+ ipil.sk

Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziaPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.2013/06660-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00380-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia


kyselina ursodeoxycholová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu

3. Ako užívať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia a na čo sa používa


Kyselina ursodeoxycholová, liečivo lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia, je prirodzene sa vyskytujúca žlčová kyselina, ktorá sa nachádza v malých množstvách v ľudskej žlči.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa používa:

 • na liečbu príznakov primárnej biliárnej cirhózy (PBC, čo je chronické zápalové ochorenie žlčovodov spojené s cirhózou pečene), pokiaľ nie je prítomná jej dekompenzácia (ťažké ochorenie pečene, stav, keď zostávajúce pečeňové tkanivo nie je schopné ďalej kompenzovať zníženú funkciu pečene).

 • na rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov. Tieto kamene musia byť nekontrastné (neviditeľné na röntgenovej snímke) a nie väčšie ako 15 mm. Žlčník musí byť napriek žlčovým kameňom funkčný.

 • na liečbu choroby pečene sprevádzanou stavom nazývaným cystická fibróza ( tiež nazývané mukoviscidóza) u detí vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu


Neužívajte liek Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia:

- ak ste alergický (precitlivený) na žlčové kyseliny (ako je kyselina ursodeoxycholová) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6. Obsah balenia a ďalšie informácie);

- ak máte akútny zápal žlčníka a žlčových ciest;

- ak máte upchatie žlčovodu alebo žlčníka (obštrukciu žlčových ciest);

- ak máte často kŕčovitú bolesť v nadbruší (žlčníkovú koliku);

- ak máte zvápenatené žlčníkové kamene;

- ak máte narušenú kontraktilitu žlčníka;

- ak má vaše dieťa biliárnu artréziu bez znovuobnovenia prietoku žlče dokonca aj po operácii;


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať liek Ursofalk 250 mg/ 5 ml suspenzia.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa musí používať len pod dohľadom lekára.


Funkcie pečene (enzýmy) sú pravidelne kontrolované každé 4 týždne počas prvých 3 mesiacov liečby, potom v 3 mesačných intervaloch.


Ak užívate liek na rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov, váš lekár má prehodnotiť účinok

liečby po 6 až 10 mesiacoch pomocou röntgenového vyšetrenia.


Ak ste žena a užívate Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu na rozpúšťanie žlčových kameňov musíte používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálna antikoncepcia môže zvyšovať tvorbu žlčových kameňov.


Ak užívate liek na liečbu primárnej biliárnej cirhózy (PBC), v zriedkavých prípadoch sa môžu na začiatku liečby zhoršiť príznaky ochorenia , napríklad svrbenie. V takomto prípade , informujte svojho lekára, aby vám mohol znížiť počiatočnú dávku.


Ak máte hnačku okamžite o tom informujte svojho lekára, pretože možno bude v tomto prípade potrebné znížiť dávku alebo ukončiť liečbu.


Iné lieky a Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmulekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnej liečbe Ursofalkom 250 mg/5 ml suspenziou môže dôjsť k zníženiu účinku

nasledujúcich liekov:

 • cholestyramín, kolestipol (na zníženie tukov v krvi) alebo antacidá (látky znižujúce kyslosť žalúdočného obsahu) obsahujúce hydroxid hlinitý alebo oxid hlinitý.

Ak musíte užívať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musíte ho užiť minimálne dve hodiny pred, alebo po užití Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie.


 • ciprofloxacín, dapsón (antibiotiká), nitrendipín (na liečbu vysokého krvného tlaku) a ďalšie lieky, ktoré sa metabolizujú podobným spôsobom.

Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku týchto liekov.


Pri súbežnej liečbe Ursofalkom 250 mg/5 ml suspenziou môže dôjsť k ovplyvneniu nasledovných liekov:

 • cyklosporín (na zníženie aktivity imunitného systému). Ak sa liečite súbežne cyklosporínom, je nutné skontrolovať hladiny cyklosporínu v krvi a prípadne upraviť dávkovanie.

 • rosuvastatín (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi)


Ak užívate Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu na rozpúšťanie žlčových kameňov, informujte svojho lekára o tom, že užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje estrogény alebo liečivá znižujúce cholesterol v krvi, ako je klofibrát. Tieto lieky môžu napomáhať tvorbe žlčových kameňov, čo je opačný účinok liečby Ursofalkom 250 mg/5 ml suspenziou.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo:

Neužívajte liek Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu, ak ste tehotná, pokiaľ si váš lekár nemyslí, že je to

absolútne nevyhnutné.


