+ ipil.sk

Valdocef 500 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 15/0332/13-S


Písomná informácia pre používateľa


Valdocef 500 mg tvrdé kapsuly


cefadroxil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Valdocef a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Valdocef

3. Ako užívať Valdocef

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Valdocef

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Valdocef a na čo sa používa


Valdocef je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných cefalosporíny. Tieto antibiotiká sa podobajú penicilínu.


Valdocef zabíja baktérie a môže sa použiť proti rôznym druhom infekcií. Ako všetky antibiotiká, cefadroxil je účinný len proti niektorým druhom baktérií. Preto je vhodný len na liečenie určitých druhov infekcií. Valdocef sa môže použiť na liečbu:
- infekcií hrdla;
- nekomplikovaných infekcií močového mechúra a obličiek;
- nekomplikovaných infekcií kože a mäkkých tkanív.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valdocef


Neužívajte Valdocef:

 • ak ste alergickí na cefadroxil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedenú v Časti 6).

 • ak ste alergickí na ktorékoľvek iné cefalosporínové antibiotikum;

 • ak ste mali závažnú alergickú reakciu na akékoľvek penicilínové antibiotikum.

Nie všetci ľudia alergickí na penicilín sú alergickí na cefalosporíny. Nemali by ste však užiť tento liek, ak ste kedykoľvek predtým mali závažnú alergickú reakciu na ktorýkoľvek penicilín, nakoľko môžete byť alergickí aj na tento liek (skrížená alergia).

Ak si nie ste istí, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Valdocef, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


ak ste mali kedykoľvek predtým alergickú reakciu na niektoré antibiotikum alebo trpíte na astmu;

ak vám povedali, že vaše obličky nepracujú dobre alebo aksa podrobujete dialýze (kvôliproblémom s fungovaním vašich obličiek). Cefadroxil môžete užívať, váš lekár vám však upraví dávku;

ak ste mali niekedy zápal hrubého čreva nazývaný kolitída; alebo akúkoľvek inú závažnú chorobu, ktorá postihuje črevá.


Ak ste liečení Valdocefom dlhšiu dobu, lekár vám pravidelne vykoná vyšetrenia krvi.

Počas užívania cefadroxilu si musíte dávať pozor na isté príznaky gastrointestinálnych (žalúdočno-črevných) porúch, ako je hnačka. Pozrite si Závažné nežiaduce účinkyv časti 4.


Ak potrebujete vyšetrenie krvi alebo moču

Cefadroxil môže ovplyvniť výsledky močového testu na cukor a krvnej skúšky nazývanej Coombsov test.

Keď sa máte podrobiť laboratórnemu vyšetreniu:

Povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku, že užívate cefadroxil.


Iné lieky a Valdocef

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, alebo lekárnikovi.Cefadroxil môže byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré sa vylučujú obličkami. Tento účinok majú mnohé lieky, preto by ste sa mali pred užitím Valdocefu poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Predovšetkým, oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- perorálne kontraceptíva („tableta“). Ich účinnosť môže byť počas vašej liečby Valdocefom oslabená. Preto musíte počas užívania tohto lieku používať iné spôsoby antikoncepcie;
- antikoagulanciá(lieky na zriedenie krvi);
- probenecid(užívaný kvôli dne). Tento liek môže oddialiť vylúčenie cefadroxilu z vášho tela;
- cholestyramín(používaný na zníženie vysokého cholesterolu).

Nikdy neužívajte Valdocef spolu s nasledujúcimi liekmi:
- antibiotikánazývané aminoglykozidy (ako gentamicín), polymyxín B a kolistín;
- iné antibiotiká, ktoré zastavujú bujnenie baktérií (ako tetracyklín);
- močopudné lieky (diuretiká), ako napr. furosemid. Môže byť potrebné, aby vám počas liečby častejšie skontrolovali funkciu obličiek. To sa môže vykonať pomocou krvných alebo močových testov.

Medzi užitím Valdocefu a niektorého z vyššie uvedených liekov by ste mali nechať uplynúť dve až tri hodiny.


