+ ipil.sk

Unipres 20Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/04610


Písomná informácia pre používateľa


Unipres 10

Unipres 20

nitrendipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Unipres a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Unipres

3. Ako užívať Unipres

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Unipres

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Unipres a na čo sa používa


Unipres obsahuje liečivo nitrendipín, ktorý uvoľňuje svalové vlákna v stenách krvných ciev. Tým sa zníži odpor ciev voči krvnému prietoku a tým sa zníži aj krvný tlak. Unipres taktiež zvyšuje vylučovanie soli a vody cez obličky, čo taktiež vplýva na zníženie krvného tlaku.


Unipres sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Unipres


Neužívajte Unipres

- ak ste alergický na nitrendipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte nestabilnú angínu pektoris alebo ste mali nedávno srdcový infarkt;

- ak ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete;

- ak dojčíte;

- ak ste súčasne liečený rifampicínom (antibiotikum na liečbu tuberkulózy).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Unipres, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- ak máte problémy so srdcom (dekompenzované srdcové zlyhanie);

- ak máte ochorenie pečene;

- ak máte so srdcom súvisiacu bolesť na hrudníku (angína pektoris).


Iné lieky a Unipres

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok Unipresu a niektorých iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Preto predtým ako začnete užívať Unipres, povedzte vášmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • antibiotiká (erytromycín, chinupristín/dalfopristín);

 • protivírusové lieky (ritanovir);

 • protiplesňové lieky (ketokonazol);

 • lieky na liečbu depresie (nefazodón a fluoxetín);

 • lieky na liečbu epilepsie (kyselina valproová, fenytoín, fenobarbitál, karbamazepín);

 • lieky na liečbu vredov žalúdka (cimetidín, ranitidín);

 • lieky na liečbu ochorení srdca (digoxín);

 • myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov).


Unipres a jedlo a nápoje

Tablety sa užívajú po jedle. Prehĺtajú sa celé a zapijú sa malým množstvom tekutiny. Unipres nezapíjajte grapefruitovým džúsom. Grapefruitový džús môže jeho účinok zvýšiť, preto sa poraďte s lekárom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Unipres nesmiete užívať ak ste tehotná, tehotenstvo plánujete alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Na začiatku liečby môže Unipres vyvolať závrat. Problémy sú prechodné a vymiznú za krátky čas, môžu však ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa u vás prejavia, neveďte vozidlo, neužívajte nástroje a neobsluhujte stroje pokiaľ nevymiznú.


Unipresobsahuje laktózu

Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate nejaký cukor, povedzte to vášmu lekárovi skôr ako začnete Unipres užívať.


3. Ako užívať Unipres


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je 20 mg nitrendipínu denne. Môže sa užívať jedenkrát denne (1 tableta Unipres 20 alebo 2 tablety Unipres 10) alebo dvakrát denne (1 tableta Unipres 10 ráno a 1 tableta Unipres 10 večer). Váš lekár vám môže dávku zvýšiť až na 40 mg nitrendipínu denne (1 tableta Unipres 20 ráno a 1 tableta Unipres 20 večer).

Ak máte alebo ste mali v minulosti ochorenie pečene, lekár vám môže dennú dávku Unipresu znížiť.


Použitie u detí a dospievajúcich

Unipres sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Unipresu ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako máte predpísané, ihneď sa skontaktujte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Predávkovanie môže spôsobiť zníženie krvného tlaku, bolesti hlavy, sčervenanie kože, zmeny tepovej frekvencie (zrýchlenie alebo spomalenie srdcového rytmu) a kolaps.

Lekár urobí potrebné opatrenia, aby zabránil ďalšiemu prechodu lieku do krvi (výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia) a urobí opatrenia súvisiace s liečbou a sledovaním orgánov, ktoré by mohli byť vyššími dávkami nitrendipínu postihnuté (srdce, cievny systém, centrálny nervový systém).


Ak zabudnete užiť Unipres

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú. Pokračujte podľa predpísanej dávkovacej schémy.