Ženy v plodnom veku:

Dokonca ak aj nie ste tehotná, aj tak preberte túto možnosť so svojím lekárom, pretože ženy v plodnom veku sa môžu liečiť týmto liekom, len ak súčasne používajú spoľahlivé antikoncepčné metódy. Odporúčajú sa nehormonálne opatrenia proti počatiu alebo perorálna antikoncepcia s nízkou dávkou estrogénu.

Ak však užívate Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu na rozpúšťanie žlčových kameňov môžete používať iba nehormonálne opatrenia proti počatiu , pretože hormonálna perorálna antikoncepcia môže stimulovať tvorbu žlčníkových kameňov.


Pred začiatkom liečby liekom Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia lekár musí preveriť, či nie ste tehotná.


Dojčenie:

Poraďte sa so svojím lekárom ak dojčíte, alebo ak plánujete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Kyselina ursodeoxycholová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia obsahuje

Jeden dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml) lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia obsahuje 0,50 mmol (11,39 mg) sodíka. Toto sa má zohľadniť u pacientov, ktorí majú kontrolovanú sodíkovú diétu.


3. Ako užívať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu


Vždy užívajte Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Otvorenie detského bezpečnostného uzáveru:

Pred každým použitím uzavretú fľašu dobre pretrepte.

Pri otváraní fľaše pevne zatlačte uzáver nadol a otáčajte ho doľava.


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov


Dávkovanie

Približne 10 mg/kg telesnej hmotnosti denne, podľa nasledovného:


Telesná hmotnosť (kg)

Dávkovacie poháriky*

Ekvivalent v ml

5 až 7

¼

1,25

8 až 12

½

2,50

13 až 18

¾ (= ¼ + ½)

3,75

19 až 25

1

5,00

26 až 35

7,50

36 až 50

2

10,00

51 až 65

12,50

66 až 80

3

15,00

81 až 100

4

20,00

nad 100

5

25,00


* 1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Ako užívať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu

Suspenziu užívajte večer pred spaním. Perorálnu suspenziu užívajte pravidelne.


Trvanie liečby

Rozpustenie žlčníkových kameňov trvá zvyčajne 6 až 24 mesiacov. Ak nedôjde k zmenšeniu veľkosti žlčníkových kameňov po 12 mesiacoch, liečba sa má ukončiť.


Každých 6 mesiacov má váš lekár skontrolovať, či je liečba účinná. Pri každom z týchto následných vyšetrení sa má skontrolovať, či nedochádza k zvápenateniu žlčníkových kameňov. V takomto prípade lekár liečbu ukončí.


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (chronický zápal žlčovodov)


Dávkovanie


Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia užívať v rozdelených dávkach počas dňa. Keď sa výsledky sa pečeňových testov zlepšia, denná dávka sa môže užiť raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Dávkovacie poháriky* Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzie

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na poludnie

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

8 – 11

12 - 16

-

¼

¼

½

12 – 15

12 – 16

¼

¼

¼

¾

16 – 19

13 – 16

½

-

½

1

20 – 23

13 – 15

¼

½

½

24 – 27

13 – 16

½

½

½

28 – 31

14 – 16

¼

½

1

32 – 39

12 – 16

½

½

1

2

40 – 47

13 – 16

½

1

1

48 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 80

12 – 16

1

1

2

4

81 – 95

13 – 16

1

2

2

5

96 – 115

13 - 16

2

2

2

6

nad 115


2

2

3

7

* 1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Prepočítavacia tabuľka:Perorálna suspenzia

Kyselina ursodeoxycholová

1 dávkovací pohárik

=5 ml

= 250 mg

¾ dávkovacieho pohárika

= 3,75 ml

= 187,5 mg

½ dávkovacieho pohárika

= 2,5 ml

= 125 mg

¼ dávkovacieho pohárika

= 1,25 ml

= 62,5 mg


Ako užívať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu

Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu užívajte pravidelne.


Trvanie liečby

V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia časovo ohraničené.


Poznámka:

U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu na začiatku liečby zhoršiť klinické príznaky, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. Toto sa vyskytuje len v zriedkavých prípadoch. V takomto prípade možno v liečbe pokračovať nižšou dennou dávkou lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia. Potom vám váš lekár každý týždeň postupne zvýši dennú dávku, až kým nedosiahnete požadovanú dávku.


Deti

Pre používanie lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia nie je stanovená veková hranica. Podávanie lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia je podmienené telesnou hmotnosťou a priebehom ochorenia.