Valdocef a jedlom a nápoje a alkohol

Valdocef sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania tohto lieku sa u vás môže vyskytnúť bolesť hlavy, závraty, podráždenosť, nespavosť a únava. To môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa tak stane, neriaďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Valdocef obsahuje brilantnú čiernu BN (E151)

Tento liek obsahuje farbivo briliantná čierna BN (E151), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Valdocef


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka, ktorú vám predpísal lekár, závisí od druhu a závažnosti infekcie. Závisí tiež od toho, ako dobre pracujú vaše obličky. Váš lekár vám to vysvetlí.
Nasledujúca tabuľka pomáha určiť zvyčajné dávky:

Indikácie

Dospelí a adolescenti, ktorých hmotnosť presahuje 40 kg, s normálnou funkciou obličiek

Deti, ktorých hmotnosť je nižšia ako 40 kg, s normálnou funkciou obličiek

Nekomplikované infekcie močového mechúra a obličiek


1 000 mg dva razy denne


30–50 mg/kg/deň rozdelené do dvoch denných dávok


Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Infekcie hrdla

1 000 mg raz denne najmenej po dobu 10 dní

30 mg/kg/deň raz denne najmenej po dobu 10 dní


Dávkovanie u detí:
– u detí starších ako 6 rokov, ktorých hmotnosť je nižšia ako 40 kg, bude zvyčajná dávka 500 mg (1 kapsula) dva razy denne;

deťom mladším ako 6 rokov lekár predpíše vhodnejšiu farmaceutickú formu, cefadroxil granuly pre perorálnu suspenziu.

deti nemajú užívať Valdocef, ak je ich hmotnosť nižšia ako 40 kg a majú problémy s obličkami alebo sa podrobujú hemodialýze (procedúra, ktorou sa z krvi odstraňujú odpadové látky).


Starší pacienti a pacienti s problémami s obličkami alebo podstupujúci hemodialýzu
Dávka sa musí upraviť.

Pacienti, ktorí podstupujú dialýzu, dostávajú po ukončení hemodialýzy terapeutickú dávku 500 mg alebo 1 000 mg cefadroxilu.


Spôsob podávania
Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.

Kapsuly nežujte.


Trvanie liečby
Liečba musí trvať najmenej 2–3 dni, až kým nevymiznú akútne príznaky.
V prípade streptokokových infekcií liečba trvá minimálne 10 dní.


Ak užijete viac Valdocefu, ako máte

Ak užijete viac Valdocefu, ako je predpísané, okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo nemocnicou. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nutkanie na vracanie, halucinácie, zvýšené reflexy, znížené vedomie alebo dokonca kómu, ťažkosti s fungovaním obličiek.Ak zabudnete užiť Valdocef

Ak tento liek zabudnete užiť, pokračujte vo svojom normálnom dávkovacom rozvrhu, ktorý vám odporúčal váš lekár. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Valdocef

Jedôležité, aby steužívali tento liek tak,ako vám predpísal vášlekár. Neprerušte náhle užívanie tohto lieku bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. V opačnom prípade sa príznaky môžu vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa objaví niektorý z nasledujúcich účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo choďte na oddelenie rýchlej lekárskej pomoci najbližšej nemocnice.
Závažné nežiaduce účinky sú veľmi zriedkavé(môžu ovplyvniť až 1 z 10 000 užívateľov):

 • závažné alergické reakcie (anafylaxia), ako sú:

 • náhla dýchavičnosť a stiesnenosť v hrudi;

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier;

 • strata vedomia (mdloba);

 • závažná vyrážka spojená s vytváraním pľuzgierov, vrátane očí, úst a hrdla, alebo genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm);

 • silná hnačka, alebo krv v stolici, ktorá je príznakom zápalu čriev nazývaného pseudomembranózna kolitída.


Všetky vyššie uvedené stavy si vyžadujú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa domnievate, že máte niektorý z týchto príznakov, prestaňte užívať tento liek a kontaktujte sa so svojím lekárom alebo rýchlou zdravotníckou pomocou najbližšej nemocnice.


Iné možné vedľajšie účinky:

Časté(môžu ovplyvniť až 1 z 10 užívateľov):
- pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť spojená s vracaním, žalúdočné ťažkosti, bolesť brucha, opuch jazyka so sčervenaním a bolesťou a hnačkou;
- svrbenie, vyrážka, žihľavka.


Menej časté(môžu ovplyvniť až 1 zo 100 užívateľov):
– aftózny zápal ústnej sliznice (afta), kvasinková infekcia pošvovej sliznice.


Zriedkavé(môžu ovplyvniť až 1 z 1 000 užívateľov):
- zníženie počtu rôznych druhov krvných buniek (symptómy môžu zahŕňať únavu, nové infekcie a horúčku), zvýšenie počtu určitý druhov bielych krvných buniek, zníženie počtu krvných buniek, ktoré sú potrebné pre zrážanie krvi, čo môže mať za následok tvorbu krvných výronov alebo krvácanie;
- reakcie z precitlivenosti (ktoré zahrňujú kožnú vyrážku, alergické reakcie, ktoré sú menej závažné, ako tie, ktoré boli spomenuté vyššie, žihľavka, svrbenie);
- zožltnutie očí alebo kože, zmeny v krvných testoch funkcie pečene;
- zmena spôsobu, akým pracujú obličky;
- opuch tváre, jazyka a hrdla;

- bolesť v kĺboch;
- horúčka.


Veľmi zriedkavé (môžu ovplyvniť až 1 z 10 000 užívateľov):
- určitý druh anémiektorý môže byť závažný a je vyvolaný rozpadom červených krvných buniek.

- bolesť hlavy, nespavosť, závraty, nervozita;
- únava;

- abnormálne(neobvyklé) krvné testy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Valdocef


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danommesiaci.

Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Valdocef obsahuje


 • Liečivo je monohydrát cefadroxilu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje 500 mg cefadroxilu, čo zodpovedá 524,78 mg monohydrátu cefadroxilu.


 • Ďalšie zložky sú: celulóza, mikrokryštalická, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát, oxid titaničitý (E171), patentná modrá (E131), briliantná čierna BN (E151), želatína.


Ako vyzerá Valdocef a obsah balenia


Valdocef kapsuly sú tvrdé želatínové kapsuly o veľkosti č. 0 (pribl. 21,70 x 7,65 mm) naplnené homogénnym svetložltým práškom. Farba tela kapsuly je nepriehľadná svetlomodrá a farba uzáveru kapsuly je nepriehľadná modrá.

16 kapsúl po 500 mg v blistrovom balení (2 blistre po 8 kapsulách) a informácia pre používateľa s pokynmi, v kartónovej škatuli.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Alkaloid-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovinsko

Tel.: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Veľká Británia

Cefadroxil 500 mg capsules, hard

Rakúsko

Valdocef 500 mg Hartkapseln

Bulharsko

Valdocef 500 mg capsules, hard

Česká republika

Valdocef 500 mg tvrdé tobolky

Nemecko

Valdiocef 500 mg Hartkapseln

Francúzsko

Cefadroxil Alkaloid-INT 500 mg, gélule

Polsko

Valdocef

Rumunsko

Valdocef 500 mg capsule

Slovenská republika

Valdocef 500 mg tvrdé kapsuly

Slovinsko

Valdiocef 500 mg trde kapsule


Táto písomná informácia pre používateľabola naposledy aktualizovaná v 09/2013.


Rady/zdravotnícka osveta

Antibiotiká sa používajú pri liečbe infekcií spôsobených baktériami (bakteriálne infekcie). Sú neúčinné proti infekciám spôsobeným vírusmi (vírusové infekcie).

Ak váš lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich práve na liečbu vašej aktuálnej choroby.

Napriek antibiotikám môžu niektoré baktérie prežiť alebo bujnieť. Tento jav sa nazýva rezistencia (odolnosť): spôsobuje, že niektoré antibiotické liečby sa stanú neúčinnými.

