+ ipil.sk

UNITIMOLOL 0,5 %Príbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2012/02121Písomná informácia pre používateľov


UNITIMOLOL 0,5 %


Očná roztoková instilácia


Timololiumhydrogénmaleinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Unitimolol 0,5 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Unitimolol 0,5 %

3. Ako používať Unitimolol 0,5 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Unitimolol 0,5 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je UNITIMOLOL 0,5 % a na čo sa používa


Unitimolol 0,5 % je určený na podanie do oka.

Unitimolol 0,5 % očná roztoková instilácia je neselektívny beta-blokátor. Obsahuje liečivú látku timololiumhydrogénmaleinát (timolol). Ten znižuje vnútroočný tlak a to predovšetkým obmedzením tvorby komorovej vody a v menšej miere prispieva i k zlepšeniu jej odtoku. Timolol výrazne neovplyvňuje rozšírenie zreníc ani zaostrovaciu (akomodačnú) schopnosť oka. Pomocná látka lieku - hypromelóza zvyšuje viskozitu očných instilácií. Predlžuje tak ich zotrvávanie v oku a znižuje očnú dráždivosť. Predĺžený kontakt očných instilácií s povrchom oka zvyšuje možnosť vstrebania účinnej látky a tým priaznivo pôsobí na dĺžku trvania účinku. Zmierňuje alebo úplne odstraňuje pocit „suchosti“ očí.


Unitimolol 0,5 % sa používa na zníženie vnútroočného tlaku v týchto prípadoch :

 • chronický glaukóm s otvoreným uhlom (druh zeleného zákalu)

 • afakický glaukóm (zelený zákal po odstránení očnej šošovky)

 • sekundárny glaukóm (forma zeleného zákalu, ktorá vznikla v dôsledku iného ochorenia)


Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 8 rokov. Liečba detí musí prebiehať pod ambulantným dohľadom detského očného lekára.


Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete UNITIMOLOL 0,5 %


Nepoužívajte UNITIMOLOL 0,5 %

- ak ste alergický na timolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti dýchacie problémy, ako ťažká astma alebo ťažký chronický obštrukčný zápal priedušiek

 • ak máte pomalý srdcový tep, srdcové zlyhanie alebo poruchy rytmu

 • pri poruchách výživy rohovky (dystrofické zmeny rohovky)

 • pri vredovej chorobe žalúdka


Pri používaní UNITIMOLOLU 0,5 % buďte zvlášť opatrný

Predtým ako začnete používať tento liečivý prípravok, informujte prosím svojho lekára ak ste mali v minulosti alebo máte v súčasnosti

 • koronárne ochorenie srdca (ochorenie vencovitých ciev), srdcové zlyhanie, nízký krvný tlak

 • poruchy srdcovej frekvencie, ako napr. bradykardia

 • dýchacie problémy, astmu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

 • ochorenie periférnych tepien, ako napr. Raynaudovu chorobu alebo Raynaudov syndróm

 • cukrovku, pretože timolol môže maskovat prejavy a známky nízkej hladiny cukru v krvi

 • myasténia gravis (ťažká svalová slabosť)

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže maskovať prejavy a známky tejto zvýšenej

činnosti


Informujte svojho lekára, že používate Unitimolol 0,5 % pred chirurgickou anestéziou, pretože

timolol môže zmeniť účinok niektorých liekov používaných v priebehu anestézie.


Deti

Unitimolol 0,5% je u detí ve veku do 1 roka kontraindikovaný. Zvlášť závažné dôvody musia byť pre podávanie očných instilácií deťom od 1 do 8 rokov.


Iné lieky a UNITIMOLOL 0,5 %

Unitimolol 0,5 % môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvňovaný ďalšími liekmi, ktoré užívate, vrátane ostatných očných kvapiek k liečbe glaukómu. Informujte svojho lekára, ak užívate alebo sa chystáte užívať lieky určené k zníženiu krvného tlaku, lieky k liečbe cukrovky alebo k liečbe srdca.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Unitimolol 0,5 % očná roztoková instilácia môže byť kombinovaná s ďalšími liekmi na liečbu zeleného zákalu (s liekmi zužujúcimi zreničku, dipivefrínom a látkami blokujúcimi činnosť karbonanhydrázy).


Všeobecne sa odporúča, aby medzi aplikáciou iných očných liekov a lieku Unitimolol 0,5 % bol dodržaný najmenej päťminútový interval.


UNITIMOLOL 0,5 % a jedlo, nápoje

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá ich používanie žiadnu väzbu na jedlo a pitie.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Unitimolol 0,5 % ak ste tehotná, pokiaľ to nepovažuje Váš lekár za nevyhnutné.

Nepoužívajte Unitimolol 0,5 % , ak dojčíte. Timolol môže prechádzať do materského mlieka.

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže zhoršiť ostrosť videnia, a tak nepriaznivo ovplyvniť schopnosť reagovať pri riadení motorového vozidla, pri obsluhe strojov alebo pri vykonávaní iných rizikových činností vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť, sústredenie a koordináciu pohybov. A preto neriaďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ Vám to Váš lekár nepovolí.


UNITIMOLOL 0,5 % obsahuje benzalkóniumchlorid

Liek obsahuje konzervačnú látku - benzalkóniumchlorid. Súčasne s používaním lieku Unitimolol 0,5 % nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Tvrdé kontaktné šošovky treba z oka vybrať a nasadiť ich späť najskôr za 20 minút po nakvapkaní lieku.3. Ako používať UNITIMOLOL 0,5 %


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Po kvapnutí Unitimololu 0,5 % stlačte prstom vnútorný očný kútik pri nose na 2 minúty. To pomôže, aby sa liečivá látka timolol nedostala do celého tela.


Odporúčaná dávka je:

Obvykle sa liečba zahajuje kvapnutím jednej kvapky do spojovkového vaku dvakrát denne, najlepšie v intervale 12 hodín. Podľa účinnosti lieku môže lekár dávkovanie upraviť. U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, pokiaľ sa vnútroočný tlak stabilizuje. Po dosiahnutí požadovaného účinku, po stabilizácii vnútroočného tlaku, je možné dávku znížiť na jednu kvapku jedenkrát denne, pravidelne v rovnakú dobu cez deň.Pokiaľ Unitimolol 0,5 % sám nedostatočne znižuje vnútroočný tlak, je možné ho úspešne kombinovať s ďalšími liekmi určenými k liečbe zeleného zákalu.

Liečba je obvykle dlhodobá. Zmeniť dávkovanie je možné len na odporúčanie lekára. V priebehu liečby liekom Unitimolol 0,5 % budete musieť dochádzať na pravidelné vyšetrenia v intervaloch, ktoré určí Váš očný lekár.


Inštrukcie pre aplikáciu

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odskrutkujte uzáver so závitom.


 1. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.