Ak prestanete užívať Unipres

Krátkodobé prerušenie liečby nemusí predstavovať žiadne nebezpečenstvo. Ak sa však vysoký tlak krvi nelieči dlhšiu dobu, môžu sa rozvinúť ochorenia srdca a ciev.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

 • nervozita,

 • bolesť hlavy,

 • búšenie srdca,

 • potenie,

 • sčervenanie tváre s pocitom horúčavy,

 • črevné plyny,

 • celkový pocit nevoľnosti.


Menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • alergické reakcie vrátane kožných reakcií a opuchu tváre a krku,

 • poruchy spánku,

 • závraty,

 • migréna,

 • pocit na odpadnutie,

 • ospalosť,

 • pocit necitlivosti,

 • poruchy videnia,

 • zvonenie v ušiach,

 • so srdcom súvisiaca bolesť na hrudníku (angína pektoris),

 • bolesť na hrudníku,

 • zrýchlený tep srdca,

 • nízky tlak krvi,

 • sťažené dýchanie,

 • krvácanie z nosa,

 • bolesť žalúdka,

 • hnačka,

 • nevoľnosť,

 • vracanie,

 • sucho v ústach,

 • poruchy trávenia,

 • zápcha,

 • zápal žalúdka a čreva,

 • opuch ďasien,

 • zvýšené pečeňové testy,

 • bolesť svalov,

 • nadmerné močenie,

 • nešpecifikovaná bolesť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Unipres


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25º C, chráňte pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Unipres obsahuje


- Liečivo je nitrendipín

Unipres 10: jedna tableta obsahuje 10 mg nitrendipínu.

Unipres 20: jedna tableta obsahuje 20 mg nitrendipínu.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kukuričný škrob, povidón, nátriumlaurylsulfát, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý E172 (iba Unipres 10), žltý oxid železitý E172 (iba Unipres 10).


Ako vyzerá Unipres a obsah balenia

Unipres 10 sú slabo ružovohnedé okrúhle mierne konvexné tablety

Unipres 20 sú slabo žlté okrúhle mierne konvexné tablety.


Obsah balenia: 20 alebo 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Smarješka cesta 6,

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, č.t. 02/571 04 501, e-mail: krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.


5Unipres 20

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/04610

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/00313Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Unipres 10

Unipres 20


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Unipres 10

Jedna tableta obsahuje 10 mg nitrendipínu.

Unipres 20

Jedna tableta obsahuje 20 mg nitrendipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Unipres 10

Slabo ružovohnedé okrúhle mierne konvexné tablety.

Unipres 20

Slabo žlté okrúhle mierne konvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporučená denná dávka je 20 mg nitrendipínu. Môže sa užívať jedenkrát denne (1 tableta Unipres 20 alebo 2 tablety Unipres 10) alebo dvakrát denne (1 tableta Unipres 10 ráno a 1 tableta Unipres 10 večer). Liečba sa musí riadiť závažnosťou ochorenia a ak je to potrebné, dávka sa môže na základe odozvy pacienta postupne zvýšiť až na 40 mg nitrendipínu denne (2 x 20 mg).

Nitrendipín je metabolizovaný v pečeni. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa preto odporúča začať liečbu s najnižšou možnou dávkou (10 mg nitrendipínu = 1 tableta Unipres 10 denne). U pacientov je potrebné starostlivo sledovať klinické odpovede, pretože účinky lieku môžu byť zosilnené a predĺžené.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná osobitná úprava dávkovania.

Tablety sa užívajú po jedle. Prehĺtajú sa celé a zapijú sa malým množstvom tekutiny.

Nezapíjať grapefruitovým džúsom!

Dĺžku liečby určí ošetrujúci lekár.


Tablety je potrebné chrániť pred svetlom. Z týchto dôvodov sa musia tablety vyberať z ochrannej fólie bezprostredne pred užitím.


Doplňujúce informácie pre špecifické skupiny populácie

Bezpečnosť a účinnosť nitrendipínu u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená.