Použitie u detí (vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov) na liečbu choroby pečene sprevádzanou cystickou fibrózou


Dávkovanie

Odporúčaná denná dávka je 20mg na kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 2 – 3 dávok počas dňa. Ak je to potrebné, váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 30mg na kg telesnej hmotnosti denne.


Deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg sa musia jednotlivé dávky podávať pomocou

jednorazovej injekčnej striekačky, pretože dávkovacím pohárikom nie je možné dávkovať objem nižší

ako 1,25 ml.

Použite jednorazovú injekčnú striekačku s objemom 2 ml s delením po 0,1 ml.

Poznámka: jednorazová injkečná striekačka nie je súčasťou balenia, ale môžete si ju kúpiť v lekárni.


Podanie potrebnej dávky pomocou injekčnej striekačky:

 1. Pred otvorením fľašku dobre pretrepte.

 2. Nalejte malé množstvo suspenzie do priloženého pohárika.

 3. Natiahnite do injekčnej striekačky trošku viac zo suspenzie, ako je potrebné množstvo dávky.

 4. Uchopte injekčnú striekačku medzi prsty a prstami druhej ruky ju poklepte, aby ste odstránili vzduchové bubliny v suspenzii.

 5. Overte, či je v injekčnej striekačke potrebný objem suspenzie. Ak nie je , tak ho upravte nabratím z pohárika alebo vypustením suspenzie zo striekačky do pohárika.

 6. Opatrne nakvapkajte celý objem striekačky do úst dieťaťa.


Nenaberajte suspenziu do striekačky priamo z fľašky. Nenalievajte nepoužitú suspenziu späť do

fľašky z injekčnej striekačky alebo z pohárika.


Telesná hmotnosť menej ako 10 kg:

Dávkovanie je 20 mg kyseliny ursodeoxycholovej /kg/deň

Dávkovacia pomôcka: jednorazová injekčná striekačka


Telesná

hmotnosť

(kg)

Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia (ml)

Ráno

Večer

4

0,8

0,8

4,5

0,9

0,9

5

1,0

1,0

5,5

1,1

1,1

6

1,2

1,2

6,5

1,3

1,3

7

1,4

1,4

7,5

1,5

1,5

8

1,6

1,6

8,5

1,7

1,7

9

1,8

1,8

9,5

1,9

1,9

10

2,0

2,0


Telesná hmotnosť viac ako 10 kg:

Dávkovanie je 20-25 mg kyseliny ursodeoxycholovej /kg/day

Dávkovacia pomôcka: dávkovací pohárik


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Dávkovacie poháriky* Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Ráno

Večer

11 – 12

21-23

½

½

13 – 15

21-24

½

¾

16 – 18

21-23

¾

¾

19 – 21

21-23

¾

1

22 – 23

22-23

1

1

24 – 26

22-23

1

27 – 29

22-23

30 – 32

21-23

33 – 35

21-23

36 – 38

21-23

39 – 41

21-22

42 – 47

20-22

2

48 – 56

20-23

57 – 68

20-24

69 – 81

20-24

82 – 100

20-24

4

4

>100* 1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Prepočítavacia tabuľka:


Perorálna suspenzia

Kyseliny ursodeoxycholová

1 dávkovací pohárik

= 5 ml

= 250 mg

¾ dávkovacieho pohárika

= 3,75 ml

= 187,5 mg

½ dávkovacieho pohárika

= 2,5 ml

= 125 mg

¼ dávkovacieho pohárika

= 1,25 ml

= 62,5 mg


Ak máte pocit, že účinok lieku Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia, ako máte

Ako následok predávkovania sa môže vyskytnúť hnačka. Ak hnačka pretrváva, informujte o tom okamžite svojho lekára. Ak máte hnačku, zabezpečte si dostatočný príjem tekutín a solí (elektrolytov), napr. vo forme rehydratačných roztokov.


Ak zabudnete užiť liek Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Neužívajte dvojnásobnú dávku , aby ste nahradili vynechanú dávku perorálnej suspenzie.


Ak prestanete užívať liek Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Predtým, ako sa rozhodnete prerušiť liečbu liekom Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia, alebo ju predčasne ukončiť, povedzte to vždy svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak, ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • mäkká, redšia stolica alebo hnačka


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • počas liečby primárnej biliárnej cirhózy: silné bolesti na pravej strane nadbrušia, závažné zhoršenie (dekompenzácia) cirhózy pečene, ktoré čiastočne ustúpilo po vysadení liečby

 • zvápenatenie žlčových kameňov, ktoré je bez ďalších príznakov a potvrdia ho vyšetrenia

 • žihľavka (urtikária)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Otvorenú suspenziu spotrebujte do 4 mesiacov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia obsahuje


Liečivo je kyselina ursodeoxycholová.

