+ ipil.sk

Urografin 76 %Príbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/02143


Písomná informácia pre používateľov

Urografin 60 %

Urografin 76 %


Lieková forma

Injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko

Zloženie lieku

Liečivá

1 ml prípravku Urografin 60% obsahuje sodnú soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,08 g a meglumínovú soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,52 g vo vodnom roztoku.

1 ml prípravku Urografin 76% obsahuje sodnú soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,10 g a meglumínovú soľ kyseliny amidotrizoovej 0,66 g vo vodnom roztoku.


Pomocné látky: edetan sodno-vápenatý, voda na injekciu

Lieková forma

Injekčný roztok

Farmakoterapeutická skupina

Diagnostiká


Charakteristika

Účinnými zložkami Urografinu sú soli kyseliny amidotrizoovej (diatrizoovej), v ktorej sa jód (absorbujúci RTG žiarenie) nachádza viazaný stabilnou chemickou väzbou. Fyzikálno-chemické charakteristiky oboch koncentrácií roztokov Urografinu na injekčné podanie sú uvedené nižšie:


Urografin

60 %

76 %

Koncentrácia jódu (mg/ml)

292

370

Osmolalita (osm/kg H20) pri 37°C

1,50

2,10

Viskozita (mPa.s)

pri 20°C

pri 37°C


7,2

4,0


18,5

8,9

Hustota (g/ml)

pri 20°C

pri 37°C


1,330

1,323


1,418

1,411

hodnota pH

6,0-7,0

6,0-7,0

Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny po intravenóznej injekcii je menšia než 10%. Koncentráciu zodpovedajúcu 2-3 g jódu/liter plazmy možno očakávať 5 minút po podaní intravenóznej bolusovej injekcie 1 ml Urografinu 60 %/kg telesnej hmotnosti. Počas prvých 3 hodín krvné hladiny relatívne rýchlo klesajú v priebehu prvých 30 minút, potom s polčasom 1-2 hodiny.

Kyselina amidotrizoová nepenetruje do erytrocytov, veľmi rýchlo sa po intravaskulárnom podaní distribuuje do extracelulárneho priestoru, ale nie je schopná preniknúť cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a iba malé množstvo prechádza do materského mlieka


Metabolizmus a eliminácia

V diagnostických dávkach kyselina amidotrizoová podlieha glomerulárnej filtrácii. Okolo 15% dávky sa eliminuje v chemicky nezmenenej forme močom do 30 minút po injekcii a viac ako 50% do troch hodín; nezistili sa žiadne metabolity.

Sledovaná kinetika distribúcie a eliminácie Urografinu nie je v klinicky relevantnom rozmedzí závislá od dávky. Znamená to, že zdvojnásobenie dávky alebo jej zníženie na polovicu rezultuje v krvných hladinách a eliminované množstvá kontrastnej látky v gramoch za jednotku času sú dvojnásobkom alebo polovicou hodnôt. Kvôli zvýšenej osmotickej diuréze pri dvojnásobnej dávke sa ale urinárna koncentrácia kontrastnej látky nezvyšuje v tom istom pomere.

Charakteristiky u pacientov

V prípade poškodenia renálnych funkcií amidotrizoát môže byť tiež eliminovaný extrarenálne cez pečeň, aj keď významne zníženou mierou. Renálne kontrastné látky sa môžu ľahko odstrániť z tela extrakorporálnou hemodialýzou. Nezávisle od miesta podania, kompletná eliminácia - aj z tkanív - prebehne v krátkom časovom intervale.

Indikácie

Intravenózna a retrográdna urografia.

Tiež všetky angiografické vyšetrenia ako aj artrografia, intraoperačná cholangiografia, endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP), sialografia, fistulografia, hysterosalpingografia.

Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické symptómy.

Kontraindikácie

Manifestná hypertyreoidóza, dekompenzovaná srdcová insuficiencia.

Hysterosalpingografia sa nesmie vykonávať počas tehotenstva alebo v prítomnosti akútnych zápalových procesov v panvovej dutine.

ERCP je kontraindikovaná pri akútnej pankreatitíde.

Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické symptómy (bolesť, kŕče a kómu, často s letálnym koncom).


Vedľajšie účinky

Na definovanie frekvencie výskytu sa v ďalšom texte uvádzajú nasledujúce výrazy:

  • častý: výskyt ³1/100 - <1/10

  • menej častý: výskyt ³1/1000 - <1/100

  • zriedkavý: výskyt ³1/10 000 - <1/1000


Intravaskulárne podanie

Vedľajšie účinky spojené s používaním jódovaných kontrastných látok sú zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodného charakteru. Boli však hlásené aj vážne a život ohrozujúce vedľajšie účinky, ako i letálne prípady. Prevalencia nežiaducich účinkov pri použití ionických kontrastných látok je asi 12 % v porovnaní s 3 % pre neionické látky.

Najčastejšie hlásenými reakciami sú nevoľnosť, vracanie, pocit bolesti a celkový pocit tepla.

Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Často sa vyskytuje mierny angioedém, konjunktivitída, kašeľ, pruritus, nádcha, kýchanie a žihľavka. Tieto reakcie, ktoré sa môžu vyskytovať nezávisle od dávky a spôsobu podania, môžu byť prvými príznakmi počiatočného štádia šoku. Podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to potrebné - nasadiť špecifická liečba cez venózny prístup (pozri Upozornenie).

Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.

Výskyt hypotenzie, bronchospazmov a spazmov alebo edémov laryngu je menej častý.

Oneskorené reakcie na kontrastnú látku sú zriedkavé (pozri Upozornenie).

Celkové reakcie

Často sa vyskytuje pocit tepla a bolesti hlavy. Nevoľnosť, triaška alebo potenie a vazovagálne reakcie sú menej časté.

V zriedkavých prípadoch sú možné zmeny telesnej teploty a opuch slinných žliaz.


Respiračný systém

Prechodné poruchy vo frekvencii dýchania, dyspnoe, respiračná tieseň a kašeľ sú časté.

Zastavenie dýchania a pľúcny edém sú zriedkavé.


Kardiovaskulárny systém

Klinicky relevantné prechodné poruchy vo frekvencii činnosti srdca, tlaku krvi, poruchy v rytme srdca alebo funkcii a zastavenie srdca sú menej časté.

Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné tromboembolické príhody spôsobujúce infarkt myokardu.


Gastrointestinálny trakt

Nevoľnosť a vracanie sú časté reakcie. Bolesť brucha je menej častá.

Mozgovo-cievny systém

Cerebrálna angiografia a iné vyšetrenia, pri ktorých kontrastná látka v mozgu dosahuje vysoké koncentrácie v arteriálnej krvi, môže byť sprevádzaná prechodnými neurologickými komplikáciami ako závraty, bolesti hlavy, agitácia alebo zmätenosť, amnézia, porucha reči, vízusu, sluchu, kŕče, tremor, paréza/paralýza, fotofóbia, dočasná slepota, kóma a ospalosť. Výskyt týchto príznakov je menej častý.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli vážne, v ojedinelých prípadoch letálne tromboembolické príhody vedúce k mozgovému infarktu.


Obličky

V zriedkavých prípadoch bolo hlásené renálne poškodenie alebo zlyhanie.


Koža

Často sa vyskytuje mierny angioedém, flush reakcie s vazodilatáciou, žihľavkou, pruritom a erytémom.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť toxická reakcia kože ako je mukokutánny syndróm (napríklad Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm).


Lokálne podráždenie

Miestna bolesť sa objavuje často najmä pri periférnej angiografii. Extravazácia kontrastnej látky vrátane Urografínu vedie k lokálnej bolesti a edému, ale zvyčajne odoznie bez následkov. V zriedkavých prípadoch sa však vyskytol zápal a dokonca nekróza. Tromboflebitída a venózna trombóza sú menej časté.


