+ ipil.sk

Valaciclovir Actavis 250 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Valaciclovir Actavis 250 mg

Valaciclovir Actavis 500 mg

Valaciclovir Actavis 1000 mg

filmom obalené tablety

valaciklovir


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Valaciclovir Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valaciclovir Actavis

3. Ako užívať Valaciclovir Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Valaciclovir Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Valaciclovir Actavis a na čo sa používa


Valaciclovir Actavis patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká. Jeho účinok spočíva v usmrcovaní alebo zabraňovaní rastu vírusov nazývaných herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) a cytomegalovírus (CMV).

Valaciclovir Actavis sa používa na:

- liečbu pásového oparu (u dospelých).

- liečbu infekcií kože a genitálneho herpesu (oparu na pohlavných orgánoch) vyvolaných HSV (u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov). Používa sa aj na zabránenie návratu týchto infekcií.

- liečbu oparu na perách (u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov).

- zabránenie infekcie vyvolanej CMV po transplantáciách orgánov (u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov).

- liečbu a prevenciu HSV infekcií oka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valaciclovir Actavis

Neužívajte Valaciclovir Actavis

 • ak ste alergický na valaciklovir alebo aciklovir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Neužívajte Valaciclovir Actavis, ak sa vás vyššie uvedené týka. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Valaciclovir Actavis.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Valaciclovir Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte problémy s obličkami

- ak máte problémy s pečeňou

- ak máte viac ako 65 rokov

- ak máte oslabený imunitný systém


Prevencia prenosu genitálneho herpesu na iných

Ak užívate Valaciclovir Actavis na liečbu alebo prevenciu (predchádzanie) genitálneho herpesu, alebo ak ste genitálny herpes už mali v minulosti, je stále potrebné, aby ste dodržiavali bezpečný pohlavný styk vrátane používania prezervatívu. Je to dôležité kvôli tomu, aby ste zabránili prenosu infekcie na iných. Vyhnite sa pohlavnému styku, ak máte vredy alebo pľuzgiere na pohlavných orgánoch.

Iné lieky a Valaciclovir Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis vrátane rastlinných liekov.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akékoľvek iné lieky, ktoré ovplyvňujú obličky. Medzi tieto lieky patria: aminoglykozidy, zlúčeniny organickej platiny, jódované kontrastné látky, metotrexát, pentamidín, foskarnet, cyklosporín, takrolimus, cimetidín a probenecid.


Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi o iných liekoch, ak užívate Valaciclovir Actavis na liečbu pásového oparu alebo po transplantácii orgánu.


Tehotenstvo a dojčenie

Valaciklovir sa zvyčajne neodporúča užívať počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár zváži, aký úžitok má užívanie Valacicloviru Actavis počas tehotenstva alebo dojčenia pre vás voči riziku pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Valaciclovir Actavis môže vyvolať vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť viesť vozidlá.

Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje pokiaľ si nie ste istý, že nie ste ovplyvnený týmito účinkami.


3. Ako používať Valaciclovir Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka, ktorú máte užívať, bude závisieť od toho, prečo vám lekár Valaciclovir Actavis predpísal. Váš lekár sa s vami o tom porozpráva.


Liečba pásového oparu

- Zvyčajná dávka je 1 000 mg (jedna 1 000 mg tableta alebo dve 500mg tablety) trikrát denne.

- Valaciclovir Actavis užívajte 7 dní.


Liečba oparov na perách

- Zvyčajná dávka je 2 000 mg (dve 1 000 mg tablety alebo štyri 500 mg tablety) dvakrát denne.

- Druhá dávka sa má užiť 12 hodín (nie skôr ako 6 hodín) po prvej dávke.

- Valaciclovir Actavis užívajte iba jeden deň (dve dávky).


Liečba infekcií kože a genitálneho herpesu vyvolaných HSV

- Zvyčajná dávka je 500 mg (jedna 500 mg tableta alebo dve 250 mg tablety) dvakrát denne.

- Po prvom výskyte infekcie užívajte Valaciclovir Actavis päť dní alebo až desať dní, ak vám to povie váš lekár. Pri opakovanej infekcii liečba zvyčajne trvá 3 až 5 dní.


Pomoc pri zabránení návratu infekcií vyvolaných HSV, ktoré ste už mali

- Zvyčajná dávka je 250 mg dvakrát denne (celková denná dávka 500 mg).

- U niektorých ľudí, ktorým sa infekcie často vracajú, môže byť užitočné užívať jednu 250 mg dvakrát denne (namiesto jednej 500 mg jedenkrát denne alebo dvoch 250 mg tabliet jedenkrát denne).

- Valaciclovir Actavis užívajte dovtedy, kým vám lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Zabránenie vzniku infekcie vyvolanej CMV (cytomegalovírusom)

- Zvyčajná dávka je 2 000 mg (dve 1 000 mg tablety alebo štyri 500 mg tablety) štyrikrát denne.

- Každú dávku užívajte v 6-hodinových intervaloch.

- Valaciclovir Actavis zvyčajne začnite užívať čo najskôr po chirurgickom zákroku.

- Valaciclovir Actavis užívajte približne 90 dní po chirurgickom zákroku, pokiaľ vám lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Váš lekár vám môže upraviť dávku Valacicloviru Actavis:

- ak máte viac ako 65 rokov

- ak máte oslabený imunitný systém

- ak máte problémy s obličkami

Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Valaciclovir Actavis.


Užívanie tohto lieku

- Tento liek užívajte ústami.

- Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody.

- Valaciclovir Actavis užívajte každý deň v rovnakom čase.

- Valaciclovir Actavis užívajte podľa pokynov lekára alebo lekárnika.


Ľudia starší ako 65 rokov a ľudia, ktorí majú problémy s obličkami


Je veľmi dôležité, aby ste počas užívania Valacicloviru Actavispočas dňa pravidelne pili vodu. Pomôže to znížiť výskyt vedľajších účinkov, ktoré postihujú obličky alebo nervový systém. Váš lekár vás bude pozorne sledovať na prejavy týchto vedľajších účinkov. Vedľajšie účinky týkajúce sa nervového systému môžu zahŕňať pocit zmätenosti alebo telesný nepokoj, alebo pocit nezvyčajnej spavosti alebo ospalosti.


Deti mladšie ako 12 rokov

Valaciclovir Actavis sa naodporúča na užívanie u detí mladších ako 12 rokov.


