+ ipil.sk

Vasocardin SR 200Príbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmeme ev.č.: 2013/07697

Písomná informácia pre používateľov

Informácia o použití, čítajte pozorne!


VASOCARDIN SR 200

(metoprololi tartras)

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


Zloženie lieku

Liečivo:metoprololi tartras (metoprololiumtartarát) 200 mg v 1 tablete

Pomocné látky: glyceroli dibehenas (glyceryl dibehenát), calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého), povidonum 25 (povidón), silica colloidalis anhydrica (koloidný bezvodý oxid kremičitý), stearylis natrii fumaras (sodná soľ stearylfumarátu), gossypii oleum hydrogenatum (hydrogénovaný bavlníkový olej)


Farmakoterapeutická skupina

antihypertenzívum, beta-blokátor


Charakteristika

VASOCARDIN SR 200 obsahuje účinnú látku metoprolol, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných selektívne betablokátory (cielene blokuje určité väzbové miesta). Liečba metoprololom znižuje účinok stresových hormónov na tzv. beta 1-receptory (beta 1 väzbové miesta na bunkách) umiestnené v srdci, cievach, obličkách a mozgu. Dôsledkom je spomalenie práce srdcového svalu, zníženie krvného tlaku, úprava srdcového rytmu a zníženie závažnosti a počtu záchvatov anginy pectoris. Predĺžené uvoľňovanie účinnej látky z tabliet umožňuje dosiahnuť rovnomerný účinok počas 24 hodín pri užívaní 1-krát denne.


Indikácie

Liek sa užíva na liečbu vysokého krvného tlaku, na predchádzanie záchvatov anginy pectoris (bolesť pri srdci pod hrudnou kosťou), na liečbu niektorých foriem nepravidelnej činnosti srdca, na liečbu zvýšenej činnosti štítnej žľazy, na predchádzanie záchvatov migrény a po prekonanom srdcovom infarkte.

Liek je určený pre dospelých.


Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok, pri niektorých poruchách vedenia srdcového vzruchu, pri ťažkom srdcovom zlyhaní, pri výrazne nízkej srdcovej frekvencii, pri nízkom krvnom tlaku. Liek sa nesmie užívať pri náhlom závažnom zhoršení srdcového zlyhania a pri vnútrožilovom podávaní liekov na zvýšenie stiahnuteľnosti srdcového svalu, pri závažných poruchách vedenia srdcového vzruchu (predsieňovo-komorový blok II. a III. stupňa, tzv. syndróm chorého sínusu), pri výrazne nízkej pulzovej frekvencii (menej ako 50 pulzov/min) a pri neliečenom nádore nadobličiek (feochromocytóm).

Deťom sa liek neodporúča podávať.

Pacienti s cukrovkou, prieduškovou astmou, poruchou prekrvenia dolných končatín, tehotné a dojčiace ženy môžu liek užívať len vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov s cukrovkou.

Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom ošetrujúceho lekára.


Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša. Ak vzniknú nežiaduce účinky, bývajú mierne a po vysadení lieku zmiznú. Najčastejšie sa môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach, hnačka), únava, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy, závraty pri zmene polohy tela, pomalý pulz. Zriedkavo sa vyskytuje nespavosť, depresie, svrbenie, kožné vyrážky, svalové kŕče, poruchy zraku, nízky krvný tlak, dýchavičnosť a iné poruchy srdcového rytmu.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


Interakcie

Účinky VASOCARDINu a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

Pri súčasnom užívaní liekov na liečbu žalúdočných vredov (cimetidín) a látok znižujúcich krvný tlak sa môže účinok VASOCARDINu zvyšovať. Pri súčasnom užití alkoholu dochádza k zvýšenej hladine alkoholu v krvi a k predĺženiu jeho účinku.

Ak užívate súčasne klonidín aj metoprolol a máte prestať užívať klonidín, metoprolol neužívajte už niekoľko dní pred vysadením klonidínu.