Nesprávne užívanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca napomôcť baktériám, aby sa stali rezistentnými, a preto sa vaša liečba spomalí alebo účinnosť antibiotika zníži, ak nedodržujete primerané:

- dávkovanie;

- časový rozvrh;

- trvanie liečby.


Z toho vyplýva, že pre zachovanie účinnosti tohto lieku:

1 - užívajte antibiotiká len vtedy, ak vám ich predpísal váš lekár,

2 - prísne dodržujte lekársky predpis,

3 - neužívajte antibiotiká znovu bez lekárskeho predpisu, aj keby ste chceli liečiť podobnú chorobu,

4 - nikdy nedávajte svoje antibiotikum inej osobe; možno nie je určené na jej chorobu,

5 - po ukončení liečby vráťte všetky nepoužité lieky vášmu lekárnikovi, aby sa zabezpečilo, že budú správne zlikvidované.


08/2013 6/6


Valdocef 500 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/00594-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Valdocef 500 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 500 mg cefadroxilu, čo zodpovedá 524,78 mg monohydrátu cefadroxilu.

Pomocná látka so známym účinkom: briliantná čierna BN (E151) 0,049 mg v tvrdej kapsule.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly

Tento liek je vo forme tvrdých želatínových kapsúl veľkosti č. 0 (cca 21,70 x 7,65 mm) naplnených homogénnym svetložltým práškom.Telo kapsuly je matnej svetlomodrej farby, uzáver kapsuly je matne modrý.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Perorálna liečba je indikovaná u nasledujúcich infekcií vyvolaných mikroorganizmami (pozri časť 5.1) citlivými na cefadroxil:

- streptokoková faryngitída a tonzilitída,

- nekomplikované infekcie močových ciest,

- nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.


Je potrebné venovať pozornosť oficiálnym smerniciam o primeranom použití antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie závisí od citlivosti patogénov, závažnosti ochorenia a od klinického stavu pacienta (funkcie obličiek a pečene).


Indikácia

Dospelí a adolescenti > 40 kg s normálnou funkciou obličiek

Deti (< 40 kg) s normálnou funkciou obličiek

Streptokoková faryngitída a tonzilitída

Dávka sa môže zvýšiť až na 1 000 mg raz denne po dobu najmenej 10 dní

30 mg/kg/deň raz denne po dobu najmenej 10 dní

Nekomplikované infekcie močového traktu

1 000 mg dva razy denne

30–50 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok denne

Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

1 000 mg dva razy denne

30–50 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok denne


Chronické infekcie močových ciest môžu vyžadovať predĺženú a intenzívnu liečbu s priebežným testovaním citlivosti a klinickým sledovaním.

Podávanie 500 mg kapsulí cefadroxilu dojčatám a deťom do 6 rokov sa neodporúča. Pre mladšie deti je k dispozícii tekutá perorálna forma (Valdocef 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu).

Deťom nad 6 rokov s hmotnosťou menšou ako 40 kg sa obvykle podáva 500 mg dva razy denne.


Dávkovanie pri renálnej insuficiencii

Dávkovanie sa musí prispôsobiť hodnotám klírensu kreatinínu, aby sa predišlo akumulácii cefadroxilu. U dospelých pacientov s klírensom kreatinínu 50 ml/min alebo menej sa odporúča nasledujúci rozvrh zníženého dávkovania odporúčaného ako návod pre dávkovanie dospelých:


Klírens kreatinínu

(ml/ min/ 1,73 m2)

Sérová koncentrácia kreatinínu

(mg/100 ml)

Iniciálna dávka

Nasledujúca dávka

Interval dávkovania

50–25

1,4–2,5

1 000 mg

500–1 000 mg

každých 12 hodín

25–10

2,5–5,6

1 000 mg

500–1 000 mg

každých 24 hodín

10–0

>5,6

1 000 mg

500–1 000 mg

každých 36 hodín


Deti (< 40 kg) s renálnou insuficienciou:

Cefadroxil nie je indikovaný u detí s renálnou insuficienciou a detí, ktorých stav si vyžaduje hemodialýzu.