Ak užijete viac Valacicloviru Actavis, ako máte

Valaciclovir Actavis zvyčajne nie je škodlivý, pokiaľ neužívate priveľké dávky počas niekoľkých dní. Ak užijete príliš veľa tabliet môžete mať pocit nevoľnosti, vracať alebo byť zmätený, nepokojný alebo nezvyčajne ospalý. Ak užijete príliš veľa Valacicloviru Actavis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Valaciclovir Actavis

- Ak zabudnete užiť Valaciclovir Actavis, užite ho čo najskôr, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na užitie vašej ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte.

- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Stavy, na ktoré si treba dávať pozor

- závažné alergické reakcie (anafylaxia). Sú veľmi zriedkavé u ľudí, ktorí užívajú Valaciclovir Actavis. Náhly vývoj príznakov zahŕňa:

- sčervenanie pokožky, svrbivú kožnú vyrážku

- opuch pier, tváre, krku a hrdla, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním (angioedém)

- pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu.

Ak máte alergickú reakciu, prestaňte užívať Valaciclovir Actavis a okamžite navštívte lekára.


Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1používateľa z 10):

- bolesť hlavy


Časté(môžu postihnúť 1 až 10 používateľov zo 100):

- pocit nevoľnosti

- závraty

- vracanie

 • hnačka

 • kožné reakcie po vystavení sa slnečnému svetlu (fotosenzitivita)

 • vyrážka


Menej časté (môžu postihnúť 1 až 10 používateľov z 1 000):

- pocit zmätenosti

- videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie)

- pocit veľkej ospalosti

- triaška

- pocit podráždenia (nepokoj)


Tieto vedľajšie účinky týkajúce sa nervového systému sa zvyčajne vyskytujú u ľudí, ktorí majú problémy s obličkami, u starších ľudí alebo pacientov, ktorí majú transplantovaný orgán a užívajú vysoké dávky 8 g alebo viac valacikloviru denne. Tieto účinky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby valaciklovirom alebo po znížení dávky.


Ďalšie menej časté vedľajšie účinky:

- skrátené dýchanie (dyspnoe)

- žalúdočné ťažkosti

- vyrážka, niekedy svrbivá, žihľavka (urtikária)

- bolesť dolnej časti chrbta (bolesť obličiek)

- krv v moči (hematúria)


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať v krvných testoch:

- zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia)

- zníženie počtu krvných doštičiek, čo sú bunky, ktoré pomáhajú zrážať krv (trombocytopénia)

- zvýšenie látok, ktoré sa tvoria v pečeni


Zriedkavé (môžu postihnúť 1 až 10 používateľov z 10 000):

- nestabilita pri chôdzi alebo nedostatočná koordinácia (ataxia)

- pomalá, zle zrozumiteľná reč (dyzartria)

- kŕče (záchvaty kŕčov)

- zmenená funkcia mozgu (encefalopatia)

- bezvedomie (kóma)

- zmätené alebo narušené myšlienky

- dezorientácia a zmätenie, často spojené s halucináciami (delírium)

Tieto vedľajšie účinky týkajúce sa nervového systému sa zvyčajne vyskytujú u ľudí, ktorí majú problémy s obličkami, u starších ľudí alebo pacientov, ktorí majú transplantovaný orgán a užívajú vysoké dávky 8 g alebo viac valacikloviru denne. Tieto účinky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby valaciklovirom alebo po znížení dávky.


Ďalšie zriedkavé vedľajšie účinky

- problémy s obličkami, ktoré súvisia so slabým močením, alebo ak k močeniu nedochádza.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Valaciklovir Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, fľaške alebo škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30° C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Valaciclovir Actavis obsahuje

- Liečivo je valaciklovir. Každá tableta obsahuje 250 mg, 500 mg alebo 1 000 mg valacikloviru (vo forme monohydrátu valacikloviriumhydrochloridu).


- Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát; obal tablety: Opadry biela Y-5-7068, hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400.


Ako vyzerá Valaciclovir Actavis a obsah balenia

Tablety Valacicloviru Actavis sú oválne, biele, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s nasledujúci veľkosťami a označením:

250 mg tablety: 13,8 x 6,9 mm s označením VC1 na jednej strane

500 mg tablety: 17,6 x 8,8 mm s označením VC2 na jednej strane

1 000 mg tablety: 22,0 x 11,0 mm s označením VC3 na jednej strane.


PVC/Al blister

250 mg tablety

Veľkosti balenia (blister): 3, 10, 14, 20, 21, 24, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

500 mg tablety

Veľkosti balenia (blister): 3, 10, 14, 20, 21, 24, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

1 000 mg tablety

Veľkosti balenia (blister): 3, 7, 10, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaša s LDPE viečkom

250 mg, 500 mg, 1 000 mg tabliet

Veľkosti balenia (fľašky): 10, 30, 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur, ISLAND


Výrobca

Actavis hf., Reykjavíkurvegur 76, 220 Hafnarfjördur, Island


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Valdacir 250 mg Filmtabletten

Valdacir 500 mg Filmtabletten

Valdacir 1000 mg Filmtabletten

Bulharsko Valdacir 250mg

Valdacir 500mg

Valdacir 1000mg

Česká republika Valaciclovir +pharma 250 mg

Valaciclovir +pharma 500 mg

Valaciclovir +pharma 1000 mg

Estónsko Valaciclovir Actavis 250 mg

Valaciclovir Actavis 500 mg

Valaciclovir Actavis 1000 mg

Grécko Valaciclovir Actavis 250 mg

Valaciclovir Actavis 500 mg

Valaciclovir Actavis 1000 mg

Maďarsko Valdacir 250mg

Valdacir 500mg

Valdacir 1000mg

Island Valaciclovir Actavis 250mg

Valaciclovir Actavis 500mg

Valaciclovir Actavis 1000mg

Litva Valaciclovir Actavis 250 mg film coated tablets

Valaciclovir Actavis 500 mg film coated tablets

Valaciclovir Actavis 1000 mg film coated tablets

Lotyšsko Valaciclovir Actavis 250 mg apvalkotās tabletes

Valaciclovir Actavis 500 mg apvalkotās tabletes

Valaciclovir Actavis 1000 mg apvalkotās tabletes

Poľsko Vaciclor 250mg

Vaciclor 500mg

Vaciclor 1000mg

Rumunsko Valdacir 250 mg comprimate filmate

Valdacir 500 mg comprimate filmate

Valdacir 1000 mg comprimate filmate

Slovinsko Valdacir 250mg

Valdacir 500mg

Valdacir 1000mg

Slovenská republika Valaciclovir Actavis 250 mg

Valaciclovir Actavis 500 mg

Valaciclovir Actavis 1000 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014


Valaciclovir Actavis 250 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Valaciclovir Actavis 250 mg

Valaciclovir Actavis 500 mg

Valaciclovir Actavis 1000 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 250 mg valacikloviru (vo forme monohydrátu valacikloviriumchloridu).