5 ml perorálnej suspenzie (ekvivalentné 1 dávkovaciemu poháriku) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Ďalšie zložky sú kyselina benzoová, kyselina citrónová, glycerol, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, chlorid sodný, citrónan sodný, cyklamát sodný, propylénglykol, čistená voda, xylitol a citrónová aróma.


Ako vyzerá Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia a obsah balenia


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia je biela tekutina citrónovej príchute s malými vzduchovými bublinami.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia je dostupná v nasledovných baleniach:

1 x 250 ml

2 x 250 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 04/2015.

0


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.2013/06660-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00380-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: kyselina ursodeoxycholová

5 ml (= 1 dávkovací pohárik) Ursofalku 250 mg/ 5 ml suspenzie obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálna suspenzia


Biela homogénna perorálna suspenzia s malými vzduchovými bublinkami a citrónovou arómou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (PBC), pokiaľ nie je dekompenzovaná.


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov v žlčníku. Kamene sa na röntgenovej snímke nesmú prejavovať tieňom a nesmú byť väčšie ako 15 mm. Funkcia žlčníka musí byť napriek žlčovým kameňom zachovaná.


Pediatrická populácia

Hepatobiliárne poruchy u detí s cystickou fibrózou vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na užívanie Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie nie je stanovená veková hranica.


Pre rôzne indikácie sa odporúča nasledovná denná dávka:


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov:


Približne 10 mg kyseliny ursodeoxycholovej na kilogram telesnej hmotnosti denne, čo zodpovedá:


Telesná hmotnosť (kg)

Dávkovacie poháriky*

Ekvivalent v ml

5 až 7

¼

1,25

8 až 12

½

2,50

13 až 18

¾ (= ¼ + ½)

3,75

19 až 25

1

5,00

26 až 35

7,50

36 až 50

2

10,00

51 až 65

12,50

66 až 80

3

15,00

81 až 100

4

20,00

nad 100

5

25,00


*1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa má užívať 1-krát denne, večer pred spaním. Perorálna

suspenzia sa musí užívať pravidelne.


Rozpustenie žlčníkových kameňov trvá zvyčajne 6 až 24 mesiacov. Ak nedôjde k zmenšeniu žlčníkových kameňov po 12 mesiacoch, nemá sa v terapii pokračovať.


Úspešnosť liečby sa má kontrolovať sonograficky, alebo röntgenologicky každých 6 mesiacov. Pri nasledujúcich vyšetreniach sa má okrem iného sledovať, či nedošlo k zvápenateniu kameňov. V takom prípade sa musí liečba ukončiť.


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (PBC):


Denná dávka závisí od telesnej hmotnosti a je približne 14 ± 2 mg kyseliny ursodeoxycholovej na kilogram telesnej hmotnosti.


Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia užívať v rozdelených dávkach, 3 dávky počas dňa. Keď sa parametre pečeňových funkcií zlepšia, celkovú dennú dávku možno podávať raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Dávkovacie poháriky* Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na poludnie

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

8 – 11

12 - 16

-

¼

¼

½

12 – 15

12 – 16

¼

¼

¼

¾

16 – 19

13 – 16

½

-

½

1

20 – 23

13 – 15

¼

½

½

24 – 27

13 – 16

½

½

½

28 – 31

14 – 16

¼

½

1

32 – 39

12 – 16

½

½

1

2

40 – 47

13 – 16

½

1

1

48 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 80

12 – 16

1

1

2

4

81 – 95

13 – 16

1

2

2

5

96 – 115

13 - 16

2

2

2

6

nad 115


2

2

3

7


*1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Prepočítavacia tabuľka:Perorálna suspenzia

Kyselina ursodeoxycholová

1 dá 1 dávkovací pohárik

^ 5 ml

^ 250 mg

¾ dá ¾ dávkovacieho pohárika

^ 3,75 ml

^ 187,5 mg

½ dá ½ dávkovacieho pohárika

^ 2,5 ml

^ 125 mg

¼ dávkovacieho pohárika

^ 1,25 ml

^ 62,5 mg


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa má užívať podľa vyššie uvedeného dávkovacieho režimu.

Perorálna suspenzia sa musí užívať pravidelne.


V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie časovo ohraničené.


