+ ipil.sk

Urokur 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00494 – Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Urokur 5 mg

Urokur 10 mg

filmom obalené tablety


solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Urokur a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Urokur

 3. Ako užívať Urokur

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Urokur

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Urokur a na čo sa používa


Účinná látka lieku Urokur patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity hyperaktívneho močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Urokur sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Urokur


Neužívajte Urokur

- ak ste alergický na solifenacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču).

- ak máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátene toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)).

- ak trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov.

- ak trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený zákal).

- ak podstupujete dialýzu.

 • ak trpíte závažným ochorením pečene.

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene a súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie solifenacínu z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Urokur.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Urokur, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (= obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením (napr. slabý prúd moču). Je u vás značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre (retencia moču),

- ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha),

- ak sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať,

- ak máte závažné ochorenie obličiek,

- ak máte stredne závažné ochorenie pečene,

- ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová prietrž) alebo pálenie záhy,

- ak máte nervovú poruchu (autonómna neuropatia).


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Urokur.


Pred začiatkom liečby Urokurom vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny vášho častého močenia (napríklad srdcové zlyhávanie (neschopnosť srdca pumpovať krv v požadovanom množstve) alebo ochorenie obličiek). Ak máte infekciu močových ciest, váš lekár vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Deti a dospievajúci

Urokur nemajú užívať deti a dospievajúci do 18 rokov.


Iné lieky a Urokur

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu znásobiť,

 • cholinergiká, ktoré môžu znižovať účinok solifenacínu,

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Solifenacín môže znižovať ich účinok,

 • liečivá, ako ketokonazol, ritonavir, nelfinavir a itrakonazol, verapamil a diltiazem, ktoré znižujú rýchlosť, ktorou sa solifenacín odstraňuje z tela,

 • liečivá rifampicín, fenytoín a karbamazepín, ktoré môžu zvyšovať rýchlosť, ktorou sa solifenacín odstraňuje z tela,

 • liečivá, ako sú biofosfáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitída).


Urokur a jedlo a nápoje

Urokur môžete užívať podľa vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná, nemáte užívať Urokur, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné.


Ak dojčíte, neužívajte Urokur, keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Solifenacín môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


Urokur obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Urokur


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ vám lekár nepredpíše dávku 10 mg jedenkrát denne.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia, s jedlom alebo bez jedla. Tablety nedrvte.


Ak užijete viac Urokuru, ako máte

Ak ste užili príliš mnoho Urokuru alebo ak náhodne užije Urokur dieťa, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Príznakom predávkovania môže byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat, ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť Urokur

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Urokur

Ak prestanete užívať Urokur, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Aksau vás vyskytnealergickýzáchvat, alebozávažnákožnáreakcia(napr. tvorba pľuzgierovaolupovaniekože), musíteotomihneď informovaťsvojho lekáraalebolekárnika.


Angioedém(kožná alergia, ktorávediekopuchu, vyskytujúcemusa vtkanivetesnepodpovrchomkože) sobštrukcioudýchacíchciest(ťažkosti pridýchaní) bolahlásenáuniektorýchpacientovužívajúcich solifenacíniumsukcinát. Pri výskyte angiodému sa má používanie Urokuruihneď ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Urokur môže spôsobovať nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov):

- sucho v ústach.


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 užívateľov):

- rozmazané videnie,

- zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť, pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 užívateľov):

- infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,

- ospalosť,

- porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

- suché (podráždené) oči,

- suché nosné dutiny,

- refluxná choroba (gastroezofageálny reflux),

- sucho v hrdle,

- suchá koža,

- ťažkosti s močením,

- únava,

- hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).


Zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1 000 užívateľov):

- hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),

- hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),

- závrat, bolesť hlavy,

- vracanie,

- svrbenie, vyrážka.


Veľmi zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 10 000 užívateľov):

- halucinácie, zmätenosť,

- alergická vyrážka.


