+ ipil.sk

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06062


Písomná informácia pre používateľa


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety


Valsartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Valsartan/hydrochlorotiazid Krka a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

3. Ako užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Valsartan/hydrochlorotiazid Krka a na čo sa používa


Valsartan/hydrochlorotiazid Krkaobsahuje dve liečivá, ktoré sa nazývajú valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).

 • Valsartan patrí do skupiny liekov známych ako “antagonisty receptora angiotenzínu II”, ktoré pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak. Angiotenzín II je látka v tele, ktorá spôsobuje zúženie ciev a tým vyvoláva zvýšenie krvného tlaku. Valsartan bráni účinku angiotenzínu II. Výsledkom toho je uvoľnenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (známe aj ako “lieky na odvodnenie”). Hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie moču, čo taktiež znižuje krvný tlak.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krkasa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne kontrolovaný jednotlivými účinnými látkami, keď sa užívajú samostatne.


Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovné zaťaženie srdca a tepien. Ak sa nelieči, môže poškodiť krvné cievy mozgu, srdca a obličiek, čo môže zapríčiniť mozgovú porážku, zlyhanie srdca alebo obličiek. Vysoký krvný tlak zväčšuje nebezpečenstvo srdcového infarktu. Zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty zmenší riziko vzniku takýchto ochorení.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valsartan/hydrochlorotiazid Krka


Neužívajte Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

- ak ste alergický na valsartan, hydrochlorotiazid, sulfonamidové deriváty (látky chemicky príbuzné hydrochlorotiazidu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyhnúť sa Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka v ranom štádiu tehotenstva - pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

- ak máte ťažkéochorenie pečene poškodenie malých žlčových kanálikov v pečeni (žlčová cirhóza), čo vedie k hromadeniu žlče v pečeni (cholestáza).

- ak máte ťažkéochorenie obličiek.

- ak nemôžete tvoriť moč (anúria).

- ak ste liečený umelou obličkou.

- ak aj napriek liečbe je hladina sodíka alebo draslíka vo vašej krvi nižšia ako normálna alebo hladina vápnika je vyššia ako normálna.

- ak máte dnu.


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte tento liek a povedzte to svojmu lekárovi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Valsartan/hydrochlortiazid Krka, obráťte sa na svojho lekára,

- ak užívate lieky šetriace draslík, náhrady draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík alebo iné lieky zvyšujúce množstvo draslíka vo vašej krvi, ako je napr. heparín.Možno bude potrebné aby váš lekár pravidelne kontroloval množstvo draslíka vo vašej krvi

- ak máte nízku hladinu draslíka v krvi

- ak máte hnačku alebo úporne vraciate

- ak užívate vysoké dávky liekov na odvodnenie (diuretík)

- ak máte závažné ochorenie srdca

- ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste prekonali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára týkajúce sa dávkovania. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obličiek

- ak máte zúžené cievy v obličkách

- ak ste nedávno dostali novú obličku

- ak trpíte aldosteronizmom. To je ochorenie, pri ktorom nadobličkové žľazy tvoria príliš veľa hormónu aldosterónu. Ak sa vás to týka, použitie Valsartan/hydrochlorotiazidu Krkasa neodporúča

- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek

- ak sa u vás vyskytol opuch jazyka a tváre spôsobený alergickou reakciou nazývanou angioedém počas užívania iných liekov (vrátane ACE inhibítorov). Ak u vás vzniknú tieto príznaky počas užívania Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka, prestaňte užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krkaa okamžite sa spojte so svojím lekárom a už ho nikdy znovu neužite. Pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“

- ak máte teplotu, vyrážku a bolia vás kĺby, čo môže byť príznakmi ochorenia nazývaného systémový lupus erythematosus (SLE, tzv. autoimunitné ochorenie)

- ak máte cukrovku, dnu, vysoké hladiny cholesterolu alebo triglyceridov v krvi

- ak ste mali alergickú reakciu pri užívaní iných liekov na zníženie krvného tlaku z tejto skupiny (antagonisty receptora angiotenzínu II) alebo máte alergiu alebo astmu

- ak pocítite bolesť v očiach alebo zhoršenie zraku. To môžu byť príznaky zvýšenia tlaku vo vašom oku a môžu sa prejaviť do niekoľkých hodín až týždňov po užití Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka. Toto môže viesť k trvalej strate zraku, pokiaľ nebude liečené. Ak ste v minulosti mali alergiu na penicilín alebo sulfónamid, riziko vzniku zvýšeného tlaku v očiach môže byť u vás vyššie

- lebo to môže zvýšiť citlivosť pokožky na slnko.


Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, oznámte to svojmu lekárovi.

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, povedzte to vášmu lekárovi. Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa neodporúča užívať v ranom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože by mohol vážne poškodiť vaše dieťa ak by sa užíval v tomto období (pozri „Tehotenstvo a dojčenie“).


Deti a dospievajúci

Užívanie Valsartan/hydrochlorotiazidu Krkasa u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) neodporúča.


Iné lieky a Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšielieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Valsartan/hydrochlorotiazidu Krkas niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok liečby.Možno bude potrebné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia, alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov.Toto platí najmä pre nasledovné lieky:

 • lítium, liek používaný na liečbu niektorých duševných ochorení

 • lieky alebo látky, ktoré by mohli zvýšiťhladinu draslíka vo vašej krvi. Medzi ne patria doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík, heparín

 • lieky, ktoré by mohli znížiť hladinu draslíka vo vašej krvi, ako sú diuretiká (lieky na odvodnenie), kortikosteroidy, preháňadlá, karbenoxolón, amfotericín alebo penicilín G

 • niektoré antibiotiká (zo skupiny rifamycínu), liek používaný na zabránenie odvrhnutia transplantátu (cyklosporín) alebo liek proti retrovírusom používaný na liečbu HIV/AIDS infekcie (ritonavir). Tieto lieky môžu zvýšiť účinok Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka

 • lieky, ktoré môžu vyvolať „torsades de pointes” (nepravidelnú činnosť srdca), ako sú antiarytmiká (lieky používané na liečbu srdcových ochorení) a niektoré antipsychotiká

 • lieky, ktoré môžu znižovať množstvo sodíka v krvi, napríklad antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká

 • lieky na liečbu dny, ako je alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón

 • liečebné doplnky vitamínu D a vápnika

 • lieky na cukrovku (perorálne lieky ako metformín alebo inzulíny)

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, ako je metyldopa

 • lieky na zvýšenie krvného tlaku, ako sú noradrenalín alebo adrenalín

 • digoxín alebo iné srdcové glykozidy (lieky na liečbu srdcových ochorení)

 • lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu cukru v krvi, ako je diazoxid alebo betablokátory

 • cytotoxické lieky (používané na liečbu rakoviny), ako sú metotrexát alebo cyklofosfamid

 • lieky na tíšenie bolesti, ako sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2 (Cox-2 inhibítory) a kyselina acetylsalicylová v dávke > 3 g

 • lieky uvoľňujúce svalstvo, ako je tubokurarín

 • anticholinergné lieky (lieky používané na liečbu rôznych ochorení, ako sú žalúdočné kŕče, kŕče močového mechúra, astma, kinetózy, svalové kŕče, Parkinsonova choroba a podporná liečba pri narkóze)

 • amantadín (liek používaný liečbu Parkinsonovej choroby a na liečbu alebo na predchádzanie niektorým ochoreniam spôsobených vírusmi)

 • cholestyramín a cholestipol (lieky používané predovšetkým na liečbu vysokých hladín tukov v krvi)

 • alkohol, lieky na spanie a anestetiká (lieky s uspávacím a bolesť tíšiacim účinkom používané napríklad počas operácií)

 • jódové kontrastné látky (lieky používané na zobrazovacie vyšetrenia).