Dávkovanie u hemodialyzovaných pacientov:

Hemodialýzou sa v priebehu 6 až 8 hodín vylúčilo z tela 63 % z 1 000 mg cefalosporínu. Polčas eliminácie cefalosporínu počas dialýzy je okolo 3 hodín.

Pacienti s hemodialýzou dostanú na konci hemodialýzy jednu ďalšiu dávku 500–1 000 mg.

Dávkovanie pri insuficiencii pečene:

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.

Starší pacienti

Keďže cefadroxil sa vylučuje obličkami, malo by sa dávkovanie v prípade potreby upraviť tak, ako je to popísané v časti Dávkovanie pri renálnej insuficiencii.


Spôsob podania

Potrava neovplyvňuje biologickú dostupnosť a preto sa môže cefadroxil užívať spolu s jedlom alebo na prázdny žalúdok. V prípade gastrointestinálnych ťažkostí sa môže podávať s jedlom.

Kapsuly sa prehĺtajú celé a zapijú sa dostatočným množstvom vody.


Trvanie liečby

V liečbe je potrebné pokračovať 2 až 3 ďalšie dni po ústupe akútnych klinických príznakov alebo po získaní dôkazu eradikácie baktérií. U infekcií spôsobených baktériou Streptococcus pyogenes je zvážiť až 10-dňovú liečbu.4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na cefadroxil alebo na ktorýkoľvek z cefalosporínov alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Závažné reakcie na penicilíny alebo na ktorékoľvek iné betalaktámové liečivá v anamnéze.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné upozornenia


- Penicilín je liekom prvej voľby na liečbu infekcie baktériou Streptococus pyogenes a na prevenciu reumatickej horúčky. Údaje o cefadroxile nie sú dostatočne významné pre profylaktickú liečbu.

- Forsírovaná diuréza vedie k zníženiu krvných hladín cefadroxilu.


Hypersenzitívne reakcie


- Osobitnú opatrnosť je potrebné venovať pacientom so závažnými alergiami alebo astmou v anamnéze.

- U pacientov, ktorí majú v anamnéze nezávažnú precitlivenosť na penicilíny alebo iné necefalosporínové betalaktámové liečivá, sa musí cefadroxil používať zvlášť opatrne, nakoľko sa objavujú skrížené alergie (ich výskyt je 5–10 %).

- Keď sa objavia alergické reakcie (urtikária, exantém, pruritus, pokles krvného tlaku a zvýšenie pulzovej frekvencie srdca, respiračné poruchy, kolaps atď.), musí sa liečba okamžite prerušiť a uskutočniť primerané protiopatrenia (podanie sympatomimetík, kortikosteroidov a/alebo antihistaminík).


Porucha funkcie obličiek


Opatrnosť si vyžadujú pacienti s poruchou funkcie obličiek; dávkovanie sa musí prispôsobiť stupňu poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne poruchy v anamnéze


Cefadroxil sa musí opatrne používať u pacientov, ktorí v anamnéze uvádzajú gastrointestinálne poruchy, najmä kolitídu.


Predĺžené používanie


Počas predĺženého používania sú odporúčané časté kontroly krvného obrazu a pravidelné testy funkcie pečene a obličiek.


Nadmerný rast necitlivých mikroorganizmov


Ako u iných antibiotík môže aj používanie cefadroxilu viesť k nadmernému rastu kvasiniek Candida. Predĺžené používanie môže spôsobiť aj bujnenie iných necitlivých mikroorganizmov (napr. enterokokov a Clostridium difficile), ktoré si môže vyžiadať prerušenie liečby (pozri časť 4.8).


Pseudomembranózna kolitída ako ochorenie pridružené k liečbe antibakteriálnou látkou bola zaznamenaná takmer u všetkých antibakteriálnych látok, včítane cefadroxilu a jeho závažnosť môže siahať od ľahkého až po život ohrozujúci stupeň. Túto diagnózu je treba brať do úvahy u pacientov s diareou počas alebo následne po podaní cefadroxilu (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť prerušenie liečby cefadroxilom a nasadenie špecifickej liečby pre Clostridium difficile.Nesmú sa podávať lieky, ktoré inhibujú peristaltiku (pozri časť 4.8).