Neznáme(frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • znížená chuť do jedla, vysoká hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neobvyklý rytmus srdca,

 • zvýšený tlak v očiach,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep (Torsade de Pointes),

 • porucha hlasu,

 • porucha pečene,

 • svalová slabosť,

 • porucha obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Urokur


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Urokur obsahuje

 • Účinná látka je solifenacíniumsukcinát

Urokur 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Urokur 10 mg: každá tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát (E470b.

Obal tablety:

Urokur 5 mg: Opadry žltá (hypromelóza 6cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172)), čistená voda.

Urokur 10 mg: Opadry biela (hypromelóza 6cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400), Opadry hnedá (hypromelóza 5cP (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)).


Ako vyzerá Urokur a obsah balenia

Urokur 5 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 6 mm.

Urokur 10 mg: ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 7 mm.


PT/H/1048, 1050

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabliet.


PT/H/1051

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


Výrobcovia

G.L. Pharma GmbH, 8502 Lannach, Rakúsko


PRO.MED.CS Praha a.s., 140 00 Praha 4, Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:

Bulharsko:Vesisol 5/10 mg Филмиранатаблетки

Česká republika: Solifenacin G.L. Pharma 5/10 mg potahované tablety

Poľsko: Vesisol

Portugalsko: Solifenacin G.L. Pharma 5/10 mg

Rakúsko: Vesisol 5/10 mg-Filmtabletten

Slovenská republika: Urokur 5/10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

5/5


Urokur 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/08196, 2012/08199SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Urokur 5 mg filmom obalené tablety

Urokur 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Urokur 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 55,25 mg.


Urokur 10 mg: každá tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 110,5 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Urokur 5 mg: žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 6 mm.


Urokur 10 mg: ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, priemer 7 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí, vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť solifenacínu u detí sa zatiaľ nestanovila. Urokur sa preto nemá používať u detí.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka lieku Urokur sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania

Urokur je určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo od jedla.


4.3 Kontraindikácie


Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov:

 • S retenciou moču, so závažným gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Podrobujúcich sa hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • So závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • So závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítoromi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby solifenacínom sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Solifenacín sa má podávať opatrne u pacientov s :

 • Klinicky významnou obštrukciou vyprázdňovania močového mechúra s možným rizikom retencie moču,

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • súčasným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • autonómnou neuropatiou.


Predĺženie QTintervalu aTorsade dePointes boli pozorované upacientov srizikovýmifaktormi, akopre-existujúcisyndrómom dlhéhoQT intervalu a hypokaliémia.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo s glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Angioedém s obštrukciou dýchacích ciest bol hlásený u pacientov užívajúcich solifenacín. Pri výskyte angiodému sa má používanie solifenacínu ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktické reakcie boli hlásené u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie solifenacínsukcinátu a má sa začať s náležitou liečbou a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.


Maximálny účinok solifenacínu je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby solifenacínom a iniciáciou liečby iným anticholinergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholinergných receptorov.


Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu


Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súčasné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka solifenacínu obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2). Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene.


Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín) sú možné.


Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov


Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacínu nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakcius kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).


Warfarín

Užívanie solifenacínu nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu alebo S‑warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.


Digoxín

Užívanie solifenacínu nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na plodnosť, embryonálny/fetálny vývoj alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Údaje o vylučovaní solifenacínu do materského mlieka nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia neodporúča užívať Urokur.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholinergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže Urokur spôsobiť anticholinergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky.


Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Všeobecne bola compliance lieku obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľkovom formáte


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté

≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000,

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazyInfekcia močových ciest

Cystitída
Poruchy imunitného systému


Anafylaktické reakcie*

Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla*

Hyperkaliémia*

Psychické poruchy


Halucinácie*

Stavy zmätenosti*

Delírium*

Poruchy nervového systému
Somnolencia

Poruchy
chuti

Závrat*

Bolesť hlavy*Poruchy okaRozmazané videnie

Suché očiGlaukóm*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Torsades de Pointes*

Predĺženie QT intervalu na elektro-kardiograme*


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Sucho v noseDysfónia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Sucho v ústach

