMfHE0wYpjwQbrucAGmAEhlVX37Z5nBYH86mOB3OPeRN1699RghMjQUDm13yevgWGLMWyYuy6+Isfghq4y5YVzm8k3ra/xOUHnmoui9r391Wn+WIsvQ0NkosLVAmAY+ctAKQ2PNx7c0TxPDjxKMPjp2SGRoNnyYbrutI6ybLIPVjaR/8uDvfjZtIJwWIu3DB86gBoLZeHi7C16Cs1ZVd80xBuYlfc5BofBu87HhSWjChHNnaycCp3o8hf7V6WGGYngDo+k8wzJ8+MhVyLJTG99XJkhmULSPj4+LdJaNHKVXwg9VysWGS0hYLHFxzhM3HZXtikUjqVQwGKF3ueItwmyXdThA8taIrGPfze6PbPUfTJ5rhg7uuBrlvYE0s8+r6kTuBtU73yp9dkqIyVB8NnmuHtiSo1lWCB+zCnIjXwyc5ryk7cG51vN65fgSweiEhEil2chxOi5b27ESjBEFZqsyOLAc/fThC/flurqTyegms9+UsVzA4HzVHeMQ3isSYO4ZSjE36GByWfEhYNO2WX389927RvYy36y81uno/n55zgmDTJZgRF2MDYw4MXL0chUCAPkkmBYwUiYCI8LUfkTGEZVkoycSjHQTIxgEsHUqwd5QWdJlvOylu46bmiezXFFXCVtdRvDAhxEiAu3vE0L6LA2EKuM8Vm0NI1TzvpHfkrIqcZNQC+0bP0aV7+N5M0Miy4pZ7goc2JETGIYdPO47DEElfbyz3e7K/UY8tDNf5f/m5Vj5Cc9wWEZgkmzfKRpEb6yWaE6jJvsng/Lp//59z2sLQXcBlLxcQ9qadpUyRo9uTaX3/AQXQCmyWf2bpWrJ5ntN37dY/Sbfq8eTK3NPi+fFfJ6OnY8D23EjOZEbOHExVhS5VT6/tm6T95vjwkhT3j4oI9BZuvcMUCKrgxFYHYGit1QkS1TZYKtrY0REVvzZCenUDs9g4BiayjHNkllyqyvvmmKkfnx8WGR5IRu7SA9szeZzItN9yhKCkdS87vX8v9XkG8azQYuk1/bP5jLZbM+5usEsWxhZM4wx94Etn6EVVNF1rIeRDMdh/xfLcrfqcKhbR69hXMkS5X6IpH9wdCjH8QKVvhIHtmV4lmd6Tl2MFE1uBaN699es8iqSXp1BD2dTmb4L4JzIiZEp2RvjCJGnUrlUllTzoNv+roOGZdLl8B3xbP8Fii4ra857o2o47x8KJPzJcUFBzAkccy0O7MQLrCgMnPKdpsCWSfO363emNak/+fTrB3FTqRTVO6ukoZIfI9VyFol03bDmUwi34KqNc66TNUV+cCTac8YocKtrPI6QFYPkh8EIfTZzgM3lOI6+jvAMosjnc4OnLFRU3FKsN6V1jMbRHrJkvH0oN5WmuZ6zvlexPctZa7UxiiCiumECS/gA1Yi+oNXGCAMz987BfT0HvE+mvfFEvq2dUBO78olO+mczg3xuWKDjvyQY5XJkHA2evkgxZoRmPGSVEDXnDnjgPQuoV45vL15T3z2EyrM813vBcjdGpr+4igcARdOxbuib6GRNKtXFCE42VlwaHcj9WSECcOtyWp3kwqiFtx1nNA2/V48nxx8eFR4WRZEOXo4Cu03NM7wYOmuxIuuO+Ef1y6r051rfWxOMCBf97sFpgefp/qvKmr0emf7iUFUQUyoyMyIIaaBJVw8jMtAkjH/LJgevAWVkaU0xMktvNZzBGmP0+ozgCEMJ3OCliMx1IzybGzz3Ox3yoar6WFMe1VtP87oej2vfd/dGk0uXFfTFEbSYyzN91+Cy6ooF4vxGxb7c7Tva/kuBWKYGgYhQpOvlZ3ZN9J1XNKOjueur1ZRyGs3jquaID1slqbd9/vbWvl/rG5Csc7O39o6zYOnTdRXh69g8x/A95yxAFo0dknYjjGq2rdW6eTEiA2Te4Uw+nxP6ryxWwys785l/y6ozSlO1HshasIj8ZI4jSdH1ucekgkfMLan+2Nbj5U/NCpl6QWsLI+vz7+2f4gWGy3aR9WgbWmRptvNnX3v9MbeyzLro10J+f12qXwGNxk8PygqcONJ/0bKqPOOd/SsjRasRIdVhQW3WC/bLceGc1NDmz5R1LPnKalKvGvcdLIy21uyPzK6rvz8jIwiskOm8Bgd2YASG5rpO+xLUOBzTRhOSm3vAE1U3pJQ/2j9Jpdl878XfK/UxqhDK824FIneHqZy8XpxOJP9Cli4fRuNPlbfXPkaV//V39kmJOU7IdtygB3blBIrie07+XDFcDNoNadymasedQIzkTw5IMyma77hqpYpcfoPd9FVVpy9Epw63s+aG914J3yYmB66XkTwBmwQ/LEbaa7sMCXmOozpu1QO7cAJN8b0ujIx89eUgo3LIez2+6vrV2rW5hzA5jmbbrxmrso21MAIWWHFhpGmOPBaPDDqsmqy/uEOy95RvZBk7y3CSpEG9vEl1lrG2MLI63Cs7RoUcy7OddyDwMQg8wylfqBVrX83UlzWq03gPxWULY67+lY8024v3+g4gbP+nB7EjeUZov3plJbi9Z46rXOtGeDAnravcgmZWtoqVUQW87PDEwPavKvVoWUs2qAuSjY9dOUf7a7d3fOdG9pe013eLCwIjCl33aIHp/EZ5Xug59UsDHEMvDmTFRnJQrfa0ihFyJLvp4AdS/Wi/bD7HD3f88nvPmb0bI8VwveUlXpXBswAzPqXK+JR4mHtc99su1z8nqo0R+mExUvDb+2QEjsmLXb/XAtuxbJ4d7jn6czDBsjkm8+DOwUNa9kSa+76mNeQl3fm8bieqpEUq1j/bi8rzGWrK9QVFsuyC5GoMUb9NiZPBcfK0auV7xqyI9Nk0s+FjuIC875v6cbafhUpN6vPMlaz15n8HfkZ7FI/eYT161PtVvtibElmG49ruB947y1Ni15HzoIciS4GmBkbammNk25I42lbBSFY+3yfJ0Czffs0ouNmq7mmbemxee4X6GFW/ZzxB+nVsdoN7wRu7531Hua4C67arOUbmYJsQjLSv9kgTEZbnpzxIeG82yxKMTv/KqK4DI3dlPE0Zd7I1qqtLvychSV10QIpi2Vz7L5YZ36+C5Bm/DprUqxGUXcVIQ89uJXae9VlFPnK/76xOFZ5GTWuCUfXTTkYIoTVQGcMLdk2KHMsLUx7FgZ2IMMuIXb/4Xi47y6zTpjXAyPnrmJ+rt7GqL51B8SI33HHVMl2TFPDx2CCEbwOMXKm8W7Rj549Qyfe+pzBU4xueFijN9urci2z9klpJeMlO6bzAcuKUJ/TAdoaLwY7Lv6/sYzqq7a2jlVbvq863/WsoodKS3amcIEztvGKJrssVNsBCqeZ37UcN2npiZjD8pt+G1HjfLkhpCSOlfvvr2TCvbtKXbpMeFmhabHsGBbYezgs83/XTb8icLSkNRueaYlRpoHUUUU1mmxQyjnbOCgyfb7tkgWkd4fhkqxgh5z/gUW/cOPGTZ/0YudaKajyYRk1DDpBqPkfO3zXHSFsxPZ3j0llx8vNaYIvhYZ4X+2Z+jTVFru8bTbN7teq83/reu/GqJcJ48+kqLu2WpjKM0HbFIsml8e6a8JzvODFy18fEiHzvEWqo4x962fu+c4fP2Qnq8sxG+xvJ9ahG36tPj6a/hS3TIpumxckvaYGNRIFmuL5zFullBSOfHOGgsbLmGFkbCD65C6xd94rHYlmh+9djutd/g7XAt4aRgbDhPUvBH23Kt523xIexqR/nWO6qHFntdlUxanhWrnowqpWzVYywND2T4yghN/kVLTBteDiXFrtOWCbpqBqlVatxfuSe6VrQ8bKFFdf7sHOLHMVZPD5W0QVZiktRHZctV2W9+mIN/3GV68pIQwiOImpMglYfwJ/vyMZ2/KriM0Cz6++la31euPKX4qywUwawRBJ3ue7T0gb0dIo0zj0BaeMEx9MUv8FrOLDFxiKf4rtOWFpSLScFaxMj5yymmWokGtILuITmLr6bz0y+ZIVm2aLUwUirYISQVhFx/RiZ85f8YDSVD75lYeTt3F6MfO1wzLNViFyh6lcXI//7bow0fUuKzqYYYYO3cGCzTRgmzXSetFIy+rgvr4fG3vv1kur6cWOkgYqJJ0ngxKmA3984te4FyzUrpI67jxi/LjmrHkb2OF1wMket+6GlP+RtRCtNqr5bxag1KjTY92st4S05Op1ixA3ewYH8RgzPsl2njhmVUOqPj4nBqNorzb5oG+vjVViWlYWbJ9aZtUxGcn2MrOvqbw0622ioWD+P4roeLLowatCOWuurjVCll60NjEw6mNc6nsryHE0w+hAH+GmsKPK9J48Zy+xE6HNWv+YmhQsizd5at9ZKXCpgXHprs/T6P18paT6MzEJcg8TeT3B/x3GBVh6UyoUPW+jkMFYLIwdf2+Q0oFrOODHyfFfHAieIHJdb/1McYHMMyzLdJ6w0VKQmztFJHYycf9uQqeqYhss6xos25qacXZC12uczRn7F/7ri+Y5mTteqqkuHZNLR5AoPe+jgv5qTEvIjB1/bCGNHuWuEkaZzAsdxQm69eXogTXMMTXWcNAbdw46nWo+nbsZzW/fdZkk2RpaemvV+ZU5CslaW1O+n5jtOK6mWMqZb98mKHWoc81UnZqQqfoysPT68dLdkNrrhMmTFg3RXu5mPM7Om1SMbH0ZVFtuno9XsrMb7vve+jlMsJwi8sO6XKDCUHc7zXMfpEgYX2msdI++ei/E30BtspmV92fDIlBNLhkqd2VTHdxzxXc2pRzPdbju/o1VFHyCq/lOOTk36QPfYH9Wjpbke18NImyCMHIdoNTHC+kBG3CjPiOt8pQUYjh/OCX2HY1iM/CaJDl7a+MPHUzhb0SAOg4OXdU0wVnlGMbo+kqNmIqxZ3FON36psUE1VActzqZm5sX70lgPcpLtVcLfWgrJTZWi6efEqKY2/HOdNNdtRn4evfb9mPrir9w2PDIs0v94CPfD/FXclYFKUZ7pNjOJwzNHTd9d9X33NMNwMIiggIqeKB2qiaza75tjNszl290meXY2uu/s8icnuarxCQIkaATkkgggiiHJFRYmgxnjGqPFMhunuOvb7q7u6jq6eGTDu1jPPdHfV/3/X+/3f91XVX3+J+Rxg1H2ZhRb7aJ4XPXKM9E+Hkd3bMMeLTPK44b/g7WXjFJ5Vz+bcNa59r/owOl7tv4JV2pYOlNHS7O6zzcG60y+Pb48bOXXP/LrPEiO0mbFCIQcnsae8bkTYvKbltO7L0V01s/Xc9dAcXqc+knHkaR2aqB2Q5rLFCFrTNhgPh97C2tR6WtbkH7IaORHNAB803ZrI6dRCT4+8zVIMpcen3RoQmVHIRorIfQ7GEZmTZa2QvNKqlEOmcwb7hsnUEHxkGNlkWtK5CpvQhpafaYVR/UfF/9tf2nu/DQzMWMPw2SR6achxS68EabaSMyQfNbgOo8dfZDP1cXBOpEniF962ImxBlrRe/IoTxMijo9eVT16oau06y3VMofvN435izSPGNxemia1vHB0/69Z+ijn1lfKgcdyoWkGarcTx5njULojRZ71Zg6OEQikvS6f9wYoIeUmQC9gKEy3o1zqntsLIf3305MW39QeM7lSUtt/UXy3lHRfODoe1r+8QGOmVOdd+bZz8uQd0tGh4xYtRaKzzq+vl4PWTz3yrWgOnCUXASDj1LSsiapIgqJmLUQYwmzFqjHnnpycG2Bi55ztDYjRcre5sWwiu7ZfocWQ94OvesOKxU6t7AA5Gn5jfuWR7Uun8qmX5Jry0qhm8vRsKuxnIYd9Sj1bnWa32h/8GKAZGSYW8Kkqff8OMSKoCwQ5bju51hdR1w2JkejEK1zhMppD99jnNywke+55Ve2+R9wqm57y96u9vDImRMXBz/kg6mZxcRXPIzRFc6zJ0Tx3knaLgtcZniFGNv3F8tJKTRUFDtbeiFWSNxy6ooovRtVgQdh3Dez5qhNbOzm9Pw8ath/C5YIFa3Eb81Syf/qIHB3edK3+ubl3T+tuVK9tie6g4nbbQQrru+uAnVgu790aa33s0HJ0Ti42N22nvjVOKiiBpo9+qRiStlCtKxPmQTmt31sJrSkf1mgTDy+QpsEaEUT07mK/SdOJ8veql56dbj3xD8Pedg1r6i4ndfTiLoQXUKlZjFvtJYuQ5P/IfH06ekW71FK8bf0zwJUkTtXFvGBFOAYxk6lzdqgxaTdNI3b5egw0zcd3TtAFVcL5eWD80b/AVJRPrM3V/btfd93eN7LkoV77KwOtd665KUZlbLHvlJ9vWJ3Hl2MHo5GqGkdfojZz3Lk4XxaKsdv3WjDBSXs7L9FLTrJb9T9KHCTqsdo1x4wt5rekaniao5nhjJonzVtAv3f5uYvT+CtD0+dCRxK33JaTUxdag+4jLcFq01uxkep/INXCHuPlmhsvLRU3pPgzjSFR4VWa/iJagN2r5qKUcI/TA2phowqiF/A2ONkbvXMZLrOc+VhAj53vrGsRvD8Pcl/je8yktOwWtMe8Mz5NB6eQwOtF7FA4T65UuTdXUghTfU42IssqrCn+N/ejcYGPN8qa+DQKez9Z8mtJSax1cguiOw+tfJmX+fc/19wDBE30uatA6MO6K5yWCyH9kVM36dYah1/EeRq0TxeikmFSsY+15JScWxNQj1Qiv5CVNZlfY7xErm+75QFNf+8Oh45fBL7cnMDXp1KoWrd9Y0l//ZkZSXvYtdRag488ozfxrZ9WN/dbziXnHlsQw+Wm9YhxvPCM60lrYs9+n1khrakce/UQ20M98IanJqqyJxFYzQstFJSfRSwz00q1y0/rezhaMXa1l8hz31N5D6O4csEH66AekXHwmcM/eR6eeuXwVZjP/xv7Ks+TEN/9+TFrYApX9gDVS2wbbGSeN0QnGR4fuUUqURU0S2UesiCaX1FwRX2xYg6buradqHH21p+3A9nsoQ5599w2d2i9jyJrbOzqqjZr1IY0tbbaa5vt4+4XpH9zv+NSgflic+ObG9rTw71blE6vsaV+r+YNyNe5H1X47W11Uu/A1TM89jmFq8FafDTkD9nH2m4cpUpE5iaN/bUVUuajmSsQyE730xC0JWvKuYRR6/a4JI3d/6NzCMIys3UVFvUk3Py1Gbvo63Fv4zZYYnrrCeRmSJ7X61jhs0KvdjwravNajfgr7F8SoGoqRfojEJJETaeaAEZHFnKwWyOW6NaKXH9UDc0uMvO3Cvvt09ljM2V9+XODJiwfKofPmQnh5QA7DyDCOH1ukPvk4j8WmfWxZx1uuX+6I4vWvFsdbynUym9+j3c08yBKyLCikuL8KtTeasUpdWrEqZsiaLU009ZFhFBRkSNk8x629OUFZVn+H6AgwarWvMVqOv/Pt4s4js7uzpSPV+lIaYX0a8tT/t+LqOFVLXU9iC9PH2i9Rqqrk6dKvzQgr50Reoq+qoJcHjeDBM+/QDFzlGMJHm65ltsKoursf5xdXw+efDs/HY/Pa/0p58L97H33377oIde1gpdK07kOIPENS/z/DaI9CKIqiMpOfsSJirqCKMnstGkLlEcyvOzGMqm6EH5KmO4f++asYbtEHTfmoFR9vGerb78haNVb1Pla+nc4QN1gVf1wMyBsSeZvY+oD6S22hsW6nBrFOlqhp+61ILp/PqzLzTTgzqg42z91qqiXtq2qtMfLHVzfEt6RXo9l4t0352LXZ5Myjg0GMgveu3f1DXGNGfHXznr4nzc1aNnWNaflOiX1yOeI696NC5LTbVwKxcKT3JIbUX2/mZ24vQl0ni+TEx4xIUVMLOZn8B1NHyxmYwT7up1OE2hhVhsfIGEZmz70Z9NJdR8ZXv45nZx1rykcniRF6Jciaqb82H1XJ1JJPLDfWBTHyyOXDyDcPzt2G9eVPjdG2EqlIEo+P31qNiJKSzynMP9qjw//ehkYvp39jXl+gJvWMHQc7p3X9ZKP+REhzvq6fx9QbQIp/7/spbNq+KnpgGSxqOnTqZgvEI788PjmcWrdirV7wnHX06iTT/3S13Hh/UXO8G+7KWq1l2V4J2amhg/kPUXAnNtZr7eBv3VXFPT/y04GPbSLL8iKTmbLDigiiWtBk7p/RazxDsoZfihPCSHdlc64MNGMUPG786WYsM2GjVZve4F5ZGwoj58M7hBvHLeuWMw+YH96QkfvWmYONa70ni1FwjuUIMNKHwqgusOf8s8ZK3yqxnCCyRP9OK8LySl4WmO+h1QS87L19AmjpI8HIOV5DtWmNS3975xhaL2sVm5ZvNuvBH60c5GXeFOuqAZs7AjrfjuvGT+fvNfXb4zx3veV6bTNGw13+dDByJA3YJIy5rg9RAHroBL0DxdKHVRhGEk/O3GVEaE7WBIb4vulc+2uK6i7NFpzCMGrVzi+h75j9rWz+QiHIf6r9qHgn0rlNh+Kv6/4RYQ6a2757uGL9giHxv7Xc92mEYDTM5vq9R9sR9h2SXsgh8ISHcrQgySJ21m49wgoKYIR939SrQ91JqDabJ5TrSDHycnIPVPWydXcPm/lOMEf7yoUQfBsHgxHLHDAP3rSvbO5aSBIrPrB0L7mgHENvnxlGzdxRdt5QJCVF07DZe82IqKqawmf/xdQ9Bmti3WSkVlwbwb2x16jd3m6JkXc3unFy72Qy9S2zVl2dDEZ+mcpl44m/WTWov/QtLD1nv59riNxD2HzEGPl2to6ffnqBQ5XK+l5CVtQcMXsvekYMvsmZ62wX06uhfXRvJB4yGnoSsK77WwcedtGbrYUyasXaNhdLf3WwPnvceRTc8HZHu1rd1wnePzJMa/+y71WsD2/E4vn7y0ZLjIYdF0Nj5MpTl8JTawd/e9s5Rm9wqbMy1vfhcA6rYdN3GBEpLwFM6etrYSAQ/m3uDZrOI9UjxKhat6BTCQXLzBodx7B1VCvlp5eT5NUfNzCyyRhDYdSUW3zH/1x+7vyrPypbP+Iy9K1l6/8BoybMvO2audQ+jPUTMUkSleT4zeWIXCwW81r6B4YJJ/vlxrpx3ofWXD3cWYlhz1c7xxv3HnTdcOugplEVat8B6/2vc5nFuyu1Ota3Dpj33oTjC35rGYZXLpSbQKM/fGXODsta30+MucFq1N61tQN0w+U+xH0jjx0Gy7VVz4J8g/yd425e9VdvwcRS/9KYRF1ZN4OTVVnu6t9RjqiFfE5Vkzci8mhOtItRI/R5MQpiFYKj7urmrVWbfF0P/K7ZoPrhN6j4nCdsjLzPYVSb4pruYF11/c/w18a29crfle60yk8tSnZ+d8CqD9rA+11dLRw6Xr/z6liuLaFRP7fwrsvn+kzoMG2MpSExavQw1k7ntZysJM9+wowUijlNlpP/qdvzVANIuH2DGAW3hjdWa25YWw29qgcbuZ9eeV0aerX8j3R84o5adGxS1Eun4voA2ozQdqZRtW4c99dvmZ98I9659JlKPWMhTd1TYl+n4KmKn55vCQ1bT4dvg78e2LzaDYmRd71D475JfAHSUHruk2ak1JNTZSX1Y1T3VitBkZqwceNCM2d3j42R7znsMCpBPujT1K3rmTT/gK7rVZ89AqI01okMrFjWZFOjYt40rmezbl2XihY3ukvK1BqEytYSI4/mflsPlckcfYfFyMUXfbmnhy3kEEZPVCPFkqbAOLrNnnFSDc1BzdYdCiOPFUMwCu7zrnNa22PdQBOZ200jaO6qC0yAurtGb6CLbuedyk34uB8b5k/EaHKl1dQqIM1wEaNFpKl67R2GUZi3+5Hy9Ed87i4xCKPM3D2ViKwpiiQlVhoVC70HJci7LnrLEVGpb028quhqdmjj4I5GNq33+5HEpQGjcGY+pp4DelOcrqmL3oN0i3batz401k3tHvsTU/c+1ux0tj8MXQ+n4xc38Nud7+eZ91cNpIfQEdmEke9ClX7vBCYH+Sg1BzBi4UxJluNrzAp6T2TFHSd6wyZhIyJsPDUf97fzmtYrttfjwFL3TJZSd5q1TBM0iZeO07ceyGtN/HKha0FVY8O0znN3lQ+el4n924BRLxHd02qPRJBDHTpBfV2+9chV3+PnW634nNsXGIMxJAwjd/F5Y+1URpYlqfucJ6sRSlJzqpK4z8bIrARt6v10jziUKxXvfaCGzarBhNyMkeF9xttHUd8yR+y+DcqxcsVnK/vtRy4dn/YuH+fTlb1cfWp+FrvHeu8SPPaNo6bnUnmtVxhGlYpXVi9G3gfhwviG2a9eQlaGwsgWpOzBaH0/xfO80DX3oBkRWBUGUvpu3bLQOn9otU7LMmtxu2JY6LtlwskT+mqheZIWUhOtQmeZVdQJTW1Fj43AQRMaw1A0dcMagPZotQ50cwCtCAGtK9CmWoFdVfQqMOgIzVAfRB69bhSim71/37kcc927cOS4bh8zES/oWylb6Pkbs1KGRsgvTPQmMfQd/iFJjBof9PYqo1qnixYOP3iRFP3XjytfYzP9e9Dz/4atFrRDTY0aD2SsOomK/cWwpRu01ayixUXsGg69kMw0aszNGgm0GbUzKuBZNmz9TJsPHCgDwSqaX1pBr+TUzTLaCTwGEXVggWyBiFSqNZF09Ey9CYnnZ/0Ey3FycsYOK5JjYUiJ+FfuW7d++9Y9O/c8tXff088efuG5Z58+9NTu3U/s3r5t11NP7dq+bvO2R7Zu2bD2F/f87Jb/uuW2O26/+T9uvmP16lWr1zywfsPGDRs2bt2xc9fe/QeeOXz01TdeOXrkuRdeeumFw4cOPP7Y4zu3bNq0Ye36dfffv/aBe1fds2b1XXfcduvPVv581aq771nzy7UbHtq6fedje/c/c+TosZde/t37b/90Oh8vrtz57Jsv7NuyZs3qn69aDS1vv+uuO+5cufLO/7lr9co77rjjtpV3379+w4YH1/9q647Hd+/df+jwkaNHX3z51Td+e/TgnieePPD8keee3rd7x/btW7ZtWX99H5ud/eOfzmJJ4ZubNm1c/8D9992/eeOmbY/t3rNn38Gnnz/629+9/u6HH7/39luvvfLOu689f+jxX21+9OFN6zc9suuJjZse2rRh3YMP3vvAgxvWPbB2/cbNWx5+eNv2Hbv2PHXwmedeOPbisVf+8MEHn6DS5E8fffzxRx+89/s33nzrtZeef/bQvn379+8DKbZt3LJj544djz2+a+ejOw4cevbQ3j2HXjzy3NHXfv/mW+8MHB8s21esat5uffLnT97/4E8f/fHtH07MsLIoJfq3G5GcoOQlloj3luBsVhNZlsLwTDKTSaeS0fax7d3RWDKViCdiuJgrlor5YqmU13I5rcBhlNrTk9cKPSVNYBmC4RmSpOhoNJ7Bsun0mNM+f/rYaJpiaV5geFkaP6Gvt7evt5Dr6RtfKuQUNOdFg4qSY1mO52iSIGmGJrLpbJZux2QxMzrZnepOMRyF44ycQ++u0gqlYrEoFif05KDIYXhR4oh0goJu0JlKJGLRjnFj2kZ3dEaT3WPHMDTN8EqhVJpQ6ikSIpOcNo0ShHRu2rQpE3tymsrTBM2xFB7t6op2x2IxSuSSXYlsNprKYGADqlSAMxIQdsrUaVMm9Pb05HqnTJk0fnxf7/jevMQxbD6vyRyJZYlELBU9/QtjvjC2szNOSQrYgC9MnjZlxrQp086aM2/esvPnz5155tnnTJ9+5qxZZ/ZPv3DxgrP7xNz0iZpSzDOZLGwYQbMcQfFKadKMWRMmTpxy1oIlC1b087ymiFJ81mODkYKq5kWa4kSJptlskuEYimVwiuUESRR4geMFlsBZOYOTQIml0iQvyRJHsxRChCQwgsgmYok0YMTRFMNJPE2SjKgUeJrjySzGs6LMS6qCIKAZCk8RDMfzHPxA1sUzFJ7FSYrIciyNNkqkGFylJQaD/gwj8UCOEQSeZ7Es7IA/QeQoCkgx0DubyZAUBZLQYG8W9mBZnCJIURUliSNxggRRBDAar5BZBsdFgcZRPyKbSjIksEU9KZJikGIiE4/iksSKPC9xWJZlOI4hcIJGfDLJZJIAXyMIUhAFBk+ns8geDMvyPMMIHOymRInCGZ7FKRLLYCSFZbM4gWfSmQRG46l0KhZL2L6bTiSzmVSGIjNZYMWwGIYhSgzSH1Shksl4HI6IaYJXREYsJubtG4gUNEHiOU7iJFHOCQLBMKwiccAWjA5dNQkwAyNpMs+ClBgD5uIEUWQAQh4AhK8sRQsqDZhKkqKJEs/Q0JLDMF6Vka0EkeVFXgJkZUmAYQX7JJGDjoqqSrwIPokemxaAmCirKqspYJ0C4AowkgKLmIB4vEgCaxY1lQQRojPkU9CKExgkjaSokF4lRRFhTGIJnBVkhgTPlOHEjwWTs6Ik8yTYnGeQyAKMWwY5BMVKLIumDcgyI0kUCe7EiSJADDKBzoAT0kCE5jjJyYqAmkqyyNs9FEgRoggfHHITsCtLC5KQxnAMYwQZkrwqUDih8KIqsIJEETBuQQ9VU+FchyOBDIfcBZGEpgqEAhbpxYJL4GBcpCZsUnLegUpEBL3BdiporwBBEeo9FcRlQE8J9OaRE4vggeBvvMhiKCIBNzAJRzO2vcG9YLiCqcFqLKgogLeD2agMgcINRYCficABWRp0Bfhs84Jstq1EBqIcQgMcFHACS9BgORFLEayg8ZrI2FxkDfRlWJqBoQ1GBz/gYTyRECc4Do0fmkb6SDBwcZYmATlAFw1UiuAlXoJhJ4BUPJWlSRARyYFBe47MEBxYWuAg3MJPcDWR40AMsDp04xEWCtIfQguBHBWMCgUWMAdQCNv5RRlcG4a7zCN80FhmwcQ2N+BOZgmOp3meBMcXwC0AIhhvMowe8HNZQnvoTBangSeyG6hpD1WSFrSSwFCcoklsfCnUdfmsXJQhoQgMg8YtwZCUwJEQKAB2IEZA9GIAYQ45M0+jwGQHB4gKBFBHhkais4ATg4DnOCoN8YzHUPTkKIwDwMAsJBIaIMIw+ABVSLAx+CeOk4A4D1GVoKABmF+kRVnAKQXUIDkMoKXtRIVBbGXANkAGAipDYmAzsBXNQjiDmEvTGPCEPSTFMRgFYw+gQqGD5OkMCc6M/BPaQSuwLMQVcFvbhuAhFHg7I/AUxCUCuAIm4A+grqAqMOwQRCxiDqqib4KdQFGIA68FgXmUMUnQHgO3BhOSOGRUUE2B4cqAtuBwYDtI8+A+EKMRrAKkQuSSNIFjKB2RiAmoCGmJhlCJI3+QUGXACUqu49uvGpF5aV6D4SYVWJoDcwHwSE0CURNRUgKnY2U0XCHqAGEYAyQyBzg8i+GsBOEFZSaGIWCEI48UQUMKuRiYEKSGcYTCEABqx38qiyhD1AHoBJSVoC8LjkqCfQmgJ2tZOgvg2UhIWYEG4eFcTgAnB2SBExqs6LOWLiDd8Mj6OIaDT4AoBKvKED1grABntHHwPQ1wiwKboQQc1TW2KiAUJFrgCI4Hng/cCSQMjDagmE0DgCSHfBZFdBiqMBrAz8HfFTvCIyOAvxEQE0FbgI2ngRQaiTDqYTCBocCNRcjHCB8SMgkL4dIeSDTFI8OBWMilkOhoNIAb4EhIcNssfMrAhldUCKaj76oORu4+KxbNpKE6Scc7O1NkNhlPk2SqoyOBY8nuWLKzs6Ojo729/YyuzvZuqJ3GRFOx0WO7OqJwoLOjK5qIx7q746l0IpFMYZAUQXbI5JkMkUpkMvGu6JiuRLxjbGdiVNvotjPaxnW2jRrdFR03pr2zI56AGjAR7U6koYhMxlOpRCKDE9ks/EjE493d3dFoLJU9Yyywae/oHNU2duyYMeM620Gcjk5gHk/ForF4NzROZXEs0xmDTICnY6j+yGQxRAME6+5ORDs7Ro8aEx/b2T62o6Mr1R3tiibT6VQ2FsdIqHZiWTIbj2cIUDyZxggyloav0KmrGxQCfROxeDLZncCTIBFUuCkoAuJZKE3iSSh8U1CCZFIkjEsGagOeI9iCBNEdRgKTJUjCNgoOXTMEnuru6IolUtAbuAOjNIRugJ5lMxleZhnIvqhyYQVAHiPAlykMYyU+G535pGVF3th4418tWXrZ8ksvu+TCJYsWnTN75pkzpvTkGDmfkyGvK6WpZ8+fP2/OgqVLl172pSsvX7z8iisvvfLL11yzYtnCZSu+fO1lKy5fcelFSxfPmTPn7Nkz+6f1lvJQKvB8OpFmZEXNT506ua9n0tkLL1p+8UUXXnjxZZcsv+SLX7ryyqu/dMWVl194wUUXzD/v/MWLF8zunzRlyoTx43tLyJWgBE8lcLHQ21sqTJo6c+7CC5ZfvHDRwgXnzV+w8NJLLr5o2ZLFi+YvuXDp+efNmTlr+sSJkyaUNLsAobFke0dXHOchSYpab19JlRYuWnrBgplTp81fsmzZRcsWXzB33vyFSxYvOHfeObNnnzV5/PhS33gNJYFkItY17vTPRUa1tUdjMfDBcWeMGpeRe8aXSiDVhOnnzF2wcH6/SsyYcebZc2dOmzWpIMLJiMom0wSRbDu97ZTIKaedGjnljNFtbWPao8lMKo1BDFeU4oQpE/sm9PUUNVkr9vRNZKFXXoH8Cmk9HY2mu0adesaoSOSU0yORtvYxYzrHdYJjZlMJO+6LWmnNx9bx/wVoAEuDiU70lwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="103" height="117" border= "0">


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí.

 2. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala len jedna kvapka, potom uvoľnite spodné viečko.