Interferencia s diagnostickými testami


Výsledok Coombsovho testu môže byť prechodne pozitívny počas alebo po liečbe cefadroxilom. To sa týka tiež Coombsovho testu u novorodencov, ktorých matky boli pred pôrodom liečené cefalosporínom.

Falošné pozitívne výsledky možno získať pri močových testoch na glukózu, ktoré sú založené na metóde redukcie medi (Benediktov roztok, Fehlingov roztok, Clinitest). V tejto súvislosti sa odporúča použiť metódu s glukózooxidázou.


Dôležité informácie o pomocných látkach


Valdocef obsahuje briliantnú čiernu BH (E151), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikácia súbežného užívania

Cefadroxil sa nesmie kombinovať s bakteriostatickými antibiotikami (napr. tetracyklín, erytromycín, sulfónamidy, chloramfenikol), pretože je možný antagonistický účinok.

Liečbe cefadroxilom v kombinácii s aminoglykozidovými antibiotikami, polymyxínom B, kolistínom alebo s vysokými dávkami kľučkových diuretík je treba sa vyhnúť, nakoľko tieto kombinácie môžu potenciovať nefrotoxické účinky.

Súbežné užívanie sa neodporúča

Počas dlhodobého súbežného užívania antikoagulancií alebo inhibítorov agregácie trombocytov je nutná častá kontrola koagulačných parametrov, aby sa zabránilo hemoragickým komplikáciám.

Preventívne opatrenia

Súbežné podávanie probenecidu môže vyvolať vyššie a trvalé koncentrácie cefadroxilu v sére a žlči.

Cefadroxil môže znížiť účinok perorálnych kontraceptív.

Cefadroxil sa viaže na cholestyramín, čo môže znížiť biologickú dostupnosť cefadroxilu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Hoci štúdie na zvieratách ani klinické skúsenosti nepreukázali reprodukčnú toxicitu, doposiaľ sa nepodarilo zistiť, či je užívanie cefadroxilu počas gravidity bezpečné.


Laktácia

Cefadroxil sa nachádza v nízkych koncentráciách v materskom mlieku; môže dôjsť k senzibilizácii, diarei alebo ku kolonizácii mukózy dojčaťa plesňami.

Preto je treba veľmi dôsledne zvážiť použitie cefadroxilu počas gravidity a u dojčiacich matiek.


Fertilita

Uskutočnili sa reprodukčné štúdie na myšiach a potkanoch a tieto neodhalili žiaden dôkaz poruchy plodnosti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Cefadroxil môže spôsobiť bolesť hlavy, závraty, podráždenosť, nespavosť a únavu, preto môže dôjsť k ovplyvneniu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/100 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky liekov sa objavujú u približne 6 až 7 % liečených pacientov.

Trieda sústavy orgánov

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až

<1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Infekcie a nákazy


Klinické obrazy v dôsledku rastu oportúnnych organizmov (plesne), ako sú vaginálne mykózy, orálna kandidóza (pozri časť 4.4).Poruchy krvi a lymfatického systémuEozinofília, trombocytopénia, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza: zriedkavé prípady počas predĺženého užívania, ktoré vymiznú po prerušení liečby.

Hemolytická anémia imunologického pôvodu.

Poruchy imunitného systémuReakcie ako pri sérovej chorobe.

Bezprostredné alergické reakcie (anafylaktický šok) (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy, nespavosť, závrat, podráždenosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, vracanie, diarea, dyspepsia, bolesť brucha, glositída (pozri časť 4.4).Bola hlásená pseudomembranózna kolitída (jej závažnosť môže siahať od ľahkej po život ohrozujúcu) (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciestBola zaznamenaná cholestáza a idiosynkratická porucha pečene.

Nepatrné zvýšenie sérových transamináz (ASAT, ALAT) a alkalických fosfatáz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus, vyrážka, alergický exantém, urtikária.


Angioneurotický edém.

Bol zaznamenaný Steven Johnsonov syndróm a multiformný erytém.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:Bolesti v kĺboch.


Poruchy obličiek a močových ciestIntersticiálna nefritída (pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaLieková horúčka

Únava.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Priamo a nepriamo pozitívne Coombsove testy (pozri časť 4.4).


* podozrenie na výskyt nežiaducich účinkov v observačnej postmarketingovej štúdii u 904 pacientov.


4.9 Predávkovanie


V tomto ohľade nie sú dodnes o cefadroxile k dispozícii žiadne klinické správy. No z hľadiska skúseností získaných s inými cefalosporínmi sa môžu objaviť nasledujúce symptómy: nauzea, halucinácie, hyperreflexia, extrapyramidálne symptómy, zastreté vedomie alebo dokonca kóma a funkčná porucha obličiek. Prvá pomoc po užití toxických dávok: okamžité vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka, v prípade potreby hemodialýza. Je potrebné sledovať a v prípade potreby upraviť rovnováhu vody a elektrolytov a monitorovať funkciu obličiek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


ATC klasifikácia

Farmakoterapeutická skupina: Iné betalaktámové antibiotiká, Prvá generácia cefalosporínov

ATC kód: J01DB05


Mechanizmus účinku

Cefadroxil je cefalosporín na perorálne podávanie, ktorý inhibuje syntézu bakteriálnej steny aktívne sa deliacich buniek väzbou na jeden alebo viac proteínov viažucich penicilín. Výsledkom je vytvorenie chybnej bunkovej steny, ktorá je osmoticky nestabilná, a rozpad bakteriálnej bunky.


Rezistencia

Cefadroxil môže byť účinný proti organizmom, ktoré produkujú v nepatrných až miernych množstvách niektoré druhy betalaktamázy, ako napríklad TEM-1. Je však inaktivovaný betalaktamázami, ktoré dokážu efektívne hydrolyzovať cefalosporíny, ako sú mnohé z rozšíreného spektra batalaktamáz, a chromozomálne cefalosporinázy, ako sú enzýmy typu AmpC.

Nemožno očakávať, že cefadroxil bude účinný proti baktériám s proteínmi viažucimi penicilíny, ktoré majú zníženú afinitu voči betalaktámovým liečivám. Rezistencia môže byť tiež sprostredkovaná impermeabilitou baktérií alebo bakteriálnymi efluxnými pumpami liečiv. V tom istom organizme môže byť prítomných viac ako jeden z týchto štyroch prostriedkov rezistencie.

Prvá generácia perorálnych cefalosporínov je menej účinná ako penicilíny G a V voči grampozitívnym mikroorganizmom a menej účinná ako aminopenicilíny na h.influenzae.


Hraničné body

V súlade s Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST) boli definované nasledujúce odporúčania hraničných bodov pre cefadroxil:

(Tabuľky hraničných bodov pre interpretáciu MIC [minimálnej inhibičnej koncentrácie] a priemerov zón, verzia 3.1, február 2013):

Cefadroxil (EUCAST tabuľka klinických hraničných bodov)

Hraničné body MIC


S ≤

R>

Enterobacteriaceae (iba nekomplikované infekcie močového traktu)

16

16

Staphylococcus spp.

Poznámka 1

Poznámka 1

Streptococcus skupiny A, B, C a G

Poznámka 2

Poznámka 2

Druhovo nesúvisiace hraničné body

IE

IE


Poznámka 1: Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je narušovaná citlivosťou cefoxitínu s výnimkou ceftazidímu, cefixímu a ceftibuténu, ktoré nemajú hraničné body a nesmú sa používať pri liečbe stafylokokových infekcií. Niektoré kmene S. aureus, ktoré sú rezistentné na meticilín, sú citlivé na ceftarolín.


Poznámka 2: Betalaktámová citlivosť betahemolytických streptokokov skupiny A, B, C a G je rušená citlivosťou na penicilín.

