+ ipil.sk

Vancomycin FarmaPlus 1000 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Vancomycin FarmaPlusFarmaPlus 500 mg

Vancomycin FarmaPlus FarmaPlus 1000 mg

prášok na infúzny koncentrát

vankomycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

 1. Čo je Vancomycin FarmaPlus a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vancomycin FarmaPlus

 3. Ako používať Vancomycin FarmaPlus

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Vancomycin FarmaPlus

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vancomycin FarmaPlus a na čo sa používa


Tento liek obsahuje liečivo vankomycín, čo je antibiotikum.

Vancomycin FarmaPlus sa používa na liečbu závažných bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami odolnými voči ostatným antibiotikám a u pacientov alergických na betalaktámové antibiotiká, napr. penicilín:

 • zápal vnútornej srdcovej blany,

 • infekcie kostí,

 • zápal pľúc,

 • otrav krvi,

 • infekcia mäkkých tkanív.


Vankomycín sa môže použiť aj pred chirurgickým zákrokom, aby sa predišlo možným infekciám.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vancomycin FarmaPlus


Nepoužívajte Vancomycin FarmaPlus

 • ak ste alergický na vankomycín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Vancomycin FarmaPlus, ak:

 • máte alebo ste mali akútne zlyhanie obličiek, alebo ak máte poruchu funkcie obličiek,

 • máte poruchu sluchu alebo ste v minulosti mali stratu sluchu,

 • užívate aj lieky, ktoré môžu poškodiť uši (napr. aminoglykozidové antibiotiká),

 • ste v minulosti mali alergickú reakciu na liek teikoplanín, pretože v takom prípade sa zvyšuje riziko, že budete alergický aj na Vancomycin FarmaPlus,

 • tmáte závažnu pretrvávajúcu hnačku počas alebo po liečbe Vancomycinom FarmaPlus. V takom prípade ihneď kontaktujte svojho lekára. Bez konzultácie s lekárom neužívajte žiadne lieky proti hnačke.


Iné lieky a Vancomycin FarmaPlus

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali alebo možno budete užívať ešte iné lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Lieky, ktoré sú potenciálne škodlivé pre obličky a sluch: Ak užívate súbežne vankomycín a ďalšie lieky, ktoré môžu poškodzovať obličky a funkciu sluchu (napr. aminoglykozidové antibiotiká), tento vedľajší účinok môže byť zosilnený. V takých prípadoch je nevyhnuté starostlivo a pravidelne sledovať funkciu obličiek a kontrolovať sluch.

 • Anestetiká: Použitie anestetík zvyšuje riziko určitých vedľajších účinkov vankomycínu ako napr. zníženie krvného tlaku, sčervenanie kože, žihľavka a svrbenie.

 • Svalové relaxanciá: Ak súbežne dostávate svalové relaxanciá (napr. sukcinylcholín), ich účinok môže byť zvýšený alebo predĺžený.


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vankomycín prestupuje cez placentu a pre plod existuje riziko toxicity pre uši a obličky. Preto, ak ste tehotná, váš lekár vám podá vankomycín len vtedy, ak je to zjavne nevyhnutné a po starostlivom zvážení prínosov a rizík.

Vankomycín prechádza do materského mlieka. Keďže tento liek môže mať vplyv na dieťa, používať počas dojčenia sa má len vtedy, ak ostatné antibiotiká zlyhali. Porozprávajte sa s lekárom o možnosti prerušenia dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vancomycin FarmaPlus nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Vancomycin FarmaPlus


Spôsob podania:

Vancomycin FarmaPlus vždy podáva zdravotnícky pracovník. Bude sa podávať ako infúzia (do žily). Váš lekár vás oboznámi s nevyhnutnou dĺžkou a frekvenciou podávania Vancomycinu FarmaPlus.


Dávkovanie:

 • Pacienti s normálnou funkciou obličiek, dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Odporúčaná dávka je 500 mg každých 6 hodín alebo 1 g každých 12 hodín.

 • Ako prevencia proti bakteriálnym infekciám pred chirurgickým zákrokom
  Dospelým sa podáva 1000 mg pred chirurgickým zákrokom a v závislosti od trvania a typu chirurgického zákroku sa dávka 1000 mg vankomycínu môže podať aj 12 hodín po chirurgickom zákroku.


 • Deti (vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov)

Zvyčajná denná dávka je 40 mg/kg telesnej hmotnosti, zväčša rozdelená do 4 samostatných dávok, t.j. 10 mg/kg telesnej hmotnosti podávaných každých 6 hodín.


 • Dojčatá a novorodenci vo veku do 1 mesiaca

U malých dojčiat a novorodencov môžu byť dávky nižšie.

0-7 dní: Začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti a udržiavacie dávky sú 10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

7-30 dní: Začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti a udržiavacie dávky sú 10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín.


 • Predčasne narodené deti a starší pacienti

Dávkovanie musí byť upravené u predčasne narodených detí, pretože ich obličky ešte nie sú plne funkčné.

U starších osôb je potrebné dávku vankomycínu upraviť, keďže sa funkcia obličiek s vekom prirodzene znižuje. To si môže vyžadovať sledovanie hladín vankomycínu v krvi.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od závažnosti infekcie ako aj od zmeny klinického a bakteriologického stavu.


Ak sa zabudne podať Vancomycin FarmaPlus

Nesmie sa podať dvojitá dávka, aby sa nahradila vynechaná dávka. Vynechaná dávka sa pred nasledujúcou pravidelnou dávkou môže podať iba v prípade, že je časový interval medzi podaniami ešte stále dostatočne dlhý.