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka a jedlo, nápoje a alkohol

Valsartan/hydrochlorotiazid Krkamôžete užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.

Kým sa neporozprávate s vaším lekárom, vyhýbajte sa konzumácii alkoholu. Alkohol môže zapríčiniť výraznejšie zníženie krvného tlaku a/alebo zvýšiť riziko toho, že budete pociťovať závrat alebo mdloby.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), povedzte to vášmu lekárovi.

Lekár vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka ešte pred otehotnením alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí vám užívať namiesto Valsartan/hydrochlorotiazidu Krkainý liek.Valsartan/hydrochlorotiazid Krkasa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože by mohol vážne poškodiť vaše dieťa, ak by sa užíval po 3. mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo začínate dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krkasa neodporúča pre dojčiace matky. Ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec, alebo ak sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Skôr, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, uistite sa, že viete aké účinky má na vás Valsartan/hydrochlorotiazid Krka.Tak ako mnohé iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, aj Valsartan/hydrochlorotiazid Krkamôže v zriedkavých prípadoch vyvolať závraty a ovplyvniť sústredenie.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krkaobsahuje laktózu.

Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. To vám pomôže dosiahnuť čo najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.


Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky tohto ochorenia.Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Preto je veľmi dôležité, aby ste chodili na dohodnuté lekárske vyšetrenia, aj keď sa cítite dobre.


Lekár vám presne povie koľko tabliet Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu vám lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.

 • Zvyčajná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka je jedna tableta denne.

 • Nemeňte dávkovanie alebo neprestávajte užívať tablety bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

 • Liek sa má užívať každý deň v tom istom čase, zvyčajne ráno.

 • Valsartan/hydrochlorotiazid Krka môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.


Ak užijete viac Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka, ako máte

Ak pociťujete silný závrat a/alebo mdloby, ľahnite si a čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.

Ak ste náhodne užili príliš veľa tabliet, spojte sa okamžite so svojim lekárom, lekárnikom alebo nemocnicou.


Ak zabudnete užiť Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete.Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

Prerušenie liečby Valsartan/hydrochlorotiazidom Krka môže zapríčiniť zhoršenie vášho ochorenia. Preto neukončujte užívanie vášho lieku kým vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré príznakymôžu byť závažné a vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť:


Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví niektorý z príznakov angioedému:

 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla,

 • ťažkosti pri prehĺtaní,

 • žihľavka a ťažkosti s dýchaním.

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte užívať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka a okamžite sa spojte so svojím lekárom (pozri tiež časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 užívateľov)

 • kašeľ,

 • nízky krvný tlak,

 • závraty,

 • dehydratácia (s pocitmi smädu, suchom v ústach, suchým jazykom, zriedkavým močením, tmavo zafarbeným močom, suchou pokožkou),

 • bolesť svalov,

 • pocit únavy,

 • tŕpnutie alebo znecitlivenie,

 • rozmazané videnie,

 • zvuky (napr. pískanie, bzučanie) v ušiach.


Veľmi zriedkavé(môžu sa vyskytnúťaž u 1 z 10 000 užívateľov)

 • závrat,

 • hnačka,

 • bolesť kĺbov.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • ťažkosti s dýchaním,

 • výrazné zníženie množstva vylúčeného moču,

 • nízka hladina sodíka v krvi (ktorá môže vyvolať únavu, zmätenosť, svalové šklbnutia a/alebo v ťažkých prípadoch kŕče),

 • nízka hladina draslíka v krvi (niekedy spojená so svalovou slabosťou, svalovými kŕčmi, abnormálnym srdcovým rytmom),

 • nízka hladina bielych krviniek v krvi (s príznakmi, ako sú horúčka, kožné infekcie, bolesť hrdla alebo vredy v ústach spôsobené infekciou, slabosť),

 • zvýšená hladina bilirubínu v krvi (ktorá môže v závažnejších prípadoch zapríčiniť zožltnutie pokožky a očí),

 • zvýšená hladina dusíka z močoviny a kreatinínu v krvi (čo môže poukazovať na poruchu funkcie obličiek),

 • zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (čo môže v závažných prípadoch vyvolať dnu),

 • mdloby.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri liekoch obsahujúcich samostatný valsartan alebo hydrochlorotiazid:


Valsartan


Menej časté (môžu sa vyskytnúťaž u 1 zo 100 užívateľov)

 • pocit, že sa krúti okolie,

 • bolesť brucha.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • kožná vyrážka so svrbením alebo bez svrbenia spolu s niektorými ďalšími príznakmi alebo prejavmi: horúčka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zdurené lymfatické uzliny a/alebo príznaky podobné chrípke,

 • vyrážka, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu krvných ciev),

 • nízky počet krvných doštičiek (niekedy s neobvyklým krvácaním alebo podliatinami),

 • vysoká hladina draslíka v krvi (niekedy so svalovými kŕčmi, poruchou srdcového rytmu),

 • alergické reakcie (s príznakmi ako vyrážka, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závrat),

 • opuch, najmä tváre a hrdla; vyrážky; svrbenie,

 • zvýšenie hodnôt pečeňových funkcií,

 • zníženie hladiny hemoglobínu a zníženie percentuálneho podielu červených krviniek v krvi (čo môže v závažných prípadoch viesť k anémii),

 • zlyhanie obličiek,

 • nízka hladina sodíka v krvi (ktorá môže vyvolať únavu, zmätenosť, svalové šklbnutia a/alebo v ťažkých prípadoch kŕče).


Hydrochlorotiazid


Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 užívateľov)

 • nízka hladina draslíka v krvi,

 • zvýšená hladina tukov v krvi.


Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 10 užívateľov)

 • nízka hladina sodíka v krvi,

 • nízka hladina horčíka v krvi,

 • vysoká hladina kyseliny močovej v krvi,

 • svrbiaca vyrážka alebo iné typy vyrážky,

 • znížená chuť do jedla,

 • mierna nevoľnosť a vracanie,

 • závraty, mdloby pri vstávaní,

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 užívateľov)

 • opuch kože a vytvorenie pľuzgierikov (z dôvodu zvýšenej citlivosti na slnko),

 • vysoká hladina vápnika v krvi,

 • vysoká hladina cukru v krvi,

 • cukor v moči,

 • zhoršenie látkovej premeny pri cukrovke,

 • zápcha, hnačka, nepríjemný pocit v žalúdku a črevách, porucha funkcie pečene pri ktorej sa môže vyskytnúť žltá pokožka a oči,

 • nepravidelný srdcový rytmus,

 • bolesť hlavy,

 • poruchy spánku,

 • smutná nálada (depresia),

 • nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s krvácaním alebo vytvorením podkožných podliatin),

 • závraty,

 • tŕpnutie alebo znecitlivenie,

 • poruchy zraku.