U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou (PBC) sa môžu v zriedkavých prípadoch klinické symptómy na začiatku liečby zhoršiť, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. V takýchto prípadoch sa v liečbe pokračuje s nižšou dennou dávkou Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia a potom sa dávka postupne zvyšuje (denná dávka sa zvyšuje týždenne), až kým sa opäť nedosiahne uvedená dávka podľa požadovanej dávkovacej schémy.


Pediatrická populácia

Deti s cystickou fibrózou vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov:

20mg/kg/deň v 2 – 3 rozdelených dávkach. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť na

30mg/kg/deň.


Veľmi zriedkavo sú postihnuté deti s menšou hmotnosťou ako 10 kg. V takomto prípade sa má

použiť komerčne dostupná jednorázová injekčná striekačka.

V Písomnej informácii pre používateľa je uvedená nasledovná informácia:

Deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg sa musia jednotlivé dávky podávať pomocou

jednorázovej injekčnej striekačky, pretože dávkovacím pohárikom nie je možné dávkovať objem

nižší ako 1,25 ml.

Použite jednorázovú injekčnú striekačku s objemom 2 ml s delením po 0,1 ml.

Poznámka: jednorázová injkečná striekačka nie je súčasťou balenia, ale môžete si ju kúpiť v lekárni.


Podanie potrebnej dávky pomocou injekčnej striekačky:

 1. Pred otvorením fľašku dobre pretrepte.

 2. Nalejte malé množstvo suspenzie do priloženého pohárika.

 3. Natiahnite do injkečnej striekačky trošku viac zo suspenzie, ako je potrebné množstvo dávky.

 4. Uchopte injkečnú striekačku medzi prsty a prstami druhej ruky ju poklepte, aby ste odstránili vzduchové bubliny v suspenzii.

 5. Overte, či je v injkečnej striekačke potrebný objem suspenzie. Ak nie je , tak ho upravte nabratím z pohárika alebo vypustením suspenzie zo striekačky do pohárika.

 6. Opatrne nakvapkajte celý objem striekačky do úst dieťaťa.


Nenaberajtesuspenziu do striekačky priamo z fľašky. Nenalievajtenepoužitú suspenziu späť do

fľašky z injekčnej striekačky alebo z pohárika.


Telesná hmotnosť menej ako 10 kg:

Dávkovanie je 20 mg kyseliny ursodeoxycholovej /kg/deň

Dávkovacia pomôcka: jednorázová injekčná striekačka


Telesná

hmotnosť

(kg)

Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia (ml)

Ráno

Večer

4

0,8

0,8

4,5

0,9

0,9

5

1,0

1,0

5,5

1,1

1,1

6

1,2

1,2

6,5

1,3

1,3

7

1,4

1,4

7,5

1,5

1,5

8

1,6

1,6

8,5

1,7

1,7

9

1,8

1,8

9,5

1,9

1,9

10

2,0

2,0


Telesná hmotnosť viac ako 10 kg:

Dávkovanie je 20-25 mg kyseliny ursodeoxycholovej /kg/day

Dávkovacia pomôcka: dávkovací pohárik


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Dávkovacie poháriky* Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia

Ráno

Večer

11 – 12

21-23

½

½

13 – 15

21-24

½

¾

16 – 18

21-23

¾

¾

19 – 21

21-23

¾

1

22 – 23

22-23

1

1

24 – 26

22-23

1

27 – 29

22-23

30 – 32

21-23

33 – 35

21-23

36 – 38

21-23

39 – 41

21-22

42 – 47

20-22

2

48 – 56

20-23

57 – 68

20-24

69 – 81

20-24

82 – 100

20-24

4

4

>100* Prepočítavacia tabuľka:


Perorálna suspenzia

Kyselina ursodeoxycholová

1 dávkovací pohárik

= 5 ml

= 250 mg

¾ dávkovacieho pohárika

= 3,75 ml

= 187,5 mg

½ dávkovacieho pohárika

= 2,5 ml

= 125 mg

¼ dávkovacieho pohárika

= 1,25 ml

= 62,5 mg4.3. Kontraindikácie


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa nesmie používať u pacientov:

- s precitlivenosťou na žlčové kyseliny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1

- s akútnym zápalom žlčníka alebo žlčových ciest

- s obštrukciou žlčových ciest (obštrukcia choledochu a cystiku)

- s častými záchvatmi žlčníkovej koliky

- s rádiologicky nepriehľadnými kalcifikovanými žlčníkovými kameňmi

- s narušenou kontraktilitou žlčníka


Pediatrická populácia

Neúspešná chirurgická liečba (portoenterostómia) alebo bez znovuobnovenia prietoku žlče u detí s biliárnou atréziou.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa má podávať len pod dohľadom lekára.