Ak sa liečba Vancomycinom FarmaPlus preruší alebo predčasne ukončí

Nízke dávkovanie, nepravidelné podávanie a predčasné ukončenie liečby môže zhoršiť výsledok liečby alebo viesť k relapsu (opätovnému návratru ochorenia), ktorého liečba je náročnejšia. Dodržiavajte, prosím, pokyny vášho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Vancomycin FarmaPlus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšími vedľajšími účinkamisú bolesť, opuch a zápal žíl v mieste infúzie a pseudo-alergické reakcie, keď sa intravenózna infúzia Vancomycinu FarmaPlus podáva príliš rýchlo.


Časté vedľajšie účinky, môžu postihovať až 1 osobu z 10:

Pokles krvného tlaku, dýchavičnosť (dyspnoea), chrčanie (stridor), akútna vyrážka (exantém), zápal sliznice, svrbenie (pruritus), žihľavka (urtikária), zníženie funkcie obličiek, ktoré sa prejaví predovšetkým zvýšením hladiny kreatinínu a urey v krvi, zápal žíl (flebitída), sčervenanie hornej časti tela (syndróm „červeného krku – red neck“ alebo „červeného človeka – red man“), bolesť a spazmy hrudníka a svalov chrbta.


Menej časté vedľajšie účinky, môžu postihovať až 1 osobu zo 100:

Prechodné alebo trvalé poškodenie sluchu.


Zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať až 1 osobu z 1 000:

Zástava srdca, pokles alebo zvýšenie počtu určitých krvných buniek, zvonenie v ušiach (tinnitus), závraty alebo pocity, že sa okolie „točí“ (vertigo), nevoľnosť (nauzea), kožné ochorenie s pľuzgiermi (bulózna dermatóza), zápal obličiek (intersticiálna nefritída) a/alebo akútne zlyhávanie obličiek, reakcia precitlivenosti (anafylaktoidná) s príznakmi ako horúčka a triaška po lieku.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať až 1 osobu z 10 000:

Závažné kožné reakcie so život ohrozujúcimi všeobecnými symptómami (napr. exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza alebo Lyelov syndróm), zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou (vaskulitída), bakteriálny zápal čriev (pseudomembranózna kolitída).


Neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť

Reakcie na liek, ktoré spôsobujú vyrážku, horúčku, zápal vnútorných orgánov, krvné abnormality a systémové ochorenia (DRESS) a nekróza obličkového tkaniva.


V priebehu rýchlej intravenóznej infúzie alebo krátko po nej sa môžu vyskytnúť závažné anafylaktoidné reakcie. Reakcie odznejú po zastavení infúzie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Vancomycin FarmaPlus


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Tento liek nepoužívajte, ak si v infúznom roztoku všimnete pevné častice alebo zafarbenie.


Infúzny koncentrát sa má uchovávať pri teplote 2-8°C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vancomycin FarmaPlus obsahuje


Liečivo je vankomycín hydrochlorid.

Jedna injekčná liekovka obsahuje vankomycíniumchlorid zodpovedajúci 500 mg vankomycínu (ekvivalentné nie menej ako 525 000 IU).

Jedna injekčná liekovka obsahuje vankomycíniumchlorid zodpovedajúci 1 000 mg vankomycínu (ekvivalentné nie menej ako 1 050 000 IU).


Ďalšie zložky sú hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková na úpravu pH.


Ako vyzerá Vancomycin FarmaPlus a obsah balenia


Tento liek má vzhľad bieleho až takmer bieleho prášku na infúzny koncentrát.

Vancomycin FarmaPlus je dostupný v balení po jednej sklenenej injekčnej liekovke a gumovou zátkou a odklápacím viečkom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


Výrobca:

Agila Specialties Polska

10 Daniszewska St,

03-230 Warsaw

Poľsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:

Rakúsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg

Belgicko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie


Dánsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning


Fínsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos


Francúzsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion


Nemecko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung


Grécko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή


Írsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg powder for concentrate for solution for infusion


Taliansko


Vancomicina FarmaPlus


Lotyšsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai


Litva

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui


Nórsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning


Poľsko

Vancomycin FarmaPlus

Portugalsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg pó para concentrado para solução para perfusão


Rumunsko

Vancomicina FarmaPlus 500 mg/1000 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila


Slovensko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg, prášok na infúzny koncentrát


Slovinsko

Vankomicin FarmaPlus 500 mg/1000 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje


Španielsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg Polvo para concentrado para solucion para perfusion

Švédsko

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Spojené kráľovstvo

Vancomycin FarmaPlus 500 mg/1000 mg Powder for concentrate for solution for infusion
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Vancomycin FarmaPlus možno riediť v sterilnej vode, v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo v roztoku glukózy 50 mg/ml. Roztoky Vancomycinu FarmaPlus nie sú kompatibilné s roztokmi betalaktámových antibiotík. Pravdepodobnosť vzniku zrazenín sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa koncentráciami vankomycínu. Intravenózne kanyly a katétre sa medzi podaním Vancomycinu FarmaPlus a týmito antibiotikami musia prepláchnuť fyziologickým roztokom, aby sa predišlo vzniku zrazenín. Roztoky vankomycínu sa musia riediť na koncentráciu 5 mg/ml alebo nižšiu.


Vankomycín FarmaPlus nie je schválený na podanie ako intravitreálna injekcia. Po intravitreálnej injekcii vankomycínu a ceftazidímu za použitia samostatných striekačiek a ihiel na liečbu endoftalmitídy sa pozorovala precipitácia. Precipitát v sklovci sa rozpustí úplne, ale pomaly v priebehu 2 mesiacov, počas ktorých sa zlepšuje aj zraková ostrosť.


Prášok musí byť rekonštituovaný a výsledný koncentrát sa musí pred použitím ďalej zriediť.


Príprava infúzneho koncentrátu

Rozpustite obsah 500 mg injekčnej liekovky vankomycínu v 10 ml sterilnej vody.