4.3 Kontraindikácie


Unipres je kontraindikovaný:

 • u pacientov so známou precitlivenosťou na nitrendipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (pozri časti 4.4, 6.1),

 • u pacientov s nestabilnou angínou pektoris a po akútnom srdcovom infarkte vrátane prvých štyroch týždňov,

 • počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.6).


Zo skúseností so štrukturálne podobným blokátorom vápnikových kanálov nifedipínom sa predpokladá, že rifampicín pomocou enzymatickej indukcie urýchľuje metabolizmus nitrendipínu, a tým nemusia byť dosiahnuté účinné plazmatické hladiny nitrendipínu. Preto je súčasné používanie rifampicínu kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Dekompenzované srdcové zlyhanie

Pacienti s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou.


Poruchy funkcie pečene

U pacientov s ťažkými poruchami funkcie pečene môžu byť účinky nitrendipínu zosilnené a predĺžené.

V takých prípadoch má byť pacient starostlivo sledovaný častým kontrolovaním krvného tlaku počas terapie (pozri časť 4.2).


Angína pektoris

Tak ako pri iných vazokonstrikčných látkach, sa vo veľmi zriedkavých prípadoch môže pri užití tabliet nitrendipínu s okamžitým uvoľňovaním vyskytnúť angína pektoris (údaje zo spontánnych hlásení), a to predovšetkým na začiatku liečby. Výsledky klinických štúdií potvrdili, že výskyt angíny pektoris je menej častý.


CYP 3A4 systém

Nitrendipín je metabolizovaný prostredníctvom systému CYP 3A4. Preto lieky, o ktorých je známe, že inhibujú alebo indukujú tento enzymatický systém, môžu ovplyvniť prvý prechod (first-pass efekt) alebo klírens nitrendipínu (pozri časť 4.5).


Lieky, ktoré sú inhibítormi systému CYP 3A4, a teda môžu mať za následok zvýšenie plazmatickej koncentrácie nitrendipínu, sú napríklad:

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín),

 • inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir),

 • azolové antimykotiká (napr. ketokonazol),

 • antidepresíva nefazodón a fluoxetín,

 • chinupristín/dalfopristín,

 • kyselina valproová,

 • cimetidín a ranitidín.


Pri súčasnom podávaní s týmito liekmi sa má kontrolovať krvný tlak, a pokiaľ je to potrebné, má sa zvážiť zníženie dávky nitrendipínu (pozri časť 4.5).


Unipres obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


4.5.1 Lieky, ktoré ovplyvňujú nitrendipín


Nitrendipín je metabolizovaný prostredníctvom systému CYP 3A4, ktorý je lokalizovaný v črevnej sliznici a v pečeni. Lieky, o ktorých je známe, že buď inhibujú, alebo indukujú tento enzymatický systém, môžu pozmeniť prvý prechod (first-pass efekt) alebo klírens nitrendipínu.


Je potrebné vziať do úvahy ako rozsah, tak aj dĺžku interakcie pri súčasnom podávaní nitrendipínu s nasledujúcicmi liekmi:


Rifampicín

Zo skúseností so štrukturálne podobným blokátorom vápnikových kanálov nifedipínom sa predpokladá, že rifampicín pomocou enzymatickej indukcie urýchľuje metabolizmus nitrendipínu. Tým, môže pri súčasnom podávaní s rifampicínom, dôjsť k zníženiu účinnosti nitrendipínu. Preto je súčasné užívanie nitrendipínu s rifampicínom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súčasnom podávaní s nasledujúcimi inhibítormi CYP 3A4 systému sa má kontrolovať krvný tlak, a pokiaľ je to potrebné, má sa zvážiť zníženie dávky nitrendipínu (pozri časť 4.2).


Makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín)

Neboli vykonané žiadne štúdie, ktoré by sa zaoberali vznikom interakcií medzi nitrendipínom a makrolidovými antibiotikami. O liekoch z tejto skupiny je známe, že inhibujú CYP 3A4, ktorý sa podieľa na metabolizme ostatných liekov. Preto sa nedá vylúčiť potenciálny účinok na zvýšenie plazmatickej koncentrácie nitrendipínu počas súbežného podávania nitrendipínu s týmito makrolidovými antibiotikami (pozri časť 4.4).


Hoci je azitromycín svojou štruktúrou podobný skupine makrolidových antibiotík, na CYP 3A4 inhibične nepôsobí.


Inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir)

Neboli vykonané žiadne formálne štúdie, ktoré by skúmali vznik možných interakcií medzi nitrendipínom a niektorými inihibítormi HIV proteázy. Lieky z tejto skupiny boli popísané ako účinné inhibítory CYP 3A4 systému. Nemožno preto vylúčiť možnosť zvýšenia plazmatickej koncentrácie nitrendipínu počas jeho súbežného podávania s proteázovými inhibítormi (pozri časť 4.4).


Azolové antimykotiká (napr. ketokonazol)

Formálne štúdie, ktoré by sa zaoberali potenciálnymi interakciami medzi nitrendipínom a niektorými azolovými antimykotikami neboli vykonané. Lieky z tejto skupiny sú známe tým, že inhibujú CYP 3A4 systém a boli popísané rôzne interakcie s inými dihydropyridínovými blokátormi vápnikových kanálov. Preto nie je možné vylúčiť počas ich súbežnej perorálnej aplikácie zvýšenie systémovej biologickej dostupnosti nitrendipínu z dôvodu zníženého metabolizmu počas „first pass“ efektu (pozri časť 4.4).


Nefazodón

Neboli vykonané žiadne formálne štúdie, ktoré by zhodnotili potenciálne interakcie nitrendipínu s nefazodónom. Toto antidepresívum bolo popísané ako silný inhibítor CYP 3A4. Preto nemožno vylúčiť potenciálne zvýšenie plazmatických koncentrácií nitrendipínu v súvislosti so súčasným podávaním s nefazodónom (pozri časť 4.4).


Fluoxetín

Na základe skúseností so štrukturálne podobným dihydropyridínovým blokátorom vápnikových kanálov nimodipínom, súčasné podávanie s antidepresívom fluoxetínom viedlo k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie nimodipínu o 50 %.


Expozícia fluoxetínu bola výrazne znížená, kým jeho hlavný metabolit norfluoxetín ovplyvnený nebol. Preto nie je možné vylúčiť potenciálne klinicky relevantné zvýšenie plazmatickej hladiny nitrendipínu po súčasnom užití s fluoxetínom (pozri časť 4.4).


Chinupristín/dalfopristín

Na základe skúseností so štrukturálne podobným blokátorom vápnikových kanálov nifedipínom, môže súčasné podávánie chinupristínu/dalfopristínu viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií nitrendipínu (pozri časť 4.4).


Kyselina valproová

Neboli vykonané žiadne formálne štúdie, ktoré by sa zaoberali vznikom potenciálnych interakcií medzi nitrendipínom a kyselinou valproovou. Keďže kyselina valproová v dôsledku inhibície enzýmovej aktivity zvyšovala plazmatické koncentrácie štrukturálne podobného blokátora vápnikových kanálov nimodipínu, nemožno vylúčiť zvýšenie plazmatickej koncentrácie nitrendipínu a z toho vyplývajúce zvýšenie jeho účinku (pozri časť 4.4).


Cimetidín, ranitidín

Cimetidín a, v menšej miere aj ranitidín, môžu viesť k zvýšenie plazmatickej hladiny nitrendipínu, a tým zosilniť účinky nitrendipínu (pozri časť 4.4).