Ošetrujúci lekár má kontrolovať funkčné parametre pečene AST , ALT a GMT počas prvých 3 mesiacov liečby každé 4 týždne, potom každé 3 mesiace. Okrem poskytnutia identifikácie pacientov odpovedajúcich a neodpovedajúcich na liečbu v skupine pacientov, ktorí sa liečia na primárnu biliárnu cirhózu, môže táto kontrola umožniť aj skorú detekciu možného zhoršenia funkcie pečene, najmä u pacientov s pokročilým štádiom primárnej biliárnej cirhózy.


Pri použití na rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov:

Na posúdenie účinkov liečby a prípadné včasné odhalenie kalcifikácie žlčových kameňov je potrebné, v závislosti od veľkosti kameňov, 6 až 10 mesiacov po začatí liečby urobiť RTG vyšetrenie žlčníka (perorálna cholecystografia) alebo ultrazvukové vyšetrenie. Snímky sa majú urobiť postojačky a tiež poležiačky.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa nemá používať, ak žlčník nemožno röntgenologicky zobraziť, ak sú žlčové kamene kalcifikované, ak je narušená kontraktilita žlčníka alebo pri častých záchvatoch biliárnej koliky.


Pacientky užívajúce Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu na rozpúšťanie žlčových kameňov musia používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálne perorálne kontraceptíva môžu zvyšovať biliárnu litiázu (pozri časť 4.5 a 4.6).


Ak sa používa na liečbu pokročilého štádia primárnej biliárnej cirhózy:

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovala dekompenzácia pečeňovej cirhózy, ktorá po ukončení liečby čiastočne ustúpila.


V zriedkavých prípadoch u pacientov s PBC sa môžu klinické príznaky zhoršiť po začatí

liečby, napríklad sa môže zvýšiť svrbenie. V takomto prípade má byť dávka Ursofaku 250 mg/5

ml suspenzie znížená na 1 dávkovací pohárik (zodpovedá 5 ml perorálnej suspenzie) a postupne

zvyšovaná na dávku ako je popísané v časti 4.2.


Ak sa vyskytne hnačka, dávka sa musí znížiť a v prípadoch pretrvávajúcej hnačky sa má liečba ukončiť.


Jeden dávkovací pohárik (= 5 ml) Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie obsahuje 0,5 mmol (11,39 mg) sodíka. Toto sa má zohľadniť u pacientov, ktorí majú kontrolovanú sodíkovú diétu .


4.5. Liekové a iné interakcie


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia sa nemá podávať súbežne s cholestyramínom, kolestipolom alebo antacidami obsahujúcimi hydroxid hlinitý, alebo smektid (oxid hlinitý), pretože tieto lieky viažu kyselinu ursodeoxycholovú v čreve a tým zabraňujú jej vstrebávaniu a účinnosti. Ak je potrebné podávať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musí sa užiť minimálne 2 hodiny pred, alebo po podaní Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie.


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia môže ovplyvňovať vstrebávanie cyklosporínu z čreva. Lekár má preto u pacientov, ktorí užívajú cyklosporín, skontrolovať jeho koncentráciu v krvi a ak je potrebné upraviť dávku cyklosporínu.


V ojedinelých prípadoch môže Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia znížiť absorpciu ciprofloxacínu.


V klinických štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch, bolo zistené mierne zvýšenie plazmatickcých hladín rosuvastatínu pri súbežnom užívaní kyseliny ursodeoxycholovej (500 mg / deň) a rosuvastatínu ( 20 mg/ deň). Klinický význam takejto interakcie v prípade iných statínov nie je známy.


Potvrdilo sa, že kyselina ursodeoxycholová znižuje maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) a plochu pod krivkou (AUC) antagonistu kalciového kanála nitrendipínu u zdravých dobrovoľníkov. Odporúča sa dôsledné monitorovanie výsledkov súbežného užívania nitrendipínu a kyseliny ursodeoxycholovej. Môže byť potrebné zvýšiť dávku nitrendipínu. Hlásila sa aj interakcia so zníženým terapeutickým účinkom dapsónu.

Tieto pozorovania spolu s in vitro nálezmi môžu naznačovať možnosť, že kyselina ursodeoxycholová indukuje enzýmy cytochrómu P450 3A. Avšak takáto indukcia nebola pozorovaná v štúdii zameranej na interakciu s budenozidom, ktorý je známy substrát cytochrómu P450 3A.