mORpjvla2XWtqGamWpm/W9hskD9FWgcpHfp6TqtLFa81dFdJq1fGkpq4FZaId5VYfDZy6E3O3FuoW9ukTca5wvBPeYjecinq4r93Xmrr0S4nAdLon0TS/vSQKMfDvkjYsr+mrREoUsI3LhtGcRcMfbF92Yaq8p4U9oF3WyBNCkqvqcK5iZTMiQ0i1EDGhA0dCdpITcsTBlVyVO1XHU6bkzvs4gtzAxFzE2MXBtJbk/l8ZqxS8sx8tMngjIknfPTjaxeawCkNCeNuTLVJKbX1bAMjpNgisfUGItWe3vOZAcpFuNSWUR+WEL73rkeseipoD0ZtzL7AgfQA1yNaA7ARa1HhIBbec5lEyygpInSVLEbSp+A9lJ4lZHHoomC0lRq9wjHxujvK0EWBZywoD5I7Bj2TRm+8emM1O75b0++ywCUo6SsHSDzcNNBezS4ou91I1hAZTnnkxlEPesQj7bh8G0xAQsXcPfe5zz0OoMn6Z4ecC53TZWV2XHzeS7vL2qtzC8HCBktb3XwTv+hb8w5AdycGl1zWYxGeUrewpISjQazQG+SU9NaQcUkFGv2vxHb0fFR29rWqj0mURkSyll0nc6uEK2I6ZqiVEDK4FMQM73nmzpvpmXSekzb9ilRBLbfaR21ruj2k36GALcezjCnlCXUjwH7RfqPUZrQIgPp5DqEGKc2DbafOy9J41Xc130hiqGX3cD3T17z1XUISL1V9xymdgE2nRMsGAbYz3uPOchzm5mJmIYFzLHO8e2OUailtlYko4eOEjT8jDAYG6LG9HI8Rg5kZ3xHjH+Wv4wnxom3gsH6cjqVC1mEGujOapx1ONSJDkZwWjIhQfbbEYZeez5Qx6t+sdDUqf6skmXkcf6Tohz/84c3upH+WoXlcDEz0L/7iLx5Hf82dN45HIRnxDJ8v1Q/D6aSaCMjNFeshNni1SwAxuiLpeZN67ogbxVZXEJ4jNeLYqVRmPDLK+vmf//ljL3ylgh/+4R/+sHsqt8DW9JXojXBjC87U9C46TQ69MpQ6cCA+OjpqPmOGWicaL9IJbh6GO/eUAeUyXzzLkNJAtX/xGyKIS4jzjiT/lKc85TgYpCdW6locMZY1mGFEa+MoI3UsbR9j1o6a4dwphzSuGcjjMQ8p8i4INVrMvXJG4vwWbrwEuxDhJbVvDXZp56ivitJwUrbYQUC4NYhNmmRIgGqbXNuy2LlWxfOMqBEyPO6kg68e7jqHmtboEgA2HW0vSIE895iP6aozK8/AN8o0ECT/WaiJa7x70IMedEysTzJ/+zJLzJTRI3hbcFj1iT5zAgGHbKRwmBCEHgmK56ihv/qrv9rmyPsedM/JOHi56FMrUnBh/RtRhDDp7D7DcLhdvh6sX2t77eM+BR/wh81K8D83smCQ9InNpkN8XvAgV//UlqLRcuSQuCvM2i2qSjiLWLN2lLU2pJ1pa9k1/UnHjvlAKkNNg3Dwn4m95z3v2WwqHBeCsODigM8WW+6eB1WqwnkVQqbvEUd0UFEN2ogtwtMFIIg3C2UUUxaUqqznGBkjgzpq/6E+pAcIEuXy3ECP2vIoF3UZsMxq8FfayEW1BXZhREsMeKRSjlTZJRW3B0oZ6exLvpvd7GbHEVaZP8aK/7gqeIqAeHBI2/w2vFGaOapwUANZUi/4gmrL/ONgi9SdbV9iDD3zz4xpJctfSifT1OabvnHWdajB2ELzhL0Z0iF0V1jiVnWA9kU4Z9qzZsM6TbV6BlRJIAZwYA+2Y6y9053u1AjXAx7wgEY4sHngbQ7X9gC0/m2oI0hzSmxwZlQZCBSEy7N75FGV1JcN1QMcgQBmxFgXiUd/tL25kYR/k8eBqA9vdC5zASmJp/aiF73ow/zNJI5Kbaq4ibizY5bzO8O4gKV0a+Us1bmFkKaNTVMPY65kq8TLOwIxugGEZIIE9zM/8zPdtuV6rmG2ldYgZpza4Dd+iuCG7dpFrVwbry1jA3gULjeX+IZJNtcMOKhezA5gNfz3PIJnO5QN9nsNMdeQYR8q42yehBmu1LOR7NrGRG4IDbYMfJKQbhC3OR7D7hcSF8isp78EMHctveQEwoQNC8QnjxdAkx77FMSOZ9SndEWdECAID0TVEEbWg/RlOUiQhjKmPJ6zW05+1KP73e9+7TfPIWiPeMQjmqpjP5VGNEDnJb67wK7jP1INl2yqqdaOys20PXBt6O+VR95UH9OWJcNCKuc3B809TZABEbLOZDoyD8cf6U5bJ5Bmii2wb4HE6xfRQlSTJWrgJfh2yGLQ2z+5KpA3R++jMz1qnCLwUtoq8veOM60Z3UfG9aX2Z7pR+2sef4/U1OS+vTozfdYJgjFpLHJ2/zxADmHgudeSue3vzhQcF4IHpzWYAOmMIQaSNM72ofIhdtTJf08QYFz13gHUGNvgwWlUXhCKOsjPM4giO+XiFW2kPN1BaB+EEZsQxDn7jzTohoIhuyv0cGBtfmZgiYitmTaSkEl0ZjSAmj9P3dT+9FRxxhJGQfqjo6P2jdkBcENBaTdvvuq1z2fenWq62qcRQa52xzWYYRo8M5gnzDodsXUYbgQ4D8cqdtZdjF1gibDM6tJnE9basqaO9tIvqc+zfc/FwQQqNbHYmVSIiweGCRgAkcIOCuHA/gEx4D2EhryolF6MogrHRwkdHye5tS4WEDPjrfEbImRIHtqA5OY1dPoCIaFBALVxuLtKGsNhU5aLTnVYgoqdCCJ8Ehw5KX6dRLroMcF8t8bsl7SCVBvzXgZ+E6oIdYzLo70VymCN3rolsZLppb+hHgxIaJ7xZU7z5AkggUvGvCQYLJmVlvKkdogED+ODKOdOOO94fghFM1SKNgr16vSB2WKzEGa40S5lLHGFEYzenSZBTeSrqvbWMgCIgBfGcoZPrqlxlMtOmD/iqmFLe9SjHnWMCNq1DLEsEZPrGVIF4uMt5L7TCx0pzRDr/tbnKYMoqqIYqDBPIYCE3vBOWohxSiO0+453vGOTFmWso1MWM2N2tm2xtd4liW6X8oQqMbomiD7CnKGOgQ+Moe4aOZbVj4y5AoeU/Lhbgdh74IU71eapfToba4h6kTrZ9dZeZl/UOg7ZlfKkvapRiu8jO0CvwgpbiMtpS2lnSwocqb09e8ysCiLyWQZ+ZnlRiose6Yh0cFV8iDDYQ5ggUHDXPEvpPQM8019NW4kETNsK79xBSrua4boB8rkgJGIQX+rVbmf7KQ812d0ymaVx/okkof/T0sbTrIqy60ZOZUJb1aaltbMPIpse/pZjxA2YAfPv0TEDcWab8vSBaj1AmdhYdWzWbmd9KeT0QiqdtF89oCz64QXKgFKZ0VkOsbs4MEZfSATaOpm7NhQ4GxR+VPc+VIrRu5GNcKZOpSN9zVATmVTng2e5GwjAoAg7843f+I3t/5kzZ4590iAydYGNbHh5Xtc2i0CoMhA23rFgDMeNaqMarL+i9jX914i1huEfJpqnBcjH2U1cDlh8u57N7OU5iXaxyxrYOs+7gGvVEOOAUgtzT8ABdpAf+MAHtrR5W33igfOclysz/p48gC7gRsNpARgQV/4BeaViErl99LkSRdoOg6u2PPEHvGs2M9UO1YR0x8igeCcxpvYWdHLNGeNqltU7WrGEbGuG/vy9L6Ja2zOylayBTqtwH+xMNZCiRlDDOCEtMfHYrYx2ym/VQ0AXDz30tVflkZe8mTsXtJKcBNbLWSmbevkNodOBlv9KbqSB2LpLqUFaotx2pS6WLuqxt9m57s3DuYJ9EbSKO/7OUwXp4MxmEAwMooSrDosdvCCdAozr3fBLeacCvqcQRNx0mDMibmCTxQ6KKutG09r63aWfCeIe/YDReR2hJhI+aArtbCbb8+mdbWEgqAiWBfd05RnD30hl7RG2fNd7nn5v9fmsEbJHWEacexc1YUnFqERziejLlQhvDvgt4fJoke0nPcdfRFw+7jBqPyEd0RmQ3kB6dx1tR4ZWqXjBt7uneaRJTolNT7VEQkV+0vAc9RfcQhWWWMpQjYqbB4lHbkG9BZTjne/X1Po65qN5GqWVkPQI7AwTrc9H9qjR2qtG+NzAg6AhmbHg3bGGUDH+2NRUI1MKdoMIP0A2aLxbFwncKDtJTJ3vGoEl+9Sz8Y3S5nPfeaMX9dcNStrXTopo81C8BLzFJ4ncPhxnL2mwJElVpDstNZwymQt2KIlFBfPx1m7vaVTasr06yQL8hptldFKvtdMJFmkqw3vL4UXCdBOoKo3qheWrEteoDUpbEE+kBCQ36tUR2DGkb7RLu97Wm6LWpN9KBE8iMe3DRLFPqP3SoRTGBWi35OZ7dq/BEU6QwGiYh5TGIWKcA2YOUPuxwTFnMBvttTL/fZ4Qsu11LXnETeLrqRB975rNDIqmt7XcBfCMnpR/xAmXYMZAu+vzHuFYQ+LZtJl+i41kl7ZUrtXLD/GBIHlRLsQNT388+FHZvA9Sf0GN+fzmQ3gXbggCMLyD4Fy+iwSH6I6vFx7fSHBALz6W33LxVEtdONYNoNaiEtMOQwaRFrsLdWP7A9IliHJYRNjSeOZFIktQpcYlplIltJMuwJF0ke97c7tEcGfXwBKkCSY39AB3tjEtcI8E3+AUKqRX1DkfBgjgN8QPJsR7b0lKk8TWG72WGEpP46NtEFSO4OlpoUbiJtehKkIW5CTU8CW7GFDPd5jh0qdtyB2BRAKuiWqAmI+adnR0dHD/+9//ONAhTqsiqXOlKwSAtIOzIWm5dJd0EBs2ErzwgjLYKFDdTIKWht6Uvjz8buRSfd44BwrRpHyvwkOtkQiST7UzDw3DVFGjIc78R6JQWhiNTw9G8zUiIvuS1EawD4l9hvhVIl2dYx1vpHIkZKQsjsAh8ePKAeQtUar7zhFzyNyBg+CM53/F05n+72qXhsHhZ6Z9mI8RcQ2I0XYzMwZ4HivZJVLGRyJUI+fZJGrMARyS8Maca4TowIkgcEg3iP661njDtfkkbkhDRi71Zm0BaQwV1sgplEPZHlKHWAnkpS3avtjtAuSSvIeDKxWShv/eVQBAVBk/nrGYIICqlDznPKd3XtKuaotZgzW7aX7vgttr9raRlDHKcxrghp0qmJCnAWwXUj6mCxgZ8w4TyrObum0AEix3PnXCTZPCSWHEcJTCPIvqmrRPjeiq/+pHosiYIqoLuVa0hhS99KNytj7fupu5te09JO3l9/2o7Wtlz9QN8kDMLrjggqYa8uFiENQ1POURv22fW+55MzknAV75ylc2aSwlLUR3tu9xUoV4JTLqBoJdBeIJw4Mzw8XBlWc/+9lNqqNtEFPdeiSuEFbPfFI2i4VIDNe//vUbsaMc0j3vec87PklAnThF0j9UX8LQ5HZ/b5xGJogZNb83b2vQ20xYUjdHqu2+8LQHOY91Ay/tmQD/YWg/+IM/2PDjIQ95SFcjU1o3ZJPna9PcsLZRkrA2ZlVFx7ZLfai4SWz5uGt+6G09Oka6XZvUeIQgOVGjnZZe+hEFH6kFI9tNfbaEWHWwewPcQ9RRf0b5sw0p7mcf18qv7YQwMYlIK/pvvfa1r21ez0g+iPwSKIy1Os8iRZEWQoaElV7TOsEiCWF/E2l1lkViR00k7UUXXdTee3EtEhl+R7SHvDJCkAr1hd+kIy/qJBIYRJEyiWoMwYNgoZp6SbHBDqifcry12rlzIY6IiLAkIYyIn5/RfOS7uos+Y6NbmuuaruJpaky9Y4ZrRHtJxdPhlflzR9v4aEnAbAe/ece8eTdqbgb0+mTbl2yGjmG6XNRxoV7qyfO9poeZt2N7IKVb8RKzHqKcbXvRCJaQ57Tr7UES3CVJbNc2k5cFD/eEI0LAsG8gJbHgMYhiT9PvKw24tZ2UA5FhvlH3IFovfelLj+PZuRnEe37rg+ROl3dwYnO5973v3Y4eUY5OlsbcMj3tA9lRb3GUpR6OyZDOoIt+SA/xhfjx/trXvvaH3eOq3UapXGSui3VGIsv0o3e9eTiXJpcZgimsrdWah7FFqGH8kYixTSGN5y1IqnLgDNFvkdSRtmdML7PjtlRGdQx3PsAR1kI7MgeCmtBdggwd4mJd2gDYwi3W8i6973HKmTK2woh7L6XppZsVu2fUTufBI0cZOJF3SERIb5oIjOIqd87wMTIuOS+cVklcwkI6Pfz1sqZMVBGOHHFujwPmLADtcN7g7llAgwka4cPLVQCNtyAhhFCJDIKNlADnt2+kkzMDHnwGJGgzODerwlXJOvNuIWq7EMAljeGkMFpLMgoYJWYA5guXDZiQ0pvj7Lx5jhPISBq9OmfpwRIzAi8guOCJEiRpwVvjMR4inpFQ43GKfEui4WiQzjaMbBTAPqTJrWVstcHMgqq/yOfOIJIMC58PUhoqJoiW6lOerdSOpkO0O1LMP57iqI3EGaNcNhskmBAoCA9uHjxDTcTdAwM+RBQHTG9r0g3DTQXKOTo6OhDXbAttgzCRByIJ4Mh7u9vdrj0HSIOLhwEkGV8urs3QQOkess/x3wcuzayZkzC6k5Qt6LflxTjMp5JzPWEA4SBcN3OE+YDNA8se2Te3qsY9YP4zpLh2fvCADaP2HDUzRTgXSRKzfYvY+yjrbBDQXRCpx833AYZqYfLS10v7EvXw3OvasGuRBykHyYdPdXGAyyGiUyZSFkRMB1aIjvGvkPo8tuSRJSQt6qYe0sHRQTgQ3Agd2sEoE3847HsSVxaG9zR6zydls0lwvetd78MicbCA2OygfsrhOW4pveNOSztqM9L1CNbmMt/vm6D2JMhdNgaW6pDBYduEGQLplpEBIrGhIs2z2wzeSAxndjPtz5JdsgdqBzJKmbI3NbXILoj+IKen5qvBzh3NpV2lWfE905tuS9os/7SJWW+Qt9gt8l095tGbyKVyIBggENIQZ+QAGQ6SmAdtAQgCRlI+EDJ2O5Gy2BhwO914/bTLOGSURRlIXs94xjMaPkCwqIf0/KdMJECOLGE7Q9rCtmW0W0Nrk4f0ElD6BWGDIOFzpgoKAlIHbaGN2sxYULTTqLbYaJD8sNFQDmUbpihtbnW+enM6Mk+szXeq+ktz3dtQ2AJb1lI18Nc8s+VbBozlNre5TcMB8AKpO08BKewwrxA87t1EJUWiZxNqaX30VPdeu0dlqD3ozJ93kbI+mqRmPPiMB65ObMW9S0iXRPC6WOug98pZ4j417SySZLqlECVrdc4Yh5fKWROze0bsrNcFjZe2R48gBJ7cYDL12OYdbhxIMBxbgeh45Rzp9fL2Jh/yKcLDmSEu1AEi627hPZxIgKiMvIOoUS8bAG4+QMjg1EBuQqi+eI+niMg3dUGgWEgQMiVPQwnxng0PCC1145BLPdRt/DUIeMbZSmZczSa+y3DUebO4Dsd5XKcyoN6CrPi1RFytv1e+dsIsp8f0fT7jOlXbU8tRAoMWMJ+0AYKVUU0yIIWO05zdZD4gZr0IuIJ9rW3v4X8vgou4504+3x6Op93gXDszasgW1Yc0+GZ8o5MaM0/DjrQFlgjqLCzZP/Zpn6tIzsLGIItvltvh2CpIj/QFAkLIkGhY8Ni9jBUGsoGI2KQgThA5JSfmW5cNz2aCHHiFQ1SsC/wAuY1vRl7K1/6FvxkEEQMysdbcBU3nXH7j3Y9aK2JLZEB2iBO4iN8ZEpgH4yn/Va96VZMUkEohpOAqBBtpk/f6sUm0vb0oj+PpVqCU6X2c4ntukNQzoUvSWsWLnMMlnMg5znwjCWxkXK/1LsEojUScMebDfGOX5PicGzPp2+XcGTsPUxXjn9pb9mvLyaERjdEW65lkCaSmEvDvEETwmALgQeIkZvtU686GitiD0yas+7Iv9rgUCx2i5F2Whg3GXQNHWtQ+/uNIi32L50w+ainqKf5iSDeUQ/sMh5zn9EAUiBHuFoR4gejx3zBBeX0Z+bB/gVD4u3GjD8hE2yGohgTK4JEZ3E+CoqSk7YO03N1IHW4S6ARMfv3bIGra9gDSYKujrUiiqNaowBB6DdvU9+u//uttTK5xjWs0qVX1G3CxZuDBhB5BG6mTVTqcmevTsLFtAdqr5MznXve6V1M58VEkBLexxMQDADxEagcXljwdTrp5ovQInvLRjidBQyprJgcRzZjyKXJXcbdXUe/dqCPnWjrrwZLIK2w1tu7az8qllRy0j8kVPWIC4dK+wX++jVXFpOMQy6WxPCc/4rjOt+Qljaoh+VnYXnhCHm6AUmKT4BkCG+IIYeEDIUHS8cwlhDe9x+Wo+qF5NMW+iWcsDmwvtAMJE+nTi48tU1XaeGxIc0iuEGjjtiHJeYoAoqz7EX3G1nbhhRe2412Uz5V95KMPBi7MoAs9u1lvvnu23X3gwNrzWveuGpSbgKqSjBnzzK1PbMhAsDhJoseDaqlS9Zpd/aQAs2Tu1CryZnPmrR00JwEU2U44EHZupOfOwEl2j04DZgjwLrBvRAZSxZGI6NwM0njxaxpoIQYQIYiBtjAWOcQLaQ3/MD5ITRAw3S/gbEpIlOv5Smx0qJCUiaHX9oArEEWRHmmIOiAI4BLHo5AGyYevEgSPcnWtSOOtC9CNhtvf/vZNskKtpZ0gLkennvOc57SyeYZaTX8g3EijOnnafuyLbnaI7JpRaAu/IYqGkqb/hOrOsDJLkvaMXbVnw1qb+9EmwxKujjzvR3UslSPz8bA5Yw2+MD5I3ERW4Ru8gIl4ZC5vfBK22Ixn2shmkJFvjYirNEibsO81PzOQV8raM9qfjxLVPmArgd5lErZAVWW054BMLGAWbxIAAzQCEDKImLYPFirEBUDlklmBFLpiUAYIApFxN1IiStmoEIZL1qkWSIddHVmpD8IlsVEd9I5NiCPIJ475ESEph3QQGiQo3lGWKiS/MTTzDmmSDyouJxgsi7ZDoI3IwTgg2UFYqZey3IDgOW1jdxXfNqB3e/qSpFPXytbNo1r2LhJVj4juInQ4F+mzp6QG40CKJYoJdjTwkPnUdUdTwL4hbZJ83OjRPOJcafM9JJG+Se6y5GUXKbrm+TD/L4m2S0gwmsRZLlON5TVvhZQ615BsBiqx7/nY9NRTx60+r+13pwaAOz7sYQ9rtinsPnDFuovFYgfZWJAQL3zGDKRHWm1mcFUWMoQPhCSyBciAZIMkx3iimiG5ILVxEB1iAEIjhVEGdaHCwQQ5nkTZeWDcDSQJHd+6g4iMGdDRw+iqMN4Y5jiQlmcQVNpE+yCebAJAuGwzRB/JDpufxmE2HR75yEc26U07nYuV+pD42LRANcXGBsFEtfJS45zXZPg593k2cat/Zk1T3Xh6eJcwss311thofWTa6iRL33TWZm6xo+Ljx9gxthKWLKeqvb1xmYFc225OpO1O9Zh5B1oIICaOF042YKTZPMbUa8wWIjZ6fxIb0xYx/qR1brWNbLW/jdrI+LNocVJkO9yQ2BIPiB6XwEIAIFKG7/GeTaQkL7MwxDASGuoYZeD/RXleC8e8U45uFtixIIy0g80i3TrcBaedqiYG7uM/+ZHSKI96sWdBSPP4VDIY8kn09CHTRgixUu1Mtwrqoy/Uc81rXrP5vBnUkfYhdWEXQyVnHFR181gXv4nWAVFWxUR1dofUjQ8ZQ7puuMNbF/GuzHIrYx/hTO/5bBk+EydS8mKs2SRCovViYeagZ7dLidWPZW9dfzBSTB0egjc/TA6m2pxmQZJXvOIVxxMs90mj4KgRs8TtNGAXkVw4SXsrQdtlYpaQqrdh4oJTmmJBI/ZzPhKXDdQ5NgKQoDJWFQscUZzF7Xa7FwSDHEhiLHQ2CkjLcxAD4zn/jaCBNKitjDwQSNrgWUpwBklQVY6dQtRAvslDeyBSSHXkwQD/mMc8pi0CDbpIWRAQThIgfclAjZMGATEQoFIb5VEGbSYffWRc0vmbD8/YwUQNdqfVxaXPHs8hstjgOBTPWBi8EEmXNEaKePnLX94WFoQTCZX2tnsbI9DkSQjaacEWPM0NEKU0v5lnJFiIP/O5BI7BzO7uWnvShYj5cpdd00G7BNitciBtGIqHLqaPdvh/7J1pr31JVf/7wX0h92d85jODkjQhoBBFg4yCQDPZIA5BI9AQQAUlDCo0ozaICtLIpCDNEFQCOIBDiNMTTUx8MX8+9e/PzbcXVbVr73Pub+j0Su495+yhdu2qVd811KpVPd/IdfsT1UzsDzUWfEfuMm7aFv1TmnrurIOGwcAEcAQKAIJ7MScZ7Axw7kHD408wYNDyyUSA74ovTY0EKY3mRmwbYASgICB5jgGwthn1NU8az1VD4xxgAPgh+TXlfA8BB9AlDIX30BUigGp21B26eUe0M4CHrB0uSrbvzMWlW4UJBHfA4pkAO0KDNqFugCfl4K/TlOfZarGWeyf5m0cCOX3oiQto16Z8wkow5GcmpE8Fdl0VhuRkefBcmxig80Q2KJloTwX2XlsB4aimVdXX66Q0iZJGDNtj6N67bt0P2T/uY4gW9tBDD7XByUCkQwEUNCrAhOsZiAAHIMKAxW/E9fQvIIUgy117jDPCHIRpGMRoIyTsU7DVLcYAJZMwmhuvhmDo99K/oqnGMUAPXxVxTYAi5TmIBCXK5zqcz/hpACw0OcxG/CiAKForYFhNG9cSAkC5WNlJDN8jEwz6fK6zDWkHF1WzoN+gY971nMJtr9UwGkt7x1jPcumtanCZGX1hu9H2NWJfSt9uOvT3UmpgGcwPDyMgm+sBiUX2AyWRvhjNld7SkPrSI5t75nCs1+6lUxqmR3t8DEfK27o23yeZRwkIMXDxWUFG7zvo+I0GhoaDs95PfEGYlPhG8RuhqdCnTASgufls+tt1nvxm8AIy/Lmu0/0vOZ9SO6PCPacvL9NJmYIbSc57UGfMPxaXA06acZqH1MmlUgAjwMJ9f/7nf96uR1NDu6Pe+MvM4pAxeZzDjcLkiTtZcTz3NXClQC4xggxQRnDgX/SdBEMGmPtT1smyLeC4bo1ta+zNxnEKgwQOjhv1T78hTHh3wlpsmypMkk55b3jFXHwZjK1/ts1mwliamTmgKsJX8KgOz6xwLaO+zOz4VkPXRtkCoS2/XgWP6qzsPXOL0s/QO1dnVrMu1kcthsGINuUic31XXONyImO2MAXRGgAxgMH4G7RvABHziXt0oqJJWRfK8Tflww/MdAJkaHuAoOswjRanbu7SY9YFGZry8DtRX65Bu6J+aFYALPcCuM94xjNafRkgZp61HXgGdcDHxsDhPc2fZqCs7YDfzN2pNKUBT2dx9e05CNyQJSe5MjTB/nYwC14eN/QD/xp+M0BU4ZN9mVpsj/9mPFR5st7X48lVJaKnMc3GTV5Lu+qvBMzdy7I+ozeuV8zvaqbbLyYOTcvRFSXQBRWCQbICquB1P7weyMxoZE5tHd9StWfPXjXhejTTNM8pSav/cfT+mVaFgU68FwPIZT4u1cFvQZmYUwxQPg1nAEhMYe1gcyq9zs6Z084UPpqjHANY3KgEYOOZAAjMzDnNVYNd9XOpxfAstBsc/9xLmfiZCDsBMHk31wbz3XZAg2RJTWoGXMdsmm3D8wmxoC447AmtwAz61Kc+dbWhiqEB+h7VsNQooBwg9pODyfszxACA/cIXvtAi5HmmwsD7cvzMBPaMeuDQO7eXKnCtjhvjzr773e82fmBShRUaaMqj55xj7GhRaNrDB5TthtLQBX4KmMXlAc4uqabLRFsLZ282rfqjbhXN2qrG8qQEh3Tm85uBj3bCb3xDSEEGHYNUPxqzlDAVHa1zn37E7MJhbvCsEg1SI0FzYwG7Eg8QY1BynhlSgOUFL3jBXea9c9YO/xvXm15ZU9V6YX6gEQJs7n6uJmUdOQ9YOjtJWfxGm8I0NosDZfF+BnH6LgIlJjR1APBxm+CYp95ogrRJLn2xbwSdXIKTWTSqhs6nC9BtP1OK2/ZXwZsP+99qHKa8meFOe3hoj2XQu6cHLL0xM3uOgdqkfkKg8Bv+uq6xZ13M4mM7GkZEO2KFtFAkmBnJiF8AStPIBr8dZzJ7DX6kMc/pv1h9fpoyfocpMCXpFDUK2h11Hl+YuzDpy/z4xz/eBhB99/rXv74FfXKMclxXd++997YlKPq3HHyWIaDAjAAmZilgiaauOUv92IQE/mBRO4CDBsSCcK43aNUIfwig0+8Kuc6SZxgjR+gG4PONb3yjxbnlKhTqRDsgaLmPZ8O8LolyWl5Bi4OeunIPvjHMUo7B28aJea2AldpX9Qv3zCLv0Zfnd7RP3ovJGPyLaGk5gWCZVSHYy3PVPbHKc6Pre+/Yc4tU0ieKaU22Wfrn7rvv/j7TcMvVs1pf78tt8+x/tV8Xx1+4LZgquGuz9CuMXnTF5OypxdVO792/1RAzKTAqewVoev6zlWeOylp5Vg4eJDzmGhoRviU1JVR4ZuoAGYANEPjkJz/ZgIkBz+ylqaQNfOYPrQYANFbLHOqaV06zs6UbAxJNBqDiXvxrnEfq8R2A5FqTJzJzagZa6gTgqCEBstQN8w5m433ctYl3pT4MBoOBKReQ4xloYS674hz1NG4N0MNvaMiHYOEmxIKV331PnulCd0M6Mh4veTzTzOT2i/aRGqx+QYjnMYnGezzxiU/8PsCyP9S2NVv30qmazwhURopB7zjtQqwihKBFmPL+6apaKWcvuX7cfsxVCTy/zWYyEFzfphqtGj5D21NoBl4r1+exLcdqz9E+KrsHtFv1mJU9omxLNQMIMGPmDZ8EcU18EpyIaccf1+E7gIF++qd/ujnSETgAG33HccCFe7nPDYM5Lki5ia87QQMgaFXcgymp6q4pCAMxSAE0BB8AAxNrXnI/91EPgBUAQ7sDjNxRCj8Z/jLTaFM2PhfKBpx4L55B/ShfPy6TGdTToFa0LfsAPsWkhLFddcB1XMPsmqY6dTb3mysD0DRNK54+ruyfNEVrX8sjnKde/GHWAn60k/F7XkcduZZzChVNf9sjY+P28N7s2tHYWPG9bblJINpZH/tKHVeAbcsfTtullsYxwe1CU0Gfhxckrdj4K07z3stsAUFvrdqoUWam5wygVlTi+sxk6tSy6vUjIZBT+RAdhCMVE+ntb39783Vhtgg+aWLQT5gzDB7uwcQxgSKDGqAz2wG/9YFlJg41BMpCgwM0AB9n7JyZzDWWgIVxic4WulLAtNq+NyBmGwG6ALXPpB6AjQvcrVfOWFG22W5dVOzA8RnGOJlxF2BlgP3cz/1cmwDAFwhQowWiPWq2vupVr7paguMz9cVxjDbLYN9qJuZAUgngOaRbQhjR9miSpsmxzU2zlfs45P6vKdgqjybP9c4l766Mj72WSq+MFRAbPXMLTH0H77G90uR0Yol2a3nOnBXjJtfvQc5mqqH5/VTaq3aumLN5bfUrrNyTdNQsXSlbqqaLHUOYAhoSUfWmramLmO0D4qow9Zi9e+tb39o0EkMTiCfDF2VoBKYiJBCYbkftguegUTGo3RVJrQwmYbaIa3g+ke/m9+c8f24OzL2UwzMAEN7FtXMJSCk4bSdNRN/T4EhnVXNmUEBB2wM4qB/PQRPlE78Z4GnZrGcFqDmP4CY+DbB1ciATMvJn+Eev/7INrbcTE/QVs5vMwGLecwztEa2YdjH3HHuOmrwyU9aPVtpU62JmLo4skSOmXq+MHqCuPqMn7HvX9Mo3O0fNAqwgaZsAw+j4O5TS2VA5gLbUv9uBUvOArrNeM7U9QbX6xdLhnDPFtD1aBSDR8pk/7K/JZWXZ0YARfccnfhq0EAapDnsT2DmFbRYJEzvqwxEwBEKPG6ha6yCPmL1VUHQPTX1Un/vc566WXgnWSlWpghPlqhFlUG5mqc02hIkBbbU3JlCsn/niDTnBrPVZaGgvfOEL2xpL7kl/Ft8FZAG3+sAE29q31BMQxeT0PdzU2AXZmL30M9qyqaBzMmOFtjShvXy/KvzPPZ6qQHe89J5De5pyXT6QL2njtp8sA0BVLXeQNsq2RgCv0jmcfjNaUbev65nJwPW4jZ1ANSrH85qRaFcMJBzxmE9mLBCIBJd8HgOEyQKDSq2X/iCXPzkA3TyV8o1ZgwQMNxl2lgjS2eoaUMsAdH0m5bizNKYn2oi75uiD09StKwYkGVrz1rqppWXIhLOKvENGn5sehusNEOa4mR/45BgglrsPpc+KNgVo6gBLvlKbcxLAd3HjDwWGGXCdReUY/kY30zXN0IorZ2aOnYu2xs4q2O31n/WUg1RKDOY226zHDBVpPMsFmAcMoDQzMxOoBZ5DcoxeekV1XXl+vWbLZ9YbUCvPqIBWn2WDOzC9fua7IzX0Aw88cNcv/MIvtHsABMw7+oVsDpg+aGEQEh4wIdYHX42qt/2UHa2QcgobYoY0TR8HvdqUmhnfLy8vm88JACTmDO3jLW95S3NoG8bhAM3lV4KMJpS7YAvIyVMZbwepwRmuIYClfxKQNlUVpKkniANK9otATj1oO/KwpRaIWch33qnHBz1fmTP+HvO45QriGYfHcYQP2gTPJCYuTeuRK2dl8M+uP6qx9cbGUWUh6zAbjz1CQLnG2HY1sYLuggt8CTgtofRjpMTNjqqNCPW0ttrwI63G8yNg6D2316k9gKlqbK/BKoPmgEr7XD9Jxil5T0aSa6YwE8fgIZFdXuO7pKkp4V/BBAHAuB+fE2YnGgR7WQIGLgK3nL/927/9vj4QTNUIXAVg6h/uJ+kiQAQYwgym5zEcQs2G5/MOEOUxADmPT4z3zIFo+xm0a13U7HKRcJrONeJeIEstTLNOvuTPvSucLaztySSKoSGa12pBvqP3KRwIL1ELTb5w0Xzu8l15SQDLOiSfGO9GKAErFt74xjdevUe2Q48/9ygI2XZVCemN4d5zZ2NyNpZ64zGP1fJ6INtrW/odgSl/puOffuNcy5oBg1eTSAnXa4BTaCZhejTTZHr371F10weSMyQOKJf5+P6ZHTU7KAcSfzTsH/7hHzYg+NCHPvSI8tSYLIP2N3891zMT94lPfKI5kWF2AA1CYwDICGXQz8XgNDA08+rroMfhjdbN8wEq4rVcbkRsGd8JhNU8A4Q0x2wLyjaGSH4g7AOgoC4MzJyoyNk5SFDL/lGbsb45OZCmtCsWsp+y3dM0VgtFIFDmz/7sz9719Kc/vQHZBz/4waZNWmYmVrTf6APaiPOUwfVqXoJ17k6V4JPtZV3TzcCnm2y7axb9SR8QomH7zSbZThmDqc3uvc+2zs895WzVeXY+z6WVaF/kjmEtCYK73eSi5ZSaM2SdqZ0j1N3zonlNT+M6B8DKzDKjmSMM/jSIkz81DgCEdtOvIsmQTsG7IFr/k+WktmuQJ8fc/5Jof3c60pepD0YAIHSBT90CqYnZwZRHdgPMUO6lLm4fhwkLpZnUY9KcCEhpi7bGsiP8fG5TmGCWfi4pzUt/p/aQmrXHa4Bp1aAzYy3vTgYOwiKY5TXX2Ote97oW8gKIMDliW1m2wGYGXjU0313fZWYVUbOzbj0+VYgpbHwnyoaHEAaY78zIVnCcCel8zuoY6JnJo2eNjo80tS0alb+HtIjoBwWifK674QKGN5jPByeYeWwF2Wem4tbLVWbYAqs0V7KMkZ2fA6LWUyATqIx/QlITAmGZnGOpDj4PIu4BCii36HP7M8IRuIcZMwaHWVcFSTMNOAPIPayRxex3ITbxYzyL9YomxIMMevU7pEOc+378x3+8aRfUgQHDTKeOcszLBLCRiZNtnxoRxD3UGybS0Z/mSmoq1ezIsgR5yslQiOSFCnQCpELB93/Tm97UwP/y8rJZGsSTGXvHb8xi+o+Zxr/8y79s26alO0Fzj7rgP+YYZdAvvAdCADDsAW4PjCtfuaOQJjPaGMAKf335y19ue1TWyZ2jlGOnZwXNVvOs0Oj60Tg/h9KB8HEbxRQk9D99TD+1oFk7MZklzSYrdK6XTuqpsiuANgLXI9JDCYwZ5/Q6Wgf+IYAexzcDgbIBM0JZmN43RohnuPzFrBKZggcwQvoKAJpytK07IhlqAHjhw0Tj4fdnP/vZq/dS8+N5hl1kXi7NFNZjIvFZPwmQAZ76uzAPXceY69tSa0qfVfqr7A/uJcYLAILBnN2sgJXanNpur8+8Js2sNEcFiQoWamYIFiYmOEfd0MjSCW9mXgAdsPva1772CDMlZ0kFHYOVjeRHwORkSg0DyvpV88ixZDwa1/Bsspu89rWvbSm/n/WsZz3CJ7tX86rtOaNTrZpzAO5eUvAzXuQLAY1+bRMASC234HJlugzgDVX6SKn1HAGRlcbodWqV2EcpNQj+DC5FMgMoAALHDBDVx8UaQXZCEmCQ8nyyZo1y0BAwcwh7YecfBgGaGbFYXst3NDun7tEiiJSH6fnu1nLMcJoUMZ3fztjZ9rntFn4i6oq0onw3IAGYAVODNGsb6lOqfql8rgQoYM4B1Dk4qgZc+6+Co7xWZ/MyXKIHsJbJdWhdHNMH5jVpxqrF6Ti2LJ/Pd31X+gq5B7OT8wp9NcmsSwWHFPy+L1T3CHC/UrV1nm+5lXpj7yhorYwl2ybrM1M8Rr9H77MXUJ2NzuV2ho9dmZkuFk7JqOQQ0LICvUYZAU49lqr4TNOr5fSeuyK5RvXp+QI4RoPQMGhf7nqN/0qHMW2CZEB74o9lQ1yPw577XSgNGHEOB/x9993XOgEww4T83d/93SZJ2BINMDDlL8/+zGc+c8VE2XFqbmmyCKSu1cQkAnipMysAIEMkHKCYgw7S9OHkjJsAkUuMUtuyLQBY3p3nq7VmCAWkLyojtqu2Zd2kGl/GM/VBel/GZLn8ivpYxwS7HJTUlTJJX4PW6iRKapDea4Cry63cyo/rmWkWXDOovAJtgoRgm8+yH4kRfN/73nfXr/zKr7S+TLBQG6+mY++79/RmJ0fjoo6N/L013mfH9yozvfdJvHAliUvBMh+dy/EujP7XRII5nHKfoW6tVILESIKM7t/SsHoN00P2o+pzrsNzrSJ/TusDODiWNWFMFMd9tBdMjpOdzBMs3KcstDqOY44STGpiRaSx8U+YgBDH0dhydsbBmwIlJVImFDQFNZoc5ilaH0JKZylahTnCGKCUkXsDpATuMVVqW05w8L60jYkfqwafQJK+s+yrfMf03aV5m0CR4RmWy3dBO7W+XP2Qx/mOkBF4jT1LTTAHt1Kf9s1dvLnfAFyvtR1sM5/rxJH7OxoiYoYOTHbakRhCNPp8R8dlAv4RmgHbXuvmVDP1SDm0A8LaZWDyVmLPhYGOOZBy9sWHjqaMj1S6x9hHGmgFKGf35GDVxIIY5GywwTpEJDhM/J73vKf5vQhyhOlYFymg4fPA4f7ggw82psc39epXv7rZ+EhbzNaPfexjV8+iDmya+9WvfrW1uzNnuT9hSqVcu+cMpjsi4ZTG9wIgonkBWPhhOK8Wh98NMHMjVQfJSDseCQpIH5OJCFNrs97ZJznj1zNjfM8M6ahajoG3CRgJeMaGpbujrp3MGWRzqkGplaYA9zvPhh8QGPQjY+M5z3lOyyyLb/WP//iPr0Ay0y+5AkOgBEBZ4M53tu5DGKQGDqCxxpZzCCIni1LjlWbj5IhJt1ezGvHGXupZTn6vIOv4oP11+UhOjl2Y3UBmomGN2XFw95ixV6mZJrfSULXRR50wKneVRoAm08O85g9jkTI7+/AHmHGOrcsow1kvGJ2GRssF+JDEpoQBVJDILq3RZ+M6SQYW5zOg1gGYcVi5PtF9AehUgMy1lGiDDDIAF1PX5TIuEqd868C7zZbQzECO+2kLtEnKYOKkpz0k3+jf8HiCmVpKzaGXpm9S+sd4LqDCp/th5hIq+aNquDVjRQ2L8A9tAJ8c7wzQ0P9uiowPUuezoOjsNDzg0ia0Lu5TY0Z711RVeeBe3oPgaMp4/vOff7WiApDco5nV9hq143XS1rgcAVkeSwxhnGCOM77gfdpRTRrTvIUlwYjc4EYVdoxmQGWsPbRXa+q9xLme0SvTe9PBzfsDCjARmg+AhYZGECvaF5oPAZk4vll6BGhggrKQGfMTsGCS4E/+5E+aqfrKV76ylWGMkkt6eDbfYVzO5YYbuU6QOnGO0AD6g0HBOXx29B1gxUwYHfrsZz+7lUdHZ+pm6sh13AuIMqjQ4kx3vKd/qDvvyGQF5it+DEE3AURATlD2ffztPWpeOQtq/+SMegKvgCTIo+UCHoQ64D8U8DXtGAT8ARgf/ehHW5mpPVm3BHgzhxDIbNolBBf8wPMQXpeXl60duZa2yLg33RLwAP7RJz3pSe3Yi170ogaSlOG7udSMySX6B2HIzLOa+FHtx7qccv8R2us/2yoDgcxvrRjzyPFnkoAL17bRaW4o4csrbazQ3kpViZBSb6Zd9UBnBESj35XSfOhJhRpXp78GUwog4Td+JqSq7YJpoABgcGeOe2YhkSZuKMugclrZweJgcrbR40phAzmNfwMsBSXu5RiDl/TFgBn1dJDnAmiOGTvHdTmQq1nY68P6neuY6FDtz8kC285YOAHJegmeTg6kyegzKq9lcGuup7S9aGdWWgBgL33pS+963vOed8XkLqZHqmNus3wLQDOdTPK4z4IEXICFdawMJjQy2pA0P8xUA0gGOJtZF5PHPqMszr/4xS++ShhAX7OCgpUdPAM3BqTZD1DyyZ6lPDs3NR65anomWo6ZVUGf/D8DwNH4PQpaW1oaRDvQ3pwX3Juf7Hvt5m5jFzXWSLU2F5r3Qi9WqA6WPJ4vUhtnK9QjzYLR8RHlgExfne+ZGgQN+NSnPrVJX1La4PdCqsJkSFxCKwiKJQ2Nyf4SkACbP/qjP7oCk9qWyUTW3edyPRoWJi0TCwS/AmZIbDRH/CsMMGZI0Rjr7uHWQW3PjYIxmVxdkCBSA2PrIM9241k8E43RPTk1EyswpZZWmTY30VE789mp4fk+mclFnrX9qAN8Sz+hPXEM5keo0A+AL0GqzkxKGf9WecNd3/lzfFBn/KloYZiKaOQAmDuykz7bd4AyK4ZtopbxtKc9rQExCTZdLM0f91BXNHdATfM52y55qefeqUJ75E7Iuo58YdUlk4CZ94+0sS0hWanWne9o1U7GQPabZmYDMxzIMILmj0ycJkNqDUdor72+pan5gr3r6vEVM7RqkP6GgZGgDAp8U+yR+G//9m9NE6JxYUAYnfZLIEtgdFejzOPlM9JXpE8HIDN3Pn0CaMDgDkqTabKcCG0PUK25tepvBoNLciAGHvXPzLC9Nhn1C/ViIAMamJrGZfneyTe1zNTEUitOZ3nVKiyrWgvp03VCgjoZaKwfzfAL21cfVPJLAgQkoHI/QsBF+AwofJKADK4HVh5QJhH8uBcQfIAbJih1RnuvwbauoMA9wWQRs9pkIbFe8BUbHfMef/AHf9BWdCTgHvWBndvUnGlup5i2PVA1BhCST8wTh8VE/1zgX3CAmBlgNJV+igNxRdX1uhW1daRC723IKnUgB5yr82G8n/qpn2rmCb4mNDQGDQCXs2Yya87CpYabf7Xuftdp70YRONndxoygXGZOMXdIqZ3mYgqhChQmTvR6Bo0L0Eft3Ov/LJP6wUzG5qXfMc1JKU3QDHj0XLad75GxRBnyYH0ybktzVzCF+XOZkuVmzJ7lZP+ltmO5fOoK4D60YQAOUGOxOD5RNDX8qAg+w2V4Ppo0k0cIJTII28f5PvQnQtNNYQBQIwoATCZbEJoey3fpKRkzQdSj0fUjTW10fvZ7pLXN6pL3wLf0ge6N9Lm6JrkFzeqYlhFsKJnhaIzLitQ/1d7uUa/Rj2iGtgWNCOMSZkHqFjJiQBm5ntpsahgS3wU2j6cWo//GzLFof0hmmJlzxKw997nPbRoB2lhqP8lY6XAX2ExWyABkoDjLVttqi3xHmQothEHrUjgHmmCR75YmaPq/sp2T9+QdzXP9uhzPJVw+J0NAIENIPKZmVLN6QBlEDPFM7gOYMKPzWZATJzj1X/Oa1zSNnckgNDOEDEBKGYAbkzTvete7WvwYwsgMIQb7AoxoFfAWYPbe9763aXYup2J9Llo59zPDab31i55iMZ1KPUVidO5UwveshuvuWZBhL205Eyoaje+AzLVqe0HgHFRNjNHzR+ZjrxGPaJUONtNP84mvihktVgjAYDiBldgJgDW8oNbBdk3GNAkiYMMgwNeGWck6SyQzZiWTD+7qk36l7LsaPZ/aIGUjtBigmpk9mgkYnoF2yrtjQsFkgpCaV651zDIFqZw9rMCe9YYMEcoZzgQ/NbJc7qQPLlN2p19ObSt5PH2ZlIfwYM0nM5AcdxmTu8hbL/O9IeyIHYM3cBMgOFwPCjhhjgNWjDUnkQRQs30guABIrnUtKPej2VHGU57ylKtg7lzHeTvRzPTcOw7zWnhVs9J2U1jDy609uMF0MtrsGX3sDacA26rZWH1WeW+lnkQ6AlojaeL3XBlBO2AS3HPPPY3BYM7Mk19nnayPZlT61VLbBWQw25785Ce3jiHWiD7BpCQMBAYHSDNwNMM3MiK+Z9q1dWsP++CMmAcUZwxW+yw/3drLjSQyMaWDM7XDbOsEWAGENjTdte8mL6bJmnVSC7QdDYngGpNB6meps63WKeudxHmc+YRkmOvPa1O75tnmhyM7MDOluCDQxpgBZbLF9bAIv9/4jd9oAPfmN7+5aWT1XZjlvP/++9v9bOjMkjpdP5ir/CZcCJ9nXb3R4+keP/coTfe8vh7P9l8xQ2t9VsZmDyvkObPC6HdUiXDx/oVpkn2pXBRr4XXQVGAbNdQIxHozZemn8Fg1U/N7mihZzl7qzaz6rPSjeB71H1MC34a7EQE8MmSdEU3tSXMrNSi1C0ABaexORvxG4mOapOacZtpIyGSd0wxVW8nn99pMcB4BHW2Aj4dVBQCjySXz+fZVgm72ac5KptM9wcf3FejSZNWcrTNp6RZxciX5VzAzNsl3rNoffcszU3uqmYYhzVdADUEngDLxg3ZHf5oTj8k2wJFj+DGtS4aZcC2Ah0boXgWAIXyGkAMccTWY666nBMxcOyPLpXf9zIzcGmsVH+q96fOqZfXKds9UNXzIMmhT2ugCn0eqzlAuH6mNtYdGEv9mm67nIsEMJsf8IxMsU/P4NZyBzM0rUhNwsPj+ACIOYTO1YrYRREk5zIxhdhCWAdOnz6k6rpNycKb2oxmrI9xURAKE75bl1GNJ1BlNgbWZ+Il6/JEaj+BZmTEBJOPiZPIM4E6tM4EsHfa2s4CY4J1hK2nmKxRylpX+YGIMky4BrccP3Mf4QVvCtCSBAAHN+NHQpHg2fQjgM5HDtWRkoT5MCvCXVoATOmh1DGBAEqHB2KTNeQa+PP1EBlvXPqgKQ/br7UJ7cIB2YGwooNTKGW9osm3fTDqORnPRdGbGrA7ZRPeZbbz1AjPJkTRr/OsGxF75qTlgFpJ9AcK8wH9khgV9LLkwWlPVGTHMPHxhhDjQQUhj4o1QowEaztUdtxPMUuOBRqBkH/J8JL33uRFJTyuGqvmSPkF4hvdz0Ty+PZ+dWlVd3ytYqGHxPdspJw0qn/g7pbJxWYI992aKo+TTqoFnnwr4Lhq3/1wGltly07RLEIVoD9ZtYmKiJOCKABQBHgai97BvA5H+L3/5yxuYOUAzkBmtHFOXCadPf/rTV+cZuBxPV0NaAAliPY3oVtAIVPfUp5q4qdW7dO+CL+ZRsnFgCLc2S1/PXmRfBbxbqa2NzOVefTJQz8EHY73hDW9o/jNS+BDgmgyf6wT5jjaGxoUZQnwRQZaYDgZjMtWPlDetSZqtFXh6JnFPkzbDqf4y+nzPLFj1wzmbmVqUz0sQSvBKvyFUd5Myw4ftrB+talP6JgVEn5sL59XqIGdDNW2dFMiZZN/DdOJoxWjOyQs1Pq6nAVE2bYOgIria5UjwA8AF6N99991NiOCiwHzE3ES7JdYsLaOMtWPCiVltJgXwuxHnSI48tDWegRsi2/F2077ORW5mopCSp2krYy3bhiZKphw0VQ2v0nKkSaU07F0zA62ej2zr+vr8c4HiDIh9Bio+fwAPDAmTwZy0mev6FA60IQDAQMHRz7IVtDIkM4zpzJmDyHxyFSxm/o1Re9uvpk+BqJ8mSn3nGcDzx8DC+e8SnvTnCfLem9pptl31e2RYEKRGlGCT10JqvAlkpvTJOqWvLf1zCRrWF2GDQBHwK4hlm1R/Lc8ArJjZpB/hCVJ044pAO+M+NDXAjHZj9hMQhy/MY5ZtxHtxnCVREPeQO4/JAUxZgmn15/W069qnR62pU6k3rnvPnQExfjH3bU3N24wjWAcXagBqEOnb6D0wH9ybBckXGN37aJEgaYIgNWA6nMAEURJegbbm2kCctkjRy8vLBnhIbMAP3wh+FnxwZLwwG4DpZDIRYzXdoNRaKuMmMAgemrqaND3qDYrU/PDZMAgBwwxO9bo0CSsYpTaZ5nOa01mObg/bwFQwXmd0f5bvLHy+e2ovOXHgs7gOIEKoEDrBXzVTE6Qr//o+lk0dmSTBXOQT8CekxdgzrocH0CoIxmawWn72W/qIaAeW0DERgEAhDMSEAdnnd4K/bC9Rf/gNoaDgsN/83kIz9IGkWu9UaG+wQFWi5fGZzV7teiiln9fVZ1Rw7AFuduRqZ+7xKdT3zNlLmJfssvzGhCB1ECYk0heQIrgSLQxJ/ZGPfOQqjogcVwTD0lEZP+OzMsiztnlPW65atINACS4QAAKZpnmrvepvQFqATa0l+zDfo6bcqdqNoC1pFqf2JLgZPJmZeNOHWDUmAdBya1sKQCbaRCDVCbAEMsvtUd6DdveMZzyjlQcAsUSJZ+DMRojRB6ztZUIFPnC9a6ZTSq1LMxbCbGUdKuDIlnqAXAXD3tjrjYPUmnvjoY7zxIS8ZtQ2o/HeG7+jcepGQ7ZJPt+JmguQPRlJ6bcH2WcNMAO9OjBXaa/KfB2aYJaXU/0wIj4vIraJGwLYaF9MSWYsMTkwO2FytADMGmNmVsJMahv2zlXGMa11Amamd6r3b5nrbR3c9+qMz4fJI2fDK7hmXYwZ83w1nVPzrHVKYNS0rFpfAlMv+LZqLDWsAf+W+epSiPfavUd5fd5HW5l5A63C+E3qR0iPWi78w28nHXyXfH8+6UOAi/qikTkDmu1f62D9tsbM1pjvXbfFK3vrMiJMcf3RxnzqPzV78gWdB6BlFDukg23vQ7ck+tbxFRqZR9JIg7su4nmmaoFoWHcBx9nPoP/ABz7QgMzdmDA50eQwbWTw0Xv1wHjERNWU4jqAFE2QGTY+Tf3d03xWyBxsDE7KM4jWeqVfS0q/bLoyEsxqAGtqDAlQPcmemlOGslShk+2ZGhrZUQAczD0na0a0Zcrlcbe6w4+Gds5kDw59/DxoFPAJTn6+u/AfGlkY+OKYcNL85NM07mkt7KVe3/c0pzyewuTclJok35tP7Hv8oTXhNU72NP7hn9LA6FoZI52oUDbSTEOoFVo5vkcKzq5fHZDnpFxKo9PY3GZoLjAu/jO+w7BIVUwPmFwzUJNphWbtk+Ybzwdk3GRY0ElNaNQ/IwalXMoA0BhECEP3NEhXQWoUlllnxDP413bMAZP81/O51Tr7PhkUnFpgzx3CsRs3brQwG/rFnFmr2sboWt/V6HSe4QJ/JgFI6cRv/F7EjzFZIJDmINa0TrPK9aKO1fQf1dnWXp3PQbPyZ2N7tdxq2Qne8FpmJc61uxcMOhon17G50UI26iw0Y2ZKrtJqB1y3ljWj+p5VYrnnIm0Kk+LPYINXptSN+v7lX/7l5pdhOYtBtqkhSStmfQWjnknFMYSVGqC7rFNHwKjSlk+Ics1WmzFmdWIiI9u5xwEnT/mnqZCO/t6senXap9CtJmed3UvTNgHCd8HZj78KIFMry/fpaUgJ+NW8zgEpkNLWaMQ8Cy3NlE7/8z//04Qc12Hm4prIfUxr26d5nCZzBpJm32e/zpSOleM9Xpvd77kRn87u8TrrjRAg8iLfg/d0c+CmuQFkXKTkTidtBs2uVmBGowbdY+IcoSPl93wmIzXb42hAtBmpgYgHYgIAE48BwxQ7TIy/AyAwMr2GxZyD0rziOZgwaFBoA/jweBYaIiZi9S1VUnuCuI7y8Ntkll39F4JTDXnwfA6yBLp8VgW8vN8JKts7B26+e2+VRJbrDJjJLTH1XINpPVYE9woJ0gw6NDKX5QioCBd8QaTyJlMK63Cd2UxTM01jy5QUohlAfA7q8Xsev5mEADYOMAUXvAhvt/XHNDJSA03Czs48UTXiWcoXqgw1UsHtkNls5qicBI6UirWze6bEqPHzmbXjlHJV6npOCc4nvij8jmx4AUAAGkgKvnMfTIyzn1z9OoGTOVPC9+rda5dRO/bMDDfYoI6kqjEEIWO7HDyaNGo3LucRuIzYJ004EtHQlIwVy/bJWLGsZ4JM5i2DEmAdmJzX8Wt7GWSafZiR4dnGtY0gUmzzxyBxRYTP7PGSz6q8aN9VHqozrab/yT4XmHD+k7GYZyP4yJ+Hpli1sdS+khd6M+FJRwCox3ep9dfxmddk3UbjvUc51rPeWorGbJprkGMGXLfZTMCMgzB8SqcqEUY0U0dXrq0V75XT89dViXyEKgP6vcYUJVA4aB2AtCHR/ATCYk7KcA5oQyIwMVy3mQumod4EwKzD6/t73AGdaXac