+ ipil.sk

URSOSANPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


URSOSAN

250 mg kapsuly

kyselina ursodeoxycholová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Ursosan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursosan

3. Ako užívať Ursosan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ursosan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ursosan a na čo sa používa


Ursodeoxycholová kyselina je žlčová kyselina, ktorá sa prirodzene vyskytuje aj v ľudskej žlči. V porovnaní s inými žlčovými kyselinami je takmer netoxická. Po podaní ústami sa vstrebáva z tenkého čreva a krvným obehom je transportovaná do pečene. Zvýšená koncentrácia kyseliny ursodeoxycholovej v zmesi žlčových kyselín má za následok zníženie nasýtenia žlče cholesterolom, ako aj rozpustnosť cholesterolu na povrchu už vzniknutých kameňov.

Na rozdiel od ostatných žlčových kyselín má kyselina ursodeoxycholová priaznivý vplyv na pečeňové funkcie a s úspechom sa podáva pacientom s pečeňovými ochoreniami sprevádzanými hromadením žlče.

Ursosansa používa pri rozpúšťaní cholesterolových žlčových kameňov u chorých s vysokým operačným rizikom a u chorých po rozbití kameňov iným spôsobom. Podmienkou úspešnosti liečby je funkčný žlčník a prítomnosť nezvápenatených cholesterolových kameňov, ktorých priemer nepresahuje 1,5 cm. Ďalej sa používa pri zápale sliznice žalúdka a pažeráka vyvolaného žlčou, pri zápale drobných žlčových ciest vo vnútri pečene, spôsobujúci hromadenie žlče a majúci za následok poškodenie pečene I. a II. štádia (primárna biliárna cirhóza). Ursosansa používa aj pri primárnom zápale drobných pečeňových žlčovodov (primárnej sklerotizujúcej cholangoitíde), pri zápale pečene s hromadením žlče, pri poruchách trávenia sprevádzajúcich ochorenia žlčníka a žlčovodov.


Deti a dospievajúci

Poruchy pečene a zlčových ciest pri cystickej fibróze u detí do 6 rokov do 18 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ursosan


Neužívajte Ursosan


 • ak ste alergický na kyselinu ursodeoxycholovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte akútny zápal žlčníka a žlčových ciest,

 • ak máte obštrukciu vývodových žlčových ciest (choledochu alebo cystiku),

 • ak máte röntgenologicky nekontrastný žlčník,

 • ak máte kalcifikované žlčové kamene,

 • ak máte porušenú kontraktilitu (zmrštiteľnosť) žlčníka,

 • ak trpíte častými biliárnymi (žlčníkovými) kolikami,

 • ak máte pokročilé štádium primárnej biliárnej cirhózy vzhľadom k možnosti nedostatočného terapeutického účinku,

 • ak máte závažné poruchy obličkových a pečeňových funkcií.


Deti a dospievajúci:

 • pri neúspešnom chirurgickom vývode alebo zúžení žlčových ciest bez zaistenia dobrého odtoku žlče.


Upozornenia a opatrenia

Liečba Ursosanom vyžaduje pravidelné lekárske kontroly. V priebehu liečby je potrebné hodnotiť liečebný účinok röntgenologicky alebo sonograficky a pravidelne kontrolovať krvné pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP). Pri kontrolách je potrebné taktiež sledovať, či nenastalo zvápenatenie kameňov. Ak áno, musí sa liečba ukončiť. Preto sa dostavujte na pravidelné kontroly a dbajte na pokyny svojho lekára. Pečeňové testy sa kontrolujú počas prvých troch mesiacov liečby každé 4 týždne, neskôr každé 3 mesiace.


Iné lieky a Ursosan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate Ursosan, účinoknasledovných liekov sa môže znížiť:

 • cholestyramín, kolestipol (na zníženie tukov v krvi) alebo antacidá (látky viažuce žalúdočnú kyselinu) s obsahom hydroxidu hlinitého a smektidu (oxid hlinitý). Ak musíte užívať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musíte ho užiť minimálne dve hodiny pred alebo po užití Ursosanu.

 • ciprofloxacín, dapsón (antibiotiká), nitrendipín (používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku) a ďalšie lieky, ktoré sa metabolizujú podobným spôsobom. Môže byť potrebné, aby vám váš lekár upravil dávku týchto liekov.


