+ ipil.sk

VASOCARDIN 50Príbalový leták
Príloha č.3 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/07697


Písomná informácia pre používateľa


Informácie o použití, čítajte pozorne!

Prečítajte si pozorne celú písomnú informáciu skôr, ako začnete liek užívať.

Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova.

Ak máte prípadne ďalšie otázky, spýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný len Vám, a preto ho nedávajte žiadnej inej osobe. Mohol by jej ublížiť, a to aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.


V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete informácie:

 1. Čo je liek VASOCARDIN® a na čo sa používa?

 2. Čo obsahuje VASOCARDIN® ?

 3. Čomu musíte venovať pozornosť, skôr ako začnete liek VASOCARDIN® užívať?

 4. Ako užívať liek VASOCARDIN® ?

 5. Aké sú možné vedľajšie účinky lieku VASOCARDIN® ?

 6. Uchovávanie lieku VASOCARDIN® .

 7. Ďalšie informácie.


VASOCARDIN ®50

VASOCARDIN ®100

(metoprololi tartras)


tablety


1. Čo je liek VASOCARDIN®a na čo sa používa?

Liek VASOCARDIN obsahuje liečivo metoprolol. Metoprolol patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú selektívne betablokátory (cielene blokujú určité väzobné miesta). Liečba metoprololom znižuje účinok stresových hormónov na tzv. 1-receptory (1 väzobné miesta na bunkách) umiestnených v srdci, cievach, obličkách a mozgu. Dôsledkom je zníženie práce srdcového svalu, zníženie krvného tlaku, úprava srdcového rytmu a zníženie závažnosti a zmenšení počtu záchvatov anginy pectoris.


VASOCARDIN sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku a na zníženie rizika vzniku komplikácií, ktoré môžu vzniknúť následkom vysokého tlaku, ako napr. mozgová porážka, infarkt myokardu, predčasná smrť;

 • na dlhodobú liečbu po infarkte myokardu a na predchádzanie ďalších infarktov;

 • na liečbu anginy pectoris (bolesti pri srdci pod hrudnou kosťou často vystrelujúce do ľavej ruky, vznikajúce v dôsledku porúch prekrvenia srdcového svalu, vyvolaných stresom alebo námahou u pacientov s ochorením koronárnych ciev srdca (Angina pectoris);

 • na liečbu porúch srdcového rytmu (arytmie) u pacientov s poruchou srdca (predovšetkým zrýchlená činnosť predsiení) (Poruchy srdcového rytmu vrátane hlavne supraventrikulárnej

tachykardie);

 • na liečbu porúch srdca u pacientov s nepravidelným pulzom a s búšením srdca, ktorí nemajú ochorenie srdca (Funkčné poruchy srdcovej činnosti s palpitáciami);

 • na predchádzanie záchvatov migrény (Profylaxia migrény).

 • ako doplňujúca liečba pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza).


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


2. Čo obsahuje VASOCARDIN® ?


Obsahuje liečivo: metoprololi tartras (metoprololiumtartarát) 50 mg alebo 100 mg v 1 tablete.


Ďalšie zložky sú: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), cellulosum microcrystallisatum (mikrokryštalická celulóza), silica methylata (metylovaný oxid kremičitý), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), povidonum K 25 (povidón), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), calcii stearas (kalciumstearát)


3. Čomu musíte venovať pozornosť, skôr ako začnete liek VASOCARDIN®užívať?

Nepoužívajte liek VASOCARDIN®pri:

 • precitlivenosti na liečivo metoprolol alebo na iné -blokátory, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku (alebo zložku lieku).

 • atrioventrikulárnej blokáde II. alebo III. stupňa,

 • sinoatriálnom bloku,

 • dekompenzovanom srdcovom zlyhaní,

 • klinicky významnej sínusovej bradykardii (< 50/min),

 • syndróme chorého sínusového uzla,

 • kardiogénnom šoku,

 • ťažkej ischemickej chorobe dolných končatín,

 • hypotenzii (TK systolický pod 100 mm Hg),

 • astme bronchiale a chronickej obštrukčnej bronchopulmonálnej chorobe ťažkého stupňa,

 • neliečenom feochromocytóme,

 • metabolickej acidóze.Metoprolol sa nesmie podávať pacientom so suspektným akútnym infarktom myokardu, ak je srdcová frekvencia < 50/min, PQ interval > 0,24 sekúnd, alebo ak je hodnota systolického tlaku krvi nižšia ako 100 mm Hg.

POZNÁMKA: U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním, ktorí sú optimálne liečení inými liekmi, je možné použiť špeciálny plán titrácie dávok metoprololu.

Ak sa stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnú až v priebehu užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.


 • Zvláštna opatrnosť pri užívaní lieku VASOCARDIN® je potrebná:

Ak sa musíte v priebehu liečby podrobiť operácii alebo stomatologickému výkonu v celkovej anestézii, oznámte svojmu lekárovi, že užívate liek VASOCARDIN.