Použitie v telesných dutinách

Reakcie po podaní do telesných dutín sú zriedkavé. Väčšina z nich sa objavuje niekoľko hodín po podaní následkom pomalej absorpcie z miesta podania a distribúcie do celého organizmu predovšetkým difúznym procesom.

Po ERCP sú časté určité zvýšenia hladín amylázy. Acinárna opacifikácia po ERCP súvisí so zvýšeným rizikom pankreatitídy po ERCP. Zriedkavo boli popísané prípady nekrotizujúcej pankreatitídy.

V spojení s hysterosalpingografiou sú prípady vazovagálnych reakcií menej časté.


Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Systémová precitlivenosť je zriedkavá, prevažne mierna a vyskytuje sa vo všeobecnosti vo forme kožných reakcií. Pravdepodobnosť závažnej precitlivenosti však nemôže byť úplne vylúčená.

Komplexná informácia o anafylaktoidných reakciách sa nachádza v časti „Intravaskulárne podanie“.


Interakcie

Prevalencia oneskorených reakcií (napríklad horúčka, raš, symptómy podobné chrípke, bolesť v kĺboch a pruritus) na kontrastnú látku je vyššia u pacientov, ktorí dostávali interleukín.


Interferencia s diagnostickými testami

Schopnosť tkaniva štítnej žľazy absorbovať rádioizotopy pri diagnostike porúch štítnej žľazy sa na obdobie dvoch týždňov po podaní kontrastnej látky zníži, v jednotlivých prípadoch aj na dlhšie.


Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné informácie


Vizuálna kontrola balenia

Urografin je číra, bezfarebná až slabo žltkastá tekutina.

Kontrastná látka sa nesmie používať v prípade väčšej zmeny farby, prítomnosti mechanických nečistôt a v prípade poškodeného balenia.


Zaobchádzanie

Roztok kontrastnej látky sa smie naberať do striekačky alebo fľaše s infúziou pripojenej k infúzne súprave až bezprostredne pred vyšetrením.

Gumová zátka sa nemá prepichovať viac než jeden raz, aby sa zabránilo prieniku veľkého množstva mikročastíc zo zátky do roztoku. Na prepichnutie zátky a nabratie kontrastnej látky sa odporúčajú kanyly s dlhým hrotom a maximálnym priemerom 18 G (zvlášť vhodné sú kanyly s postrannými otvormi, napríklad kanyla Nocore-Admix).

Nespotrebovaný zvyšok roztoku po vyšetrení sa musí odstrániť.

Diétne opatrenia

V prípade abdominálnej angiografie a urografie je diagnostický výsledok zreteľnejší, ak sú črevá zbavené obsahu stolice a plynov. Pacienti sa preto majú dva dni pred vyšetrením vyhnúť konzumácii potravy spôsobujúcej plynatosť, najmä hrachu, fazuli, šošovici, šalátom, ovociu, čiernemu a čerstvému chlebu a všetkým druhom surovej zeleniny. Deň pred vyšetrením sa nesmie jesť po 18. hodine. Okrem toho je vhodné podať večer laxatívum. U novorodencov, dojčiat a malých detí je však dlhodobé hladovanie a podanie laxatív pred vyšetrením kontraindikované.

Hydratácia

Pred podaním a po podaní kontrastnej látky sa musí zabezpečiť primeraná hydratácia. Toto sa vzťahuje zvlášť na pacientov s viacpočetným myelómom, diabetes mellitus s nefropatiou, polyúriou, oligoúriou, hyperurikémiou, takisto na novorodencov, dojčatá, malé deti a starších pacientov. Poruchy rovnováhy vody a elektrolytov sa musia upraviť pred vyšetrením.


Novorodenci (<1 mesiac), dojčatá (1 mesiac – 2 roky)

Malé dojčatá (vek menej než 1 rok) a zvlášť novorodenci sú vnímaví na poruchu rovnováhy elektrolytov a hemodynamické zmeny. Je potrebné venovať pozornosť výberu dávky podávanej kontrastnej látky, technickému vykonaniu rádiologickej procedúry a stavu pacienta.

Anxieta

Výrazné stavy vzrušenia, úzkosti a bolesti môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov alebo zvýrazniť reakcie spojené s podaním kontrastnej látky. Týmto pacientom možno podať sedatívum.

Zohriatie pred použitím

Kontrastné látky, ktoré sú pred podaním zohriate na telesnú teplotu, sú lepšie tolerované a môžu sa oveľa ľahšie podať injekčne z dôvodu zníženej viskozity. Pri použití termostatu sa má zohriať na 37°C iba predpokladaný počet ampuliek potrebných v priebehu 1 vyšetrovacieho dňa. Ak je Urografin chránený pred svetlom, je možné ho zohrievať aj dlhší čas bez zmien chemickej čistoty , nie však dlhšie ako tri mesiace.

Testovanie precitlivenosti

Testovanie precitlivenosti použitím malého množstva kontrastnej látky sa neodporúča, pretože nemá výpovednú hodnotu. Takéto testovanie senzitivity občas viedlo k vážnym a dokonca fatálnym reakciám z precitlivenosti.


Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní

Ak je to možné, intravaskulárne podanie kontrastnej látky sa má uskutočniť u pacienta v polohe ležmo. Po podaní sa pacient má pozorovať najmenej 30 minút, pretože väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje práve v tomto období.

Dávka môže kolísať v závislosti od veku, hmotnosti, výkonu srdca a celkového stavu pacienta.

Pacientom so zjavnou renálnou alebo kardiovaskulárnou insuficienciou a pacientom so zlým celkovým zdravotným stavom, je potrebné podať čo najnižšiu dávku kontrastnej látky. U týchto pacientov sa odporúča monitorovať renálne funkcie najmenej 3 dni po vyšetrení.

Medzi jednotlivými injekciami sa má telu poskytnúť dostatok času na influx intersticiálnej tekutiny kvôli normalizácii zvýšenej sérovej osmolality. U primerane hydratovaných pacientov je na jej dosiahnutie potrebná doba 10-15 minút. Ak je vo zvláštnych prípadoch nevyhnutné zvýšiť dávku u dospelého na 300 – 350 ml, má sa pridať voda a prípadne elektrolyty.


Odporúčané dávkovanie:

Intravenózna urografiaInjekcia

Urografin 76% a 60 % sú pre intravenóznu urografiu rovnako vhodné.

Vo všeobecnosti je rýchlosť injekcie 20 ml/min. Ak sa pacientom s insuficienciou srdca podáva 100 ml a viac, trvanie injekcie sa odporúča aspoň 20-30 minút.


Dospelí

Dávka je 20 ml Urografinu 76% alebo 50 ml Urografinu 60%. Zvyšovanie dávky Urografinu 76 % na 50 ml značne zlepšuje diagnostický výsledok. Dávka sa ešte môže zvýšiť, ak je to v špeciálnych indikáciách nevyhnutné.

Deti

Fyziologicky slabá koncentračná schopnosť ešte nezrelého nefrónu detských obličiek vyžaduje relatívne vysoké dávky Urografinu 76%:

do 1 roka

7-10 ml

1-2 roky

10-12 ml

2-6 rokov

12-15 ml

6-12 rokov

15-20 ml

nad 12 rokov

dávka pre dospelých

Zobrazovacie časy

Renálny parenchým je najlepšie zobrazený ak sa snímkuje hneď po ukončení podania.

Pre zobrazenie renálnej panvičky a močového traktu sa prvé snímkovanie realizuje po 3-5 minútach a druhé po 10-12 minútach po podaní kontrastnej látky. Kratší čas sa má použiť u mladších pacientov a dlhší čas u starších pacientov.

U novorodencov, dojčiat a malých detí sa odporúča prvé snímkovanie už asi po 2 minútach po podaní kontrastnej látky.

Nedostatočný kontrast môže vyžadovať neskoršie snímkovanie.