4.5.2 Ďalšie štúdie


Antiepileptiká indukujúce systém CYP 3A4, ako fenytoín, fenobarbital, karbamazepín

Formálne štúdie, ktoré by sa zaoberali potenciálnymi interakciami medzi nitrendipínom a týmito antikonvulzívami neboli vykonané. Avšak, fenytoín, fenobarbital a karbamazepín sú známe potenciálne induktory CYP 3A4 systému. Súbežné podávanie týchto antikonvulzív môže viesť ku klinicky významnému zníženiu biologickej dostupnosti nitrendipínu a následne aj k zníženiu jeho účinku (pozri časť 4.4). V prípade, že dôjde k zvýšeniu dávky nitrendipínu počas súbežného podávania fenytoínu, fenobarbitalu alebo karbamazepínu, je potrebné po vysadení liečby antikonvulzív znížiť dávku nitrendipínu.


4.5.3 Vplyv nitrendipínu na iné lieky


Lieky znižujúce tlak krvi

Nitrendipín môže zvýšiť antihypertenzný účinok súčasne podávaných antihypertenzív, ako napríklad:

 • diuretík,

 • betablokátorov,

 • ACE-inhibítorov,

 • antagonistov receptorov angiotenzínu 1 (AT1)

 • iných blokátorov vápnikových kanálov,

 • alfa-adrenergných blokátorov,

 • inhibítorov PDE-5,

 • alfa-metyldopy.


Digoxín

Počas súbežného užívania digoxínu a nitrendipínu je možné počítať so zvýšením plazmatickej hladiny digoxínu. Z dôvodu možného predávkovania digoxínom musia byť pacienti kontrolovaní, a ak je to potrebné, stanoví sa plazmatická hladina digoxínu a dávky glykozidov sa môžu znížiť.


Myorelaxanciá

Trvanie a intenzita účinku myorelaxancií ako pankurónium sa môžu počas liečby nitrendipínom zvýšiť.


4.5.4 Interakcie s jedlom a pitím


Grapefruitový džús

Grapefruitový džús inhibuje CYP 3A4 systém. Preto, súbežné podávanie dihydropyridínového blokátora vápnikových kanálov s grapefruitovou šťavou vedie následkom zníženia „first pass efektu“ alebo klírensu, k zvýšeniu plazmatických koncentrácií.


V dôsledku toho môže dôjsť k zosilneniu antihypertenzného účinku. Na základe skúseností so štrukturálne podobným blokátorom vápnikových kanálov nisoldipínom, môže tento efekt trvať ešte minimálne 3 dni od poslednej konzumácie grapefruitového džúsu.


Preto je potrebné sa počas liečby nitrendipínom vyhnúť konzumácii grapefruitu/grapefruitového džúsu (pozri časť 4.2).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne alebo len obmedzené množstvá štúdií o použití nitrendipínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Štúdie na zvieratách, v ktorých boli použité toxické dávky nitrendipínu pre matku, odhalili malformácie (pozri časť 5.3).


Nitrendipín je počas gravidity kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Láktácia

Nitrendipín sa vylučuje do materského mlieka. Vplyv nitrendipínu na novorodencov/dojčatá nie je známy.

Nitrendipín je počas obdobia dojčenia kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Fertilita

V jednotlivých prípadoch boli pri in-vitro oplodnení v súvislosti s užívaním blokátorov vápnikových kanálov zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny hlavičiek spermií, ktoré môžu viesť k zníženiu funkčnosti spermií.

V prípade mužov, ktorí sú opakovane neuspešní pri splodení dieťaťa in-vitrofertilizáciou, a kde nie je možné nájsť iné vysvetlenie, sa majú blokátory vápnikových kanálov považovať za možnú príčinu neplodnosti.

Ak je plánovaná gravidita, ale fertilita môže byť ovplyvnená, má sa zvážiť alternatívna liečba.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Reakcie na liek, ktoré sa môžu vo svojej intenzite meniť od jedinca k jedincovi, môžu narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby, pri zmene liečby a pri spolupôsobení alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Informácieobezpečnostizklinickýchštúdií, rovnako ako aj zpostmarketingovéhosledovaniaaleboiného zdrojaanalyzovanéazohľadnenévčastinežiaducich účinkov nitrendipínu. Frekvencievýskytusú vypočítanézklinickýchštúdiíaleboodhadnutézpostmarketingovéhosledovania.