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg valacikloviru (vo forme monohydrátu valacikloviriumchloridu).

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg valacikloviru (vo forme monohydrátu valacikloviriumchloridu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


250 mg tablety: oválne, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety veľkosti 13,8 x 6,9 mm s označením VC1 na jednej strane.

500 mg tablety: oválne, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety veľkosti 17,6 x 8,8 mm s označením VC2 na jednej strane.

1000 mg tablety: oválne, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety veľkosti 22,0 x 11,0 mm s označením VC3 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Infekcie vyvolané vírusom Varicella Zoster (VZV) – herpes zoster


Valaciclovir Actavis je indikovaný na liečbu herpes zoster (pásového oparu) a oftalmického zosteru u imunokompetentných dospelých pacientov (pozri časť 4.4).


Valaciclovir Actavis je indikovaný na liečbu herpes zoster u dospelých pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou imunosupresiou (pozri časť 4.4).


Infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex (HSV)


Valaciclovir Actavis je indikovaný

 • na liečbu a supresiu infekcií kože a slizníc vyvolaných HSV vrátane

 • liečby primárneho genitálneho herpesu u imunokompetentných dospelých a dospievajúcich a u dospelých s oslabeným imunitným systémom

 • liečbu recidivujúceho genitálneho herpesu u imunokompetentných dospelých a dospievajúcich a u dospelých s oslabeným imunitným systémom

 • supresiu recidivujúceho genitálneho herpesu u imunokompetentných dospelých a dospievajúcich a u dospelých s oslabeným imunitným systémom

 • na liečbu a supresiu recidivujúcich očných infekcií vyvolaných HSV (pozri časť 4.4).

Klinické štúdie sa nevykonali u pacientov infikovaných HSV, ktorí mali oslabený imunitný systém v dôsledku inej príčiny ako HIV infekcie (pozri časť 5.1)


Infekcie vyvolané cytomegalovírusom (CMV)


Valaciclovir Actavis je indikovaný na profylaxiu infekcie a ochorenia vyvolaných CMV po transplantácii orgánu u dospelých a dospievajúcich (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Infekcie vyvolané vírusom Varicella Zoster (VZV) - herpes zoster a oftalmický zoster


Pacientom sa má odporučiť, aby liečbu začali čo najskôr po stanovení diagnózy pásového oparu. K dispozícii nie sú žiadne údaje o začatí liečby po viac ako 72 hodinách od nástupu vyrážky pásového oparu.


Imunokompetentní dospelí

Dávka pre imunokompetentných pacientov je 1000 mg denne trikrát denne počas 7 dní (celková denná dávka 3 000 mg denne). Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie).


Dospelí s oslabeným imunitným systémom

Dávka pre pacientov s oslabeným imunitným systémom je 1 000 mg trikrát denne počas najmenej siedmich dní (celková denná dávka 3 000 mg) a 2 dni po schrastavení lézií. Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie).


U pacientov s oslabeným imunitným systémom sa odporúča antivírusová liečba v priebehu jedného týždňa od tvorby pľuzgiera alebo kedykoľvek pred úplným schrastavením lézií.


Liečba infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex (HSV) u dospelých a dospievajúcich (≥ 12 rokov)


Imunokompetentní dospelí a dospievajúci (≥ 12 rokov)

Dávka valacikloviru je 500 mg , ktorá sa má užívať dvakrát denne (celková denná dávka 1 000 mg). Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie).

Pri recidivujúcich epizódach má liečba trvať tri až päť dní. Pri primárnych epizódach, ktoré môžu byť závažnejšie, možno liečbu predĺžiť na desať dní. S podávaním lieku sa má začať čo najskôr. Pri recidivujúcich epizódach infekcie vírusom herpes simplex je ideálne podať liek už v prodromálnom období alebo bezprostredne po objavení sa prvých prejavov alebo symptómov. Valaciclovir Actavis môže zabrániť vývoju lézií, ak sa užije pri prvých prejavoch a symptómoch recidívy infekcie vyvolanej HSV.


Herpes labialis

Účinná liečba herpes labialis (opar na perách) u dospelých a dospievajúcich je 2 000 mg valacikloviru dvakrát denne počas jedného. Druhá dávka sa má užiť približne po 12 hodinách (nie skôr ako po 6 hodinách) od užitia prvej dávky. Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie).

Pri použití tejto dávkovacej schémy liečba nemá prekročiť jeden deň, keďže sa preukázalo, že to neprinesie dodatočný klinický prínos. Liečba sa má začať pri najskoršom objavení sa príznaku oparu na perách (napr. pri štípaní, svrbení alebo pálení).


Dospelí s oslabeným imunitným systémom

Na liečbu infekcie vírusom herpes simplex u dospelých s oslabeným imunitným systémom je dávkovanie 1000 mg dvakrát denne počas minimálne 5 dní, po vyhodnotení závažnosti klinického stavu a imunologického stavu pacienta. Pri začiatočných epizódach, ktoré môžu byť závažnejšie, možno liečbu predlžiť až na 10 dní. Liečba sa má začať čo najskôr. Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Poškodenie funkcie obličiek nižšie). Pre maximálny klinický prínos sa má liečba začať v priebehu 48 hodín. Odporúča sa prísna kontrola vývoja lézií.

Supresia recidív infekcií vyvolaných vírusom herpes simplex (HSV)u dospelých a dospievajúcich (≥ 12 rokov)


Imunokompetentní dospelí a dospievajúci (≥ 12 rokov)

Dávka valacikloviru je 250 mg dvakrát denne (celková denná dávka 500 mg). Niektorí pacienti s veľmi častými recidívami ( 10/rok bez liečby) môžu mať dodatočný prínos z toho, že budú dennú dávku 500 mg užívať rozdelenú do dvoch dávok (250 mg dvakrát denne). Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie). Po 6 až 12 mesiacoch liečby sa má vykonať opätovné prehodnotenie liečby.


Dospelí s oslabeným imunitným systémom

Dávka valacikloviru je 500 mg dvakrát denne. Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie). Po 6 až 12 mesiacoch liečby sa má vykonať opätovné prehodnotenie liečby.

Profylaxia infekcie a ochorenia vyvolaných cytomegalovírusom (CMV) u dospelých a dospievajúcich (≥ 12 rokov)


Dávkovanie valacikloviru je 2000 mg štyrikrát denne, má sa začať čo najskôr po transplantácii. Táto dávka sa má znížiť podľa klírensu kreatinínu (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie).