4OE434lRItbNPncNI1Q3xU0+cEACIjjLfc/0v9lGnptJ91q+x2ugrf3h95zNHJXt+ZouJu8DwNxVPAFm1LYe742FkcYm3yYQa8bS9skDZkzBf8YsN6aVzm2fMYoPrAByLpqNz1Ed8t7Z8dVy+E1bGKydfkLADWWigRlSwClPZ+TqbjkrD+/ZxCvSoNdQW887l1k6ejfLruESDg4BDH8HAY+0H5/mVcqsp3zSCXzCqKSKoWNS27XM0QTLHqrgyyemVJaN7waHN5+paZjWJ9cipk/PtkH4sZBaXw8kaPRSZY+ArHeNv1MLyHeqYRc97SmBsgogNGbMfMDFfGOZkjkF+Ih6wNe7XlDnuWhe7spdt+Zz+z/+MrgWc5M+MlGjwJfJP88xDvZSTwE4dz2q9QWvQfo5BXnawU2dLzAVdA5nCuhqvtUK79G+ZudTbV25f/bcCnKnNLaO5DRrbCPAi5gxlpYAVLSh5lf6wjIHFmsxCaQlBED/TJp3o8wM1n2P6eAg8jtlo4HwXJgCv8yv/uqvXmmKCRC5Y1HWLc0jNDNy1rOCwQXU1iVjFgWbCjqeg/SlZWhQAlm2Tc1Nlsxe/bsZBlJN3d/6rd9q/kujyaUso9fu1eWw0ifWn3ZhRhswcxNi6805BBzAxcQAK0h+53d+p9WPxeisLKEcZ7+rb3HGC6fQXo3qXM/svYvtlLnuBDSCk1sbIwUyUK+n4l0nrTbQdTVkZU7fN/0+NBqal1KThcMAGsyJVNWEgDK4098+A4mCb/Ly8rL5QwS7BJ+jdc/6VwanfoSC0OlIfL4zUHCepgaXvqycKRTAfB/agWO8e/WpptRO4Mm2yPrn+TRVLbM3cLNsASGPZx18L9PCY4kwIeKKgLrgvWdhZH17WuSIBFWXj/GbsebuTNSHdjUDC32jcEGD5D4mbNCs1SYzrVGdOLoVWlrSiB9Hx0dl9AhhjOWjYIUMgUJA044XxNaQd8lClMw5ld6raFKtXE8Nnb10XlvL2aORzIB41IAJAD2pCgAxEHCck+rH0AvCEnTopu9HENNMzy3Y0ODe/e53N63ul37pl1oH5c5Bq++Zda/kwExHOGsDWcROHi18ZSx2Rxuv7ZMJE2t2kOwfF/269VeClgMsAb3OrtU6SmkW+iw1pRpAK7ilBpkAJw9TTwY/qzLYng8NiPAH3Sm5EqI+d8a/9fpRf3icP0DLBJzwEH5HctdRF77DZ7/927/deIa25RrSBZFOm2cwa0eWFraoMzuxs5q+c05erIylGdX32tICR5piTyiMaPQMzHQDs+k3U5+b9adpZm5sSyObcYCGFPlr3qw9FVp1AK40zqicVWk0e2Z2vkwhOOGkxZREQhLcqDmUIQu13Ezdo/mmRMUs+853vtNSMjOwcinTTCisvGdPazBPHaYlyR9hCmYiqYepl722ajW9dqM8gBwtAnJjY0gGM4TCVN11MxFI3rL8uswqzQ1DGGrSUHkTJlc7drMWZz+NHCeGywh/n1Gzy/Z4o1JPix8dt566HGgH+pw/NHSSC7ALPXXkHGE8zjwLwmgjgB/vZRJPFBBiFc3Am9pZdS9knUZjaVWRGIF4Twmo168C6+g47ZPCL6/TJdRWABA6QGwU5M4x7uiTDDXSILZoD+jsKTM/t8ofAaEDPk0ey4TJHnzwwZZkDzOzmlN1gOYgTG3NwSbBnLQ3xxAkWWbvHfdQmo0CCxogjO32csTAsaxGX2kOtroSIdvH8AzaxX0jfuInfqKlzHn/+9/fNE9IX6PAIrPJjKn110SKdVmS75F+vdQYaUODd3mWaeA5j4AmxIGdjzCrAW/LmvHyuV0alEe9qJ9OfTRaZi0zztCYxPTd8WkiCCPg2UuT0Br7kx3TWeZkunXrXwXViEYWy+r19h3P+PrXv978w2SJAXR7s69b7durjxsha8loQcJjAH4DM2xxgju5wJkrpeq5gu/qC1yHbX+EAe0EmTsdzBynkdhZmgBRExsK8jnNX/06aQpp6uhzMvbqm9/8ZstJ9Yu/+ItXey0e8ZtVqnFIMDd14ZPF75gtDAiyd5CtAzUdYSagOKPtu9T3YbAZcQ2/sMbUYMbcGIdy3aU72zX9hDmQ5bnc2FfKUI3MSUYZLnqXV13hwEDiOsxrfISWAyX/pX/uukhwp24EqKPpU3cGKAKFtgIA6B82ROGd1G5tn/QhMhvKH+VSHllZ6AP6mL5MHqhm+TlopLXR7n/2Z39219/8zd+0zZHvu+++oWU3KxuqpjJ8B3+5nMm2yEDaC7QEb65peEdqZKVV38IpZdRr9pQ9ozQt+WTwwSDEjBF6AZBBDsI685jmZHVEe1zTAUbD3KPT0Y64Do0Bv4nrHE+l7DOXCfmOpJ1BmsMMpGNmMgNNgR2gzE3GX25hRnvkRhz4DUnvjclNefjf3GrNLBpMjJB4kvt4V7TAbMNsO6lqg2qJ+hwh1+OlX860OJRN+6GhoImyiJ9y8I+lX6n6166bFGho9l/5ylda+/DdbBcQvMEf7cqAtT2yLwU0yuN9bRcGMu4D2txsLZxjeVbeUyMGzv2OEO3M7lHEfQGw1v0IpXIgHvHetJOuE33SamgXrrqH4VLF76UBOkqJ5Odu0GqXz0Axz1VfjaZQhlEQS+X2bLmxRb6LjmQolycpWdU0GFSYBgwygINtx8iiAQMzk2UUc6+OeyVbhlaozfDHYGcyAM2K2di/+qu/apoBzAcooaVj9nKdexbwPgA611FX9vNESlI+A4mZQQfPjRs3muQ0DME9JL/4xS82sxrwtB0NGuW8fh/7AdJKcAYP7cWZRxnYduG5OMMJNP3RH/3RNvunqwTqgZfaeM8Hc05eVdghvDDFNf3VyiC0XIQD2TTc4LZOjvCd9uJe2sIlTHwidOFVgJz7AHP6Mu8VEHrjo6cYzFxDPa2MP3iYTX7gAf3BvececTuZ5igTY+jfR/loPlWYkARxFK6JkbFG2RirFehdl0g7umZUzsqz9zaO9ZHJaXgaBMkIyOAkZ/BgBnKOAc9yE0xP66MPCZCi7f793//96piSFaZiPSYpjumEy8vL1uk///M/fwV0mHyAAr4dBUpd7Lz63jk4qUOunYTBCNpFO/jrv/7r5sRHmgPezHK6eoHBAKAB5G5ECxBRH0AZsxgg099Xo/N5JnwFo/H5ile8ot2vJOV+rmcAYy6pvTKQzXpsufiXaBuZ2dllSKBAGPOdd3GDXTP12hc5U5r9p/Z8Ko0EaeYH1MfHJ0LFFOm8E8KTfgGoahYW46poN96d/rBvzaPHeQQIAgrtDECnzeA3Tc1Rnc/h09ay4/3gc3muJt2s98ywItuUsel6Wt0RvD8CgWNN6CGh+YGdTkPpsJYZLHwPmPQaqaL/yIdWv6dDPs+nc7Oq47PyamNmY6F5ELAIuOM8hrFe+MIXNqZgehztwjTYNCbthYmFmcZx1mRmBlaYlCyggB0b+vp8OoOZNZzTmHsAC0DDOkHzNelrmpn6PQk5ej9B6olPfGL7jlkIaGM2AtDUQcCh3oCZaYyoL+0BIDOLxjtRfwdo9jNtZl0wOfhEc6r9xXMwRZDiqcEKWAxSU3O78FppbPvkJA6kWZ1+vuSVFKTVF9hrxzrYqkDO90ntp/KhS8DU2mkjgBeBwDE0C8JmFJQCGnxnihuEwqtf/erWX/g99SHp+nCROZMIlEe4FTx17733tj6zHSqPWNf63rW9Elhqu+e75/nqq0termVVvq3YYziGSoeAyZ8AesGA5KWR0txkalqZZwW5R9pB71jPlBqB5UwrGV0/qkvv+lxcTSPBXEjHpzzlKQ2U9CPxifaS16INuNM4s1Jmu6RM2pTnopWRnBETKGc99XcAcDAxBAMrtSH9S2oUK20wc/KmI5lPfSpoRvjySOnss5F2Sj7X62qG884OWM3F2vYycgJL7nhuPXJzYycJaAPaj+fSxpnKPbUoZ9cVdj7b8jL2bYu/Rrw946WReVrb39go1w/yPgIZYRaPe9zjrt7Xdne7PLUaZ6ThJfoKBYSVAlxH+abxUsNlgoHxjEAi/IOwlGx/qYLbqgk6OrbHlBxpsiP+VRNN94l4pRJ2wWDEPKIQL4a023Od3hFVdMVMWgXLkZa19YwRCU456waDEAPGLFjmzCeXP05tNJsnP/nJDaAAK6QjzGMgLQ2LUx/TkulptBMI0EDy4t/gerKLAgxcR7n4LJkFoqMId1DzyM2D63vP2qrXLv529g9Thzgn24DZVTRTBg8DwVkj6gnTsPEKAZu0m1PuKexSOkPVtEk/pQPJoFud9MbjAWScB9wqCGb/9d6xN9iO8kilngk0Esj8pp3gHfyHmoXwiKay+5lmSIaAjYC85557mhYNAGJm0h6vfOUrm9DFTGcyAX5CG+MYQtd1nvQZ7hJ8snynnN67jNrnFNOzgtWR8ZrtqgZfBYa+YNrzQucug5KLYC43Q7XAugzl6Av1Xiyl6KiMveXvITVQOtvZOKSaZpTlq8oCZGpbSEuuJ7YGpqHdkJT4LHCoA1jOUKL2cx2mHWUyg4l0RjLj+KUeb3/721v748TmnMIl2+eofyMj3rM/1bQweRkImClKPpeQqAEAfmqf+nHqQF7VgFIrSNNTZnUyRn+Qx6sJMzJRqgl0Dr/QHrIOAA5xYQgx28zx5uSJwsV3VovH//f85z+/Rf3bb2hgaFtqswxyxjA+N3iQP2d3EQgISK5D8CJY0z84spay/nvGV29cr1hts3IktXB9+tlWgndbm6mZaQhBBhWO/Ar14T0pWNG4J72Oqqo9W7xX5oopAUjxCbAAVBCNpbTkj4kAGOvy8rIxpRob7Ye5wB/HYBikKeYA53HIAngE3gKWLpQFwGBmTADyoMGUZKFFwgJ49AllAZqj9lhpd6nGK6mm62DmHOYL9WExPPWnXfADfuhDH2q8wYAkHENHr/WZmcEjiazmqbDkswYvV6c9lD6pnhsk/TZJveN7TaEVTa9qbQgHfFxo67wz/EK/EvvGdzQrs4+YYDEXVNtXOSOryYjWx71MJLAYXX8m5dJv9BfjGUAjsUAPyGrdfe/aBtWNUMffqK1GbTzii5HrxC0NeWcnKgU3Yw0vaFSTwkEySC/AsD60p87nPdmxvWO9hqiNtkVb0qA+t9ZX85r7cnmPiO8sm6mV1VjMfAqzAgI0JiYjUpTzppchbTZmpMvFXDIGgMFo+KoASHwqSGvqyPo8dr9mFtB9TXtm3IihRqCWMXLVUa1WituB+mDScMz1o7nNmSZfhqWMaORcrisn8nsOurrcqPJjD+BXeKDXPpV6fN3jI7UkKNuXTzNdwCs69Wlb/uAb2vYLX/hCu7fuCqX5aZiKmUt8NuU6M8wss8/hHOE3CFKeweSOaYfsr6xj7aPeOKla9VZbjdp3q+ze9fzxXrqDXOlAm6Dl8r2FZtBg/MiARv5sOL73UvHWATOTcvUFZlKtd2xL8xqB6qicWmYF3bwul9NAOlkxv/AvMeBpP8xSfBkAAdd6jvblHvwVdAi+E7UapA2rL5CsaGSAJZ1C2fxGwhoe4Q7bUGolq6ZTMm/eo0mJ3wXiEwDleZgpTPdTT+rAwBBsLCODcnvPrLRlhs4c9vXaLZOlmpqz80corRbbEaHFAHNc0Z5mSU2XBiBH/B0zugQXW16+u20Lv5ihxDGaws2yzSjhM9DSMHG5j350vwYE7Uxh2LJmRnw3Ehar7TvrU97BZXSZsFIAb2mzaRzX6CVKG35QG7g+LBllqxGO0hZg7WHGPQAAVYezJgAOexiF3/gjCIbF10XZMOe3vvWtBma0LcdR89G+3va2tzXG0uH9p3/6p80MADA++MEPNu0QkxaNjxARZlKJtQIka1/U95i10eid9TsAoAxEBhembUZYmxEVcLUdnE3cckHspT19szWgtqT/uertWKGd8DvKE4CYWrvgxif9idkJHzz00ENNaKhdKCwUdhCDuDm4I2lqNfET4DhmSAvlAnDcT//Cd4BZr132gE5SVQJWy1u5XnzRZ234ULofDHtpKYDIz6VN7iDTjMpZzZyGn1V2JD1PYaiRKbtyba8uW1TXXVYfDcxCYKIbKsAg+tJoK8xSzuM0R8tC1YehUP8tQ4ZlAGDOYZYy80Wboxl5HxtdmGoo6zcymfa0c67J5Rq0wxwogLFrS5GK8oWzjJmLfdbmK4Ju5G643Sg1p9onxCIixNyl3n1KbUcEBccBOVYsIPi0fhykxlEJYobsKGB89kiDtd9cS4yp6vpFfLGaxdXFs9rePRDa219b11aBxNhwtYjg1QDsYYBvZibSwRsywwHSIsMDtpgwH3wddA6ToBdXs2UapzbE9fqJADCcrphkABcgpvqLycksodkcyMh6//33P8K3ohNdxkMzetnLXtaegRMecCNAksFAHBuSnj4B5HqmWE86rrQVDEIdzTzAexAG4LsDYAg8Bijvym/qJml2j6Lo9wiRnjvidgU0KN0POtqZ2GE1BRMl9Jn7ceKbph+ZaEMbB/Qy9XONl0PAAGgu4/I5V1pIuIRq+1Imy6e4n+fQp/zBPwCpSkruL3pqO1yHdp5lKnR10UAqYE7gXbgzDWTDpj2aHbblr1jxn53ycqNnr2h/1Q+2198iUNgWMBMzfqjy+rNcuiLgwYQ4XpmxUkKmaWC0vbEyOjTxr6GtAYYcYwDwh2/NvS7Tx1fbodcGM5BDW0wt3BglNXKOA2Ks/2Myg0kO8+bnwDqV9pbRY/rs32yP0bVZzuozNeXU2hlk9hE+MoQDPlP6Cu2cvkUAwCdoRsaWmW4rEzxYrvnLILdZ47yWU8+/K1E2i9q5H3eFS9lMGaRQXVkuN2uDXjuutu+MH3vlAMaumDCcRQGg1nrBbIjxL+kvy0HcczjP/GgjULOSW5WvJIPWY73nzcydXr1GdcxnZL1tBxgTcBHgUsLp98BMfO9739sYG1MD5iYYF38JZQBkzGYCduapRxNjdssyKYepfbQ08oZhvtCxDJCsZwai9trXc2reOYPlHpiYQC4TsRwGIUHEvC+ARoYGTCOO1an+UV/3TOAtF8Wsn0f9VO+pvsU9fLpSR9sJPw7L0gAz+g+gIFSHGWnOo6kzxghKxm9K7JnaVmrqWV/OGchMv3D/5eVlEzycQ6O2/fXTUS+EDUQgvDsZ4aZAUzSkYdXP2WuvEX9tte9WGfnM3uyq2URcZJ5j3TxvF2yR5sDSD9JUtodjWXoaSq3oDBCOUg+dt8rdaqQtCVGv753P49WHmGEE/NGmSEZUe0wNzDfMDjP70gEE2LIxSmZKSGAyPQzSnk8YmsEByGj25kLmXv6orJ/9pb+HQccAAHjRMslPprblCgAmMABjzCPAjO/yyDnMlKSRZt2jvX19Dj5NjYzvaGLEBRIG4T4DaEDELNKe+shYfkSuL7dG05GfwJLApqsHwQdvuJie8iiDQQ3/8IeLAHcRAEbwLMLOHYwQngREs3Sujt+e0N5qmy2l49QyeuVIALigxnnwykX3TUjrF8vlKRmPZKE1tfPMtNsCgl7Fe9eO7j+qGvfK7wHmykAYla8d74wS4EUMEFoVDEm74n8CFGC8XEKGGg3IJUAIGPQPJitpZCjvHe94xxXw8anfalZHgcx3BqzQ+PD1UD7LrwBaecCZW8plYGJWf/vb326aZi5C72Uh3sMDW3SkP/bUZU8dTe/EIEIIYM4xsw2Q0UYIGvxjtCXE4DOAFYFELB+uBMM1RlYAgotr0Mo/+clPNlDDEgDEeB6aOQLI+DHan7AfzFp8rmZmZSWK2SVG77VHgMzoOvuasaO/LINmnTDhfS9wSpooMB1sGdNUB3g2/BHp1kPvntlagWZUxsrzew09kyQjwJ6ZIPoicskQTmCY68aNG+0eBoEJIJHqRn2j7ZA1g7gzZjTNA6+p4IQBQMjkgvVTU6hLlXogDXme6+lvnm0UORoF9attAI+gEVLfz3/+8+16J4V6S1ZuFm1p1ddBvC+aEKYdQEP6JkCMdmWChBRLzm6b2gdhYdJKUxyphZkO2z5kBYoZW+AB/JQAIllbXAoFT/BJ+RB8Qf/Aa/AGWiF+V+qh2yDdJKu0ZW7vLSfL2ssztIG+MceMShfv2cxMkN2DuRmqDT4LzjwH0/QG3s2gke2/ZcZukRHWtBsMh6QEIGhsmI9lTcx2waQwLFJc7YoU3SZG5HrOI5ExSyQDINEKeAahFK5cGJniVejYr8ZFGVLCJ8CbG34AqAZsMiDde1P1nmcfdSTfqcT7mvMNbdXVEYA+fY4fGj8a7YbQor+dTFGThWqb2cYMVnmA9qYMyEQIxo8hfKiL2V0QSKRp4pyrVTLx5R4g69FRIDoH+R6uYU2hfRWmQYPQAajAnNCsMQdTToWmUzd/V4dialpbx3tANrOzR2bgFh2ti/f2ypBqVgsHN/6N5z3veVdtya5M73znO1tbA1KEdpCkEamKUMHvgo/NerHWjplDTFJz7tM/mHnktoJpX/Oa17QsG/ZDL/5oZGJzrZl0vY/fDA4HgFKQc6wp5BzfmbTgHiciVtq39mOvj2a0KvRGz9zDp6P6cA7gwOzBsW6uMI4B/JjtEJM43A84odGaIpt2ZczRd/ZppgfHJOUatCyuM/zHSTqe456nhldklmLGspreaHz22qvXvnsDove04966+I6+V45JowAuGHCaCg4WOzkdxnXAQmmKZmXSfzTyh/UaoZafx+uaxF4DeK43kLee2bt+5swcmbn1HWA+AAImxZw3CBKfCkGT/EbawrgE2OJbweTkPlYVcAwtDE0u+0EnMucy7bYmZIbV+J5KNkEPkDIFMxqk+ds1m6Bsd01o6o9/xomABFFptOB7xth1Fqv2U2Xi2fWjPq3HLTu1S98nF+bnc90Gjkkd7lEAoEHh6GdSjaDYzIjrs+gn05O7OQd8IaDR7wgIxiWAiXaHxkX9ADHu57sL0kfuBH2eo3bJNutN4mT71utHAFfHTK4qqu1Ys6bUutRymMV1UgOLwnhLQ4lauIb7J8LE+s1cCZAVyGnkvTQyUytVpuu97Fb5dtqKvd9j/FlH7SUBA6Zm8CM9yIxBewNkABVhDuahIkwDcPq93/u9JvHVlGB+ZswyyNKZVII0SfBIWhiy3mLikNlWps+BmguZ1RbdUQkfC0uZGJSZYcPr3TwD8wUTioGII5rftuV1UhUy53qeZVUzPdsgfVx80maADn1HSAZjyJAMzqG1ok25/MvvLnliYAI0CAPGG+1O22KyEvJCfyuU3P3cZ+v87mmUKUDqONjTHuemPVr4SBtWA3PWX02WNtWHewHzOhVsAzkIs0FWV8qPKrZybU8tHTXEFgitagR76riXBAMACVMDhiW9Dp9oPxCMy2DAdERCI30zpbIxRHQeA0b/AAOBsjFV3KKeP6bgiSlK34JR47xrfs8BoZthZF6r1eEXAozRJF1e0/PFHGnLGSNnmampneO58nbmTcssuQr3nGABzIkXA9DpO/xiTqioRblSBM0KzZq+pFw+cSsQ8oJ2h6uBPude7uvFnGWQqxpZ1YZH7pktgNoDLLPjvWfPjvesoJGZaSbmzMtXtbgLNTBtdxkUyb5SsfpyI1V2hVa0qaM0KnPWYXtMpNEzaXyAiX0CuD+DUukQnP4f/vCHm0bEInRMvcvLy2aysJAdyc8xNjuB8elI45rS9EezJvkj+xjwiYPalEMkiSR+zEXHancwCFocv1lyBUAywNTOHMiGhmAqUzYmKZojplCGb9yplKCeqXwEfwhtChACvJhxRrAASBxH2wLc+TSxKYHIarSYnLQX6dhT00Mbpm/R2N3NyJ3b0zRNk9Hg6pkz/1yC+5za76nPQVDrCqONDZ51FrlpssapOHNVpV6dqVoFmnM2RE9jGPnhTgHEXpmnvEcOCP1LmjNKGAIdyUKL2YmZCJD5TAQNGgCaFueQ3oAUmh750CAnaNTeiELHzLH+pmjmeZiEAJFalhkx8N/wm4QDPAvQzOSNLi53yzfAjsFn7nqd23cq2d6CvP3EJ21JP/BJmxM2Q6Cxfkna3813EUDmrXMGmHYlLIeQC7RyZ0LTXE7fc/Kt2qECI0Et/VBSHSOpyR7h4+tQLkYupKxrrx7mLYP33DSHa3M/2wsd1BWwcsuvXsN53ayRKhBtXVtf2O89R32dEDjiM+u9Q0/1zXL2MIVAVgNLU+qyPAnfGeAA0JiXCvBDm0MSEXBL7BD3ONWPc1h/V66hTF8PJgsDB0YA5NAiCHrluQwwmIJjgKSmLmU7AYFGSVwb/h7Kdh9MysTPg39OLaLXb0faa7WcGb+cIoC4FyBCC6Ot2XnehdocUyvQHcPzTIjoRA6mJYKDtqFtEVT8dgOXnGDQfO0lpPRYrjro/e69Q3UPzdpk1n9Z3krbzfqiZ+n07qn11X9oG2emFs6pzV7A6L3Fq5qfuU5P9bb6t3LWMs/1ZkNGZujW8QSvWePWIM7RjKtl955btdN8/15jj7TGXEnRm43lOjNseI3Smfbn3Bve8IYGJPYRn4BJtnVqFkpyTEACOIljI3MCJiLr/PjjenxraGSAIloDWoc7baN9sHELpimMAgAyYCnHTaMBwtz+7cpvEZpDDqbsi57PK9u413+1zbNPq6aefOzv9It5TDNdLTQzURBGw672aM1OuCBsHEzG5bklIxM3+D9JrU7bot3qqlH7yvpkPXpZnfM90p3gsREvjs6NeHQEeLOwjJECMBp7WZfEhqqd1fKyHxEsvpcbJXsNGNY0Mxy/2p++lFJjpvrli41eslauvtCtpl5de3U7d32zXfMvO1EHZy5IRhMjjomOJLiVwYJvRrNSie0aWza3QJtCg8IMgtASAEN+YxLBJFwPOFGuTm00MGPJiH3DHcGzADh8PYKWS0lSi0/hNjOF9rZXj3oDoacR9Aac5eoOcCJF3zG/aSvaCXIPB4SP/kL9ibQfYEeYDFqYwqeC2LmpB4C3y/g6J9HeaMYIUicA7Dc3Y7owBbTBkW6iICNW7QxaBbeZGrx6/SrgjK7f6tijdTmFYXpqfWq2nnPbNaU3/cAKAvoLpz7m4Kc//em2IsAUQzr4mRBgGQ33v/GNb2zOZ/pXiWZ0OsttmFBgtpX78NGZm4tzpquhDgDZ6173uqZ1IA3lCZ3kKWm3hNaon/b0X291ykgL9nuCXU04ym80LGL9iBejXU2FRNszaABuZidx3CNQ0G4FM/tLTW60MmJmCu89XstdvXarLtfdd6vvKTi7jEmcUqNWiCKELozohgzoVC3Xb9YzL2sFRsdvF9oDWucqe0Qjlb9HDkz6gnAOtqjju7s/YQahOUGZUlmQ4TeDE+2bBerOXEP4dzCJ0DSYbUPrQyMDFPk0TgoecXNotBP8bC5mRlK23aRja7isQ9XKz6ml1DK2hG0PZGkLI/E5DqiriRqH56JtzEiAjLbCH4lPkZk0845Jaq3pJ+2ZTnve8XYaS+emHqBWPsFigL8RrMabGeQP4ae8yOwHueGvpmZKl5FfY1SxKhWzkn7f6qRRWTNk33ruEaoD5BTTeaQ59OqeiRwhHPemPuF6/We5IU1muuBaUm+znwCzaQCXi9/RrvgOsSIBTY3Bi+bHRABmKoGhDG7KYYLgPe95T1P52YkK85X6uEeBUelGyPfaLQdzr09Hx2eUplVe76dtZ7swCNwnFVOad2RWmeNoZIwJ7gHsyTrBu/Ed3yLgzZ+TLaPdjmYa4oxGvLSHv/aAedbz1DHWWy7m9VtlJKUwtByEBmami+vTkryabeekm9eqlbm9Wkb8z9TRPdJ2hTlvF7ou/14deD1Hdc95Sn+gBbh7E9cwEI2G1sfGPfQfvh4T19HP+Ni4l5lIzKRc+Iz2YTQ/JqoaO89DS+G7aWk4xzEFHWVjZgFyzs5ZFyh9aDXgc4/5tHLdiB85po8lLQ0j8gEzgVww5t1ZG8sfprUbOkMZxqFLwKBaSPPVMTTy4Z1KPe33TveZ9eqv2Q5PwW8IFHnINaoX/OACV6UnI/inhtZbzpQ+iJSIlbFSKow6YPV4TlbU6+sgOadPrGqofj+yhq33uzcQ81mmQAE03I/xTW96U+tc9uf83Oc+94g24Hx2ONoW2ggDl5QyhA2wWPrGw+mJfC78gMbGeTS2F73oRVcARJlMKtAHfBIQijBkttSYNoCO+lGuuzox2PkNKFCGISFmndAv4hpTs0HwTGevNJFdreIUPd81E7nGNEacw8TmneUjzjORQb0Nv+A42iUmN/dQd8xJHPq0g/nzFRq2Fe/tZIH1G/FW8kfydR6DalT/6thwTGT7cE4h53U9C2M0m5ljqa71rWVAvdnMHg6IKVtj1HOUY7yfq5OyjvZPMzPNY4UEd+89GMldu/Nlei9RaaRenvP4lpZY63kOabVajz20Uq98hrvR6BIwdTeLm9EynNkx2j9BjYHHTCWaF8trGKj4fbjOJUrc604+dQG5u+BgXqL1uSYOcMQkheHSx5chP4Y2UC/q4wJq1pS6FtHNVAAH6gKoWH/NCvch9bhS2U2MDRXRsgDkCSnhPuMpNTV1IAOwBAs/61nPas+nLagLZnhut1gz6wKKgCEmECEwhmIkUK326+jYjNf9VNmgroTe8C7uNZBLsPbUYwRYs/cajd/RtataOX8IPWIlW3aM7/WDflxTJbX+oQNgcF7YzV65wKjx0cvezlSR/rpM25vZLjJGxkvpcAfACLwlHRCDFs0NwGIpFH0rCD35yU9u19HHxJKhHbG/JwMSQDFzhqE6GSflhJDZIgAzzFK0Ge53WzS+AyqAhfm2MN3QHimD67jGGVcYlLo55c61Lu8xxRAgxvPcPAbiPTkH8AEqSmfKxo/IrCQAjzYKcd51qtzDu1Ie+b8AI3yIZqsQNAFnrgG8aSv+1BKpnxuSuJNZpZnw7wnY3uDf0l7Uaml7FBL620DpXLqW2tkq3Sz+7vk5K5mB2dTkbgREu9NnzdSXCZjFUdpzsbNXo5mp25XOVcfKbDMtdMW0PIVq0KR/dKadDAi55R0DjdkfNCY0FjU2Ugo985nPbAOaNZyEXpD2mQkCmIIBTugF6zMZEDKL5pUmFs/TzOUTrUSQzXRSuTRIv6waEoPwa1/7WgMv34dzgCuEdkidHZCYhAAuEprr4FXek8GLZGYBvMu/eC7hJpSd+1qYoeLNb37zVb4wTVnTxhsUC9gzGUCuOM4TpvGud72rtcGLX/zi1j6AOSDIMyovpDk54p8VHpvd73ney0QDZqIdLU/cQ6mN9b7vKWf2njMN1fvcMxNedpZeXvQ9L0xspk8EMj2MF4/CMvzdm8WonXnu43tnYM5B5zRXVyUzNPLJ6UNKvwZalaEXmqQMcswnfFameAK4mKnjegYu/Q1IsJDcbdIYqAz6y8vLRzi8fZbtrSlmfJXgUKWtSR+pD88FWNyhmnMuoqbe8KTb36ERUV/eQcblHvciAGgAPlMpuzM4QAvIATyc4/0pAxCzrYxf8p34jYBgnSqxdgA7oEV9OA54OgtK2wgeaVLneBjxo/3fG+hbPFbLZBIIELdtfd8egMy0v94Y28PvvXHaq2/vWN7Xm83EGkg3hkJTHy1g1yYAkHrOQMmw7qLsseozuw4N5LronCB3DkCrztCta3sMr8mEiaQQcs2gy2ww6TQLCctgMHONcWrcy+5QOPJZuoOJxg5CaGouauYeJhkACMIxzCxrRlMHkJH/Ga5gKITSk7phsjnTh4kn3zkB9fSnP/37BnnNyqGphzXBjlHcCyDr+DYjBc96xSte0ZaF6Uesy4hci+o0PyAGSD700EPN12ayTAYMmh6A9sUvfvEqtQ8g676pOfj83PJVrfJSzwLwN1oovsFnP/vZTfs2Li79ZXtmj0+t66nl9p6DAOG9cilfCk/69sL0JW4468ubFC730+yp0VCdDelpTXm+ahopGXpSqnbkSGKMZlpSCta69MoZqcQjqTbq5NQsk2aLf3t+ldEMV6779DcDzkXjOstxshNfZnJAN60FBNBeGJhoLJhYmKsIN+PYIFMKQYCbucwox801AM5MnscAz/4WRDRX1exS00p+M6tHlkH5vBPaEfzJjCSmlRlduZ+6URZaJwDuGkn9Splxwb0U0Lx4f3PnG9EPwPEMtDMmONAiqQ9tR5sKwKP1oz3eGK3+qLyxRVW5wP+INg3wuiKjhqL0xpIaaa1H1S7r995Y2prN7I3z3tjJUB7vlW/hswx74ZyhNA3MdLLmgmH9ALmQeKYa5u+e+nyUZn4Ez688Z1T3mS/iVKpttuUf2arjyNeQzAUIkW8LnxgDnY5/znOe0wa1cYRoMffff38b+OZJw+RjILPPIjzBwAXc3IUIZzo51FzGxMDBhEMbwNxyJUDudJ7aQQpKfR4er22TC78h6gEjY2YQ/IuvDbPSySr8a6997Wvbe5j4EqewcWH6lQAvgOhLX/pSGxQAPxoXefZf/vKXN6DG/4e2RcYSs2BQT8497WlPu8rFD/jx3moGvW3+RoJyr3Yk4Kgtp3nPdzRItGu0RoErZ3yhmatoa4z16tO7duv4KWOKPsGHmVo/5LZ/gPkFnY+JkemYeSgNY2Oo0o0q02ukXijHdVDPRr9daMQkdfH1kXLqeZlSBzmDkr6lXxl0qOhMCABwZLTFpOQY4MQ1HOM+hBogwDE0IADAPGoAhDOXrArARGN2lEkEsmxQFvfyfs4CpqZhKh1DLWwPnfz2HwzrelCe53Z4mFOANADLs0iLBOg6q8p1AJptYrJDygL88C0RkkJMHEBmcDDv/oIXvKCZlOSNUzPkO0vA9MexvhX/HeUhGGgf2lYzu6exbGn+K2QbuoRHoi60A21AX6OVXcfGzLcDMaFFX8E3blgOITzx7baUSzQOKjXMkmvJ6GzBbGXw9fw6s2ulLQ1p5XmnaIEzgK7nR3WcaXcjbWrl2q361jryiR8JLQuTCl+RJhPXol2xoSx9jeYB2OgAZ2aTrLf6wGAcBBqm2r333ttAyoHEYvePfOQjTTMAGLj/fe9731Ucl1k4kKbOalIPtBvDK+AvQMIt2gBIrmNAMjgBHsCC7y7f4h7ACeACyJiZVTuhfpzTTEUD4x3Y1xKQQqtDC6M84rB4JoTWSn3cNMQQJWLO2AnceEvWYjoxxnMMyUiTeeSGqX20OjYkNdj0gQGoaMyCK/3Um1U+h1Z0OxAgbdxhbgLMcbf1u+CAK/7pJCNsXWc3085GZtBRgOpRrzPSBq9+tlk5q1rcOTXKyuAzST2r46qjlI4GxGBy09QojAAWfGn0N6lqkOacB0iQdi5/4lkuNgckTA/E9Qxu854BPDyLY2g8gJl7CQAALrVCe4CoE75ZtCeABTADECiDMnk254zM536Z10HMNTj3nYzw3aiPvjEGPWYXfAtI4/fS1ITp0SL5Te59NEvuTWCC0EQzAJi2NBGDx3xejo/smyMmZY/sZyfiDLug3dnMBhBj3WgmLJy5MSqPXefazBynW+XOCM2LgGD5M5ej0ddMELTkjDAPpGPN7KgjZ3w2TNKsIY/SzLnee/bs2pWGvC4gy/L3+ilWfB3+dnbT8AN9KwxCkz0i4VhvaFgBZmIuDTIynvvZwRygcdNbyscZDmjBN8yewUz33HNPYzj9cgCgJqkmHYxnymjO8x2A4x5MOo4DdpeXl02rQ/viuwu7TV+EZgWQUh5/+FKMraNOgDKaGSYp5TtTifZF1t6XvexlrRzKzX1h9eXV9aOad3XzH4GsZ9qdUxOqEwQ8jz5hb04AH18egMb7VMGZfNKr00jAHhkHtZwVH+Iq4Rd0nwXK0bTnGcRXomlf0NnG+NiZTqWL2D3k7s049Co/GsyjF541wEjDqep01dp6UrLnPM+yR3XsgfmoE2u8TK37SKOdXds757OgzD3nPQ42tBkGNISWBTFTiZZkrFmmanblAPFWlpszk4AjYIgDXbCDsXi2OfDNVItfg2sAHtN5AziAF+fQArkeDQgAhP9gUBewu2xJhzvfqTdgBKPjT8O/xzGDatUQqSPPIBSEnGyCWJqHtmG2a4Y15ALy9Afnjk6jPt0j4GcCNwOS0ZxZ+QBw8xuNNrelSz7Jsusx+3Tl+IxPe3WfWWpb4ze/8wcf4ELJuilwDPa/4ABghn8iB4JT5ql61xdY6aA95t05afU5e6THqhpeyx8x+kqd9vpXRmSQKCCmc52+ZVIAZtBMwQdmyh81FKe+AQWeyTnDIdCEuBcg0TWRS6H4BODc8RuAcqYRIMNvh6Zo7JgJIjXp0OhkVrPumvmV/PyUBVlnzptRgesY5JRFCnEnMhwIIyCatfW5fFB77q+LstF4EQS2A+1GOyM4aMvR/rYza2rl+Fadz6mJZRn8ofUba2bdXJdJe/B5ATMx3a0t7iJcJwAsbBQ7tlXhmwVeW7RXbV6x8+sgGF2/+uxzmriV7D9MS6QcWhiOU4QYvqvf//3fb6DzqU996q53vOMd7R0EM2eQDNMxnRC7FOFcxxTVn+UMJloQZgHPAlBgRACN85hImISYkgANQIjZSLlk82CigO8PPvhgM58A2NyTEsblN0DnOj3KM38bYH333Xc3xn/lK195BeJXa/geTteTy/dm/TEyxaTZuZHWcoQEYYJ22RrQcCr8nwC4sXirk3a3A21ZSBKuDGaO6XuOOxmCUISP2tpe1HLUfmzvjPtR1XfKfDQ7smWPr2bbmPmLetfMzLxsmGoK13u2pPEIoLb8Dz1fxaq6PnvGUdI8VGgJTMaFORMIIBhLhiYDYQJyjal11J4g7jG7hGtFKQutiTWMhG8gOVnkjksDc9bdnzhHefzmGtP4aD6hbQG2gKYDOf255mHjmMu4qD98C+MzYwvoAmQwu+0gjxvrln3WoxmvjMwlz2Vf7+W5LMdxRLswicMffcC7AtK+x+ydrlNY7qVRW9pmtQ3QqBGCug8yFZB9emFm0Myt7ZIUC87Au70D7FY14CrjjMzgFVNwpS16puno3lFHzurQe87oWrNeqJngzP/N3/zNBggGphq3RXruF77whd+3u5T8AGAxmN7ylre0WSa3++I8M4QE315eXrYyP/GJT7TZTgYg5w1mBdycchdM4UMXogOe+El4djrqASiezawkkwGUSS436v3Od76zHYP0s/k9l+b5XjW19cwfVH9XoTnrnz3netd6PTOzhMbw7F/7tV9ry9F47+SdmRbY4/fRbGY9vjU2jo6lGfnugBm+UbNm5GYmmNx8XhBkyXo0wSsnAGyY6lvYonOo1L7IOegoQBy9Npmq0kwD3dPGPW13y9zJ8tVwABL63CSFLolhlhITEZONY8kbZlXhGNobs4Z8B5xY+sNMKQGmaFgsowLcMCXbphMPg5QhIZqFkLOVuXGFkxCZ0p3ncw+rDzBlMUHcMZ4d2hXKgmsCWF0aVh36R6k3cGd9MhsjuaY1AYX2Mz4PMMeiIqg3c+GPTMwj77dlOfSuP8fYT6EvoaXnEjmvQRDrQrhA1UdCo87ndKdr6LKhRpJoZO8eUXFnzLCqifT8VSNTd0WjSeoxbR6bSepR3Xt+g/zsZc3YYxJZRi6yFji8joHBcab5CYnATDObhWaOg4xPJCXMBSMBJIQJIDXRjNyxiJlDF7WjvRFoCzChBQKW+NEMDQLsIDPNptbEH1qeGTIMjzD4lfWkCY7ycN14uYKD7bKljWXf9gbszB1Ry9zqq5yxzfhAfJO0MaaWLiDal3tzfWvWpfJjT1iOALeWM2qXpNGa6x6N+LRe4zF4zbWxCDrz0zk51UJWuAhHqswDwRAwMTRb1D2buu01xoy2/BG961ckxzn9Tj2TcfbsvbRV/xWpPyojmSszjzroDWEwr1n2u/0s0+ivAJhY08hibfKQwWRoRgInAxOwcvMTHNdoa4RyvOpVr7oKVMUyIP5NIYoZCnC5bIXfTAQAoNxPnJv+Nc6ZCQQts+4OPmubEX/Oju9xDxzhvUwNnf5Nov0/9rGPNcXj13/911tYDOEmvYw25xoHo3bZc8+e63qCwmNo4EwEtewY3+NDLQu0VCZ/mpsDqYkNnusy9a1U1TwHxAqQnMtMHNEe8/E6aAusZybl7Pzo+lNpZE4pyJTuqWVkrJWLnR1AJvCEXvKSl1yZnoKJAxMCaFg6BOix9AYyrMJ9ASAmCjBT0T7QQnB46wJh+RLH3/rWtzZfmrFsucynx6Pn8N1sUQ7CFYtkZGVk/BTfifFj4BJCA/hjsqM9m6tuloHlZtOKVbK3DNsGIDMQHKFrCAqCDKuihQWh/ot23kzj9RbO5gNrWqDetXsH7Sm01YBVzU6z4cgztu7bU+51XZuUfZGmVmptzmx6Tk3NWTPTaQtoMBc+HPaRREIqFL0/85Bx7fOe97ymWbG20jAKSFDj3pe+9KVXs+gMXiYNWDOKtsgyJngTLQ9HuLmtjG1LIK3vfi7BVy2Oc/O2fUIbY34/8MADzXLCxKJNCHpGK+O8GTzy/W7mmKt0LkDtvQO+WQSZGZDFHxN9tklL7U6zlkJ15iobKgGh+glmmsiqb2pmys3uGz3ruqTydTDyDCz3PK/XBr2yU/NyWRGOViYDzMfPJ1oQzIIW72YfzjjCTDj0ARliuziuPy6Xx1E2zAgg4cIwwJU6YIqijSFhc9E5jMsfz8PRTbmYnlwPGOrPS19g9TtWLanXLkeP98zKmfWy2ncQmTwwn9wBivxpaLS0g23bcwFt1f1IXa5Dw52N917dEYb4WDP1j5ND8F+zJi8vL5uUgxLxZPLcC7D3Mkc6rOdvmvl/Vq/v1ac22ojRa9krz+yVvdrhPeaqA9FjVYOqQqRX9/ydmnTGEmo+co2O9fe///0tu4bnARDDMFwwntsOMlsJY5FCh++5GFtyb05ACgnrpiNqIEwiEGYAaKF1AZoZxU6iRQNEqQ+aHaCoZqY7ZJScM9t31n95rMcHs7bvPa/HD36mkpD94mZCb3zjG69y+XOOtau0sdlyOVd3Uh+956gu9fhWOedUCGZ1rCuOOA7vAGhuZKKf1IDoppkRNKtmlmvV0kmcFVjxjc38BDPw2wNae8qAZv6iPZ00u352Lo/3Osv7/V0l0yib6ehYHYDJKJom+mVgEKQeIRaYdZB5zSA+ARkADXMSSQiwoTWgyRHKgX/LPPTMZnKMaxJgMCfhN9dvOisJGOILcjCndgMJhjIxqbW5zkmqfMdzaMx7NKu9z8t6CmAKFI+Z195U4/xplttvvX1u7yQaAWtSti0gDq+50B6St+DHNqvpFKe52Gu8Wc8erw9coSqZtl5s5fjsOaeW3Ts+M6NPOd4zFfLaWdv1jo9+p1bmpA5a17/+67/e9eEPf7hF5zNDhubDciS0dgYRwAQvEImPOYrZadpsZjIxRz/72c+23wAaIEM+MHY2QntihpNnGbIByOl3s27u1WlsmFTz/0MAK9fkhry226pAGbX3Fs2079Xx4f21DRAqxMyxGN/AddaUMiniOxvgXk3a1bqP6nKzaaUuXqPQ5TzCTOHm5I9xiS3TrBkLLNAdfaD0n9WHztT0rYo+mmjl3VbaaHTPiGn3CBcFVZ7XT0pktesc0ZCI38JH4+Ylmng45G/cuNG0MzQ4zqH+E93PecxHTAE0NrMXA2Tco4mqtufznWKvEfpqbQKwoR65SiU13NQ+R3ROM2mmUaxSAjX1ZuYWPxkbyiAUeFfaz1m81FBVQB6NVAUU704cLPwHb9nPrs1E2DZB6AaqXGDUNaQqt0eNnnXqkcH8aKEjjtgj5rWUQibX7BlaYR8DPmwU/F//9V/tGJoYy2OI3neGiHtNDcV5A2mJd4LwgREqgInKQGRGEx8ss284sdHa8IGhlbHsxrWcmku5rAhK356US6r0Id2MxdQzYZ39OPM5zYRLfXePM2gZpLQzQGZb5z0ZzP5oJ9qQdjBXne1Ku7n5cQN7mVZpqBaQHZXqcE8VXBmgM7/G0eOz5+S10EoWzK3js3frXVf9VfX6dCb3KOs+o979acqkmaqmw3GAxrTSBLY+97nPvevxj3/8VQxPnSVM14PptgkV4BwrBjjH6gE2VCFAlkkFhCVaGrFkb3vb25qWVjWrrJ+8llppgnDu0blXQJ7DOpjx4aoLhe8CkSYjf/QD2/ppTiFUaNc6JiE12T3UA9+9PuNz0awu/vl+8AruitwO02v1/7Y1x0yHE2vGD0MzVF/TKZkProN3r99sBIhHrq9MMrK79xyfgbb3VMCv5Y6Oz+o4mxjI5Iujcry2Z57m7kj4yTAT3dFHbQnNCZ8YmlR9VjKQz06w02RlEAJYLFQnsp/1hJiimLFEsbM/AWYs5qzPqEksk6cq/2VwbL0226Vnmo8EygiUen7S0fW9a2134+agfBdNRzQL2p0/BAxaGTPDrHN1pk5Az+3j9tJojJ06lrL81XbpURX++TxcG676SDOTtjUJwQXmAOosF2dO89GSkOuiLV/bHj/TiDH3XL+XeuXszeC51QarQqBHLj8yYwYZZtGgGEhoYqyvRCtrTPGwb6ZX9wo0KfAARNYLsvQIk5TBadJGnNuf+cxnGtjdd999Dcz0geUazNrfW/1fj+8d6CNtalUTr/fVc/r61CJMYeM52p+sIu9+97tbuzMWCRD++Mc/fjVRIqVAOfKut4L2jOuRgFHz4hjLLxHCCjX4yowrTdc1LYxTxAZDapJUs2C1wkde+ohpl9fPpPFKObPre6bqrJy9ddwyV3t1H0m/qrm4tZsb6eIvwwSkr9HI0MYEuh6QbbWjLgp9agxIZuHQ+tmn0jWTMF86sqtZ0WuzPFa1uB7t5cc977ml7fXOq43l4nGO4+/B0e/O8xyjbwT2XARfXQ3nBLGZebznmXvG0srYqOPCzXXks0xG2QAP56IpXFRllSKpEdzuEuBmUQWWm+FzGJkCo2sr2X8ACf1LCAaaGQxBzjJMP82+Gu6wSg5atS1iylgR4I7iTAoAbNSB0AN2TcK/hhnVA4FRG/TMvFEbrLxHHTxbbb23bXKywnsRLAAY7UG4C30B0RaEtKDZutDcNdIJZjMheqeT/Wt7CViAPJ9YkDkR4pryZnVwkgbBHlWd0ymZfpab8RKV7gQ1+rpoq833tov9qsBCM0OQsTyGtZVqb7nz0B7KVDs6ajEp0fiI1gfQMA8IBiWVDbujv/71r2+DV/5bcWqfmx96wJga76llQzlr65pKzO8PfOADTbC4aPzHfuzHWkYM87hRB0NUbsU4qMB+s+qQ4WA+12Vz4JXXcE4Tvi1nyoa2Y2X4DKK9bg1ky4auNDJLR6bgzOeyev3M1BvVZeX4SNLm957/bQ9z0dmETpCVE0ABaPCVMUuEA9UBVAM5ax1H7ahLIhd88wz3D8CkQlPjOfjqmGYnEwRLlahH7vk4e7cVHjwy8OqzzzFwLU/zHWLChTgy0hjRD+7yzqwwkyZqtlDGfl6nNjbi35kbY1TOqIwRjayc5Df3RDURI0HbPis3bm4bmmRqYeN4Mr0yVJ2P2Qi5UsCK7AW/PY7YmQ9p5Dsa0ZavaeuZvTK26tiLpZqVOxrkozqmGq5AAlQAsi9/+csNXNDK0JqYzXYzjCyvgmedTc1nejyvNWFg7k3JLCZObdZ+MpvKvhPUicXlBD4mGOYzk59GwiOpl8xy1F61nXvtPxIw9Zm1vAR47+U3y3IeeuihNkABLvqChfZMnuATymeNzN5eG/TGXw+gR8eT0oe5Oq5nY2l0rdeM6ukxJ68geDnrdZXfjBknHY7ugMNLmNVANXdvTMtjtE2naru9eysY0G90NP3I+ksABAmHj4xdfRg8q/64FUrG1eQEqPADEcWNdgiYAqT60gA4QFWTYUtDO5eVcE5rozco/c13HP28N9oYYw5yUoSJkuc///nDheNbdN1W082gLc0PDEKrVStLC8IVSxeZ5K2mxx6FENQKzKTEqXQOJ+w5nnvOZx41FVdI1ZtPtWy+I6gAEjQi4sCI2mfJEoBStYo0hfNYrftK/Rmg+OXQ0IgzYy0ngpKJAerz0Y9+tOU5Y01oujTScd7Tcs9lCp67X3s+JkCMTYr/4i/+ojn+0UwRMGikP/MzP9PWsNIejruVcVS1yRWtaC/f3exxXY/ncw1jcVcwSf9s08xgNjOGyiD8cTIzzt7pyH8n02rb23c6j5FWgJidzYwQ5h8DynWXLlXa8m0cIYWhvg6TPxLVjkYIkAKumF3UU/eG9beM0UzeiEYDYmb6z8pZGcwjoesWfbwjs5emSEJbdfMVAouPuGbqc8+pYd9uRNA1PItJjnUBHztpZMD/helEoLTRc4q+2s6P0Wl0xEG9WqYaDUQnM1CYAcLEw6Sjv8lUSn4ss2H0fEfn6GvKEIioC9oZApLBDZhRF8CU8ATSIrPOE5NTB/idxnM9S4WwJyY72NxY64c9EJ7whCe0jVguLy+/b8wd5Y+t+66D724WAWRuRK0vX8EHv7SJAiSFy5gkAx9zGy4HSnVAe33PwXiOhltxfF8HjWZmzln+qfnbs44peHL5C9oQYOb6NvqKIFkW7lahNarLzLTc0gYyZ5m8hu/DVSdu5Msn5wC5uiXcdZg5lnsdfJR9wgQHs7cEKPO+aBastECY4Cc0TiqDP6FarxE/9iY4Zs50y1nR4nrXnhsQezyc5yR4BF5uO5dH+JCulKahGcDnIl4nAIxJyhiXOgmwtWazN3s0O96j3oDvZRTN527N+hy5fjartPedZv6nPXWv5n8uIhcs6U/UcmK8CIEAyHD+1+VDtW7Z7jlARjxQ65ICkDphZhJ6wHd8RvjOuIbgWuqEdsb1/M6Z1brP5VY7+t45eLMdt/quAkHeXwd3bQe1Bc13NLLvfOc7d/3d3/1dEyTM5hLTZ1qfTIq6FUs2Guijdq/XeW2v3D3tO+L1Xh1Hz5gBapaR9YV/0c6SH/0zDOiCBsXccA2dVP0UI5/AFrLX62fHV8rYe/2WFDlXXfY+99S69J6fAKDEx8xEMyBnGb/dyWbLD3qOdkymRePCrMLpT3YI6ohZicRlfTDZO9gFHRM446xmgmuVJ1f7dKYZeH5UVg0rQQtloT3mJd/ZJ5SJkFxtkemZ8n330Kn8e4TOwRvZT7P+9RqEAXv8mjbblQEuu2yhG/zLheWiYY3VmQHaY3TrKfuhAgCZGAAMYpmYNcRPkxkv9jD5HjMjB6daF5kg/v7v/77NSuGrRaJyDtMT6evE0xajH6G9Gsjedsm2AbDRNtG4AC+y9wLmZoxVgxTMqsn4aKeVd02NGD7RZ+Y6YwjXBPzS1vwiNfjCzJK5tDMdrdk+H4szuzOoF86A85/4JsIASIftZiLXPYDSDNCFwQJ0NDJMX/YNcFE7gMssp7t1Z/r26x7kM7/NKukb9DthKAD2vffeezXhYhYMgawGBT9G/596/Y3JriBwYxvaDIEIdjUzkx80MpIRUnXj4rqsYuSEnFVq5LRcLacnobeu3+Og3nP9rC572+Zcda/XVjNFnxMDjUBVfDWmepoB2sj8qu9azdx6j9qHmiB8peM77zUvFQCAf02fXq/sWsf63Fl2kx5t+dRWymGsKPy5Dr8YwbEuts+2yLxkq3Wc1f1UvjvHMz2+p44931mvDNoLniG8BcULyoXoUNPMOOBeh3zyO3OLe8OtWuz6GI0pmcTvruSA0HIwd9CA6GzMvMzBfyRDxh4zszrhnSXH7MKHZnwV51yI/tWvfrUt68EkY2KgLrO6DuoNxr3Py9xsjBWi+imXSRe1U7Wx6tLxeXva9ghtmdm3G1UAJE4SQujlLLnb8zWfmVG0EA3tYEhp35PkKZ1XZje2jvfoyGzm6Jm17lvSfialV95pNEhGde/NTvaOW0ZvKl/BQ78CYDjc0XZcjAuN9pjM5/a0sXzP2me9utc2VkPEnGRPAEIVMqc/S1W+/e1vtwBJrsOs0DrICQWfM0sgmZTXV7O1OqNHZXg8wTXb3nfQpAa0OaaDupdcYI8jfVTHWbuv8t2IT0crgLbGWO94vb6HJ/nMtDD4TmgLLgrXERtjxjkEIRZHWwGAmQljJePYUCuNvqdT9lIP6I6U32vYLRP5XM9cLWf0zJXjVUND08YHaqJNBhf9LKBxXS/soTJ9ZbyVus/MVwjmI2iUtaL4yiCYEcbEt4d/BJMYEw1Qdr/IKiB6M3+zeo4SHPbqvvKeeU+2GW2eG8Jk3Y9qX6fwRh5fKdvr946BczzTc5XnLi8v28Y7tKvaLecQHLjImplpfFluYKEE9YZexozH6PYk+om+RBtjBhPTDXOTdYAABtRLwDkrr/d9RlsaAWYmIEX8lYkOzPPFcTfG5V6BrJZ9xN+0wr9Hedx3SFOyV9fH6P9TT7mY9SN4hJkJaPGX2jYui6atwTxKcgP/POYDcgr5Mbq9yT6iH/GVoZ6jmhMagNlGP7ofQM9Pc1RorWoIELxGFg20L8IXdOrCZ/puSR5JXBGTAdS70qnrhWca+pZDe0TV3Mq2vNlO+kcT0V4EWQNaCGjbLnOZtWVO5gnS8e8FOZOk1EnGzw7pDQiPn0rnYoZUXf09U/nPMcj31n3UjqsJJ+1D+tNc6XzHvMTkdDMNZ92g2q+W00ssufWuvWvrMVeXMBEB76FBurRKnxN1A9AwK5gJJJSkt0fkzIc5oj3+2hGNfEGeq+PCv1OUgRE/7j2++j49Htga13twYKvvqqmJmflP//RPV6FiWo7wCRpbwzFQLXcJdiPgXGoxquRjdPuRM2poNmRpwMwkrktneh1QN0tDSOeuWWWJhidKXoLn4EfAC22SWDTSFOWgGvkJj9bJz6M83XN+V4H/2Hj5fhpNOozaysXluS8C5O8GcK46hzL/VeaTys98sLQyk5X3VO3IY73ZkL3St1eGdezVY/TM0TuNnlnrlYN3dbCNZjO32tFj+Uw0MUw4nOxE/ptupg6wkbO+1n0EHFXjHdWxavLwHSDr9Lp7dxJkSjgDaaVJL03AKdpZ8mVOXOzxS/X4bqt9Z7yUM6M9/rI/Rm3WK3uLx7aurxqNtCcCIOuez9rS1vfMrI7qMRIACDZCi3BJ2P+Z8h/f6gUnYR4csb4Af8xu9mz/XgP0zs3Oj2j2jFXaW8aqv2RWzqoavUVH378ySqathlDR0XS8rqZy3lP32j5H3lP+AMz4w6+HmYB/jD0BADi0Svwj+ErqfhSnmmvWYYsvR3y9ZamMhNtW2eeiW8WP5xhLI0Kofetb32qz8txvVmzwi3jF5jrhQUyPa55Arney067D8b+HqR6jPvXaTS0aXxRxW/gUCD4F0NB8DDZUuh1ltFN8TwpNfGWk7qa+JGl0lorjABm/4U34EYZFMmtiHN0Sb/YO56SRErB6n3SqKf1oIZbk0QbwRRJCG/9rE3YuW1LVt9GcIYCc5dwDar3OPCdS76WRWXGdTDIyB6+DqjkHCBCSQSczcwiQOcGTyTZHWvfeeu7tQ8pHyjKjCWEWEz6Cvyxj4SAAmWs9phtglIF2VPdztH1tsy2e3qvBniIkHs1E7GGGjkHyAMKvTRzBKMaacZGzRoCcN6aWJs18W70OXlVRV2dgZuWsSrYc0PWZo+O3S92T6j1uluryNJz/gtgsm+nK804xL5NMn03ICBlwWXaFu8OkoHwyMQXIoWGS7cM6y9TXTXt4YG9Z16mBnZMfs5ytOp5jLI3oR37kR5oPFZ5xQ2AIrR2h3cBMk4SobB1q+l3Sgedg2NsQN5vuZMk2c9DOnKZJucRD3xnCyoj0nMyppv4MqEZO7KNkKhd8ZixtwqTElOAYQIZZTHgJKwLwp33zm99sG3/UvGG1bjONaa8WuspLozK2/Mq9svdODIzoVoyD1UmKI4RAQwMDyAAwHP4mH+V7W84kUKVDONW5yjxbTF1R3GtmTDUaGKnSZ8OsaogrpuVqB8yYYWvwzxg5z/XWYHp9z2Tv9QWdDgiQbDO3mWPJh4vMt7JRZPn5nFn7zuo+6wfAFse/MXD8oVECcpid/GbxOSl06uYrVbj2jtf9K0a81zvWO24Aeb5jtssqX8/aq1LyfG8srNZ91tcrdV+xEEZ1WXlmLSfbl1AjeAXfqYJQKxJAw43SQjNwrOJjcekIyOdGm1sq/RHU3ZJSvWtXfCLnVNVvBY20hhn4VnLZh2sy6Uc0b/oRddyt5TIIdWSCV1rpp9V6Qs64EjbCd5y71B1g4w/Tkhz6LD5nX0ldH3sthBWzuVf3LSG0xyyv5YzKPjI2rrOcPbSifa6M457gId345z73uSaQSURgGiuENG4KXCkXZitAtTedBuQWZdywNxq80im+hqPPezTQEYDA70SqZsxK7qdfSUmNwMLZjoP9xo0b37cz02r556KcVSUbApKVmDiWYKGRkQKIODl8f2iZX/nKV+76oR/6oat0ybnHa61/T6sYmZ2n8uap5vbeZ0E3ezydg6oWu7f+hO/8wA/8QLsXIW12EkANS6Ql9EQSAlao9oIWFyTV2a9RRXvH0+y8WR2wp463glbM3zy/KtEgUv4ADCz9QCABap///Ofb95e85CWNCfgDzKrJkuWfa4D26q77QmGpXw9QQ8LiI8Px/5M/+ZMNmNEoiTuzrMytN9K86nuds/9vhQA4IthuF+q5Q1ZJgYM/1UkhLEh4RH8ZO15dhWYgrVHdnBI3FGPlwUdAqjL4rIxqd8/MrhVH9u1MvXZZvVaiwzErf/AHf7DtggQQqMUAaK6JdBJg1PZ7AHdU9xlfuL0any6hg5gI4B2oG34zeFMNs+4YNWqfPWDcKyv5aLU/ZuXXe7V2emWvrsPN8lfrvmLWrVw/olF7rZYz888STI127mJzXRTwDtp7S5tN4wFk3OwaTZjGXc5XdvGZORZH/oFa8foy9dp6bIVWNMM9nbby3B4IzPwjtY4zf0qey2v9Tl8CVt/4xjcaCGByuoM20stsqJic+S69JI97nMVb7VAp19UlqOEfwwdC/diWDUZlKRbbtblhsHtUzMrfqrv127I0Rj6fU3lma8z06rKn/K13ui4tb/ZOK2NvVEd+42og+NsNmCD4Gd5mdQshGy3ODLSDibhIEzM3xbDjRzMwdTD0JPmWpF/p9CMDaIsxV6+fPX/EgHvfaaucXmcLYgx2OpdIeqapv/SlL93lUjUIEDAvvfs92KdH6t2jI5IcEswAsTR/kbbwp2mpnJXlnVZTANX27Zk8vUHVA606Hqog6j27tz6315ajgbzXytiq++j63vFT6cjYS0GXvnr6H1PTPUr06QNkV3uPwhhkVuAGVXkurJuTjhC9mn0rDbJqwlTz8hSaaUe949dRdu/cTLKuDtbsG4SR27jRj/jPmOBB64YZ6HzIoMNRFH3v3faYbyt1zthFM7Xo4Oc9uK5lEH04JRCLz5HAvsOR564cX+WNCmSj8VFp1obXwY9bdbxu2tO+PTMbniB8h5hD48sM5CdUA8sSHGspgDhgehhuhlmcDbPAUQONKtZT40+x529n6gHTkXcabek30wjVyiAGPdrNd7/73fadP/wLMADM8H//938tAwWb0ZpSZVTPWbuvmNJblLxA/fkN6BJPpOZFvY2NA9RYdM5M57lA9SjdCTx5p1Jae37CHyTqZFmeyypdyQKvwCMtaJapcL5gk6rCodK5FGaUS8oHr0qfo8y3V82+E2h1MPYkVZaRkfzu6szO5Qx67sFPxgQAx/GhwQgsGyLsgSwEdX/NrbpAs1Qyq5TaPJ/UkdnLGzdutNlMeI/6QuzUREiJG70C1M985jNvGaCtWhWP0TFyUiqFHTyHMIaP0d45Jpg5udWSkqKFqfJD+l4yYePIH7Zqg6/cM9Ju8vwpzLtHS/T6Vdr7TvncLefozKnaO+Z6RlwGbPiLD+1///d/r/YEcFsuQyNghqyLdR89/1wAYtnUA40M68Dc/2pqMDHgBijDxJrJmhh7s7mMNMq9FsSq/6kqA7WcWbv06rn3PU+1is5Fe8deVaD4Q6DhZoBwnzibCV+jzbOv5gW+CU5m9kYGAn8UYqaFmdMyKQfBHsfi7NqVATRzfPbKyOMVsPM9avmj5+55p5FE7+2jWMsZtZ9OdMwwU+VAaN1ka8UvqvlJ3xqwmo7WKrRm/rwj7+87ZUgInwAZWheTE8xYUn/TuXOOd+I77/C4xz3uKl1VHehbA7/XzzO+Hr1r7zmjPprxwF4+Xbl+65m94yOq75kmYK8uoy0R97Svx1NQGdif6d/hYXiECSN4HCF3QdQ1DMSfBeEvc2mT6lyvA2cNOhu056RzlLsCWtLNkGT1ebPjugZMYMiuz4ACkgw/w+Mf//gmvUyjQ38TgPqkJz3pEeUd1Xxn92SZvUHJJ/VhOQqEcx/GhGn14WIOc4x3YkUA35/61KdevfMp73DufkyAngHslgDYw49H63hd5e955qwufLr+0s2jXZeJVmbKshSMFwbKcoEmpsDmIvOaOyoruULXOfi3tMU9ddwy+04pfw/1BIb1q9LPDlXLcisuOp6BT3+ytRsSDDWdFQL//d//fVVWLgs6YtJIPSm+pcEQ7Ei9MX9hVvxkZvvIncJw/ALSXI/Z7Ax7r56zup+r70Ym+MiMHd3fq8ve43toxtcr1x+t457jau6QCTDEJYO+mb2E5Hd4vQWHc7OZFarUHHXaKo2Y7dySZvSsI+XU7zeT9qj8go/mopH0dLZquOYmGg8goa/MyYLc4zH7fhbDNfJzVM1rC8h4JiZDbpjjTFW6N/hkEuCf//mfHzEpldkr9rTjddBMAN7sutzpVPkIfoVPEMJYG8YdmoOR2UwmB4iVbWszUesFtJT0ufnvkY7ZYuhz0qORcWZAXbU3+lFTzLAGmAAgANDQvM2bDsihDfEdJphppKM61XqMhN9okMNfOPbRuJxBtx7UVWDDsYspyu7m//AP//CIRKK3ilaf/Wjjx5tBpnNXM+c7gpmlbf/5n/95xSPglRoc9wBybTYzd5A2YJaLvXGU/2pVK7qZQLO3jjPHaC2HY6Pj56CZ+VKPpUpORxJDBiAQekEfcgzQwl8GYAFsApeZXWEQpFrdk/KU9+mZq702EoAN7uU3QJXmvsudMD/VJDEnAG00UP26q77Zo/zbK6d3/8iyyWv9vmdt5ojv9tZ9VJfZ2MjrZ3XcW/fZO6Vw1cykr01LpjXCH7zj0ss2mynKuQErF/QePtoKbTSLkQ0yasz6InsdhVu+hMpotQ6rSfJGdZltp7VXC82BkNRbLuaAQHrRqfgRCMEAqOhPhBQBsvQnfcwfGV1ZfE5M4de//vWWufXGjRtX7TJ6BqTWntt8yWzyjteZR80Z8mTcnLDQD+IsZpoWBvXyG+DCNwLTcj1T8RBg3dtlajRAa6LG0fUrwnl0bAQASXvG0sp2g7Xf9tR7BQx7/DiqS9ZjZcyMypG/+I7QI/qf/tbVIG+ZcaWZmTjPQD0kOEQhmJ3mYs+Yn1vlSzonPVrM0QwapK/oTMwwnfr4yXD6o31BbuNGf+N/+Jd/+Ze7nvCEJzRmMC2QKwl0Mei7giiXheCYhdxPYO5//Md/tHMwGc+hDpiD7nWJNkhd4C/AyIBHgZGyKQNm9R10+jpbZT34znnKIt4MYD66a9gWeO0FhNuFzl23UXnXOYYyV53AjmBmkTmABk+TSFZeVRFroTyux5QxYBq3mstFsr0X2NKO9jDJyLeyt5yV8mdmya2s457n5l6SfCKMmO1zba1+BcwyQARggRGI2QIMiNthZhAmgAdU2w2JyBRQqvJoUPiv8F2g3fkMQI7fmIOkHnJ1AUJRvnGPCX7rD3NNHcwK2JIpw5lKYxvlzRsPJ5TkfVi1ApihsdXJi1F7Vao8cC4T7uj1R/noVgjmPZrrbMz0qGqi8gv8i9BDMzN7iufU2FvabKRmbjVXTTILfTRoNHcyJRM4C2lqHDQuCECDAAjXNarZoK2hOXHPZz7zmbb0CSZpWTofTrOdwagACVt8sZkIUpG4NaQiAETYx+Xl5RVIcR3nPvWpT931j//4j00zAzgBSkJDkKyAEWWroREiQrgIZePoJ5OoJmgu1eKT8ggjgqHJnEHdeX5uj2gbzXxAI9PmMVqnVSA+QlqAmR5KPz6zmQo6CCBDCMLrzcyEMVDdzRsPwVAmy5Ox7nQz84gP63ahUd09BmC4d6BZM5RaMAB9iJbkmkykG/nUMReJqodhAD6TCxjmgeb26U9/+q4HHnjgEYkI0JJ++Id/uJXPciOOA3CYrpih/LmTDuVxjrxk9957bzNJSUVEnagbCfcgno3mh2DNNFT6VtAkref/a+9sVqzqlTDcg76QHqvoREFQQRFBBEEngjjRmSPn4pWIKIiORQQdOXAqInhJ5zzBZ/NSJ8lae7tb+/h9gWavXj9JpVKp36RCCmVgqAGD2WQaPd/Vj7Sm/FMUgH3OrXT8Wye0gdZPkMsECjxn/BHe0Fnz0UI4mhR+7AJMAa0OvWyYso8IzCzSMoqG7IqsbO8kwrimpPbC+DGoSQSYfQgqxhcGIowwKhgbDAYiwdRDY1Jtd28nSzcgHreRqLlRFxu9OS2JpRUwUn1cMEqYH1qiGhR10gZ/MCu0Q5gt0hRNjnao2+BTngyWW+k8Lg8TmTowd33eKzkedaL1nPW94M2uAZy1766dS0t1177ui+6WhEPvusIwmzNr6rZv0IYL/FW6eAbdGzw69GWRqL+kd1jscURgEuBaKlH1GFDPF9bzn6z1Sawh8F5kpoeDUWK+et/fUVTYyM4IRheQmiCAsYNZuHSBkk59s9Dif3r9+vXBrVu3Du7cudO+f//+/cGnT5+aVgah8A11sS2KMwTQ7vRVSSPiALPv6tWrjZnBTDEfqQMGhKZGgaHRNmYBzn9MTeq8cuXKxsysOLbu27dvt4NgMWndU+xpU/Vc1x4jq+6THNOea2U0dmt9dCM6nZm7a+dS7We+36PTmfa0FsZ8fwZjb05mvb15Xb9JP750rX8shRzuCQRsE7ju2XMS6DNR4p0k0+xvV9u3cf7mu0gsxtClDPxpMuJTcCz1i8IY2N+II5+lGkg6zEZMxq9fvzZ/FAWNDaaDv4stRfitYEo9J62+MBglNGR0EmYD80sC5Rn/uyOBX7Q64PA8ABmTQgH6BA5g5LAW0wJZ6kliv1p6wuskzYW/taSG6q8CjiU5NSiJ4ETTb9FMicqomMSjjyTXe6x1/C0Neu/9tYSyS927lG372rs/8tHM6lhrYqQmAQPApMtoJgPPuDLYMBhVdZ6jGT148KBFBF+8eNGc8KTZ5mxC1qrxDlFJNDEkn+dawpxss2odwog2CKOBiXr+qkwmaYrN7mhsPCNZJDsVzDZrUfPTN4c/DV8ZzIz+0Wc1vpHZs8ac6WkSMzNq7ViP2l8rpJbenb2/q2A8Dhi3hU/akh9xjeaFW0P3Q36jxXGoNpbpYNqDckjsSZNKPWn5t2ptSwQL04CRZZ4vmIppqCnpi4FpwKRgOtznW9IDscQCHxkaGc76GzduNGZk5leZizCM/CD80r4HtWbb1IP/DCZL8AE6Q+OTUPlzrZEml1uxYGholdTHt5ibHE+XmuIudDoSIv+W4y09vKdGnG4saFQNTPrgHbR+s6wcMgEMecvIckW3jf4pRrEvTev/oSxpAN5LXxm/bipnsuNUZ8DRWDT7qurO2MKgYGZoZ+4g4Pfx48eNYZw5c2aT064nKSt80ktmvqVkskUK2tTHjx/bHlLeu3z58sHFixc3ArRlDC2LJikEJWCOaGdmS8AnZ/Qz29wXjfxrXu6/bKN8pKkJvbq+zNUVfA/f0o/WzEwcwRR3oyfR5vU2e7JmwI448ujdNe/N6p7Bsk091bxauj/KMtrzOWW7veuR+aPjW5+R63KI9jHRkWZIr0zl5JY1GB1Od8w9HPaMP+vQSOZonWpKEk+Fx1ITSyZTy4ASBPnly5fmryMqCdM01J54T+nLPaQvv2iNwA28dW3kkgN6RKe11ABBMrUeg5vR2Oj9bebGqO7R+zM6nfX3uGAclZ7wzjqkO/7cJcJ4u2wsz7BodI05wEsWM2bodMtJMNIc1mgUWXoRmxFh9e6PIoXWnXD0CNFnToARA6nXTvCse1TPqE89k93vKuzZp5GfJnOmy8i4xmeFxu0q/DTzXHDLYtanT5+2RbHPnz9vfqjv3783ExFGo1aXOKzmZsKTOxLsA/BQWNPGmjJ8cgQYMBsePXp0cP369aYhZv+T7mSmLs41kupxYwrgdPznhE5874NOpQGZexVOFY4083vjV2EZzY1kGDOhskSPvXZ70fWZa2nbiGvtY747mpMJs24UGBoCOl1iMrim2aveO1CuJ/Kele9T1d7VdMwJua82d4FljcTa1XezLSwUBpNBZaJjZlJkbNSZSyis17phWDjf3fL04cOHZgrevHmzPTPCKFOpfjPhzozEaowUN8KzewDzkq1IaIv4zC5cuHBw6tSp/3FpVByIV5ism8tdGIyG5k6DZILb4G9UlmgmYfP+tgKs1l3LPuioB3ve35bufnX+zmCUkabQgD4QzvzPOLs2kfehA2n00K1Mda3OcTCxXUrPhJipwL8DnvzN8rtxJYNxS1OmP2c9F/DgT0jfQzUPXFGN7wpGAXP49u1bixrCPIhgQkBc85fjkA5ao5amY8EHx/8/fvxoi28JLuDOoC6il/j3cN5XP5lw5bVBKgMcwIHGyU4A1r8Z6EiT9rjxXmFd4ybZV7t/kv5/d5HOiMwz7tKzS3jSgjz0QNU0WVKF/l1lF+5+UsrI3F56/1fbTJNDX5i5nmBMbvfJ8az+IMYcc/PZs2fNoU4AwPVnp0+fbhFNFqvmJnS+1V9hXSYocCsU32NOYrZyzTs4cfHRPXnypC2UxQyWWeUiyVr0n2lWYHJSF3WiiaJJahLva53ZtmVfDGam3dX29lUqQ96WnvdZapomFRnH3k3lJvDUimyCGSIwawJamg43y5JquEsZORB7Zc3A7trmyFE6amObdnch7pkvpFd/Tl73ZaKx4NCnmNTO60qsqc7zHC2M6CYmIdf4KFzBD8PAJISJqNGlaUldRhtZ3oGGBxMjvxrEh6ZHCiIWx5Idw291bSRzrDiReZqoUQ0Ss5r6WdpBYCAZYprCu9JtjzZG9VX/ad7Lb+u7WXeOza+UHjNaovcsSzjbFfYqTHsw1ja8B13j04UG1MShGxMrNDOTtTr4SvjjQzMnSODV4fhPKftiosddZEb4DjDjUMcZbBgKUgzNhYlO6RGQDM2UPWhNRDRZRAttvHnzpjnueQ8GBwPhfdapuc0E/5eOWpdKCAuMhiSQmJbXrl1rbbj+TFiUxiOnsIQrcdOfo6Ojth0Kxkidmqr69Wo/91lmk32fvq+ltvZVToLLxKIlUbeN4bbQB5zbnPT5I7QPU5Ipyc0Vr49Fgqqaw5p9Y71oRdaV7/SIeSQNt9UYR/sbe9HP2uZa+Koknu3NzLpHTCbfrziuJh7ugtwGRLJEk2x6r6rw1bXAH+Yf5iXrwFjeAePB/NQfpn+VHQIyUghtk1PqJ2G5vYotSPfv328MSCduLxo98oWKxwxQsfWK/hJQoI8wTtbVZcqgHq7qmC6NdR0n38tnacL3os49Gui9u3S9Vtvr3U/4R/dnMNZlOWv3aFf89trMUmH0nuOPn9ViBBNac1dJy5qhKZKh50Rg/Z0BNAIwv99GHe2935vYS9JlVl8P5tm7SdT1nTVtjt7vfTvCsQPooJrCx9xkaEUUM8kmkfTG0/8d+4cPHx7cvXu3/Y/WDmNDU9MJy0Z0GAr10zbmJ+3wXJM3dxqYXUO4l3xbiaM8ZIdrGDWmL31kqQdwwTRTwC7VOTKvev9XWu8JoNlcGJmlo+cjoTZ7Prs/qnvp3ZG7aVZnb77XhdZLOEtadRucmV2gcUxL/WYmH21ZV3igmdDjtkuSM4HaRV0dTdpaZ8/+X9NOT3KNSq1j9n6PcKokX1OPddU+9TTW+k3myWfJA7+utkdbYoCNLmYSwwp7rqj2f/1apicmOkpInHuYd2hZ+q3YhO43MBWu3eguc7QuQ+3bmDFqnyYSdQtL9muNdt7DYQqmHtPatR7vjxjZWvNxG6tkjbKwK55m8IzeHX1f71XFIDU0XV4IU4NLmptmTdmkAGoZGn/6I3TCplo/2r4yArqnZv6J0mNMPXNjl7pGpdZZ1f4lIpsx8N77ue3M9CiajSx7QBvK7R9VOlrHSNPNLBw43fmjPfZRmpLbVEOGyaUbmVddRFv9Y6NSmUKaw0hpAgqa0KZ4z6hnbwLNNKQeDnpaXm+MZgxx1M8leuyN1XGXNUwrmU3v2ZLml/X2BL7PcweSYwHNeSRhWpH6StuiWYjCdUlWxAtZKSUrrp3Pzqzh3KlG9sKxs7IkqXrm1IxYRvX0Jt7s/zr51miP22q6+Z1ml+urcsGsxfVb5t23fvtXV5j7fV2blgzRVfhEFlPTSjxXv6h1pLY2KxWvRjNhzmbmoG/QrQtokzH3JtZM66qwZh/yu5EPLNscWRO9dnuwrbk/ez7q92h7Xb0WB1WD3odW52+PV/TmqzwI7R+LANozO4wuFX5b5h/C56juVJA54NNpnMTfixRl53tbnwTMSZZqpESeUai8zkWQ2X5tx3qqdBxJhd6z/LbWk9tSRhMmcZBbXmqQoRJ8rt3yeRJeOrZl+uIFacXkZulEZggmmkmkEVUcv1X2Ifs7csjnkXIW90LmGKkZ5X0ZnAdLC7OaUx5Tl7SUOM9lFnn0nKc8YeLaR6Q1v5i21aLISZGMqu5uyYlbNddk0D0trM6N2hfrXAoQ9Oiqzo2sYxRIyfZ79WfbSW+jvqVwmwmI0f9pAczGvJqYOTYsuj46OtrkwIMGxAs0gdVwSOSK3FIyMiU50o6KIRhepFLNCiWi65poQEcdBAxRqRJSh6F4HMnuq6thVfwx5suiHaQ+xaUFadaAGDpAO9THfRfP0abOZ9PZcJ/+cI/3gddMCzIAJ1l1eqqRIA08g9JJDdxO5jSnHISMoMoUcoDqJMjokUKF/4HXdV8uHnTlvwVcuPaLazQX4Mx9t7bnZJfZeMCq0s58URK4sJpIMdeuCavnZDLG4tmFtsl889QnV/Vnm64hSmJ3V4Pf0Sa+OWmRgt8Xxk0gQhqg6DoBDmhAmjEym1v57JPwJmPke2iO++CUutwVwTvQB1qDJq952YDJiJtOa8dUv6JtcQ1crmoHlzLozD4iHsWROE7hIz1Lm7zLtXhx/nDfa3dy6FAXFvshrpLucjN4MivHyrNR7ZOFtqhfN0gViPpIXfEPfkn75BIy6zfQ1XiXuaJqeffuXRswJL4ThYMqeB/m5iSWkThYTDgZnOq/m5155qGdNG69AAXT4j05bfpDCLvzjsQqAmUuOL+Z7B5DxTUOajpvtlP6IXHyHs+pB4YHbEyM9BF5vJrw4lCHKIHZgeUbvqU+r6nTutznqqZBXWaxoA3xkCmoaZN2wCv3wLUnL4GX9Alx7RYhlk/IqHjGWJGdgn2L2Tcnjv3ICcZ9mbWTqEpMD1xNjRIY1JgYRyPkCi/G1bYUbtTPmPDHmPKrhKUNcJqmscke6R/fQ0syIIQxOAUuhKBClX7LgMy64bhQvya6kzgFmglLZW7A60HE1AvN0Y60jjCWBhhjl4owCRGotAVujDgzpmYBljHRL+iMdzyNnm/oG9f0nzYURHkSfFtn9V94PVOS9rmWtvne4AmFaDB+R+ohGgws1KHyQp043bkPTlFezBvGeKvIyOzVxHmeW+jUqBWA7hJR8VCAm4qMIhOlH+BJfsA2O+Bn7BV00nXLjQeQycEdvJcvXx68evVqM3EpmjRyUbWTZAJqLXZUonczqN/JrX0nJbBw6OwTYSDQ6Jybn2XETrrUeESYkpF3MsomYrmXuedTPVfqqH06OEowHc9OWCewhCYT0r4HHt7Nyai09UgtCTPNJfslDGo/fEN9MAP7zPfk1mdPpMSvJDPyA3FwDbxpOjtRHFOlXkp8+uABKoyJ9YNH846pbcFgsn21/9xTp7bggl/HWRqhmOvfMaYdc7C9ffv24PPnzxtG5LeOnYcRq2GlpiT9JEPw3TT91SB4Br6tMzUUJ6yaYWolvqMWpabvRFeoUS/0AoPnuaemcV88aN04b2XUvCtTZHwdW9Pi53gxxgRyqEOtkj4Kl7SiAHf87ZOap1ks1EhpS0Hh/2Y3cdmOf9Sf6/TUcqUlhQj1cZ9lOColLU32T2UGGm8WWJqBaYJo5mVIX+klYTrQdpZrT6+W8FSNM/wvM5Azqxk4gdOXRjFaZp0uyFR91lRzAqVZBCwSmQRVs0hQ7Hv6CtMHIoE6AHyfDCuJTZhljjIeJ5MEZa58TSzhlsmm+ZP+HpmNcCYeUws0ZUqatraLdK1+uOozFCa/c9zpG364DBKICwlWxqtmVCOcarGZiDFpxTHKCLvauozDE5v4H6EsvjRdhT9NSXAlvpy0jq/3hUsNw291Nue455yofiAntRqtY5C+YydmBsIUUEmHMurU4tRA/VbcCV/OJ5UJ67Gf6QYQX9KcfVUJScVCs1v8OLe0AqynBoe0PiwKD+dr+vYU/Jm3TJylP1rzvK0zE7np4LTzdtpO6AdzcDKLaDI+GV36o3KwbU9kJlNJJ2aaaXZe8wNkinQZSmqCdh6YJWqRLmzJMJx0IjYXpYobcCIzEqEStc9zAmT9wi+xad6IX6VXJc5ksJZkJOLeiZUMXlwIi8xMQtTX6PdJ1OIgkydmkMJxdDzSR+jEFUbHwkls/YlPJ1f2Qa3FMVZzlQ5l1mq+mjqOQ9KkEz21PDcrC3OazwrZpG3nhn1VEUh6ShjUQlNQJl4yE0lmgkgmkcEk8aHmJE0lg/adDOhJ+3kSuG04VxSC2S79s4/2U5w5d+URfmsbOd7p+E9tvgow6b4mihWv/jreKka4WQ51EDuhdKipcruRMydRJejk/voAuFYlVNXV6ZmqP/exi9UGbd9U3vW0Hji1Wl3C7YCgcZj/XkJXLU5GmVHH9ENpvjoA6cynaJboXKc9J6J4EMb0g0k0qe3pc6waTjqj1eqSAFNTSiFBkcCEx/FIAvAZv7SnKUABZ2lmS+Bqt+InNdQ68dIslVZyCUn6RFJQavbJAJy0wpYCTce146nbIPHEc+gsmUD6FQ0GOcFy4lhXuhscD/4MxmQUVFzJWBRQ+os366Eiu4l4UpDor/RaWk3mpJIhroVFfGewQuZrwMO+KET4FY+OUwaAwENGn9Nlk8JLbSw1SHEmDpyjfptnROhWkvlltDwj4rbnPIFn8B7b8A7v3bvXwp4s0dDPRSFViw5P/B5qQeyPypNxzDmPzco7OvBxLpJdlPfoBIs4eVcfApOYa+7jjKTDOKtx5AEwdRN+lxk5mbTz+d6zH3kfGM1GyeTkGf+j9gITZghwEgXTwSyyuKZfECK4UCPwOW3oK9HZDcFRNxIBf4O+B+qmferBeQoc4EtGLLN1kzb10rYSz8RzRnZ5h/dpywBKmjlpPnnCMzijbTUV/SU6sWUI1q2mRj04iilGLW3LCDV9dbzYRG7UjfHnV7y6VxQnsqetJ4EaDOF76qyTynd1ijv+CrvcrpVR2dScaNuAEbhnTGQOBowYKyaE+Fcb0+dF29wjm4hOf3ALDviWa7fX0E/ep3++o3nMuKu9GFl1rsgMdHQzLvbHVQXAC36hFdpyPyr4s241cOoFXt6HLnAJoDDwHLg8pJkx43vmJfdpn764h9a5ZcBFASGDk/YcNwW2TJpAAvgwuYCrERSG+myBQ6Fl/8HTZv1YmPFqqLbtQu7W9qVLlw6Ojo5atlEe0lEYhpEyUrZABHTY474AiCUdIJoBBiiYEvv1IB4Zkaf/MJlhVDRMyhYGDmTD7ACEAy1kIMCjxAQhEBqL5eC8fEOUjnvUbWYI6gYBJOtjcZ2H0AJ7ErVn7DEJISgSB9IXBttJQLI/3tOfJbF4HqRRVyagmiaEBizgh2cwZHBitgpgA0bT/9K2hAa8amfAANPlWzZyAweRJtqCwOgf/YZAlHbgFDhog3Hjfeon7bXRRdpU86CP9NfomKeEgwf6wfcGCNQyuK824Ok4PAePCCvumRqI7z3Hk/eBlWfQjWNK3z0sRVPXyUO/jFwaveZ9+oAg4huj7LwHbngODfM9cBqp9vRzo4LUnUKOd8E39Mq4uXBcpmQkkfvAx30jyuBEIZ/uAYQRfeMPOoAm1NC4p1BwggI7dE1fmWe0Aa1BT9QPbugrcORGftqFPnjGuNMuf/TXAz78hr4a6OM7/nwX+LhmvyvzBHikVep2PySwQau27VgyHrRDGx6kI665JmEB8DEmjA94RgHge8YBnPCtDFoNm357doWMTqZJv4GbX5QuA2GHmnc06ITQxIPouaYTrnViIKjANTVMOlVHvoXg6CSamQvblHg0ymSkLr4HadRH+0ZJBF6J5aRg0tJpQ8jcV7Io+WFepqmhTjpMvXyrdFRq8r4SCAQr4fXHuNxCjcXrXDbCwGuOgyeZl6q+zkslDv2iHp23qXarcrs8hWfArVbG+/QJmI2s0r4MR4ZCn3P5hExGTc4IkARn5Ivf9G26MVzCyvGwf+mU1RcFDegHAp+MNzCoiaoJKsUdF/rNpEpJrSSnQLhuZpeYTdaXawhliC6rkdloSaSfh8KEAldqcFoZ9s2Dj8GX8wBGx301cMae75mk0DTMiftnz55t92Hw5nTjmjo4oxQhD+y0T/0KG3753zFHgNM3rlEAgA9GpNWjcOY7Em2CA2BhPjAGMHWYPTDA1PgevLoMBEVEFwx1mX06tSPuO59d88kYcE0foFX7SVseDXfu3LkN3zBC6dzVnUCBrhl/eZDLSuAvwEl/2PvL2KOEkFJKX5lBoEOQzeTXD5Hqdq4XSb+Nfp8kZv7c3sKfizbT3tdM8VtPx84AQjrgZWwMnEwCJKQj2/rNNCrC05+jBAFJ6Zg3W2lGUjLimhE8YUwV1/+5NmsDBXjz/eogTpMgI3DJcIQ9I0bWqcYIAaTT3z6mvy9xnFFETdtkdNyHaNOvVgMN6YyWHtJvlXRhyQim/yddmBEBJiDN5Dhl27abPrhc05eRtIxYc+JUFus5f/785nAUmI20wAS3TSZnDejoh1OAcZ9xN/oLPTp5U/Nn0juGjBUHLFMPeGfiS48wQn1yMCgDEJxmJY0Ao32kbeBy8SuJNKWDZFbpv0Ip0ZzNaLT0mOZdLtdIGs4gH3jyfZlnBlH0xaEF0n/ngOY+48+3LvHRRPcZ96Fn8AaDBAb6LY38Bx2LDHsr/BkZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="104" height="121" border= "0"> Mortl/zA3jw6V0B1Nwu9D22wL7MaQnC2rjhV4cPjxZz+24UXbtDhDlP4fO9n9mlNDnWuHCBQD/HbW+TAt40j1Ndzh30mJxt4/wryAzs4vX5xkSzbJTKxWKpWisWivl0tlAZzl21KDqiwxZNp8uOnFraCxsidWqRYP9JbKhz9sM3y/WZ1PTA27vU9Lpjl7du7jopsmdsu5EHlwg2gC0i4wiICA4M23NP3fGN/SdGxyqN4f69HhUC5TYhzEc/uX4yV663+va8SKAgh3fdw4juzpMDsoiRDU/LOdQapAZx7tRApt4qFYvlerNRr9eMYmu61W7n2+P7/Egw/rTgXY5iXNyJyfHsscKzHwJjR09t0STfZFlaxyZR5vbS9Xsd7IEFPz3fmk61Rw8ntEttloRN2Kaj9U0tpf49SNHxgU5LdG+/7Lwzz7n4il9cde11v73qo43hyXyt1CzW833tc/947RWXXPb7C94xvWqs3KjU89m+Pd//hZ/89Idnn/WDM757xo/Oueiin1308yuv+dUNv/v9zX+49U9/+cc9Dz78yOMbNm/+4tRosWpUK5VioVSrl+uNcr5ULjeajdro2PQJ11x88aLdsUFIdHUrviQ2jh7g2XWGUxn8P42NGxLyFhy0iC+NT0+n1k8eLroMZGh/XcPyRCF3v78s97Og8vhz20GLp6G/T3vQg3BQNUBlwQ7qz+8tlNcMpzMTI0ODmbHhiVKzUSlVKtVaJTu0atXqwYlMeiKdL9WqlXK5UMjlq2t323XtLjNVo9JoTk1PVUvI+WIhM9LfPzQyNj68ZmCy2DcwUahUoTcrVyFatVYvZMv1arkGvyrp8cruzV0WcDqmO88tAWNTN7j33OVfUE5/MPJtBSz5fnSpfL5LkomV95h1JP1d1xMRLcKPzk7VUzNDbwExlplUxsDDhsvYSI3CeUSsjDU5M9AfTJACrAVGTHHHO0rVXNaoVEv5gtGowNhQr1cBm3KlVqsU4Eu12agaxTK4SgV/GiUjVywZmUzByOaMYj6XN4qVYj6fy2Sy2bxRgAd4lwCVcqlUrkDbqdQq+UyxWq3WGuVStWIUq4NjgEoHhrENlugQkzBp1YZ6/A/nWUK7YQUamszb3u/LwIaqKDoahjguD9i0+t9oO1q30j6oesdp2LJVlSxyjnPwFsaDQQa1Thhl7vjAyFgrA0BUSlDJa8DAShXaQbVWMgzwNHKFMvytVkoGNAJsCAgRQFcqVRrVPHyEtgD/GzkIDU3EaW9GDlJDXCrwDyNACyo432HYqTWrhVwhDcCY2KOKRVssCMuV9/z+jRD52mS5tP7tq1K13BK33Ch66g4C4uTcdCvVGD7M0drUfjTUu2RqY1x8EDlfUD+YZdqWuPuYdGamDowvGfk8tAijCE2k1gDBCtpMLl/BwbxcKtbKRgHAgUaFfVTZ6eCgEWQdhlfKMLS42GBTgfdS0SgUioggIgn/1wCdMraYIlaCUjXb95NrfnPdb666/NK/CntWzDn8Jr4i6zAxEPvVUgQ939ZAs2wXSR6NnsTnx9eCfjP5JmGb0jouUzqqZGz8GEthA1olQx3kbx+uGs1KqVZCALDjQnSgphedSm8UnKbktBTwhxCIC4BYKAH/S9C3AQAAmpEvQVPAEKUSAliuOq0GksQnOujfwLtcMCA9aHX1Ut+L9t5z1/VT9cyrfg+qLcfJHleTtUznd0SaUUvyf48NzmL8z5rpemrKeLPABi9T6ATwaQrJDKTkkFyu6Gbx7UZAWsK89ajGOPCnWEYooD6DslgoIE5VaEnIWlAcsemUXB4DDoCLASNOxRlGYIyCNlOE34gXQlZ0Rxlsh1WnrfgRMZL7u9aol42qMVnKZ4vlvvHxg26x5735ZeckTmlEYVKxqHNTEw1L5ZR0a1m/xdgwyybkW6vWNlLt4ptsYbEQG3fTanDipno+RfgMzyXjSiOL5GcKGGrMP76vYOBoXYL+CniM/HN6tmKpju0EuyVkZ8VrUhAARqEStJGc4TSjEnRSBiACnwqADQgFBnR6GDxfwCaHrQWbC7SlfL4MYgY2JZDqKtj+moUspGQYA6/+i4Cx19ldw30c1BbCmGzKETIt7kyu3u8+55cTXsWHgMT/w9XrW6lm7nWEg35jBjKii43l16OQdmfEjNz36d0lnHj/p7jj/Msu+9aR40a1UQP+I3ud7giaAdb/AlR8UE2MCgzreei2UBQr4vhjZLNF7N/wf6dbA1QArSI0HMAG5LNCwen7sIVBiCq2PQgH7cSo1YrFWgERBVmjmm7UsoUWCG310uCrr3/46aeeevKpDRs3zs53YMCxutQb9X1olsImlKKXwob3/J6IDQeNwzpvcKaZauXfgOd1Mkvf7+82Evn85zBFB12lqajnNXtJgFrPxfwH99h1n/UFZ2h3h4gyogHcnDQq+eI4wAC+5VoReh6jkDUmco1crjSWLqTTpVo+C6yGkR3GlSL0gcD/Sr6dzRUncoXJYnY0gygX8hkAtZh3ZItiFloaIFSs5QuOoFctGE5vWC41oAH2l4446dij33PM+45869vfsB8U3ATCzWdM3rW6i0yYUGVNRrvElk95kLpqnrxXQ/fXn8Q9Ryqi/+jnseHN3oRftqY9k2rkXGyC/TcyNjJWUVq0IUzHBueUuSB3NbJlw2g0oKcqY68FUKAAUMk0suOFzETW6c6ghgMXs0Y+W8hlKrVSPm2kS/XCWK6cKwPLURTLO60GI5bylXRtbDyXz6TTGRASjHw6DdpOqZzPAEqgBRnVGsRCxQewceQGEKvzoLW2cn1DI31rdhoeHB0Y6h8Ckdoii+a3ssIGUR8v3TXx7DKQXCwSOYtr67CR9vd4doVq+Oh5bDidRvilfW3o0zKHMptK82nK+KKPNzqtis6kYmMKClXQ3nxefwMk51alDlKTAZ2RkYchwCg36wXo0rJjE2v61qxeuf3226/Y9gWpFStWbL96uxeseMF2fTsCy41SIeNonDDEFJ1uD3u5dHl8cNiV1QrZfAVGHoA0mwP4qlUjPZ7NZiYms4bTRHEIg54QsIWIzXKm3KwY9Uq1WK9NTbcqhg2SfWf2B6vKwpyH2toBadJctHENmFiR/Xk+Njofklz0PlF3CSX47j0j+TgbCS5Zjbrn5CHOAcRJ2ET4Hvp5FERmmNw3S5Au7fKnXtlXBH2z3Cyh9l+rlEH/R+2+1hidGBzY7bhrfnnNNddc+fOLLrriF5dd+ourrr722ht//7/XX/rdd+SHC41sro7iAE4DgOxcNOBvvp57YW7//XcwynmANgsSGLQ16CZzgCE0rryRK6NaUyygPAH4YJszQPguY9MsFKrNGoxu0DVWZzKFR8gitS4v9r3BEnh3BvIBFFRCxLwwY85b8Pi7bGwi0HhLj3o4LaAjP16y83QtVU8fQvFu5F5rBMvCxg8XhLWpZZviX6V6udhsOjMrOEOD2kkJNM7JkUxm/8vR3AdXDWwOD2KiNQBOWM+b1t+/UB+cLhpTGaz++cnJLLIYRo3cWH7tDzt/2a2vVKrXS9VGCcA2sJMEVaYGow2IfLkMyOPg5Qrh2OZQsK7li/VyPotDVBmnELLN9EsPfedrGuXBlfubs3YHZw3mLfvpCwGnRa6ey9GLN8lOjcdZfLOLjA2AjWldvHK6mqplX98Tm0Sa1OlWmZoAJwJ654W5yhh0YY0CznHVKkZ2IgdjcyE9NnXAT5mAQbfTNYnV7Vow6jnXJYI6BDKkYM+cZuxcLOfqAAhOoRWHM+mJQmFyfDR/DrTyW/dPj+XLOeihHP0fxv4cCgH1eqVQadQKk+lCGTpQpztDyRvaUAUbUaNVzhdy5RJIHtOliUJjYtAYLw+/XUBLgVZOhLjrg/tvJqa9yAOZeuuxIRo2NK7VBdwKPBxsLlrZgnZjHMYdWcDnrcR9LseJld97YAOc7gj+4FuHx4eGV64c3Ll/zZqBkbEx+D9TyGTWvuqXRGxmbJ4JaDk42nWpaeIMLPQz1LJMsfDcFzMj4zsODfX3Dw4NDgyMlNIDk+NDmQPOpgL0sxtfPNE3OjQ4NpLL5EE6LhhDowPbb7PdDit22LE/B50aaJ25XAF10zxKcUYRpD6QRQoThVKhagA2xUZ7Zn2l2ppuDx9ubhK4qkfZg6cMDJ4Bo1CXJmKzlE2UapMo6Rws3HsfZaAUz8Y58ItXNZupWunNQhDtlks/Nx74ROV5L0ki98OKRMfsBSH+nB044GOnfu87X/nyF0496eMnfOy4Yz/ywQ997LhPXzVHbSIYSEQorBLLcrZq28zEU8UXqOh2BX3wuvN++J1vfvsrp532xS+c+qlTvn7KBz587DGf/cOiwGuvyH1nfOSE44/50FHj/X2ZRj07MvqKT37lf07/wU+++7bimglHUseGBBqPI0iAfFfE/gyFkVwFJMdKpV1uFEvrcELhSJCeQaoU7Na3jhezuwnRtc0IN7YOm9A+jrsnf0lW8jwBG2xxl+zcmklVjUMBGxyAEvQV/dwwKjmNbLei+HqSmAVp9PvGe27cOAsSqu2vV7pP6cwt+VJAGuZnebeSuqnZgWOBASL6gmR1U77PqPTlf/SAuWlubhPZ8NCNn9ll5SD0oNnxYhXHqnQ+D/I1TnM7gkUpMw6SSTEPGletXi0WquOVw97zhje+5j3v3LdSKFeN8kMWEZtsnHWz0cpFO0dNd731mvBcXGWCKHH/t7PoyS1yxeDUulQ9dwiHymvzRGw0FJbExvUHsUcIdv+H//sOW1g2x7sQfW2aK+tCSdi4lwZL7TDc5+Zg416OSqi9eG1xZV/u7HkYNEBhwUvln7zxS/tvNw6AgETWKKOsDdI4CtUoVWerVRTjcu66UbU0XjUyVWOyMtaaKeYqzRlj9CTGZhlddCwTgwF9y7HxPgd8lRfqesjizr4BctlQe62je6L4GLm/xafFZWBPbPwfij+FXmnhts/9neHsgMVdo2aqpOpjQ+NcgI1+XpaHjW9TawrzwlUHfmkT551FbjsbWW3+zOUfSa9ZNTg2OTEyNjw2Njg0NjqSzk2MToCwlgXRz6i2cVoUZ0mNZguaT6VZbLWgIVUqlfT6R0XHJkx0CCMyzUm9XKLjaq+1vMicmdB4LhptTaeapbcJFI0S9Xy9hUSxoUr2/ptNF8Tc3bcLqH3Cdg2YElBY0pHAuFlZJXazXCTi8Ut/vAAjFIxgHYt3LNoF3erRs445cG1rZpepqdbU2un1L9q93JqZXre+ns4UytmJSjNdyON4VMVWVK63GqWpmXajXQOFuFz5jsm7dsfejOaltpzflmET9A8a713Co6HdHGy0epo/d7zZSjUr74ExIDy8W9EfZUTicnfDxGPDQWGgszDsQN9mWX6j0XmrYh3nvCE1oXERYoH82yFd1JHQVrrLsP+07a544KZfnHfuhReef865519wyeU/P+e8S6769UUnH9ocHwFltVFDxRVXfuq1ZhM0Yej+QO8qF0q5evnFX7/knAtu4gtoVKfMi2wNNjpf4+erJVkC7TqfO3Oi1Ug1jSM5DkCRC18UOhLODQt4p3VUbl64DAxiWIeaXaEds66WMQETd3KY+SfMxCJDLHvRRAF43jRBS7JFF1RXq9NhbHGRC8ehCATVT9AOWg1YV35wKmcUDFzOK2NnViiUK0a5BvBUq6AmV0EvLk4duHfj+K4w5y1hMa2Ay8cmUGeWhU3IDWiqz313vF1PNXPvhf6nG15IENl7wJLT0nitlAEGtAWUTQWuDYluJ0gz3OihpOPLnMFTsXyNwc771hFdIhadKW8Qrk0Qxm2BS4c2N7vOGhqxSNcinUVUYDpdaGf3fmnvyXE0BDHQaKHZqDnyWqmGxjmVerNWX1+p1de80RKQAAxgWp2LByC6R93vdLmMzXKwxTwXvjM6XU+1cu/nwDpuJWLTA+de2NjIC8fWXJgwCgif56GRRG9sOLUkI7EeQ5Vl2tzqcpt2TcDTtkF+A9GjYwlnUMVzlEAm5ZRbJo5beCmjeOT0vUZHBvrHsiDAZUulAs4dFBt1GH1K5abRbOzablfeBm3ducDRGTSS20wiNh4nuMaXREh8blPQ+sh3R2bqqfrkUQJXK/z7JVgglxNnadaFmkv6SEydl2XMMD71Ojzf5ihM108n7kz+UB9wUwz0HW+FyRerZb3LR119V+UH/7tpUWePwt9v+ctnMmvS5YlSrQAtqF6s1OulAgw/5XJzeqpeeenlt1z280t+cfnNQiyAlgyyLLOwSeq8lGuwUg6ffm3dRt2fFLPWYJucbDp9tNVKNTIfwHVay8dW2QPl9fbLwUaqKR4Gkr4kYxM2ARYr50ew8cIS79KjAJugNnpYaO8BvRH9CQ/8pxYDGeKa6kA+O5mpNCoG6j/lWq0MA1G5MdVu1EuvfuV+u03t1j6aCTRH6aJorpZ7CWw8eqiLjcKvXvEJDHFk7hsj0yCn5T9sO0d0OeEl3jqpSFlKxV0WNt4z5pwBL3xyPxnhL3UlFQkD+V4aKWzk3IeoiOdvZORzgs1fMD2YLxfTmWoDbRXyeRhxquUqiNT1erVstIrZ2sh/CewdcT6YCx5dlEl0Pj1UKpPMmSRHbCB47qsjM+1U3TgBtR1dQfKwYaE8noSNLknLf9VQmn9CHx6LTaR9qDfXx4VLcv4pT8DqRSHOGNtuolYEobpUgaZSrFSMWq3WAPGtBlrPdKXSHnkvDFpdGzctElTQe54do3PFbTdREaAXPjhA0g2njqyFPq3wKe7d9O3EsWQu+/2RxmsNIJ0nkfDJFFHZzkUrlsZt/wNRgutxZQrineXVCW5vppYQ171kIrUiXalPlYrZiWylhtootJlytTYzDdJ0eeL986CegczmXUSzhc4fsJP3leuOW6BsPvKxUbQdzHyOY8Z+ybVT4GPP2orlpc4Z/wwQtVfUCI/RRVkcNpyGBMrBtfOd5XcpvpIeoe4kqrkZlB02T9kjVx7b3GbHYrHWbtdwAdsxeq/UKvVqtVHKZD4M7evmb9wOuq2zALNlp97zrcEGFICHjx1dW081Rj/PRdeWzwtz/8pzQUrc5WLjPogiB6jV3WOVyl+u0CHdn+OF97GR/b14GgXq70B6o47VINppz3VxRtyan33m+rdtu9NO/Rk00CmAXgrYVNv11lS7mh75iJj95esHjrgXVFlmcVs9m4zF1l0m08PctYEINonx8Vz1DcchNvXB0xz1JtJHRe/NjMdGl98lblBv/YLq2NAYl4iNpG9JE2osSQ+Lq5Nyeo6sZ6GNNsGtWot4+phtPfaXc44srxrK5nHOAI2uSu3q2qbRaKZPnb32LZPDE+9/GoacLpdsLJfCJnHdpjc2uL1bLHxiZF091Rw5Dfu0UDvw93joZQy+e/K5vm8kDOf+dfUXlXN+fJ9TLre8+0K97HxDOR27aDw3/7A2uPkkhfeIDe4fDcO555ct3H/XFW8eG8pla8XKLtV0u9Ro1Wv1Sv7dP3nNwNri4OhnHmWiYwqLBnTSoCLJ+ev88POTOKSEs6TzaFz+2ExYXx1rtlOtkS9yYW0JNu5zifUMpf04RMvpKDz3iqixLOIivKZ6Tm4+S2Ejbfp0XKDTiu7mf5xQnKiNZqeb1Vq+hBNstUq+um/JaOSN8eblwupApfYLFNr8LYlNDJdkbHQ+c1A/vziC2Ax/xVn1UPqkcNTpxYtovy5jE6aokhuHDQsgp8GEdVz+ulPp4LHpR0Ordyx6a3QwANlC3HtiOlNu1GpTzWK5jpJ0xahmi+vq+Xpu9bsfogIkWr+oVMothvmBizQbz+Qm+B7BDuSN7mdHms1Ue/h03Du15djEfZOxCSNH6Y3hWex8WS9ey9/CfJeFDbogPxcY6EnmmDkrHv7gqAFCWsmo15vNGm5QAHUHFNJSrVI9F6+oNZUCaWWPc0ntKcAmEp1bjHx6vF5LTQ1/h9v66Uy95B0VB7XkoS9zjX6ompYWwv3Nnh82Mt1LOBbQI08WuFNuuCGJwXB/71GlkXVThWqziRPUIBQUag2jWstWawPvuW+RhuNNNP+eLnkNOjoage51SqZZT7WHzuRoFvbvxyb4pVscxNHnc0nXLbcEm+Wtqjr9bUxQXICGEUX88+PNfL1RrzcauGOuVJwpN5qg9pQrY2svYWJO+LTJe1t6l0/9qBt36hFxD6EtTsy2Qfcc+hGnrBveGeTvv4nLL54n8aFC2r2iJ7ng3DD14DN/sV3mqa6rqk83n6Twkn/sggPHYQfUUXHPJ5polVjDVlMulVoFo1bIN+pTleGjHhOzwXgjd9gBvTGytN6xL2m1izK9OG5yqgX6zdn/KWxUHoVfVQoDfcbrXbhbsa3oJu3lYEOWxsYFUJahnTAWmjACPrb4x/GNdLVeQztUPLVgplZpVitGbWqkeiERHRWb6D08UXYQ5cgpaeNvrOO4oUF8aLTVTLV2ugjGNx5eG0W0+Wx9X06UL26Our7hO2IpZYmVJZxwETs4EoSXnTTX70l2Kk3Kug8LzzmQdtbSSLgASWw75A+vqNaLRr1Wm24Uyw14Virg0Sz2f2oj7tih1qKw3J5KWuPw+UCle06dNKm334r651cF4Zynf75BkA43BePvH682UpWV51Pn3JgAG62vl/WZeGwUkSyKDdlabMLw8djQWGyUcP7YEoONnp6PjWXazx1ZyNcKZejSipXpWgU3CFfQSmrnI/5pOsPSom119fYv81xt8iF35DMjpDrtXfQaYkP5+yZm2ilj1VldLk946Njo5WbuWlGMf5T3Ds/p8rCRf3vv/r9lOR0bmarkd8054rQQR5dqTpdWazXyNdxmV3NsPQZe+gfT5h1TdCwhWIJTRiOFMhVLCVNHJQ6xsWxqH5lZNwXt5gw8248TObmleJfwOxLf5/FWYtPT6WFkDqi+6ntSfN+ZwMAjs+1W1qiWcvUp3F+aL9crxXKlmdn9t8S2GRp5OAbTS7koZTFygDwyOL+Yxan97vxUO9VysbEVbPQyJWSq+CfZLPg/ZRp64bC12OhxZSrk96WwQQuUo/rHspMjuVqhgEev5HPFaqVgGM382hsIjDfEEpx0lkQmSN//FS+g+Z/DdzyX43Cj1Uo1dz67yygPJVa9TM8fG9ln+dgs1aHF8TZKT5h+jIllJG/8DNwQ13//J2d9/uBcvlErV2r1aqlUqwI8jcz6G/G4Zrtj2zSxT/MRCA1u4zio5q+8Y7cm/suYmkrVVl+AhzXSRGz0+F5AZeQOwrEYbLSUZH6o8fEvSbC8ltmnhkvERjsLWH9X8wklETQX7ICeY1/7zpYBYlprZrqOADUa9bG9/1fwDX/r0G5nkerjhzznT30RLgabqK0UdQfxgF/QpYnDjHY7Vd/5Et51jiReLjaeAqKGijvn+d+ATYySuBQ2Ps9sDQv/PXrGlooNWlvh9h9i33ZMc2g035hZWy+VKuVKvT7yktuEfebJdwovX0WGlnhOe2ATY8eGTlpDYbhp+43FWj1V3+EKkKcplfZ4uC6wRfLfibd6IPGcUhrwwmeOT4m+vkP1e2E81UnnPfGWYIn7y09XljkdD8lWisl0yTKx/N3HJLqXRC23c2QKfhT27SeuM9oThlGvFp2tpSOvuGPRftWr7u/Srpj1112i9mZqHdGfTHO+/hfoYaBrCnFosQGywIpLFxzbNqpjI09NU5+G5WOj1Bbmt3PVRx6btTpBvfO69Xs6pbMoAmxUurT89e8xOmcsNgsdQe65+uzvnPSqQmF6ulEttevDL/+buKR84O1iUcwK3zY11P/isZHLn2BjyPx0nL4NzygVB6er7VR728sWnePJvSS5T7DSncRxkqmD63KwUZ10UBGVeSvzWMY8sj7jYqXF1zHSv+t1QSq3go2w8CxGiP6XD0xkp0GKbjaGdv3bswemR056UsyLrtze4vJdrousEQA23D5orDqVaq+8ygrPd1Q4qxIfcn552Oh0JlGsYyN9YeF4oGKmULUENjFYxEAjvfl9GmHWgonn8v71nUbOaNaL9WzpjkuMdGHw448Js+O2lqWxWWrfgB/ctwOE6sC5eHm6sTbVXvVLaodHhPTAxuPXUtjoqegoxPEwHhuf5CQuazyNSW9pXJKxwZOoTUrnn1sUd77XyNYa9VZp5JuvzdVKuVWffJIJIuUXV6agAMvFxpcN0LjefqXRnklN7XCV5RzQq5i/B8MJZWrWapGeDzZuF8Xl5CQwvPJI3Zi+PhMUZQlslgJIEZckbLhFzQ4RXNhE3Hl0Zag0UzOGdhvJ15qNyg6/RlElUuxYbJZy8uiEEW08sp8fXGw1U9MrrjTRYjHIyY9jcx+gMJ3gBB0WygKanK7QpmMj7+1IqtkhhlQ2OvD9w/05Ab3RDT1q/upKQRhfTUfHZrFrC9K1zI7YaIt/nDKVrVbLRrY4baxrtFZ95TnTT8qPLrcP/d3lnfou89Hzd/K38XYI+vJCqwZy2pUWGtpaPvtCbBSRgss7NbYSG2XfjSc+xa2vuOFIUK978ZTo6eo88r8vgU247hPIAhZeO0LR3HZR8M+1jGrVqLaNtYXp5gu+MeefTBgsriRh44ka8eczSNh4ZUeaBKcH5dq11NptrrRg9DGjsqkvd2vyiMrvkBqv/Ir9mtMTxc79U+pfPRu3b8Z9uv54kAqxbdyjajK8HcZbD/HTESZ64xYprGHOlipOTUu1hWKebB5YCkRl6aCu4LHqToSAQoo2OKflC1OVQq1Zarbr25wf2eDFZQS8sjB/b0zIp7izvVS48Mx723p9udpKTacu7RKLW3F6w5ZhI0Hvxf+3YNMleFKELeaJEGHvHrYDd8cGZZ5qbDubcml4f5ykQyvYeEnRRGwsElIIo/P87uOlcr1ZqTZazRU/WCDh2p4EUA9sVH71wAaPT6OHlnG8eeHFeGuQJa+d6ZgsE5twaFa5JyUq+Utav//d57USTzC8swMvCMDz4EVHT9107Fmd3V0YiHYsvOhDP5MvViRgcXSG7UbCBn6INzRqrXqxUK02W9t8czOV1l0VcJjm/IxiN7THYcPxfs/XFWeaqZkdLkIVy2IxNG8RNlQLm4RNiEFcqKizQZVwDvEiiIOwdGwsIYhzkiLyFFVRPECUKSfVxtKU5B9gQ4m/39StLsdMVKabrWy5Wm+s+Pp8ZG7IByf4JSUvvy+FDbF5l4hXGjPt1Myq8wUBDTgRGzn9GD4raNHlYRP7PclZePgKiLNdEw358SRNNQU84ct0+h/nCju8ttwiUoCtxYYp2BAizlhZnwZJoNKoV7c93SJ6WjpXdNmAKpAlY0PxwCVxoNGeTk2vPNvuWjQOm+CvlH+Uz1KrXRY2um2T7/y+LPIVRNlOF+/FsUBLt4Ka6n/Gw60d4xQTr4GwcHMAdnDBuTeMxlOUTKiMjTeOgjZj3l1Z0yhXm/V2s7rt14ipJ6azJYKNN/4sAxtC7D2NFmCz849E1wpYEprr+MRH93AkYMNVbGJlVabPnYfhCAmlAtkfpS8O48wmQWZtYZEINgs4JIGYy7Drw2MFUGjA/eyS2kOdyidZ5vhtQqLTnxfXsAmryCnjmZn6VLPdrG3/+W4E6ShforVXxywWG+fwh7XFKZDTBs4S7sb7542NrcxlLwcbf464FzY4zovuHRf/YrOAQWXB1rGZ/dcjs4/c9+Dtt/zmN7f+8cYbbrr51rvnoBWJgNfe2KFjE3nGYeNzhKD0JE4dnZyuNev11o6nLAo/f7lz64VN4n4bfbwB/YZareLaWmpm4AfQK7j28dSnRbU3czlKmb9HIixhQLvEUcU4U5fEJE1Vl11Bc8GjcYUJXZjNujbhlt1ZxOvw6L8u+8Jb1havdEcUP7UuZR1BF78x8oLUtsM7rhkfncgUiuV6a3pmj0NPvvpxAQ2JCRTwLDxTAIQftM+GLk+vZyr1zN+q689vB+HmoW/9wKpSy1hvVPve1BV6/LBUYTnDyqyu78jxFBmf4Yn38EOkG8ViamrgxzZ0FGacPuC0hig2KtJhPt5ff9zwMg++S7FkbPw/C9AhASykA7zsmIxbXeSuTZ/51WlvnZrIFrf5WFd07E5QhwC0bte+OZU2Kvlyo5bG01PxMgljdCRT3v01bz39Dw/P43E2izZoRvazdgcPpBLuOJGEDf4gnuysYyPmuOi+eyQ9U1lb3f4oYcqReWiRRhShIAyTiI3PTf9J8P5ou1Cr1lPNgfMZNfEo5yilsW1UrSsx2IQflbLJkWjEE8+TxvulYFTvWAKvS0Ul0pq//KPv23NydCKf3bnxM4ub0jWdbDNwWjx1SN/2qW1e+MIXbJd6wTbb7bD9tit22m6sMjk0ma4c9KZjvve7p1GGwMO4u9DLwb/wkItYbKjSnhX6O5zZlvWOdLaytjF4WEex5XB1TqIm6DNcY2QCNuH6mcARpllpTKWawz/DTSVETVbLIg6f6Lvqy3UIYvggZQIDereL11ltNIU1CwR2xRPnvfet6zJj6ZGVaxpv/MR5RCwQZgf1lREQ3uYFuekLhx11wmc/9+2vf+v755x//rlnnfpfB7T6Vg6vzo6uHmkf+O5Pn/l7E0/ktql7TYSIEBShicRiYwmoDfbcCf3FemH16+2YcwaiaUoyTw9sZI7CX5BFSXfPUr2Vao7/mNhSN+6nqc20JFOxpdjE4oN+JpS+swhyMgrMXeuiTx1SH8iMZAYzmT0+fv5tnC8K27RDHblrdxbEYhdksg4MK/N88+xC1+rObdp4911//9UZRxTXrBmeSI+PV9a/4VMXzAkb5HDc5dyNYBNHCyVRbBidx6PgNr17cLK++jC2GOWJypskbKJ81LDBw+zmDzbqtVQrezq1CZX6iq3AJvSNBJNp7ckP0qF2d9GGUQcGkl9+8NXr84X0wOD42KGn/eT386KLXRMe9xOMNwsoO0BdtukiSM0owOEt06bJFgnvzt//yx+c9NrsToNj45PDQ6XP/hV7yK57DL+TGSE6LXrBIrIAjFzdzYI9cdpIqX83YesFpfI1EDI2PRgZxJKeKA2wzW/KNqupVuEknNS1pTkOdU4skP3cqhHZUxuLjUSThrkUymWSPycC2rDV4WKBPffro/eaaebKI+mBkb2+fM7fF8WCyaFl2AvzIhQFHN6BHAdthtuiY6ImZJqE415mvPuzK578w3c+/oGX1cYmsyNDr7/sKVNwDOWdlBeDjSZaRWQBaDYgG8KQNf+3254Vi76/u2UjKJWfiM6k2DUCBcPgCf3uhsPH29Buysdg87UlPTdMoxc2YfoOScrKuZRUIJdE9/972ODcJC5IWGjvOnvLu/aqltKT+czAxH9988obGEiuDAVJS+DYzyWZBY/MAymGU77InY3eHGdFQfQ2HWkRD/PddN/VZ31wvzWFibHpk/88C7IFHm2cgI1+6ZqODRGzuBCNB7CBRCGCuqyuzGjrNEEm8es3EjbSehRoE08dMTzVSNWMj+OctHOdZaz8ErdGEPI3DiM1X3/9RKcJQOlaMER3xSITnS7eK2rP/uj1+fFqJTeyw8heJ19573MCRvDoeot3HoE8108l+So8n83hyaYr3zE2XiiPHXTFZoZnFFp4m/YCSkPU67s9prjCMAtkAd9eTNvHHObn6cuut6prSDU40Eli97yHbzgJgQjivDp5+n3D7VKqVDzRqQ3q4qFPA1Oa29ZhE9Pb4rdF6l0RsSg6czjKitlv754ZrBYHd+4rvuvndz4C7OPWonZWhHv+QRw2Ms+8pzMVRRb/eWpxqF4eWf/5P0GKgqDiJGxLx0Yup4J5zCCqOaX8enEDbMiS2DjcQz2CbTx6cqqWMhAbKq13xNDgZBqHx1IujB6coyZxgnML2ksHT440F+mGs6vj5VpxdJv1n/jZzRtsjsIaleQqP0XZ1C7OBd2VNwsE0sWT33gJtJzx7F6/2wQCIGQmyGZJXpOw4YH8siXYKCH0FTf/q5yOmm8QyvsFsuiTR41PtVLl/Amo7Pg7Z2mMnbGa2pZiE/6W/wLPrC7FQ/AZ7whbLJyzrlTcZd3oDut/eGfH4rxrdvDAGW7FjFfOM4KNzjfmNaFFGB8Wbj1ur1y2lN/lxDsFX7BA4AjHi3ipMZH10XaqBdHj+D+jYVRs8C93rOK61Hr48AG0Vc9+zHb6tFBuii+1zuvniw0OHJyZpugIcv93d5/ID+ZXbnfg+Y/OCZCB8G5DG6+0iMGGLRMbvzHgJIjYdMEhL5osTfS/5paNAs9ENqV+Ivyr8FwZf+PLthxs4rwSsHHLSU2bPfKONc1Wql44wQZZgFk6Nn4iMku2Chu5z5DSgaZKuyBSEfPRr6/P1IqD2VUvu2UDyF6LJu1AVUfjDDyWVi1Yci3XeeHNdlMxZ5nQNPmdx7+oYoxMjHzyrxYTfLN0Xrr317eM8/6F429vbKLQJWGj069j4+KM3TB7/IjBRiNVqZ8k0G7QoppTN+/G1kvFxcx9yxUlIrOaOOxBG3nwrKnVhUJpbE3thxttkKP4IrPxAGFcnIXGotUZ5o8JkXYeqRMetSCR4oyCEM+dt2cuXUsP7X3u0/McBGJlzUAupxsvaoeciI1Sft0MlytgxaGkYoOaGnnqqOFmLVWd/jSut/NIGZXzgWl4q/eWYuPXQh0bBoo8X7jz8pdnh/OFvpFXXTdHOYHuFZR3EAAWnbtULCECbHxe6fZqKkX6aWvQDgne9iI6IKn/70dapVpz9dCR95OOiGLjaJHueo6Sajw2QTkDdnnY6HuylouNv34kmGU+88GxVi1Va/yPczWRrdr0yHZVXv2TzguTqQ1siyAIaONmYDuVKONSrFwWVIgnHzh7ZmwyMzm8YverbT29KK99evATt+X03XgO7ZF9OkGsDnRvv3hXfaJY2nb9Bc+IBVwsAoxMdw+FVA/dhSvLIhIP4/eqM6Vr8f+6+YZyGVUGJT09Se9xEEb7AOvB40YarVSl/VXhXOnld69+E9Uri6w7xWEDtR50uq6Q13/isAGezAu2INiGf353v4l0pTTet+6nth2u7XnpSU1QwwZ/2FxOPooNi2ADbfA5Ju766h7jY9n0+Fv+CeB0O7a9SKh6frNnw8GSsFGxSMbGJ1fmgMzfgH9ExQYVGvbQx8ZAFii3v4KqN2HueixLPALZTyFKo+tm8fpFUB/kEZSSKDaoYdg27z7004PHh7PlycyuFwnBSfQyCakCqK9K2aXvPmf0fTrum+mZgfzlbblKe3Jw/U+fsy0xbzmHPKqHKnjY6BMCsfzogY3PcO9fSInK34j+BLwgD39srNVOVZpfQQMJ6tkWcbtX36r2pDJfgOeLUDN5R1vzjenTFkHFoPd++5Vj2xaqg/n1357Fuzd02wids1GoojT4nFHp8lOwYZS1oF8zn/xadaw+Pjp27H0wnpmR+0u8400o6YGNnr/r5/9VKFVk/TBclKXB/hs8Pu3hj422p1J1GG8swnww/bFRHdNlHiVhw7jYePcmf61WpVgO1wVuPPmzt82Mt+tDQ61PPIvmS2QxdslLKZOcfxw2ITIJ6NoUjRDnBH3qxy8ZHSuVRtb9uoszJBhE2Yca2nDElnMJbBQEYuTTGP662Ej7b+gjx49NT6Waja/geCOfc+uPFGoh5fPC4mi2+RWVbT8yp4qQPIoNqJUbznzRzmPtgfzex/8DNM853OYSbTdy/jo2LJy3Vcrs/tPVUjcETqyaCxYqouLOYwojzfpk9WNzNmNUPeyHM8m+JqZuaTRptVBCIYwU8N/9SuT4QbxQzrM4e+zjk4hN7cvY5VpSns7DTUAxmQnyUTHyqhjp/KQ68Kq/B/Zj6kJGWDYinvjGLuNGduIVp91GBDYaaDNsLtQxVbsypY6GGYcE+V7+2WLqSBdKOLbgXZTJhWmCqH7FfuniOmPNUU+ghS6ReexhE5RclRR1bKI8liWWMKJct3z6ZHDDdGy8nO6xj08ANo3yF3FjrszzEBRC9LMYonXZ5yWf+1o+9+IbAgri9B109pPf2LNQLDZOvh8q8AIOfIvCxIUCPb3Ieo9PgZ9uSGcUGxLBhnc63Dbxki684tt+4MRMZjq/86epc6WVNLK72LBEbOQce2ETykShYZLM3yRsOINh4dHjx6fbqWbxqzaeeR/RZ1Qreh7ZX+Kvo1iWmzd99n9aYwdeLyJ6hfdu4u0hprDu/8be2Vp238ucvVdSD4l7tZ05cs8+TC2znK+bnrReEyu++OWJm0fGoyEWz2lNNIYzn8ALpxZxUs+lmTMmjzfqmkdQLXnyWkjkKaWjxw/OoOBSOXEh54EPjE7VU1Xjaxxvw1FbY0Cb0iIVmnxV1PJqGJ/7Qn7skD+YSdjgThqI9PSX15YaY6/7lemv5Uo8dwBxjsmS2anxdkuxoTHYOKRbN7ykvzFc/5SAnnUB5H8PG07dPQhebV8WNrQHNpQSGghhSdgwDZsHjx5rN1Ll3Olo2REqrgE2CjEhi8LvLgm+Rb254aT0xJv+Grcu4joLbym+/ysvAs3vxZc454+FqbAQy9gTb3Xe9g4Sh02Ex10hrtxjwsiXPvms2MydQY+5oPlWtmqavfKRv9AAE6qEicPG2Tulped0sQ//98RUK1XJfRtee5wRq9OlfSG+0CA2nFgc2/c6fU9S4HBXqXj0K9PZ+sjU2V1n/SRa5anHoR68j/i7j8hZrSEF4V85BXuOigvaI+X05CeeEN5Jvy42tCc2+j6aGPqWwMYFRadXwoaxR46dnJlOVfNnJmy60Dgc4YubK3FLQ4j96LHG0NorEtesQAPvPP7VtfnK6B4/2ATikrsuydQx0Zev4paREulzoIk9R1emIyi7s6ANsrxlC+v8XQZqtZHju4Is+PIFD8WAuK4yUcbRs/Wfft+YlF4c0fyxYyfXzqQqxo85Nhw3A9n+JAabSKvxnzBEdB45Oju2z+9iQnhJc/H41/YcLY7v+2MTBt9Ff+OAzstwjApSeV7YKEtyLKyxEKEj+JUvzWbKhRMfF8LHxp8XWC42AT/lWXsZG08WiE0v9JOxJvyJj4zNzKTyxfNsnJr3oSFymUMJlFKuyVX+OoofQMyfWEof8PtFXXb13/ncE2fumc7ndjlnFkff+Sg07kU+cp2QysBkulQZOSa8xCSNB4G3QCtpKi7Zd7idHzr6ER6cvewdeKXE7+U8UPw9//5UvWzXmpRW6BfK6igK2E9+eLQ9k5osXQCigNcTadgQDRuljwzzdkOI+ZOa+f1v5knYiOd+tEehMLr2+8+JBZt07ehoE3JelhF0/WIrsYnYQRAqFhj0bGe2h0sTY598JsQG7Ue5Gr8nNC6FSdjIecbTx+OwGWnNpHLDZwlhilA6knbVK8kFZdLWZQIGd0+aLrz2j8F5Zf4Tj1CwuGDPnfFSIzuw25nzXcapZOQbrP9oK116fv4cSpx/3N4Jf73JP4/Av0vFzSRM3/rprmOV8cwXNzmTjF3b62tZsIVdG8VDfoQ1J84/pEu1V6OynMai58wR1hVs9n3jjUaqMHQ27kSSaF0KG6n2SqygbOOH65XX/EmEepEbz3J2VhDzR/uVy327nrGhazm1MyitX/ZEbKiEje5i6qb/Hq43eelLlxIpddk8f+9hY6z87Xlh0w5egE28SRt5/Wb52AQ8pr4MoIaKYOOFC97RXnLTkeOtdqo8eaEQXWmfNPH2/evYKBjJMzmep9jw35XKfje6u/O8qJghqNx83p696MDaeP/M1x8VQS5e6vqZQ3G8luz69WCxMmRAF5PqidfqwlfXdUT3rPVGJds+9zlq0wUPFiL1DypCSVgoRMl0JUXQwvkOuhne3XD4aLOZqk38HO2Ew/34geldL2x0b5zC7BzXyr/oV/pOHibwbgFyxUG54kjz9GehGji9XjhboCUc+OswxAKj8SXyjUrYMGmEkiqDmBOdM9aNTOdK3+uinanXv5KwD3VjxvExhi89xxd0cfqR/B2tvqxn3z7ZrKcaqy9kyqAcYJScfECr9Eo4P3aqsN9v/XmBAEMTNJvFC19ZKK+a+d7jeFc6dQzTYhJ3OSfToHJ1edjI5Q1RlXNQWyDaLs59sTY+M7HrBXiWXYiNKuvE8TGG/vBihyRsetkjMXeEEp3DC9ONVHPVJU7tipFjemCjndXl1s8PNkr7eNgE1irQF5mCnfeSXG5g3ZeeFvMWd7Hhkj0CD5WQJGzCLk+VyyQMdGy4YisVMk/HGPsM8cSZewzUc+u+9ywP+jQ9xaWwcTSMmHVOfUBaChtcsxDm23GfdKv/aoG7KCPnMifJAvpqvE+8oB+t1qpXEX2WVLC5S1+RK+fr33oAL6iQunuVOp238fnFLCglYON/1kIE47zvQEjlXbF41j4D9cHCpaEsEE1Rr98qjzlPrCN6LxNxGqO79sKbjJlSqt13NSe4nCOHROISsdHXM7wwgn620R68XMgSjnORrLji5e1moX76YwIFU8vlV6DHB+dnJGIT2kEr2PRqZ+F3f1WTButRboZWOL7yLkhn9sLvDp7MDx5yq/BlaLV4y8HGBUceST366ZZgw7kw+ewbiusqqfZOvyUgn+jrJR4pXN0Xj798eVxen8CflvjZuvroEY+LDmgz81TYCzaeWiDEzw+o1bO7fWMT1E/QMeLPZdYEtZCOmP34un6lrxm4slVAr0lcNnIxh5es2pZzap1jl+Z+d06wA8n1wl2z6b6fgD7atRZF0HYC20CfHhtk7a7A+MImzI7MFSl8UeqNGz+6LqThhPvAFt9UbLZSUytvRJvwLcDGfYbYeEEXLfOdk9VtLgeSOwTEcpOjiaZt/2S/8rrBwtee6eBBLVThrYxNpCVGRpokbKj+rmJjEbds1vyGJx96/PEnNz322KPPPPd0xxaC4FleDKqM06lvPnc6O/bmfxHcRc4dO7tYbPDEDzEvFmCE5phNIjZUdUzyZ5G1w9CBCG2JuUMKiM2qm51FhERsQv+IDBTyFmqPsMT3d6tM1m7DNVXb4s4hG9S+dr9qYaXxqWfwxDlC1WYQYsL0doAuOrLp7yGcav2UJQBXzWX8we+e8KHjPn3qKSd88EPH/feRHz33kee44KZJuxwaCk6viWfeXEwP32A6ewwWItj4fJi1bfrH794qhCs+JdoUejREhi6friRsGF6FO/vKXLuZaq/8PVfQVxFYJjY45nfJUy9t11Mf3UhsG7pwvM4VwHlzJjs6852nBLedW5zD6qSO5DI2QXeyfGzksB5tQXhv4PtCsX90fLB/cKeh8ZGh/u223f6Yu/DuO9PCvXO0y6At/HRtuf/U5+zFBUsEJy5EsBFc3PLi1IorhXNheoKhZcC0+MWO3tjYxJ5/mYH2Ajve5Jp5yqGTxi4tbYUrXSjoD3YbKlX/gXutRAcntCzB3jKyXeWbj9EFEq4muo5H0A4TJYQQHYUkXOQSythIKTtS+0kTqycqlSK4bL5SrjSKOxZOuWMOREdrkeCRINB0Hts/O1m+WXBQc3giNmyenlPMb38j3oNjg6aYBAv3sNF5Fy2LxmPoW4T50srMVKq5w0028W+i32pscI4HL7/4wC5G39eeg6FUoPDTFUxcd+Jnzn+aww9oNDYn4TmanvrBlXSCPEhklqYnNjFnIyvYQLv5/bEH1KsztfFs2SjmhoYnC9XSqlTuK7NC0EW8eHUWqtTRQ5lVxz9h46FHidjAOHVuq7LqixsZNx1bMh0T7j+5oinI5PfCBhfFbXZAbW071d7hZlyC5FrN1fOK9GfBHLg/KkAzsdkdBxdzM3fjeXNoH2La0Jae3oxHbSzgsjcKd8EagiPLqtU9JCDUkIheHj9+iHFIn184PWH8Kzb/4zc/v/LyS3/yp7/c9Nurv3poYSTdrg+Ptq5/WgjLOU1lQfxmymg0bkTZzozIaT4fTCH+slctc/iDUEoWg40dgqPRFb7G1C6J39Ae7b3L0yAL7HSrg41uh7Z8bLzvIPUIKt5abafuwRsWoVezeYc7NiwEGhHg5AjQLMDGtVJQ7ptSKVAxSMSGy5ShNgGatcUi2CArcUc8wT3Zpm1f8Za+nfJGOj3yuSfw4IuuvQghXpuuvPD857DN8iRsqFh8aGZmovFP0N5BJk/GxqslSXxMwgYFFGHvYbRrqekVd1LqnKnsBgvO4tJjB99pFCd0lsDL+66cTKXugmbDFL2DBXu7w/R0WViXPaT4SmkS13G8DORZiTjnr+NYTJwyud1ktTj0pU0wrkPbtm1ydrmS+vGmRRjmLWl6QNEloAby3Ru5wt+xMi7YIiozeah4/skyFVOkvLBuEag87Xy5nmpudxfIaRaR6lg8suH3QP5xzg0LAomuZYrZc973fc46lmezzvz7vhnVsfG/q7mwOGxoBBuqv0vYJMPihXfRxmMxF45eOdQwBo95FFo3nbMp6Z5x8L6/w4NAbKHaLMjYCLZLsVK9F+QFwfFe9gjvHQ/dPxYbxV/BplBtpOor7mQaNtFqF4eNm1KIDbEtBt1C9wHx/5j7DgBLimrtVsLChtnZnXjv3JzjzC4ZFFwyLGGRLCCwoIJZEfyVrIIKqCjwjCiKqE/9fT6V34CI8FDJYclBEFxggWXTzNzbobq7/jrdXd1V1dX33pkd9BW6d7q7wqnzVTin6tQpbFhMNEku9C/hO18NP1+Rt9FsF/LrEEiTsdtEk8BPLI8tS/W9Z7Nqk35vo8nND/5ZBYdryD8PYbjjGrMvaeGDK9Whp01tUoebw0TeS8ZoKTZR32GRwm7CukBNWaPDRR5+qshKM9+lPDSJKDplgITmbKiFo/DYiOnD7WjGgUkYjSCNsgWjNprCLx40WB9ddPYmEC0nwSGlhdUWeMulcXVhp4m0Y3xaofKWv5P+o4EYLWO/YUjnGRabqADNwbKaBaLfjCuPgEvl4J6ZqLpEYRNkqlrOItUGOJis81zmrELk2IjfZoGN33M6mbfRudTZzFBx+9F3bpNNZM9Yi1vg4Rjs5onO07Zsv+4iXaQdf2qwtN3d4H3XbMt4AVuHkdh0w4dis4zI0Ns+aXvd1uuLiP3h5n2eBUIZ7jBukykVAzT83SVR2HBsNUJ5c4TwQc59N2VHy0OaM/jcIuKahTfuR+acHd//Ot6EdTJ92OB+AEY1LjZDs2biX8Qb83/Z3kL6mOSmW8ttHVG8F/gWwoiOaaTfNOY9A2t+DDZmmCbvl2NByNacSOVEuNFscAaomQaTRWBEw843IVnQjcrXwF0fCDNbslfgPnh7Dp37HaTGU043t1vqq0curWb63/UGqGFwPkdVTWz7tiM+y732b6kIv5gfX/R1DCczsR7aK3AfDamNYQibcP5UFmjWlfHtn7bhbgXeropZ/6V5ibZwor2arVqEbEsH146Tzto55QK1jOCxCb4LPA5jI2x2mR2x8faP5Gd7PWQgtU7ULrgFF1v4lV0GKrm+sybBub4Kewiqaaisv2qWd4gIAJtGamMnbCbSD9FxpNiYZljvCmHD66YCNpl6XVmmvGKrcDSG5TsE3n8Y3c0M/IOxuLnx3b/wZrtNRCDACBmBS4nI8yxUX/FlYVPXYJeD3gfg7RgYdBVBcy6Hc3jvpPTsyCwXEYvIW6brKJfb12H3edy/dDdz09As+6kVg9nM8GmwQqA67guRKwOYrBzqnTcyLdWy043sLm3csu3gLCbFICxT0/eIqTmLk//dLQfBGbvxXA36zVoQH5n1YR8bj+e8CO0jHYXNJDhlhlt/p6exOmWrbJmmaYax8TKk6VWDCKaqDqfhHW7TNqK7twN498IZmg7BgLPpumt5Ybl7N9Y04W0bye5opdi4bcHDhoiU2HzuvYlydfgEaxKWNzTd22dyWn9ApzuVaKDh5Ou1+ZstzfGiMUfY+M8mOO9vpAGb+X8nPZPTszxsEPU3wOdId75EbGh6oinff92NdrtlaHA4PbQ3JmLDS0PgF1Kb0sHRreOTwXD2dA3HUZ2rl4GBJqFKB2slaOPOXqTlrZWQP+EabiLJT4qlIi54+6PO2DZNupm6YvFoJXcyLK152NCELDYOxODNuJSuKhgTIUrtvEfA11eKjRhgwrTteqpeU5o7PqnBsbWQPOLhKfHnKnBVwEbHm5alh48njRFvsPWWLcYX8xKfJ1XYXnLuIKJDneH0EeTYZjpjGjRg1f3Dcr4RjLx+REZEe1LXw60tTLcr3eNpZLRx+/W9h7PpHX/pGOfqATShVAQbMlLvNVhWiHoDe9dzjw0RUKxaqlFVqguetjVdMnV6+Yj5d8TFwUb7y3BpZGDV+patTWIjlKYbNkQrJ7VGptZuq4aLjWWDJw+n15BeCccBwaOtY+TsywRGcF803EMwHa6JQDc9CU4aANFssH7/AWPJHa63NcPQg4uzQ8QDPWSC+uDIxA5TsJcQvgNza7FxamnWss2aUln6rG2ojB8osSx2F8J93xkbC0+fuLSWXXzMlElaf1typ4LAKzEHA9st03NuZ4GjG+gguup0C+gXMH+DFylKH4xjNmBnOXARwatt2KYtlho80XJcIUclgtrvV67D+KkVixbeit3zDcyIFqLZIArQDcPji+7Bznr7m4GNadRLRE6rjT6Bwc4zUh8QsRDXynjMDGPatB87eaicGl5pqESQUYN8eKq4OqHg7Dkm/722Xm29/NKLzz377D/W/uPJhx54+JE1Dz322JPPPvfMYw88+fhjT/79xbVrX3p53fqNky0Y+0i/wnA/EQTSsQwMF+XQ/AyOJ1QQgAnMsfJAeN0N7zjgDgvhjf/81hXgJ9vXjtxEPs/oZiDQevfi0rZXqIamWX49GB9dHKaMzZgUG5kMjrR6tdFQavEHNZCGuHmBw0bQ6ll7Kxk2uG3gR48aLObzx6zFwjwmwwbR+2m89FOff9vb9t5zxcrDjjxy5YGHHnPKqccdtnLVCe868bh3nfa+s884/oijDjt45dEnnnjckYcfesCKt++5R7M5vmz5TjvvtPuee6/Yb7999z3sgC/ZoAX72Pg6JMXGM6p1sLHMzw0lrn4dNnwQ3twC/6DuurcrViJXj3P7pMdgOJ7yz0XF+LmGjU3WT/TWYUOLgcHbaNfqdfDXebcFe1GMvuG2G78WXtVktkssn+l3olqb+KHTByuF0ZPWY9iHJs+GJowx4vkTn3r7yeKCfCqRLebSmfToSGxkeGhwaGQ0PjYai8dGR0ZGF/YPjYwMDQz29y1c2Ld0dGx0bCwWT2fTA6OpTGosPhZXJnDbDmQBX0+Dv4mwp5u2Bpe5tEHMv+M9g2+N/3TKJsKAarhHT4hypapwQZXTIYN1ZpoRUZ4MvG5BbvCdCKuYa5+CXRLLpQ6ytQeR/51IAvjVZQXwA0WwsdhrCpn9Eq7RG8ErOTbedzxp4034waO3L2ZLR98FY5pttC3WYY3fdWnaoB+R300nj2yzw8DwyMDi/v5F/YMDA0MjwwNLh0YHB4diyUwmE4+PjSXShXIum0okUplcMZtOJ0aHCWyx+FhiLP7WgdMwLBuJ2FhuF7DbNpmSpqfI4LfuxoMWLFy033rCbrQZO70EmmxbgxuwTCPEa7d3a0StweuymfgKDSwRo7HhqtcrNjBykvF13TjYp+Uz95gmf4UkomKKt+PN8M6IxoZ+J+qCTfTPO94VT2YXnfgwJiqArXI+fwWVAJhmu77qgB/Ga7eetWL/ww4/dNUJxx5y6IlnnHDCsUccfNjxp59x6rtOOOG4ow7fd7/9Vuy183g9R3pJLBaPL13UH0vGYtlCvG/Hvli+suvVz6rTbRyePw1HOVLBV3vLwK+++N1KfGyb+IUbsW5NkinKcHoVwclU2xrRfZE3pvF1hFdEOntl92xhHK6r1DDDBjFEH5xiQoANtTPAhv3qRLpaVQq5e01me5y2XobvftrO/YZ+d31xT+M1x4+m8yMnPQI3LNiOfzau34TqgdyJhzBnywsvPLnmkXsefuaJu+564p9PP/Xo/fc8+MxL69a9tnFa07UXX52EaxanYd6HQDRAo/3GutfXv/TsE4+tefC+e9/A4PErWIOiyIBiikGpVXH7pT+dObRg4ci8+F/BoTtRkjXsLAqRZuzY4oJa6XUHHhxntrGtl1aka0VMeK/66wJ0HY2FphdwhH4Du346wSZTqyjFygOux2iedSiUliVQxMRk39iwP6Dr6mMnJ1PFxWc8Y+EWYu6tYeU+M5QT8MW08bRjPA2uPJBrzmw7QhjMx9j7y+3Ztstw14k9/GXhKffKFb48R4UlHQLcs/7j0R/stmCkNJqcf4YKd7itx0Tw30wkIrgoVDecO9ra7RA2tFmSQc18cb9YrUgaOCyX+ki4Ufjn7ugE/KVtiegOL9WTzaqSbz5seS4hWZ4hdh8nyMhiosiwcY6hEz5gW9PsBz+YHxspnvUwUXMCURNFuKv3/XQYVru92SKzluNxz/L0GmCYe2c0GZbaGqOB6Baso4MLFKKukgkd3DxuQVhoC87lBKC5Tj/52+NHB8dK1WKi8FfSYzSkE15M6i7iBGtwiIQdHyrMIOHXFxZVLdV85ZSBev01DMpZ4P5EwIb76QUbly8kf9P4e26sVlNyOz3q2A5y2FgWhw2dS81O/YZ+V0mDxzoZ2Tbghz+eqqVHPvqghjhZ2vnhAfKPv5LZFvx5EqbB5euaasJVXO6hcjei7szpJhiQuUs5dFKdasPVA9Cv4EYQm78bFcCH61peu/vnxxUHio1aJTl0wEsqkfEJ0GSGxLBqRbiA3UHSwua0J9tw/cChHuwKtny1r177K+nhdqeRK5i0O8nWPjZuBW0iiqAn06lyRcnu+jhsiTHYWD4VbCuXyOkCNvQ76eptMv0bhLsPnlXLZpIfgt079u4jFLH/YjhrMNhSp3Bbtx3vu5am6e7xIgsMtRwn+M56F70gl7QDkHo1G3vOTpy7I1vh3TgbTf7jT5fvoQyNlmul/Fj8sxbBsvXnT7979fLj3nX0ccccfuhBh77zxBOOPuqMM07+7H3+/MjdS+rK0JNE4P79vHLuJuiLejQ2bu1mhg1Bom1i66lcsVxTMns+h1VQcGBcdwR8Jm5YXg92bpj9HRYu/z1qm/bUwxfGU/X0+58hM4EKEhsOj2fu6pV4FtjdZ/EPxTLtQDxvI+aneTs/BtwIocJWAciARGV48kenZBYM54uZUnxseJefEwDtNy5OLlq6NFYspNMjI8mR4XxudHQwXhhcdJHlLK6KnHbpBZ9xv9+xWvgSwQhLbKD4Z+a93+rpfo1phv2rwc1K+N56vtFQMrs/QpRFMr15B2R5bKRl9oYN+HvQ1bsuzA0ny6vvMdo6bGPp4cnGXckN2nn47NPMsEHeLqvq2BFrhJHTRC5ee+v1x8ZHivlUvrx4UfqE20B4wJNXVEaW5/KVRqlUL2VKyXgxviSzKN0YHLxMxZ47gpAsCv6RkHX7aHnsgyYRQaNsB2XYmFJsUDBlONgTovGaXXPjVSU98Scy4MCZE/ebgI0sRPAE+TqYGywMW59PfDKbyMdX341BZTNU4cI45Js+dzK/mGFwvDyARYA+balgbao9+sPz9l6SKJXy2dRYfLePP4kNkPKnv5hKLcsWS/V6uVbN5Jb2ze/fZUV2NLPz/uc9hqejsIECLHxvMzV8OBl+2zIbKDnXIjjJ8s35taxp68l35HauKqmdbtbB/4HpN04GGzk4XiSftTw29D3WNLgOXX3uono123/mU6QeKnsmgk8VzWlZOV2wcVb5tTZYkpkt/PLNX3pnLjM4Xi0klo7sdfoPXpvS8CQR6164ND62S6aZzZRKldLo4h3y5992+5333Hzrr2+583nbX7qS6NeGYeOHVyRSh4AHDVXkzkyCDBsyDarGoytyO9WU9Io/2rjtLqmY7NwU7aaKzc0IY0PnNLhaSCNYPPf+XGM489EnTGsTwqHrQrpjIymnU9Cc+QB0HQ3Eted/fO5epfhQsRRPxAtHfetZuI8K7hOb/P0B+Uq+Uavm8+ViJRtbfsHfwOCMSGmaqZo27JqFZWiHUsdPxmPHFAqHk86FI8aW2WNja7aN7t41Xycy9P53mLbqHS43g4Es0IVmgA3LS7jp1LAt/fnff+eYcjNT+tij4PehNeOxazbYwOrLZlLcQ9+56Jh6ZnQsnx9dkt919Q/+bhAheTNSVfz4laW+dK3cKKayRNWppHa5omVMkwFwEg5VEAVHmzRcITV81pYIish49gPp+OHYbveOg0yYk2FjATZ/rhcqRBZYcZeGNAt7pyJNI8BGbgMkzje+DOz8EfBQt8Esw9DuOPGj50yUSrHcpx4xwR43EL5mh0VQXkQ8p8ET/r5x3zeObRZGU6nswGC6duyld2gw90wTIRtv+OPqdK6wvDGWqWXTxVKhnjjkUV01dfKpTcQVbcp1jOXMgyFsMJyrXnfZwNABL8Ld5FGycQgbTroKMGFxcX6hZn8qlxpNZezAR0Hftlums5zEYkP3C2aADcNzG4QYQ8V3HpQ/8qBytjRaPAdOLEiw4Z+Y/Li21Ss2mPQc29an/t8nD0luPziWSPQNjr79rGvXEx3LtlSVCEibb12dijWr9VKJjGb5QqlQmBg96FWShiiVbRv0ZtgzQJHYwB2fW76+NLHnzbqlhu7t7IAN6gUbAxxE/7lcHm8oYyvvInqnFjYY8GnxZdXALs3jKCfbRr2/ff9UbadmPZ8brJ5209ObQbA2wKmahnyfw4Z7nw3dMXLL42yYJLIAQ5fpyaSupkA6gP3iDac3RnfsyzQnxpfts/qK296wwfhGnSaNvvX3r709UV3eKNdq5WIhm4kV86Xa6CmaqxUhf6868J/m1JzepUEkP7VNRJxrlmRr30AgbQhBlKHduyHDewQMLiZ7vkcDXfN3b8s3J5TUAXeaSNwj4LBBLA8CDKOxQdz7W/dPl2rVRrVSSA/k3/W1W18zMTiGalkIVP6g4dPOMztsgpYImKMN9/3sJ9df983v/+iH3//xHa+SoQzORNkWmUg2/vF9qfh4s1QrVaqlQj6fTZYL5crSI9cy2LjasOF7F0HB/otpGc4JxNcvG8ns+jNsy/UYUd+hawq9YEMGTGzfuqLcWKYkVtwO409YJ2T7m+fNFiGuzN7CLYeUyqVio5IcSaUSo7HKF37+8EYQhhzzTMMzue8wv3gfIsc4t27BFw3Wc7CNbGfx2gIrAjKfEoEe7oDR7v388ljp7RP5GsGmUiwUi4VkPldpxI5fx2MTYE/ZTfdX4BC4hZ750MjoAXfZYffOsjAjWY50FMu69R3F5nIl3hM2QQsKcOdYx6djn39zULVeLdfyO5/48SPS/f3xvsqxX1uzoYWdNUxda+uMp7JZYsNFJy2v1XJPFCFdVfWNk3AZJRl8Wq8/c8cPzxgcrFczjWaxUq5WisVSuVws5wuFoRNekWLja32BNE2oJky448DkyMnrLNXoVfeMxCe07wPHsv6wVxqwOehOuJw8bHMrZO3LAOw7uQzN8++/9yvW6vVGrvThP97xpVXZkeHc8NKV33/kOSIQ2e6JZkPXjWhsUGexjseQZNXW3G1+J5GFbaffbHzkjpt/dt3q8mBsOJ7faVmx3CiUKmS6IZ2nWiMdaPTUNyg2husp3vef5ttw+K1U1yzzh+lq8hw4mB+ab0K8ZzePBe45+QuyAxl5TfMPb0s3xpWxw+8ynbtXO2JjsbTNDJvbV5ZqjWo9l29+9K7JNV9cvX9uMLZwm2Uf/9NTbaJOwLkvWH2m/JDKxN2wMfyTs+QvmBraZPwyoNMgvbXm9z/57rc+f9xOjdiSWC6fTS0/9YLjM7mdK8VyqZArlkrFcrVZTqx+XcQmqA+icrn7TPo71q+OFXOXmeAIphdsorREGTawEmne8rZsva4kVt0D/l2j+02wb2OaMixk2LBl37eqXG9UKvnUSP7oX2L7lVsvX7U8X8ouWHTAtY+2DNf62EdAD2yXfOwN10WtKHsHbYNbrTZgJwHDZmj7+Tt/dt3FHz56n/HY4v6FS5OjsWxiUfG4n95y9khl12zD6TfFUrFKROlk35EP+djoAjaI6zew1Gnh1z+dTez+E9dmR4KFIFM7D7KzhSy/gj0DkNP2ytYqSuKoe507i6OxYc+RMGv5vWLzl0Ny1Ua5Skb21NID/3MdwvqGm9+9rDQaW9C3yyf/3zOvTE7D2oo7Bjl7ZbPCRneNowmtYJ674f6ffPWcs45dsbwUXzy0eGn/0qH+gequh5xy0lFf/OcLlxYHK9VctUJkaEJUqU5GtvTAsY8y2HhrpS4W4fII7x49LZs98THc1mw9il9s20a+BU53bCzSsIzf7plplJWxg/9qOzK0e4Yh8O/F6hvsmraIheFlL+obhusVxbz14Ox4tVouJarF0eHln3+VaOfm9O8/OB5fsmS4T+nf/aTLfnT762D8Auf1MXJ8E4BVn6pbtjZNtAnDMXvWW+DN2NDsadXd9p6Cs3eGCkt22DYdi2lsT9130xfOWnXcEXvtXIovWTo6MjQ4sGSssvuBx5/5oWvveAXf++N/3n1WcXGhkCO6Tb2SyxNhoFgrNbIjRz8GAhhsjbswm6H60Weivpr42kxy4FJsYVaaE0Kgd8l/qQwQ6CLed+DDH/YD+7SRlX+z3D1qXw53Y/nYuM+R2CApNuCRzO2hdx6eG6816rUykYdSA3tc8LwKvuFafz7n0Hh/MjfaP7Kjss3iHWP7r77o+3e/oemkwraumWQGN6ZbRArSnMkXLGFhw1Nra+RHUzWI2JrSHENbHY6EvHb7NSfuvvMeO1fqucHhkdHUyHDfkuGh7IqTPvqZ6295fL2G4GjCbz/z9Y9WE4XxfKFOhrMykQNq9drokmQ8duDNeGpat9oWFrFBAjbQEezLk5kll0Mrib4DwtdnWEFctFOjHdMMbAcRGA3/eu9CjWBzxN2k1+gWR4OHDUdcF2yYdQWqB7jf/nxoplGtlQu5SqVcig3m3vM/k20bTkq+8B8HxEeSxcSy5ZV6JTGydKCvP9XY5+j3XHLT39ZqNpqy3VVhBN69YLtRM2DPARkEH4BOJWrG9Oap6ef+9q33HrBbI5scGRweHU3mkqX02OD8hYuWjp922Ve/d/vzCA7qkLw2b37xz6fFy7mxbK2aL9eyVTLhZNK5XC523NfO7Ft46etktCWc8M4RdKpfS13//tH4ytuh/WhtP4JvmitiFAFe1CdQzH6yW6E+oYwefS9SkeHYufCJBOKisRHfmhw2N++XbpTLuWSayEX1Wmo4f/xN68C3TRtbL935tSMSiSVv3WYwkSrm84RPZMIeSeUru6084aSLfnTf44+seeiuv95z//333XvPX/92x1/vveuBRx64976HH3/6macef+7Ru3/y0XfkFm63eHBp/3B8rJxPxwf7FuzYv7hv+amfuPzam255rg2GZrDfuump399w04VHTgwtLTWWVXPZYiGfLxUqpQwZOcbnn/nCw6fHjv383QRuG0mw4esHVlkPH5cbftcj0+22hnFQ4w4AyOK4r42wfkPeXD9RbEwoIyc8SGQN5NmncRq2yO0ovY//wiqloGH8cr/cONEgspV8plTNJXOpRRNXrcX2lrZzdRSo6t+55NTGvLcoirLjQLJQyhWL2TSsIEzse+DBh6/c77Aj33nUUUetOuKgd+x/8EGHHbVy97et2G/fffbcPbt0/g7bLhxYPBxL58f65y+cN3/7bUcPvuD6X/zmN3e/+PIGFbo9Gcee+8uvv/uVS8/cdUliZHhgOJ0vlEu5fDmbBiGN6J6FdGH4nPWTv7/q5+//yH3INnXf5ieqfljF+Cd7V/quIrkTQU3famxE2QHU2f8gYmRViZ20BhOafDsbPxlLUCdsRDBpj3GxMa2bD8w1ikTBI4wo5TOZbCkzvMuXH3qZjOttWPeFNgqbWu27f3ntJ45sDijzdpjft2Qwns5lkiOxsfjQaDw2PBwbSwwvWTI4kkjFB4Zjccf4eZQASTKbt81btpk3tNsJF91w54Nrnn1tkmBuwRkejFuP/Nc3Llp9wG7ZwcF4Kpkr14t5MraSHpopVor5EmkF5RSRq5ec8gzWX1Xv2Oe4J8EDsYiNWD9rCqNLyrm+r5PKYcP2sYnEIHpY4xjuY6PZhnVds1wuK0m4Ig0sjLx5icVG+iuGIG+EAtkXUd3a+t2B6UqxXi9lCG+y1VqmlCyMxt55zR9enDRdY0DwtUCkaKxp2oa1T9//s+9e+fHDCwu371uwcMnSRQv6yMw+NDQ8OpKIDw0n04mxBIRUOjsysnTRokWLBw8/95fPbdqwYUtbA2aBxzYi4G1+8HsXXnjuiXuQsXQsX6vkc6VqpdEsJRL5armcTeQa1WQ6n6tUU3t+csW8/M1ErsDqWQPXawiH+o3YKElLRh/LZ8r/F1qAbkf2G64/oMCGTHjv9wH/u441/PVllVpRSR5zn60Zumn4S0izw0Zyrya0QYLNAclKZaKebeRy1TK4ZCyUc+nBRY33fu+htZsRmXnI6EMU+LYx2TaBN+0tWzb9/fbf/PY/r/jAKccddfzqE9+9+szVp7/7Xccff/ghq4448KAVe++5287Lm7Xx/U+/6va1cB4AbDgNrdU24KSbjZ//9XXnnrJq94nsWCqdL0F3haWZUgUE51whVyLzWrZQSKVKxUK8b9X/3LbPvCs2gcnT/Xt+WQcTJE9nEuvH1Lj1/kzsbX/Glmq17ag+EcIi9Mv2HRYbojbgb+5crRWU9GGP6o6fuYD/bs70uavNkRB8fQgOM5Nu8cjKcrFcK5SLpVqdqDnFVA68ZlbGEztmjvvOmnXg07el2uT/RB7RdF1tt+DGaQurG154fM0jT5Bp/+9rX37xn6+8sO7Zp15fv/b1da+ue+mVjW1DBVt1UDHUlgo6DhhS3/ONz56+cp+dakTyKObLRDYsktmFSCEgIpLpJVMZTScHh3OZsXw2Hctm4kvnrX5GvWO3ve4GI+wtH/jiG8hqaZrrYU33tgjoNg49+ziN8Y/2nVh05ea2bRMJCgf8ChChfIuyhQri83st8KZNpjDrG7tVK2RMO2SN4Wg3PDbm7LFBgT4E9XrksBrRI/KgTVQrpUIuky8SmaxUqxar8SWNs37q+gIGZxi6DZ3AgqVKUO+deQORpgknBchXJ0MLlq8txybdbGu6qpKUMI5pr/ztm2es3GP5zqmlS2N5WMXMFUkPKZSK5WI2kyWdp5wvj1cSy9521P57NRqZgXQu31cqzbt4I5r+SuVGDU8Z+IHn4WiOpoewQcGEADTYXxzPjfzA3TYJ65QBBr3opPx+l/PGJBW8dnmx0VCS+z8czN9cb6O3Kc4ieKU62Ny9Lxnra8UKaQhl0nqz+UKxkCNMK+fK1XJmyeLagR+/7uuXX/z5L33uoksu+NgHP/Lp8y+44FPnnvd/PnX+BZ/6xLnnX3r9fWDzYpPepVutljYFZ9fV6ZY+rZoamfeNlo3/edOZ79h9LJkslbPZeCyeAaPafCZPBOVCoZApF3OlWqUCWC057OapLfjZ1+yp71QHdvwvsEqfwviBPU57EiZ10DvBmtvllnBHkz+22eaGszOZHX6ObWcSiZTRorAJItBYPN8s8Kt+3c7V8XEl8Y6HnNYh9hsznHKm2Lgy9B17EemIKHqlYp4AUiS9pgCTTqFcAYU0lcyOJVKjC/viyZHhBBHjYD4qFzKZQqWcT4zEMuXxwz581X8/PQ07ZXCzLiwRaBoYlRvY3LLxyV+ctFPfvPkLhwqlajZLemWB5E46Zq6QzuSyML1lK6VcIZ/OVMupsaHPbSBd7ou3T2H1v/dQfgrKCVg3Hz10M/wBfZSq3GF/h7ROWL+mmB8+4AGMdGeXoyP7GXxkuql4kwX8bYO54zXL6/W6Et/nYYuLQ2N2w6YTfvCeytB3710eL5eLMMLki7AsT7hHmjP5IbiUq/kazATZdKZeL4NCmExlcvn0WDIDe5L5bDYXGx7K7H3mZf9x6zqLSJNtY9qCQ5Yb//7i3/7rCweMDsbylXq9UsimiAiYKJeTmVQGZppsJk3AAX22VHLaQnkoW8wuvHzjpGqe87WNbWxfU/+daerTesvCJ2zzsZeJVAKH5ySXuQR1cn7t6Xcn6tv9GhusocvssOH4TH9tOELxlXKhVlXG9l1j+xl4LWbusCG9/r63F5vAZzKSEUxARIJQLOWqxVwqVSxkcrkMzEHZUjGTrVSyjh6UJtAUimQOL+VyBKrh/tHCqstu/NXD68gQtPmphx+97eJ3FPr7QJTOZDMQ8pUU0WzzuYSzTkawSWfT6SwsNeRJjulcYayWzaa3P/91InJcXPoDrMF95DYb/HJiDR08EP851mxLt9vseXGPD36d3H/1X+ya22GfJ3T3epBov+osj2TBisAGTp9q36zk61UleeDj2DCCpTfabwxvu04mG3fEhr5zTcZN6+G35evZQtFhE4iv+YLTjolwm8ySES6RKRDlPJlI5GAaKpL5KEeYmExli7lMOpPNZvPpXLlRLRYWp4rLj7nwxlv/9MPzDswP9C8hHTGTr1Uz+VSmUk4mi6SHZMuNTA6QypJRLJ8h0z0ps5AtpQYKzZG+/lJjh/e+QIaxO/f8cnsaVuMQ3oy3aNj6WO4tH3rJJj2CSBg4XB+m1mQQU1ePjA7cRn1eRp9dj8KGiY/EOC7nyZTz04lSs64kDnnSOYYkYOPCxWIyW2ye3bfUzJDhP0VYBYNZjmBDECIybrpQzJSzBcL+fIZ8JUMe4SV0LRJyRQdLmC/yIHOXqstrldySxcliYWhxnIxTsORCdJZ8lUjIuSyI5vlmIVMi/8FaDOk3ZJz0sCmMjh76geMPr6VGt/vg2jbC7TMOfIh062nc0sGi1TBfOGzHiYetSTDS9e5g93ekHX4EK/JEhvzZrsWR3e+3kemeA4rEJkqG7oaNZWqW/qtmlshpsQOeR3B8z+/LoTMWHok0I1ZW9OrBLfD46R0VDtkP7FEgAm2ykEo77bmYyRXzWcLAHJGgyBhUyeZq2XIilRkr5EbKlUQ5VYsTmTdVIjMG6W65FGEykYOLjvxQIOIeeUsEvwp5VYS3uWK6XCqlCAJ5kABJlHw6Xymk88lyLldPjhOpoji65GP3Pvvs9Yf1b/+eZ6021qdOuqGl+3S2kflEI/84ETJ051obOI1reQ0L3Ep5/LNgHRzjLasq1R3+axIOx7mbMCIGYRsuWFqmLrpkdkrek7d9reu23v7VRKE+royteE53hB9Z22df8NiYPWPz4h6pYjmbKY2QCaFERpxSOVXKlVNlMgolMslarJhKZvqX7DCUGItXiT5YJLN6cSwxmiPzUHosNpYupYupVDxTI2zPE2zLzr5LtQQwFGCQJLmRt7kK6SGkO5HhsNwopUkvLCVHx7KNgWYtkyxv991JojHd/9F9Dl5rWC08ueFXa7HPOzD2+J9Va8Boz4LrR7x1aKeXWIEODmsWpA3fkK9nxh6FhRvE8Jgxd6azdfDLHsrogI03gYGDTvuPu1bHJ5TMPi86PtVDfgcFqBhs2Lmpg7zgYfPynjDzVzPQorOk06TzZOghHacOiyZDKRDKFuxy5UmLl6TH0rl6NlMfTRMpuJpMZvK5NOkCxUSzUMomYqlsCTQkouGTwaxYcKYtGLSqmVwpFc/Xa0RYI2NnqZQmeZYqxZFaYfHCAhnx0pV5sft0DCboL1/+D2sz3GYNOislcxORC6ZeayPnWim4s5eup5m+E1OnnuAFz9iwdyI7dNk6NIWD3UqWa/6c4f8aNLkQJNi4+cFlPH/ZrdZsKom3vQzMtqOx8YZJod8EFHlVjMLmud0b9WKK9I5EIpWDqSaXTWVKpUxirBIbKQ6lhwaHL9yAtc8lhgqpUiJbSxTS1exIdSybSaXS6WSc4JMiAkOCzEEkcSYNgnXekcNzTkgWJ9LVcm2MyHoEslymToQ70gQyuT2vueDg4fhYsjA6eNHktLNthjXcQq02uNzx60u6zSTcTAQOUOD4JotN4FUBxiW7RVTVVYuXbvMXrHL8kvCN+xVhicDGDbAjYP9tvFivKQO7vEp6kWFH22gI2Ii5ijKCiM3jtVRhgigupL3nnUk+tSi2pJjKNgqpRCk2f+CY720Bk3b1C7ElZDArFtJ1otxkStVkIh4fSyST6SoZReLpJIhteZCvidicd6aavINNsTQWa+RiztpZCUa7Wi2Xa04Uy6nnN9162YGxxf2LPvuy7XrlACcPpG+oeKPuKzKbnRuKYDUcDJ3hAIGHDVNV508LLo3Bd+0d++G0bgd6kCVgQ3nCICDFJuAbE8/D2r6zmCP6zfD4ehNmwU6rM0Ip/F51N2xuao4Px/tHkklY4yTY9JGpoRkbLKfLyVTfNp98CBy5khaN1Etj5XydzEHZQroWf8t2g8ND/QsXDaWGY/1jRdJViDZKVFgifJH+lIXhLO9MOPlcLFHvW7Djtspbtttuu3k7bj9/h3l