+ ipil.sk

UTROGESTANPríbalový leták

Příloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2027/2004 Příloha č.2 k rozhodnutiu o predížení registrácie lieku, ev.č. 2026/2004

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

Tento liek bol predpísaný Vám. Nepodávajte ho iným osobám a nepoužívajte ho opakovane bez odporúčania lekára.

UTROGESTAN ®

100 mg

Progesteronum

Kapsuly na perorálne a vaginálne použitie.

Držitel' rozhodnutia o registrácii Laboratoires Besins International, S.A.S.

Paríž, Francúzsko Zloženie lieku

Liečivo: progesteronum micronisatum (mikronizovaný progesterón) 100 mg v 1 kapsule.

Pomocné látky: arachidis oleum (podzemnicový olej), sojae lecithinum (sójový lecitín), glycerolum (glycerol), gelatina (želatína), titanii dioxidum (oxid titaničitý).

Farmakoterapeutická skupina

Hormón.

Charakteristika

Progesterón je pohlavný hormón používaný pri niektorých poruchách urogenitálneho systému. Indikácie

• Liečba hormonálnych porúch.

• Liečba niektorých gynekologických porúch:

• premenštruačné poruchy

• menštruačné poruchy pri dysovulácii

•    bolesti prsníkov a nezápalové ochorenia prsníkov (benígna mastopatia)

•    krvácanie (napr. pri fibróme)

•    poruchy pred menopauzou

•    v menopauze (doplnok liečby estrogénmi)

Liek sa podáva aj na udržanie tehotenstva. Nie je však liekom vol'by pri všetkých typoch spontánnych předčasných pórodov, predovšetkým nie pri abortoch, ktoré sú spósobené genetickými komplikáciami (viac ako 50%).

Kontraindikácie

Liek sa nemá používať perorálne pri závažnejších ochoreniach pečene (žltačka - ikterus), ani počas dojčenia.

Ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nežiaduce účinky

Ako každý iný liek, aj používanie UTROGESTANU móže u niektorých rudí vyvolať viac alebo menej výrazné nežiaduce účinky:

•    poruchy menštruačného cyklu, prerušenie krvácania, krvácanie v priebehu cyklu

•    pri perorálnom používaní sa 1-3 hodiny po použití móže vyskytnúť ospalosť, preto sa odporúča liek používať večer pred spaním

V    niektorých prípadoch móže lekár liečbu upraviť'.

Pri výskyte iných nežiaducich účinkov informujte svojho lekára.

Interakcie

Kvóli možnosti výskytu interakcií s inými liekmi, informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate.

Dávkovanie a spósob podávania

Presné dávkovanie určí lekár.

Pri nedostatku progesterónu sa zvyčajne užívajú 2-3 kapsuly denne, rozdelené do dvoch čiastkových dávok - 1 kapsula ráno a 1-2 kapsuly večer.

V    niektorých prípadoch, napr. pri udržiavaní tehotenstva, móže lekár zvýšiť dávkovanie na 6 kapsúl denne.

Liečba móže byt' kontinuálna alebo trvajúca niekol’ko dní v mesiaci, kombinovaná s používaním estrogénov.

Sú dva spósoby aplikácie - perorálny a vaginálny. Ich vhodnosť individuálne posúdi lekár.

Pri perorálnej aplikácii kapsulu prehltnite a zapite ju pohárom vody (medzi jedlami).

Pri vaginálnej aplikácii zaveďte kapsulu hlboko do pošvy.

Upozornenie

Liek pri odporúčanom dávkovaní nemá kontraceptívny účinok. Utrogestan sa v tehotenstve može používať len v priebehu prvého trimestra a aplikuje sa len vaginálne. V priebehu druhého a tretieho trimestra može používanie lieku vyvolať poruchy pečene a u novorodencov cholestatický ikterus.

Používanie lieku može vyvolať ospalosť a závraty, ktoré možu ovplyvniť schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhu strojov.

Varovanie

Nepoužívajte liek po uplynutí času použitelnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

30 kapsúl

Uchovávanie

Skladujte v suchu pri teplote do 25° C.

Uschovávajte mimo dosahu detí!

Dátum poslednej revízie

August 2005

3

UTROGESTAN

Súhrn údajov o lieku

Příloha č.2 k notifikácii o zmene. ev.č.: 3187/2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NAZOV LIEKU

Utrogestan®

2.    KVALITALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Jedna kapsula obsahuje progesteronum micronisatum 100 mg.

3.    LIEKOVÁ FORMA

Kapsuly na perorálnu a vaginálnu aplikáciu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Perorálna aplikácia: Poruchy vyvolané nedostatkom progesterónu, najma: premenštruačný syndrom, nepravidelná menštruácia podmienená dysovuláciou, resp. anovuláciou, benígna mastopatia, premenopauza, hormonálna liečba menopauzy (doplnok terapie estrogénmi).