 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

mOrnPVN6ChxWnP889A/iPtYc12+fxnBKKlfjh+jj5GbhZHvT1u92Gn9jORjJzCKxO+HR3jjDMQo9HKyMLJ8dew/R8sLEM7EqPc+YsHnxijgSxKjXrhruOYKhdKVZnOr3MbvyEqdF0X2DNLtubBRHzFIGdwDOfRH9dA2xt/3aesj0gu3+90GK0p/v54B3FEZdpxIfyddjtW3rmk0TN/PcvoDr1GyEs/xe8gpx0nzIRzGtexk/Fj+/f6d5Y2X2PNcfi/Q7teva5HpcbWlKpq6LNf5X1VvaHWZPpUYbtpnGMAbK5mnnahzHCN7IRiFbdYCMAobp2yMLB8j28pqOiIkJDFKmILBGJmx6AMxsiJWYkswsmyyYVRqIDYrc8bVkq41m1rlZMdyrXn9un5VIr/7tEV+h3+dfnx7DowysolYwEyavODBGPn09X/HMwp+xcYlUgRk8NYMIOhDms3+oA+e1LNBV0See2W7L40Iuqw1tJFc5xoOjJ6mlD/imvbC26NkvLSwRtuDBWJkJWVkMEZZ7U2MNjsuQ0H+4c94uiTGc9U5GmVQzIXycCC9jvv8KKuIgiKN5zpXC816S5HLpxDDNN2F5h/4MUnaI+mtUJ8sK4ONyfoM5PhCMErFi6hPJGwgRtE6bAlG8VSxvAZlkZ1vIo3lkGfzjMhzMl/MzV4hNpsNWahCe2RYC8PIsqz+PEqC/OBH2LaYrxEjK/k+M9lCMUraur6CJjCK0pHF6FDsgnL77d2c2M53JTEyHfJMCTASNL6am/mxDO2SxtOnEcNO948j/ZsYhQFGMZ/SCsev4v0hwDJiwzPq7eUXNMTR+kbyi9GR9BmSdPdmt0PHIOEzRMLTdjfhT0TL72fTj+jXz0pccwKSefnjff1yXPepMi1JSlNkc7M/1JSG2uLp04lJ3NQ4U4o33lsT1z0gD8wUhgFPY/0hc2EYWWG/Yz6MehGcQRgF9AXhSd+79xBr/zw6nAH5zYmR+Z9jhDNbhh2WT9zHy7SsaC1RzG34jqy2FJ6iP04cr38U52SSV8k3Sb8leE7iEZ3v8e+9/kOvHxOpnROdf/GRcPrvk7wO4qXnGAK6+uXavbkUKzmPE/r0SU6H+UStA0b0lxCk4yVZnxzXGBQveNvnm0MerfCypDQYOTdzeV1tyHyNOtkxu5a55RjFwwdiZMV52PdNe/2YaPoURrYTwfC1YdSD2u5lF+vPeHc7le3rg1Gk3sl3Mb7FyYEC3L9SkqqodcDIuma11lRFlv0YTlH3eZeqwxwYZZWfxctgxD7asUy2lVYs93hpUWYkuZPF2UROATLYNXWTbwdhlGZmDyNzYb5CWO95cYosdYD6Gc5faFFV1Tqt5exfrlYndEUSTyW25WTyJjv/14BRQliyMEqWm53HfCGZGHkPEXhiMQZdWZHxbwBR6n1m3uHvgeOSvVGNoDaO5d5HAUhanWnlulc05BZ+D/ZJ4nlfc/BrjroPJi+FTpz3QZ0HZZAsKWrVMwuykmX0/1qer9NLMCj9nDUK00anZBdwhfUYhFEwQhhiRO6qFfm6VmfX5WZ/pKuTuJD+NNKfSkuT9fpg1Bt5saJeUgIjJ5FBsqT5eDwQI3+QLXN+tJckaeYH1qqfxUIxcrL4l4jSu/UZY9p3siVxQtfZ3XLTl9X1iUZLkU8jgwaV5sMoxsPEmHuchiwljfRj7HDOI8g3U74zeNyrWL+RSPrKdh+DgXYik4FZ/bKQgnS9U+kjNcnIPk5GtH6GfafKyBN1jd419+p3VVWT6jz3cWKZibmueB0GYOTzJlWnJEapflYvvN/PCq4QgTkwMuOPC8JoIJfC+Gm/bCBGvdGwZLxB6SOUZJYT4y5UBHqqd02ISqOh1nbJdS5tSoKoC9THCK7kDvJI5hU8h/2JwD6EcwjRKzm/YiX6PYPmqYLnRDlB5P78VvAcuCZmSFAfMf85mCOwe4N86XL8+D06w3wjbXja986on5309aOGu1eDgf1IK0K/N3/kmn/YvaxpdZnZNWd+Z40uiapEf4LgIsv5MAr4FeSaVL1IWZF0ve8FItKSlOp0eWG8GEZ+eAqjIFK6HxbBaEA5oZQ7sZZjToxi9RuAUZwvC8OoVz/DNe9Yl1fqmsbskrO/t1aXBEVhzsDxugW0gX3uRnCPv+2V1XuOt0SDMBpUSpyH4a94XcMofuFxufTC5ygnmmcf4DkIs+1wKd0gyhfAyEh2abtuuNbNk2NyU2lRO+Xs/2kJHK9I1FnEWsB8YZBd8CM5KZgoKopNpAZ26vfAgubBKBoxGiOZcr5ykmXOFXlu0rNf9RibejMII8u1b15dVpvyVHVtzviGLrCcxJQ+4+LC6/nq4yQwyiw15sammRVLP8cVx8iKYZEVMRqQ5MF85STLnCvy3KQPwGhg3zXuzfR/O87NOwn1hjpZXpvrXNJQJV6ojX/etqIDZwOumL/Wzy/RrekP+oUtRLTmC8EorhdJsFKR412b1Dq/MOZ89QsUcaCw9jHyHwZTHi9vizGynN+sUxp1vVHeNdf+WkPXFZkrfRG/mRvsI0fH7GMtcIpr4URQ/73HQ3MujJLlDcIoCOs1573GLmwVB/bD7Ox6pcv3S4mtTbOzfO94eDJ9yJ/sa1AfpV8/0/5lS9CbdaW6X679FVVr6HWV+hp+MuTOj1GvDkF4j0H93k0mRsH3diEN0Xs8f/9K+d5zYmSY/WwGj4dl1ivwr2I8C4bI/yOM4v2nFDXzYWSZV0m02qoL1MG57lf1+k56U6QuJMTpkoDm4B5NF80nPu/iZKyvSaZP5+v3q9LpLctKrX/rf+ISPPf7V36IkfCFA4EIv08KOd6jyCPATDg93m/Hjspcnw5PJnoYBf2jIF6f7gQdkXyDb4GsOB96z3aSP84PGuOizrNjB+esi5qNdfUJkfs6sV0zhc0gjAY9z4dR5NnjRjQ8qi/pNYphjB5mPW76IWaiKc3AuBc/zvNENeawkmEFbTvsHyWvsNx0/T2MenTE30dltXc3nR9P5nlF5AAj56JWY43eEoXvEGNwW7tgjLLeLSS/IMzqN2EJjHzN80U5Ni8QSRLBINp/idrJeFgGXXPQG8NoQBUHrgeI5DMgfzumG6Z7xbqyoMhCHjD6clNvaQ2Z/i7xP0L2r0FteJLu5HjUXHRk5RsND3vEaYyS5SYxijaTSUwGYxQWMojeeIp+3IFVnE8+B7339Suc3HIs96rdaLWuK6VDc84X6xr8U8e/RXDyrx9nCzGKxnk9MLLjojuYv7FSkzZzME2RPAZoVFZt7QVhNFduA7Q30XnAD+udn+7KN5oNvfbGnPvfjXq9rmtD3/I2cVgAlfM+L6TOTsaYRpTxdgojp79sdzBG0XdzYxRv/VL0ZtHvx4sildl6ZdfeGfjWdZyQ6vCdaf5wndACZKg359zP1Rv1Zl1d9QM39HwG2sx5MQrC5upf9Z4953TgWqkURj2k/GczGR71KeLoZOPkxCOnajqg+infexCXsuofpSd877n5Zi/rfrhpW99dLU1Iikq/JWd/RgeMdGXsCrdru4l5F8eJl2Gm5m3iiMyPUTJ+VnsW5WE/lRX0w0I6MjAyQ1865FU8fkCP42lLsp7h6HycJmcARk7imgMjay6MfMkz++sVTdf+7mplUhQk6i05csaU3Gw1+NJPiOltamH55jF0/X3/PzYXkPYVk/5M/30vXRxXK5GPFVQstU9BEtPkerVIfyMxPxV+Cxb4ElG64s+Wt84nTl/UmkV9Yn/voYA9vYoNnMtJ8SNCZ1KiY/xzySXreFUW9NLbcvZJujLRUoXyVQRHIPo8SzQZ82EUY8QCMIpbi/kwCv215Hq1aH8jOqGUwChBVxKzhEe5AIwsO1axgf3KDIziPekB6UzLuXiKkmVFGX9HbvY9ojrZkNniNbg7kRGJtrCZiqCsntLOGy/BhGTbG7VU/uWk08b3ZbB65cfr2P/+J4lRvFJ9jPoyE4Mog37T6u1XENQbrwVzaj4GhYW7l7RqstYQRo7NTR8r1yd0pTZ+LcFV3AstK+OKjZ3MR0NIS8wYReQ3zap0qrTfEo2b/OU/JeNF4jhRHg2i38fIDKjo1T0Zby7fa64rlEzy7Qal1HVu+D259vtbjaamUfkbcDckZz4aB11bpHR2lBc9jBL+Xfx9Eo94vAH5R0pKlxw++X8zF9tkZuxhFH7974e+7hiZBrmsQcmawg+9PWd9ZHWroah8+Q7HiGO0RUj1INoSoBaIUWzZca+wNEZOKt9Bz2bsuZ9T7xPGsD4DqtJj4XwYDbrmi9ivk0H+t8VpmiYPHZFzTp5qNVWRK//R2+A0YnvibAkdRdv3OZP3OCeSY/0DCLKzrFWIXfAtfTje7YQJY/Yu6H/0ODgHRn6MGAkRcQnpD8bm4/XsYxRvSOeYE0nww4nHGpTONcmVE1KjUdfGwK/7cKM+oTK1wh9xrMjsY5FoOubFKMGL+TAK3/tbw0XfpTEKPudwnKS+Bfeg/xHE7peTiZGZ+c2lhZOcffrmxijIchBGSX8tko8V1CSc/cjAqGtf0ZQa9Ua98r4ceXcD98mWxu8DVnX7/nvySvmgVkTpA2rn6N8EzwFlvTFEJ+BZUG7QgzSwN4d715K27XQsYkZ6p156nxY3yDP0oSNWyMF9JHBf11nX6BIya5KO3TXgxwyxOgbZRMKxr6Q2R/GP178Pkr8T80D+xDEK+RBdSza4P2XMuj/SRHlCqZfX58gxWmOi0dAKf4Eonb4SbSlGAVeyMbL7+zoE+SUGBLzf0TEH4uA2pGanO00skJzpYD4iaE2i+xk4/fLMfmMTQOW0yaZpQuyuPW3Z5iwBdDbhLrTwYwb+xmxFJkZ2tN52DKOoNC8cI2tBGJldcnFD1GS9nt8j575NaU41G9rYw1CiseB1YYF7FOuHWHH586+gBbGykqd+9+h1Org5L9oG0vH2OI7JRL+sEPRwb4uIJlme8TJcsqENIBFQTgQKzEUbNwUFBXs1PhefgVEPIidSjzD2Fnttc/uisXhdcqbG1CleLe2dc9+qtCbrurj8YaDFnHfPlGQt0pgkn7NpDC1x/Oq7h47dnW2bgBXujg68TWTXxyzGsx5KkVI7ZJqYxCZgNl8lBu7u7JAZmxjmDCGbbTeOUSRdkvK4PIXVXDi/kpyb5zKtj4qURlfFyr45563q1Oq6xm3/N3zzWjBK0h43YAktiWAUS9TXgH6jjLuDEYt0yJ+ew4+pgw1w49l4ehXVnASBFti0DabrgmVrt2cBJ9fytgm3COncu9Ems0mM5qvH/18YOa71GU1QZVYo7JIzj1RXr27o4vZ/J0GbveCiUiVn1S3SH4nX0eNuHCbL8vd3NnF4F7fntczZT62pfttwAxyDmBFPO1Se3l7SPYPoYwrw2MapZz0LcNvOz0++sUPa4DSQ6b+ed9glLyTWHcWsZKQeXnnJ71/jvvqWXAvByHLcixqqoohiadec+WZlYqJel7f9p7cTd9J/D66UD5p8H0EgpCTSv8kQxLAjE37TEjghXdxinnRfOnttiakod80kdhg2+3t4JOjxtc0w+rzousar54ytOnWDM0tumsrv8RsXzOczt3z78PFlK877h5uAKIVRAFK/HkFcP0a6rzGAT1v6DP7MRapcFyWBPiBnvVmsN1RN3OpZgmRE5zm2CKP+fEwWRuE9qKPTH97Dm9vb+r3nmHvnZNjE/eN7llOMRPGUenvYX/Hvrk+LGfQx/AM//JM/3CBHbOtJxz2pUhrmzpomdx3C0KsOuZm8+ouTdyuVJbkmn/JMnyeDMLKjspHahyH93dXrhBE0ol/ghAlBEegDc+QwnWvJE3LuZTzKIrUfXXRdWkBl/32mj+6ndA1Ppr2zB0Do3A6u6gPKDddwNpLHvn/pD6++/sbrf3Hlr2689Q/33X3Lb266/Y/3/+WBPz9470NPPvXE/7347Auv/OOOd+dX0iqrSSxb1c69+vpbfn/3n6795TW/vP76a3/xq+t+fd2Nt9x22+2/u+W2W35339333nfPA0/8/fGn//3SC/+e7oCr8Oqrzzy50Xz12ef/de/7mWpFKginfPPIMqOVy0d86bRdGVYVFW51ceWnf/XIAw898dCTT24i3TYe5dC18BwZpwuVaJOu4WB3qg22se8b97rc4Tq6PqCxuZsoP6zUXEjsfcKH9y9oMb/G1PU63yzvkSPr61JDbelbv+wdSZPVD4rJmv88cJVXEN/oWtjktw20RmB7HP9Qg07bbBPb/kpLm9x59z12W9tat/te+71h7x2neKk+0RSpSn4sP7ZqvDQ6slQeKoyOySxTV0W+woi7Tk5MTe2+es26Xffca4+99t17t11232fffffdde2Ok1PrptZwNVqGBrZZGB4t11iekZVqQdlx9cQarVnNc3RDq6lr+Tw/yeYZJb+ypjZZjZEnRleIe0M+O65tfPtF/3weryUAg9CFnj5uukhsMI0WsWIYOek1WvNgFOHPwjACKC5mm3WdVwt758g+uqboemObV7BHmNKMJEbB81yNHsYhxJid6QbRTGN61jtIwjCdGTAEH11eofAAvfLYODBUZPActwrN4gGJ5UqtxvB0eXJc5mSe5liJpZgqzUiFcnW8Vh2vsKx3gm1lvOAdR1iulUq1Uo2CvxBES9UKy9AsK6p8jROZmlqgBVms6IJIU7LEilWmXqc5TdK5CbVSb1ZGFYZX6erI8gtnyUbSnSV4VEu3gyvfZ0GvACgCTkzkU2GrP187HxsyMVpQfExiOl8p1XVFFArrc2R3rSnWZXWbVy1zwAh9H5eEnc66emM50KP3PpXxTlix8Wwr/3Ic7KmQ0zk81REPvCuykqwInCjggYeCrLBVRlY1XdaVmqiPS6qKp14CQoJU5RWG4zlFkyVF5mUAExNwFM8JiqSLvAChgqrSNJ6MigdH4kGyPF/h8IBEja2rvCLRNF1h2EpNVGSJ15uQgAb0dGiOh3O/mPbOv+l2TQMPYOnYeDwP4NRxTDKTnDntOxQL4/rc/LLtjHlq0/rSkKSBoa+8KefuobR4XeC2mXYN43XAyFN49HlBJsGOB624iYfQ4OldeDzJ9AeqqgI8VEFRZE2VOUYUOVbE84IlXtLgxvDMqu22H6qX2UqF58pVjuOKJaparcmAhKgIlMThCauCylPe6ZMSywDsPC9WCzUZAJXpaqVC8YqisCzNctWqgkfLsmwNstNUgeeZOsM3+WKB1wBdQZbolWPX/gtQcT058npmZAMh5mY8GMkmIWMC/+H1wmigD0a+vlJp1AW2emTO2V9qCprIbN8l5oCNJ+fAKCNvHyPo4FjkjqMP3nO/A9+w/qAD9nrLMccdd+x7Tzz5PR8++aSPnra6JOEZuniEMXiXAk3hubuUd6goywFHa2V+5dLv/vfyHcpMrcQyJTyvmapybK3K0dUaJ4k0TdUqoEm8SOP5szWWYSE1S1PFAoVHAAsKw+DJkLxYLlIcy0IKqc5TVAGig1biMbyCWClwqqjqKkiLxHDLC5/63189dNe9v//VT37wPxdfeuGFXztrZgbPirOd32924lXuj3svxIzNKdeDMIK28bvD4HAzbOmNOftQsQF0CovxWCQn03eMYhS9D5IjfO92iOFePraqRONpnXhGsYxn0wqSJlcrXEUDtnhHItPAYVkUJFWgaqAYYMx4aH/owqqx27vku7nhGl+tVWqajoe1KnjWZqVUxYOWqWoNWh1eEqp4bnONFfD4YTxiFkDA450rYyUOFYyjayxdYUFbJIkqQVsnyYKsiqwC+sZWyiWED9DlxZLE55euWDI0Xq5UyuUSX6PksZdtYm0i5PKpk18N+eFjlPQZknM3gzBa6Pxs1yTfGWqCF8WPH4j9I1yoqiw18HwxY+EYOXNj1CYGuXyIk3Vd4tGoyZqmqqqM5+XqPF/nJQAJdInmGAaPtAZFEPEsaoCCKpdHtl7yZ9Ih3R/lcyPDQyuHK6vKwytWDi/bfuXQkkXLh4aGx4dWrBxDlvNliuHxD4NnsoughjyFaieWKkyNkeUyACWDKRNlhlYkPPSZ42WelaA4MJU1XuZE3jsqWa4oDS5fgP5YXaFKZUWRxZzjdFxi/aJRWHZ8hB+IkxHtffcX1mVgNGhebT6MXNP65rLWhMSIw/vkptc39VazIS99ycXdnoI46e9k0jj48eLzIa6Jp0maljH77/bsl8WGBp6JjIefcx6zZEHB0+kBHlkWRUVkRAouWaUYSmRUXtOrGlXIryyqD5jgXZH2Pe/eRxXUHfc7aK83H3LkW9+zz9s+sM+B7z3+vSd98Nhjjn3fm8aEaqVQYkS2CmavVmVlcN5BaWlOlKgCmkkGmjmZU1RNqjQ5SimrLM1XCwwgWaHwVGrwGUAbWVZQ4A4uTK0EzZUOLiAjKYqw9d/A5yY/1lZI7MoPEHcT+uDQYBnODNwNKz64MoBPg660Dx5/Bj06Z8nqlsJII83cpjc2oWfS1Fa9TGLLja3XhhEe+wVugWGfvu9b3lRndA2tPXj3eGI8nsgOzTNHo2US/DPkKxw0JmCnSlWeE8GIVRYNlelT/uEdxAW97fb08888+49nnn7ywacefeyxZ/746FN/vO/vTz7z4nPP/vPFDXfuPCTUyjVBASSKlUqJEmUhX6G9I4uF4jgLDogg1qpgPCtljVFATgS5JHGFQqXGU57q8kgGHpssUDS0ctDZpQVV4RmwnzWOWfGeb1118SkTyymltGrsmi44PR1A59/QqbX9oyXt/3cYgb//5WVTLV1SVom5V9+uNycbjXr+Fe9MkH4a/zawzBCjhBPh9Se65is7jUrl4gSiAl4xemx+sw7NNV2leAwFntRqqkTzda6msHgetFAdnZTedY9topc+a1nTkBuenGaaXdRQ250F39jrXzqGY5FN714xAfwU/ZaOKUMvqTYOoINbJ7O1klxhKY6jC5XhEsPVqmBnazWRGSkx+ZLIg7tXo6AxBHhZhqqBoQT/H4JA2SGIE+pNtlQrrN11QikXoYlUF7/X9s7MmwW3r2u4vZHGOEKv52V1yOUrVzebuj5Uzr18rApmT5PL/0a/LrL3ngfRvBgl6evi7l3A15d3rU/piuYpDACDx8pjDxXcOGhvKoyATYAAXdUyU141XCiMFYdXVMf5/T9+D2BMnC7oOh71a3Udw/LGY6y23cFF0BDqnTlpOkan8/EdCoWRkUK1UirlC4XxfLFaXTGcL0KrXxkdXlZdkR8aHRlaWipUCmPDKj1WWVQcLxdrnl/BMeijQCcY3BQGHEkK/BWB8xtFaBMFYbJW01mpwkiqyGsaU9qTGLZh40TujOl2UgPErzdGTofcsHKqPqnrw/ncS+9Smw1e4iov4DG0WzA10ZeiROYzFjEd84XVstxQi5qMw+vQmQSbghhB8wzAlKpe0w6NeJUekw9997FvfcPeRx525DmPOyCq3nGUXVyqgH1fPJC32wE96rhdp026uJ2od45w13Fnv77f0Yfut+d+69+wz57rdlo3pUFHOF8sVaoV6EcxxTXrDt1v733V8eXlKlg3kIGD99h7aCn0ciWuJPDYM2aYWrEGdacojoHmDLoBgI6IIIEAMXpdhE4kGmhZrLG7G9glxxFI8K2w2v5kyOuJS/RyDfeOFRN6S1XHarkXj9CadehmUM8Ca435E0euTPkhXVzW0bkM93ivg2OloGeNHRras3XAA2yZsckAn48bH97ly0/Z1uzGzVDlDo5dWwaB9Ibbxrm4DnR4vVO3gS0EF6B4Z74S0FbQK9N88bF/P/HI356bsRw8py44txqHv0lnw3ObXtwEjdkDl4kliq6Njn34x/fddet/7zRe0AXoQqHOcBxVyVd5GdxKkauVaUSHQWsM3QWdAXSq4JOLqgo9aqEmfPqr591qE/vlmxzcWMnqwfR6YZK8wJreunSi3lTlopp7fl99oi6pLPsMsdxQj5Jrl7LyyfIpO8SBf+5d+9ACVaQ5DlxssGs853d+0IpI8KJMQ+9S14Xy+NTPCR5ubuDxvJC83SWz4LXjAa84udB2AXDvuN0OqBb0udDa4fCfATDg4c0WnvuNoOC5yDi9QbzDgbFdJaCRLvgeL/BFmhpd+t5/ElwV9ON1oxpNtXieoWgWPL9qjeHQEwS4sA+NfSvQJoZhGaHCi3VGgeaTlbiiUi4rlRPd7rOn7/YzYs/6Z+K9Bp96UPxUerf960UTrWZdLK3NPbdzfbKpNXjxaahP2B69Voxsd8Z2u3cclNdrUiNfgK4R6JMoQBefRk8KtYkpjYxXlEqRoYtl6RqDbIQ0rtGF4k1igwrhWek48QMYGN4RGOBCdS1ieGcC4VAINHfwCC1fu+t4J++CBfS2E8d2HKf3TDzqFY+vhew6/ygKtfzIB/9pdg08evf7O49QPCWwFA7elgtMrVKlatUq57VOLAdOpgR+CEtrlCpBd0FlKwwYGYnleS2/j/vIqaWhNbcYpJ008683RiaZ+fmiianWlFjcLffU/sJUU6nTjUfJNEmPrUfxSuIS5ur0v6HHOaPOQxNFHfoXYOZZSfIG2NDXrazYYYSvlCmBGs1zfF1sKlPv+LGXsxWu9YqW45mT8Huj3vqcfnlWPF64MiiazrYfWLksN/qOf27y+gU22XTlG0ZKQqlaKtYEkQJRKlBsaXS8PDZcALT4KgVtEl1gaXRpJI1B59wfZxJlbvVDxzNloQiaZMwYqEYO2oCOM0266f0q4nwM1rUm+Tbo2TFmrlg5NdnQ6jSbe+oAbmpCbwrC3WBIjEx/bkswwkOhX/75zsMlVtNlmmKrYPlFVeZXLV6506d+dedtt954ww3X/uTyKy+76sdXXvnr+/olxVdhR3hvLRAjz/bYdhKjDtl88aXf+uVjeJC4dzSyu/GGC8459zNnnP6pc84962MfPP30z1z4xU99+P3nXnTxx3ZesbhYZgRGVGm2UqLBz6M1dHagYweeg15nqQ8Ux3ehqdqubTwG2Wlvfnm20+3gtCVJ7ruQjYG1YIxsc+Ynyydadb3OCLnHDqCaDbUhKXeix5Ktq3NgFAn37uDVdRxzw20f233JDtXqOE3Lqq6Xly0vHX/dMy/PuHh8t9eogzHqtMFeeTPkAa/NWH7hZWbPhSXjeVVLTmcTd3bTBm9apAv9KnsGS4dWC9stIKaDA/NgT1302GauffOKJiMoEleuQdeXEcWyKII76rk6YA9A2pbVJqH/VH7YNczp5++45s+Ymes406nz91L8iSCxoMua+dGyBkCks2rukUNoTVF0cd2DbjsyFjQw6TwYEa8NILNW5/qjqkuXl4psbXjJ8CHfuf95A/nVsb2D7l38H1r0djuab5YeBeFpuUtjlHV5QwMGmTFM6FiDuUMrhetUoapdA6Bpg0vSMR3XxrPcXaPzQyVXhJaUlgSmWGD4igCdbxwQEaEbJU8wepNuyZr6a4fM3nfyW3/qTLe70Cr2vPHXyrvsa/Z7ywEhXedbuUffJjUUtc7v/GePgQtJnVVWEATuO/ChixOxxL5m/dBWue0P/OnfX9wEj902HgxDAgZBJ9W23GQug0ocRMe8VwdKcnCZBn5kCDLoLcOC7gcO8gNuHW86xpgxASKzgx2z78vLlucWbbvttiuXDkmMgC4ExQBS8FticM5L4+WryaNXHyH/YsaftOy6JCFhC+fboMu0py9drmqKrvFrco8eq+JR2PzE7XjsPRmU+XxlBUHgRE93oSMz61ptHLf7x6uvvDiDeIG/BY220zbwOHmwM+BFO7NGYOp6y1MH1GFAeEpngm9VI5cLEg+lOsFKBGg6HAMaES+9iaptoX7ZAFAH5Qrarf+78ZLTT/30aWee94FWqQxtEbjlNZpjFZ5mZFbQWV1unHnlmdTyo555Dq6/v4DT6535+b8gGPuXYW68yMNIFXbOPXis3Ko3NG71HbjClmT5kMnMo8+RFcHeM1g58HQ2QidyFnowHeK11ZYxY3dwtAvVy/UPz2wDuwxCglyC1dRJWpPhyTmT4PJd7+SeAKaJ+xlYuP7Rm06AthyHkVD8LQNAccDBR0PnL4pxzdnNzmabOJ2NMxte2jz9xGkF6NtBh4GiagIriDVB15uSzKt6fZ1QFqeOP+NzH/rYCedD1qRf7uA1bnEuzru+zt745VWAC2C0W+7P7xJarZZa2/vP0IJaWXNUW4QRqGIHOjYWrtWYARaQDvS6wGLjghYwLMAHA3dmAj3CYzRJz7wO/g5nrrrEMIrQFcXIgY7vDFKFIzlAAmivtwLWO2rHQqfFss2OAYE2NlguejwdwBN6a5s63xmSVGiI0NzJPK9UxCon6pqgcmqjLkoixdRWloZ2x7VD/XIHYuQT5WTVI+vZdTd9eWxislFX+d1zDxyprZmqN2v7PGxGxxnCrMMckjiF3Il/62I74XMQP30OUNKXjt/jVYuXG70H48/ezUmgF+FJ8jup2Lc3TkBQcNYHHv9qzXYv2n5kvCiyIqcI0LXlcMGSLOPqFk2VZUlWVLjy60EAZgl+LONsDtc9WIm1XIP5mB1umtPfWwXKIzdq++Tuf7PUbILv/4a/oVFORn0NGAV9uThGcWxeV4ysmB7Pg1EQbvVFJsw4ihFa4u6tJ370XcqyvMTi3BJFs7ys49iWgIOQuKxJkSVO22MTwLO5bRLoVHRCOv9DjBx787eHpyaaSpPaP3f/kQL0YOrc+r+5zhZ8+p+FQTJs8NXr8y5wr4BB+XvcjAb310GnCcn4TsrPI5KZbfe3xjPtNk5hPffc099et4KdZCvQixXZSk3wpvglCR8lXAAmjUzd7li4XhJaOif7LIjXdJmvXjI80dCURm197v63yJJW12sHPLgg7r4el+MMlqvkNR9G6SvyZo58sgqKZonLANsmNKOd37yzMFYDn47HxV+oQgIviIK3PBAMHieM77Vh9umL7sMh3DZ53TCyrI1fG23oiqxVDsndcxQeKKaW938AZztfF5SyeBDUfSH7bGTllUQgGpaFUZA4ko+dzCdZUCxLB8xd25ol3Q03H5CncCKpWuUEVlUljuFAhyTUJFnhW7XxIzf/9dj1j0KTFDlXcEvqmHUZ7uzF+WZdV9TKEbnfvRHBkmsH/9mx2hkN0pZeznwYbXmWWVrSv/dfRFfgpDFK5pZ4H9mXzjeEHauLkx2kQ8iGH+65vMyoDYkCnwEwYmlO8mb/cVJegi7t0NtuO2Lo2AeIa2d+q/aaLuhhfmlc03VNrR6du+VgXRFVhT70L449S1JjQfONuaf8+jlsiv/sxHg33zch0Tyjz2FY5MyLNEYpmXNCkGJ5hBgFz9DVN2dxunLGuPrAUrkmqCLN62DrOJqTVQWnxUCRVIXla6tEnh897SWz43b6sugTkdorYaH87Tobzh1WdK2u1d6Zu+nAuipoOn3on/+fYpS1Xi8aPtd3O9n75vX5G+zdYNv9rWjnwKj3nVTQf+qvE0xg5HRwLstxwGezzemHLjhQGavJXJUSFZlncFYMnHB07ARFl6tyQxGp/W4hRrij43+Kke2+fNYwOnNK9d25G9ZDUeDh7f1bu2sEe6OF32OlfOGET9lztaPnRNpB/ygsPcP/j5qb1Df0lhVNFyISWdsUWZcTLSdji7NE/YMFi2bv285kPtE+AuaHIJrGXT8/dafRFeMlSpYbMteE1kHyukoiLnBSVK0ujPyXTdJ+Xbov4T/PH/7K2UN1pa5opfeCrVNUXWtR+/7eMbzPToM4Aa/nxihN0xZjZGXNs/ReJzCy58Uoy5tIFO1PK4YYWXNh5G1ajXHdV379fnV4JM+Nl1WO0xQJPHCc+OdZlhdRocaOecXdlBrvfK0YmeaGz4w2FFWSC+/L3XaIojX0ZvWAOx0r8un/Qlu9XiFx/ynyXf+gdMErbxerCO9DTjnRuFbycwFP/p00BnHvbdD7nqGzYv2rNEaBOFreML755DUXfeHc89/GjjGqIIvQRcI1gjixDr6D2CpP/ZoY2WPSr+GyzA1nj7XAmxTzJ+RuPVhSG3q9vP4uO8mX15R3wkYNjue/MlJz5OmUWdpgmnHeJvIejFGGng3AKAKnje4D9IA6rtN+4KPlsQaHbh2HKwdFcMXB2kFrMfYJK92ev9aL2BvPHG026oJY/AhgJAJGeuGge1KVfa04ZaXP4FcvIBke5VL0XTzeIAyy6I6nS6ZO5xMP8O7eoqPOrEmI7T72QaqkeHN/DC/hOmYG9Ehn+MpBD5Pua+NU+iL29BnjzVZdFIofz912mKK16vr4YfeZdmqKb36MehEyez0LwigVHjwl961L7js3CKN0UCxdcAuSzoVREAHqZxo4uWJPt6cJufcD0AZxHMdAR0kSWFzqKsjcBMP+6HUzdUCgcVa52QQXv3ha7rdH6DpgNPqmB0zXsSK+YuA2+M9B2qRPObAMK+2ZRfngZDEzltJ7HbGE/nM8Xphn5PugTNQij/25qqCcwG6mcw7CHPwO0TvjGJqlrv2Ho0pg6niGZkUR10izLCdqU9SyM9PzBoPmIOYLNx3nnEqjJati6czc746s601dHX3zny3XjWHkZJaRwMjtObKDOP2fYWQmMDJjGEV526fTD3Cycgy4EW8tw91NovFjFON+D0YHm07baDsW2Xw+xXmfDXoLJvHjGBZHwwvveX7e/uVCMbKJ++mSPqHV5crZud8dykua0iwe8xCJWtOF+IxZPO5VK7Vn9KDLipwL5GuBn3/yOS3bVszH72XWx9RMjKrH17/h/ng+koGiWIkrmMsw+88BXoZpky/oFUliBVlWUJt4WfTWdhb0n+Jeml1n1jaS5y0N6oPE30fimeTMSmtC1Rqjn83dfgjLq2pj5Ih7Y1N8/yFG9hZg5EUM19H5+Sefk6Ldl4VBGCX2Sgy1sxcx/H4opDuGUaScSLPVNXHjifM5ukbj1yB1XWR5/LJdYTWdG73AJB0cLidusN4uBcIcfIjy2bbcU0utNRP15th5udsPY1noJw8ffGcXwrfIj5sLowXnEU2XbG0GrbeLgJXAyFOOAKmojCQxiiEzMP/0e9PBLacu3mPtarYoyowgUKWaCM5dndUkecnJ0x3TcMiskVqDMh9f0k61e3KhvuO6Ziv/RfAZRFbR5LGD7kbt3KJx7+xitxCkSKqkd5d+HsjCfqRE2jSfIkhhQNAUZeWZzB9/d1AGyIM/v/QbZ+5TKOvekmlOk2uSJNPiyJvuJy75+79JQr8z8krXP/lMTsyra9Y2G+Nfzd16mMSpulxYf7/TNZP+7tzXa8Fo7vzTlA5Kn8nPWJz4+HoYHuZrRTBaCK29+K7pfzdw/a7LBZWTZI5mwH/QZJEvqj8mL9qf+8iz1n+MkemQ9xelFm7QeUnu1wfKvFpX8gfc73ZeF4zmVutk/rFGNLmObtB6OyvaQmRjlNbEOEaOk8hgMK2xMGJ1rW571p41iHn94cWqQFGyxlfKnMQrTLn8U2iPTq186gWSke2W6ZFLji/xulqXRv4n9/O9ZVGpq+V97nM7kZZ5IT7jXBgFPvqAesfyDSPG9qJOlRchJLVfXu9Hb7wUjw/yrgFnAfUxTKravLwzTcN2bdft4uzfFQeuYelKicZdcNCxqxZ/1nHts1YWz3g0kz9zlBW8ivje7yz4GH0/d9VeqizrKgUY4ec//ylGzpZjFDLXTs8jpenoz5vY0f3y+hj155usyIm00bKD/HoQ9cme8+r7sx3cl8pwvCXeJuk+eN1N3ziMokSGr0k1obrsS7MdciI3svxnSf7M3+ePx3OJ9bY8X9cb0uhluZsPaWlyq1E++AH8EtXK9OudZF7h+0g/wmNQuI6tFz9Rx+gaqiiNuMC4t283+mULXuuU6ZtHrvB82OhIeXw/wYA7jt37fNIKz38KsA/z8UE2cJMDB7//MP/9vjFaZHS+wlXLrZs77mkss8PnX4BauJbjenxxXSfIL013/B6877rk6DGtNclrK3+Su/ENjYZar5cO/YvbtbLaurl5FLi5lo9Rf//qJEZBRtFzhqL59jB2LB+jJDSR8jPpG4yRHz/gdX9vzox9cn0N7GFkWsFcoBWTqf6ay15FnM1kdvYTdE0UapyiyiP67eQkhS2/9xnvA3DH7kEbYJTi4yCMDJe8bVxrNJTG0BW5m/fXV+tqo/TGR/CjAjfFg4HcSvIuKCtuy0I9svr6FtjAWDzLJ7HHjznKSeSf3nc7dfVTxvUo9j4SK5kqjZFlhWslZ6cJeeU4QVBYvlpVudGJG45XJ/NvfazrmP3jAHpytCXrbUzXfUtJ11VVX3FV7g8HKZMNrVk54kkTPx1K8m6+K5jji9rEgRj16+7PrcfKiUwWBsFZdKQxiocPwshxBscLK5B+H6XCQyXQs2CxpOsam8lvd6RluVoV5Do9PKXy9SWHPNJ1DaimEWS/UH726+U4R9TquizLS36Wu+cwQdP1Ru3wpyE3I827ea5wVCh7fjCJUTQ0C6Mes0I/IIOf0XeD0EnS0t91KZU+7iBuCUYYhqdXgKv1Xb3cUui6INXVqsg1Ro59HL9CsYMhodewDzhxDueadVWVF1+Tu/NgVpB1nT7gaf94xSTvYqwecCXiZ2EUVH9QvEhjmsWqOTBK7budiVFG+WmMMhDPiGfblhm6jNY0we+rLpRLco1hFDWPW+otP+4Z2+3ixqtBpmkuzXMR+yCu0dCb2rLrcjfuw4uiXmd2eQp31cxsz7N88Ky6Zl0RjLxkWXyMFOI7DM7cGMWfvVvGBulxAqOedzw8fO9/92xFPE+r/81ZWK5t21bYmIEW4VJv2zqXy+P+eeVdqcJatXDc/4GKAT+DseHg7KF+2fOuKyTm/qyu1yf0ZTfmrtlVVoV6k558HPrGbgZGzpwY+RSEsjoIo+Q8UpYc+B/F9LZmjnwLk8Yk6pPFnwdhNBi7Pka+/ephFOvnRTGyIxhBh9Y/sAQ/djuTYVhZrNN1VayvOPE5byfM/tpiMzlfNj9Gxt74vXdDXXZT7sapqQlFbpUm/gHuXrQf4zuNoZRFTXq0f+TH65MfJor4SwN8TCvaf/FTJGf1git8b8a00fRowIOSujZ+EWbg/hDAtV78Xn8m/e1Nr4BEaWGZ4dk9WXj73QPc8C/oDRLj/ildaVCc0hI1ffEZzzukjRvphHwKtDPOv/77hMh2HbJ7VaI1obniptydu+24pi7rpdXPYY1iPnSc9nDcJtk/siPzOHNjZKcx6r2I7MPg3ZIYBRn6HIpg5OOKG6EQxzRMYszi57btgPzUXukZBUTrGYAwCCMzUm7UfoHJW13VWBl3Q27pi4/fgFtlbwpnTcN+pM+HJEaJYiAG2akmSXvqze2vzf1h59WrJzS1tONL0AoYGW1twLts5z7EIubAWMm6Zaa3oqmtcB+GWN6B9MdjWvEfIHe4UQIebUU6prWRBOe8xJaCh/jG8kvUuC/vqTd28B2TFS5a7gmd67pcUypTqixqqpA/5mkkxAm/GZuTD3a/3v2XLnHWcLJ6UKO+9S9zd0zprcm6Or7uFWJFMIrzaLBjt3CMBhMWCnlW3iFG/ViR8/Yic9gd3A7WcmZdd8bdGDmtKlZCDGA7E6M+vYMxSgAKfw2DyCMMK6m6pAs8u/+/iQPu3nTf1sX6kZmsiHPJcsmEqAp7qMq2N+d+P6XWJ+rq8LoNbnIIxoqTEykqGSfyO8LsZK1TKIQRzSilGflFBgWs3ueqEY570gnUm11r+q7NuBlUHHYrdQVCFBnvyJKqpK75GEXnnIIYpEPetkoRRVXjVUVn8k91TbKBRPcxC/NMS2Maoy4hqqAxmijtcGfud5Nac6JRH955o9uNjVVmSFHG10MLx8hM05bEyAkTZrM24K/ZP9MqOFMX/VxokjYfs805m4nrtGNnWvXHBbLrlXgTuaUxijaGHsm9CA40iPusKtVxB3lGEYcPeRW4PG3FF9x5aTL4EMkneAZPUWB1jpfE7e7K3dKot5p6Y2z3GWLg6QMRHzleF99ryBpjj4qrnfgcKCE/Ziy9zxs/XiQgml9/7LIXoTd8HMqn5xGZBu6vYpInv8lXtzmmPbuZ9ED011JZYcsUpHQGYdSrenC+UgY/PbJijIafOJ/kvrUgKprOljhdLuzzUnvWIZ1Euj4fkhiF1Q9+E4XXNaUpb3NP7uZGY0KXtOLebWI4Tp+HSd/bz+A/xchMYRSkTMZLYuSfZmTb/slGbrDpI/F5beIpBI654eJVBZrJnWHh1h2kdwSSj5Fh+CPrrr8g0PM0499uRDjoycxAjOy+rQ0ZAPqMZR65qiWrPCOpEl+dfMUi03G7ZMXrl4FRP9ztkkml3qhPKdv8KXebvLqhTyjDa3EnGiOxrs2KcNEX4Z6GZ9yT9ikMj4bE+RL2rwI/CbeFw0PegKe4myqyH8+IvfYrZ592+idO+8wXzj33S+d94etfveSSL37zh9//8Q9/evVl3/7lL3/2459d+6s/PHbfh1cM8auorbYdPv68l8mtb3njseef8QLuMAdiPks60IbPXPi5S370p43khn/ZhmviogTD8o4U6p8plPQDzUj1o7VL7qs3i4clkemjimKDbsqi1Khtc+VspL8Z3COYDeCn/wtsXUNY3ZhoNLf9U+5OdbLVrPMjO2Jv2UjsWxBKy/8zjPx7ZG2iN0NhojXfYHv7JW0kp09oCk1zFC2qEiPUqkxNFmsVga6NDedHhkujyxYPb710m9x22+VGl5XGpa/9/D7ikvaDFzeLy6T1l909TRzSbbtum2ym89raQ8/77OofmdCmb571Vdu1uzMRu7cgjOL1Av0ERbY65JWdxpscrdY5Ttv+6C7UIonNIIzsBF/Apmn8lKbr9a3uzt0rq61JnR/bybVAtCI0hn9DIudaZ5m2CYlaxXhg99fB9UoK3hpdbwt6t2N4O3SBEv31DZVquVquMRQnS3yFqlVrTIMXqyxNC6LCM4X8yOhIpVrRNPqA8280weElm/GL49np5x46l14+OrXXB296Fnds7ZA2N16sjHDKooMc8ip0QTqgrx3DOwEo7gk6SboHjcQH82FGB7KY6RJz9yWixKkcP7WCAy11E7wYuDYuUpJvDQEjYbWqNhpb3ZV7UOMbE6pY3N3Fw8ojmKQwysRgoRhFnud6ZxFvgyXDmLVJu407dz37BWWktmS0OD42vHKssGrF8qFVq4ZHyxxVHB9aWchXSoVFo9wuexz8sZ+8CC2QQ0CiOy7072fg5zSZfuT7jdyy3MR+h3/9p2Du3DFeabUosTX8bZCAWceABKABRjBkEJ0ltpLkpXw6vPe/nzLdGQt3w9uwJpdvUQ1FHRFtEsGkB2nwGJkuS/HC8hmh8ZOKPNHa+p7c31cLekNWqvvgnHt0nWqc63FqtwynjGgxTkRf4H5/3vbP0DSCR7DhbGrxtsNLCuVyqco293rDXgccetj6/fbZY+3Kxev23v8Nh+9/wBvf/qYP/c9TyGrUvM4MftnQ7kBz486YtvsKefnB339l76mdllam3va+a343XODY5hq1XuS/cDuetIfHBIMuGO05MIq6fymMAty8JXc2GtUXd8svz6+kmVHFwG8seldyHV/W2HQ0X9N1cD5KbDQAo6dWC4oOva4DXNz0POoTW6F5yhCqLcQoeeRcGiP/J24d3OkCJaBDz5y1Zvmi5e994K7HH7nrzjvu+O0f/nTv7X/4y/13/+G3N18xWrjij3964MnHn9lM0OkmbRyw29wGe2bPeseSEGgdcFQagv/+jUduuerqy7+6p7ZrUeAlTleq9dHRXb9/30aCXgKm7Ht0GcPzvpUfwIfgGYd1O7NkMzjb/3787/cfu1IcLzlO+O1lYpnHnHM83g/XlqmGKElq7u7cX5v4HV+dOxD3Wib9c1xjvmhkKGauMfVoHQauuepF66+Ds6Ml4dbPuAtge8PMT99ZHt568fZvv2UjaBWEoW4Rt9P1TmkyX64z0FdouwQXuzne5oidGRt3b9/cIWS2ix4i6MZMx2xDbqufwMMpp/943kS+RrUacouX5fyYcsAF9z6Hezh2Taub5pYVqkmwaGguWSVdc5O/gzyekfHkDto4Q5xu5n6AA7HqFwftsdMV2SlVEVTQo7+21HqzrvIHoSHH7zl7UhHhXHQNzeuGUX8dXNh38HhhbPrH7772jh2HFhcWb7/qnJdexi3zOxC7a9q487rtTBt21968fx7k1rJnDCC6Y7VtHI0xbTybnGzGNongxu1g7sms++oJtX8ZMy7UbfPVZUqqquAaaxx+gDe+0wV/eAY0zggW2sXnLObCKOWvQZEGmUGhQ/u2YZE0vDtxZxa8P0Ny7AD4wLBrNUmqb3df7v6JyYbeaPKHQUM7YN+5hF8fo3FQvyJALTkvknh2OrbZwVNYbGCt224//+CVp7e2W7S4Utt+q+W7PtHbqBQv1BLcUh+cs27HfuWosX+Bajimu6mDZ4bOzuIndtN4bpC/5wJYGdyx3W27M+coctu1N8/aLnmWX8WoiqoodY7HjYap8vgJt9nA3Dae8IA7IgYNUiBVvapkrMuL1zvYt88b1jXJv1cV8nuAFKXO2+3zJdE7Tuqm6bzMSBPgKWgrHsjdpTZajUa9ehB0bTNca9OaG6NIeCxdXwmzwu1QogxPdzrWzAxA9PSvjtHHiiWGXb5yMfu5J2fITDcoDXB49oRjT/iIi3B27E3vq/yM4MLGV4nReeD3xNtW33LQsbK9CTjy6vMEu1Zkw3kKx21Eh7zTIf+ezIP/riiSUqF4WVUVmV45fq3lThP0HXAn2AEY2SFvTSu0SHaIUa+bBMzF5VX/Gi9V9sPNLgdh1Mt3oN9suZsVbbIOArXintydot5q1WXAyNtKJYlRLyCFUSpej4g0lqlw7znIgpgGWiRsbR6+7u21PFOgx3ZYIRzxxEt46G84fg0N+1PFAiPjzsGAxMsn5d8B2oNd+87M+p3uIzioioe+9BpU23xcuq8DKM5+QR2T6bY3rWTbz672zuNTBKHGwE1RNV1Z1XoC2zjXmiVWm0SqFqwdz2iqPOsUk7leCgDBMcApe66Yr+yLpy6k+dTPJcm/BE83NJXJlqLKQ7/P3S03Jhoqzx0OhsTJ+q61T24mRvEv+tL+Tjo8WlMEi+CBOh3n4R8cwFRLdL5KcSf81RuP2whNTV+PwEF7Ji8ILDQ7bctwXvrECtVC4Z8h0zeLW7ceBzXxzk4NGhLy2LZrXoRUP+KqLVnAjctnIcunRBaaYVkRRU7EDR1FWeGFpYeD+wGGasZ2TSfFqqBdjlQrWqO+QvkXfvZtAkbPVkaLu9tm1pnIcX4MwsixXqwLrdWaIo7cmrtHbbY0iRffRIiRkXa+K4lR+pobo47pHST70jXvYFYVtWFqpxNu2ETaM2Bz2jYOxAe5mKb7twrHqqa/tdWLn13Cb3Bx68X2xlNXUYve8X+gXEa4jst0/5AbO4Z0Ltt9WFEYHcyp0+lsIE/znK7jsYCqt++9dxAG/H7OtDvgl3SsxFhpFKP+n5jHawWV6ftEuD217T4jVMo7I2RpjqU1JuuNYz7b4JpTiszmb8jdKTUaiiSxhzk4s7sFq10TWKUg8gOS8yKxePgTe6wzt583NZzLM40Dr+viwhfcUcQ768Ds7zVmWuQ+ukatbntnvDuvfGl7/jbcSZ3YT7WWCqXC2abXqTf8BsM0Zv+4rFI48ozJEjgHrEqgLQeFtW6t8XVNlGQJ7DyeFChKa0pylTrzkeeIO+uaRv8zXJ/KkHWRWgX3ftQ4rKC7ruM8Bf7IauJmTV9HYifQimHkPtOSWg1Opsu/zt3B6U1V1aiDbc+vS/F+wCrlTF8ygVA0PDsenlLUfv7+bx60asn4joeecA+e7wZeRNfANgd7Ln2/jljkXrZcnnBJ+3eXv0g6315SOB39QdO6jmIq7PgUDjIbZm9ZldF94d0jvDDWGgcPe4JuQkzI+pVbTyxIdQX3guZ1XVfxMKqKVmPUlZVDH8et2nHbfp+s6HKSmMxZ/uyLGfQck2uyLDCYYPD+Rilsg0Dbmfa9e0hnNEoxjMhjmtRSGZWq/SL3Wwa3Ofn/aPsOOEmq4v9RwnFh9zbvhM45Tti9SM5RQEQknQRBJCcVJEtSwVOCgKBIRhAlSA6Sg+SMRBEODrjj0t7uhI7vX9Wzk2f3Dn78+3MwOzM9M93v+6rqW/XqVVnMdwIsXV/Rq3VrvJNj1OxXtEW3OZZY5xWTkSfO3oHpE3f5xWNjID4Y5USCUAJDU/LrVsTh+RsiK8z3i8/tqtxaGrt9cOYOxC0E4Rcnd0giTw2HJUw0AYxwT7FT/COrKIKSkhRZE/o3BSZOlt5y4g6iYVgKr6g8rWJFOE0WWThPSYvJUzEmCsy7GaMWDDxvvB5/+a+gYcb5uFQNGDlv9RuyBZY2nAijmh/aHiOfvCaKtiZZLHdb7EFNn62mdW7bKMzcsqY17r+VJaZN7lYzt2zGsvn9UjnzICiBlsp7wcgD5286zdzjsL+NAnHAnVEBsKtiWHKLPobhS9hAEa4K4PPCl9MMt+nqd/dMJYav/+y3FL3pCsDUeVWjUxItDmFHFlCEBTLm+GT5JZSsqmlToEWNZ7o3IWTsrp/MFSQLoysKtnnjFbRHApvkFFU3xMSmo2QsjNbY6zVabeyba2LXW6YGbg24FAl5blDgNg6c1hq4bce3Rndr4+i8aTImWk3m3tijWWu2lrHY7ZDnhm3kr/FxTRis6X2wNXi/bjEAohs8fdJ8duNj7liJDVUw4hP+74PFy0fBUyKhWygFLjCKMXDgsf8NIf+eww0Ix38nLhszZp/0nUTCuhugW/Y7VkjwUmqzDzynsNoplMCndT+9XJN4mlf4FCvqokJv8saLR24UTyoG1hSWQcNxUQdtReIoStR0TRNp4yqQ4hK22GmPUf1jO4wq9wsTC5vWvdQryLOAqayRv7XHCMOWr6pxRVSBKTwYe3KuPcvI2fzOMGHLHdMavqOa+9weoolhm+BALw+XPsF6FJ775fd2PeGcN8KxgDiOl3dLwX9P2muz498CwhBgsz1srF4Kn/nJ5S5546gfH74XxSUoOs7IBtcvcnwised199x6/lxWoWiJ4Y/4xwMPXH/z3/9wxcULf/u9nqTMJVIiT3NJkea6u3fbvH+DGbyJvYQNkxlMcQz2fYb7p+DbACNZSOxUHPHr84nWEqPm+8O+lzAJP9x7YHBruANSf3Y7jFoHr7Jq8bIeB20Nc+nB2BNzjSE7Z8s/IFj6uFXXNf3GmmKEa3EVrh+Cu7nkmRt/c8rlz5MCurBwL8CrfPLCnPVT685/BGM8+TyuNTj/PdromH+t9++tJVBKwJhVDkiowfJqhurrMNOqEpd4gWNUetoArffPXC+epAc5TVZNUwQcqMGkxGtiUox3JWSZV0wFe/TyLJVCedINledkTcXa96L9NgiSm58Io0Z8WjGq2mfiIPco/GveehuTuhSztcdo/NF/KcfbssRy2v2xR+douWzWlvYNgcm25lh80xiFyEe9/MqnnrjnntdXIl0DgNyRABuEFLy3d9MtqmvOTVGfS1CLDx+kTp0Z7970iafnS4IkJwZYneMUgRVlQWJ0htd12hBZSWYVTpZZljLTgiAKCcagkoPd/al4X7y7b3pnb3dH//QNNpjSmUx19HT1JgWBpbF/m4IChH3UdU0xZ+xfKGCbzLWSoXrb34IR3EpIRm/aajvXd9rW+558hCrn/3tYyqmCwJl3xx6arQ7lMhl2gROU/Nbv8xtfW7PKa/cVLecURt5659Mi9nkNCyAwfhgUgyLYqC8WgjHnuje/Hddiggf3EVO9GqWkuzbbM8kakswIMqUqqsDrlIKlrnhF0m3W4ARZYKSEnLU02kpNHUys+631u6es19W3wZSEKIvq8Pz5O+y00fztv7/HrttsveeO1Dq9Ii8CGQTU4f8cD0pPUeTh28LCWMu+2rXFqHJEkS2sgFG47yYybju+GkYVv+vxHJtVBYW1b4/dBxilzRy9XzF02nw+aHip9bvbxdbbyV3l0UHeGnil0WhhDderMC6HW+qxP1LxhS1VStFmbqDvd+g+c6lBRuJEVhbiBvbhAPMi0JLAm3qKEmQYfNkwdFEEF4KTRU3kNZ2VLWqTS19+YxkZW7J0yZLF77z10Zuvvf7yqy8+9+KLjz7x8qvPP/Pkk28/fXIOywtHre1BjHiOE0Rg43L8Ox+VSN167Nph1LKeCmw8DDCvr1QAkplvO0Xrx6f84aCRm8MFkMfn8GlVNlj7lti9s7E69TB7kEO8oNWvCqp9NoK6b6/3n74aRkEYNc7AhWVvNOqTVCriLWHArAQwvfAdShE1OTm9q4fWREZVBI7X+W565gZTZnR0CraEBf24FNYyZXmNB9ukJEQVRIKyGVbWGL6Ht/a+4PrnF7lRQyzghKjAwhALBCKnJI6/8uo5HfyQhWW6VRGrz3FYz5ET+hIHvht+XYwq4xIFPTFqF5J8aYKykGvGyAWv49+byRlNSQu5f8Ru31g3VdtKHAKnOU6lsdwaemi21per/Hb9fqLo89X4cePnQM25mM8X4Nod3Bew7GAMi56/8JMB1VIUWhVZVaLAtlDTp02dNrzLgWdf8+efbWdzPEgOkB1BkViak7C9FzBsNFaAGsOZsq5zPRtsML1f32qnPU+7+obLr7r51r/+6fIr/3bN1TffcvO9z+eBsKy4aeteVpNEVTM0I23LvBhV6TaS32J/8txyjM7iKntQwFYslfFE9xjHs7L2UcOtbnyqy2Xjsbt2tbcrnxuHqGVcxg/XfX4XJWfA3Bm6MXbHpia4xFbqEAdllFS+ZI0Yee0xqt5T+TGour7jvL9yLQ44qqXQBZ82dEaxrnjojCz9+OPli5dfPazKLC8yCVqUBGEw1rntcZfe+8b7i7547+9HzBdoDqsuSsDNaEFKDgqDgkSnsEsoxwFiDCXphkLHk0xfkk/2K7MylpWbMzubGZ6XsYbnzd9yl2P//Oj/SiN3fE9lOfRiZT2TlhlOViVLFVShZ0rMPO8L4oKLFowWsTtf7X7K94Eez+QY1euQOn+nMn7j77Rg1KzBvBd34dM6zDjjitgdm1mmbFqJg0Yc3KruN4rihEdZa7Z5rUk/1N4KGs5xvSiAEGmFKIbqvXHZcT86/KwjDtpkALwCjgIPtG/m9G/JVy369PMVY97yJ8/bc4hlZJrlBTT2MggRy6S6GHogpcoUJyuywFI0xwiSyNLY5FUVWMWUuWScxtahCpNkFcNK25vvctSv73n7b9vKErIPQ7Kzhigq6DcpMlBwie5ntzn6lJ/duQh9Wme0HiO/Vp6h/SA16MIySG33GwU1jCYez1e+x6V1zeTF38Vu3ciwNduOH7zcwThyc3xqUozaMMBmrMbfqC6RV99Dnh+Uiv7oWJQtXXjwILm3e/oUKi6qbIJlzYH11ukYPvv1pSMjhKx48fL9tjFBI7EpwAgOQUyxKVZO9LBbb8J3xilGpxKCpTEUT7McQ8FZUSlaLGNPx1M80GwTizYO5ey5Fscn5514xm4q8A2N01JyOm1oqqIznGXJqsWkh6QEK0nsAc+SsTxpkpfGjVBrxKj6uTbj1w6junM975W9hJwum6L4m9jNs7RcOmcnDl8R4gbPtcWo+Qoar6vhF6tasf5w3WLRwSZDIYYTgvx93x9g7Iwp8rpMJQU+NWVa33f+/qWHOSSf/OkHm4g0BboJ5YvB3vTgHWkJJt2rnrX4lbOHBsBxFVK8ASYGuZrEMSynYyF7ngPDxWEZe10zDM3MZi0rm+EGhNzw7JQBKp7jU4JuWQa4toIEZ8l0TgOhkxVDko4Ap7ZY2+9XvpXaVsumMZp40JoxaxicoPnc2p8v7cMMGaAPlPNjN2aU4dyQPXDEsmgx0m9RU5McwVfBqHHrN8bnABwHQz4gKI8doLNZfoBleTUpaF0x/if3jzolYBXh5xdvyvGqpGiWKdEUqDMWVJcspyWe6suc/7lPPr/5AKkznqBkhZVNATt9ySBpEoCkioKmYoAbdJxsmJpqWJZopAXJtueC82solhy1x8FokGCmNSDzWVEzdTOXtezk4L7PhqHbfF9ly7qWGNXdd8N5teoOjRjVjWfgv7LvgG1g45Hfxm5IK8PZnN172Gdh0fWrinainKPq637j+y33Mv4Y1bJyq2l71Zh+uPSNxcR56/qrrr/51gf+del+Fq+ajGByrCIJU3sPfIW42OaXkKf3SDGcmsa1HklgQZrAGIGESGaKTlm/+ixaaF/xjwPnSH0pcEQVihE1TWIoSjBUUeZZDHNLEoBjWHjDZiZtabpEyUM2Lk2AisPWlJqmw6uqmVNp3lZl4PuSYWaS/Querem6Ss2I8o5yr8r3GthS3RJm7bFy340gVTBqHs/qaeSdQwYM3TQU/jexG7PqkJ2xeg/7JCxWL6TusxNhNEFeWFuMvNp6S+WRPHTGLa53pTIYl4bnz5I6MMIpKxKviFzXBicsBhkL/SJ551glBRbdxqBaVJIeV3sURRZ50UhmLlpK3IIfFIGNfnLRFt00DC4YKcsQqcFBSpE4WRL0jK0BRqaNi0WCqJpDOSmtMmkOhMy0BXRfdV2BE4DnSobKa5JpY0kRMEwa3Xv4BzXPx6/HyJ0Eo8p91mPUpn9TM0ZN41wknxyfNGByydTZsRtnaxnTzvQdt3y8CVb5o+N+TZPtq/N7qjiUXy+GgU9GsCMuBhMKYYE44G2V8N0xsDq4OzQI846XR2Jb8gvu8zts/7R/GXBkFpxIOkEDtRJUTdFSMzIXfIbtpQP3f7+fO7OXBx/BssDZxF5D2AcPMIK/2UHxnC9C8OiKxSK4WMR7fW9KlzgBNaGYHGQkAaySqCiSaaIyMyXQluAI6dnskCWCmGgKgCPTiThnAHhCFswXSDC6TChWuioZiszRB78dYqZeoTa2rX7MOBJ+oy1v9lnWdDRzcT94/0BqyAC7mDo3dt2wmkaMfr48dPw1Y9Qox7XXCWZZI1uNsqeKJcTHCQq4BzwsBNEm6zF8BLqNt02cd/eMH/LA6akkkGVJlngGF7B5hukb3O1eGJWg9PK5W0t93cmUAJTYMhVJFERBEGVsJ6lKoiz17Pti4BZccGI8QKk45r1+8ICQpQQwMZrI8FGTUNCOsm2DPtOtnKWBV8xJVjqXBp1n6gi4LAqAhsBJhoWdEKPubUg2sLWRDu5TKnvIqwSnVVCtR9aCkff/ByPX//AgOqObujh4duwvOcWy7PTASctDr22ORNN3NWFUPRySf2kZLp6AGEXNgLH3OZCCol8gX35ZABkL/bzjwJwk7qdvFoPXd58i7L01xQBLk8DU0H2MziWTfZ37vkwCf+WT+3KxLkujGRE4NJAbgI+mGXBgRVkDSwNOUP9vfYLBCbdYAIKIuwkuFDgVdJcEUiIJ0Uq4AA6VnTZM3chsmMVlP5pTDdvEnqFgnUBlKpqgCaA5bXCVWB6oCACsihyPU0HWLIniTv4c62r5Vd1VOerHo6kOedN4rR1WzRzCCRcdzIDwpKX+c2JX5FTLBjk65Ut/PCywxqP5OvEohWT5ZRd94QQeKDbsZVcqglABtXaJU7jhrDcBLh+XYIvATMKnTrorfH33FDBfJNI8x3M0CBHLU/19x78WrF76wAI+PsCAReFFAAcItCwxqRTDwp8S8DaJ4wRh4BefBwXQzpgohE1Cw5UniAZLy4aKZZZVXAHXRJYBqwPay8jNshWRpRigD4CjwHGmgQKjmjttNkDbSP8kHn4MDlUGfi9EsqRZupC+ySVFxy1OitEko/Z1MfLCTw7i0nYmqyZ+G7tslmFl0pnu05e44POvNUb1j9HhusHd+/654PpgmYo+rs8BJMVRP1hJyOeHHf0+KRQx38fFGkgPbrbry2/uK2mAj4h9hAQ21UOnOHqD2Vflvf9dMGt6L4iPKKuGnEAEkWyLLIsGA5fmcBB5eWDOVasCZwwXdUtjMEMWXz47ldFELWMpummaimpmMxpP8+Cr6oqWswzM7uaNTE6hWYbiZOR6mmZcfFq2XxE1cGPB64UfAtLIpWgMq5tmdAE/eBEXicP6e25FZWKU2vtBaz4v8D/ej7PTdlbnLotdMi9tZazszLOXupVd5V8LozEvXHXKzn8bIWCAcHNU4IyEQJ7BBBWL5LLcKUsI5qp7WM83fHrL7iOu2IFRdZ2OHFKRS8kpWeiYdQP57IpNZkwDk6+ytIiLkAAitoLSNGQUAsspQNaYFM0raufmdwAxKQVuHjTel88fJ1GqIOha2gaXQjGyOkgEruCBXlNFyTItS2OSvD17rsnyHAMaE8isIvBH3Xj+5inGFIF7iyi2gFEkuSLQB0kxDCH5y2VRBu9kGNX7NWtvgibFyHc/2pdFl0ETr4r9YZMhM21kun6zPErKr+PrVb5f/u3y680Y1bgjGQ0e3nbOTcuinHSEo0A+eu3jEZcUiP/6Lv3XEMdfHjhkNdzR/dvO1LcxeEkD/cZjyxM2RfUyyey1i+/bL7luimF4ik6bNAcSw4OaYyRN0cGyg8KjwXhwDAV2JTPY8Z3bVwV5MKKFD/953hbCgGYyyZRiWqYh8sqwQoFjBR4teFZyZJbSGj3I2bl5NvB7VrexKgW8IR17y/kbJiVRQWUHAEnAGsHoSegHCKqVVrvn3ASqu1DDpZFLV/3E8fFq7klUSexfW4xqXH7xfgIoZl0WrotdvNksM62ne363KiTFMPy6GOELJLgwteGDDgmLofP4hz7J/zIV673Dx2rlp3Zt8RzxL/rrClyOcP6Y4w1BUnmLw76QiFEylRC3OuKnO8Y7+jr7FGGAESWGlQb7FF4WkilJE3WeEUQaVyE4nmUYThfM3mnfvT1PvLGPbv1JLmWrAq0oSeAEViajsLLB04ImcwzQOlmkEiw4r3KynzHN2Sa8zgLXM20Lfl2JH3vPT5n+NEDCCpoGqlTB/yTR1HkMsWvalL1fK4SlCTFqGq9vDKNw2UGyYmBkGDDaZBambc78Uz50K3stq2i0y6PzxuO55eeVvSDABODfu9t37PMmCEyRHH8tQE6uEL99wircWfefbabv/XFwzIb3kVJA7tje5jUYBhGUmFjOsUr1Dm70k+0Hkizdl9r76S/3TnHYKpfpEzDMzfKKCWaLY4HWYc4VaD+OM0Q2NbDDjf9+7u+HZynRAqKNJh90m53WZUUzNWAWIBQRx2AEYHOGwiQFywYCAZROGzKkTEaAVxjhgPP2YEVRZhWRMWTe6tMo8KsSiWnd/f0KcpmBi3ArBOZ1ARmq1CNu3ldVG5+6x6D+/fY4jU/26rpTde0mGP2ROATzi03eGLtgfha8wkznFWNh/Z7ltcWoIlHgdDkeWbmQG1jwagh/7XvIs6DuyHmDQ08SdyzwbzBSJ3/4i5nDjxNy556Kgf3s0OVRaPBgwUBQVn+/yse51MCBT+YJudZO8TwjiZTKR+8rOhIvFiROAeUFWkjSQfmJ/aktttl8tsaB46pjYjAafc2EgRZkGyxJf5IDHabB+aJqgA6UWDmdNnXwr+SIJGTVAZuV4pmf/fIAMFVsQtQERQEXQJMz7IxNLzld7mGplCUMmn93iV/Cwo71mbNrgVHD+xNgVOdN4VHxt9xw9f7isAk3S90cWzgLsyGznZevDjB3q933THZ447+E692eR/6zdc+Ugz8gxeCMjlucYKVLzmUPXII5vku+38UftcnUvp2vOH9bkdMVZHTY/hYNNJCD/gHQSDDfd3poEZagGzlM5BReFBgJhYZH1xWYOGDEYuiGZQRVVGTNFFklGacUXUIXCwQNDAqQOkBTEMEXFWkaXjDB6iId1Kw0uEJWxrZ0RdJsiVdYiZ7712NlQTJ++uRPeNYAKkdxiqgySqa/d/s7l3/+K2YwBbRB6dnx1ah4O3gS+TrmEIEx+bg0YNT+PK/x9Iq/5YWrFwg5cBzkOGA0ZCqaZndctspfG4wqGXpNv4/754HBEfeCbNd6fy343qdbbP0s1uy5Y3jmjcDGS/6hGZidqd7UHCUFt43eiCwBr9ZSlAxaiU1TUmpg+6tHwJqNAvu7bq5gYZiAU6VoSQ/8FUXET8BfPHi2GITTwNIbjGBmDY43kHtEDSZVbCgOf+mWyrGShunD2PsGe4zLLK+l02lQ8ulZeirOZfjseXsJCjs1ceotuzIJA6i6KOqMKjIzdnpsjISfns33AbU0DeYMdEzA5wtKXjVMWjfC/4ejCnbTSrZLxvYWLM2CGXJTbOGwbZia1XHJinKFsTbfUS+n7fLrIowwUw4M2ocHxmfs9JoXkuuNW0bJ8kUHzu9asBh31x+rK5QAvokO4wyKi42yckApwdgyDIxMgtv8ylVY1qTogIX+7Hss6CTkVzzLwhCD0JiaZuoS0DSw5Iqu0QzGchgGF4zA/qCm43mWlhRVEUBFgXakBwZ5XHOQaVpUsMchtvwygINLspVTJFbJqhRF0aKsd8aPuXh3RjIpFtSvqFPduz8eme3Fv+YGjFxa5mfdm8c4V6FSZ7ipd/03iFHl1SIp7Q3+OEh9199jC+dkrbSZ7vjDcu/rYVR+G1sMe4ETkse2Sa5/5SghwTU7vE1WHkaxif6nQ88JzsBM3iToKxHUmMbQNAeejyiBSqMkheqfKZ6zCAu6kiIWsHLzv1YFBf5h3gLN8qIIroIs65pgGSqYMpCqFKXC36ICFAGMjQp4wSHwOnhHwCYS8FEuRYm6bNpyihJw0x6mSMigK2F+yBoHTq7E66zO8Yl+Ji4fe8ZOYOxUileleNdej5IAE83DJSdLyYyVUXp++F+MxDuuU+1hMH7ra4KgNm4TqMV2cQqwZg4Z+55ua2nT7Lw9duG84TRcRsfFy6Khbsaicky0RlGdCUER87B84j9o9W/+Zr7ok7vv+e++CUNRe38Hji05R2VUhVNh6komEGOGQdeIl3iVZQwhLm741xHQjH7Jy5NwBKB6eTOOVzkYdI6hwc8BV1SkYIR5FXNLQftpMtozXmBUlAvdKD9TdJh4ABfHAvs2NDhswJaheB2w0wSKkST4IhZDSgkWLBtiBWSlt1dI7bD3Jrxs8bzJzdzxWZhrJcwNWv3ZYQrFzREp4cIvCXjmTrFhzraZu83yUIfRJCDVwVP5XPDlDnpG1XRrxj9jl200K41ydPGXiPpXx6j8EwEyERd3opTIb5V1LhnFchaXqgO8ZEpU4vQHnrlhK/CFKIViYSyR5ApgPlgYfUkHitfJ/+gVzy8GRQe/dyzAXeDf41iNA2aBPDsiDexAApDBACv2ZQVqoFq2gjkLKsZ+gC4Dgwdx01GtyZKmR9v01Fk2fIYRdF03LSQb8IaEKSgiYwqg3FQ1MfPAW3YRGWn6bj+b1w+amNEH7wbaUgxHgSGQ8H+/0ZC6x+c9EzhBqbIbtYpRq59UHafAXxuMKjmmFY1X+TzxPtlcTYscMIV7YhdsmBmyTWvalWPAnp2wXjviMVGf0/q1inpfd4wEhZ/1J1/xgwJ5dyOFpRARRs3pIofrolyqHOgW5BTNJWlgdSl1ML75OUsq11bxPEZvHxpIpgAklgX+rKCqwkasqPB0AZNIVEXWLY2HbwJpMOSEpPPxpKjbhoHd3ocUQbEsiRN0S9KEuKQa6Qy4RjJHSZiKbJvAJ1Qe5IlJWE+TT45Qege7fnjGxoYCUkodv5T4/gjcQJAP/U+OTHDgHvfs99FYGISo7KILrWA0sY/S/rH5vGbMKv5Rkbw9z8yKCmD0UOz8OemsaehT/5L3orZKLd/VzA+afrP5hNUkeOrgGU8CLSqt3oJPcwImVuPkB0oGPC0VdShGoswkk4IQZ/oS8tFv1/yOCkbE/SHVZfRKIsvgJzDXEeAwspZq2NGmcAUgM1QBoziyqgm8pjJxWjF1M4se0Fzc2w9vMwqwVomG/1R7KGuA/IDC5TVdYWhe5DhZNmMLV4yQ/MlGZ0di3lYZjRHE3u57yAhIMhnB4gHe2wdRqUGVYw5dAXTGKTl1+Qk1Cv7NYTT+nSXy/jzVBvJqdTwSO2fWENBwfcrVUVfLls9M5Hs1n1IZ4zBfIt6987Z+b/kYWb6lqYgCJtyAGPC8osKoUCAD6L5yTIoR2Xi8uzdz7hfIEtz6ijfAa4ov7s70CeBng0LkOIGTMPkNMMKSdcDlVJFOsgr6UIoKXE4AziewQLg1I5POZvTZg5xqZGblNBHD3iJMEUFL2wq4vgboR1UFKsJhPTxF2+ARB1Rr8OOBpGzMPXBYTw8oU8X7QJBW+8QbA71AXjqUT+l8kjl3BfGrtXbXkjN85aPqH5FFcwUdrK/Z8WTsjNysnJkx1rsG5shkIExwBPVGC44CCeFWTu7+7i+vuOOkQV3k0eEEl0VCOQLnkhXBonMCkACun+IGOpnv3TxG8l4+KlBbAxtYPNl7eipD8QzFsCxmPqLLqxg6ZjOoBrK0JI3fxQI9VHRFRadL1jTQVkYup5iCZtmZnC0L0RKELoMCBCmWdPAzREkDIQTkWVmXe3f4kLijcAk/VnrE5Jb7DbNA17t2WeKVwCD5eb/kF8hbR6RTlt2t3+YW/HFa53xT3LstRmg8wiVzWMnQDaPz2dgp6aG0UcaopSH618AIfC/iOO6JHdOmrNeZ0m2kZejCgHbDFTRc5eZAMrDipip1dqVPBVILRBMV/fi0LA+Cv5Is2aKLkYB64xIgFn0E10UEnmMpytBsZBqAPnwZ0ENGNDTgAgqu2AKPBE7OyiC9JnBzkJy0CcDxvCom4iKumluagi40umWyxg7cuDpcDVQyHNubAoc6t6Mlg3h17jVSKgZjLvBRoA7h24fRlMKyW/2HjDYo5P8PGFVGPAxHhjjJMkyj85XYmbls1szYU64uOK2VUyqfmPRaGnSd5xPwREnhoHhW1ZUBSSkvnSFIYIcwpCwimebkVIrr7d71urwfkMIoydcYbXkQwJcN7pfjGqg6XgRhEhjc1gUCZJiSlJulYjo+pucDRiwMrqoZ6PfoOU0D8i0kwa9FGq6D42sD7eZYRpWTlDlkGuClYQADMKJpWRrUPioVsWi7E67eE04QcxtrnMazPX8ALeejX1fEmq4vHtg3aEkdp0b1UT2v2s3869ezmPQIEKO8LSsW8NTONyPOYKUz064adaOukhPEEaofb+aYTQCC4wdmlZBnd8NqfmYGTBEKj4x5i1G+QFnVAeFipjHHv1QuDFhundEgj+GykBS362c58KNEjgaMMDlFtVAQQXmKGAIXJIGiaZAyXlVAQoDFWbNBaECzJYX0rHnDFpA0QzY1BUgk+KYUY6Q1jL0ivHAA3RR7Dvo8Kva0khRJ/sAEpdjbHoC+WP/Av4g3iiWSweMvBOTfR6YYcJ4XjjZh1DJeE+W2TexfNsEzPuIBKemAkJnWO9+OXTDXSBuGPePKEawr8JUxqqjP6vtYohT36r8yl2FTGVyTwxVoSZAwLy5CC/6UeGpq5+YXLyKYLuKU+axXuffxw3GDd4yEGEVSAQmWFQRWBmYARgS+kY9IORePJ8u2H79cEPVMVualtE2laGu2bdi2aoHhBXGhDY1PpgRZUFFFomEUJY7Xpe63vKKDFczyOE/2TgqGOLyJIajcYPpVlxR9l5RCwKkQvrHZgGik1L809xr5xjGqvE4cJWsbZkbvfDf2J85K6xkrdn2pbWHwej+oHW7jpc2rR80uXW518cMKw2qyDG4MJvrCbAe3JsErsto7RTryGQ+Xzyv9Zev23Ec1KtxiQIJTMctbUJKsRHOiwOLCKkikInCYb8ejF5wSMVQtAEGTQcLUHCbRmYasgIuqpMGVYiWWUcQUCwSdFUyJQUOESpdVKF4RB3deWQCnp+TC7Cx5ZPlGCU6SNtvGArgT+39OwiLu4442S5C7D2HUoY6hf+fDsBT6pWa/sXW8mh9bx69Rvze9748YppkB/TDz49g1vGZplhW7zvXawNqCUTXIMf68nCbc6E+VpYCcy1N0FoZURJbP6TpSbvBkFUFUE+v/8IYlQQGLBk6A0RgpYj1unUlxIiPKfcw4RiLGETjARUOPS0xRwApkuAFQpKbBirNt8IdyWeDk2BxN0XUOKDtGCoD00Rwov2jRCiSL1+I6L8RuK0SNiz0/D0o6XEXO6u6S5eFNgT/yPdeMYjE6vKaoXdgbP6HMTM9PloyF/gghzWt8XxWjxvNbMXK9EWCplmJqMxbFbpZEQ9XNb181Od2vQ7xOxbV+pjY7yOr9kkOirElYh1vSDFG0VA4IFp3guxJHvQf3CfZvtL7vclUG4SBjBUycvIanDFOM6yJYJQF8GhHoAS76aaD1eEGTk7QGxglDqpyY1nr7M7YlCnZWBsIuD6XBcKVEGWMHAItCM6ZhopelwguSnuLYlLQywL166I4UgSR4ZOyEZFyih+dYutLD3OViPTy0QG7JIeTdvTvo/mlnwOwr1e5+wgFrHb/2rzcOb+0gY+DGgbJTN1gcu1XlMeq/3p8w02+CBkqNGDVJafOr5WMUK2vuHQOzzNo2r2VxIQHoAp8coLq6tv4TZmp7mKndrq5IWd2TItK9n02XeZQcLB/DAlCsIuNiBegBlEfQXYZh0LJAgxmyAaO0pdNx2ZZSfQPysA1eM83LKlgkGZgEy+pA+sCZjvLKGfjs1PNxadVBdVaKqtUuI+T4RNI01SFZs6aIn45GTeMwDR5r3j9/6n7bK92PFkIyWpp04L+BIyAOC46GbcrrLondqssZYKTTLiMo2JNyyVZ82gA3fmBSGiE/7cRiI6wMyt+crVGySQmJddQznh0lY1hbsNhaD6ESbSiGJYJloT/TOYFJ4/5KAdxhoHgSj6sa+hDuE5JEzJ+3KYFPSZhxLChz0yaXlGyFGYwrGdM2eLBRQPkU3tBMlEHDlDlWQHqRUowk+x4Z7yIKrCDA/tMBKf60kxtSeVEXuN65Y1gSPqrLUsRybc57911Hb/VYiEme5fv+yuvWa3s4xE9qOpag+vaK2M26mbMse+bFiNHkfL8KTzNGbUAKQcF7jve3VGc/p8kUNk0Ff1+mUuvk/rES9CDMzIJP/JGJMCL5URLmHZ/8JcEpKdEUESIW6RggxfHqsMormiCZoMmsBAtuLEa5JXXITmuSYcm4qi4BaQAFCVRa14BUgF+lK7ohcwwP7hqtMvKUc92w5JS3FMHdryYEFyBKx02jwGaxok13Hlkqg+ShwYo2qhcXTN3mPa9aB32tMZpoaSKovt34Prj1/QaourTy7Xzsei2TMzPpvguAZbbJU23O2arozxoy7UHCLeJ5QkLvZ/EpotUncDLDmkJXV9f+9xdRixWi/gFBXT2dCkLjq2g+WVnC4twju/YacaBvQpSyJQAX58FX0m2wMbhPiKN4fSDF8xi65ZKUaoC2MwAsmRUYyZAMJgmqUgaMZB0wklW5zDxEykwlpizGkEi5hm0J5BYctTFSypNT1wFfKw0sUJ95RWSsgLyCZSJFPOm4vm+dVCRjvt9+T+zE3HuCtYmgAlHj+x4Ju8ApsjPGOl7sanUop2czg78PwU1o/Zp2eXXV76kObztJAi5Ugqk59vTm60hscnCPnYGezZz229ew5P/Sj95ZQbx8qba5rwUjF6S9FJQC/8N0t5wQACOMT/Acy4hikrZlTEEWRJmN03p/AnQglm0YTGiGbemarOZEmmU1gx+SOFXnOInB8LekiaDpGIbF1Ickx8ZLfoikzcPFLwc8uzEsYUfyxYti/TKoSFGiqNFieVBgYmFRYNc/sovt+S+ZMBa0thjVvJUJMAq8qRhmyJrrhrErhaHZgFHfRcgn3TXG1Fv6AzWV/6q+Xh52GGp3yeGdfSb70uMJIzn1pCUgOotP3P+YXa9DGXLb2KMyYlVf0c8fNb1P4igVbAjFKCxwAD7FKAImIYuajWGIaO3C0CSVS4nZrK0jTgIvmYaiZbR0zgKPNdoQgYvsKpUEnimlQPnOOAgr6Tb9LrZx8Ub/lukFeFU1/a0bC1ifsIQl4JHfuYU9KHv6r3yvno+O33c01BXwauM0+XhWvKzm90ukuMHQkGBZxvpe7A9yJmsZmfhvAsRurTGqPncnxwj13eg14sx48dpujvnlYpeM3LyAVXqn/zrIw+23sUc1qSrrTPLcUB8waUXAOgxgiwRZZFgpWkyVVRONC674CaZp6BLFq1hh3dSjXUpgVZAaGSrGNzBejsEFETeaw/kpWX2iWiGpYW6A2Rl7SOhmZwm8GN+TkBXuCEGf1Y8aZm0zIHdt65K2GNXlGzZjVI9J6/NWjECzTpk9pFhpa6oXW6jZli1nqFN8lPw1Hs0quDVfsxGj0F1OCv4bO027YasEk/uAkM/OnkV3xdmOC4HqjoUtctR85L2Sc0YslRIYWaZ5hRZZFiMMPIw67gJTcI8ZrlEJuq6qQPkQHOAIsmaqTEpQFTPalidzMnqvQDk4PjEoqbzED4oXkMBxW34wcN1RoG3/OWzmgG2ynTJmpAEn97wyRl/O7TQFzfWbMaref20U1jyYkx1hYf05WdzFO8OJ/V7NGLqWpo8PS2FLduWaMWrzvOEoBrjvaNmiC2exM+O3ksKTR/MCJ+r8wOlYzafUOkZNR1j03bc3HOAUBjiCiDE7AAXTIjlORMlI0Og4cTywcNwpI1sabi0HmgC+Ey2CSBng5Boyi/ucsTiQmEhymsKpcv8BRdKYdxodBWDgft4NyDvHUUnWoBMrAzI2XnMTNfeKBVOTXRv5DX5d/b3XjUHDuEwUn5vwcEfWnW1j3LurEPsDnzOEtJ76KcG499p8R/NtTfom6KpR0HfOa6bKbVVYccEO2qAFVj/VP/+8M877grSt6Vd/BGPguDwiJgyJict6ClNVBCyPITAUi7Elprx0KOD2SEG1LEsCd0yTGDlaC1F0kCmQKxX3osu411mOSzILbq24+aukUKfrqtcbltBpc55wlp8bxxTIw7D47ng0GoQn//cDDj/gklId12nEpu6xYXAmj6G2w2j5+jkg37ben49dSOUMLitRp6NbtlZ0vw1EjXOp/iiGMBFHndcOSWyofveevYSkKYqsIma0gRnrL1iyZl03htUH/V9wg4wySClJZN7RbhjAKNpJiylDZTw0VTYyMBMo0bQkCne1RitMmJwCKCnlbCBgCwrP2fxA9i7wcfJuKx8lTgnU69i1l4af/zHXrdPxnz2H9ZIrd0ac5VhToip/rdg0vLzGOR9lhLQZ9sBfMt0y0qatp8Zi59I5U89I3O8JcoY1x9SbYfAnx4hgFbfCdZuCduFnbZRkMow2xMoGJSekg18C8JrPr3Dw2hfkvbD04U+NuCbGeWTfUdIw+kiYKK4gXkAg+KgQl2IrQK4V25QYXJYFiWMFGVMqFEyM5DAXWWAlxrCS5pmk6IVj9WNd/l3QdXCPof/pwh87q++y16Pi6rZ/DAtkvGK/72FT9PJ2pEYwGr6nNk5rWpMIgwolbBrvcPFMzBa0NGZ17BQ+Zw9ZinS5hx3+1hqjKiZrwMgJw9LDu1mMxqUNw6IME/WOxBoMc9xHZHWtn0TzWFXvYVUIlt197UiGUsGRpXAbBUDERsE74NK4BoiJ+7oosQnBlDFdSAVSAf5qMglsHIRHwJxHhacpAFUAJ401KOaoJYBRKWj93cAr4j4Wx3tJviggd82fwimpDf9a6Qvlg8vmlbyg9skWjLzqkDdgVOFra4uRG3zczWkG7shZGdtPzwJ5EKU7y4XFK5+dqO5A8+GNhzmqeWHFAPeB+P6og+ubDgle2kPhcwkebYOsgKePS3SKSm/zGfGL471pgho/rHHg8uN48q736uEUI6qUFrE6TGaI0ht4PpmkRSxZK2EaH5AFgUrx0TIipuNhHgVm/oMHLDIAERZbTbIyTc9bVJ1D5UBDzYPGEGvgu4WlR2RXEueJH28gmMzss/8T4MZ5F5vK4onVTonV0W+u5+d5jePSrt5f47wuv169b/Jej6Rplixrn8d+ZGRt2+C1u9E/qhkkr/aVE2E0bhgbMSVBqVAKSBiOOTjfwo9P0gYygI0oISMGa441ShRNU//o43Jtdc3ZbZqSDf4KHKMvbN0f6a1oA3oUu8OdshyNjYzAOy17TSrmegnlpV40RgI3bpV4UJNI0gE5WehT7q/P5xuPBvnVYCEmOobOy2dhI8yXfjSNEo3UcUuLGGsoh2ArfZbrMaqXyAij8eBBdT9R3YC2w8ivjUP5/PCtbgVzt0RlcexwM5u2TcG8I3KO6jHyW76nDfjNqz+FEPSEV8yXsLZFuPr2zZSElNGwCrAKWk7GuhaCYmiS8S+CbQvyXgMF8lqOSjN4Urp1xx45k5KjDRIsjeniQpQNzkZ5Lbi8xGIkHFwnFFTcJgiknMIECvyLw9clFEIprvyGhA2/UJWkqC+r72BtytJdF6NfFL59ei8j0Mlj3iejxF1RwahFjuoRKh9169LV7hR+y9Hweb/uvPC1XsPSJJWVPokdY2RyGVs0bg7K1SgnOJoxah3NcYx8F6hqgK5Pgbx/aFrhk5KeBbWK2b8YEkCMNJnVrif5IsmHzZ9v5gyV6J2/2r1z/iBu+8ZUYR6DbsjBOSpF85jEh3ksEQq4H0yQokwXOC0llBOSBK5cfUEW1BR74nKv3g6WQ07j9zReZdEfvVnbA+sXFMjis+huTaEPe4uQPOat1lI1m8elaYxqfci8en02CUZ1oxCSVwYyli4pKe2z2DEqCFJGNq8LJ8Wo3fW0O0DVOb6TL4C6WHmhRsuiIuXAIwF1hFu1o1wRmoWJzR4fkHwQ9e1yvfoehRNglCelwk3puBrt6pMi4hBhlErS4BTTUQ2BqBY0GqGo2gm6rBzGuAWhnBqLJT5hniT3f9sltd+rqrtxuxLZIyd/W7bPuPTLj98mJXfRBbNoSkv88DEAqFi5pObxbYNRw2g1Pk6MUfU88uJg1jAVhZ61KnaMoGbMtJS9GtePgpYvmAij2sRoxMgpBBjDD9wlf9u0VxQyQK84HpSdiplBMuaaMilK0C1uw7tBf5VKlXHyvLoJWj+jyhC5LnicY5dt1kvT5TgDlicu73zBDU0MG0XBRQzjydHOP9zshQfID48YRRvSQAWqM+c+5df1J6vHKLodTEDxCqtO72EEdf6GP/ggLJJlV6e7+xhqx39hwXiv0rdlQmyaB8iv1m9oE8ep+2zD+Z7/TH9WtRSZ3rgYOx4w0mwp+yfihnUYVcRzPCQbNH1fdVIE1ZfLgxkUPHd1SJY+tk8XLSY1VaSYtK2IWDNJUjUYI3BUGGTNg7vcPkLGa7HhPdeW91rlCfOrgaeHq67ckKJYtC5R0qsYpcnBn5i3Hy3VCuWNYiBf0QOmEInlWuuYm4rBI1ZbiLkCNQfHK9duqzCHABeLXCd/X6fA9HXx94+MvHEHGbkkNzPByTvdE5CgHG5wJsKooRaAV1fnr/I4WW6c59X2H7mP9uS0tKpRm5ViP5f1rGbL9iVBMXBI0PjJ8f4+7TGqXFPdlcJ0HwVFUnjiKD3asQA0QQOvUtZU3MqP4U6MR3NU/8ye6VPn/cl1KhiVKvO50RpXMXKwKVzorriEZnjM748sm4RVpAUxytsv44XSFdUfYqN9S4KsoWJEOxUVslFlrv+Iz8Cvrl+jr9IAtzymOFAhWXRsL5cU/zXqk7cvvrA4et32QkLq2uiPH+P9Yt+ZZoya/Z9gAr9nIoya3yfuQ93DZk6zmC2c2Km8lTMs3TqP+KCJ2/RhbPy+5lhi5U5L6A+A/5An7uLXL9xCZFTbwEWbKH0YDjUpAUlRdM7kNHazC84//bSf73++U6zL3XIbMHLKjkt17FyniK0Vl59D98qcSDOMYigC5qqCBsOlVR6bSDCihvhgvZKoMC4ARcH/QXZxzzLF6TT1/adh3NyaH9K8FlIkoE1CPyg+tNGM3B0lDybd00cd/5T70LF8v9hnn/TCCuwO5nuYHI/ORf0Y1EZ/zXtaxgFstyem7FeRO/tmpTO2zmxdiP1Ky81O27pybhhU5GUyjOoUUQNGpJiPCpWTj575rTmDl3TTlLESkDyOERhuMSukNVOkaeHgJV7BG/t0ESk1xPhrktMGI+R2oV/85ILvit0gS6KmYAswDskDk0okGDzwbyYKEvHYRwKLF2IFVhBjXaVkU+yjd3q0QErguXkTYVTCFlogJo53ybrfX10Mx0rhyp/HF9znfHS+3ZPk5O9ctbiEdbjAQQ9JUJ7TXxMjr/3r5Vddcntv1rQtm9u+GDvfyA5bpsyeUTE9a8SoHqvq9RXQeyVk5QsLtxzsE3HTOjA5MAJK5RCFQeBUsjwIL+32FonaEXulQrv8OjwQonF/LvIpXbAUmKBDVjxz+ZGbJPv7kxgOirYmybj3XEZijal89OBgCqPgQOWAJ7CDHBY6wRRVtrfLPOphjIIACi1xwvrDLcHVkRfTe2GXbK+w7MQp9Janv/j5tTtwjDagHvwkkPAQZMjDMmL1Y9Q8VpMdkfWrWzKvjm/lkdzaZxuWYXPfKcZ+rRgZw5Co0yLTs8beZPWv1x/EcUurPn/it5uK2CpF5rGkJm4vjsqfgqqzZYXf/YqNkyLFS4z066Ve1F2CtMzjmjzV8++ISGGnPT8gbmnpvWf/aDY9oyfFCDrG7CQmEcd0WFxPkthUggalisaJ43C3Hi8A4daEVHfy+9f9N4RpAfZ4QtfBw/7ZHha1dpf/7sBR4oDufmrbASElH/tK8Znj53Bmb+/3/r64hI6KWyn393UwqkWT2h8BuS1pW5ZuULuMxc5TjYyV1pgzXK9tMvEEv918b6VVgfvUKZvHQaVwvVw2jQyuXKMWlZ2qCjLVf8ynp9JxjWHpvu1eAXxgyAstMdU6XBrwqhj2EhYcIs57t1186FZaPE5hiQc1KoEiRVUCwRzRLEcncJtstIdQYnhNSsa77R9c/HqJRBak6LQ0iK9hVHJDJ2rZTB69qIQdOEo39iVNOynueeuXH1+0uapTA/N/+WIQumMlEhQn82EnPSq7gSZ6PyS3c3ba0vXU7qOxC0wrY+cM4axqvf41Y9RmIEPi3vu9gX7JwonMWnM0ZNlcVP5SQoyGlIE5txRfPqRDFmQp2X/qChdLfDtrXD+qYlRyohhxAdOMV2OB3VWPX3jkdhqTSqZSg/19NMtSg319AwN9XTM6uvr7O2Z2d3VMn94xo6e3u2PqTHrBFW/CcDtY1B2MycS6Lii4uPK34pqDT/vhQqyTGKy+tE/DggHSFif+5ZdbI5Fn9QP++j4BkfRLxa+NUdNReb2i9ILgHzyWFbWovUdjF6ct28pa8tnBhEUgG66jIe5ZwyhP3js5K8qpVN9gapurrt0Gd5tgLhzuasFC59pA5pIS8W/bDLwUXunf6jkskhaWJlybqD4v/46DRCoEJUVKI9iV3C3g+K1+8sKjDz1wwV677bTDzrvsvOM2W2y66Q7bbbnxxlvv9N3991uw79577bH7gYcctM8e+51+/X+QsBVCxyngBolSqfI7zb8XFLEIgfvpqdO5xM99XEP+7ARGl0VJ4weZTE7WNUU3eFY95Zl8oUSCFj33f93TUskRCr2bOdk0NTP1w9WxP2Rt2xpKi2dPuGrbND9q91SPEfHu2YVSjMRMbpPfffHez22sBCcme7vFKLNK1QfmLFwZjnhLz5UVi9FZ+aRVDjYIalhzbv7+Cma4YBA1tyk6uIc47wQO2I1iyYe5jJ2uwhDr7mGLcyAiJIoFuIWR5cuWLV38v8WLP/rvBx98gbnApcANi6EL0hQUwokwwi7JcFkfHhBn48eHKHX3bS5hNNjQODqF9UIZHnP++7535QfEX13t6/INYhR9E3FvYnngDOrAglWxKzLprDWcZs/EenNeG65Yf9TW3irrOm6UdeYHzti5lqUk+M0u+YQsPgOrxVD9UzYwtpzTIYqJrBbP/H6UYJrnYzsLWpJVE3P+GbWPKuGupxA7IVUodk1Gq35TbRTrfrdqpMDjjCojAkohNh/AYLNTKjllqxzxQ3dirl37vfHvD8kqnxTe2i8uDBwDmJfIH+I6xmIVlevSt0gM9CRVE+Z3sjd1wNN5kDjwpUJnrFrHooWnTcC9m583vx74twxhTSc2teei2GVpO21kTOqXASlUuhZNlAlRN98ddzyWFhFnuM57dk6mhG1OeB3m8e3z2VSyK33qa44TXDN7QDPEAelnS4rO2Aeuv2JhoteYu7M1uPtTxBtFreOCz+iV6pH4KhiNQwFYlNEopyo6pXH3ynPcr4YReAOYTvzI5rRG/dwJ3MKLew2aGmPo6b6+XS6/+bRNhF5KVM20aSRnzLt6FQG/vVjEYtleJTTWPGRfDyM3vGs+kGNbSX333diluUwajFP8TOwruaackwb7GD1E/+CbR46TjG1OeAwUhVe4alZ/9+wLPwOLQ5acoYOJ1fp/+olHRq5d8GcSPL97X8+GR+9BzfjuQzAaAYgAmAjiuHUj1YRR01g2Y+REMOHrbt3L1QBP9KwZkYkPoPauQz49ETy7+ElgcMh1BmNYFAgOdcDjfrjsmT/uN0wlgdUrWaV/0+uLQDCwPF91ze+bOlxy76airlpWavuXYpfksuArWQNnAaudJAeyGvRrOsqepe/d9f3d//ga+LGgwb1rleEbPguwzln455yeEhOJn39M8uQf83vmXrb0y7t36OZ2+8Mvhmdsd08eLAzo/6IT+pVxb57XrfO9Wde5bq3BRiRn4xHaupPWmMVXd8AwkM9OVQRD6jsTZjf5PTAeS9D4xH4vga0LSsGy+07fZyNqcGavafXveE8RG9sHTgO/+yYOz7tzEzVrm1lqm6djF+UwTdDqPXsULqiV2lWvfdy4tn4Z7qHy3JtueBe0nFvwxork/huLRUIKBbC32wlDUnfPjz9wgxVXbsGyonbh/1adbsTVkx4+jV1n67tCp1R0wfKXZ/pajmbDqI/r20oOiBsFjSrYViVo7VHywcX9zy9EXjVFaiEpecuOFVWszEHv+ZDr54t5MHme++Wdx2yxocSIKWHbJ4pkVZG4X4l3rxVGzl2byZm0laG3fSJ2QRYrlltd56zC/WwtZTSah6fyelB9H0UMDEAB7DV4fA5mnxUCsgr3iby7H671zPjhR0G4/AI9ZWsKb57x2v27Jzn9hOvOsmZsffOXWOQ+8EvNQ183NdqGINyGp9442ahYHrfiI1TCSWuPEchE+AcGu0MlMtcCVXxwB1qxJF0wrywELqqJoovJPIWP7zltJ43jk7s9gnSy+I1j5HgPbcNrtm0z2z0aW5izMmnJ6DwvH91oMzesG6sGzlCp5uT55Wh9kfjYEgTLoy0vkTEXoyjOxVK/Rg8c9bbjffmbXEozLUmjpCMeOZNjqMRpL/1pk6npP30aBqOuh7vv20tR5RqqXLkJI2ccpwpLbzA+iNb4+xNx7drvlF9fDWz+9MGMpLKde79AyKc/0xmsYMhaV+H2l5ECbnd3ce9aGL5/qtqvztznbiAOxYa4Xf2xJu49EUd3/cd2FFTLMOltH4z9OmNm0rw88wKHYPrf5HnJDf7w+M2FYUQHSaHoOZjkCb6i64Sg6MLbNjHYRN+Cd0j43xNnqQorGUJGE9j9T9skKaf4G9/98/Yzhm5YDBYsyPuV1I+vipFXSfXEd53xSKxby7VvxmZNGBGg0yewaZtnZp7nk9W3zB0ULMky+M7jvyBjWLe55JYwFFEKfLL4gnm0OG2zO/MAWP18rsfq62IUOA/tqNi2ZFJb3Rc7d5aWAVHuvKzkFzFS2JYbtovXlc+rTdnyKeOP3mpCnvo+o3BdR75FyMcny/0dg0oyrisKy6S323UjnqW2++eyWzLUvFvyBQKemVP0IwvWzBUq/K6suibjEuXXa3xw/Pm4gFXGrYWDlykHSEJYwNWjAJT0mYJkCj27vk78O7fFcoZYQ7J/8weJG/hOheMXS9gL4Ir5jNbxg3fJWEtN7ao8jPtN9Y9VStyuvsN4rlzJu2c7MaMoKrPh/bFzhrSMKad7r/RBllv9o4kwqr3fOHUqGAVk9WFdqekzTv204JAHt54547hHnv/9hpwpD5tJa/c95ggSt8/zX/7K7Nnuzw8/8Pg7nktWFTDhrnXs6zDyKk7uV8eoIjnNGLkVWkiwixoZBUoQnCYZOWadPy4lLx+GVVowXVyX+T9hkmrJHXfDPLfghmT5mSYfn3YZaIIKRs1DVfGb6h+bpagtRsFju/KmJFuMfVvsrKwO5Dvbf10QYdQ69l8Jo6ByAWT0D5nevu8+DkLiOjclppz8SuDfs5OkihmTFjfaYras9