Estrogénové hormóny a liečivá znižujúce hladinu cholesterolu v krvi, ako je klofibrát, zvýšujú sekréciu pečeňového cholesterolu a môžu z toho dôvodu stimulovať biliárnu litiázu, čo je opačný účinok kyseliny ursodeoxycholovej používanej na rozpúšťanie žlčových kameňov.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je len obmedzené množstvo údajov o použití kyseliny ursodeoxycholovej u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu v skorých štádiách gravidity (pozri časť 5.3.).

O užívaní Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia počas gravidity sa má uvažovať, iba ak je to nevyhnutné.

Pred začatím liečby sa musí vylúčiť prípadná gravidita.


Laktácia

Na základe niekoľkých zdokumentovaných prípadov žien, ktoré počas dojčenia užívali kyselinu ursodeoxycholovú sa ukázalo, že hladna UDCA je v materskom mlieku veľmi nízka a pravdepodobne sa nevyskytnú žiadne vedľajšie reakcie u dojčených detí.


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali vplyv kyseliny ursodeoxycholovej na fertilitu (pozri časť 5.3). Údaje o vplyve kyseliny ursodeoxycholovej na fertilitu ľudí nie sú k dispozícii.

Ženy v reprodukčnom veku možno liečiť, len ak súbežne používajú spoľahlivú antikoncepciu: odporúčajú sa nehormonálne kontraceptívne opatrenia alebo perorálne kontraceptíva s nízkou dávkou estrogénou. U pacientok užívajúcich Ursofalk 250 mg/5 ml suspenziu na rozpúšťanie žlčových kameňov sa má však používať účinná nehormonálna antikoncepcia, pretože hormonálne perorálne kontraceptíva môžu zvyšovať biliárnu litiázu.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kyselina ursodeoxycholová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Možné nežiaduce účinky lieku sú klasifikované podľa orgánového systému MedDRA. Frekvencia

výskytu je definovaná podľa konvencií nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ /100 až < 1/10),

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10

000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

V klinických skúšaniach sa počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou udávali ako časté bledá stolica a hnačka.

Pri liečbe primárnej biliárnej cirhózy sa veľmi zriedkavo vyskytli silné bolesti na pravej hornej strane brucha.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť zvápenatenie žlčových kameňov.

Počas liečby pokročilých štádií primárnej biliárnej cirhózy sa vo veľmi zriedkavých prípadoch pozorovala dekompenzácia cirhózy pečene, ktorá čiastočne ustúpila po vysadení liečby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť urtikária.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Pri predávkovaní sa môže vyskytnúť hnačka. Všeobecne nie sú pravdepodobné iné príznaky predávkovania, pretože zvyšovanie dávky kyseliny ursodeoxycholovej znižuje absorpciu, a preto sa viac vylúči stolicou.


Nie sú potrebné žiadne protiopatrenia a následky hnačky sa majú liečiť symptomaticky náhradou tekutín a elektrolytov.


Ďalšie informácie

Upozornenie pre osobitné skupiny pacientov

Dlhodobá liečba vysokými dávkami (28-30 mg/kg/deň) kyseliny ursodeoxycholovej u pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou (použitie mimo schválených indikácií) je spojená s vyšším výskytom závažných nežiaducich účinkov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na žlčové cesty a pečeň, Lieky obsahujúce žlčové kyseliny.

ATC kód: A05AA02


Fyziologicky sa kyselina ursodeoxycholová vyskytuje v malých množstvách v ľudskej žlči.


Po perorálnom podaní redukuje saturáciu žlče cholesterolom znižovaním absorpcie cholesterolu v čreve a znižovaním sekrécie cholesterolu do žlče. K postupnému rozpusteniu cholesterolových žlčových kameňov dochádza pravdepodobne disperziou cholesterolu a vytváraním tekutých kryštálov.


Podľa posledných poznatkov účinok kyseliny ursodeoxycholovej pri cholestáze a ochoreniach pečene pravdepodobne v relatívnej výmene lipofilných, detergentom podobných toxických žlčových kyselín za hydrofilnú, cytoprotektívnu, netoxickú kyselinu ursodeoxycholovú a v imunoregulačných procesoch.