Ak užívate perorálne antidiabetiká (lieky na zníženie hladiny cukru v krvi), možno upraviť dávkovanie.

Liečbu metoprololom môže ďalej ovplyvniť súčasné užívanie liekov na liečbu srdcovocievnych ochorení (blokátory kalciových kanálov, ako napr. verapamil, antiarytmiká, blokátory sympatických ganglií, hydralazín), inhibítory monoaminooxidázy, inhalačné anestetiká, niektoré antibakteriálne lieky (rifampicín), lieky s protizápalovým účinkom (indometacín), iné beta-blokátory (niektoré očné kvapky), ako aj iné látky (niektoré hormóny, látky, ktoré indukujú alebo inhibujú enzýmy).


Dávkovanie a spôsob podávania

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár. Nasledujúce odporúčania preto treba považovať za orientačné.

Liečba vysokého tlaku krvi (hypertenzie):odporúčané dávkovanie pacientom s miernou až stredne ťažkou hypertenziou je 2-krát denne 50 mg metoprololu (t. j. 2 tablety VASOCARDINu 25). Ak je vaša reakcia na túto dávku nedostatočná, môže váš lekár zvýšiť dávku na 100 až 200 mg denne (t. j. pol až 1 tableta VASOCARDINu SR 200 1-krát denne). Dlhodobá liečba metoprololom v dennej dávke 100 až 200 mg znižuje riziko komplikácií hypertenzie, ako je mozgová mŕtvica, srdcový infarkt a náhla smrť.

Angina pectoris: zvyčajne sa užíva 100 až 200 mg metoprololu denne (t. j. pol až 1 tableta VASOCARDINu SR 2001-krát denne)

Udržiavacia liečba po prekonanom srdcovom infarkte:v rámci udržiavacej liečby po srdcovom infarkte sa odporúča 200 mg denne (t. j. 1 tableta VASOCARDINu SR 200 1-krát denne). Dlhodobá liečba touto dávkou metoprololu denne znižuje riziko smrti a nového srdcového infarktu.

Liečba porúch srdcového rytmu: odporúčané dávkovanie je 100 až 200 mg denne (t. j. 1 tableta VASOCARDINu SR 200 1-krát denne).

Funkčné srdcové poruchy s búšením srdca:odporúčané dávkovanie je 100 mg denne (t. j. pol tablety VASOCARDINu SR 2001-krát denne). Ak je to potrebné, môže lekár dávku zvýšiť na 200 mg denne (t. j. 1 tableta VASOCARDINu SR 200 1-krát denne).

Prevencia migrény: zvyčajne sa užíva 100 až 200 mg denne (t. j. pol až 1 tableta VASOCARDINu SR 200 1-krát denne).

Liečba zvýšenej činnosti štítnej žľazy:zvyčajne sa užíva 100 mg denne (t. j. pol tablety VASOCARDINu SR 200 1-krát denne).

Spôsob podávania

Liek užite najlepšie ráno počas jedla, v rovnakom čase, zapite vodou. Tablety alebo ich polovičky prehĺtajte zásadne celé (nerozhrýzajte, nedrvte). Ak zabudnete užiť pravidelnú dávku, užite ju ihneď ako si spomeniete. Ak zabudnete užiť dávku do 12 hodín, vynechajte ju a pokračujte podľa predpísaného dávkovacieho režimu.


Upozornenie

Liek môže najmä na začiatku liečby pri únave a závratoch nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluhu strojov a prácu vo výškach). Preto by ste mali túto činnosť vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára. Nikdy neužívajte viac tabliet ako vám predpísal lekár. Vyššie dávky zvyšujú riziko nežiaducich účinkov a pri značnom predávkovaní môže dôjsť k otrave.