9g/3D1ez8bxEC7jhv+ZJPr4PDX5qF1WnC3BYsLzhOxt1A+gBuf++g8Xs1pBEF1GTWoc3A/skZlGwV3IFtgROJug+cFBvfehqFv7HgcB62KNhEA/4bmULLSqK0AcOeATemydARUArd3RhE9YDxsPnP8vDIe8/eZzgRH8vVatnR+edde/F1p2dL8WauOPSptZY9aemb8RsYbzogG08XK/liJZnre/9Nv/7Nr376vW/f8KMbrzknnS0RUbtQzidGY+lMkvQroq8SqawE806qUFy8yxd+980bfvnnv/31zzf/5/d/fMM15+01nG/Edv87GcMmb7hkCvYnkQVen9tmG28hnUPD/plxlXz9QD331us2gRm1Y3FkIMHWy2GzCZ6+tzjW6tOkPfmHks1g7cWN53ImmJXdWJKzHxw2/j82ofWeDJFNlXjqdRvBTkQAG891UYYO9J3esPneUGL1S8//+GvnH1sZSpTy8cYmHdtr90jVy5ma8j+kMRvgIt9qWfY7RjMje6QytUSx+dbbHGNZbINV1tqd4gWAIhcbKe1/ciaZSDlL2YUirJ3m8/Wx/tsm8fQW3TLIBK+tx9OvbfrzSYPF5MKfEE3BdK5MJNw0CSKbwHcXFGkbGqWT9IKPpyeK239eM1VNtSyKDTsSOKMFNpxNQPArbWGL8SPnM8bFRtB3ZoCNm95Gun1fulApK/GxFngN0UNnK+hqf0heN3ykkIeCjwiLjYHce86+t/ATT1qEQ8Z93zilMJpa0jQMIu8Uy7VsvqoQIcA5iaTqpn3bToPLFn//vJF0plHa5g2bjjpkvHv7GBGec7X0YO7qyXWFcoqMZET/JwNbOlElalJ+/gtgKuQtIIOPGct+4D3x2Pw912FDpVZ2dB/G/zUJTkQGMO89Kp8pxrLPb7ERKJ8GJd2rZ9AaXTYGe8MuEiwyAZJ+b+uwpuN2MqrXeAASGd7S0cOJUqGqZGNE5rBNFLFPE4ENEzpjg6wbzn4AbIXIgGE9fPXHjq0UX7N0azLXGMvXC/M2g89fQ4URQD9zUTO+/ZZ1ew6W86WFr4Gq5+SCsb5sqFLOFGuDI9eqk9bhOaKz5mOx/FgmViWazGhhvqJio+1jg+AeHnTPqoEFyk81TA0hWGwcGi1jCxwGsf7ytkXZ/I65x1o2Bhsr6hPSNwELsEF0bGewMbcOGzPAxvTkbFB8zcfihUpVKYxoOJjY+GDyPcSrpCymJHh2NubTa8BikwitKsir/7zhItXUzFfH6slCJTnvNRMMOOHMjNnK1kvZ/ha+ZrtaubIt6VBgf07+P23j3RJwsirdf2VLw/iSvmxip2olM0R001S6NDw//pbsJJGcdO+wiAEezkhJd31u98YJ0xtt2lyoPkLpb4NvLrzlukp8p8XbrHocPH66izAeiOy+jcgXF5OwnhfwPHL+D7CJeAtb0Nazw4VGVckMggtzRvec42A6Fnlw9SwZ1+DizA1wn+FTi6rFdCa3zSs6bGKRBtvGt4wWEtt+fRq/vig2UVDggiDHPpqMULgWy5SKmR0OJ8zcYj0+kine3W7/MF5YGitsu2y7H2tEm2/j4P4AooiY0y0Dv/HbX92kUZ8mLi2MOypkT2vYbJ20IFlcuMO319kqIuoo/W5yfqtEPZt9M3tsxOCtLcMuhWm/vLTYrCiZYbiMy5h7bGjtbL1NJmlDt6baRqtlkem9beK75zcziXxdeR0OwOowO+MTUvFtzifaHT56fnWwSpQJwztkYON8ZWJZcumBa+BOd4yHFx1Jpgl9bN6F+JFESgGFcksLW3QQIqMjUV5a5hQZowhm06wcxBrTOmeij8gO57ILvzMFp9xISbbu3URk8V3Fb9UMNiJSYbSEHiHkJccGrGoMy97YV6mXlXzC8dcoObfG8FcSug5t3jlBOKFgTqqunSDJT9VbZA7563AzU6gXlFexpoHDMg0/sTQ+7/xNeLJl3FHIzv+SM685/cawUXIoPbZkj2dUPEUmBX3VtkeQJOYOq7GlHT6mbNHtaROjjbRczYBLbOC65DZRNifd+QFRPSRgUhu37q4WEuOxxbdPIjxtOTuMcCcgnZiYerL89Y9iSPa5ZoENL7eB9KQbttXasV4rKdmshbm7HfnfYG7ndUzZWQv2i2m6lYRLHcAexp62DbVNhI4W2NvZfxwpkRk/MbQR1iMIow188bxtj59WwVG5fXxq0YumY4sE0GC8ec9ErX7sH+BwOkabzeuUQzDh/SrStfDaxfPboJ1NTQe+U1WY01s6bhN5EOs2JZiVeR2bz9Z/j2Uzhb7Yuim4VXJapw6jDXpTAVubMKNFPY/asFBsup3poG+p2wGfz+AwTduu2SAydAGUYbhyQYaNIcPG7A0b08XGRnbLObpvkHlAI+jApvyP5mfzQ4nC4YSjRNkmadrj27+DTAD2pG63P5FY4lxe4h63IM3ohmtu/MY/CAOnbUQGxTWLd4Yj92/AAlj7rG3WYtNomabvRxe34NCfbsPFry1kaVSGZrBxhr/NX08tyaR36PtnC1CEI6+wLIPaVIZm6ynBhuETwxnGT1Z3bCweG497JkwD+lvHJypKPgXuenXxzkb+vA2bt850eVmfpemjbKesafK/ny8YHFz+3nuxa8SGkfr37QubCLPbqqGtX9Z3OuMjgp558p/bQ6NYA2d8BGX7pe3+H+mUlq5htnxPn/HLZfhn6jaeJqPGpstSycqSbVe9wvIWYmrenOMetgr4EdjduQAIOrmle5sBvjoZgYkoW7PPtAL46YXjRPsr5OFOPj24K1WGSRQ2Mho8pS3Srk3DRPK6cfudP0lka20z3AmON7XtI5a8jKeIZm9b5ufGBu7CQT/gh3/SqKZ2H8MYWTaRFCzjlX3uJEOd6xqyCzYeyC0waDaff09/Np/t+xyeMrnc4T4dg2LjtgmvlnTMYjoHxyDDu6ZIxCbc5bpiY+CnFjazJaVQtzFixH6xyBA2Dq8sPq5Yv06BwDE59euzb4E7hLHjRIvMNi/v8wqcOW61kLl++aIEtrG/hkS1fb/8yXMTYIABF5EZFr7tH84KQuDT0uB+mPrAIoUNN2RN4emn9x5p5Bb334g1/4yGX57bbRC1ohGlZ6a+bNVNGpvqqN2CyL/gHRF/nlzQyBSU7DIMsgBvmy3+LWDDhXBZnbGxYa/E3gDs1wwyIRh4A95s2ESvN3SVaKI/jC851WpbjI9Ig3ZGl3far2I2mUlgG30KBGG4jg7Zhrw0lkYnMx1vxFt+tsfScnbJsjtJ1dvcd2SwC2khRnJ8dH/8PhQVb6bYOFfsPDm/ni8qyZ1hlVaCjQyX6Hoz84lnBBKZoN2yW9hutaG/YHMLmiSzvNmCMxlkEsEvrRwZuR9rbdG/TkCf9WgKHHE6N6ZZcL09OLKzIvUzph7QBy0NP39lNtvIDB08hUGdCurgFCMe16OfQjKBDJtQuhlg4/9NyrKfmF+vlJWxXTDivGj2ig3NUCyLuniJ4hUsL7eJRuIYskxpcCp4Cu5MniJDHNF9vp3JlGzMJDcFLQujZw8BL+gwkjldHlyMsbcdcD8M/a6Wg1uPnby0kEoPfhZ8jE+5vopZekODYRQ2AltldjOzxuap+fV6VUntaoMFLp1vA5kwCht/7BWW8cSy5HoRae1qC1z/gS9mHRxiwbV5bbjQlKSYwq/tnyrsR2RizJTHY2Pq62+Cc7mmhbXpSXC+brUJVIIfdTNcH8cHmaE99vbBQjZT+gpuWxbcURzd9hDVO7gcqcyL2JcBB7piEumL2E9M2vdTCxrNqpLdFduw+mrNBBvgdMi2l8EmoDWMDcz/KqgTZIIBf2WEPVMYq8gEl6F4TSE18m5C0RTmcmZEH53oyo5Dc7ghBBGhz7QnsaEJ810YGyKog8K94cPz8mNLd7+diBMtrOqY00/Y2ZLymuYlYiPK0JxIwGHB29r2gg2R0xqNilJ+u4HZq/ACGt1oUj2B/RXrFNhlIW7eiZKpmYKxYW/8cab/CjjG7Y/8UelERyqRdFCd0ADlt7Xx7MHYDitfwqz+ZdJ6QDxdmHACnTLAUDyfxOo/TIsyWd9bctlZshytk+n3sYXj1YpS2AcJ2PitRuwxEdj48XvDJoQJzZtoDkTrf/Hi/JW4vQkbtKvNFhuPPF8vAdfuhPPt9e9dfvk/Yf2HpZNrawI2XnofG+9Zxgcaz3t2wPBB6BEbENPQmgXNWk0p7mvaZuiKXyNIK+LiV5r9aETzvNdgwASiYfzUVb9Fvpofah1MfFGYFwJLo1dn1xgQ6wjc2Pr5yLHxZw8xLz+/iN8Qb8QPHDb+tyAKuOW6f0GjXlPyB1rYDPMgTFNHbDr0hzDPHI6EGWsaoOsb+oYNU87NH7I6ziCwid0W6zRhaxJUKljEE+OaLGXBrqf4nT5HvRfAkShLYpwAKZdO0lnuWtisVZTkoXCXTKhvhWnu9DsTDkZhY9taC64Ixy330pQ5wIb9G4wknKVxsGBSwbG4GFvAhqWwc90jsBHq2Ss2zsbn7QsbtZKSOsLBRkjq37ESzkpKX4dbz3sOcGW9rZnWFMJtHetsmbIwE9ggH7osZ02qGE1ZOPhGY1BJC7nQCPNO1G80NtywGPQLT87zYhiUBD8RjKq3LGjUikr6KMx3G5pIHEGjaBE1TV92DTYUuPdR/DM0bJvmtKY5iwSBGB7Iwnx6ETdp/gy9lNdwCxHSseALTGgHjD8wGe9lzyKPAvpddjJn1xlswv0KXPag3y2CMS3+ThEbNg9E5XuZrQ8refSOTZS8BrvHhtW2DdA6ACG/rrPFhqfOMzwDF1hwe6TVBRt9DrDhKJBjo4ewscAI7neLlxFZIHYSuIXSeFZBnLBeQ0ui7ylm7q94Tp73QyfyMQgyrISmhwKuS2RpLwkTz0vFLwgH9Lp7QlxxjB6iqqataxbSnAvxrNBaTSDXBZzn8+/83v8NrcX53y3r5uFyua7ETgbvNnqYN/Qv+qIzNqZFty18bByGhWW8Nx0brjgRGx8TtjxeR7RVFYzX8T/+ocNGHLy22LNPbzY2cEnUb4Yr5ZoyepoB62lsP3X9CvCciZp5vF7q0Uz7qphGxm+R9/K20T2I2DCUs1OsKVgos/MSx0vLIPIIUbD+ccuDsNytuxwT9P05DGJ+wEX7l6PVal0ZPVOFZQqen/AbnkeY3MLtkeJu86nkc+SbiY2Yr5ROiS06DUbbQtM2fu13t6/DFtg5duHlXAfQwuyfj9YaTSX2vmlL14XiZoJNMPo5f5t8qpljI3vXCzZikNPtvRF9wjLpyNSrYbz+L/dvxFg3TJn/Z3mBcxXIqId/FIN72OPv32IbmhXFO39w7YCNEaLV55vBr2vLcphrbFg7NJ5uQ5IsDA/cSYyfufXBLbA4YetYpNecY2xEN5IgQ+Pvx8q1mhL/4EYbqTZzV6JbeFBlL22wtu2+55/ld3sZKCyHhuvlJJfuu7LpomTpcL9h44f6DU0Xwp/Wx25ZxgM/+MOUaYFMoDuXkAnna7j4AY/d527vRVmazmX0PTh+wtePFgGbD23ASMXBfTPUr4BvZyaklWNjhLHh+PovxMZTM2kLC5cTkqE5Xlst+6lLrl6LnQt3ETbFfao3Hxui03x7JF8nssAHXrNh71CyVs5XWfRjLMZn0wXiofPE1U7Um+gIQROJ51xYrlIdmA2iTMvJ2kzfobJ1UA9X/3FtOZHjpo4AglX86BVfewZrqi6XlcXA1z4sOwf1dfmAfIg9fgj0q+QNvnZxtdxURj72BoZDEbqM1/7AQNsnv2/Bxzd9zJAZNC8U9LGAz2wfCWPj8VbExstXxAZxdTMFm0UZNohOR165DjYmbjk3v5j40S9c/ZK9AU6Emq5+1gUb7kfEzLKY2dgKyIzGBm5osL6yuFZpKsMfXW9q3t1EIjYcLyW8NU2TPxtkWqw9KEtjB2xMv10JX1EoTSgGRwe/sicoMKH6IE9UoGID3I6jWth+4sLPPGHCGYNgkJDygQnRwNF0hv/g35kmq6cTBdaerxxo1pvK0MfXg+du2xaxEWmyQqwNHsX4phm0A1ltBKKiOC+NL4cmiB7+zmMjKwX+tfFmEyN9zblfvAfb0wadSaNoZoI7Y0jOczLpvJjCn9IswXf3l+LjRIYeOn8LNl2LBjMiMqWAL1vEJswLmiqakwFrvE8hlvF5h+vMliZDRaBPgo1JyzJ03cb3rj77Pmxjc8pC/rWaW4cNm9o5rSFgI5BmwgyIr0xWG3Vl8PyNRBLQOR5xBIlF+BQxBPt/cmu3YS7K+BsCb4bYUDrM8BEiyo5QxXxMGGx0osrgx95/xJ/WO5sUU+yFmlE0UFZ0GtPcGH5iqys2cEr48kQW/HJ8ar3aAvs0S6gCCuHJ84olOPib1TXpt/DKPYeNcEbMl90l5bHpufyC8kLnhFgsEDMH+/Q5Ruwm7FHYT5137K+3YDRtWvR+bSpjRvWHaFmAkZV95iCEQnKaKJODKIA/k8oS/WbJJZtdjykiNnwdaT0oDww6CnKSNs9DGk80u2ApR3AVhICNK7nMEBuJnzfT+fX9wMmwMZCzlQVdhCiaT3/k6Fs2GGCyDcf6XY53x4ajLGyHxuiB9IhFF2xsG1+aL1UJNpdvdI6Ldxit+RDSe3z2BBxz3vtnHSxONg7j6DHX01/8X/fHRjQDJOcPjzlvCxWKY3reTJiG6NgnWNjQ8CMfOOP2FnuvJ62X5HYOUdaRn9noFJj0Xv28dNBVrkiXawVl6WffgDP1M8DG54Nfbyk23q8v3nXFxosvYsD2YnkdBWxQR2y4/CBMYrhH2sL4idNX/mzKOQJM6ffL74SN2KVmgY3JYoPgqN+V+Vq1rAxd+KpziqBnbFyAON6YJm2PDDbOE6VBsrYoYiNg6oMa7KYyUzlfSecTJzUYLPbMFzOYGCgNcB3CtIWnnj4585UWmXaYfufXoTOPkbzR9BjEtAiGtS8Ua9W6Mvypl52lvBnag7F5hTiAzB4z49OH5y0xi/DX4JnDBoWxEdPRmODugEw6D62qX7LOtrzjNzPgeJgjWxfA9YP5mUK11lAGznvJQFYHbKIo4v+SY4M6+JQIUvG8ZHMT6x6OKZYdpqobNipuE+H5+VP6L3wDE6CswIvqvwkbi4hHF5XrjZqy6P+84vgbnhk2jLYf6DlB6iAn3j5yJtgE8owQP0yWPzP4ry0ZNmbobwiaRSB56tTYBS9guIyA9UEc1K8LO7cGGzF/547KC2rNRlVZdME6Ql7EWqSsTCqvy6mT8MJ9wdgc8clkow5bLiuidW4zfkE+fUJ+QrtxA0aa9sb7F168DuO2amJVLCKYpwU+sLI1E6GbzC3Go/n7WoVFdM/zKrV6VVl8yauGPiNsZGUL5i0hnjF7BsKXSGxsTzGxmKWTnrBh6GPzC/Qli8sJrmf56JIr18KtEZbp+5DwNRGLX7qR8pblxyyw4ei2bMKjD+fIhKP0X7DONGHbU7QxYnhh8udIUHgjlQR6tp0+B+eM3XcS2yWH91QLCvZnWMoD7kbZQAXIBOmc/BAK7YsxdQLzQKJjIpVoEJfEDn1Co3T456RFI4qIEPCFLz8qXufvIGIaGJ+cqlSayuLPvmGCfhPy1cDUQ8QGycowRGyEWYD9ZbGhrwP9JqiDDBvEQxOJjfcYiQ2exJMt8B2Gv1c+/lHDCmHT9SYIvty5wqaNSZM5MVktNZSFl20wpesCTD1MsT36wzoT2F1RN63LXppP8J4pIlyQQK+IaBBNxEYerFA8H5uWrZOpfwr/z24r71c3+VHouTWjW9ZzHGg9VWzb5qlZ6DfzL34NLAnDsi5bDzYPPWSFyuctvAzZ2YjY0Hi9YiPm06m6ndIhe8q5Utfa9zRwjIhpFOH4wL8s+PUEh2UfqJUb48rCi14D33OdsWGplAmxYgkQxLVKSf4sw2aNTSQjLUuajgYN23A/r3nA/neY4KuIRo5YMv8XBK9IsNX/YKMy3lAWXbrR1nTJkg2NHcWTqPy5ogw+jQybmY5pURmGaemMDXhE1DE+a8FfNAyO1rmqMeV2ZemcBbdMsIizVhfrzarSd9FG7Nl1OswM+Z6ioZts6DZTviQkrF1y+XliPWUC/S7KwAGPXLqQHOoo+qJ5q2vY0m4u/GK9jjdjg1ma9ko2O9eXq7dElo6KF52TW7YBV+Gekhtv1JSl572G4RRbaP+Dxt46bALbDtGGl2Ij2tN0w8bHqBs2XRR6W8Uafqn51VexCW4K1WABwutvZjdeMvWeQ2xsuAx+dWG82VBG3rcZLrIyqDrN+UWGIMorAafd062CbGtBHyTveCRM348Fc68BLyOYwjtWmWXf0yzFcsW8+FRBy9Bs3AIrNAR3zh107quiDOzt3/D7UpaYr+TMRsRvt3Ri/Q2LzIIfyi+rN5SlH27pCFy7+NiEsAg9ey88xR1xPDI9j4pR2ATMNrcSGzZDSV58qmDZz56E2yLhwgjcPvKqDaG7U6lQEpQv0ifncTQWARN6wcZx4PPhTLVWVQbP0Z27VwPGeMM/EjJleSew198v8bERp2wm616xYT+xZSI2BPZBHbCxuHzgHnWwC8SGcdWHNqMpWfnItSIIstmKIPCra7BgrfOcXJnMNyPn6LrmWxgwefDQRMtpPNf8mYHPw2S/bx02YrlhOwf6PVwCPKmaZTo366Kv7PWGqYfOcCCnS1KjhZlD0+t6WlSwyfRnf6rcINgMnGMg1TDDu0lR2MgD5bofl+cMCr6L2ETzPYxhGEv+jpMwEuGaqJaqYdTS9M+seMMwcbjfuPAYbn/7N2BjkSH3vPJEraL0fdyyeU1YqE9g/yUnxf03GK6sSGwEJplzgE1Qrhn+Tp/46sEJTntKxy9lX4Q7JHVTCIj6t3WffGvZiPp3DbL7cDvGByuYj+TqYGfzEbpF7hLvy2sCwSHeuW2DFipg401gDNOoA+qesfESh/SjoA5euRIM+Scne3/dAS5tV0288fyXwe06wqIM7AVq0OFPxH65QvzuZztYdKLjB4EU/ZFspT6uDJ3lXG+NGBnXbTdcdNF6g+oZJlOmVzHbLTeEjTXX2LC8ZOQwOTbB6jomQmobb/rK4+DE1URqCBtmBnXrzY9t3bCh8lev53Ak2Fj43EKtOq4Mn4+nDAtcdnLna9hzLW6g/o9pyd1kR/EZsd3Mfe/bnQXcCO6OZ9oKlx+fL3JdC/snu8PngoL4bvlwDSA2fnIz1X1FOnVvZdHwlyD4etI3BgoQkNVb9p7lm3dRpc8Hd9iEM+zIwFeN7NSsK6mPYSK4mLoZnEuRY8PtNbEbtQL0cmzo2gz/nt9vpfGYUsWKhsph+watc2dsEN4yrf/2OhyK4T0E2KCO2AhNbWuwYVK56jy+anjn8YaSPsNx4Mvece3zxq+j8MT9xf1K2Bl1HbZU4jJZns8Mm+A9/ZP1k8CELTZufwJTaxomP/dJ9zGhc6pYbjAkdyBPHoR+5oygzFf4P9yGjL80sny8roydRL63mfE6ChvuoUMI10VaLwk27G/QZqPHZZZ7MmxksoOJYHZt2XpbpJc+B/0FmV2wcR7DdPUWBLL9YCET+s3ERF2Jn2rBGpPFtEJJJxHonwk2IuJRufGtYPbYsHRz2Hj5qGS2cVcCu2ATcFBSarA9FKart4BCMPsF6NYXB8aXNZXE2Zh0fczKVXJsLOEsBvO9CzaBBXVnbAwmBy7/qNpJczW7YAPeqeHuQsRCwKTj99aj+02UbVTHwLYFkxdGLNOXCDXjc0vHx8eVzPth6LVFEvl9S0mVKXqhKoTbOa2yiJ14LodhzSywEWV5r1kbYqqWhZGhGbakvzmP7HuYuWX6j1dPLnFU/xb3PAJZHSilsmogDyBwbPCZJcuqdaXwHqSacOuCWGc5NuE9sO72WQ7LZdgIV17QeF6+nEAQln+8W4SsSGzcVfIQNha4umhZ7P2AHN0+Nh7XIrFx+Mico5k9NgH9Tgu11fYl/cvLDaVwOpHRDBNZbBuU7isI5/WDlhWOH6Ah81NA3wcnBNj8Av8EfHw2bzb/4D1PB9sjRRlY9t4vjxsSOJ9azh9ieVH8EgPfy2X7Yu6zRlrT5ssHqpmsUjiLIGNQ78ZBpw6FsL1ZNE3BIOaX6WdK34vY0HKpnZoYn82bzT94z9PTDYPo971hE1VuVOgBG1pxa+qKkUa+oOQ/CG6yOc90iJkNxbqE90mi6HAZSN8IPDNMRtflJzExfz4fQYIIjVjheN1olaRzCA699yoy0/xYeoTfcAQEQ66BJr840qxWlNRZtkZGNdHyPmhvUWXQIBtn+TwkJCAprdJU4hsOmy6SwuywCdfHeeP+dJ1fOtEj/IpRDGdllOhfmy4bmmgS/eZMCxwPIjvEIY8EsY69YsPWVE4p4p86crxjPrPCICq8Wdi4sTlaw60OVlYJPhsuHdqpWVPi7wHXD4bO0hTCwnlmsOuFBrcCERjJ/bVF8zlq/1Fyt9jWBl+MEsLWjmletp2woZIwev2C/uW1Cuie4MzVsLj2gkKLxPS9Lx11ajcQh66OURdU9Bu7asbGZ1+zNMvis+9p6CbDdluzFysQ3jtgipXkL76XBZaXoo6C3Fdw96r+6qcWNmplJfNBrJvsfMPsCQmDjdPpQtjI5iWWV7bN7/pFjYGiHtCt7sJeWM/YRO11CUw0umFD6z1n2DgcN3SiGRvrL1hYq1eU7IfhDkmEGJnOTYGEEPjOAopsfzSh9lzIW2UN+Qlg9BWL8RMV7X/aDaKeE5IbPd3R97cm+HeL5o/8OxVgo/YYuuXTXZam9XXjhX/doJmGtuHqwWW1kpL+sGdCj7ph46HsuOBkupRusLxl7pvxXrD6yoywQb1igzxs0NZjY4bt4nrNZ2uxobF0hLD2rZFGlWDzEYTpgOVEisLGBYi2Z78w6irBDDRJltfBs+mSYJnevgobpDXxUnTiT1BC57x6CTQhc9xuzuQL08+yl1hkIPvuaL1aVlIfMyk27peO2CCvfRpeo2WWxKT8ieBXL/zs3g7DtZ4Lfrq9fOtwjsq5lxxtUzMmrxsab1SV5DkWZk4D8q1enr9LNsWGxozApsO5mq1v62x+7O/W5eWuYM9VfmzOveRGlE/11S/0LR+vKMlPWNigFAU9OSIX5l4cTkzzy+6CDcPD/6XY0FFA6td6a7PuJTfwc/vaZQuWNStK/Dwb6/4CZwdsAj1DXobFfHD/QCGewa/bKnk/Z076kP7Bj2eh7+7DjPWNzt99Qrti031vRJI3CuJFyfDkBd581eIJgk0MsPH1bn5vS0qLuKfEfPdrggSMOWz8fZX/bdgEY9m/Axuqddmmbk9/bWBZo6YkP21hMr9bAjd5O7HokroHbujyFVpDHOv8FeVArwlbqlp2WDYIy7JymTwsu7oUce8tzv+0R6+8nOjyxXKivkfwj/SUN77S3yw3lNj5cE+hEcwLXNrIEWxrsZHPQ358txFzjIgqbrbY0Ij++zC9SJa+e/l8ObPAxt509dJmtaGMXGhZjEegIHSwwWNo7x7CcXnb8fDaovuFDo9+KgmNEeX1QlZQkJxcFOVHYa5CVF0sHeGpq4cm6uNK7GJn4z0cd66x8SqJRHlOMr+FvrL59FJmL0Fcz/L6tN9wovwozFWI7jcGbn95ZLxJsLnU6V38yqX3N5ePGDrmLwnhEsIygxPv34WN7YxzTKee2/JkQZa/peu2esXoeKOpDF9ms9IDywv237nEJhgmmKzYPQSWKUL+3cubwVEXsdvw2MxxW+hKAA26bqmfHW02GsrgFdgMDvkjQd5mZEkZrbOh3UvBrvCH45ie1CSpjPgqSvbuul/jlcztiZjyesryiy6fL6eTrC0thzSP9kWjzWZdGfwytuDyCx8DNk+ZnwGBVbPEJuhFYXNyvyuFuoDM9ny22HiVEfZf/hdgQ1pm6/wRwGbgqwYZ4kznYCHPBy41v68C7wy31ODMQrf9lkiZEnl6RefhqKtsSqsWPDvNq4d8uHK9c2I9y8b8b3Rblcn6SNSvyK9ma3jqnNHl9Yoy9B9wg7EV5eNBgg2SYxPuU53rxtBIsemy+yHjhTkX2HDl0jP4nekP83SW2ITo0Qk2rU/EllWKytJvY8MExxxi94oqy8kTZG63nJDON9sgG9k6zcniuR4Rm9mW6/mu6MBjeRFy2aVDuREMMywda+fGxqslpe96x65TFlOemHLKvYOE58Vs8An0Hlk5nbARnrnsZh+cttzB6eDcSW4R/CXYoPPijfGa0vcdmzwZcH2ECFAnTjsjwdxgEzHHdsOGF7X/ddiI5W5FSRG5INs6d6w+UVf6v0V6kQEX8s0EG8uVOecSG5Gp3bEx5gQbMUG3MU12nynNaoaFS/OBhT37E4l6o0rmGzjjgQx/EZJPKpERvW8UmyiZsKt+IalYJ46E09OZz6OWJc80u+4h8LpC8J3KAtGyr1tumJ7OHh4k9XYyCtFD/rM/lqg3a8rQ9UbLkYBFbOj5lmgezzk2HXudHBtjLrDhyqUydGdsjK3GxorExjbsjybqy5rK0p+oYJ9m6bruaih00SJ8TsYR5SLXtmX+nX1q/LYZbZfFlueW5qSR6TG0j0sXaMLnZ9hRkeqlUedwvDVOnRkrI2TpaBQ6B1oi15q53AyMzko16zspAz9qgyZqaeK9l7JzMojJW8ITpxR5XaLrKM4r9CxsJDZ+neQaUXdskKdPdcDG+BdjwwaLzP3vS43Xmkr/jVMEG90/HMX7oGPOybATpAyfKMy6CQciNm4+9F9pfOefqP2VEBkBAN4jXy7/PozNXAfEtR0J0ywDW2ekx8ebSt8PpsiT7lSTa0k8l0L594xNqGhh3A2XGfTOaMk5en8l/JKPJ5QVwqa7nDZXIYJjBBv71HQTfBD/cJq0P82kU5zsdGVPuc4WGzEPr1WZdN6VxnHiITlxIaLDseT0u/96vkz+vdicmG6UK8qOP20ZsEdNoeHXbvhzL9Rz1WywmWFdKS4RDcNHphds5JnI30BCq+d2NpsQiC/8UOv/ZRsYH52u5cvKDr9QYVKhclgQn+oxHPnR/PAjyPvFzO4icc71u9gY4XidOSfKpmJ57GXo7PsobGZCdy8hkLTDI6rzHRs2PjJVKVaVhf+t6aZlhPge1mu8CXjm2Fgmiw2Vc8LzjvvepOf6I7CJ0lu4752x4dL+u7AJ/CNYfH7YsPBhyXKlrsz7tQpCGg70Bg+XQF9hJRvWP4D7y3UzM+Ax8nIK3fvncyGoKZ+OxmJbC43H7SPR/Ey6xyDTr4L8+XIZOplpzvMT14H3Yttk8uNQF8sRfUN6hVpiTcm0YuOD0/lSQVn0f6fBYRhGPjZeyYG+wmOD+MxQV2z8iDJsonwp9IANmh02UcGj0fCwiTwd3wEbsxM2snwQW1OTxifYHJguForKgh9PATYW9VwXuk9TxMYK8nPfuh8jxxgnpiHDRp7ER44pg60sfRSxiSqfpaNrBLhNaobY+O+7ESArTnzpnk/C1n6pcqmsLPzBtDN6GQwAHJQybFhSorBhJrxO/UZCM/1XhIavC59P79hEreshDxt3Euh9TJt9iMrJwuaKVL1eVwa+p1oaM4yERhMRm9AYJjz7JXB15znroyWlLlxyOIfo1FGhOzbumEbddPaS19YFSf3cOmH0jvT4RF1Z/G3dVk0TWUFlu2DjPltC9p2xCUzhmWRR+yD+W3FgR+EXs+VEZKSebHtl32exwMaVQ7stGU0x2ic9MUF0z2tVW7U8BQcGN4tjDksn29pDDT9Ymw/LvCIZbE5GOB1f80DG7YxNtz2I7tg4KQUtTx7Y71H7QN3oYSrllueB4wjNLjZ9X27ZbcczFMVGcp8mT5GXh/fbFZuAt0LdaD5iujcXG1F+4kJQkoSV8pKj9oFEesQaWCI2XizLwSY1vrymLP7StG7qpubHCfwi02efk5y+EvrlSmEpcqUP3XXk7AgdtmO96JIp7vv45TLxgG2sf2o+nZePn5/g+8v7m36n+UiXzGh9TfaUcRQ+lN6gviwKkekYvd7lK5+eNFaMd69ONKvK4puw3lbtAAy6f+LHRQI2iMVCAF8oi76zGF54rHHe21Z434fFBuIZujvQinehMm3NZH+7YUPz6YgNmj023QJPlQQbZGBrt+oywOZa2zQ0g7+mMCRbiv7LDOE3orFwL70HemjRNOnqjGTKD3hJL7IyRfEgAhtL5peNixeUImOcP98Iq75zFgLvIREkmLqFdimPN+tK/0Uqsn1n4j4zBWyC4YRBL8g7AhpBWPDTheKE0wQJuYzlcb2/+RKjsAkRFlG4PMLWhyDvSGxsY+dCrVFXhr+AVc22hXtWTHENXpxj+d9O2NCvIjZRPAi/DppGRFyREgkfTO6j9xum+c2Hpis2Jnh+2ilbLFeUkc9gXTP1YCoXiXQeLQEbwSrYSyGlw2+kzI/3zeikS9D3zPprFI6mFy+qX3HYMPl0wqaDt8mtDd2xsXbOFvIlZfRDcDZqOhjT4Ctr6SDu49Bn8b0/djEYUhoAA863ivdX4KcoYg3Fp4VPydeSH6vE737+fgbuj9URm7DvYjH0oL/I03HdNqxz2IDNLvlSqawkzsGtNjaDMY3O0CINUTQJcobEXs3tH1SG9nkujDHs/opvo+QyjEoD8G9kv/FeGOJ3P38OGxNFY2NuFTbiXoAkHWK5E9bVNcvatVhvNJTcB7Bu6LbJ6DGUSpNuETJ7B5wcH/wK+xJ8dcV07nPQM+mz6QJGSfSC4Y98bkk0heifTUIfI8JIzrAE9WJbIz9GW2yv5fOPqt/WvicjmN3aN7W8NKHkzsYG0i0GG6FiPDamHBtz5tjwz4xnT1Mox4OGHwlkvyH6OELEUYet1/8GbGjQycfJFcnlVYLNezEyDVEuk1iahM67RAyxoXGiS/BnLvrs/sh4zEIk+Q3Rx2ND/rMlHAkEBT9VaKybaZ22Jhikn2xcEWtWa0p2tQUba4aATVjzCmOF2L+R7O9egqQ9Q5DtB4X4xuITLlV819le2U/iBXaf6l+BjT/vWMjYcNBwuVJVsqdZph2BTaSAKTYt8eXM6iLw2yM1RLsgO4R/RYS2EpuQTPPmBl+2IDPj5nfGypWGkj3dxYZnuNSiJvro/dZhwzUDFIUNm60cm1BzEp4t20ThrWOuIMa/wL8amyAY5uTJqUal7o1p9NQJXfN3yTM8ecD/QbxvBDOIGo1NdxsiN1//by8aRy5iJhqzY78x+FThkdinw6sXpzFIZGeaR5QeM1fv2RI3nJScqJaV9Jk2sgybSkCs+013t4DHxpgzbAI9wM3XpFYiPut4/niZc1pVGBtmP0iGDbuXF2DDgK7/27ChpVi2pb987EizWVKKpyGieSLs31Mo6O8W37ZAn2CUeRTs31C7Ll5P4vZlTNZWiT2LweYv0hr1HCDi54/YWkfKsOILLn/3h3ZTZPJnTLwGYvVCb69BTKeRNy+ekFxGsCmciWA1zQzOf/HYMP3d/cMQwKNoMvf7eX+4ZUZhg1hmSGh8s7DpzKMQNqYEm57a0szKDdLppPM+f3xi+bKaUjwbWzp4TWFrjJhf1l6NPgdjnJvGYugWhxEmX3H9gCadZQiNWCFJbWa5BVSx2ITyn132PQfDQvpzJ4052Jxl2851BGECglGcD/DNYs+8+y2p8wznpBPa2dZUlS/Pax+9nc6wohsQxSYK+1kS23MAD4gvvie1fLyq5E+D62/0AILAUluOjUcljYCc2csyZ3wygpYx81EgyIHDxqKzXTiWDMVOWf47sbGRbr38keREo6IUTjWwCdcU8tggf5hiRgqujlaAjcNdT96xaCW60UAHcCfdrHZLZodNRxnWO2HENE7Ef46yFJ7DoKnWS58Yq1WLSv49JshpNocNK4lxgxUK1t3oHhWdQhhQ6Hcz6BcRvCHxbPYOxah4kmdKlqgj+nMgM3vz2IjWSkzw9DsWGzF/Kgd0p6+3ENq30nX7n+eM1soFJXU2kadNZGlBXNfeIugXPO98bGyRds/jgPNadv5eQgsYzf+LsfHIlPdU/4QHV39TwKYnensNoXTItJ/7+DDcTZQ6Aw7jGBqm9DOV8bZvKCfE2gvVQr7gxfEj+HUpEX/5/MN7DTQvZg+D3aILzQGuvhzt58yP59nhySrBZhlFZ5TMHF2ey9Ju9SfqjPHiebEmwSZ9lon1Ttj4oxkjGIj0CDxy/uwNm/D5GzE/Hxs0A2wYlnXm1b8QGzfTrueETCIBv/zp+MR4Q0l/xCbYwO6aUE9uOkR8YHkm8jL4I7jnJlS+E63zrMpm5wfD78jysk2er13y7wmbuQpRfAgFAtfrl4wtG68p6fOwrZveskAENqHAfhHLpn1OFoentfc6sSX3ik238Z+iECrM/PdgQ+mF5rzhstEJIqelLsA2HKkP3Y0g6y8iLpHfItYkw9TOlAmIO88my5+W3xUb5l+OJPPfjI2BjMkrR8ZLeSVxsSMohff3+MYacEH4FsImNPFE0hV1/obSKhnzrB6x6Zm30f0mWH+fm9AzUchC2teGx4tFZewSZ03YNNh6hhketj1i/+ajup/pGgp9EZapnSSSMx70mQeH6k8mv5ERBgLxCzdRsrz7rTs20Xsc4fy6fZfzQUiPbGR9fRj8dcYvIZqKYdiR2LClUm51wobVC1j/0nJsZOdvxNKE792xYTbUAz8GIV4Idnhsxf4d2Pj0Emzsbw42iSww+lndNkFKY/0JCLznBpjw/gxt/zw3XYkxGAVFGrr9CuziZQ1KgcXcI+o+WmJ8Px9P9qbNK2TX5i24G55BnHjeJ4o+8bv4Pvq7SyHrQcihX0c2/jKR03ZWhr6AMJwq8M6tWKG2KOMV00t8VVMkzB8Mu2Ajfx/2bSzFht238SrXMzYezT4d7jPhAsj+mho+7yOnO4pP3b972DDc9rG5Mj5Rn1CGv2hCv3H8ICKDsQeIyl7ynXnDYCDQ0GuIsoOTYyPmboXii4EZlkPjmdNtgH96a4rm0jvlMw20FiiYdd31JAtfHms2msrIleCLwvSwYexbo/IS5wn6Jipd4LelG5X0785xWGwQ/w1xbWOm2Pjeh2F8a0/TWJ3o3rrAYCP0cHxJrNZsKgNXwwXTFjIpNt3yerOxkVEri8fuTDp/WK5kKM+TpScoRMjdNP2FaNJcO+QxN0HeImHUxOfHwAdx/39g8Nep++B0zApF+C0LN2X/S7cahvPj9R5+bUyOofvrYkPjzxQby8PG+yA97zO3gcndYhqZhQz8ybE6nCm8DuyfLN037Azn4CQO+TzlZUDkaUgitAH36BtRhgznh7iMRN9JQd4GJ/fTKIHULPLeEx68eD4rKD3ua522QBG+XmVn8X3096BFcXMnkTzxJxLgE7L/K7qqG56rITk2yJd/3K5FGxZbpwhu9ICNmJ84ZkZjQy3oaJ34+LPDxjmVDTOw54nRjKRb5NOssWHeu42UYHNOqtmok/lmozOS+Tz0d/6YNulwy/vVGYNCcc3dkQmZczFBLpysLLXvYrnJ4+G+YfwccHNK0HbceJLyenqmo4rnr9MvJ3RuJ0Q3T30UHZL43IDt14vI0PaH45VaTen7xhQRoJ1NTDdGFDb0TbBfTWlgsQvK6IANuzHUIza+Rxz6yI6IHDZi0+0dG+Q4sxGxCcYdeXqR+hlhI9GxCTbY+uBYpVhRFn5nGm5itXyWs/ZoTP39F1aQsRn6ztxFyR614uPRZ5Fspkdw2PhzexA1Ytzyy4liSIeAqDTkYcPk5cgF3dNvndjgk20g23rfWKVQVhZ/cwqENKY7oGB1wH/DcdWMxgZx70Jl83EiqRPedq4PO3+w5XRgQ2Re7noNj43pduOOOsBsA0tngA0pb3WiWqopS6/bYjv768xXSprAdxa96NKYdCE6vK4k/MooDacU86HvwmuGs8bGQBJs3iRY/PxDz1Dkyaka+Lz/6ma6zuHGtJheIYHGNDpVnPO26WbBlstjIu7fME/ceyYezYTxMS6Rj2bdb+TYuDXrln42GMqwgTf2CRlYs1l03WYTbvDQGJkuAhuTEuk8hNbOzeCZiy+RHRm7dsFTjoxmNx5NQJko1osrh/kUtcYve0ZmMN8E2PMlRcvQ7pdusjZXKxk25Acfm5uo14ks0HKMBfRu2FASbM+4MFp37IqNEWBj9IhN4K8tql5RPJnRMzLC2Aj98F+AjYmPyS+rVZQFN7QBGwuxvq2QpA+LnGP9n7HPNJ5zn04gI4byC8vi7mN4H4ZPLb4XZVU+P4sa4XfVe9yXhiHWh/FbxaQLepV3qktok77vio77UjI+E7UX43fmx2tVZcdvTLpXBIv33IhBxAYJ2LCp6KjD6HSS/Pg6ClCFztOIdCAun6j7bGaKDZo5Nkh4y06NZritsPWQsYYQgK1VuWa9qcy/ZpNLQOgOIi+LMF+Cf/34DFNM5h3D7VAQJwYeiWC9UkwtvELse1l1uQw7BKbhc1mJWYotBgnYcHzpVF4kNgibh6fr9WXK/G9Ngqs7g5ldKe95GtgvbOF8VfhWJf4to09SRyTLJ5wmvCewVdgwzX0m2HgvJfdudwEn4jt5h42VyVptQpl3k25qBjJDeQotgUPNHSjl2Igl9oqN/8Tsw0SlpRR0mmv9uO7PjLExxapx8ULYhLrdrLGB2yIOTVSJfrPdT5GpGia3F81n3xEb5I/z/AIXT0HEqBaqdTAshrCJwnvusPFJmjk2PH/44b5TkdLvhgXYVGp1ZbsbVeSt2UhoEgJLSXBOB56NwGgXhdtQx9bP7Q1E0R2NdzcbJYpNN1nay9iX1X3ZmVaXo4SRkdmGQv9kWNBBppZzBhkYrUxWqjVlm29O/v/arjTIjqoKvyrNQlaSySQz87Zebq/vzWTGmIQAikKhYBKQsih/I2ppiSXqDxWXokoBEVyIMQMBJYZdMUAMJoUsmQBZIAtKRE1ZlpRLWcQQCOR139ub59zb3a+733szEym7pua9133vued83znn9nLvbe787fUopstN4PlduOnIuyxXt6BZDrO4VJA97PvdclcqMSjcke6CxZlxw86YGy9zPNf+FNwUr5vS/bhi2rqaoZulGbeeohGjYo6H0ErUyPORO1f2sr+Tc+V2OZZ06Amw+f2ZdnLPGDKrSuR5aCPZuT+ztnBGn86Im+bYpXjERHb+Q2JHRk7u+VMvub30b+OSxzPR2Q1afnShqiojpZlb8FURAet4rjklN/HRZJxXWi72o05ueufoOL5y+/O2dbsWTmu32/XSPV6+3Blw403Jjf//5MaLWBRdqNt2szTrnsihQRo1nVsWy+w+AWhGdq7pLnHj5d/HWeQm7+vZdrubXeAmyOjTC6apN3z/DQ/u9v3Voh3vQHq2/iTc+KF/oTk22ijNvTWkeFOgY6zGtLjpkN1+ntJhk4AwzOnZtaUiNz1s9LIlO2X8T5vgJrMKYyc30916rds5JTch+PBFxthIozT/G1ja9c6Ym+zetuzOPrioWZHftqS81GIbvRgsWPbO2MnETdpyVzum3qbLTdpOojm+cO0SMty0S2d9PXJpyDoXR+vFTfJdtJDb16ZkEpvOnJu8asVSOVfIjPOaFLheW6a/SXUt2PFOn7RNxU3oMi9ar1rDVmn+l4GbCAdBpbbj/25jb8X+5Fvn85q0fLZi/t5eAeOs/F7nAknP1oub5Gt6By4H6dT37IvPCDwvGdyZ5yYrJzkfmExuV/n+1NxEwER0mWQ07NKyqz3qR04buqm4Ebqx3Hs3O3CfhJus3jluepxDT65P+jWjT9uHsthMlxv8R1nmNkdSrC3H+39yEzoeC9fWdGO4NPQZnNPghh39TfFcmj+O8bJjPmJQCuWK99gT7DL1uJ3FOCleJ+WZyrfDy4sfHc8/O+YHxUKT99oUt6RfoEnEdPhPG+Hs7zwOmeu71K5sucLq8F722W/7OOrquX4rumq+rS0vDXwxxOUGwg6du2OebaEHN176u+0nhXpB24YOib24aYudnJuO375w0uJct6z0mNMe8rpx4/fkxjsDbjIapEs1MTekwI1lDZcGvxZCUvPC/Atwem7tLNbLVtFwqmOyhl0HA16ha5oGN12O5fGdZEvk9KwbE18cYNJFUL6n7dJQz/oZEDNb/pIPMhoNrl7UbAyXql+JODeuN8WWoJeNl/zzxmLpuFzOj9qad8cn/719tBdv+frZrTC2g/Wqm5MytdhUk17cTEZO1p5iM8n9tdAPXOfq/jFrpFS9NvSZT4Mp42a63ORR7spNBwyT4zY5N9nWsscy3EyjDVGueHAyhHtxM9k6cvl6WVwz90b9gJ66eknDaJTKn8Me3u19fdPWpIiGJ/qubvYEuec58be8XV76bP4MuClIyWrTDbnsrm4PnQtyvLQXSCbkdkU4e2e9FzfdbzRlFEMEGJ+10B5/J9SEM85Tn14k20apeg2WY0EHN6IoK+xvL3KbjY1suWw2zhVpf0luSKdTGKfDTTZLx4Vzc9mLGGSxYu0LlkmusdsKMRaT43d7lpCxwe927z8ZK5Q/XtQxyI0Fixe2FyXDU9cMEFwT8lp8BTvrzGlFzJkYWUen5KZbns+dQ7NkqgJrjziamptsO5Nxkx/FHi+WFl9Tdvpazl42fW5Yb26S9efOiJvUSYOA0eCNLymjy0dK5LoQ76WF/PyeUdcF+Cn89FyK8x2YR10WV+Vo0KQNKiZxBi4TTbsuy3YqYvWizJR4bjyllH964hyUUuY7DvWCMIxXdk+HpuHsJD6fm89bxvYDPoYO1PH5o0A+CxL+UfHSI+5cYZC+ZInRWB0PryNd14/dgbo0xh9U4dc1/D2AIrPwr/xN7NiQywvgnWDqZa89uTr8faO4Uil+hnxAZYAfQp+4n8NJ1wzRZB6cDTPEXYADRfFDrOsXJMmMz54HFVznC5UxOE/TbopcF+o4MakhEg8/W1w28EIZH03gu0KZ0EGd44eRHDIc7QY6ROL9RkE8ZDBEDJighCPigCyoHjku5eUT3KLI53jxyePgCXCcz6XHsYf4r+Vy5wqR+iCMoigM4lFn6ThuEO+0Am6Y0xLYIAzobbhSgIsPkyLeKNSP11EQx9FZQHOgI0iim8YbNk6BIH4jgO9HEqKoxckNIlcUc8NA+BzoiZJZktZo3GFxSvE7tA/mh5Q7m5c8w0vGV6bzhoAA57UvDtjDIyX1B1HkMIdCWwA6kOZQ8AZom3LXYX6sJQs5Z9SNOAnU5QoxHjdhFDDnbYeB33jxDDg4S4e9aectEgaa6mB9zgAmGpDdcgSL3JHBdjCA+594Vw32jMi+S3GyA36CVzk0nvfHAHnhhhFcCXiodhAjiwGFxVjEL3QpTTBMPgPh5ugNDC0WiYzvDwI/nXfnUwEeH2uMBqB3+LycWPlTjF+Nonh4EM9PqQ7cXXkIM3Q8+O6IEEROQv4MNckncdoCGnz/teuXmsCN9HUncCOvnZCwFHUcF38woRu/Y57EAxXBkg7SDT2n5aBL+rTlpDO/MXhZoiRiz6+fAI6Qx42IQZ7MhaaURWgw+ilfMYy3wsHn3g+FKU9S0Jy4E8kznPA8QBf0DXnM4svKhNCkT6BIpUCMW4CuwOOfMnRGl4chXI2LE04RwvCfJx8sz/fQ+D0FYL/j0tQuymIGQI7wFpr06UEYm0Y9nqzAmTGrhUEy/dqNA88XPgKSISMEQYSov3HLgkajWSI/CqK3wMNaYCC0CrqKTC4Qdk+fdhh2Jdx/cw8juCSwSSDN2GmHogMm84t8D/0RqItCkf4C0WkxP/FLn6d3XOLdabl+2HIharBxZANnB/N3SSe+yG3GRO8jwYgq4sFSL2X8wQv+bMWB6DLRpcSpl8cfdhaiN+CdDfYs7G0H8x4ui0mR5JZwfd6HYz50Ie6w3SAhJEkDiev5oidOIiWg3Pk5wRx+0bUyNNF3hKfxIAjFeznj1VvDQOR6fGPxade5bd4Ks1Gybz4OHnsacgLD5BQBcQwyg4eKQ6SCZpBmALVAEOvHa3XzBCfiVJwqQL8RQmgHFGVA1OB/cHLh33gQOwqQF8WPFSku1cJEKTjoUySGaxBi89B3Qrs+rxfxNMK/QbfGEx/vd3ye/0Ox+Zi8IJsHUZx0Av4JisfnGcnTLigrJIIq0Jmgorgj7tHFeQaq6HI2wdkcHL7nR8mGgjDrip4PVERrY3QC4bPx2RDfGYlTjhD6DEwtfiSUxnZDHjFcJj5Pi0LeC7oRi9767lkErj2tKzY/efDQ7v17d+547NHtO3bs2Lzxxxt/dPMNN17/rW9ef9Ot37/lplu+d8O3b7jx2zffetv4nT+7e8uWrfc9tG374zsnnn7yqd0TExMv7n1qx2O7nju8f/ejP//pvQ89NH7H5vENG8bv2nL7xk2bNtz24w0//P4PNvxkfPz28fE7t9x3//3bH9/1xFPPTOzZ98K+Z/ceOnLw8JHfHz16cGLXxJO/fuDuu+/9xR2bNt25+ScbN91+x6aNt9+1eeOGjeM/3Xr/A/dve/iRx3f+ZtfTe5/fe+DQSy8dOXzohf179794aP/+fc9NPP3Ersef2fnozm1bHtgG2y8fvHfrvVt/vvWerT+7854HH/7Vth1PPPnUM8/ue+HQ4SPH/nzsL3/75/HXT7xx8rV/n3jzzf/8/difjv355QNPPD2xZ/fuPc899sivHtm+Y/ujD//6txN79kxMPLt7z4FDBw8eOfLSy68c++urf3/99ZNvQQxE8ZlwePrk8eMnjv/rb3+E7ZU/HH35wP4D+/btff450BI0PPDC7w4dPvry71559R+v/vPkW2+ewv6WewieGfAzKJ5iWq3Tp06efPONE8dPnH777aNflW3dKslLhmbNXTx36eK+hbNnzJw1e/bivkFJrlRkvV6uEssyrGaDKIRI5aqkqkq9NjRU5tvgkgVzYZszY87ChXNmzpj17rPmzju7v29u37Ly0ECZNJebGlRtjAxbRCW6rim1oYGBZf19g4PLlvYtWrhw9pzZ7559dt+i+XNmz13Uv2Rx/wDUG6ypUh3qNhsjY8stc2TlqKbrht1oWLqhynJlad+y/oVz5i3u71uwaOG82TNnzVkwd/7Z/QOoU5MoK5r15tiKVatXr1wxtvo9y0ffu6Kpqaatq5rVUAloXxlYWl66YOa73jVj1qx582bNXNDfP6jYpqaPnj+68tzz1qx53wfOX7N6zfs/8P7zxtZcvO6ytZd8aNWKledfcO45a0aGG6ahEdUyiCJLtSroZTWGl4+Ojq684NK1F7/voosvWbv+sssvX7du/fr169atXXv5lVd+dO2lH7lgzepzV42e86GLzllxzipLUpqGXCnXNctavnLlivee98EPX7rusis+duXHP/mJqz51zbVf+Px1133nxs+uKquaXtIs2zZ1QnRFMxsjI01LIqZtW6algDGSJKt1lSjwQWrlcl0hulmTFKKBjnVJtYctgFKzbQOwH5BNU1UUUpYJUVTdqFRqsqrISl2GTVXlcrVehzoa/BGiGYaChXTdlGRi6AoxZc3UiGEa0AjBBmQZioMEaA+wgK+SrEhVSavLCjQDbmLYRIJ/uqGpqk7qkqZrUK6m1OuKKiu6LEn1Sl2uVWCfXK/KFUmVQVQd6oLT2FpdtzQFmtYAajgO6kGFuqTItXJV0dT6wFCtVq1WykDnYKVaV+Qq7KjUtapENAX8tKbqqqxqmirVwLA60FWT6uXBgYHBvr5yFT7BEweHKvWhfnDWoUq1Cv/Ky/qWDFRq5cGyRKqVSl2qVcrlSq0yBCWHIDyWDS7rn7+4f+lATTVkUrI1w7Qs0zT1xvKmoRkNAFIDsBAC2HSdgPbo94iAoRP4wbHTCTqjqWt1YppooWbamqKAAEDdsC0CfJsWOJph6AAkACQhplDTaliGjjvBRkkBaJB8RVcNU9NM4EeHlsyRMWAU2AMR4Cq2ZTfQAdCHwJlAJyKDkrJErIYOqhvgzBJWBGN0TQfPVg2gWcOfZsM2LZ0YFjqcqatN24BYVCoSaAraQEEDrAcT+Idlo8o2HJIJbxhqcGfQoH0s1LAaDQhhMMvCnyBLMwC/5uiIBZJ001YABTDFQAc0MdJAbSxnN9FuTVV0EKk3miYYZoLCgIOOLUH0guaACzobgTRhlYYAGg2r1MDRwalkIlXAJTRwJvRXCAvwK/gt12rg2dA8oFyXwfMQXBV8EPADiQRwArmKVEOsdESBALHgVLwUoDoASRHh5sLBeSH8VHBsgvGApEFsSbIGNQB4jAswh2A5IFbG+JWqFQntrBFSk3RTs00CAaGb6LoQljUIRwn8W5K58sQghqaAYboCnNqW0SAyRqRc19Ej4HNIImgBRIGG/qEi85AgZMzApqHWhqpQXMVwgHqaYaOaAJVBTEORAEDwUBUAIQg8kRUQAskA0ogE+6EeODPRLRMag72GpWuwX5YBEWCVQHxK4DgWqcmWjXABWkgh4GZbwyNAIrBs/hclibqDmOEfoAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 40" align="bottom" width="98" height="115" border= "1">