Rozpustite obsah 1000 mg injekčnej liekovky vankomycínu v 20 ml sterilnej vody.


1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 50 mg vankomycínu.

pH=2,5 – 4,5.


Aby sa predišlo precipitácii vankomycín hydrochloridu v roztoku z dôvodu nízkeho pH, všetky intravenózne kanyly a katétre sa musia prepláchnuť fyziologickým roztokom.


Vzhľad infúzneho koncentrátu

Číry bezfarebný roztok bez častíc.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 5.


Príprava infúzneho roztoku

Vancomycin FarmaPlus možno riediť v sterilnej vode, v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo v roztoku glukózy 50 mg/ml.


Injekčná liekovka obsahujúca 500 mg vankomycínu:

Zrieďte 10 ml infúzneho koncentrátu v 90 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo roztoku glukózy 50 mg/ml a podávajte vo forme intravenóznej infúzie. Infúzny roztok obsahuje 5 mg vankomycínu/ml.


Injekčná liekovka obsahujúca 1 000 mg vankomycínu:

Zrieďte 20 ml infúzneho koncentrátu v 180 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo roztoku glukózy 50 mg/ml a podávajte vo forme intravenóznej infúzie. Infúzny roztok obsahuje 5 mg vankomycínu/ml.


Vzhľad infúzneho roztoku

Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia. Použiť sa má len číry roztok bez prítomnosti častíc.


Koncentrácia vankomycínu v infúznom roztoku nemá presiahnuť 5 mg/ml.

Požadovaná dávka sa má podávať pomalou intravenóznou infúziou s rýchlosťou maximálne 10 mg/min, po dobu aspoň 60 minút alebo aj dlhšie.


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 5.


Likvidácia

Injekčné liekovky sú určené len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek sa musí zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Inkompatibility

Roztoky Vancomycinu FarmaPlus nie sú kompatibilné s roztokmi penicilínov alebo cefalosporínov (betalaktámové antibiotiká). Pravdepodobnosť vzniku zrazenín sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa koncentráciami vankomycínu. Intravenózne kanyly a katétre sa medzi podaním Vancomycinu FarmaPlus a týmito antibiotikami musia prepláchnuť fyziologickým roztokom, aby sa predišlo vzniku zrazenín. Roztoky vankomycínu sa musia riediť na koncentráciu 5 mg/ml alebo nižšiu.


Stabilita

Čas použiteľnosti pre rekonštituovaný infúzny koncentrát:

Chemická a fyzikálna stabilita lieku po nariedení bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2º ‑ 8ºC.


Čas použiteľnosti pre pripravený infúzny roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita lieku po nariedení bola preukázaná po dobu 12 hodín pri teplote 25ºC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po zriedení. Ak sa nepoužije ihneď, za celkový čas uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a tento čas nemá byť normálne dlhší ako 24 hodín pri teplote 2-8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Spôsob podania


Alergický šok (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie) sa môžu vyskytnúť počas a okamžite po rýchlej infúzii Vancomycinu FarmaPlus.

Rýchle podanie (t.j. počas niekoľkých minút) môže spôsobiť závažnú hypotenziu (vrátane šoku a zriedkavo zástavy srdca), reakcie podobné histamínovým a makulopapulárnu alebo erytematóznu vyrážku („syndróm červeného človeka – red man syndrome“ alebo „syndróm červeného krku – red neck syndrome“). V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií (napr.anafylaktickej reakcie)sa liečba vankomycínom musí hneďukončiť a začaťso zvyčajnými núdzovými opatreniami.
U pacientov, u ktorých je nutné obmedzenie tekutín, sa môže použiť až koncentrácia 10 mg/ml. Pri takejto koncentrácii je však už vyššie riziko vzniku komplikácií spojených s infúziou.
Rýchlosť infúzie nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 10 mg/min.


Súbežné použitie Vancomycinu FarmaPlus a anestetík zvyšuje riziko sčervenania hornej časti tela a alergického šoku. Aby sa znížilo riziko takejto reakcie, Vancomycin FarmaPlus sa má podávať po dobu 60 minút pred anestetikom.

8


Vancomycin FarmaPlus 1000 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKu


1 NÁZOV LIEKU


Vancomycin FarmaPlus 500 mg,

Vancomycin FarmaPlus 1000 mg

prášok na infúzny koncentrát


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje vankomycíniumchlorid zodpovedajúci 500 mg vankomycínu (ekvivalentné nie menej ako 525 000 IU).

Po rozriedení s 10 ml vody na injekcie výsledný infúzny koncentrát obsahuje 50 mg/ml vankomycínu.


Jedna injekčná liekovka obsahuje vankomycíniumchlorid zodpovedajúci 1 000 mg vankomycínu (ekvivalentné nie menej ako 1 050 000 IU)


Po zriedení s 20 ml vody na injekcie výsledný infúzny koncentrát obsahuje 50 mg/ml vankomycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny koncentrát.


Biely až takmer biely prášok.


Rekonštituovaný infúzny koncentrát má pH 2,5 – 4,5.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Závažné infekcie vyvolané gram-pozitívnymi baktériami citlivými na vankomycín, ktoré nemožno liečiť alebo ktoré neodpovedajú na liečbu alebo sú rezistentné voči iným antibiotikám, ako sú penicilíny a cefalosporíny.

 • endokarditída,

 • infekcie kostí (osteitída, osteomyelitída),

 • infekcie dolných dýchacích ciest (pneumónia/nozokomiálna pneumónia (NP) spôsobená baktériami)

 • infekcie mäkkých tkanív.


Liečba pacientov s bakteriémiou, ktorá súvisí alebo je podozrenie, že súvisí s ktoroukoľvek vyššie uvedenou infekciou.


