+ ipil.sk

Ursofalk 250 mg kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.2013/06660-Z1B.

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00380-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07179-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Ursofalk 250 mg kapsuly


kyselina ursodeoxycholová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ursofalk 250 mg kapsuly a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursofalk 250 mg kapsuly

3. Ako užívať Ursofalk 250 mg kapsuly

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ursofalk 250 mg kapsuly

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ursofalk 250 mg kapsuly a na čo sa používa


Kyselina ursodeoxycholová, liečivo Ursofalku 250 mg, je prirodzene sa vyskytujúca žlčová kyselina, ktorá sa nachádza v malých množstvách v ľudskej žlči.


Ursofalk 250 mg kapsuly sa používajú:

 • na rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov. Tieto kamene musia byť nekontrastné

(neviditeľné na röntgenovej snímke) a nie väčšie ako 15 mm. Žlčník musí byť napriek

žlčovým kameňom funkčný.


 • na liečbu biliárnej refluxnej gastritídy (zápal sliznice žalúdka spôsobený spätným návratom

žlčových kyselín)


 • na liečbu príznakov primárnej biliárnej cirhózy (PBC, čo je chronické zápalové ochorenie

žlčovodov spojené s cirhózou pečene), pokiaľ nie je prítomná dekompenzovaná cirhóza

pečene (ťažké ochorenie pečene, keď zostávajúce pečeňové tkanivo nie je schopné ďalej

kompenzovať zníženú funkciu pečene).


 • na liečbu choroby pečene sprevádzanou stavom nazývaným cystická fibróza (tiež nazývané

mukoviscidóza) u detí vo veku od 6 rokov do 18 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursofalk 250 mg kapsuly


Neužívajte Ursofalk 250 mg kapsuly

- ak ste alergický (precitlivený) na žlčové kyseliny (ako je kyselina ursodeoxycholová) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.);

- ak máte akútny zápal žlčníka a žlčových ciest;

- ak máte upchatie žlčovodu alebo žlčníka (obštrukciu žlčových ciest);

- ak máte často kŕčovitú bolesť v nadbruší (žlčníkovú koliku)

- ak máte zvápenatené žlčové kamene;

- ak máte narušenú kontraktilitu žlčníka;

- ak má vaše dieťa biliárnu artréziu bez znovuobnovenia prietoku žlče dokonca aj po operácii;


Spýtajte sa svojho lekára o stavoch uvedených vyššie. Spýtajte sa ho, aj v prípade, ak ste mali podobné problémy už v minulosti.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať liek Ursofalk 250 mg kapsuly.

Ursofalk 250 mg kapsuly sa musia užívať len pod dohľadom lekára.


Funkcie pečene (enzýmy) sú pravidelne kontrolované každé 4 týždne počas prvých 3 mesiacov liečby, potom v 3 mesačných intervaloch.


Ak užívate liek na rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov, váš lekár má prehodnotiť účinok

liečby po 6 až 10 mesiacoch pomocou röntgenového vyšetrenia.


Ak ste žena a užívate Ursofalk 500 mg filmom obalené tablety na rozpúšťanie žlčových kameňov musíte používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálna antikoncepcia môže zvyšovať tvorbu žlčových kameňov.


Ak užívate liek na liečbu primárnej biliárnej cirhózy (PBC), v zriedkavých prípadoch sa môžu na začiatku liečby zhoršiť príznaky ochorenia , napríklad svrbenie. V takomto prípade , informujte svojho lekára, aby vám mohol znížiť počiatočnú dávku.


Ak máte hnačku okamžite o tom informujte svojho lekára, pretože možno bude v tomto prípade potrebné znížiť dávku alebo ukončiť liečbu.


Iné lieky a Ursofalk 250 mg kapsuly

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnej liečbe Ursofalkom 250 mg kapsulami môže dôjsť k zníženiu účinku nasledovných

liekov:

 • cholestyramín, kolestipol (na zníženie tukov v krvi) alebo antacidá (látky znižujúce kyslosť žalúdočného obsahu) obsahujúce hydroxid hlinitý alebo oxid hlinitý.

Ak musíte užívať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musíte ho užiť minimálne dve hodiny pred, alebo po užití Ursofalku 250 mg kapsúl.


 • ciprofloxacín, dapsón (antibiotiká), nitrendipín (na liečbu vysokého krvného tlaku) a ďalšie lieky, ktoré sa metabolizujú podobným spôsobom.

Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku týchto liekov.


Pri súbežnej liečbe Ursofalkom 250 mg kapsulami môže dôjsť k ovplyvneniu nasledovnýchliekov:

 • cyklosporín (na zníženie aktivity imunitného systému). Ak sa liečite súbežne cyklosporínom, je nutné skontrolovať hladiny cyklosporínu v krvi a prípadne upraviť dávkovanie.

 • rosuvastatín (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi)


Ak užívate Ursofalk 250 mg kapsuly na rozpúšťanie žlčových kameňov, informujte svojho lekára o tom, že užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje estrogény alebo liečivá znižujúce cholesterol v krvi, ako je klofibrát. Tieto lieky môžu napomáhať tvorbe žlčových kameňov, čo je opačný účinok liečby Ursofalkom 250 mg kapsulami.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo:

Neužívajte Ursofalk 250 mg kapsuly, ak ste tehotná, pokiaľ si váš lekár nemyslí, že je to absolútne nevyhnutné. Dokonca, ak aj nie ste tehotná, aj tak preberte túto možnosť so svojim lekárom.


Ženy v plodnom veku:

Ženy v plodnom veku sa majú liečiť, len ak súčasne používajú spoľahlivé antikoncepčné metódy. Odporúčajú sa nehormonálne opatrenia proti počatiu alebo perorálna antikoncepcia s nízkou dávkou

estrogénu. Ak však užívate Ursofalk 250 mg kapsuly na rozpúšťanie žlčových kameňov môžete používať iba nehormonálne opatrenia proti počatiu pretože hormonálna perorálna antikoncepcia môže stimulovať tvorbu žlčníkových kameňov.


Pred začiatkom liečby Ursofalkom 250 mg kapsulami lekár preverí, či nie ste tehotná.Dojčenie:

Poraďte sa so svojím lekárom ak dojčíte, alebo ak plánujete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Kyselina ursodeoxycholová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Ursofalk 250 mg kapsuly


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov


Dávkovanie

Približne 10 mg/kg telesnej hmotnosti denne, podľa nasledovnej schémy::


Do 60 kg 2 kapsuly

61 – 80 kg 3 kapsuly

81 – 100 kg 4 kapsuly

Nad 100 kg 5 kapsúl


Ako užívať Ursofalk 250 mg kapsuly

Kapsuly prehltnite celé, nerozhryznuté a zapite ich pohárom vody alebo inej tekutiny. Kapsuly užívajte večer pred spaním. Kapsuly užívajte pravidelne.


Trvanie liečby

Rozpustenie žlčových kameňov trvá zvyčajne 6 až 24 mesiacov. Ak nedôjde k zmenšeniu veľkosti žlčových kameňov po 12 mesiacoch, liečba sa má ukončiť.

Každých 6 mesiacov má váš lekár skontrolovať, či je liečba účinná. Pri každom z týchto následných vyšetrení sa má skontrolovať, či nedochádza k zvápenateniu žlčových kameňov. V takomto prípade lekár liečbu ukončí.


Liečba biliárnej refluxnej gastritídy


Dávkovanie a spôsob podávania Ursofalku 250 mg kapsúl

Užívajte 1 kapsulu Ursofalku 250 mg kapsuly večer pred spaním, kapsulu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody alebo inej tekutiny.


Trvanie liečby

Na liečbu biliárnej refluxnej gastritídy sa Ursofalk 250 mg kapsuly užívajú spravidla 10-14 dní. O dĺžke užívania rozhodne lekár v závislosti od priebehu ochorenia.


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (chronický zápal žlčovodov)


Dávkovanie

Počas prvých 3 mesiacov liečby sa majú Ursofalk 250 mg kapsuly užívať ráno, napoludnie a večer. Keď sa výsledky pečeňových testov zlepšia, celková denná dávka sa môže užiť raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Ursofalk 250 mg kapsuly

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na poludnie

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

47 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 78

13 – 16

1

1

2

4

79 – 93

13 – 16

1

2

2

5

94 – 109

14 - 16

2

2

2

6

nad 110


2

2

3

7


Pre tých, ktorí nie sú schopní prehltnúť kapsuly alebo vážia menej ako 47 kg, je Ursofalk dostupný vo forme Ursofalk suspenzie.