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 užívateľov)

 • zápal krvných ciev s prejavmi ako vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka (vaskulitída)

 • vyrážka, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty (reakcie

z precitlivenosti)

 • závažné kožné ochorenie spôsobujúce vyrážky, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách, očiach

alebo ústach, odlupovanie kože, horúčku (toxická epidermálna nekrolýza)

 • vyrážky na tvári, bolesť kĺbov, svalové poruchy, horúčka (kožný lupus erythematosus)

 • silná bolesť v hornej časti brucha (pankreatitída)

 • ťažkosti s dýchaním, horúčka, kašeľ, sipot, dýchavičnosť (respiračná tieseň vrátane

pneumonitídy a pľúcneho edému)

 • horúčka, bolesť v hrdle, častejšie infekcie (agranulocytóza)

 • bledá koža, únava, dýchavičnosť, tmavý moč (hemolytická anémia)

 • horúčka, bolesť v hrdle alebo vriedky v ústach spôsobené infekciou (leukopénia)

 • zmätenosť, únava, svalové šklbnutia a kŕče, zrýchlené dýchanie (hypochloremická alkalóza)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • slabosť, podliatiny, časté infekcie (aplastická anémia),

 • výrazne znížená tvorba moču (možné príznaky poruchy alebo zlyhania obličiek),

 • zhoršenie zraku alebo bolesť v očiach kvôli zvýšenému tlaku v očiach (možné príznaky akútneho glaukómu s uzavretým uhlom),

 • vyrážka, sčervenanie kože, pľuzgie na perách, očiach alebo v ústach, odlupovanie pokožky, horúčku (možné príznaky erythema multiforme),

 • svalové kŕče,

 • horúčka (pyrexia),

 • slabosť (asténia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Valsartan/hydrochlorotiazid Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Valsartan/hydrochlorotiazid Krka obsahuje


- Liečivá sú valsartan a hydrochlorotiazid.

Každá filmom obalená tableta Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 80 mg/12,5 mg obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá filmom obalená tableta Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 160 mg/12,5 mg obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá filmom obalená tableta Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 160 mg/25 mg obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Každá filmom obalená tableta Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 320 mg/12,5 mg obsahuje 320 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá filmom obalená tableta Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 320 mg/25 mg obsahuje 320 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K‑25, koloidný oxid kremičitý bezvodý v jadre tablety a hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, červený oxid železitý (E172) – iba v 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/12,5 mg tabletách, žltý oxid železitý iba v 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/25 mg tabletách – v obaľovacej vrstve.


Ako vyzerá Valsartan/hydrochlorotiazid Krka a obsah balenia

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg sú ružové oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg sú červenohnedé oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg sú svetlohnedé oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg sú ružové oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg sú svetložlté oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg a 160 mg/25 mg filmom obalené tablety sú balené v škatuľkách po 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56 x 1, 98 x 1 a 280 x 1 filmom obalených tabliet v blistrovom balení.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg a 320 mg/25 mg filmom obalené tablety sú balené v škatuľkách po 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56 x 1, 98 x 1 a 280 x 1 filmom obalených tabliet v blistrovom balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobcovia:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Litva, Lotyšsko, Estónsko, Belgicko, Maďarsko

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Bulharsko

Valsartan/Hydrochlorotiazide Krka

Česká republika

Valsartan/hydrochlorothiazid Krka

Francúzsko

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA

Holandsko

Valsartan/Hydrochloorthiazide Krka

Rumunsko

Co-Valsacor

Slovensko

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka

Poľsko

Valsartan+hydrochlorothiazide Krka

Slovinsko

Valsartan/hidroklorotiazid Krka


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.

9
Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/01775, 2013/06062


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 320 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 320 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu


Pomocné látky so známym účinkom:

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg

Jedna tableta obsahuje 16,27 mg laktózy.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg

Jedna tableta obsahuje 44,41 mg laktózy.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg

Jedna tableta obsahuje 32,54 mg laktózy.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg

Jedna tableta obsahuje 100,70 mg laktózy.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg

Jedna tableta obsahuje 88,83 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg sú ružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg sú červenohnedé oválne bikonvexné filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg sú svetlohnedé oválne bikonvexné filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg sú ružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety.

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg sú svetložlté oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka, ktorý je fixnou kombináciou dávok, je indikovanýpre pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 80 mg/12,5 mg je jedna filmom obalená tableta denne.

Odporúčaná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 160 mg/12,5 je jedna filmom obalená tableta denne.

Odporúčaná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 160 mg/25 mg je jedna filmom obalená tableta denne.

Odporúčaná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 320 mg/12,5 mg je jedna filmom obalená tableta denne.

Odporúčaná dávka Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka 320 mg/25 mg je jedna filmom obalená tableta denne.


Odporúča sa titrácia individuálnych zložiek. V každom prípade sa má sledovať zvyšovanie dávok jednotlivých zložiek, aby sa znížilo riziko hypotenzie a iných nežiaducich účinkov.

Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu dávok titráciou jednotlivých zložiek na požadovanú dávku u pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom.


Klinická odpoveď na Valsartan/hydrochlorotiazid Krka musí byť vyhodnotená po úvodnej terapii a ak krvný tlak ostane nekontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť zvýšením na maximálnu dávku niektorej zo zložiek valsartan/hydrochlorotiazid 320 mg/25 mg.


Antihypertenzný účinok sa dostaví do 2 týždňov.

U väčšiny pacientov sa maximálny účinok pozoruje do 4 týždňoch. Napriek tomu sa u niektorých pacientov dostaví odpoveď na liečbu až po 4-8 týždňoch. Toto sa musí pri titrácii dávky vziať do úvahy.


Ak sa po 8 týždňoch liečby Valsartan/hydrochlorotiazidom Krka 320 mg/25 mg nepozoruje žiadny ďalší významný účinok, má sa zvážiť prídavná alebo alternatívna antihypertenzná liečba (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla a má sa zapiť vodou.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) ≥ 30 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Kvôli hydrochlorotiazidu je Valsartan/hydrochlorotiazid Krka kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR< 30 ml/min) a s anúriou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene bez cholestázy nemá dávka valsartanu presiahnuť 80 mg (pozri časť 4.4). U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky hydrochlorotiazidu. Kvôli valsartanu je Valsartan/hydrochlorotiazid Krka je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo s biliárnou cirhózou a cholestázou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa neodporúča používať u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá, iné lieky obsahujúce deriváty sulfónamidov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

- Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.

- Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min), anúria.

- Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zmeny sérových elektrolytov

Valsartan

Súčasné užívanie draslíkových doplnkov, diuretík šetriacich draslík, náhrad solí s obsahom draslíka alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka (heparín, atď.) sa neodporúča. Odporúča sa sledovanie sérového draslíka.


Hydrochlorotiazid

Pri liečbe tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, bola hlásená hypokaliémia. Odporúča sa časté sledovanie sérového draslíka.

Liečba tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, sa spája s hyponatrémiou a hypochloremickou alkalózou. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže spôsobiť hypomagneziémiu. Tiazidové diuretiká znižujú vylučovanie vápnika. To môže viesť k hyperkalciémii.

Ako u všetkých pacientov liečených diuretikami, vo vhodných intervaloch sa majú pravidelne vyhodnocovať sérové elektrolyty.


Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

U pacientov užívajúcich tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, sa majú sledovať klinické znaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov.


U pacientov so závažnou depléciou sodíka a/alebo objemu, ako sú pacienti, ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík, sa môže v zriedkavých prípadoch po začatí liečby valsartanom a hydrochlorotiazidom objaviť symptomatická hypotenzia. Pred začatím liečby valsartanom a hydrochlorotiazidom sa má deplécia elektrolytu a/alebo objemu upraviť.


Pacienti so závažným chronickým srdcovým zlyhaním alebo inými ochoreniami so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným srdcovým zlyhaním), sa liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu spájala s oligúriou a/alebo progresívnou azotémiou a v zriedkavých prípadoch s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo smrťou. Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhávaním srdca alebo po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť funkcia obličiek. Používanie kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu u pacientov so závažným chronickým srdcovým zlyhaním sa nestanovilo.

Nemožno preto vylúčiť, že z dôvodu inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa aj podávanie valsartanu a hydrochlorotiazidu môže spájať s poruchou funkcie obličiek. Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa u týchto pacientov nemá používať.