w+evOT9Qwe7zWF73lEvu2EpIE7rokEVI69OEbqtGK3pmIgzVud1aQxJ94k3AgU4Q2TUmd95k+RPywlRAouiKHbPIR+HjlNVtHCDgBI5j0lw7G2ErPKqcuQ1DFZtBGuP4+w48Nv4vFVsyat7caqkpDnxxtgZGSOXMbM9fwWz0tSnck0YNd5t9ZXyBTy3+brWeSMB7twJftF/9AeEvH6sIiUERjB0npVMXe+3Lx15doGY0qykcPSHYA7zLmmxF+1128QYNYhbI0YTfKI8wwnucv/slKlXAzM9XpL5mdcud27OUtjoShAlgZPZ4QdIMFrNB8wT7OQ9crgobrDXKyWM35flon40JsRobRggeXcBoxmGLQs3xk7NZobSptXzD+LX53s3jkYrLpNgFP1Z3E86cQlZQQrgvLqH/vzNEf+V061ei+GxZbUkCMNGVo5v+1T4xDaDiqny9sLPgQwGFao9MVduNzsa35/k8xN9Mqq76JH3z0qsd40Tkv3X6Vh3n5fI81smaDkq0yVxNK/3XIVAVj6CDCskd27Rm1L/CROj2G582mFUeXXNGL3/A8awrbTG3hI7OZfLWYbVdzfB9aO1xqj5CBo/5F9x9LP+KPi0JA9k775PxshjeysyqHXsGiFpmpKZZcoCc+yi/F/3MbicPWhfCcbamTRqU6P+wSQnTYLRZNdfCpz8OUp/763EfeGH8lZHP+UtOiGVHG/OJ/OMwk89Z4kbVtdSwG0vkRWHU9zAMUuw1KjfNESTYjTeIXuyjFM3eGcXxrYsWxj4R+ykoeGsYVrd95LIm2jl3g3fPrGOGX9z/PTgs6XonfremEdG0FdaeoLEZvWUoHCsqIiCouU0WRm0z1wSPr6XyOvczC2vWRUUwgnXZSu/EkxwFc3YNHB1r37Vc/z1pvOBL3y4VWLugDUsfP+R5UuXFsm5Nj2APeOw9yLPakz3Tq9WMIp4nUf8u7agE7kHfDICzkP90SQm9b/cmGfXelRy5ZzwvR2EjG4ZTP8/YycPDad1O9NxN9BPL2yzvtEeo2Y7Mf5mJSgSRBsWi2EpjLgaWX6OwVmsqBmypmIdU9UQZEsSBnKPlIL7dkronDY49ybslDQRt67YjYa6eV8BI7eB1df5S+PnFwL3vlmSIdPrL3iOBOCPv7wNxXGKEPUhjYrCpjofDgrjn4IjDMhHP+aYjmOWOr5Tk6PJchwjjOr9oTYar4oR+XAHOafZhsg8FDt6OGOomfTU+4FVBn5Qx6L8djlItTttfN68hlCJZqKuC/wVJ3ASpw0kWCrJ9SeYDPZfkznFTk5f8CIJLps7g5W16XPudh249JJfzvmYCKt6XHzc49AwZ+of622445atUfP34uu4yDQa+D/HXOT1934dxp+Eqw/WOZkTVEXH1sIcr/DJrnNWlcKSE/0m+EbuJz83pYT8BIn6GDb7LHUi1VAdo55bNOLX+PkieX97Tc0aOic+GDsil9aVTKbjX1jEs/mTLf18KtzSq/8tr3bzLWOQD4gXLPup1LXujJRiJeaKlDBLSNKWLKoib6kD0098cazwu+yAlFOmzr/Lw9akDikWJpGnJoycCTBq8Komxqgc4AC5Id5x8aSy/rwn4K8xJzxP4rN8ysKd0Lqt8LKYZb71o/fHil6hCMoi9L548elDxITYe9LHxMGmrRPRgJrsfzWMSuTZTWTT0jVOeRgwyhhyuoxR1btp/cGaJm3RtbWx8NuMackthSeqsU0fePO5l5999OmHb3ns4SM2GUqleN2U9AyT6PvhO753vsomtFznRo+C1giKYWEyVtAIkjMhBfQbrqYcTWg9K6p85peK4J0eHB/qGnoWuDewlwc3V0SQooxkq5ivLMgzGXnH61fgvljijuYXP33KDvF+jR3c8Q3ccuc0EYUmjCY66q+05T3/niEhLcsaZzwROzyX0QXD3AB0XSUlv93n1orTt8EoHCOksNf02U8DW/VWg1NBiv/cRVFZQUWWJyfZ/hnHLg6XXpWTUwo/bZuHCSaUlNZcE6A29hPS7IaLmQRKL9J2weM7xafHXyFYJdlxFjC6boABzfCqIaUS/R37X3znG8uwv07RH3v9r0fOHuiXJYYyn8GVUbBGdXbwm8EoCG/LcDYr6lzm2dhPbFvjNWP9e51JMVpb76tlDGHikTmZ+/LgomJbFu+LP26dkYUhDhtCqIrBcdOoS5cG7l82TA3q0tTt7g0xZeQbw2iNaxJwTfkiaLrS3+dOmSE/54KnQ/KlH2scdt1UrRTfP2NK9+anX/9+qYR5uGTlczedsws9s7+jNy7M++5DYegWsZzzhBhNNm6V19u+T+6ZxdssDNDQS7EfW5m0aqenPuBFmwYmltq6SFPzCXXPm8fACQtF8t3rCYbE0Zd/8FB+SndP73SKS8tJmpGsONWv/w2m7hlpxdDYns2eAPIUFNcq764WAW8Xx147jBxkKL47drn87fVTz6KcjxH/NLVL1kDObZFbP7X7wlv+vSQAMAlZ9tilR23NDNCJvn5l3o+ueI+QPDj+wG/Cqpr/pjByyb/mgqI1THbWq7Efm7khK5ed/hDYq7ASCWsXMy+PSuWPKgeuv7bq0zq/A2hd/jMgAQWg4aRwenZwpzPPOenMw/dLp6nBbbdmegwhxWhPFN1VZ5o8rRjTf/AFFiUma4o3NEDUZu3B9xvXOWpj1fi9hag76NjSLVK92RdGiJsvkeItczlL0RQtNSW24a/+8vJYgMAFX96z8Ge7qylsT9un7HLKf1eSEJtKN270botENSzsN/oO9Vi1rB8Fj82TM1nVYma9HjtIS+eMtDXtIT+qoVGFqC1GtTFofb2Cbu15+bViQJYRH/tuhPftPf+Pt735ychnny16dEumf8sH7ttXpu0hsWu3d0hYOomT4xll3TdI0SGj/1eMmjlDbawavxekADueu4tHcCtv6AQkuFTnGU1kBtdJnv3Am0td3AbrvnbjLw7aTO6lDKmrc+5e+14EtALOXQ33BNzfjzLGJgKpLnT/FTAKvSdnK9lhwaaHX4/9QDYzOTsde871HT+sse/qnv/KD9Vx1yavPcK9ed2nyWy7TujcsODwh5ZjArFDlv2S6dnpCdd552Balwym66fvu+SFLUTRTq/znoemy81HzUwdmOchKRVDxx237i04lX933M1ZY25W82PRw2XVEGtdE88loe8tBJ5gzozRey389+fgKIVF//0/n7qjmaB4mooPzDnwhFuWkbBc16HGlVtqRLf6ReWZPw5CdT2pmXNH9xngdT1lGBnT1ATtw9ieqpXJWul1ngaxras/2QYjb1zB1/9uFas2Y9NwjlNa/teXHvncI8EqYHorfp369h6PgWEsPX2YrORyyYGT777r4T2EtCZ/+78hWUWiNV1wlnAIgTihRvHGE34mwihafv3KGPlFZAJAo4JSAbhD8fqN6P7+9WK7P/DyJyW40LD4zu8O2tbUe1MbxCl21k4nPfw5eHzj9ZTr/MaKBNRj1BCPa8Yoshrt1gTHazaG5DFDt3XVlJT/xfYy0mnbsNd5bDQkntNivyq/WBuecQSrMhT4E1jm6jVHB8k/jxmyQQGk6H+n2LGdwQCOwPD8Z08WeC7VOdBBDYi2LHRf9I4brMTi36v8vI8NWYu4D6aymD7REWH0lZK0ygduCQsKY+4qrJTsvLZtX//g+szCjz723SJc3LPn/mB7lVdYXuro2/aAc+54BjMvQCMWVtewqIxF3V7i6u23HhWMgglCqtWRDe/SFFOTTJH/KLa3hU3Q7G89ma/qktYP1ghS08tNWr8ZotozLL0cuPliEQzT8lPsKdl/YZqUA1P3nz+wZCNtC8MckPHsLKpTnH/sxYvy2OWcrHZwC0zoYys8TIZtrTdXD9PXgAjGHLM4QKEWQLrPFb+1wfpb3TeyrECAjr9y3k6zuASVGuydmtx+33Oe/J+HOZuY/YQbp1rGoHFcmoex6tZUMJqwh2L5C0rhPzUJPEidTy6K7WNnTV21vv1i6Bf9cEKMmn+3/snaYBSOuoGDwx6Sz37Ld2WvLYRuAP4fjMYT+9OSLKq5NJ2kFUFWlIGZ02LrCSdf8Pm74FHCZaFaiUo8B5Nh9LUg8gLc6+/DBCqOvbbL9Kkx/tbPXeKFzhPHb6hngGTPnN6p7nfetY9/gM5DEfecE390rN04tLnreoxqPHiNGEUfDf9lSqqq6Hz/J7F97YyuKdb6b5JgbLynfNPX1/yMqL1K4/VMhFFzeLqIiSWB44b50mEdG+g3hzD6BcfxS2EY3rs9bxsKJw7+eMccT68b74vTqdRg37emdG956D8+RluOSwdgMCbZf1efZvdVDmwZXBwDsvT5ob0zErErSzCJ/vfbvUSZGZDpnvU6dzzp+vtfW14ieRQ0mFdhwceiSM11lfx6/7H27ZNi5Pt+a+Q7qJRDIM/Igqbpltz7eWxfK62rir3eqyTa41n5jfo9/2XGUMcg6/JsgvL5LesxLeBFZfjHQFtcn9Z2u94nY24I+BRLHjC9O1k1oxuc8FghfOTWBTsLPRt09qSMnEpRbBez8ckvgMIrYnmbVlpX4/rlfK015ma1cHQsUknIkuc3miFQF4L//PAdP5zRnxBSQud60+ccdsNzSzFZGHvDwgz24XqxpLVTCJu/veo/1p65bTRS1R5VnrZfC/JAsl8cpA3sDtT7JWBkI0bffqYUoCIpk7nGugxREfLxJCdvfNdWFcvx8yfAqPqcACWJ4nDhKzc98CJ4HB5uP4KJiVsnFnGmamtyx4Ffgi4EcvXhnZt1xmJTpyc5HpvomRsfeR1MZXgrmHjssYiM/9UxCoABlMg7pzFxfaOnlz+6q9rflVA1jt3gWwN73vPaIp/g7upiWAQ97Y3i0lsJTAKpxUHcpu+vYVTLQ58Io8r4tWLkw5R+o5sysXN3z/LYAj6ra8ZQx3P/j7q3ALejOP/HT0ux5Oa6HbvHz/qec2+CE9xdgrsGKxRp0OC0/SLFKYUiLVUoUkqhxYu7QwhN8IQkxG7ukbXZ+c+756wfu8kNv+c/z5Ocu7uzszPvZ+R9Z14ha5GMZBfv6uAlvZ3CrIBVV8+5kiOfdR8YTrn6oilnabCpcF33MCck8ukfXb9MAtdASMJoyX9u2rktsMEGHQk+O5RiNjrs1k/ISDe8k+mojDUFooCCXhz4yaoYXgBbAc44gA3QpbICS03J8FyiGfq0qmEJY0w4KmEpSUa5TPh7tPy1LQYSyY133zY5+ceDcVHoC2yY/NWrn30F8ScMSqvG2YaqmROqotr2RhYJKmeQSlVx15aXKr82vdz3bUSdz0GnZVF3CgK3xDdUAkekBIpIsZNfItkVZCpIW/OsY+y6Maoxnak15lcH5pYIrFr3VUIrCb+TDXHZrMCLqQ1vAcs8CXTGcVEpL377/h2pSet0pZPd4ZCw5V4n3valqoP8WNTJUoa1kmTYbIBFmOFPEWyByBX5k6x1IEUSqQe+Q35LZYMxhMnK6IeEzyzrYyomMtCXVw8MxDhBYNND0US47Ufr7f7n+YsXYjLvgXGU4uyDFkbVzQNrOFgrtFuyd2CkNsFIdWOk4O+6KZ4VqaH15cDJfJ7mc2Lb82QtUvSq+rRzLazNp9TAyAuPe5y5wbSuYZf7wrZgVIBopLlo1zN4OSYMxtKViNCIAPXNgrev2W6oZ3J7H903Jcrtd8wNb68AzleXigpsAStkvIBLQ0JyqTKUpCJhwNQyIoNEkQsQ0oNAV4T+TjKXYKU1FmyyDpUkvYi/fmGXUDBBMXkmHuuftEFg178tAFdTYFWky1anNZ2DKU45TLF1A7QqTg58PH21Ln1qY6TqX03JiCxLxzaUA6eLUxmG53qe0RUIOW6T2/6W3VHctK/5Uc8zCyN7PCnO9QKhQoFrO/qUWVunWZ5Kh2JzCUMOhwVIWwX2xUTSXzz/g8dv3Lp/3cmDA53JPn73oy79+4fgalKBXl4R2MFtKwwjiawVoCZYJkOLgKdD4PEymPbpMNYgowJWmOVSqYhHCZtYwHNm98QyXXQ6Hu4Pdk7e/WHYLMSFMpZLJYR9JmpVbKyzX2vacejV1aZMPXo5OUEXZtrnG6YEgkyqDQVOyuSZVJYJPUXGkKwr9ptujLxBrxsMncYYVWCyWj6moj/mrsf4+5upzFAqQ/ex84oQPgCNKaChK6kynGNry99+9NIDqZ+0D6aGwv2JzWacd8uLsEkByxP5CIKTQRgehMFXNUPChHMdrIP8qwEjBoKZwdYa+iTwq8PitvLZk0L9m8a5UHtnP3XcU6MACwRrBEfsuiZplamySjmr3quLUT2UrLVFdY2jtmyOF/j0FBQ4JZ3jhhKp6BNYsvRbkDVoHbx4pds37BmOHlfjlnHb5AtN6LDy7ibXIvz9I3TfMC1GspkecbFsWPfj0lgRNjo1tVQm5MWL3v7PA7cfHu4fDEaDHcH4vpfd+rs/P/Tw08+/+MJz/33lzY8++WzeF18t/G6sVJSQWiwunv/ZN9/N//jj99566903/vvim598/P5br7zw/PMvP//8S6+89OLLLzzy1qtLX7811xVP9ceH+rc+5wOMVxGhDfbAyaAsyyVULmFkbaBXm1INz6dYfvVcC3YDjJrf92CEv+mkc0QuSrZpgXOYvJhMx0IPYbCLV0ytBSd5Ddgcc2atb6oeONz5LB0qa1iZo6tc+PVlRDy5fWpyIJoIRSMM0z3t+aVEXlQRYQTI9FSGtQEVIco2lle8c9+l+zHBvvbeUGSguztCCQxLJ0MDwWgsGgpGIqGBnp72tq6OyVOi/QND4MNDJDzrVHFki5133XWn7bfbYec9d91lz3323HOvXXfYYofrd+/ojARDiWk/m49ALDXcBhQLstGRIIATBEOrNgU5ujpY22p2Ox0/Nr1rn+3UO5ergZH+TQedY1k21aYHzuPEHMPF+/4Ch5/YOhdCXoyQqjXCyMTClhDc96HVznMNczzh0YewUn6HICQefeJPeyiWyka69niyQCR6iH0Mds9asaxJqCjBVpKKlr53/41nb0dFI7FUfKCnLzY0FB4cjCaig/2hRCY1lElFBofi8TRLJYeisRSVCQ/GYgP94Lw9GhwMx4YGByJD4WB4IB7q7Brs7w3ltrkHVJEIHJoMSxfwgpIM2kwSKGOYEFUYasXGSDPnF3O+qfQ8k/deU4yQ/lUHM8zRIt2FAxdEh4UcnYneQ+ZrSfPtlTtLqJecz522JU79Nvt55Q1rfcJFQo75h0aTV+r4uzyVZtP0YNtP0sc8DkEXR1ERdjtLBVwiy36Z8OUIDnqWPHvHmXtme/sGBwYi0UhwYDASiwz0DQYHQvHB+GBfPNzVH+6d0tbZ3b7h+j+e3P6T9drXn9Q70N61fn8oHouyQiLFMVwykYmmtzvnOR0sNuxTd9UxaFzyoVZBB+kqOLjDJdjbKlq6+P6+Wa8nu+nrTIav6Wo/VvCcfpaIsFw6qAfOjYjcsMDF7iGrq+wvY/wYqV65qiFGRR02WvEnB3XeoaN/92cy4aFUjGJC63cNX7MCdmBLZQ2ifWK5qGG1uAqBfxPSnUpv337mETMOOHifffbcZbutttp6k2GezcSGkiPD0a5QdIjbcYvhqdseeNKZ55128knHn/Sz08856dDDz5x5zL7bZDPZYELMZOKhzKZ737aMcG8I/AU6rAitdrvbYWBUaR7IZNpKjIxwGRV6VfP7UGodI6NLW3KUguYMZCiOFbIRHLg4lSfiEZ+6F+QH/6uuOqvWVOWZfZtjVy9BlDtEOOYPdr8bLTyrE1zYUpEknaBSQ/3s5SuB1cTAD0sw0RAODw78FInwajJh+cZWLIdVRNeBV0fAfmN4gtVVxfKqZYsXffft159/v+yLj+Z++cVnc9+fs3ThnGd/NpXiM4nB/kFhj6veLqqAEGxSWTU2/nMwsU6MqntORuRlYGtWaaW6/tCb3ffnc/7CaevccCzNs3w2jgOXs8OCINDZP2hN/XtbrXAwCOaeqheXVvCBRAha0nFZKXz6Nn4inj7i7DM2S6TZ2Eguw6RCk9vFmyG2C1ZGNTLHlAslVTc8zZTL4H9GJWuWolU80ejAchOsdIMj1/SqAxRFgo0hMNsBRvzLf12+NU2nEv2dWx/+l28LZOpUCIcADv1dGrp2S1y8rYERBgGfDLyy9vWHHy/VcW1qjT9ZX6wmHX0Wi6RFjk2n9cAFtCgKOYq+rzFG9Uqz91T9OVrBSFJgWwHpZNWef85un2Flxc2pFB1OdrT3bPjjwUSwPX/2R4aPrcIYEMRwMQQMWAm0Q6RyyVigJcPADqoBPvpLEmhsG1ttYOtekMmwIsvH2Id3HbM5FYklu6j9zvjjMiJ9ScUS7FFIECvHX1/jjuK+b+w1k6GkYeWJw7ff5S+a215iDZOTsrr+aSyUETgqwaDAuQyfz42kmT+BZrkfoxpHUS7A1xQjXIIlh9C4NPbBIR/goopfTxKmrG/T9/V3T+n60Qb94Qg74665wEAUVykaoT9ZsJVykci3BhKGJxqAgmBEWDIyWMikp8rlQhlYJ6kEZ04g4krPnrHvZrG+SP/glsf+Zi6ZPwkfQuY5zXD2ozmsN6sMQ6VBDl+c5rhXDZMB9P42nZ35edhNHNU/sTU6bq2Fknk+p+kfRMI0y2bjOS1wgcCP5IcTzJ8hxA+qYZve/CPeceq8702WvFT9JWPBmJwIs/Tg67pOUPhvjMn28u8Stqnw4dVDk/uiHeH0ZrM+GDXOeeAE1PCKBieihMuSKw63gd1CxpYquA6TDM4XZjsEntPIK5/97citB2LRgei0k6/493ewZpUU4OmNPSdyAZY4WkUmtRuEXBhVWyNpGuHMldFHE5H4xbhcrqln6MYIua/d9HXkszkOWDvwu8EhgWap+FQtcD7HDOdG4gQjBH7yf2iMZLBSAG87+tgYRmWkSw9m6VTqCTIFYoSXff63vVPr9cZC1KYzbiG9VgazZmSAAusQqGvJhjc0Tara8MsSuFrTqkHcFOAIRx87e9dcf3CD7vB2s//5LUYlgo4hnhKsCmUZuA6tUMkN9TJW2IoGv+bVGyR54OxeL3xzyFD/xl+reg39w9XGyHxilKPit4OJYZpjkhujwOx4luXFBPVnCJrbyIdXDR7bKRd78ls8ZDWfeTBl8d4VfSIrfwEYJVTW5SUXsInwvoQ/W/rK3bc8oI59/9Shmfb2cCjM7nLRKwom9FHAbzNsYRM2wDiTAooCURVDZV4qgSYubLgSdlHHX/7lsBwVj7S1DR166zOLwTsobPKo6v9ewmW04B/3P/jkYqzqirs9tp6ct8/hUVgL5SdDsc4jJQgp5ump9vvuea4GPSu8tlMHDDnyobciWYHLZ2Ob48AvGF4QxATzJwjAZNerKUZqixhV89kapdX3KhhZbYDTcESY69JfNx5M9+6p6KvuGugb2hlkkEWvXjX1xz39kUhsu7Ove52MDLKEFUtYLxRksHk0gqyjCh+ng0KGjopjpVXgAQyvfO3cXdOD4VBHF3Pq/Z/BXIlLK8GTZPnNs/YhJb2TnzwpfkuJcJe2NoK7vV6MyGKklPC3Z8YS6cdV5H/Dwqhys1GfN+UhAx03703eR6+E0jwj8snpOPB/Qk7ghLjwZ0Khhqy8pUfnAMrGqEZ77HYp1h/2lp0jTxUjLMl49PFMx8bJjn2R+uGuHNV/JKEn4b1K7z58LDMpmAqGqd1/9pcFBAjCApdVkG3ACSQZPxL4+NcJ40FqWTZWOCJVvTRr560yA4P93enD7n16EWgVIQQTqoq/+vOx8Z3I5/6TiYZ6LyeMi61T0wQjmUhoqvbvfKJvX2Tw9HXeaFEssvu+78l/Q2mB4XPJbXDgSi4nsHwifx/W6unlOctzj6YWMarysS71Ks2NEXg9L2nFBzKDgtjXdSwq/CmeTGdOKyngxksqa/Nfu/NIpncg2tEjHHPj0wvhVEJWigXD6EEm44dwEiUJ+LwihJ1Vy+9ev2M6k4oEY+uvn7vgha9XFuFQQiJ8HMm08unT0gPd+5NB+19x3cHU9So25bva+tjO9iuYfOCL82OpxB1koEo1qG2meqd6leQwI6qZDenPRrN5luXjO+iBy9h8js+lhTvBR01jP5BOjNz1cs6RTghcI1h1pipA1nuKLhHJ86vzg5lYNpz7M35jNyodyt5P+K6x13937e+eL0ilBc9cuGl7V08kmtj6jFueXkIEIF0vlSHkF2guGNOnWsKFcuGZMzaJhWORSCLc2d6+9x/eWQgO3HFpFRFrVPjIzdsN9oRDF5KrhVcdcMystyGOiVnPZhipSMLqP7dMpk/40jDcdT/15a5Ly0bfMZL+nziVY2gqujsOXM4IPCem+dtgKmhhHFX/rHyoRYyQzZrWwwj8xiG86j/bReP9qVtw8Y+JTKrvxBVKUXlpv3Q0xe31xyUaGn3xxj2G1u+IhPqonS56+I1vSnJRhj09cCCnI2ls5ZKv/3PFTrHO3lg6nRyKtAXylz4/T8cVZysaRgVZxktfPJMmGUKHzSVMEnkVjvoKSLbrWZviVtt0Vfn6koHExk8h2O2V3U/duRuNpDoYOfrsY7EUT1FUdF8cuCJLUxSf5G8hwgm2+RQfD645RDvNUuqyMPLa5Jtbx/Z5lKpYAqJxnmRYotr1IwUQcQb/Y5c25k9kEtoslAyegbCu4YdjYYaJR3L7Xj8XySveeuD8rRN9kwfbw8P7n3vNb+774/0P/ePfzzz1rxdef/1fNx6b75zS2R3m8vHOddZrm3rRYx8sIcwAbAgquDAGO3nam1fsmAmHunp2eJWwtwVZJ+OQLGKuc7OGGIFi8/M793KzRgmtXL4z3HMlqmPTUgsv53xj0RE/Eh2iKYYb2k8LXAWRVYQMf70OzhR8ODuvnfy/jUkTjGyuv2oLUsEIVTCyylN0MpD0EsKvH3ubrMu3xuKT9/yUZEArbulhmTSfToZSO1/wNBFPvnvm9+dv1N8XGuwPBbs7enu72jv7etqmdHdPae8LhZj4QO8GgY5tz3/6m2+XwTpVhg1QiYh+cAax8M+HJKZ09wbFQ5+XcVkCX1swfIGTcLWnPu8NSh9/G4pv9QIuweDzzXUWRup4MUIuOiL8UDicpflcdN9y4NoRLssKTPYGQiVdMVm7urFhnOWqHrsbZ5KtvX53mx1ZDN5TkqsMhXn+YmyNvnvIUNtunxL+WZJfOyCUpBgqlaXo/sTmJ8y+5Zon8bePXrn30EAsApEQo+lk72AqOhSLRaORYN+6/T25M58alUoyeD9EahE8746psBWpjr5y7kg7c+pFs6+7Z061s7jkvSrP7LDpMe67LNIJ6/3Z6bGu0+321KaPn17ufN7zJi+9kf5AOM1QOWrokELgMo5lxTzH3ARCs4LHiZFWDyOzAs0wqvhNcGIEOotPbtm+9+sqRJVED28SpYXhJDWUzieSwd4hOnYB6fqjb/7mxOkck2LYTGZgwz4q1RdPBbv7hxI/f75MRFsslcEauUSkJwxeY7CuLnvjlpN3S60vXPs5WcIkbMsz7gq75T1TT8vOR1avJzftpW5fY4xsEtXESNUfTHICxWWHjigEzs2wwsgIy96igXm0NY6af7PGZODAAHnKqYmRja19X4GD1keHN/8nxlqxJONrg3ExnWazqTjL5uhUKDLpDJDvy3jsv7+75uKrfvGLK846YdYvL7/l3nt/8/vXxmDrT5MKmm4o20kQpqIEXks+vXHmtplIsJ/+xTdEFlN1yWyAHyPV0Tircjavo0u3d/bt/4EjEOFqpUpb6z9X8AMZQaQYJnTwksCsFCMO57LUzYRnQLJPPm78lTrftp/4MHJkUT2XRiLTU7m06j/HPIRkmYwF/T8HhvoioXAyzMZDoe72/mC8Z5ZquDbCcEQBp3saQQEVwT0w4e8KklHwGFhZIB0Zc+cXf/v5nmxfONy+fu7qb7FalMewr8/4a1K5U/3f4lOx9NWsttzNDSjQWnJRqUZC+A9ximM4oW+fzwMXpGle5DPJG0HNQlZXFyNvnIXKFO4ux0cL4z03aQqGPg4eJYOJiK8KvnVKW1jcRBzI9GyQ2uO447YLxgeO/2xUlqQFC0aJYAr7clBEGTYbYP4gHJrhWQ7ryDB2woufv/qAfCKaiFIb7fnT+0aVYkXnqBaF3AhV/keeUYX1p6d3HDrHd7bn6ZsNqebsn/XyYXxHNEMw4vsO/ipwSZZmeZ6K3aDD1uI4MHJPd36MTC119wsIaS5iVK+tW4SbLZeIGKMXdRnJ+JOZQ798Z95H19BTwkc/9N6CORfksrGpx5z683Nnn3PmRbd+AM5yCXcgl2WCkSwVCrI6hle9evvpMw44+MijDz3gkGNm7DItEooOhJPnPfbMa3MXy7hAWAgj9kClSt762R28ilG1vuavVLq2I3ET9sUuWC2MasSLteiJb41TIsswwZOWBK6kGYblmNiNusHVmRj5dYxqf67uXntVPnA+r+RHLoy06lAyeXIiz5BleUxRIKBXmQz4c5ZhpN0WX/eot9WxEn5xx2Q2EekLRtvCA5O7DnoNE160LMuSCjr3xjn5iheP7ukc7BkATa5oLBuLRqJUtIO+8guIY41BpkFl3a6RDyPXaLc7q1lv+Y09Bk74wDhSVJ0nCs0wqiGbuL7voze+IQEY8YMnLQj8kmNpmqVJ39BlXUWtYuSTf/wYVYTWphiZp1sVjMAeSyXyCoyoAv7u0gsWozL+fMbkI18FAbv83z027AkPxaOh2GBXrHPdQ15YBayhZgSwJu0e/frPe0WDSYGh6USKFZlUIhMJh/rXSV35LZg7lTVJAuUvItmYbJsXo+rxgI8jMOuNfxPc5nHw2FAx/V99jGrIn2756JpISuC44e7DPglcSnNcejgbuYV0V8cOvZ9nNq8rv17/Atb9Sle0ZdOqXwfT7sisqWnjXu8cSgWlgcJH/5oLBz53pHZ9YykZArq86NYZu+1LtUWGdj74gEN32WSz4//+1KcL/vfl4s8Wlb5c8M1712/W3RtPpyhGSNBsIslQmUh3etu9TvjzguqHFbPeDmQqZwSGLYyjvZXaWO1WYNuHyALzTwj9ahUZ4F4M3CjVjz1az07Lbn+FTki/PJLNMSLTd+i8wIUUx2eH6aHfEl5Hd/hnqIORCb157mFeu2dYu384fW+4MFLscvwYGZbeZN1ExTIuai/vvNuTyxVDw05b+PE7z1y78aQDnvhk3rz3Xnzg78dvvfcZp5x40mH3PHTcVkz7OkOxeCpB+l9a4ONClIyl8NFPzPnf/OWWEalVbydtNQ359AJdGGkIovnKZC37Y+7wNxEueCFyYNUEI7UZRlUy6VfGCEaCEDp4buB8mhfoYSZ+N67Ed/IMV+/4NUtxztqV6+oMiyokdtTJzuV4x2W/pDjrWC2HsGxl6LpIl67c8f6CoWMCUXyJALr4xsw5CzGYa6rljw9tnzJ5UnfbrA+vG+nKUlmWT2Y35RIbRTZJ9A1mWarrkjHYB9RVHxEc7VGtcaBZ52QWRpX6KITXl8v4lb3FB1VdBhUyL4/UWjLb67/voTb+VSorMIIY2ufdwIWCILA5JvJ7w1yxZpn+NtmjutlMrBoMuC1hON7x0Mj9NUMZXifT2xh+6tjfliSIawl2+uoYYSm+vuSmRYUS6Ghh9aZsiCNQXI2lv2yWZONxjmLETCw+eNHFwQibG+q4SpFKhKdw9ola7akSz9bV0lzjSNN1OJl669DI5d9BnLFGMDRM9WjlpaaKr6OzPMsLwd1fDcwWOY4Vub77yISr1PLC6m5XPYzqf91xJK669NVqfMEuB0I7aBBtGq184L7FGCwoZGMLjghOo/iLz8pEBtJB1vnk8BjHpabc9D2Wz+qL8HQ4wlPZXDz80OLjEslctu16w0pJb4pRZSb0YWTmABdvaM6JPbvNhUUblbU1SrVRcoxn0tLr+SzPcUJwt1cCF4qErRPEzj9h2PZWag3fGgR1Ern6t8NcyinJmk01BSHNiaa9itnX5rE1IrJIWZawvHgMY1kiTDaMJFkrgw0reDwpkGGkydJ1NMUNDP6NwPXX6dENt5rBtQ1EE/HwH/Gz0xMs031vuThW8bHjJL+vOc52ujEybfcwfuHk8PSnFGAMbReI48PGJEozjCAK5Q1ihicDqX+PNwIX5iiKE/LtfyUYQRDxKkh+ntlBU2+ftPub4kUUIccSZ2n42S96z6HMcsbg4BuBairCZcI4GNbJ4MQHNIh0qYAM1W60ChORKcWED3qHrDjP7ZTuP3Pew1vGGDZK/1UrXywO9e75LmwaIevDrnprDhmi2mbznMwzjhQVKS8cE9z4jxiC64AKVT3ye3noGudwte67agX1UQEjgeF693k/MHsqywi82PF3wEhvilF97Kr4u1k4N0aO2lgYec6hzHLAQLKi71YJb4pV0BcmnGcJ7JNhSxwpaBURpnT9QjEVvL6gF/Hr2ybaf7EMP7Bpt0AHH5Pwo5sMTr6RiEUyBHCrFO+LJWVKZ852m1ynjRHI1m8eP9B18RKoMlkjS35snFxE8/iw9TBCxiYj2IpeL6ZFkRb6D/o0cCEv5HhRnPRPQkzDN0SlJLVa3WbnHN55wml35M4PN5w8qGb3Vgcv6rB9MZ6VQSUVw1ylQ8wQOMtQZNDXAl5cJfWV0NM7dO38GllxtP/u3t517tdYeXCTSYEf/56Q9aANpj0PWpDIdGhh18ohp1jTO0LeequGi0QFdno/OC61/m4vOs5g3HTw0qcevbzYVjMp5nMzg1z+jcAwnCB0H/dJ4HxBzAn53OTHwKtBDYzU2hi50Xc8t/yy1cJI82Gk2hrOHowqJluYsGXgcIEwZ1BqoVx1giGXVfBBAtbfi3dL31UArxOlhy/62asEVPzFJ28+tYpMiL/sOv9LDMfLoOTowUi1+0YjjIhsC0F/9FeOTG0w7c6i5YPGPe2vMUaq+zlc3UkWoSzNdh7xYWCWmM/n8vnJTxBCoHLts7wG5xxejKpTuu++n/EweVs3diYNlKqPALA1UiRYUmAfGxm248amNiphnfDheknCB/zsezKwxjRjnxsXCmS2IIuWquM/pB5SDT8Lxg5K5atObtQZqKZCIscZuYkh4RB0/MpR2a70TUtN3wiOobSaySzCJJb3IdLvGaaymSzbdfD7gbNywzmSpjxJxrM/rKVWrzJevRZ7Pke1MXKyVI7OWg8jg4QVA0hC9/l3XHbppVdcdv55l1599bU33nr7b2//2+cqLhYwWbyxvtMfyhDUr1QaKyhlw9of47JCwLv1gNfIuob0ahgvc1PEbeHmr6XzL3BZV8YfzAwORmZ9iVep3tQMi3rJXYJnLoK26/eO0DTNiAMHvB84PT9CFiR+yrP2Pk+tEr13auyVujByt9eqlfMv1TGOatTd2GFVwPvtk8duKsSSaYaLw2Z2IpWlMslNT7rjQ9ggHyPr0hUfFsEeCeIRgJoeEV6kMtbVInri7wvAyYJK5jtNs+Q0V2epRz8LozEC0fwTc9SUvd4Dt6s/FEYSwQjsYYXg3u8FTs5P5YgY2/YcmOHUCbTc4JzDblM1axU87313BzVXB18uu4dXfwtY/d1WqWw2OhSKZJKRVCYejcbjob7uXvqoO19fTmY3RfleNjaiIbAmxIsjshSRgMG8qPA92PCD103FlNOcZ3YeUc7Dm1f+l8iU+dEZI9l+5lFdLmOnveIEYVSZhryPFHzPVIYXeHpw53cCJ+SnsSLLbficYnC4tn6Yczn1847e73mrYN537cmb4kdlY1/TbGWu2j6qQTh6cbYwwEWD63RMmdQ5eYOe7o727sFg9+SeoXhn5IDbX10GGiYryToBHgyRooO6lwoxVMlStQqgAa6DCBWmDGCe+zrlFP8UbP9VxqV558SHEz2XrlShC7jGj6r66NE6r2190/Ne9QP47jwjCFx2cNu3A8flp7J5jt/gWRlkaT9Gdb7p5EO8497ZVjdGyI9RVR6pjRFC9+80FM6EJ211xvV33/mbX15yzR23Xv/r666adcomg+FsvGtwx9veW4nA8BjiWwEnDjrYMLPpGoCGC2Bwi4js5MPIpp3aCCOC9CU0G+s7f6mkGme+1dRM/mkVI8WDUTURTvQukRZFjgpt+07gMGY4z4u59Z4hgiGZBT1D0BP3yK67Fw/b3sjioKpwVHLY9/1j0LhnUrCaZEVfSVizu/KJ/sH+9JUffrusXF65dPkYuP0hHMHSh67YhwunqPh6O/+LMAcqKhgu72WLxzZ9Wdg8d7WenvMq//lV5a8ymH0asYivHUllu3eavwqcriOlGqu0Lq/tvV/vV6lYHzvo7E6KdpOYGaFEJsW9EzicyYlEht3gJQKQy/+/p0zX/dYxsmnTGCNDXNIsXlgFdhu/uk8y2RHsPfSd5YrhP0OtnBMjwg+o6JO7fp5LxsIbbPxHAo9xlgHWsIr14SoGjopU6+nGyHNt5ZPJcga+kR/YOhoPif9cqYA5huFpzWk2tfoYWWtjbYxUdAefESiBTXHvBY5geY7PCxu8isGwvu4aaM+ULso671QxUl0Yme97z9B8GNnDyUgQbeNqMcllOje8+5sy6HiABxjZcHcBB+OEN1CW/3a7eCTSnbhPNmzrJEmxv+jnRxx+yBU3Jp5rIzcuYVVTSvj93eOpQea3Y2ApLasWqKvNK1j0qJKrDh0IAf7CUpksx6XYjwLHCBzD5/n1XtHBErvxt93dsiZG9rX9v/t+Y4ysjoA/2qOPSgxNCj26AqtgiQwOU8EOFrx0EmkbPJwtPWn3VCabCP5pMVnPVLD+cpTr/r77Wx6MVH9+XCarWRm/eWA8neq4egyMRI2ZzsgzARhVv9cAo38xbCJNc3HmU8Iz8DSX49d5nsjjNWRYT8GqkzN1YuRqsHXp4zF99fFW26riC9M7E8meDQ7+mCwy2krV2q+sSrZ6cZWCC7+67sB0hk/95EZN14tgwqK6CquBkfsv56hz1wYC7klYPjHB5n5y8lcY9B2wrlQNEmt6sx1fqvboujs4Cn6WFhLpDBfNzgsclxNh43ud54xNrToCklWyD6PKXZu8zrzefM4n3vvI856+XftQJjD174tL4GUDlPONzVRZhYCFMKDJLRW/utNJe4zEqd4pjxZwaYzwcLo9x1fKsa8dKHjtppDdLlMELwFEpRvo/NTeLb4oAjNvmEdjk8+w9YdWP3np4nqGn8+IWSotRLJfBY4W8lyWE9Z7GYQJW2nUyzO6R4H/W6gORrXeqINR5buV3OjT+Ehw3T2+Al5AW0Z4LKMu8IysSMZpUFHHxbI+e5tDNh/JRKnQ/RBmsYQsXxju2dX2meM9r7LlPwsj45aEC2V0s5BKx9NPSrisgw2Gg0WsK5tY7alzRmHl98gAPpD0p+Mcx6Tz0eyCwBFcns8yuQ3eJl1Vt/cMfRipWs3dUku+qYNRPZnXP77gSrHafk+Kbj/oexBzIP6Y4buEsAREijSO0RWy+hTJ+gl73jtsEU4L8fBDZSK36rJm6WdZo9vSxXTKYRZGLrnMxggcq8wRI2mm+y9jOiob4GtYK1dqrawxRn7Z3QMR+neEFtnsSIxeFNiPyvEsnw98QFqIZUftnW3x77VX9BudfgUs3tbI5z2fcfOeXrmkwotWnLwrelnG2jaC8KNvVCz7486a7xkSkP5IMP/zXTIZqn/D7/Aoliz/c978JukcvnddfcSsB8CvktrIZCbdM5mKt526DMJrSYprs6/W2UMFYnc76+sN1aOr+Stpr3VnBZphQgmCUUbgOF4EjDRUbhmj6o/Dr4CfvzOpUBMja0ZyY2T4wNKQLKai6e+BU/P4dXC6H4CClf16pj5+Sjoe67xTgThG5vf9mPrqWRMjBQKzqDBO8ZWJgWzb1nNwATqNqprH6PCSXg8jH61XFyMNvztAMRRDR9LLAvuliXzE8T/5GEyPZLeNYcOTI6Msh4sbF0a2TFazbtVnivs+5AafwITYi9NM7+lgDmm33ZHgvSrt8WNs12vFC0KJ4MZF0MuvdAp39lo1qVM9iARo+A3H0p1MeKRz/cfALdiYtW2peseRq7zGxBpXkvE7QYpieCaWKQRmUAIn8OL6H2Hwj4OdI6eW/xtntZzzqHf8Oe+522K1yPXUwojMt5KG/z40bfJzulrU7edeclf+KuFfBy7ApV1j/IYLx7DaMPavux61MVLJdAJEwO9NS8S7Bm7A5QJ4ypCrMdaUqoJujfExsSDJ+I0gS/MCE08UAwfyeU7IjWzwLvirsl0hN8XIoYvlrGUzjNx3vShppNNCXHnt8F42sBK4GHfZ9oxV4dIUsDfagdbU14J8x28wbhR8x9076uEHnvQgENDYfkPJgcm/W4llwpyA61SD9wZbayP3WsdI118e4GgiuibCxcAMYZhgNHXKu3BWYg9ZP5/mTS6MrPZ7WXV/YxylIj9GGi5iWUebDIT7CAvjlpqsNx3+x4tY+rhnOcKbx1J5QlzZci9QB4hmGEGkpbKGv58ZiqR/fHmB8AugBG9we9V8danShF7jSyp6sovJ8lku0S8F9mFEVhBzPe+BVTl2cEGVv5rsvTv6taP2qju/u5xqudWMNi9aOSfQId40Xiqm+g4F59GyXR68p3j8j4MTfLV41CJUvCPDtr2Lke7Nb/46kaiFkVkPwtmSobP46ki8Y73rVkA84QJE15LsPutGwkEPVzl15Z7adPTx6pL8WBsF3slT/SiwR5pjRYHre09FMkLlljGyurg9nhwY2bpI9rmNGyOfvFDBSILgQuiNMNVzO4RbdtSkipG7PqgE/iEJVUe5oeBswyq+smHkxUjxYFEPI7ISkIHzeD/b3XnTUjKKyPoIYRJhfqi5K1xP3llTjHT87y4mJVJ0JogDRzGcyLBU1zMIDIab8o71eEYzuXhzB3/nzW/xxrLNqxt/SODr8YZkbsr75G9Fd7/rnZ1IPcAbjfqlvvLswWD3SjOMrM2rm8nhf6FaL7Mele4EmimwXwuqunhJNhvu+c0o4Ssd7an4cjM/7aWTly62N3qvBWpr82EZf9CbibMCnQnhwHG54ak8T4dexjqYpKwuRt7rZhiZ95yyIfziElmcF+3Z19uzgDBT2POuFyPNcHknL7oQa+8E6bazS7bCQXXweWnjx8iEG7KAY2MFLT5kcn/sV2NYVm111PFiZE6vq4uRXHxlCp1KJOgUYDQ8MgI2y69j5PaZt2apHkbe5LVnAK1UPC8Si+wELmnBWVw9jCoNl4ALWzb9Bfz1psH2EHbq7bjr48HIWyY2UCDy8xheflxXb/c9K4hUhHXLPsJcABs2xvM981vIfb+FtwkdCq92CWw8yyQiWuBoQSBzXSbyIgSznTjmsVWMVA9GZDVQ5Zf6hKFLVBmVkOvdGuOIrPAFpC2dse2iFVf2paIFyaRknW+pXoysb8MggpNWXP5DMNz+uzI4TCZMo1dHrVWM1jTh4huTU5kkzyViauAIluEYLht6Do43Jx6jus9r9He4UJAif39dkA6/KCua5I665JnG1CptUXHln9a9DL8Sjw/OhoDjar21uhFGKmzwKKpelm6Pd65zliQpoPGKnXumjVQnJz7Jb64XzWRZIZGVA0cwNM/n6ATQBDU54xtHah2jypV5T5dl/O1+4QwtGUHKy06SuDGqzPdoDHaoP52SfHzx1oODKfAFbewUmS/4vlmjXsZ93QhQgNWHEhtOuUSGgAijTguWqn8Cr/p7S6Rw5m/ZPBO9tF5aGKaEJEfGEU2J+TzFvwHb70pTXaNWdZXqYeSbOzT3NSKMwv/EIXZ3Ms2V9PpzXfVKIQJnCatz4n17zflVJke9BO7xweea6oLE8b6LVI7nBCPCoqx6PNbVe8Uo7DEhRGBy+OtzY1T3XMjzQT+v3hpIZfnxnzDi9LyQGlEDh1EEIzE58g6oPSn66mLktb9phpE7n42RTAbzW9Ewez2RdSRFajLXQSDSMlblpTMGs7/+byyV3cMI/WWMpcpzD8nqYgS+b3Rc+DLf3X3JIhiaekEF4cuSLVYDI3UNMFLQv9pGpu67O5/cCAVOpplkNpfIP4nBDaTs5ykryevXwN9HK/md5zPmfXMjxZmvZh+HcbQKj90bicQfLWPZGczYGVfWWS9dIeu8+v1tofTwr/MULYKSHUYl3XVOpOk1fAY67iCkl8GIUcdvrztlvzKW/QtzNX4xclLe7C0NefB6somHHr7vlZ+aPDW/xfRMVMCBM3k2S+cy1MNaCUGUwnoYqS1i5Ojllfvek8/GGBFSzT+jJ7HRciwbnhrdfcRZThU7GDQIPR3nErtvK2Szv0M6eHd0nTOpNb7nbgFoFSlaWVHe7d5dIYJRyWdL6cXIT/OJxUhVnusAN/nUUF4PzBIYhuay7IN6GSm6b5/b1V3ccoU3q51f8WJSC9PaGMkIf7BLJLkDxmMyliVr39srR5kAKBpWygp+L0VECSFLRfccw3pRw5KzHqqmNcAIzKPBtgJsz/E398oa2Pb74rHY3KK/pNVJzQpR1Od7RhgmS8em4cC5AivQdCb/IAQN8itvecd0C992jSPNJm1LGJURfnsam9iv2v8l+7lm9RC7PjDXQagJ9d2toiKf2ZYKiS/BGNIlZz3UGt9zj0iY/xVwxiMZYRPxKr+vGc2k68Rg1CwpytPdw4KYo4c20wNnC+IIR2eE+5Bi2n2veXLOR9YfvrJr3tPVZzJ05nzQRC2ott9fxfOeNZOWIVIVmndOkma3OS09FJqNwcWtC03V8Z7/69VfpCJFQqoCvHytExXth8VIQ0918TzH05HpauBkJj/Csynxbk2pEeqtfhGNhhRyY6SOAyNFl/6Sig8/giWYgWxkzIBEVrnV21oZdH71Fb8NsuwmM6j0lF2KEP4F2fVwZK6BEaoy6nANvlTAnX4ZuxzgWx+eSIyasXeq/nS/KNIMHd5WDRyTHc5zfHLje+GsXPXxlI4yXYX6r6vvafZ7Nkb2LrRXPvLWTdG+vyoV3vErXIAIVGXn2bc1iTvf0yWsyIQTeyTF51M0zQyIT+pkhnScM9mI1sTIHHEw3ZEFuUzEDzyKa6BQ0Rf389JuerUqP9byseBMsv50MDfM8kxkZzVwFDUtLwynN75bh15bVz5qGSPf/pZmhoNsCSOsfHJkuP9ArKu4DGb7qjvJ3vdwARHGAmuv7xFmp3FxgY2fVYYB6D6vqo+RbjaDyLCEAzcC7qm46NfXVXUIZqna2I7PH4OfTo0xUvGTA3yeFbmhXck4EqblRT499W/gllizKNmMR3Dks9wGOp/XkpPscm2MbGOUajnocSaePRWbhIB5SK9EOTIGpHW/YoVslbfy2rTA8VmRCu+rY0l2yDHudvjjHFV/teqRsYsbdbSnynt7/fbVo4t93ZjHrpck9fG+fF7g06G9ceAIbupwjs9M/wdEuV8tjLRaGDmXIm9+D0aKeQc+puiPJtuDlyOzt7rtdFSrE5sFm/elV/eNDQ+L/Ai10zxsRJWvg5Fa+757ZNfHyKzB2sYIoX/25kdyOTqyLw4cyozkRS65w2OGM9Vxr4YOnslT11rzi00L85ktm1YzLL4mltj2ZQhIZLiIMR/X+rQ5lxpzh3JVkGNEns/yf4RgYvXWduOVmv7j/D3KW+/6M3T9NK7MjoS0v3fxoiCKQwcgsLUUOSq2zT/AGeUEHk5Uk79F9h3VReXKTfy/mdGBfUaRbM+VnrpXXtU8GCn46e35DFhiZ68CZ2gNMaqx5tupcu17z66jWrvkiU5/7aYpmhseOlgNHM6ILEPFN/87qJygJnqpq5dqrdUObFwNRy/tzg6dgmWH1af1FiQXTTW7b8tq4VfDHMNQ2cgJ4Ei6cX/3r+H2x+pgW8nVgk7bBCX8t0E6nWaGI4dJgcOyAscyqU3/jlUICjLeoswJtia/r9aaHXyUUO1BQf54YCNOuBaX/T27MUaojB8WM0w2x0T3nIft9ah2pWs8cZQ4kRithjvPSsJ/CtGpZDYXPqoUOJTKQXR5wAgZ2n6VCreqe1ThF/y8uHt299uQmM+qm/5wXeGY7hwOsbcp1l6MeyS5quBCUFfwi7vGKF5M9gp/LSllM7+P99Xqtc87sn0t1ixL0wb0qSezNKOnL+G7g2QcUeLg8aXAYfRwTuBSGz2gg7mAj9+vV4Qjn1oLI5MjMP+yZVzDUhF5MEJVpw3a0tlU5NC3bf9w1hxos36a9Z6D41Aw+uIShtloUyaSuQnZ61EzPTazFnb5dTDyyUe16TNRGOn4jqDIM4wYmlkOHC8O5/JcdNqjssscwO5V9hec163zns78Nk28coZkmJoi/YszEtEDPzHCkUsyRtjZu50YeeshS+jrk9IjO+8xnOq4SEcef3Xj97ddq10266db8lSzdnvp6S/Xng2c16r2u6Qg8oIQPE0KnCDkc8NifPMnEHLGXjMpstYwsmawav7KgNKfP4TvOQtDcAIFg2lWqxhhRS9exmRpjs31nbPS6ANaSxipLWJUpUklO1odjOoVXTMhdFuMJ6IE03dqKXA8J4rDYmKrJ0FJ1SuHrO6C509entZ7DV9XNITvTfb3XYZlHfTsNMlW8Wi2UKvklRtYcYTNpNoO/dD0Q9ycMEa5LXBKboxW11a5daCwdkOEETmG7j29FDiGFXiRS2z5hEGjhnty40nO3Sy7dv5V33WlIf3mXGjaI3pZA0vuMnjZbBUjpOk3Zzjx6J2E+PZPyFUerEWMWqCcB6NxJ+decysJ69dF4RiW7j9PDhzN5QjvndziCbfXgTXBx3y/qRatowdX5g5VuSrZu/kDZVySVAk8arl91DYiD5nsHthcTO+wSSQxdLcGfKHauheFVmjn8JPSarHOt6sgtZwfXwNhCLPZvkvVwNFsjmWY1PR/I1e8oomb5czUGKOKQr9cuiIS2fm/uKBjXNBw2cN1NyBPmYh3z+3OZQ4+apjpvbogo8aIulNLOtS1zyZaTeOmJ/5VOktT2UzXpaXA0RmWZpjk9P9UmFlnnTS1/l5767ynee3lWVU3T47gi4r885H09CceOeKOBeB2rsqBOzDyxT61eGisqG/tHYodMWuzdPiUz52+0Fz5WpeX/A2rzDRVrsEvC9Rpt6uM1pHClyWyDENxnbOXB46KE7zo+BZPGN3EHw9oLWFkrjLWc7Dxwbp+5dAQvdXUn2z4pzLsNVTkpFYwwlJBHz0ry+x5/tbJ6LSH9ZYxalEenAiMaq0f3jXBOpbSLxxKcxw1tefCxYFjqSyXFRJbPovBytHiVetV1eZhVVe/aMaj139eSZXzIF0/vy81VWTFvosXYbIiKVX21smre79bSeAmC8+muMhVB0aoKXeDZaysOPYfvby+1z6peTss3qUeaWq+36zcuvRCsxNkghNHui5YHDg8TYmMENviGR0VsTI+jFr4ZittNzCqbD/oZ8YHE3tN4/tnfEx4Ol2rnoea37No7cNI0lUFX89lY3ddtwnddsMK2WM8obowqqXL1byeznKa0afVcv3fMe9fGCecN5frvmRZ4KA0m+eFoc2eQ5rpgf2HTDZGxgyin8gMbfP42dN6Uk8hraqVAP+ZGPltZaqXRryDh6elOu5+cvv44C/Ang80uL0ypNfL7bjq6fxd++nsGEThE3qvXBU4kBbyPB+b+gLGMpbH9f1W6ttsnletVJGPThUjGz12WiQx+fcyaNe59es0U0Bxe98wpj+CCv5ox/SUW789aKhz02cwLDGqqnvfX10KOzH6IUBC2k9jPM9k+d6rxgKHCHmBZRMswUit6zy6dpoIjKyyqjLsudzQdh88lh/ouGIF6PxY79kycGX18tZClzQFLz8g1X76Vydk4wNPYKRYPvv97zt6xjjb+0NhpOunJAlGGb77suWBQ3PDPMskMi8Y7ZlwjMZVHoyjbHL6y18eng8dMFcCQ0pjoqv+q05YXjIZF7qsy0g5JpHZ450rBarjEWP6dPgetd9f/XAE1dHu4ufWVtLxSWky16W59ouWBA6GqY6JCW84I8zUr7v/3NJ9f3WvDRmRYHR2qnvaO+isZIp6kWCkK67V1174/Tw/magR/mlqIPbsy9unp1y5HHROdc+ZpWqNI1+MnVbqWcVIUWv6OanXrtba75MR8EyKITIs2z57aWAGIwo5JrLZR7qKddTyuVGrGJl8SlOMjBtIPznes918dXaObfsPxH6vYGTmcrku9iQF7Idm0enQC9p+sf6Z3xYhJLbu1l9Xbb8Nq0NLozWKKv8QGKl4JkNnslm287KVgQOz3EYsF9phLpZtL001fR7X8EPXAo9ZuVB99z3lkKmqhMhUe3Rw0sZz0H83YttvK8sa6NbXro9P9jM4uwtzmUnPaKfEI6HnwJWnUxfZw+vb9yvTR2vyXf0JshlvPd58Jf08mqMyTHryNSsIX8eNMNzQ9LnYOB9ogJG2NjEaLUsYSzo+Itmz1Xtowa7spP3/p2DTjs7lbrUGhUD3lowafHJqIPu6/tNk34bP6YZOP3a/9v8fjFR8Li0ymQzVdvXywP4Ml2e4BP8harjvt7aZmQo1sXws3bPD+xjvz4ZSc5A6qnnlmXo0UgyzlAMSA9vPwU8OJ39y+0JwN+TXRVtt1qwJRhOe8FmMyGUzXPvVywK702KO5ZPJjzWtnl+DSu3WbpWQXJTKCKtHZnu3/xTjczOptg8xGfHO79blx+Aawk3O24ba8MIVeGyY6rnou9pm8r51tHq7lTqqPwBG5hwu4dMYgTDcYse1KwI7MPm8IKSTX2Ddu6fqqeFarR4EkUdFXds/Fd30fyp+OZdc56ExENkc362HkXFdViX0Bz67/qslXdojEdzyG7lEhlbTE9ZW5TfX51erha0lG6OZLC8Igthz42hgO244n8tRoa/Az2rj2W5tVk/WJLCb1PZORdLzyLS7WaT73IWKVqohz3jrYfBpWglj+aTYYPtcVcOnhNI/+hAsj/X6gcWrqVWM0A+EkZXwsQzBiBd7bx4LbM+JLGG+e79UVAm8WNfdy6/6Hh/v2UTloi7vbf7Cil+c+9nCrVOR0BdYwfsOJjf+RlexKc+4yOMdRuACgIzD0e1jkzb6mDAat4WHu17AatF5GtaiTFGvfgg1xqil86Nx5NPxwWla4Ciu8/rRwM4sk2IFJrgY1lhVboCRsjYxwiUF/2vT+EGJOJ38ighG1wlM4Gs8hkx5xvY0VsnvGlfgQ1MbwwtyyR/dViiqSBmOT7p2CQafks1o0Yx2/68wQmivoSzPJunJhK/bKccmGJHvXUDmBqWRLzO7RJNK3r/MK7sED+/qmEm9vp0VIs6cm0lTiUwk8Y2i6V9MFQK/Lxaw+VySEbiqlyXD10Jlz4rUhrwGW9lIGcVq4WUxPvkhI2q1mIwK35DROIbd9VBNoN374chx9lAlkZdmqmr+U1VLERGhuvGWm/Hylf/r8+AK3jWRFbKpTP95hcD2PJvmRH5wMZaQaneWtYKR5slnL3Iw16GZSZql6FhmCamItOnApONWYMnESNc1uWzE09UqG3EQxwWCKpJpUpJVBa/E6s/D8cBXMCBLByTp9kWqUsLqhGFUzVspQTcxqrt+rylGKt4jRQQkhu68YjSwDc2DRUhoBS4jW8RruizaWfwreK3XvXfspaXyK2NdOyzD0wwVyY4SdgyfGQsPfm/7o5ON2YYIuhXHWgSzis4kGV8QNpbwhBjvksp2LcEyQfKvcTrwFJaxIrsr4MfIWW1HPZtgVJ2hauQbV2qAsaLvnWZzAs9N+tWKwHQqx3Ms3zeGTQPFljBy1N6Te3xvW0mX8eFsLksl++NFrCD8TDr7o1dVyx4WKxU0VEmSSTKi6BhuTkFgKJcV0Avagh2cupwMNRkviaYmnVRWjfXMUTOrbs49JKvSLWHk8O+NauWbqCTpeyUEgaXYSRevCGzJjHAMw7eV8GoKqhODEVlq8JFZMU8nuoNFncCxOJIInqpYAxtGkVwuFcnsBjF5sQowkUkOG9HXMPnBn7G5zov1MixSeFpyIP09XoWdZy01+553z7QeRlpVd6u+f++JTTLaK57j6QTdcdpYYCt2hCcYrStj1KK4bSR7mPpa3ggi9zh1/pKhclSUn85n+/rKSFZ0vHd/psf2e19SdGCviaBNpi8Z1PXJdGe4rQc9ZLWolfGVqZF15uslYPLwjFBqAxmNYcvXJpogjBztXb35wkONuo/QPrFhjknS3SdKgelMnixH7E+QXtMcth6vba93tcdN7fdU1QGS65dk02fGuC1EPtSrECBK+OH+aOBlbPLeZBDJxmArrCzIMKCWLVq8eOGChd8sXPjdKIIoVnjTdPrHGgRbJszPNT3Mj+YTSEte3rkJyepjhJy6W97s9dvfiB7O93358QExkeJovvNMlaxHgjAsMutjcLPjB2niMEKaEyOT9uYvIb98Fs2JghDtAR8JSFoSDfadgWyMyLiZ96cLzjv1+J9eeOmll/76igsvvPC8c8+fde65l/7hgyLh+lQmT22McIlM2jJeOEj9+BbCBOK1hZFRMWXtYaThg6JsiheGp1ymBbZg87kcl+tUkS47bJbr89y+64bnSs14ULOeIIWekhZFXuA6saaregkflAkNgud7EHOkgo71X+9DpwZiwcFEqDsaHBro79qgvWdKX2hygIYB9nVEnDRTK0F0RULBSdGBU8CtsOrjtTVLsK59dqCqFX93/npCSXZ9KwU7ntc846hHh2b0kfBx/fko6bNtv8SBLfmpw8O54W4ySyi+Y5rWaD4hGMlq+XjCyTBsdgB8oiq4fGt7dP3PcXkMa2MFjPH/Tt54Un82QSeHUuH+ZDw6mMgmU+F4ghV6kl/gsv7rrtSUl0GzCbg9OTcU5NEqjGti1JBmBktQDyOr75vOPNYeRkcH8wmGG+m4CAe2EKbmcxzfj3QIGm25XvSWVS+t6bJprsWkX5aOSwgczaQSuBJ+/MvuTPsV4J8Og27mb/eKxhPhvp5IKJxMZqaJbDYT7E+n88OJ+I43YklSNw3FBsEXE/hTVaVdO7K9BNiy92vN6muOlzr3m8pRE5UUdOjQcDbDTu06CQW2FKeKHJUNGUbl/nPKHyIZKw7Sy8enRJbl4hzBCNwTlzbqGBwsKeUVuIDV32/dl4t3hGbdducdv7377t/ff+ftv7n+7NP/74Y/3nTL68vHiHA0f3K8c2dQPzMC4MjXt6XXfxKbMRJb70r1G2+vopUr+N8vZ60mCawzCetaOTg5zGeFfO8hamDrkY1yAkNHcWUx+n+FEeFXRo9M5DiBH8qT1UAHv3TXbsj0n1AizBleed7mnUx/+86PjOq44s8Wg6OMMoZBBmHjpeK1U9i2+2HEkQJlFX0bZDuPVSXsW4tbqUvdJ/Wlv/F+x/++GyO9eHBCFOi8GD5MD2yZn0pWaj4Bpv9o/BhNxGCvLNPl72ZESEXYaB7J4MdZwp9ToXxwRqmEnjgimYx0d1w8pwxVJGw2RkqxSARUiE5BBCKSd/lOsWRkFS4pRmAPVV8ZFrltMKqn/9NEhKv7oC5t1hQjX1p1eIRhmZyYnokDm/IizXF82nDP4LfVaLaXbvIL48nvzFflyMk6X164fyTHM2wsj8uGw1tUOGuwN8Fs8+CsaX3JnvbN7/uOYIFgi1yRixhDXFLYCQcNaAXPF1JtByKsAFcHFhNfi/1ZWsN1nMo3smUxuQZfPhdG9Wz6Wz2TaEYfdfS4EJVlBS59Ng5swvEZmnBTZEp38j/joLm6RhhVBA1F1rWlhySGWZpJDhMoJB0Gx3enpAUmu3kwnekNnfACrC5lEOIkBCuWpOpGOF+ESpq66p5wKvhvXdXIzEc4O1lZclgbFcO1zspRzXraqTZG3r3MtY7RqlNDdIbjsolZemCbLJWlc1kRgRqNjL1juRXe2VlzixV3+LVzjk8vz23VTUGFS6MjLJWOba2rsC8KGz9zftYxnMzyybB41/902Gm1zvpKCOLMgGcWMuZkvPi0dJweJWPPfF6+pzfdd18JO+2MbE1M21957Ril9dtrOH5owe6q3rU3+elZ/f3+tGiWZnN05Aw1MJ3maIqL5wlGaDUw8t23MdIcGNWom+c7srR81tAIl00ntydjCFhujXSaN7ZbP5bjuC1eXgURW1faZ36GYSYhmKSrJazrn4tB9kgsS9j0FoDnTsqCu0FXgIhqdQ2MVFO+qUDT2K8dskzU/b7oG2OyuhhpK34eo7N8jomejQLTWZ7OsrGNSHPIONIniqUzS2kVI0UrfndybJhPpVI7k4mM0J7MZhLGr288MDSU2WGlrkNUeTsEVTV6ONI10GZd/pdsMn4zYe8sv96r5oscOw1j89r5OUedLNszM1/d9lTf8WK0tpK68qIok+R4JnYuDmzNg6ZdcnNjm2FtuEZzo2HPNva8bsxBuPT10Ykck0kndtFhRSGSNi4qmvL6Rt18P3XGfIwhkot15kcGEQjciLDfchkvOiCY3vRzUHQ1S8bfnhWLD3/n9vOtmrKN/XVnLRt1T+u75ihey0lePjvIJniajp9HMBJFmhZT2+jG0f9akIvcNPLuKZoYkWXlyyPSOYbORHYmV0TskRQIFIsLz+0XZAcTs5fhUYwLdggKGBtk2BihQb/4AzsUnwkSnrXPW1x1c3+GfRnbdbBTo7o2akXz9ycwLT0/KGZEmooRjKbnhgU+l9gBziaQrq6h6wwrOUqpSx/nNeGY5x+dHeaYbGhXBL6BIagXqBjr6PVdw0wiceU8YLcdBRGuG7QctCVzXjidmhzP3oXIylThtckMJuEnwvTAGZJ53ZDG5r3Gfhp+UIzU7342KFA8wehc2K/LCWI+sTMswhA11wNSK3vsrvumuGTts7aGkSqhz45Nj5BKRfeClV6SDb0SdRVG5ReO6c0ms7MW4jGTBVYgInSZDKJicc6tW2UGehKde39FriBEVbVe6HUmEt/Vvq7DO5tD3MzXkJdWVc3bhlZljXpY1JJFDGnk25NCLGHsmNgsHNic5RhhJL1rBSN1vBi5rUxcGKlVptvdiVVnKY5yy3jOcfE8m6Hj+2Ew95Jg5oITuzJWXj0klskkT/wAgwZ3FSNEMEIr5/11X643lIyFdrsL64TTtuLnYe1/ByUz28z3zq1ejMzymvY9zzq6tjFSF8wcYihK5OI/1wPb8QxDiak9xoh0r0sOf3GVElrgLT1egWrnr8eDmnSD8GEzEwKVzsb2J+K0dXwml0Cv65VjBsPR4P7PlXWdzHCAHeEVSqNz7zyCD0cj0fhWl5nlmXyXjD8/Kxze8j2I86HB9sN47KdqTvfGA2Q6VYI9J1PGaFpeI1nFmnXc31cXnRfjhJyYoS/WA9sLLEuLyb2LWF5NjLSJwEhR9DknxEQ6Qw3NgHXHxAhs+Ur66AvHxHtj0Y2PvuSxxVgtEhFWKRYX/nVGYjAYTUQ3/cUHLt+e8DuKS/cxyeSvoARNV8ZpP1Uv2b483H7HJxgjKP+bM0OMkOOzmQvJOBI5jhHj+xdgn0HSvWO5WVrTFdSafxTtw2OiIkvRkQOw4da7WrCqg5aQ9urBPV3RZCy246l3vDmmyhh//adjp8aj4YEIf8E8rPswwlh5PBqPzlTAFdw4oqo2yAd09PhGnHg+2JIrvzy1J8NwbDYxCwW2BYyEof1Xgi8Epa7/j7plThBG5MMfHE0wYpjwQbrucAGmAEhlVX37Z5nBYH86mOB3OPeRN1699RghMjQUDm13yevgWGLMWyYuy6+Isfghq4y5YVzm8k3ra/xOUHnmoui9r391Wn+WIsvQ0NkosLVAmAY+ctAKQ2PNx7c0TxPDjxKMPjp2SGRoNnyYbrutI6ybLIPVjaR/8uDvfjZtIJwWIu3DB86gBoLZeHi7C16Cs1ZVd80xBuYlfc5BofBu87HhSWjChHNnaycCp3o8hf7V6WGGYngDo+k8wzJ8+MhVyLJTG99XJkhmULSPj4+LdJaNHKVXwg9VysWGS0hYLHFxzhM3HZXtikUjqVQwGKF3ueItwmyXdThA8taIrGPfze6PbPUfTJ5rhg7uuBrlvYE0s8+r6kTuBtU73yp9dkqIyVB8NnmuHtiSo1lWCB+zCnIjXwyc5ryk7cG51vN65fgSweiEhEil2chxOi5b27ESjBEFZqsyOLAc/fThC/flurqTyegms9+UsVzA4HzVHeMQ3isSYO4ZSjE36GByWfEhYNO2WX389927RvYy36y81uno/n55zgmDTJZgRF2MDYw4MXL0chUCAPkkmBYwUiYCI8LUfkTGEZVkoycSjHQTIxgEsHUqwd5QWdJlvOylu46bmiezXFFXCVtdRvDAhxEiAu3vE0L6LA2EKuM8Vm0NI1TzvpHfkrIqcZNQC+0bP0aV7+N5M0Miy4pZ7goc2JETGIYdPO47DEElfbyz3e7K/UY8tDNf5f/m5Vj5Cc9wWEZgkmzfKRpEb6yWaE6jJvsng/Lp//59z2sLQXcBlLxcQ9qadpUyRo9uTaX3/AQXQCmyWf2bpWrJ5ntN37dY/Sbfq8eTK3NPi+fFfJ6OnY8D23EjOZEbOHExVhS5VT6/tm6T95vjwkhT3j4oI9BZuvcMUCKrgxFYHYGit1QkS1TZYKtrY0REVvzZCenUDs9g4BiayjHNkllyqyvvmmKkfnx8WGR5IRu7SA9szeZzItN9yhKCkdS87vX8v9XkG8azQYuk1/bP5jLZbM+5usEsWxhZM4wx94Etn6EVVNF1rIeRDMdh/xfLcrfqcKhbR69hXMkS5X6IpH9wdCjH8QKVvhIHtmV4lmd6Tl2MFE1uBaN699es8iqSXp1BD2dTmb4L4JzIiZEp2RvjCJGnUrlUllTzoNv+roOGZdLl8B3xbP8Fii4ra857o2o47x8KJPzJcUFBzAkccy0O7MQLrCgMnPKdpsCWSfO363emNak/+fTrB3FTqRTVO6ukoZIfI9VyFol03bDmUwi34KqNc66TNUV+cCTac8YocKtrPI6QFYPkh8EIfTZzgM3lOI6+jvAMosjnc4OnLFRU3FKsN6V1jMbRHrJkvH0oN5WmuZ6zvlexPctZa7UxiiCiumECS/gA1Yi+oNXGCAMz987BfT0HvE+mvfFEvq2dUBO78olO+mczg3xuWKDjvyQY5XJkHA2evkgxZoRmPGSVEDXnDnjgPQuoV45vL15T3z2EyrM813vBcjdGpr+4igcARdOxbuib6GRNKtXFCE42VlwaHcj9WSECcOtyWp3kwqiFtx1nNA2/V48nxx8eFR4WRZEOXo4Cu03NM7wYOmuxIuuO+Ef1y6r051rfWxOMCBf97sFpgefp/qvKmr0emf7iUFUQUyoyMyIIaaBJVw8jMtAkjH/LJgevAWVkaU0xMktvNZzBGmP0+ozgCEMJ3OCliMx1IzybGzz3Ox3yoar6WFMe1VtP87oej2vfd/dGk0uXFfTFEbSYyzN91+Cy6ooF4vxGxb7c7Tva/kuBWKYGgYhQpOvlZ3ZN9J1XNKOjueur1ZRyGs3jquaID1slqbd9/vbWvl/rG5Csc7O39o6zYOnTdRXh69g8x/A95yxAFo0dknYjjGq2rdW6eTEiA2Te4Uw+nxP6ryxWwys785l/y6ozSlO1HshasIj8ZI4jSdH1ucekgkfMLan+2Nbj5U/NCpl6QWsLI+vz7+2f4gWGy3aR9WgbWmRptvNnX3v9MbeyzLro10J+f12qXwGNxk8PygqcONJ/0bKqPOOd/SsjRasRIdVhQW3WC/bLceGc1NDmz5R1LPnKalKvGvcdLIy21uyPzK6rvz8jIwiskOm8Bgd2YASG5rpO+xLUOBzTRhOSm3vAE1U3pJQ/2j9Jpdl878XfK/UxqhDK824FIneHqZy8XpxOJP9Cli4fRuNPlbfXPkaV//V39kmJOU7IdtygB3blBIrie07+XDFcDNoNadymasedQIzkTw5IMyma77hqpYpcfoPd9FVVpy9Epw63s+aG914J3yYmB66XkTwBmwQ/LEbaa7sMCXmOozpu1QO7cAJN8b0ujIx89eUgo3LIez2+6vrV2rW5hzA5jmbbrxmrso21MAIWWHFhpGmOPBaPDDqsmqy/uEOy95RvZBk7y3CSpEG9vEl1lrG2MLI63Cs7RoUcy7OddyDwMQg8wylfqBVrX83UlzWq03gPxWULY67+lY8024v3+g4gbP+nB7EjeUZov3plJbi9Z46rXOtGeDAnravcgmZWtoqVUQW87PDEwPavKvVoWUs2qAuSjY9dOUf7a7d3fOdG9pe013eLCwIjCl33aIHp/EZ5Xug59UsDHEMvDmTFRnJQrfa0ihFyJLvp4AdS/Wi/bD7HD3f88nvPmb0bI8VwveUlXpXBswAzPqXK+JR4mHtc99su1z8nqo0R+mExUvDb+2QEjsmLXb/XAtuxbJ4d7jn6czDBsjkm8+DOwUNa9kSa+76mNeQl3fm8bieqpEUq1j/bi8rzGWrK9QVFsuyC5GoMUb9NiZPBcfK0auV7xqyI9Nk0s+FjuIC875v6cbafhUpN6vPMlaz15n8HfkZ7FI/eYT161PtVvtibElmG49ruB947y1Ni15HzoIciS4GmBkbammNk25I42lbBSFY+3yfJ0Czffs0ouNmq7mmbemxee4X6GFW/ZzxB+nVsdoN7wRu7531Hua4C67arOUbmYJsQjLSv9kgTEZbnpzxIeG82yxKMTv/KqK4DI3dlPE0Zd7I1qqtLvychSV10QIpi2Vz7L5YZ36+C5Bm/DprUqxGUXcVIQ89uJXae9VlFPnK/76xOFZ5GTWuCUfXTTkYIoTVQGcMLdk2KHMsLUx7FgZ2IMMuIXb/4Xi47y6zTpjXAyPnrmJ+rt7GqL51B8SI33HHVMl2TFPDx2CCEbwOMXKm8W7Rj549Qyfe+pzBU4xueFijN9urci2z9klpJeMlO6bzAcuKUJ/TAdoaLwY7Lv6/sYzqq7a2jlVbvq863/WsoodKS3amcIEztvGKJrssVNsBCqeZ37UcN2npiZjD8pt+G1HjfLkhpCSOlfvvr2TCvbtKXbpMeFmhabHsGBbYezgs83/XTb8icLSkNRueaYlRpoHUUUU1mmxQyjnbOCgyfb7tkgWkd4fhkqxgh5z/gUW/cOPGTZ/0YudaKajyYRk1DDpBqPkfO3zXHSFsxPZ3j0llx8vNaYIvhYZ4X+2Z+jTVFru8bTbN7teq83/reu/GqJcJ48+kqLu2WpjKM0HbFIsml8e6a8JzvODFy18fEiHzvEWqo4x962fu+c4fP2Qnq8sxG+xvJ9ahG36tPj6a/hS3TIpumxckvaYGNRIFmuL5zFullBSOfHOGgsbLmGFkbCD65C6xd94rHYlmh+9djutd/g7XAt4aRgbDhPUvBH23Kt523xIexqR/nWO6qHFntdlUxanhWrnowqpWzVYywND2T4yghN/kVLTBteDiXFrtOWCbpqBqlVatxfuSe6VrQ8bKFFdf7sHOLHMVZPD5W0QVZiktRHZctV2W9+mIN/3GV68pIQwiOImpMglYfwJ/vyMZ2/KriM0Cz6++la31euPKX4qywUwawRBJ3ue7T0gb0dIo0zj0BaeMEx9MUv8FrOLDFxiKf4rtOWFpSLScFaxMj5yymmWokGtILuITmLr6bz0y+ZIVm2aLUwUirYISQVhFx/RiZ85f8YDSVD75lYeTt3F6MfO1wzLNViFyh6lcXI//7bow0fUuKzqYYYYO3cGCzTRgmzXSetFIy+rgvr4fG3vv1kur6cWOkgYqJJ0ngxKmA3984te4FyzUrpI67jxi/LjmrHkb2OF1wMket+6GlP+RtRCtNqr5bxag1KjTY92st4S05Op1ixA3ewYH8RgzPsl2njhmVUOqPj4nBqNorzb5oG+vjVViWlYWbJ9aZtUxGcn2MrOvqbw0622ioWD+P4roeLLowatCOWuurjVCll60NjEw6mNc6nsryHE0w+hAH+GmsKPK9J48Zy+xE6HNWv+YmhQsizd5at9ZKXCpgXHprs/T6P18paT6MzEJcg8TeT3B/x3GBVh6UyoUPW+jkMFYLIwdf2+Q0oFrOODHyfFfHAieIHJdb/1McYHMMyzLdJ6w0VKQmztFJHYycf9uQqeqYhss6xos25qacXZC12uczRn7F/7ri+Y5mTteqqkuHZNLR5AoPe+jgv5qTEvIjB1/bCGNHuWuEkaZzAsdxQm69eXogTXMMTXWcNAbdw46nWo+nbsZzW/fdZkk2RpaemvV+ZU5CslaW1O+n5jtOK6mWMqZb98mKHWoc81UnZqQqfoysPT68dLdkNrrhMmTFg3RXu5mPM7Om1SMbH0ZVFtuno9XsrMb7vve+jlMsJwi8sO6XKDCUHc7zXMfpEgYX2msdI++ei/E30BtspmV92fDIlBNLhkqd2VTHdxzxXc2pRzPdbju/o1VFHyCq/lOOTk36QPfYH9Wjpbke18NImyCMHIdoNTHC+kBG3CjPiOt8pQUYjh/OCX2HY1iM/CaJDl7a+MPHUzhb0SAOg4OXdU0wVnlGMbo+kqNmIqxZ3FON36psUE1VActzqZm5sX70lgPcpLtVcLfWgrJTZWi6efEqKY2/HOdNNdtRn4evfb9mPrir9w2PDIs0v94CPfD/FXclYFKUZ7pNjOJwzNHTd9d9X33NMNwMIiggIqeKB2qiaza75tjNszl290meXY2uu/s8icnuarxCQIkaATkkgggiiHJFRYmgxnjGqPFMhunuOvb7q7u6jq6eGTDu1jPPdHfV/3/X+/3f91XVX3+J+Rxg1H2ZhRb7aJ4XPXKM9E+Hkd3bMMeLTPK44b/g7WXjFJ5Vz+bcNa59r/owOl7tv4JV2pYOlNHS7O6zzcG60y+Pb48bOXXP/LrPEiO0mbFCIQcnsae8bkTYvKbltO7L0V01s/Xc9dAcXqc+knHkaR2aqB2Q5rLFCFrTNhgPh97C2tR6WtbkH7IaORHNAB803ZrI6dRCT4+8zVIMpcen3RoQmVHIRorIfQ7GEZmTZa2QvNKqlEOmcwb7hsnUEHxkGNlkWtK5CpvQhpafaYVR/UfF/9tf2nu/DQzMWMPw2SR6achxS68EabaSMyQfNbgOo8dfZDP1cXBOpEniF962ImxBlrRe/IoTxMijo9eVT16oau06y3VMofvN435izSPGNxemia1vHB0/69Z+ijn1lfKgcdyoWkGarcTx5njULojRZ71Zg6OEQikvS6f9wYoIeUmQC9gKEy3o1zqntsLIf3305MW39QeM7lSUtt/UXy3lHRfODoe1r+8QGOmVOdd+bZz8uQd0tGh4xYtRaKzzq+vl4PWTz3yrWgOnCUXASDj1LSsiapIgqJmLUQYwmzFqjHnnpycG2Bi55ztDYjRcre5sWwiu7ZfocWQ94OvesOKxU6t7AA5Gn5jfuWR7Uun8qmX5Jry0qhm8vRsKuxnIYd9Sj1bnWa32h/8GKAZGSYW8Kkqff8OMSKoCwQ5bju51hdR1w2JkejEK1zhMppD99jnNywke+55Ve2+R9wqm57y96u9vDImRMXBz/kg6mZxcRXPIzRFc6zJ0Tx3knaLgtcZniFGNv3F8tJKTRUFDtbeiFWSNxy6ooovRtVgQdh3Dez5qhNbOzm9Pw8ath/C5YIFa3Eb81Syf/qIHB3edK3+ubl3T+tuVK9tie6g4nbbQQrru+uAnVgu790aa33s0HJ0Ti42N22nvjVOKiiBpo9+qRiStlCtKxPmQTmt31sJrSkf1mgTDy+QpsEaEUT07mK/SdOJ8veql56dbj3xD8Pedg1r6i4ndfTiLoQXUKlZjFvtJYuQ5P/IfH06ekW71FK8bf0zwJUkTtXFvGBFOAYxk6lzdqgxaTdNI3b5egw0zcd3TtAFVcL5eWD80b/AVJRPrM3V/btfd93eN7LkoV77KwOtd665KUZlbLHvlJ9vWJ3Hl2MHo5GqGkdfojZz3Lk4XxaKsdv3WjDBSXs7L9FLTrJb9T9KHCTqsdo1x4wt5rekaniao5nhjJonzVtAv3f5uYvT+CtD0+dCRxK33JaTUxdag+4jLcFq01uxkep/INXCHuPlmhsvLRU3pPgzjSFR4VWa/iJagN2r5qKUcI/TA2phowqiF/A2ONkbvXMZLrOc+VhAj53vrGsRvD8Pcl/je8yktOwWtMe8Mz5NB6eQwOtF7FA4T65UuTdXUghTfU42IssqrCn+N/ejcYGPN8qa+DQKez9Z8mtJSax1cguiOw+tfJmX+fc/19wDBE30uatA6MO6K5yWCyH9kVM36dYah1/EeRq0TxeikmFSsY+15JScWxNQj1Qiv5CVNZlfY7xErm+75QFNf+8Oh45fBL7cnMDXp1KoWrd9Y0l//ZkZSXvYtdRag488ozfxrZ9WN/dbziXnHlsQw+Wm9YhxvPCM60lrYs9+n1khrakce/UQ20M98IanJqqyJxFYzQstFJSfRSwz00q1y0/rezhaMXa1l8hz31N5D6O4csEH66AekXHwmcM/eR6eeuXwVZjP/xv7Ks+TEN/9+TFrYApX9gDVS2wbbGSeN0QnGR4fuUUqURU0S2UesiCaX1FwRX2xYg6buradqHH21p+3A9nsoQ5599w2d2i9jyJrbOzqqjZr1IY0tbbaa5vt4+4XpH9zv+NSgflic+ObG9rTw71blE6vsaV+r+YNyNe5H1X47W11Uu/A1TM89jmFq8FafDTkD9nH2m4cpUpE5iaN/bUVUuajmSsQyE730xC0JWvKuYRR6/a4JI3d/6NzCMIys3UVFvUk3Py1Gbvo63Fv4zZYYnrrCeRmSJ7X61jhs0KvdjwravNajfgr7F8SoGoqRfojEJJETaeaAEZHFnKwWyOW6NaKXH9UDc0uMvO3Cvvt09ljM2V9+XODJiwfKofPmQnh5QA7DyDCOH1ukPvk4j8WmfWxZx1uuX+6I4vWvFsdbynUym9+j3c08yBKyLCikuL8KtTeasUpdWrEqZsiaLU009ZFhFBRkSNk8x629OUFZVn+H6AgwarWvMVqOv/Pt4s4js7uzpSPV+lIaYX0a8tT/t+LqOFVLXU9iC9PH2i9Rqqrk6dKvzQgr50Reoq+qoJcHjeDBM+/QDFzlGMJHm65ltsKoursf5xdXw+efDs/HY/Pa/0p58L97H33377oIde1gpdK07kOIPENS/z/DaI9CKIqiMpOfsSJirqCKMnstGkLlEcyvOzGMqm6EH5KmO4f++asYbtEHTfmoFR9vGerb78haNVb1Pla+nc4QN1gVf1wMyBsSeZvY+oD6S22hsW6nBrFOlqhp+61ILp/PqzLzTTgzqg42z91qqiXtq2qtMfLHVzfEt6RXo9l4t0352LXZ5Myjg0GMgveu3f1DXGNGfHXznr4nzc1aNnWNaflOiX1yOeI696NC5LTbVwKxcKT3JIbUX2/mZ24vQl0ni+TEx4xIUVMLOZn8B1NHyxmYwT7up1OE2hhVhsfIGEZmz70Z9NJdR8ZXv45nZx1rykcniRF6Jciaqb82H1XJ1JJPLDfWBTHyyOXDyDcPzt2G9eVPjdG2EqlIEo+P31qNiJKSzynMP9qjw//ehkYvp39jXl+gJvWMHQc7p3X9ZKP+REhzvq6fx9QbQIp/7/spbNq+KnpgGSxqOnTqZgvEI788PjmcWrdirV7wnHX06iTT/3S13Hh/UXO8G+7KWq1l2V4J2amhg/kPUXAnNtZr7eBv3VXFPT/y04GPbSLL8iKTmbLDigiiWtBk7p/RazxDsoZfihPCSHdlc64MNGMUPG786WYsM2GjVZve4F5ZGwoj58M7hBvHLeuWMw+YH96QkfvWmYONa70ni1FwjuUIMNKHwqgusOf8s8ZK3yqxnCCyRP9OK8LySl4WmO+h1QS87L19AmjpI8HIOV5DtWmNS3975xhaL2sVm5ZvNuvBH60c5GXeFOuqAZs7AjrfjuvGT+fvNfXb4zx3veV6bTNGw13+dDByJA3YJIy5rg9RAHroBL0DxdKHVRhGEk/O3GVEaE7WBIb4vulc+2uK6i7NFpzCMGrVzi+h75j9rWz+QiHIf6r9qHgn0rlNh+Kv6/4RYQ6a2757uGL9giHxv7Xc92mEYDTM5vq9R9sR9h2SXsgh8ISHcrQgySJ21m49wgoKYIR939SrQ91JqDabJ5TrSDHycnIPVPWydXcPm/lOMEf7yoUQfBsHgxHLHDAP3rSvbO5aSBIrPrB0L7mgHENvnxlGzdxRdt5QJCVF07DZe82IqKqawmf/xdQ9Bmti3WSkVlwbwb2x16jd3m6JkXc3unFy72Qy9S2zVl2dDEZ+mcpl44m/WTWov/QtLD1nv59riNxD2HzEGPl2to6ffnqBQ5XK+l5CVtQcMXsvekYMvsmZ62wX06uhfXRvJB4yGnoSsK77WwcedtGbrYUyasXaNhdLf3WwPnvceRTc8HZHu1rd1wnePzJMa/+y71WsD2/E4vn7y0ZLjIYdF0Nj5MpTl8JTawd/e9s5Rm9wqbMy1vfhcA6rYdN3GBEpLwFM6etrYSAQ/m3uDZrOI9UjxKhat6BTCQXLzBodx7B1VCvlp5eT5NUfNzCyyRhDYdSUW3zH/1x+7vyrPypbP+Iy9K1l6/8BoybMvO2audQ+jPUTMUkSleT4zeWIXCwW81r6B4YJJ/vlxrpx3ofWXD3cWYlhz1c7xxv3HnTdcOugplEVat8B6/2vc5nFuyu1Ota3Dpj33oTjC35rGYZXLpSbQKM/fGXODsta30+MucFq1N61tQN0w+U+xH0jjx0Gy7VVz4J8g/yd425e9VdvwcRS/9KYRF1ZN4OTVVnu6t9RjqiFfE5Vkzci8mhOtItRI/R5MQpiFYKj7urmrVWbfF0P/K7ZoPrhN6j4nCdsjLzPYVSb4pruYF11/c/w18a29crfle60yk8tSnZ+d8CqD9rA+11dLRw6Xr/z6liuLaFRP7fwrsvn+kzoMG2MpSExavQw1k7ntZysJM9+wowUijlNlpP/qdvzVANIuH2DGAW3hjdWa25YWw29qgcbuZ9eeV0aerX8j3R84o5adGxS1Eun4voA2ozQdqZRtW4c99dvmZ98I9659JlKPWMhTd1TYl+n4KmKn55vCQ1bT4dvg78e2LzaDYmRd71D475JfAHSUHruk2ak1JNTZSX1Y1T3VitBkZqwceNCM2d3j42R7znsMCpBPujT1K3rmTT/gK7rVZ89AqI01okMrFjWZFOjYt40rmezbl2XihY3ukvK1BqEytYSI4/mflsPlckcfYfFyMUXfbmnhy3kEEZPVCPFkqbAOLrNnnFSDc1BzdYdCiOPFUMwCu7zrnNa22PdQBOZ200jaO6qC0yAurtGb6CLbuedyk34uB8b5k/EaHKl1dQqIM1wEaNFpKl67R2GUZi3+5Hy9Ed87i4xCKPM3D2ViKwpiiQlVhoVC70HJci7LnrLEVGpb028quhqdmjj4I5GNq33+5HEpQGjcGY+pp4DelOcrqmL3oN0i3batz401k3tHvsTU/c+1ux0tj8MXQ+n4xc38Nud7+eZ91cNpIfQEdmEke9ClX7vBCYH+Sg1BzBi4UxJluNrzAp6T2TFHSd6wyZhIyJsPDUf97fzmtYrttfjwFL3TJZSd5q1TBM0iZeO07ceyGtN/HKha0FVY8O0znN3lQ+el4n924BRLxHd02qPRJBDHTpBfV2+9chV3+PnW634nNsXGIMxJAwjd/F5Y+1URpYlqfucJ6sRSlJzqpK4z8bIrARt6v10jziUKxXvfaCGzarBhNyMkeF9xttHUd8yR+y+DcqxcsVnK/vtRy4dn/YuH+fTlb1cfWp+FrvHeu8SPPaNo6bnUnmtVxhGlYpXVi9G3gfhwviG2a9eQlaGwsgWpOzBaH0/xfO80DX3oBkRWBUGUvpu3bLQOn9otU7LMmtxu2JY6LtlwskT+mqheZIWUhOtQmeZVdQJTW1Fj43AQRMaw1A0dcMagPZotQ50cwCtCAGtK9CmWoFdVfQqMOgIzVAfRB69bhSim71/37kcc927cOS4bh8zES/oWylb6Pkbs1KGRsgvTPQmMfQd/iFJjBof9PYqo1qnixYOP3iRFP3XjytfYzP9e9Dz/4atFrRDTY0aD2SsOomK/cWwpRu01ayixUXsGg69kMw0aszNGgm0GbUzKuBZNmz9TJsPHCgDwSqaX1pBr+TUzTLaCTwGEXVggWyBiFSqNZF09Ey9CYnnZ/0Ey3FycsYOK5JjYUiJ+FfuW7d++9Y9O/c8tXff088efuG5Z58+9NTu3U/s3r5t11NP7dq+bvO2R7Zu2bD2F/f87Jb/uuW2O26/+T9uvmP16lWr1zywfsPGDRs2bt2xc9fe/QeeOXz01TdeOXrkuRdeeumFw4cOPP7Y4zu3bNq0Ye36dfffv/aBe1fds2b1XXfcduvPVv581aq771nzy7UbHtq6fedje/c/c+TosZde/t37b/90Oh8vrtz57Jsv7NuyZs3qn69aDS1vv+uuO+5cufLO/7lr9co77rjjtpV3379+w4YH1/9q647Hd+/df+jwkaNHX3z51Td+e/TgnieePPD8keee3rd7x/btW7ZtWX99H5ud/eOfzmJJ4ZubNm1c/8D9992/eeOmbY/t3rNn38Gnnz/629+9/u6HH7/39luvvfLOu689f+jxX21+9OFN6zc9suuJjZse2rRh3YMP3vvAgxvWPbB2/cbNWx5+eNv2Hbv2PHXwmedeOPbisVf+8MEHn6DS5E8fffzxRx+89/s33nzrtZeef/bQvn379+8DKbZt3LJj544djz2+a+ejOw4cevbQ3j2HXjzy3NHXfv/mW+8MHB8s21esat5uffLnT97/4E8f/fHtH07MsLIoJfq3G5GcoOQlloj3luBsVhNZlsLwTDKTSaeS0fax7d3RWDKViCdiuJgrlor5YqmU13I5rcBhlNrTk9cKPSVNYBmC4RmSpOhoNJ7Bsun0mNM+f/rYaJpiaV5geFkaP6Gvt7evt5Dr6RtfKuQUNOdFg4qSY1mO52iSIGmGJrLpbJZux2QxMzrZnepOMRyF44ycQ++u0gqlYrEoFif05KDIYXhR4oh0goJu0JlKJGLRjnFj2kZ3dEaT3WPHMDTN8EqhVJpQ6ikSIpOcNo0ShHRu2rQpE3tymsrTBM2xFB7t6op2x2IxSuSSXYlsNprKYGADqlSAMxIQdsrUaVMm9Pb05HqnTJk0fnxf7/jevMQxbD6vyRyJZYlELBU9/QtjvjC2szNOSQrYgC9MnjZlxrQp086aM2/esvPnz5155tnnTJ9+5qxZZ/ZPv3DxgrP7xNz0iZpSzDOZLGwYQbMcQfFKadKMWRMmTpxy1oIlC1b087ymiFJ81mODkYKq5kWa4kSJptlskuEYimVwiuUESRR4geMFlsBZOYOTQIml0iQvyRJHsxRChCQwgsgmYok0YMTRFMNJPE2SjKgUeJrjySzGs6LMS6qCIKAZCk8RDMfzHPxA1sUzFJ7FSYrIciyNNkqkGFylJQaD/gwj8UCOEQSeZ7Es7IA/QeQoCkgx0DubyZAUBZLQYG8W9mBZnCJIURUliSNxggRRBDAar5BZBsdFgcZRPyKbSjIksEU9KZJikGIiE4/iksSKPC9xWJZlOI4hcIJGfDLJZJIAXyMIUhAFBk+ns8geDMvyPMMIHOymRInCGZ7FKRLLYCSFZbM4gWfSmQRG46l0KhZL2L6bTiSzmVSGIjNZYMWwGIYhSgzSH1Shksl4HI6IaYJXREYsJubtG4gUNEHiOU7iJFHOCQLBMKwiccAWjA5dNQkwAyNpMs+ClBgD5uIEUWQAQh4AhK8sRQsqDZhKkqKJEs/Q0JLDMF6Vka0EkeVFXgJkZUmAYQX7JJGDjoqqSrwIPokemxaAmCirKqspYJ0C4AowkgKLmIB4vEgCaxY1lQQRojPkU9CKExgkjaSokF4lRRFhTGIJnBVkhgTPlOHEjwWTs6Ik8yTYnGeQyAKMWwY5BMVKLIumDcgyI0kUCe7EiSJADDKBzoAT0kCE5jjJyYqAmkqyyNs9FEgRoggfHHITsCtLC5KQxnAMYwQZkrwqUDih8KIqsIJEETBuQQ9VU+FchyOBDIfcBZGEpgqEAhbpxYJL4GBcpCZsUnLegUpEBL3BdiporwBBEeo9FcRlQE8J9OaRE4vggeBvvMhiKCIBNzAJRzO2vcG9YLiCqcFqLKgogLeD2agMgcINRYCficABWRp0Bfhs84Jstq1EBqIcQgMcFHACS9BgORFLEayg8ZrI2FxkDfRlWJqBoQ1GBz/gYTyRECc4Do0fmkb6SDBwcZYmATlAFw1UiuAlXoJhJ4BUPJWlSRARyYFBe47MEBxYWuAg3MJPcDWR40AMsDp04xEWCtIfQguBHBWMCgUWMAdQCNv5RRlcG4a7zCN80FhmwcQ2N+BOZgmOp3meBMcXwC0AIhhvMowe8HNZQnvoTBangSeyG6hpD1WSFrSSwFCcoklsfCnUdfmsXJQhoQgMg8YtwZCUwJEQKAB2IEZA9GIAYQ45M0+jwGQHB4gKBFBHhkais4ATg4DnOCoN8YzHUPTkKIwDwMAsJBIaIMIw+ABVSLAx+CeOk4A4D1GVoKABmF+kRVnAKQXUIDkMoKXtRIVBbGXANkAGAipDYmAzsBXNQjiDmEvTGPCEPSTFMRgFYw+gQqGD5OkMCc6M/BPaQSuwLMQVcFvbhuAhFHg7I/AUxCUCuAIm4A+grqAqMOwQRCxiDqqib4KdQFGIA68FgXmUMUnQHgO3BhOSOGRUUE2B4cqAtuBwYDtI8+A+EKMRrAKkQuSSNIFjKB2RiAmoCGmJhlCJI3+QUGXACUqu49uvGpF5aV6D4SYVWJoDcwHwSE0CURNRUgKnY2U0XCHqAGEYAyQyBzg8i+GsBOEFZSaGIWCEI48UQUMKuRiYEKSGcYTCEABqx38qiyhD1AHoBJSVoC8LjkqCfQmgJ2tZOgvg2UhIWYEG4eFcTgAnB2SBExqs6LOWLiDd8Mj6OIaDT4AoBKvKED1grABntHHwPQ1wiwKboQQc1TW2KiAUJFrgCI4Hng/cCSQMjDagmE0DgCSHfBZFdBiqMBrAz8HfFTvCIyOAvxEQE0FbgI2ngRQaiTDqYTCBocCNRcjHCB8SMgkL4dIeSDTFI8OBWMilkOhoNIAb4EhIcNssfMrAhldUCKaj76oORu4+KxbNpKE6Scc7O1NkNhlPk2SqoyOBY8nuWLKzs6Ojo729/YyuzvZuqJ3GRFOx0WO7OqJwoLOjK5qIx7q746l0IpFMYZAUQXbI5JkMkUpkMvGu6JiuRLxjbGdiVNvotjPaxnW2jRrdFR03pr2zI56AGjAR7U6koYhMxlOpRCKDE9ks/EjE493d3dFoLJU9Yyywae/oHNU2duyYMeM620Gcjk5gHk/ForF4NzROZXEs0xmDTICnY6j+yGQxRAME6+5ORDs7Ro8aEx/b2T62o6Mr1R3tiibT6VQ2FsdIqHZiWTIbj2cIUDyZxggyloav0KmrGxQCfROxeDLZncCTIBFUuCkoAuJZKE3iSSh8U1CCZFIkjEsGagOeI9iCBNEdRgKTJUjCNgoOXTMEnuru6IolUtAbuAOjNIRugJ5lMxleZhnIvqhyYQVAHiPAlykMYyU+G535pGVF3th4418tWXrZ8ksvu+TCJYsWnTN75pkzpvTkGDmfkyGvK6WpZ8+fP2/OgqVLl172pSsvX7z8iisvvfLL11yzYtnCZSu+fO1lKy5fcelFSxfPmTPn7Nkz+6f1lvJQKvB8OpFmZEXNT506ua9n0tkLL1p+8UUXXnjxZZcsv+SLX7ryyqu/dMWVl194wUUXzD/v/MWLF8zunzRlyoTx43tLyJWgBE8lcLHQ21sqTJo6c+7CC5ZfvHDRwgXnzV+w8NJLLr5o2ZLFi+YvuXDp+efNmTlr+sSJkyaUNLsAobFke0dXHOchSYpab19JlRYuWnrBgplTp81fsmzZRcsWXzB33vyFSxYvOHfeObNnnzV5/PhS33gNJYFkItY17vTPRUa1tUdjMfDBcWeMGpeRe8aXSiDVhOnnzF2wcH6/SsyYcebZc2dOmzWpIMLJiMom0wSRbDu97ZTIKaedGjnljNFtbWPao8lMKo1BDFeU4oQpE/sm9PUUNVkr9vRNZKFXXoH8Cmk9HY2mu0adesaoSOSU0yORtvYxYzrHdYJjZlMJO+6LWmnNx9bx/wVoAEuDiU70lwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="103" height="117" border= "0">