Liečba zvyčajne trvá 90 dní, môže sa však predĺžiť u vysokorizikových pacientov.


Osobitné skupiny pacientov


Deti

Účinnosť valacikloviru sa u detí do 12 rokov nehodnotila.


Starší pacienti

U starších pacientov sa musí zohľadniť možnosť poruchy funkcie obličiek a podľa toho sa má upraviť dávka (pozri Porucha funkcie obličiek nižšie). Má sa udržiavať dostatočná hydratácia.


Porucha funkcie obličiek

Pri podávaní valacikloviru pacientom s poruchou funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť. Má sa udržiavať dostatočná hydratácia. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka valacikloviru znížiť tak, ako je uvedené v tabuľke č.1 nižšie.


U pacientov s občasnou hemodialýzou sa má dávka valacikloviru podať po vykonaní hemodialýzy. Klírens kreatinínu sa má často sledovať, najmä počas obdobia, keď sa funkcia obličiek rýchlo mení, napr. bezprostredne po transplantácii obličky alebo implantácii štepu. Dávkovanie valacikloviru sa má primerane upraviť.


Porucha funkcie pečene

Štúdie s dospelými pacientmi, ktorým sa podávala dávka 1 000 mg valacikloviru poukazujú na to, že u pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou cirhózou (so zachovanou syntetickou funkciou pečene) nie je potrebná úprava dávkovania. Farmakokinetické údaje u dospelých pacientov s pokročilou cirhózou (s poruchou syntetickej funkcie pečene a preukázaným portosystémovým skratom) nenaznačujú potrebu úpravy dávkovania; klinické skúsenosti sú však obmedzené. Vyššie dávky (4000 mg alebo vyššie denné dávky), pozri časť 4.4.


Tabuľka č. 1: úprava dávkOVANIA pri poRUCHE funkcie obličiek


Terapeutická indikácia

Klírens kreatinínu

(ml/min)

Dávkovanie valacikloviru a

Infekcie vyvolané vírusom Varicella Zoster (VZV)Liečba herpes zoster (pásového oparu) u imunokompetentných dospelých a u dospelých s oslabeným imunitným systémom

50
30 až 49
10 až 29
10

1 000 mg trikrát denne
1 000 mg dvakrát denne

1 000 mg jedenkrát denne

500 mg jedenkrát denne

Infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex (HSV)Liečba infekcií vyvolaných vírusom HSV • imunokompetentní dospelí a dospievajúci

30
< 30

500 mg dvakrát denne

500 mg jedenkrát denne

 • dospelí s oslabeným imunitným systémom

30
< 30

1 000 mg dvakrát denne

1 000 mg jedenkrát denne

Liečba herpes labialis (opar na perách) u imunokompetentných dospelých a dospievajúcich (alternatívna 1-dňová schéma)

50

30 až 49

10 až 29

< 10

2 000 mg dvakrát denne jeden deň

1 000 mg dvakrát denne jeden deň

500 mg dvakrát denne jeden deň

500 mg jednorazová dávka

Supresia (prevencia) infekcie vyvolanej vírusom HSV • imunokompetentní dospelí a dospievajúci

30
< 30

250 mg dvakrát denne b

250 mg jedenkrát denne

 • dospelí s oslabeným imunitným systémom

30
< 30

500 mg dvakrát denne

250 mg dvakrát denne

Infekcie vyvolané cytomegalovírusom (CMV)
Profylaxia infekcií vyvolaných CMV u príjemcov s transplantovaným solídnym orgánom u dospelých a dospievajúcich

75

50 až < 75

25 až < 50

10 až < 25

< 10 alebo pri dialýze

2 000 mg štyrikrát denne

1 500 mg štyrikrát denne

1 500 mg trikrát denne

1 500 mg dvakrát denne

1500 mg jedenkrát denne

a U pacientov s občasnou hemodialýzou sa má dávka podať po dialýze v dialyzačné dni.

bNa supresiu infekcie HSV u imunokompetentných osôb s anamnézou 10 recidív/rok sa môžu dosiahnuť lepšie výsledky pri užívaní 250 mg dvakrát denne.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na valaciklovir, aciklovir alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stav hydratácie

Je potrebné zabezpečiť adekvátny prísun tekutín pacientom, u ktorých je riziko dehydratácie, najmä starším pacientom.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u starších pacientov

Aciklovir sa vylučuje renálnym klírensom, a preto sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek musí znížiť dávka valacikloviru (pozri časť 4.2). U starších pacientov existuje pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, a preto sa v tejto skupine pacientov musí zvážiť potreba zníženia dávky. Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek majú zvýšené riziko vývoja neurologickýchnežiaducich účinkov, a preto sa majú prísne sledovať na prítomnosť týchto účinkov. V hlásených prípadoch boli tieto reakcie po prerušení liečby zvyčajne reverzibilné (pozri časť 4.8).


Použitie vyšších dávok valacikloviru pri poruche funkcie pečene a po transplantácii pečene

O používaní vyšších dávok valacikloviru (4000 mg alebo vyššie denné dávky) u pacientov s ochorením pečene nie sú k dispozícii žiadne údaje. Špecifické štúdie s valaciklovirom sa u pacientov po transplantácii pečene neuskutočnili, a preto je potrebná opatrnosť ak sa týmto pacientom podávajú denné dávky vyššie než 4 000 mg.


Použitie na liečbu oparu

Klinická odpoveď sa má starostlivo monitorovať, osobitne u pacientov s oslabeným imunitným systémom. Ak sa odpoveď na perorálnu liečbu považuje za nedostatočnú, má sa zvážiť podanie intravenóznej antivírusovej liečby.


Pacienti s komplikovaným herpes zoster, t.j. tí, ktorí majú viscerálne prejavy, diseminovaný opar, motorické neuropatie, encefalitídu a cerebrovaskulárne komplikácie sa majú liečiť intravenóznou antivírusovou liečbou.


Ďalej pacienti s oslabeným imunitným systémom s oftalmickým zosterom alebo tí, ktorí majú vysoké riziko diseminácie ochorenia a známky viscerálnych prejavov sa majú liečiť intravenóznou antivírusovou liečbou.


Prenos genitálneho herpesu

Pacientom sa má odporučiť, aby sa vyhli pohlavnému styku počas pretrvávania symptómov, dokonca aj vtedy, ak sa začala antivírusová liečba. Počas supresívnej liečby antivirotikami je frekvencia šírenia vírusu významne znížená. Riziko prenosu je však vždy možné. Z tohto dôvodu sa okrem liečby valaciklovirom odporúča, aby pacienti používali zásady bezpečného pohlavného styku.

Použitie pri očných infekciách vyvolaných HSV

U týchto pacientov sa má starostlivo monitorovať klinická odpoveď. Ak je odpoveď na perorálnu liečbu pravdepodobne nedostatočná, má sa zvážiť podanie intravenóznej antivírusovej liečby.


Použitie pri infekciách vyvolaných CMV

Údaje účinnosti valacikloviru u pacientov po transplantácii (~200) s vysokým rizikom ochorenia CMV (napr. darca pozitívny na CMV/príjemca negatívny na CMV alebo pri použití indukčnej liečby antitymocytovým globulínom) preukázali, že valaciklovir sa má používať len u tých pacientov, kde bezpečnostné hľadiská zamedzujú použitie valgancikloviru alebo gancikloviru.


Vysoké dávky valacikloviru, ktoré sa požadujú na profylaxiu CMV môžu spôsobiť častejšie nežiaduce udalosti, vrátane abnormalít CNS, ktoré sa pozorovali pri nižších dávkach podávaných na iné indikácie (pozri časť 4.8). Pacienti sa majú starostlivo monitorovať z dôvodu zmien funkcie obličiek a podľa toho upraviť dávku (pozri časť 4.2).


4.5. Liekové a iné interakcie


Kombinácia valacikloviru s nefrotoxickými liekmi sa má vykonať s opatrnosťou najmä u osôb s poškodením funkcie obličiek a vyžaduje si pravidelnú kontrolu funkcie obličiek. To sa týka súbežného podávania s aminoglykozidmi, zlúčeninami organoplatiny, jódovanými kontrastnými látkami, metotrexátom, pentamidínom, foskarnetom, cyklosporínom a takrolimusom.


Aciklovir sa vylučuje predovšetkým v nezmenenej forme močom prostredníctvom aktívnej renálnej tubulárnej sekrécie. Po podaní 1 000 mg valacikloviru, cimetidín a probenecid znížili renálny klírens acikloviru a zvýšili AUC acikloviru o približne 25 % a 45 %, v danom poradí, prostredníctvom inhibície aktívnej renálnej sekrécie acikloviru. Cimetidín a probenecid užívané spolu s valaciklovirom zvýšili AUC acikloviru o približne 65 %. Iné lieky (zahŕňajúce napr. tenofovir) podávané súbežne, ktoré súťažia s alebo inhibujú aktívnu tubulárnu sekréciu, môžu zvýšiť koncentrácie acikloviru prostredníctvom tohto mechanizmu. Rovnako, podanie valacikloviru môže zvýšiť plazmatické koncentrácie súbežne podávaných liekov.


U pacientov, ktorí majú vyššie expozície acikloviru z valacikloviru (napr. pri dávkach na liečbu oparu alebo profylaxiu infekcie vyvolanej CMV), sa počas súbežného podávania liekov, ktoré inhibujú aktívnu renálnu tubulárnu sekréciu,vyžaduje opatrnosť.


Preukázali sa zvýšenia plazmatických AUCs acikloviru a neúčinného metabolitu mykofenolátmofetilu, imunosupresíva používaného u pacientov po transplantácii, keď sa tieto lieky podávali súbežne. U zdravých dobrovoľníkov sa pri súbežnom podávaní valacikloviru a mykofenolátmofetilunepozorovali zmeny maximálnych koncentrácií alebo AUCs. S používaním tejto kombinácie sú obmedzené klinické skúsenosti.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené množstvo údajov o používaní valacikloviru a stredne veľké množstvo údajov o používaní acikloviru počas gravidity je dostupných z registrov gravidít (ktoré majú dokumentované výsledky gravidít žien, ktoré boli vystavené účinku valacikloviru alebo perorálnemu či intravenóznemu acikloviru (aktívneho metabolitu valacikloviru); 111 a 1 246 výsledkov (29 a 756 vystavených účinku počas prvého trimestra gravidity, v uvedenom poradí) a skúsenosti po uvedení na trh nepoukazujú na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu.

Štúdie na zvieratách nepoukazujú na reprodukčnú toxicitu valacikloviru (pozri časť 5.3). Valaciklovir sa má používať počas gravidity, ak možný úžitok liečby preváži potenciálne riziko.


Laktácia

Hlavný metabolit valacikloviru je aciklovir, ktorý sa vylučuje do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach valacikloviru sa však neočakávajú žiadne účinky u dojčených novorodencov/dojčiat, pretože dávka prijatá dieťaťom je nižšia ako 2 % terapeutickej dávky intravenózne podaného acikloviru na liečbu novorodeneckého herpesu (pozri časť 5.2). Valaciklovir sa má počas laktácie používať s opatrnosťou, a len ak je to klinicky indikované.


Fertilita

Valaciklovir podávaný perorálne neovplyvnil fertilitu potkanov. Pri vysokých parenterálnych dávkach acikloviru sa u potkanov a psov pozorovala testikulárna atrofia a aspermatogenéza. U ľudí sa nevykonali štúdie fertility s valaciklovirom, pričom u 20 pacientov po 6 mesiacoch dennej liečby 400 mg až 1 000 mg acikloviru neboli hlásené žiadne zmeny v počte spermií, ich pohyblivosti a morfológii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri posudzovaní schopnosti pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje sa má zohľadniť klinický stav pacienta a profil nežiaducich účinkov valacikloviru. Navyše, na základe farmakologického pôsobenia tohto liečiva nemožno predvídať škodlivý účinok na takéto činnosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri minimálne jednej indikácii u pacientov liečených valaciklovirom v klinických skúšaniach boli bolesť hlavy a nevoľnosť. Závažnejšie nežiaduce účinky, ako je trombotická trombocytopenická purpura/hemolyticko-uremický syndróm, akútne zlyhanie obličiek a neurologické poruchy sú podrobnejšie opísané v iných častiach tohto súhrnu.


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu.


Na klasifikáciu nežiaducich účinkov sa použili nasledovné kategórie frekvencií:

Veľmi časté >1/10

Časté >1/100 až < 1/10

Menej časté >1/1000 až 1/100

Zriedkavé >1/10 000 až 1/1000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000


Údaje z klinických skúšaní sa použili na priradenie kategórie frekvencií výskytu nežiaducich účinkov, ak v klinických skúšaniach existoval dôkaz o súvislosti s valaciklovirom.