 1. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose a podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

BludYNZIY6ii1fh2Bsf2iP/nbihRgbyLNbJCKx0i8fZK3Cj1QCZGXArqijlQG0B7dbPMY6xfJ6AzB6fOd8KwFa7QjGdqzqX7VXtcpGfmKdRkexcl1b7d7a5a0EWCsf6xp5zsKwZdeJ+bhq9+oU+Wztcka+crmV42vmJ/dT63nMI5eZ3Q+w+2Avw02C+fjqV7/6xlOe8pRNJXNORjeMXHZLUPd2wCs+K0HdElpVu/TSR349W5nvFmktJpi+UCdRw931hLwdi3Y78ZDdBf5QQkLo7GakzWwUfO7cFfZ2Uq7XdfB/FHyfHXxHUC/v3m8Vj3sQWP57NNFW6VJmlJhvVJ+cqO94xzu23TpjdaE64VM2itDyaJpjM5Q1K01beF0QrBFfO7wvNuH1kD2N27I21wwgGv4eJKQhlZJsm8aIAK2VS6o68Ch4WuU1yqOVfnXV6eU9guKjPCr43+MxvpOR4IwadES7V/yPBECFUlbLbJXRm9Qzwq6lqu/lcea9jKxQLb/xjW9scxB16alPfeomyKLQy0iuhaRHfF5C+NmGe/Pu9avnN3Eexh+OkOUgtLhRgK2RHd+Tvh1RWCHlkHxkEh3ZFHZHIYojqDVRVnjsweIj6Agej6L/46VNUTBW5oZzeFTtJQ/Rhp4Cn/vc57bIqgCIN7zhDVtkVaM/Z0/+S1JrkZ4p9whEW+VpLDkIn1fklW4s8oWP2ubmwU4J6MxY2jScTnXRy7l3EXBGFJU9ZQY59Cg3agvF9NJXK3BrVenxmO1GPYQ0w2NlC2vlkxFRK98VxNaj3mSueDlyAWi1QYVKWrz0eGzZ9/xtVJfWWOql5V9EXHx3Z86YXdiFvGdAqmKLzbT5Co/n0lFjIM9V/tEeHL3ktMD9999/dcgfTwycZjktccJvg3OY+LbwMlIP4z8w13hI7nD2nGZbk+eSjXckZf4vzfMRag1U8ftoaO891FLtWoehW23cEohxYTtn3Lbeixsl/ENYvec979nUTP4mZhc7mKAMPf1zKB7rHHl+tMyxHvUABf9QwbGNfepTn7o6LeFBf4Ji/MRP/MSNExCNxqTxVCP55JnhQuJ2aUYSsWCZknq7atX3mE/+LZc7EgStwZo7vuWjA7XOGVZ1bU2amE/mpapni/ccisl0GSGO+GmVO6prlX+2/7TKzUg9tkuVd5VPboOYX2sBaj3vnfPtLWbVeKx4qfhU6MZ3jU3GJ3MO2zVow1DRUIw0G48b5b5qaQnVTndr7swIxmoM5N9656JblMdZdgWjHTB/sVmCluhupvNhCwFEAxpOw+NMRqPkBQ91Rl1/hvJg30O9svbk21rZV/MboaRR+pZqO8qn9ftIELTS9gSqz1bqNEOthWOGsuCcKWtP/jNltMZSq8wsyJhL7373u7eAi+TFLt3LXvayh51PzHWoFo7VOTJqk3PmwWhRWaHse4bfK0KfXU1VcxErIYA2YcYuCnooOwLRQIktjQTuasbY4TOOkZeEvSMEcmk6t8zWpNkjvFeE0wpf5widS9F1qFKz6n/LrNIi55Bha9hgI1Q0PlLMOyJi6ALVs9v1xkvk6dGudkbzAXJHrwsOmUfkBiG7fv7nf/5blwBzH53+ZTS2geHQ3WlsBJo3CLeotQqsPN9D1yE0R0hoNh9pz+p4acFyOwb/LOp7NFFL2BjhQZONARzQil70ohdtHv+gj2i7i3msIsU942Vmrp67YM6S5SqwkEVsjGAOgzwr7rGoze8MQcVOQIxfZsgQVxJIFdS7Ai5FqqaXmLyt1bSHeo7go5XPCsLMqsXegdQztJ6Tz+yk26PWx3cr/mdQa8VDlTbuNPbyGfVnJoM6Ovn4+9d//de3aBhEjb158+b2XLNOLGfGntiiqp+OGu+tMbB6NK6Vd+QXOyIbk2ySxLsX+E7bbSck7rvvvk1webEJL/CPl0FnIDdfRJ9vIbQRipltpGgXyAPq3AaaKfd206q9a686OdMfl1RXLoUcjuBnpm2rNCMbo07oLticu+Rs9K1bt64EmLt0sYwZAXTkPHgkmBcEVW4AsCFJO919991X7ad3BScCfuVXfuXGCR8NTqHHU/lAYH1ecN0g/Ei8PzOukNVq2RJI8ffWYFiJbOrzakC1nle8QNUOTGsntme4r3jObdMytlf592wm5h3bslo84jsVqm7xYxtUPI/QQaxHb+KP+qniPbbViMecd8W7z2baserTmVMxUUDJF/9+7Md+7CoqRgQKMY1l8Cz3n3zkkED59/i9Vc/RbnH8rYeQq7m0Mm+qsYSrGBokskj0apuBzDY1E9cMLxAwJAf/QGYgNSUkdM4FB3lAz0L3GWoNsvx8VUgcyeMlqSdAz11p9674vbaObZt5H5WXJ0YleEbqZS67tTBW/LWe70VHXnQryhgJpZkyRiryTJ3i71XZR86DanxEoY3AQkMEgXkSyTBlEP5nRBo54eeCHsqZJ9RKbWIINxzVcKjVlhZvbNlLMzaAPXmuPL8UtVDFKh9ZCPcG8MrAfKRQT2WafW8WLffyWrE99XiRRupg9T16EMQIEqtz5FKCJvNwXeMq+yN6yPxjH/vYle1eG+OXvvSlG695zWtunBBWxBs3fC0ZkJiQJCAzJN53fdd3XdnNWtSbVC1Yv0I9W0TlBNl6HvO7ro7ZI3BGatqIRpdpzFJLIJ8z8Vf6bAY55DEWtYmRmWNPfar0I4Hayj/an31/z/20Mwt6hURXx1acN5cEC6Iz1UlkEVflIYu8tV2+kWEb2OK2F4SZtyeLwNBRyYCIl7zglrLQboWpmWfn0N6VPtslZibEdQrBVZqt72qee80KLfvKXiQ9M8Er4dbiK5seRtRrv71jOtu8Ro7pM+WMUFqrfVrzoOLhyDlQjQ+FmagVWQTAIkotf8eo18gqzm2e/umf/mmbtOxg8gNCje8Qfh041Kpa6vh3hDCqVoRz7TszZbbg+4p9bNSZvYm8ks85NCM8ZnipEMxosq2oSEfY9HKZM4i3V9dVu9QMjcYEz7Jt+lJ0Du+9PPYitlZ6d3690IR7A7jdnSOWHmdCHn3hC1/YNlJO3J2HYU1BRsY0pm4ZxBEC2kWkEitYGV9XVZPZwVMN2NYAXLUfZRtVy/5l41btEd+dtWH0+Mx5VG3eWhRaJoHeItIatLHMWHZrIcr1Hak6rTpXbVDx7rEX/27xWPETn0VUF8dA1QZVe80sXPHMYa6j754DGEbzIv6Wf+8JqFYZvTmZy1zpD9Np3kJDZDeT6BkIsng6gA0A0p8QVITrRcX0mjmPM/GSt6e4KbDXYbY3SPe8nxvmXJSzimRm7S6zg3KG/2qwrJa5kn4FvYxQzUgozVCLn2rxOCrv6reZBTSTm2dOatWn1sRfob3tuUqjOXykVmUfujFinEW0RuUQ8oo2xfGfHc4Tl3GijyLE9E72hiaOWnB7kyikhwRalblUA/cG9iqtdsIl6jQryC5JLSR4ZL6RLqVm723LS7ZxBAHZV/NcuqRQaZVxFO8t8qC54xBZhLsYmiLfOfoF2MK/DDC2hQBCWHHgVUQmZOcWFG8fvnXrVrkCSlHAZdTQEnQzaGBGVcxlZvWvV1Yrj1le8rNzhGJUDS8pQI5K36IVlNdKfwRqXyHT50Pee/mpKF6CwxzbkMRDMeyPpAg4oCP7ddZ0sjIXeuMiquP4wyKTnv70p9/45Cc/eWVXRKBxkoJoGievsbJRvQWGl0nMToFU3Y4zSy0blIyvvt9b1fesGCM7S5U2p1+p054JGG01/l0J1l4d9qSvVPCZ83et33tIvkct3rPtcpWiPSuX5feqvVbGZEzvTdyoS6uL90xdLkW5j1tj4wityfSeY0Vb9IYm7yWhHTWP4Yd24sJRVMr/+q//2jLxogCeoZ/qROuqMmNbmpnULTW1JxzyhOit6itCJuc7Ehpx9Z4ZjK1gdT3eR/X3s+IlPp9Bfz1EXV3XFu0+vVW4JbSq/q7ascdjrtPsApT7D4o3hWcajbHqeat8A58SxgbzDvHLuLE8liVyy/m1+iOXUS2SvfHfWpjj7yvjsVVma4xV5ow8d2gPjP/Io69//etXx5lEtpzbBLWd0EMJ82MoWn7kJRKgjyLsOL95NPUmQNWorUHVU/9WoHFM30uXd6JmqLVSjdK0KPO5shr3Vs9eWa18RnmPUNil1KCV30c8VJNtDwJiUnLW+fd///e3GFwItje+8Y1XKE0zj0EHY3vuQbGXRGnQLNoazdP4PaaNvne4ZeA0i6vYJz7xiSu/WP6xIHBm8+TNJtxobpgS0BgCjAwwtOVG6UnSzOTqYM0TdPb91mBbhbe9vONqdE4+mUfznuXBzxlUFCm2xQzKrfLpldtCBjmf2brmfFbbPpddLSAVMpjhZZW0RfMukxPNx8treRbPQVfzbUQzi/9eWhWMPaQ2qyVJCnZiLGL8Z0dT7ZG0/IY/7De/+c0bJ7xqt2uaHtrFjAZKPr00wE6IPj2RgaNW2FHlMs2Uuwe5tJ7NCu4Zgd563oLpvrOq5lZljtSNVj558u9dnY9GDb1JMoPqL02eI0QTwleKs9AIND45jqMamqNnXIJWFpb4zqw2EReJVrrRWOX36M6CbEJOETLJi5JVQRFypD1xzolwPyTmuxKPI05IPCQiMbYp8JyoGbM0Ukt6NIKyo3JzJ+R8j5oAI9S5Z7Cdy8ssXbcQmKHVMXmphbdHCn20nps3b26Ho1E5Mefoz4lvZ7x4+5FCs8i9Na73gB36FKGlPROBj5x6/vOff+PLX/7yFahicWA389atW98Km+0FJiIxGvNxj3vcpoeym8lLIra8KrdWvXMpr/wz9q5WPqsqXC/vPXWbqcPMSrVit+nZJXIZIzVrFlGNyqzStniryu0h2Vl+Vt6P+czy0iJRF6abH/zBH9xsZtimcTNgjmEL8o6NfJxpFnFfGvnO5lmZimbNPvld7x7BDMZOJgJNu6LyyFvlTvxn7DL0dw1rFhhvPI+RH1s2nEodqqgVtyk3QkudqVBUDwq3YG/VsJVdKfPWS996p2qzzHvmp7dw9ByZe2WuwP6RajHbNhXNlunvM5O6EjozpoHWeK3abY8NyXedeBitORzNPy/e1syTjf/nLOZV/7Xa0TmZ/e1mF/PWnMy8zAAiSIRKWuyLfKKWx4uV+I4WyS7niYf4aNDIxvxHCgJ/aWgEHVfFGzWjN/kjo7NoKH+2dgp7A7JK1+LjCNQ4UhP30uzAzXy0fhv1VXzWmwyV8F9Jv9dkcEQ+kVq8j/pxJChm3o9xyrCZcTia3TlcDgizZaCHaKNeGV8r6UdzqReGKc6r7Jzu+F3Z7W8JV89kmifO/biPPfvZz77xwAMPXLUp6OyHf/iHbzz2sY+9ccIRLV4AbPx/dFAaHUGmhMwNNgMZe7A4fu6l0YreSjvi73bRqrp8rgo1otlFZG/6mTyOyqeFUvaOgxUhL+JiLj3+8Y/fHEBRNf/7v/97E2rMO+ZaRGVH0GjMt9BSlb5C+0fOn9yeOsxSDlqjV87FILE8J6IG7bipmdjNeKBRLd7SJMNCuiiZe9K7+h4pq0gjlW7m+Upj+feMwF3Jr+Jx5v2ZOkWBNtNeIxVjhddL0J76V+lbaUY0M06P4tE5BKEJYb4x3BabbKaPc27EWy634m+2v1uCrHJI9lleCFYWulFbmrcIjR1LNiT/+Z//+cocZhoWBdTPTc0kkZeTkojGRc0E/gJ53SSo1KD4d/x9BTFcYjLN2Fj2qi63C83tFeKRZk9x/B+dTxlpiCawl2H0f8xjHrOpTLgbPPjgg1v4eqLYmP4SJhKoN450CVFgGVOsl8eRfJqXvmR8IpN03L/rrrs2FV1XMrRI7h3lzOaGzNgWZqfA0BrAXV6mwXGq9TkFxbAlFcyOf88cMzmq8jP55BXk0TSRW6vp7KIxWqln0GCV37npW1Tlc0Qe+fkRqlIP6fg9x/ZnzjG/eI6vp0IEpOZFtzm/PYvvTDsKPtC8IG1RpMNtxLINxRNNRCvIrEeZR2WNbccGAA6zBL4QwQq8sDtuaiaoi+1idNHoqMePJDYQmhSNe9VAiZXr+f/kQR4Nf9LqIBsNqtY1axku91Dd7ODP71S8VWc2K2jfg+GtMvNusb9V5/56u9Qtyu3Qei+3b0yXEb3PW/cDVHk72CNf+XseY9lUEq9xq9K2+qlqg9ZiEcukPADDU57ylM0FinkGMgNtMBcrN6jMe9XuVdtGvzXLjgEivRUc4zr+W2hkqHQEbEWoekYbQYfQJXbYq171qi1f7OqgTE4J5XYx/iFkeXHs9dTo2E4GvuDsJXz+27/928aPyAxtkiOX2wkApBrbmhAvUwElHdIQ9ZIKxB2WFQncmvi9HZNLUksY5UGzVwU9l6pJfARlYbL63iOVen00y3uFHitBMvO9V6YbAE545hfCAnv1u9/97i2MzZOe9KSHuR5EgT2r6USeKk1K4Y02hmDwxA83tX3gAx/Y5r4Gd9KSh9e7gYT+9E//dHv3p37qp7ZPhLLRday/x5AsL7fXiPLtTPjhEbcM4Y/Dse5jtCd+e9vZTP5g1xK7GUQFYJqG5bIT1MwIk3PUhb2DPW8AmNdMOJdZIVilqyD27ZqsFS/V89az+E6mKob8bFtFQd5q6xbvo7yrPGZNBZWZYEZAz6CZKu8eT60yR/w7fxAgd95554aC/uZv/mZDRPhL4XrASQDTxfm22qfRuTTeLwAhhP7sz/7sxn/8x39srlgIML7ziR0qCgt48HSQkT/4/PCHP3zjvvvu2wIjPuMZz9jQ5s2bN69uTpL/1jHIHv8iU4Ua8olycRfj07zQHHm2BZYFdaFqskqQSGlMAqSzl5TaEVngyNDsoI90u9DPLK1OtkcqjfjPKooLVyuPS9OIxz1UvR9Vzdl3RtRSt/nbTTYmoHZokAbhgBBq7HIy5xAmhovO6uYKaXPyfW1ilMF8//SnP70JUdCZ4b5IC/rSZuVOa3RgNW9sWMgJ8uB37hMhHn80WWQTRs8MkHmP6dAWMYWhbuo+ZjwzNiq325m8I9PIl/xNBZDcVBqpDTqzYS55NvMoQbGCGmKalppxO2kFIZwjdFto7Nx8L029fppdLGc0gJx2BVVDTmoEhugIOxU7mCIhbFYYuEkHiEBDisizWmRGRL4KJSJKIzT5RLVFMDDHyR++SAMCU62ERFluCijk+MRWhlaHMCNPzppy8QjPcXKNwkyEl9urRQpf5Q6CEt+8H/iBH9jUTfiTl2c961lbmScN/UJBvtO4qJmcUjfi7B57mUxV1DOwr7zb+n12gFcr6CiPo6jipVrZRyrcqE4tFWuGsqE7lje7yvo8vpP57ql8OY+Kx1aZPV5a9a3ebdW11X+tcqMxHDMOcwyBhuBCkCBkEGTcD1mZYlbQjUIEQoW85557NsM+PlkIsYgQ4UeB5m3hPFNF1W0r3q+L7OA5wozyAUU8Q+VEuFAfXSxWnYFzWpAkcgl0pgCGN8pjA+C5z33ut/zMvMzEwIz8A9YJ41whLKTqtNYEGl15lrd6s249ymemMbIKFVe7OGB6Rt846fIAyhO1paLl9NmgW+2qZR5bgqknwCK17hnI7RLzzvXJAzO+N1qk4rN8yUf1PPJT8V5NkGgW6Y2llnlk9KzVH1FrqeZH5FU1CqHB/EIoMElBZ8xHdgpjoMaZRSSOPyNOIGAQAOyW8h1haSBW55tzjn/RryyqufKAbCBvBC53VYLAEJJsIpI36Awn1ps3b25CGqQW+zYL9Fi/2He2relBlJStfcyNCfilzC2ctjsUvKy9jAy8ai4WHgs4l2YRyNEq7WiQ7clnRRWM6UfP8+9V+pbwXaVVHmfyOUJF3tv/e8dSFhoV8s2Cfyb/Vp2YYz/yIz9y43Of+9yGcP72b/92UzXZ1fyO7/iOLY0TXmN6xa+/RYFPOR/60Ie2DQYQDDYuUY31iDY5PqNaqYrnpmDk/Rvf+Mbm9IvQQgUkbyKAfPSjH73x+c9/frP/Pe95z9s2NHA36W0AtOZklEmcvQRV8kn+CjOPXm7uGuihFIZkI1PvogPmxomidB2hgD1q2tEC69LUU19azyt1diWfGeF/xCLzaKSe2riHWm08KwxHeUZiQrJTx0YAn5zTFFDoZwWBpKIxPZcX5yfPQGMISjYXcLmI909m1O0nz1UnLdt31NJ8DzvVQ+4Qm/xAyGCDu/vuuzfBid8XGwx45iskI7oeaVqiROUNRn7cxFCXY2QReAKtYQ47wTCCDBJykgnbxFkluB12pHPykY5EE0fQpYT3TP+M1MFZuu4220NHjaWRPfAcYjJiYxLdMO8+/vGP3/i1X/u1DXWgpkEKtRa6iZoTc5gJzrEfzjJ6FNHyskoX6+iZx6zaIhPQ4FAt3/CGN2xgB7SmEOXzFa94xSbk/viP//jGvffeu6meCGnsWWwUUB8ou4tUFH3UDJuNsNdOp53fEGZbpFmkN+jMylBxIBuNSGJhbbZBtDo425datDIwjhKiqxNwRfWpVPBW/eNg6hlzZ4RwLm/vxGvxMnOlXKQVwdZKu4pk8ztHtcGI31abzbyb81Ebor0BF5zXRCXEIVSU0gpZ72fc/cML4Ytf/OKVWsnv0XersvlJceNAGxnPkAl4/LNp4SaB6M3fEXBEfkUlxEaH7R0n1x/90R/9NruovFb1iTxSDscrEWYI/c9+9rNXAtf7SjZvDFYDnN1gSs9jEspwLCxfyTUagEfQ7VRBr7OeMf9Ydv5eTYRVIfhooJV2nk27IuSyPTL3x1EoTXSBfQwn2o997GObIHvnO9+5AYvf+q3fuvHEJz7xYUimtbhEX7D7779/ywegwryOIe/9LtqTFEoeQ0JAgKxQ4V74whduqAtPf+1nlasIPLz85S/fynnb2962Odbq6sFJAQQ2eWS1OFOsF99BrPjD4pbhb0bxQY3mAPrJgrIPDAY8GgKKB18rXXdmRcqe/XlnqmXAjsbKKn2r7NZ5uqqMqh6xMTP6adm0MjKKvFd1aq301W5m5jPmnXmKton83P6NR0wqYZB5z21Q7UBVdd2Dkqo+lccWkshpq/RVm8XPqv5VHWJfV+Oxet6rq3YphAjoBuHB/AOh4ZIgyMhtG6+k8zfbgrmMLWs7gP1QwFVDDsWNBO1O/q0gUziSB3YvkBXfW47zsZ3g/znPec4mfN70pjdtQpVNCITz0572tG9ro2oxjjv7fEcIYjcjz7jjiuzit20DIB41sNEgtlwpnH9xB6VSKyNDOU1vsOxRA1rPeqvl7Eq6MghXqAWlZ9KO0sd3qonb6q/VvFcWgoqOQIsrY2amjc/t45bAW0XILjCgs9e97nXbbh1HjbB7fepTn9pUTYRTvJDbsRpD5SgEmK8/+ZM/ue2Svv/9799cJZjb2J1024AQCgg78lEO6NyqWotLBLuFvG80XPgYtQsni7CVfeUrX9k2BVA12dzgPOev/uqvPqxM28pn0T7oLi4nCxCKCFTVW1VQNiI2YcYLMEuFXbm9GLhCC6seyK0BU50k6AmdFnIblTP6bU+6S1Ol1sTffNab3CvP96hNkccj1a5RmVJuk1Vh2UPtq+/30swsFgoQ3KGYi5wMQPAAJDDgI5Be+cpXfls47RhENY4L3r158+b2T7sVaIm8YvQKgxxCIDeFFGYn7yTAToUwQsV85jOf2fWls3zyx2mWzxe84AWbYPvzP//zbUPg7W9/++bFTz1BVDrW6iYS2y0etMcVBKH1V3/1V9tGiZsPtAG2QTYmTkhpjiKIzjRAqmJ6Wj7GNDtq4FadPYsUZvKezXfFqL3Cw4h6k3OU3ndupwCuBFru03OR1CXqN4Pmq/JX6zUj7A1xo60KexK7mwgPJjDe7e973/u2SY/vGcZu8tPVIjqgWka0fYHOuCqSd0BZOLZ65wdIh/J5xu8KFoQMNnPSI4gQbF6D14pnGNsljgE2AwgTjuD8u7/7u+0TwUYd2f30Vrjox1apm7QL6A6Bpt1MbRLnXNxCTob54UcPm5LAuErRGGgDtmxLvU7P9qTY0TM0K2h6aVs89spcWbFnkcNoEs2o5NVEqd47V72L9qHIS2Wnui6qxlc1pmba+Aj1N+Y5q5ZLqkxOasNw/fiP//i2awcqw8P9937v97bQO6ASBExUN/NYUJhpG1OY4eTKPNZuhg2K55SP8IJAdXEnk795BzXP5y2bmeRvlG2+bCBQHicccNugTCLEYiOMp4xiP4q8otxR6MkLvJHHpnKiUqKrAwFFXxoiLcDMoOxh3OrM+Cx3btXZMzaX1Qkz804rzRGCoEWrPM2o0BWvKwtFSwD08o22m5n0Ld5XKI+bc/tp1rTR4qPVT7OaQYWs9Cz4vu/7vhtPeMITNrWTHTsQGnMRQYcaB1rRh8yIF24KqDLGHUuEk7wYRIJP5j/P0MaY+zxHgGJsR1igaqKmIg9U73LfZ8EaXS/4jlMtKidnvv/oj/5oO+WAPx15vfjFL77iS6Qav/M+zrKg0ne84x1X2qKx2FCff+EXfuHGCQSGkc6Ik+5uuoui1HbHpdrNzBWJz1u7ankw9CbECvoy/WjQtyZihSR7/PX4rlBN9XyGqvr0eIntXvGY+yOu9PH3aneyJUBn1PUW71W6Ks9KSLTMALPouyp3pDL3+jXz0EOS1TgEYBAjjLZHoKAOshnwwQ9+cJufHBlC3eKoEEZ21MQnP/nJV062USBA0VcUEqwgDEnD3xkBRcr+pVH4thbeWCbfQZugM/iFfzYD3vKWt2wmLVRYbipXlTVfBTPl4d+GuwmqNtFm7R/+sUO6RZpFL3anggZQtVTNNCSI+nI1UHurei99ptYqu5LHLF0KdUEjVDUqe3ZVn8kjDrhq8Jn/6sbOCn/VBO/RSBhWz3qCZZb2mCEyL5mfTHnRqBZU/hmunolKdA0m69///d9vaRBehg9CAGADY+6SDsSmgEIQxrA9OrjqguWYUL3lMy6C0T6mysdzTU5xTEWbe2sOg6ZAkggmBC8qJ8SRK4QUfMmnC6z5cW4VYveVPNyZJT3okotgNjUTwQW05MftWMBDcc3IJEZIWI1csUqrYYFHFCfPkfmOyuvRdaiuLaQSf8/PWmaDcynmcUQ/jPKIE+CStMfk0XqvEsQKGSYpblKom69//es3JMNhdO/dRCBg/MaPC7TFfNaIj52LcNMIB96nHLQsbGi6Weh6Fc9t5sPnkO4fCrKYRiEGZUfa2A9qdq997Wu3jY03vvGN2+/vec97NjWSzYKXvvSlm9qbz6EStujmzZs33vve997wrl8EGkIbzZJ0J3cH4gl5JB0HVZXCCrgjdzNb6GMVza3mP0o7q0LO0EjtOoJa9Wy14ayKu4KeRm3W42WUd4+fOGbi70ctinv6r1oUemOx139MVOYiE9d7OHCzwHZkUFWEFoLFQIukw8aFEMPgrjsGNirsXnj0I8gELpQDootARp4USvE56AphghDMMmHUTiJA7GcgSgQswhf5w04nqifqMigUNxDbgzKIwMHBdZxxEV7IJdEgqis2/xNxjtSZYdQESHkaR4PfFmM7VLRacXNHRvXlnBW6VWb8bTafkdA8h1oqxh5BfG5de6p8lf+KnSnyUtlMRnasc9u+pcaciwJX8ui1b/y9er9lW4t/K5CZfx5HYuIjeDi6w7xiIwABhw0J1RPyQiLSI8CwtWFKQhDw7CMf+cj2u6onBOIBsSEHKE/7OQKDT4ANZPwwhCToiQ2JeOB7tEBFmxwHz3/7t397s9v99V//9SagCCH05je/+eosJvKHDQMPuSOgOTyvUNSxFyH4spe97FsbAEhaY2qbCCb1O8k7mcLREaTPHZVXz94xnWjfcQJUE8ddk5zW75YRfWRyg1f1iOX3fs/1repaTfaq3lkYxgHeEzKxLau8qvqOnuW2NG/hv20Zw7HktvL3zHt8NoqVF/swH6HKf0d+emp0bpssQHKamEfsl5xvFuTV+zkahfXPabNzqq4bzFOcWiHHNIJFe5cHy0E3oDZUVASBBn4EUwyfw6cH0iHtafGUQHSu9ZP8UXnhJbts5H5QrsSjUDwHmfGJTx2qL0IJdxTK4BOUidCDb1AogtbgjJTLu6BMeNls/hxixWk2+rt4VtNn0TCogU6IGR334gDMCKASLtVv+dxcNajt7DjA7Ng4cPI5xNjQ1QqcJ36sR9zJjZ85IJ6quu0TIXs8dhKFgYZZy4xl5+8xTfweB4rPNOpm50onnP1r/WKdnGiVUHBSmj72m31hnnEwZ55dreXbPnTixbrF92Jb5R32GGA0Hq62PmoXcXxEgZjrGevYQ26xrDj281izv6MAqBacStjH0Dkx7ygUDW1969atbcfTncDYb6ikhs7xijkEk0KC31BVESQY3MmDtGw6IOzcCfXmtrywyI/Ho2JfVXXFqRZQ9TM/8zOb8P3EJz6xoTXQGQKN30CkoDecbQlk6XjhHyopqurpM5/5zIbAYFTYRkIq5S0oeUIrNGKjVuF984odv2dBZ2c4iFsCMQ9sv7sVHSdsPOaRV4q8yuqPk1d2J0fM07rGSxriZMwoJdeP7woR6xcnfMxbvz/SOMnzRIrCKg5+6+RiZLsaxz0LBPvY9DE4nu0fBXVEzHFiVUIg+1L5e0wrP9E/Kbaf6KRCi7H94pZ+HKfWO6PYKNDjLp/hpU0bxwAUF/Q4Xu3TfMVaXLQch3GXscrDOufFNv5t3fnuLihzmn88I1qF46Ba0O+4444rY7pXzYnc4uYAQhAUaN8rL+Qn9gN/u1jG8WJbRkdh0t78H1UXgaVajcr5wAMPbMKMs6mgQ5AmGwcRXJE3gpezqFs8M+FmnNTayJDYVk5GXV3iQHHiWakKQueVTYqdl3/PiDCu2HkiWqZ5xg6M6UZow3K1EWRH4YpXB28e5Flo2qktoZ15cbDGOvsvbtpEhBjrmdsj9l0e1FEgxIEaJ3A8HOy7FcLJB4jj4eFYTy/RiZMg9mNsbwex5drOThiRQKxfXITjYhPr7rt5vNqm0V0g1tPJbl39zf6IQsg2VXDFRTK6PsX+NS95iAuG/RyRZpzDUbhERJtBBp/IAK+Z5Jk7lkaddiPCk0I8j0AnosP8t/zZntY7AwHlDXYxDts/9alP3crmXk5jo4E2EXCxr8kXn9gtz+/8zu/cpJ3MW4g+H1EFiQNEFSFOVAdNFEDVJI0Iz4GQY5vHwRFXRTvCTYtYbuQlohAHXhYaDohsk/GZq0f8LU76qC5kdJBVtDyB40WpUfWOpy1i/TMa8TMKrvgvOk5mVccyYzA/UUglnGLfxAVFnqLHduxbJ0asj1S1exSqtkNs0+gPFQVMXERiPeKCGhGc72TBYRlOwNgOIkPJ37IpI6LqKBBjv0e0EsdPNldEBJkXtzj3Ytku3OYXhYb5ONeNwsF3NgDgi11GPRg8ikQavyuISCc/GVDkeS4/GXXHusoXKjGfqLjwgTBDraTtsZdRd083CMJ4Z1Mz8d9A98XPzIb3EOpf/uVfbr4qSGTIq6iU1qTnPQc5TCGxZZr3gI2qNFTI+Eo0Dmm8e0CECDSOkzR2DqsDvPIO6cnDs2ZIZ951oPCdc2yk0QaA6sxz3te+gHrNJ7/hfAgP6OjUk3/YB8jPoyD8beeSFqOlh3Hd/WXFYlNFgy2f/Ea+GGDJi0UE/txeJz28GG2UdKQnX+A9z3SQhHifXSnyYseHNLQtdhL6hOfAdtqSnS4cKKkPPG93DD60K0V9+IcR1fKsB20MT+RBu5MneXPGD/7wDeI7+fOPsj24TF68T/vQtvJOu9EH9AffeU4ZXk5B31Ce9eNYDcd6qD9tRT3gEd5pd/IiDflQDu9QN36DD/hBNdJOxLu0O33uzeH8jQ2I7+RFXb0pm/Lg0zsh5ZG2oL7u9JGO74xHEISuEqThk+eUoVBhTFg+Y5f3SafjuhFe+dtTOR5dcpGlL50zoquI2k0Xz1sqTFUrBS0iNBcl57r94ju0hePIW85d0CCvyiMf/cEYS7QH7UqZ7K5SR/qItuc7497jVc4H+pvyPFpp+8S7CSgHMEZooRMvMgDiikMFcNlgIHp200ryKdxUiLk6UCkNiVTClczJbAM5MXlOBZS2IkL+9jBsRnHkayf7DjyQD7ySP4Oa78ZqUvDCtyuzqg3lmCd5CLHdCImIirrRAeRNuZSlR3JciVUN4s1XroYMXL21RcIQ+fAbg5+yaC8P0JKfzo38DZ8Mfnd5qC+dz99RZfBvhRP8wxfvGt6F75TnoqSQj+f4vGHbemCk9b5C1AJ40AubfPmNcimTMvhOu/Ec8lydq7RlU0e+Mzb4x/hDoNAm9qfoAWHG6g15jpBymChMAH6jTXiHMe4RPQQ5wpM8mFyefomLCHzQBt7VSH6k8ewydXVB0x+TPnD8kC+T2gXFxUV7k8ABnukT5h/pmNiGzoF4x5iC8KZvl8JJoeiCRF1FptHsYL/6T8SscKKd4N8Q+toVFai2E3WFP9qb8hXOXh6sMCON/Uqe5M1z6s/fACjb1bmMsR+BRxuwkNH2tDP9xHij7GxzVP11jG/xzMgkQlsagkz55DejVPKbcZZoRCstAuF9GpRGdsBqV6AwKqXgc0VTYNk5Hm73/s5oLDTGkkKMhrd8nnuVFt/5zW1lJ5C3tccVSIRIelc90rkKetmLKIW2wFjppAW50rm8r9DnbzrAOhkVgEErH0xyr+Cio21T0lA30QudDY+k8b5C0jBpmQDwS3lu0fNcQeJ2NuWIQEVL8OWK7gTmO/WDd4SF9zfyPt7mLgAcP/HSWspTeOK4SH/wPmW4sOkSIH/UjwFL+1Evfic/vrsAwi/vIpREYSBQviPgKIP8+YdApV9pB9Eh6TjuQx5MHuoBvzznGYKEXXyP/aDK0M7UVeHsmULqB7+0DfPBXT7qQl5MdvqEtOQlwkdA0iYImlsPBTgkX9KQl3HG+Jv6evzIOcTfjCsXVceTzxif9ht564VAPXjuIsgzhTH5e6yI9uK7c5C2RGXjb3zXGF8uHPQdbUMZtDF8swtqnowP+EXA8Rze6CPGCu2IsOI5fNin8Ec+EJqgvq2E+mGOwSNhkOhbhVbcAHLBRXiy03lyADBAopEVBpCO/K1UdLKrP4vKoGh74Tv/LEy0oCrpyiCkVqhZhsJGdBb931Q/o5Gd36P9xAtOXV34NE+FoaovA9AGcjVTSEdbgFCfQcdEFeLTQZbPd1dDJooLRHSBiAZn6x/tXv4WjdeuRL6jMyN8RJsEf4umXHgiao62zogoGShxN42BRf7wjC1CvkUHlqFqEuumIHFCqiYhIFBLbVtVZ1V+katIS9ur/cv7DGwXNicD/YuwIk1caCEmmIsSgiPacsjPejD2WQipCwuI40RziteZ2e6qkLavZTrO+I2/Qa5uoMGj/alpRdQbzTD2tQuakzi7Qjln4lyw3qS3n+KOtmPdcU893OTSr4y217seQUQ+9KUuH2pWzmlt1/KJ8NMgb7w06se8oY2psyaReHESbSICNuyQMsgb0a1jtDXyN+OC2GgnB5aCScOrZ7fiAHBwRt08NrCTU/8PB0vcejZ9PKhqRyp5VXVp8LjzEidqdlHgU2Nz3HGVN20ECuQI5aMaGAWHpHBRzYh828giShs7+lpBlu1gs1zTma92Afl0dfWZ78lXjNkew73Yn9GAHoWyA1t1Pe6+KZxUV6IAjgbnuDNqWzh24oaNv0XDetwcim2cvcnjzl0cxBp/Y/1Z5dUoIIW1qn8UvNpW+RThxyMy8q5Kab/yGxPTSeqY8F0nPu+rDoqKXFSyr5v9H1F8FHqG5omLSFQz47iLc0TQ4Mke+YoLj6DCDQ7qplYl7+SFUMkbLaJE1XLyNdCjAsm6s/g4XmxTvqv5kB8LjjxSnjxFlzE/LZ8yQeDbkSuRiI1pJWyUiHry7p0TIBbkZLXRHah2mPDY31y55UHhEydYfG6nuvo5kOXV90SFcfLEzo4OweYdd7oiv5bj5Ii2CAV7FOaRJ+0eEZlqK7N+DmInswuJbafKHXfuHLDxMgrzikIjrujaqRyk8uXqGts5CoooYOJ48DcHtyT6jju6CmJtfyIsnotwtDFGJKhgFrFH4emEjOVGe240fMNLRKNxR9pyrYftp9rmAhAFtvZI84jjxnLcCJI3+8mxGY3y9o+CILp96HslH3knMAq4vBDbfs7ZuGgqhAQSULRDRb8+bchuaAkcFPhxsXac2D88j6gwj6+IvJzjWeuSN+tuu2jK2s5mcvMK9ggM/jAqpHWixIyV0g5i/U3ctbTwuCMikouMxVXQFSQKRSuqMLAi2ruiX5BCxkGlgCJ/6kVavZgpR585BXN0DI1bxnaIAywiSweItsDozOpgiZPVAYq67nEUhZn1tE2cJB7ohYDiEZG52roRYZ0jCra/oqNoXAC03Tn542ocB5XqvW2jrVDv74gYdNK07bSl2n9x8QBBUR5qiQJGpODdrQ5iF4zoFiL6M40TXh75DbVFtESbkw/IgXHhBpSGa8okffSvc4wpqOXThVABouB0kioYVEGdrLZJ3OByA8pxaHnaiN1FpB3jWHGOupioUdnG2pHdjfS9KHjtM3lRsCuk7AO/Q9qg44ZX3FSLAsxjVxHt2y4RBavCRtcX6x5lkPWyD2xzUB/2yRPhOHQLcCLFzogNZKdEia9QEBHZGTaUnRShdIbFlmUj2QAR3cVVRYEqRZ+kKNAUcpFvGyzu9slXRFWmccWOK3625/jcwRhVc4Wgmw/xMG9MGzdUFLxOIhFd7EzjspM3AywK3KiGRzuj70dVI6qikZ84aWJ/ewA5InTzsUzbn7xUvx0H2lwwgBsCGqOxqCOiyTgOFC7Vd3m1P6IGEOtCO3kOWdXLemujisjX8aQqpFuJfcO7bqpA2fYV+yS3u2UqFBXQcWFy3MT4YQqViA5FiI7NiOb1CbMtbFcXMurjLjP5YeSHdMtwl1zhZ59EeeAGUB7HUR3N9fJmctLofWA9fJf+clff+il4Tcu7bM6wEff/ACApqO/DNMw+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 11" align="bottom" width="106" height="121" border= "0">