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí.

 2. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka, potom uvoľnite spodné viečko.

mORpjvla2XWtqGamWpm/W9hskD9FWgcpHfp6TqtLFa81dFdJq1fGkpq4FZaId5VYfDZy6E3O3FuoW9ukTca5wvBPeYjecinq4r93Xmrr0S4nAdLon0TS/vSQKMfDvkjYsr+mrREoUsI3LhtGcRcMfbF92Yaq8p4U9oF3WyBNCkqvqcK5iZTMiQ0i1EDGhA0dCdpITcsTBlVyVO1XHU6bkzvs4gtzAxFzE2MXBtJbk/l8ZqxS8sx8tMngjIknfPTjaxeawCkNCeNuTLVJKbX1bAMjpNgisfUGItWe3vOZAcpFuNSWUR+WEL73rkeseipoD0ZtzL7AgfQA1yNaA7ARa1HhIBbec5lEyygpInSVLEbSp+A9lJ4lZHHoomC0lRq9wjHxujvK0EWBZywoD5I7Bj2TRm+8emM1O75b0++ywCUo6SsHSDzcNNBezS4ou91I1hAZTnnkxlEPesQj7bh8G0xAQsXcPfe5zz0OoMn6Z4ecC53TZWV2XHzeS7vL2qtzC8HCBktb3XwTv+hb8w5AdycGl1zWYxGeUrewpISjQazQG+SU9NaQcUkFGv2vxHb0fFR29rWqj0mURkSyll0nc6uEK2I6ZqiVEDK4FMQM73nmzpvpmXSekzb9ilRBLbfaR21ruj2k36GALcezjCnlCXUjwH7RfqPUZrQIgPp5DqEGKc2DbafOy9J41Xc130hiqGX3cD3T17z1XUISL1V9xymdgE2nRMsGAbYz3uPOchzm5mJmIYFzLHO8e2OUailtlYko4eOEjT8jDAYG6LG9HI8Rg5kZ3xHjH+Wv4wnxom3gsH6cjqVC1mEGujOapx1ONSJDkZwWjIhQfbbEYZeez5Qx6t+sdDUqf6skmXkcf6Tohz/84c3upH+WoXlcDEz0L/7iLx5Hf82dN45HIRnxDJ8v1Q/D6aSaCMjNFeshNni1SwAxuiLpeZN67ogbxVZXEJ4jNeLYqVRmPDLK+vmf//ljL3ylgh/+4R/+sHsqt8DW9JXojXBjC87U9C46TQ69MpQ6cCA+OjpqPmOGWicaL9IJbh6GO/eUAeUyXzzLkNJAtX/xGyKIS4jzjiT/lKc85TgYpCdW6locMZY1mGFEa+MoI3UsbR9j1o6a4dwphzSuGcjjMQ8p8i4INVrMvXJG4vwWbrwEuxDhJbVvDXZp56ivitJwUrbYQUC4NYhNmmRIgGqbXNuy2LlWxfOMqBEyPO6kg68e7jqHmtboEgA2HW0vSIE895iP6aozK8/AN8o0ECT/WaiJa7x70IMedEysTzJ/+zJLzJTRI3hbcFj1iT5zAgGHbKRwmBCEHgmK56ihv/qrv9rmyPsedM/JOHi56FMrUnBh/RtRhDDp7D7DcLhdvh6sX2t77eM+BR/wh81K8D83smCQ9InNpkN8XvAgV//UlqLRcuSQuCvM2i2qSjiLWLN2lLU2pJ1pa9k1/UnHjvlAKkNNg3Dwn4m95z3v2WwqHBeCsODigM8WW+6eB1WqwnkVQqbvEUd0UFEN2ogtwtMFIIg3C2UUUxaUqqznGBkjgzpq/6E+pAcIEuXy3ECP2vIoF3UZsMxq8FfayEW1BXZhREsMeKRSjlTZJRW3B0oZ6exLvpvd7GbHEVaZP8aK/7gqeIqAeHBI2/w2vFGaOapwUANZUi/4gmrL/ONgi9SdbV9iDD3zz4xpJctfSifT1OabvnHWdajB2ELzhL0Z0iF0V1jiVnWA9kU4Z9qzZsM6TbV6BlRJIAZwYA+2Y6y9053u1AjXAx7wgEY4sHngbQ7X9gC0/m2oI0hzSmxwZlQZCBSEy7N75FGV1JcN1QMcgQBmxFgXiUd/tL25kYR/k8eBqA9vdC5zASmJp/aiF73ow/zNJI5Kbaq4ibizY5bzO8O4gKV0a+Us1bmFkKaNTVMPY65kq8TLOwIxugGEZIIE9zM/8zPdtuV6rmG2ldYgZpza4Dd+iuCG7dpFrVwbry1jA3gULjeX+IZJNtcMOKhezA5gNfz3PIJnO5QN9nsNMdeQYR8q42yehBmu1LOR7NrGRG4IDbYMfJKQbhC3OR7D7hcSF8isp78EMHctveQEwoQNC8QnjxdAkx77FMSOZ9SndEWdECAID0TVEEbWg/RlOUiQhjKmPJ6zW05+1KP73e9+7TfPIWiPeMQjmqpjP5VGNEDnJb67wK7jP1INl2yqqdaOys20PXBt6O+VR95UH9OWJcNCKuc3B809TZABEbLOZDoyD8cf6U5bJ5Bmii2wb4HE6xfRQlSTJWrgJfh2yGLQ2z+5KpA3R++jMz1qnCLwUtoq8veOM60Z3UfG9aX2Z7pR+2sef4/U1OS+vTozfdYJgjFpLHJ2/zxADmHgudeSue3vzhQcF4IHpzWYAOmMIQaSNM72ofIhdtTJf08QYFz13gHUGNvgwWlUXhCKOsjPM4giO+XiFW2kPN1BaB+EEZsQxDn7jzTohoIhuyv0cGBtfmZgiYitmTaSkEl0ZjSAmj9P3dT+9FRxxhJGQfqjo6P2jdkBcENBaTdvvuq1z2fenWq62qcRQa52xzWYYRo8M5gnzDodsXUYbgQ4D8cqdtZdjF1gibDM6tJnE9basqaO9tIvqc+zfc/FwQQqNbHYmVSIiweGCRgAkcIOCuHA/gEx4D2EhryolF6MogrHRwkdHye5tS4WEDPjrfEbImRIHtqA5OY1dPoCIaFBALVxuLtKGsNhU5aLTnVYgoqdCCJ8Ehw5KX6dRLroMcF8t8bsl7SCVBvzXgZ+E6oIdYzLo70VymCN3rolsZLppb+hHgxIaJ7xZU7z5AkggUvGvCQYLJmVlvKkdogED+ODKOdOOO94fghFM1SKNgr16vSB2WKzEGa40S5lLHGFEYzenSZBTeSrqvbWMgCIgBfGcoZPrqlxlMtOmD/iqmFLe9SjHnWMCNq1DLEsEZPrGVIF4uMt5L7TCx0pzRDr/tbnKYMoqqIYqDBPIYCE3vBOWohxSiO0+453vGOTFmWso1MWM2N2tm2xtd4liW6X8oQqMbomiD7CnKGOgQ+Moe4aOZbVj4y5AoeU/Lhbgdh74IU71eapfToba4h6kTrZ9dZeZl/UOg7ZlfKkvapRiu8jO0CvwgpbiMtpS2lnSwocqb09e8ysCiLyWQZ+ZnlRiose6Yh0cFV8iDDYQ5ggUHDXPEvpPQM8019NW4kETNsK79xBSrua4boB8rkgJGIQX+rVbmf7KQ812d0ymaVx/okkof/T0sbTrIqy60ZOZUJb1aaltbMPIpse/pZjxA2YAfPv0TEDcWab8vSBaj1AmdhYdWzWbmd9KeT0QiqdtF89oCz64QXKgFKZ0VkOsbs4MEZfSATaOpm7NhQ4GxR+VPc+VIrRu5GNcKZOpSN9zVATmVTng2e5GwjAoAg7843f+I3t/5kzZ4590iAydYGNbHh5Xtc2i0CoMhA23rFgDMeNaqMarL+i9jX914i1huEfJpqnBcjH2U1cDlh8u57N7OU5iXaxyxrYOs+7gGvVEOOAUgtzT8ABdpAf+MAHtrR5W33igfOclysz/p48gC7gRsNpARgQV/4BeaViErl99LkSRdoOg6u2PPEHvGs2M9UO1YR0x8igeCcxpvYWdHLNGeNqltU7WrGEbGuG/vy9L6Ja2zOylayBTqtwH+xMNZCiRlDDOCEtMfHYrYx2ym/VQ0AXDz30tVflkZe8mTsXtJKcBNbLWSmbevkNodOBlv9KbqSB2LpLqUFaotx2pS6WLuqxt9m57s3DuYJ9EbSKO/7OUwXp4MxmEAwMooSrDosdvCCdAozr3fBLeacCvqcQRNx0mDMibmCTxQ6KKutG09r63aWfCeIe/YDReR2hJhI+aArtbCbb8+mdbWEgqAiWBfd05RnD30hl7RG2fNd7nn5v9fmsEbJHWEacexc1YUnFqERziejLlQhvDvgt4fJoke0nPcdfRFw+7jBqPyEd0RmQ3kB6dx1tR4ZWqXjBt7uneaRJTolNT7VEQkV+0vAc9RfcQhWWWMpQjYqbB4lHbkG9BZTjne/X1Po65qN5GqWVkPQI7AwTrc9H9qjR2qtG+NzAg6AhmbHg3bGGUDH+2NRUI1MKdoMIP0A2aLxbFwncKDtJTJ3vGoEl+9Sz8Y3S5nPfeaMX9dcNStrXTopo81C8BLzFJ4ncPhxnL2mwJElVpDstNZwymQt2KIlFBfPx1m7vaVTasr06yQL8hptldFKvtdMJFmkqw3vL4UXCdBOoKo3qheWrEteoDUpbEE+kBCQ36tUR2DGkb7RLu97Wm6LWpN9KBE8iMe3DRLFPqP3SoRTGBWi35OZ7dq/BEU6QwGiYh5TGIWKcA2YOUPuxwTFnMBvttTL/fZ4Qsu11LXnETeLrqRB975rNDIqmt7XcBfCMnpR/xAmXYMZAu+vzHuFYQ+LZtJl+i41kl7ZUrtXLD/GBIHlRLsQNT388+FHZvA9Sf0GN+fzmQ3gXbggCMLyD4Fy+iwSH6I6vFx7fSHBALz6W33LxVEtdONYNoNaiEtMOQwaRFrsLdWP7A9IliHJYRNjSeOZFIktQpcYlplIltJMuwJF0ke97c7tEcGfXwBKkCSY39AB3tjEtcI8E3+AUKqRX1DkfBgjgN8QPJsR7b0lKk8TWG72WGEpP46NtEFSO4OlpoUbiJtehKkIW5CTU8CW7GFDPd5jh0qdtyB2BRAKuiWqAmI+adnR0dHD/+9//ONAhTqsiqXOlKwSAtIOzIWm5dJd0EBs2ErzwgjLYKFDdTIKWht6Uvjz8buRSfd44BwrRpHyvwkOtkQiST7UzDw3DVFGjIc78R6JQWhiNTw9G8zUiIvuS1EawD4l9hvhVIl2dYx1vpHIkZKQsjsAh8ePKAeQtUar7zhFzyNyBg+CM53/F05n+72qXhsHhZ6Z9mI8RcQ2I0XYzMwZ4HivZJVLGRyJUI+fZJGrMARyS8Maca4TowIkgcEg3iP661njDtfkkbkhDRi71Zm0BaQwV1sgplEPZHlKHWAnkpS3avtjtAuSSvIeDKxWShv/eVQBAVBk/nrGYIICqlDznPKd3XtKuaotZgzW7aX7vgttr9raRlDHKcxrghp0qmJCnAWwXUj6mCxgZ8w4TyrObum0AEix3PnXCTZPCSWHEcJTCPIvqmrRPjeiq/+pHosiYIqoLuVa0hhS99KNytj7fupu5te09JO3l9/2o7Wtlz9QN8kDMLrjggqYa8uFiENQ1POURv22fW+55MzknAV75ylc2aSwlLUR3tu9xUoV4JTLqBoJdBeIJw4Mzw8XBlWc/+9lNqqNtEFPdeiSuEFbPfFI2i4VIDNe//vUbsaMc0j3vec87PklAnThF0j9UX8LQ5HZ/b5xGJogZNb83b2vQ20xYUjdHqu2+8LQHOY91Ay/tmQD/YWg/+IM/2PDjIQ95SFcjU1o3ZJPna9PcsLZRkrA2ZlVFx7ZLfai4SWz5uGt+6G09Oka6XZvUeIQgOVGjnZZe+hEFH6kFI9tNfbaEWHWwewPcQ9RRf0b5sw0p7mcf18qv7YQwMYlIK/pvvfa1r21ez0g+iPwSKIy1Os8iRZEWQoaElV7TOsEiCWF/E2l1lkViR00k7UUXXdTee3EtEhl+R7SHvDJCkAr1hd+kIy/qJBIYRJEyiWoMwYNgoZp6SbHBDqifcry12rlzIY6IiLAkIYyIn5/RfOS7uos+Y6NbmuuaruJpaky9Y4ZrRHtJxdPhlflzR9v4aEnAbAe/ece8eTdqbgb0+mTbl2yGjmG6XNRxoV7qyfO9poeZt2N7IKVb8RKzHqKcbXvRCJaQ57Tr7UES3CVJbNc2k5cFD/eEI0LAsG8gJbHgMYhiT9PvKw24tZ2UA5FhvlH3IFovfelLj+PZuRnEe37rg+ROl3dwYnO5973v3Y4eUY5OlsbcMj3tA9lRb3GUpR6OyZDOoIt+SA/xhfjx/trXvvaH3eOq3UapXGSui3VGIsv0o3e9eTiXJpcZgimsrdWah7FFqGH8kYixTSGN5y1IqnLgDNFvkdSRtmdML7PjtlRGdQx3PsAR1kI7MgeCmtBdggwd4mJd2gDYwi3W8i6973HKmTK2woh7L6XppZsVu2fUTufBI0cZOJF3SERIb5oIjOIqd87wMTIuOS+cVklcwkI6Pfz1sqZMVBGOHHFujwPmLADtcN7g7llAgwka4cPLVQCNtyAhhFCJDIKNlADnt2+kkzMDHnwGJGgzODerwlXJOvNuIWq7EMAljeGkMFpLMgoYJWYA5guXDZiQ0pvj7Lx5jhPISBq9OmfpwRIzAi8guOCJEiRpwVvjMR4inpFQ43GKfEui4WiQzjaMbBTAPqTJrWVstcHMgqq/yOfOIJIMC58PUhoqJoiW6lOerdSOpkO0O1LMP57iqI3EGaNcNhskmBAoCA9uHjxDTcTdAwM+RBQHTG9r0g3DTQXKOTo6OhDXbAttgzCRByIJ4Mh7u9vdrj0HSIOLhwEkGV8urs3QQOkess/x3wcuzayZkzC6k5Qt6LflxTjMp5JzPWEA4SBcN3OE+YDNA8se2Te3qsY9YP4zpLh2fvCADaP2HDUzRTgXSRKzfYvY+yjrbBDQXRCpx833AYZqYfLS10v7EvXw3OvasGuRBykHyYdPdXGAyyGiUyZSFkRMB1aIjvGvkPo8tuSRJSQt6qYe0sHRQTgQ3Agd2sEoE3847HsSVxaG9zR6zydls0lwvetd78MicbCA2OygfsrhOW4pveNOSztqM9L1CNbmMt/vm6D2JMhdNgaW6pDBYduEGQLplpEBIrGhIs2z2wzeSAxndjPtz5JdsgdqBzJKmbI3NbXILoj+IKen5qvBzh3NpV2lWfE905tuS9os/7SJWW+Qt9gt8l095tGbyKVyIBggENIQZ+QAGQ6SmAdtAQgCRlI+EDJ2O5Gy2BhwO914/bTLOGSURRlIXs94xjMaPkCwqIf0/KdMJECOLGE7Q9rCtmW0W0Nrk4f0ElD6BWGDIOFzpgoKAlIHbaGN2sxYULTTqLbYaJD8sNFQDmUbpihtbnW+enM6Mk+szXeq+ktz3dtQ2AJb1lI18Nc8s+VbBozlNre5TcMB8AKpO08BKewwrxA87t1EJUWiZxNqaX30VPdeu0dlqD3ozJ93kbI+mqRmPPiMB65ObMW9S0iXRPC6WOug98pZ4j417SySZLqlECVrdc4Yh5fKWROze0bsrNcFjZe2R48gBJ7cYDL12OYdbhxIMBxbgeh45Rzp9fL2Jh/yKcLDmSEu1AEi627hPZxIgKiMvIOoUS8bAG4+QMjg1EBuQqi+eI+niMg3dUGgWEgQMiVPQwnxng0PCC1145BLPdRt/DUIeMbZSmZczSa+y3DUebO4Dsd5XKcyoN6CrPi1RFytv1e+dsIsp8f0fT7jOlXbU8tRAoMWMJ+0AYKVUU0yIIWO05zdZD4gZr0IuIJ9rW3v4X8vgou4504+3x6Op93gXDszasgW1Yc0+GZ8o5MaM0/DjrQFlgjqLCzZP/Zpn6tIzsLGIItvltvh2CpIj/QFAkLIkGhY8Ni9jBUGsoGI2KQgThA5JSfmW5cNz2aCHHiFQ1SsC/wAuY1vRl7K1/6FvxkEEQMysdbcBU3nXH7j3Y9aK2JLZEB2iBO4iN8ZEpgH4yn/Va96VZMUkEohpOAqBBtpk/f6sUm0vb0oj+PpVqCU6X2c4ntukNQzoUvSWsWLnMMlnMg5znwjCWxkXK/1LsEojUScMebDfGOX5PicGzPp2+XcGTsPUxXjn9pb9mvLyaERjdEW65lkCaSmEvDvEETwmALgQeIkZvtU686GitiD0yas+7Iv9rgUCx2i5F2Whg3GXQNHWtQ+/uNIi32L50w+ainqKf5iSDeUQ/sMh5zn9EAUiBHuFoR4gejx3zBBeX0Z+bB/gVD4u3GjD8hE2yGohgTK4JEZ3E+CoqSk7YO03N1IHW4S6ARMfv3bIGra9gDSYKujrUiiqNaowBB6DdvU9+u//uttTK5xjWs0qVX1G3CxZuDBhB5BG6mTVTqcmevTsLFtAdqr5MznXve6V1M58VEkBLexxMQDADxEagcXljwdTrp5ovQInvLRjidBQyprJgcRzZjyKXJXcbdXUe/dqCPnWjrrwZLIK2w1tu7az8qllRy0j8kVPWIC4dK+wX++jVXFpOMQy6WxPCc/4rjOt+Qljaoh+VnYXnhCHm6AUmKT4BkCG+IIYeEDIUHS8cwlhDe9x+Wo+qF5NMW+iWcsDmwvtAMJE+nTi48tU1XaeGxIc0iuEGjjtiHJeYoAoqz7EX3G1nbhhRe2412Uz5V95KMPBi7MoAs9u1lvvnu23X3gwNrzWveuGpSbgKqSjBnzzK1PbMhAsDhJoseDaqlS9Zpd/aQAs2Tu1CryZnPmrR00JwEU2U44EHZupOfOwEl2j04DZgjwLrBvRAZSxZGI6NwM0njxaxpoIQYQIYiBtjAWOcQLaQ3/MD5ITRAw3S/gbEpIlOv5Smx0qJCUiaHX9oArEEWRHmmIOiAI4BLHo5AGyYevEgSPcnWtSOOtC9CNhtvf/vZNskKtpZ0gLkennvOc57SyeYZaTX8g3EijOnnafuyLbnaI7JpRaAu/IYqGkqb/hOrOsDJLkvaMXbVnw1qb+9EmwxKujjzvR3UslSPz8bA5Yw2+MD5I3ERW4Ru8gIl4ZC5vfBK22Ixn2shmkJFvjYirNEibsO81PzOQV8raM9qfjxLVPmArgd5lErZAVWW054BMLGAWbxIAAzQCEDKImLYPFirEBUDlklmBFLpiUAYIApFxN1IiStmoEIZL1qkWSIddHVmpD8IlsVEd9I5NiCPIJ475ESEph3QQGiQo3lGWKiS/MTTzDmmSDyouJxgsi7ZDoI3IwTgg2UFYqZey3IDgOW1jdxXfNqB3e/qSpFPXytbNo1r2LhJVj4juInQ4F+mzp6QG40CKJYoJdjTwkPnUdUdTwL4hbZJ83OjRPOJcafM9JJG+Se6y5GUXKbrm+TD/L4m2S0gwmsRZLlON5TVvhZQ615BsBiqx7/nY9NRTx60+r+13pwaAOz7sYQ9rtinsPnDFuovFYgfZWJAQL3zGDKRHWm1mcFUWMoQPhCSyBciAZIMkx3iimiG5ILVxEB1iAEIjhVEGdaHCwQQ5nkTZeWDcDSQJHd+6g4iMGdDRw+iqMN4Y5jiQlmcQVNpE+yCebAJAuGwzRB/JDpufxmE2HR75yEc26U07nYuV+pD42LRANcXGBsFEtfJS45zXZPg593k2cat/Zk1T3Xh6eJcwss311thofWTa6iRL33TWZm6xo+Ljx9gxthKWLKeqvb1xmYFc225OpO1O9Zh5B1oIICaOF042YKTZPMbUa8wWIjZ6fxIb0xYx/qR1brWNbLW/jdrI+LNocVJkO9yQ2BIPiB6XwEIAIFKG7/GeTaQkL7MwxDASGuoYZeD/RXleC8e8U45uFtixIIy0g80i3TrcBaedqiYG7uM/+ZHSKI96sWdBSPP4VDIY8kn09CHTRgixUu1Mtwrqoy/Uc81rXrP5vBnUkfYhdWEXQyVnHFR181gXv4nWAVFWxUR1dofUjQ8ZQ7puuMNbF/GuzHIrYx/hTO/5bBk+EydS8mKs2SRCovViYeagZ7dLidWPZW9dfzBSTB0egjc/TA6m2pxmQZJXvOIVxxMs90mj4KgRs8TtNGAXkVw4SXsrQdtlYpaQqrdh4oJTmmJBI/ZzPhKXDdQ5NgKQoDJWFQscUZzF7Xa7FwSDHEhiLHQ2CkjLcxAD4zn/jaCBNKitjDwQSNrgWUpwBklQVY6dQtRAvslDeyBSSHXkwQD/mMc8pi0CDbpIWRAQThIgfclAjZMGATEQoFIb5VEGbSYffWRc0vmbD8/YwUQNdqfVxaXPHs8hstjgOBTPWBi8EEmXNEaKePnLX94WFoQTCZX2tnsbI9DkSQjaacEWPM0NEKU0v5lnJFiIP/O5BI7BzO7uWnvShYj5cpdd00G7BNitciBtGIqHLqaPdvh/7J1pr31JVf/7wX0h92d85jODkjQhoBBFg4yCQDPZIA5BI9AQQAUlDCo0ozaICtLIpCDNEFQCOIBDiNMTTUx8MX8+9e/PzbcXVbVr73Pub+j0Su495+yhdu2qVd811KpVPd/IdfsT1UzsDzUWfEfuMm7aFv1TmnrurIOGwcAEcAQKAIJ7MScZ7Axw7kHD408wYNDyyUSA74ovTY0EKY3mRmwbYASgICB5jgGwthn1NU8az1VD4xxgAPgh+TXlfA8BB9AlDIX30BUigGp21B26eUe0M4CHrB0uSrbvzMWlW4UJBHfA4pkAO0KDNqFugCfl4K/TlOfZarGWeyf5m0cCOX3oiQto16Z8wkow5GcmpE8Fdl0VhuRkefBcmxig80Q2KJloTwX2XlsB4aimVdXX66Q0iZJGDNtj6N67bt0P2T/uY4gW9tBDD7XByUCkQwEUNCrAhOsZiAAHIMKAxW/E9fQvIIUgy117jDPCHIRpGMRoIyTsU7DVLcYAJZMwmhuvhmDo99K/oqnGMUAPXxVxTYAi5TmIBCXK5zqcz/hpACw0OcxG/CiAKForYFhNG9cSAkC5WNlJDN8jEwz6fK6zDWkHF1WzoN+gY971nMJtr9UwGkt7x1jPcumtanCZGX1hu9H2NWJfSt9uOvT3UmpgGcwPDyMgm+sBiUX2AyWRvhjNld7SkPrSI5t75nCs1+6lUxqmR3t8DEfK27o23yeZRwkIMXDxWUFG7zvo+I0GhoaDs95PfEGYlPhG8RuhqdCnTASgufls+tt1nvxm8AIy/Lmu0/0vOZ9SO6PCPacvL9NJmYIbSc57UGfMPxaXA06acZqH1MmlUgAjwMJ9f/7nf96uR1NDu6Pe+MvM4pAxeZzDjcLkiTtZcTz3NXClQC4xggxQRnDgX/SdBEMGmPtT1smyLeC4bo1ta+zNxnEKgwQOjhv1T78hTHh3wlpsmypMkk55b3jFXHwZjK1/ts1mwliamTmgKsJX8KgOz6xwLaO+zOz4VkPXRtkCoS2/XgWP6qzsPXOL0s/QO1dnVrMu1kcthsGINuUic31XXONyImO2MAXRGgAxgMH4G7RvABHziXt0oqJJWRfK8Tflww/MdAJkaHuAoOswjRanbu7SY9YFGZry8DtRX65Bu6J+aFYALPcCuM94xjNafRkgZp61HXgGdcDHxsDhPc2fZqCs7YDfzN2pNKUBT2dx9e05CNyQJSe5MjTB/nYwC14eN/QD/xp+M0BU4ZN9mVpsj/9mPFR5st7X48lVJaKnMc3GTV5Lu+qvBMzdy7I+ozeuV8zvaqbbLyYOTcvRFSXQBRWCQbICquB1P7weyMxoZE5tHd9StWfPXjXhejTTNM8pSav/cfT+mVaFgU68FwPIZT4u1cFvQZmYUwxQPg1nAEhMYe1gcyq9zs6Z084UPpqjHANY3KgEYOOZAAjMzDnNVYNd9XOpxfAstBsc/9xLmfiZCDsBMHk31wbz3XZAg2RJTWoGXMdsmm3D8wmxoC447AmtwAz61Kc+dbWhiqEB+h7VsNQooBwg9pODyfszxACA/cIXvtAi5HmmwsD7cvzMBPaMeuDQO7eXKnCtjhvjzr773e82fmBShRUaaMqj55xj7GhRaNrDB5TthtLQBX4KmMXlAc4uqabLRFsLZ282rfqjbhXN2qrG8qQEh3Tm85uBj3bCb3xDSEEGHYNUPxqzlDAVHa1zn37E7MJhbvCsEg1SI0FzYwG7Eg8QY1BynhlSgOUFL3jBXea9c9YO/xvXm15ZU9V6YX6gEQJs7n6uJmUdOQ9YOjtJWfxGm8I0NosDZfF+BnH6LgIlJjR1APBxm+CYp95ogrRJLn2xbwSdXIKTWTSqhs6nC9BtP1OK2/ZXwZsP+99qHKa8meFOe3hoj2XQu6cHLL0xM3uOgdqkfkKg8Bv+uq6xZ13M4mM7GkZEO2KFtFAkmBnJiF8AStPIBr8dZzJ7DX6kMc/pv1h9fpoyfocpMCXpFDUK2h11Hl+YuzDpy/z4xz/eBhB99/rXv74FfXKMclxXd++997YlKPq3HHyWIaDAjAAmZilgiaauOUv92IQE/mBRO4CDBsSCcK43aNUIfwig0+8Kuc6SZxgjR+gG4PONb3yjxbnlKhTqRDsgaLmPZ8O8LolyWl5Bi4OeunIPvjHMUo7B28aJea2AldpX9Qv3zCLv0Zfnd7RP3ovJGPyLaGk5gWCZVSHYy3PVPbHKc6Pre+/Yc4tU0ieKaU22Wfrn7rvv/j7TcMvVs1pf78tt8+x/tV8Xx1+4LZgquGuz9CuMXnTF5OypxdVO792/1RAzKTAqewVoev6zlWeOylp5Vg4eJDzmGhoRviU1JVR4ZuoAGYANEPjkJz/ZgIkBz+ylqaQNfOYPrQYANFbLHOqaV06zs6UbAxJNBqDiXvxrnEfq8R2A5FqTJzJzagZa6gTgqCEBstQN8w5m433ctYl3pT4MBoOBKReQ4xloYS674hz1NG4N0MNvaMiHYOEmxIKV331PnulCd0M6Mh4veTzTzOT2i/aRGqx+QYjnMYnGezzxiU/8PsCyP9S2NVv30qmazwhURopB7zjtQqwihKBFmPL+6apaKWcvuX7cfsxVCTy/zWYyEFzfphqtGj5D21NoBl4r1+exLcdqz9E+KrsHtFv1mJU9omxLNQMIMGPmDZ8EcU18EpyIaccf1+E7gIF++qd/ujnSETgAG33HccCFe7nPDYM5Lki5ia87QQMgaFXcgymp6q4pCAMxSAE0BB8AAxNrXnI/91EPgBUAQ7sDjNxRCj8Z/jLTaFM2PhfKBpx4L55B/ShfPy6TGdTToFa0LfsAPsWkhLFddcB1XMPsmqY6dTb3mysD0DRNK54+ruyfNEVrX8sjnKde/GHWAn60k/F7XkcduZZzChVNf9sjY+P28N7s2tHYWPG9bblJINpZH/tKHVeAbcsfTtullsYxwe1CU0Gfhxckrdj4K07z3stsAUFvrdqoUWam5wygVlTi+sxk6tSy6vUjIZBT+RAdhCMVE+ntb39783Vhtgg+aWLQT5gzDB7uwcQxgSKDGqAz2wG/9YFlJg41BMpCgwM0AB9n7JyZzDWWgIVxic4WulLAtNq+NyBmGwG6ALXPpB6AjQvcrVfOWFG22W5dVOzA8RnGOJlxF2BlgP3cz/1cmwDAFwhQowWiPWq2vupVr7paguMz9cVxjDbLYN9qJuZAUgngOaRbQhjR9miSpsmxzU2zlfs45P6vKdgqjybP9c4l766Mj72WSq+MFRAbPXMLTH0H77G90uR0Yol2a3nOnBXjJtfvQc5mqqH5/VTaq3aumLN5bfUrrNyTdNQsXSlbqqaLHUOYAhoSUfWmramLmO0D4qow9Zi9e+tb39o0EkMTiCfDF2VoBKYiJBCYbkftguegUTGo3RVJrQwmYbaIa3g+ke/m9+c8f24OzL2UwzMAEN7FtXMJSCk4bSdNRN/T4EhnVXNmUEBB2wM4qB/PQRPlE78Z4GnZrGcFqDmP4CY+DbB1ciATMvJn+Eev/7INrbcTE/QVs5vMwGLecwztEa2YdjH3HHuOmrwyU9aPVtpU62JmLo4skSOmXq+MHqCuPqMn7HvX9Mo3O0fNAqwgaZsAw+j4O5TS2VA5gLbUv9uBUvOArrNeM7U9QbX6xdLhnDPFtD1aBSDR8pk/7K/JZWXZ0YARfccnfhq0EAapDnsT2DmFbRYJEzvqwxEwBEKPG6ha6yCPmL1VUHQPTX1Un/vc566WXgnWSlWpghPlqhFlUG5mqc02hIkBbbU3JlCsn/niDTnBrPVZaGgvfOEL2xpL7kl/Ft8FZAG3+sAE29q31BMQxeT0PdzU2AXZmL30M9qyqaBzMmOFtjShvXy/KvzPPZ6qQHe89J5De5pyXT6QL2njtp8sA0BVLXeQNsq2RgCv0jmcfjNaUbev65nJwPW4jZ1ANSrH85qRaFcMJBzxmE9mLBCIBJd8HgOEyQKDSq2X/iCXPzkA3TyV8o1ZgwQMNxl2lgjS2eoaUMsAdH0m5bizNKYn2oi75uiD09StKwYkGVrz1rqppWXIhLOKvENGn5sehusNEOa4mR/45BgglrsPpc+KNgVo6gBLvlKbcxLAd3HjDwWGGXCdReUY/kY30zXN0IorZ2aOnYu2xs4q2O31n/WUg1RKDOY226zHDBVpPMsFmAcMoDQzMxOoBZ5DcoxeekV1XXl+vWbLZ9YbUCvPqIBWn2WDOzC9fua7IzX0Aw88cNcv/MIvtHsABMw7+oVsDpg+aGEQEh4wIdYHX42qt/2UHa2QcgobYoY0TR8HvdqUmhnfLy8vm88JACTmDO3jLW95S3NoG8bhAM3lV4KMJpS7YAvIyVMZbwepwRmuIYClfxKQNlUVpKkniANK9otATj1oO/KwpRaIWch33qnHBz1fmTP+HvO45QriGYfHcYQP2gTPJCYuTeuRK2dl8M+uP6qx9cbGUWUh6zAbjz1CQLnG2HY1sYLuggt8CTgtofRjpMTNjqqNCPW0ttrwI63G8yNg6D2316k9gKlqbK/BKoPmgEr7XD9Jxil5T0aSa6YwE8fgIZFdXuO7pKkp4V/BBAHAuB+fE2YnGgR7WQIGLgK3nL/927/9vj4QTNUIXAVg6h/uJ+kiQAQYwgym5zEcQs2G5/MOEOUxADmPT4z3zIFo+xm0a13U7HKRcJrONeJeIEstTLNOvuTPvSucLaztySSKoSGa12pBvqP3KRwIL1ELTb5w0Xzu8l15SQDLOiSfGO9GKAErFt74xjdevUe2Q48/9ygI2XZVCemN4d5zZ2NyNpZ64zGP1fJ6INtrW/odgSl/puOffuNcy5oBg1eTSAnXa4BTaCZhejTTZHr371F10weSMyQOKJf5+P6ZHTU7KAcSfzTsH/7hHzYg+NCHPvSI8tSYLIP2N3891zMT94lPfKI5kWF2AA1CYwDICGXQz8XgNDA08+rroMfhjdbN8wEq4rVcbkRsGd8JhNU8A4Q0x2wLyjaGSH4g7AOgoC4MzJyoyNk5SFDL/lGbsb45OZCmtCsWsp+y3dM0VgtFIFDmz/7sz9719Kc/vQHZBz/4waZNWmYmVrTf6APaiPOUwfVqXoJ17k6V4JPtZV3TzcCnm2y7axb9SR8QomH7zSbZThmDqc3uvc+2zs895WzVeXY+z6WVaF/kjmEtCYK73eSi5ZSaM2SdqZ0j1N3zonlNT+M6B8DKzDKjmSMM/jSIkz81DgCEdtOvIsmQTsG7IFr/k+WktmuQJ8fc/5Jof3c60pepD0YAIHSBT90CqYnZwZRHdgPMUO6lLm4fhwkLpZnUY9KcCEhpi7bGsiP8fG5TmGCWfi4pzUt/p/aQmrXHa4Bp1aAzYy3vTgYOwiKY5TXX2Ote97oW8gKIMDliW1m2wGYGXjU0313fZWYVUbOzbj0+VYgpbHwnyoaHEAaY78zIVnCcCel8zuoY6JnJo2eNjo80tS0alb+HtIjoBwWifK674QKGN5jPByeYeWwF2Wem4tbLVWbYAqs0V7KMkZ2fA6LWUyATqIx/QlITAmGZnGOpDj4PIu4BCii36HP7M8IRuIcZMwaHWVcFSTMNOAPIPayRxex3ITbxYzyL9YomxIMMevU7pEOc+378x3+8aRfUgQHDTKeOcszLBLCRiZNtnxoRxD3UGybS0Z/mSmoq1ezIsgR5yslQiOSFCnQCpELB93/Tm97UwP/y8rJZGsSTGXvHb8xi+o+Zxr/8y79s26alO0Fzj7rgP+YYZdAvvAdCADDsAW4PjCtfuaOQJjPaGMAKf335y19ue1TWyZ2jlGOnZwXNVvOs0Oj60Tg/h9KB8HEbxRQk9D99TD+1oFk7MZklzSYrdK6XTuqpsiuANgLXI9JDCYwZ5/Q6Wgf+IYAexzcDgbIBM0JZmN43RohnuPzFrBKZggcwQvoKAJpytK07IhlqAHjhw0Tj4fdnP/vZq/dS8+N5hl1kXi7NFNZjIvFZPwmQAZ76uzAPXceY69tSa0qfVfqr7A/uJcYLAILBnN2sgJXanNpur8+8Js2sNEcFiQoWamYIFiYmOEfd0MjSCW9mXgAdsPva1772CDMlZ0kFHYOVjeRHwORkSg0DyvpV88ixZDwa1/Bsspu89rWvbSm/n/WsZz3CJ7tX86rtOaNTrZpzAO5eUvAzXuQLAY1+bRMASC234HJlugzgDVX6SKn1HAGRlcbodWqV2EcpNQj+DC5FMgMoAALHDBDVx8UaQXZCEmCQ8nyyZo1y0BAwcwh7YecfBgGaGbFYXst3NDun7tEiiJSH6fnu1nLMcJoUMZ3fztjZ9rntFn4i6oq0onw3IAGYAVODNGsb6lOqfql8rgQoYM4B1Dk4qgZc+6+Co7xWZ/MyXKIHsJbJdWhdHNMH5jVpxqrF6Ti2LJ/Pd31X+gq5B7OT8wp9NcmsSwWHFPy+L1T3CHC/UrV1nm+5lXpj7yhorYwl2ybrM1M8Rr9H77MXUJ2NzuV2ho9dmZkuFk7JqOQQ0LICvUYZAU49lqr4TNOr5fSeuyK5RvXp+QI4RoPQMGhf7nqN/0qHMW2CZEB74o9lQ1yPw577XSgNGHEOB/x9993XOgEww4T83d/93SZJ2BINMDDlL8/+zGc+c8VE2XFqbmmyCKSu1cQkAnipMysAIEMkHKCYgw7S9OHkjJsAkUuMUtuyLQBY3p3nq7VmCAWkLyojtqu2Zd2kGl/GM/VBel/GZLn8ivpYxwS7HJTUlTJJX4PW6iRKapDea4Cry63cyo/rmWkWXDOovAJtgoRgm8+yH4kRfN/73nfXr/zKr7S+TLBQG6+mY++79/RmJ0fjoo6N/L013mfH9yozvfdJvHAliUvBMh+dy/EujP7XRII5nHKfoW6tVILESIKM7t/SsHoN00P2o+pzrsNzrSJ/TusDODiWNWFMFMd9tBdMjpOdzBMs3KcstDqOY44STGpiRaSx8U+YgBDH0dhydsbBmwIlJVImFDQFNZoc5ilaH0JKZylahTnCGKCUkXsDpATuMVVqW05w8L60jYkfqwafQJK+s+yrfMf03aV5m0CR4RmWy3dBO7W+XP2Qx/mOkBF4jT1LTTAHt1Kf9s1dvLnfAFyvtR1sM5/rxJH7OxoiYoYOTHbakRhCNPp8R8dlAv4RmgHbXuvmVDP1SDm0A8LaZWDyVmLPhYGOOZBy9sWHjqaMj1S6x9hHGmgFKGf35GDVxIIY5GywwTpEJDhM/J73vKf5vQhyhOlYFymg4fPA4f7ggw82psc39epXv7rZ+EhbzNaPfexjV8+iDmya+9WvfrW1uzNnuT9hSqVcu+cMpjsi4ZTG9wIgonkBWPhhOK8Wh98NMHMjVQfJSDseCQpIH5OJCFNrs97ZJznj1zNjfM8M6ahajoG3CRgJeMaGpbujrp3MGWRzqkGplaYA9zvPhh8QGPQjY+M5z3lOyyyLb/WP//iPr0Ay0y+5AkOgBEBZ4M53tu5DGKQGDqCxxpZzCCIni1LjlWbj5IhJt1ezGvHGXupZTn6vIOv4oP11+UhOjl2Y3UBmomGN2XFw95ixV6mZJrfSULXRR50wKneVRoAm08O85g9jkTI7+/AHmHGOrcsow1kvGJ2GRssF+JDEpoQBVJDILq3RZ+M6SQYW5zOg1gGYcVi5PtF9AehUgMy1lGiDDDIAF1PX5TIuEqd868C7zZbQzECO+2kLtEnKYOKkpz0k3+jf8HiCmVpKzaGXpm9S+sd4LqDCp/th5hIq+aNquDVjRQ2L8A9tAJ8c7wzQ0P9uiowPUuezoOjsNDzg0ia0Lu5TY0Z711RVeeBe3oPgaMp4/vOff7WiApDco5nV9hq143XS1rgcAVkeSwxhnGCOM77gfdpRTRrTvIUlwYjc4EYVdoxmQGWsPbRXa+q9xLme0SvTe9PBzfsDCjARmg+AhYZGECvaF5oPAZk4vll6BGhggrKQGfMTsGCS4E/+5E+aqfrKV76ylWGMkkt6eDbfYVzO5YYbuU6QOnGO0AD6g0HBOXx29B1gxUwYHfrsZz+7lUdHZ+pm6sh13AuIMqjQ4kx3vKd/qDvvyGQF5it+DEE3AURATlD2ffztPWpeOQtq/+SMegKvgCTIo+UCHoQ64D8U8DXtGAT8ARgf/ehHW5mpPVm3BHgzhxDIbNolBBf8wPMQXpeXl60duZa2yLg33RLwAP7RJz3pSe3Yi170ogaSlOG7udSMySX6B2HIzLOa+FHtx7qccv8R2us/2yoDgcxvrRjzyPFnkoAL17bRaW4o4csrbazQ3kpViZBSb6Zd9UBnBESj35XSfOhJhRpXp78GUwog4Td+JqSq7YJpoABgcGeOe2YhkSZuKMugclrZweJgcrbR40phAzmNfwMsBSXu5RiDl/TFgBn1dJDnAmiOGTvHdTmQq1nY68P6neuY6FDtz8kC285YOAHJegmeTg6kyegzKq9lcGuup7S9aGdWWgBgL33pS+963vOed8XkLqZHqmNus3wLQDOdTPK4z4IEXICFdawMJjQy2pA0P8xUA0gGOJtZF5PHPqMszr/4xS++ShhAX7OCgpUdPAM3BqTZD1DyyZ6lPDs3NR65anomWo6ZVUGf/D8DwNH4PQpaW1oaRDvQ3pwX3Juf7Hvt5m5jFzXWSLU2F5r3Qi9WqA6WPJ4vUhtnK9QjzYLR8RHlgExfne+ZGgQN+NSnPrVJX1La4PdCqsJkSFxCKwiKJQ2Nyf4SkACbP/qjP7oCk9qWyUTW3edyPRoWJi0TCwS/AmZIbDRH/CsMMGZI0Rjr7uHWQW3PjYIxmVxdkCBSA2PrIM9241k8E43RPTk1EyswpZZWmTY30VE789mp4fk+mclFnrX9qAN8Sz+hPXEM5keo0A+AL0GqzkxKGf9WecNd3/lzfFBn/KloYZiKaOQAmDuykz7bd4AyK4ZtopbxtKc9rQExCTZdLM0f91BXNHdATfM52y55qefeqUJ75E7Iuo58YdUlk4CZ94+0sS0hWanWne9o1U7GQPabZmYDMxzIMILmj0ycJkNqDUdor72+pan5gr3r6vEVM7RqkP6GgZGgDAp8U+yR+G//9m9NE6JxYUAYnfZLIEtgdFejzOPlM9JXpE8HIDN3Pn0CaMDgDkqTabKcCG0PUK25tepvBoNLciAGHvXPzLC9Nhn1C/ViIAMamJrGZfneyTe1zNTEUitOZ3nVKiyrWgvp03VCgjoZaKwfzfAL21cfVPJLAgQkoHI/QsBF+AwofJKADK4HVh5QJhH8uBcQfIAbJih1RnuvwbauoMA9wWQRs9pkIbFe8BUbHfMef/AHf9BWdCTgHvWBndvUnGlup5i2PVA1BhCST8wTh8VE/1zgX3CAmBlgNJV+igNxRdX1uhW1daRC723IKnUgB5yr82G8n/qpn2rmCb4mNDQGDQCXs2Yya87CpYabf7Xuftdp70YRONndxoygXGZOMXdIqZ3mYgqhChQmTvR6Bo0L0Eft3Ov/LJP6wUzG5qXfMc1JKU3QDHj0XLad75GxRBnyYH0ybktzVzCF+XOZkuVmzJ7lZP+ltmO5fOoK4D60YQAOUGOxOD5RNDX8qAg+w2V4Ppo0k0cIJTII28f5PvQnQtNNYQBQIwoATCZbEJoey3fpKRkzQdSj0fUjTW10fvZ7pLXN6pL3wLf0ge6N9Lm6JrkFzeqYlhFsKJnhaIzLitQ/1d7uUa/Rj2iGtgWNCOMSZkHqFjJiQBm5ntpsahgS3wU2j6cWo//GzLFof0hmmJlzxKw997nPbRoB2lhqP8lY6XAX2ExWyABkoDjLVttqi3xHmQothEHrUjgHmmCR75YmaPq/sp2T9+QdzXP9uhzPJVw+J0NAIENIPKZmVLN6QBlEDPFM7gOYMKPzWZATJzj1X/Oa1zSNnckgNDOEDEBKGYAbkzTvete7WvwYwsgMIQb7AoxoFfAWYPbe9763aXYup2J9Llo59zPDab31i55iMZ1KPUVidO5UwveshuvuWZBhL205Eyoaje+AzLVqe0HgHFRNjNHzR+ZjrxGPaJUONtNP84mvihktVgjAYDiBldgJgDW8oNbBdk3GNAkiYMMgwNeGWck6SyQzZiWTD+7qk36l7LsaPZ/aIGUjtBigmpk9mgkYnoF2yrtjQsFkgpCaV651zDIFqZw9rMCe9YYMEcoZzgQ/NbJc7qQPLlN2p19ObSt5PH2ZlIfwYM0nM5AcdxmTu8hbL/O9IeyIHYM3cBMgOFwPCjhhjgNWjDUnkQRQs30guABIrnUtKPej2VHGU57ylKtg7lzHeTvRzPTcOw7zWnhVs9J2U1jDy609uMF0MtrsGX3sDacA26rZWH1WeW+lnkQ6AlojaeL3XBlBO2AS3HPPPY3BYM7Mk19nnayPZlT61VLbBWQw25785Ce3jiHWiD7BpCQMBAYHSDNwNMM3MiK+Z9q1dWsP++CMmAcUZwxW+yw/3drLjSQyMaWDM7XDbOsEWAGENjTdte8mL6bJmnVSC7QdDYngGpNB6meps63WKeudxHmc+YRkmOvPa1O75tnmhyM7MDOluCDQxpgBZbLF9bAIv9/4jd9oAPfmN7+5aWT1XZjlvP/++9v9bOjMkjpdP5ir/CZcCJ9nXb3R4+keP/coTfe8vh7P9l8xQ2t9VsZmDyvkObPC6HdUiXDx/oVpkn2pXBRr4XXQVGAbNdQIxHozZemn8Fg1U/N7mihZzl7qzaz6rPSjeB71H1MC34a7EQE8MmSdEU3tSXMrNSi1C0ABaexORvxG4mOapOacZtpIyGSd0wxVW8nn99pMcB4BHW2Aj4dVBQCjySXz+fZVgm72ac5KptM9wcf3FejSZNWcrTNp6RZxciX5VzAzNsl3rNoffcszU3uqmYYhzVdADUEngDLxg3ZHf5oTj8k2wJFj+DGtS4aZcC2Ah0boXgWAIXyGkAMccTWY666nBMxcOyPLpXf9zIzcGmsVH+q96fOqZfXKds9UNXzIMmhT2ugCn0eqzlAuH6mNtYdGEv9mm67nIsEMJsf8IxMsU/P4NZyBzM0rUhNwsPj+ACIOYTO1YrYRREk5zIxhdhCWAdOnz6k6rpNycKb2oxmrI9xURAKE75bl1GNJ1BlNgbWZ+Il6/JEaj+BZmTEBJOPiZPIM4E6tM4EsHfa2s4CY4J1hK2nmKxRylpX+YGIMky4BrccP3Mf4QVvCtCSBAAHN+NHQpHg2fQjgM5HDtWRkoT5MCvCXVoATOmh1DGBAEqHB2KTNeQa+PP1EBlvXPqgKQ/br7UJ7cIB2YGwooNTKGW9osm3fTDqORnPRdGbGrA7ZRPeZbbz1AjPJkTRr/OsGxF75qTlgFpJ9AcK8wH9khgV9LLkwWlPVGTHMPHxhhDjQQUhj4o1QowEaztUdtxPMUuOBRqBkH/J8JL33uRFJTyuGqvmSPkF4hvdz0Ty+PZ+dWlVd3ytYqGHxPdspJw0qn/g7pbJxWYI992aKo+TTqoFnnwr4Lhq3/1wGltly07RLEIVoD9ZtYmKiJOCKABQBHgai97BvA5H+L3/5yxuYOUAzkBmtHFOXCadPf/rTV+cZuBxPV0NaAAliPY3oVtAIVPfUp5q4qdW7dO+CL+ZRsnFgCLc2S1/PXmRfBbxbqa2NzOVefTJQz8EHY73hDW9o/jNS+BDgmgyf6wT5jjaGxoUZQnwRQZaYDgZjMtWPlDetSZqtFXh6JnFPkzbDqf4y+nzPLFj1wzmbmVqUz0sQSvBKvyFUd5Myw4ftrB+talP6JgVEn5sL59XqIGdDNW2dFMiZZN/DdOJoxWjOyQs1Pq6nAVE2bYOgIria5UjwA8AF6N99991NiOCiwHzE3ES7JdYsLaOMtWPCiVltJgXwuxHnSI48tDWegRsi2/F2077ORW5mopCSp2krYy3bhiZKphw0VQ2v0nKkSaU07F0zA62ej2zr+vr8c4HiDIh9Bio+fwAPDAmTwZy0mev6FA60IQDAQMHRz7IVtDIkM4zpzJmDyHxyFSxm/o1Re9uvpk+BqJ8mSn3nGcDzx8DC+e8SnvTnCfLem9pptl31e2RYEKRGlGCT10JqvAlkpvTJOqWvLf1zCRrWF2GDQBHwK4hlm1R/Lc8ArJjZpB/hCVJ044pAO+M+NDXAjHZj9hMQhy/MY5ZtxHtxnCVREPeQO4/JAUxZgmn15/W069qnR62pU6k3rnvPnQExfjH3bU3N24wjWAcXagBqEOnb6D0wH9ybBckXGN37aJEgaYIgNWA6nMAEURJegbbm2kCctkjRy8vLBnhIbMAP3wh+FnxwZLwwG4DpZDIRYzXdoNRaKuMmMAgemrqaND3qDYrU/PDZMAgBwwxO9bo0CSsYpTaZ5nOa01mObg/bwFQwXmd0f5bvLHy+e2ovOXHgs7gOIEKoEDrBXzVTE6Qr//o+lk0dmSTBXOQT8CekxdgzrocH0CoIxmawWn72W/qIaAeW0DERgEAhDMSEAdnnd4K/bC9Rf/gNoaDgsN/83kIz9IGkWu9UaG+wQFWi5fGZzV7teiiln9fVZ1Rw7AFuduRqZ+7xKdT3zNlLmJfssvzGhCB1ECYk0heQIrgSLQxJ/ZGPfOQqjogcVwTD0lEZP+OzMsiztnlPW65atINACS4QAAKZpnmrvepvQFqATa0l+zDfo6bcqdqNoC1pFqf2JLgZPJmZeNOHWDUmAdBya1sKQCbaRCDVCbAEMsvtUd6DdveMZzyjlQcAsUSJZ+DMRojRB6ztZUIFPnC9a6ZTSq1LMxbCbGUdKuDIlnqAXAXD3tjrjYPUmnvjoY7zxIS8ZtQ2o/HeG7+jcepGQ7ZJPt+JmguQPRlJ6bcH2WcNMAO9OjBXaa/KfB2aYJaXU/0wIj4vIraJGwLYaF9MSWYsMTkwO2FytADMGmNmVsJMahv2zlXGMa11Amamd6r3b5nrbR3c9+qMz4fJI2fDK7hmXYwZ83w1nVPzrHVKYNS0rFpfAlMv+LZqLDWsAf+W+epSiPfavUd5fd5HW5l5A63C+E3qR0iPWi78w28nHXyXfH8+6UOAi/qikTkDmu1f62D9tsbM1pjvXbfFK3vrMiJMcf3RxnzqPzV78gWdB6BlFDukg23vQ7ck+tbxFRqZR9JIg7su4nmmaoFoWHcBx9nPoP/ABz7QgMzdmDA50eQwbWTw0Xv1wHjERNWU4jqAFE2QGTY+Tf3d03xWyBxsDE7KM4jWeqVfS0q/bLoyEsxqAGtqDAlQPcmemlOGslShk+2ZGhrZUQAczD0na0a0Zcrlcbe6w4+Gds5kDw59/DxoFPAJTn6+u/AfGlkY+OKYcNL85NM07mkt7KVe3/c0pzyewuTclJok35tP7Hv8oTXhNU72NP7hn9LA6FoZI52oUDbSTEOoFVo5vkcKzq5fHZDnpFxKo9PY3GZoLjAu/jO+w7BIVUwPmFwzUJNphWbtk+Ybzwdk3GRY0ElNaNQ/IwalXMoA0BhECEP3NEhXQWoUlllnxDP413bMAZP81/O51Tr7PhkUnFpgzx3CsRs3brQwG/rFnFmr2sboWt/V6HSe4QJ/JgFI6cRv/F7EjzFZIJDmINa0TrPK9aKO1fQf1dnWXp3PQbPyZ2N7tdxq2Qne8FpmJc61uxcMOhon17G50UI26iw0Y2ZKrtJqB1y3ljWj+p5VYrnnIm0Kk+LPYINXptSN+v7lX/7l5pdhOYtBtqkhSStmfQWjnknFMYSVGqC7rFNHwKjSlk+Ics1WmzFmdWIiI9u5xwEnT/mnqZCO/t6senXap9CtJmed3UvTNgHCd8HZj78KIFMry/fpaUgJ+NW8zgEpkNLWaMQ8Cy3NlE7/8z//04Qc12Hm4prIfUxr26d5nCZzBpJm32e/zpSOleM9Xpvd77kRn87u8TrrjRAg8iLfg/d0c+CmuQFkXKTkTidtBs2uVmBGowbdY+IcoSPl93wmIzXb42hAtBmpgYgHYgIAE48BwxQ7TIy/AyAwMr2GxZyD0rziOZgwaFBoA/jweBYaIiZi9S1VUnuCuI7y8Ntkll39F4JTDXnwfA6yBLp8VgW8vN8JKts7B26+e2+VRJbrDJjJLTH1XINpPVYE9woJ0gw6NDKX5QioCBd8QaTyJlMK63Cd2UxTM01jy5QUohlAfA7q8Xsev5mEADYOMAUXvAhvt/XHNDJSA03Czs48UTXiWcoXqgw1UsHtkNls5qicBI6UirWze6bEqPHzmbXjlHJV6npOCc4nvij8jmx4AUAAGkgKvnMfTIyzn1z9OoGTOVPC9+rda5dRO/bMDDfYoI6kqjEEIWO7HDyaNGo3LucRuIzYJ004EtHQlIwVy/bJWLGsZ4JM5i2DEmAdmJzX8Wt7GWSafZiR4dnGtY0gUmzzxyBxRYTP7PGSz6q8aN9VHqozrab/yT4XmHD+k7GYZyP4yJ+Hpli1sdS+khd6M+FJRwCox3ep9dfxmddk3UbjvUc51rPeWorGbJprkGMGXLfZTMCMgzB8SqcqEUY0U0dXrq0V75XT89dViXyEKgP6vcYUJVA4aB2AtCHR/ATCYk7KcA5oQyIwMVy3mQumod4EwKzD6/t73AGdaXac4OE434lRItbNPncNI1Q3xU0+cEACIjjLfc/0v9lGnptJ91q+x2ugrf3h95zNHJXt+ZouJu8DwNxVPAFm1LYe742FkcYm3yYQa8bS9skDZkzBf8YsN6aVzm2fMYoPrAByLpqNz1Ed8t7Z8dVy+E1bGKydfkLADWWigRlSwClPZ+TqbjkrD+/ZxCvSoNdQW887l1k6ejfLruESDg4BDH8HAY+0H5/mVcqsp3zSCXzCqKSKoWNS27XM0QTLHqrgyyemVJaN7waHN5+paZjWJ9cipk/PtkH4sZBaXw8kaPRSZY+ArHeNv1MLyHeqYRc97SmBsgogNGbMfMDFfGOZkjkF+Ih6wNe7XlDnuWhe7spdt+Zz+z/+MrgWc5M+MlGjwJfJP88xDvZSTwE4dz2q9QWvQfo5BXnawU2dLzAVdA5nCuhqvtUK79G+ZudTbV25f/bcCnKnNLaO5DRrbCPAi5gxlpYAVLSh5lf6wjIHFmsxCaQlBED/TJp3o8wM1n2P6eAg8jtlo4HwXJgCv8yv/uqvXmmKCRC5Y1HWLc0jNDNy1rOCwQXU1iVjFgWbCjqeg/SlZWhQAlm2Tc1Nlsxe/bsZBlJN3d/6rd9q/kujyaUso9fu1eWw0ifWn3ZhRhswcxNi6805BBzAxcQAK0h+53d+p9WPxeisLKEcZ7+rb3HGC6fQXo3qXM/svYvtlLnuBDSCk1sbIwUyUK+n4l0nrTbQdTVkZU7fN/0+NBqal1KThcMAGsyJVNWEgDK4098+A4mCb/Ly8rL5QwS7BJ+jdc/6VwanfoSC0OlIfL4zUHCepgaXvqycKRTAfB/agWO8e/WpptRO4Mm2yPrn+TRVLbM3cLNsASGPZx18L9PCY4kwIeKKgLrgvWdhZH17WuSIBFWXj/GbsebuTNSHdjUDC32jcEGD5D4mbNCs1SYzrVGdOLoVWlrSiB9Hx0dl9AhhjOWjYIUMgUJA044XxNaQd8lClMw5ld6raFKtXE8Nnb10XlvL2aORzIB41IAJAD2pCgAxEHCck+rH0AvCEnTopu9HENNMzy3Y0ODe/e53N63ul37pl1oH5c5Bq++Zda/kwExHOGsDWcROHi18ZSx2Rxuv7ZMJE2t2kOwfF/269VeClgMsAb3OrtU6SmkW+iw1pRpAK7ilBpkAJw9TTwY/qzLYng8NiPAH3Sm5EqI+d8a/9fpRf3icP0DLBJzwEH5HctdRF77DZ7/927/deIa25RrSBZFOm2cwa0eWFraoMzuxs5q+c05erIylGdX32tICR5piTyiMaPQMzHQDs+k3U5+b9adpZm5sSyObcYCGFPlr3qw9FVp1AK40zqicVWk0e2Z2vkwhOOGkxZREQhLcqDmUIQu13Ezdo/mmRMUs+853vtNSMjOwcinTTCisvGdPazBPHaYlyR9hCmYiqYepl722ajW9dqM8gBwtAnJjY0gGM4TCVN11MxFI3rL8uswqzQ1DGGrSUHkTJlc7drMWZz+NHCeGywh/n1Gzy/Z4o1JPix8dt566HGgH+pw/NHSSC7ALPXXkHGE8zjwLwmgjgB/vZRJPFBBiFc3Am9pZdS9knUZjaVWRGIF4Twmo168C6+g47ZPCL6/TJdRWABA6QGwU5M4x7uiTDDXSILZoD+jsKTM/t8ofAaEDPk0ey4TJHnzwwZZkDzOzmlN1gOYgTG3NwSbBnLQ3xxAkWWbvHfdQmo0CCxogjO32csTAsaxGX2kOtroSIdvH8AzaxX0jfuInfqKlzHn/+9/fNE9IX6PAIrPJjKn110SKdVmS75F+vdQYaUODd3mWaeA5j4AmxIGdjzCrAW/LmvHyuV0alEe9qJ9OfTRaZi0zztCYxPTd8WkiCCPg2UuT0Br7kx3TWeZkunXrXwXViEYWy+r19h3P+PrXv978w2SJAXR7s69b7durjxsha8loQcJjAH4DM2xxgju5wJkrpeq5gu/qC1yHbX+EAe0EmTsdzBynkdhZmgBRExsK8jnNX/06aQpp6uhzMvbqm9/8ZstJ9Yu/+ItXey0e8ZtVqnFIMDd14ZPF75gtDAiyd5CtAzUdYSagOKPtu9T3YbAZcQ2/sMbUYMbcGIdy3aU72zX9hDmQ5bnc2FfKUI3MSUYZLnqXV13hwEDiOsxrfISWAyX/pX/uukhwp24EqKPpU3cGKAKFtgIA6B82ROGd1G5tn/QhMhvKH+VSHllZ6AP6mL5MHqhm+TlopLXR7n/2Z39219/8zd+0zZHvu+++oWU3KxuqpjJ8B3+5nMm2yEDaC7QEb65peEdqZKVV38IpZdRr9pQ9ozQt+WTwwSDEjBF6AZBBDsI685jmZHVEe1zTAUbD3KPT0Y64Do0Bv4nrHE+l7DOXCfmOpJ1BmsMMpGNmMgNNgR2gzE3GX25hRnvkRhz4DUnvjclNefjf3GrNLBpMjJB4kvt4V7TAbMNsO6lqg2qJ+hwh1+OlX860OJRN+6GhoImyiJ9y8I+lX6n6166bFGho9l/5ylda+/DdbBcQvMEf7cqAtT2yLwU0yuN9bRcGMu4D2txsLZxjeVbeUyMGzv2OEO3M7lHEfQGw1v0IpXIgHvHetJOuE33SamgXrrqH4VLF76UBOkqJ5Odu0GqXz0Axz1VfjaZQhlEQS+X2bLmxRb6LjmQolycpWdU0GFSYBgwygINtx8iiAQMzk2UUc6+OeyVbhlaozfDHYGcyAM2K2di/+qu/apoBzAcooaVj9nKdexbwPgA611FX9vNESlI+A4mZQQfPjRs3muQ0DME9JL/4xS82sxrwtB0NGuW8fh/7AdJKcAYP7cWZRxnYduG5OMMJNP3RH/3RNvunqwTqgZfaeM8Hc05eVdghvDDFNf3VyiC0XIQD2TTc4LZOjvCd9uJe2sIlTHwidOFVgJz7AHP6Mu8VEHrjo6cYzFxDPa2MP3iYTX7gAf3BvececTuZ5igTY+jfR/loPlWYkARxFK6JkbFG2RirFehdl0g7umZUzsqz9zaO9ZHJaXgaBMkIyOAkZ/BgBnKOAc9yE0xP66MPCZCi7f793//96piSFaZiPSYpjumEy8vL1uk///M/fwV0mHyAAr4dBUpd7Lz63jk4qUOunYTBCNpFO/jrv/7r5sRHmgPezHK6eoHBAKAB5G5ECxBRH0AZsxgg099Xo/N5JnwFo/H5ile8ot2vJOV+rmcAYy6pvTKQzXpsufiXaBuZ2dllSKBAGPOdd3GDXTP12hc5U5r9p/Z8Ko0EaeYH1MfHJ0LFFOm8E8KTfgGoahYW46poN96d/rBvzaPHeQQIAgrtDECnzeA3Tc1Rnc/h09ay4/3gc3muJt2s98ywItuUsel6Wt0RvD8CgWNN6CGh+YGdTkPpsJYZLHwPmPQaqaL/yIdWv6dDPs+nc7Oq47PyamNmY6F5ELAIuOM8hrFe+MIXNqZgehztwjTYNCbthYmFmcZx1mRmBlaYlCyggB0b+vp8OoOZNZzTmHsAC0DDOkHzNelrmpn6PQk5ej9B6olPfGL7jlkIaGM2AtDUQcCh3oCZaYyoL+0BIDOLxjtRfwdo9jNtZl0wOfhEc6r9xXMwRZDiqcEKWAxSU3O78FppbPvkJA6kWZ1+vuSVFKTVF9hrxzrYqkDO90ntp/KhS8DU2mkjgBeBwDE0C8JmFJQCGnxnihuEwqtf/erWX/g99SHp+nCROZMIlEe4FTx17733tj6zHSqPWNf63rW9Elhqu+e75/nqq0termVVvq3YYziGSoeAyZ8AesGA5KWR0txkalqZZwW5R9pB71jPlBqB5UwrGV0/qkvv+lxcTSPBXEjHpzzlKQ2U9CPxifaS16INuNM4s1Jmu6RM2pTnopWRnBETKGc99XcAcDAxBAMrtSH9S2oUK20wc/KmI5lPfSpoRvjySOnss5F2Sj7X62qG884OWM3F2vYycgJL7nhuPXJzYycJaAPaj+fSxpnKPbUoZ9cVdj7b8jL2bYu/Rrw946WReVrb39go1w/yPgIZYRaPe9zjrt7Xdne7PLUaZ6ThJfoKBYSVAlxH+abxUsNlgoHxjEAi/IOwlGx/qYLbqgk6OrbHlBxpsiP+VRNN94l4pRJ2wWDEPKIQL4a023Od3hFVdMVMWgXLkZa19YwRCU456waDEAPGLFjmzCeXP05tNJsnP/nJDaAAK6QjzGMgLQ2LUx/TkulptBMI0EDy4t/gerKLAgxcR7n4LJkFoqMId1DzyM2D63vP2qrXLv529g9Thzgn24DZVTRTBg8DwVkj6gnTsPEKAZu0m1PuKexSOkPVtEk/pQPJoFud9MbjAWScB9wqCGb/9d6xN9iO8kilngk0Esj8pp3gHfyHmoXwiKay+5lmSIaAjYC85557mhYNAGJm0h6vfOUrm9DFTGcyAX5CG+MYQtd1nvQZ7hJ8snynnN67jNrnFNOzgtWR8ZrtqgZfBYa+YNrzQucug5KLYC43Q7XAugzl6Av1Xiyl6KiMveXvITVQOtvZOKSaZpTlq8oCZGpbSEuuJ7YGpqHdkJT4LHCoA1jOUKL2cx2mHWUyg4l0RjLj+KUeb3/721v748TmnMIl2+eofyMj3rM/1bQweRkImClKPpeQqAEAfmqf+nHqQF7VgFIrSNNTZnUyRn+Qx6sJMzJRqgl0Dr/QHrIOAA5xYQgx28zx5uSJwsV3VovH//f85z+/Rf3bb2hgaFtqswxyxjA+N3iQP2d3EQgISK5D8CJY0z84spay/nvGV29cr1hts3IktXB9+tlWgndbm6mZaQhBBhWO/Ar14T0pWNG4J72Oqqo9W7xX5oopAUjxCbAAVBCNpbTkj4kAGOvy8rIxpRob7Ye5wB/HYBikKeYA53HIAngE3gKWLpQFwGBmTADyoMGUZKFFwgJ49AllAZqj9lhpd6nGK6mm62DmHOYL9WExPPWnXfADfuhDH2q8wYAkHENHr/WZmcEjiazmqbDkswYvV6c9lD6pnhsk/TZJveN7TaEVTa9qbQgHfFxo67wz/EK/EvvGdzQrs4+YYDEXVNtXOSOryYjWx71MJLAYXX8m5dJv9BfjGUAjsUAPyGrdfe/aBtWNUMffqK1GbTzii5HrxC0NeWcnKgU3Yw0vaFSTwkEySC/AsD60p87nPdmxvWO9hqiNtkVb0qA+t9ZX85r7cnmPiO8sm6mV1VjMfAqzAgI0JiYjUpTzppchbTZmpMvFXDIGgMFo+KoASHwqSGvqyPo8dr9mFtB9TXtm3IihRqCWMXLVUa1WituB+mDScMz1o7nNmSZfhqWMaORcrisn8nsOurrcqPJjD+BXeKDXPpV6fN3jI7UkKNuXTzNdwCs69Wlb/uAb2vYLX/hCu7fuCqX5aZiKmUt8NuU6M8wss8/hHOE3CFKeweSOaYfsr6xj7aPeOKla9VZbjdp3q+ze9fzxXrqDXOlAm6Dl8r2FZtBg/MiARv5sOL73UvHWATOTcvUFZlKtd2xL8xqB6qicWmYF3bwul9NAOlkxv/AvMeBpP8xSfBkAAdd6jvblHvwVdAi+E7UapA2rL5CsaGSAJZ1C2fxGwhoe4Q7bUGolq6ZTMm/eo0mJ3wXiEwDleZgpTPdTT+rAwBBsLCODcnvPrLRlhs4c9vXaLZOlmpqz80corRbbEaHFAHNc0Z5mSU2XBiBH/B0zugQXW16+u20Lv5ihxDGaws2yzSjhM9DSMHG5j350vwYE7Uxh2LJmRnw3Ehar7TvrU97BZXSZsFIAb2mzaRzX6CVKG35QG7g+LBllqxGO0hZg7WHGPQAAVYezJgAOexiF3/gjCIbF10XZMOe3vvWtBma0LcdR89G+3va2tzXG0uH9p3/6p80MADA++MEPNu0QkxaNjxARZlKJtQIka1/U95i10eid9TsAoAxEBhembUZYmxEVcLUdnE3cckHspT19szWgtqT/uertWKGd8DvKE4CYWrvgxif9idkJHzz00ENNaKhdKCwUdhCDuDm4I2lqNfET4DhmSAvlAnDcT//Cd4BZr132gE5SVQJWy1u5XnzRZ234ULofDHtpKYDIz6VN7iDTjMpZzZyGn1V2JD1PYaiRKbtyba8uW1TXXVYfDcxCYKIbKsAg+tJoK8xSzuM0R8tC1YehUP8tQ4ZlAGDOYZYy80Wboxl5HxtdmGoo6zcymfa0c67J5Rq0wxwogLFrS5GK8oWzjJmLfdbmK4Ju5G643Sg1p9onxCIixNyl3n1KbUcEBccBOVYsIPi0fhykxlEJYobsKGB89kiDtd9cS4yp6vpFfLGaxdXFs9rePRDa219b11aBxNhwtYjg1QDsYYBvZibSwRsywwHSIsMDtpgwH3wddA6ToBdXs2UapzbE9fqJADCcrphkABcgpvqLycksodkcyMh6//33P8K3ohNdxkMzetnLXtaegRMecCNAksFAHBuSnj4B5HqmWE86rrQVDEIdzTzAexAG4LsDYAg8Bijvym/qJml2j6Lo9wiRnjvidgU0KN0POtqZ2GE1BRMl9Jn7ceKbph+ZaEMbB/Qy9XONl0PAAGgu4/I5V1pIuIRq+1Imy6e4n+fQp/zBPwCpSkruL3pqO1yHdp5lKnR10UAqYE7gXbgzDWTDpj2aHbblr1jxn53ycqNnr2h/1Q+2198iUNgWMBMzfqjy+rNcuiLgwYQ4XpmxUkKmaWC0vbEyOjTxr6GtAYYcYwDwh2/NvS7Tx1fbodcGM5BDW0wt3BglNXKOA2Ks/2Myg0kO8+bnwDqV9pbRY/rs32yP0bVZzuozNeXU2hlk9hE+MoQDPlP6Cu2cvkUAwCdoRsaWmW4rEzxYrvnLILdZ47yWU8+/K1E2i9q5H3eFS9lMGaRQXVkuN2uDXjuutu+MH3vlAMaumDCcRQGg1nrBbIjxL+kvy0HcczjP/GgjULOSW5WvJIPWY73nzcydXr1GdcxnZL1tBxgTcBHgUsLp98BMfO9739sYG1MD5iYYF38JZQBkzGYCduapRxNjdssyKYepfbQ08oZhvtCxDJCsZwai9trXc2reOYPlHpiYQC4TsRwGIUHEvC+ARoYGTCOO1an+UV/3TOAtF8Wsn0f9VO+pvsU9fLpSR9sJPw7L0gAz+g+gIFSHGWnOo6kzxghKxm9K7JnaVmrqWV/OGchMv3D/5eVlEzycQ6O2/fXTUS+EDUQgvDsZ4aZAUzSkYdXP2WuvEX9tte9WGfnM3uyq2URcZJ5j3TxvF2yR5sDSD9JUtodjWXoaSq3oDBCOUg+dt8rdaqQtCVGv753P49WHmGEE/NGmSEZUe0wNzDfMDjP70gEE2LIxSmZKSGAyPQzSnk8YmsEByGj25kLmXv6orJ/9pb+HQccAAHjRMslPprblCgAmMABjzCPAjO/yyDnMlKSRZt2jvX19Dj5NjYzvaGLEBRIG4T4DaEDELNKe+shYfkSuL7dG05GfwJLApqsHwQdvuJie8iiDQQ3/8IeLAHcRAEbwLMLOHYwQngREs3Sujt+e0N5qmy2l49QyeuVIALigxnnwykX3TUjrF8vlKRmPZKE1tfPMtNsCgl7Fe9eO7j+qGvfK7wHmykAYla8d74wS4EUMEFoVDEm74n8CFGC8XEKGGg3IJUAIGPQPJitpZCjvHe94xxXw8anfalZHgcx3BqzQ+PD1UD7LrwBaecCZW8plYGJWf/vb326aZi5C72Uh3sMDW3SkP/bUZU8dTe/EIEIIYM4xsw2Q0UYIGvxjtCXE4DOAFYFELB+uBMM1RlYAgotr0Mo/+clPNlDDEgDEeB6aOQLI+DHan7AfzFp8rmZmZSWK2SVG77VHgMzoOvuasaO/LINmnTDhfS9wSpooMB1sGdNUB3g2/BHp1kPvntlagWZUxsrzew09kyQjwJ6ZIPoicskQTmCY68aNG+0eBoEJIJHqRn2j7ZA1g7gzZjTNA6+p4IQBQMjkgvVTU6hLlXogDXme6+lvnm0UORoF9attAI+gEVLfz3/+8+16J4V6S1ZuFm1p1ddBvC+aEKYdQEP6JkCMdmWChBRLzm6b2gdhYdJKUxyphZkO2z5kBYoZW+AB/JQAIllbXAoFT/BJ+RB8Qf/Aa/AGWiF+V+qh2yDdJKu0ZW7vLSfL2ssztIG+MceMShfv2cxMkN2DuRmqDT4LzjwH0/QG3s2gke2/ZcZukRHWtBsMh6QEIGhsmI9lTcx2waQwLFJc7YoU3SZG5HrOI5ExSyQDINEKeAahFK5cGJniVejYr8ZFGVLCJ8CbG34AqAZsMiDde1P1nmcfdSTfqcT7mvMNbdXVEYA+fY4fGj8a7YbQor+dTFGThWqb2cYMVnmA9qYMyEQIxo8hfKiL2V0QSKRp4pyrVTLx5R4g69FRIDoH+R6uYU2hfRWmQYPQAajAnNCsMQdTToWmUzd/V4dialpbx3tANrOzR2bgFh2ti/f2ypBqVgsHN/6N5z3veVdtya5M73znO1tbA1KEdpCkEamKUMHvgo/NerHWjplDTFJz7tM/mHnktoJpX/Oa17QsG/ZDL/5oZGJzrZl0vY/fDA4HgFKQc6wp5BzfmbTgHiciVtq39mOvj2a0KvRGz9zDp6P6cA7gwOzBsW6uMI4B/JjtEJM43A84odGaIpt2ZczRd/ZppgfHJOUatCyuM/zHSTqe456nhldklmLGspreaHz22qvXvnsDove04966+I6+V45JowAuGHCaCg4WOzkdxnXAQmmKZmXSfzTyh/UaoZafx+uaxF4DeK43kLee2bt+5swcmbn1HWA+AAImxZw3CBKfCkGT/EbawrgE2OJbweTkPlYVcAwtDE0u+0EnMucy7bYmZIbV+J5KNkEPkDIFMxqk+ds1m6Bsd01o6o9/xomABFFptOB7xth1Fqv2U2Xi2fWjPq3HLTu1S98nF+bnc90Gjkkd7lEAoEHh6GdSjaDYzIjrs+gn05O7OQd8IaDR7wgIxiWAiXaHxkX9ADHu57sL0kfuBH2eo3bJNutN4mT71utHAFfHTK4qqu1Ys6bUutRymMV1UgOLwnhLQ4lauIb7J8LE+s1cCZAVyGnkvTQyUytVpuu97Fb5dtqKvd9j/FlH7SUBA6Zm8CM9yIxBewNkABVhDuahIkwDcPq93/u9JvHVlGB+ZswyyNKZVII0SfBIWhiy3mLikNlWps+BmguZ1RbdUQkfC0uZGJSZYcPr3TwD8wUTioGII5rftuV1UhUy53qeZVUzPdsgfVx80maADn1HSAZjyJAMzqG1ok25/MvvLnliYAI0CAPGG+1O22KyEvJCfyuU3P3cZ+v87mmUKUDqONjTHuemPVr4SBtWA3PWX02WNtWHewHzOhVsAzkIs0FWV8qPKrZybU8tHTXEFgitagR76riXBAMACVMDhiW9Dp9oPxCMy2DAdERCI30zpbIxRHQeA0b/AAOBsjFV3KKeP6bgiSlK34JR47xrfs8BoZthZF6r1eEXAozRJF1e0/PFHGnLGSNnmampneO58nbmTcssuQr3nGABzIkXA9DpO/xiTqioRblSBM0KzZq+pFw+cSsQ8oJ2h6uBPude7uvFnGWQqxpZ1YZH7pktgNoDLLPjvWfPjvesoJGZaSbmzMtXtbgLNTBtdxkUyb5SsfpyI1V2hVa0qaM0KnPWYXtMpNEzaXyAiX0CuD+DUukQnP4f/vCHm0bEInRMvcvLy2aysJAdyc8xNjuB8elI45rS9EezJvkj+xjwiYPalEMkiSR+zEXHancwCFocv1lyBUAywNTOHMiGhmAqUzYmKZojplCGb9yplKCeqXwEfwhtChACvJhxRrAASBxH2wLc+TSxKYHIarSYnLQX6dhT00Mbpm/R2N3NyJ3b0zRNk9Hg6pkz/1yC+5za76nPQVDrCqONDZ51FrlpssapOHNVpV6dqVoFmnM2RE9jGPnhTgHEXpmnvEcOCP1LmjNKGAIdyUKL2YmZCJD5TAQNGgCaFueQ3oAUmh750CAnaNTeiELHzLH+pmjmeZiEAJFalhkx8N/wm4QDPAvQzOSNLi53yzfAjsFn7nqd23cq2d6CvP3EJ21JP/BJmxM2Q6Cxfkna3813EUDmrXMGmHYlLIeQC7RyZ0LTXE7fc/Kt2qECI0Et/VBSHSOpyR7h4+tQLkYupKxrrx7mLYP33DSHa3M/2wsd1BWwcsuvXsN53ayRKhBtXVtf2O89R32dEDjiM+u9Q0/1zXL2MIVAVgNLU+qyPAnfGeAA0JiXCvBDm0MSEXBL7BD3ONWPc1h/V66hTF8PJgsDB0YA5NAiCHrluQwwmIJjgKSmLmU7AYFGSVwb/h7Kdh9MysTPg39OLaLXb0faa7WcGb+cIoC4FyBCC6Ot2XnehdocUyvQHcPzTIjoRA6mJYKDtqFtEVT8dgOXnGDQfO0lpPRYrjro/e69Q3UPzdpk1n9Z3krbzfqiZ+n07qn11X9oG2emFs6pzV7A6L3Fq5qfuU5P9bb6t3LWMs/1ZkNGZujW8QSvWePWIM7RjKtl955btdN8/15jj7TGXEnRm43lOjNseI3Smfbn3Bve8IYGJPYRn4BJtnVqFkpyTEACOIljI3MCJiLr/PjjenxraGSAIloDWoc7baN9sHELpimMAgAyYCnHTaMBwtz+7cpvEZpDDqbsi57PK9u413+1zbNPq6aefOzv9It5TDNdLTQzURBGw672aM1OuCBsHEzG5bklIxM3+D9JrU7bot3qqlH7yvpkPXpZnfM90p3gsREvjs6NeHQEeLOwjJECMBp7WZfEhqqd1fKyHxEsvpcbJXsNGNY0Mxy/2p++lFJjpvrli41eslauvtCtpl5de3U7d32zXfMvO1EHZy5IRhMjjomOJLiVwYJvRrNSie0aWza3QJtCg8IMgtASAEN+YxLBJFwPOFGuTm00MGPJiH3DHcGzADh8PYKWS0lSi0/hNjOF9rZXj3oDoacR9Aac5eoOcCJF3zG/aSvaCXIPB4SP/kL9ibQfYEeYDFqYwqeC2LmpB4C3y/g6J9HeaMYIUicA7Dc3Y7owBbTBkW6iICNW7QxaBbeZGrx6/SrgjK7f6tijdTmFYXpqfWq2nnPbNaU3/cAKAvoLpz7m4Kc//em2IsAUQzr4mRBgGQ33v/GNb2zOZ/pXiWZ0OsttmFBgtpX78NGZm4tzpquhDgDZ6173uqZ1IA3lCZ3kKWm3hNaon/b0X291ykgL9nuCXU04ym80LGL9iBejXU2FRNszaABuZidx3CNQ0G4FM/tLTW60MmJmCu89XstdvXarLtfdd6vvKTi7jEmcUqNWiCKELozohgzoVC3Xb9YzL2sFRsdvF9oDWucqe0Qjlb9HDkz6gnAOtqjju7s/YQahOUGZUlmQ4TeDE+2bBerOXEP4dzCJ0DSYbUPrQyMDFPk0TgoecXNotBP8bC5mRlK23aRja7isQ9XKz6ml1DK2hG0PZGkLI/E5DqiriRqH56JtzEiAjLbCH4lPkZk0845Jaq3pJ+2ZTnve8XYaS+emHqBWPsFigL8RrMabGeQP4ae8yOwHueGvpmZKl5FfY1SxKhWzkn7f6qRRWTNk33ruEaoD5BTTeaQ59OqeiRwhHPemPuF6/We5IU1muuBaUm+znwCzaQCXi9/RrvgOsSIBTY3Bi+bHRABmKoGhDG7KYYLgPe95T1P52YkK85X6uEeBUelGyPfaLQdzr09Hx2eUplVe76dtZ7swCNwnFVOad2RWmeNoZIwJ7gHsyTrBu/Ed3yLgzZ+TLaPdjmYa4oxGvLSHv/aAedbz1DHWWy7m9VtlJKUwtByEBmami+vTkryabeekm9eqlbm9Wkb8z9TRPdJ2hTlvF7ou/14deD1Hdc95Sn+gBbh7E9cwEI2G1sfGPfQfvh4T19HP+Ni4l5lIzKRc+Iz2YTQ/JqoaO89DS+G7aWk4xzEFHWVjZgFyzs5ZFyh9aDXgc4/5tHLdiB85po8lLQ0j8gEzgVww5t1ZG8sfprUbOkMZxqFLwKBaSPPVMTTy4Z1KPe33TveZ9eqv2Q5PwW8IFHnINaoX/OACV6UnI/inhtZbzpQ+iJSIlbFSKow6YPV4TlbU6+sgOadPrGqofj+yhq33uzcQ81mmQAE03I/xTW96U+tc9uf83Oc+94g24Hx2ONoW2ggDl5QyhA2wWPrGw+mJfC78gMbGeTS2F73oRVcARJlMKtAHfBIQijBkttSYNoCO+lGuuzox2PkNKFCGISFmndAv4hpTs0HwTGevNJFdreIUPd81E7nGNEacw8TmneUjzjORQb0Nv+A42iUmN/dQd8xJHPq0g/nzFRq2Fe/tZIH1G/FW8kfydR6DalT/6thwTGT7cE4h53U9C2M0m5ljqa71rWVAvdnMHg6IKVtj1HOUY7yfq5OyjvZPMzPNY4UEd+89GMldu/Nlei9RaaRenvP4lpZY63kOabVajz20Uq98hrvR6BIwdTeLm9EynNkx2j9BjYHHTCWaF8trGKj4fbjOJUrc604+dQG5u+BgXqL1uSYOcMQkheHSx5chP4Y2UC/q4wJq1pS6FtHNVAAH6gKoWH/NCvch9bhS2U2MDRXRsgDkCSnhPuMpNTV1IAOwBAs/61nPas+nLagLZnhut1gz6wKKgCEmECEwhmIkUK326+jYjNf9VNmgroTe8C7uNZBLsPbUYwRYs/cajd/RtataOX8IPWIlW3aM7/WDflxTJbX+oQNgcF7YzV65wKjx0cvezlSR/rpM25vZLjJGxkvpcAfACLwlHRCDFs0NwGIpFH0rCD35yU9u19HHxJKhHbG/JwMSQDFzhqE6GSflhJDZIgAzzFK0Ge53WzS+AyqAhfm2MN3QHimD67jGGVcYlLo55c61Lu8xxRAgxvPcPAbiPTkH8AEqSmfKxo/IrCQAjzYKcd51qtzDu1Ie+b8AI3yIZqsQNAFnrgG8aSv+1BKpnxuSuJNZpZnw7wnY3uDf0l7Uaml7FBL620DpXLqW2tkq3Sz+7vk5K5mB2dTkbgREu9NnzdSXCZjFUdpzsbNXo5mp25XOVcfKbDMtdMW0PIVq0KR/dKadDAi55R0DjdkfNCY0FjU2Ugo985nPbAOaNZyEXpD2mQkCmIIBTugF6zMZEDKL5pUmFs/TzOUTrUSQzXRSuTRIv6waEoPwa1/7WgMv34dzgCuEdkidHZCYhAAuEprr4FXek8GLZGYBvMu/eC7hJpSd+1qYoeLNb37zVb4wTVnTxhsUC9gzGUCuOM4TpvGud72rtcGLX/zi1j6AOSDIMyovpDk54p8VHpvd73ney0QDZqIdLU/cQ6mN9b7vKWf2njMN1fvcMxNedpZeXvQ9L0xspk8EMj2MF4/CMvzdm8WonXnu43tnYM5B5zRXVyUzNPLJ6UNKvwZalaEXmqQMcswnfFameAK4mKnjegYu/Q1IsJDcbdIYqAz6y8vLRzi8fZbtrSlmfJXgUKWtSR+pD88FWNyhmnMuoqbe8KTb36ERUV/eQcblHvciAGgAPlMpuzM4QAvIATyc4/0pAxCzrYxf8p34jYBgnSqxdgA7oEV9OA54OgtK2wgeaVLneBjxo/3fG+hbPFbLZBIIELdtfd8egMy0v94Y28PvvXHaq2/vWN7Xm83EGkg3hkJTHy1g1yYAkHrOQMmw7qLsseozuw4N5LronCB3DkCrztCta3sMr8mEiaQQcs2gy2ww6TQLCctgMHONcWrcy+5QOPJZuoOJxg5CaGouauYeJhkACMIxzCxrRlMHkJH/Ga5gKITSk7phsjnTh4kn3zkB9fSnP/37BnnNyqGphzXBjlHcCyDr+DYjBc96xSte0ZaF6Uesy4hci+o0PyAGSD700EPN12ayTAYMmh6A9sUvfvEqtQ8g676pOfj83PJVrfJSzwLwN1oovsFnP/vZTfs2Li79ZXtmj0+t66nl9p6DAOG9cilfCk/69sL0JW4468ubFC730+yp0VCdDelpTXm+ahopGXpSqnbkSGKMZlpSCta69MoZqcQjqTbq5NQsk2aLf3t+ldEMV6779DcDzkXjOstxshNfZnJAN60FBNBeGJhoLJhYmKsIN+PYIFMKQYCbucwox801AM5MnscAz/4WRDRX1exS00p+M6tHlkH5vBPaEfzJjCSmlRlduZ+6URZaJwDuGkn9Splxwb0U0Lx4f3PnG9EPwPEMtDMmONAiqQ9tR5sKwKP1oz3eGK3+qLyxRVW5wP+INg3wuiKjhqL0xpIaaa1H1S7r995Y2prN7I3z3tjJUB7vlW/hswx74ZyhNA3MdLLmgmH9ALmQeKYa5u+e+nyUZn4Ez688Z1T3mS/iVKpttuUf2arjyNeQzAUIkW8LnxgDnY5/znOe0wa1cYRoMffff38b+OZJw+RjILPPIjzBwAXc3IUIZzo51FzGxMDBhEMbwNxyJUDudJ7aQQpKfR4er22TC78h6gEjY2YQ/IuvDbPSySr8a6997Wvbe5j4EqewcWH6lQAvgOhLX/pSGxQAPxoXefZf/vKXN6DG/4e2RcYSs2BQT8497WlPu8rFD/jx3moGvW3+RoJyr3Yk4Kgtp3nPdzRItGu0RoErZ3yhmatoa4z16tO7duv4KWOKPsGHmVo/5LZ/gPkFnY+JkemYeSgNY2Oo0o0q02ukXijHdVDPRr9daMQkdfH1kXLqeZlSBzmDkr6lXxl0qOhMCABwZLTFpOQY4MQ1HOM+hBogwDE0IADAPGoAhDOXrArARGN2lEkEsmxQFvfyfs4CpqZhKh1DLWwPnfz2HwzrelCe53Z4mFOANADLs0iLBOg6q8p1AJptYrJDygL88C0RkkJMHEBmcDDv/oIXvKCZlOSNUzPkO0vA9MexvhX/HeUhGGgf2lYzu6exbGn+K2QbuoRHoi60A21AX6OVXcfGzLcDMaFFX8E3blgOITzx7baUSzQOKjXMkmvJ6GzBbGXw9fw6s2ulLQ1p5XmnaIEzgK7nR3WcaXcjbWrl2q361jryiR8JLQuTCl+RJhPXol2xoSx9jeYB2OgAZ2aTrLf6wGAcBBqm2r333ttAyoHEYvePfOQjTTMAGLj/fe9731Ucl1k4kKbOalIPtBvDK+AvQMIt2gBIrmNAMjgBHsCC7y7f4h7ACeACyJiZVTuhfpzTTEUD4x3Y1xKQQqtDC6M84rB4JoTWSn3cNMQQJWLO2AnceEvWYjoxxnMMyUiTeeSGqX20OjYkNdj0gQGoaMyCK/3Um1U+h1Z0OxAgbdxhbgLMcbf1u+CAK/7pJCNsXWc3085GZtBRgOpRrzPSBq9+tlk5q1rcOTXKyuAzST2r46qjlI4GxGBy09QojAAWfGn0N6lqkOacB0iQdi5/4lkuNgckTA/E9Qxu854BPDyLY2g8gJl7CQAALrVCe4CoE75ZtCeABTADECiDMnk254zM536Z10HMNTj3nYzw3aiPvjEGPWYXfAtI4/fS1ITp0SL5Te59NEvuTWCC0EQzAJi2NBGDx3xejo/smyMmZY/sZyfiDLug3dnMBhBj3WgmLJy5MSqPXefazBynW+XOCM2LgGD5M5ej0ddMELTkjDAPpGPN7KgjZ3w2TNKsIY/SzLnee/bs2pWGvC4gy/L3+ilWfB3+dnbT8AN9KwxCkz0i4VhvaFgBZmIuDTIynvvZwRygcdNbyscZDmjBN8yewUz33HNPYzj9cgCgJqkmHYxnymjO8x2A4x5MOo4DdpeXl02rQ/viuwu7TV+EZgWQUh5/+FKMraNOgDKaGSYp5TtTifZF1t6XvexlrRzKzX1h9eXV9aOad3XzH4GsZ9qdUxOqEwQ8jz5hb04AH18egMb7VMGZfNKr00jAHhkHtZwVH+Iq4Rd0nwXK0bTnGcRXomlf0NnG+NiZTqWL2D3k7s049Co/GsyjF541wEjDqep01dp6UrLnPM+yR3XsgfmoE2u8TK37SKOdXds757OgzD3nPQ42tBkGNISWBTFTiZZkrFmmanblAPFWlpszk4AjYIgDXbCDsXi2OfDNVItfg2sAHtN5AziAF+fQArkeDQgAhP9gUBewu2xJhzvfqTdgBKPjT8O/xzGDatUQqSPPIBSEnGyCWJqHtmG2a4Y15ALy9Afnjk6jPt0j4GcCNwOS0ZxZ+QBw8xuNNrelSz7Jsusx+3Tl+IxPe3WfWWpb4ze/8wcf4ELJuilwDPa/4ABghn8iB4JT5ql61xdY6aA95t05afU5e6THqhpeyx8x+kqd9vpXRmSQKCCmc52+ZVIAZtBMwQdmyh81FKe+AQWeyTnDIdCEuBcg0TWRS6H4BODc8RuAcqYRIMNvh6Zo7JgJIjXp0OhkVrPumvmV/PyUBVlnzptRgesY5JRFCnEnMhwIIyCatfW5fFB77q+LstF4EQS2A+1GOyM4aMvR/rYza2rl+Fadz6mJZRn8ofUba2bdXJdJe/B5ATMx3a0t7iJcJwAsbBQ7tlXhmwVeW7RXbV6x8+sgGF2/+uxzmriV7D9MS6QcWhiOU4QYvqvf//3fb6DzqU996q53vOMd7R0EM2eQDNMxnRC7FOFcxxTVn+UMJloQZgHPAlBgRACN85hImISYkgANQIjZSLlk82CigO8PPvhgM58A2NyTEsblN0DnOj3KM38bYH333Xc3xn/lK195BeJXa/geTteTy/dm/TEyxaTZuZHWcoQEYYJ22RrQcCr8nwC4sXirk3a3A21ZSBKuDGaO6XuOOxmCUISP2tpe1HLUfmzvjPtR1XfKfDQ7smWPr2bbmPmLetfMzLxsmGoK13u2pPEIoLb8Dz1fxaq6PnvGUdI8VGgJTMaFORMIIBhLhiYDYQJyjal11J4g7jG7hGtFKQutiTWMhG8gOVnkjksDc9bdnzhHefzmGtP4aD6hbQG2gKYDOf255mHjmMu4qD98C+MzYwvoAmQwu+0gjxvrln3WoxmvjMwlz2Vf7+W5LMdxRLswicMffcC7AtK+x+ydrlNY7qVRW9pmtQ3QqBGCug8yFZB9emFm0Myt7ZIUC87Au70D7FY14CrjjMzgFVNwpS16puno3lFHzurQe87oWrNeqJngzP/N3/zNBggGphq3RXruF77whd+3u5T8AGAxmN7ylre0WSa3++I8M4QE315eXrYyP/GJT7TZTgYg5w1mBdycchdM4UMXogOe+El4djrqASiezawkkwGUSS436v3Od76zHYP0s/k9l+b5XjW19cwfVH9XoTnrnz3netd6PTOzhMbw7F/7tV9ry9F47+SdmRbY4/fRbGY9vjU2jo6lGfnugBm+UbNm5GYmmNx8XhBkyXo0wSsnAGyY6lvYonOo1L7IOegoQBy9Npmq0kwD3dPGPW13y9zJ8tVwABL63CSFLolhlhITEZONY8kbZlXhGNobs4Z8B5xY+sNMKQGmaFgsowLcMCXbphMPg5QhIZqFkLOVuXGFkxCZ0p3ncw+rDzBlMUHcMZ4d2hXKgmsCWF0aVh36R6k3cGd9MhsjuaY1AYX2Mz4PMMeiIqg3c+GPTMwj77dlOfSuP8fYT6EvoaXnEjmvQRDrQrhA1UdCo87ndKdr6LKhRpJoZO8eUXFnzLCqifT8VSNTd0WjSeoxbR6bSepR3Xt+g/zsZc3YYxJZRi6yFji8joHBcab5CYnATDObhWaOg4xPJCXMBSMBJIQJIDXRjNyxiJlDF7WjvRFoCzChBQKW+NEMDQLsIDPNptbEH1qeGTIMjzD4lfWkCY7ycN14uYKD7bKljWXf9gbszB1Ry9zqq5yxzfhAfJO0MaaWLiDal3tzfWvWpfJjT1iOALeWM2qXpNGa6x6N+LRe4zF4zbWxCDrz0zk51UJWuAhHqswDwRAwMTRb1D2buu01xoy2/BG961ckxzn9Tj2TcfbsvbRV/xWpPyojmSszjzroDWEwr1n2u/0s0+ivAJhY08hibfKQwWRoRgInAxOwcvMTHNdoa4RyvOpVr7oKVMUyIP5NIYoZCnC5bIXfTAQAoNxPnJv+Nc6ZCQQts+4OPmubEX/Oju9xDxzhvUwNnf5Nov0/9rGPNcXj13/911tYDOEmvYw25xoHo3bZc8+e63qCwmNo4EwEtewY3+NDLQu0VCZ/mpsDqYkNnusy9a1U1TwHxAqQnMtMHNEe8/E6aAusZybl7Pzo+lNpZE4pyJTuqWVkrJWLnR1AJvCEXvKSl1yZnoKJAxMCaFg6BOix9AYyrMJ9ASAmCjBT0T7QQnB46wJh+RLH3/rWtzZfmrFsucynx6Pn8N1sUQ7CFYtkZGVk/BTfifFj4BJCA/hjsqM9m6tuloHlZtOKVbK3DNsGIDMQHKFrCAqCDKuihQWh/ot23kzj9RbO5gNrWqDetXsH7Sm01YBVzU6z4cgztu7bU+51XZuUfZGmVmptzmx6Tk3NWTPTaQtoMBc+HPaRREIqFL0/85Bx7fOe97ymWbG20jAKSFDj3pe+9KVXs+gMXiYNWDOKtsgyJngTLQ9HuLmtjG1LIK3vfi7BVy2Oc/O2fUIbY34/8MADzXLCxKJNCHpGK+O8GTzy/W7mmKt0LkDtvQO+WQSZGZDFHxN9tklL7U6zlkJ15iobKgGh+glmmsiqb2pmys3uGz3ruqTydTDyDCz3PK/XBr2yU/NyWRGOViYDzMfPJ1oQzIIW72YfzjjCTDj0ARliuziuPy6Xx1E2zAgg4cIwwJU6YIqijSFhc9E5jMsfz8PRTbmYnlwPGOrPS19g9TtWLanXLkeP98zKmfWy2ncQmTwwn9wBivxpaLS0g23bcwFt1f1IXa5Dw52N917dEYb4WDP1j5ND8F+zJi8vL5uUgxLxZPLcC7D3Mkc6rOdvmvl/Vq/v1ac22ojRa9krz+yVvdrhPeaqA9FjVYOqQqRX9/ydmnTGEmo+co2O9fe///0tu4bnARDDMFwwntsOMlsJY5FCh++5GFtyb05ACgnrpiNqIEwiEGYAaKF1AZoZxU6iRQNEqQ+aHaCoZqY7ZJScM9t31n95rMcHs7bvPa/HD36mkpD94mZCb3zjG69y+XOOtau0sdlyOVd3Uh+956gu9fhWOedUCGZ1rCuOOA7vAGhuZKKf1IDoppkRNKtmlmvV0kmcFVjxjc38BDPw2wNae8qAZv6iPZ00u352Lo/3Osv7/V0l0yib6ehYHYDJKJom+mVgEKQeIRaYdZB5zSA+ARkADXMSSQiwoTWgyRHKgX/LPPTMZnKMaxJgMCfhN9dvOisJGOILcjCndgMJhjIxqbW5zkmqfMdzaMx7NKu9z8t6CmAKFI+Z195U4/xplttvvX1u7yQaAWtSti0gDq+50B6St+DHNqvpFKe52Gu8Wc8erw9coSqZtl5s5fjsOaeW3Ts+M6NPOd4zFfLaWdv1jo9+p1bmpA5a17/+67/e9eEPf7hF5zNDhubDciS0dgYRwAQvEImPOYrZadpsZjIxRz/72c+23wAaIEM+MHY2QntihpNnGbIByOl3s27u1WlsmFTz/0MAK9fkhry226pAGbX3Fs2079Xx4f21DRAqxMyxGN/AddaUMiniOxvgXk3a1bqP6nKzaaUuXqPQ5TzCTOHm5I9xiS3TrBkLLNAdfaD0n9WHztT0rYo+mmjl3VbaaHTPiGn3CBcFVZ7XT0pktesc0ZCI38JH4+Ylmng45G/cuNG0MzQ4zqH+E93PecxHTAE0NrMXA2Tco4mqtufznWKvEfpqbQKwoR65SiU13NQ+R3ROM2mmUaxSAjX1ZuYWPxkbyiAUeFfaz1m81FBVQB6NVAUU704cLPwHb9nPrs1E2DZB6AaqXGDUNaQqt0eNnnXqkcH8aKEjjtgj5rWUQibX7BlaYR8DPmwU/F//9V/tGJoYy2OI3neGiHtNDcV5A2mJd4LwgREqgInKQGRGEx8ss284sdHa8IGhlbHsxrWcmku5rAhK356US6r0Id2MxdQzYZ39OPM5zYRLfXePM2gZpLQzQGZb5z0ZzP5oJ9qQdjBXne1Ku7n5cQN7mVZpqBaQHZXqcE8VXBmgM7/G0eOz5+S10EoWzK3js3frXVf9VfX6dCb3KOs+o979acqkmaqmw3GAxrTSBLY+97nPvevxj3/8VQxPnSVM14PptgkV4BwrBjjH6gE2VCFAlkkFhCVaGrFkb3vb25qWVjWrrJ+8llppgnDu0blXQJ7DOpjx4aoLhe8CkSYjf/QD2/ppTiFUaNc6JiE12T3UA9+9PuNz0awu/vl+8AruitwO02v1/7Y1x0yHE2vGD0MzVF/TKZkProN3r99sBIhHrq9MMrK79xyfgbb3VMCv5Y6Oz+o4mxjI5Iujcry2Z57m7kj4yTAT3dFHbQnNCZ8YmlR9VjKQz06w02RlEAJYLFQnsp/1hJiimLFEsbM/AWYs5qzPqEksk6cq/2VwbL0226Vnmo8EygiUen7S0fW9a2134+agfBdNRzQL2p0/BAxaGTPDrHN1pk5Az+3j9tJojJ06lrL81XbpURX++TxcG676SDOTtjUJwQXmAOosF2dO89GSkOuiLV/bHj/TiDH3XL+XeuXszeC51QarQqBHLj8yYwYZZtGgGEhoYqyvRCtrTPGwb6ZX9wo0KfAARNYLsvQIk5TBadJGnNuf+cxnGtjdd999Dcz0geUazNrfW/1fj+8d6CNtalUTr/fVc/r61CJMYeM52p+sIu9+97tbuzMWCRD++Mc/fjVRIqVAOfKut4L2jOuRgFHz4hjLLxHCCjX4yowrTdc1LYxTxAZDapJUs2C1wkde+ohpl9fPpPFKObPre6bqrJy9ddwyV3t1H0m/qrm4tZsb6eIvwwSkr9HI0MYEuh6QbbWjLgp9agxIZuHQ+tmn0jWTMF86sqtZ0WuzPFa1uB7t5cc977ml7fXOq43l4nGO4+/B0e/O8xyjbwT2XARfXQ3nBLGZebznmXvG0srYqOPCzXXks0xG2QAP56IpXFRllSKpEdzuEuBmUQWWm+FzGJkCo2sr2X8ACf1LCAaaGQxBzjJMP82+Gu6wSg5atS1iylgR4I7iTAoAbNSB0AN2TcK/hhnVA4FRG/TMvFEbrLxHHTxbbb23bXKywnsRLAAY7UG4C30B0RaEtKDZutDcNdIJZjMheqeT/Wt7CViAPJ9YkDkR4pryZnVwkgbBHlWd0ymZfpab8RKV7gQ1+rpoq833tov9qsBCM0OQsTyGtZVqb7nz0B7KVDs6ajEp0fiI1gfQMA8IBiWVDbujv/71r2+DV/5bcWqfmx96wJga76llQzlr65pKzO8PfOADTbC4aPzHfuzHWkYM87hRB0NUbsU4qMB+s+qQ4WA+12Vz4JXXcE4Tvi1nyoa2Y2X4DKK9bg1ky4auNDJLR6bgzOeyev3M1BvVZeX4SNLm957/bQ9z0dmETpCVE0ABaPCVMUuEA9UBVAM5ax1H7ahLIhd88wz3D8CkQlPjOfjqmGYnEwRLlahH7vk4e7cVHjwy8OqzzzFwLU/zHWLChTgy0hjRD+7yzqwwkyZqtlDGfl6nNjbi35kbY1TOqIwRjayc5Df3RDURI0HbPis3bm4bmmRqYeN4Mr0yVJ2P2Qi5UsCK7AW/PY7YmQ9p5Dsa0ZavaeuZvTK26tiLpZqVOxrkozqmGq5AAlQAsi9/+csNXNDK0JqYzXYzjCyvgmedTc1nejyvNWFg7k3JLCZObdZ+MpvKvhPUicXlBD4mGOYzk59GwiOpl8xy1F61nXvtPxIw9Zm1vAR47+U3y3IeeuihNkABLvqChfZMnuATymeNzN5eG/TGXw+gR8eT0oe5Oq5nY2l0rdeM6ukxJ68geDnrdZXfjBknHY7ugMNLmNVANXdvTMtjtE2naru9eysY0G90NP3I+ksABAmHj4xdfRg8q/64FUrG1eQEqPADEcWNdgiYAqT60gA4QFWTYUtDO5eVcE5rozco/c13HP28N9oYYw5yUoSJkuc///nDheNbdN1W082gLc0PDEKrVStLC8IVSxeZ5K2mxx6FENQKzKTEqXQOJ+w5nnvOZx41FVdI1ZtPtWy+I6gAEjQi4sCI2mfJEoBStYo0hfNYrftK/Rmg+OXQ0IgzYy0ngpKJAerz0Y9+tOU5Y01oujTScd7Tcs9lCp67X3s+JkCMTYr/4i/+ojn+0UwRMGikP/MzP9PWsNIejruVcVS1yRWtaC/f3exxXY/ncw1jcVcwSf9s08xgNjOGyiD8cTIzzt7pyH8n02rb23c6j5FWgJidzYwQ5h8DynWXLlXa8m0cIYWhvg6TPxLVjkYIkAKumF3UU/eG9beM0UzeiEYDYmb6z8pZGcwjoesWfbwjs5emSEJbdfMVAouPuGbqc8+pYd9uRNA1PItJjnUBHztpZMD/helEoLTRc4q+2s6P0Wl0xEG9WqYaDUQnM1CYAcLEw6Sjv8lUSn4ss2H0fEfn6GvKEIioC9oZApLBDZhRF8CU8ATSIrPOE5NTB/idxnM9S4WwJyY72NxY64c9EJ7whCe0jVguLy+/b8wd5Y+t+66D724WAWRuRK0vX8EHv7SJAiSFy5gkAx9zGy4HSnVAe33PwXiOhltxfF8HjWZmzln+qfnbs44peHL5C9oQYOb6NvqKIFkW7lahNarLzLTc0gYyZ5m8hu/DVSdu5Msn5wC5uiXcdZg5lnsdfJR9wgQHs7cEKPO+aBastECY4Cc0TiqDP6FarxE/9iY4Zs50y1nR4nrXnhsQezyc5yR4BF5uO5dH+JCulKahGcDnIl4nAIxJyhiXOgmwtWazN3s0O96j3oDvZRTN527N+hy5fjartPedZv6nPXWv5n8uIhcs6U/UcmK8CIEAyHD+1+VDtW7Z7jlARjxQ65ICkDphZhJ6wHd8RvjOuIbgWuqEdsb1/M6Z1brP5VY7+t45eLMdt/quAkHeXwd3bQe1Bc13NLLvfOc7d/3d3/1dEyTM5hLTZ1qfTIq6FUs2Guijdq/XeW2v3D3tO+L1Xh1Hz5gBapaR9YV/0c6SH/0zDOiCBsXccA2dVP0UI5/AFrLX62fHV8rYe/2WFDlXXfY+99S69J6fAKDEx8xEMyBnGb/dyWbLD3qOdkymRePCrMLpT3YI6ohZicRlfTDZO9gFHRM446xmgmuVJ1f7dKYZeH5UVg0rQQtloT3mJd/ZJ5SJkFxtkemZ8n330Kn8e4TOwRvZT7P+9RqEAXv8mjbblQEuu2yhG/zLheWiYY3VmQHaY3TrKfuhAgCZGAAMYpmYNcRPkxkv9jD5HjMjB6daF5kg/v7v/77NSuGrRaJyDtMT6evE0xajH6G9Gsjedsm2AbDRNtG4AC+y9wLmZoxVgxTMqsn4aKeVd02NGD7RZ+Y6YwjXBPzS1vwiNfjCzJK5tDMdrdk+H4szuzOoF86A85/4JsIASIftZiLXPYDSDNCFwQJ0NDJMX/YNcFE7gMssp7t1Z/r26x7kM7/NKukb9DthKAD2vffeezXhYhYMgawGBT9G/596/Y3JriBwYxvaDIEIdjUzkx80MpIRUnXj4rqsYuSEnFVq5LRcLacnobeu3+Og3nP9rC572+Zcda/XVjNFnxMDjUBVfDWmepoB2sj8qu9azdx6j9qHmiB8peM77zUvFQCAf02fXq/sWsf63Fl2kx5t+dRWymGsKPy5Dr8YwbEuts+2yLxkq3Wc1f1UvjvHMz2+p44931mvDNoLniG8BcULyoXoUNPMOOBeh3zyO3OLe8OtWuz6GI0pmcTvruSA0HIwd9CA6GzMvMzBfyRDxh4zszrhnSXH7MKHZnwV51yI/tWvfrUt68EkY2KgLrO6DuoNxr3Py9xsjBWi+imXSRe1U7Wx6tLxeXva9ghtmdm3G1UAJE4SQujlLLnb8zWfmVG0EA3tYEhp35PkKZ1XZje2jvfoyGzm6Jm17lvSfialV95pNEhGde/NTvaOW0ZvKl/BQ78CYDjc0XZcjAuN9pjM5/a0sXzP2me9utc2VkPEnGRPAEIVMqc/S1W+/e1vtwBJrsOs0DrICQWfM0sgmZTXV7O1OqNHZXg8wTXb3nfQpAa0OaaDupdcYI8jfVTHWbuv8t2IT0crgLbGWO94vb6HJ/nMtDD4TmgLLgrXERtjxjkEIRZHWwGAmQljJePYUCuNvqdT9lIP6I6U32vYLRP5XM9cLWf0zJXjVUND08YHaqJNBhf9LKBxXS/soTJ9ZbyVus/MVwjmI2iUtaL4yiCYEcbEt4d/BJMYEw1Qdr/IKiB6M3+zeo4SHPbqvvKeeU+2GW2eG8Jk3Y9qX6fwRh5fKdvr946BczzTc5XnLi8v28Y7tKvaLecQHLjImplpfFluYKEE9YZexozH6PYk+om+RBtjBhPTDXOTdYAABtRLwDkrr/d9RlsaAWYmIEX8lYkOzPPFcTfG5V6BrJZ9xN+0wr9Hedx3SFOyV9fH6P9TT7mY9SN4hJkJaPGX2jYui6atwTxKcgP/POYDcgr5Mbq9yT6iH/GVoZ6jmhMagNlGP7ofQM9Pc1RorWoIELxGFg20L8IXdOrCZ/puSR5JXBGTAdS70qnrhWca+pZDe0TV3Mq2vNlO+kcT0V4EWQNaCGjbLnOZtWVO5gnS8e8FOZOk1EnGzw7pDQiPn0rnYoZUXf09U/nPMcj31n3UjqsJJ+1D+tNc6XzHvMTkdDMNZ92g2q+W00ssufWuvWvrMVeXMBEB76FBurRKnxN1A9AwK5gJJJSkt0fkzIc5oj3+2hGNfEGeq+PCv1OUgRE/7j2++j49Htga13twYKvvqqmJmflP//RPV6FiWo7wCRpbwzFQLXcJdiPgXGoxquRjdPuRM2poNmRpwMwkrktneh1QN0tDSOeuWWWJhidKXoLn4EfAC22SWDTSFOWgGvkJj9bJz6M83XN+V4H/2Hj5fhpNOozaysXluS8C5O8GcK46hzL/VeaTys98sLQyk5X3VO3IY73ZkL3St1eGdezVY/TM0TuNnlnrlYN3dbCNZjO32tFj+Uw0MUw4nOxE/ptupg6wkbO+1n0EHFXjHdWxavLwHSDr9Lp7dxJkSjgDaaVJL03AKdpZ8mVOXOzxS/X4bqt9Z7yUM6M9/rI/Rm3WK3uLx7aurxqNtCcCIOuez9rS1vfMrI7qMRIACDZCi3BJ2P+Z8h/f6gUnYR4csb4Af8xu9mz/XgP0zs3Oj2j2jFXaW8aqv2RWzqoavUVH378ySqathlDR0XS8rqZy3lP32j5H3lP+AMz4w6+HmYB/jD0BADi0Svwj+ErqfhSnmmvWYYsvR3y9ZamMhNtW2eeiW8WP5xhLI0Kofetb32qz8txvVmzwi3jF5jrhQUyPa55Arney067D8b+HqR6jPvXaTS0aXxRxW/gUCD4F0NB8DDZUuh1ltFN8TwpNfGWk7qa+JGl0lorjABm/4U34EYZFMmtiHN0Sb/YO56SRErB6n3SqKf1oIZbk0QbwRRJCG/9rE3YuW1LVt9GcIYCc5dwDar3OPCdS76WRWXGdTDIyB6+DqjkHCBCSQSczcwiQOcGTyTZHWvfeeu7tQ8pHyjKjCWEWEz6Cvyxj4SAAmWs9phtglIF2VPdztH1tsy2e3qvBniIkHs1E7GGGjkHyAMKvTRzBKMaacZGzRoCcN6aWJs18W70OXlVRV2dgZuWsSrYc0PWZo+O3S92T6j1uluryNJz/gtgsm+nK804xL5NMn03ICBlwWXaFu8OkoHwyMQXIoWGS7cM6y9TXTXt4YG9Z16mBnZMfs5ytOp5jLI3oR37kR5oPFZ5xQ2AIrR2h3cBMk4SobB1q+l3Sgedg2NsQN5vuZMk2c9DOnKZJucRD3xnCyoj0nMyppv4MqEZO7KNkKhd8ZixtwqTElOAYQIZZTHgJKwLwp33zm99sG3/UvGG1bjONaa8WuspLozK2/Mq9svdODIzoVoyD1UmKI4RAQwMDyAAwHP4mH+V7W84kUKVDONW5yjxbTF1R3GtmTDUaGKnSZ8OsaogrpuVqB8yYYWvwzxg5z/XWYHp9z2Tv9QWdDgiQbDO3mWPJh4vMt7JRZPn5nFn7zuo+6wfAFse/MXD8oVECcpid/GbxOSl06uYrVbj2jtf9K0a81zvWO24Aeb5jtssqX8/aq1LyfG8srNZ91tcrdV+xEEZ1WXlmLSfbl1AjeAXfqYJQKxJAw43SQjNwrOJjcekIyOdGm1sq/RHU3ZJSvWtXfCLnVNVvBY20hhn4VnLZh2sy6Uc0b/oRddyt5TIIdWSCV1rpp9V6Qs64EjbCd5y71B1g4w/Tkhz6LD5nX0ldH3sthBWzuVf3LSG0xyyv5YzKPjI2rrOcPbSifa6M457gId345z73uSaQSURgGiuENG4KXCkXZitAtTedBuQWZdywNxq80im+hqPPezTQEYDA70SqZsxK7qdfSUmNwMLZjoP9xo0b37cz02r556KcVSUbApKVmDiWYKGRkQKIODl8f2iZX/nKV+76oR/6oat0ybnHa61/T6sYmZ2n8uap5vbeZ0E3ezydg6oWu7f+hO/8wA/8QLsXIW12EkANS6Ql9EQSAlao9oIWFyTV2a9RRXvH0+y8WR2wp463glbM3zy/KtEgUv4ADCz9QCABap///Ofb95e85CWNCfgDzKrJkuWfa4D26q77QmGpXw9QQ8LiI8Px/5M/+ZMNmNEoiTuzrMytN9K86nuds/9vhQA4IthuF+q5Q1ZJgYM/1UkhLEh4RH8ZO15dhWYgrVHdnBI3FGPlwUdAqjL4rIxqd8/MrhVH9u1MvXZZvVaiwzErf/AHf7DtggQQqMUAaK6JdBJg1PZ7AHdU9xlfuL0any6hg5gI4B2oG34zeFMNs+4YNWqfPWDcKyv5aLU/ZuXXe7V2emWvrsPN8lfrvmLWrVw/olF7rZYz888STI127mJzXRTwDtp7S5tN4wFk3OwaTZjGXc5XdvGZORZH/oFa8foy9dp6bIVWNMM9nbby3B4IzPwjtY4zf0qey2v9Tl8CVt/4xjcaCGByuoM20stsqJic+S69JI97nMVb7VAp19UlqOEfwwdC/diWDUZlKRbbtblhsHtUzMrfqrv127I0Rj6fU3lma8z06rKn/K13ui4tb/ZOK2NvVEd+42og+NsNmCD4Gd5mdQshGy3ODLSDibhIEzM3xbDjRzMwdTD0JPmWpF/p9CMDaIsxV6+fPX/EgHvfaaucXmcLYgx2OpdIeqapv/SlL93lUjUIEDAvvfs92KdH6t2jI5IcEswAsTR/kbbwp2mpnJXlnVZTANX27Zk8vUHVA606Hqog6j27tz6315ajgbzXytiq++j63vFT6cjYS0GXvnr6H1PTPUr06QNkV3uPwhhkVuAGVXkurJuTjhC9mn0rDbJqwlTz8hSaaUe949dRdu/cTLKuDtbsG4SR27jRj/jPmOBB64YZ6HzIoMNRFH3v3faYbyt1zthFM7Xo4Oc9uK5lEH04JRCLz5HAvsOR564cX+WNCmSj8VFp1obXwY9bdbxu2tO+PTMbniB8h5hD48sM5CdUA8sSHGspgDhgehhuhlmcDbPAUQONKtZT40+x529n6gHTkXcabek30wjVyiAGPdrNd7/73fadP/wLMADM8H//938tAwWb0ZpSZVTPWbuvmNJblLxA/fkN6BJPpOZFvY2NA9RYdM5M57lA9SjdCTx5p1Jae37CHyTqZFmeyypdyQKvwCMtaJapcL5gk6rCodK5FGaUS8oHr0qfo8y3V82+E2h1MPYkVZaRkfzu6szO5Qx67sFPxgQAx/GhwQgsGyLsgSwEdX/NrbpAs1Qyq5TaPJ/UkdnLGzdutNlMeI/6QuzUREiJG70C1M985jNvGaCtWhWP0TFyUiqFHTyHMIaP0d45Jpg5udWSkqKFqfJD+l4yYePIH7Zqg6/cM9Ju8vwpzLtHS/T6Vdr7TvncLefozKnaO+Z6RlwGbPiLD+1///d/r/YEcFsuQyNghqyLdR89/1wAYtnUA40M68Dc/2pqMDHgBijDxJrJmhh7s7mMNMq9FsSq/6kqA7WcWbv06rn3PU+1is5Fe8deVaD4Q6DhZoBwnzibCV+jzbOv5gW+CU5m9kYGAn8UYqaFmdMyKQfBHsfi7NqVATRzfPbKyOMVsPM9avmj5+55p5FE7+2jWMsZtZ9OdMwwU+VAaN1ka8UvqvlJ3xqwmo7WKrRm/rwj7+87ZUgInwAZWheTE8xYUn/TuXOOd+I77/C4xz3uKl1VHehbA7/XzzO+Hr1r7zmjPprxwF4+Xbl+65m94yOq75kmYK8uoy0R97Svx1NQGdif6d/hYXiECSN4HCF3QdQ1DMSfBeEvc2mT6lyvA2cNOhu056RzlLsCWtLNkGT1ebPjugZMYMiuz4ACkgw/w+Mf//gmvUyjQ38TgPqkJz3pEeUd1Xxn92SZvUHJJ/VhOQqEcx/GhGn14WIOc4x3YkUA35/61KdevfMp73DufkyAngHslgDYw49H63hd5e955qwufLr+0s2jXZeJVmbKshSMFwbKcoEmpsDmIvOaOyoruULXOfi3tMU9ddwy+04pfw/1BIb1q9LPDlXLcisuOp6BT3+ytRsSDDWdFQL//d//fVVWLgs6YtJIPSm+pcEQ7Ei9MX9hVvxkZvvIncJw/ALSXI/Z7Ax7r56zup+r70Ym+MiMHd3fq8ve43toxtcr1x+t457jau6QCTDEJYO+mb2E5Hd4vQWHc7OZFarUHHXaKo2Y7dySZvSsI+XU7zeT9qj8go/mopH0dLZquOYmGg8goa/MyYLc4zH7fhbDNfJzVM1rC8h4JiZDbpjjTFW6N/hkEuCf//mfHzEpldkr9rTjddBMAN7sutzpVPkIfoVPEMJYG8YdmoOR2UwmB4iVbWszUesFtJT0ufnvkY7ZYuhz0qORcWZAXbU3+lFTzLAGmAAgANDQvM2bDsihDfEdJphppKM61XqMhN9okMNfOPbRuJxBtx7UVWDDsYspyu7m//AP//CIRKK3ilaf/Wjjx5tBpnNXM+c7gpmlbf/5n/95xSPglRoc9wBybTYzd5A2YJaLvXGU/2pVK7qZQLO3jjPHaC2HY6Pj56CZ+VKPpUpORxJDBiAQekEfcgzQwl8GYAFsApeZXWEQpFrdk/KU9+mZq702EoAN7uU3QJXmvsudMD/VJDEnAG00UP26q77Zo/zbK6d3/8iyyWv9vmdt5ojv9tZ9VJfZ2MjrZ3XcW/fZO6Vw1cykr01LpjXCH7zj0ss2mynKuQErF/QePtoKbTSLkQ0yasz6InsdhVu+hMpotQ6rSfJGdZltp7VXC82BkNRbLuaAQHrRqfgRCMEAqOhPhBQBsvQnfcwfGV1ZfE5M4de//vWWufXGjRtX7TJ6BqTWntt8yWzyjteZR80Z8mTcnLDQD+IsZpoWBvXyG+DCNwLTcj1T8RBg3dtlajRAa6LG0fUrwnl0bAQASXvG0sp2g7Xf9tR7BQx7/DiqS9ZjZcyMypG/+I7QI/qf/tbVIG+ZcaWZmTjPQD0kOEQhmJ3mYs+Yn1vlSzonPVrM0QwapK/oTMwwnfr4yXD6o31BbuNGf+N/+Jd/+Ze7nvCEJzRmMC2QKwl0Mei7giiXheCYhdxPYO5//Md/tHMwGc+hDpiD7nWJNkhd4C/AyIBHgZGyKQNm9R10+jpbZT34znnKIt4MYD66a9gWeO0FhNuFzl23UXnXOYYyV53AjmBmkTmABk+TSFZeVRFroTyux5QxYBq3mstFsr0X2NKO9jDJyLeyt5yV8mdmya2s457n5l6SfCKMmO1zba1+BcwyQARggRGI2QIMiNthZhAmgAdU2w2JyBRQqvJoUPiv8F2g3fkMQI7fmIOkHnJ1AUJRvnGPCX7rD3NNHcwK2JIpw5lKYxvlzRsPJ5TkfVi1ApihsdXJi1F7Vao8cC4T7uj1R/noVgjmPZrrbMz0qGqi8gv8i9BDMzN7iufU2FvabKRmbjVXTTILfTRoNHcyJRM4C2lqHDQuCECDAAjXNarZoK2hOXHPZz7zmbb0CSZpWTofTrOdwagACVt8sZkIUpG4NaQiAETYx+Xl5RVIcR3nPvWpT931j//4j00zAzgBSkJDkKyAEWWroREiQrgIZePoJ5OoJmgu1eKT8ggjgqHJnEHdeX5uj2gbzXxAI9PmMVqnVSA+QlqAmR5KPz6zmQo6CCBDCMLrzcyEMVDdzRsPwVAmy5Ox7nQz84gP63ahUd09BmC4d6BZM5RaMAB9iJbkmkykG/nUMReJqodhAD6TCxjmgeb26U9/+q4HHnjgEYkI0JJ++Id/uJXPciOOA3CYrpih/LmTDuVxjrxk9957bzNJSUVEnagbCfcgno3mh2DNNFT6VtAkref/a+9sVqzqlTDcg76QHqvoREFQQRFBBEEngjjRmSPn4pWIKIiORQQdOXAqInhJ5zzBZ/NSJ8lae7tb+/h9gWavXj9JpVKp36RCCmVgqAGD2WQaPd/Vj7Sm/FMUgH3OrXT8Wye0gdZPkMsECjxn/BHe0Fnz0UI4mhR+7AJMAa0OvWyYso8IzCzSMoqG7IqsbO8kwrimpPbC+DGoSQSYfQgqxhcGIowwKhgbDAYiwdRDY1Jtd28nSzcgHreRqLlRFxu9OS2JpRUwUn1cMEqYH1qiGhR10gZ/MCu0Q5gt0hRNjnao2+BTngyWW+k8Lg8TmTowd33eKzkedaL1nPW94M2uAZy1766dS0t1177ui+6WhEPvusIwmzNr6rZv0IYL/FW6eAbdGzw69GWRqL+kd1jscURgEuBaKlH1GFDPF9bzn6z1Sawh8F5kpoeDUWK+et/fUVTYyM4IRheQmiCAsYNZuHSBkk59s9Dif3r9+vXBrVu3Du7cudO+f//+/cGnT5+aVgah8A11sS2KMwTQ7vRVSSPiALPv6tWrjZnBTDEfqQMGhKZGgaHRNmYBzn9MTeq8cuXKxsysOLbu27dvt4NgMWndU+xpU/Vc1x4jq+6THNOea2U0dmt9dCM6nZm7a+dS7We+36PTmfa0FsZ8fwZjb05mvb15Xb9JP750rX8shRzuCQRsE7ju2XMS6DNR4p0k0+xvV9u3cf7mu0gsxtClDPxpMuJTcCz1i8IY2N+II5+lGkg6zEZMxq9fvzZ/FAWNDaaDv4stRfitYEo9J62+MBglNGR0EmYD80sC5Rn/uyOBX7Q64PA8ABmTQgH6BA5g5LAW0wJZ6kliv1p6wuskzYW/taSG6q8CjiU5NSiJ4ETTb9FMicqomMSjjyTXe6x1/C0Neu/9tYSyS927lG372rs/8tHM6lhrYqQmAQPApMtoJgPPuDLYMBhVdZ6jGT148KBFBF+8eNGc8KTZ5mxC1qrxDlFJNDEkn+dawpxss2odwog2CKOBiXr+qkwmaYrN7mhsPCNZJDsVzDZrUfPTN4c/DV8ZzIz+0Wc1vpHZs8ac6WkSMzNq7ViP2l8rpJbenb2/q2A8Dhi3hU/akh9xjeaFW0P3Q36jxXGoNpbpYNqDckjsSZNKPWn5t2ptSwQL04CRZZ4vmIppqCnpi4FpwKRgOtznW9IDscQCHxkaGc76GzduNGZk5leZizCM/CD80r4HtWbb1IP/DCZL8AE6Q+OTUPlzrZEml1uxYGholdTHt5ibHE+XmuIudDoSIv+W4y09vKdGnG4saFQNTPrgHbR+s6wcMgEMecvIckW3jf4pRrEvTev/oSxpAN5LXxm/bipnsuNUZ8DRWDT7qurO2MKgYGZoZ+4g4Pfx48eNYZw5c2aT064nKSt80ktmvqVkskUK2tTHjx/bHlLeu3z58sHFixc3ArRlDC2LJikEJWCOaGdmS8AnZ/Qz29wXjfxrXu6/bKN8pKkJvbq+zNUVfA/f0o/WzEwcwRR3oyfR5vU2e7JmwI448ujdNe/N6p7Bsk091bxauj/KMtrzOWW7veuR+aPjW5+R63KI9jHRkWZIr0zl5JY1GB1Od8w9HPaMP+vQSOZonWpKEk+Fx1ITSyZTy4ASBPnly5fmryMqCdM01J54T+nLPaQvv2iNwA28dW3kkgN6RKe11ABBMrUeg5vR2Oj9bebGqO7R+zM6nfX3uGAclZ7wzjqkO/7cJcJ4u2wsz7BodI05wEsWM2bodMtJMNIc1mgUWXoRmxFh9e6PIoXWnXD0CNFnToARA6nXTvCse1TPqE89k93vKuzZp5GfJnOmy8i4xmeFxu0q/DTzXHDLYtanT5+2RbHPnz9vfqjv3783ExFGo1aXOKzmZsKTOxLsA/BQWNPGmjJ8cgQYMBsePXp0cP369aYhZv+T7mSmLs41kupxYwrgdPznhE5874NOpQGZexVOFY4083vjV2EZzY1kGDOhskSPvXZ70fWZa2nbiGvtY747mpMJs24UGBoCOl1iMrim2aveO1CuJ/Kele9T1d7VdMwJua82d4FljcTa1XezLSwUBpNBZaJjZlJkbNSZSyis17phWDjf3fL04cOHZgrevHmzPTPCKFOpfjPhzozEaowUN8KzewDzkq1IaIv4zC5cuHBw6tSp/3FpVByIV5ism8tdGIyG5k6DZILb4G9UlmgmYfP+tgKs1l3LPuioB3ve35bufnX+zmCUkabQgD4QzvzPOLs2kfehA2n00K1Mda3OcTCxXUrPhJipwL8DnvzN8rtxJYNxS1OmP2c9F/DgT0jfQzUPXFGN7wpGAXP49u1bixrCPIhgQkBc85fjkA5ao5amY8EHx/8/fvxoi28JLuDOoC6il/j3cN5XP5lw5bVBKgMcwIHGyU4A1r8Z6EiT9rjxXmFd4ybZV7t/kv5/d5HOiMwz7tKzS3jSgjz0QNU0WVKF/l1lF+5+UsrI3F56/1fbTJNDX5i5nmBMbvfJ8az+IMYcc/PZs2fNoU4AwPVnp0+fbhFNFqvmJnS+1V9hXSYocCsU32NOYrZyzTs4cfHRPXnypC2UxQyWWeUiyVr0n2lWYHJSF3WiiaJJahLva53ZtmVfDGam3dX29lUqQ96WnvdZapomFRnH3k3lJvDUimyCGSIwawJamg43y5JquEsZORB7Zc3A7trmyFE6amObdnch7pkvpFd/Tl73ZaKx4NCnmNTO60qsqc7zHC2M6CYmIdf4KFzBD8PAJISJqNGlaUldRhtZ3oGGBxMjvxrEh6ZHCiIWx5Idw291bSRzrDiReZqoUQ0Ss5r6WdpBYCAZYprCu9JtjzZG9VX/ad7Lb+u7WXeOza+UHjNaovcsSzjbFfYqTHsw1ja8B13j04UG1MShGxMrNDOTtTr4SvjjQzMnSODV4fhPKftiosddZEb4DjDjUMcZbBgKUgzNhYlO6RGQDM2UPWhNRDRZRAttvHnzpjnueQ8GBwPhfdapuc0E/5eOWpdKCAuMhiSQmJbXrl1rbbj+TFiUxiOnsIQrcdOfo6Ojth0Kxkidmqr69Wo/91lmk32fvq+ltvZVToLLxKIlUbeN4bbQB5zbnPT5I7QPU5Ipyc0Vr49Fgqqaw5p9Y71oRdaV7/SIeSQNt9UYR/sbe9HP2uZa+Koknu3NzLpHTCbfrziuJh7ugtwGRLJEk2x6r6rw1bXAH+Yf5iXrwFjeAePB/NQfpn+VHQIyUghtk1PqJ2G5vYotSPfv328MSCduLxo98oWKxwxQsfWK/hJQoI8wTtbVZcqgHq7qmC6NdR0n38tnacL3os49Gui9u3S9Vtvr3U/4R/dnMNZlOWv3aFf89trMUmH0nuOPn9ViBBNac1dJy5qhKZKh50Rg/Z0BNAIwv99GHe2935vYS9JlVl8P5tm7SdT1nTVtjt7vfTvCsQPooJrCx9xkaEUUM8kmkfTG0/8d+4cPHx7cvXu3/Y/WDmNDU9MJy0Z0GAr10zbmJ+3wXJM3dxqYXUO4l3xbiaM8ZIdrGDWmL31kqQdwwTRTwC7VOTKvev9XWu8JoNlcGJmlo+cjoTZ7Prs/qnvp3ZG7aVZnb77XhdZLOEtadRucmV2gcUxL/WYmH21ZV3igmdDjtkuSM4HaRV0dTdpaZ8/+X9NOT3KNSq1j9n6PcKokX1OPddU+9TTW+k3myWfJA7+utkdbYoCNLmYSwwp7rqj2f/1apicmOkpInHuYd2hZ+q3YhO43MBWu3eguc7QuQ+3bmDFqnyYSdQtL9muNdt7DYQqmHtPatR7vjxjZWvNxG6tkjbKwK55m8IzeHX1f71XFIDU0XV4IU4NLmptmTdmkAGoZGn/6I3TCplo/2r4yArqnZv6J0mNMPXNjl7pGpdZZ1f4lIpsx8N77ue3M9CiajSx7QBvK7R9VOlrHSNPNLBw43fmjPfZRmpLbVEOGyaUbmVddRFv9Y6NSmUKaw0hpAgqa0KZ4z6hnbwLNNKQeDnpaXm+MZgxx1M8leuyN1XGXNUwrmU3v2ZLml/X2BL7PcweSYwHNeSRhWpH6StuiWYjCdUlWxAtZKSUrrp3Pzqzh3KlG9sKxs7IkqXrm1IxYRvX0Jt7s/zr51miP22q6+Z1ml+urcsGsxfVb5t23fvtXV5j7fV2blgzRVfhEFlPTSjxXv6h1pLY2KxWvRjNhzmbmoG/QrQtokzH3JtZM66qwZh/yu5EPLNscWRO9dnuwrbk/ez7q92h7Xb0WB1WD3odW52+PV/TmqzwI7R+LANozO4wuFX5b5h/C56juVJA54NNpnMTfixRl53tbnwTMSZZqpESeUai8zkWQ2X5tx3qqdBxJhd6z/LbWk9tSRhMmcZBbXmqQoRJ8rt3yeRJeOrZl+uIFacXkZulEZggmmkmkEVUcv1X2Ifs7csjnkXIW90LmGKkZ5X0ZnAdLC7OaUx5Tl7SUOM9lFnn0nKc8YeLaR6Q1v5i21aLISZGMqu5uyYlbNddk0D0trM6N2hfrXAoQ9Oiqzo2sYxRIyfZ79WfbSW+jvqVwmwmI0f9pAczGvJqYOTYsuj46OtrkwIMGxAs0gdVwSOSK3FIyMiU50o6KIRhepFLNCiWi65poQEcdBAxRqRJSh6F4HMnuq6thVfwx5suiHaQ+xaUFadaAGDpAO9THfRfP0abOZ9PZcJ/+cI/3gddMCzIAJ1l1eqqRIA08g9JJDdxO5jSnHISMoMoUcoDqJMjokUKF/4HXdV8uHnTlvwVcuPaLazQX4Mx9t7bnZJfZeMCq0s58URK4sJpIMdeuCavnZDLG4tmFtsl889QnV/Vnm64hSmJ3V4Pf0Sa+OWmRgt8Xxk0gQhqg6DoBDmhAmjEym1v57JPwJmPke2iO++CUutwVwTvQB1qDJq952YDJiJtOa8dUv6JtcQ1crmoHlzLozD4iHsWROE7hIz1Lm7zLtXhx/nDfa3dy6FAXFvshrpLucjN4MivHyrNR7ZOFtqhfN0gViPpIXfEPfkn75BIy6zfQ1XiXuaJqeffuXRswJL4ThYMqeB/m5iSWkThYTDgZnOq/m5155qGdNG69AAXT4j05bfpDCLvzjsQqAmUuOL+Z7B5DxTUOajpvtlP6IXHyHs+pB4YHbEyM9BF5vJrw4lCHKIHZgeUbvqU+r6nTutznqqZBXWaxoA3xkCmoaZN2wCv3wLUnL4GX9Alx7RYhlk/IqHjGWJGdgn2L2Tcnjv3ICcZ9mbWTqEpMD1xNjRIY1JgYRyPkCi/G1bYUbtTPmPDHmPKrhKUNcJqmscke6R/fQ0syIIQxOAUuhKBClX7LgMy64bhQvya6kzgFmglLZW7A60HE1AvN0Y60jjCWBhhjl4owCRGotAVujDgzpmYBljHRL+iMdzyNnm/oG9f0nzYURHkSfFtn9V94PVOS9rmWtvne4AmFaDB+R+ohGgws1KHyQp043bkPTlFezBvGeKvIyOzVxHmeW+jUqBWA7hJR8VCAm4qMIhOlH+BJfsA2O+Bn7BV00nXLjQeQycEdvJcvXx68evVqM3EpmjRyUbWTZAJqLXZUonczqN/JrX0nJbBw6OwTYSDQ6Jybn2XETrrUeESYkpF3MsomYrmXuedTPVfqqH06OEowHc9OWCewhCYT0r4HHt7Nyai09UgtCTPNJfslDGo/fEN9MAP7zPfk1mdPpMSvJDPyA3FwDbxpOjtRHFOlXkp8+uABKoyJ9YNH846pbcFgsn21/9xTp7bggl/HWRqhmOvfMaYdc7C9ffv24PPnzxtG5LeOnYcRq2GlpiT9JEPw3TT91SB4Br6tMzUUJ6yaYWolvqMWpabvRFeoUS/0AoPnuaemcV88aN04b2XUvCtTZHwdW9Pi53gxxgRyqEOtkj4Kl7SiAHf87ZOap1ks1EhpS0Hh/2Y3cdmOf9Sf6/TUcqUlhQj1cZ9lOColLU32T2UGGm8WWJqBaYJo5mVIX+klYTrQdpZrT6+W8FSNM/wvM5Azqxk4gdOXRjFaZp0uyFR91lRzAqVZBCwSmQRVs0hQ7Hv6CtMHIoE6AHyfDCuJTZhljjIeJ5MEZa58TSzhlsmm+ZP+HpmNcCYeUws0ZUqatraLdK1+uOozFCa/c9zpG364DBKICwlWxqtmVCOcarGZiDFpxTHKCLvauozDE5v4H6EsvjRdhT9NSXAlvpy0jq/3hUsNw291Nue455yofiAntRqtY5C+YydmBsIUUEmHMurU4tRA/VbcCV/OJ5UJ67Gf6QYQX9KcfVUJScVCs1v8OLe0AqynBoe0PiwKD+dr+vYU/Jm3TJylP1rzvK0zE7np4LTzdtpO6AdzcDKLaDI+GV36o3KwbU9kJlNJJ2aaaXZe8wNkinQZSmqCdh6YJWqRLmzJMJx0IjYXpYobcCIzEqEStc9zAmT9wi+xad6IX6VXJc5ksJZkJOLeiZUMXlwIi8xMQtTX6PdJ1OIgkydmkMJxdDzSR+jEFUbHwkls/YlPJ1f2Qa3FMVZzlQ5l1mq+mjqOQ9KkEz21PDcrC3OazwrZpG3nhn1VEUh6ShjUQlNQJl4yE0lmgkgmkcEk8aHmJE0lg/adDOhJ+3kSuG04VxSC2S79s4/2U5w5d+URfmsbOd7p+E9tvgow6b4mihWv/jreKka4WQ51EDuhdKipcruRMydRJejk/voAuFYlVNXV6ZmqP/exi9UGbd9U3vW0Hji1Wl3C7YCgcZj/XkJXLU5GmVHH9ENpvjoA6cynaJboXKc9J6J4EMb0g0k0qe3pc6waTjqj1eqSAFNTSiFBkcCEx/FIAvAZv7SnKUABZ2lmS+Bqt+InNdQ68dIslVZyCUn6RFJQavbJAJy0wpYCTce146nbIPHEc+gsmUD6FQ0GOcFy4lhXuhscD/4MxmQUVFzJWBRQ+os366Eiu4l4UpDor/RaWk3mpJIhroVFfGewQuZrwMO+KET4FY+OUwaAwENGn9Nlk8JLbSw1SHEmDpyjfptnROhWkvlltDwj4rbnPIFn8B7b8A7v3bvXwp4s0dDPRSFViw5P/B5qQeyPypNxzDmPzco7OvBxLpJdlPfoBIs4eVcfApOYa+7jjKTDOKtx5AEwdRN+lxk5mbTz+d6zH3kfGM1GyeTkGf+j9gITZghwEgXTwSyyuKZfECK4UCPwOW3oK9HZDcFRNxIBf4O+B+qmferBeQoc4EtGLLN1kzb10rYSz8RzRnZ5h/dpywBKmjlpPnnCMzijbTUV/SU6sWUI1q2mRj04iilGLW3LCDV9dbzYRG7UjfHnV7y6VxQnsqetJ4EaDOF76qyTynd1ijv+CrvcrpVR2dScaNuAEbhnTGQOBowYKyaE+Fcb0+dF29wjm4hOf3ALDviWa7fX0E/ep3++o3nMuKu9GFl1rsgMdHQzLvbHVQXAC36hFdpyPyr4s241cOoFXt6HLnAJoDDwHLg8pJkx43vmJfdpn764h9a5ZcBFASGDk/YcNwW2TJpAAvgwuYCrERSG+myBQ6Fl/8HTZv1YmPFqqLbtQu7W9qVLlw6Ojo5atlEe0lEYhpEyUrZABHTY474AiCUdIJoBBiiYEvv1IB4Zkaf/MJlhVDRMyhYGDmTD7ACEAy1kIMCjxAQhEBqL5eC8fEOUjnvUbWYI6gYBJOtjcZ2H0AJ7ErVn7DEJISgSB9IXBttJQLI/3tOfJbF4HqRRVyagmiaEBizgh2cwZHBitgpgA0bT/9K2hAa8amfAANPlWzZyAweRJtqCwOgf/YZAlHbgFDhog3Hjfeon7bXRRdpU86CP9NfomKeEgwf6wfcGCNQyuK824Ok4PAePCCvumRqI7z3Hk/eBlWfQjWNK3z0sRVPXyUO/jFwaveZ9+oAg4huj7LwHbngODfM9cBqp9vRzo4LUnUKOd8E39Mq4uXBcpmQkkfvAx30jyuBEIZ/uAYQRfeMPOoAm1NC4p1BwggI7dE1fmWe0Aa1BT9QPbugrcORGftqFPnjGuNMuf/TXAz78hr4a6OM7/nwX+LhmvyvzBHikVep2PySwQau27VgyHrRDGx6kI665JmEB8DEmjA94RgHge8YBnPCtDFoNm357doWMTqZJv4GbX5QuA2GHmnc06ITQxIPouaYTrnViIKjANTVMOlVHvoXg6CSamQvblHg0ymSkLr4HadRH+0ZJBF6J5aRg0tJpQ8jcV7Io+WFepqmhTjpMvXyrdFRq8r4SCAQr4fXHuNxCjcXrXDbCwGuOgyeZl6q+zkslDv2iHp23qXarcrs8hWfArVbG+/QJmI2s0r4MR4ZCn3P5hExGTc4IkARn5Ivf9G26MVzCyvGwf+mU1RcFDegHAp+MNzCoiaoJKsUdF/rNpEpJrSSnQLhuZpeYTdaXawhliC6rkdloSaSfh8KEAldqcFoZ9s2Dj8GX8wBGx301cMae75mk0DTMiftnz55t92Hw5nTjmjo4oxQhD+y0T/0KG3753zFHgNM3rlEAgA9GpNWjcOY7Em2CA2BhPjAGMHWYPTDA1PgevLoMBEVEFwx1mX06tSPuO59d88kYcE0foFX7SVseDXfu3LkN3zBC6dzVnUCBrhl/eZDLSuAvwEl/2PvL2KOEkFJKX5lBoEOQzeTXD5Hqdq4XSb+Nfp8kZv7c3sKfizbT3tdM8VtPx84AQjrgZWwMnEwCJKQj2/rNNCrC05+jBAFJ6Zg3W2lGUjLimhE8YUwV1/+5NmsDBXjz/eogTpMgI3DJcIQ9I0bWqcYIAaTT3z6mvy9xnFFETdtkdNyHaNOvVgMN6YyWHtJvlXRhyQim/yddmBEBJiDN5Dhl27abPrhc05eRtIxYc+JUFus5f/785nAUmI20wAS3TSZnDejoh1OAcZ9xN/oLPTp5U/Nn0juGjBUHLFMPeGfiS48wQn1yMCgDEJxmJY0Ao32kbeBy8SuJNKWDZFbpv0Ip0ZzNaLT0mOZdLtdIGs4gH3jyfZlnBlH0xaEF0n/ngOY+48+3LvHRRPcZ96Fn8AaDBAb6LY38Bx2LDHsr/BkZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="104" height="121" border= "0"> Mortl/zA3jw6V0B1Nwu9D22wL7MaQnC2rjhV4cPjxZz+24UXbtDhDlP4fO9n9mlNDnWuHCBQD/HbW+TAt40j1Ndzh30mJxt4/wryAzs4vX5xkSzbJTKxWKpWisWivl0tlAZzl21KDqiwxZNp8uOnFraCxsidWqRYP9JbKhz9sM3y/WZ1PTA27vU9Lpjl7du7jopsmdsu5EHlwg2gC0i4wiICA4M23NP3fGN/SdGxyqN4f69HhUC5TYhzEc/uX4yV663+va8SKAgh3fdw4juzpMDsoiRDU/LOdQapAZx7tRApt4qFYvlerNRr9eMYmu61W7n2+P7/Egw/rTgXY5iXNyJyfHsscKzHwJjR09t0STfZFlaxyZR5vbS9Xsd7IEFPz3fmk61Rw8ntEttloRN2Kaj9U0tpf49SNHxgU5LdG+/7Lwzz7n4il9cde11v73qo43hyXyt1CzW833tc/947RWXXPb7C94xvWqs3KjU89m+Pd//hZ/89Idnn/WDM757xo/Oueiin1308yuv+dUNv/v9zX+49U9/+cc9Dz78yOMbNm/+4tRosWpUK5VioVSrl+uNcr5ULjeajdro2PQJ11x88aLdsUFIdHUrviQ2jh7g2XWGUxn8P42NGxLyFhy0iC+NT0+n1k8eLroMZGh/XcPyRCF3v78s97Og8vhz20GLp6G/T3vQg3BQNUBlwQ7qz+8tlNcMpzMTI0ODmbHhiVKzUSlVKtVaJTu0atXqwYlMeiKdL9WqlXK5UMjlq2t323XtLjNVo9JoTk1PVUvI+WIhM9LfPzQyNj68ZmCy2DcwUahUoTcrVyFatVYvZMv1arkGvyrp8cruzV0WcDqmO88tAWNTN7j33OVfUE5/MPJtBSz5fnSpfL5LkomV95h1JP1d1xMRLcKPzk7VUzNDbwExlplUxsDDhsvYSI3CeUSsjDU5M9AfTJACrAVGTHHHO0rVXNaoVEv5gtGowNhQr1cBm3KlVqsU4Eu12agaxTK4SgV/GiUjVywZmUzByOaMYj6XN4qVYj6fy2Sy2bxRgAd4lwCVcqlUrkDbqdQq+UyxWq3WGuVStWIUq4NjgEoHhrENlugQkzBp1YZ6/A/nWUK7YQUamszb3u/LwIaqKDoahjguD9i0+t9oO1q30j6oesdp2LJVlSxyjnPwFsaDQQa1Thhl7vjAyFgrA0BUSlDJa8DAShXaQbVWMgzwNHKFMvytVkoGNAJsCAgRQFcqVRrVPHyEtgD/GzkIDU3EaW9GDlJDXCrwDyNACyo432HYqTWrhVwhDcCY2KOKRVssCMuV9/z+jRD52mS5tP7tq1K13BK33Ch66g4C4uTcdCvVGD7M0drUfjTUu2RqY1x8EDlfUD+YZdqWuPuYdGamDowvGfk8tAijCE2k1gDBCtpMLl/BwbxcKtbKRgHAgUaFfVTZ6eCgEWQdhlfKMLS42GBTgfdS0SgUioggIgn/1wCdMraYIlaCUjXb95NrfnPdb666/NK/CntWzDn8Jr4i6zAxEPvVUgQ939ZAs2wXSR6NnsTnx9eCfjP5JmGb0jouUzqqZGz8GEthA1olQx3kbx+uGs1KqVZCALDjQnSgphedSm8UnKbktBTwhxCIC4BYKAH/S9C3AQAAmpEvQVPAEKUSAliuOq0GksQnOujfwLtcMCA9aHX1Ut+L9t5z1/VT9cyrfg+qLcfJHleTtUznd0SaUUvyf48NzmL8z5rpemrKeLPABi9T6ATwaQrJDKTkkFyu6Gbx7UZAWsK89ajGOPCnWEYooD6DslgoIE5VaEnIWlAcsemUXB4DDoCLASNOxRlGYIyCNlOE34gXQlZ0Rxlsh1WnrfgRMZL7u9aol42qMVnKZ4vlvvHxg26x5735ZeckTmlEYVKxqHNTEw1L5ZR0a1m/xdgwyybkW6vWNlLt4ptsYbEQG3fTanDipno+RfgMzyXjSiOL5GcKGGrMP76vYOBoXYL+CniM/HN6tmKpju0EuyVkZ8VrUhAARqEStJGc4TSjEnRSBiACnwqADQgFBnR6GDxfwCaHrQWbC7SlfL4MYgY2JZDqKtj+moUspGQYA6/+i4Cx19ldw30c1BbCmGzKETIt7kyu3u8+55cTXsWHgMT/w9XrW6lm7nWEg35jBjKii43l16OQdmfEjNz36d0lnHj/p7jj/Msu+9aR40a1UQP+I3ud7giaAdb/AlR8UE2MCgzreei2UBQr4vhjZLNF7N/wf6dbA1QArSI0HMAG5LNCwen7sIVBiCq2PQgH7cSo1YrFWgERBVmjmm7UsoUWCG310uCrr3/46aeeevKpDRs3zs53YMCxutQb9X1olsImlKKXwob3/J6IDQeNwzpvcKaZauXfgOd1Mkvf7+82Evn85zBFB12lqajnNXtJgFrPxfwH99h1n/UFZ2h3h4gyogHcnDQq+eI4wAC+5VoReh6jkDUmco1crjSWLqTTpVo+C6yGkR3GlSL0gcD/Sr6dzRUncoXJYnY0gygX8hkAtZh3ZItiFloaIFSs5QuOoFctGE5vWC41oAH2l4446dij33PM+45869vfsB8U3ATCzWdM3rW6i0yYUGVNRrvElk95kLpqnrxXQ/fXn8Q9Ryqi/+jnseHN3oRftqY9k2rkXGyC/TcyNjJWUVq0IUzHBueUuSB3NbJlw2g0oKcqY68FUKAAUMk0suOFzETW6c6ghgMXs0Y+W8hlKrVSPm2kS/XCWK6cKwPLURTLO60GI5bylXRtbDyXz6TTGRASjHw6DdpOqZzPAEqgBRnVGsRCxQewceQGEKvzoLW2cn1DI31rdhoeHB0Y6h8Ckdoii+a3ssIGUR8v3TXx7DKQXCwSOYtr67CR9vd4doVq+Oh5bDidRvilfW3o0zKHMptK82nK+KKPNzqtis6kYmMKClXQ3nxefwMk51alDlKTAZ2RkYchwCg36wXo0rJjE2v61qxeuf3226/Y9gWpFStWbL96uxeseMF2fTsCy41SIeNonDDEFJ1uD3u5dHl8cNiV1QrZfAVGHoA0mwP4qlUjPZ7NZiYms4bTRHEIg54QsIWIzXKm3KwY9Uq1WK9NTbcqhg2SfWf2B6vKwpyH2toBadJctHENmFiR/Xk+Njofklz0PlF3CSX47j0j+TgbCS5Zjbrn5CHOAcRJ2ET4Hvp5FERmmNw3S5Au7fKnXtlXBH2z3Cyh9l+rlEH/R+2+1hidGBzY7bhrfnnNNddc+fOLLrriF5dd+ourrr722ht//7/XX/rdd+SHC41sro7iAE4DgOxcNOBvvp57YW7//XcwynmANgsSGLQ16CZzgCE0rryRK6NaUyygPAH4YJszQPguY9MsFKrNGoxu0DVWZzKFR8gitS4v9r3BEnh3BvIBFFRCxLwwY85b8Pi7bGwi0HhLj3o4LaAjP16y83QtVU8fQvFu5F5rBMvCxg8XhLWpZZviX6V6udhsOjMrOEOD2kkJNM7JkUxm/8vR3AdXDWwOD2KiNQBOWM+b1t+/UB+cLhpTGaz++cnJLLIYRo3cWH7tDzt/2a2vVKrXS9VGCcA2sJMEVaYGow2IfLkMyOPg5Qrh2OZQsK7li/VyPotDVBmnELLN9EsPfedrGuXBlfubs3YHZw3mLfvpCwGnRa6ey9GLN8lOjcdZfLOLjA2AjWldvHK6mqplX98Tm0Sa1OlWmZoAJwJ654W5yhh0YY0CznHVKkZ2IgdjcyE9NnXAT5mAQbfTNYnV7Vow6jnXJYI6BDKkYM+cZuxcLOfqAAhOoRWHM+mJQmFyfDR/DrTyW/dPj+XLOeihHP0fxv4cCgH1eqVQadQKk+lCGTpQpztDyRvaUAUbUaNVzhdy5RJIHtOliUJjYtAYLw+/XUBLgVZOhLjrg/tvJqa9yAOZeuuxIRo2NK7VBdwKPBxsLlrZgnZjHMYdWcDnrcR9LseJld97YAOc7gj+4FuHx4eGV64c3Ll/zZqBkbEx+D9TyGTWvuqXRGxmbJ4JaDk42nWpaeIMLPQz1LJMsfDcFzMj4zsODfX3Dw4NDgyMlNIDk+NDmQPOpgL0sxtfPNE3OjQ4NpLL5EE6LhhDowPbb7PdDit22LE/B50aaJ25XAF10zxKcUYRpD6QRQoThVKhagA2xUZ7Zn2l2ppuDx9ubhK4qkfZg6cMDJ4Bo1CXJmKzlE2UapMo6Rws3HsfZaAUz8Y58ItXNZupWunNQhDtlks/Nx74ROV5L0ki98OKRMfsBSH+nB044GOnfu87X/nyF0496eMnfOy4Yz/ywQ997LhPXzVHbSIYSEQorBLLcrZq28zEU8UXqOh2BX3wuvN++J1vfvsrp532xS+c+qlTvn7KBz587DGf/cOiwGuvyH1nfOSE44/50FHj/X2ZRj07MvqKT37lf07/wU+++7bimglHUseGBBqPI0iAfFfE/gyFkVwFJMdKpV1uFEvrcELhSJCeQaoU7Na3jhezuwnRtc0IN7YOm9A+jrsnf0lW8jwBG2xxl+zcmklVjUMBGxyAEvQV/dwwKjmNbLei+HqSmAVp9PvGe27cOAsSqu2vV7pP6cwt+VJAGuZnebeSuqnZgWOBASL6gmR1U77PqPTlf/SAuWlubhPZ8NCNn9ll5SD0oNnxYhXHqnQ+D/I1TnM7gkUpMw6SSTEPGletXi0WquOVw97zhje+5j3v3LdSKFeN8kMWEZtsnHWz0cpFO0dNd731mvBcXGWCKHH/t7PoyS1yxeDUulQ9dwiHymvzRGw0FJbExvUHsUcIdv+H//sOW1g2x7sQfW2aK+tCSdi4lwZL7TDc5+Zg416OSqi9eG1xZV/u7HkYNEBhwUvln7zxS/tvNw6AgETWKKOsDdI4CtUoVWerVRTjcu66UbU0XjUyVWOyMtaaKeYqzRlj9CTGZhlddCwTgwF9y7HxPgd8lRfqesjizr4BctlQe62je6L4GLm/xafFZWBPbPwfij+FXmnhts/9neHsgMVdo2aqpOpjQ+NcgI1+XpaHjW9TawrzwlUHfmkT551FbjsbWW3+zOUfSa9ZNTg2OTEyNjw2Njg0NjqSzk2MToCwlgXRz6i2cVoUZ0mNZguaT6VZbLWgIVUqlfT6R0XHJkx0CCMyzUm9XKLjaq+1vMicmdB4LhptTaeapbcJFI0S9Xy9hUSxoUr2/ptNF8Tc3bcLqH3Cdg2YElBY0pHAuFlZJXazXCTi8Ut/vAAjFIxgHYt3LNoF3erRs445cG1rZpepqdbU2un1L9q93JqZXre+ns4UytmJSjNdyON4VMVWVK63GqWpmXajXQOFuFz5jsm7dsfejOaltpzflmET9A8a713Co6HdHGy0epo/d7zZSjUr74ExIDy8W9EfZUTicnfDxGPDQWGgszDsQN9mWX6j0XmrYh3nvCE1oXERYoH82yFd1JHQVrrLsP+07a544KZfnHfuhReef865519wyeU/P+e8S6769UUnH9ocHwFltVFDxRVXfuq1ZhM0Yej+QO8qF0q5evnFX7/knAtu4gtoVKfMi2wNNjpf4+erJVkC7TqfO3Oi1Ug1jSM5DkCRC18UOhLODQt4p3VUbl64DAxiWIeaXaEds66WMQETd3KY+SfMxCJDLHvRRAF43jRBS7JFF1RXq9NhbHGRC8ehCATVT9AOWg1YV35wKmcUDFzOK2NnViiUK0a5BvBUq6AmV0EvLk4duHfj+K4w5y1hMa2Ay8cmUGeWhU3IDWiqz313vF1PNXPvhf6nG15IENl7wJLT0nitlAEGtAWUTQWuDYluJ0gz3OihpOPLnMFTsXyNwc771hFdIhadKW8Qrk0Qxm2BS4c2N7vOGhqxSNcinUVUYDpdaGf3fmnvyXE0BDHQaKHZqDnyWqmGxjmVerNWX1+p1de80RKQAAxgWp2LByC6R93vdLmMzXKwxTwXvjM6XU+1cu/nwDpuJWLTA+de2NjIC8fWXJgwCgif56GRRG9sOLUkI7EeQ5Vl2tzqcpt2TcDTtkF+A9GjYwlnUMVzlEAm5ZRbJo5beCmjeOT0vUZHBvrHsiDAZUulAs4dFBt1GH1K5abRbOzablfeBm3ducDRGTSS20wiNh4nuMaXREh8blPQ+sh3R2bqqfrkUQJXK/z7JVgglxNnadaFmkv6SEydl2XMMD71Ojzf5ihM108n7kz+UB9wUwz0HW+FyRerZb3LR119V+UH/7tpUWePwt9v+ctnMmvS5YlSrQAtqF6s1OulAgw/5XJzeqpeeenlt1z280t+cfnNQiyAlgyyLLOwSeq8lGuwUg6ffm3dRt2fFLPWYJucbDp9tNVKNTIfwHVay8dW2QPl9fbLwUaqKR4Gkr4kYxM2ARYr50ew8cIS79KjAJugNnpYaO8BvRH9CQ/8pxYDGeKa6kA+O5mpNCoG6j/lWq0MA1G5MdVu1EuvfuV+u03t1j6aCTRH6aJorpZ7CWw8eqiLjcKvXvEJDHFk7hsj0yCn5T9sO0d0OeEl3jqpSFlKxV0WNt4z5pwBL3xyPxnhL3UlFQkD+V4aKWzk3IeoiOdvZORzgs1fMD2YLxfTmWoDbRXyeRhxquUqiNT1erVstIrZ2sh/CewdcT6YCx5dlEl0Pj1UKpPMmSRHbCB47qsjM+1U3TgBtR1dQfKwYaE8noSNLknLf9VQmn9CHx6LTaR9qDfXx4VLcv4pT8DqRSHOGNtuolYEobpUgaZSrFSMWq3WAPGtBlrPdKXSHnkvDFpdGzctElTQe54do3PFbTdREaAXPjhA0g2njqyFPq3wKe7d9O3EsWQu+/2RxmsNIJ0nkfDJFFHZzkUrlsZt/wNRgutxZQrineXVCW5vppYQ171kIrUiXalPlYrZiWylhtootJlytTYzDdJ0eeL986CegczmXUSzhc4fsJP3leuOW6BsPvKxUbQdzHyOY8Z+ybVT4GPP2orlpc4Z/wwQtVfUCI/RRVkcNpyGBMrBtfOd5XcpvpIeoe4kqrkZlB02T9kjVx7b3GbHYrHWbtdwAdsxeq/UKvVqtVHKZD4M7evmb9wOuq2zALNlp97zrcEGFICHjx1dW081Rj/PRdeWzwtz/8pzQUrc5WLjPogiB6jV3WOVyl+u0CHdn+OF97GR/b14GgXq70B6o47VINppz3VxRtyan33m+rdtu9NO/Rk00CmAXgrYVNv11lS7mh75iJj95esHjrgXVFlmcVs9m4zF1l0m08PctYEINonx8Vz1DcchNvXB0xz1JtJHRe/NjMdGl98lblBv/YLq2NAYl4iNpG9JE2osSQ+Lq5Nyeo6sZ6GNNsGtWot4+phtPfaXc44srxrK5nHOAI2uSu3q2qbRaKZPnb32LZPDE+9/GoacLpdsLJfCJnHdpjc2uL1bLHxiZF091Rw5Dfu0UDvw93joZQy+e/K5vm8kDOf+dfUXlXN+fJ9TLre8+0K97HxDOR27aDw3/7A2uPkkhfeIDe4fDcO555ct3H/XFW8eG8pla8XKLtV0u9Ro1Wv1Sv7dP3nNwNri4OhnHmWiYwqLBnTSoCLJ+ev88POTOKSEs6TzaFz+2ExYXx1rtlOtkS9yYW0JNu5zifUMpf04RMvpKDz3iqixLOIivKZ6Tm4+S2Ejbfp0XKDTiu7mf5xQnKiNZqeb1Vq+hBNstUq+um/JaOSN8eblwupApfYLFNr8LYlNDJdkbHQ+c1A/vziC2Ax/xVn1UPqkcNTpxYtovy5jE6aokhuHDQsgp8GEdVz+ulPp4LHpR0Ordyx6a3QwANlC3HtiOlNu1GpTzWK5jpJ0xahmi+vq+Xpu9bsfogIkWr+oVMothvmBizQbz+Qm+B7BDuSN7mdHms1Ue/h03Du15djEfZOxCSNH6Y3hWex8WS9ey9/CfJeFDbogPxcY6EnmmDkrHv7gqAFCWsmo15vNGm5QAHUHFNJSrVI9F6+oNZUCaWWPc0ntKcAmEp1bjHx6vF5LTQ1/h9v66Uy95B0VB7XkoS9zjX6ompYWwv3Nnh82Mt1LOBbQI08WuFNuuCGJwXB/71GlkXVThWqziRPUIBQUag2jWstWawPvuW+RhuNNNP+eLnkNOjoage51SqZZT7WHzuRoFvbvxyb4pVscxNHnc0nXLbcEm+Wtqjr9bUxQXICGEUX88+PNfL1RrzcauGOuVJwpN5qg9pQrY2svYWJO+LTJe1t6l0/9qBt36hFxD6EtTsy2Qfcc+hGnrBveGeTvv4nLL54n8aFC2r2iJ7ng3DD14DN/sV3mqa6rqk83n6Twkn/sggPHYQfUUXHPJ5polVjDVlMulVoFo1bIN+pTleGjHhOzwXgjd9gBvTGytN6xL2m1izK9OG5yqgX6zdn/KWxUHoVfVQoDfcbrXbhbsa3oJu3lYEOWxsYFUJahnTAWmjACPrb4x/GNdLVeQztUPLVgplZpVitGbWqkeiERHRWb6D08UXYQ5cgpaeNvrOO4oUF8aLTVTLV2ugjGNx5eG0W0+Wx9X06UL26Our7hO2IpZYmVJZxwETs4EoSXnTTX70l2Kk3Kug8LzzmQdtbSSLgASWw75A+vqNaLRr1Wm24Uyw14Virg0Sz2f2oj7tih1qKw3J5KWuPw+UCle06dNKm334r651cF4Zynf75BkA43BePvH682UpWV51Pn3JgAG62vl/WZeGwUkSyKDdlabMLw8djQWGyUcP7YEoONnp6PjWXazx1ZyNcKZejSipXpWgU3CFfQSmrnI/5pOsPSom119fYv81xt8iF35DMjpDrtXfQaYkP5+yZm2ilj1VldLk946Njo5WbuWlGMf5T3Ds/p8rCRf3vv/r9lOR0bmarkd8054rQQR5dqTpdWazXyNdxmV3NsPQZe+gfT5h1TdCwhWIJTRiOFMhVLCVNHJQ6xsWxqH5lZNwXt5gw8248TObmleJfwOxLf5/FWYtPT6WFkDqi+6ntSfN+ZwMAjs+1W1qiWcvUp3F+aL9crxXKlmdn9t8S2GRp5OAbTS7koZTFygDwyOL+Yxan97vxUO9VysbEVbPQyJWSq+CfZLPg/ZRp64bC12OhxZSrk96WwQQuUo/rHspMjuVqhgEev5HPFaqVgGM382hsIjDfEEpx0lkQmSN//FS+g+Z/DdzyX43Cj1Uo1dz67yygPJVa9TM8fG9ln+dgs1aHF8TZKT5h+jIllJG/8DNwQ13//J2d9/uBcvlErV2r1aqlUqwI8jcz6G/G4Zrtj2zSxT/MRCA1u4zio5q+8Y7cm/suYmkrVVl+AhzXSRGz0+F5AZeQOwrEYbLSUZH6o8fEvSbC8ltmnhkvERjsLWH9X8wklETQX7ICeY1/7zpYBYlprZrqOADUa9bG9/1fwDX/r0G5nkerjhzznT30RLgabqK0UdQfxgF/QpYnDjHY7Vd/5Et51jiReLjaeAqKGijvn+d+ATYySuBQ2Ps9sDQv/PXrGlooNWlvh9h9i33ZMc2g035hZWy+VKuVKvT7yktuEfebJdwovX0WGlnhOe2ATY8eGTlpDYbhp+43FWj1V3+EKkKcplfZ4uC6wRfLfibd6IPGcUhrwwmeOT4m+vkP1e2E81UnnPfGWYIn7y09XljkdD8lWisl0yTKx/N3HJLqXRC23c2QKfhT27SeuM9oThlGvFp2tpSOvuGPRftWr7u/Srpj1112i9mZqHdGfTHO+/hfoYaBrCnFosQGywIpLFxzbNqpjI09NU5+G5WOj1Bbmt3PVRx6btTpBvfO69Xs6pbMoAmxUurT89e8xOmcsNgsdQe65+uzvnPSqQmF6ulEttevDL/+buKR84O1iUcwK3zY11P/isZHLn2BjyPx0nL4NzygVB6er7VR728sWnePJvSS5T7DSncRxkqmD63KwUZ10UBGVeSvzWMY8sj7jYqXF1zHSv+t1QSq3go2w8CxGiP6XD0xkp0GKbjaGdv3bswemR056UsyLrtze4vJdrousEQA23D5orDqVaq+8ygrPd1Q4qxIfcn552Oh0JlGsYyN9YeF4oGKmULUENjFYxEAjvfl9GmHWgonn8v71nUbOaNaL9WzpjkuMdGHw448Js+O2lqWxWWrfgB/ctwOE6sC5eHm6sTbVXvVLaodHhPTAxuPXUtjoqegoxPEwHhuf5CQuazyNSW9pXJKxwZOoTUrnn1sUd77XyNYa9VZp5JuvzdVKuVWffJIJIuUXV6agAMvFxpcN0LjefqXRnklN7XCV5RzQq5i/B8MJZWrWapGeDzZuF8Xl5CQwvPJI3Zi+PhMUZQlslgJIEZckbLhFzQ4RXNhE3Hl0Zag0UzOGdhvJ15qNyg6/RlElUuxYbJZy8uiEEW08sp8fXGw1U9MrrjTRYjHIyY9jcx+gMJ3gBB0WygKanK7QpmMj7+1IqtkhhlQ2OvD9w/05Ab3RDT1q/upKQRhfTUfHZrFrC9K1zI7YaIt/nDKVrVbLRrY4baxrtFZ95TnTT8qPLrcP/d3lnfou89Hzd/K38XYI+vJCqwZy2pUWGtpaPvtCbBSRgss7NbYSG2XfjSc+xa2vuOFIUK978ZTo6eo88r8vgU247hPIAhZeO0LR3HZR8M+1jGrVqLaNtYXp5gu+MeefTBgsriRh44ka8eczSNh4ZUeaBKcH5dq11NptrrRg9DGjsqkvd2vyiMrvkBqv/Ir9mtMTxc79U+pfPRu3b8Z9uv54kAqxbdyjajK8HcZbD/HTESZ64xYprGHOlipOTUu1hWKebB5YCkRl6aCu4LHqToSAQoo2OKflC1OVQq1Zarbr25wf2eDFZQS8sjB/b0zIp7izvVS48Mx723p9udpKTacu7RKLW3F6w5ZhI0Hvxf+3YNMleFKELeaJEGHvHrYDd8cGZZ5qbDubcml4f5ykQyvYeEnRRGwsElIIo/P87uOlcr1ZqTZazRU/WCDh2p4EUA9sVH71wAaPT6OHlnG8eeHFeGuQJa+d6ZgsE5twaFa5JyUq+Utav//d57USTzC8swMvCMDz4EVHT9107Fmd3V0YiHYsvOhDP5MvViRgcXSG7UbCBn6INzRqrXqxUK02W9t8czOV1l0VcJjm/IxiN7THYcPxfs/XFWeaqZkdLkIVy2IxNG8RNlQLm4RNiEFcqKizQZVwDvEiiIOwdGwsIYhzkiLyFFVRPECUKSfVxtKU5B9gQ4m/39StLsdMVKabrWy5Wm+s+Pp8ZG7IByf4JSUvvy+FDbF5l4hXGjPt1Myq8wUBDTgRGzn9GD4raNHlYRP7PclZePgKiLNdEw358SRNNQU84ct0+h/nCju8ttwiUoCtxYYp2BAizlhZnwZJoNKoV7c93SJ6WjpXdNmAKpAlY0PxwCVxoNGeTk2vPNvuWjQOm+CvlH+Uz1KrXRY2um2T7/y+LPIVRNlOF+/FsUBLt4Ka6n/Gw60d4xQTr4GwcHMAdnDBuTeMxlOUTKiMjTeOgjZj3l1Z0yhXm/V2s7rt14ipJ6azJYKNN/4sAxtC7D2NFmCz849E1wpYEprr+MRH93AkYMNVbGJlVabPnYfhCAmlAtkfpS8O48wmQWZtYZEINgs4JIGYy7Drw2MFUGjA/eyS2kOdyidZ5vhtQqLTnxfXsAmryCnjmZn6VLPdrG3/+W4E6ShforVXxywWG+fwh7XFKZDTBs4S7sb7542NrcxlLwcbf464FzY4zovuHRf/YrOAQWXB1rGZ/dcjs4/c9+Dtt/zmN7f+8cYbbrr51rvnoBWJgNfe2KFjE3nGYeNzhKD0JE4dnZyuNev11o6nLAo/f7lz64VN4n4bfbwB/YZareLaWmpm4AfQK7j28dSnRbU3czlKmb9HIixhQLvEUcU4U5fEJE1Vl11Bc8GjcYUJXZjNujbhlt1ZxOvw6L8u+8Jb1havdEcUP7UuZR1BF78x8oLUtsM7rhkfncgUiuV6a3pmj0NPvvpxAQ2JCRTwLDxTAIQftM+GLk+vZyr1zN+q689vB+HmoW/9wKpSy1hvVPve1BV6/LBUYTnDyqyu78jxFBmf4Yn38EOkG8ViamrgxzZ0FGacPuC0hig2KtJhPt5ff9zwMg++S7FkbPw/C9AhASykA7zsmIxbXeSuTZ/51WlvnZrIFrf5WFd07E5QhwC0bte+OZU2Kvlyo5bG01PxMgljdCRT3v01bz39Dw/P43E2izZoRvazdgcPpBLuOJGEDf4gnuysYyPmuOi+eyQ9U1lb3f4oYcqReWiRRhShIAyTiI3PTf9J8P5ou1Cr1lPNgfMZNfEo5yilsW1UrSsx2IQflbLJkWjEE8+TxvulYFTvWAKvS0Ul0pq//KPv23NydCKf3bnxM4ub0jWdbDNwWjx1SN/2qW1e+MIXbJd6wTbb7bD9tit22m6sMjk0ma4c9KZjvve7p1GGwMO4u9DLwb/wkItYbKjSnhX6O5zZlvWOdLaytjF4WEex5XB1TqIm6DNcY2QCNuH6mcARpllpTKWawz/DTSVETVbLIg6f6Lvqy3UIYvggZQIDereL11ltNIU1CwR2xRPnvfet6zJj6ZGVaxpv/MR5RCwQZgf1lREQ3uYFuekLhx11wmc/9+2vf+v755x//rlnnfpfB7T6Vg6vzo6uHmkf+O5Pn/l7E0/ktql7TYSIEBShicRiYwmoDfbcCf3FemH16+2YcwaiaUoyTw9sZI7CX5BFSXfPUr2Vao7/mNhSN+6nqc20JFOxpdjE4oN+JpS+swhyMgrMXeuiTx1SH8iMZAYzmT0+fv5tnC8K27RDHblrdxbEYhdksg4MK/N88+xC1+rObdp4911//9UZRxTXrBmeSI+PV9a/4VMXzAkb5HDc5dyNYBNHCyVRbBidx6PgNr17cLK++jC2GOWJypskbKJ81LDBw+zmDzbqtVQrezq1CZX6iq3AJvSNBJNp7ckP0qF2d9GGUQcGkl9+8NXr84X0wOD42KGn/eT386KLXRMe9xOMNwsoO0BdtukiSM0owOEt06bJFgnvzt//yx+c9NrsToNj45PDQ6XP/hV7yK57DL+TGSE6LXrBIrIAjFzdzYI9cdpIqX83YesFpfI1EDI2PRgZxJKeKA2wzW/KNqupVuEknNS1pTkOdU4skP3cqhHZUxuLjUSThrkUymWSPycC2rDV4WKBPffro/eaaebKI+mBkb2+fM7fF8WCyaFl2AvzIhQFHN6BHAdthtuiY6ImZJqE415mvPuzK578w3c+/oGX1cYmsyNDr7/sKVNwDOWdlBeDjSZaRWQBaDYgG8KQNf+3254Vi76/u2UjKJWfiM6k2DUCBcPgCf3uhsPH29Buysdg87UlPTdMoxc2YfoOScrKuZRUIJdE9/972ODcJC5IWGjvOnvLu/aqltKT+czAxH9988obGEiuDAVJS+DYzyWZBY/MAymGU77InY3eHGdFQfQ2HWkRD/PddN/VZ31wvzWFibHpk/88C7IFHm2cgI1+6ZqODRGzuBCNB7CBRCGCuqyuzGjrNEEm8es3EjbSehRoE08dMTzVSNWMj+OctHOdZaz8ErdGEPI3DiM1X3/9RKcJQOlaMER3xSITnS7eK2rP/uj1+fFqJTeyw8heJ19573MCRvDoeot3HoE8108l+So8n83hyaYr3zE2XiiPHXTFZoZnFFp4m/YCSkPU67s9prjCMAtkAd9eTNvHHObn6cuut6prSDU40Eli97yHbzgJgQjivDp5+n3D7VKqVDzRqQ3q4qFPA1Oa29ZhE9Pb4rdF6l0RsSg6czjKitlv754ZrBYHd+4rvuvndz4C7OPWonZWhHv+QRw2Ms+8pzMVRRb/eWpxqF4eWf/5P0GKgqDiJGxLx0Yup4J5zCCqOaX8enEDbMiS2DjcQz2CbTx6cqqWMhAbKq13xNDgZBqHx1IujB6coyZxgnML2ksHT440F+mGs6vj5VpxdJv1n/jZzRtsjsIaleQqP0XZ1C7OBd2VNwsE0sWT33gJtJzx7F6/2wQCIGQmyGZJXpOw4YH8siXYKCH0FTf/q5yOmm8QyvsFsuiTR41PtVLl/Amo7Pg7Z2mMnbGa2pZiE/6W/wLPrC7FQ/AZ7whbLJyzrlTcZd3oDut/eGfH4rxrdvDAGW7FjFfOM4KNzjfmNaFFGB8Wbj1ur1y2lN/lxDsFX7BA4AjHi3ipMZH10XaqBdHj+D+jYVRs8C93rOK61Hr48AG0Vc9+zHb6tFBuii+1zuvniw0OHJyZpugIcv93d5/ID+ZXbnfg+Y/OCZCB8G5DG6+0iMGGLRMbvzHgJIjYdMEhL5osTfS/5paNAs9ENqV+Ivyr8FwZf+PLthxs4rwSsHHLSU2bPfKONc1Wql44wQZZgFk6Nn4iMku2Chu5z5DSgaZKuyBSEfPRr6/P1IqD2VUvu2UDyF6LJu1AVUfjDDyWVi1Yci3XeeHNdlMxZ5nQNPmdx7+oYoxMjHzyrxYTfLN0Xrr317eM8/6F429vbKLQJWGj069j4+KM3TB7/IjBRiNVqZ8k0G7QoppTN+/G1kvFxcx9yxUlIrOaOOxBG3nwrKnVhUJpbE3thxttkKP4IrPxAGFcnIXGotUZ5o8JkXYeqRMetSCR4oyCEM+dt2cuXUsP7X3u0/McBGJlzUAupxsvaoeciI1Sft0MlytgxaGkYoOaGnnqqOFmLVWd/jSut/NIGZXzgWl4q/eWYuPXQh0bBoo8X7jz8pdnh/OFvpFXXTdHOYHuFZR3EAAWnbtULCECbHxe6fZqKkX6aWvQDgne9iI6IKn/70dapVpz9dCR95OOiGLjaJHueo6Sajw2QTkDdnnY6HuylouNv34kmGU+88GxVi1Va/yPczWRrdr0yHZVXv2TzguTqQ1siyAIaONmYDuVKONSrFwWVIgnHzh7ZmwyMzm8YverbT29KK99evATt+X03XgO7ZF9OkGsDnRvv3hXfaJY2nb9Bc+IBVwsAoxMdw+FVA/dhSvLIhIP4/eqM6Vr8f+6+YZyGVUGJT09Se9xEEb7AOvB40YarVSl/VXhXOnld69+E9Uri6w7xWEDtR50uq6Q13/isAGezAu2INiGf353v4l0pTTet+6nth2u7XnpSU1QwwZ/2FxOPooNi2ADbfA5Ju766h7jY9n0+Fv+CeB0O7a9SKh6frNnw8GSsFGxSMbGJ1fmgMzfgH9ExQYVGvbQx8ZAFii3v4KqN2HueixLPALZTyFKo+tm8fpFUB/kEZSSKDaoYdg27z7004PHh7PlycyuFwnBSfQyCakCqK9K2aXvPmf0fTrum+mZgfzlbblKe3Jw/U+fsy0xbzmHPKqHKnjY6BMCsfzogY3PcO9fSInK34j+BLwgD39srNVOVZpfQQMJ6tkWcbtX36r2pDJfgOeLUDN5R1vzjenTFkHFoPd++5Vj2xaqg/n1357Fuzd02wids1GoojT4nFHp8lOwYZS1oF8zn/xadaw+Pjp27H0wnpmR+0u8400o6YGNnr/r5/9VKFVk/TBclKXB/hs8Pu3hj422p1J1GG8swnww/bFRHdNlHiVhw7jYePcmf61WpVgO1wVuPPmzt82Mt+tDQ61PPIvmS2QxdslLKZOcfxw2ITIJ6NoUjRDnBH3qxy8ZHSuVRtb9uoszJBhE2Yca2nDElnMJbBQEYuTTGP662Ej7b+gjx49NT6Waja/geCOfc+uPFGoh5fPC4mi2+RWVbT8yp4qQPIoNqJUbznzRzmPtgfzex/8DNM853OYSbTdy/jo2LJy3Vcrs/tPVUjcETqyaCxYqouLOYwojzfpk9WNzNmNUPeyHM8m+JqZuaTRptVBCIYwU8N/9SuT4QbxQzrM4e+zjk4hN7cvY5VpSns7DTUAxmQnyUTHyqhjp/KQ68Kq/B/Zj6kJGWDYinvjGLuNGduIVp91GBDYaaDNsLtQxVbsypY6GGYcE+V7+2WLqSBdKOLbgXZTJhWmCqH7FfuniOmPNUU+ghS6ReexhE5RclRR1bKI8liWWMKJct3z6ZHDDdGy8nO6xj08ANo3yF3FjrszzEBRC9LMYonXZ5yWf+1o+9+IbAgri9B109pPf2LNQLDZOvh8q8AIOfIvCxIUCPb3Ieo9PgZ9uSGcUGxLBhnc63Dbxki684tt+4MRMZjq/86epc6WVNLK72LBEbOQce2ETykShYZLM3yRsOINh4dHjx6fbqWbxqzaeeR/RZ1Qreh7ZX+Kvo1iWmzd99n9aYwdeLyJ6hfdu4u0hprDu/8be2Vp238ucvVdSD4l7tZ05cs8+TC2znK+bnrReEyu++OWJm0fGoyEWz2lNNIYzn8ALpxZxUs+lmTMmjzfqmkdQLXnyWkjkKaWjxw/OoOBSOXEh54EPjE7VU1Xjaxxvw1FbY0Cb0iIVmnxV1PJqGJ/7Qn7skD+YSdjgThqI9PSX15YaY6/7lemv5Uo8dwBxjsmS2anxdkuxoTHYOKRbN7ykvzFc/5SAnnUB5H8PG07dPQhebV8WNrQHNpQSGghhSdgwDZsHjx5rN1Ll3Olo2REqrgE2CjEhi8LvLgm+Rb254aT0xJv+Grcu4joLbym+/ysvAs3vxZc454+FqbAQy9gTb3Xe9g4Sh02Ex10hrtxjwsiXPvms2MydQY+5oPlWtmqavfKRv9AAE6qEicPG2Tulped0sQ//98RUK1XJfRtee5wRq9OlfSG+0CA2nFgc2/c6fU9S4HBXqXj0K9PZ+sjU2V1n/SRa5anHoR68j/i7j8hZrSEF4V85BXuOigvaI+X05CeeEN5Jvy42tCc2+j6aGPqWwMYFRadXwoaxR46dnJlOVfNnJmy60Dgc4YubK3FLQ4j96LHG0NorEtesQAPvPP7VtfnK6B4/2ATikrsuydQx0Zev4paREulzoIk9R1emIyi7s6ANsrxlC+v8XQZqtZHju4Is+PIFD8WAuK4yUcbRs/Wfft+YlF4c0fyxYyfXzqQqxo85Nhw3A9n+JAabSKvxnzBEdB45Oju2z+9iQnhJc/H41/YcLY7v+2MTBt9Ff+OAzstwjApSeV7YKEtyLKyxEKEj+JUvzWbKhRMfF8LHxp8XWC42AT/lWXsZG08WiE0v9JOxJvyJj4zNzKTyxfNsnJr3oSFymUMJlFKuyVX+OoofQMyfWEof8PtFXXb13/ncE2fumc7ndjlnFkff+Sg07kU+cp2QysBkulQZOSa8xCSNB4G3QCtpKi7Zd7idHzr6ER6cvewdeKXE7+U8UPw9//5UvWzXmpRW6BfK6igK2E9+eLQ9k5osXQCigNcTadgQDRuljwzzdkOI+ZOa+f1v5knYiOd+tEehMLr2+8+JBZt07ehoE3JelhF0/WIrsYnYQRAqFhj0bGe2h0sTY598JsQG7Ue5Gr8nNC6FSdjIecbTx+OwGWnNpHLDZwlhilA6knbVK8kFZdLWZQIGd0+aLrz2j8F5Zf4Tj1CwuGDPnfFSIzuw25nzXcapZOQbrP9oK116fv4cSpx/3N4Jf73JP4/Av0vFzSRM3/rprmOV8cwXNzmTjF3b62tZsIVdG8VDfoQ1J84/pEu1V6OynMai58wR1hVs9n3jjUaqMHQ27kSSaF0KG6n2SqygbOOH65XX/EmEepEbz3J2VhDzR/uVy327nrGhazm1MyitX/ZEbKiEje5i6qb/Hq43eelLlxIpddk8f+9hY6z87Xlh0w5egE28SRt5/Wb52AQ8pr4MoIaKYOOFC97RXnLTkeOtdqo8eaEQXWmfNPH2/evYKBjJMzmep9jw35XKfje6u/O8qJghqNx83p696MDaeP/M1x8VQS5e6vqZQ3G8luz69WCxMmRAF5PqidfqwlfXdUT3rPVGJds+9zlq0wUPFiL1DypCSVgoRMl0JUXQwvkOuhne3XD4aLOZqk38HO2Ew/34geldL2x0b5zC7BzXyr/oV/pOHibwbgFyxUG54kjz9GehGji9XjhboCUc+OswxAKj8SXyjUrYMGmEkiqDmBOdM9aNTOdK3+uinanXv5KwD3VjxvExhi89xxd0cfqR/B2tvqxn3z7ZrKcaqy9kyqAcYJScfECr9Eo4P3aqsN9v/XmBAEMTNJvFC19ZKK+a+d7jeFc6dQzTYhJ3OSfToHJ1edjI5Q1RlXNQWyDaLs59sTY+M7HrBXiWXYiNKuvE8TGG/vBihyRsetkjMXeEEp3DC9ONVHPVJU7tipFjemCjndXl1s8PNkr7eNgE1irQF5mCnfeSXG5g3ZeeFvMWd7Hhkj0CD5WQJGzCLk+VyyQMdGy4YisVMk/HGPsM8cSZewzUc+u+9ywP+jQ9xaWwcTSMmHVOfUBaChtcsxDm23GfdKv/aoG7KCPnMifJAvpqvE+8oB+t1qpXEX2WVLC5S1+RK+fr33oAL6iQunuVOp238fnFLCglYON/1kIE47zvQEjlXbF41j4D9cHCpaEsEE1Rr98qjzlPrCN6LxNxGqO79sKbjJlSqt13NSe4nCOHROISsdHXM7wwgn620R68XMgSjnORrLji5e1moX76YwIFU8vlV6DHB+dnJGIT2kEr2PRqZ+F3f1WTButRboZWOL7yLkhn9sLvDp7MDx5yq/BlaLV4y8HGBUceST366ZZgw7kw+ewbiusqqfZOvyUgn+jrJR4pXN0Xj798eVxen8CflvjZuvroEY+LDmgz81TYCzaeWiDEzw+o1bO7fWMT1E/QMeLPZdYEtZCOmP34un6lrxm4slVAr0lcNnIxh5es2pZzap1jl+Z+d06wA8n1wl2z6b6fgD7atRZF0HYC20CfHhtk7a7A+MImzI7MFSl8UeqNGz+6LqThhPvAFt9UbLZSUytvRJvwLcDGfYbYeEEXLfOdk9VtLgeSOwTEcpOjiaZt/2S/8rrBwtee6eBBLVThrYxNpCVGRpokbKj+rmJjEbds1vyGJx96/PEnNz322KPPPPd0xxaC4FleDKqM06lvPnc6O/bmfxHcRc4dO7tYbPDEDzEvFmCE5phNIjZUdUzyZ5G1w9CBCG2JuUMKiM2qm51FhERsQv+IDBTyFmqPsMT3d6tM1m7DNVXb4s4hG9S+dr9qYaXxqWfwxDlC1WYQYsL0doAuOrLp7yGcav2UJQBXzWX8we+e8KHjPn3qKSd88EPH/feRHz33kee44KZJuxwaCk6viWfeXEwP32A6ewwWItj4fJi1bfrH794qhCs+JdoUejREhi6friRsGF6FO/vKXLuZaq/8PVfQVxFYJjY45nfJUy9t11Mf3UhsG7pwvM4VwHlzJjs6852nBLedW5zD6qSO5DI2QXeyfGzksB5tQXhv4PtCsX90fLB/cKeh8ZGh/u223f6Yu/DuO9PCvXO0y6At/HRtuf/U5+zFBUsEJy5EsBFc3PLi1IorhXNheoKhZcC0+MWO3tjYxJ5/mYH2Ajve5Jp5yqGTxi4tbYUrXSjoD3YbKlX/gXutRAcntCzB3jKyXeWbj9EFEq4muo5H0A4TJYQQHYUkXOQSythIKTtS+0kTqycqlSK4bL5SrjSKOxZOuWMOREdrkeCRINB0Hts/O1m+WXBQc3giNmyenlPMb38j3oNjg6aYBAv3sNF5Fy2LxmPoW4T50srMVKq5w0028W+i32pscI4HL7/4wC5G39eeg6FUoPDTFUxcd+Jnzn+aww9oNDYn4TmanvrBlXSCPEhklqYnNjFnIyvYQLv5/bEH1KsztfFs2SjmhoYnC9XSqlTuK7NC0EW8eHUWqtTRQ5lVxz9h46FHidjAOHVuq7LqixsZNx1bMh0T7j+5oinI5PfCBhfFbXZAbW071d7hZlyC5FrN1fOK9GfBHLg/KkAzsdkdBxdzM3fjeXNoH2La0Jae3oxHbSzgsjcKd8EagiPLqtU9JCDUkIheHj9+iHFIn184PWH8Kzb/4zc/v/LyS3/yp7/c9Nurv3poYSTdrg+Ptq5/WgjLOU1lQfxmymg0bkTZzozIaT4fTCH+slctc/iDUEoWg40dgqPRFb7G1C6J39Ae7b3L0yAL7HSrg41uh7Z8bLzvIPUIKt5abafuwRsWoVezeYc7NiwEGhHg5AjQLMDGtVJQ7ptSKVAxSMSGy5ShNgGatcUi2CArcUc8wT3Zpm1f8Za+nfJGOj3yuSfw4IuuvQghXpuuvPD857DN8iRsqFh8aGZmovFP0N5BJk/GxqslSXxMwgYFFGHvYbRrqekVd1LqnKnsBgvO4tJjB99pFCd0lsDL+66cTKXugmbDFL2DBXu7w/R0WViXPaT4SmkS13G8DORZiTjnr+NYTJwyud1ktTj0pU0wrkPbtm1ydrmS+vGmRRjmLWl6QNEloAby3Ru5wt+xMi7YIiozeah4/skyFVOkvLBuEag87Xy5nmpudxfIaRaR6lg8suH3QP5xzg0LAomuZYrZc973fc46lmezzvz7vhnVsfG/q7mwOGxoBBuqv0vYJMPihXfRxmMxF45eOdQwBo95FFo3nbMp6Z5x8L6/w4NAbKHaLMjYCLZLsVK9F+QFwfFe9gjvHQ/dPxYbxV/BplBtpOor7mQaNtFqF4eNm1KIDbEtBt1C9wHx/5j7DgBLimrtVsLChtnZnXjv3JzjzC4ZFFwyLGGRLCCwoIJZEfyVrIIKqCjwjCiKqE/9fT6V34CI8FDJYclBEFxggWXTzNzbobq7/jrdXd1V1dX33pkd9BW6d7q7wqnzVTin6tQpbFhMNEku9C/hO18NP1+Rt9FsF/LrEEiTsdtEk8BPLI8tS/W9Z7Nqk35vo8nND/5ZBYdryD8PYbjjGrMvaeGDK9Whp01tUoebw0TeS8ZoKTZR32GRwm7CukBNWaPDRR5+qshKM9+lPDSJKDplgITmbKiFo/DYiOnD7WjGgUkYjSCNsgWjNprCLx40WB9ddPYmEC0nwSGlhdUWeMulcXVhp4m0Y3xaofKWv5P+o4EYLWO/YUjnGRabqADNwbKaBaLfjCuPgEvl4J6ZqLpEYRNkqlrOItUGOJis81zmrELk2IjfZoGN33M6mbfRudTZzFBx+9F3bpNNZM9Yi1vg4Rjs5onO07Zsv+4iXaQdf2qwtN3d4H3XbMt4AVuHkdh0w4dis4zI0Ns+aXvd1uuLiP3h5n2eBUIZ7jBukykVAzT83SVR2HBsNUJ5c4TwQc59N2VHy0OaM/jcIuKahTfuR+acHd//Ot6EdTJ92OB+AEY1LjZDs2biX8Qb83/Z3kL6mOSmW8ttHVG8F/gWwoiOaaTfNOY9A2t+DDZmmCbvl2NByNacSOVEuNFscAaomQaTRWBEw843IVnQjcrXwF0fCDNbslfgPnh7Dp37HaTGU043t1vqq0curWb63/UGqGFwPkdVTWz7tiM+y732b6kIv5gfX/R1DCczsR7aK3AfDamNYQibcP5UFmjWlfHtn7bhbgXeropZ/6V5ibZwor2arVqEbEsH146Tzto55QK1jOCxCb4LPA5jI2x2mR2x8faP5Gd7PWQgtU7ULrgFF1v4lV0GKrm+sybBub4Kewiqaaisv2qWd4gIAJtGamMnbCbSD9FxpNiYZljvCmHD66YCNpl6XVmmvGKrcDSG5TsE3n8Y3c0M/IOxuLnx3b/wZrtNRCDACBmBS4nI8yxUX/FlYVPXYJeD3gfg7RgYdBVBcy6Hc3jvpPTsyCwXEYvIW6brKJfb12H3edy/dDdz09As+6kVg9nM8GmwQqA67guRKwOYrBzqnTcyLdWy043sLm3csu3gLCbFICxT0/eIqTmLk//dLQfBGbvxXA36zVoQH5n1YR8bj+e8CO0jHYXNJDhlhlt/p6exOmWrbJmmaYax8TKk6VWDCKaqDqfhHW7TNqK7twN498IZmg7BgLPpumt5Ybl7N9Y04W0bye5opdi4bcHDhoiU2HzuvYlydfgEaxKWNzTd22dyWn9ApzuVaKDh5Ou1+ZstzfGiMUfY+M8mOO9vpAGb+X8nPZPTszxsEPU3wOdId75EbGh6oinff92NdrtlaHA4PbQ3JmLDS0PgF1Kb0sHRreOTwXD2dA3HUZ2rl4GBJqFKB2slaOPOXqTlrZWQP+EabiLJT4qlIi54+6PO2DZNupm6YvFoJXcyLK152NCELDYOxODNuJSuKhgTIUrtvEfA11eKjRhgwrTteqpeU5o7PqnBsbWQPOLhKfHnKnBVwEbHm5alh48njRFvsPWWLcYX8xKfJ1XYXnLuIKJDneH0EeTYZjpjGjRg1f3Dcr4RjLx+REZEe1LXw60tTLcr3eNpZLRx+/W9h7PpHX/pGOfqATShVAQbMlLvNVhWiHoDe9dzjw0RUKxaqlFVqguetjVdMnV6+Yj5d8TFwUb7y3BpZGDV+patTWIjlKYbNkQrJ7VGptZuq4aLjWWDJw+n15BeCccBwaOtY+TsywRGcF803EMwHa6JQDc9CU4aANFssH7/AWPJHa63NcPQg4uzQ8QDPWSC+uDIxA5TsJcQvgNza7FxamnWss2aUln6rG2ojB8osSx2F8J93xkbC0+fuLSWXXzMlElaf1typ4LAKzEHA9st03NuZ4GjG+gguup0C+gXMH+DFylKH4xjNmBnOXARwatt2KYtlho80XJcIUclgtrvV67D+KkVixbeit3zDcyIFqLZIArQDcPji+7Bznr7m4GNadRLRE6rjT6Bwc4zUh8QsRDXynjMDGPatB87eaicGl5pqESQUYN8eKq4OqHg7Dkm/722Xm29/NKLzz377D/W/uPJhx54+JE1Dz322JPPPvfMYw88+fhjT/79xbVrX3p53fqNky0Y+0i/wnA/EQTSsQwMF+XQ/AyOJ1QQgAnMsfJAeN0N7zjgDgvhjf/81hXgJ9vXjtxEPs/oZiDQevfi0rZXqIamWX49GB9dHKaMzZgUG5kMjrR6tdFQavEHNZCGuHmBw0bQ6ll7Kxk2uG3gR48aLObzx6zFwjwmwwbR+2m89FOff9vb9t5zxcrDjjxy5YGHHnPKqccdtnLVCe868bh3nfa+s884/oijDjt45dEnnnjckYcfesCKt++5R7M5vmz5TjvvtPuee6/Yb7999z3sgC/ZoAX72Pg6JMXGM6p1sLHMzw0lrn4dNnwQ3twC/6DuurcrViJXj3P7pMdgOJ7yz0XF+LmGjU3WT/TWYUOLgcHbaNfqdfDXebcFe1GMvuG2G78WXtVktkssn+l3olqb+KHTByuF0ZPWY9iHJs+GJowx4vkTn3r7yeKCfCqRLebSmfToSGxkeGhwaGQ0PjYai8dGR0ZGF/YPjYwMDQz29y1c2Ld0dGx0bCwWT2fTA6OpTGosPhZXJnDbDmQBX0+Dv4mwp5u2Bpe5tEHMv+M9g2+N/3TKJsKAarhHT4hypapwQZXTIYN1ZpoRUZ4MvG5BbvCdCKuYa5+CXRLLpQ6ytQeR/51IAvjVZQXwA0WwsdhrCpn9Eq7RG8ErOTbedzxp4034waO3L2ZLR98FY5pttC3WYY3fdWnaoB+R300nj2yzw8DwyMDi/v5F/YMDA0MjwwNLh0YHB4diyUwmE4+PjSXShXIum0okUplcMZtOJ0aHCWyx+FhiLP7WgdMwLBuJ2FhuF7DbNpmSpqfI4LfuxoMWLFy033rCbrQZO70EmmxbgxuwTCPEa7d3a0StweuymfgKDSwRo7HhqtcrNjBykvF13TjYp+Uz95gmf4UkomKKt+PN8M6IxoZ+J+qCTfTPO94VT2YXnfgwJiqArXI+fwWVAJhmu77qgB/Ga7eetWL/ww4/dNUJxx5y6IlnnHDCsUccfNjxp59x6rtOOOG4ow7fd7/9Vuy183g9R3pJLBaPL13UH0vGYtlCvG/Hvli+suvVz6rTbRyePw1HOVLBV3vLwK+++N1KfGyb+IUbsW5NkinKcHoVwclU2xrRfZE3pvF1hFdEOntl92xhHK6r1DDDBjFEH5xiQoANtTPAhv3qRLpaVQq5e01me5y2XobvftrO/YZ+d31xT+M1x4+m8yMnPQI3LNiOfzau34TqgdyJhzBnywsvPLnmkXsefuaJu+564p9PP/Xo/fc8+MxL69a9tnFa07UXX52EaxanYd6HQDRAo/3GutfXv/TsE4+tefC+e9/A4PErWIOiyIBiikGpVXH7pT+dObRg4ci8+F/BoTtRkjXsLAqRZuzY4oJa6XUHHhxntrGtl1aka0VMeK/66wJ0HY2FphdwhH4Du346wSZTqyjFygOux2iedSiUliVQxMRk39iwP6Dr6mMnJ1PFxWc8Y+EWYu6tYeU+M5QT8MW08bRjPA2uPJBrzmw7QhjMx9j7y+3Ztstw14k9/GXhKffKFb48R4UlHQLcs/7j0R/stmCkNJqcf4YKd7itx0Tw30wkIrgoVDecO9ra7RA2tFmSQc18cb9YrUgaOCyX+ki4Ufjn7ugE/KVtiegOL9WTzaqSbz5seS4hWZ4hdh8nyMhiosiwcY6hEz5gW9PsBz+YHxspnvUwUXMCURNFuKv3/XQYVru92SKzluNxz/L0GmCYe2c0GZbaGqOB6Baso4MLFKKukgkd3DxuQVhoC87lBKC5Tj/52+NHB8dK1WKi8FfSYzSkE15M6i7iBGtwiIQdHyrMIOHXFxZVLdV85ZSBev01DMpZ4P5EwIb76QUbly8kf9P4e26sVlNyOz3q2A5y2FgWhw2dS81O/YZ+V0mDxzoZ2Tbghz+eqqVHPvqghjhZ2vnhAfKPv5LZFvx5EqbB5euaasJVXO6hcjei7szpJhiQuUs5dFKdasPVA9Cv4EYQm78bFcCH61peu/vnxxUHio1aJTl0wEsqkfEJ0GSGxLBqRbiA3UHSwua0J9tw/cChHuwKtny1r177K+nhdqeRK5i0O8nWPjZuBW0iiqAn06lyRcnu+jhsiTHYWD4VbCuXyOkCNvQ76eptMv0bhLsPnlXLZpIfgt079u4jFLH/YjhrMNhSp3Bbtx3vu5am6e7xIgsMtRwn+M56F70gl7QDkHo1G3vOTpy7I1vh3TgbTf7jT5fvoQyNlmul/Fj8sxbBsvXnT7979fLj3nX0ccccfuhBh77zxBOOPuqMM07+7H3+/MjdS+rK0JNE4P79vHLuJuiLejQ2bu1mhg1Bom1i66lcsVxTMns+h1VQcGBcdwR8Jm5YXg92bpj9HRYu/z1qm/bUwxfGU/X0+58hM4EKEhsOj2fu6pV4FtjdZ/EPxTLtQDxvI+aneTs/BtwIocJWAciARGV48kenZBYM54uZUnxseJefEwDtNy5OLlq6NFYspNMjI8mR4XxudHQwXhhcdJHlLK6KnHbpBZ9xv9+xWvgSwQhLbKD4Z+a93+rpfo1phv2rwc1K+N56vtFQMrs/QpRFMr15B2R5bKRl9oYN+HvQ1bsuzA0ny6vvMdo6bGPp4cnGXckN2nn47NPMsEHeLqvq2BFrhJHTRC5ee+v1x8ZHivlUvrx4UfqE20B4wJNXVEaW5/KVRqlUL2VKyXgxviSzKN0YHLxMxZ47gpAsCv6RkHX7aHnsgyYRQaNsB2XYmFJsUDBlONgTovGaXXPjVSU98Scy4MCZE/ebgI0sRPAE+TqYGywMW59PfDKbyMdX341BZTNU4cI45Js+dzK/mGFwvDyARYA+balgbao9+sPz9l6SKJXy2dRYfLePP4kNkPKnv5hKLcsWS/V6uVbN5Jb2ze/fZUV2NLPz/uc9hqejsIECLHxvMzV8OBl+2zIbKDnXIjjJ8s35taxp68l35HauKqmdbtbB/4HpN04GGzk4XiSftTw29D3WNLgOXX3uono123/mU6QeKnsmgk8VzWlZOV2wcVb5tTZYkpkt/PLNX3pnLjM4Xi0klo7sdfoPXpvS8CQR6164ND62S6aZzZRKldLo4h3y5992+5333Hzrr2+583nbX7qS6NeGYeOHVyRSh4AHDVXkzkyCDBsyDarGoytyO9WU9Io/2rjtLqmY7NwU7aaKzc0IY0PnNLhaSCNYPPf+XGM489EnTGsTwqHrQrpjIymnU9Cc+QB0HQ3Eted/fO5epfhQsRRPxAtHfetZuI8K7hOb/P0B+Uq+Uavm8+ViJRtbfsHfwOCMSGmaqZo27JqFZWiHUsdPxmPHFAqHk86FI8aW2WNja7aN7t41Xycy9P53mLbqHS43g4Es0IVmgA3LS7jp1LAt/fnff+eYcjNT+tij4PehNeOxazbYwOrLZlLcQ9+56Jh6ZnQsnx9dkt919Q/+bhAheTNSVfz4laW+dK3cKKayRNWppHa5omVMkwFwEg5VEAVHmzRcITV81pYIish49gPp+OHYbveOg0yYk2FjATZ/rhcqRBZYcZeGNAt7pyJNI8BGbgMkzje+DOz8EfBQt8Esw9DuOPGj50yUSrHcpx4xwR43EL5mh0VQXkQ8p8ET/r5x3zeObRZGU6nswGC6duyld2gw90wTIRtv+OPqdK6wvDGWqWXTxVKhnjjkUV01dfKpTcQVbcp1jOXMgyFsMJyrXnfZwNABL8Ld5FGycQgbTroKMGFxcX6hZn8qlxpNZezAR0Hftlums5zEYkP3C2aADcNzG4QYQ8V3HpQ/8qBytjRaPAdOLEiw4Z+Y/Li21Ss2mPQc29an/t8nD0luPziWSPQNjr79rGvXEx3LtlSVCEibb12dijWr9VKJjGb5QqlQmBg96FWShiiVbRv0ZtgzQJHYwB2fW76+NLHnzbqlhu7t7IAN6gUbAxxE/7lcHm8oYyvvInqnFjYY8GnxZdXALs3jKCfbRr2/ff9UbadmPZ8brJ5209ObQbA2wKmahnyfw4Z7nw3dMXLL42yYJLIAQ5fpyaSupkA6gP3iDac3RnfsyzQnxpfts/qK296wwfhGnSaNvvX3r709UV3eKNdq5WIhm4kV86Xa6CmaqxUhf6868J/m1JzepUEkP7VNRJxrlmRr30AgbQhBlKHduyHDewQMLiZ7vkcDXfN3b8s3J5TUAXeaSNwj4LBBLA8CDKOxQdz7W/dPl2rVRrVSSA/k3/W1W18zMTiGalkIVP6g4dPOMztsgpYImKMN9/3sJ9df983v/+iH3//xHa+SoQzORNkWmUg2/vF9qfh4s1QrVaqlQj6fTZYL5crSI9cy2LjasOF7F0HB/otpGc4JxNcvG8ns+jNsy/UYUd+hawq9YEMGTGzfuqLcWKYkVtwO409YJ2T7m+fNFiGuzN7CLYeUyqVio5IcSaUSo7HKF37+8EYQhhzzTMMzue8wv3gfIsc4t27BFw3Wc7CNbGfx2gIrAjKfEoEe7oDR7v388ljp7RP5GsGmUiwUi4VkPldpxI5fx2MTYE/ZTfdX4BC4hZ750MjoAXfZYffOsjAjWY50FMu69R3F5nIl3hM2QQsKcOdYx6djn39zULVeLdfyO5/48SPS/f3xvsqxX1uzoYWdNUxda+uMp7JZYsNFJy2v1XJPFCFdVfWNk3AZJRl8Wq8/c8cPzxgcrFczjWaxUq5WisVSuVws5wuFoRNekWLja32BNE2oJky448DkyMnrLNXoVfeMxCe07wPHsv6wVxqwOehOuJw8bHMrZO3LAOw7uQzN8++/9yvW6vVGrvThP97xpVXZkeHc8NKV33/kOSIQ2e6JZkPXjWhsUGexjseQZNXW3G1+J5GFbaffbHzkjpt/dt3q8mBsOJ7faVmx3CiUKmS6IZ2nWiMdaPTUNyg2husp3vef5ttw+K1U1yzzh+lq8hw4mB+ab0K8ZzePBe45+QuyAxl5TfMPb0s3xpWxw+8ynbtXO2JjsbTNDJvbV5ZqjWo9l29+9K7JNV9cvX9uMLZwm2Uf/9NTbaJOwLkvWH2m/JDKxN2wMfyTs+QvmBraZPwyoNMgvbXm9z/57rc+f9xOjdiSWC6fTS0/9YLjM7mdK8VyqZArlkrFcrVZTqx+XcQmqA+icrn7TPo71q+OFXOXmeAIphdsorREGTawEmne8rZsva4kVt0D/l2j+02wb2OaMixk2LBl37eqXG9UKvnUSP7oX2L7lVsvX7U8X8ouWHTAtY+2DNf62EdAD2yXfOwN10WtKHsHbYNbrTZgJwHDZmj7+Tt/dt3FHz56n/HY4v6FS5OjsWxiUfG4n95y9khl12zD6TfFUrFKROlk35EP+djoAjaI6zew1Gnh1z+dTez+E9dmR4KFIFM7D7KzhSy/gj0DkNP2ytYqSuKoe507i6OxYc+RMGv5vWLzl0Ny1Ua5Skb21NID/3MdwvqGm9+9rDQaW9C3yyf/3zOvTE7D2oo7Bjl7ZbPCRneNowmtYJ674f6ffPWcs45dsbwUXzy0eGn/0qH+gequh5xy0lFf/OcLlxYHK9VctUJkaEJUqU5GtvTAsY8y2HhrpS4W4fII7x49LZs98THc1mw9il9s20a+BU53bCzSsIzf7plplJWxg/9qOzK0e4Yh8O/F6hvsmraIheFlL+obhusVxbz14Ox4tVouJarF0eHln3+VaOfm9O8/OB5fsmS4T+nf/aTLfnT762D8Auf1MXJ8E4BVn6pbtjZNtAnDMXvWW+DN2NDsadXd9p6Cs3eGCkt22DYdi2lsT9130xfOWnXcEXvtXIovWTo6MjQ4sGSssvuBx5/5oWvveAXf++N/3n1WcXGhkCO6Tb2SyxNhoFgrNbIjRz8GAhhsjbswm6H60Weivpr42kxy4FJsYVaaE0Kgd8l/qQwQ6CLed+DDH/YD+7SRlX+z3D1qXw53Y/nYuM+R2CApNuCRzO2hdx6eG6816rUykYdSA3tc8LwKvuFafz7n0Hh/MjfaP7Kjss3iHWP7r77o+3e/oemkwraumWQGN6ZbRArSnMkXLGFhw1Nra+RHUzWI2JrSHENbHY6EvHb7NSfuvvMeO1fqucHhkdHUyHDfkuGh7IqTPvqZ6295fL2G4GjCbz/z9Y9WE4XxfKFOhrMykQNq9drokmQ8duDNeGpat9oWFrFBAjbQEezLk5kll0Mrib4DwtdnWEFctFOjHdMMbAcRGA3/eu9CjWBzxN2k1+gWR4OHDUdcF2yYdQWqB7jf/nxoplGtlQu5SqVcig3m3vM/k20bTkq+8B8HxEeSxcSy5ZV6JTGydKCvP9XY5+j3XHLT39ZqNpqy3VVhBN69YLtRM2DPARkEH4BOJWrG9Oap6ef+9q33HrBbI5scGRweHU3mkqX02OD8hYuWjp922Ve/d/vzCA7qkLw2b37xz6fFy7mxbK2aL9eyVTLhZNK5XC523NfO7Ft46etktCWc8M4RdKpfS13//tH4ytuh/WhtP4JvmitiFAFe1CdQzH6yW6E+oYwefS9SkeHYufCJBOKisRHfmhw2N++XbpTLuWSayEX1Wmo4f/xN68C3TRtbL935tSMSiSVv3WYwkSrm84RPZMIeSeUru6084aSLfnTf44+seeiuv95z//333XvPX/92x1/vveuBRx64976HH3/6macef+7Ru3/y0XfkFm63eHBp/3B8rJxPxwf7FuzYv7hv+amfuPzam255rg2GZrDfuump399w04VHTgwtLTWWVXPZYiGfLxUqpQwZOcbnn/nCw6fHjv383QRuG0mw4esHVlkPH5cbftcj0+22hnFQ4w4AyOK4r42wfkPeXD9RbEwoIyc8SGQN5NmncRq2yO0ovY//wiqloGH8cr/cONEgspV8plTNJXOpRRNXrcX2lrZzdRSo6t+55NTGvLcoirLjQLJQyhWL2TSsIEzse+DBh6/c77Aj33nUUUetOuKgd+x/8EGHHbVy97et2G/fffbcPbt0/g7bLhxYPBxL58f65y+cN3/7bUcPvuD6X/zmN3e/+PIGFbo9Gcee+8uvv/uVS8/cdUliZHhgOJ0vlEu5fDmbBiGN6J6FdGH4nPWTv7/q5+//yH3INnXf5ieqfljF+Cd7V/quIrkTQU3famxE2QHU2f8gYmRViZ20BhOafDsbPxlLUCdsRDBpj3GxMa2bD8w1ikTBI4wo5TOZbCkzvMuXH3qZjOttWPeFNgqbWu27f3ntJ45sDijzdpjft2Qwns5lkiOxsfjQaDw2PBwbSwwvWTI4kkjFB4Zjccf4eZQASTKbt81btpk3tNsJF91w54Nrnn1tkmBuwRkejFuP/Nc3Llp9wG7ZwcF4Kpkr14t5MraSHpopVor5EmkF5RSRq5ec8gzWX1Xv2Oe4J8EDsYiNWD9rCqNLyrm+r5PKYcP2sYnEIHpY4xjuY6PZhnVds1wuK0m4Ig0sjLx5icVG+iuGIG+EAtkXUd3a+t2B6UqxXi9lCG+y1VqmlCyMxt55zR9enDRdY0DwtUCkaKxp2oa1T9//s+9e+fHDCwu371uwcMnSRQv6yMw+NDQ8OpKIDw0n04mxBIRUOjsysnTRokWLBw8/95fPbdqwYUtbA2aBxzYi4G1+8HsXXnjuiXuQsXQsX6vkc6VqpdEsJRL5armcTeQa1WQ6n6tUU3t+csW8/M1ErsDqWQPXawiH+o3YKElLRh/LZ8r/F1qAbkf2G64/oMCGTHjv9wH/u441/PVllVpRSR5zn60Zumn4S0izw0Zyrya0QYLNAclKZaKebeRy1TK4ZCyUc+nBRY33fu+htZsRmXnI6EMU+LYx2TaBN+0tWzb9/fbf/PY/r/jAKccddfzqE9+9+szVp7/7Xccff/ghq4448KAVe++5287Lm7Xx/U+/6va1cB4AbDgNrdU24KSbjZ//9XXnnrJq94nsWCqdL0F3haWZUgUE51whVyLzWrZQSKVKxUK8b9X/3LbPvCs2gcnT/Xt+WQcTJE9nEuvH1Lj1/kzsbX/Glmq17ag+EcIi9Mv2HRYbojbgb+5crRWU9GGP6o6fuYD/bs70uavNkRB8fQgOM5Nu8cjKcrFcK5SLpVqdqDnFVA68ZlbGEztmjvvOmnXg07el2uT/RB7RdF1tt+DGaQurG154fM0jT5Bp/+9rX37xn6+8sO7Zp15fv/b1da+ue+mVjW1DBVt1UDHUlgo6DhhS3/ONz56+cp+dakTyKObLRDYsktmFSCEgIpLpJVMZTScHh3OZsXw2Hctm4kvnrX5GvWO3ve4GI+wtH/jiG8hqaZrrYU33tgjoNg49+ziN8Y/2nVh05ea2bRMJCgf8ChChfIuyhQri83st8KZNpjDrG7tVK2RMO2SN4Wg3PDbm7LFBgT4E9XrksBrRI/KgTVQrpUIuky8SmaxUqxar8SWNs37q+gIGZxi6DZ3AgqVKUO+deQORpgknBchXJ0MLlq8txybdbGu6qpKUMI5pr/ztm2es3GP5zqmlS2N5WMXMFUkPKZSK5WI2kyWdp5wvj1cSy9521P57NRqZgXQu31cqzbt4I5r+SuVGDU8Z+IHn4WiOpoewQcGEADTYXxzPjfzA3TYJ65QBBr3opPx+l/PGJBW8dnmx0VCS+z8czN9cb6O3Kc4ieKU62Ny9Lxnra8UKaQhl0nqz+UKxkCNMK+fK1XJmyeLagR+/7uuXX/z5L33uoksu+NgHP/Lp8y+44FPnnvd/PnX+BZ/6xLnnX3r9fWDzYpPepVutljYFZ9fV6ZY+rZoamfeNlo3/edOZ79h9LJkslbPZeCyeAaPafCZPBOVCoZApF3OlWqUCWC057OapLfjZ1+yp71QHdvwvsEqfwviBPU57EiZ10DvBmtvllnBHkz+22eaGszOZHX6ObWcSiZTRorAJItBYPN8s8Kt+3c7V8XEl8Y6HnNYh9hsznHKm2Lgy9B17EemIKHqlYp4AUiS9pgCTTqFcAYU0lcyOJVKjC/viyZHhBBHjYD4qFzKZQqWcT4zEMuXxwz581X8/PQ07ZXCzLiwRaBoYlRvY3LLxyV+ctFPfvPkLhwqlajZLemWB5E46Zq6QzuSyML1lK6VcIZ/OVMupsaHPbSBd7ou3T2H1v/dQfgrKCVg3Hz10M/wBfZSq3GF/h7ROWL+mmB8+4AGMdGeXoyP7GXxkuql4kwX8bYO54zXL6/W6Et/nYYuLQ2N2w6YTfvCeytB3710eL5eLMMLki7AsT7hHmjP5IbiUq/kazATZdKZeL4NCmExlcvn0WDIDe5L5bDYXGx7K7H3mZf9x6zqLSJNtY9qCQ5Yb//7i3/7rCweMDsbylXq9UsimiAiYKJeTmVQGZppsJk3AAX22VHLaQnkoW8wuvHzjpGqe87WNbWxfU/+daerTesvCJ2zzsZeJVAKH5ySXuQR1cn7t6Xcn6tv9GhusocvssOH4TH9tOELxlXKhVlXG9l1j+xl4LWbusCG9/r63F5vAZzKSEUxARIJQLOWqxVwqVSxkcrkMzEHZUjGTrVSyjh6UJtAUimQOL+VyBKrh/tHCqstu/NXD68gQtPmphx+97eJ3FPr7QJTOZDMQ8pUU0WzzuYSzTkawSWfT6SwsNeRJjulcYayWzaa3P/91InJcXPoDrMF95DYb/HJiDR08EP851mxLt9vseXGPD36d3H/1X+ya22GfJ3T3epBov+osj2TBisAGTp9q36zk61UleeDj2DCCpTfabwxvu04mG3fEhr5zTcZN6+G35evZQtFhE4iv+YLTjolwm8ySES6RKRDlPJlI5GAaKpL5KEeYmExli7lMOpPNZvPpXLlRLRYWp4rLj7nwxlv/9MPzDswP9C8hHTGTr1Uz+VSmUk4mi6SHZMuNTA6QypJRLJ8h0z0ps5AtpQYKzZG+/lJjh/e+QIaxO/f8cnsaVuMQ3oy3aNj6WO4tH3rJJj2CSBg4XB+m1mQQU1ePjA7cRn1eRp9dj8KGiY/EOC7nyZTz04lSs64kDnnSOYYkYOPCxWIyW2ye3bfUzJDhP0VYBYNZjmBDECIybrpQzJSzBcL+fIZ8JUMe4SV0LRJyRQdLmC/yIHOXqstrldySxcliYWhxnIxTsORCdJZ8lUjIuSyI5vlmIVMi/8FaDOk3ZJz0sCmMjh76geMPr6VGt/vg2jbC7TMOfIh062nc0sGi1TBfOGzHiYetSTDS9e5g93ekHX4EK/JEhvzZrsWR3e+3kemeA4rEJkqG7oaNZWqW/qtmlshpsQOeR3B8z+/LoTMWHok0I1ZW9OrBLfD46R0VDtkP7FEgAm2ykEo77bmYyRXzWcLAHJGgyBhUyeZq2XIilRkr5EbKlUQ5VYsTmTdVIjMG6W65FGEykYOLjvxQIOIeeUsEvwp5VYS3uWK6XCqlCAJ5kABJlHw6Xymk88lyLldPjhOpoji65GP3Pvvs9Yf1b/+eZ6021qdOuqGl+3S2kflEI/84ETJ051obOI1reQ0L3Ep5/LNgHRzjLasq1R3+axIOx7mbMCIGYRsuWFqmLrpkdkrek7d9reu23v7VRKE+royteE53hB9Z22df8NiYPWPz4h6pYjmbKY2QCaFERpxSOVXKlVNlMgolMslarJhKZvqX7DCUGItXiT5YJLN6cSwxmiPzUHosNpYupYupVDxTI2zPE2zLzr5LtQQwFGCQJLmRt7kK6SGkO5HhsNwopUkvLCVHx7KNgWYtkyxv991JojHd/9F9Dl5rWC08ueFXa7HPOzD2+J9Va8Boz4LrR7x1aKeXWIEODmsWpA3fkK9nxh6FhRvE8Jgxd6azdfDLHsrogI03gYGDTvuPu1bHJ5TMPi86PtVDfgcFqBhs2Lmpg7zgYfPynjDzVzPQorOk06TzZOghHacOiyZDKRDKFuxy5UmLl6TH0rl6NlMfTRMpuJpMZvK5NOkCxUSzUMomYqlsCTQkouGTwaxYcKYtGLSqmVwpFc/Xa0RYI2NnqZQmeZYqxZFaYfHCAhnx0pV5sft0DCboL1/+D2sz3GYNOislcxORC6ZeayPnWim4s5eup5m+E1OnnuAFz9iwdyI7dNk6NIWD3UqWa/6c4f8aNLkQJNi4+cFlPH/ZrdZsKom3vQzMtqOx8YZJod8EFHlVjMLmud0b9WKK9I5EIpWDqSaXTWVKpUxirBIbKQ6lhwaHL9yAtc8lhgqpUiJbSxTS1exIdSybSaXS6WSc4JMiAkOCzEEkcSYNgnXekcNzTkgWJ9LVcm2MyHoEslymToQ70gQyuT2vueDg4fhYsjA6eNHktLNthjXcQq02uNzx60u6zSTcTAQOUOD4JotN4FUBxiW7RVTVVYuXbvMXrHL8kvCN+xVhicDGDbAjYP9tvFivKQO7vEp6kWFH22gI2Ii5ijKCiM3jtVRhgigupL3nnUk+tSi2pJjKNgqpRCk2f+CY720Bk3b1C7ElZDArFtJ1otxkStVkIh4fSyST6SoZReLpJIhteZCvidicd6aavINNsTQWa+RiztpZCUa7Wi2Xa04Uy6nnN9162YGxxf2LPvuy7XrlACcPpG+oeKPuKzKbnRuKYDUcDJ3hAIGHDVNV508LLo3Bd+0d++G0bgd6kCVgQ3nCICDFJuAbE8/D2r6zmCP6zfD4ehNmwU6rM0Ip/F51N2xuao4Px/tHkklY4yTY9JGpoRkbLKfLyVTfNp98CBy5khaN1Etj5XydzEHZQroWf8t2g8ND/QsXDaWGY/1jRdJViDZKVFgifJH+lIXhLO9MOPlcLFHvW7Djtspbtttuu3k7bj9/h3l9g/3D1ez8bxEC7jhv+ZJPr4PDX5qF1WnC3BYsLzhOxt1A+gBuf++g8Xs1pBEF1GTWoc3A/skZlGwV3IFtgROJug+cFBvfehqFv7HgcB62KNhEA/4bmULLSqK0AcOeATemydARUArd3RhE9YDxsPnP8vDIe8/eZzgRH8vVatnR+edde/F1p2dL8WauOPSptZY9aemb8RsYbzogG08XK/liJZnre/9Nv/7Nr376vW/f8KMbrzknnS0RUbtQzidGY+lMkvQroq8SqawE806qUFy8yxd+980bfvnnv/31zzf/5/d/fMM15+01nG/Edv87GcMmb7hkCvYnkQVen9tmG28hnUPD/plxlXz9QD331us2gRm1Y3FkIMHWy2GzCZ6+tzjW6tOkPfmHks1g7cWN53ImmJXdWJKzHxw2/j82ofWeDJFNlXjqdRvBTkQAG891UYYO9J3esPneUGL1S8//+GvnH1sZSpTy8cYmHdtr90jVy5ma8j+kMRvgIt9qWfY7RjMje6QytUSx+dbbHGNZbINV1tqd4gWAIhcbKe1/ciaZSDlL2YUirJ3m8/Wx/tsm8fQW3TLIBK+tx9OvbfrzSYPF5MKfEE3BdK5MJNw0CSKbwHcXFGkbGqWT9IKPpyeK239eM1VNtSyKDTsSOKMFNpxNQPArbWGL8SPnM8bFRtB3ZoCNm95Gun1fulApK/GxFngN0UNnK+hqf0heN3ykkIeCjwiLjYHce86+t/ATT1qEQ8Z93zilMJpa0jQMIu8Uy7VsvqoQIcA5iaTqpn3bToPLFn//vJF0plHa5g2bjjpkvHv7GBGec7X0YO7qyXWFcoqMZET/JwNbOlElalJ+/gtgKuQtIIOPGct+4D3x2Pw912FDpVZ2dB/G/zUJTkQGMO89Kp8pxrLPb7ERKJ8GJd2rZ9AaXTYGe8MuEiwyAZJ+b+uwpuN2MqrXeAASGd7S0cOJUqGqZGNE5rBNFLFPE4ENEzpjg6wbzn4AbIXIgGE9fPXHjq0UX7N0azLXGMvXC/M2g89fQ4URQD9zUTO+/ZZ1ew6W86WFr4Gq5+SCsb5sqFLOFGuDI9eqk9bhOaKz5mOx/FgmViWazGhhvqJio+1jg+AeHnTPqoEFyk81TA0hWGwcGi1jCxwGsf7ytkXZ/I65x1o2Bhsr6hPSNwELsEF0bGewMbcOGzPAxvTkbFB8zcfihUpVKYxoOJjY+GDyPcSrpCymJHh2NubTa8BikwitKsir/7zhItXUzFfH6slCJTnvNRMMOOHMjNnK1kvZ/ha+ZrtaubIt6VBgf07+P23j3RJwsirdf2VLw/iSvmxip2olM0R001S6NDw//pbsJJGcdO+wiAEezkhJd31u98YJ0xtt2lyoPkLpb4NvLrzlukp8p8XbrHocPH66izAeiOy+jcgXF5OwnhfwPHL+D7CJeAtb0Nazw4VGVckMggtzRvec42A6Fnlw9SwZ1+DizA1wn+FTi6rFdCa3zSs6bGKRBtvGt4wWEtt+fRq/vig2UVDggiDHPpqMULgWy5SKmR0OJ8zcYj0+kine3W7/MF5YGitsu2y7H2tEm2/j4P4AooiY0y0Dv/HbX92kUZ8mLi2MOypkT2vYbJ20IFlcuMO319kqIuoo/W5yfqtEPZt9M3tsxOCtLcMuhWm/vLTYrCiZYbiMy5h7bGjtbL1NJmlDt6baRqtlkem9beK75zcziXxdeR0OwOowO+MTUvFtzifaHT56fnWwSpQJwztkYON8ZWJZcumBa+BOd4yHFx1Jpgl9bN6F+JFESgGFcksLW3QQIqMjUV5a5hQZowhm06wcxBrTOmeij8gO57ILvzMFp9xISbbu3URk8V3Fb9UMNiJSYbSEHiHkJccGrGoMy97YV6mXlXzC8dcoObfG8FcSug5t3jlBOKFgTqqunSDJT9VbZA7563AzU6gXlFexpoHDMg0/sTQ+7/xNeLJl3FHIzv+SM685/cawUXIoPbZkj2dUPEUmBX3VtkeQJOYOq7GlHT6mbNHtaROjjbRczYBLbOC65DZRNifd+QFRPSRgUhu37q4WEuOxxbdPIjxtOTuMcCcgnZiYerL89Y9iSPa5ZoENL7eB9KQbttXasV4rKdmshbm7HfnfYG7ndUzZWQv2i2m6lYRLHcAexp62DbVNhI4W2NvZfxwpkRk/MbQR1iMIow188bxtj59WwVG5fXxq0YumY4sE0GC8ec9ErX7sH+BwOkabzeuUQzDh/SrStfDaxfPboJ1NTQe+U1WY01s6bhN5EOs2JZiVeR2bz9Z/j2Uzhb7Yuim4VXJapw6jDXpTAVubMKNFPY/asFBsup3poG+p2wGfz+AwTduu2SAydAGUYbhyQYaNIcPG7A0b08XGRnbLObpvkHlAI+jApvyP5mfzQ4nC4YSjRNkmadrj27+DTAD2pG63P5FY4lxe4h63IM3ohmtu/MY/CAOnbUQGxTWLd4Yj92/AAlj7rG3WYtNomabvRxe34NCfbsPFry1kaVSGZrBxhr/NX08tyaR36PtnC1CEI6+wLIPaVIZm6ynBhuETwxnGT1Z3bCweG497JkwD+lvHJypKPgXuenXxzkb+vA2bt850eVmfpemjbKesafK/ny8YHFz+3nuxa8SGkfr37QubCLPbqqGtX9Z3OuMjgp558p/bQ6NYA2d8BGX7pe3+H+mUlq5htnxPn/HLZfhn6jaeJqPGpstSycqSbVe9wvIWYmrenOMetgr4EdjduQAIOrmle5sBvjoZgYkoW7PPtAL46YXjRPsr5OFOPj24K1WGSRQ2Mho8pS3Srk3DRPK6cfudP0lka20z3AmON7XtI5a8jKeIZm9b5ufGBu7CQT/gh3/SqKZ2H8MYWTaRFCzjlX3uJEOd6xqyCzYeyC0waDaff09/Np/t+xyeMrnc4T4dg2LjtgmvlnTMYjoHxyDDu6ZIxCbc5bpiY+CnFjazJaVQtzFixH6xyBA2Dq8sPq5Yv06BwDE59euzb4E7hLHjRIvMNi/v8wqcOW61kLl++aIEtrG/hkS1fb/8yXMTYIABF5EZFr7tH84KQuDT0uB+mPrAIoUNN2RN4emn9x5p5Bb334g1/4yGX57bbRC1ohGlZ6a+bNVNGpvqqN2CyL/gHRF/nlzQyBSU7DIMsgBvmy3+LWDDhXBZnbGxYa/E3gDs1wwyIRh4A95s2ESvN3SVaKI/jC851WpbjI9Ig3ZGl3far2I2mUlgG30KBGG4jg7Zhrw0lkYnMx1vxFt+tsfScnbJsjtJ1dvcd2SwC2khRnJ8dH/8PhQVb6bYOFfsPDm/ni8qyZ1hlVaCjQyX6Hoz84lnBBKZoN2yW9hutaG/YHMLmiSzvNmCMxlkEsEvrRwZuR9rbdG/TkCf9WgKHHE6N6ZZcL09OLKzIvUzph7QBy0NP39lNtvIDB08hUGdCurgFCMe16OfQjKBDJtQuhlg4/9NyrKfmF+vlJWxXTDivGj2ig3NUCyLuniJ4hUsL7eJRuIYskxpcCp4Cu5MniJDHNF9vp3JlGzMJDcFLQujZw8BL+gwkjldHlyMsbcdcD8M/a6Wg1uPnby0kEoPfhZ8jE+5vopZekODYRQ2AltldjOzxuap+fV6VUntaoMFLp1vA5kwCht/7BWW8cSy5HoRae1qC1z/gS9mHRxiwbV5bbjQlKSYwq/tnyrsR2RizJTHY2Pq62+Cc7mmhbXpSXC+brUJVIIfdTNcH8cHmaE99vbBQjZT+gpuWxbcURzd9hDVO7gcqcyL2JcBB7piEumL2E9M2vdTCxrNqpLdFduw+mrNBBvgdMi2l8EmoDWMDcz/KqgTZIIBf2WEPVMYq8gEl6F4TSE18m5C0RTmcmZEH53oyo5Dc7ghBBGhz7QnsaEJ810YGyKog8K94cPz8mNLd7+diBMtrOqY00/Y2ZLymuYlYiPK0JxIwGHB29r2gg2R0xqNilJ+u4HZq/ACGt1oUj2B/RXrFNhlIW7eiZKpmYKxYW/8cab/CjjG7Y/8UelERyqRdFCd0ADlt7Xx7MHYDitfwqz+ZdJ6QDxdmHACnTLAUDyfxOo/TIsyWd9bctlZshytk+n3sYXj1YpS2AcJ2PitRuwxEdj48XvDJoQJzZtoDkTrf/Hi/JW4vQkbtKvNFhuPPF8vAdfuhPPt9e9dfvk/Yf2HpZNrawI2XnofG+9Zxgcaz3t2wPBB6BEbENPQmgXNWk0p7mvaZuiKXyNIK+LiV5r9aETzvNdgwASiYfzUVb9Fvpofah1MfFGYFwJLo1dn1xgQ6wjc2Pr5yLHxZw8xLz+/iN8Qb8QPHDb+tyAKuOW6f0GjXlPyB1rYDPMgTFNHbDr0hzDPHI6EGWsaoOsb+oYNU87NH7I6ziCwid0W6zRhaxJUKljEE+OaLGXBrqf4nT5HvRfAkShLYpwAKZdO0lnuWtisVZTkoXCXTKhvhWnu9DsTDkZhY9taC64Ixy330pQ5wIb9G4wknKVxsGBSwbG4GFvAhqWwc90jsBHq2Ss2zsbn7QsbtZKSOsLBRkjq37ESzkpKX4dbz3sOcGW9rZnWFMJtHetsmbIwE9ggH7osZ02qGE1ZOPhGY1BJC7nQCPNO1G80NtywGPQLT87zYhiUBD8RjKq3LGjUikr6KMx3G5pIHEGjaBE1TV92DTYUuPdR/DM0bJvmtKY5iwSBGB7Iwnx6ETdp/gy9lNdwCxHSseALTGgHjD8wGe9lzyKPAvpddjJn1xlswv0KXPag3y2CMS3+ThEbNg9E5XuZrQ8refSOTZS8BrvHhtW2DdA6ACG/rrPFhqfOMzwDF1hwe6TVBRt9DrDhKJBjo4ewscAI7neLlxFZIHYSuIXSeFZBnLBeQ0ui7ylm7q94Tp73QyfyMQgyrISmhwKuS2RpLwkTz0vFLwgH9Lp7QlxxjB6iqqataxbSnAvxrNBaTSDXBZzn8+/83v8NrcX53y3r5uFyua7ETgbvNnqYN/Qv+qIzNqZFty18bByGhWW8Nx0brjgRGx8TtjxeR7RVFYzX8T/+ocNGHLy22LNPbzY2cEnUb4Yr5ZoyepoB62lsP3X9CvCciZp5vF7q0Uz7qphGxm+R9/K20T2I2DCUs1OsKVgos/MSx0vLIPIIUbD+ccuDsNytuxwT9P05DGJ+wEX7l6PVal0ZPVOFZQqen/AbnkeY3MLtkeJu86nkc+SbiY2Yr5ROiS06DUbbQtM2fu13t6/DFtg5duHlXAfQwuyfj9YaTSX2vmlL14XiZoJNMPo5f5t8qpljI3vXCzZikNPtvRF9wjLpyNSrYbz+L/dvxFg3TJn/Z3mBcxXIqId/FIN72OPv32IbmhXFO39w7YCNEaLV55vBr2vLcphrbFg7NJ5uQ5IsDA/cSYyfufXBLbA4YetYpNecY2xEN5IgQ+Pvx8q1mhL/4EYbqTZzV6JbeFBlL22wtu2+55/ld3sZKCyHhuvlJJfuu7LpomTpcL9h44f6DU0Xwp/Wx25ZxgM/+MOUaYFMoDuXkAnna7j4AY/d527vRVmazmX0PTh+wtePFgGbD23ASMXBfTPUr4BvZyaklWNjhLHh+PovxMZTM2kLC5cTkqE5Xlst+6lLrl6LnQt3ETbFfao3Hxui03x7JF8nssAHXrNh71CyVs5XWfRjLMZn0wXiofPE1U7Um+gIQROJ51xYrlIdmA2iTMvJ2kzfobJ1UA9X/3FtOZHjpo4AglX86BVfewZrqi6XlcXA1z4sOwf1dfmAfIg9fgj0q+QNvnZxtdxURj72BoZDEbqM1/7AQNsnv2/Bxzd9zJAZNC8U9LGAz2wfCWPj8VbExstXxAZxdTMFm0UZNohOR165DjYmbjk3v5j40S9c/ZK9AU6Emq5+1gUb7kfEzLKY2dgKyIzGBm5osL6yuFZpKsMfXW9q3t1EIjYcLyW8NU2TPxtkWqw9KEtjB2xMv10JX1EoTSgGRwe/sicoMKH6IE9UoGID3I6jWth+4sLPPGHCGYNgkJDygQnRwNF0hv/g35kmq6cTBdaerxxo1pvK0MfXg+du2xaxEWmyQqwNHsX4phm0A1ltBKKiOC+NL4cmiB7+zmMjKwX+tfFmEyN9zblfvAfb0wadSaNoZoI7Y0jOczLpvJjCn9IswXf3l+LjRIYeOn8LNl2LBjMiMqWAL1vEJswLmiqakwFrvE8hlvF5h+vMliZDRaBPgo1JyzJ03cb3rj77Pmxjc8pC/rWaW4cNm9o5rSFgI5BmwgyIr0xWG3Vl8PyNRBLQOR5xBIlF+BQxBPt/cmu3YS7K+BsCb4bYUDrM8BEiyo5QxXxMGGx0osrgx95/xJ/WO5sUU+yFmlE0UFZ0GtPcGH5iqys2cEr48kQW/HJ8ar3aAvs0S6gCCuHJ84olOPib1TXpt/DKPYeNcEbMl90l5bHpufyC8kLnhFgsEDMH+/Q5Ruwm7FHYT5137K+3YDRtWvR+bSpjRvWHaFmAkZV95iCEQnKaKJODKIA/k8oS/WbJJZtdjykiNnwdaT0oDww6CnKSNs9DGk80u2ApR3AVhICNK7nMEBuJnzfT+fX9wMmwMZCzlQVdhCiaT3/k6Fs2GGCyDcf6XY53x4ajLGyHxuiB9IhFF2xsG1+aL1UJNpdvdI6Ldxit+RDSe3z2BBxz3vtnHSxONg7j6DHX01/8X/fHRjQDJOcPjzlvCxWKY3reTJiG6NgnWNjQ8CMfOOP2FnuvJ62X5HYOUdaRn9noFJj0Xv28dNBVrkiXawVl6WffgDP1M8DG54Nfbyk23q8v3nXFxosvYsD2YnkdBWxQR2y4/CBMYrhH2sL4idNX/mzKOQJM6ffL74SN2KVmgY3JYoPgqN+V+Vq1rAxd+KpziqBnbFyAON6YJm2PDDbOE6VBsrYoYiNg6oMa7KYyUzlfSecTJzUYLPbMFzOYGCgNcB3CtIWnnj4585UWmXaYfufXoTOPkbzR9BjEtAiGtS8Ua9W6Mvypl52lvBnag7F5hTiAzB4z49OH5y0xi/DX4JnDBoWxEdPRmODugEw6D62qX7LOtrzjNzPgeJgjWxfA9YP5mUK11lAGznvJQFYHbKIo4v+SY4M6+JQIUvG8ZHMT6x6OKZYdpqobNipuE+H5+VP6L3wDE6CswIvqvwkbi4hHF5XrjZqy6P+84vgbnhk2jLYf6DlB6iAn3j5yJtgE8owQP0yWPzP4ry0ZNmbobwiaRSB56tTYBS9guIyA9UEc1K8LO7cGGzF/547KC2rNRlVZdME6Ql7EWqSsTCqvy6mT8MJ9wdgc8clkow5bLiuidW4zfkE+fUJ+QrtxA0aa9sb7F168DuO2amJVLCKYpwU+sLI1E6GbzC3Go/n7WoVFdM/zKrV6VVl8yauGPiNsZGUL5i0hnjF7BsKXSGxsTzGxmKWTnrBh6GPzC/Qli8sJrmf56JIr18KtEZbp+5DwNRGLX7qR8pblxyyw4ei2bMKjD+fIhKP0X7DONGHbU7QxYnhh8udIUHgjlQR6tp0+B+eM3XcS2yWH91QLCvZnWMoD7kbZQAXIBOmc/BAK7YsxdQLzQKJjIpVoEJfEDn1Co3T456RFI4qIEPCFLz8qXufvIGIaGJ+cqlSayuLPvmGCfhPy1cDUQ8QGycowRGyEWYD9ZbGhrwP9JqiDDBvEQxOJjfcYiQ2exJMt8B2Gv1c+/lHDCmHT9SYIvty5wqaNSZM5MVktNZSFl20wpesCTD1MsT36wzoT2F1RN63LXppP8J4pIlyQQK+IaBBNxEYerFA8H5uWrZOpfwr/z24r71c3+VHouTWjW9ZzHGg9VWzb5qlZ6DfzL34NLAnDsi5bDzYPPWSFyuctvAzZ2YjY0Hi9YiPm06m6ndIhe8q5Utfa9zRwjIhpFOH4wL8s+PUEh2UfqJUb48rCi14D33OdsWGplAmxYgkQxLVKSf4sw2aNTSQjLUuajgYN23A/r3nA/neY4KuIRo5YMv8XBK9IsNX/YKMy3lAWXbrR1nTJkg2NHcWTqPy5ogw+jQybmY5pURmGaemMDXhE1DE+a8FfNAyO1rmqMeV2ZemcBbdMsIizVhfrzarSd9FG7Nl1OswM+Z6ioZts6DZTviQkrF1y+XliPWUC/S7KwAGPXLqQHOoo+qJ5q2vY0m4u/GK9jjdjg1ma9ko2O9eXq7dElo6KF52TW7YBV+Gekhtv1JSl572G4RRbaP+Dxt46bALbDtGGl2Ij2tN0w8bHqBs2XRR6W8Uafqn51VexCW4K1WABwutvZjdeMvWeQ2xsuAx+dWG82VBG3rcZLrIyqDrN+UWGIMorAafd062CbGtBHyTveCRM348Fc68BLyOYwjtWmWXf0yzFcsW8+FRBy9Bs3AIrNAR3zh107quiDOzt3/D7UpaYr+TMRsRvt3Ri/Q2LzIIfyi+rN5SlH27pCFy7+NiEsAg9ey88xR1xPDI9j4pR2ATMNrcSGzZDSV58qmDZz56E2yLhwgjcPvKqDaG7U6lQEpQv0ifncTQWARN6wcZx4PPhTLVWVQbP0Z27VwPGeMM/EjJleSew198v8bERp2wm616xYT+xZSI2BPZBHbCxuHzgHnWwC8SGcdWHNqMpWfnItSIIstmKIPCra7BgrfOcXJnMNyPn6LrmWxgwefDQRMtpPNf8mYHPw2S/bx02YrlhOwf6PVwCPKmaZTo366Kv7PWGqYfOcCCnS1KjhZlD0+t6WlSwyfRnf6rcINgMnGMg1TDDu0lR2MgD5bofl+cMCr6L2ETzPYxhGEv+jpMwEuGaqJaqYdTS9M+seMMwcbjfuPAYbn/7N2BjkSH3vPJEraL0fdyyeU1YqE9g/yUnxf03GK6sSGwEJplzgE1Qrhn+Tp/46sEJTntKxy9lX4Q7JHVTCIj6t3WffGvZiPp3DbL7cDvGByuYj+TqYGfzEbpF7hLvy2sCwSHeuW2DFipg401gDNOoA+qesfESh/SjoA5euRIM+Scne3/dAS5tV0288fyXwe06wqIM7AVq0OFPxH65QvzuZztYdKLjB4EU/ZFspT6uDJ3lXG+NGBnXbTdcdNF6g+oZJlOmVzHbLTeEjTXX2LC8ZOQwOTbB6jomQmobb/rK4+DE1URqCBtmBnXrzY9t3bCh8lev53Ak2Fj43EKtOq4Mn4+nDAtcdnLna9hzLW6g/o9pyd1kR/EZsd3Mfe/bnQXcCO6OZ9oKlx+fL3JdC/snu8PngoL4bvlwDSA2fnIz1X1FOnVvZdHwlyD4etI3BgoQkNVb9p7lm3dRpc8Hd9iEM+zIwFeN7NSsK6mPYSK4mLoZnEuRY8PtNbEbtQL0cmzo2gz/nt9vpfGYUsWKhsph+watc2dsEN4yrf/2OhyK4T0E2KCO2AhNbWuwYVK56jy+anjn8YaSPsNx4Mvece3zxq+j8MT9xf1K2Bl1HbZU4jJZns8Mm+A9/ZP1k8CELTZufwJTaxomP/dJ9zGhc6pYbjAkdyBPHoR+5oygzFf4P9yGjL80sny8roydRL63mfE6ChvuoUMI10VaLwk27G/QZqPHZZZ7MmxksoOJYHZt2XpbpJc+B/0FmV2wcR7DdPUWBLL9YCET+s3ERF2Jn2rBGpPFtEJJJxHonwk2IuJRufGtYPbYsHRz2Hj5qGS2cVcCu2ATcFBSarA9FKart4BCMPsF6NYXB8aXNZXE2Zh0fczKVXJsLOEsBvO9CzaBBXVnbAwmBy7/qNpJczW7YAPeqeHuQsRCwKTj99aj+02UbVTHwLYFkxdGLNOXCDXjc0vHx8eVzPth6LVFEvl9S0mVKXqhKoTbOa2yiJ14LodhzSywEWV5r1kbYqqWhZGhGbakvzmP7HuYuWX6j1dPLnFU/xb3PAJZHSilsmogDyBwbPCZJcuqdaXwHqSacOuCWGc5NuE9sO72WQ7LZdgIV17QeF6+nEAQln+8W4SsSGzcVfIQNha4umhZ7P2AHN0+Nh7XIrFx+Mico5k9NgH9Tgu11fYl/cvLDaVwOpHRDBNZbBuU7isI5/WDlhWOH6Ah81NA3wcnBNj8Av8EfHw2bzb/4D1PB9sjRRlY9t4vjxsSOJ9azh9ieVH8EgPfy2X7Yu6zRlrT5ssHqpmsUjiLIGNQ78ZBpw6FsL1ZNE3BIOaX6WdK34vY0HKpnZoYn82bzT94z9PTDYPo971hE1VuVOgBG1pxa+qKkUa+oOQ/CG6yOc90iJkNxbqE90mi6HAZSN8IPDNMRtflJzExfz4fQYIIjVjheN1olaRzCA699yoy0/xYeoTfcAQEQ66BJr840qxWlNRZtkZGNdHyPmhvUWXQIBtn+TwkJCAprdJU4hsOmy6SwuywCdfHeeP+dJ1fOtEj/IpRDGdllOhfmy4bmmgS/eZMCxwPIjvEIY8EsY69YsPWVE4p4p86crxjPrPCICq8Wdi4sTlaw60OVlYJPhsuHdqpWVPi7wHXD4bO0hTCwnlmsOuFBrcCERjJ/bVF8zlq/1Fyt9jWBl+MEsLWjmletp2woZIwev2C/uW1Cuie4MzVsLj2gkKLxPS9Lx11ajcQh66OURdU9Bu7asbGZ1+zNMvis+9p6CbDdluzFysQ3jtgipXkL76XBZaXoo6C3Fdw96r+6qcWNmplJfNBrJvsfMPsCQmDjdPpQtjI5iWWV7bN7/pFjYGiHtCt7sJeWM/YRO11CUw0umFD6z1n2DgcN3SiGRvrL1hYq1eU7IfhDkmEGJnOTYGEEPjOAopsfzSh9lzIW2UN+Qlg9BWL8RMV7X/aDaKeE5IbPd3R97cm+HeL5o/8OxVgo/YYuuXTXZam9XXjhX/doJmGtuHqwWW1kpL+sGdCj7ph46HsuOBkupRusLxl7pvxXrD6yoywQb1igzxs0NZjY4bt4nrNZ2uxobF0hLD2rZFGlWDzEYTpgOVEisLGBYi2Z78w6irBDDRJltfBs+mSYJnevgobpDXxUnTiT1BC57x6CTQhc9xuzuQL08+yl1hkIPvuaL1aVlIfMyk27peO2CCvfRpeo2WWxKT8ieBXL/zs3g7DtZ4Lfrq9fOtwjsq5lxxtUzMmrxsab1SV5DkWZk4D8q1enr9LNsWGxozApsO5mq1v62x+7O/W5eWuYM9VfmzOveRGlE/11S/0LR+vKMlPWNigFAU9OSIX5l4cTkzzy+6CDcPD/6XY0FFA6td6a7PuJTfwc/vaZQuWNStK/Dwb6/4CZwdsAj1DXobFfHD/QCGewa/bKnk/Z076kP7Bj2eh7+7DjPWNzt99Qrti031vRJI3CuJFyfDkBd581eIJgk0MsPH1bn5vS0qLuKfEfPdrggSMOWz8fZX/bdgEY9m/Axuqddmmbk9/bWBZo6YkP21hMr9bAjd5O7HokroHbujyFVpDHOv8FeVArwlbqlp2WDYIy7JymTwsu7oUce8tzv+0R6+8nOjyxXKivkfwj/SUN77S3yw3lNj5cE+hEcwLXNrIEWxrsZHPQ358txFzjIgqbrbY0Ij++zC9SJa+e/l8ObPAxt509dJmtaGMXGhZjEegIHSwwWNo7x7CcXnb8fDaovuFDo9+KgmNEeX1QlZQkJxcFOVHYa5CVF0sHeGpq4cm6uNK7GJn4z0cd66x8SqJRHlOMr+FvrL59FJmL0Fcz/L6tN9wovwozFWI7jcGbn95ZLxJsLnU6V38yqX3N5ePGDrmLwnhEsIygxPv34WN7YxzTKee2/JkQZa/peu2esXoeKOpDF9ms9IDywv237nEJhgmmKzYPQSWKUL+3cubwVEXsdvw2MxxW+hKAA26bqmfHW02GsrgFdgMDvkjQd5mZEkZrbOh3UvBrvCH45ie1CSpjPgqSvbuul/jlcztiZjyesryiy6fL6eTrC0thzSP9kWjzWZdGfwytuDyCx8DNk+ZnwGBVbPEJuhFYXNyvyuFuoDM9ny22HiVEfZf/hdgQ1pm6/wRwGbgqwYZ4kznYCHPBy41v68C7wy31ODMQrf9lkiZEnl6RefhqKtsSqsWPDvNq4d8uHK9c2I9y8b8b3Rblcn6SNSvyK9ma3jqnNHl9Yoy9B9wg7EV5eNBgg2SYxPuU53rxtBIsemy+yHjhTkX2HDl0jP4nekP83SW2ITo0Qk2rU/EllWKytJvY8MExxxi94oqy8kTZG63nJDON9sgG9k6zcniuR4Rm9mW6/mu6MBjeRFy2aVDuREMMywda+fGxqslpe96x65TFlOemHLKvYOE58Vs8An0Hlk5nbARnrnsZh+cttzB6eDcSW4R/CXYoPPijfGa0vcdmzwZcH2ECFAnTjsjwdxgEzHHdsOGF7X/ddiI5W5FSRG5INs6d6w+UVf6v0V6kQEX8s0EG8uVOecSG5Gp3bEx5gQbMUG3MU12nynNaoaFS/OBhT37E4l6o0rmGzjjgQx/EZJPKpERvW8UmyiZsKt+IalYJ46E09OZz6OWJc80u+4h8LpC8J3KAtGyr1tumJ7OHh4k9XYyCtFD/rM/lqg3a8rQ9UbLkYBFbOj5lmgezzk2HXudHBtjLrDhyqUydGdsjK3GxorExjbsjybqy5rK0p+oYJ9m6bruaih00SJ8TsYR5SLXtmX+nX1q/LYZbZfFlueW5qSR6TG0j0sXaMLnZ9hRkeqlUedwvDVOnRkrI2TpaBQ6B1oi15q53AyMzko16zspAz9qgyZqaeK9l7JzMojJW8ITpxR5XaLrKM4r9CxsJDZ+neQaUXdskKdPdcDG+BdjwwaLzP3vS43Xmkr/jVMEG90/HMX7oGPOybATpAyfKMy6CQciNm4+9F9pfOefqP2VEBkBAN4jXy7/PozNXAfEtR0J0ywDW2ekx8ebSt8PpsiT7lSTa0k8l0L594xNqGhh3A2XGfTOaMk5en8l/JKPJ5QVwqa7nDZXIYJjBBv71HQTfBD/cJq0P82kU5zsdGVPuc4WGzEPr1WZdN6VxnHiITlxIaLDseT0u/96vkz+vdicmG6UK8qOP20ZsEdNoeHXbvhzL9Rz1WywmWFdKS4RDcNHphds5JnI30BCq+d2NpsQiC/8UOv/ZRsYH52u5cvKDr9QYVKhclgQn+oxHPnR/PAjyPvFzO4icc71u9gY4XidOSfKpmJ57GXo7PsobGZCdy8hkLTDI6rzHRs2PjJVKVaVhf+t6aZlhPge1mu8CXjm2Fgmiw2Vc8LzjvvepOf6I7CJ0lu4752x4dL+u7AJ/CNYfH7YsPBhyXKlrsz7tQpCGg70Bg+XQF9hJRvWP4D7y3UzM+Ax8nIK3fvncyGoKZ+OxmJbC43H7SPR/Ey6xyDTr4L8+XIZOplpzvMT14H3Yttk8uNQF8sRfUN6hVpiTcm0YuOD0/lSQVn0f6fBYRhGPjZeyYG+wmOD+MxQV2z8iDJsonwp9IANmh02UcGj0fCwiTwd3wEbsxM2snwQW1OTxifYHJguForKgh9PATYW9VwXuk9TxMYK8nPfuh8jxxgnpiHDRp7ER44pg60sfRSxiSqfpaNrBLhNaobY+O+7ESArTnzpnk/C1n6pcqmsLPzBtDN6GQwAHJQybFhSorBhJrxO/UZCM/1XhIavC59P79hEreshDxt3Euh9TJt9iMrJwuaKVL1eVwa+p1oaM4yERhMRm9AYJjz7JXB15znroyWlLlxyOIfo1FGhOzbumEbddPaS19YFSf3cOmH0jvT4RF1Z/G3dVk0TWUFlu2DjPltC9p2xCUzhmWRR+yD+W3FgR+EXs+VEZKSebHtl32exwMaVQ7stGU0x2ic9MUF0z2tVW7U8BQcGN4tjDksn29pDDT9Ymw/LvCIZbE5GOB1f80DG7YxNtz2I7tg4KQUtTx7Y71H7QN3oYSrllueB4wjNLjZ9X27ZbcczFMVGcp8mT5GXh/fbFZuAt0LdaD5iujcXG1F+4kJQkoSV8pKj9oFEesQaWCI2XizLwSY1vrymLP7StG7qpubHCfwi02efk5y+EvrlSmEpcqUP3XXk7AgdtmO96JIp7vv45TLxgG2sf2o+nZePn5/g+8v7m36n+UiXzGh9TfaUcRQ+lN6gviwKkekYvd7lK5+eNFaMd69ONKvK4puw3lbtAAy6f+LHRQI2iMVCAF8oi76zGF54rHHe21Z434fFBuIZujvQinehMm3NZH+7YUPz6YgNmj023QJPlQQbZGBrt+oywOZa2zQ0g7+mMCRbiv7LDOE3orFwL70HemjRNOnqjGTKD3hJL7IyRfEgAhtL5peNixeUImOcP98Iq75zFgLvIREkmLqFdimPN+tK/0Uqsn1n4j4zBWyC4YRBL8g7AhpBWPDTheKE0wQJuYzlcb2/+RKjsAkRFlG4PMLWhyDvSGxsY+dCrVFXhr+AVc22hXtWTHENXpxj+d9O2NCvIjZRPAi/DppGRFyREgkfTO6j9xum+c2Hpis2Jnh+2ilbLFeUkc9gXTP1YCoXiXQeLQEbwSrYSyGlw2+kzI/3zeikS9D3zPprFI6mFy+qX3HYMPl0wqaDt8mtDd2xsXbOFvIlZfRDcDZqOhjT4Ctr6SDu49Bn8b0/djEYUhoAA863ivdX4KcoYg3Fp4VPydeSH6vE737+fgbuj9URm7DvYjH0oL/I03HdNqxz2IDNLvlSqawkzsGtNjaDMY3O0CINUTQJcobEXs3tH1SG9nkujDHs/opvo+QyjEoD8G9kv/FeGOJ3P38OGxNFY2NuFTbiXoAkHWK5E9bVNcvatVhvNJTcB7Bu6LbJ6DGUSpNuETJ7B5wcH/wK+xJ8dcV07nPQM+mz6QJGSfSC4Y98bkk0heifTUIfI8JIzrAE9WJbIz9GW2yv5fOPqt/WvicjmN3aN7W8NKHkzsYG0i0GG6FiPDamHBtz5tjwz4xnT1Mox4OGHwlkvyH6OELEUYet1/8GbGjQycfJFcnlVYLNezEyDVEuk1iahM67RAyxoXGiS/BnLvrs/sh4zEIk+Q3Rx2ND/rMlHAkEBT9VaKybaZ22Jhikn2xcEWtWa0p2tQUba4aATVjzCmOF2L+R7O9egqQ9Q5DtB4X4xuITLlV819le2U/iBXaf6l+BjT/vWMjYcNBwuVJVsqdZph2BTaSAKTYt8eXM6iLw2yM1RLsgO4R/RYS2EpuQTPPmBl+2IDPj5nfGypWGkj3dxYZnuNSiJvro/dZhwzUDFIUNm60cm1BzEp4t20ThrWOuIMa/wL8amyAY5uTJqUal7o1p9NQJXfN3yTM8ecD/QbxvBDOIGo1NdxsiN1//by8aRy5iJhqzY78x+FThkdinw6sXpzFIZGeaR5QeM1fv2RI3nJScqJaV9Jk2sgybSkCs+013t4DHxpgzbAI9wM3XpFYiPut4/niZc1pVGBtmP0iGDbuXF2DDgK7/27ChpVi2pb987EizWVKKpyGieSLs31Mo6O8W37ZAn2CUeRTs31C7Ll5P4vZlTNZWiT2LweYv0hr1HCDi54/YWkfKsOILLn/3h3ZTZPJnTLwGYvVCb69BTKeRNy+ekFxGsCmciWA1zQzOf/HYMP3d/cMQwKNoMvf7eX+4ZUZhg1hmSGh8s7DpzKMQNqYEm57a0szKDdLppPM+f3xi+bKaUjwbWzp4TWFrjJhf1l6NPgdjnJvGYugWhxEmX3H9gCadZQiNWCFJbWa5BVSx2ITyn132PQfDQvpzJ4052Jxl2851BGECglGcD/DNYs+8+y2p8wznpBPa2dZUlS/Pax+9nc6wohsQxSYK+1kS23MAD4gvvie1fLyq5E+D62/0AILAUluOjUcljYCc2csyZ3wygpYx81EgyIHDxqKzXTiWDMVOWf47sbGRbr38keREo6IUTjWwCdcU8tggf5hiRgqujlaAjcNdT96xaCW60UAHcCfdrHZLZodNRxnWO2HENE7Ef46yFJ7DoKnWS58Yq1WLSv49JshpNocNK4lxgxUK1t3oHhWdQhhQ6Hcz6BcRvCHxbPYOxah4kmdKlqgj+nMgM3vz2IjWSkzw9DsWGzF/Kgd0p6+3ENq30nX7n+eM1soFJXU2kadNZGlBXNfeIugXPO98bGyRds/jgPNadv5eQgsYzf+LsfHIlPdU/4QHV39TwKYnensNoXTItJ/7+DDcTZQ6Aw7jGBqm9DOV8bZvKCfE2gvVQr7gxfEj+HUpEX/5/MN7DTQvZg+D3aILzQGuvhzt58yP59nhySrBZhlFZ5TMHF2ey9Ju9SfqjPHiebEmwSZ9lon1Ttj4oxkjGIj0CDxy/uwNm/D5GzE/Hxs0A2wYlnXm1b8QGzfTrueETCIBv/zp+MR4Q0l/xCbYwO6aUE9uOkR8YHkm8jL4I7jnJlS+E63zrMpm5wfD78jysk2er13y7wmbuQpRfAgFAtfrl4wtG68p6fOwrZveskAENqHAfhHLpn1OFoentfc6sSX3ik238Z+iECrM/PdgQ+mF5rzhstEJIqelLsA2HKkP3Y0g6y8iLpHfItYkw9TOlAmIO88my5+W3xUb5l+OJPPfjI2BjMkrR8ZLeSVxsSMohff3+MYacEH4FsImNPFE0hV1/obSKhnzrB6x6Zm30f0mWH+fm9AzUchC2teGx4tFZewSZ03YNNh6hhketj1i/+ajup/pGgp9EZapnSSSMx70mQeH6k8mv5ERBgLxCzdRsrz7rTs20Xsc4fy6fZfzQUiPbGR9fRj8dcYvIZqKYdiR2LClUm51wobVC1j/0nJsZOdvxNKE792xYTbUAz8GIV4Idnhsxf4d2Pj0Emzsbw42iSww+lndNkFKY/0JCLznBpjw/gxt/zw3XYkxGAVFGrr9CuziZQ1KgcXcI+o+WmJ8Px9P9qbNK2TX5i24G55BnHjeJ4o+8bv4Pvq7SyHrQcihX0c2/jKR03ZWhr6AMJwq8M6tWKG2KOMV00t8VVMkzB8Mu2Ajfx/2bSzFht238SrXMzYezT4d7jPhAsj+mho+7yOnO4pP3b972DDc9rG5Mj5Rn1CGv2hCv3H8ICKDsQeIyl7ynXnDYCDQ0GuIsoOTYyPmboXii4EZlkPjmdNtgH96a4rm0jvlMw20FiiYdd31JAtfHms2msrIleCLwvSwYexbo/IS5wn6Jipd4LelG5X0785xWGwQ/w1xbWOm2Pjeh2F8a0/TWJ3o3rrAYCP0cHxJrNZsKgNXwwXTFjIpNt3yerOxkVEri8fuTDp/WK5kKM+TpScoRMjdNP2FaNJcO+QxN0HeImHUxOfHwAdx/39g8Nep++B0zApF+C0LN2X/S7cahvPj9R5+bUyOofvrYkPjzxQby8PG+yA97zO3gcndYhqZhQz8ybE6nCm8DuyfLN037Azn4CQO+TzlZUDkaUgitAH36BtRhgznh7iMRN9JQd4GJ/fTKIHULPLeEx68eD4rKD3ua522QBG+XmVn8X3096BFcXMnkTzxJxLgE7L/K7qqG56rITk2yJd/3K5FGxZbpwhu9ICNmJ84ZkZjQy3oaJ34+LPDxjmVDTOw54nRjKRb5NOssWHeu42UYHNOqtmok/lmozOS+Tz0d/6YNulwy/vVGYNCcc3dkQmZczFBLpysLLXvYrnJ4+G+YfwccHNK0HbceJLyenqmo4rnr9MvJ3RuJ0Q3T30UHZL43IDt14vI0PaH45VaTen7xhQRoJ1NTDdGFDb0TbBfTWlgsQvK6IANuzHUIza+Rxz6yI6IHDZi0+0dG+Q4sxGxCcYdeXqR+hlhI9GxCTbY+uBYpVhRFn5nGm5itXyWs/ZoTP39F1aQsRn6ztxFyR614uPRZ5Fspkdw2PhzexA1Ytzyy4liSIeAqDTkYcPk5cgF3dNvndjgk20g23rfWKVQVhZ/cwqENKY7oGB1wH/DcdWMxgZx70Jl83EiqRPedq4PO3+w5XRgQ2Re7noNj43pduOOOsBsA0tngA0pb3WiWqopS6/bYjv768xXSprAdxa96NKYdCE6vK4k/MooDacU86HvwmuGs8bGQBJs3iRY/PxDz1Dkyaka+Lz/6ma6zuHGtJheIYHGNDpVnPO26WbBlstjIu7fME/ceyYezYTxMS6Rj2bdb+TYuDXrln42GMqwgTf2CRlYs1l03WYTbvDQGJkuAhuTEuk8hNbOzeCZiy+RHRm7dsFTjoxmNx5NQJko1osrh/kUtcYve0ZmMN8E2PMlRcvQ7pdusjZXKxk25Acfm5uo14ks0HKMBfRu2FASbM+4MFp37IqNEWBj9IhN4K8tql5RPJnRMzLC2Aj98F+AjYmPyS+rVZQFN7QBGwuxvq2QpA+LnGP9n7HPNJ5zn04gI4byC8vi7mN4H4ZPLb4XZVU+P4sa4XfVe9yXhiHWh/FbxaQLepV3qktok77vio77UjI+E7UX43fmx2tVZcdvTLpXBIv33IhBxAYJ2LCp6KjD6HSS/Pg6ClCFztOIdCAun6j7bGaKDZo5Nkh4y06NZritsPWQsYYQgK1VuWa9qcy/ZpNLQOgOIi+LMF+Cf/34DFNM5h3D7VAQJwYeiWC9UkwtvELse1l1uQw7BKbhc1mJWYotBgnYcHzpVF4kNgibh6fr9WXK/G9Ngqs7g5ldKe95GtgvbOF8VfhWJf4to09SRyTLJ5wmvCewVdgwzX0m2HgvJfdudwEn4jt5h42VyVptQpl3k25qBjJDeQotgUPNHSjl2Igl9oqN/8Tsw0SlpRR0mmv9uO7PjLExxapx8ULYhLrdrLGB2yIOTVSJfrPdT5GpGia3F81n3xEb5I/z/AIXT0HEqBaqdTAshrCJwnvusPFJmjk2PH/44b5TkdLvhgXYVGp1ZbsbVeSt2UhoEgJLSXBOB56NwGgXhdtQx9bP7Q1E0R2NdzcbJYpNN1nay9iX1X3ZmVaXo4SRkdmGQv9kWNBBppZzBhkYrUxWqjVlm29O/v/arjTIjqoKvyrNQlaSySQz87Zebq/vzWTGmIQAikKhYBKQsih/I2ppiSXqDxWXokoBEVyIMQMBJYZdMUAMJoUsmQBZIAtKRE1ZlpRLWcQQCOR139ub59zb3a+733szEym7pua9133vued83znn9nLvbe787fUopstN4PlduOnIuyxXt6BZDrO4VJA97PvdclcqMSjcke6CxZlxw86YGy9zPNf+FNwUr5vS/bhi2rqaoZulGbeeohGjYo6H0ErUyPORO1f2sr+Tc+V2OZZ06Amw+f2ZdnLPGDKrSuR5aCPZuT+ztnBGn86Im+bYpXjERHb+Q2JHRk7u+VMvub30b+OSxzPR2Q1afnShqiojpZlb8FURAet4rjklN/HRZJxXWi72o05ueufoOL5y+/O2dbsWTmu32/XSPV6+3Blw403Jjf//5MaLWBRdqNt2szTrnsihQRo1nVsWy+w+AWhGdq7pLnHj5d/HWeQm7+vZdrubXeAmyOjTC6apN3z/DQ/u9v3Voh3vQHq2/iTc+KF/oTk22ijNvTWkeFOgY6zGtLjpkN1+ntJhk4AwzOnZtaUiNz1s9LIlO2X8T5vgJrMKYyc30916rds5JTch+PBFxthIozT/G1ja9c6Ym+zetuzOPrioWZHftqS81GIbvRgsWPbO2MnETdpyVzum3qbLTdpOojm+cO0SMty0S2d9PXJpyDoXR+vFTfJdtJDb16ZkEpvOnJu8asVSOVfIjPOaFLheW6a/SXUt2PFOn7RNxU3oMi9ar1rDVmn+l4GbCAdBpbbj/25jb8X+5Fvn85q0fLZi/t5eAeOs/F7nAknP1oub5Gt6By4H6dT37IvPCDwvGdyZ5yYrJzkfmExuV/n+1NxEwER0mWQ07NKyqz3qR04buqm4Ebqx3Hs3O3CfhJus3jluepxDT65P+jWjT9uHsthMlxv8R1nmNkdSrC3H+39yEzoeC9fWdGO4NPQZnNPghh39TfFcmj+O8bJjPmJQCuWK99gT7DL1uJ3FOCleJ+WZyrfDy4sfHc8/O+YHxUKT99oUt6RfoEnEdPhPG+Hs7zwOmeu71K5sucLq8F722W/7OOrquX4rumq+rS0vDXwxxOUGwg6du2OebaEHN176u+0nhXpB24YOib24aYudnJuO375w0uJct6z0mNMe8rpx4/fkxjsDbjIapEs1MTekwI1lDZcGvxZCUvPC/Atwem7tLNbLVtFwqmOyhl0HA16ha5oGN12O5fGdZEvk9KwbE18cYNJFUL6n7dJQz/oZEDNb/pIPMhoNrl7UbAyXql+JODeuN8WWoJeNl/zzxmLpuFzOj9qad8cn/719tBdv+frZrTC2g/Wqm5MytdhUk17cTEZO1p5iM8n9tdAPXOfq/jFrpFS9NvSZT4Mp42a63ORR7spNBwyT4zY5N9nWsscy3EyjDVGueHAyhHtxM9k6cvl6WVwz90b9gJ66eknDaJTKn8Me3u19fdPWpIiGJ/qubvYEuec58be8XV76bP4MuClIyWrTDbnsrm4PnQtyvLQXSCbkdkU4e2e9FzfdbzRlFEMEGJ+10B5/J9SEM85Tn14k20apeg2WY0EHN6IoK+xvL3KbjY1suWw2zhVpf0luSKdTGKfDTTZLx4Vzc9mLGGSxYu0LlkmusdsKMRaT43d7lpCxwe927z8ZK5Q/XtQxyI0Fixe2FyXDU9cMEFwT8lp8BTvrzGlFzJkYWUen5KZbns+dQ7NkqgJrjziamptsO5Nxkx/FHi+WFl9Tdvpazl42fW5Yb26S9efOiJvUSYOA0eCNLymjy0dK5LoQ76WF/PyeUdcF+Cn89FyK8x2YR10WV+Vo0KQNKiZxBi4TTbsuy3YqYvWizJR4bjyllH964hyUUuY7DvWCMIxXdk+HpuHsJD6fm89bxvYDPoYO1PH5o0A+CxL+UfHSI+5cYZC+ZInRWB0PryNd14/dgbo0xh9U4dc1/D2AIrPwr/xN7NiQywvgnWDqZa89uTr8faO4Uil+hnxAZYAfQp+4n8NJ1wzRZB6cDTPEXYADRfFDrOsXJMmMz54HFVznC5UxOE/TbopcF+o4MakhEg8/W1w28EIZH03gu0KZ0EGd44eRHDIc7QY6ROL9RkE8ZDBEDJighCPigCyoHjku5eUT3KLI53jxyePgCXCcz6XHsYf4r+Vy5wqR+iCMoigM4lFn6ThuEO+0Am6Y0xLYIAzobbhSgIsPkyLeKNSP11EQx9FZQHOgI0iim8YbNk6BIH4jgO9HEqKoxckNIlcUc8NA+BzoiZJZktZo3GFxSvE7tA/mh5Q7m5c8w0vGV6bzhoAA57UvDtjDIyX1B1HkMIdCWwA6kOZQ8AZom3LXYX6sJQs5Z9SNOAnU5QoxHjdhFDDnbYeB33jxDDg4S4e9aectEgaa6mB9zgAmGpDdcgSL3JHBdjCA+594Vw32jMi+S3GyA36CVzk0nvfHAHnhhhFcCXiodhAjiwGFxVjEL3QpTTBMPgPh5ugNDC0WiYzvDwI/nXfnUwEeH2uMBqB3+LycWPlTjF+Nonh4EM9PqQ7cXXkIM3Q8+O6IEEROQv4MNckncdoCGnz/teuXmsCN9HUncCOvnZCwFHUcF38woRu/Y57EAxXBkg7SDT2n5aBL+rTlpDO/MXhZoiRiz6+fAI6Qx42IQZ7MhaaURWgw+ilfMYy3wsHn3g+FKU9S0Jy4E8kznPA8QBf0DXnM4svKhNCkT6BIpUCMW4CuwOOfMnRGl4chXI2LE04RwvCfJx8sz/fQ+D0FYL/j0tQuymIGQI7wFpr06UEYm0Y9nqzAmTGrhUEy/dqNA88XPgKSISMEQYSov3HLgkajWSI/CqK3wMNaYCC0CrqKTC4Qdk+fdhh2Jdx/cw8juCSwSSDN2GmHogMm84t8D/0RqItCkf4C0WkxP/FLn6d3XOLdabl+2HIharBxZANnB/N3SSe+yG3GRO8jwYgq4sFSL2X8wQv+bMWB6DLRpcSpl8cfdhaiN+CdDfYs7G0H8x4ui0mR5JZwfd6HYz50Ie6w3SAhJEkDiev5oidOIiWg3Pk5wRx+0bUyNNF3hKfxIAjFeznj1VvDQOR6fGPxade5bd4Ks1Gybz4OHnsacgLD5BQBcQwyg4eKQ6SCZpBmALVAEOvHa3XzBCfiVJwqQL8RQmgHFGVA1OB/cHLh33gQOwqQF8WPFSku1cJEKTjoUySGaxBi89B3Qrs+rxfxNMK/QbfGEx/vd3ye/0Ox+Zi8IJsHUZx0Av4JisfnGcnTLigrJIIq0Jmgorgj7tHFeQaq6HI2wdkcHL7nR8mGgjDrip4PVERrY3QC4bPx2RDfGYlTjhD6DEwtfiSUxnZDHjFcJj5Pi0LeC7oRi9767lkErj2tKzY/efDQ7v17d+547NHtO3bs2Lzxxxt/dPMNN17/rW9ef9Ot37/lplu+d8O3b7jx2zffetv4nT+7e8uWrfc9tG374zsnnn7yqd0TExMv7n1qx2O7nju8f/ejP//pvQ89NH7H5vENG8bv2nL7xk2bNtz24w0//P4PNvxkfPz28fE7t9x3//3bH9/1xFPPTOzZ98K+Z/ceOnLw8JHfHz16cGLXxJO/fuDuu+/9xR2bNt25+ScbN91+x6aNt9+1eeOGjeM/3Xr/A/dve/iRx3f+ZtfTe5/fe+DQSy8dOXzohf179794aP/+fc9NPP3Ersef2fnozm1bHtgG2y8fvHfrvVt/vvWerT+7854HH/7Vth1PPPnUM8/ue+HQ4SPH/nzsL3/75/HXT7xx8rV/n3jzzf/8/difjv355QNPPD2xZ/fuPc899sivHtm+Y/ujD//6txN79kxMPLt7z4FDBw8eOfLSy68c++urf3/99ZNvQQxE8ZlwePrk8eMnjv/rb3+E7ZU/HH35wP4D+/btff450BI0PPDC7w4dPvry71559R+v/vPkW2+ewv6WewieGfAzKJ5iWq3Tp06efPONE8dPnH777aNflW3dKslLhmbNXTx36eK+hbNnzJw1e/bivkFJrlRkvV6uEssyrGaDKIRI5aqkqkq9NjRU5tvgkgVzYZszY87ChXNmzpj17rPmzju7v29u37Ly0ECZNJebGlRtjAxbRCW6rim1oYGBZf19g4PLlvYtWrhw9pzZ7559dt+i+XNmz13Uv2Rx/wDUG6ypUh3qNhsjY8stc2TlqKbrht1oWLqhynJlad+y/oVz5i3u71uwaOG82TNnzVkwd/7Z/QOoU5MoK5r15tiKVatXr1wxtvo9y0ffu6Kpqaatq5rVUAloXxlYWl66YOa73jVj1qx582bNXNDfP6jYpqaPnj+68tzz1qx53wfOX7N6zfs/8P7zxtZcvO6ytZd8aNWKledfcO45a0aGG6ahEdUyiCJLtSroZTWGl4+Ojq684NK1F7/voosvWbv+sssvX7du/fr169atXXv5lVd+dO2lH7lgzepzV42e86GLzllxzipLUpqGXCnXNctavnLlivee98EPX7rusis+duXHP/mJqz51zbVf+Px1133nxs+uKquaXtIs2zZ1QnRFMxsjI01LIqZtW6algDGSJKt1lSjwQWrlcl0hulmTFKKBjnVJtYctgFKzbQOwH5BNU1UUUpYJUVTdqFRqsqrISl2GTVXlcrVehzoa/BGiGYaChXTdlGRi6AoxZc3UiGEa0AjBBmQZioMEaA+wgK+SrEhVSavLCjQDbmLYRIJ/uqGpqk7qkqZrUK6m1OuKKiu6LEn1Sl2uVWCfXK/KFUmVQVQd6oLT2FpdtzQFmtYAajgO6kGFuqTItXJV0dT6wFCtVq1WykDnYKVaV+Qq7KjUtapENAX8tKbqqqxqmirVwLA60FWT6uXBgYHBvr5yFT7BEweHKvWhfnDWoUq1Cv/Ky/qWDFRq5cGyRKqVSl2qVcrlSq0yBCWHIDyWDS7rn7+4f+lATTVkUrI1w7Qs0zT1xvKmoRkNAFIDsBAC2HSdgPbo94iAoRP4wbHTCTqjqWt1YppooWbamqKAAEDdsC0CfJsWOJph6AAkACQhplDTaliGjjvBRkkBaJB8RVcNU9NM4EeHlsyRMWAU2AMR4Cq2ZTfQAdCHwJlAJyKDkrJErIYOqhvgzBJWBGN0TQfPVg2gWcOfZsM2LZ0YFjqcqatN24BYVCoSaAraQEEDrAcT+Idlo8o2HJIJbxhqcGfQoH0s1LAaDQhhMMvCnyBLMwC/5uiIBZJ001YABTDFQAc0MdJAbSxnN9FuTVV0EKk3miYYZoLCgIOOLUH0guaACzobgTRhlYYAGg2r1MDRwalkIlXAJTRwJvRXCAvwK/gt12rg2dA8oFyXwfMQXBV8EPADiQRwArmKVEOsdESBALHgVLwUoDoASRHh5sLBeSH8VHBsgvGApEFsSbIGNQB4jAswh2A5IFbG+JWqFQntrBFSk3RTs00CAaGb6LoQljUIRwn8W5K58sQghqaAYboCnNqW0SAyRqRc19Ej4HNIImgBRIGG/qEi85AgZMzApqHWhqpQXMVwgHqaYaOaAJVBTEORAEDwUBUAIQg8kRUQAskA0ogE+6EeODPRLRMag72GpWuwX5YBEWCVQHxK4DgWqcmWjXABWkgh4GZbwyNAIrBs/hclibqDmOEfoAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 40" align="bottom" width="98" height="115" border= "1">