Ak užívate Ursosan, účinoknasledovných liekov sa môže zvýšiť:

 • cyklosporín (na zníženie aktivity imunitného systému). Ak sa liečite cyklosporínom, váš lekár vám má skontrolovať množstvo cyklosporínu v krvi. Ak to bude potrebné, upraví vám jeho dávku.


Ak užívate Ursosan na rozpúšťanie žlčníkových kameňov, informujte, prosím, svojho lekára o tom, že užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje estrogénne hormóny alebo liečivá znižujúce cholesterol v krvi, ako je klofibrát. Tieto lieky môžu stimulovať tvorbu žlčníkových kameňov, čo je protiúčinok liečby Ursosanom


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Pri podávaní kyseliny ursodeoxycholovej pokusným zvieratám boli zistené negatívne účinky na plod (embryotoxické účinky). Skúsenosti s vplyvom lieku na ľudský plod v prvých troch mesiacoch tehotenstva sú nedostatočné. Z týchto dôvodov ženy vo fertilnom veku majú byť liečené Ursosanom iba pri používaní spoľahlivých antikoncepčných prostriedkov. Pred začatím liečby sa musí vylúčiť tehotenstvo. V záujme bezpečnosti sa Ursosan nemá podávať ženám v prvých troch mesiacoch tehotenstva. O možnosti podávania lieku v ďalších mesiacoch posúdi lekár.


Dojčenie

Nie je známe, či kyselina ursodeoxycholová prechádza do materského mlieka. O užívaní lieku pri dojčení rozhodne lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne negatívne účinky na schopnosť vedenia vozidiel a na obsluhu strojov.


3. Ako užívať Ursosan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávku a dĺžku liečby u dospelých určí vždy lekár. K rozpúšťaniu cholesterolových žlčových kameňov sa odporúča zvyčajne dávka 2 až 5 kapsúl denne v závislosti na telesnej hmotnosti (10 mg/kg/deň). Celá dávka sa má užiť naraz, večer pred spaním.

Obvyklé dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:


telesná hmotnosť kyselina počet

ursodeoxycholová kapsúl


do 60 kg 500 mg 2

do 80 kg 750 mg 3

do 100 kg 1000 mg 4

nad 100 kg 1250 mg 5


Dĺžka liečby a jej účinnosť sú závislé na veľkosti kameňov a spolupráci pacienta a pohybuje sa od pol roka do dvoch rokov. Ak nenastane v priebehu jedného roka zmenšenie kameňov, neodporúča sa v liečbe pokračovať. Po rozpustení kameňov je vhodné pokračovať v liečbe počas ďalších troch mesiacov na zaistenie úplného odstránenia zvyškov kameňov.

Pri primárnej biliárnej cirhóze I. a II. štádia (chorobné stvrdnutie pečene) a iných stavoch spojených s cholestázou (porucha odtoku žlče) je denná dávka závislá na telesnej hmotnosti, obvykle je to približne 14 – 16 mg/kg/deň (2 – 7 kapsúl) rozdelených do 2 - 3 dávok.

Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má Ursosan užívať ráno, na obed a večer. Keď sa pečeňové testy zlepšia, celková denná dávka sa môže užiť raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Ursosan

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na obed

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

47 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 78

13 – 16

1

1

2

4

79 – 93

13 – 16

1

2

2

5

94 – 109

14 - 16

2

2

2

6

nad 110


2

2

3

7


V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie Ursosanu časovo ohraničené.


Poznámka:

U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu na začiatku liečby zhoršiť klinické príznaky, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. Toto sa vyskytuje len v zriedkavých prípadoch. V takomto prípade možno v liečbe pokračovať nižšou dennou dávkou Ursosanu. Potom vám váš lekár každý týždeň postupne zvýši dennú dávku, až kým sa nedosiahne požadovaná dávka.


Pri liečení zápalu sliznice žalúdka vyvolaného žlčou a pri poruche trávenia je odporúčaná dávka 1 kapsula (250 mg) denne. Užíva sa večer pred spaním. Celá nerozhryzená kapsula sa zapíja s dostatočným množstvom tekutín. Odporúčaná dĺžka liečby Ursosanom je 10 až 14 dní.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti s cystickou fibrózou od 6 do 18 rokov: 20 mg/kg/deň rozdelených na 2 – 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 30 mg/kg/deň, ak je to nevyhnutné.


Kapsuly sa prehĺtajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutín. Kapsuly sa musia užívať pravidelne.