Ako užívať Ursofalk 250 mg kapsuly

Kapsuly prehltnite celé, nerozhryznuté a zapite ich pohárom vody alebo inej tekutiny. Liek užívajte pravidelne.


Trvanie liečby

V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie Ursofalku 250 mg kapsúl časovo ohraničené.


Poznámka:

U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu na začiatku liečby zhoršiť klinické príznaky, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. Toto sa vyskytuje len v zriedkavých prípadoch. V takomto prípade možno v liečbe pokračovať nižšou dennou dávkou Ursofalku 250 mg kapsúl. Potom vám váš lekár každý týždeň postupne zvýši dennú dávku, až kým nedosiahnete požadovanú dávku.


Deti

Pre používanie Ursofalku 250 mg kapsúl nie je stanovená veková hranica. Podávanie Ursofalku 250 mg kapsúl je podmienené telesnou hmotnosťou a priebehom ochorenia. Pre deti, ktoré nie sú schopné prehltnúť kapsuly alebo vážia menej ako 47 kg, je Ursofalk dostupný v tekutej forme (Ursofalk 250mg/5ml suspenzia).


Použitie u detí (vo veku od 6 rokov do 18 rokov) na liečbu choroby pečene sprevádzanou cystickou fibrózou


Dávkovanie

Odporúčaná denná dávka je 20mg na kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 2 – 3 dávok počas dňa. Ak je to potrebné, váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 30mg na kg telesnej hmotnosti denne.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)


Ursofalk 250 mg kapsuly

Ráno

Poludnie

Večer

20 – 29

17-25

1

--

1

30 – 39

19-25

1

1

1

40 – 49

20-25

1

1

2

50 – 59

21-25

1

2

2

60 – 69

22-25

2

2

2

70 – 79

22-25

2

2

3

80 – 89

22-25

2

3

3

90 – 99

23-25

3

3

3

100 – 109

23-25

3

3

4

>110


3

4

4


Ak máte pocit, že účinok Ursofalku 250 mg kapsúl je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Ursofalku 250 mg kapsúl, ako máte

Ako následok predávkovania sa môže vyskytnúť hnačka. Ak hnačka pretrváva, informujte o tom okamžite svojho lekára. Ak máte hnačku, zabezpečte si dostatočný príjem tekutín a solí (elektrolytov), napr. vo forme minerálok.


Ak zabudneteužiť Ursofalk 250 mg kapsuly

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, len pokračujte v liečbe predpísanou dávkou.


Ak prestanete užívať Ursofalk 250 mg kapsuly

Predtým, ako sa rozhodnete prerušiť liečbu s Ursofalkom 250 mg kapsulami, alebo ju predčasne ukončiť, povedzte to vždy svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak, ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • mäkká, redšia stolica alebo hnačka


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • počas liečby primárnej biliárnej cirhózy: silné bolesti na pravej strane nadbrušia, závažné zhoršenie (dekompenzácia) cirhózy pečene, ktoré čiastočne ustúpilo po vysadení liečby

 • zvápenatenie žlčových kameňov, ktoré je bez ďalších príznakov a potvrdia ho vyšetrenia

 • žihľavka (urtikária)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ursofalk 250 mg kapsuly


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Ursofalk 250 mg kapsuly po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ursofalk 250 mg kapsuly obsahuje


Liečivo je kyselina ursodeoxycholová.

Jedna kapsula obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Ďalšie zložky sú želatína, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, kukuričný škrob,

nátriumlaurylsulfát,oxid titaničitý, čistená voda.


Ako vyzerajú Ursofalk 250 mg kapsuly a obsah balenia


Ursofalk 250 mg kapsuly sú biele a nepriehľadné kapsuly. Obsahujú biely prášok alebo granuly.

Ursofalk 250 mg kapsuly sú dostupné v balení po 50 alebo 100 kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 04/2015.


0


Ursofalk 250 mg kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/06660-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00380-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07179-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Ursofalk 250 mg kapsuly


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna kapsula obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsula


Biele, nepriehľadné, tvrdé, želatínové kapsuly, veľkosť kapsúl 0, ktoré obsahujú biely stlačený prášok alebo granulát.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov v žlčníku. Žlčové kamene nesmú byť väčšie ako 15 mm, na röntgenovej snímke sa nesmú prejavovať tieňom a žlčník musí byť napriek žlčovým kameňom funkčný.


Liečba biliárnej refluxnej gastritídy.