Infúzia

Dospelí a adolescenti

100 ml Urografinu 60 % alebo 76%


Infúzia

Dospelí a adolescenti

1 injekčná liekovka so 100 ml Urografinu 60 % alebo 76%.

Vo všeobecnosti infúzia má trvať najmenej 5 a nie dlhšie ako 10 minút. U pacientov so srdcovou insuficienciou sa odporúča doba infúzie 20 - 30 minút.

Kompresia je kontraindikovaná u novorodencov a dojčiat a takisto sa neodporúča počas infúzie veľkého množstva kontrastnej látky deťom, adolescentom a dospelým, pretože pri obštrukcii drenáže môže zvýšená diuréza viesť v dôsledku vysokého tlaku k ruptúre fornixu. Kompresia sa však môže aplikovať asi 10 minút po ukončení infúzie na odlíšenie organických porúch od funkčných porúch plnenia.

Zobrazovacie časy

Prvá snímka sa má realizovať ku koncu infúzie. Ďalšie snímanie sa môže vykonať v priebehu nasledujúcich 20 minút, alebo v prípade vylučovacích porúch neskoršie.


Angiografia

Urografin je tiež vhodný na angiografické vyšetrenia. 76% roztoku sa dáva prednosť pre také angiografické vyšetrenia, ktoré vyžadujú zvlášť vysokú koncentráciu jódu, napríklad aortografia, angiokardiografia, koronárna artériografia. Dávkovanie závisí od klinického problému, vyšetrovacej techniky, povahy a objemu vyšetrovanej cievnej oblasti.


Podanie do telesných dutín

Retrográdna urografia

Vo všeobecnosti postačuje pre retrográdnu urografiu približne 30% roztok. Odporúča sa zohriať kontrastnú látku na telesnú teplotu, aby sa zabránilo nízkoteplotným stimulom a z toho vyplývajúcim uretrálnym spazmom.


Ak sa pri špeciálnych vyšetreniach vyžaduje väčšia opacifikácia, môže sa použiť aj Urografin 60%. Známky iritácie sa napriek vysokej koncentrácii pozorujú veľmi zriedka.


Iné telesné dutiny

Počas artrografie, hysterosalpingografie a najmä ERCP sa má podanie kontrastnej látky kontrolovať fluoroskopicky.


Predávkovanie

V prípade náhodného intravaskulárneho predávkovania u ľudí sa straty vody a elektrolytov musia kompenzovať infúziou. Renálne funkcie vyžadujú monitorovanie najmenej počas 3 nasledujúcich dní.

Ak je to potrebné, môže sa na eliminovanie prevažného množstva kontrastnej látky zo systému pacienta použiť hemodialýza.

Upozornenie

Pre všetky indikácie

Nasledujúce upozornenia a varovania sa vzťahujú na ktorýkoľvek spôsob podania, ale uvedené riziká sú vyššie pri intravaskulárnom podaní.

Hypersenzitivita

Po použití RTG-kontrastnej látky ako Urografin sa občas vyskytli alergii podobné reakcie (pozri 4.8. Nežiaduce účinky). Tieto reakcie sa zvyčajne manifestujú ako nezávažné respiračné alebo kožné symptómy, ako mierna respiračná tieseň, začervenanie kože (erytém), žihľavka, svrbenie alebo edém tváre. Možné sú závažné účinky ako angioedém, subglotický edém, bronchospazmus a alergický šok. Vo všeobecnosti sa tieto reakcie objavujú do jednej hodiny po podaní kontrastnej látky. V zriedkavých prípadoch sa môžu však objaviť i oneskorené reakcie (po hodinách až dňoch).


U pacientov s precitlivenosťou alebo predchádzajúcou reakciou na jódované kontrastné látky existuje zvýšené riziko závažných reakcií. Pred injekciou akejkoľvek kontrastnej látky sa treba pacienta spýtať na anamnézu alergie (napríklad na alergii na plody mora, sennú nádchu, žihľavku), precitlivenosti na jód alebo kontrastné látky a na bronchiálnu astmu, pretože hlásený výskyt nežiaducich účinkov na kontrastné látky je u pacientov s týmito stavmi vyšší a môže sa zvážiť premedikácia antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.

U pacientov s bronchiálnou astmou je osobitné riziko vzniku bronchospazmov alebo reakcií z precitlivenosti.


Reakcie z precitlivenosti sa môžu zhoršiť u pacientov, ktorí užívajú beta-blokátory, osobitne, ak majú súčasne astma bronchiale. Okrem toho treba vziať do úvahy, že pacienti užívajúci beta-blokátory môžu nereagovať na štandardnú liečbu reakcií z precitlivenosti podaním beta-agonistov.

Ak sa objavia reakcie z precitlivenosti (pozri 4.8. Nežiaduce účinky), podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to nevyhnutné - nasadiť špecifickú liečbu cez venózny prístup. Preto sa pri intravenóznom podaní kontrastnej látky odporúča použitie flexibilného dočasne zavedeného katétra. Na uskutočnenie okamžitých opatrení v naliehavých prípadoch treba mať k dispozícii vhodné lieky, endotracheálny intubátor a respirátor.

Tyreoidálna dysfunkcia

Malé množstvá voľných anorganických jodidov z jódovanej kontrastnej látky môžu interferovať s funkciou štítnej žľazy. Preto se veľmi starostlivo zvažuje potrebnosťvyšetrenia u pacientov s latentnou hypertyreoidózou alebo strumou..

Kardiovaskulárne ochorenia

Existuje zvýšené riziko závažných reakcií u osôb so závažným ochorením srdca a zvlášť u tých, ktorí majú zlyhanie srdca a ochorenie koronárnych ciev.

Staršie osoby

Existujúca vaskulárna patológia a neurologické poruchy často sa vyskytujúce u starších osôb vytvárajú zvýšené riziko nežiaducich účinkov na jódované kontrastné látky.

Veľmi zlý zdravotný stav

U pacientov s celkovým veľmi zlým zdravotným stavom si potreba vyšetrenia vyžaduje veľmi starostlivé zváženie.


Intravaskulárne podanie

Renálne zlyhanie

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť prechodné renálne zlyhanie. Preventívne opatrenia proti akútnemu renálnemu zlyhaniu po podaní kontrastnej látky zahŕňajú:

- Identifikáciu vysoko rizikových pacientov, napríklad pacientov s anamnézou renálneho ochorenia, už jestvujúcou renálnou insuficienciou, predchádzajúcim renálnym zlyhaním po podaní kontrastnej látky, diabetes mellitus s nefropatiou, hypovolemických pacientov, pacientov s viacpočetným myelómom, vekom nad 60 rokov, pokročilým vaskulárnym ochorením, paraproteinémiou, závažnou a chronickou hypertenziou, dnou, pacientov dostávajúcich veľké alebo opakované dávky.

- Zabezpečenie adekvátnej hydratácie u rizikových pacientov pred podaním kontrastnej látky, prednostne podaním intravaskulárnej infúzie pred a po procedúre až kým sa kontrastná látka obličkami neodstráni.

- Vyvarovanie sa ďalšej záťaže obličiek vo forme nefrotoxických liekov, perorálnych cholecystografických látok, svorkovania artérií, renálnej arteriálnej angioplastiky, väčších operácií atď., až do eliminácie kontrastnej látky obličkami.

- Odloženie nového vyšetrenia kontrastnou látkou do úpravy renálnych funkcií na stav pred vyšetrením.


Pacientom v dialyzačnom programe možno aplikovať rádiokontrastné látky, pretože jódované kontrastné látky sa dialýzou eliminujú.


Liečba metformínom

Použitie intravenóznych rádiokontrastných látok, ktoré sa vylučujú obličkami, môže viesť k prechodnej poruche funkcie obličiek. U pacientov užívajúcich biquanidy to môže vyústiť do acidózy z nahromadenia kyseliny mliečnej.