Užívanie lieku VASOCARDIN®s jedlom a pitím:

VASOCARDIN možno užiť počas jedla alebo nalačno. Tablety sa zapíjajú vodou.

Tehotenstvo:

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

V prípade nevyhnutnosti VASOCARDINsa môže podať ťarchavým a dojčiacim matkám.

Podobne ako všetky iné lieky na zníženie krvného tlaku, aj metoprololmôže viesť k vzniku nežiaducich účinkov u plodu alebo dojčaťa, ako napr. k spomaleniu akcie srdca.

Ak počas užívania lieku VASOCARDIN otehotniete, oznámte to čím skôr vášmu lekárovi.

Dojčenie:

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

V prípade nevyhnutnosti VASOCARDINsa môže podať ťarchavým a dojčiacim matkám.

Podobne ako všetky iné lieky na zníženie krvného tlaku, aj metoprololmôže viesť k vzniku nežiaducich účinkov u plodu alebo dojčaťa, ako napr. k spomaleniu akcie srdca.

Účinok metoprololu na dojča je zanedbateľný, ak matka užíva liek VASOCARDIN v rozsahu normálnych terapeutických dávok.


Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie. Zriedka sa môže objaviť závrať a únava.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku VASOCARDIN®:

Ak vám lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


Vzájomné pôsobenie s inými liekmi:

Účinok lieku VASOCARDINsa môže ovplyvňovať s účinkami iných súbežne podávaných liekov. Pred začiatkom užívania lieku VASOCARDINpretourčite informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo budete užívať, a to tak liekov na lekársky predpis, ako aj liekov voľne predajných. Nezabudnite na očné kvapky a injekcie. Ak vám bude iný lekár predpisovať alebo odporúčať iný liek, informujte ho o tom, že už užívate liek VASOCARDIN.

Liečbu metoprololom môže ovplyvniť súčasné užívanie niektorých liekov na liečbu srdcovocievnych ochorení (blokátory kalciových kanálov, antiarytmiká, blokátory sympatických ganglií, hydralazín), inhibítory monoaminooxidázy, inhalačné anestetiká, niektoré antibakteriálne lieky (rifampicín), lieky proti žalúdkovým vredom (cimetidín), lieky s protizápalovým účinkom (napr. indometacín), iné beta - blokátory (napr. niektoré očné kvapky), ako aj iné látky (alkohol, niektoré hormóny, látky, ktoré indukujú, ako aj inhibujú enzýmy).

Ak užívate súčasne klonidín a metoprolol, a máte prestať užívať klonidín, metoprolol sa má prestať užívať niekoľko dní pred vysadením klonidínu.

Ak Vám iný lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate VASOCARDIN.


4. Ako užívať liek VASOCARDIN®?

Presné dávkovanie vždy určí lekár. Nasledujúce odporučenie sa má preto považovať iba za orientačné. U starších pacientov nie je potrebná úprava odporučeného dávkovania.


Hypertenzia:Odporučené dávkovanie u pacientov s hypertenziou je 100 až 200 mg denne. Celkovú dennú dávku možno podať v jednej dennej dávke ráno alebo v rozdelených dávkach ráno a večer. Ak hypertenzia dobre nereaguje na túto dávku, možno dávku zvýšiť alebo kombinovať liečbu s inými antihypertenzívami. Dlhodobá antihypertenzívna liečba metoprololom, v dávkovaní 100 až 200 mg denne, znižuje riziko mortality, vrátane rizika náhlej kardiovaskulárnej smrti, mozgovej cievnej príhody a koronárnych príhod u pacientov s hypertenziou.

Angina pectoris:Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer. Ak je to potrebné, možno liečbu kombinovať s inými antianginóznymi liekmi.

Srdcové arytmie: Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg v rozdelených dávkach, ráno a večer. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť a/alebo pridať iné antiarytmikum.

Udržiavacia liečba po infarkte myokardu:Dlhodobá perorálna liečba metoprololom v dávke 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer, znižuje riziko smrti (vrátane náhlej smrti) a znižuje riziko reinfarktov (tiež u pacientov s diabetom).

Funkčné srdcové poruchy s palpitáciami:Odporučené dávkovanie je 100 mg raz denne ráno. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť na 200 mg.

Profylaxia migrény:Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer.

Hypertyreóza:Odporučené dávkovanie je 150 až 200 mg denne v 3 až 4 rozdelených dávkach. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť.

Ak máte pocit, že účinok lieku VASOCARDIN® je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak ste užili viac lieku VASOCARDIN®, než ste mali:

Vyššie dávky zvyšujú riziko vzniku nežiaducich účinkov a ak je predávkovanie značné, môžu sa u vás objaviť nasledujúce príznaky otravy: pomalý alebo nepravidelný pulz, dušnosť, opuchy kĺbov, búšenie srdca, závrat, mdloby, bolesť na hrudníku, studená koža, slabý pulz, mentálna zmätenosť, pocit úzkosti, zastavenie srdca, pocit zvierania v dýchacích cestách, čiastočná alebo úplná strata vedomia, nútenie na vracanie, vracanie, zmodranie pier a koncov prstov. Neužívajte preto vyššie dávky lieku ako vám predpísal lekár. Uvedené príznaky sa môžu zhoršiť pri súčasnom požití alkoholických nápojov, užití liekov na zníženie tlaku krvi, chinidínu alebo tabletiek na spanie (barbituráty).