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy, pokiaľ nie je prítomná dekompenzovaná cirhóza pečene.


Pediatrická populácia

Hepatobiliárne poruchy u detí s cystickou fibrózou vo veku od 6 rokov do 18 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na užívanie Ursofalku 250 mg kapsúl nie je stanovená veková hranica. Pre tých, ktorí nie sú schopní prehltnúť kapsuly, alebo vážia menej ako 47 kg, je Ursofalk dostupný vo forme Ursofalku 250 mg/5 ml suspenzie.


Pre rôzne indikácie sa odporúča nasledovná denná dávka:


Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov:


Približne 10 mg/kg telesnej hmotnosti denne, čo zodpovedá:


do 60 kg 2 kapsuly

61 - 80 kg 3 kapsuly

81 - 100 kg 4 kapsuly

nad 100 kg 5 kapsúl


Kapsuly sa majú prehĺtať celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny 1-krát denne večer pred spaním.

Kapsuly sa musia užívať pravidelne.


Rozpustenie žlčníkových kameňov trvá zvyčajne 6 až 24 mesiacov. Ak nedôjde k zmenšeniu žlčníkových kameňov po 12 mesiacoch, nemá sa v terapii pokračovať.

Úspešnosť liečby sa má kontrolovať sonograficky alebo röntgenologicky každých 6 mesiacov. Pri následných vyšetreniach sa má okrem iného sledovať, či nedošlo k zvápenateniu kameňov. V takom prípade sa musí liečba ukončiť.


Liečba biliárnej refluxnej gastritídy


1 kapsulu Ursofalku kapsuly denne večer pred spaním prehltnúť celú a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.


Na liečbu biliárnej refluxnej gastritídy sa Ursofalk 250 mg kapsuly užíva spravidla 10-14 dní. Všeobecne závisí trvanie liečby od priebehu ochorenia. O dĺžke liečby rozhoduje v jednotlivých prípadoch ošetrujúci lekár.


Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (PBC)


Denná dávka závisí od telesnej hmotnosti a pohybuje sa medzi 3 až 7 kapsulami (14 ± 2 mg kyseliny ursodeoxycholovej na kilogram telesnej hmotnosti).


Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má Ursofalk 250 mg kapsuly užívať v rozdelených dávkach, 3 dávky počas dňa. Keď sa parametre pečeňových funkcií zlepšia, celkovú dennú dávku možno podávať raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Ursofalk 250 mg kapsuly

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na poludnie

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

47 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 78

13 – 16

1

1

2

4

79 – 93

13 – 16

1

2

2

5

94 – 109

14 - 16

2

2

2

6

nad 110


2

2

3

7


Kapsuly sa užívajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa musia užívať pravidelne.


V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie Ursofalku 250 mg kapsúl časovo ohraničené.


U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu v zriedkavých prípadoch klinické symptómy na začiatku liečby zhoršiť, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. V takýchto prípadoch sa v liečbe pokračuje s 1 kapsulou Ursofalku kapsuly denne a potom sa dávka postupne zvyšuje (denná dávka sa zvyšuje týždenne o 1 kapsulu), až kým sa opäť nedosiahne uvedená dávka podľa požadovanej dávkovacej schémy.


Pediatrická populácia

Deti s cystickou fibrózou vo veku od 6 rokov do 18 rokov.

20mg/kg/deň v 2 – 3 rozdelených dávkach. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť na 30mg/kg/deň.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Ursofalk 250 mg kapsuly

Ráno

Poludnie

Večer

20 – 29

17-25

1

--

1

30 – 39

19-25

1

1

1

40 – 49

20-25

1

1

2

50 – 59

21-25

1

2

2

60 – 69

22-25

2

2

2

70 – 79

22-25

2

2

3

80 – 89

22-25

2

3

3

90 – 99

23-25

3

3

3

100 – 109

23-25

3

3

4

>110


3

4

4


4.3. Kontraindikácie


Ursofalk 250 mg kapsuly sa nesmú používať u pacientov s:

- precitlivenosťou na žlčové kyseliny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- akútnym zápalom žlčníka alebo žlčových ciest

- obštrukciou žlčových ciest (obštrukcia choledochu a cystiku)

- častými záchvatmi žlčníkovej koliky

- rádiologicky nepriehľadnými kalcifikovanými žlčníkovými kameňmi

- narušenou kontraktilitou žlčníka


Pediatrická populácia

Neúspešná chirurgická liečba (portoenterostómia) alebo bez znovuobnovenia prietoku žlče u detí s biliárnou atréziou


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ursofalk 250 mg kapsuly sa majú podávať len pod dohľadom lekára.


Ošetrujúci lekár má kontrolovať funkčné parametre pečene AST (SGOT), ALT (SGPT) a GMT počas prvých 3 mesiacov liečby každé 4 týždne, potom každé 3 mesiace. Okrem poskytnutia identifikácie pacientov odpovedajúcich a neodpovedajúcich na liečbu v skupine pacientov, ktorí sa liečia na primárnu biliárnu cirhózu môže táto kontrola umožniť aj skorú detekciu možného zhoršenia funkcie pečene, najmä u pacientov s pokročilým štádiom primárnej biliárnej cirhózy.


V prípade rozpúšťania cholesterolových žlčových kameňov:

Na posúdenie účinkov liečby a prípadné včasné odhalenie kalcifikácie žlčových kameňov je potrebné, v závislosti od veľkosti kameňov, 6 až 10 mesiacov po začatí liečby urobiť RTG vyšetrenie žlčníka (perorálna cholecystografia) alebo ultrazvukové vyšetrenie. Snímky sa majú urobiť postojačky a tiež poležiačky.


Ursofalk 250 mg kapsuly sa nemajú používať, ak žlčník nemožno röntgenologicky zobraziť, ak sú žlčové kamene kalcifikované, ak je narušená kontraktilita žlčníka alebo pri častých záchvatoch biliárnej koliky.


Pacientky užívajúce Ursofalk 250 mg kapsuly na rozpúšťanie žlčových kameňov musia používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálne perorálne kontraceptíva môžu zvyšovať biliárnu litiázu(pozri časť 4.5 a 4.6).


Ak sa používa na liečbu pokročilého štádia primárnej biliárnej cirhózy:

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovala dekompenzácia pečeňovej cirhózy, ktorá po ukončení liečby čiastočne ustúpila.


V zriedkavých prípadoch u pacientov s PBC sa môžu klinické príznaky zhoršiť po začatí liečby, napríklad sa môže zintenzívniť svrbenie. V takomto prípade má byť dávkaznížená na jednu kapsulu Ursofalku 250 mg kapsuly denne a postupne zvyšovaná na dávku ako je popísané v časti 4.2.


Ak sa vyskytne hnačka, dávka sa musí znížiť a v prípadoch pretrvávajúcej hnačky sa má liečba ukončiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ursofalk 250 mg kapsuly sa nemajú podávať súčasne s cholestyramínom, kolestipolom, alebo antacidami,ktoré obsahujú hydroxid hlinitý, alebo smektid (oxid hlinitý), pretože tieto lieky viažu ursodeoxycholovú kyselinu v čreve, a tým zabraňujú jej vstrebávaniu a účinnosti. Ak je potrebné podávať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musí sa užiť minimálne 2 hodiny pred, alebo po podaní Ursofalku 250 mg kapsúl.


Ursofalk 250 mg kapsuly môžu ovplyvňovať vstrebávanie cyklosporínu z čreva. Lekár má preto u pacientov, ktorí užívajú cyklosporín, skontrolovať jeho koncentráciu v krvi a ak je to potrebné, upraviť dávku cyklosporínu.


V ojedinelých prípadoch môže Ursofalk 250 mg kapsuly znížiť absorpciu ciprofloxacínu.


V klinických štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch, bolo zistené mierne zvýšenie plazmatickcých hladín rosuvastatínu pri súbežnom užívaní kyseliny ursodeoxycholovej (500 mg / deň) a rosuvastatínu ( 20 mg/ deň).

Klinický význam takejto interakcie v prípade iných statínov nie je známy.


Potvrdilo sa, že kyselina ursodeoxycholová znižuje maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) a plochu pod krivkou (AUC) antagonistu kalciového kanála nitrendipínu u zdravých dobrovoľníkov. Odporúča sa dôsledné monitorovanie výsledkov súbežného užívania nitrendipínu a kyseliny ursodeoxycholovej. Môže byť potrebné zvýšiť dávku nitrendipínu. Hlásila sa aj interakcia so zníženým terapeutickým účinkom dapsónu.