(Ďalšie voliteľné opatrenie: Ako preventívne opatrenie sa má podávanie biquanidov prerušiť 48 hodín pred podaním kontrastnej látky najmenej až do 48 hodín po podaní a znova začať podávať, len ak sa znova dosiahne normálna funkcia obličiek.


Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonálnou hypertenziou môže viesť podanie kontrastnej látky k zvýrazneniu hemodynamických zmien. Reakcie zahrňujúce ischemické zmeny na EKG a silnejšiu arytmiu sú častejšie u starších pacientov a pacientov s už existujúcim kardiologickým ochorením.


Intravaskulárna injekcia kontrastnej látky pacientom so zlyhaním srdca môže urýchliť vznik pľúcneho edému.


Poruchy CNS

Zvláštnu starostlivosť treba venovať intravaskulárnemu podaniu kontrastnej látky u pacientov s akútnym cerebrálnym infarktom, akútnym intrakraniálnym krvácaním a inými stavmi zahrňujúcimi poškodenie hematoencefalickej bariéry, cerebrálnym edémom alebo akútnou demyelinizáciou. Pri existencii intrakraniálnych tumorov alebo metastázach a anamnéze epilepsie môže podanie jódovaných kontrastných látok zvýšiť incidenciu záchvatov kŕčov. Neurologické symptómy následkom cerebrovaskulárnych ochorení, intrakraniálnych tumorov alebo metastáz, degeneratívnych alebo zápalových patológií sa môžu po podaní kontrastnej látky zhoršiť. Intraarteriálnou injekciou kontrastnej látky sa môže vyvolať vazospazmus a následné cerebrálne ischemické fenomény. Pacienti so symptomatickými cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nedávnym iktom alebo častými tranzitórnymi ischemickými príhodami majú zvýšené riziko neurologických komplikácií.

Závažné hepatálne dysfunkcie

V prípade závažnej renálnej insuficiencie môže koexistencia závažnej hepatálnej dysfunkcie vážne spomaliť vylučovanie kontrastnej látky, čo si môže vyžiadať potrebu hemodialýzy.

Myelóm a paraproteinémia

Myelóm alebo paraproteinémia môžu po podaní kontrastnej látky predisponovať renálne poškodenie. Primeraná hydratácia je nutná.

Feochromocytóm

U pacientov s feochromocytómom sa môže po podaní kontrastnej látky vyvinúť závažná (niekedy až nekontrolovateľná) hypertenzná kríza. Odporúča sa premedikácia alfa-blokátorom.

Pacienti s autoimunitnými ochoreniami

U pacientov s preexistujúcimi autoimunitnými ochoreniami boli hlásené prípady závažnej vaskulitídy alebo syndróm podobný Stevensovmu-Johnsonovmu syndrómu.

Myasthenia gravis

Podanie jódovanej kontrastnej látky môže symptómy myasténie gravis zhoršiť.

Alkoholizmus

Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvýšiť priepustnosť hematoencefalickej bariéry. Toto uľahčuje pasáž kontrastnej látky do cerebrálneho tkaniva, čo môže vyvolať reakcie v CNS. Preto musí byť venovaná opatrnosť aj alkoholikom a liekovo závislým pacientom kvôli možnosti zníženia prahu záchvatu kŕčov.

Koagulácia

Iónové jódované kontrastné látky inhibujú koaguláciu krvi in vitrolepšie než neiónové kontrastné látky. Aj tak by však zdravotný personál realizujúci vaskulárne katetrizačné vyšetrenia mal vziať do úvahy, že spolu s kontrastnou látkou mnohé ďalšie faktory, vrátane dĺžky procedúry, počtu injekcií, materiálu striekačky a katétra, existujúceho zdravotného stavu a súbežnej medikácie, môžu prispieť k rozvoju tromboembolických príhod. S tým má byť preto personál pri realizovaní vaskulárnej katetrizačnej procedúry oboznámený a má venovať starostlivú pozornosť angiografickej technike a častému vymývaniu katétra fyziologickým roztokom (ak je možné, s prídavkom heparínu). Dĺžka procedúry sa má minimalizovať, aby sa minimalizovalo riziko trombózy a embólie.


Použitie umelohmotných striekačiek namiesto sklenených znižuje, ale neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazenín in vitro.

U pacientov s homocysteinúriou sa kvôli riziku indukcie trombózy a embólie odporúča opatrnosť.


Použitie v telesných dutinách

Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.

Zápal žlčovodov alebo vajíčkovodov môže zvýšiť riziko reakcií po cholangiografii, ERCP alebo hysterosalpingografii.


Používanie v gravidite a počas laktácie

Reprodukčno-toxikologické štúdie s meglumínamidotrizoátom alebo amidotrizoátom sodným nepreukázali teratogénny alebo iný embryotoxický potenciál po neúmyselnom podaní Urografinu počas tehotenstva.

Bezpečnosť kontrastných látok pre tehotné pacientky sa dostatočne nepreukázala. Pretože sa počas tehotenstva pokiaľ možno treba vyhnúť expozícii radiáciou, prínos ktoréhokoľvek RTG vyšetrenia, s kontrastnou látkou alebo bez nej, sa musí starostlivo posúdiť vzhľadom na možné riziko.

Renálne eliminované kontrastné látky ako Urografin prechádzajú do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách.

Limitované údaje naznačujú, že pri podaní solí kyseliny amidotrizoovej matke je riziko pre dojča veľmi nízke. Dojčenie je pravdepodobne bezpečné.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Tak ako u iných jódovaných kontrastných látok existuje v zriedkavých prípadoch riziko oneskorených reakcií po podaní kontrastnej látky, čo môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Kontrastné látky sa nesmú miešať so žiadnymi inými liečivami kvôli riziku možných inkompatibilít.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Uchovávanie

Chráňte pred svetlom a ionizujúcim žiarením.


Balenie

Urografin 60% :

Ampulky 10 x 10 ml

Ampulky 10 x 20 ml

Infúzne fľaše 1 x 50ml; 10 x 50 ml

Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml

Urografin 76 %:

Ampulky 10 x 10 ml

Ampulky 10 x 20 ml

Infúzne fľaše 1 x 50ml; 10 x 50 ml

Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml

Infúzne fľaše 1 x 200 ml; 10 x 200 ml


Dátum poslednej revízie

Október 2012

9/9

Urografin 76 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2012/02143


Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku

Urografin 60%

Urografin 76 %

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1 ml prípravku Urografin 60% obsahuje natrii amidotrizoas (sodná soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,08 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,52 g vo vodnom roztoku.

1 ml prípravku Urografin 76% obsahuje natrii amidotrizoas(odná soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,10 g a meglumini amidotrizoas (meglumínová soľ kyseliny amidotrizoovej) 0,66 g vo vodnom roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Intravenózna a retrográdna urografia.

Tiež všetky angiografické vyšetrenia ako aj artrografia, intraoperačná cholangiografia, endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP), sialografia, fistulografia, hysterosalpingografia.

Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické symptómy.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné informácie

Diétne opatrenia

V prípade abdominálnej angiografie a urografie je diagnostický výsledok zreteľnejší, ak sú črevá zbavené obsahu stolice a plynov. Pacienti sa preto majú dva dni pred vyšetrením vyhnúť konzumácii potravy spôsobujúcej plynatosť, najmä hrachu, fazuli, šošovici, šalátom, ovociu, čiernemu a čerstvému chlebu a všetkým druhom surovej zeleniny. Deň pred vyšetrením sa nesmie jesť po 18. hodine. Okrem toho je vhodné podať večer laxatívum. U novorodencov, dojčiat a malých detí je však dlhodobé hladovanie a podanie laxatív pred vyšetrením kontraindikované.