Prvé príznaky predávkovania sa môžu pozorovať po 20-tich minútach až 2 hodinách po užití lieku. Ak spozorujete hocijaký z uvedených príznakov, ihneď sa poraďte so svojím lekárom, lekárnikom alebo navštívte nemocnicu.


Ak ste zabudli užiť liek VASOCARDIN®:

Ak ste zabudli užiť jednu dávku lieku VASOCARDINa ďalšiu dávku by ste mali užiť približne o 12 hodín, užite ihneď “zmeškanú” dávku, alebo jej polovicu. Ak si spomeniete skôr, užite celú dávku, avšak ak je už čoskoro čas vašej budúcej dávky, užite iba polovicu. Potom užite v predpísanom čase vašu budúcu dávku.


Následky prerušenia liečby liekom VASOCARDIN®:

Nikdy neprerušujte užívanie lieku VASOCARDINnáhle. Ak je nutné liečbu prerušiť, malo by sa to vykonávať postupne – ak je možné, v priebehu 10 až 14 dní tak, že dávka, ktorá sa užíva počas posledných najmenej 6 dní, sa má znížiť na 25 mg jedenkrát denne.


5. Aké sú možné vedľajšie účinky lieku VASOCARDIN® ?

Tak ako všetky lieky,VASOCARDIN® môže mať vedľajšie účinky.

Liek VASOCARDINsa obyčajne znáša dobre. Ak vzniknú nežiaduce účinky, bývajú mierne a vymiznú po vysadení lieku. Pozorovali sa nižšie uvedené nežiaduce účinky, často však ich súvislosť s užívaním lieku VASOCARDIN nebola preukázaná. Ak sa u vás vyskytne a pretrváva hocijaký z uvedených príznakov, určite to oznámte vášmu lekárovi.

K častým nežiaducim účinkom patria: únava, spavosť, nespavosť, nútenie na vracanie, bolesť brucha.

Menej často sa vyskytujú nočné mory, závraty, bolesti hlavy, pomalý pulz, dušnosť pri námahe. Zriedkavo sa môže vyskytnúť depresia, poruchy sústredenia, pocity mravčenia, prechodné zhoršenie príznakov srdcového zlyhania, búšenie srdca, poruchy srdcového rytmu, závrat pri zmene polohy tela (veľmi zriedkavo s mdlobami), pocit studených končatín, zúženie priedušiek, hnačka, zápcha, vyrážky,

Žihľavka, svalové kŕče, poruchy sexuálnych funkcií, periférne opuchy, K veľmi zriedkavým nežiaducim účinkom patrí zníženie počtu krvných doštičiek, zvyšovanie telesnej hmotnosti, poruchy pamäti, zmätenosť, halucinácie, nervozita, úzkosť, poruchy chuti, poruchy videnia, suché oči, zápal spojiviek, hučanie v ušiach, poruchy prevodu srdcového vzruchu na EKG, gangréna u pacientov s už existujúcou ťažkou poruchou periférneho prekrvenia, nádcha, sucho v ústach, zápal pečene, citlivosť na svetlo, zhoršenie príznakov psoriázy, zvýšené potenie, vypadávanie vlasov, bolesti kĺbov, zmeny v tzv. pečeňových testoch.

Ak by sa u vás počas užívania lieku VASOCARDINvyskytli hociktoré z týchto reakcií, prípadne ak by ste spozorovali iné nepríjemné alebo neobyčajné reakcie, určite sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

6. Uchovávanie lieku VASOCARDIN®:

Uchovávať v suchu, pri teplote 15 až 25 C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí.

7. Ďalšie informácie:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva a. s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava , Slovenská republika


Veľkosť balenia

VASOCARDIN®50

20 tabliet (2 x 10 tabliet)

50 tabliet (5 x 10 tabliet)


VASOCARDIN®100

blister 20 tabliet (2 x 10 tabliet)

50 tabliet (5 x 10 tabliet)

liekovka 50 tabliet

Čas použiteľnosti:

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 12/2013.Logo Zentiva

6VASOCARDIN 50

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/07697SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

VASOCARDIN 50

VASOCARDIN 100

(metoprololi tartras)


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

metoprololi tartras 50 mg v 1 tablete

metoprololi tartras 100 mg v 1 tablete


3. Lieková forma

tablety


Vzhľad:

VASOCARDIN 50 – biele až slabo krémové, mramorovité ploché tablety s deliacou ryhou

VASOCARDIN 100 – biele až slabo krémové, mramorovité ploché tablety s deliacou ryhou


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie

 • liečba hypertenzie (zníženie krvného tlaku, zníženie rizika kardiovaskulárnej mortality vrátane náhlej smrti, a kardiovaskulárnej morbidity);

 • liečba anginy pectoris;

 • liečba tachyarytmií, najmä supraventrikulárnych tachykardií;

 • udržiavacia liečba po infarkte myokardu;

 • liečba funkčných srdcových porúch s palpitáciami;

 • profylaxia migrény;

 • hypertyreóza.