Pre nežiaduce účinky identifikované zo skúseností po uvedení lieku na trh, no nepozorovaných v klinických skúšaniach, sa použila konzervatívnejšia hodnota hľadiska odhadu („pravidlo tri“) na priradenie kategórie frekvencie výskytu nežiaduceho účinku. Pre nežiaduce účinky identifikované v súvislosti s valaciklovirom zo skúseností po uvedení lieku na trh a pozorovaných v klinických skúšaniach sa použila incidencia zo štúdie na priradenie kategórie frekvencie výskytu nežiaduceho účinku. Databáza údajov o nežiaducich účinkoch z klinických skúšaní obsahuje 5 855 osôb vystavených účinku valacikloviru v klinických skúšaniach, čo pokrýva početné indikácie (liečba herpes zoster, liečba/supresia genitálneho herpesu a liečba oparu).


Údaje z klinického skúšania


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea

Údaje po uvedení lieku na trh


Tabuľka č. 2: Údaje po uvedení lieku na trh


veľmi časté


časté


menej časté


zriedkavé


veľmi zriedkavé


Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia, trombocytopénia (Leukopénia bola hlásená najmä u pacientov s oslabeným imunitným systémom)Poruchy imunitného systému
anafylaxia


Psychické poruchy a poruchy nervového systému*


závrat


zmätenosť, halucinácie, znížené vedomie, tras, nepokoj


ataxia, dyzartria, záchvaty kŕčov, encefalopatia, kóma, psychotické príznaky,

delírium


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe
Poruchy gastrointestinálneho traktu


vracanie, hnačka


abdominálny diskomfortPoruchy pečene a žlčových ciestreverzibilné zvýšenie hodnôt funkčných vyšetrení pečene (napr. bilirubín, pečeňové enzýmy)Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážky vrátane fotosenzitivity, pruritus


urtikária


angioedémPoruchy obličiek a močových ciest **bolesť obličiek, hematúria (často spojená s inými renálnymi príhodami)


porucha funkcie obličiek, akútne zlyhanie obličiek (najmä u starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí užívali vyššie než odporúčané dávky)


*Neurologické poruchy, niekedy vážne, môžu byť spojené s encefalopatiou a zahŕňajú zmätenosť, nepokoj, kŕče, halucinácie, kómu. Tieto udalosti sú všeobecne reverzibilné a zvyčajne sa vyskytujú u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo s inými predisponujúcimi faktormi (pozri časť 4.4). U pacientov po transplantácii orgánov užívajúcich vysoké dávky (8000 mg denne) valacikloviru na profylaxiu CMV, neurologické nežiaduce účinky sa vyskytli častejšie v porovnaní s nižšími dávkami používaných v iných indikáciách.


**Bolesť obličiek môže súvisieť so zlyhaním obličiek. Bola hlásená aj intratubulárna precipitácia kryštálikov acikloviru v obličkách. Počas liečby sa má zaistiť dostatočný príjem tekutín (pozri časť 4.4).


Ďalšie informácie pre osobitné skupiny pacientov
U dospelých pacientov s ťažko oslabeným imunitným systémom, najmä u pacientov s pokročilým ochorením HIV, ktorí v klinických štúdiách dlhodobo užívali vysoké dávky (8 000 mg denne) valacikloviru, sa hlásili prípady renálnej insuficiencie, mikroangiopatickej hemolytickej anémie a trombocytopénie (niekedy v kombinácii). Tieto nálezy sa pozorovali aj u pacientov, ktorí mali rovnaké základné alebo sprievodné ochorenie, ale ktorí sa valaciklovirom neliečili.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a prejavy

U pacientov, ktorí užili nadmernú dávku valacikloviru, sa hlásilo akútne zlyhanie obličiek a neurologické príznaky, vrátane zmätenosti, halucinácií, nepokoja, zníženého vedomia a kómy. Taktiež sa môže vyskytnúť nauzea a vracanie. Je potrebné dbať na to, aby sa predišlo neúmyselnému predávkovaniu. Mnohé z hlásených prípadov zahŕňali pacientov s poruchou funkcie obličiek a starších pacientov, ktorí opakovane užívali nadmerné dávky, pretože sa u nich nevykonalo náležité zníženie dávkovania.


Liečba

Pacienti sa majú pozorne sledovať na prejavy toxicity. Hemodialýza výrazne zvyšuje odbúravanie acikloviru z krvi, preto sa táto možnosť môže zvážiť pri liečbe udalostí v prípade symptomatického predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Nukleozidy a nukleotidy s výnimkou inhibítorov reverznej transkriptázy, ATC kód: J05AB11.


Mechanizmus účinku

Valaciklovir je protivírusová látka, L-valínový ester acikloviru. Aciklovir je analóg purínového (guanínového) nukleozidu.


Valaciklovir sa u človeka rýchlo a takmer úplne metabolizuje na aciklovir a valín, pravdepodobne pôsobením enzýmu nazývaného valaciklovirhydroláza.


Aciklovir je špecifický inhibítor herpetických vírusov, ktorý je in vitro účinný proti vírusom herpes simplex (HSV) typu 1 a typu 2, vírusu varicella zoster (VZV), cytomegalovírusu (CMV), vírusu Epstein-Barrovej (EBV) a proti ľudskému herpetickému vírusu 6 (HHV-6). Po fosforylácii na aktívnu trifosfátovú formu aciklovir inhibuje DNA syntézu herpetických vírusov.


Prvý stupeň fosforylácie vyžaduje pôsobenie enzýmu špecifického pre herpetické vírusy. V prípade vírusov HSV, VZV a EBV je to týmto enzýmom tymidínkináza (TK), ktorá je prítomná len vo vírusom infikovaných bunkách. Pri CMV sa selektivita fosforyláciou aspoň čiastočne sprostredkovanou fosfotransferázou, ktorá je produktom génu UL97. Táto požiadavka aktivácie acikloviru špecifickým enzýmom pre herpetické vírusy do značnej miery vysvetľuje jeho selektivitu.


Dokončenie procesu fosforylácie (t.j. konverziu z monofosfátu na trifosfát) zabezpečujú intracelulárne kinázy. Aciklovirtrifosfát kompetitívne inhibuje vírusovú DNA polymerázu a zabudovanie tohto nukleozidobého analógu vedie k následnému ukončeniu reťazca, k zastaveniu syntézy vírusovej DNA a tým k zablokovaniu replikácie vírusu.


Farmakodynamické účinky

Rezistencia na aciklovir je obvykle spôsobená fenotypom vírusu s deficitom tymidínkinázy, ktorý vzniká v organizme prirodzeného hostiteľa v dôsledku znevýhodnenia vírusu. Znížená citlivosť na aciklovir bola opísaná ako následok malých zmien, buď v tymidínkináze vírusu, alebo v DNA polymeráze. Virulencia týchto variantov vírusu sa podobá virulencii divokého typu vírusu.