Predávkovanie

Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť tieto príznaky otravy: pomalý alebo nepravidelný pulz, dušnosť, opuchy kĺbov, búšenie srdca, závraty, bolesť na hrudníku, studená koža, slabý pulz, mentálna zmätenosť, pocit úzkosti, zastavenie činnosti srdca, pocit zvierania v dýchacích cestách, čiastočná alebo úplná strata vedomia, nútenie na vracanie, vracanie, zmodranie pier a koncov prstov. Uvedené príznaky sa môžu zhoršiť pri súčasnom užití alkoholu, liekov na zníženie tlaku krvi, chinidínu alebo liekov na spanie (barbituráty). Neužívajte preto vyššie dávky, ako vám predpísal lekár. Prvé príznaky predávkovania sa môžu pozorovať po 20 minútach až 2 hodinách po užití lieku.

Užívanie VASOCARDINu SR 200 nikdy neprerušujte náhle. Ak je potrebné liečbu prerušiť, vždy znižujte dávku postupne podľa rady lekára v priebehu aspoň 14 dní až na 12,5 mg denne (polovička tablety VASOCARDIN 25), posledné 4 dni pred vysadením liečby. Ak počas liečby navštívite zubného lekára alebo sa podrobíte operácii informujte lekára, že užívate VASOCARDIN SR 200.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa ihneď poraďte s lekárom.


Varovanie Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie 30 tabliet (3 x 10 tabliet) 60 tabliet (6 x 10 tabliet) 100 tabliet (10 x 10 tabliet)


Uchovávanie

Liek uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 oC, chráňte pred svetlom. Liek uchovávajte mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie

December 2013


4

Vasocardin SR 200

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmeme ev.č.:2013/

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

VASOCARDIN SR 200


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

metoprololi tartras 200 mg v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním


3. Lieková forma

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Vzhľad: krémové voskovité ploché tablety s deliacou ryhou


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie

Liek VASOCARDIN SR 200 je určený na liečbu hypertenzie, anginy pectoris, tachyarytmií (najmä supraventrikulárnych tachykardií), udržovaciu liečbu po infarkte myokardu, liečbu funkčných srdcových porúch s palpitáciami, profylaxiu migrény a liečbu hypertyreózy. Liek je určený pre dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie musí byť vždy individuálne.

Odporúčané dávkovanie u pacientov s hypertenziou je 100 až 200 mg 1-krát denne. Ak hypertenzia nereaguje na túto dávku, je možné dávku zvýšiť alebo kombinovať liečbu s inými antihypertenzívami. Dlhodobá antihypertenzívna liečba metoprololom v dávkovom rozmedzí 100 až 200 mg denne znižuje riziko mortality, vrátane rizika náhlej kardiovaskulárnej smrti, mozgovej cievnej príhody a koronárnych príhod u pacientov s hypertenziou.

Odporúčané dávkovanie u pacientov s anginou pectoris je 100 až 200 mg 1-krát denne. Ak je to potrebné, je možné liečbu kombinovať s inými antianginóznymi liekmi.

Odporúčané dávkovanie pri srdcových arytmiách je 100 až 200 mg 1-krát denne. Ak je to potrebné, je možné dávku zvýšiť alebo pridať iné antiarytmikum.

V rámci udržiavacej liečby po infarkte myokardu dlhodobá liečba VASOCARDINom SR 200 1-krát denne znižuje riziko smrti (vrátane náhlej smrti) a znižuje riziko reinfarktov (aj u pacientov s diabetom).

Odporúčané dávkovanie pri funkčných srdcových poruchách s palpitáciami je 100 mg denne ráno. Ak je to nevyhnutné, možno dávku zvýšiť na 200 mg denne.

V rámci profylaxie migrény sa odporúča dávkovanie 100 až 200 mg 1-krát denne.

Odporúčané dávkovanie pri hypertyreóze je 200 mg 1-krát denne. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť.

Pacientom s poruchou funkcie obličiek, hepatálnou insuficienciou a starším pacientom nie je potrebná úprava dávkovania. Pacientom s veľmi ťažkou poruchou funkcie pečene (cirhóza, porto-kaválna anastomóza) je vhodné dávkovanie upraviť.