Najčastejše nežiaduce účinky (ADRs) (frekvencia výskytu častá: ≥1/100 až <1/10) sú bolesť hlavy, palpitácie, vazodilatácia, edém, nadúvanie, pocit celkovej nevoľnosti a úzkostné reakcie. Na základe celkových skúseností žiadny z týchto nežiaducich účinkov nie je považovaný za závažný. Okrem celkového pocitu nevoľnosti a úzkostných reakcií, nežiaduce účinky zodpovedajú mechanizmu účinku nitrendipínu.


Najzávažnejšie nežiaduce účinky sú hypotenzia, angína pektoris a alergické rekacie vrátane angioedému (všetky s frekvenciou výskytu menej časté: ≥1/1 000 až <1/100). Tieto nežiaduce účinky, v závisloti od ich priebehu, si môžu vyžiadať okamžitý lekársky zásah.


Nežiaduce účinky uvedené ako časté boli pozorované s frekvenciou výskytu nižšou ako 3 %, s výnimkou edému (6,2 %), bolesti hlavy (4,7 %) a vazodilatácie (3,0 %).


Frekvencia nežiaducich účinkov je založená na placebom kontrolovaných štúdiách s nitrendipínom roztriedených podľa CIOMS III kategórií frekvencie výskytu (údaje z klinických štúdií: nitrendipín n=824; placebo n=563).


Hyperplázia ďasien bola hlásená len v ojedinelých prípadoch. V dôsledku tohto bola frekvencia výskytu <1/400 stanovená na základe uplatnenia pravidla 3/X.


Frekvencievýskytu nežiaducichúčinkovhlásených prinitrendipínezhrnutév nižšie uvedenej tabuľke. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvenciesú definované ako: veľmičasté(1/10), časté(1/100 <1/10), menejčasté(1/1 000<1/100), zriedkavé(1/10 000<1/1 000), veľmi zriedkavé(<1/10 000).


Trieda orgánových systémov (MedDRA)

Časté

Menej časté

Poruchy imunitného systému


alergické reakcie vrátane kožných reakcií a alergického edému/angioedému

Psychické poruchy

úzkostné reakcie

poruchy spánku

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

vertigo, migréna, závraty, somnolencia, hypestézia

Poruchy oka


poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu


tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

angína pektoris, bolesť na hrudníku, tachykardia

Poruchy ciev

edém, vazodilatácia

hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, krvácanie z nosa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nadúvanie

gastrointestinálna bolesť a bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach, dyspepsia, zápcha, gastroenteritída, hyperplázia ďasien

Poruchy pečene a žlčových ciest


prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest


polyúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

celkový pocit nevoľnosti

nešpecifikovaná bolesť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie:

Počas akútneho predávkovania (intoxikácie) možno očakávať zvýšený výskyt sčervenaní kože (flush), bolesti hlavy, pokles krvného tlaku (s kolapsom krvného obehu) a zmeny tepovej frekvencie (tachykardia alebo bradykardia).

Liečba intoxikácie:

Na začiatku je potrebné vykonať výplach žalúdka s následnou instiláciou aktívneho uhlia. Je potrebné monitorovať základné životné funkcie. V prípade výrazného poklesu tlaku krvi je možné indikovať dopamín alebo noradrenalín. Po ich aplikácii je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzniku možných nežiaducich účinkov katecholamímov (hlavne poruchám srdcového rytmu).

Ak dôjde k bradykardii, ide o typický príklad predávkovania alebo intoxikáciu blokátormi vstupu kalcia, a preto sa indikuje atropín alebo orciprenalín.

Na základe skúseností pri intoxikáciách s inými blokátormi vstupu kalcia, nastane zvyčajne rýchle zlepšenie príznakov po opakovanom intravenóznom podaní 10 ml calcium gluconicum alebo calcium chloratum 10 % (pozor na hyperkalciémiu). V takýchto prípadoch boli účinné aj katecholamíny, avšak iba po aplikácii vyšších dávok. Následná liečba musí byť zameraná na korekciu najvýraznejších príznakov.