Zápcha

Nauzea

Dyspepsia

Bolesť brucha

Gastro-ezofageálny reflux

Sucho v hrdle

Obštrukcia hrubého čreva

Porucha vyprázdňovania hrubého čreva

Vracanie*


Ileus*

Žalúdočné ťažkosti*


Poruchy pečene a žlčových ciest


Porucha funkcie pečene*

Abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií*

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Suchá pokožka

Pruritus*

Vyrážka*

Multiformný erytém*

Urtikária*

Angioedém*

Exfoliatívna dermatitída *

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojeného tkaniva


Svalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest
Problémy pri močení

Retencia moču


Zhoršenie funkcie obličiek*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Únava

Periférny edém
* hlásené po uvedení na trh


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť aktívnym uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.


Tak ako pri ostatných anticholinergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.


Tak ako pri ostatných antimuskarinikách, má sa v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT - intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT-interval) a pacientom s existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Močové spazmolytikum, ATC kód: G04B D08.


Mechanizmus účinku:

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.


Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypu M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je naviac špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky:


Liečba solifenacínom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.


Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a naviac 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s dĺžkou trvania liečby 12 týždňovPlacebo

Solifenacín 5 mg jedenkrát denne

Solifenacín10 mg jedenkrát denne

Tolterodín 2 mg

dvakrát denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

11,9

1,4

(12 %)
1 138

12,1

2,3

(19 %)
552
< 0,001

11,9

2,7

(23 %)
1 158
< 0,001

12,1

1,9

(16 %)
250
0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

6,3

2,0

(32 %)
1 124

5,9

2,9

(49 %)
548
< 0,001

6,2

3,4

(55 %)
1 151
< 0,001

5,4

2,1

(39 %)
250
0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

2,9

1,1

(38 %)
781

2,6

1,5

(58 %)
314
< 0,001

2,9

1,8

(62 %)
778
< 0,001

2,3

1,1

(48 %)
157
0,009

Počet epizód nočného močenia (noktúrie)/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

1,8

0,4

(22 %)
1 005

2,0

0,6

(30 %)
494
0,025

1,8

0,6

(33 %)
1 035
< 0,001

1,9

0,5

(26 %)
232
0,199

Vymočený objem/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zvýšenie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

166 ml

9 ml

(5 %)
1 135

146 ml

32 ml

(21 %)
552
< 0,001

163 ml

43 ml

(26 %)
1 156
< 0,001

147 ml

24 ml

(16 %)
250
< 0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet
p-hodnota*

3,0

0,8

(27 %)
238

2,8

1,3

(46 %)
236
< 0,001

2,7

1,3

(48 %)
242
< 0,001

2,7

1,0

(37 %)
250
0,010


Poznámka: V 4 pivotných štúdiách bol použitý solifenacín 10 mg a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použil taktiež solifenacín 5 mg a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne.

V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* P-hodnota znamená párové porovnanie s placebom


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika


Absorpcia

Po užití tabliet solifenacínu, je dosiahnutá maximálna koncentrácia solifenacínu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. Tmax nezávisí od dávky. Cmax a plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmax ani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu sa zistil v priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania v závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmax bola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Poškodenie funkcie obličiek

AUC a Cmax solifenacínu nemali u pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t½ o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmax ovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t½sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene neboli predmetom štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Mastenec

Magnéziumstearát (E470b)


Filmový obal

Urokur 5 mg

Opadry žltá OY 32823 (komerčný produkt, ktorý obsahuje nasledujúce zložky):

Hypromelóza 6cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Voda, čistená


Urokur 10 mg

Opadry biela 03B28796 (komerčný produkt, ktorý obsahuje nasledujúce zložky):

Hypromelóza 6cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Opadry hnedá 02F23883 (komerčný product, ktorý obsahuje nasledujúce zložky):

Hypromelóza 5cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Macrogol 6000

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Urokur 5 mg: 2 roky

Urokur 10 mg: 3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC / Al blister, škatuľka

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý s použitím lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Urokur 5 mg filmom obalené tablety: 73/0035/14-S

Urokur 10 mg filmom obalené tablety: 73/0036/14-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014


3/11


Urokur 10 mg filmom obalené tablety