Ak užijete viac Ursosanu, ako máte


Ak užijete viac ako predpísanú dávku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Predávkovanie

Pri predávkovaní nie sú potrebné žiadne špecifické opatrenia. Pri hnačke sa podávajú symptomaticky tekutiny a elektrolyty.


Ak zabudnete užiť Ursosan


Užite zvyčajnú dávku hneď, ako to bude možné, a potom pokračujte podľa predpisu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte dávkami, ktoré vám odporučil lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 ale u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov):

 • mäkká redšia stolica alebo hnačka


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov):

 • počas liečby primárnej biliárnej cirhózy: silné bolesti na pravej strane nadbrušia, závažné zhoršenie (dekompenzácia) cirhózy pečene, ktoré čiastočne ustúpili po vysadení liečby

 • zvápenatenie žlčníkových kameňov

 • žihľavka (urtikária)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ursosan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 ° C, v pôvodnom obale, chránený pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ursosan obsahuje


Liečivo je kyselina ursodeoxycholová. Každá kapsula obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholovej.

Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, oxid titaničitý, želatína.


Ako vyzerá Ursosan a obsah balenia


Ursosan sú biele kapsuly obsahujúce biely granulát.

Dodávané sú v baleniach po 50 alebo 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.


5

URSOSAN

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEku

URSOSAN

250 mg kapsuly


 1. kvalitatÍvnE A kvantitatÍvnE ZLOŽENIE


1 kapsula obsahuje:

Kyselina ursodeoxycholová 250,00 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEková forma


Kapsula

Tvrdé biele želatínové kapsuly obsahujúce biely granulát.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


- Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov u pacientov s vysokým operačným rizikom a u pacientov po litotrypsii. Podmienkou úspešnosti liečby je funkčný žlčník a prítomnosť čistých rádiotransparentných cholesterolových kameňov, ktorých priemer nepresahuje 15 mm.

- Primárna biliárna cirhóza I. a II. štádia

- Primárna sklerotizujúca cholangoitída

- Hepatitída rôznej etiológie s cholestatickým syndrómom

- Biliárna dyspepsia

- Žlčová refluxná gastritída a ezofagitída


Pediatrická populácia

Poruchy pečene a žlčových ciest pri cystickej fibróze u detí od 6 rokov do 18 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Pre užívanie URSOSANu nie je stanovená veková hranica, liek je vhodný pre pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 47 kg.


Dávkovanie

Dospelí


K rozpusteniu cholesterolových žlčových kameňova k liečbe stavov, ktoré vznikli následkom hromadenia žlče je odporúčaná dávka 2 až 5 kapsúl denne v závislosti na telesnej hmotnosti (10 mg/kg/deň):


telesná hmotnosť kyselina ursodeoxycholová (UDCA) počet kapsúl

do 60 kg 500 mg 2

do 80 kg 750 mg 3

do 100 kg 1000 mg 4

nad 100 kg 1250 mg 5


Liek je treba užívať pravidelne. Celá dávka má byť podaná naraz, večer pred spaním. Dĺžka liečby a jej účinnosť sú závislé na veľkosti kameňov a spolupráci pacienta; pohybuje sa od pol roka až do 2 rokov. Pokiaľ nedôjde v priebehu 1 roka k zmenšeniu konkrementov, neodporúča sa v liečbe pokračovať. V priebehu prvých 3 mesiacov liečby je potrebná kontrola sérových aminotransferáz v pravidelných 4 týždenných intervaloch. V prípade ich patologických hodnôt sa odporúča prechodné zníženie dávky lieku URSOSAN. Stav rozpúšťania je potrebné ultrasonograficky sledovať najmenej v 6 mesačných intervaloch. Po rozpustení kameňov je vhodné pokračovať v liečbe počas ďalších 3 mesiacov k zaisteniu úplného rozpustenia konkrementov.


V indikácii biliárnej refluxnej gastritídyje odporúčaná dávka 1 kapsula (250 mg) denne. Podáva sa večer pred spaním. Celá nerozhryzená kapsula sa zapíja dostatočným množstvom tekutín. V tejto indikácii je odporúčaná dĺžka liečby liekom URSOSAN10 - 14 dní.


Pri symptomatickej liečbe stavov spojených s cholestázoudenná dávka závisí od telesnej hmotnosti a pohybuje sa medzi 3 až 7 kapsulami (14 ± 2 mg UDCA na kilogram telesnej hmotnosti).

Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má URSOSAN užívať v rozdelených dávkach, 3 dávky počas dňa. Keď sa parametre pečeňových funkcií zlepšia, celkovú dennú dávku možno podávať raz denne večer.


Telesná

hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

URSOSAN

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na obed

Večer

Večer

(jedenkrát

denne)

47 – 62

12 – 16

1

1

1

3

63 – 78

13 – 16

1

1

2

4

79 – 93

13 – 16

1

2

2

5

94 – 109

14 - 16

2

2

2

6

nad 110


2

2

3

7


Pediatrická populácia

Deti s cystickou fibrózou od 6 do 18 rokov: 20 mg/kg/deň rozdelených na 2 – 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 30 mg/kg/deň, ak je to nevyhnutné.


Spôsob podávania

Kapsuly sa prehltávajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Kapsuly sa musia užívať pravidelne.


V prípade primárnej biliárnej cirhózy nie je užívanie URSOSANu časovo ohraničené.

U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu v zriedkavých prípadoch klinické symptómy na začiatku liečby zhoršiť, napr. môže sa zintenzívniť svrbenie. V takýchto prípadoch sa v liečbe pokračuje s 1 kapsulou URSOSAN denne a potom sa dávka postupne zvyšuje (denná dávka sa zvyšuje týždenne o 1 kapsulu), až kým sa opäť nedosiahne uvedená dávka podľa požadovanej dávkovacej schémy.


 1. Kontraindikácie


URSOSAN sa nesmie používať u pacientov s:

- precitlivenosťou na žlčové kyseliny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- akútnym zápalom žlčníka alebo žlčových ciest

- obštrukciou žlčových ciest (obštrukcia choledochu a cystiku)

- častými záchvatmi žlčníkovej koliky

- rádiologicky nepriehľadnými kalcifikovanými žlčníkovými kameňmi

- narušenou kontraktilitou žlčníka.


Pediatrická populácia

Neúspešná porto-enterostómia alebo deti s biliárnou atréziou bez zaistenia dobrého odtoku žlče.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie lieku nie je vhodné pri častých biliárnych kolikách a tam, kde nie je možné preukázať zachované funkcie žlčníka.

Liek sa podávať len pod dohľadom lekára.

Ošetrujúci lekár kontrolovať hepatálne testy AST, ALT a gama - GT počas prvých 3 mesiacov liečby každé 4 týždne, potom každé 3 mesiace.

Na posúdenie účinkov liečby a prípadné včasné odhalenie kalcifikácie žlčových kameňov je potrebné, v závislosti od veľkosti kameňov, za 6 až 10 mesiacov po začatí liečby urobiť RTG vyšetrenie žlčníka (perorálna cholecystografia). Snímky majú byť urobené postojačky a tiež ležmo (ultrazvukové vyšetrenie).

Ak sa používa na liečbu pokročilého štádia primárnej biliárnej cirhózy:

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovala dekompenzácia pečeňovej cirhózy, ktorá po ukončení liečby čiastočne ustúpila.

Ak sa vyskytne hnačka, dávka sa musí znížiť a v prípadoch pretrvávajúcej hnačky sa má liečba ukončiť.

 1. Liekové a iné interakcie


K závažnejším liekovým interakciám nedochádza. Iba antihyperlipidemiká typu cholestyramínu, kolestipolu a antacída, obsahujúce aluminiumhydroxid, môžu znižovať absorpciu kyseliny ursodeoxycholovej a tým znižovať účinok lieku. Ak je potrebné podávať liek, ktorý obsahuje niektoré z týchto liečiv, musí sa užiť minimálne 2 hodiny pred alebo po podaní URSOSANu.

URSOSAN môže zvyšovať vstrebávanie cyklosporínu z čreva. Lekár má preto u pacientov, ktorí užívajú cyklosporín, skontrolovať jeho koncentráciu v krvi a prípadne upraviť dávkovanie. V ojedinelých prípadoch môže URSOSAN znížiť absorpciu ciprofloxacínu.

Potvrdilo sa, že kyselina ursodeoxycholová znižuje maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) a plochu pod krivkou (AUC) antagonistu kalciového kanála nitrendipínu. Hlásila sa aj interakcia so zníženým terapeutickým účinkom dapsónu.