Intravaginálna aplikácia: Substitúcia progesterónu pri úplnom nedostatku /oocyte donation program -programy darovania oocytov/, doplnková liečba luteálnej fázy pri fertilizačných cykloch in vitro /IVF/, doplnková liečba luteálnej fázy pri spontánnych alebo indukovaných cykloch v prípadoch hypofertility, pri primárnej alebo sekundárnej insuficiencii ovárií, najma pri dysovulácii, udržanie gravidity, resp. prevencia opakovaných abortov podmienených luteálnou insuficienciou, do 12. týždňa amenorrhey.

Vaginálna cesta je alternatívou perorálneho použitia pri všetkých indikáciách v prípadoch výskytu nežiaducich účinkov /somnolencia/ po perorálnom podaní a pri kontraindikáciách /hepatopatia/.

4.2    Dávkovanie a spósob podávania

Odporúčaný spósob aplikácie a dávkovanie je potrebné dodržiavať.

Perorálna aplikácia:

Pri nedostatku progesterónu je priemerná denná dávka 200-300 mg /2-3 kapsuly/ progesterónu rozdelená do 2 čiastkových dávok - 1 kapsula ráno a 1-2 kapsuly večer. Odporúča sa užívanie medzi jedlami, najlepšie večer pred spaním.

Pri luteálnei insuficiencii /premenštručný syndróm, benígna mastopatia, nepravidelná menštruácia, premenopauza/ sa denná dávka 2-3 kapsuly /t.j. 200-300 mg/ aplikuje 10 dní, zvyčajne od 17. do 26. dňa cyklu.

Substitučná terapia menopauzy: monoterapia estrogénmi je nevhodná /riziko vzniku hyperplázie endometria/. Dve kapsuly progesterónu sa denne podávajú 12-14 dní do mesiaca, resp. posledné 2 týždne menštruačného cyklu. Po 2-týždňovej aplikácii musí byt' terapia prerušená. Po vynechaní aplikácie sa asi za týždeň móže objaviť krvácanie.

V týchto indikáciách sa liek móže aplikovať aj vaginálnou cestou pri výskyte nežiaducich účinkov /somnolencia/ a pri poruche funkcie pečene.

Vaginálna aplikácia:

Kapsula sa zavádza hlboko do pošvy.

Substitúcia progesterónu pri úplnej deficiencii /oocyte donation/:

V kombinácii s estrogénmi: 1 kapsulu v 13. a 14. deň transferového cyklu, potom od 15. do 25. dňa 1 kapsulu ráno a večer. Pri otehotnení sa od 26. dňa cyklu zvyšuje dávkovanie o 1 kapsulu denne vždy po týždni až do maximálnej dennej dávky 6 kapsúl, ktorá sa podáva v troch čiastkových dávkach, v priebehu 60 dní, do 12. týždňa gravidity.

Doplňková terapia luteálnej fázy pri oplodnění in vitro /IVF/:

Aplikácia 4-6 kapsúl denne odo dňa podania HCG do 12. týždňa gravidity.

Doplnková liečba luteálnei fázy pri spontánnych a indukovaných cykloch:

V    prípadoch hypofertility pri primárnej a sekundárnej sterilitě, najma pri dysovulácii sa odporúča dávkovanie 2-3 kapsuly denne v priebehu 10 dní od 17. dňa cyklu. V prípade amenorhey a vzniku gravidity je potrebné terapiu čo najskór zopakovať.

Prevencia potratov podmienených luteálnou insuficienciou: Odporúčané dávkovanie je 2-4 kapsuly denne v dvoch čiastkových dávkach.

4.3    Kontraindikácie

Perorálna aplikácia je kontraindikovaná pri závažných hepatálnych poruchách, v 2. a 3. trimestri gravidity a počas laktácie.

4.4    Špeciálne upozornenia

Viac ako polovica skorých spontánnych abortov je podmienená genetickými komplikáciami. Okrem toho, predčasný pórod móžu vyvolať infekčné ochorenia a mechanické poruchy. Použitie progesterónu je obmedzené na deficienciú funkcie corpus luteum. Liek pri odporúčanom dávkovaní nemá kontraceptívny účinok. Utrogestan sa v gravidite móže podávať len v priebehu prvého trimestra a len vaginálnou cestou. Liek nie je vhodný pri hroziacich predčasných pórodoch. Jeho používanie v priebehu druhého a tretieho trimestra gravidity móže vyvolať cholestatický ikterus novorodencov a hepatocelulárne ochorenie.

4.5    Liekové a iné interakcie

Nie sú známe žiadne významné interakcie.

4.6    Používanie v gravidite a počas laktácie

Aplikácia lieku počas druhého a tretieho trimestra gravidity móže vyvolat' cholestatický ikterus novorodencov a hepatocelulárne ochorenie.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek móže po perorálnom podaní vyvolať ospalosť a závraty.