Hydratácia

Pred podaním a po podaní kontrastnej látky sa musí zabezpečiť primeraná hydratácia. Toto sa vzťahuje zvlášť na pacientov s viacpočetným myelómom, diabetes mellitus s nefropatiou, polyúriou, oligoúriou, hyperurikémiou, takisto na novorodencov, dojčatá, malé deti a starších pacientov. Poruchy rovnováhy vody a elektrolytov sa musia upraviť pred vyšetrením.


Novorodenci (<1 mesiac), dojčatá (1 mesiac – 2 roky)

Malé dojčatá (vek menej než 1 rok) a zvlášť novorodenci sú vnímaví na poruchu rovnováhy elektrolytov a hemodynamické zmeny. Je potrebné venovať pozornosť výberu dávky podávanej kontrastnej látky, technickému vykonaniu rádiologickej procedúry a stavu pacienta.

Anxieta

Výrazné stavy vzrušenia, úzkosti a bolesti môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov alebo zvýrazniť reakcie spojené s podaním kontrastnej látky. Týmto pacientom možno podať sedatívum.

Zohriatie pred použitím

Kontrastné látky, ktoré sú pred podaním zohriate na telesnú teplotu, sú lepšie tolerované a môžu sa oveľa ľahšie podať injekčne z dôvodu zníženej viskozity. Pri použití termostatu sa má zohriať na 37°C iba predpokladaný počet ampuliek potrebných v priebehu 1 vyšetrovacieho dňa. Ak je Urografin chránený pred svetlom, je možné ho zohrievať aj dlhší čas bez zmien chemickej čistoty, nie však dlhšie ako tri mesiace.

Testovanie precitlivenosti

Testovanie precitlivenosti použitím malého množstva kontrastnej látky sa neodporúča, pretože nemá výpovednú hodnotu. Takéto testovanie senzitivity občas viedlo k vážnym a dokonca fatálnym reakciám z precitlivenosti.


Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní

Ak je to možné, intravaskulárne podanie kontrastnej látky sa má uskutočniť u pacienta v polohe ležmo. Po podaní sa pacient má pozorovať najmenej 30 minút, pretože väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje práve v tomto období.

Dávka môže kolísať v závislosti od veku, hmotnosti, výkonu srdca a celkového stavu pacienta.

Pacientom so zjavnou renálnou alebo kardiovaskulárnou insuficienciou a pacientom so zlým celkovým zdravotným stavom je potrebné podať čo najnižšiu dávku kontrastnej látky. U týchto pacientov sa odporúča monitorovať renálne funkcie najmenej 3 dni po vyšetrení.

Medzi jednotlivými injekciami sa má telu poskytnúť dostatok času na influx intersticiálnej tekutiny kvôli normalizácii zvýšenej sérovej osmolality. U primerane hydratovaných pacientov je na jej dosiahnutie potrebná doba 10-15 minút. Ak je vo zvláštnych prípadoch nevyhnutné zvýšiť dávku u dospelého na 300 – 350 ml, má sa pridať voda a prípadne elektrolyty.


Odporúčané dávkovanie:

Intravenózna urografia

Injekcia

Urografin 76% a 60 % sú pre intravenóznu urografiu rovnako vhodné.

Vo všeobecnosti je rýchlosť injekcie 20 ml/min. Ak sa pacientom s insuficienciou srdca podáva 100 ml a viac, trvanie injekcie sa odporúča aspoň 20-30 minút.


Dospelí

Dávka je 20 ml Urografinu 76% alebo 50 ml Urografinu 60%. Zvyšovanie dávky Urografinu 76 % na 50 ml značne zlepšuje diagnostický výsledok. Dávka sa ešte môže zvýšiť, ak je to v špeciálnych indikáciách nevyhnutné.


Deti

Fyziologicky slabá koncentračná schopnosť ešte nezrelého nefrónu detských obličiek vyžaduje relatívne vysoké dávky Urografinu 76%:


do 1 roka

7-10 ml

1-2 roky

10-12 ml

2-6 rokov

12-15 ml

6-12 rokov

15-20 ml

nad 12 rokov

dávka pre dospelých


Zobrazovacie časy

Renálny parenchým je najlepšie zobrazený, ak sa snímkuje hneď po ukončení podania.

Pre zobrazenie renálnej panvičky a močového traktu sa prvé snímanie realizuje po 3-5 minútach a druhé po 10-12 minútach po podaní kontrastnej látky. Kratší čas sa má použiť u mladších pacientov a dlhší čas u starších pacientov.

U novorodencov, dojčiat a malých detí sa odporúča prvé snímkovanie už asi po 2 minútach po podaní kontrastnej látky.

Nedostatočný kontrast môže vyžadovať neskoršie snímkovanie.


Infúzia

Dospelí a adolescenti

1 injekčná liekovka so 100 ml Urografinu 60 % alebo 76%.

Vo všeobecnosti infúzia má trvať najmenej 5 a nie dlhšie ako 10 minút. U pacientov so srdcovou insuficienciou sa odporúča doba infúzie 20 - 30 minút.

Kompresia je kontraindikovaná u novorodencov a dojčiat a takisto sa neodporúča počas infúzie veľkého množstva kontrastnej látky deťom, adolescentom a dospelým, pretože pri obštrukcii drenáže môže zvýšená diuréza viesť v dôsledku vysokého tlaku k ruptúre fornixu. Kompresia sa však môže aplikovať asi 10 minút po ukončení infúzie na odlíšenie organických porúch od funkčných porúch plnenia.

Zobrazovacie časy

Prvá snímka sa má realizovať ku koncu infúzie. Ďalšie snímanie sa môže vykonať v priebehu nasledujúcich 20 minút, alebo v prípade vylučovacích porúch neskoršie.


Angiografia

Urografin je tiež vhodný na angiografické vyšetrenia. 76% roztoku sa dáva prednosť pre také angiografické vyšetrenia, ktoré vyžadujú zvlášť vysokú koncentráciu jódu, napríklad aortografia, angiokardiografia, koronárna artériografia. Dávkovanie závisí od klinického problému, vyšetrovacej techniky, povahy a objemu vyšetrovanej cievnej oblasti.


Podanie do telesných dutín

Retrográdna urografia

Vo všeobecnosti postačuje pre retrográdnu urografiu približne 30% roztok. Odporúča sa zohriať kontrastnú látku na telesnú teplotu, aby sa zabránilo nízkoteplotným stimulom a z toho vyplývajúcim uretrálnym spazmom.


Ak sa pri špeciálnych vyšetreniach vyžaduje väčšia opacifikácia, môže sa použiť aj Urografin 60%. Známky iritácie sa napriek vysokej koncentrácii pozorujú veľmi zriedka.


Iné telesné dutiny

Počas artrografie, hysterosalpingografie a najmä ERCP sa má podanie kontrastnej látky kontrolovať fluoroskopicky.


4.3 Kontraindikácie

Manifestná hypertyreoidóza, dekompenzovaná srdcová insuficiencia.

Hysterosalpingografia sa nesmie vykonávať počas tehotenstva alebo v prítomnosti akútnych zápalových procesov v panvovej dutine.

ERCP je kontraindikovaná pri akútnej pankreatitíde.


Urografin sa nesmie použiť pre myelografiu, ventrikulografiu alebo cisternografiu, pretože môže pri týchto vyšetreniach vyvolať neurotoxické symptómy (bolesť, kŕče a kómu, často s letálnym koncom).


4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pre všetky indikácie

Nasledujúce upozornenia a varovania sa vzťahujú na ktorýkoľvek spôsob podania, ale uvedené riziká sú vyššie pri intravaskulárnom podaní.

Hypersenzitivita

Po použití RTG-kontrastnej látky ako Urografin sa občas vyskytli alergii podobné reakcie (pozri 4.8. Nežiaduce účinky). Tieto reakcie sa zvyčajne manifestujú ako nezávažné respiračné alebo kožné symptómy, ako mierna respiračná tieseň, začervenanie kože (erytém), žihľavka, svrbenie alebo edém tváre. Možné sú závažné účinky ako angioedém, subglotický edém, bronchospazmus a alergický šok. Vo všeobecnosti sa tieto reakcie objavujú do jednej hodiny po podaní kontrastnej látky. V zriedkavých prípadoch sa môžu však objaviť i oneskorené reakcie (po hodinách až dňoch).