Podávanie VASOCARDINu SR 200 deťom sa neodporúča vzhľadom na nedostatok údajov.

Maximálna denná dávka pre VASOCARDIN SR 200 je 400 mg.

Liek je určený na podávanie 1-krát denne, najlepšie ráno počas jedla. Tablety je potrebné užívať v rovnakom čase, zapiť vodou. Celé tablety alebo ich polovičky sa nesmú rozhrýzť ani drviť.


4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na účinnú látku alebo na pomocné látky obsiahnuté v lieku, liečba verapamilom (najmä i.v.) – riziko asystólie, atrio-ventrikulárna blokáda II. a III. stupňa, sick-sinus syndróm, nestabilná dekompenzovaná srdcová insuficiencia, významná bradykardia pred začiatkom liečby, ťažká porucha periférneho prekrvenia spojená s bolesťami alebo s trofickými zmenami, hypotenzia, sinoatriálny blok, kardiogénny šok, astma bronchiale a chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba ťažkého stupňa, neliečený feochromocytóm, metabolická acidóza.

Metoprolol sa nesmie podávať pacientom so suspektným akútnym infarktom myokardu, ak je tepová frekvencia nižšia ako 50 tepov/min., P-Q interval je dlhší ako 0,24 s alebo systolický krvný tlak nižší ako 100 mm Hg.


4.4 Špeciálne upozornenia

Pri chronickej obštrukčnej chorobe môže metoprolol spôsobiť zvýšenie odporu v dýchacích cestách (najmä pri dávkach nad 200 mg). Pacienti s bronchospastickými chorobami by nemali užívať beta-blokátory. Vzhľadom na relatívnu beta-1 selektivitu sa môže metoprolol použiť opatrne u pacientov, ktorí nereagujú na iné antihypertenzíva alebo ich neznášajú. Pretože beta-1 selektivita nie je absolútna, mali by sa súčasne podávať beta-2 stimulanciá (vo forme tabliet alebo aerosolu) a najnižšie možné dávky metoprololu (do 200 mg). Ak nastane dušnosť alebo bronchospazmus, treba aplikovať beta-2 stimulans a liečbu ukončiť.

Pri diabete je nevyhnutné optimálne upraviť antidiabetickú liečbu a upozorniť diabetika na možnosť maskovania hypoglykémie, prejavujúcej sa iba zvýšeným potením.

O liečbe metoprololom by mal byť informovaný anesteziológ pred operačným výkonom, aby zvolil anestetikum s najmenšími prejavmi negatívnej inotropie.

Pri feochromocytóme možno metoprolol použiť až po začatí liečby alfa-blokátorom.

Pacienti liečení na srdcové zlyhanie by mali byť liečení na toto ochorenie pred zahájením liečby metoprololom aj počas tejto liečby liečby. Beta-adrenergná blokáda prináša možné riziko ďalšieho zníženia kontraktility myokardu a zhoršenie srdcového zlyhania.

Veľmi ojedinele sa môže zhoršiť už existujúca mierna porucha A-V vedenia a môže viesť až k A-V blokáde vyššieho stupňa.

Ak sa v priebehu podávania metoprololu vyvíja bradykardia, dávka metoprololu by sa mala znížiť alebo by mal byť úplne vysadený.

Anafylaktický šok má u pacientov liečených beta-blokátormi ťažší priebeh. Pacientom s anamnézou ťažkej alergickej reakcie je možné podávať metoprolol len so zvýšenou opatrnosťou. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná aj u alergikov liečených vakcínami (desenzibilizačná terapia).

Pomer rizika a prospechu liečby treba tiež zvážiť u pacientov s myasteniou gravis, psoriázou a s depresívnym ochorením.

Metoprolol môže zhoršiť príznaky ťažkej poruchy periférneho prekrvenia.