Tieto pozorovania spolu s in vitronálezmi môžu naznačovať možnosť, že kyselina ursodeoxycholová indukuje enzýmy cytochrómu P450 3A. Kontrolované klinické skúšania však ukázali, že UDCA nemá významný indukčný účinok na enzýmy cytochrómu P450 3A.

Nevhodná je tiež aplikácia u osôb, užívajúcich antihyperlipidemiká typu klofibrát, bezafibrát alebo probukol. Tieto lieky zvyšujú sekréciu cholesterolu do žlče a tým znižujú účinnosť terapie. Perorálne kontraceptíva, estrogény alebo diéta s nízkym obsahom vlákniny a vysokým obsahom cholesterolu zhoršujú vyhliadky na úspech liečenia.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


V skúšaniach na experimentálnych zvieratách sa pri podávaní UDCA zistili negatívne účinky na plod v ranných štádiách brezivosti. Nie sú dostatočné skúsenosti o účinkoch lieku na ľudský plod v prvých troch mesiacoch gravidity. Z týchto dôvodov majú ženy vo fertilnom veku počas liečby liekom URSOSAN používať spoľahlivú antikoncepciu. Pred začatím liečby sa musí vylúčiť tehotenstvo. V záujme bezpečnosti liečby sa UDCA nemá podávať ženám v prvých troch mesiacoch gravidity. Pri podávaní lieku v 2. a v 3. trimestri gravidity je potrebné zvážiť pomer prínosu liečby a rizika pre plod. V súčasnom období sú zatiaľ zozbierané pozitívne skúsenosti s liečbou tehotenskej intrahepatálnej cholestázy s UDCA.

Nie je známe, či UDCA prechádza do materského mlieka. Plazmatické hladiny u matky sú minimálne. O možnosti podávania UDCA počas laktácie musí zvážiť odborný lekár po zhodnotení prínosu liečby a teoretického rizika.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je.


 1. Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až <1/10

Menej časté 1/1000 až <1/100

Zriedkavé 1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu


V klinických skúšaniach sa počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou udávali ako časté bledá stolica alebo hnačka.

Pri liečbe primárnej biliárnej cirhózy sa veľmi zriedkavo vyskytli silné bolesti na pravej hornej strane brucha.


Poruchy pečene a žlčových ciest


Počas liečby kyselinou ursodeoxycholovou sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť zvápenatenie žlčových kameňov.

Počas liečby pokročilých štádií primárnej biliárnej cirhózy sa vo veľmi zriedkavých prípadoch pozorovala dekompenzácia cirhózy pečene, ktorá čiastočne ustúpila po vysadení liečby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť urtikária.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť hnačky. Všeobecne nie sú pravdepodobné iné príznaky predávkovania, pretože zvyšovanie dávky kyseliny ursodeoxycholovej znižuje absorpciu, a preto sa viac vylúči stolicou.

Nie sú potrebné žiadne špecifické opatrenia a následky hnačky sa majú liečiť symptomaticky náhradou tekutín a elektrolytov.


 1. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá na žlčové cesty

ATC kód: A05AA02


Kyselina ursodeoxycholová (UDCA) je endogénna terciárna žlčová kyselina, vyskytujúca sa u človeka. Syntetizuje sa v pečeni z 7-ketolitocholovej kyseliny, ktorá je produktom bakteriálnej oxidácie chenodeoxycholovej kyseliny (CDC). UDCA je hydrofilnejšia ako ostatné žlčové kyseliny, v porovnaní s inými žlčovými kyselinami je takmer netoxická.

Po perorálnom podaní UDCA inhibuje vstrebávanie cholesterolu z čreva, znižuje jeho syntézu v pečeni a vylučovanie endogénneho cholesterolu do žlče. Disperziou cholesterolu a tvorbou tekutých kryštálov s UDCA je spôsobené postupné rozpúšťanie drobných cholesterolových kameňov.

Zmenou podielu koncentrácií lipofilných žlčových kyselín a hydrofilnej UDCA vyvolanou prívodom exogénnej UDCA a tvorbou netoxických zmiešaných micel je daný i priaznivý účinok kyseliny ursodeoxycholovej u cholestatických pečeňových chorôb a refluxnej gastritídy. Spolu s apolárnou žlčovou kyselinou CDC tvorí zmiešané micely, v ktorých CDC vytvára apolárne jadro a UDCA obal. Toxická CDC je týmto spôsobom blokovaná vo vnútri micely, takže je znížený toxický a membrány poškodzujúci účinok refluxnej tekutiny v žalúdočnej šťave.