Monitorovanie klinických izolátov HSV a VZV od pacientov, ktorým sa aciklovir podával terapeuticky alebo profylakticky odhalilo, že vírus so zníženou citlivosťou na aciklovir sa u imunokompetentného hostiteľa vyskytuje veľmi zriedkavo a iba občas sa zistí u osôb s ťažko oslabeným imunitným systémom, napr. u pacientov po transplantácii orgánov alebo kostnej drene, u onkologických pacientov liečených chemoterapiou a u ľudí infikovaných vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV).


Klinické štúdie


Infekcie vyvolané vírusom Varicella Zoster

Valaciklovir urýchľuje odznenie bolesti: u pacientov s bolesťou súvisiacou s oparom skracuje jej trvanie a rozsah, čo zahŕňa akútnu, a u pacientov starších ako 50 rokov, aj postherpetickú neuralgiu. Valaciklovir znižuje riziko očných komplikácií pri oftalmickom zostere.


U pacientov s oslabeným imunitným systémom sa vo všeobecnosti intravenózna liečba považuje za štandardnú liečbu pásového oparu. Obmedzené údaje však naznačujú klinický prínos valacikloviru v liečbe infekcie VZV (hepes zoster) u niektorých pacientov s oslabeným imunitným systémom vrátane tých, ktorí majú solídny nádor, HIV, autoimunitné ochorenia, lymfóm, leukémiu a transplantáty kmeňových buniek.


Infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex

Valaciklovir sa má na infekcie očí vyvolané vírusom HSV podávať v súlade s príslušnými liečebnými postupmi.


Štúdie liečby valacikloviru a supresia genitálneho herpesu sa vykonali u pacientov s koinfekciou HIV/HSV s mediánom počtu CD4 > 100 buniek/mm3. 500 mg valacikloviru dvakrát denne bolo superiórne voči 1 000 mg jedenkrát denne na supresiu symptómov recidív. 1 000 mg valacikloviru dvakrát denne na liečbu recidív bolo porovnateľných s perorálnou liečbou 200 mg acikloviru päťkrát denne na trvanie epizódy hepresu. Valaciklovir sa neštudoval u pacientov s ťažkou imunodeficienciou.


Účinnosť valacikloviru na liečbu iných kožných infekcií vyvolaných HSV je dokumentovaná. Valaciklovir preukázal účinnosť na liečbu herpes labialis (opar pery), mukozitídu spôsobenú chemoterapiou alebo rádioterapiou, reaktivácia HSV po obnove povrchu tváre a herpes gladiatorum. Na základe historických skúseností s aciklovirom sa zdá, že valaciklovir je rovnako účinný ako aciklovir na liečbu erythema multiforme, herpetického ekzému a herpetickej infekcie na končekoch prstov.


Valaciklovir preukázal zníženie rizika prenosu genitálneho herpesu u imunokompetentných dospelých, ak užívali supresívnu liečbu v kombinácii sozásadami bezpečného pohlavného styku.Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia sa vykonala s 1 484 heterosexuálnymi imunokompetentnými dospelými pármi s rozdielnou infekciou HSV‑2. Výsledky ukázali významné zníženie rizika prenosu: 75 % (symptomaticky získaný HSV‑2), 50 % (so sérokonverziou HSV‑2) a 48 % (celkovo získaný HSV‑2) po valaciklovire v porovnaní s placebom. Medzi osobami participujúcimi v podštúdii šírenia vírusu, valaciklovir signifikantne znížil šírenie o 73 % v porovnaní s placebom (pozri časť 4.4 pre ďalšie informácie o znížení prenosu).


Infekcie vyvolané cytomegalovírusom (pozri časť 4.4)

Profylaxia CMV valaciklovirom u osôb, ktorí podstúpili transplantáciu orgánu (obličku, srdce) sa znížil výskyt akútneho odvrhnutia štepu, oportúnnych infekcií a iných infekcií vyvolaných herpetickým vírusom (HSV, VZV). Neexistuje žiadna priama porovnávajúca štúdia voči valgancikloviru, ktorá by pomohla zadefinovať optimálnu liečbu pacientov po transplantácii solídneho orgánu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Valaciklovir je „prodrug“ forma acikloviru. Biologická dostupnosť acikloviru z valacikloviru je asi 3,3- až 5,5-násobne vyššia než tá, ktorá sa historicky pozorovala pri perorálnom aciklovire. Po perorálnom podaní sa valaciklovir veľmi dobre absorbuje a rýchlo a takmer úplne sa premieňa na aciklovir a valín. Táto konverzia je pravdepodobne sprostredkovaná enzýmom izolovaným z ľudskej pečene označovaným ako valaciklovirhydroláza. Biologická dostupnosť acikloviru z 1 000 mg valacikloviru je 54 % a príjem jedla ju neznižuje. Farmakokinetika valacikloviru nie je závislá od dávky. Rýchlosť a rozsah absorpcie sa znižuje so zvyšujúcou sa dávkou, čo má za následok nižší než proporcionálny nárast Cmaxv celom rozsahu terapeutickej dávky a zníženú biologickú dostupnosť pri dávkach vyšších ako 500 mg. Farmakokinetické (FK) parametre acikloviru stanovené po jednorazových dávkach 250 až 2 000 mg valacikloviru podaných zdravým jedincom s normálnou funkciou obličiek sú uvedené nižšie.


FK parametre acikloviru

250 mg

(N=15)

500 mg

(N=15)

1 000 mg

(N=15)

2 000 mg

(N=8)

Cmax

mikrogramy/ml

2,20 ± 0,38

3,37 ± 0,95

5,20 ± 1,92

8,30 ± 1,43

Tmax

hodiny (h)

0,75 (0,75‑1,5)

1,0 (0,75‑2,5)

2,0 (0,75‑3,0)

2,0 (1,5‑3,0)

AUC

h.mikrogramy/ml

5,50 ± 0,82

11,1 ± 1,75

18,9 ± 4,51

29,5 ± 6,36

Cmax= maximálna koncentrácia; Tmax= čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie; AUC = plocha pod krivkou závislosti koncentrácie od času. Hodnoty Cmaxa AUC ukazujú priemernú ±štandardnú odchýlku. Hodnoty Tmaxukazujú medián a rozmedzie.