Endokarditída zapríčinená enterokokmi Streptococcus viridans alebo S. bovis sa má liečiť pomocou kombinácie vankomycínu a aminoglykozidu.


Vankomycín sa môže používať ako perioperatívna profylaxia proti bakteriálnej endokarditíde u pacientov s vysokým rizikom vzniku bakteriálnej endokarditídy, ktorí podstupujú rozsiahly chirurgický zákrok (napr. operácie srdca a ciev a pod.) a nemôžu dostať iné vhodné beta-laktámové antibiotikum.


Do úvahy sa majú vziať oficiálne postupy pre vhodné použitie antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka má byť upravená individuálne podľa hmotnosti, veku a funkcie obličiek.


Pacienti s normálnou funkciou obličiek, dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Zvyčajná intravenózna dávka je 500 mg každých 6 hodín alebo 1 g každých 12 hodín. Pri osobitných okolnostiach a závažných a život ohrozujúcich infekciách sa na dosiahnutie optimálnej najnižšej koncentrácie môže zvážiť dávka 15-20 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8-12 hodín (pozri odsek Monitorovanie koncentrácií vankomycínu v sére v tejto časti, a časť 5.1).


Pri bakteriálnej endokarditíde je všeobecne akceptovateľný dávkovací režim 1 000 mg vankomycínu intravenózne každých 12 hodín počas 4 týždňov samostatne alebo v kombinácii s inými antibiotikami (gentamycín s rifampicínom, gentamycín, streptomycín).

Endokarditída spôsobená enterokokmi sa lieči po dobu 6 týždňov pomocou vankomycínu v kombinácii s aminoglykozidom. Je potrebné postupovať v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.


Perioperatívna profylaxia proti bakteriálnej endokarditíde:
Dospelým sa podáva 1000 mg vankomycínu intravenózne pred chirurgickým zákrokom (pred začiatkom anestézie) a v závislosti od trvania a typu chirurgického zákroku sa 12 hodín po chirurgickom zákroku môže podať i.v. dávka 1000 mg vankomycínu.


Starší pacienti:

V dôsledku prirodzene zníženej rýchlosti glomerulárnej filtrácie zapríčinenej vyšším vekom môže dôjsť k zvýšenej koncentrácii vankomycínu v sére, ak dávkovanie nie je prispôsobené (pozri tabuľku nižšie v prípade poruchy funkcie obličiek).


Deti a dospievajúci

Deti (vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov):

Zvyčajná intravenózna denná dávka je 40 mg/kg telesnej hmotnosti, zväčša rozdelená do 4 samostatných dávok, t.j. 10 mg/kg telesnej hmotnosti, podávaných každých 6 hodín. Dávku možno zvýšiť na 60 mg/kg telesnej hmotnosti denne (pozri časť 5.1).


Dojčatá a novorodenci vo veku do 1 mesiaca:

U malých dojčiat a novorodencov môžu byť dávky nižšie. Odporúčaná začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti, a udržiavacia dávka 10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín počas prvého týždňa života a potom každých 8 hodín do konca prvého mesiaca života. Môže byť nutné sledovanie hladiny vankomycínu v sére.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa musí dávka upraviť podľa rýchlosti vylučovania. V takom prípade môže pomôcť vyhodnotenie hladiny vankomycínu v sére, najmä u závažne chorých pacientov s premenlivou funkciou obličiek.


Nasledujúci nomogram môže slúžiť ako pomôcka u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Začiatočná dávka nesmie byť menšia než 15 mg/kg telesnej hmotnosti.


Klírens kreatinínu [ml/min]

Dávka vankomycínu [mg/24 hodín]

> 100

2000-1500

100-70

1500-1000

70-30

1000-500

20

300

10

150


Pacienti s anúriou

Začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti na dosiahnutie terapeutickej koncentrácie. Udržiavacia dávka je asi 1,9 mg/kg/24 hodín. Pre zjednodušenie režimu môžu dospelí pacienti s vážne poškodenou funkciou obličiek namiesto denných dávok dostávať udržiavaciu dávku 250 – 1000 mg v intervale niekoľkých dní.


Dávkovanie v prípade hemodialýzy

U pacientov s anúriou a tiež u tých, ktorí pravidelne podstupujú hemodialýzu, je tiež možné nasledovné dávkovanie: saturačná dávka 1000 mg, udržiavacia dávka 1000 mg každých 7 – 10 dní.

Ak sa pri hemodialýze používajú polysulfónové membrány („vysokoprietoková dialýza“), biologický polčas vankomycínu sa skráti. U pacientov s pravidelnou hemodialýzou môže byť potrebná vyššia udržiavacia dávka.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Neexistuje dôkaz o tom, že u pacientov s insuficienciou pečene sa musí dávka znížiť.


Monitorovanie koncentrácií vankomycínu v sére:

Koncentrácia vankomycínu v sére sa má monitorovať počas druhého dňa liečby bezprostredne pred podaním nasledujúcej dávky a jednu hodinu po infúzii. Terapeutické hladiny vankomycínu v krvi majú byť v rozmedzí 30 až 40 mg/l (maximálne 50 mg/l) jednu hodinu po ukončení infúzie, minimálna hladina (krátko pred podaním nasledujúcej dávky) v rozmedzí 5 až 10 mg/l.


Koncentrácie sa majú zvyčajne sledovať dvakrát alebo trikrát za týždeň.


Spôsob podania

Vankomycín sa má parenterálne podávať iba vo forme pomalej intravenóznej infúzie (nie viac ako 10 mg/min a jednotlivé dávky nižšie než 600 mg – počas minimálne 60 minút), ktorá je dostatočne zriedená (500 mg minimálne v 100 ml a 1000 mg minimálne v 200 ml).