U pacientov s precitlivenosťou alebo predchádzajúcou reakciou na jódované kontrastné látky existuje zvýšené riziko závažných reakcií. Pred injekciou akejkoľvek kontrastnej látky sa treba pacienta spýtať na anamnézu alergie (napríklad na alergii na plody mora, sennú nádchu, žihľavku), precitlivenosti na jód alebo kontrastné látky a na bronchiálnu astmu, pretože hlásený výskyt nežiaducich účinkov na kontrastné látky je u pacientov s týmito stavmi vyšší a môže sa zvážiť premedikácia antihistaminikami a/alebo glukokortikoidmi.

U pacientov s bronchiálnou astmou je osobitné riziko vzniku bronchospazmov alebo reakcií z precitlivenosti.


Reakcie z precitlivenosti sa môžu zhoršiť u pacientov, ktorí užívajú beta-blokátory, osobitne, ak majú súčasne astma bronchiale. Okrem toho treba vziať do úvahy, že pacienti užívajúci beta-blokátory môžu nereagovať na štandardnú liečbu reakcií z precitlivenosti podaním beta-agonistov.

Ak sa objavia reakcie z precitlivenosti (pozri 4.8), podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to nevyhnutné - nasadiť špecifickú liečbu cez venózny prístup. Preto sa pri intravenóznom podaní kontrastnej látky odporúča použitie flexibilného dočasne zavedeného katétra. Na uskutočnenie okamžitých opatrení v naliehavých prípadoch treba mať k dispozícii vhodné lieky, endotracheálny intubátor a respirátor.

Tyreoidálna dysfunkcia

Malé množstvá voľných anorganických jodidov z jódovanej kontrastnej látky môžu interferovať s funkciou štítnej žľazy. Preto se veľmi starostlivo zvažuje potrebnosť vyšetrenia u pacientov s latentnou hypertyreoidózou alebo strumou..

Kardiovaskulárne ochorenia

Existuje zvýšené riziko závažných reakcií u osôb so závažným ochorením srdca a zvlášť u tých, ktorí majú zlyhanie srdca a ochorenie koronárnych ciev.

Staršie osoby

Existujúca vaskulárna patológia a neurologické poruchy často sa vyskytujúce u starších osôb vytvárajú zvýšené riziko nežiaducich účinkov na jódované kontrastné látky.

Veľmi zlý zdravotný stav

U pacientov s celkovým veľmi zlým zdravotným stavom si potreba vyšetrenia vyžaduje veľmi starostlivé zváženie.


Intravaskulárne podanie

Renálne zlyhanie

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť prechodné renálne zlyhanie. Preventívne opatrenia proti akútnemu renálnemu zlyhaniu po podaní kontrastnej látky zahŕňajú:

- Identifikáciu vysoko rizikových pacientov, napríklad pacientov s anamnézou renálneho ochorenia, už jestvujúcou renálnou insuficienciou, predchádzajúcim renálnym zlyhaním po podaní kontrastnej látky, diabetes mellitus s nefropatiou, hypovolemických pacientov, pacientov s viacpočetným myelómom, vekom nad 60 rokov, pokročilým vaskulárnym ochorením, paraproteinémiou, závažnou a chronickou hypertenziou, dnou, pacientov dostávajúcich veľké alebo opakované dávky.

- Zabezpečenie adekvátnej hydratácie u rizikových pacientov pred podaním kontrastnej látky, prednostne podaním intravaskulárnej infúzie pred a po procedúre až kým sa kontrastná látka obličkami neodstráni.

- Vyvarovanie sa ďalšej záťaže obličiek vo forme nefrotoxických liekov, perorálnych cholecystografických látok, svorkovania artérií, renálnej arteriálnej angioplastiky, väčších operácií atď., až do eliminácie kontrastnej látky obličkami.

- Odloženie nového vyšetrenia kontrastnou látkou do úpravy renálnych funkcií na stav pred vyšetrením.


Pacientom v dialyzačnom programe možno aplikovať rádiokontrastné látky, pretože jódované kontrastné látky sa dialýzou eliminujú.


Liečba metformínom

Použitie intravenóznych rádiokontrastných látok, ktoré sa vylučujú obličkami, môže viesť k prechodnej poruche funkcie obličiek. U pacientov užívajúcich biquanidy to môže vyústiť do acidózy z nahromadenia kyseliny mliečnej.

(Ďalšie voliteľné opatrenie: Ako preventívne opatrenie sa má podávanie biquanidov prerušiť 48 hodín pred podaním kontrastnej látky najmenej až do 48 hodín po podaní a znova začať podávať, len ak sa znova dosiahne normálna funkcia obličiek.


Kardiovaskulárne ochorenie

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonálnou hypertenziou môže viesť podanie kontrastnej látky k zvýrazneniu hemodynamických zmien. Reakcie zahrňujúce ischemické zmeny na EKG a silnejšiu arytmiu sú častejšie u starších pacientov a pacientov s už existujúcim kardiologickým ochorením.


Intravaskulárna injekcia kontrastnej látky pacientom so zlyhaním srdca môže urýchliť vznik pľúcneho edému.


Poruchy CNS

Zvláštnu starostlivosť treba venovať intravaskulárnemu podaniu kontrastnej látky u pacientov s akútnym cerebrálnym infarktom, akútnym intrakraniálnym krvácaním a inými stavmi zahrňujúcimi poškodenie hematoencefalickej bariéry, cerebrálnym edémom alebo akútnou demyelinizáciou. Pri existencii intrakraniálnych tumorov alebo metastázach a anamnéze epilepsie môže podanie jódovaných kontrastných látok zvýšiť incidenciu záchvatov kŕčov. Neurologické symptómy následkom cerebrovaskulárnych ochorení, intrakraniálnych tumorov alebo metastáz, degeneratívnych alebo zápalových patológií sa môžu po podaní kontrastnej látky zhoršiť. Intraarteriálnou injekciou kontrastnej látky sa môže vyvolať vazospazmus a následné cerebrálne ischemické fenomény. Pacienti so symptomatickými cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nedávnym iktom alebo častými tranzitórnymi ischemickými príhodami majú zvýšené riziko neurologických komplikácií.

Závažné hepatálne dysfunkcie

V prípade závažnej renálnej insuficiencie môže koexistencia závažnej hepatálnej dysfunkcie vážne spomaliť vylučovanie kontrastnej látky, čo si môže vyžiadať potrebu hemodialýzy.

Myelóm a paraproteinémia

Myelóm alebo paraproteinémia môžu po podaní kontrastnej látky predisponovať renálne poškodenie. Primeraná hydratácia je nutná.

Feochromocytóm

U pacientov s feochromocytómom sa môže po podaní kontrastnej látky vyvinúť závažná (niekedy až nekontrolovateľná) hypertenzná kríza. Odporúča sa premedikácia alfa-blokátorom.

Pacienti s autoimunitnými ochoreniami

U pacientov s preexistujúcimi autoimunitnými ochoreniami boli hlásené prípady závažnej vaskulitídy alebo syndróm podobný Stevensovmu-Johnsonovmu syndrómu.

Myasthenia gravis

Podanie jódovanej kontrastnej látky môže symptómy myasténie gravis zhoršiť.

Alkoholizmus

Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvýšiť priepustnosť hematoencefalickej bariéry. Toto uľahčuje pasáž kontrastnej látky do cerebrálneho tkaniva, čo môže vyvolať reakcie v CNS. Preto musí byť venovaná opatrnosť aj alkoholikom a liekovo závislým pacientom kvôli možnosti zníženia prahu záchvatu kŕčov.