Liečba VASOCARDINom SR 200 by sa nemala prerušovať náhle, ale postupne počas 10 - 14 dní. V priebehu tohto obdobia by sa mali zvlášť sledovať pacienti s ischemickou chorobou srdca.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné užitie metoprololu a iného antihypertenzíva sa môže prejaviť výrazným znížením krvného tlaku (veľká opatrnosť je potrebná v kombinácii s prazosínom). Zvýšený lekársky dohľad vyžadujú všetci pacienti, ktorí súčasne užívajú iné liečivá s obsahom beta 1-sympatolytík (napr. očné kvapky) a ganglioplegík.

Vzhľadom na možnosť vzniku asystólie je súčasné užívanie verapamilu kontraindikované.

Je nevyhnutné mať na zreteli negatívne inotropný a negatívne chronotropný účinok metoprololu v prípadoch, kedy sa užíva súčasne s blokátormi kalciového kanála typu verapamilu a diltiazemu a/alebo antiarytmikami. Pacientom, ktorí sú liečení betablokátormi by sa nemali intravenózne podávať lieky s obsahom antagonistov kalcia verapamilového typu. Betablokátory môžu zvyšovať negatívne inotropný a negatívne dromotropný účinok antiarytmík chinidínového typu a amiodaronu. Pri súčasnom užívaní so srdcovými glykozidmi môže dôjsť k prehĺbeniu negatívne chronotropného účinku a k predĺženiu A-V prevodu.

Enzýmové induktory a enzýmové inhibítory môžu ovplyvňovať plazmatické koncentrácie metoprololu. Plazmatickú koncentráciu metoprololu znižuje rifampicín, môže sa zvýšiť pri súčasnom podávaní cemetidínu, chinidínu, alkoholu a hydralazínu. (Pri súčasnom požití alkoholu s metoprololom sa zvyšuje hladina alkoholu v krvi a protrahuje sa jeho účinok.)

Súčasná liečba indometacínom a inými inhibítormi prostaglandín syntetázy môže znižovať účinok betablokátorov.

Pri súčasnom užívaní ďalších antihypertenzív, tricyklických antidepresív, barbiturátov alebo fenotiazínu dochádza k prehĺbeniu hypotenzného účinku.

Súčasné užívanie sympatomimetík a xantínov vedie ku vzájomnej inhibícii účinku.

Beta-blokátory môžu zvýrazniť „rebound hypertenziu“, ku ktorej môže dôjsť po vysadení klonidínu. Niekoľko dní pred plánovaným ukončením liečby klonidínom je preto potrebné najskôr ukončiť liečbu beta-blokátorom.

Nesteroidné antireumatiká znižujú antihypertenzívny účinok metoprololu.

Pri súčasnom užívaní inhibítorov monoaminooxidázy sa môže zosilniť hypotenzívny účinok a tiež vzniká nebezpečenstvo hypertenznej krízy po skončení ich užívania (asi po 14 dňoch od ukončenia liečby MAO).

Dávkovanie perorálnych antidiabetík u pacientov užívajúcich beta-blokátory musí byť niekedy upravené. Užívanie beta-blokátorov vedie k zosilneniu hypoglykemického účinku.

Kombinácia s antiarytmikami alebo s anestetikami zhoršuje intrakardiálne vedenie.

V kombinácii s inhalačnými anestetikami sa zvyšuje kardiodepresívny účinok metoprololu.


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Liek by sa nemal podávať v tehotenstve, ak jeho indikácia nie je nevyhnutná. Metoprolol, tak ako všetky beta-blokátory, prechádza placentárnou bariérou, znižuje placentárnu perfúziu, čo môže viesť k retardácii intrauterinného rastu. Vzhľadom na možnosť výskytu bradykardie, hypotenzie, hypoglykémie a útlmu dýchania u novorodenca by mala byť terapia metoprololom ukončená 48 - 72 hodín pred predpokladaným termínom pôrodu. Ak toto opatrenie nie je možné, treba sledovať novorodenca 48 - 72 hodín po pôrode. Metoprolol sa vylučuje do materského mlieka, preto je potrebné dojča starostlivo sledovať z hľadiska možného beta-blokujúceho efektu, prípadne prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie. Občas sa môže vyskytnúť závrat a únava.