Stenóza renálnej artérie

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa nemá používať na liečbu hypertenzie u pacientov s jednostrannou alebo obojstrannou stenózou renálnej artérie alebo so stenózou artérie jednej obličky, pretože u týchto pacientov sa môže zvýšiť hladina močoviny v krvi a hladiny sérového kreatinínu.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení Valsartan/hydrochlorotiazidom Krka, keďže u nich nie je aktivovaný renín-angiotenzín systém.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia

Tak ako pri všetkých vazodilatanciách, osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí trpia aortálnou a mitrálnou stenózou alebo hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou (HOCM).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu ≥30 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 4.2). U pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí užívajú Valsartan/hydrochlorotiazid Krka, sa odporúča pravidelné sledovanie sérového draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej.


Transplantácia obličky

Neexistujú žiadne skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti užívania Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka u pacientov po nedávnej transplantácii obličky.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy, ktorí užívajú Valsartan/hydrochlorotiazid Krka je potrebná opatrnosť (pozri časti 4.2 a 5.2). U pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo s progresívnym ochorením pečene sa majú tiazidy používať opatrne, keďže malé zmeny v rovnováhe tekutín a elektrolytov môžu urýchliť nástup hepatálnej kómy.


Angioedém v anamnéze

U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasiviek, ktorý spôsobil obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/alebo jazyka; u niektorých z týchto pacientov sa v minulosti vyskytol angioedém pri užití iných liečiv, vrátane inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa má okamžite vysadiť pacientom, u ktorých vznikne angioedém a Valsartan/hydrochlorotiazid Krka sa nemá znova podať (pozri časť 4.8).


Systémový lupus erythematosus

Pri používaní tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Iné metabolické poruchy

Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zmeniť toleranciu glukózy a zvýšiť sérové hladiny cholesterolu, triglyceridov a kyseliny močovej. U diabetických pacientov sa vyžaduje úprava dávky inzulínu alebo orálnej hypoglikemickej látky.

Tiazidy môžu redukovať vylučovanie vápnika močom a spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie vápnika v sére dokonca aj pri absencii známych porúch metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť o latentnom hyperparatyreoidizme. Pred vyšetrením funkcie prištítnej

žľazy sa majú tiazidy vysadiť.


Fotosenzitivita

Pri užívaní tiazidových diuretík boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby objavia fotosenzitívne reakcie, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak je znovu podávanie diuretík považované za potrebné, odporúča sa exponované plochy chrániť pred slnkom alebo umelými zdrojmi UVA.


Gravidita

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA považuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Všeobecne

Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala precitlivenosť na iné antagonisty receptorov angiotenzínu II. Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov s alergiou a astmou.


Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Hydrochlorotiazid, derivát sulfónamidu, je spájaný s idiosynkratickou reakciou zapríčiňujúcou akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesti oka a zvyčajne sa vyskytujú do niekoľko hodín až jedného týždňa po prvom podaní lieku. Neliečený glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku.

Primárnou liečbou je vysadenie hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. Pokiaľ nie je vnútroočný tlak kompenzovaný, je potrebné zvážiť okamžitú farmakologickú alebo chirurgickú liečbu. Rizikové faktory pre vznik glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať alergiu na sulfónamidy alebo penicilín v anamnéze.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie spojené s valsartanom a hydrochlorotiazidom


Súčasné použitie sa neodporúča

Lítium

Počas súčasného používania lítia, ACE inhibítorov a tiazidov, vrátane hydrochlorotiazidu, boli hlásené reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a toxicity. So súčasným používaním valsartanu a lítia neexistujú žiadne skúsenosti, preto sa táto kombinácia neodporúča. Ak sa táto kombinácia preukáže ako nevyhnutná, je potrebné dôkladné sledovanie hladiny lítia v sére.


Súčasné použitie vyžadujúce opatrnosť

Iné antihypertenzíva

Kombinácia valsartanu a hydrochlorotiazidu môže zvýšiť účinok iných antihypertenzív (napr. guanetidínu, metyldopy, vazodilatancií, ACEI, AIIRA,betablokátorov, blokátorov vápnikového kanála a priamych blokátorov renínu).


Presorické amíny(napr. noradrenalín a adrenalín)

Je možná znížená odpoveď na presorické amíny. Klinický význam tohto účinku nie je dostatočne známy na to, aby sa vylúčilo ich použitie.


Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, kyseliny acetylsalicylovej >3 g/deň), a neselektívnych NSAID

Pri súčasnom podávaní antagonistov angiotenzínu II a hydrochlorotiazidu môže dôjsť k zníženiu antihypertenzného účinku. Navyše, súčasné používanie Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia funkcie obličiek a k zvýšeniu sérových hladín draslíka. Preto sa na začiatku liečby odporúča sledovanie funkcie obličiek, rovnako ako aj adekvátna hydratácia pacienta.


Interakcie spojené s valsartanom


Súčasné použitie sa neodporúča

Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady solí s obsahom draslíka a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka

Ak sa liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, považuje za potrebný v kombinácii s valsartanom, odporúča sa sledovanie hladín draslíka v plazme.


Transportéry

In vitro údaje naznačujú, že valsartan je substrátom vychytávacích pečeňových transportérov OATP1B1/OATP1B3 a pečeňového efluxného transportéra MRP2. Klinický význam tohto nálezu nie je známy. Súbežné podávanie inhibítorov vychytávacích transportérov (napr. rifampicínu, cyklosporínu) alebo inhibítora efluxného transportéra (napr. ritonaviru) môže zvýšiť systémovú expozíciu valsartanu. Pri zahajovaní alebo ukončovaní súbežného podávania uvedených liečiv je potrebná náležitá opatrnosť.


Žiadne interakcie

Pri interakčných štúdiách s valsartanom sa nezistili klinicky významné liekové interakcie s nasledujúcimi liečivami: cimetidín, warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid. Digoxín a indometacín môžu interagovať s hydrochlorotiazidom vo Valsartan/hydrochlorotiazide Krka (pozri interakcie spojené s hydrochlorotiazidom).


Interakcie spojené s hydrochlorotiazidom


Súčasné užívanie vyžadujúce opatrnosť

Lieky ovplyvňujúce sérové hladiny draslíka

Hypokaliémia vyvolaná hydrochlorotiazidom môže byť ešte prehĺbená súbežným užívaním kaliuretických diuretík, kortikosteroidov, laxatív, ACTH, amfotericínu, karbenoxolónu, penicilínu G, kyseliny salicylovej a derivátov).

Ak sa plánujú predpísať tieto lieky spolu s kombináciou hydrochlorotiazid-valsartan, odporúča sa sledovanie plazmatických hladín draslíka (pozri časť 4.4).


Liekyktoré môžu vyvolať torsades de pointes

Vzhľadom na riziko hypokaliémie sa hydrochlorotiazid má podávať opatrne spolu s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes, predovšetkým s antiarytmikami triedy Ia a triedy III a s niektorými antipsychotikami.


Lieky ovplyvňujúce sérové hladiny sodíka

Hyponatriémia vyvolaná diuretikami môže byť potenciovaná súbežným užívaním liekov ako sú antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká, atď. Pri dlhodobom užívaní týchto liekov sa odporúča opatrnosť.


Srdcové glykozidy

Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce účinky

napomáhajúce vzniku srdcových arytmií vyvolaných srdcovými glykozidmi (pozri časť 4.4).


Vápnikové soli a vitamín D

Podávanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, súčasne s vitamínom D alebo s vápnikovými soľami môže zosilniť zvýšenie sérového vápnika. Súbežné užívanie diuretík tiazidového typu so soľami vápnika môže zvyšovaním tubulárnej reabsorpcie vápnika zapríčiniť hyperkalciémiu u pacientov, ktorí majú predispozíciu pre hyperkalciémiu (napr. hyperparatyroidizmus, malignita alebo ochorenia spôsobené vitamínom D).


Antidiabetiká (perorálne lieky a inzulín)

Tiazidy môžu ovplyvniť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík.

Metformín sa má užívať s opatrnosťou z dôvodu rizika vzniku laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním obličiek spojeným s hydrochlorotiazidom.


Betablokátory a diazoxid

Súčasné používanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, s betablokátormi môže zvýšiť riziko hyperglykémie. Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zvýšiť hyperglykemický účinok diazoxidu.


Lieky používané na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávky urikosurických liekov, keďže hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu sérovej kyseliny močovej. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, môže zvýšiť výskyt reakcií z precitlivenosti na alopurinol.


Anticholinergikáa iné lieky ovplyvňujúce žalúdočnú motilitu

Anticholinergiká môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu (napr. atropín, biperidén), zrejme z dôvodu zníženia gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka. Naopak, je možné predpokladať, že prokinetiká ako cisaprid môžu biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížiť.


Amantadín

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Iónomeničové živice

Absorpcia tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, je znížená cholestyramínom alebo cholestipolom. To môže mať za následok subterapeutický účinok tiazidových diuretík. Časové rozdelenie dávkovania hydrochlorotiazidu a živíc, napr. podanie hydrochlorotiazidu najmenej 4 pred alebo 4-6 hodín po podaní živíc však môže takúto interakciu minimalizovať.


Cytotoxické látky

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu znižovať renálne vylučovanie cytotoxických liečiv (napr. cyklofosfamidu, metotrexátu) a zvyšovať ich myelosupresívne účinky.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva(napr. tubokurarín)

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, zvyšujú účinnosť relaxancií kostrového svalstva ako napr. derivátov kurare.


Cyklosporín

Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií typu dny.


Alkohol,barbituráty alebo narkotiká

Súbežné podávanie tiazidových diuretík s liečivami, ktoré tiež znižujú krvný tlak (napr. znižovaním centrálneho sympatikového tónu alebo priamym rozširovaním ciev) môžu potenciovať ortostatickú hypotenziu.


Metyldopa

Počas súčasného používania hydrochlorotiazidu a metyldopy boli hlásené ojedinelé prípady hemolytickej anémie.


Jódové kontrastné látky

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami hrozí riziko akútneho zlyhania obličiek, obzvlášť pri vysokých dávkach jódových produktov. Pred začatím liečby majú byť pacienti rehydratovaní.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Valsartan


Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA) počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je počas 2. a 3. trimestra gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; mierne zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku spojenom s inhibítormi receptorov angiotenzínu II (AIIRA), pre túto skupinu liečiv môže existovať rovnaké riziko. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe s AIIRA nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú tehotenstvo, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený profil bezpečnosti pre použitie počas gravidity. Pri zistení graviditytreba liečbu AIIRA ihneď ukončiť a, ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že expozícia AIIRA počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri tiež časť 5.3).

Pokiaľ došlo od druhéhotrimestra gravidity k expozícii AIIRA, odporúča sa ultrazvukovákontrola funkcie obličiek a lebky.

Deti, ktorých matky užívali AIIRA, sa majú starostlivo sledovať na hypotenziu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid


S používaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu pôsobenia hydrochlorotiazidu môže jeho používanie počas druhého a tretieho trimestra oslabiť fetoplacentárnu perfúziu a môže vyvolať u plodu a novorodencaúčinky ako sú žltačka, porucha elektrolytovej rovnováhy a trombocytopénia.


Laktácia

Nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa používania Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka počas dojčenia. Hydrochlorotiazid prechádza do mateského mlieka. Použitie Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka sa preto neodporúča počas laktácie. Treba uprednostniť alternatívne spôsoby liečby s lepšie stanoveným profilom bezpečnosti počas laktácie, najmä v prípade dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch kombinácie valsarta-hydrochlorotiazid na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba mať na pamäti, že príležitostne sa môže vyskytnúť závrat alebo malátnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách a vyskytujúce sa častejšie pri kombinácii valsartanu s hydrochlorotiazidom ako pri placebe a nežiaduce reakcie hlásené v individuálnych hláseniach po uvedení na trh sú uvedené nižšie a zoradené podľa tried orgánových systémov. Počas liečby valsartanom/hydrochlorotiazidom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, o ktorých je známe, že sa vyskytujú pri jednotlivých zložkách podávaných samostatne, ale ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách.


Nežiaduce reakcie boli klasifikované podľa frekvencie výskytu použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich účinkov valsartanu/hydrochlorotiazidu


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Dehydratácia

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé

Závrat

Menej časté

Parestézia

Neznáme

Synkopa

Poruchy oka

Menej časté

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy ciev

Menej časté

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Kašeľ

Neznáme

Nekardiogénny pľúcny edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Hnačka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Myalgia

Veľmi zriedkavé

Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Poškodená funkcia obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšenie hladiny kyseliny močovej v sére, zvýšenie hladiny bilirubínu a kreatinínu v sére, hypokaliémia, hyponatriémia, zvýšenie hladiny dusíka močoviny v krvi, neutropénia


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce účinky hlásené v minulosti v súvislosti s niektorou z jednotlivých zložiek môžu byť potenciálnymi nežiaducimi účinkami valsartanu a hydrochlorotiazidu, dokonca aj vtedy, keď neboli pozorované v klinických štúdiách alebo po uvedení na trh.


Tabuľka 2. Frekvencia nežiaducich účinkov valsartanu


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Zníženie hladiny hemoglobínu, pokles hematokritu, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Iné hypersenzitívne/alergické reakcie vrátane sérovej choroby

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Zvýšenie hladiny draslíka v sére, hyponatriémia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Závrat

Poruchy ciev

Neznáme

Vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Bolesť brucha

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Zvýšenie hodnôt funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Angioedém, vyrážka, svrbenie

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Zlyhanie obličiek


Tabuľka 3. Frekvencia nežiaducich účinkov hydrochlorotiazidu


Hydrochlorotiazid sa vo veľkej miere predpisoval veľa rokov, často vo vyšších dávkach ako predpisovaný vo Valsartan/hydrochlorotiazide Krka. U pacientov boli počas liečby samotnými tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Trombocytopénia niekedy s purpurou

Veľmi zriedkavé

Agranulocytóza, leukopénia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene

Neznáme Aplastická anémia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Reakcie z precitlivenosti

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté Hypokaliémia, zvýšené hladiny tukov v krvi (najmä pri vyšších dávkach)

Časté Hyponatriémia, hypomagneziémia, hyperurikémia

Zriedkavé Hyperkalciémia, hyperglykémia, glykozúria a zhoršenie metabolického stavu diabetu,

Veľmi zriedkavé Hypochloremická alkalóza

Psychické choroby

Zriedkavé

Depresia, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Bolesť hlavy, závraty, parestézia

Poruchy oka

Zriedkavé Zhoršenie zraku

Neznáme Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Srdcové arytmie

Poruchy ciev

Časté

Posturálna hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé

Respiračné ťažkosti vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Strata chuti do jedla, mierna nauzea a vracanie

Zriedkavé

Zápcha, gastrointestinálny diskomfort, hnačka

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Intrahepatická cholestáza alebo žltačka

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme Dysfunkcia obličiek, akútne zlyhanie obličiek

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Urtikária a iné formy vyrážok

Zriedkavé

Fotosenzibilizácia

Veľmi zriedkavé

Nekrotizujúca vaskulitída a toxická epidermálna nekrolýza, reakcie podobné kožnému lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus

Neznáme Erythema multiforme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme Pyrexia, asténia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme Svalové spazmy

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Impotencia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie valsartanom môže vyústiť do značnej hypotenzie, ktorá môže viesť k zníženej úrovni vedomia, obehovému zlyhaniu a/alebo šoku. Okrem toho sa z dôvodu predávkovania hydrochlorotiazidovou zložkou môžu objaviť aj nasledujúce príznaky: nauzea, ospanlivosť, hypovolémia a nerovnováha elektrolytov so srdcovou arytmiou a svalovými spazmami.


Liečba

Rozsah liečby závisí od času, ktorý uplynul od predávkovania a od typu a závažnosti symptómov; stabilizácia obehového stavu má najvyššiu dôležitosť.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo na chrbte a má sa urýchlene doplniť objem a soli.

Valsartan sa nedá odstrániť hemodialýzou pre jeho silnú väzbu na plazmatické bielkoviny, zatiaľ čo odstránenie hydrochlorotiazidu sa dosiahne dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, ATC kód: C09DA03


Valsartan/hydrochlorotiazid

V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaný hydrochlorotiazidom 12,5 mg, sa zaznamenala vyššia systolická/diastolická TK redukcia pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg) a hydrochlorotiazidom 25 mg (6,8/5,7 mmHg). Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (60%) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg (25%) a hydrochlorotiazidom 25 mg (27%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní valsartanom 80 mg, sa pozorovalo signifikantné zníženie systolického/diastolikého TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) v porovnaní s valsartanom 80 mg (3,9/5,1 mmHg) a valsartanom 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (51%) v porovnaní s valsartanom 80 mg (36%) a valsartanom 160 mg (37%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, plánovanej štúdii sa porovnávali rôzne dávky kombinácií valsartanu/hydrochlorotiazidu na jednotlivé komponenty, sa zaznamenal signifikantne vyšší priemerný systolický/diastolický TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg) v porovnaní s placebom (1,9/4,1 mmHg) a hydrochlorotiazidom 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg) a valsartanom 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (64%) v porovnaní s placebom (29%) a hydrochlorotiazidom (41%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní hydrochlorotiazidom 12,5 mg, sa zaznamenala vyššia systolická/diastolická TK redukcia pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (TK <140/90 mmHg alebo STK redukcia ≥20 mmHg alebo DTK redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (50%) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (25%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní valsartanom 160 mg, sa pozorovalo signifikantné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg) a pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg)v porovnaní s valsartanom 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdiel v TK redukcii medzi dávkami 160/25 mg a 160/12,5 mg bol štatisticky významný. Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (68%) a 160/12,5 mg (62%) v porovnaní s valsartanom 160 mg (49%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, plánovanej štúdii sa porovnávali rôzne dávky kombinácií valsartanu/hydrochlorotiazidu na jednotlivé komponenty, sa zaznamenal signifikantne vyšší priemerný systolický/diastolický TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) v porovnaní s placebom 1,9/4,1 mmHg) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorotiazid 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartan 160 mg (12,1/9,4 mmHg).

Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (81%) a valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (76%) v porovnaní s placebom (29%) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (41%), hydrochlorotiazid 25 mg (54%) a valsartan 160 mg (59%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní hydrochlorotiazidom 12,5 mg, sa zaznamenala vyššia systolická/diastolická TK redukcia pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (TK <140/90 mmHg alebo STK redukcia ≥20 mmHg alebo DTK redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (50%) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (25%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaný valsartanom 160 mg, sa pozorovalo signifikantné zníženie priemerného systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg) a pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg)v porovnaní s valsartanom 160 mg (8,7/8,8 mmHg).

Rozdiel v TK redukcii medzi dávkami 160/25 mg a 160/12,5 mg bol štatisticky významný. Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (68%) a 160/12,5 mg (62%) v porovnaní s valsartanom 160 mg (49%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, plánovanej štúdii sa porovnávali rôzne dávky kombinácií valsartanu/hydrochlorotiazidu na jednotlivé komponenty, sa zaznamenal signifikantne vyšší priemerný systolický/diastolický TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) v porovnaní s placebom 1,9/4,1 mmHg) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorotiazid 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartan 160 mg (12,1/9,4 mmHg).

Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (81%) a valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (76%) v porovnaní s placebom (29%) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (41%), hydrochlorotiazid 25 mg (54%) a valsartan 160 mg (59%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaní valsartanom 320 mg, sa pozorovalo signifikantné zníženie priemerného systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (15,4/10,4 mmHg) a valsartan/hydrochlorotiazid 320/12,5 mg (13,6/9,7 mmHg) v porovnaní s valsartanom 320 mg (6,1/5,8 mmHg).

Rozdiel v redukcii systolického TK medzi dávkami 320/25 mg a 320/12,5 mg bol taktiež štatisticky významný. Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (75%) a 320/12,5 mg (69%) v porovnaní s valsartanom 320 mg (53%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, plánovanej štúdii sa porovnávali rôzne dávky kombinácií valsartanu/hydrochlorotiazidu na jednotlivé komponenty, sa zaznamenal signifikantne vyšší priemerný systolický/diastolický TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 320/12,5 mg (21,7/15,0 mmHg) a 320/25 mg (24,7/16,6 mmHg) v porovnaní s placebom 7,0/5,9 mmHg) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (11,/9,0 mmHg), hydrochlorotiazid 25 mg (14,5/10,8 mmHg) a valsartan 320 mg (13,1/11,3 mmHg).

Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (81%) a 320/12,5 mg (83%) v porovnaní s placebom (45%) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (60%), hydrochlorotiazid 25 mg (66%) a valsartan 320 mg (69%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, aktívne kontrolovanej štúdii s pacientmi, ktorí neboli adekvátne kontrolovaný valsartanom 320 mg, sa pozorovalo signifikantné zníženie priemerného systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (15,4/10,4 mmHg) a pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 320/12,5 mg (13,6/9,7 mmHg)v porovnaní s valsartanom 320 mg (6,1/5,8 mmHg).

Rozdiel v TK redukcii medzi dávkami 320/25 mg a 320/12,5 mg bol taktiež štatisticky významný. Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (75%) a 320/12,5 mg (69%) v porovnaní s valsartanom 320 mg (53%).


V dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, plánovanej štúdii sa porovnávali rôzne dávky kombinácií valsartanu/hydrochlorotiazidu na jednotlivé komponenty, sa zaznamenal signifikantne vyšší priemerný systolický/diastolický TK pri kombinácii valsartan/hydrochlorotiazid 320/12,5 mg (21,7/15,0 mmHg) a 320/25 mg (24,7/16,6 mmHg) v porovnaní s placebom 7,0/5,96 mmHg) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (11,1/9,0 mmHg), hydrochlorotiazid 25 mg (14,5/108 mmHg) a valsartan 320 mg (13,7/11,3 mmHg).

Navyše, signifikantne vyššie percento pacientov odpovedalo (diastolický TK <90 mmHg alebo redukcia ≥10 mmHg) s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid 320/25 mg (85%) a valsartan/hydrochlorotiazid 320/12,5 mg (83%) v porovnaní s placebom (45%) a individuálnymi monoterapiami, t.j., hydrochlorotiazid 12,5 mg (60%), hydrochlorotiazid 25 mg (66%) a valsartan 320 mg (69%).


Zníženie hladiny draslíka v sére v závislosti na veľkosti dávky sa prejavilo v kontrolovaných klinických štúdiách s valsartanom + hydrochlorotiazidom. Zníženie hladiny draslíka v sére sa prejavilo častejšie u pacientov, ktorým bola podávaná dávka 25 mg hydrochlorotiazidu ako u tých, ktorým bola podávaná dávka 12,5 mg hydrochlorotiazidu. V kontrolovaných klinických štúdiách s kombináciou valsartan/hydrochlorotiazid bol účinok hydrochlorotiazidu na znižovanie hladiny draslíka zoslabený draslík šetriacim účinkom valsartanu.