Pacientom, u ktorých sa vyžaduje obmedzenie príjmu tekutín, sa môže podávať roztok 500 mg/50 ml alebo 1000 mg/100 ml. Pri týchto zvýšených koncentráciách môže byť zvýšené riziko nežiaducich účinkov spojených s podaním infúzie.


Informácie o príprave roztoku, pozri časť 6.6.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od závažnosti infekcie ako aj od klinickej a bakteriologickej zmeny stavu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na vankomycín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií (napr. anafylaxia) musí byť liečba vankomycínom okamžite ukončená a má sa začať s vhodnými núdzovými opatreniami (napr. antihistaminiká, kortikosteroidy a v prípade potreby umelé dýchanie).


Pri výskyte akútnej anúrie alebo poškodenia vnútorného ucha sa vankomycín môže používať len pri vitálnych indikáciách.


Rýchle bolusové podanie (t.j. počas niekoľkých minút) môže byť spojené so závažnou hypotenziou (vrátane šoku a zriedkavo zástavy srdca), histamínovými reakciami a makulopapulárnou alebo erytematóznou vyrážkou („syndróm červeného človeka – red man syndrome“ alebo „syndróm červeného krku – red neck syndrome“).


Vankomycín sa má podávať pomalou infúziou v zriedenom roztoku (2,5 až 5,0 g/l) rýchlosťou nie viac ako 10 mg/min a počas minimálne 60 minút, aby sa zabránilo reakciám v dôsledku rýchleho infúzneho podania. Zastavenie infúzie zvyčajne vedie k rýchlemu odzneniu týchto reakcií.

Kvôli riziku vzniku nekrózy sa musí vankomycín podávať len intravenózne. Riziko podráždenia žíl sa minimalizuje podávaním vankomycínu vo forme zriedenej infúzie a obmenou miesta vpichu.

Podávanie vankomycínu intraperitoneálne injekciou počas kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy bolo spojené so syndrómom chemickej peritonitídy.

Vankomycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s alergickými reakciami na teikoplanín, pretože boli hlásené skrížené reakcie z precitlivenosti medzi vankomycínom a teikoplanínom.


Vankomycín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov so zlyhávaním obličiek, pretože možnosť vzniku toxických účinkov je pri stave s dlhodobo vysokými koncentráciami v krvi zvýšená. Dávka sa musí znížiť podľa stupňa poškodenia funkcie obličiek. Riziko toxicity je znateľne vyššie pri vysokej koncentrácii v krvi alebo pri dlhodobej liečbe. Musí sa sledovať hladina vankomycínu v krvi a pravidelne sa musia vykonávať vyšetrenia funkcie obličiek.


Ototoxicita, ktorá môže byť prechodná alebo trvalá (pozri časť 4.8) bola hlásená u pacientov s predchádzajúcou hluchotou, ktorým sa podávali nadmerné intravenózne dávky alebo ktorí boli súbežne liečení inými ototoxickými liečivami, ako sú napríklad aminoglykozidy. Hluchote môže predchádzať tinnitus. Skúsenosti s inými antibiotikami ukazujú, že hluchota môže progredovať aj napriek ukončeniu liečby. Pre zníženie rizika ototoxicity sa majú pravidelne stanovovať hladiny liečiva v krvi a odporúča sa pravidelné vyšetrenie funkcie sluchu.

Vankomycín sa nemá podávať pacientom s predchádzajúcou stratou sluchu. Ak je u týchto pacientov použitý, dávka má byť regulovaná na základe pravidelného stanovovania hladiny lieku v krvi. Starší pacienti sú na poškodenie sluchunáchylnejší.


Bezpečnostné opatrenia

Vankomycín pôsobí veľmi dráždivo na tkanivo a spôsobuje nekrózu v mieste vpichu, ak sa podáva intramuskulárne. U mnohých pacientov, ktorým sa podáva vankomycín, sa môže vyskytnúť bolesť a tromboflebitída, ktoré sú niekedy závažné. Frekvencia a závažnosť tromboflebitídy sa môže minimalizovať pomalým podávaním lieku vo forme zriedeného roztoku (pozri časť 6.6) a pravidelnou obmenou miesta vpichu. Frekvencia nežiaducich účinkov súvisiacich s infúznym podaním (hypotenzia, sčervenanie, erytém, urtikária a pruritus) sa zvyšuje súbežným podaním anestetík. Tento účinok sa môže znížiť infúznym podaním vankomycínu 60 minútovou infúziou, pred navodením anestézie.


Vankomycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s alergickými reakciami na teikoplanín, pretože boli hlásené skrížené reakcie z precitlivenosti medzi vankomycínom a teikoplanínom.


Vplyvom vankomycínu sa môže zvýšiť myokardiálna depresia vyvolaná anestéziou. Počas anestézie musia byť dávky dobre zriedené a podávané pomaly za pozorného sledovania činnosti srdca. Kvôli posturálnej úprave sa zmeny v polohe majú oddialiť dovtedy, kým infúzia nie je ukončená.


U pacientov, ktorí dostávajú vankomycín počas dlhšieho obdobia alebo súbežne s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť neutropéniu alebo agranulocytózu, sa má v pravidelných intervaloch monitorovať počet leukocytov. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva vankomycín, sa majú pravidelne robiť hematologické vyšetrenia, rozbor moču a vyšetrenia činnosti pečene a obličiek.


Starší pacienti sú zvlášť náchylní na poškodenie sluchu, v prípade pacientov starších ako 60 rokov sa majú vykonať série vyšetrení funkcie sluchu. Má sa zabrániť súbežnému alebo následnému použitiu iných neurotoxických liečiv.


Pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami vankomycínu je indikované pravidelné sledovanie hladín vankomycínu v krvi, najmä u pacientov s dysfunkciou obličiek alebo poškodeným sluchovým vnímaním, ako aj pri súbežnom podávaní nefrotoxických resp. ototoxických liečiv (pozri časť 4.2).