 1. Ak vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.

 2. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.


Ak používate UNILAT s inými očnými instiláciami

Časový odstup medzi aplikáciou UNILATu a iných očných instilácií má byť najmenej 5 minút.


Ak použijete viac lieku UNILAT, ako máte

Ak sa vám do očí dostalo príliš veľa kvapiek lieku, môžete mať pocit jemného podráždenia oka a vaše oči môžu slziť alebo sčervenať. Tento stav by mal po krátkom čase pominúť, ale ak sa obávate, kontaktujte svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa.

Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu lieku, kontaktujte čo najskôr vášho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa.

Ak zabudnete použiť UNILAT

Ak ste zabudli použiť UNILAT, pokračujte v predpísanom dávkovaní v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať UNILAT

Neprestaňte používať UNILAT, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár alebo lekár, ktorý lieči vaše dieťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli zaznamenané nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov):


- postupná zmena farby oka spôsobená zvyšovaním množstva hnedého pigmentu vo farebnej časti oka známej ako dúhovka. Zmeny farby dúhovky sú viac pravdepodobné u tých pacientov, ktorí majú zmiešanú farbu očí (modro-hnedé, sivo-hnedé, žlto-hnedé alebo zeleno-hnedé), ako u tých s jednofarebným zafarbením dúhovky (modrá, sivá, zelená alebo hnedá). Všetky zmeny súvisiace s farbou očí sa vyvíjajú v priebehu niekoľkých rokov, hoci zvyčajne sú pozorovateľné už počas 8 mesiacov liečby.

Táto zmena farby môže byť trvalá a môže byť zreteľnejšia vtedy, ak aplikujete UNILAT iba do jedného oka. Žiadne ďalšie problémy súvisiace zo zmenou farby oka neboli pozorované. Po ukončení liečby zmeny farby oka ustanú.


- začervenanie očí


- podráždenie očí (pocity pálenia, svrbenia, pichania alebo pocit piesku či cudzieho telieska v oku)


- postupné zmeny očných rias postihnutého oka a prítomnosť jemných chĺpkov v okolí liečeného oka, pozorované najmä u japonskej populácie. Tieto zmeny sa týkajú predovšetkým stmavnutia, predĺženia, zhrubnutia a zvýšenia množstva očných rias.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 používateľov):


- podráždenie alebo narušenie povrchu oka, zápal očného viečka (blefaritída), bolesť oka a precitlivenosť na svetlo (fotofóbia)


Menej časté (postihujú menej ako 1zo 100 používateľov):


- opuchnuté viečka, suchosť očí, zápal alebo podráždenie povrchu očí (keratitída), rozmazané videnie a zápal očných spojoviek (konjunktivitída)


- kožná vyrážka.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 používateľov):


- zápal dúhovky, farebnej časti oka (iritída / uveitída); opuch sietnice (makulárny edém), príznaky poškriabania / poškodenia alebo opuchu povrchu oka (periorbitálny edém), zmena smeru rastu očných rias alebo rast dvojitých očných rias (distichiáza)


- kožné reakcie na očných viečkach, stmavnutie očných viečok


- astma, zhoršenie astmy a dýchavičnosť (dyspnoe).


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov):


- zhoršenie už existujúcej angíny pectoris, bolesť na hrudníku, vzhľad vpadnutých očí (prehĺbenie ryhy očného viečka).


Pacienti taktiež uvádzali nasledujúce vedľajšie účinky: vačok naplnený tekutinou v sfarbenej časti oka (cysta dúhovky ), bolesť hlavy, závrat, palpitácie (búšenie srdca), bolesť svalov, kĺbov a rozvoj vírusovej infekcie oka spôsobenej vírusom herpes simplex (HSV).


Vedľajšie účinky pozorované častejšie u detí v porovnaní s dospelými sú nádcha so svrbením v nose a horúčka.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením rohovky (priehľadná vrstva v prednej časti oka) objavili počas liečby zakalené škvrny na rohovke, ktoré vznikli v dôsledku nahromadenia vápnika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťUNILAT


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahudetí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pod skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Pred prvým otvorením: Uchovávajte v chladničke pri teplote (2ºC - 8ºC ). Neuchovávajte v mrazničke. Fľaštičku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení: uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Liek nepoužívajte dlhšie ako 28 dní od prvého otvorenia fľaštičky.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku alebo ochranného prúžku pri prvom otváraní fľaštičky. V takomto prípade vráťte liek do lekárne.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo UNILAT obsahuje


- Liečivo je latanoprost 50 mikrogramov v 1 ml očnej roztokovej instilácie

 • Ďalšie zložky sú:

natrii chloridum (chlorid sodný),

benzalkonii chloridi solutio (roztok benzalkóniumchloridu),

natrii dihydrogenophosphas monohydricus (monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, E339a),

dinatrii hydrogenophosphas anhydricus (bezvodý hydrogénfosforečnan disodný, E339b),

acidum hydrochloricum (kyselina chlorovodíková) na úpravu pH,

natrii hydroxidum (hydroxid sodný) na úpravu pH,

aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Ako vyzerá UNILAT a obsah balenia


UNILAT je číry, bezfarebný roztok, prakticky bez voľných častíc.


Každá fľaštička lieku UNILAT obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.

Liek je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


UNIMED PHARMA spol. s r.o. Oriešková11, 821 05, BRATISLAVA, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko УНИЛАТ 50 микрограма/ml kапки за очи, разтвор

Česká republika UNILAT 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok

Estónsko UNILAT 50 mikrogrammi/ml, silmatilgad, lahus

Lotyšsko UNILAT 50 mikrogrami/ml, acu pilieni, šķīdums

Litva UNILAT 50 mikrogramų/ml akių lašai, tirpalas

Slovensko UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Rumunsko UNILAT 50 micrograme/ml picături oftalmice, soluţie

Rakúsko Latanoprost Unimed Pharma 50 Mikrogramm/ml Augentropfen

Maďarsko Unilat 0,05 mg/ml oldatos szemcsepp

Nemecko Latanoprost Unimed Pharma 50 Mikrogramm/ml Augentropfen

Slovinsko Latanoprost Unimed Pharma 50 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2013/07819-PRE


1. NÁZOV LIEKU


UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.


1 kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.


Pomocná látka so známym účinkom: roztok benzalkóniumchloridu 0,20 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Roztok je číra, bezfarebná tekutina, bez cudzorodých častíc s pH približne 6,6 a osmolalitou

288 mOsm/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pediatrických pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom

a pediatrickým glaukómom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčané dávkovanie pre dospelých (vrátane starších pacientov):

Odporúčané dávkovanie je 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa UNILAT podáva večer.


Dávka lieku UNILAT nemá prekročiť dávku jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.


Ak sa zabudne dávka podať, liečba má pokračovať nasledujúcou dávkou ako zvyčajne.


Spôsob podávania: okulárne použitie

Tak ako v prípade iných očných instilácií sa pre zníženie možnej systémovej absorpcie odporúča stlačiť slzný vačok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu – punctum lacrimalis) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Pred instiláciou kvapiek sa majú kontaktné šošovky z očí vybrať a znovu sa môžu vložiť po 15 minútach.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


Pediatrická populácia

UNILAT očná roztoková instilácia sa môže používať u pediatrických pacientov v tom istom dávkovaní ako u dospelých. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú k dispozícii žiadne údaje. Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


UNILAT môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začiatkom liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť k trvalej heterochrómii.


Táto zmena farby oka sa pozorovala prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo žlto-hnedá. V štúdiách s latanoprostom dochádza k nástupu zmeny obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roka, a po štvrtom roku liečby sa zmena nepozorovala. Miera progresie pigmentácie dúhovky sa časom znižuje a stabilizuje sa po piatich rokoch. Účinok zvýšenej pigmentácie sa po 5 rokoch nehodnotil. V otvorenej 5-ročnej bezpečnostnej štúdii s latanoprostom sa u 33 % pacientov prejavila pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.8). Táto zmena farby dúhovky bola vo väčšine prípadov mierna a často nebola klinicky pozorovaná. Incidencia u pacientov so zmiešaným sfarbením dúhovky sa pohybovala v rozmedzí od 7 do 85 %, pričom najvyšší výskyt sa zaznamenal u pacienov so žlto-hnedými dúhovkami.

U pacientov s homogénne modrými očami neboli pozorované žiadne zmeny farby oka a u pacientov s homogénne šedými, zelenými alebo hnedými očami boli zmeny pozorované len zriedkavo.


K zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúškach nezistila súvislosť so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore.

Na základe klinických skúseností získaných počas 5 rokov sa nepreukázalo, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky. S podávaním UNILATu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba UNILATom sa môže prerušiť.Skúsenosti s používaním latanoprostu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudoafakických pacientov a u pacientov s pigmentovým glaukómom sú limitované. S používaním latanoprostu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu a zápalových očných ochorení nie sú žiadne skúsenosti. Latanoprost nemá žiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom skúsenosti nie sú. Preto sa odporúča v týchto prípadoch používať UNILAT s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním latanoprostu v perioperačnom období pri chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. UNILAT sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri časť 4.8) hlavne u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a oklúzia retinálnej cievy). UNILAT sa musí používať s opatrnosťou u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému.


UNILAT sa má používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou herpetickej keratitídy a používaniu sa má vyhnúť v prípadoch aktívnej keratitídy vyvolanej vírusom herpes simplex a u pacientov s anamnézou rekurentnej herpetickej keratitídy špecificky spojenej s analógmi prostaglandínu.


U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu/uveitídu sa UNILAT musí používať s opatrnosťou.


Skúsenosti u pacientov s astmou sú obmedzené, ale v postmarketingových štúdiách boli hlásené prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe. Preto musia byť astmatickí pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti (pozri časť 4.8).


Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky, väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas pokračovania liečby latanoprostom.


Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemné chĺpky liečeného oka a okolitých oblastí, pričom tieto zmeny zahŕňajú predĺženie, zhrubnutie, zvýšenie pigmentácie, počtu očných rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Tieto zmeny sú reverzibilné po ukončení liečby.


UNILAT obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka. Boli hlásené prípady, že benzalkóniumchlorid spôsobil bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu. Pozorné sledovanie je potrebné pri častom alebo dlhodobom používaní UNILATu u pacientov so suchými očami alebo pri stavoch s oslabenou rohovkou. Je známe, že benzalkóniumchlorid spôsobuje zmenu farby mäkkých kontaktných šošoviek. Vyhnite sa preto kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred podaním lieku treba kontaktné šošovky z oka vybrať a počkať aspoň 15 minút pred ich opätovným vložením (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia:

Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).

U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym vrodeným glaukómom (Primary Congenital Glaucoma, PCG), zostáva chirurgický zákrok (napríklad trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.

Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.


4.5 Liekové a iné interakcie


Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.


Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglandínov neodporúča.


Pediatrická populácia:

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa nezistilo, že by latanoprost mal nejaký vplyv na fertilitu samcov alebo

samíc (pori časť 5.3).


Gravidita

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa UNILAT nesmie používať počas gravidity.


Laktácia

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa UNILAT nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí ukončiť.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť prechodné neostré videnie.

Pokým tieto príznaky nepominú nesmie pacient viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom. V 5 ročnej otvorenej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.4). Ostatné očné vedľajšie účinky sú zvyčajne prechodné a vznikajú v závislosti od dĺžky podávania.


Zoznam nežiaducich účinkov


Nežiaduce účinky sú kategorizované podľa nasledujúcich frekvencií:

veľmi časté ( 1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nie je možné ich odhadnúť z dostupných údajov).


Frekvencie pre udalosti hlásené po uvedení lieku na trh nie sú známe.


Infekcie a nákazy:

Neznáme: herpetická keratitída


Poruchy nervového systému:

Neznáme: bolesť hlavy, závrat


Poruchy oka:

Veľmi časté: zvýšená pigmentácia dúhovky, slabá až mierna konjunktiválna hyperémia, podráždenie oka (pálenie, pocit piesku v očiach, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho telieska v oku); zmeny očných rias a jemných chĺpkov (predĺženie, zhrubnutie, stmavnutie, zvýšenie počtu rias) (prevažná väčšina hlásení bola u japonskej populácie).

Časté: prechodné bodkovité epitelové erózie, väčšinou bez symptómov; blefaritída; bolesť oka, fotofóbia.

Menej časté: edém viečka, suché oči, keratitída; rozmazané videnie, konjunktivitída.

Zriedkavé: iritída, uveitída (väčšina hlásení u pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov); makulárny edém; symptomatický korneálny edém a erózie; periorbitálny edém; zlým smerom rastúce očné riasy spôsobujúce podráždenie oka; dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žľiaz (distichiáza).

Veľmi zriedkavé: periorbitálne zmeny a zmeny mihalníc vedúce k prehĺbeniu sulcu horného viečka.

Neznáme: cysta dúhovky


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: nestabilná angína pectoris

Neznáme: palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé: astma, zhoršenie astmy a dyspnoe


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: kožná vyrážka

Zriedkavé: lokalizované kožné reakcie na očných viečkach; stmavnutie palpebrálnej kože očných

viečok.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia, artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudníku


U pacientov so signifikantne poškodenou rohovkou boli veľmi zriedkavo hlásené prípady výskytu

korneálnych kalcifikácií v súvislosti s očnými kvapkami obsahujúcimi fosfáty.


Popis vybraných nežiaducich účinkov

Informácie nie sú dostupné.


Pediatrická populácia

V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (≤ 12 týždňov) so zaradenými 93 (25 a 68) pediatrickými

pacientmi bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové

nežiaduce účinky. Krátkodobé bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež

podobné (pozri časť 5.1). Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní

s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné nežiaduce účinky pri predávkovaní latanoprostom.


V prípade náhodného prehltnutia UNILATu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:

Jedna fľaštička obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 g/kg u zdravých dobrovoľníkov spôsobila 200-krát vyššiu hodnotu plazmatickej koncentrácie ako počas klinickej liečby a nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5‑10 g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 g/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.


Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky latanoprostu nevyvolal bronchokonstrikciu.


V prípade predávkovania UNILATom má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká, prostaglandínové analógy


ATC kód: S01EE01


Spôsob účinku

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3-4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8-12 hodinách. Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.


Štúdie na zvieratách a u ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pivotné štúdie dokázali, že latanoprost je účinný v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na hematookulárnu bariéru.


Pri použití klinickej dávky u testovaných opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.


Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.


Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudoafakických očí.


Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


Pediatrická populácia:

Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov ≤18 rokov sa dokázala v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym cieľom bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT) v 12. týždni od začiatku liečby. Priemerné zníženia VOT v skupine užívajúcej latanoprost a skupine užívajúcej timolol boli podobné. Vo všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do < 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej. Avšak v klinickej pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 až < 1rok reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Zníženie VOT bolo podobné v podskupine pacientov s primárnym kongenitálnym/detským glaukómom (PCG) pre latanoprostovú aj timololovú skupinu. V non-PCG podskupine (napr. juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.


Účinok na VOT sa prejavil po prvom týždni liečby (pozri tabuľku) a pretrvával počas 12 týždňov štúdie, ako u dospelých.


Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby a diagnózy na začiatku


Latanoprost

N=53

Timolol

N=54

Priemer na začiatku (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(SE)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

hodnota p vs. timolol

0,2056

PCG

N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG

N=28

Priemer na začiatku (SE)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(SE)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

hodnota p vs. timolol

0,6957

0,1317SE: štandardná chyba (standard error)

Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.


Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.


Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.


Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. Hlavné metabolity 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


Pediatrická populácia:

U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od 0 do < 18 rokov) s očnou hypertenziou alebo glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové skupiny užívali latanoprost 0,005% jednu kvapku denne do každého oka počas minimálne dvoch týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou kyselinou bola oproti dospelým približne 2-krát vyššia v skupine detí od 3 do < 12 rokov a 6-krát vyššia v skupine detí vo veku < 3 rokov v porovnaní s dospelými, avšak široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie bol u všetkých vekových skupín 5 minút po podaní.

Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky (< 20 minút) a podobný pre pediatrických a

dospelých pacientov a nemal za následok akumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok

rovnovážneho stavu v systémovej cirkulácii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost dobre tolerovaný a dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.


Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 g/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 g/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky. Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.


Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.


Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleálneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2 a ukazuje sa, že ide o tzv „class effect“.


Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivo mimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.


V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samíc. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 g/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 g/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.


Dávka 5 g/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.


Teratogénny potenciál sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

roztok benzalkóniumchloridu

monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, E339a
bezvodý hydrogénfosforečnan disodný, E339b

kyselina chlorovodíková na udržanie normálnej hladiny pH,

hydroxid sodný na udržanie normálnej hladiny pH,

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Štúdie in vitro ukázali, že ak sa latanoprost kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 3 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pred prvým otvorením: liek skladujte v chladničke (2ºC - 8ºC ). Chráňte pred mrazom. Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení: uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Liek nepoužívajte dlhšie ako 28 dní od prvého otvorenia.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénová fľaštička s kvapkadlom, polypropylénový uzáver so závitom a bezpečnostným prúžkom z polyetylénu, etiketa. Fľaštičky sa balia do papierových skladačiek spolu s písomnou informáciou pre používateľa lieku.


Jedna fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá približne 80 kvapkám roztoku.


Veľkosť balenia: 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UNIMED PHARMA spol. s r.o. Oriešková11, 821 05, BRATISLAVA, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>


64/0542/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.09.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia