+ ipil.sk

Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predľženým uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04510


Písomná informácia pre používateľa


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

nátriumvalproát/kyselina valproová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vysyktne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedĺajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Valproát chrono Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valproát chrono Sandoz

3. Ako užívať Valproát chrono Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Valproát chrono Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Valproát chrono Sandoz a na čo sa používa


Valproát chrono Sandoz je liek na liečbu epilepsie a mánie.

Valproát chrono Sandoz sa používa pri niektorých formách epilepsie ako sú:

 • niektoré formy krátko trvajúceho bezvedomia v dôsledku mozgových porúch (petit mal),

 • náhle kŕčové zášklby svalov (myoklónia),

 • pravidelné sťahujúce záchvaty v spojení so (svalovým) napätím (grand mal),

 • kombinované formy vyššie uvedených porúch,

 • záchvaty, ktoré nie sú sprevádzané svalovým napätím (atonické záchvaty).


Valproát chrono Sandoz sa môže tiež použiť pri epilepsii, keď odpoveď na liečbu inými antiepileptikami nie je dostatočná, ako je:

 • epilepsia, ktorá nie je spojená s pohybmi ani so (svalovým) napätím,

 • epilepsia s príznakmi ovplyvňujúcimi vnímanie, ako aj príznakmi ovplyvňujúcimi vedomé pohyby.


Valproát chrono Sandoz sa môže použiť samotný alebo v kombinácii s inými antiepileptikami.


Valproát chrono Sandoz sa používa na liečbu mánie, kedy môžete cítiť veľké vzrušenie, radosť, rozrušenie, nadšenie alebo hyperaktivitu. Mánia sa vyskytuje pri ochorení nazývanom „bipolárna porucha“ . Valproát chrono Sandoz sa môže používať v prípade, ak sa nemôže použiť lítium.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valproát chrono Sandoz


Neužívajte Valproát chrono Sandoz

- ak ste alergický na nátriumvalproát a/alebo kyselinu valproovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak trpíte poruchou funkcie pečene alebo pankreasu

- ak vy alebo niekto z vašej rodiny má alebo v minulosti mal závažné poškodenie pečene, najmä v súvislosti s užívaním liekov

- ak trpíte ochorením spôsobeným poruchou tvorby červeného krvného farbiva (porfýria)

- ak ste náchylný na krvácanie


Upozornenia a opatrenia

- ak musíte podstúpiť operáciu alebo zákrok u zubára a v prípade samovoľnej tvorby modrín alebo krvácania (pozri „Možné vedľajšie účinky“), lekár má vyšetriť váš krvný obraz.

- ak sa Valproát chrono Sandoz podáva dojčatám a deťom mladším ako 3 roky so závažnou formou epilepsie (najmä tým, ktoré trpia anomáliami mozgu, mentálnou retardáciou, niektorými genetickými poruchami a/alebo diagnostikovanými metabolickými poruchami); existuje zvýšené riziko intoxikácie (otravy) pečene počas prvých 6 mesiacov liečby, obzvlášť u veľmi malých detí. Riziko intoxikácie pečene je vyššie hlavne pri kombinovanej liečbe s inými antiepileptikami.

- ak u vás nastanú ťažkosti počas liečby Valproátom chrono Sandoz ako sú slabosť, fyzická alebo psychická slabosť, strata chuti do jedla (anorexia), apatia (nezáujem, ľahostajnosť), ospanlivosť, opakované vracanie, bolesť brucha, opätovný výskyt alebo zhoršenie záchvatov/kŕčov a/alebo predĺženého času krvácania, poraďte sa ihneď s ošetrujúcim lekárom. Príčinou môže byť zápal pečene alebo pankreasu alebo zvýšená koncentrácia amoniaku v krvi. Pacienti, u ktorých je podozrenie na poruchy metabolizmu, obzvlášť poruchy metabolizmu cyklu močoviny majú preto pred začatím liečby vyhľadať lekára a podstúpiť vyšetrenia metabolizmu.

- ak trpíte zhoršenou funkciou obličiek, môže byť potrebné, aby vám váš lekár znížil dávku, čím sa zníži hladina kyseliny valproovej v krvi.

- ak máte poruchu v cykle močoviny“, pri ktorej sa tvorí príliš veľa amoniaku v tele

- ak trpíte zápalu podobnými ochoreniami kože a/alebo vnútorných orgánov (SLE - systémový lupus erytematosus). Užívanie Valproátu chrono Sandoz môže zhoršiť alebo vyvolať túto poruchu.

- ak spozorujete nárast telesnej hmotnosti, hlavne na začiatku liečby. Môže to byť spôsobené zvýšenou chuťou do jedla (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“). Telesnú hmotnosť si musíte sledovať a snažiť sa obmedziť jej zvýšenie na minimum.

- ak ste mali v minulosti poškodenie kostnej drene.


U malého počtu ľudí liečených antiepileptikami ako je valproát, sa pozorovali samovražedné myšlienky alebo správanie. Ak máte akékoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára.


Poznámka:

Je možné, že sa časť tabliet objaví v stolici.


Ak sa vás týka alebo sa vás v minulosti týkalo niektoré z vyššie uvedených upozornení, poraďte sa so svojím lekárom.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:

Valproát chrono Sandoz sa nemá používať na liečbu mánie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Valproát chrono Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Valproát chrono Sandoz a iné lieky môžu navzájom ovplyvňovať svoje účinky a vedľajšie účinky. Z tohto dôvodu môže byť potrebná úprava dávky. To sa okrem iných týka:

 • antipsychotík (lieky pôsobiace proti psychóze), inhibítorov MAO, antidepresív (lieky pôsobiace proti depresii) a benzodiazepínov (liečivá užívané pri psychických ochoreniach); účinok týchto látok môže byť zosilnený, ak sa podávajú spolu s Valproátom chrono Sandoz.

 • fenobarbitalu (liečivo používané pri epilepsii). Koncentrácia fenobarbitalu v krvi sa môže zvýšiť (najmä u detí).

 • primidónu (liečivo používané pri epilepsii); koncentrácia primidónu sa môže zvýšiť spolu s nárastom vedľajších účinkov (ako je demencia). Tie postupne vymiznú počas dlhodobej liečby.

 • fenytoínu (liečivo používané pri epilepsii); koncentrácia neviazanej formy fenytoínu v krvi sa môže zvýšiť a viesť k možným príznakom predávkovania. Môže k tomu dôjsť obzvlášť u detí po súbežnom použití klonazepamu (liečivo používané pri epilepsii) a kyseliny valproovej.

 • karbamazepínu (liečivo používané pri epilepsii a psychických poruchách; toxické účinky karbamazepínu môžu byť zosilnené pri súbežnom užívaní Valproátu chrono Sandoz.

 • lamotrigínu (liečivo používané pri epilepsii); táto kombinácia má za následok zvýšené riziko (závažných) kožných reakcií, hlavne u detí. Kyselina valproová môže oslabovať látkovú premenu lamotrigínu v tele.

 • topiramátu (liečivo používané pri epilepsii)

 • zidovudínu (liečivo používané pri HIV infekciách); kyselina valproová môže zvyšovať koncentráciu zidovudínu v krvi.

 • iných liečiv používaných pri záchvatových ochoreniach (antiepileptiká ako sú fenytoín, fenobarbital a karbamazepín); koncentrácia kyseliny valproovej v krvi môže byť znížená.

 • rifampicínu (liečivo na liečbu bakteriálnych infekcií). Koncentrácia kyseliny valproovej v krvi môže byť znížená.

 • felbamátu (liečivo používané pri epilepsii); koncentrácie kyseliny valproovej a felbamátu v krvi môžu byť zvýšené.

 • meflochínu (liečivo používané pri liečbe a prevencii malárie); epileptické záchvaty sa môžu vyskytnúť počas súbežného užívania Valproátu chrono Sandoz.

 • liekov spomaľujúcich činnosť niektorých pečeňových enzýmov (ako sú cimetidín, erytromycín alebo fluoxetín); koncentrácia kyseliny valproovej v krvi môže byť zvýšená.

 • karbapenémov (antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií). Je potrebné sa vyhnúť súbežnej liečbe kyselinou valproovou a karbapenémov, pretože môžu oslabiť účinok nátriumvalproátu.

 • acetylsalicylovej kyseliny (liečivo používané na riedenie krvi alebo proti bolesti); kyselina valproová môže zosilniť účinok tohto liečiva. Súbežné používanie týchto liečiv u detí mladších ako 3 roky sa neodporúča z dôvodu rizika intoxikácie pečene.

 • valproátu a liečiv ako je acetylsalicylová kyselina. Koncentrácia valproátu v krvi môže byť zvýšená.

 • cholestyramínu (liečivo znižujúce hladinu cholesterolu); absorpcia valproátu môže byť znížená.

 • klonazepamu (liečivo používané pri epilepsii); pri súbežnej liečbe s klonazepamom a liekmi obsahujúcimi kyselinu valproovú sa u pacientov so záchvatmi typu absencií v minulosti (určitá forma záchvatu začínajúca v oboch poloviciach mozgu) vyskytol stav absencií (strata vedomia).

 • alkoholu; valproát môže zosilňovať účinky alkoholu.


Ak musíte počas liečby Valproátom chrono Sandoz užívať kodeín, povedzte to svojmu lekárovi.


Valproát chrono Sandoz a jedlo, nápoje a alkohol

Jedlo: Tablety sa môžu užívať hodinu pred jedlom alebo počas jedla, ale vždy v rovnakom čase, zapíjajú sa vodou (nie sýtenými nápojmi ako sú osviežujúce nápoje). Zdá sa, že jedlo neovplyvňuje mieru vstrebávania liečiva.

Alkohol: Kombinácia Valproátu chrono Sandoz a alkoholu sa neodporúča, nakoľko táto kombinácia môže vyvolať záchvaty a účinok alkoholu môže byť zosilnený.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo:

Ženy v plodnom veku sa majú pred užívaním Valproátu chrono Sandoz poradiť s odborníkom. Liečivo preukázalo škodlivý účinok na plod, najmä ak sa užívalo počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Tak ako väčšina liečiv na liečbu epilepsie, aj tento liek preukázal v skúšaniach na zvieratách škodlivý účinok. U tehotných žien užívajúcich lieky proti epilepsii je zvýšené riziko narodenia dieťaťa s vrodenými anomáliami (odchýlkami). Po užití nátriumvalproátu tehotnými ženami sa narodili deti s rázštepom chrbtice alebo anomáliami tváre. U žien s epilepsiou, ktoré chcú otehotnieť, sa má riziko pokračovania alebo prerušenia liečby s liekmi dôkladne zvážiť. Ak si želáte otehotnieť, je potrebné sa o tom vopred poradiť so svojím lekárom.

Niektoré vrodené deformácie ako je spina bifida (rázštep chrbtice) je možné zistiť počas prvých mesiacov tehotenstva amniocentézou (vyšetrením plodovej vody).


Vo výnimočných prípadoch deti narodené ženám, ktoré užívali nátriumvalproát počas tehotenstva, majú poruchy zrážania krvi. Preto je potrebné sledovať zrážanlivosť krvi u novorodencov (vyšetrením odobratej krvi).


Ak ste tehotná alebo žena v plodnom veku, nesmiete užívať tento liek na liečbu mánie, pokiaľ vám to neodporučil váš lekár. Ak ste žena v plodnom veku, počas liečby musíte používať účinnú antikoncepciu.


Dojčenie:

Nátriumvalproát sa čiastočne vylučuje do materského mlieka. Ak si želáte dojčiť, prínosy majú byť zvážené oproti rizikám vedľajších účinkov u dieťaťa. Môžete dojčiť dieťa za podmienky, že bude sledované kvôli výskytu vedľajších účinkov (ako sú ospanlivosť, ťažkosti s pitím, vracanie, červené bodky na koži podobné krvácaniu).


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Valproát chrono Sandoz môže vyvolať nežiaduce účinky ako sú závraty, malátnosť a ospanlivosť, ktoré nežiaduco ovplyvňujú vašu pozornosť. Je potrebné to zvážiť, ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje.

Epilepsia samotná je tiež dôvodom na opatrnosť pri týchto činnostiach, najmä ak máte časté príznaky.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Valproátu chrono Sandoz

Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Tento liek obsahuje 28 mg sodíka v jednej dávke. To je potrebné zvážiť, ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka.


Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním:

Tento liek obsahuje 47 mg sodíka v jednej dávke. To je potrebné zvážiť, ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka.


3. Ako užívať Valproát chrono Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety alebo polovice tabliet užívajte celé, bez žuvania, zapite ich vodou (nie sýtenými nápojmi ako sú osviežujúce nápoje). Ak sa na začiatku alebo v priebehu liečby vyskytne podráždenie tráviaceho traktu, majú sa tablety užívať s jedlom alebo po jedle.

Valproát chrono Sandoz tablety s predĺženým uvoľňovaním sa dajú rozpoliť.


Váš lekár vám predpísal, aké množstvo Valproátu chrono Sandoz máte užívať.

Obvykle vám lekár najskôr predpíše nízku dávku Valproátu chrono Sandoz a postupne ju bude zvyšovať, až kým nedosiahne pre vás najvhodnejšiu dávku. Všeobecne, zvyčajná dávka je:


Epilepsia


Dospelí a deti

Začiatočná dávka: 10-15 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne. Užíva sa v 2 alebo viacerých dávkach. (Napríklad: Osoba s telesnou hmotnosťou 75 kg, ktorej bola predpísaná dávka 10 mg (miligramov) na kg (kilogram) telesnej hmotnosti denne by mala užiť 2 a pol tablety Valproátu chrono Sandoz 300 mg denne).

Ak je to potrebné, lekár môže týždenne zvyšovať dávkovanie o 5-10 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne, pokiaľ sa nedosiahne požadovaný účinok.


Udržiavacia dávka: zvyčajne 20-30 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne.

Dospelí: 9-35 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne.

Deti: 15-60 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne.


Optimálna denná udržiavacia dávka je zvyčajne rozdelená do 1 až 2 dávok užitých počas jedla.

Nemá sa presiahnuť maximálna denná dávka 60 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne.


Deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg:

Z dôvodu potrebného presného nastavenia dávky sa má u tejto vekovej skupiny pacientov použiť iná lieková forma valproátu.


Mánia

Dennú dávku má nastaviť a individuálne kontrolovať váš lekár.

Úvodná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 750 mg.

Priemerná denná dávka

Odporúčané denné dávky sú zvyčajne v rozsahu medzi 1000 mg a 2000 mg.


Ak máte pocit, že účinok Valproátu chrono Sandoz je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dĺžka liečby

Váš lekár vám povie, ako dlho musíte Valproát chrono Sandoz užívať. Neukončujte liečbu predčasne, pretože sa vaše ťažkosti môžu opäť vrátiť.


Ak užijete viac Valproátu chrono Sandoz, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Valproátu chrono Sandoz, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika. Príznaky predávkovania môžu byť: kóma so zvýšeným svalovým napätím, znížené reflexy, zúžené zrenice (mióza), zmätenosť, ospanlivosť, zvýšený obsah kyslých látok v krvi (metabolická acidóza), zvýšené množstvo sodíka v krvi, sťažené dýchanie a zhoršenie funkcie srdca.

Okrem toho, u dospelých aj detí môžu vysoké dávky lieku spôsobiť neobvyklé neurologické poruchy ako sú nárast záchvatov a zmeny v správaní.


Ak zabudnete užiť Valproát chrono Sandoz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť dávku, môžete ju užiť neskôr, pokiaľ to nie je v čase, kedy máte užiť ďalšiu dávku. V takomto prípade postupujte podľa bežnej dávkovacej schémy.


Ak prestanete užívať Valproát chrono Sandoz

Za žiadnych okolností neprerušujte liečbu Valproátom chrono Sandoz bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce reakcie na liek sú uvedené nižšie s frekvenciou výskytu, ktorá je definovaná nasledovne:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zmeny krvného obrazu spôsobené prechodným útlmom kostnej drene:

Časté: zmeny krvného obrazu (nedostatok krvných doštičiek) spojené s tvorbou modrín a krvácaním (trombocytopénia). Krvácanie.

Útlm kostnej drene môže menej často viesť k závažným zmenám v krvnom obraze ako sú:

Veľmi zriedkavé: veľmi závažné zmeny krvného obrazu (nedostatok bielych krviniek) spojený s náhlou vysokou horúčkou, silnými bolesťami hrdla a tvorbou pľuzgierov v ústach (agranulocytóza),

Veľmi zriedkavé: málokrvnosť (anémia),

Veľmi zriedkavé: zníženie počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia).


Veľmi zriedkavé:

 • príliš veľa bielych krviniek v krvi (lymfocytóza)

Veľmi zriedkavé:

 • predĺžený čas krvácania v dôsledku poruchy tvorby krvných doštičiek a/alebo poruchy zrážania krvi (nedostatok faktoru VIII/von Willebrandovho faktoru)

Zriedkavé:

 • zníženie hladiny bielkovín (fibrinogénu) v krvi

 • znížená hladina sodíka v krvi (hyponatrémia)


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté:

 • nepravidelná menštruácia

Zriedkavé:

 • vynechanie menštruácie, tvorba cýst na vaječníkoch (polycystické ováriá), zvýšené hladiny testosterónu

Veľmi zriedkavé:

 • zväčšenie prsníkov u mužov


Poruchy nervového systému

Časté:

 • trasenie rúk

 • bolesť hlavy

 • malátnosť

 • ospanlivosť

 • otupenosť (apatia)

 • poruchy koordinácie (ataxia), napr. potácanie sa

 • poruchy vnímania pocitov v koži (parestézia)

Menej časté:

  • nadmerná aktivita (hyperaktivita)

  • podráždenosť

  • príhody spojené s výskytom záchvatov

  • zmätenosť

 • znížené vedomie (otupenosť) alebo nadmerná chorobná spavosť (dlhodobý duševný útlm) vedúce do prechodnej kómy (encefalopatia)

Zriedkavé:

 • chvenie očí, nekontrolované prudké pohyby očí (nystagmus)

 • závraty

Veľmi zriedkavé:

 • prechodný mentálny úpadok, ktorý je spojený s prechodnými poruchami mozgu

 • prechodná Parkinsonova choroba (tras svalov, poruchy pohybov, takzvaná tvár podobná maske, atď.)

 • halucinácie

 • agresívne správanie

Neznáme:

 • útlm, extrapyramídové poruchy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:

 • nevoľnosť, vracanie, zvýšená tvorba slín (hypersalivácia), žalúdočno-črevné problémy (ako sú bolesť žalúdka, hnačka, prechodného charakteru, na začiatku liečby)

Zriedkavé:

 • zápal pankreasu (pankreatitída)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:

Poškodenie funkcie pečene, niekedy sprevádzané veľkým množstvom amoniaku v krvi (zápach amoniaku v moči) a ospanlivosť sa môžu objaviť najmä počas prvých 6 mesiacov liečby.

Tieto môžu byť veľmi závažné až smrteľné, najmä u detí (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

 • prechodná strata vlasov

Zriedkavé:

 • zosvetlenie vlasov

 • zápal krvných ciev kože

 • kožné reakcie ako je kožná vyrážka (exantém)

 • kožné vyrážky s červenými (mokvajúcimi) nepravidelnými bodkami (erythema (exudativum) multiforme)

Veľmi zriedkavé:

 • závažné, náhle reakcie z precitlivenosti (hypersenzitivita) spojené s horúčkou a pľuzgiermi na koži/odlupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza)

 • závažné reakcie z precitlivenosti s (vysokými) horúčkami, červenými fľakmi na koži, bolesť kĺbov a/alebo zápal očí (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • zmeny v štruktúre vlasov


Neznáme:

 • reakcia z precitlivenosti, nazývaná aj DRESS syndróm (liekom vyvolané vyrážky so zmnožením počtu určitého typu bielych krviniek (eozinofilných granulocytov) v krvi a s celotelovými príznakmi)


Iné

Časté:

 • nárast telesnej hmotnosti (pozri tiež časť „Ako užívať Valproát chrono Sandoz“) alebo zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie alebo zníženie chuti do jedla

Menej časté:

 • hromadenie tekutín v rukách a nohách (periférny edém)

Zriedkavé:

 • zápal sliznice v ústach (stomatitída)

 • ochorenie spôsobené poruchou tvorby červeného krvného farbiva (porfýria)

 • zápalu podobné ochorenie kože a/alebo vnútorných orgánov (SLE – systémový lupus erytematosus)

 • strata sluchu (prechodná alebo trvalá)

 • trpasličí vzrast (Fanconiho syndróm)

Veľmi zriedkavé:

 • nočné pomočovanie

 • hučanie v ušiach (tinnitus)

 • precitlivenosť (alergické reakcie)

 • nízka telesná teplota


Poruchy pohybového systému

Boli zaznamenané hlásenia o ochorení kostí, vrátane osteopénie a osteoporózy (rednutie kostí) a zlomenín. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate dlhodobo lieky proti epilepsii, mali ste v minulosti osteoporózu, alebo užívate steroidy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Valproát chrono Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Valproát chrono Sandoz obsahuje


 • Liečivá sú nátriumvalproát a kyselina valproová.


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg nátriumvalproátu a 87 mg kyseliny valproovej, čo spolu zodpovedá 300 mg nátriumvalproátu.


Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 333 mg nátriumvalproátu a 145 mg kyseliny valproovej, čo spolu zodpovedá 500 mg nátriumvalproátu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

koloidný oxid kremičitý bezvodý, koloidný oxid kremičitý hydratovaný, etylcelulóza, hypromelóza, sodná soľ sacharínu (E 954)

Obal tablety

hypromelóza, makrogol 6000, disperzia kopolyméru MA/EA (1:1) 30 %, mastenec, oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Valproát chrono Sandoz a obsah balenia


Valproát chrono Sandoz tablety sú biele tablety fazuľovitého tvaru s deliacou ryhou.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sú balené v blistroch, ktoré sú uložené v škatuliach obsahujúcich 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke_Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


s výrobným miestom:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke_Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


s výrobným miestom:

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


LEK S.A

Ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko


s výrobným miestom:

LEK S.A

Ul. Domaniewska 50C

02-672 Varšava

Poľsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


BE: Valproate Sandoz 300 mg tabletten met verlengde afgifte

CZ: Valproat Sandoz 300 mg

DE: Valproat-1 A Pharma 300 mg Retardtabletten

DK: Valproat Sandoz

EE: Valproate sodium Sandoz 300 mg

FI: Valproat SANDOZ

LT: Valproate sodium Sandoz 300 mg prolonged release tablets

LV: Valproate sodium Sandoz 300 mg prolonged release tablets

NL: Natriumvalproaat chrono Sandoz 300 mg

PL: ValproLEK 300

SK: Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


BE: Valproate Sandoz 500 mg tabletten met verlengde afgifte

CZ: Valproat Sandoz 500 mg

DE: Valproat-1 A Pharma 500 mg Retardtabletten

DK: Valproat Sandoz

EE: Valproate sodium Sandoz 500 mg

FI: Valproat SANDOZ

LT: Valproate sodium Sandoz 500 mg prolonged release tablets

LV: Valproate sodium Sandoz 500 mg prolonged release tablets

NL: Natriumvalproaat chrono Sandoz 500 mg

PL: ValproLEK 500

SK: Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná marci 2014.


10Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predľženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04510Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 200 mg nátriumvalproátu a 87 mg kyseliny valproovej, čo spolu zodpovedá 300 mg nátriumvalproátu.


Pomocná látka: 28 mg sodíka.


Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 333 mg nátriumvalproátu a 145 mg kyseliny valproovej, čo spolu zodpovedá 500 mg nátriumvalproátu.


Pomocná látka so známym účinkom: 47 mg sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biela tableta fazuľovitého tvaru s predĺženým uvoľňovaním, s deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Primárna forma generalizovanej epilepsie

- typické a atypické absencie (petit mal)

- myoklonické záchvaty

- tonicko-klonické záchvaty (grand mal)

- zmiešané formy tonicko-klonických záchvatov a absencií

- atonické záchvaty


Taktiež sa môže použiť pri prejavoch epilepsie, ktoré adekvátne neodpovedajú na iné antiepileptiká, ako sú:

Parciálna epilepsia

- s jednoduchými (fokálnymi) aj komplexnými (psychomotorickými) symptómami.

- sekundárne formy generalizovanej epilepsie, najmä akinetické a atonické kŕče.


Monoterapia je často možná v prípade primárnej formy generalizovanej epilepsie. Pri parciálnej epilepsii sa častejšie začína kombinovaná liečba, rovnako ako pri sekundárnych formách generalizovanej epilepsie a zmiešaných formách primárnej generalizovanej a parciálnej epilepsie.


Liečba manickej epizódy pri bipolárnej poruche, kedy je liečba lítiom kontraindikovaná alebo nie je tolerovaná. U pacientov, ktorí odpovedali na liečbu akútnej mánie Valproátom chrono Sandoz, sa môže zvážiť pokračovanie liečby po manickej epizóde.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Epilepsia


Účinná dávka a trvanie dlhodobej liečby majú byť určené individuálne tak, aby bol pacient, obzvlášť gravidné ženy, pri čo najnižšej dávke bez záchvatov. Počas obdobia úpravy dávky sa odporúča sledovanie pacientov. I keď nebola dokázaná dobrá korelácia medzi dennou dávkou, koncentráciou v plazme a terapeutickým účinkom, cieľom je zvyčajne dosiahnuť plazmatickú hladinu nátriumvalproátu medzi 40 a 100 mikrogramov na ml (300-700 mikromol/l). Priaznivé výsledky s nižšou aj vyššou hladinou sa predsa nevylúčili, obzvlášť u detí.


V prípade dávkovania 35 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne alebo viac, sa odporúča sledovať koncentrácie v plazme.


V niektorých prípadoch sa dosiahne maximálna odpoveď na liečbu po 4-6 týždňoch. Denné dávky sa preto nemajú zvyšovať príliš skoro po dosiahnutí priemerných hodnôt.


Maximálna denná dávka 60 mg nátriumvalproátu/kg/deň sa nesmie presiahnuť.


Pri zmene liečby z farmaceutických foriem s okamžitým uvoľňovaním na Valproát chrono Sandoz

je nutné zaistiť, aby sa udržali adekvátne hladiny liečiva v sére.


Všeobecne, možno použiť nasledujúci dávkovací režim:


Monoterapia


Začiatočná dávka:

Dospelí a deti

Na začiatku liečby sa užíva 10-15 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne v dvoch alebo viacerých dávkach počas jedla, dávka sa zvyšuje týždenne postupne o 5-10 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne, pokiaľ sa nedosiahne požadovaný terapeutický účinok.


Udržiavacia dávka:

Užíva sa priemerne 20-30 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne v nasledujúcom rozsahu:

Dospelí: 9-35 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne


Pediatrická populácia:

15-60 mg nátriumvalproátu/kg telesnej hmotnosti denne.


Optimálna denná udržiavacia dávka je zvyčajne rozdelená do 1 až 2 dávok užívaných počas jedla.


Deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg:

Z dôvodu potrebnej titrácie dávky sa má u tejto vekovej skupiny pacientov použiť iná lieková forma valproátu.


Odporúčajú sa nasledujúce priemerné denné dávky nátriumvalproátu (tabuľka na orientáciu):


Vek

Telesná hmotnosť (kg)

Priemerná dávka (mg/deň)

3 – 6 mesiacov

 5,5 - 7,5

150

6 – 12 mesiacov

 7,5 – 10

150 - 300

1 – 3 roky

 10 – 15

300 - 450

3 – 6 rokov

 15 – 20

450 - 600

7 – 11 rokov

 20 – 40

600 - 1200

12 – 17 rokov

 40 – 60

1000 - 1500

Dospelí a starší ľudia

 60

1200 - 2100


Kombinovaná terapia


Ak sa Valproát chrono Sandoz 300 mg (500 mg) tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú v kombinácii s už užívanými liekmi alebo ako substitučná terapia, má sa zvážiť zníženie dávky niektorého z liekov (najmä fenobarbitónu), aby sa vyhlo nežiaducim účinkom (pozri časť 4.5). Ak sa ukončuje liečba predchádzajúcim liekom, musí sa liek vysadzovať postupne.


Keďže účinok indukcie enzýmov iných antiepileptík ako sú fenobarbitón, fenytoín, primidón a karbamazepín je reverzibilný, sérová hladina kyseliny valproovej sa má určiť približne 4-6 týždňov po poslednom užití niektorého z antiepileptík a ak je to potrebné, musí sa znížiť denná dávka.


Manické epizódy u pacientov s bipolárnou poruchou:

U dospelých: Dennú dávku musí individuálne stanoviť a kontrolovať ošetrujúci lekár.

Úvodná odporúčaná denná dávka je 750 mg. Ďalej sa v klinických štúdiách ukázalo, že z hľadiska bezpečnostného profilu je akceptovateľná aj úvodná dávka 20 mg valproátu/kg telesnej hmotnosti.

Formy s predĺženým uvoľňovaním sa môžu podávať jedenkrát alebo dvakrát denne.

Dávka sa má zvyšovať tak rýchlo ako je to možné, aby sa dosiahla najnižšia terapeutická dávka s požadovaným klinickým účinkom. Denná dávka sa musí upraviť podľa klinickej odpovede, aby sa stanovila najnižšia účinná dávka individuálne pre každého pacienta. Priemerná denná dávka sa pohybuje obvykle v rozsahu medzi 1 000 a 2 000 mg valproátu. Pacienti užívajúci denné dávky vyššie ako 45 mg/kg/deň telesnej hmotnosti majú byť dôkladne monitorovaní. Pokračovanie liečby manických epizód pri bipolárnej poruche sa musí upraviť individuálne, s použitím najnižšej účinnej dávky.


U detí a dospievajúcich: Bezpečnosť a účinnosť Valproátu chronoSandoz na liečbu manických epizód pri bipolárnej poruche u pacientov vo veku do 18 rokov nebola stanovená.


Špeciálne populácie pacientov:


Starší ľudia

U starších ľudí môže byť farmakokinetika valproátu zmenená. Dávkovanie sa musí upraviť tak, aby sa dosiahla kontrola záchvatov (pozri časť 5.2).


Použitie v prípade poškodenia funkcie obličiek:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek môže byť potrebné zníženie dávky v dôsledku možného zvýšenia koncentrácie voľnej kyseliny valproovej v sére (pozri časti 4.4 a 5.2).


Presný výpočet dávkovania v mg/kg telesnej hmotnosti nie je nevyhnutne potrebný. U niektorých pacientov dostávajúcich nižšie dávky, môže byť podaná denná dávka aj jednorazovo, pokiaľ je dobre tolerovaná.


Spôsob podávania

Tablety alebo polovice tabliet, ak je to potrebné, sa majú zapiť s pohárom čistej vody (nesmú sa zapíjať sýtenými nápojmi) a majú sa prehltnúť bez žuvania. Ak sa na začiatku alebo v priebehu liečby objaví podráždenie gastrointestinálneho traktu, tablety sa majú užívať spolu s jedlom alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na nátriumvalproát, kyselinu valproovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- porucha funkcie pečene a/alebo pankreasu

- závažná hepatálna dysfunkcia v osobnej alebo rodinnej anamnéze, obzvlášť v súvislosti s užívaním lieku

- hepatálna porfýria

- hemoragická diatéza


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hematológia

Pred začatím liečby a pred chirurgickým alebo dentálnym zákrokom a v prípade spontánnych hematómov alebo krvácania sa odporúča sledovať krvný obraz, vrátane počtu trombocytov, času zrážania a koagulačných testov (pozri časť 4.8).


Poškodenie kostnej drene

Pacienti s poškodením kostnej drene v minulosti musia byť pozorne sledovaní.


Hepatálna dysfunkcia

Po požití nátriumvalproátu boli hlásené zriedkavé prípady závažného poškodenia pečene, niekedy končiace fatálne.


U dojčiat a detí do troch rokov so závažnou epilepsiou a hlavne epilepsiou spojenou s mozgovými abnormalitami, mentálnou retardáciou, genetickými degeneratívnymi stavmi a/alebo diagnostikovanými metabolickými poruchami ako sú deficit karnitínu, deficit enzýmov cyklu močoviny a/alebo hepatálnou dysfunkciou v anamnéze je zvýšené riziko hepatotoxicity, obzvlášť v priebehu prvých 6 mesiacov liečby. U detí starších ako 3 roky toto riziko klesá s vekom. Riziko hepatotoxicity je vyššie pri kombinovanej liečbe s inými antiepileptikami, najmä u veľmi malých detí.


U detí mladších ako 3 roky sa neodporúča súbežné používanie salicylátov z dôvodu možnej hepatotoxicity.


Po zvážení predpísania Valproátu chrono Sandoz sa u detí mladších ako 3 roky odporúča monoterapia. Pred začatím liečby sa však musia u týchto pacientov zhodnotiť možné prínosy oproti riziku poškodenia pečene a pankreatitídy.


U detí mladších ako 3 roky sa Valproát chrono Sandoz bežne nepoužíva ako liečba prvej voľby. Valproát chrono Sandoz sa musí používať u malých detí s opatrnosťou, iba ak prínosy liečby preváži možné riziká a ak je to možné, uprednostňuje sa monoterapia.


Klinické symptómy

Pre včasnú diagnózu sú najdôležitejšie klinické symptómy. Všeobecne musí byť pozornosť venovaná nasledujúcim poruchám, ktoré môžu predchádzať žltačke:


 • nešpecifické symptómy ako sú asténia, anorexia, apatia, somnolencia, niekedy sprevádzaná opakovaným vracaním a bolesťou brucha

 • recidíva alebo exacerbácia kŕčov

 • predĺženie času krvácania


Taktiež je vhodné upozorniť pacientov alebo ich rodičov na tieto symptómy a poučiť ich, že keď sa objavia, majú o nich informovať svojho lekára.


Sledovanie funkcie pečene z dôvodu hepatotoxicity

Pred začatím liečby a potom pravidelne v priebehu prvých 6 mesiacov sa musí sledovať funkcia pečene. Predovšetkým abnormálne vysoký tromboplastínový čas je dôležitý, čo je prejavom poruchy syntézy proteínov. V prípadoch závažných zmien vo funkčných pečeňových testoch (transaminázy a/alebo bilirubínu a/alebo faktorov koagulácie fibrinogénu) sa musí liečba ukončiť. Preventívne, súbežné použitie salicylátov (ak sa používajú) musí byť taktiež ukončené, keďže hepatotoxicita spôsobená kyselinou valproovou môže byť výrazne podobná Reyeovmu syndrómu.


Tak ako pri väčšine antiepileptík, na začiatku liečby sa môže ojedinele vyskytnúť prechodné zvýšenie transamináz bez klinických symptómov.


Ak k tomu dôjde, odporúčajú sa dôkladné laboratórne vyšetrenia (vrátane stanovenia protrombínového času); môže sa zvážiť úprava dávkovania a v prípade potreby sa musia vyšetrenia opakovať.


Pankreatitída

V zriedkavých prípadoch bola hlásená závažná pankreatitída, ktorá môže byť fatálna. Ohrozené sú najmä malé deti. Toto riziko klesá s vekom. V kombinácii s inými antiepileptikami môžu byť rizikovými faktormi silné záchvaty, neurologické abnormality. Zlyhanie pečene v kombinácii s pankreatitídou zvyšuje riziko fatálneho konca.


Pacienti s akútnymi bolesťami brucha počas liečby s kyselinou valproovou majú byť preto ihneď vyšetrení a v prípade pankreatitídy sa musí liečba nátriumvalproátom ukončiť.


Okamžité ukončenie liečby sa musí zvážiť, ak sa objaví niektorý z nasledujúcich symptómov:

neobjasnené zhoršenie stavu, klinické známky poškodenia pečene a/alebo pankreasu, poruchy zrážania krvi, viac ako dvoj- až trojnásobné zvýšenie hladín AST alebo ALT aj bez klinických známok (pri súbežnom užívaní iných liekov sa má zvážiť možná indukcia hepatálnych enzýmov), stredne závažné (1- až 1,5-násobné) zvýšenie AST alebo ALT sprevádzané akútnou infekciou s horúčkou, výrazné zmeny v hodnotách krvnej zrážanlivosti, výskyt nežiaducich účinkov nezávislých od dávky.


Hyperamonémia s neurologickými symptómami

Ak existuje podozrenie na enzýmové poruchy v cykle močoviny, pred začatím liečby sa musia vykonať metabolické vyšetrenia z dôvodu rizika hyperamonémie spôsobenej podávaním kyseliny valproovej.


U pacientov užívajúcich kyselinu valproovú, u ktorých sa rozvinie hyperamonémia, sa majú zvážiť poruchy v cykle močoviny.


Ak sa musí užívanie kyseliny valproovej náhle ukončiť z dôvodu symptómov toxicity, ako sú zvýšený výskyt apatie, somnolencie, vracania, hypotenzie a zvýšenie počtu záchvatov, liek sa musí vysadzovať postupne, kým nie je podávaná primeraná dávka iného antiepileptika.


Pacienti s diabetes mellitus

Užívanie Valproátu chrono Sandoz môže spôsobiť falošne-pozitívne reakcie pri používaní štandardných metód merania ketónov v moči za použitia nitroprusidu.


Hormón štítnej žľazy

Valproát v závislosti od koncentrácie v plazme môže vytláčať tyroidné hormóny z miest, kde sa viažu na proteíny v plazme a urýchlovať ich metabolizáciu, čo môže viesť k chybnej diagnóze hypotyreoidizmu.


Lieková interakcia s karbapenémmi

Súbežné užívanie kyseliny valproovej/nátriumvalproátu a karbapenémov sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Poruchy funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek a hypoproteinémiou sa vyžaduje špeciálna opatrnosť.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek môže byť potrebné zníženie dávky, ak je zvýšená koncentrácia kyseliny valproovej v sére (pozri časti 4.2 a 5.2).


Prírastok telesnej hmotnosti

Pacienti majú byť upozornení na možný prírastok telesnej hmotnosti na začiatku liečby, a aby sa obmedzil tento účinok na minimum, musia sa prijať nevyhnutné opatrenia (pozri časť 4.8). Keďže ide o rizikový faktor vzniku syndrómu polycystických ovárií, prírastok telesnej hmotnosti musí byť pozorne sledovaný.


Vyvolanie záchvatov

Valproát chrono Sandoz nezvyšuje rozvoj tonicko-klonických alebo parciálne komplexných záchvatov, čo je dôležitým faktorom u pacientov s absenciami.

Astaticko-myoklonické záchvaty môžu byť vyvolané, i keď zriedkavo.


Reakcie imunitného systému

Kyselina valproová môže tiež zriedkavo vyvolať systémový lupus erytematosus alebo spôsobiť jeho opätovné prepuknutie. Z tohto dôvodu musí byť u pacientov so systémovým lupus erytematosus zvážený prínos Valproátu chrono Sandoz oproti možným rizikám.

Kombinácia lamotrigínu a kyseliny valproovej spôsobuje zvýšenie rizika (závažných) kožných reakcií, obzvlášť u detí.


Riziko suicidálnych myšlienok a správania

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u valproátu.

Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Každá Valproát chrono Sandoz 300 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,227 mmol (28 mg) sodíka. To je potrebné zvážiť pri predpisovaní lieku pacientom, ktorí majú diétu s obmedzením sodíka.


Každá Valproát chrono Sandoz 500 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 2,045 mmol (47 mg) sodíka. To je potrebné zvážiť pri predpisovaní lieku pacientom, ktorí majú diétu s obmedzením sodíka.


Poznámka:

Matrica tabliet Valproátu chrono Sandoz sa môže objaviť v stolici.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky Valproátu chrono Sandoz na iné lieky


Antipsychotiká, inhibítory MAO, antidepresíva a benzodiazepíny

Kyselina valproová môže zosilňovať účinok iných psychotropných látok ako sú antipsychotiká, inhibítory MAO, antidepresíva a benzodiazepíny. Preto sa odporúča klinické sledovanie. V prípade potreby sa musí upraviť dávkovanie týchto liekov.


V skúšaniach na zdravých dobrovoľníkoch valproát vytláčal diazepam z miest, kde sa viazal na albumín a inhiboval jeho metabolizáciu. Pri kombinovanej liečbe môže byť koncentrácia voľného diazepamu zvýšená a tým plazmatický klírens a distribučný objem voľných frakcií diazepamu znížený (o 25 %; 20 %). Biologický polčas zostáva napriek tomu nezmenený.


U zdravých jednotlivcov viedla súbežná liečba kyselinou valproovou a lorazepamom k zníženiu plazmatického klírensu lorazepamu o maximálne 40 %.

U detí môže byť po súbežnom podávaní klonazepamu a kyseliny valproovej zvýšená sérová hladina fenytoínu.


Fenobarbital

Kyselina valproová zvyšuje koncentrácie fenobarbitalu v plazme (v dôsledku inhibície hepatálneho katabolizmu), čo môže viesť k vzniku útlmu, najmä u detí. Preto sa počas prvých 15 dní súbežnej liečby odporúča klinické sledovanie a ak dôjde k útlmu, dávka fenobarbitalu sa musí okamžite znížiť. V prípade potreby sa musia stanoviť koncentrácie fenobarbitalu v plazme.


Primidón

Kyselina valproová zvyšuje koncentrácie primidónu v plazme a tým súčasne zosilňuje jeho nežiaduce účinky (ako je útlm). Tieto účinky vymiznú postupne pri dlhodobej liečbe. Klinické sledovanie sa odporúča najmä na začiatku súbežnej liečby. V prípade potreby musí byť upravené dávkovanie.


Fenytoín

Kyselina valproová znižuje celkovú koncentráciu fenytoínu v plazme. Okrem toho, kyselina valproová zvyšuje hladinu voľnej formy fenytoínu, čím dochádza k možným symptómom predávkovania (kyselina valproová vytláča fenytoín z miest jeho väzby na proteíny v plazme a znižuje jeho hepatálny katabolizmus). Preto sa odporúča klinické sledovanie; ak sa zisťujú hladiny fenytoínu v plazme, má sa tiež hodnotiť jeho voľná forma.


Karbamazepín

Pri súbežnom podávaní valproátu s karbamazepínom bola hlásená klinická toxicita. Kyselina valproová môže zosilňovať toxický účinok karbamazepínu. Klinické sledovanie sa odporúča najmä na začiatku súbežnej liečby. V prípade potreby sa musí upraviť dávkovanie.


Lamotrigín

Kyselina valproová môže spomaliť metabolizmus lamotrigínu. V prípade potreby sa má dávkovanie upraviť (znížiť dávkovanie lamotrigínu).


Kombinácia lamotrigínu a kyseliny valproovej spôsobuje zvýšenie rizika (závažných) kožných reakcií, najmä u detí.


Felbamát

Kyselina valproová môže zvyšovať hladiny felbamátu v sére o približne 30-50 %.


Zidovudín

Kyselina valproová môže zvyšovať koncentrácie zidovudínu v plazme, čo vedie k toxicite. Môže byť potrebné zníženie dávky zidovudínu.


Kodeín

Valproát ovplyvňuje metabolizmus a väzbu kodeínu na proteíny.


Účinky iných liekov na kyselinu valproovú

Antiepileptiká indukujúce enzýmy (vrátane fenytoínu, fenobarbitalu, karbamazepínu) znižujú koncentrácie kyseliny valproovej v sére. V prípade kombinovanej liečby má byť upravené dávkovanie na základe ich hladín v krvi.


Felbamát zvyšuje sérové koncentrácie voľnej kyseliny valproovej lineárne o 18 % v závislosti od dávky. Dávkovanie kyseliny valproovej sa má prehodnotiť.


Meflochín urýchľuje metabolizmus kyseliny valproovej a má konvulzívny účinok. To môže viesť v prípade kombinovanej liečby k vzniku epileptických záchvatov.


Koncentrácie kyseliny valproovej v sére môžu byť zvýšené v dôsledku súbežného používania liekov inhibujúcich pečeňové enzýmy ako sú cimetidín, erytromycín alebo fluoxetín. Avšak boli hlásené aj prípady, kedy koncentrácia kyseliny valproovej v sére sa znížila po súbežnom užití fluoxetínu.


Rifampicín môže znižovať hladinu kyseliny valproovej v sére.


Pri súbežnom podávaní kyseliny valproovej a karbapenémov bolo pozorované zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi. Výsledkom bol 60-100 % pokles hladín kyseliny valproovej v priebehu približne dvoch dní. Kvôli rýchlemu poklesu hladín a jeho rozsahu sa súbežné podávanie karbapenémov u pacientov stabilizovaných liečbou s kyselinou valproovou nepovažuje za zvládnuteľné, a preto je nutné sa mu vyhnúť (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá, látky brániace tvorbe krvných doštičiek

V prípade súbežného používania antagonistov vitamínu K má byť dôkladne monitorovaný protrombínový čas (zosilňujúci účinok). Kyselina valproová môže tiež zosilňovať účinok kyseliny acetylsalicylovej. Tieto interakcie môžu viesť k zvýšeniu hemoragickej diatézy.


Cholestyramín

Absorpcia valproátu môže byť znížená.


Ďalšie interakcie

Kyselina valproová zvyčajne neindukuje enzýmy. U žien užívajúcich hormonálne kontraceptíva sa preto nepredpokladá zníženie účinnosti estrogén-gestagénových liečiv.


Topiramát

U pacientov, ktorí tolerovali liečbu samotnými liečivami sa pri súbežnom podávaní topiramátu a kyseliny valproovej pozorovala hyperamonémia spojená encefalopatiou alebo bez nej. Táto nežiaduca reakcia nie je vyvolaná farmakokinetickou interakciou. U pacientov, u ktorých bol zaznamenaný nástup hypotermie, je vhodné skontrolovať hladinu amoniaku v krvi. Vo väčšine prípadov príznaky a prejavy ustúpili po ukončení liečby týmito liečivami.


V prípade súbežného použitia valproátu a látok silno viažucich proteíny (ako je kyselina acetylsalicylová) môžu byť koncentrácie neviazaného valproátu v sére zvýšené. V prípade horúčky a bolesti, najmä u dojčiat a batoliat, je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu liekov obsahujúcich kyselinu valproovú a acetylsalicylovú.


U pacientov s absenciami v anamnéze sa počas súbežnej liečby kyselinou valproovou a klonazepamom vyskytli absencie.


Alkohol

Valproát môže zosilňovať účinky alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Všeobecné riziko súvisiace s liečbou antiepileptikami

Ženy vo fertilnom veku musia byť poučené špecialistom. Ak žena plánuje otehotnieť, musí sa prehodnotiť, či je liečba antiepileptikami potrebná. Je nutné sa vyhnúť náhlemu ukončeniu liečby antiepileptikami, pretože to môže viesť k náhlym záchvatom, ktoré by mohli mať závažné následky pre ženu a nenarodené dieťa.

Niektoré antiepileptiká môžu spôsobiť deficit kyseliny listovej. Odporúča sa doplnkový prísun kyseliny listovej (5 mg kyseliny listovej/deň). Majú sa vykonať vyšetrenia na včasné diagnostikovanie poškodenia plodu (ultrazvuk a stanovenie alfa-fetoproteínu).