Koagulácia

Ionické jódované kontrastné látky inhibujú koaguláciu krvi in vitrolepšie než neionické kontrastné látky. Aj tak by však zdravotný personál realizujúci vaskulárne katetrizačné vyšetrenia mal vziať do úvahy, že spolu s kontrastnou látkou mnohé ďalšie faktory, vrátane dĺžky procedúry, počtu injekcií, materiálu striekačky a katétra, existujúceho zdravotného stavu a súbežnej medikácie, môžu prispieť k rozvoju tromboembolických príhod. S tým má byť preto personál pri realizovaní vaskulárnej katetrizačnej procedúry oboznámený a má venovať starostlivú pozornosť angiografickej technike a častému vymývaniu katétra fyziologickým roztokom (ak je možné, s prídavkom heparínu). Dĺžka procedúry sa má minimalizovať, aby sa minimalizovalo riziko trombózy a embólie.

Použitie umelohmotných striekačiek namiesto sklenených znižuje, ale neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazenín in vitro.

U pacientov s homocysteinúriou sa kvôli riziku indukcie trombózy a embólie odporúča opatrnosť.


Použitie v telesných dutinách

Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.

Zápal žlčovodov alebo vajíčkovodov môže zvýšiť riziko reakcií po cholangiografii, ERCP alebo hysterosalpingografii.


4.5 Liekové a iné interakcie

Prevalencia oneskorených reakcií (napríklad horúčka, raš, symptómy podobné chrípke, bolesť v kĺboch a pruritus) na kontrastnú látku je vyššia u pacientov, ktorí dostávali interleukín.


Interferencia s diagnostickými testami

Schopnosť tkaniva štítnej žľazy absorbovať rádioizotopy pri diagnostike porúch štítnej žľazy sa na obdobie dvoch týždňov po podaní kontrastnej látky zníži, v jednotlivých prípadoch aj na dlhšie..

4.6 Fertilita , gravidita a laktácia

Reprodukčno-toxikologické štúdie s meglumínamidotrizoátom alebo amidotrizoátom sodným nepreukázali teratogénny alebo iný embryotoxický potenciál po neúmyselnom podaní Urografinu počas tehotenstva.

Bezpečnosť kontrastných látok pre tehotné pacientky sa dostatočne nepreukázala. Pretože sa počas tehotenstva, pokiaľ možno, treba vyhnúť expozícii radiáciou, prínos ktoréhokoľvek RTG vyšetrenia, s kontrastnou látkou alebo bez nej, sa musí starostlivo posúdiť vzhľadom na možné riziko.

Renálne eliminované kontrastné látky ako Urografin prechádzajú do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách.

Limitované údaje naznačujú, že pri podaní solí kyseliny amidotrizoovej matke je riziko pre dojča veľmi nízke. Dojčenie je pravdepodobne bezpečné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Tak ako u iných jódovaných kontrastných látok existuje v zriedkavých prípadoch riziko oneskorených reakcií po podaní kontrastnej látky, čo môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Na definovanie frekvencie výskytu sa v ďalšom texte uvádzajú nasledujúce výrazy:

  • častý: výskyt ³1/100 - <1/10

  • menej častý: výskyt ³1/1000 - <1/100

  • zriedkavý: výskyt ³1/10 000 - <1/1000


Intravaskulárne podanie

Nežiaduce účinky spojené s používaním jódovaných kontrastných látok sú zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodného charakteru. Boli však hlásené aj vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky, ako i letálne prípady. Prevalencia nežiaducich účinkov pri použití iónových kontrastných látok je asi 12 % v porovnaní s 3 % pre neiónové látky.

Najčastejšie hlásenými reakciami sú nevoľnosť, vracanie, pocit bolesti a celkový pocit tepla.

Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Často sa vyskytuje mierny angioedém, konjunktivitída, kašeľ, pruritus, nádcha, kýchanie a žihlavka. Tieto reakcie, ktoré sa môžu vyskytovať nezávisle od dávky a spôsobu podania, môžu byť prvými príznakmi počiatočného štádia šoku. Podanie kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a - ak je to potrebné - nasadiť špecifická liečba cez venózny prístup (pozri 4.4)

Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.

Výskyt hypotenzie, bronchospazmov a spazmov alebo edémov laryngu je menej častý.

Oneskorené reakcie na kontrastnú látku sú zriedkavé (pozri 4.4).

Celkové reakcie

Často sa vyskytuje pocit tepla a bolesti hlavy. Nevoľnosť, triaška alebo potenie a vazovagálne reakcie sú menej časté.

V zriedkavých prípadoch sú možné zmeny telesnej teploty a opuch slinných žliaz.


Respiračný systém

Prechodné poruchy vo frekvencii dýchania, dyspnoe, respiračná tieseň a kašeľ sú časté.

Zastavenie dýchania a pľúcny edém sú zriedkavé.


Kardiovaskulárny systém

Klinicky relevantné prechodné poruchy vo frekvencii činnosti srdca, tlaku krvi, poruchy v rytme srdca alebo funkcii a zastavenie srdca sú menej časté.

Závažné reakcie vyžadujúce naliehavú liečbu sa môžu objaviť vo forme cirkulačných reakcií sprevádzaných periférnou vazodilatáciou a následnou hypotenziou, reflexnou tachykardiou, dyspnoe, agitáciou, zmätenosťou a cyanózou, ktoré môžu viesť až k bezvedomiu.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné tromboembolické príhody spôsobujúce infarkt myokardu.


Gastrointestinálny trakt

Nevoľnosť a vracanie sú časté reakcie. Bolesť brucha je menej častá.

Mozgovo-cievny systém

Cerebrálna angiografia a iné vyšetrenia, pri ktorých kontrastná látka v mozgu dosahuje vysoké koncentrácie v arteriálnej krvi, môže byť sprevádzaná prechodnými neurologickými komplikáciami ako závraty, bolesti hlavy, agitácia alebo zmätenosť, amnézia, porucha reči, vízusu, sluchu, kŕče, tremor, paréza/paralýza, fotofóbia, dočasná slepota, kóma a ospalosť. Výskyt týchto príznakov je menej častý.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli vážne, v ojedinelých prípadoch letálne tromboembolické príhody vedúce k mozgovému infarktu.


Obličky

V zriedkavých prípadoch bolo hlásené renálne poškodenie alebo zlyhanie.


Koža

Často sa vyskytuje mierny angioedém, flush reakcie s vazodilatáciou, žihľavkou, pruritom a erytémom.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť toxická reakcia kože ako je mukokutánny syndróm (napríklad Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm).


Lokálne podráždenie

Miestna bolesť sa objavuje často najmä pri periférnej angiografii. Extravazácia kontrastnej látky vrátane Urografínu vedie k lokálnej bolesti a edému, ale zvyčajne odoznie bez následkov. V zriedkavých prípadoch sa však vyskytol zápal a dokonca nekróza. Tromboflebitída a venózna trombóza sú menej časté.


Použitie v telesných dutinách

Reakcie po podaní do telesných dutín sú zriedkavé. Väčšina z nich sa objavuje niekoľko hodín po podaní následkom pomalej absorpcie z miesta podania a distribúcie do celého organizmu predovšetkým difúznym procesom.

Po ERCP sú časté určité zvýšenia hladín amylázy. Acinárna opacifikácia po ERCP súvisí so zvýšeným rizikom pankreatitídy po ERCP. Zriedkavo boli popísané prípady nekrotizujúcej pankreatitídy.

V spojení s hysterosalpingografiou sú prípady vazovagálnych reakcií menej časté.


Anafylaktoidné reakcie/precitlivenosť

Systémová precitlivenosť je zriedkavá, prevažne mierna a vyskytuje sa vo všeobecnosti vo forme kožných reakcií. Pravdepodobnosť závažnej precitlivenosti však nemôže byť úplne vylúčená.