Krvný obraz sa musí pravidelne kontrolovať, ak sa vankomycín podáva dlhšie časové obdobie alebo spolu s liekmi, ktoré môžu viesť k neutropénii.


Použitie u detí a dospievajúcich: Vankomycín sa má zvlášť opatrne používať u predčasne narodených detí v dôsledku nedostatočne vyvinutej funkcie obličiek a možného zvýšenia koncentrácie vankomycínu v sére. Koncentrácie vankomycínu v krvi sa preto musia pozorne sledovať. Súbežné podávanie vankomycínu a anestetík bolo spojené s erytémom a sčervenaním u detí ako pri histamínových reakciách (pozri časť 4.5).


Frekvencia nežiaducich účinkov súvisiacich s infúznym podaním (hypotenzia, sčervenanie, erytém, urtikária a pruritus) sa zvyšuje súbežným podaním anestetík (pozri časť 4.5).


V prípade závažnej pretrvávajúcej hnačky treba zvážiť možnosť výskytu pseudomembranóznej enterokolitídy, ktorá môže byť život ohrozujúca (pozri časť 4.8). Nesmú sa podať lieky proti hnačke.


Dlhodobé používanie vankomycínu môže mať za následok nadmerný rast necitlivých organizmov. Je nevyhnutné starostlivé sledovanie pacienta. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, treba urobiť vhodné opatrenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné potenciálne nefrotoxické alebo ototoxické liečivá

Súbežné alebo následné podávanie vankomycínu s inými potenciálne otoxickými alebo nefrotoxickými liečivami môže ototoxicitu alebo nefrotoxicitu zvýšiť. Najmä v prípade súbežného podávania aminoglykozidu je potrebné starostlivé sledovanie pacienta. V týchto prípadoch sa musí maximálna dávka vankomycínu obmedziť na 500 mg každých 8 hodín.


Anestetiká

Bolo hlásené, že výskyt potenciálnych vedľajších účinkov (ako hypotenzia, sčervenanie kože, erytém, urtikária a pruritus) sa zvyšuje pri súbežnom podávaní vankomycínu s anestetikami. Aby sa predišlo vedľajším účinkom, vankomycín sa má podávať aspoň 60 minút pred navodením anestézie.


Svalové relaxanciá

Ak sa vankomycín hydrochlorid podáva počas chirurgického zákroku alebo ihneď po ňom, účinok súbežne podávaných myorelaxancií (napr. sukcinylcholín), ako napr. nervovosvalová blokáda, môže byť zvýšený alebo predĺžený.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú dostupné dostatočné dáta o použití vankomycínu počas gravidity u ľudí. Reprodukčné toxikologické štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na obdobie gravidity ani na vývoj embrya či plodu (pozri časť 5.3).

Avšak vankomycín prestupuje cez placentu a potenciálne riziko embryonálnej a neonatálnej ototoxicity a nefrotoxicity nemožno vylúčiť. Preto sa má vankomycín podávať počas gravidity len v prípade, keď je to zjavne potrebné a po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.


Laktácia:

Vankomycín sa vylučuje do ľudského materského mlieka, a preto sa má počas obdobia laktácie používať len vtedy, ak liečba inými antibiotikami zlyhala. Kvôli možným nežiaducim účinkom na dojča (poruchy intestinálnej flóry s hnačkou, kolonizácia hubami podobnými kvasinkám a možná senzibilizácia) sa má vankomycín podávať dojčiacim matkám s opatrnosťou. Po zvážení dôležitosti tohto lieku pre dojčiacu matku treba zvážiť rozhodnutie o prerušení dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vankomycín FarmaPlus 500 mg/1 g nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia nežiaducich účinkov je uvedená podľa nasledovnej tabuľky:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť)


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú flebitída a pseudoalergické reakcie spôsobené rýchlym intravenóznym podaním vankomycínu.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: agranulocytóza, neutropénia, trombocytopénia, eozinofília


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: anafylaktoidné reakcie, reakcie z precitlivenosti.

Neznáme: DRESS (lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi).


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté:prechodné alebo trvalé poškodenie sluchu.

Zriedkavé: tinnitus, závrat.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé:zástava srdcovej činnosti.


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia, tromboflebitída.

Veľmi zriedkavé: vaskulitída.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: dyspnoe, chrčanie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: nauzea.

Veľmi zriedkavé: pseudomembranózna enterokolitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: exantém a zápal sliznice, pruritus, urtikária.

Zriedkavé: bulózna dermatitída indukovaná IgA.

Veľmi zriedkavé: závažné kožné reakcie so život ohrozujúcimi celkovými príznakmi (napr. exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm alebo AGEP (akútna generalizovaná exantematózna pustulóza).


Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté: insuficiencia obličiek primárne manifestovaná zvýšením koncentrácií kreatinínu alebo urey v sére.

Zriedkavé: intresticiálna nefritída a/alebo akútne zlyhávanie obličiek.

Neznáme: akútna tubulárna nekróza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: flebitída, sčervenanie hornej časti tela a tváre (syndróm „červeného krku“ alebo „červeného človeka“), bolesť a spazmy hrudníka a svalov chrbta.

Zriedkavé: horúčka zapríčinená liekom a triaška.


4.9 Predávkovanie


Bola hlásená toxicita v dôsledku predávkovania. 500 mg i.v. u dieťaťa vo veku 2 rokov viedlo k letálnej intoxikácii. Podanie celkovo 56 g dospelému počas 10 dní viedlo k insuficiencii obličiek. Pri niektorých vysoko rizikových stavoch (napr. v prípade závažného poškodenia obličiek) sa môžu objaviť vysoké hladiny v sére, oto- a nefrotoxicita.

Opatrenia v prípade predávkovania

 • Špecifické antidotum nie je známe.