4.8    Nežiaduce účinky Perorálna aplikácia:

U niektorých pacientiek sa 1-3 hodiny po perorálnej aplikácii móže vyskytnút' somnolencia a závraty.

V    týchto prípadoch je niekedy možné znížit', resp. upravit' dávkovanie: v priebehu 12-14 dní sa aplikujú 2 kapsuly večer alebo sa prechádza na vaginálnu aplikáciu.

Zmeny menštruačného krvácania alebo skrátenia cyklu - odporúča sa užívanie lieku neskór v priebehu cyklu / napr. začatie liečby na 19. deň cyklu namiesto 17. dňa/. Tieto účinky sú zvyčajne prejavom predávkovania.

Vaginálna aplikácia:

V    priebehu klinických sledovaní neboli pozorované žiadne prejavy lokálnej intolerancie / výtok, pruritus, dráždenie/ ani žiadne systémové nežiaduce účinky /somnolencia, vertigo/.

4.9    Predávkovanie

Toxicita progesterónu je nízka. Pri predávkovaní sa móžu vyskytnúť príznaky ako nauzea, vracanie, somnolencia a vertigo, ktoré sa v prípade potreby liečia symptomaticky.

5. FARMAKOLOGICKE VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Utrogestan je hormón - prirodzený progesterón. Má gestagénne, antiestrogénne, mierne antiandrogénne a antialdosterónové účinky.

ATC kód G03DA04 - progesterón.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti Perorálna aplikácia:

Absorpcia: Mikronizovaný progesterón sa absorbuje v tráviacom systéme. Plazmatické hladiny stúpajú v priebehu 1 hodiny a dosahujú maximum 1-3 hodiny po podaní. Farmakokinetické štúdie na zdravých dobrovol'níčkach dokumentujú, že po jednorazovom podaní 2 kapsúl progesterónu sa dosahujú priemerné hodnoty 0,13 ng/ml - 4,25 ng/ml 1 hodinu po podaní, 11,75 ng/ml 2 hodiny po podaní, 8,37 ng/ml 4 hodiny po podaní, 2,00 ng/ml 6 hodín po podaní a 1,64 ng/ml 8 hodín po podaní. Z hl'adiska retenčného času hormónu v tkanivách sa na dosiahnutie nasýtenia zdá byt' potrebné rozdelit' podanie dennej dávky do 2 čiastkových dávok aplikovaných v 12-hodinových intervaloch.

Samozrejme, vo farmakokinetickej charakteristike jedincov existujú rozdiely, čo umožňuje individuálnu úpravu dávkovania.

Metabolizmus:    V plazme sú hlavnými metabolitmi 20a-hydroxy-4a-pregnanolón a 5a-

dihydroprogesterón. Močom sa vylučuje 95% liečiva vo forme glukuronidov, predovšetkým ako 3 a,

5 G-pregnandiol. Plazmatické a urinárne metabolity sa podobajú metabolitom fyziologickej sekrécie corpus luteum.

Vaginálna aplikácia:

Absorpcia: Progesterón sa po vaginálnom podaní absorbuje rýchlo-vysoké hladiny v plazme boli pozorované 1 hodinu po podaní. Maximálne koncentrácie v plazme sa dosahujú v priebehu 2-6 hodín po podaní. Priemerné koncentrácie 9,7 ng/ml pretrvávajú viac ako 24 hodín po podaní 100 mg progesterónu ráno a večer. Pri odporúčanom dávkovaní sa dosahuje steady state fyziologickej plazmatickej koncentrácie progesterónu, ktorý je podobný koncentrácii progesterónu v priebehu luteálnej fázy normálneho ovulačného cyklu. Pri dávkovaní vyššom ako 200 mg denne sa koncentrácie progesterónu podobajú koncentráciám v priebehu prvého trimestra gravidity.

Metabolizmus: Plazmatické hladiny 5p-pregnanolónu sa nezvyšujú. Látka sa eliminuje močom, predovšetkým vo forme 3a-5p-pregnándiolu, čo dokumentuje progresívny vzostup koncentrácií /maximálne koncentrácie 142 ng/ml 6 hodín po podaní/.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú žiadne relevantné údaje.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

Arachidis oleum, sojae lecithinum, glycerolum, gelatina, titanii dioxidum.

6.2    Inkompatibility

Nie sú známe žiadne inkompatibility lieku.

6.3    Čas použitelnosti

3 roky

6.4    Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Skladujte v suchu pri teplote do 25° C.

6.5    Vlastnosti a zloženie obalu, velkosť balenia

Blistrové balenie s obsahom 30 kapsúl, papierová skladačka, písomná informácia pre používatera.

6.6    Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Nie sú žiadne zvláštne upozornenia.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoires Besins International, S.A.S.

3 rue du Bourg TAbbé, 75003 Paríž Francúzsko

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

56/0123/99-S

9.    DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE:

27.10.1999

10.    DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

August 2005

4

UTROGESTAN