Komplexná informácia o anafylaktoidných reakciách sa nachádza v odseku „Intravaskulárne podanie“.


4.9 Predávkovanie

V prípade náhodného intravaskulárneho predávkovania u ľudí sa straty vody a elektrolytov musia kompenzovať infúziou. Renálne funkcie vyžadujú monitorovanie najmenej počas 3 nasledujúcich dní.

Ak je to potrebné, môže sa na eliminovanie prevažného množstva kontrastnej látky zo systému pacienta použiť hemodialýza.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostiká

ATC skupina: V08AA01 Kyselina amidotrizoová


Účinnými zložkami Urografinu sú soli kyseliny amidotrizoovej (diatrizoovej), v ktorej sa jód (absorbujúci RTG žiarenie) nachádza viazaný stabilnou chemickou väzbou. Fyzikálno-chemické charakteristiky oboch koncentrácií roztokov Urografinu na injekčné podanie sú uvedené nižšie:


Urografin

60 %

76 %

Koncentrácia jódu (mg/ml)

292

370

Osmolalita (osm/kg H20) pri 37°C

1,50

2,10

Viskozita (mPa.s)

pri 20°C

pri 37°C7,2

4,0


18,5

8,9

Hustota (g/ml)

pri 20°C

pri 37°C


1,330

1,323


1,418

1,411

hodnota pH

6,0-7,0

6,0-7,0


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny po intravenóznej injekcii je menšia než 10%.

Koncentráciu zodpovedajúcu 2-3 g jódu/liter plazmy možno očakávať 5 minút po podaní intravenóznej bolusovej injekcie 1 ml Urografinu 60 %/kg telesnej hmotnosti. Počas prvých 3 hodín krvné hladiny relatívne rýchlo klesajú v priebehu prvých 30 minút, potom s polčasom 1-2 hodiny.

Kyselina amidotrizoová nepenetruje do erytrocytov, veľmi rýchlo sa po intravaskulárnom podaní distribuuje do extracelulárneho priestoru, ale nie je schopná preniknúť cez neporušenú hematoencefalickú bariéru a iba malé množstvo prechádza do materského mlieka

Metabolizmus a eliminácia

V diagnostických dávkach kyselina amidotrizoová podlieha glomerulárnej filtrácii. Okolo 15% dávky sa eliminuje v chemicky nezmenenej forme močom do 30 minút po injekcii a viac ako 50% do troch hodín; nezistili sa žiadne metabolity.

Sledovaná kinetika distribúcie a eliminácie Urografinu nie je v klinicky relevantnom rozmedzí závislá od dávky. Znamená to, že zdvojnásobenie dávky alebo jej zníženie na polovicu rezultuje v krvných hladinách a eliminované množstvá kontrastnej látky v gramoch za jednotku času sú dvojnásobkom alebo polovicou hodnôt. Kvôli zvýšenej osmotickej diuréze pri dvojnásobnej dávke sa ale urinárna koncentrácia kontrastnej látky nezvyšuje v tom istom pomere.

Charakteristiky u pacientov

V prípade poškodenia renálnych funkcií amidotrizoát môže byť tiež eliminovaný extrarenálne cez pečeň, aj keď významne zníženou mierou. Renálne kontrastné látky sa môžu ľahko odstrániť z tela extrakorporálnou hemodialýzou. Nezávisle od miesta podania, kompletná eliminácia - aj z tkanív - prebehne v krátkom časovom intervale.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Systémová toxicita

Výsledky štúdií akútnej toxicity u zvierat ukazujú, že po podaní Urografinu neexistuje riziko akútnej intoxikácie.

Výsledky experimentálnych systémových tolerančných štúdií s meglumínamidotrizoátom alebo amidotrizoátom sodným po opakovanom dennom intravenóznom podaní nepriniesli nálezy, ktoré by spochybnili jednorazové diagnostické podanie u človeka.

Genotoxický potenciál, karcinogenita

Štúdie genotoxických účinkov amidotrizoátu in vivoa in vitronepreukázali mutagénny potenciál.

Štúdie karcinogenity neboli realizované.

Vzhľadom na absenciu genotoxických účinkov a vzhľadom na metabolickú stabilitu, farmakokinetiku a absenciu prejavov toxických účinkov amidotrizoátu na rýchlo rastúce tkanivá, a takisto vzhľadom na skutočnosť, že prípravok Urografin sa podáva jednorazovo, neexistuje zjavné riziko karcinogénneho účinku na človeka.

Miestna znášanlivosť a kontaktná dráždivosť

S výnimkou intramuskulárnej štúdie lokálnej znášanlivosti (Urografin 76 %), sledovania v štúdiách so zvieratami so zameraním na lokálnu znášanlivosť Urografinu neboli realizované. Uskutočnili sa však štúdie lokálnej znášanlivosti po paravenóznom, intraperitoneálnom a intravenóznom podaní a takisto po podaní meglumínamidotrizoátu do vajíčkovodu. Okrem toho sa aplikačné miesta sledovali v systémových tolerančných štúdiách po opakovanom intravenóznom podaní meglumínamidotrizoátu alebo amidotrizoátu sodného. Výsledky týchto štúdií sú pre Urografin považované za reprezentatívne.

Podľa týchto štúdií sa nepredpokladá výskyt lokálnych nežiaducich účinkov v krvných cievach, na mukóznych a seróznych membránach človeka. Po neúmyselnom paravaskulárnom podaní sa môžu objaviť prejavy ľahkej lokálnej intolerancie.

Štúdie na zvieratách, vrátane sledovania kontaktnej dráždivosti, nepreukázali dráždivý potenciál amidotrizoátu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1.Zoznam pomocných látok

Natrii calcii edetas, aqua pro injectione.

6.2 Inkompatibility

Kontrastné látky sa nesmú miešať so žiadnymi inými liečivami kvôli riziku možných inkompatibilít.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov pri neotvorenom balení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Chráňte pred svetlom a ionizujúcim žiarením.

Uchovávajte mimo dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampulky z bezfarebného skla I. hydrolytickej triedy, infúzne fľaše z bezfarebného skla II. hydrolytickej triedy, písomná informácia pre používateľov, kartónová škatuľa


Veľkosť balenia:

Urografin 60% :

Ampulky 10 x10 ml

Ampulky 10 x 20 ml

Infúzne fľaše 1 x 50ml 10 x 50ml

Infúzne fľaše 1 x 100 ml; 10 x 100 ml

Urografin 76 %:

Ampulky 10 x 10ml Ampulky 10 x 20 ml

Infúzne fľaše 1 x 50ml,; 10 x 50 ml

Infúzne fľaše 1 x 100ml; 10 x 100 ml

Infúzne fľaše 1 x 200ml; 10 x 200 ml


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vizuálna kontrola

Urografin je číra, bezfarebná až slabo žltkastá tekutina.

Kontrastná látka sa nesmie používať v prípade väčšej zmeny farby, prítomnosti mechanických nečistôt a v prípade poškodeného balenia.


Zaobchádzanie

Roztok kontrastnej látky sa smie naberať do striekačky alebo fľaše s infúziou pripojenej k infúznej súprave až bezprostredne pred vyšetrením.

Gumová zátka sa nemá prepichovať viac než jeden raz, aby sa zabránilo prieniku veľkého množstva mikročastíc zo zátky do roztoku. Na prepichnutie zátky a nabratie kontrastnej látky sa odporúčajú kanyly s dlhým hrotom a maximálnym priemerom 18 G (zvlášť vhodné sú kanyly s postrannými otvormi, napríklad kanyla Nocore-Admix).

Nespotrebovaný zvyšok roztoku po vyšetrení sa musí odstrániť.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG, Berlín, Nemecko

8. Registračné číslo

48/0183/96-S


9. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie

13.02.1996/25.11.2009/ bez časového obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu

Október 2012

10/10

Urografin 76 %