Skúsenosti s pediatrickou populáciou

Skúsenosti s liečbou kyselinou ursodeoxycholovou sú v prípade hepatobiliarnych porúch u

pediatrických pacientov s cystickou fibrózou dostupné z klinických skúšaní trvajúcich až 10

rokov a dlhšie. Je dokázané, že liečba kyselinou ursodeoxycholovou znižuje proliferáciu

žlčovodov, zastavuje progresiu histologicky dokázaného poškodenia a dokonca dokáže zvrátiť

hepatobiliárne zmeny, ak sa podáva vo včasnom štádiu hepatobiliarnej poruchy spojenej s

cystickou fibrózou. Aby bola liečba čo najúčinnejšia, je potrebné začať s liečbou kyselinou

ursodeoxycholovou, akonáhle je stanovená diagnóza hepatobiliárnej poruchy spojenej s cystickou

fibrózou.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa kyselina ursodeoxycholová absorbuje v jejune a hornom ileu pasívnym transportom, v terminálnom ileu aktívnym transportom. Pomer absorpcie je vo všeobecnosti 60 - 80 %. Po absorpcii v čreve sa žlčová kyselina takmer úplne konjuguje v pečeni s aminokyselinami glycínom a taurínom a potom sa vylučuje žlčou. Klírens po prvom prechode pečeňou dosahuje až 60 %.


Distribúcia

Hydrofilnejšia kyselina ursodeoxycholová sa hromadí v žlči v závislosti od dennej dávky, prebiehajúceho ochorenia, alebo od stavu pečene. Súčasne dochádza k relatívnemu poklesu iných, lipofilnejších žlčových kyselín.


Eliminácia

V čreve sa kyselina ursodeoxycholová odbúrava bakteriálne na 7-keto-litocholovú a litocholovú kyselinu. Litocholová kyselina je hepatotoxická a u viacerých živočíšnych druhov vyvoláva poškodenie parenchýmu pečene. U ľudí sa absorbuje len v malých množstvách, toto absorbované množstvo sa detoxikuje sulfatáciou v pečeni a následne sa vylučuje žlčou a nakoniec stolicou.


Biologický polčas kyseliny ursodeoxycholovej je 3,5 - 5,8 dní.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna toxicita


Štúdie akútnej toxicity na zvieratách neodhalili toxické poškodenia.


b) Chronická toxicita


Štúdie subchronickej toxicity u opíc dokázali v skupinách s vysokým dávkovaním hepatotoxické účinky, vrátane funkčných zmien (napr. zmeny pečeňových enzýmov) a morfologické zmeny, ako je hyperplázia žlčovodov, portálne zápalové infiltráty a hepatocelulárna nekróza. Tieto toxické účinky sú najpravdepodobnejšie spôsobené kyselinou litocholovou, metabolitom kyseliny ursodeoxycholovej, ktorá na rozdiel od ľudí, u opíc nie je detoxikovaná. Klinické skúsenosti potvrdili, že popísané hepatotoxické účinky nemajú u ľudí zjavný význam.


c) Kancerogénny a mutagénny potenciál


V dlhodobých pokusoch na potkanoch a myšiach neodhalili žiadne dôkazy svedčiace o kancerogénnom účinku kyseliny ursodeoxycholovej .


Genetické toxikologické testy in vitro a in vivo s kyselinou ursodeoxycholovou boli negatívne.


Testy s kyselinou ursodeoxycholovou neodhalili žiadne dôkazy svedčiace o mutagénnych účinkoch.


d) Reprodukčná toxicita


V pokusoch na potkanoch sa po dávke 2000 mg/kg vyskytli vývojové chyby chvosta. U králikov sa nezistili žiadne teratogénne účinky, hoci sa pozorovali embryotoxické účinky (od dávky 100 mg/kg telesnej hmotnosti). Kyselina ursodeoxycholová neovplyvnila fertilitu potkanov a nespôsobila poškodenie počas perinatálneho a postnatálneho vývoja potomstva u potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Kyselina benzoová

Kyselina citrónová

Glycerol

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karmelózy

Chlorid sodný

Citrónan sodný

Cyklamát sodný

Propylénglykol

Čistená voda

Xylitol

Citrónová aróma


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


Neotvorený liek: 4 roky


Po prvom otvorení lieku: 4 mesiace


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená fľaša s plastovým skrutkovacím uzáverom s detskou poistkou

(PP/PE)


Veľkosti balenia:

1 x 250 ml

2 x 250 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Otvorenie uzáveru s detskou poistkou

:

Pri otváraní fľaše pevne zatlačte uzáver nadol a otáčajte ho doľava.

Pred každým použitím uzavretú fľašu dobre pretrepte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


43/0543/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15. októbra 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.júna 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015

0


Ursofalk 250 mg/5 ml suspenzia