Maximálne plazmatické koncentrácie nezmeneného valacikloviru dosahujú len 4 % hladín acikloviru, dosahujú sa pri mediáne času za 30 až 100 minút po podaní dávky a 3 hodiny po podaní sú na hranici alebo pod hranicou merateľnosti. Po jednorazovom a opakovanom podaní je farmakokinetický profil valacikloviru a acikloviru podobný. Herpes zoster, herpes simplex a infekcia HIV významne nemení farmakokinetiku valacikloviru a acikloviru po perorálnom podaní valacikloviru pri porovnaní u zdravých dospelých osôb. U pacientov po transplantácii užívajúcich valaciklovir v dávke 2 000 mg 4‑krát denne sú maximálne koncentrácie acikloviru podobné alebo vyššie ako u zdravých dobrovoľníkov užívajúcich rovnakú dávku. Odhadované denné hodnoty AUC sú značne vyššie.


Distribúcia

Väzba valacikloviru na plazmatické bielkoviny je veľmi nízka (15 %). CSF penetrácia, stanovená pomerom CSF/AUC v plazme, nie je závislá od funkcie obličiek a bola asi 25 % pre aciklovir a metabolit 8-OH-ACV a asi 2,5 % pre metabolit CMMG.


Biotransformácia

Po perorálnom podaní sa valaciklovir premieňa na aciklovir a L‑valín prostredníctvom metabolizmu pri prvom prechode črevom a/alebo pečeňou. Aciklovir sa v malej miere konvertuje na 9(karboxymetoxy)metylguanín (CMMG) prostredníctvom alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy a na 8‑hydroxy‑aciklovir (8‑OH‑ACV) prostredníctvom aldehydoxidázy. Približne 88 % celkovej kombinovanej plazmatickej expozície sa pripisuje acikloviru, 11 % a CMMG1 % 8‑OH‑ACV. Valaciklovir ani aciklovir sa nemetabolizujú prostredníctvom enzýmu cytochrómu P450.


Eliminácia

Valaciklovir sa vylučuje močom predovšetkým vo forme acikloviru (viac než 80 % z množstva vylúčeného močom) a metabolitu acikloviru CMMG (asi 14 % z množstva vylúčeného močom). Metabolit 8‑OH‑ACVsa iba v malom množstve detekoval v moči (< 2 % z množstva vylúčeného močom). V nezmenenej forme sa močom vylúči menej než 1 % podanej dávky valacikloviru. U pacientov s normálnou funkciou obličiek je plazmatický polčas eliminácie acikloviru po jednorazovom aj opakovanom podaní valacikloviru približne 3 hodiny.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

Eliminácia acikloviru súvisí s funkciou obličiek a expozícia acikloviru sa so zvýšeným poškodením funkcie obličiek zvýši. U pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek je priemerný polčas eliminácie acikloviru po podaní valacikloviru približne 14 hodín v porovnaní s približne 3 hodinami pri normálnej funkcii obličiek (pozri časť 4.2).


Expozícia acikloviru a jeho metabolitov CMMG a 8-OH-ACV v plazme a cerebrospinálnom moku (CSF) sa hodnotila v rovnovážnom stave po opakovanom podávaní valacikloviru 6 osobám s normálnou funkciou obličiek (priemerný klírens kreatinínu 111 ml/min, rozsah 91 – 144 ml/min), ktorí dostávali 2 000 mg každých 6 hodín a u 3 osôb s ťažkých poškodením funkcie obličiek (priemerný CLcr 26 ml/min, rozsah 17 – 31 ml/min), ktorí dostávali 1 500 mg každých 12 hodín. V plazme aj CSF boli koncentrácie acikloviru, CMMG a 8-OH-ACV v priemere 2, 4 a 5 – 6-násobne vyššie pri ťažkom poškodení funkcie obličiek v porovnaní s normálnou funkciou obličiek.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetické údaje naznačujú, že poškodenie funkcie pečene znižuje rýchlosť konverzie valacikloviru na aciklovir, nie však rozsah konverzie. Biologický polčas acikloviru nie je ovplyvnený.


Gravidné ženy

Štúdia farmakokinetiky valacikloviru a acikloviru počas neskorej fázy gravidity naznačuje, že gravidita neovplyvňuje farmakokinetiku valacikloviru.


Prestup do materského mlieka

Po perorálnom podaní dávky 500 mg valacikloviru sú maximálne koncentrácie (Cmax) acikloviru v materskom mlieku v rozsahu od 0,5 do 2,3-násobku zodpovedajúcich sérových koncentrácií acikloviru matky. Medián koncentrácie acikloviru v materskom mlieku bol 2,24 mikrogramov/ml (9,95 mikromólov/l). Pri dávke valacikloviru 500 mg dvakrát denne pre matku, by mohla táto hladina vystaviť dojča dennej perorálnej dávke acikloviru približne 0,61 mg/kg/deň. Polčas eliminácie acikloviru z materského mlieka bol podobný ako v sére. Nezmenený valaciklovir nebol detekovaný v sére matky, materskom mlieku ani v moči dojčaťa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Perorálne podávaný valaciklovir neovplyvnil fertilitu samcov ani samíc potkanov.


Valaciklovir nebol teratogénny u potkanov ani u králikov. Valaciklovir sa takmer úplne metabolizuje na aciklovir. Subkutánne podanie acikloviru v medzinárodne uznávaných testoch nemalo teratogénne účinky na potkanov ani na králikov. V ďalších štúdiách na potkanoch, po subkutánnom podaní dávok, ktoré viedli k plazmatickým hladinám 100 mikrogramov/ml (> 10‑násobne vyššie než 2 000 mg jednorazovej dávky valacikloviru u ľudí s normálnou funkciou obličiek), sa pozorovali abnormality plodu a toxické účinky pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

mikrokryštalická celulóza

povidón

magnéziumstearát


Obal tablety

Opadry biela Y-5-7068:

hypromelóza

hydroxypropylcelulóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blistre

HDPE fľašky s LDPE viečkom


250 mg tablety:

Veľkosti balenia (blister): 3, 10, 14, 20, 21, 24, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia (fľašky): 10, 30, 100 a 250 filmom obalených tabliet.


500 mg tablety:

Veľkosti balenia (blister): 3, 10, 14, 20, 21, 24, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia (fľašky): 10, 30, 100 a 250 filmom obalených tabliet.

1 000 mg tablety

Veľkosti balenia (blister): 3, 7, 10, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia (fľašky): 10, 30, 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Actavis Group PTC ehf.

220 Hafnarfjordur

ISLAND


8. Registračné číslA


Valaciclovir Actavis 250 mg: 42/0624/08-S

Valaciclovir Actavis 500 mg: 42/0625/08-S

Valaciclovir Actavis 1000 mg: 42/0626/08-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registácie


Dátum prvej registrácie: 13. februára 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


November 2014

Valaciclovir Actavis 250 mg