V súčasnosti nie sú známe prospešné účinky valsartanu v kombinácii s hydrochlorotiazidom na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu.

Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Valsartan

Valsartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II (Ang II). Pôsobí selektívne na podtyp receptora AT1, ktorý zodpovedá za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny angiotenzínu II po blokáde receptorov AT1 valsartanom môžu stimulovať neblokované receptory AT2, čo zjavne vyvažuje účinok na receptory AT1. Valsartan nemá žiadnu čiastočnú agonistickú účinnosť na receptore AT1 a má mnohonásobne (asi 20 000-krát) väčšiu afinitu k receptoru AT1 ako k receptoru AT2. Nie je známe, či valsartan viaže alebo blokuje iné hormonálne receptory alebo iónové kanály dôležité na kardiovaskulárnu reguláciu.


Valsartan neinhibuje ACE, známy tiež ako kinináza II, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II a rozkladá bradykinín. Nepredpokladá sa potenciácia nežiaducich účinkov súvisiacich s bradykinínom. V klinických skúšaniach, keď sa valsartan porovnával s inhibítorom ACE, sa suchý kašeľ vyskytoval významne (P 0,05) zriedkavejšie u pacientov liečených valsartanom ako u tých, ktorí sa liečili inhibítorom ACE (2,6% oproti 7,9%). V klinickom skúšaní s pacientmi s anamnézou suchého kašľa počas liečby inhibítormi ACE malo kašeľ 19,5% zúčastnených osôb liečených valsartanom a 19,0% liečených tiazidovým diuretikom v porovnaní so 68,5% liečených inhibítorom ACE (P0,05).

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou spôsobuje pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. U väčšiny pacientov nastupuje antihypertenzný účinok po podaní jednorazovej perorálnej dávky v priebehu 2 hodín a maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne v priebehu 4‑6 hodín. Antihypertenzný účinok pretrváva 24 hodín po podaní dávky. Počas opakovaného podávania sa maximálne zníženie krvného tlaku pri akejkoľvek dávke zvyčajne dosiahne v priebehu 2‑4 týždňov a zostáva zachované počas dlhodobej liečby. Pri podávaní v kombinácii s hydrochlorotiazidom sa dosiahne významné aditívne zníženie krvného tlaku.


Náhle vysadenie valsartanu nebolo spojené s nárazovou hypertenziou, ani ďalšími nežiaducimi klinickými udalosťami.

U pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 a mikroalbuminúriou sa preukázalo, že valsartan znižoval vylučovanie albumínu močom.Štúdia MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) hodnotila znižovanie vylučovania albumínu močom (UAE) valsartanom (80–160 mg/raz denne) oproti amlodipínu (5–10 mg/raz denne) u 332 pacientov s diabetom typu 2 (priemerný vek:58 rokov; 265 mužov) s mikroalbuminúriou (valsartan:58 µg/min; amlodipín:55,4 µg/min), normálnym alebo vysokým krvným tlakom a zachovanou funkciou obličiek (kreatinín v krvi <120 µmol/l).Po 24 týždňoch sa UAE znížilo (p<0,001) o 42% (–24,2 µg/min; 95% CI:–40,4 až –19,1) pri valsartane a asi o 3% (–1,7 µg/min; 95% CI:–5,6 až 14,9) pri amlodipíne, napriek podobnej miere zníženia krvného tlaku v oboch skupinách. Ďalšia štúdia skúmala účinnosť valsartanu pri znížení UAE u 391 pacientov s hypertenziou (BP = 150/88 mmHg), s diabetom typu 2, albuminúriou (priemer = 102 µg/min; 20–700 µg/min) a zachovanou funkciou obličiek (priemerný kreatinín v sére = 80 µmol/l).Pacienti boli randomizovaní na jednu z 3 dávok valsartanu (160, 320 a 640 mg/raz denne) a liečení 30 týždňov.Cieľomštúdie bolo stanovenie optimálnej dávky valsartanu na zníženie UAE u pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2.Po 30 týždňoch bola percentuálna zmena UAE oproti východiskovej hodnote významne znížená o 36% pri 160 mg valsartanu (95% CI:22 až 47 %), a o 44% pri 320 mg valsartanu (95% CI:31 až 54%).Záverom štúdie bolo, že 160–320 mg valsartanu u pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 vyvolalo klinicky významné zníženie UAE.


Hydrochlorotiazid

Miestom účinku tiazidových diuretík je predovšetkým renálny distálny stočený kanálik. Zistilo sa, že v kôre obličiek sa nachádza receptor s vysokou afinitou, ktorý je primárnym väzbovým miestom pre účinok tiazidových diuretík a pre inhibíciu transportu NaCl v distálnom stočenom kanáliku. Spôsob účinku tiazidov spočíva v inhibícii symportéra Na+Cl-, pravdepodobne kompetíciou o väzbové miesto Cl-, čo vedie k ovplyvneniu mechanizmov reabsorpcie elektrolytov: a to priamo zvýšením vylučovania sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách a nepriamo znížením objemu plazmy diuretickým účinkom, následkom čoho je zvýšenie aktivity renínu v plazme, zvýšenie sekrécie aldosterónu, zvýšenie vylučovania draslíka obličkami a zníženie hladín draslíka v sére. Funkčné prepojenie medzi renínom a aldosterónom je sprostredkované angiotenzínom II, a preto je pri súbežnom podávaní valsartanu zníženie hladín draslíka v sére menej výrazné ako pri podávaní hydrochlorotiazidu v monoterapii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Valsartan/hydrochlorotiazid

Systémová dostupnosť hydrochlorotiazidu sa zníži asi o 30% pri súčasnom podaní s valsartanom. Kinetika valsartanu nie je výrazne ovplyvnená súčasným podaním hydrochlorotiazidu. Táto pozorovaná interakcia nemá vplyv na kombinované použitie valsartanu a hydrochlorotiazidu, pretože kontrolované klinické skúšania dokázali jednoznačný antihypertenzný účinok, a to väčší ako pri monoterapii alebo pri placebe.


Valsartan

Absorpcia

Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa maximálne koncentrácie valsartanu v plazme dosahujú za 2–4 hodiny. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu (meranú ako AUC) valsartanu asi o 40% a maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) asi o 50%, hoci asi 8 hodín po podaní sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré ho užili s jedlom a nalačno. Toto zníženie AUC však nesprevádza klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a valsartan sa preto môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Distribúcia

Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo naznačuje, že valsartan sa do tkanív významne nedistribuuje. Vysoký podiel valsartanu sa viaže na bielkoviny séra (94–97%), predovšetkým na sérový albumin.


Biotransformácia

Valsartan vo veľkej miere nepodlieha biotransformácii, keďže asi len 20% dávky sa nájde ako metabolity. V plazme sa identifikoval hydroxymetabolit v nízkych koncentráciách (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit nie je farmakologicky aktívny.


Eliminácia

Valsartan preukazuje multiexponenciálnu kinetiku rozkladu (t½α <1 h a t½ß okolo 9 h). Valsartan sa eliminuje predovšetkým biliárnou exkréciou stolicou (asi 83% dávky) a renálne močom (asi 13% dávky), hlavne ako nezmenený liek. Po intravenóznom podaní je plazmatický klírens valsartanu asi 2 l/hod a obličkový klírens je 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.


Hydrochlorotiazid

Absorpcia

Absorpcia hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je rýchla (tmax asi 2 hod). V rozsahu terapeutických dávok je zvyšovanie priemernej AUC lineárne a úmerné dávke.

Vplyv jedla na absorpciu hydrochlorotiazidu, ak vôbec existuje, má len malý klinický význam. Absolútna biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je 70 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem je 4‑8 l/kg.