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

VASOCARDIN možno užiť počas jedla alebo nalačno. Tablety sa zapíjajú vodou.


Hypertenzia

Odporučené dávkovanie u pacientov s hypertenziou je 100 až 200 mg denne. Celkovú dennú dávku možno podať v jednej dennej dávke ráno alebo v rozdelených dávkach ráno a večer. Ak hypertenzia dobre nereaguje na túto dávku, možno dávku zvýšiť alebo kombinovať liečbu s inými antihypertenzívami. Dlhodobá antihypertenzívna liečba metoprololom, v dávkovaní 100 až 200 mg denne, znižuje riziko mortality, vrátane rizika náhlej kardiovaskulárnej smrti, mozgovej cievnej príhody a koronárnych príhod u pacientov s hypertenziou.

Angina pectoris

Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer. Ak je to potrebné, možno liečbu kombinovať s inými antianginóznymi liekmi.

Srdcové arytmie

Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg v rozdelených dávkach, ráno a večer. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť a/alebo pridať iné antiarytmikum.


Udržiavacia liečba po infarkte myokardu

Dlhodobá perorálna liečba metoprololom v dávke 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer, znižuje riziko smrti (vrátane náhlej smrti) a znižuje riziko reinfarktov (tiež u pacientov s diabetom).

Funkčné srdcové poruchy s palpitáciami

Odporučené dávkovanie je 100 mg raz denne ráno. Ak je to potrebné, možno dávku zvýšiť na 200 mg.

Profylaxia migrény

Odporučené dávkovanie je 100 až 200 mg denne v rozdelených dávkach, ráno a večer.

Hypertyreóza

Odporučené dávkovanie je 150 až 200 mg denne v 3 až 4 rozdelených dávkach. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť.

U pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebná úprava odporučeného dávkovania.

U pacientov s hepatálnou insuficienciou nie je zvyčajne potrebné upravovať odporučené dávkovanie. Úprava dávkovania (zníženie dávky metoprololu) je však vhodná u pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie pečene (napr. u pacientov s ťažkou cirhózou pečene a portokaválnou anastomózou).

U starších pacientov nie je potrebná úprava odporučeného dávkovania.

Skúsenosti s podávaním lieku VASOCARDIN deťom sú obmedzené, z tohto dôvodu sa im neodporúča liek podávať.

Maximálna denná dávka lieku VASOCARDIN je 450 mg.


4.3 Kontraindikácie

Vasocardin je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na iné ß-blokátory, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.

Atrioventrikulárna blokáda II. alebo III. stupňa, dekompenzované srdcové zlyhanie, klinicky významná sínusová bradykardia (< 50/min), syndróm chorého sínusového uzla, sinoatriálny blok, kardiogénny šok, ťažká ischemická choroba dolných končatín, hypotenzia (TK systolický pod 100 mm Hg), astma bronchiale a chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba ťažkého stupňa, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza.

Metoprolol sa nesmie podávať pacientom so suspektným akútnym infarktom myokardu, ak je srdcová frekvencia < 50/min, PQ interval > 0,24 sekúnd, alebo ak je hodnota systolického tlaku krvi nižšia ako 100 mm Hg.

POZNÁMKA: U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním, ktorí sú optimálne liečení inými liekmi, je možné použiť špeciálny plán titrácie dávok metoprololu.


4.4 Špeciálne upozornenia

Pacientom, ktorí sú liečení ß-blokátormi, sa nesmú intravenózne podávať inhibítory vápnikového kanála verapamilového typu.

Pri liečbe pacientov s astmou alebo chronickou bronchopulmonálnou obštrukčnou chorobou (v prípadoch, kedy iné vhodné lieky nie sú dobre tolerované alebo sú málo účinné) by mali byť súčasne podávané 2-sympatomimetiká (vo forme tabliet alebo aerosólu). Ak sa začala liečba metoprololom, môže sa ukázať ako potrebné zvýšiť dávku 2-sympatomimetika. Vždy je potrebné podať najnižšiu ešte účinnú dávku metoprololu.

V priebehu liečby metoprololom je riziko ovplyvnenia metabolizmu cukrov alebo maskovanie hypoglykémie nižšie v porovnaní s neselektívnymi betablokátormi.

Pacienti liečení pre srdcové zlyhanie by mali byť liečení pre túto chorobu pred začatím liečby metoprololom i v priebehu tejto liečby.