 • Vyžaduje sa symptomatická liečba za súčasného udržiavania funkcie obličiek.

 • Vankomycín sa slabo odstraňuje hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Na zníženie koncentrácií vankomycínu v sére bola použitá hemofiltrácia alebo hemoperfúzia pomocou polysulfónových živíc.


5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie; glykopeptidové antibiotiká ATC kód: J01XA01.


Spôsob účinku:

Vankomycín je tricyklické glykopeptidové antibiotikum, ktoré inhibuje syntézu bunkovej steny citlivých baktérií tým, že sa viaže s vysokou afinitou na D-alanyl-D-alanínový koniec jednotiek prekurzora bunkovej steny. Látka je baktericídna pre deliace sa organizmy.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah:

Vankomycín vykazuje účinok nezávislý na koncentrácii, pričom plocha pod krivkou koncentrácie (AUC), rozdelená minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) cieľového organizmu, je primárnym prediktívnym parametrom účinnosti. Na základe údajov z použitia in vitro, u zvierat a v obmedzenej miere u ľudí, sa stanovil AUC/MIC pomer na 400 ako FK/FD cieľ, aby sa dosiahla klinická účinnosť vankomycínu. Aby sa pri MIC, ktoré sú > 0,5 mg/l, dosiahol tento cieľ, je potrebné dávkovanie v hornej časti rozpätia a vysoké najnižšie koncentrácie (15-20 mg/l) (pozri časť 4.2).


Mechanizmus rezistencie:

Získaná rezistencia na glykopeptidové antibiotiká je založená na získaní rôznych komplexov van-génov a zmenách cieľa D-alanyl-D-alanín na D-alanyl-D-laktát alebo D-alanyl-D-serin, ktorý slabo viaže vankomycín, pretože kritické miesto väzby vodíka chýba. Táto forma rezistencie je zvlášť pozorovaná u Enterococcus feacium.

Znížená citlivosť alebo rezistencie na vankomycín u stafylokokov nie je dobre objasnená. Je potrebných niekoľko genetických prvkov a viacnásobné mutácie.

Bola hlásená skrížená rezistencia na teikoplanín.


Citlivosť:

Vankomycín je aktívny proti gram-pozitívnym baktériám. Gram-negatívne baktérie sú rezistentné.


Hraničné hodnoty MIC rozlišujúce citlivé od rezistentných mikroorganizmov, sú nasledujúce:


Odporúčania EUCAST (Európskeho výboru pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti)


Citlivé

Rezistentné

Staphylococcus spp.

2 mg/l

> 2 mg/l

Enterococcus spp.1

4 mg/l

> 4 mg/l

Streptococcus spp

2 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

2 mg/l

> 2 mg/l

Gram-pozitívne anaeróby

2 mg/l

> 2 mg/l

Nezávislé na druhu2

2 mg/l

> 4 mg/l

1 Hraničná hodnota pre vankomycín, nezávislá na druhu, bola zvýšená na 4 mg/l, aby sa predišlo rozdeleniu distribúcie MIC pre divoké kmene.

2 Hraničné hodnoty nezávislé na druhu boli určené hlavne na základe údajov FK/FD a sú nezávislé na distribúcii MIC konkrétnych druhov. Sú len pre použitie u druhov, u ktorých neboli stanovené hraničné hodnoty závislé na druhu a nie pre tie druhy, kde sa testovanie citlivosti neodporúča.


Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť v závislosti od geografickej polohy a času; pre vybrané druhy pri liečbe závažných infekcií sú obzvlášť potrebné lokálne informácie o rezistencii. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Najčastejšie citlivé druhy

Gram-pozitívne

Enterococcus faecalis.

Staphylococcus aureus

koaguláza-negatívny Staphylococcus

Streptococcus spp.

Streptococcus pneumoniae

Clostridium spp.

Druhy, u ktorých získaná rezistencia môže byť problémom

Enterococcus faecium

Prirodzene rezistentné

Gram-negatívne baktérie

Chlamydia spp.

Mykobaktérie

Mycoplasma spp.

Rickettsia spp.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Priemerné plazmatické koncentrácie po intravenóznej infúzii 1 g vankomycínu počas 60 minút boli približne 63 mg/l ihneď po skončení infúzie, približne 23 mg/l po 2 hodinách a približne 8 mg/l po 11 hodinách od skončenia infúzie.


Ak sa vankomycín podáva počas peritoneálnej dialýzy intraperitoneálnou cestou, približne 60 % dosahuje systémovú cirkuláciu počas 6 hodín. Po intraperitoneálnom podaní 30 mg/kg telesnej hmotnosti sa v sére dosahujú hladiny približne 10 mg/l.


Distribúcia

Po intravenóznom podaní sa vankomycín distribuuje takmer do všetkých tkanív. Preniká do pleurálnej, perikardiálnej, ascitickej a synoviálnej tekutiny ako aj srdcového svalu a srdcových chlopní v podobných koncentráciách, aké dosahuje v krvnej plazme. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave sa udáva ako 0,43 (až do 0,9) l/kg. Ak meningy nie sú postihnuté zápalom, vankomycín prestupuje do mozgovomiechového moku len v malom množstve.


Vankomycín je viazaný na plazmatické bielkoviny z 55 %.