Vďaka polárnemu charakteru UDCA sa navyše vytvárajú dvojice molekúl, ktoré sa môžu inkorporovať do bunkových membrán bohatých na fosfolipidy. To znamená, že bunková membrána je stabilizovaná a nie je už prístupná agresívnym účinkom cytotoxických micel.

Na tomto účinku sa podieľa rovnako cytoprotektívne a imunologické pôsobenie UDCA.

Účinok UDCA na primárnu biliárnu cirhózu je daný tromi mechanizmami účinku:

 • Vytesnením apolárnych žlčových kyselín (tvorbou netoxických zmiešaných micel)

 • Stabilizáciou bunkovej membrány.

 • Imunologickým pôsobením.


Pediatrická populácia

Cystická fibróza

Skúsenosti s liečbou kyselinou ursodeoxylovou (UDCA) sú v prípade pediatrických pacientov s hepatobiliárnymi poruchami spojenými s cystickou fibrózou (CFADH) dostupné z klinických skúšaní trvajúcich až 10 rokov i dlhšie.

Je dokázané, že liečba pomocou UDCA je schopná obmedziť proliferáciu žlčovodov, zastavuje progresiu histologicky dokázaného poškodenia, a dokonca dokáže zvrátiť hepatobiliárne zmeny, ak sa podáva vo včasných štádiach CFADH. Aby bola liečba čo najúčinnejšia, je potrebné začať s liečbou UDCA, akonáhle je stanovená diagnóza CFADH.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina ursodeoxycholová sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje predovšetkým v jejune a v proximálnej časti ilea, podlieha intenzívnej pečeňovej extrakcii, viaže sa na glycín a na taurín a vylučuje z pečene žlčou. Vrchol plazmatickej koncentrácie sa dosiahne za 30 - 60 minút po podaní. Zatiaľ čo po podaní kyseliny chenodeoxycholovej tvorí táto 70 – 90 % celkových žlčových kyselín, pri liečbe UDCA táto žlčová kyselina tvorí iba okolo 50 % celkových žlčových kyselín. V čreve je UDCA dekonjugovaná a dehydroxylovaná na kyselinu litocholovú. Enterohepatálnym obehom je táto kyselina privádzaná do pečene a retransformovaná opäť na kyselinu chenodeoxycholovú a UDCA. Vzhľadom na uvedenú transformáciu sa zdá, že v priebehu liečby UDCA je dôležité množstvo kyseliny litocholovej. Kyselina litocholová je čiastočne viazaná na sulfátový anión a ďalej konjugovaná s glycínom a taurínom a vylučovaná do žlče. Tieto deriváty sú málo vstrebávané v čreve a sú vylučované stolicou, čo predstavuje účinný mechanizmus eliminácie tejto toxickej žlčovej kyseliny.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita:

Priemerné hodnoty LD50 sú u potkanov >5 g/kg, u myší >10 g/kg, u psov >10 g/kg.

Subakútna toxicita:

Po perorálnom podávaní dávok od 0,5 g/kg do 4 g/kg počas 5 týždňov neboli zaznamenané patologicko-anatomické a histopatologické zmeny.

Po parenterálnych dávkach 62,5 mg/kg, 125 mg/kg, 250 mg/kg a 500 mg/kg boli v histopatologickom obraze nájdené zmeny u dávok 125 mg/kg a vyšších (nekróza pečene, cholangitída, bunková proliferácia, proliferácia spojivových vlákien a drobných žlčovodov, absces obličiek).

Mutagenita:

V testoch „reverzibilná mutácia, mikronukleárny test, chromozomálne aberácie, mutácia myšieho lymfómu“ neboli mutagénne prejavy preukázané.

Karcinogenita:

Počas dvojročných štúdií na myšiach (dávky 25, 150 a 1000 mg/kg/deň) neboli do dávky 150 mg/kg/deň preukázané zmeny v incidencii tumorov.


 1. Farmaceutické INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob

Predželatínovaný kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát

Oxid titaničitý

Želatína


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Na suchom mieste pri teplote do 25 ºC.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Al/PVCblister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 50 alebo 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DržiteĽ ROZHODNUTIA O registrÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4, Česká republika


 1. RegistračnÉ číslo


87/0178/92-C/S


 1. DÁtum PRVEJ registrÁce/predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 4. marca 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. januára 2006


Dátum revízie textu


Jún 2014

7

URSOSAN