Veľmi vzácne sa môže zhoršiť už existujúca mierna porucha A-V vedenia a môže viesť až k A-V blokáde vyššieho stupňa. Liek sa môže podať pacientom s A-V blokom prvého stupňa len so zvýšenou opatrnosťou.

Ak sa v priebehu podávania metoprololu vyvíja bradykardia, dávka metoprololu by mala byť znížená a/alebo by mal byť postupne vysadený úplne.

VASOCARDIN môže, v dôsledku svojho antihypertenzívneho účinku, zhoršovať symptómy porúch periférneho prekrvenia.

Pokiaľ sa VASOCARDIN podáva pacientom s feochromocytómom, musí byť podané súčasne alfa-sympatolytikum.

Pred podaním celkovej anestézie, by mal byť lekár - anesteziológ informovaný o tom, že pacient užíva VASOCARDIN. Neodporúča sa prerušovať liečbu počas operácie.

Liečba liekom VASOCARDIN by sa nemala prerušovať náhle. Ak je potrebné liečbu prerušiť a je to možné, postupne ju vysadzujeme v priebehu 10-14 dní, až na 25 mg jedenkrát denne v priebehu posledných 6 dní. V priebehu tohoto obdobia by mali byť zvlášť starostlivo sledovaní pacienti s ischemickou chorobou srdca. Riziko koronárnej príhody, vrátane náhlej smrti, môže byť v priebehu prerušovania liečby betablokátorom zvýšené. Zvýšená opatrnosť je potrebná najmä u pacientov s Prinzmetalovou anginou pectoris.

Anafylaktický šok má, u pacientov liečených betablokátormi, ťažší priebeh.

Pacientom s anamnézou ťažkej alergickej reakcie je možno podávať metoprolol len so zvýšenou opatrnosťou. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná u alergikov liečených vakcínami (desenzibilizačná terapie).

Pacienti s psoriázou alebo depresívnym ochorením v anamnéze by mali byť liečení metoprololom len po starostlivom zvážení pomeru rizika k prospechu liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Zvýšený lekársky dohľad si vyžadujú všetci pacienti, ktorí užívajú súčasne iné lieky s obsahom beta1-sympatolytík (napr. očné kvapky) a ganglioplegík. Súčasné užívanie inhibítorov MAO sa neodporúča pre nebezpečenstvo zosilnenia hypotenzívneho účinku metoprololu, a takisto pre riziko vzniku hypertenznej krízy, ku ktorej môže dôjsť až do 14 dní po vysadení I-MAO.

Betablokátory môžu zvýrazniť "rebound hypertenziu", ku ktorej môže dôjsť po vysadení klonidínu. Pri plánovanom prerušení liečby klonidínom je nevyhnutné vysadiť liečbu betablokátorom niekoľko dní pred očakávaným vysadením klonidínu.

Je treba mať na zreteli negatívne inotropný a negatívne chronotropný účinok metoprololu v prípadoch, kedy sa užíva súčasne s blokátormi kalciového kanála typu verapamilu a diltiazemu a/alebo antiarytmikami. Pacientom, ktorí sú liečení betablokátormi by nemali byť intravenózne podávané lieky s obsahom antagonistov kalcia verapamilového typu. Betablokátory môžu zvyšovať negatívne inotropný a negatívne dromotropný účinok antiarytmík chinidínového typu a amiodarónu. Pri súčasnom užívaní so srdcovými glykozidmi môže dôjsť k prehĺbeniu negatívne chronotropného účinku a k predĺženiu AV prevodu.

Kardiodepresívny účinok metoprololu sa zvyšuje v kombinácii s inhalačnými anestetikami.

Enzýmové induktory a enzýmové inhibítory môžu ovplyvňovať plazmatické koncentrácie metoprololu. Plazmatickú koncentráciu metoprololu znižuje rifampicín a môže sa zvýšiť pri súčasnom podávaní cimetidínu, chinidínu, alkoholu a hydralazínu a ďalej pri súčasnom podávaní so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI), tj. paroxetínom, fluoxetínom a sertralínom.

Súčasná liečba indometacínom a inými inhibítormi prostaglandínsyntetázy môže znižovať účinok betablokátorov.

Pri súčasnom užívaní s ďalšími antihypertenzívami, tricyklickými antidepresívami, barbiturátmi alebo fenotiazínom dochádza k prehĺbeniu hypotenzného účinku.

Súčasné užívanie so sympatomimetikami a xantínmi vedie k vzájomnej inhibícii účinku.

Dávkovanie perorálnych antidiabetík u pacientov užívajúcich betablokátory musí byť niekedy upravené. Užívanie betablokátorov vedie k zosilneniu hypoglykemického účinku.

Bupropion zvyšuje pri súčasnom užívaní plazmatickú hladinu metoprololu, preto sa v tomto prípade odporúča užívať dávky na dolnej hranici odporúčaného dávkovania metoprololu.