 1. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

BludYNZIY6ii1fh2Bsf2iP/nbihRgbyLNbJCKx0i8fZK3Cj1QCZGXArqijlQG0B7dbPMY6xfJ6AzB6fOd8KwFa7QjGdqzqX7VXtcpGfmKdRkexcl1b7d7a5a0EWCsf6xp5zsKwZdeJ+bhq9+oU+Wztcka+crmV42vmJ/dT63nMI5eZ3Q+w+2Avw02C+fjqV7/6xlOe8pRNJXNORjeMXHZLUPd2wCs+K0HdElpVu/TSR349W5nvFmktJpi+UCdRw931hLwdi3Y78ZDdBf5QQkLo7GakzWwUfO7cFfZ2Uq7XdfB/FHyfHXxHUC/v3m8Vj3sQWP57NNFW6VJmlJhvVJ+cqO94xzu23TpjdaE64VM2itDyaJpjM5Q1K01beF0QrBFfO7wvNuH1kD2N27I21wwgGv4eJKQhlZJsm8aIAK2VS6o68Ch4WuU1yqOVfnXV6eU9guKjPCr43+MxvpOR4IwadES7V/yPBECFUlbLbJXRm9Qzwq6lqu/lcea9jKxQLb/xjW9scxB16alPfeomyKLQy0iuhaRHfF5C+NmGe/Pu9avnN3Eexh+OkOUgtLhRgK2RHd+Tvh1RWCHlkHxkEh3ZFHZHIYojqDVRVnjsweIj6Agej6L/46VNUTBW5oZzeFTtJQ/Rhp4Cn/vc57bIqgCIN7zhDVtkVaM/Z0/+S1JrkZ4p9whEW+VpLDkIn1fklW4s8oWP2ubmwU4J6MxY2jScTnXRy7l3EXBGFJU9ZQY59Cg3agvF9NJXK3BrVenxmO1GPYQ0w2NlC2vlkxFRK98VxNaj3mSueDlyAWi1QYVKWrz0eGzZ9/xtVJfWWOql5V9EXHx3Z86YXdiFvGdAqmKLzbT5Co/n0lFjIM9V/tEeHL3ktMD9999/dcgfTwycZjktccJvg3OY+LbwMlIP4z8w13hI7nD2nGZbk+eSjXckZf4vzfMRag1U8ftoaO891FLtWoehW23cEohxYTtn3Lbeixsl/ENYvec979nUTP4mZhc7mKAMPf1zKB7rHHl+tMyxHvUABf9QwbGNfepTn7o6LeFBf4Ji/MRP/MSNExCNxqTxVCP55JnhQuJ2aUYSsWCZknq7atX3mE/+LZc7EgStwZo7vuWjA7XOGVZ1bU2amE/mpapni/ccisl0GSGO+GmVO6prlX+2/7TKzUg9tkuVd5VPboOYX2sBaj3vnfPtLWbVeKx4qfhU6MZ3jU3GJ3MO2zVow1DRUIw0G48b5b5qaQnVTndr7swIxmoM5N9656JblMdZdgWjHTB/sVmCluhupvNhCwFEAxpOw+NMRqPkBQ91Rl1/hvJg30O9svbk21rZV/MboaRR+pZqO8qn9ftIELTS9gSqz1bqNEOthWOGsuCcKWtP/jNltMZSq8wsyJhL7373u7eAi+TFLt3LXvayh51PzHWoFo7VOTJqk3PmwWhRWaHse4bfK0KfXU1VcxErIYA2YcYuCnooOwLRQIktjQTuasbY4TOOkZeEvSMEcmk6t8zWpNkjvFeE0wpf5widS9F1qFKz6n/LrNIi55Bha9hgI1Q0PlLMOyJi6ALVs9v1xkvk6dGudkbzAXJHrwsOmUfkBiG7fv7nf/5blwBzH53+ZTS2geHQ3WlsBJo3CLeotQqsPN9D1yE0R0hoNh9pz+p4acFyOwb/LOp7NFFL2BjhQZONARzQil70ohdtHv+gj2i7i3msIsU942Vmrp67YM6S5SqwkEVsjGAOgzwr7rGoze8MQcVOQIxfZsgQVxJIFdS7Ai5FqqaXmLyt1bSHeo7go5XPCsLMqsXegdQztJ6Tz+yk26PWx3cr/mdQa8VDlTbuNPbyGfVnJoM6Ovn4+9d//de3aBhEjb158+b2XLNOLGfGntiiqp+OGu+tMbB6NK6Vd+QXOyIbk2ySxLsX+E7bbSck7rvvvk1webEJL/CPl0FnIDdfRJ9vIbQRipltpGgXyAPq3AaaKfd206q9a686OdMfl1RXLoUcjuBnpm2rNCMbo07oLticu+Rs9K1bt64EmLt0sYwZAXTkPHgkmBcEVW4AsCFJO919991X7ad3BScCfuVXfuXGCR8NTqHHU/lAYH1ecN0g/Ei8PzOukNVq2RJI8ffWYFiJbOrzakC1nle8QNUOTGsntme4r3jObdMytlf592wm5h3bslo84jsVqm7xYxtUPI/QQaxHb+KP+qniPbbViMecd8W7z2baserTmVMxUUDJF/9+7Md+7CoqRgQKMY1l8Cz3n3zkkED59/i9Vc/RbnH8rYeQq7m0Mm+qsYSrGBokskj0apuBzDY1E9cMLxAwJAf/QGYgNSUkdM4FB3lAz0L3GWoNsvx8VUgcyeMlqSdAz11p9674vbaObZt5H5WXJ0YleEbqZS67tTBW/LWe70VHXnQryhgJpZkyRiryTJ3i71XZR86DanxEoY3AQkMEgXkSyTBlEP5nRBo54eeCHsqZJ9RKbWIINxzVcKjVlhZvbNlLMzaAPXmuPL8UtVDFKh9ZCPcG8MrAfKRQT2WafW8WLffyWrE99XiRRupg9T16EMQIEqtz5FKCJvNwXeMq+yN6yPxjH/vYle1eG+OXvvSlG695zWtunBBWxBs3fC0ZkJiQJCAzJN53fdd3XdnNWtSbVC1Yv0I9W0TlBNl6HvO7ro7ZI3BGatqIRpdpzFJLIJ8z8Vf6bAY55DEWtYmRmWNPfar0I4Hayj/an31/z/20Mwt6hURXx1acN5cEC6Iz1UlkEVflIYu8tV2+kWEb2OK2F4SZtyeLwNBRyYCIl7zglrLQboWpmWfn0N6VPtslZibEdQrBVZqt72qee80KLfvKXiQ9M8Er4dbiK5seRtRrv71jOtu8Ro7pM+WMUFqrfVrzoOLhyDlQjQ+FmagVWQTAIkotf8eo18gqzm2e/umf/mmbtOxg8gNCje8Qfh041Kpa6vh3hDCqVoRz7TszZbbg+4p9bNSZvYm8ks85NCM8ZnipEMxosq2oSEfY9HKZM4i3V9dVu9QMjcYEz7Jt+lJ0Du+9PPYitlZ6d3690IR7A7jdnSOWHmdCHn3hC1/YNlJO3J2HYU1BRsY0pm4ZxBEC2kWkEitYGV9XVZPZwVMN2NYAXLUfZRtVy/5l41btEd+dtWH0+Mx5VG3eWhRaJoHeItIatLHMWHZrIcr1Hak6rTpXbVDx7rEX/27xWPETn0VUF8dA1QZVe80sXPHMYa6j754DGEbzIv6Wf+8JqFYZvTmZy1zpD9Np3kJDZDeT6BkIsng6gA0A0p8QVITrRcX0mjmPM/GSt6e4KbDXYbY3SPe8nxvmXJSzimRm7S6zg3KG/2qwrJa5kn4FvYxQzUgozVCLn2rxOCrv6reZBTSTm2dOatWn1sRfob3tuUqjOXykVmUfujFinEW0RuUQ8oo2xfGfHc4Tl3GijyLE9E72hiaOWnB7kyikhwRalblUA/cG9iqtdsIl6jQryC5JLSR4ZL6RLqVm723LS7ZxBAHZV/NcuqRQaZVxFO8t8qC54xBZhLsYmiLfOfoF2MK/DDC2hQBCWHHgVUQmZOcWFG8fvnXrVrkCSlHAZdTQEnQzaGBGVcxlZvWvV1Yrj1le8rNzhGJUDS8pQI5K36IVlNdKfwRqXyHT50Pee/mpKF6CwxzbkMRDMeyPpAg4oCP7ddZ0sjIXeuMiquP4wyKTnv70p9/45Cc/eWVXRKBxkoJoGievsbJRvQWGl0nMToFU3Y4zSy0blIyvvt9b1fesGCM7S5U2p1+p054JGG01/l0J1l4d9qSvVPCZ83et33tIvkct3rPtcpWiPSuX5feqvVbGZEzvTdyoS6uL90xdLkW5j1tj4wityfSeY0Vb9IYm7yWhHTWP4Yd24sJRVMr/+q//2jLxogCeoZ/qROuqMmNbmpnULTW1JxzyhOit6itCJuc7Ehpx9Z4ZjK1gdT3eR/X3s+IlPp9Bfz1EXV3XFu0+vVW4JbSq/q7ascdjrtPsApT7D4o3hWcajbHqeat8A58SxgbzDvHLuLE8liVyy/m1+iOXUS2SvfHfWpjj7yvjsVVma4xV5ow8d2gPjP/Io69//etXx5lEtpzbBLWd0EMJ82MoWn7kJRKgjyLsOL95NPUmQNWorUHVU/9WoHFM30uXd6JmqLVSjdK0KPO5shr3Vs9eWa18RnmPUNil1KCV30c8VJNtDwJiUnLW+fd///e3GFwItje+8Y1XKE0zj0EHY3vuQbGXRGnQLNoazdP4PaaNvne4ZeA0i6vYJz7xiSu/WP6xIHBm8+TNJtxobpgS0BgCjAwwtOVG6UnSzOTqYM0TdPb91mBbhbe9vONqdE4+mUfznuXBzxlUFCm2xQzKrfLpldtCBjmf2brmfFbbPpddLSAVMpjhZZW0RfMukxPNx8treRbPQVfzbUQzi/9eWhWMPaQ2qyVJCnZiLGL8Z0dT7ZG0/IY/7De/+c0bJ7xqt2uaHtrFjAZKPr00wE6IPj2RgaNW2FHlMs2Uuwe5tJ7NCu4Zgd563oLpvrOq5lZljtSNVj558u9dnY9GDb1JMoPqL02eI0QTwleKs9AIND45jqMamqNnXIJWFpb4zqw2EReJVrrRWOX36M6CbEJOETLJi5JVQRFypD1xzolwPyTmuxKPI05IPCQiMbYp8JyoGbM0Ukt6NIKyo3JzJ+R8j5oAI9S5Z7Cdy8ssXbcQmKHVMXmphbdHCn20nps3b26Ho1E5Mefoz4lvZ7x4+5FCs8i9Na73gB36FKGlPROBj5x6/vOff+PLX/7yFahicWA389atW98Km+0FJiIxGvNxj3vcpoeym8lLIra8KrdWvXMpr/wz9q5WPqsqXC/vPXWbqcPMSrVit+nZJXIZIzVrFlGNyqzStniryu0h2Vl+Vt6P+czy0iJRF6abH/zBH9xsZtimcTNgjmEL8o6NfJxpFnFfGvnO5lmZimbNPvld7x7BDMZOJgJNu6LyyFvlTvxn7DL0dw1rFhhvPI+RH1s2nEodqqgVtyk3QkudqVBUDwq3YG/VsJVdKfPWS996p2qzzHvmp7dw9ByZe2WuwP6RajHbNhXNlunvM5O6EjozpoHWeK3abY8NyXedeBitORzNPy/e1syTjf/nLOZV/7Xa0TmZ/e1mF/PWnMy8zAAiSIRKWuyLfKKWx4uV+I4WyS7niYf4aNDIxvxHCgJ/aWgEHVfFGzWjN/kjo7NoKH+2dgp7A7JK1+LjCNQ4UhP30uzAzXy0fhv1VXzWmwyV8F9Jv9dkcEQ+kVq8j/pxJChm3o9xyrCZcTia3TlcDgizZaCHaKNeGV8r6UdzqReGKc6r7Jzu+F3Z7W8JV89kmifO/biPPfvZz77xwAMPXLUp6OyHf/iHbzz2sY+9ccIRLV4AbPx/dFAaHUGmhMwNNgMZe7A4fu6l0YreSjvi73bRqrp8rgo1otlFZG/6mTyOyqeFUvaOgxUhL+JiLj3+8Y/fHEBRNf/7v/97E2rMO+ZaRGVH0GjMt9BSlb5C+0fOn9yeOsxSDlqjV87FILE8J6IG7bipmdjNeKBRLd7SJMNCuiiZe9K7+h4pq0gjlW7m+Upj+feMwF3Jr+Jx5v2ZOkWBNtNeIxVjhddL0J76V+lbaUY0M06P4tE5BKEJYb4x3BabbKaPc27EWy634m+2v1uCrHJI9lleCFYWulFbmrcIjR1LNiT/+Z//+cocZhoWBdTPTc0kkZeTkojGRc0E/gJ53SSo1KD4d/x9BTFcYjLN2Fj2qi63C83tFeKRZk9x/B+dTxlpiCawl2H0f8xjHrOpTLgbPPjgg1v4eqLYmP4SJhKoN450CVFgGVOsl8eRfJqXvmR8IpN03L/rrrs2FV1XMrRI7h3lzOaGzNgWZqfA0BrAXV6mwXGq9TkFxbAlFcyOf88cMzmq8jP55BXk0TSRW6vp7KIxWqln0GCV37npW1Tlc0Qe+fkRqlIP6fg9x/ZnzjG/eI6vp0IEpOZFtzm/PYvvTDsKPtC8IG1RpMNtxLINxRNNRCvIrEeZR2WNbccGAA6zBL4QwQq8sDtuaiaoi+1idNHoqMePJDYQmhSNe9VAiZXr+f/kQR4Nf9LqIBsNqtY1axku91Dd7ODP71S8VWc2K2jfg+GtMvNusb9V5/56u9Qtyu3Qei+3b0yXEb3PW/cDVHk72CNf+XseY9lUEq9xq9K2+qlqg9ZiEcukPADDU57ylM0FinkGMgNtMBcrN6jMe9XuVdtGvzXLjgEivRUc4zr+W2hkqHQEbEWoekYbQYfQJXbYq171qi1f7OqgTE4J5XYx/iFkeXHs9dTo2E4GvuDsJXz+27/928aPyAxtkiOX2wkApBrbmhAvUwElHdIQ9ZIKxB2WFQncmvi9HZNLUksY5UGzVwU9l6pJfARlYbL63iOVen00y3uFHitBMvO9V6YbAE545hfCAnv1u9/97i2MzZOe9KSHuR5EgT2r6USeKk1K4Y02hmDwxA83tX3gAx/Y5r4Gd9KSh9e7gYT+9E//dHv3p37qp7ZPhLLRday/x5AsL7fXiPLtTPjhEbcM4Y/Dse5jtCd+e9vZTP5g1xK7GUQFYJqG5bIT1MwIk3PUhb2DPW8AmNdMOJdZIVilqyD27ZqsFS/V89az+E6mKob8bFtFQd5q6xbvo7yrPGZNBZWZYEZAz6CZKu8eT60yR/w7fxAgd95554aC/uZv/mZDRPhL4XrASQDTxfm22qfRuTTeLwAhhP7sz/7sxn/8x39srlgIML7ziR0qCgt48HSQkT/4/PCHP3zjvvvu2wIjPuMZz9jQ5s2bN69uTpL/1jHIHv8iU4Ua8olycRfj07zQHHm2BZYFdaFqskqQSGlMAqSzl5TaEVngyNDsoI90u9DPLK1OtkcqjfjPKooLVyuPS9OIxz1UvR9Vzdl3RtRSt/nbTTYmoHZokAbhgBBq7HIy5xAmhovO6uYKaXPyfW1ilMF8//SnP70JUdCZ4b5IC/rSZuVOa3RgNW9sWMgJ8uB37hMhHn80WWQTRs8MkHmP6dAWMYWhbuo+ZjwzNiq325m8I9PIl/xNBZDcVBqpDTqzYS55NvMoQbGCGmKalppxO2kFIZwjdFto7Nx8L029fppdLGc0gJx2BVVDTmoEhugIOxU7mCIhbFYYuEkHiEBDisizWmRGRL4KJSJKIzT5RLVFMDDHyR++SAMCU62ERFluCijk+MRWhlaHMCNPzppy8QjPcXKNwkyEl9urRQpf5Q6CEt+8H/iBH9jUTfiTl2c961lbmScN/UJBvtO4qJmcUjfi7B57mUxV1DOwr7zb+n12gFcr6CiPo6jipVrZRyrcqE4tFWuGsqE7lje7yvo8vpP57ql8OY+Kx1aZPV5a9a3ebdW11X+tcqMxHDMOcwyBhuBCkCBkEGTcD1mZYlbQjUIEQoW85557NsM+PlkIsYgQ4UeB5m3hPFNF1W0r3q+L7OA5wozyAUU8Q+VEuFAfXSxWnYFzWpAkcgl0pgCGN8pjA+C5z33ut/zMvMzEwIz8A9YJ41whLKTqtNYEGl15lrd6s249ymemMbIKFVe7OGB6Rt846fIAyhO1paLl9NmgW+2qZR5bgqknwCK17hnI7RLzzvXJAzO+N1qk4rN8yUf1PPJT8V5NkGgW6Y2llnlk9KzVH1FrqeZH5FU1CqHB/EIoMElBZ8xHdgpjoMaZRSSOPyNOIGAQAOyW8h1haSBW55tzjn/RryyqufKAbCBvBC53VYLAEJJsIpI36Awn1ps3b25CGqQW+zYL9Fi/2He2relBlJStfcyNCfilzC2ctjsUvKy9jAy8ai4WHgs4l2YRyNEq7WiQ7clnRRWM6UfP8+9V+pbwXaVVHmfyOUJF3tv/e8dSFhoV8s2Cfyb/Vp2YYz/yIz9y43Of+9yGcP72b/92UzXZ1fyO7/iOLY0TXmN6xa+/RYFPOR/60Ie2DQYQDDYuUY31iDY5PqNaqYrnpmDk/Rvf+Mbm9IvQQgUkbyKAfPSjH73x+c9/frP/Pe95z9s2NHA36W0AtOZklEmcvQRV8kn+CjOPXm7uGuihFIZkI1PvogPmxomidB2hgD1q2tEC69LUU19azyt1diWfGeF/xCLzaKSe2riHWm08KwxHeUZiQrJTx0YAn5zTFFDoZwWBpKIxPZcX5yfPQGMISjYXcLmI909m1O0nz1UnLdt31NJ8DzvVQ+4Qm/xAyGCDu/vuuzfBid8XGwx45iskI7oeaVqiROUNRn7cxFCXY2QReAKtYQ47wTCCDBJykgnbxFkluB12pHPykY5EE0fQpYT3TP+M1MFZuu4220NHjaWRPfAcYjJiYxLdMO8+/vGP3/i1X/u1DXWgpkEKtRa6iZoTc5gJzrEfzjJ6FNHyskoX6+iZx6zaIhPQ4FAt3/CGN2xgB7SmEOXzFa94xSbk/viP//jGvffeu6meCGnsWWwUUB8ou4tUFH3UDJuNsNdOp53fEGZbpFmkN+jMylBxIBuNSGJhbbZBtDo425datDIwjhKiqxNwRfWpVPBW/eNg6hlzZ4RwLm/vxGvxMnOlXKQVwdZKu4pk8ztHtcGI31abzbyb81Ebor0BF5zXRCXEIVSU0gpZ72fc/cML4Ytf/OKVWsnv0XersvlJceNAGxnPkAl4/LNp4SaB6M3fEXBEfkUlxEaH7R0n1x/90R/9NruovFb1iTxSDscrEWYI/c9+9rNXAtf7SjZvDFYDnN1gSs9jEspwLCxfyTUagEfQ7VRBr7OeMf9Ydv5eTYRVIfhooJV2nk27IuSyPTL3x1EoTXSBfQwn2o997GObIHvnO9+5AYvf+q3fuvHEJz7xYUimtbhEX7D7779/ywegwryOIe/9LtqTFEoeQ0JAgKxQ4V74whduqAtPf+1nlasIPLz85S/fynnb2962Odbq6sFJAQQ2eWS1OFOsF99BrPjD4pbhb0bxQY3mAPrJgrIPDAY8GgKKB18rXXdmRcqe/XlnqmXAjsbKKn2r7NZ5uqqMqh6xMTP6adm0MjKKvFd1aq301W5m5jPmnXmKton83P6NR0wqYZB5z21Q7UBVdd2Dkqo+lccWkshpq/RVm8XPqv5VHWJfV+Oxet6rq3YphAjoBuHB/AOh4ZIgyMhtG6+k8zfbgrmMLWs7gP1QwFVDDsWNBO1O/q0gUziSB3YvkBXfW47zsZ3g/znPec4mfN70pjdtQpVNCITz0572tG9ro2oxjjv7fEcIYjcjz7jjiuzit20DIB41sNEgtlwpnH9xB6VSKyNDOU1vsOxRA1rPeqvl7Eq6MghXqAWlZ9KO0sd3qonb6q/VvFcWgoqOQIsrY2amjc/t45bAW0XILjCgs9e97nXbbh1HjbB7fepTn9pUTYRTvJDbsRpD5SgEmK8/+ZM/ue2Svv/9799cJZjb2J1024AQCgg78lEO6NyqWotLBLuFvG80XPgYtQsni7CVfeUrX9k2BVA12dzgPOev/uqvPqxM28pn0T7oLi4nCxCKCFTVW1VQNiI2YcYLMEuFXbm9GLhCC6seyK0BU50k6AmdFnIblTP6bU+6S1Ol1sTffNab3CvP96hNkccj1a5RmVJuk1Vh2UPtq+/30swsFgoQ3KGYi5wMQPAAJDDgI5Be+cpXfls47RhENY4L3r158+b2T7sVaIm8YvQKgxxCIDeFFGYn7yTAToUwQsV85jOf2fWls3zyx2mWzxe84AWbYPvzP//zbUPg7W9/++bFTz1BVDrW6iYS2y0etMcVBKH1V3/1V9tGiZsPtAG2QTYmTkhpjiKIzjRAqmJ6Wj7GNDtq4FadPYsUZvKezXfFqL3Cw4h6k3OU3ndupwCuBFru03OR1CXqN4Pmq/JX6zUj7A1xo60KexK7mwgPJjDe7e973/u2SY/vGcZu8tPVIjqgWka0fYHOuCqSd0BZOLZ65wdIh/J5xu8KFoQMNnPSI4gQbF6D14pnGNsljgE2AwgTjuD8u7/7u+0TwUYd2f30Vrjox1apm7QL6A6Bpt1MbRLnXNxCTob54UcPm5LAuErRGGgDtmxLvU7P9qTY0TM0K2h6aVs89spcWbFnkcNoEs2o5NVEqd47V72L9qHIS2Wnui6qxlc1pmba+Aj1N+Y5q5ZLqkxOasNw/fiP//i2awcqw8P9937v97bQO6ASBExUN/NYUJhpG1OY4eTKPNZuhg2K55SP8IJAdXEnk795BzXP5y2bmeRvlG2+bCBQHicccNugTCLEYiOMp4xiP4q8otxR6MkLvJHHpnKiUqKrAwFFXxoiLcDMoOxh3OrM+Cx3btXZMzaX1Qkz804rzRGCoEWrPM2o0BWvKwtFSwD08o22m5n0Ld5XKI+bc/tp1rTR4qPVT7OaQYWs9Cz4vu/7vhtPeMITNrWTHTsQGnMRQYcaB1rRh8yIF24KqDLGHUuEk7wYRIJP5j/P0MaY+zxHgGJsR1igaqKmIg9U73LfZ8EaXS/4jlMtKidnvv/oj/5oO+WAPx15vfjFL77iS6Qav/M+zrKg0ne84x1X2qKx2FCff+EXfuHGCQSGkc6Ik+5uuoui1HbHpdrNzBWJz1u7ankw9CbECvoy/WjQtyZihSR7/PX4rlBN9XyGqvr0eIntXvGY+yOu9PH3aneyJUBn1PUW71W6Ks9KSLTMALPouyp3pDL3+jXz0EOS1TgEYBAjjLZHoKAOshnwwQ9+cJufHBlC3eKoEEZ21MQnP/nJV062USBA0VcUEqwgDEnD3xkBRcr+pVH4thbeWCbfQZugM/iFfzYD3vKWt2wmLVRYbipXlTVfBTPl4d+GuwmqNtFm7R/+sUO6RZpFL3anggZQtVTNNCSI+nI1UHurei99ptYqu5LHLF0KdUEjVDUqe3ZVn8kjDrhq8Jn/6sbOCn/VBO/RSBhWz3qCZZb2mCEyL5mfTHnRqBZU/hmunolKdA0m69///d9vaRBehg9CAGADY+6SDsSmgEIQxrA9OrjqguWYUL3lMy6C0T6mysdzTU5xTEWbe2sOg6ZAkggmBC8qJ8SRK4QUfMmnC6z5cW4VYveVPNyZJT3okotgNjUTwQW05MftWMBDcc3IJEZIWI1csUqrYYFHFCfPkfmOyuvRdaiuLaQSf8/PWmaDcynmcUQ/jPKIE+CStMfk0XqvEsQKGSYpblKom69//es3JMNhdO/dRCBg/MaPC7TFfNaIj52LcNMIB96nHLQsbGi6Weh6Fc9t5sPnkO4fCrKYRiEGZUfa2A9qdq997Wu3jY03vvGN2+/vec97NjWSzYKXvvSlm9qbz6EStujmzZs33vve997wrl8EGkIbzZJ0J3cH4gl5JB0HVZXCCrgjdzNb6GMVza3mP0o7q0LO0EjtOoJa9Wy14ayKu4KeRm3W42WUd4+fOGbi70ctinv6r1oUemOx139MVOYiE9d7OHCzwHZkUFWEFoLFQIukw8aFEMPgrjsGNirsXnj0I8gELpQDootARp4USvE56AphghDMMmHUTiJA7GcgSgQswhf5w04nqifqMigUNxDbgzKIwMHBdZxxEV7IJdEgqis2/xNxjtSZYdQESHkaR4PfFmM7VLRacXNHRvXlnBW6VWb8bTafkdA8h1oqxh5BfG5de6p8lf+KnSnyUtlMRnasc9u+pcaciwJX8ui1b/y9er9lW4t/K5CZfx5HYuIjeDi6w7xiIwABhw0J1RPyQiLSI8CwtWFKQhDw7CMf+cj2u6onBOIBsSEHKE/7OQKDT4ANZPwwhCToiQ2JeOB7tEBFmxwHz3/7t397s9v99V//9SagCCH05je/+eosJvKHDQMPuSOgOTyvUNSxFyH4spe97FsbAEhaY2qbCCb1O8k7mcLREaTPHZVXz94xnWjfcQJUE8ddk5zW75YRfWRyg1f1iOX3fs/1repaTfaq3lkYxgHeEzKxLau8qvqOnuW2NG/hv20Zw7HktvL3zHt8NoqVF/swH6HKf0d+emp0bpssQHKamEfsl5xvFuTV+zkahfXPabNzqq4bzFOcWiHHNIJFe5cHy0E3oDZUVASBBn4EUwyfw6cH0iHtafGUQHSu9ZP8UXnhJbts5H5QrsSjUDwHmfGJTx2qL0IJdxTK4BOUidCDb1AogtbgjJTLu6BMeNls/hxixWk2+rt4VtNn0TCogU6IGR334gDMCKASLtVv+dxcNajt7DjA7Ng4cPI5xNjQ1QqcJ36sR9zJjZ85IJ6quu0TIXs8dhKFgYZZy4xl5+8xTfweB4rPNOpm50onnP1r/WKdnGiVUHBSmj72m31hnnEwZ55dreXbPnTixbrF92Jb5R32GGA0Hq62PmoXcXxEgZjrGevYQ26xrDj281izv6MAqBacStjH0Dkx7ygUDW1969atbcfTncDYb6ikhs7xijkEk0KC31BVESQY3MmDtGw6IOzcCfXmtrywyI/Ho2JfVXXFqRZQ9TM/8zOb8P3EJz6xoTXQGQKN30CkoDecbQlk6XjhHyopqurpM5/5zIbAYFTYRkIq5S0oeUIrNGKjVuF984odv2dBZ2c4iFsCMQ9sv7sVHSdsPOaRV4q8yuqPk1d2J0fM07rGSxriZMwoJdeP7woR6xcnfMxbvz/SOMnzRIrCKg5+6+RiZLsaxz0LBPvY9DE4nu0fBXVEzHFiVUIg+1L5e0wrP9E/Kbaf6KRCi7H94pZ+HKfWO6PYKNDjLp/hpU0bxwAUF/Q4Xu3TfMVaXLQch3GXscrDOufFNv5t3fnuLihzmn88I1qF46Ba0O+4444rY7pXzYnc4uYAQhAUaN8rL+Qn9gN/u1jG8WJbRkdh0t78H1UXgaVajcr5wAMPbMKMs6mgQ5AmGwcRXJE3gpezqFs8M+FmnNTayJDYVk5GXV3iQHHiWakKQueVTYqdl3/PiDCu2HkiWqZ5xg6M6UZow3K1EWRH4YpXB28e5Flo2qktoZ15cbDGOvsvbtpEhBjrmdsj9l0e1FEgxIEaJ3A8HOy7FcLJB4jj4eFYTy/RiZMg9mNsbwex5drOThiRQKxfXITjYhPr7rt5vNqm0V0g1tPJbl39zf6IQsg2VXDFRTK6PsX+NS95iAuG/RyRZpzDUbhERJtBBp/IAK+Z5Jk7lkaddiPCk0I8j0AnosP8t/zZntY7AwHlDXYxDts/9alP3crmXk5jo4E2EXCxr8kXn9gtz+/8zu/cpJ3MW4g+H1EFiQNEFSFOVAdNFEDVJI0Iz4GQY5vHwRFXRTvCTYtYbuQlohAHXhYaDohsk/GZq0f8LU76qC5kdJBVtDyB40WpUfWOpy1i/TMa8TMKrvgvOk5mVccyYzA/UUglnGLfxAVFnqLHduxbJ0asj1S1exSqtkNs0+gPFQVMXERiPeKCGhGc72TBYRlOwNgOIkPJ37IpI6LqKBBjv0e0EsdPNldEBJkXtzj3Ytku3OYXhYb5ONeNwsF3NgDgi11GPRg8ikQavyuISCc/GVDkeS4/GXXHusoXKjGfqLjwgTBDraTtsZdRd083CMJ4Z1Mz8d9A98XPzIb3EOpf/uVfbr4qSGTIq6iU1qTnPQc5TCGxZZr3gI2qNFTI+Eo0Dmm8e0CECDSOkzR2DqsDvPIO6cnDs2ZIZ951oPCdc2yk0QaA6sxz3te+gHrNJ7/hfAgP6OjUk3/YB8jPoyD8beeSFqOlh3Hd/WXFYlNFgy2f/Ea+GGDJi0UE/txeJz28GG2UdKQnX+A9z3SQhHifXSnyYseHNLQtdhL6hOfAdtqSnS4cKKkPPG93DD60K0V9+IcR1fKsB20MT+RBu5MneXPGD/7wDeI7+fOPsj24TF68T/vQtvJOu9EH9AffeU4ZXk5B31Ce9eNYDcd6qD9tRT3gEd5pd/IiDflQDu9QN36DD/hBNdJOxLu0O33uzeH8jQ2I7+RFXb0pm/Lg0zsh5ZG2oL7u9JGO74xHEISuEqThk+eUoVBhTFg+Y5f3SafjuhFe+dtTOR5dcpGlL50zoquI2k0Xz1sqTFUrBS0iNBcl57r94ju0hePIW85d0CCvyiMf/cEYS7QH7UqZ7K5SR/qItuc7497jVc4H+pvyPFpp+8S7CSgHMEZooRMvMgDiikMFcNlgIHp200ryKdxUiLk6UCkNiVTClczJbAM5MXlOBZS2IkL+9jBsRnHkayf7DjyQD7ySP4Oa78ZqUvDCtyuzqg3lmCd5CLHdCImIirrRAeRNuZSlR3JciVUN4s1XroYMXL21RcIQ+fAbg5+yaC8P0JKfzo38DZ8Mfnd5qC+dz99RZfBvhRP8wxfvGt6F75TnoqSQj+f4vGHbemCk9b5C1AJ40AubfPmNcimTMvhOu/Ec8lydq7RlU0e+Mzb4x/hDoNAm9qfoAWHG6g15jpBymChMAH6jTXiHMe4RPQQ5wpM8mFyefomLCHzQBt7VSH6k8ewydXVB0x+TPnD8kC+T2gXFxUV7k8ABnukT5h/pmNiGzoF4x5iC8KZvl8JJoeiCRF1FptHsYL/6T8SscKKd4N8Q+toVFai2E3WFP9qb8hXOXh6sMCON/Uqe5M1z6s/fACjb1bmMsR+BRxuwkNH2tDP9xHij7GxzVP11jG/xzMgkQlsagkz55DejVPKbcZZoRCstAuF9GpRGdsBqV6AwKqXgc0VTYNk5Hm73/s5oLDTGkkKMhrd8nnuVFt/5zW1lJ5C3tccVSIRIelc90rkKetmLKIW2wFjppAW50rm8r9DnbzrAOhkVgEErH0xyr+Cio21T0lA30QudDY+k8b5C0jBpmQDwS3lu0fNcQeJ2NuWIQEVL8OWK7gTmO/WDd4SF9zfyPt7mLgAcP/HSWspTeOK4SH/wPmW4sOkSIH/UjwFL+1Evfic/vrsAwi/vIpREYSBQviPgKIP8+YdApV9pB9Eh6TjuQx5MHuoBvzznGYKEXXyP/aDK0M7UVeHsmULqB7+0DfPBXT7qQl5MdvqEtOQlwkdA0iYImlsPBTgkX9KQl3HG+Jv6evzIOcTfjCsXVceTzxif9ht564VAPXjuIsgzhTH5e6yI9uK7c5C2RGXjb3zXGF8uHPQdbUMZtDF8swtqnowP+EXA8Rze6CPGCu2IsOI5fNin8Ec+EJqgvq2E+mGOwSNhkOhbhVbcAHLBRXiy03lyADBAopEVBpCO/K1UdLKrP4vKoGh74Tv/LEy0oCrpyiCkVqhZhsJGdBb931Q/o5Gd36P9xAtOXV34NE+FoaovA9AGcjVTSEdbgFCfQcdEFeLTQZbPd1dDJooLRHSBiAZn6x/tXv4WjdeuRL6jMyN8RJsEf4umXHgiao62zogoGShxN42BRf7wjC1CvkUHlqFqEuumIHFCqiYhIFBLbVtVZ1V+katIS9ur/cv7DGwXNicD/YuwIk1caCEmmIsSgiPacsjPejD2WQipCwuI40RziteZ2e6qkLavZTrO+I2/Qa5uoMGj/alpRdQbzTD2tQuakzi7Qjln4lyw3qS3n+KOtmPdcU893OTSr4y217seQUQ+9KUuH2pWzmlt1/KJ8NMgb7w06se8oY2psyaReHESbSICNuyQMsgb0a1jtDXyN+OC2GgnB5aCScOrZ7fiAHBwRt08NrCTU/8PB0vcejZ9PKhqRyp5VXVp8LjzEidqdlHgU2Nz3HGVN20ECuQI5aMaGAWHpHBRzYh828giShs7+lpBlu1gs1zTma92Afl0dfWZ78lXjNkew73Yn9GAHoWyA1t1Pe6+KZxUV6IAjgbnuDNqWzh24oaNv0XDetwcim2cvcnjzl0cxBp/Y/1Z5dUoIIW1qn8UvNpW+RThxyMy8q5Kab/yGxPTSeqY8F0nPu+rDoqKXFSyr5v9H1F8FHqG5omLSFQz47iLc0TQ4Mke+YoLj6DCDQ7qplYl7+SFUMkbLaJE1XLyNdCjAsm6s/g4XmxTvqv5kB8LjjxSnjxFlzE/LZ8yQeDbkSuRiI1pJWyUiHry7p0TIBbkZLXRHah2mPDY31y55UHhEydYfG6nuvo5kOXV90SFcfLEzo4OweYdd7oiv5bj5Ii2CAV7FOaRJ+0eEZlqK7N+DmInswuJbafKHXfuHLDxMgrzikIjrujaqRyk8uXqGts5CoooYOJ48DcHtyT6jju6CmJtfyIsnotwtDFGJKhgFrFH4emEjOVGe240fMNLRKNxR9pyrYftp9rmAhAFtvZI84jjxnLcCJI3+8mxGY3y9o+CILp96HslH3knMAq4vBDbfs7ZuGgqhAQSULRDRb8+bchuaAkcFPhxsXac2D88j6gwj6+IvJzjWeuSN+tuu2jK2s5mcvMK9ggM/jAqpHWixIyV0g5i/U3ctbTwuCMikouMxVXQFSQKRSuqMLAi2ruiX5BCxkGlgCJ/6kVavZgpR585BXN0DI1bxnaIAywiSweItsDozOpgiZPVAYq67nEUhZn1tE2cJB7ohYDiEZG52roRYZ0jCra/oqNoXAC03Tn542ocB5XqvW2jrVDv74gYdNK07bSl2n9x8QBBUR5qiQJGpODdrQ5iF4zoFiL6M40TXh75DbVFtESbkw/IgXHhBpSGa8okffSvc4wpqOXThVABouB0kioYVEGdrLZJ3OByA8pxaHnaiN1FpB3jWHGOupioUdnG2pHdjfS9KHjtM3lRsCuk7AO/Q9qg44ZX3FSLAsxjVxHt2y4RBavCRtcX6x5lkPWyD2xzUB/2yRPhOHQLcCLFzogNZKdEia9QEBHZGTaUnRShdIbFlmUj2QAR3cVVRYEqRZ+kKNAUcpFvGyzu9slXRFWmccWOK3625/jcwRhVc4Wgmw/xMG9MGzdUFLxOIhFd7EzjspM3AywK3KiGRzuj70dVI6qikZ84aWJ/ewA5InTzsUzbn7xUvx0H2lwwgBsCGqOxqCOiyTgOFC7Vd3m1P6IGEOtCO3kOWdXLemujisjX8aQqpFuJfcO7bqpA2fYV+yS3u2UqFBXQcWFy3MT4YQqViA5FiI7NiOb1CbMtbFcXMurjLjP5YeSHdMtwl1zhZ59EeeAGUB7HUR3N9fJmctLofWA9fJf+clff+il4Tcu7bM6wEff/ACApqO/DNMw+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 11" align="bottom" width="106" height="121" border= "0">


 1. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.

9. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.Ak použijete viac kvapiek UNITIMOLOLu 0,5 %, ako máte, žiadne bezprostredné nebezpečie Vám nehrozí. V aplikácii ďalšej dávky pokračujte v normálnom dávkovaní odporučenom lekárom.


Pri náhodnom užití lieku dieťaťom privolajte ihneď lekársku pomoc.


Ak zabudnete použiť UNITIMOLOL 0,5 % , urobte tak hneď, ako si spomeniete a potom pokračujte v predpísanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.


Ak prestanete používať UNITIMOLOL 0,5 %

Neprestávajte používať Unitimolol 0,5 %, ak Vám to nepovie Váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Obvykle môžete pokračovať v liečbe ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak Vás niektoré vedľajšie účinky znepokoja, povedzte o tom svojmu lekárovi. Neukončujte liečbu pokiaľ sa neporadíte s lekárom.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)

Časté (výskyt u viac ako 1 zo 100 pacientov)

Málo časté (výskyt u viac ako 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavé (výskyt u viac ako 1 z 10 000 pacientov)

Neznáme (frekvencia nebola stanovená z dostupných údajov)


Ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, aj timolol je vstrebávaný do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké boli zistené u systémových betablokátorov. Frekvencia výskytu týchto vedľajších účinkov u očných betablokátorov je menšia ako pri systémovom podaní.

Medzi očakávané vedľajšie účinky pozorované u očných betablokátorov patrí:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú 1 – 10 pacientov z 10):

 • Poruchy chuti


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov):

 • bolesť hlavy

 • príznaky a známky očného podráždenia (t.j. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), zápal očného viečka

 • zápal rohovky, suché oči, znížená citlivosť rohovky


Málo časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 ale viacej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • depresia

 • synkopa (krátkodobá strata vedomia)

 • závrate

 • rozmazané videnie, pokles očného viečka, dvojité videnie

 • spomalená srdcová frekvencia

 • nevoľnosť, dyspepsia (porucha trávenia)

 • asténia (slabosť), únava


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 ale viac ako 1 z 10 000 pacientov):

 • hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)

 • nespavosť, nočné mory, poruchy pamäti

 • cievna mozgová príhoda, mozgová ischémia (nedokrvenosť), zvýšenie

počtu príznakov a známok myasténie gravis, parestézie (poruchy citlivosti)

 • systémové alergické reakcie vrátane angioedému, vyrážky, lokálne alebo generalizované vyrážky, svrbenie, anafylaktická reakcia

 • odchlípenie cievnatky po filtračnom chirurgickom zákroku, erózia rohovky,

 • bolesť na hrudi, búšenie srdca, opuchy, arytmia (poruchy srdcového rytmu)

mestnavé srdcové zlyhanie, predsieňovokomorová blokáda, zastavenie srdca, srdcové zlyhanie

 • zníženie krvného tlaku, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy

 • bronchospazmus - zúženie priedušiek (predovšetkým u pacientov s už existujúcim bronchospastickým ochorením), dušnosť, kašeľ

 • hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie

 • strata vlasov, vyrážka pripomínajúca lupienku alebo nové vzplanutie lupienky, kožná vyrážka

 • bolesť svalov

 • poruchy sexuálnych funkcií, znížené libido


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať UNITIMOLOL 0,5 %


Liek uchovávať v suchu.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa

vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Doba použitia lieku po otvorení je 28 dní. Po nakvapkaní lieku do oka fľaštičku ihneď uzatvorte.


Nepoužívajte tento liek,ak spozorujete, že bezpečnostný prúžok prvého otvorenia na uzávere je porušený. Takýto liek vráťte do lekárne.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo UNITIMOLOL 0,5 % obsahuje


Liečivo je timololiumhydrogénmaleinát 6,8 mg v 1ml roztoku, čo odpovedá timololu 5 mg

v 1 ml.

Ďalšie zložky sú: hypromelóza, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada),

voda na injekciu.


Ako vyzerá UNITIMOLOL 0,5 % a obsah balenia


Číry, bezfarebný až slabo nažltlý a slabo viskózny roztok bez mechanických nečistôt.


1 10 ml, 1 x 5ml, 3 5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom)


Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


Táto písomná informácia pre houžívateľov bola naposledy schválená v júli 2012.

6UNITIMOLOL 0,5 %

Súhrn údajov o lieku

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2012/02121


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


UNITIMOLOL 0,5 %


očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 6,8 mg timololiumhydrogénmaleinátu (zodpovedá 5 mg

timololu) (1 ml = 34kvapiek).

Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid (0,1 mg/ml) je konzervačná látka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Číry, bezfarebný až slabo nažltlý a slabo viskózny roztok bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Unitimolol 0,5 % sa používa k liečbe zvýšeného vnútroočného tlaku. Indikáciou je predovšetkým primárny glaukóm s otvoreným uhlom, afakický glaukóm, niektoré formy sekundárneho glaukómu, glaukóm nereagujúci na inú terapiu. Liek sa používa buď samostatný alebo v kombinácii s ďalšími liekmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak.


Unitimolol 0,5 % je indikovaný u dospelých a detí vo veku od 8 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár. Zvyčajne liečbu začíname kvapkaním 1-2 kvapiek do spojovkového vaku maximálne 2-krát denne, najlepšie v intervale 12 hodín. Podľa účinnosti lieku sa môže dávkovanie upraviť. Po dosiahnutí požadovaného účinku, po stabilizácii vnútroočného tlaku je možné dávku znížiť na 1 kvapku 1-krát denne, pravidelne v rovnakú dobu. Naopak pokiaľ Unitimolol 0,5 % sám nedostatočne znižuje vnútroočný tlak je možné ho úspešne kombinovať s ďalšími antiglaukomatickými liekmi z inej farmakodynamickej skupiny napr. pilokarpínom, dipivefrínom alebo s inhibítormi karboanhydrázy.

Aplikácia lieku Unitimolol 0,5 % očná roztoková instilácia je dlhodobá.

Vzhľadom na to, že odpoveď oka na terapiu -blokátormi sa môže meniť je potrebné u pacientov pravidelne sledovať vnútroočný tlak a tiež aj stav rohovky.

Deti a dospievajúci:

Unitimolol 0,5 % môžu používať deti od 8 rokov.

Unitimolol 0,5% je kontraindikovaný u detí do 1 roku (pozri časť 4.3).

Prípadné použitie a dávkovanie u detí od 1 do 8 rokov musí zvlášť odporučiť oftalmológ a celá liečba musí prebiehať pod jeho prísnym ambulantným dohľadom.


Spôsob podania


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Po otvorení je liek pripravený k nakvapkaniu do spojovkového vaku. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu a pozerá sa na strop. Obráti fľaštičku hore dnom a ľahkým stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá koncom kvapátka dotknúť oka ani mihalníc, aby nedošlo ku kontaminácii kvapiek. Nakoniec je nutné ihneď po použití nasadiť uzáver a pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva vo zvislej polohe.

Tak ako u všetkých očných instilácií sa na zníženie systémovej absorpcie odporúča pred kvapnutím kvapky zatlačiť na slzník v oblasti vnútorného očného kútika a tlak uvoľniť 2 - 3 minúty po kvapnutí. Toto opatrenie vedie k zníženiu systémových vedľajších účinkov a k zvýšeniu lokálného účinku lieku.


Kontaktné šošovky je treba pred podaním očných instilácií vybrať, po 20 minútach je možné šošovky opäť aplikovať.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi jednotlivými liekmi má byť aspoň 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Dystrofické zmeny rohovky.

Hyperreaktivita bronchov, bronchiálna astma, ťažké chronické ochorenia dýchacích ciest. Srdcová insuficiencia, sínusová bradykardia, atrioventrikulárna blokáda 2 alebo 3 stupňa, kardiogénny šok a taktiež vredová choroba žalúdka.


Unitimolol 0,5 % sa nesmie aplikovať deťom do veku 1 roka.

Zvlášť závažné dôvody musia byť pre aplikáciu očných instilácií deťom od 1 do 8 rokov, rovnako ako aj matkám v období gravidity a laktácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby je nutné poznať celkový zdravotný stav pacienta (najmä kardiálne poruchy) a v priebehu terapie je potrebné pravidelne sledovať vnútroočný tlak a stav rohovky.


Deti a dospievajúci

Podávanie malým deťom sa odporúča iba pod zvláštným ambulantným dohľadom oftalmológa, po starostlivom zvážení pravdepodobného prínosu a možného rizika a aj to zvyčajne iba krátkodobo. Je potrebné aplikovať najnižšie dávkovanie a monitorovať či sa nevyvíjajú príznaky blokády adrenergných -receptorov.


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii aj timolol je absorbovaný systematicky. Vzhľadom k adrenergnému účinku timololu sa môžu vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a ostatných vedľajších účinkov ako u systémových betablokátorov. Incidencia systémových účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie (pozri časť 4.2).


Poruchy srdca:

U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr.: koronárne ochorenie srdca, Prinzmetalova angina a srdcové zlyhanie) a s antihypertenznou terapiou systémovými betablokátormi má byť kriticky

posudzovaná nutnosť liečby očnými betablokátormi a má byť zvážena terapia inou liečivou látkou. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením by mali byť sledované prejavy zhoršenia ochorenia a výskyt vedľajších účinkov. Pre nežiaduci vplyv betablokátorov na prevodový čas sa pacientom s AV blokom 1. stupňa majú podávať betablokátory vždy s opatrnosťou.

Poruchy ciev:

Pacienti s ťažkou periférnou cirkulačnou poruchou/chorobou (napr. ťažká forma Raynaudovho ochorenia alebo Raynaudovho syndrómu) majú byt liečení s opatrnosťou.

Respiračné poruchy:

U pacientov s astmou boli v súvislosti s používaním niektorých očných betablokátorov hlásené respiračné vedľajšie účinky vrátane úmrtia pri bronchospasme.

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) má byť Unitimolol 0,5 % používaný s opatrnosťou a len v prípade, že potenciálny úspech liečby prevyšuje jej možné riziká.

Hypoglykémia/Diabetes:

Pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom majú byť podávané očné betablokátory s opatrnosťou, pretože môžu maskovať príznaky a známky akútnej hypoglykémie. Betablokátory môžu rovnako maskovať príznaky hypertyreózy.

Korneálne poruchy

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s korneálnym ochorením majú byť liečení s opatrnosťou.

Ďalšie betablokátory

Vplyv na vnútroočný tlak alebo známe účinky na systémovú beta-blokádu môžu byť zosilnené v prípade, že sa timolol podáva pacientom ktorí už užívajú systémové betablokátory. Klinická odpoveď u týchto pacientov má byť dôkladne sledovaná. Používanie 2 topických betablokátorov súčasne sa neodporúča. (pozri časť 4.5).

Anafylaktická reakcia

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo ťažkou formou anafylaktickej reakcie na rôzne alergény v anamnéze, ktorým boli podané betablokátory, môžu byť zvýšene reaktivni pri opakovanom vystavení pôsobenia týchto alergénov a nemusia odpovedať na obvyklú liečbu anafylaktickej reakcie adrenalínom.

Odchlípenie chorioidey

Bolo hlásené odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku pri súčasnom podaní lieku potláčajúceho tvorbu komorovej tekutiny (napr. timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestézia

Očné betablokátory môžu blokovať systémový účinok beta agonistov (napr. adrenalínu). Anesteziológ má byť informovaný, ak pacient používa timolol.


U pacientov s glaukómom s uzatvoreným uhlom je hlavným predmetom liečby znovuotvorenie uhla. To vyžaduje konstrikciu zrenice miotikom. Timolol má malý alebo nemá žiadny vplyv na zrenicu. Ak sa má použiť Unitimolol 0,5 % k zníženiu zvýšeného vnútroočného tlaku pri glaukóme s uzatvoreným uhlom, je potrebné ho použiť s miotikom a nikdy nie samostatne.


Pacient nesmie súčasne s používaním lieku nosiť mäkké kontaktné šošovky. Podľa možnosti sa po dobu liečenia nemajú nosiť ani tvrdé kontaktné šošovky, alebo aspoň pred aplikáciou je potrebné, aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 min po nakvapkaní lieku.4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Očná instilácia Unitimolol 0,5 % sa môže kombinovať s ďalšími liekmi na liečbu glaukómu. Zníženie vnútroočného tlaku po timolole sa prehlbuje po súčasnom podaní adrenalínu,

dipivefrinu, inhibítorov karboanhydrázy alebo pilokarpínu v očných instiláciách.

Pričom príležitostne boli hlásené prípady mydriázy, keď boli očné betablokátory používané spolu s adrenalínom.

Existuje možnosť vzniku aditívného účinku vedúceho k hypotenzii a/alebo k výraznej bradykardii v

prípade súčasného podávania očných betablokátorov a perorálnych blokátorov kalciových kanálov, beta blokátorov, antiarytmik (vrátane amiodaronu), digitalisových glykozidov, parasympatomimetík, guanethidinu.


Bola hlásená zosilnená beta blokáda (tj. znížená tepová frekvencia, myokardiálna depresia) pri súčasnej liečbe CYP2D6 inhibítormi (tj. quinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololu.


Na ochranu proti predčasnému mechanickému odplaveniu účinnej látky z oka, je potrebné dodržiavať od aplikácie inej očnej instilácie interval najmenej 5 minút.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní timololu tehotným ženám. Timolol nemá byť podávaný v tehotenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Epidemiologické štúdie s perorálne podávanými betablokátormi nepreukázali malformatívne účinky, ale bolo pozorované riziko spomalenia intrauterinného rastu v prípade perorálneho podania betablokátorov. Naviac boli symptómy systémovej blokády (tj. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň, hypoglykémia) pozorované u novorodencov, keď boli betablokátory podávané matke až do pôrodu. Pokiaľ je timolol podávaný matke až do pôrodu, novorodenci majú byť prvý deň po narodení dôkladne monitorovaní.


Laktácia

Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Avšak, pri terapeutických dávkach timololu v očných instiláciách je nepravdepodobné, že by bolo v materskom mlieku prítomné také množstvo účinnej látky, aby vyvolalo klinické prejavy systémovej beta blokády u dojčaťa. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Fertilita

V pokusoch na zvieratách nebolo pri perorálnych dávkach rádovo prevyšujúcich dávkovanie timololu u človeka pozorované žiadne nepriaznivé ovplyvnenie reprodukčných a fertilných funkcií zvierat.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Unitimolol 0,5 % má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Hneď po nakvapkaní lieku sa môže vyskytnúť krátkodobé neostré videnie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorových vozidiel, alebo ovládanie strojov.

Pokiaľ sa po aplikácii lieku dostaví u pacienta neostré videnie alebo niektorý z nižšie uvedených

nežiaducich účinkov, nesmie riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výškach.

Pokiaľ sa nedostaví žiadny z popísaných nežiaducich účinkov môže pacient tieto činnosti vykonávať

najskôr 20 minút po aplikácii lieku.


4.8 Nežiaduce účinky


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i timolol je absorbovaný do systémového obehu. Preto môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky, aké boli zaznamenané u systémových betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Medzi očakávané nežiaduce účinky patrí nežiaduci účinok pozorovaný u celej triedy očných betablokátorov.


Liek Unitimolol 0,5 % sa obvykle veľmi dobre znáša, len ojedinele sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky lokálne alebo celkové.


Podľa počtu výskytu sú nežiaduce účinky rozdelené nasledujúcim spôsobom:

veľmi časté ( 1/10)

časté (1/100 až < 1/10)

menej časté ( 1/1000 až < 1/100)

zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (frekvenciu nemožno z dostupných údajov stanoviť)


Ďalšie nežiaduce účinky boli pozorované u očných betablokátorov a môžu sa vyskytnúť po podaní lieku Unitimolol 0,5 %:


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: systémové alergické reakcie, vrátane angioedému, urtikárie, lokalizovaného alebo

generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktickej reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé: hypoglykémia


Psychiatrické poruchy:

Menej časté: depresie

Zriedkavé: nespavosť, nočné mory, strata pamäti


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy

Menej časté: závrate, synkopa

Zriedkavé: parestézie, zvýšený výskyt známok a príznakov myastenia gravis, cievna mozgová

príhoda


Poruchy oka:

Časté:príznaky a známky podráždenia očí: t.j. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie, začervenanie,

blefaritída, keratitída, znížená citlivosť rohovky, pocit suchého oka

Menej časté: neostré videnie, ptóza, diplopia

Zriedkavé: odchlípenie chorioidey, po filtračnom zákroku (pozri časť 4.4), korneálne erózie


Poruchy srdca:

Menej časté: bradykardia

Zriedkavé: bolesť na hrudi, palpitácie, edémy, arytmia, kongestívne srdcové zlyhanie,

atrioventrikulárny blok, srdcová zástava, srdcové zlyhanie


Poruchy ciev:

Zriedkavé:hypotenzia, Raynaudov fenomén, syndróm studených rúk a nôh


Respiračné poruchy a poruchy mediastína::

Zriedkavé:bronchospazmus (hlavne u pacientov so súčasným bronchospastickým ochorením),

kašeľ, dušnosť


Gastrointestinálne poruchy:

Veľmi časté:dysgeusia

Menej časté: nauzea, dyspepsia

Zriedkavé: hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:alopécia, psoriaziformný exantém alebo exacerbácia psoriázy, kožné vyrážky


Poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé:myalgia, systémový lupus erythematodes


Poruchy reprodukčného systému a pŕs:

Zriedkavé: sexuálne dysfunkcie, zníženie libida


Celkové poruchy a reakcie v mieste aplikácie:

Málo časté: asténia/únava


4.9 Predávkovanie

Perorálne dávky timololu pri obehových poruchách sú 2-krát denne 10-30 mg. Jedna fľaštička (10 ml) lieku Unitimolol 0,5 % obsahuje 50 mg timololu.

Pri dodržaní správneho dávkovania sa predávkovanie nezistilo.

Pri náhodnom predávkovaní vzniká hypotenzia, výrazná bradykardia, srdcová insuficiencia až akútne srdcové zlyhanie, poruchy dýchania, bronchospazmus, poruchy vedomia a generalizované kŕče.

Terapia intoxikácie:

Priebežne je potrebné sledovať základné životné funkcie a podľa potreby ich upravovať.

Ako farmakoterapiu je možné intravenózne použiť:

Atropín sulfát v dávke 0,5-2 mg na navodenie vagovej blokády.

Glukagón v úvodnej dávke 1-10 mg i.v., neskôr 2-2,5 mg/h v dlhodobej infúzii.

-sympatomimetiká (napr. dobutamin, izoprenalín, orciprenalín) alebo aj adrenalín v závislosti od miery intoxikácie a telesnej hmotnosti.

2-sympatomimetiká v aerosole alebo i.v. – pri bronchospazme.

Aminofylin pri bronchospazme.

Pri ťažkej bradykardii, nereagujúcej na farmakoterapiu, je možné uvažovať o použití transvenózneho kardiostimulátora.

Pri kŕčoch sa odporúča pomalá i.v. injekcia diazepamu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologikum

ATC kód: S01ED01


Spôsob účinku:

Účinná látka timolol je neselektívne -sympatolytikum bez určitej agonistickej aktivity (t.j. bez vnútornej sympatomimetickej aktivity, VSA alebo ISA). Blokuje 1-receptory (napr. v srdci) ako aj 2-receptory (napr. v bronchoch a uteruse), takže celkové účinky timololu sa prejavia jednak inhibíciou stimulačných účinkov katecholamínov na srdce, spomalením srdcového prevodu, bradykardiou, a znížením tepového objemu, jednak inhibíciou účinku katecholamínov na hladké svalstvo bronchov, ich bronchokonstrikciou. Timolol znižuje vnútroočný tlak znížením tvorby tekutiny v ciliárnom telese.


Farmakodynamické účinky:

Účinky na oko:

Timolol v očných instiláciách znižuje normálny aj zvýšený vnútroočný tlak. Presný mechanizmus tohto pôsobenia nie je úplne známy. Florescenčné a tonografické štúdie naznačujú, že pravdepodobne ide predovšetkým o zníženie tvorby komorového moku, v menšej miere k zníženiu vnútroočného tlaku prispieva aj mierne zvýšenie jeho odtoku. Timolol znižuje vnútroočny tlak bez výrazného ovplyvnenia akomodácie alebo šírky zrenice.

Tak ako pri iných látkach znižujúcich vnútroočný tlak, tak aj pri timolole po dlhodobom používaní sa niekedy terapeutický účinok pozvoľne znižuje.


Unitimolol 0,5 % očná roztoková instilácia má účelne zvýšenú viskozitu tak, aby bol timolol racionálne využitý, pretože po aplikácii vodného roztoku do spojovkového vaku, ktorý môže prijať objem iba asi 1/5 jednej kvapky, sa v krátkom čase väčšia časť roztoku z oka eliminuje. Zvýšením viskozity, prídavkom farmakologicky indiferentnej pomocnej látky – hypromelózy sa predlžuje zotrvávanie timololu v spojovkovom vaku oka, predlžuje sa kontakt timololu s povrchom oka, zvyšuje sa možnosť jeho vstrebania a priaznivo sa ovplyvňuje účinok. Viskóznejší roztok znižuje očnú dráždivosť, slzenie a tým spomaľuje zrieďovanie lieku, prispieva k lepšej subjektívnej znášanlivosti lieku. V súvislosti s prítomnosťou hypromelózy je zaistená aj zvýšená prevencia pred objavením sa nežiaducich vplyvov vodného roztoku timololu na povrch oka, predovšetkým na rohovku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Timolol dobre preniká rohovkou. Účinok na vnútroočný tlak nastupuje rýchlo, dostavuje sa do 20 minút po aplikácii do spojovkového vaku. Maximálny účinok je dosiahnutý do 2 hodín. Zreteľné zníženie vnútroočného tlaku sa udrží po dobu 10 až 24 hod.

Po lokálnej aplikácii do spojovkového vaku sa timolol absorbuje do krvného obehu cez konjunktiválnu a nazálnu sliznicu, avšak po odporúčaných jednorazových dávkach ako aj po dlhodobej aplikácii jeho hladina v krvi nebýva dokázateľná (t.j. nedosahuje 2 ng.ml-1).

Distribúcia

U človeka po aplikácii 2 kvapiek 0,5 % timololu bola koncentrácia látky v komorovej vode za 1-2 hodiny 1,5 ng/ml a po 7 hodinách poklesla na 0,01 ng/ml.

Biotransformácia

Biologický polčas timololu v plazme je približne 6 hodín.Timolol sa rozsiahle metabolizuje v pečeni.

Eliminácia

Metabolity sa vylučujú do moču spolu s určitým množstvom nezmeneného timololu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 1. Akútna toxicita

Hodnoty LD50timololu boli zisťované u samičiek potkanov a myší. Akútna perorálna toxicita u myší bola 1190 mg/kg a u potkanov 900 mg/kg.

 1. Chronická toxicita

Pri dlhodobej štúdii, pri ktorej bol timololiumhydrogénmaleinát podávaný perorálne vo veľkých dávkach potkanom a psom, timolol nevykazoval vedľajšie účinky okrem bradykardie a zvýšenia hmotnosti niektorých orgánov (srdce, obličky a pečeň).

 1. Teratologická štúdia

Štúdia prevedená na gravidných samičkách myší a králikov nepreukázala žiadny vplyv na vývoj malformácií plodu v dávkach do 50 mg/kg/deň.

Reprodukčná štúdia a štúdia na plodnosť u potkanov ukázala, že timololiumhydrogénmaleinát nemá žiadne nepriaznivé účinky na samčiu alebo samičiu plodnosť potkanov v dávke 150-krát vyššej ako je stanovená maximálna dávka timololu pre človeka. Môže však byť príčinou impotencie.


 1. Mutagenita a karcinogenita

Mikronukleovým testom in vivo(myši), testom na cytogenetický obsah (dávky do 800 mg/kg/deň) a in vitroneoplastickou skúškou na bunkovú transformáciu sa nezistili žiadne mutagénne účinky.

Počas dvojročnej štúdie perorálneho podávania timololu potkanom bolo zistené štatisticky významné zvýšenie výskytu feochromocytómov u samcov, ktorým bola podávaná dávka 300 mg/kg/deň (t.j. 250-krát viac ako je odporúčaná maximálna dávka pre človeka).

V celoživotnej orálnej štúdii u myší bolo pozorované štatisticky významné zvýšenie výskytu benígnych a malígnych pľúcnych tumorov, benígnych polypov maternice a prsného adenokarcinómu u samičiek po dávke 500 mg/kg/deň (t.j. približne 400-krát odporúčaná maximálna dávka pre človeka), ale nie po dávke 5 mg alebo 50 mg/kg/deň.

 1. Lokálna toxicita

Králikom bol aplikovaný timololiumhydrogénmaleinát do oka počas jedného roka a psom po dobu dvoch rokov. Počas tohto obdobia a ani po skončení aplikácie timololiumhydrogénmaleinát nespôsobil žiadne nežiaduce účinky na oku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hypromelóza, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada), voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku: 24 mesiacov

Čas použiteľnosti od prvého otvorenia balenia: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek chráňte pred chladom a mrazom. Chráňte pred svetlom. Liek sa nesmie použiť po uplynutí

času použiteľnosti uvedenom na obale. Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.Po nakvapkaní lieku do oka fľaštičku ihneď zatvorte.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa

vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


LDPE fľaštička s kvapkadlom, polypropylénový uzáver so závitom a bezpečnostnýmprúžkom z polyetylénu, etiketa. Fľaštičky sa balia do papierových škatuliek spolu s písomnou informáciou pre používateľov lieku.


Veľkosť balenia: 1 x 10 ml, 1 x 5 ml, 3 x 5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Po otvorení je liek pripravený na podanie do oka.


Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Prstom sa má zatlačiť na slzník na zabránenie systémovej absorpcie po dobu 1 minúty. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0012/01-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


09.02.2001/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012

9UNITIMOLOL 0,5 %