IE: dôkazy, že druhy, ktoré prichádzajú do úvahy ako správny cieľ pre terapiu týmto liečivom, nie sú dostatočné.


Vzťah PK/PD

Ukázalo sa, že najdôležitejším farmakokineticko-farmakodynamickým indexom, ktorý koreluje s účinnosťou in vivo, je u cefalosporínov percento dávkovacieho intervalu, pri ktorom neviazaná koncentrácia ostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) pre jednotlivé cieľové druhy (t.j. %T>MIC).


Citlivosť

Prevalencia rezistencie sa môže u konkrétnych druhov meniť v závislosti od zemepisnej polohy a času, a preto je potrebné získať informáciu na mieste, a to najmä keď ide o liečbu závažných infekcií. Ak lokálna prevalencia rezistencie je takého druhu, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých druhov infekcie sporná, je potrebné poradiť sa s expertom.


Najčastejšie citlivé druhy

Grampozitívne aeróby

Streptokoky skupiny B, C a G

Streptococcus pyogenes*


Druhy, u ktorých môže získaná rezistencia predstavovať problém

Grampozitívne aeróby

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)*

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae$

Gramnegatívne aeróby

Citrobacter diversus$

E. coli$

K. pneumoniae$

K. oxytoca$

P. mirabilis*$


Inherentne rezistentné organizmy

Grampozitívne aeróby

Enterokoky

Staphylococcus aureus(rezistentný na meticilín)

Staphylococcus epidermidis (rezistentný na meticilín)

Streptococcus pneumoniae (dočasne citlivý na penicilín alebo rezistentný)

Gramnegatívne aeróby

Acinetobacter spp.

Citrobacter freundii

Enterobacter spp.

Morganella morganii

P. vulgaris

Providencia rettgeri

Providencia stuartii

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

H. influenzae

Moraxella catarrhalis

Iné druhy

Chlamydia spp

Mykoplasma spp

Legionella spp


*Klinická účinnosť bola preukázaná u citlivých izolovaných kmeňov u schválených klinických indikácií

$ Organizmuss prirodzenou prechodnou citlivosťou


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa cefadroxil prakticky úplne absorbuje. Súčasný príjem potravy nemá prakticky žiaden vplyv na absorpciu (AUC).


Distribúcia

Po perorálnej dávke 500 mg (1000 mg) sa dosiahne vrchol plazmatickej koncentrácie o približnej výške 16 (30) μg/ml po 1–1,3 hodiny. Medzi 18 % až 20 % sa cefadroxil viaže na plazmatické proteíny. Cefalosporíny nepenetrujú do mozgovomiechového moku a nemali by sa používať na liečbu meningitídy (pozri časť 4.1).


Biotransformácia

Cefadroxil sa nemetabolizuje.


Eliminácia

Cefadroxil je eliminovaný omnoho pomalšie ako porovnateľné perorálne cefalosporíny (polčas: okolo 1,4 h až 2,6 h), takže intervaly medzi dávkami sa môžu predĺžiť až na 12–24 hodín. V priebehu 24 h sa obličkami vylúči v nezmenenej forme zhruba 90 % látky. Cefadroxil sa môže eliminovať z organizmu hemodialýzou.


Charakteristické veličiny u pacientov so zníženým klírensom kreatinínu, ktorý je príznakom funkčnej poruchy obličiek

Eliminácia je spomalená, takže sa musí predĺžiť interval medzi dávkami (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza

nátriumlaurylsulfátmagnéziumstearát

oxid titaničitý (E171)

patentná modrá (E131)

briliantná čierna BN (E151)

želatína


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Kapsuly sú balené v štandardnom blistri s hliníkovou a priehľadnou fóliou z PVC, každý blister obsahuje 8 kapsúl.

Kartónová škatuľa obsahuje 16 kapsúl (2 blistre) a písomnú informáciu pre používateľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alkaloid-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4,

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0332/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013


08/2013 10/10

Valdocef 500 mg tvrdé kapsuly