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Podobne ako iné lieky, Vasocardin sa nesmie podávať počas ťarchavosti a dojčenia, ak sa to nepovažuje za potrebné. Podobne ako ostatné ß-blokátory môže metoprolol spôsobovať vedľajšie účinky, napr. bradykardiu a hypoglykémiu u plodu, novorodenca alebo dojčeného dieťaťa.

Všeobecne betablokátory znižujú placentárnu perfúziu, čo môže viesť k retardácii intrauterinného rastu. Vzhľadom na možnosť výskytu bradykardie, hypotenzie, hypoglykémie a útlmu dýchania u novorodencov, terapia metoprololom by mala byť ukončená 48-72 hodín pred predpokladaným termínom pôrodu. Pokiaľ toto opatrenie nie je možné, je potrebné starostlivo sledovať novorodenca 48-72 hodín po pôrode.

Na druhej strane, množstvo metoprololu prijaté spolu s materským mliekom sa zdá byť zanedbateľné z hľadiska možného ß-receptory blokujúceho účinku u dojčaťa, ak matka užíva metoprolol v normálnych terapeutických dávkach. Dojčatá je treba starostlivo sledovať z hľadiska možného betablokujúceho efektu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie. Zriedka sa môže objaviť závrat a únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti mierne a väčšinou prechodné.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nažiaduce účinky s uvedením frekvencie výskytu

- veľmi časté (>10%), časté (1-10%), menej časté (0,1-1%), zriedkavé (0,01 – 0,1%), veľmi zriedkavé (<0,01%) zahŕňajúce jednotlivé hlásenia:


MedDRA triedy orgánových systémov

frekvencia

Typ účinku

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

zvyšovanie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy

časté

spavosť, nespavosť

menej časté

nočné mory

zriedkavé

depresia, poruchy sústredenia

veľmi zriedkavé

poruchy pamäti, zmätenosť, halucinácie, nervozita, úzkosť

Poruchy nervového systému

menej časté

točenie hlavy, bolesť hlavy

zriedkavé

parestéza

veľmi zriedkavé

poruchy chuti

Ochorenia oka

veľmi zriedkavé

poruchy videnia, suché oči, zápal spojoviek*

Poruchy ucha a vnútorného ucha

veľmi zriedkavé

hučanie v ušiach

Poruchy srdca

menej časté

bradykardia

zriedkavé

prechodné zhoršenie symptómov srdcového zlyhania, palpitácia, srdcové arytmie

veľmi zriedkavé

poruchy prevodu srdcového vzruchu

Cievne poruchy

zriedkavé

posturálne hypotenzie (veľmi zriedkavo sprevádzané synkopou), Raynaudov syndróm

veľmi zriedkavé

gangréna u pacientov s už existujúcou ťažkou poruchou periférneho prekrvenia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dýchavica pri námahe

zriedkavé

bronchospazmus

veľmi zriedkavé

nádcha


Gastrointestinálne poruchy

časté

nauzea, vracanie, bolesť brucha

zriedkavé

hnačka, zápcha

veľmi zriedkavé

sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva*

zriedkavé

urtikária, vyrážka (vo forme psoriaziformných a dystrofických kožných lézií )

veľmi zriedkavé

fotosenzitivita, zhoršenie psoriázy, zvýšené potenie, alopécia

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

zriedkavé

svalové kŕče

veľmi zriedkavé

artralgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

zriedkavé

impotencia/ sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi časté

únava

zriedkavé

periférny edém

Abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezaradené inde

veľmi zriedkavé

abnormálne funkčné pečeňové testy


*Incidencia nežiaducich účinkov ako sú kožné reakcie alebo podráždenie očí je nízka a vo väčšine prípadov symptómy po ukončení liečby vymiznú.


4.9 Predávkovanie

Príznaky:

Predávkovanie liekom Vasocardin môže viesť k závažnej hypotenzii, sínusovej bradykardii, atrioventrikulárnej blokáde, srdcovému zlyhaniu, kardiogénnemu šoku, zastaveniu činnosti srdca, bronchospazmu, poruche vedomia, kóme, nevoľnosti, vracaniu a cyanóze.

Súčasné požitie alkoholu, antihypertenzív, chinidínu alebo barbiturátov môže zhoršiť stav pacienta.

Prvé prejavy predávkovania sa spozorujú o 20-120 minút po požití lieku.

Liečba:

Vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. V prípade ťažkej hypotenzie, bradykardie alebo prehlbujúceho sa srdcového zlyhania sa má podať ß1-sympatomimetikum (napr. prenaltrenol) intravenózne v 2-5 minútových intervaloch alebo formou kontinuálnej infúzie, kým sa nedostaví želaný účinok. Ak nie je dostupné selektívne ß1-sympatomimetikum, je možné použiť dopamín i.v. alebo atropín sulfát i.v. za účelom blokády n. vagus.

Ak sa uvedenou liečbou nedocieli uspokojivý účinok, je možné podať iné sympatomimetiká ako napr. dobutamín alebo noradrenalín.