Cirkulujúci hydrochlorotiazid sa viaže na sérové bielkoviny (40‑70 %), najmä na sérový albumín.

Hydrochlorotiazid sa taktiež kumuluje v erytrocytoch, a to približne 3-násobne viac ako v plazme.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme. V terminálnej eliminačnej fáze sa hydrochlorotiazid z plazmy vylučuje s eliminačným polčasom v priemere za 6 až 15 hodín. Po opakovanom podávaní hydrochlorotiazidu sa kinetika nemení a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne. Viac ako 95 % absorbovanej dávky sa vylúči ako nezmenená látka močom.

Renálny klírens pozostáva z pasívnej filtrácie a aktívnej sekrécie do renálneho tubulu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U niektorých starších jedincov sa pozorovala o niečo vyššia systémová expozícia valsartanu ako u mladých jedincov; nepreukázalo sa však, že toto zistenie je klinicky významné. Obmedzené údaje svedčia o tom, že systémový klírens hydrochlorotiazidu je u starších zdravých aj hypertenzných jedincov nižší ako u mladších zdravých dobrovoľníkov.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) 30‑70 ml/min nie je potrebná úprava odporúčanej dávky Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka.


Nie sú k dispozícii údaje o použití Valsartan/hydrochlorotiazidu Krka u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR <30 ml/min) a u dialyzovaných pacientov. Valsartan sa vo vysokej miere viaže na plazmatické bielkoviny a z organizmu sa nedá odstrániť dialýzou, zatiaľ čo odstránenie hydrochlorotiazidu možno dosiahnuť dialýzou.


Pri poškodenej funkcii obličiek sú priemerné hodnoty maximálnej plazmatickej koncentrácie a AUC hydrochlorotiazidu zvýšené a rýchlosť exkrécie močom znížená. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozoroval 3-násobný nárast AUC hydrochlorotiazidu. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozoroval 8-násobný nárast AUC hydrochlorotiazidu. Hydrochlorotiazid je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Porucha funkcie pečene

Vo farmakokinetickej štúdii u pacientov s ľahkou (n=6) až stredne ťažkou (n=5) poruchou funkcie pečene bola expozícia valsartanu približne dvojnásobne vyššia ako u zdravých dobrovoľníkov (pozri časti 4.2 a 4.4).

Nie sú k dispozícii údaje o použití valsartanu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). Ťažká porucha funkcie pečene signifikantne neovplyvňuje farmakokinetiku hydrochlorotiazidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Potenciálna toxicita kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní bola skúmaná u potkanov a kosmáčov (opíc) v štúdiách trvajúcich až šesť mesiacov. Nezistili sa žiadne nálezy, ktoré by vylúčili použitie terapeutických dávok u ľudí.


Zmeny zistené po používaní kombinácie v štúdiách chronickej toxicity boli s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené valsartanom. Cieľovým orgánom toxicity boli obličky, pričom reakcia bola výraznejšia u kosmáčov ako u potkanov. Používanie kombinácie viedlo k poškodeniu obličiek (nefropatia s bazofíliou tubulov, zvýšenie plazmatických hladín močoviny, zvýšenie plazmatických hladín kreatinínu a sérových hladín draslíka, zvýšenie objemu moču a množstva elektrolytov v moči, a to u potkanov od dávky 30 mg/kg/deň valsartanu + 9 mg/kg/deň hydrochlorotiazidu a u kosmáčov od dávky 10 + 3 mg/kg/deň), pravdepodobne v dôsledku zmenenej renálnej hemodynamiky. Tieto dávky u potkanov predstavujú 0,9 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 3,5 násobok hydrochlorotiazidu odporučenej dávky pre ľudí na mg/m2. Tieto dávky predstavujú u kosmáčov 0,3 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 1,2 násobok maximálne odporučenej dávky hydrochlorotiazidu na mg/m2. (výpočet predpokladá dávku valsartanu 320 mg/deň v kombinácii s dávkou hydrochlorotiazidu 25 mg/deň pre pacientov s hmotnosťou 60 kg).


Vysoké dávky kombinácie valsartan a hydrochlorotiazid spôsobili poklesy ukazovateľov červených krviniek (počet červených krviniek, hemoglobín, hematokrit, od 100 + 31 mg/kg/deň u potkanov a 30 + 9 mg/kg/deň u kosmáčov). Tieto dávky u potkanov predstavujú 3 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 12 násobok hydrochlorotiazidu odporučenej dávky pre ľudí na mg/m2. Tieto dávky predstavujú u kosmáčov 0,9 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 3,5 násobok maximálne odporučenej dávky hydrochlorotiazidu na mg/m2. (Výpočet predpokladá dávku valsartanu 320 mg/deň v kombinácii s dávkou hydrochlorotiazidu 25 mg/deň pre pacientov s hmotnosťou 60 kg).


U kosmáčov sa zistilo poškodenie žalúdočnej sliznice (od dávky 30 + 9 mg/kg/deň). Podávanie kombinácie spôsobilo v obličkách aj hyperpláziu aferentných arteriol (u potkanov po dávke 600 + 188 mg/kg/deň a u kosmáčov od dávky 30 + 9 mg/kg/deň). Tieto dávky predstavujú u kosmáčov 0,9 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 3,5 násobok maximálnej odporučenej dávky hydrochlorotiazidu na mg/m2. Tieto dávky u potkanov predstavujú 18 násobok maximálnej odporučenej dávky valsartanu pre ľudí a 73 násobok hydrochlorotiazidu odporučenej dávky pre ľudí na mg/m2.


Vyššie uvedené účinky sú zrejme dôsledkom farmakologických účinkov vysokých dávok valsartanu (blokáda inhibičných účinkov angiotenzínu II na uvoľňovanie renínu a stimulácia buniek, ktoré produkujú renín) a vyskytujú sa aj pri používaní ACE inhibítorov. Tieto zistenia zrejme nie sú významné pre používanie terapeutických dávok valsartanu u ľudí.


Nevykonali sa skúšania kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu zamerané na mutagenitu, klastogenitu alebo karcinogenitu, pretože medzi týmito dvoma látkami sa nepreukázala interakcia. Tieto skúšania sa však vykonali jednotlivo s valsartanom a hydrochlorotiazidom a nepreukázali mutagénne, klastogénne alebo karcinogénne účinky.


Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg). Podobné výsledky boli pozorované po použití kombinácie valsartan/hydrochlorotiazid u potkanov a králikov. U potkanov a králikov sa v embryonálno-fetálnej štúdii po použití kombinácie valsartanu/hydrochlorotiazidu nezaznamenala žiadna teratogenicita, avšak sa pozorovala fetotoxicita spojená s maternálnou toxicitou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Sodná soľ kroskarmelózy

Povidón K-25

Koloidný oxid kremičitý


Filmový obal

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol

Červený oxid železitý (E172) iba v 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/12.5 mg tabletách.

Žltý oxid železitý (E172) – iba v 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/25 mg tabletách.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Blister (PVC/PE/PVDC-fólia, Al-fólia): 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Blister (PVC/PE/PVDC-fólia, Al-fólia): 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg filmom obalené tablety

Blister (PVC/PE/PVDC-fólia, Al-fólia): 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Blister (PVC/PE/PVDC-fólia, Al-fólia): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1, 280x1 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety

Blister (PVC/PE/PVDC-fólia, Al-fólia): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1, 280x1 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d.,

Novo mesto, Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 80 mg/12,5 mg filmom obalené tablety: 58/0700/11-S

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety: 58/0701/11-S

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 160 mg/25 mg filmom obalené tablety: 58/0702/11-S

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety: 58/0703/11-S

Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety: 58/0704/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.11.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


19Valsartan/hydrochlorotiazid Krka 320 mg/25 mg filmom obalené tablety