Eliminácia

Vankomycín sa metabolizuje len v malom rozsahu. Po parenterálnom podaní sa vylučuje takmer úplne vo forme mikrobiálne účinného liečiva (približne 70 – 80 % počas 24 hodín) prostredníctvom glomerulárnej filtrácie v obličkách. Vylučovanie do žlče nie je signifikantné (menej ako 5 % dávky). U dospelých pacientov s fyziologickou funkciou obličiek je polčas v sére približne 4 – 6 hodín, u detí 2,2 – 3 hodiny. Pri poruche funkcie obličiek môže byť eliminácia predĺžená (až do 7,5 dní). Klírens vankomycínu z plazmy približne zodpovedá rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Celkový systémový a renálny klírens vankomycínu môže byť znížený u starších pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Sú dostupné iba obmedzené údaje o mutagénnych účinkoch a tie nenaznačujú žiadne riziká. Dlhodobé štúdie na zvieratách týkajúce sa karcinogénneho potenciálu nie sú k dispozícii. V štúdiách zameraných na teratogenitu, v ktorých boli potkanom a králikom podávané dávky približne rovnaké ako dávky u ľudí vypočítané na základe telesného povrchu (mg/m2), neboli pozorované žiadne priame alebo nepriame teratogénne účinky. Štúdie na zvieratách týkajúce sa používania počas perinatálneho/postnatálneho obdobia a týkajúce sa účinkov na fertilitu nie sú dostupné.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hydroxid sodný (na úpravu pH),

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).


6.2 Inkompatibility


Vancomycin FarmaPlus má nízku hodnotu pH. V prípade zmiešania s inými látkami to môže spôsobiť chemickú alebo fyzikálnu nestabilitu. Preto pred použitím sa má každý parenterálny roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť precipitátov alebo zafarbenia.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Kombinovaná liečba

V prípade kombinovanej liečby vankomycínom s ďalším antibiotíkom/chemoterapeutikom sa prípravky majú podávať oddelene.


Preukázalo sa, že zmes roztokov vankomycínu a betalaktámových antibiotík je fyzikálne inkompatibilná. Pravdepodobnosť vzniku zrazenín sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa koncentráciami vankomycínu. Pred podaním týchto antibiotík sa odporúča riadne prepláchnuť intravenózne hadičky. Tiež sa odporúča roztoky vankomycínu nariediť na 5 mg/ml alebo menej.

Vankomycín FarmaPlus nie je schválený na podanie ako intravitreálna injekcia. Po intravitreálnej injekcii vankomycínu a ceftazidímu za použitia samostatných striekačiek a ihiel pri liečbe endoftalmitídy sa pozorovala precipitácia. Precipitát v sklovci sa rozpustí úplne, ale pomaly v priebehu 2 mesiacov, počas ktorých sa zlepšuje aj zraková ostrosť.


6.3 Čas použiteľnosti


Prášok:2 roky


Rekonštituovaný infúzny koncentrát:Chemická a fyzikálna stabilita lieku po nariedení bola preukázaná po dobu 24 hodín pri teplote 2º ‑ 8ºC.


Pripravený infúzny roztok:Chemická a fyzikálna stabilita lieku po nariedení bola preukázaná po dobu 12 hodín pri teplote 25ºC.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po zriedení. Ak sa nepoužije ihneď, za celkový čas uchovávania počas použitia a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a tento čas nemá byť normálne dlhší ako 24 hodín pri teplote 2-8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Prášok: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného a nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená injekčná liekovka (typu 1) s gumovou zátkou a hliníkovým vyklápacím viečkom.

Balenie s 1 injekčnou liekovkou obsahuje 500 mg alebo 1000 mgprášku liečiva.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Prášok musí byť rekonštituovaný a výsledný koncentrát sa musí pred použitím ďalej zriediť.


Príprava infúzneho koncentrátu

Rozpustite obsah 500mg injekčnej liekovky vankomycínu v 10 ml sterilnej vody.

Rozpustite obsah 1000mg injekčnej liekovky vankomycínu v 20 ml sterilnej vody.


1 ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 50 mg vankomycínu.

pH=2,5 – 4,5.


Aby sa predišlo precipitácii vankomycíniumchloridu v roztoku z dôvodu nízkeho pH, všetky intravenózne kanyly a katétre sa musia prepláchnuť fyziologickým roztokom.


Vzhľad infúzneho koncentrátu

Číry bezfarebný roztok bez častíc.

Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


Príprava infúzneho roztoku

Vancomycin FarmaPlus možno riediť v sterilnej vode, v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo v roztoku glukózy 50 mg/ml.


Injekčná liekovka obsahujúca 500 mg vankomycínu:

Aby ste získali roztok na infúziu s koncentráciou 5 mg/ml, zrieďte 10 ml infúzneho koncentrátu s 90 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo roztoku glukózy 50 mg/ml a podajte vo forme intravenóznej infúzie.


Injekčná liekovka obsahujúca 1 000 mg vankomycínu:

Aby ste získali roztok na infúziu s koncentráciou 5 mg/ml, zrieďte 20 ml infúzneho koncentrátu s 180 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml alebo roztoku glukózy 50 mg/ml a podajte vo forme intravenóznej infúzie.


Vzhľad infúzneho roztoku

Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia. Použiť sa má len číry a bezfarebný roztok bez prítomnosti častíc.


Koncentrácia vankomycínu v infúznom roztoku nemá presiahnuť 5 mg/ml.

Požadovaná dávka sa má podávať pomalou intravenóznou infúziou s rýchlosťou maximálne 10 mg/min, po dobu aspoň 60 minút alebo aj dlhšie.


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


Príklad:Dávka 20 mg/kg telesnej hmotnosti pre dieťa (10 kg) si vyžaduje 200 mg vankomycínu, čo je ekvivalent 40 ml infúzneho roztoku.

Rýchlosť infúzie nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 10 mg/min. Pokyny na manipuláciu sú súčasťou balenia.


Likvidácia

Injekčné liekovky sú určené len na jednorazové použitie. Nepoužitý liek sa musí zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Vancomycin FarmaPlus 500 mg: 15/0176/14-S

Vancomycin FarmaPlus 1000 mg: 15/0177/14-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28. mája 2014


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015

11


Vancomycin FarmaPlus 1000 mg