S mimotelovou detoxikáciou nie sú doposiaľ žiadne skúsenosti, a preto nemožno očakávať sľubné výsledky (pozri časť 5.3).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, blokátor kalciových kanálov, ATC kód: C08CA08.


Nitrendipín patrí medzi blokátory vstupu kalcia typu 1,4–dihydropyridínov a pôsobí ako antihypertenzívum. Inhibuje transmembránový prestup kalciových iónov do buniek hladkého svalstva ciev.

To vedie k nasledovným účinkom:

chráni bunky pred nadmerným preťažením kalciom,

inhibuje myogénnu kalcium - dependentnú kontrakciu hladkých svalov ciev,

znižuje periférnu vaskulárnu rezistenciu,

znižuje patologicky zvýšené hodnoty arteriálneho tlaku krvi,

má mierny nátriuretický účinok, osobitne na začiatku liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa nitrendipín rýchlo a takmer úplne absorbuje (88 %). Maximálna koncentrácia v plazme sa dosahuje v rozmedzí 1 až 3 hodín po podaní, priemerná maximálna koncentrácia je asi 4,7 μg/l (tablety obsahujúce 10 mg nitrendipínu) a 6,1-19 μg/l (tablety obsahujúce 20 mg nitrendipínu).

Vzhľadom na značný „first-pass“ efekt je systémová dostupnosť nitrendipínu 20–30 %.


Distribúcia

Nitrendipín je z 96–98 % viazaný na plazmatický proteín (albumín). Z tohoto dôvodu je nedialyzovateľný. Distribučný objem v rovnovážnom stave je asi 5-9 l/kg telesnej hmotnosti, a tak je nepravdepodobné, že by hemoperfúzia alebo plazmaferéza boli účinné.


Metabolizmus / Eliminácia

Po perorálnom podaní podlieha nitrendipín výraznému „first-pass“ efektu a je takmer úplne oxidačnými procesmi metabolizovaný v pečeni. Metabolity sú farmakodynamicky neúčinné. Menej než 0,1 % perorálnej dávky sa vylúči v nezmenenej forme ako nitrendipín močom. Nitrendipín je vo forme metabolitov vylučovaný predovšetkým obličkami (asi 77 % perorálnej dávky); časť, ktorá sa nevylúči cez obličky je vylúčená žlčou a stolicou.

Polčas konečnej eliminácie nitrendipínu v tabletovej forme je asi 8-12 hodín. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu nebola pozorovaná žiadna akumulácia účinnej látky ani jej metabolitov.

Pretože je nitrendipín eliminovaný predovšetkým metabolickými procesmi v pečeni, je potrebné u pacientov s chronickým ochorením pečene očakávať jeho zvýšené plazmatické hodnoty. Avšak u pacientov s poruchami renálnych funkcií nie sú potrebné žiadne osobitné úpravy dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie preukázali nízku toxicitu nitrendipínu u rôznych laboratórnych zvierat po jednotlivej, ako aj po opakovaných perorálnych dávkach. Hodnota LD50bola vyššia, ako 2 g/kg. Neboli zaznamenané žiadne toxické účinky na reprodukciu, teratogénne, karcinogénne, ani mutagénne účinky nitrendipínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kukuričný škrob, povidón, natriumlaurylsulfát, mastenec, magnéziumstearát, červený oxid železitý E172 (iba Unipres 10), žltý oxid železitý E172 (iba Unipres 10).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25º C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (AL/PVC/PVDC červená fólia), škatuľka, písomná inforácia pre používateľa.

Obsah balenia: 20 alebo 30 tabliet (Unipres 10 aj Unipres 20).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Smarješka cesta 6,

8501 Novo mesto

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Unipres 10: 58/1037/92-S

Unipres 20: 58/0054/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.9.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

9


Unipres 20