Riziko súvisiace s liečbou valproátom

Na základe pozorovaní u ľudí bolo dokázané, že kyselina valproová môže mať škodlivý účinok na plod, najmä po vystavení v prvom trimestri gravidity. V prípadoch, kedy sa kyselina valproová podáva v monoterapii, riziko abnormalít je 2-3 krát väčšie ako u neliečených gravidných žien, ktoré netrpia epilepsiou. V tejto súvislosti, sa u ľudí kyselina valproová spája najmä s výskytom rázštepu chrbtice (odhadované riziko 1-2 %) a iných abnormalít vrátane hypospádie, kraniofaciálnych abnormalít a malformácií srdca a končatín. Pravdepodobnosť škodlivých účinkov vyskytujúcich sa u plodu sa zdá byť vyššia v prípadoch, kedy sa používajú kombinácie s inými antiepileptikami.


Ak sa kyselina valproová užíva až do konca gravidity, môžu sa u novorodencov vyskytnúť príznaky z vysadenia.


Ak je to možné, má sa počas tehotenstva uprednostniť monoterapia. Musia sa použiť najnižšie účinné dávky kyseliny valproovej v rozdelených dávkach a ak je to možné, v liekových formách s predĺženým uvoľňovaním, aby sa vyhlo maximálnym koncentráciám v plazme. Poruchy vzniknuté počas gravidity sa dávajú do súvislosti s vyššími celkovými dennými dávkami a veľkosťou individuálnej dávky. Je dokázané, že vysoké maximálne plazmatické koncentrácie a veľkosť individuálnej dávky súvisia s defekatmi neurálnej trubice.

Koncentrácie v plazme sa musia sa sledovať, keďže aj napriek vyrovnaným dávkam boli pozorované výrazné zmeny počas skorých a neskorších štádií gravidity. Viac malformácií bolo pozorovaných pri plazmatických hladinách viac ako 70 µg/ml a dávkovaní nad 1 000 mg denne.


U novorodencov, ktorých matky užívali valproát počas gravidity boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemoragického syndrómu. Hemoragický syndróm je spojený s hypofibrinémiou. Taktiež sa zaznamenala afibrinogenémia, ktorá môže byť fatálna. Obe sú pravdepodobne spojené s poklesom faktorov koagulácie. Tento syndróm sa dá napriek tomu rozpoznať od zníženia faktorov vitamínu K vyvolaného fenobarbitónom a inými liečivami indukujúcimi enzýmy.

Preto sa musí u novorodencov kontrolovať počet krvných doštičiek, hladina fibrinogénu v plazme, faktory zrážania krvi a musia sa vykonať testy zrážania krvi.


Liečba manických epizód pri bipolárnej poruche

Tento liek sa nemá užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (t.j. v situáciách, kedy iné lieky nie sú účinné alebo tolerované). Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.


Laktácia

Kyselina valproová prechádza v nízkych koncentráciách do materského mlieka. Výhody dojčenia sa majú zvážiť oproti (malej) pravdepodobnosti nežiaducich účinkov vyskytujúcich sa u dojčiat. Matky liečené kyselinou valproovou môžu dojčiť za predpokladu, že sa vykonávajú kontroly na zistenie výskytu nežiaducich účinkov (ako sú ospanlivosť, ťažkosti s pitím, vracanie, petechie).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Valproát chrono Sandoz má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Z pohľadu profilu nežiaducich účinkov (vertigo, únava a somnolencia) sa dá očakávať negatívny vplyv. Toto sa musí vziať do úvahy pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

Epilepsia samotná je tiež dôvodom na opatrnosť ohľadne vykonávania týchto aktivít, najmä ak niekto

nebol dlhší čas bez záchvatov.

Kombinovaná liečba, zahŕňajúca aj použitie benzodiazepínov, môže tento účinok zosilniť (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sa často vyskytujú gastrointestinálne poruchy (nauzea, gastralgia, hnačka), ale obvykle vymiznú po niekoľkých dňoch bez toho, aby bolo potrebné prerušiť liečbu. Tieto ťažkosti je zvyčajne možné zmierniť užívaním Valproátu chrono Sandoz s jedlom alebo po jedle.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu, ktorá je definovaná nasledovne:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane ojedinelých hlásení

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Mierna, úplne reverzibilná myelosupresia, trombocytopénia.


Menej časté

Hemorágia.


Zriedkavé

Pokles fibrinogénu, prevažne bez klinických symptómov a obzvlášť pri vysokých dávkach (nátriumvalproát má inhibičný účinok na druhú fázu agregácie krvných doštičiek).


Veľmi zriedkavé

Myelosupresia nadobúda niekedy závažné formy prechádzajúce do agranulocytózy, anémie a pancytopénie (lymfopénia, trombocytopénia, leukocytopénia). Lymfocytóza.

Poruchy agregácie krvných doštičiek a/alebo trombocytopatia v dôsledku deficitu faktoru VIII/Von Willebrandovho faktoru, ktoré môžu viesť k predĺženému času krvácania (pozri časť 4.4).

Hyponatrémia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Systémový lupus erytematosus.


Veľmi zriedkavé

Hypersenzitivita.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Izolovaná hyperamonémia, t.j. bez symptómov hepatálnej dysfunkcie. Nie je potrebné prerušiť liečbu. V prípade neizolovanej hyperamonémie, pozri časť 4.4.


Zriedkavé

Fanconiho syndróm (mechanizmus účinku nie je doposiaľ jasný), zvýšené hladiny testosterónu.


Poruchy nervového systému

Časté

Tremor rúk, parestézia, bolesť hlavy.

Počas kombinovanej liečby s inými antiepileptikami bola pozorovaná únava a somnolencia, apatia a ataxia.


Menej časté

Hyperaktivita, podráždenosť. Počas liečby s nátriumvalproátom bola popísaná zmätenosť, prípady útlmu alebo letargie prechádzajúce do dočasnej kómy (encefalopatia). Išlo o ojedinelé izolované prípady alebo prípady spojené s výskytom kŕčov počas liečby. Symptómy odozneli po ukončení liečby alebo po znížení dávkovania. Väčšina týchto prípadov bola hlásená pri kombinovanej liečbe (hlavne s fenobarbitalom) alebo po náhlom zvýšení dávok.


Okrem toho, prevažne pri vyššom dávkovaní alebo kombinovanej liečbe s inými antiepileptikami boli zaznamenané prípady chronickej encefalopatie s neurologickými symptómami, ktorých patogenéza nebola dostatočne objasnená.


Zriedkavé

Nystagmus a vertigo.

Hyperamonémia spojená s neurologickými symptómami: v takýchto prípadoch sa majú zvážiť ďalšie vyšetrenia.


Veľmi zriedkavé

Nočné pomočovanie, halucinácie.

Reverzibilná demencia spojená s reverzibilnou cerebrálnou atrofiou.

Ojedinelý reverzibilný parkinsonizmus.

Agresivita.


Neznáme

Útlm, extrapyramídové poruchy.


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

Strata sluchu (reverzibilná a ireverzibilná, príčinná súvislosť nebola dokázaná).


Veľmi zriedkavé

Tinnitus.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Nauzea, vracanie, hypersalivácia a gastrointestinálne poruchy, zvyčajne prechodného charakteru a objavujú sa na začiatku liečby.


Zriedkavé

Pankreatitída (niekedy končiaca fatálne).


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hepatálna dysfunkcia, niekedy sprevádzaná hyperamonémiou a somnolenciou. Obzvlášť u detí môžu byť tieto nežiaduce účinky veľmi závažné a končiť smrťou. Môžu sa vyskytnúť počas prvých 6 mesiacov liečby.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Prechodná strata vlasov, rednutie vlasov.


Zriedkavé

Kožné reakcie ako je exantém, kožná vaskulitída, multiformný erytém.


Veľmi zriedkavé

Toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), Stevensov-Johnsonov syndróm.