Okrem toho sa môže podať glukagón v dávke 1-10 mg. V niektorých prípadoch môže byť vhodné zavedenie kardiostimulátora. Na potlačenie bronchospazmu sa môže podať ß2-sympatomimetikum intravenózne.

Všimnite si, že dávkovania liekov (antidot) potrebné na liečbu predávkovania ß-blokátormi sú oveľa vyššie ako normálne odporučené terapeutické dávkovania. To je z toho dôvodu, že ß-receptory sú obsadené ß-blokátormi.5. Farmakologické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum

ATC kód: C07AB02


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Metoprolol je ß1-selektívny ß-blokátor, t.j. inhibuje ß1-receptory v dávkach podstatne nižších, ako je potrebné na blokádu ß2-receptorov.

Metoprolol má minimálny stabilizujúci účinok na membránu a nevykazuje parciálnu agonistickú aktivitu.

Metoprolol znižuje alebo ruší agonistický účinok katecholamínov (ktoré sa uvoľňujú počas fyzického a psychického stresu) na srdce. Znamená to, že bežné zvýšenie srdcovej frekvencie, srdcového výdaja, kontraktility srdca a tlaku krvi navodené akútnym zvýšením katecholamínov sa zníži pod vplyvom metoprololu. Pri vysokých hladinách endogénnych katecholamínov (adrenalínu), metoprolol narušuje reguláciu tlaku krvi podstatne menej ako neselektívne ß-blokátory.

V prípade potreby je možné podať pacientom s príznakmi obštrukčného ochorenia pľúc Vasocardin v kombinácii s ß2-sympatomimetikom. V tejto kombinácii Vasocardin podaný v terapeutických dávkach ovplyvňuje bronchodilatáciu navodenú ß2-účinkom menej ako neselektívny ß-blokátor.

Vasocardin má v porovnaní s neselektívnymi ß-blokátormi menší vplyv na uvoľnenie inzulínu a metabolizmus cukrov.

Vasocardin menej ovplyvňuje odozvu kardiovaskulárneho systému na hypoglykémiu ako neselektívne ß-blokátory.

V krátkodobých štúdiách sa ukázalo, že metoprolol môže spôsobovať mierne zvýšenie hladín triglyceridov a zníženie hladín voľných mastných kyselín v krvi. Opísali sa prípady mierneho zníženia frakcie lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL), hoci menšieho stupňa ako po podaní neselektívnych ß-blokátorov. V jednej štúdii trvajúcej niekoľko rokov sa však potvrdilo významné zníženie hladín celkového cholesterolu v sére po liečbe metoprololom .

Počas liečby liekom Vasocardin zostáva kvalita života zachovaná alebo sa zlepšuje

Po liečbe metoprololom sa pozorovalo zlepšenie kvality života u pacientov po infarkte myokardu a s idiopatickou dilatačnou kardiomyopatiou.


Vplyv na hypertenziu

Vasocardin znižuje zvýšený tlak krvi v stoji aj v polohe ležmo. Po začatí liečby metoprololom môže dôjsť ku krátkotrvajúcemu (niekoľko hodín) a klinicky nezávažnému vzostupu periférnej cievnej rezistencie. Počas dlhodobej liečby sa môže celková periférna cievna rezistencia znížiť v dôsledku ústupu hypertrofie v arteriálnom odporovom riečisku. Okrem toho sa zistilo, že dlhodobá antihypertenzná liečba metoprololom znižuje hypertrofiu ľavej komory a zlepšuje jej diastolickú funkciu a plnenie.

U mužov s miernou až stredne závažnou hypertenziou sa zistilo, že metoprolol znižuje riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie najmä v dôsledku zníženia rizika náhleho kardiovaskulárneho úmrtia a riziko fatálneho a nefatálneho infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody.

Vplyv na anginu pectoris

U pacientov s anginou pectoris sa zistilo, že metoprolol znižuje frekvenciu, trvanie a závažnosť atakov anginy pectoris a epizód bezpríznakovej ischémie a zvyšuje fyzickú výkonnosť pacienta.

Vplyv na srdcový rytrmus

Vasocardin je vhodným liekom na úpravy porúch srdcového rytmu u pacientov so supraventrikulárnou tachykardiou, predsieňovou fibriláciou a komorovými extrasystolami.

Vplyv na infarkt myokardu

U pacientov so suponovaným alebo potvrdeným infarktom myokardu metoprolol znižuje mortalitu najmä následkom zníženia rizika náhleho úmrtia. Predpokladá sa, že tento účinok je dôsledkom prevencie komorovej fibrilácie. Antifibrilačný účinok metoprololu je pravdepodobne sprostredkovaný duálnym mechanizmom: vagovým účinkom ktorý priaznivo ovplyvňuje elektrickú stabilitu srdca a priamym účinkom na srdce, ktorý priaznivo ovplyvňuje srdcovú kontraktilitu a frekvenciu a tlak krvi. Zníženie mortality sa taktiež pozorovalo u vysoko rizikových pacientov s preexistujúcim kardiovaskulárnym ochorením a u pacientov s diabetes mellitus.