4.8 Nežiaduce účinky

Môžu sa objaviť nežiaduce účinky v oblasti:

- nervového systému: únava, závraty, bolesti hlavy, parestézie, menej často kŕče,

- psychiatrické poruchy – depresie, poruchy sústredenia, ospalosť alebo naopak nespavosť, desivé sny, nervozita úzkosť, sexuálne poruchy (vyskytujú sa zriedkavo),

- kardiovaskulárneho systému: najčastejšie možno očakávať bradykardiu, Raynaudov syndróm a ortostatickú hypotenziu, menej často palpitácie, edémy a zhoršenie kardiálnej dekompenzácie, ojedinele klaudikácie a arytmie,

- gastrointestinálneho systému: výnimočne nauzea, vomitus, sucho v ústach, hnačky, dyspepsia,

- respiračného systému: najčastejšie námahová dušnosť, výnimočne bronchospazmus,

- kožné prejavy: ojedinele sa vyskytujú alergické kožné prejavy - urtikárny ekzém a psoriatiformné vyrážky. Menej často alopécia a zvýšené potenie,

- k ďalším nežiaducim účinkom patrí tinitus, poruchy zraku, suchosť príp. zápal spojoviek, hučanie v ušiach, poruchy chuti, nevýrazné zvýšenie hladiny triglyceridov a cholesterolu, maskovanie príznakov hypoglykémie, trombocytopénia, ojedinele zvyšovanie telesnej hmotnosti.


4.9 Predávkovanie

Symptómy:ťažká hypotenzia, sínusová bradykardia, AV-blok, zlyhanie srdca, kardiogénny šok, zástava srdca, bronchospazmus, poruchy vedomia až kóma, nauzea, vracanie, cyanóza. Prvé príznaky predávkovania sa môžu objaviť 20 minút až 2 hodiny po užití lieku.

Terapia:Špecifické antidotum nie je známe, liečba predávkovania je symptomatická: vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ak nastala ťažká hypotenzia, bradykardia a hrozí zlyhanie srdca, podať intravenózne v 2 - 5-minútových intervaloch alebo ako kontinuálnu infúziu beta 1-sympatomimetikum (dobutamin), kým sa nedosiahne požadovaný účinok. Ak nie je k dispozícii beta 1-sympatomimetikum, môže sa podať dopamín alebo intravenózne atropinsulfát. Ak sa nedosiahne požadovaný účinok, možno podať iné sympatomimetikum, napr. noradrenalín. Tiež sa môže podať glukagón v dávke 1 - 10 mg. Niekedy je potrebné zaviesť kardiostimulátor. Na potlačenie bronchospazmu je vhodné podať intravenózne beta 2-sympatomimetikum. Dávky liečiv potrebných na liečbu predávkovania sú oveľa vyššie ako zvyčajné terapeutické dávky.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:sympatolytikum, antihypertenzívum

ATC skupina: C07AB02

Mechanizmus účinku:

Metoprolol je beta-1 selektívny blokátor adrenergných receptorov bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity. Špecificky blokuje účinok katecholamínov na úrovni adrenergných beta-1 receptorov. Stabilizuje membrány tým, že znižuje ich elektrickú aktivitu. Znižuje rýchlosť vzostupu akčného potenciálu bez toho, aby ovplyvnil trvanie pokojového potenciálu a depolarizácie. Kardioselektivita metoprololu je relatívna, tzn. nešpecifická, závisí od pomeru afinity účinnej látky k obidvom typom receptorov. Pri dávkach nad 200 mg blokuje i beta-2 receptory. Znižuje spotrebu kyslíka v myokarde pri rôznom stupni záťaže, a to má pozitívny vplyv v dlhodobej liečbe anginy pectoris (zníženie počtu anginóznych záchvatov). U hypertonikov znižuje systolický tlak krvi, najmä po námahe a zabraňuje vzniku reflexnej ortostatickej tachykardie. Zníženie diastolického krvného tlaku nastáva až po niekoľkých týždňoch podávania. Metoprolol znižuje plazmatickú renínovú aktivitu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po orálnom užití sa metoprolol vstrebáva z gastrointestinálneho systému rýchlo a takmer úplne. Biologická dostupnosť po jednorazovom orálnom užití je asi 50 % (po opakovanom užití až 70 %), pretože metoprolol sa v pečeni intenzívne metabolizuje na biologicky inaktívne metabolity. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje za 1 - 2 hodiny po perorálnom užití. Väzba metoprololu na plazmatické bielkoviny je asi 5 až 10 %. Plazmatický polčas je 3 - 4 hodiny a počas liečby sa nemení. Viac ako 95 % podávaného množstva sa vylúči obličkami, z toho iba 3 % v nemetabolizovanej forme. Polčas eliminácie (t1/2) metoprololu je v priemere 3,5 hodiny (s variabilitou 1 – 9 hodín). Celkový plazmatický clearance (Clp) je asi 1 l/min.

Podanie metoprololu v liekovej forme SR má za následok postupné uvoľňovanie účinnej látky a zníženie hodnoty cmax. V porovnaní s neretardovanou tabletou je absorpčná fáza predĺžená a tým tiež dĺžka účinku. Tieto faktory môžu viesť k lepšej tolerancii podanej dávky a vyššej selektivite beta 1–účinku.

Metoprolol prechádza placentárnou bariérou a preniká do materského mlieka.

U starých ľudí nedochádza v porovnaní s mladými ľuďmi k významným zmenám farmakokinetiky metoprololu. Poškodená funkcia obličiek nemá vplyv na biologickú dostupnosť metoprololu alebo na rýchlosť jeho eliminácie. Eliminácia jeho metabolitov je spomalená. Významná kumulácia metabolitov bola pozorovaná u pacientov s glomerulárnou filtračnou rýchlosťou (GFR) menšou ako 5 ml/min, ale táto kumulácia nemá vplyv na účinok metoprololu.

Vzhľadom na nízku väzbovosť metoprololu na plazmatické bielkoviny je jeho farmakokinetika len nevýznamne ovplyvnená poškodenou funkciou pečene. U pacientov s ťažkou pečeňovou cirhózou a portokaválnou anastomózou môže byť zvýšená biologická dostupnosť metoprololu a znížený jeho clearance. Pacienti s portokaválnou anastomózou majú hodnotu Clpasi 0,3 l/min a hodnotu AUC až 6-krát väčšiu ako zdraví jedinci.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štvordňová skúška toxicity metoprololu u krýs pri dávke 100 mg/kg perorálne nepreukázala žiadne patologické účinky.

Skúšky fetálnej toxicity u potkanov v dávke 100, resp. 250 mg/kg nepreukázali embryotoxické ani teratogénne pôsobenie metaprololu. Nebol ovplyvnený ani postnatálny vývoj mláďat.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok

glyceroli dibehenas, calcii hydrogenophosphas dihydricus, povidonum 25, silica colloidalis anhydrica, stearylis natrii fumaras, gossypii oleum hydrogenatum


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

V suchu pri teplote 15 až 25 ˚C, chrániť pred svetlom.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu

a) blister PVC fólia transparentná /hliníková fólia s tlačou, papierová škatulka, písomná informácia pre používateľov

b) HDPE fľaša s bezpečnostným uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov


Veľkosť balenia:

30 tabliet (3x10 tabliet)

60 tabliet (6x10 tabliet)

100 tabliet (10x10 tabliet)


6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo

58/0377/01-S


9. Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie

8.11.2001


10. Dátum poslednej revízie textu

December 2013

5Vasocardin SR 200