Tieto pozorovania spolu s in vitro nálezmi môžu naznačovať možnosť, že kyselina ursodeoxycholová indukuje enzýmy cytochrómu P450 3A. Avšak takáto indukcia nebola pozorovaná v štúdii zameranej na interakciu s budezonidom, ktorý je známy substrát cytochrómu P450 3A .


Estrogénne hormóny a liečivá znižujúce hladinu cholesterolu v krvi, ako je klofibrát, zvýšujú sekréciu pečeňového cholesterolu a môžu z toho dôvodu stimulovať biliárnu litiázu, čo je opačný účinok kyseliny ursodeoxycholovej používanej na rozpúšťanie žlčových kameňov.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je len obmedzené množstvo údajov o použití kyseliny ursodeoxycholovej u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu v skorých štádiách gravidity (pozri časť 5.3. ).


O užívaní Ursofalk 250 mg kapsuly počas gravidity sa má uvažovať, iba ak je to nevyhnutné.


Pred začatím liečby sa musí vylúčiť prípadná gravidita.


Laktácia

Na základe niekoľkých zdokumentovaných prípadov žien, ktoré počas dojčenia užívali kyselinu ursodeoxychololovú sa ukázalo, že hladina UDCA je v materskom mlieku veľmi nízka a pravdepodobne sa nevyskytnú žiadne nežiaduce reakcie u dojčených detí.


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali vplyv kyseliny ursodeoxycholovej na fertilitu (pozri časť 5.3). Údaje o vplyve kyseliny ursodeoxycholovej na fertilitu ľudí nie sú k dispozícii.

Ženy v reprodukčnom veku možno liečiť, len ak súčasne používajú spoľahlivú antikoncepciu. Odporúčajú sa nehormonálne kontraceptívne opatrenia alebo perorálne kontraceptíva s nízkou dávkou estrogénu. U pacientok užívajúcich Ursofalk 250 mg kapsuly na rozpúšťanie žlčových kameňov sa má používať účinná nehormonálna antikoncepcia, pretože hormonálne perorálne kontraceptíva môžu zvyšovať biliárnu litiázu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Kyselina ursodeoxycholová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Možné nežiaduce účinky lieku sú klasifikované podľa orgánového systému MedDRA. Frekvencia výskytu je definovaná podľa konvencií nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ /100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu.

V klinických skúšaniach sa počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou udávali ako časté bledá stolica alebo hnačka.

Pri liečbe primárnej biliárnej cirhózy sa veľmi zriedkavo vyskytli silné bolesti na pravej hornej strane brucha.


Poruchy pečene a žlčových ciest.

Počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť zvápenatenie žlčových kameňov.

Počas liečby pokročilých štádií primárnej biliárnej cirhózy sa vo veľmi zriedkavých prípadoch pozorovala dekompenzácia cirhózy pečene, ktorá čiastočne ustúpila po vysadení liečby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva.

Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť urtikária.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť hnačky. Všeobecne nie sú pravdepodobné iné príznaky predávkovania, pretože zvyšovanie dávky kyseliny ursodeoxycholovej znižuje absorpciu, a preto sa viac vylúči stolicou.


Nie sú potrebné žiadne protiopatrenia a následky hnačky sa majú liečiť symptomaticky náhradou tekutín a elektrolytov.


Ďalšie informácie

Upozornenie pre osobitné skupiny pacientov

Dlhodobá liečba kyselinou ursodeoxycholovou vysokými dávkami (28-30 mg/kg/deň) u pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou (použitie mimo schválených indikácií) je spojená s vyšším výskytom závažných nežiaducich účinkov.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na žlčové cesty a pečeň. Lieky obsahujúce žlčové kyseliny.

ATC-kód: A05AA02


Fyziologicky sa kyselina ursodeoxycholová vyskytuje v malých množstvách v ľudskej žlči.


Po perorálnom podaní redukuje saturáciu žlče cholesterolom znižovaním absorpcie cholesterolu v čreve a znižovaním sekrécie cholesterolu do žlče. K postupnému rozpusteniu cholesterolových žlčových kameňov dochádza pravdepodobne disperziou cholesterolu a vytváraním tekutých kryštálov.