Okrem toho sa dokázalo, že metoprolol znižuje riziko nefatálneho reinfarktu myokardu.

Vplyv na srdcové ochorenia s palpitáciami

Vasocardin je vhodným prípravkom na liečbu funkčných ochorení srdca s palpitáciami.

Vplyv na migrénu

Vasocardin je vhodným prípravkom na profylaktickú liečbu migrény.

Účinok pri hypertyreóze:

Metoprolol znižuje klinickú manifestáciu hypertyreózy a teda môže byť podávaný ako doplnkový liek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia a distribúcia

Vasocardin sa úplne vstrebáva po perorálnom podaní. V rozsahu terapeutických dávok je plazmatická koncentrácia metoprololu lineárne závislá na podanej dávke.Maximálne plazmatické koncentrácie (cmax) sa dosahujú asi 1,5 až 2 hodiny po podaní (tmax). Hoci plazmatické koncentrácie vykazujú značné interindividuálne rozdiely, je individuálna reprodukovatelnosť dobrá.V dôsledku významného first-pass efektu pri prechode pečeňou je systémová biologická dostupnosť metoprololu po podaní jednorazovej perorálnej dávky približne 50%. Po opakovanom podaní sa zvyšuje až na 70%. Podanie počas jedla môže zvyšovať biologickú dostupnosť metoprololu o 30 až 40%.Väzba metoprololu na plazmatické bielkoviny je nízka (približne 5-10%).

Priemerný polčas eliminácie metoprololu je 3,5 hodiny (pozri časť Metabolizmus a eliminácia).


Metabolizmus a eliminácia

V pečeni prebieha oxidatívny metabolizmus metoprololu. Objavili sa tri hlavné metabolity metoprololu, pričom žiadny z nich nemá klinický významný ß-blokujúci účinok.

Vo všeobecnosti platí, že viac ako 95% z podanej perorálnej dávky sa zachytí v moči. Približne 5% (v ojedinelých prípadoch až 30%) z podanej dávky sa vylúči do moča v nezmenenej forme. Priemerný polčas eliminácie metoprololu je 3,5 hodiny (extrémne hodnoty: 1-9 hodín). Hodnota celkového clearance je približne 1 l/min.

Pokiaľ ide o farmakokinetiku metoprololu, nezistili sa žiadne rozdiely medzi staršími a mladšími pacientmi. Systémová biologická dostupnosť a eliminácia metoprololu sa nemení u pacientov so zníženou funkciou obličiek, avšak vylučovanie metabolitov je znížené. U pacientov s hodnotou glomerulárnej filtrácie < 5 ml/min sa pozorovala významná akumulácia metabolitov, ktorá však nezvýrazňuje ß-blokujúci účinok metoprololu.

Vzhľadom na nízku väzbu metoprololu na plazmatické bielkoviny je farmakokinetika metoprololu minimálne ovplyvnená dysfunkciou pečene. Na druhej strane, u pacientov s ťažkou cirhózou pečene alebo portokaválnou anastomózou sa biologická dostupnosť metoprololu môže zvýšiť a hodnota celkového clearance sa môže znížiť. U pacientov s portokaválnou anastomózou je hodnota celkového clearance približne 0,3 l/min a plocha pod krivkou (AUC) môže dosiahnuť až 6-násobok hodnôt u zdravých osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V tomto smere sa nezistili žiadne významné nálezy.


6. Farmaceutické vlastnosti


6. 1 Zoznam pomocných látok

lactosummonohydricum, maydis amylum , cellulosum microcrystallisatum, silicia methylata, silica colloidalis anhydrica, povidonum K 25, carboxymethylamylum natricum, calcii stearas


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti

VASOCARDIN®50 : 3 roky

VASOCARDIN®100 : 3 roky


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

V suchu, pri teplote 15 až 25 C, chrániť pred svetlom.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu


VASOCARDIN 50

blister (PVC fólia, hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka

Veľkosť balenia:

20 tabliet (2 x 10 tabliet)

50 tabliet (5 x 10 tabliet)


VASOCARDIN 100

a/ blister (PVC fólia, hliníková fólia s tlačou), papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa

b/ sklenená liekovka (DZL 3), PE uzáver, etiketa, papierová, skladačka, písomná informácia pre používateľa

c/ in bulk – PE vrece, plechová krabica, etiketa

Veľkosť balenia :

a/ 20 tabliet ( 2 x 10 tabliet )

50 tabliet (5 x 10 tabliet)

b/ 50 tabliet

c/ 13,5 kg = 27 000 tabliet


6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné čísla

VASOCARDIN 50 41/0025/90-S

VASOCARDIN 100 41/0378/12-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 28.12.1990

Dátum posledného predĺženia registrácie: 9.3.2006


10. Dátum poslednej revízie textu

December 2013VASOCARDIN 50