Zmeny v štruktúre vlasov.


Neznáme

Angioedém, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS syndróm).


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Nepravidelná menštruácia.


Zriedkavé

Amenorea, polycystické ováriá.


Veľmi zriedkavé

Gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Nárast telesnej hmotnosti (pozri časť 4.4) alebo zníženie telesnej hmotnosti, znížená chuť do jedla.


Menej časté

Prípady nezávažného periférneho edému.


Zriedkavé

Stomatitída, porfýria.


Veľmi zriedkavé

Hypotermia, reverzibilná po ukončení liečby.

Bolo hlásené zníženie hustoty kostnej hmoty, osteopénia, osteoporóza a zlomeniny u pacientov dlhodobo liečených nátriumvalproátom. Mechanizmus, ktorým nátriumvalproát ovplyvňuje kostný metabolizmus nebol identifikovaný.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Klinické symptómy akútneho, masívneho predávkovania (t.j. plazmatické koncentrácie

10 až 20-násobne presiahli terapeutické koncentrácie) sa zvyčajne prejavujú kómou s muskulárnou hypotóniou, hyporeflexiou, miózou, konfúziou, útlmom, kardiovaskulárnou a respiračnou dysfunkciou, metabolickou acidózou, hypernatrémiou a cerebrálnym edémom.

Symptómy však môžu byť rôzne a poruchy boli hlásené v prípadoch veľmi vysokých plazmatických hladín. V niektorých prípadoch bolo masívne predávkovanie fatálne.

U detí aj dospelých spôsobili vysoké plazmatické koncentrácie abnormálne neurologické poruchy ako sú zvýšenie tendencie k záchvatom a zmeny v správaní.


Liečba

Liečba intoxikácie pomocou celkovej podpornej liečby, zaistenie adekvátnej diurézy. Keďže je absorpcia po predávkovaní celkovo nižšia, aj dlhší čas po požití (6-12 hodín) môže byť užitočný výplach žalúdka. Je potrebné dávať pozor, aby sa predišlo aspirácii, v niektorých prípadoch môže byť potrebná intubácia a bronchiálna hygiena.

V závažných prípadoch sa môže použiť hemodialýza alebo hemoperfúzia.

V niektorých prípadoch bol úspešne použitý naloxón.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, deriváty mastných kyselín, ATC kód: N03A G01


Kyselina valproová, podobne ako jej soľ nátriumvalproát, je antiepileptikum.

Mechanizmus pôsobenia nie je doposiaľ úplne pochopený.

Na základe štúdií na zvieratách, sa vo veľkej miere predpokladá, že časť účinku sa môže prisudzovať zvýšeniu hladín neurotransmisnej gamma aminobutyrovej kyseline (GABA) v mozgu a mozočku ako dôsledok inhibície jej metabolizmu. Je možné, že GABA receptor je vtedy ovplyvnený. Terapeutický účinok sa prejaví niekoľko dní až týždňov po začatí liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kyselina valproová sa dobre absorbuje z obsahu čriev. Biologická dostupnosť je po perorálnom podaní takmer 100 %. Maximálne hladiny v krvi sú dosiahnuté 12 hodín (rozpätie 3-24 hod) po perorálnom podaní.

Po perorálnom podaní sa rovnovážne koncentrácie v plazme dosiahnu v priebehu 3 až 4 dní. Plazmatický biologický polčas u dospelých je 10-15 hodín. Je výrazne kratší u detí: 6-10 hodín.


U novorodencov, dojčiat a batoliat do 18 mesiacov bol hlásený biologický polčas v plazme medzi 10 a 67 hodín. Najdlhší biologický polčas bol pozorovaný ihneď po narodení. U detí starších ako 2 mesiace sa biologický polčas približoval biologickému polčasu u dospelých.


V prípadoch predávkovania bol hlásený biologický polčas do 30 hodín.


Počas gravidity v treťom trimestri stúpa distribučný objem a tým aj hepatálny a renálny klírens, čím môže dôjsť k poklesu sérových koncentrácií pri konštantnej dávke.


Taktiež sa musí vziať do úvahy, že počas gravidity sa môže meniť väzbovosť na proteíny v plazme a voľné frakcie kyseliny valproovej (terapeuticky účinné) môžu stúpnuť.


Distribúcia

Väzba na plazmatické proteíny je 80-95 %. Pri plazmatickej koncentrácii vyššej ako 100 mg/ml sa zvyšuje podiel voľnej frakcie. Existujú veľké interindividuálne rozdiely v plazmatických hladinách v závislosti od podanej dávky. Interindividuálne rozdiely v priebehu 24 hodín sú taktiež veľké.

Distribučný objem je obmedzený do krvi s rýchlou výmenou do extracelulárnej tekutiny.

Koncentrácia kyseliny valproovej v cerebrospinálnom moku je v podstate rovnaká ako koncentrácia voľnej kyseliny valproovej v plazme.

Kyselina valproová prestupuje placentou. Veľmi malé množstvá sa vylučujú do materského mlieka

(1-10 % celkovej plazmatickej koncentrácie).


Biotransformácia

Kyselina valproová sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni ß-oxidáciou (viac ako 40 % dávky) a glukuronidáciou (do 50 % dávky).

Kyselina valproová má inhibičný účinok na UDP-glukuronyltransferázy a enzýmový systém cytochrómu P450, najmä CYP2C9.

Nebolo dokázané, že kyselina valproová má indukčný účinok na pečeňové enzýmy.


Eliminácia

Po konverzii prostredníctvom glukuronidácie a beta-transformácie sú produkty biotransformácie vylučované prevažne močom.


Špeciálne skupiny pacientov

Starší ľudia: U starších pacientov sa môže farmakokinetika kyseliny valproovej meniť v dôsledku zvýšenia distribučného objemu a zníženia väzbovosti na proteíny, čo môže viesť k zvýšeniu koncentrácie voľného liečiva.


Pacienti s renálnou insuficienciou: U pacientov s renálnou insuficienciou sa môže meniť farmakokinetika kyseliny valproovej v dôsledku zníženia väzbovosti na proteíny, čo vedie k zvýšeniu koncentrácií voľného liečiva.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou: U pacientov s cirhózou a u pacientov zotavujúcich sa po akútnej hepatitíde bol polčas eliminácie výrazne dlhší v porovnaní s tým, ktorý bol pozorovaný počas kontrol naznačujúcich poruchu klírensu u pacientov s hepatálnou dysfunkciou..


Špecifické vlastnosti Valproátu chrono Sandoz

V porovnaní s gastrorezistentnými formami nátriumvalproátu, má forma Valproátu chrono Sandoz s predĺženým uvoľňovaním pri rovnakom dávkovaní nasledujúce vlastnosti:

 • žiadne oneskorenie po podaní,

 • oneskorenú absorpciu,

 • porovnateľnú biologickú dostupnosť,

 • nižšiu maximálnu koncentráciu celkovej a voľnej formy v plazme (Cmax približne o 25 % nižšia, ale hladina je relatívne stabilná od 4 do 14 hodín po podaní). V dôsledku týchto vyrovnaných vrcholov sú koncentrácie kyseliny valproovej viac stabilné a viac homogénne distribuované počas 24 hodín.

 • výraznejšie lineárna závislosť medzi dávkami a plazmatickými koncentráciami (celkovej a voľnej formy).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách mala kyselina valproová teratogénny účinok.

Neexistujú dodatočné závažné predklinické údaje, okrem tých, ktoré sú už uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

koloidný oxid kremičitý bezvodý

koloidný oxid kremičitý hydratovaný

etylcelulóza

hypromelóza

sodná soľ sacharínu (E 954)


Obal tablety:

hypromelóza

makrogol 6000

disperzia kopolyméru MA/EA (1:1) 30 %

mastenec

oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v Al/Al blistroch, vložených do papierovej škatuľky.


Veľkosti balenia:

20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 21/0267/06-S

Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 21/0268/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.6.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.8.2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

15Valproát chrono Sandoz 300 mg tablety s predľženým uvoľňovaním