Podľa posledných poznatkov účinok ursodeoxycholovej kyseliny pri cholestáze a ochoreniach pečene spočíva pravdepodobne v relatívnej výmene lipofilných, detergentom podobných toxických žlčových kyselín za hydrofilnú, cytoprotektívnu, netoxickú ursodeoxycholovú kyselinu a v imunoregulačných procesoch.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s liečbou kyselinou ursodeoxycholovou sú v prípade hepatobiliarnych porúch u pediatrických pacientov s cystickou fibrózou dostupné z klinických skúšaní trvajúcich až 10 rokov a dlhšie. Je dokázané, že liečba kyselinou ursodeoxycholovou znižuje proliferáciu žlčovodov, zastavuje progresiu histologicky dokázaného poškodenia a dokonca dokáže zvrátiť hepatobiliárne zmeny, ak sa podáva vo včasnom štádiu hepatobiliarnej poruchy spojenej s cystickou fibrózou. Aby bola liečba čo najúčinnejšia, je potrebné začať s liečbou kyselinou ursodeoxycholovou, akonáhle je stanovená diagnóza hepatobiliarnej poruchy spojenej s cystickou fibrózou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa kyselina ursodeoxycholová absorbuje v jejune a hornom ileu pasívnym transportom, v terminálnom ileu aktívnym transportom. Pomer absorpcie je vo všeobecnosti 60 - 80 %. Po absorpcii v čreve sa žlčová kyselina takmer úplne konjuguje v pečeni s aminokyselinami glycínom a taurínom a potom sa vylučuje žlčou. Klírens po prvom prechode pečeňou dosahuje až 60 %.


Distribúcia

Hydrofilnejšia kyselina ursodeoxycholová sa hromadí v žlči v závislosti od dennej dávky, prebiehajúceho ochorenia, alebo od stavu pečene. Súčasne dochádza k relatívnemu poklesu iných, lipofilnejších žlčových kyselín.


Eliminácia

V čreve sa kyselina ursodeoxycholová odbúrava bakteriálne na 7-keto-litocholovú a litocholovú kyselinu. Litocholová kyselina je hepatotoxická a u viacerých živočíšnych druhov vyvoláva poškodenie parenchýmu pečene. U ľudí sa absorbuje len v malých množstvách, toto absorbované množstvo sa detoxikuje sulfatáciou v pečeni a následne sa vylučuje žlčou a nakoniec stolicou.

Biologický polčas ursodeoxycholovej kyseliny je 3,5 - 5,8 dní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna toxicita


Štúdie akútnej toxicity na zvieratách neodhalili toxické poškodenia.


b) Chronická toxicita


Štúdie subchronickej toxicity u opíc dokázali v skupinách s vysokým dávkovaním hepatotoxické účinky, vrátane funkčných zmien (napr. zmeny pečeňových enzýmov) a morfologické zmeny, ako je hyperplázia žlčovodov, portálne zápalové infiltráty a hepatocelulárna nekróza. Tieto toxické účinky sú najpravdepodobnejšie spôsobené kyselinou litocholovou, metabolitom kyseliny ursodeoxycholovej, ktorá na rozdiel od ľudí, u opíc nie je detoxikovaná. Klinické skúsenosti potvrdili, že popísané hepatotoxické účinky nemajú u ľudí zjavný význam.


c) Kancerogénny a mutagénny potenciál


V dlhodobých pokusoch na potkanoch a myšiach sa neodhalili žiadne dôkazy svedčiace o kancerogénnom účinku ursodeoxycholovej kyseliny.


Genetické toxikologické testy in vitro a in vivo s kyselinou ursodeoxycholovou boli negatívne.


Testy s kyselinou ursodeoxycholovou neodhalili žiadne dôkazy svedčiace o mutagénnych účinkoch.


d) Reprodukčná toxicita


V pokusoch na potkanoch sa po dávke 2000 mg/kg vyskytli vývojové chyby chvosta. U králikov sa nezistili žiadne teratogénne účinky, hoci sa pozorovali embryotoxické účinky (od dávky 100 mg/kg telesnej hmotnosti). Kyselina ursodeoxycholová neovplyvnila fertilitu potkanov a nespôsobila poškodenie počas perinatálneho a postnatálneho vývoja potomstva u potkanov.


6. Farmaceutickéinformácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro kapuly:

Kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


Obal kapsuly:

Želatína

Oxid titaničitý

Nátriumlaurylsulfát

Čistená voda


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al -blister, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 50 alebo 100 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Nemecko


8. Registračné číslo


43/0397/92-S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 24. júla 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 07. februára 2003


10. Dátum revízie textu


04/2015

0


Ursofalk 250 mg kapsuly