+ ipil.sk

Vasopentol HCT 160/25 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01189


Písomná informácia pre používateľa


Vasopentol HCT 80/12,5 mg

Vasopentol HCT 160/12,5 mg

Vasopentol HCT 160/25 mg

filmom obalené tablety

valsartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vasopentol HCTa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vasopentol HCT

3. Ako užívať Vasopentol HCT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vasopentol HCT

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vasopentol HCT a na čo sa používa


Filmom obalené tablety Vasopentol HCT obsahujú dve liečivá, nazvané valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).

Valsartan patrí do skupiny liekov označovaných ako „antagonisty receptora angiotenzínu II“, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak. Angiotenzín II je látka v tele, ktorá spôsobuje zúženie ciev a tým vyvoláva zvýšenie krvného tlaku. Valsartan bráni účinku angiotenzínu II. Následkom je uvoľnenie ciev a zníženie krvného tlaku.

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (známe aj ako „tablety na odvodnenie“). Hydrochlorotiazid zvyšuje tvorbu moču, čím sa tiež znižuje krvný tlak.


Vasopentol HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.


Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a tepien. Ak sa nelieči, môže poškodiť cievy mozgu, srdca a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek. Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko srdcového infarktu. Zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty znižuje riziko vzniku týchto ochorení.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VasopentolHCT


Neužívajte Vasopentol HCT

- ak ste alergický na valsartan, hydrochlorotiazid, deriváty sulfónamidov (látky chemicky príbuzné hydrochlorotiazidu) alebona ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak steviac ako 3 mesiace tehotná(je lepšie vyhnúť sa užívaniu Vasopentolu HCT aj na začiatku tehotenstva-pozri časť o tehotenstve).

- ak máte závažnéochorenie pečene, poškodenie malých žlčových kanálikov v pečeni (žlčová cirhóza), čo vedie k hromadeniu žlči v pečeni (cholestáza).

- ak máte závažné ochorenie obličiek.

- ak nemôžete tvoriť moč (anúria).

- ak vás liečia pomocou umelej obličky.

- ak máte hladinu draslíka alebo sodíka v krvi nižšiu, než je obvyklé, alebo ak máte hladinu vápnika v krvi napriek liečbe vyššiu, než je obvyklé.

- ak máte dnu.

- ak máte diabetes mellitus (cukrovku) alebo poruchu funkcie obličiek a ste liečený aliskirénom

(patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory renínu, ktoré pomáhajú znížiť vysoký

tlak krvi).


Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužite tento liek a porozprávajte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Vasopentol HCT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- ak užívate lieky šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík alebo iné lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi napríklad heparín. Možno bude potrebné, aby váš lekár pravidelne kontroloval množstvo draslíka vo vašej krvi.

- ak máte nízke hladiny draslíka v krvi.

- ak máte hnačku alebo prudko vraciate.

- ak užívate vysoké dávky tabliet na odvodnenie (diuretík).

- ak máte závažné ochorenie srdca.

- ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste prekonali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára týkajúce sa dávkovania. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obličiek.

- ak máte zúženú obličkovú tepnu.

- ak ste nedávno dostali novú obličku.

- ak máte hyperaldosteronizmus. To je ochorenie, pri ktorom nadobličkové žľazy tvoria príliš veľa hormónu aldosterónu. Ak sa vás to týka, použitie Vasopentolu HCT sa neodporúča.

- ak máte ochorenie obličiek alebo pečene.

- ak sa u vás vyskytol opuch jazyka a tváre spôsobený alergickou reakciou nazývanou angioedém počas užívania iných liekov (vrátane ACE inhibítorov). Ak u vás vzniknú tieto príznaky počas užívania Vasopentolu HCT, prestaňte užívať Vasopentol HCT a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Vasopentol HCT už nikdy znovu neužite. Pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“.

- ak máte horúčku, vyrážky a bolesť kĺbov, čo môžu byť prejavy systémového lupus erythematosus (SLE, takzvaná autoimunitná choroba).

- ak máte cukrovku, dnu, vysokú hladinu cholesterolu alebo tukov v krvi.

- ak ste mali alergické reakcie pri použití iných liekov na zníženie krvného tlaku patriacich do tejto skupiny (antagonisty receptorov angiotenzínu II), alebo máte alergiu alebo astmu.

- ak pocítite bolesť v očiach alebo zhoršenie zraku. To môžu byť príznaky zvýšenia tlaku vo vašom oku a môžu sa prejaviť do niekoľkých hodín až týždňov po užití Vasopentolu HCT. Zvýšenie tlaku v očiach môže viesť k trvalej strate zraku, pokiaľ nebude liečené. Ak ste v minulosti mali alergiu na penicilín alebo sulfónamid, riziko vzniku zvýšeného tlaku v očiach môže byť u vás vyššie.

- môže zvyšovať citlivosť kože na slnko.

- ak užívate iné lieky, ktoré tlmia systém renín-angiotenzín-aldosterón ako sú ACE inhibítory

alebo aliskirén (lieky na zníženie krvného tlaku), lekár vám možno bude pravidelne kontrolovať

funkciu obličiek a množstvo draslíka v krvi.

- ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a ste liečený aliskirénom (liek na zníženie

tlaku krvi) (Pozri časť Neužívajte Vasopentol HCT).


Deti a dospievajúci

Použitie Vasopentolu HCT u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) sa neodporúča.


Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť).Vasopentol HCT sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac

ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva v tomto

období (pozri časť o tehotenstve).


Iné lieky a Vasopentol HCT

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Vasopentolu HCT s niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok liečby. Možno bude

potrebné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov. Platí to najmä pre nasledujúce lieky:


- lieky, ktoré tlmia renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako sú ACE inhibítory alebo

aliskirén (lieky, ktoré znižujú tlak krvi) (Pozri časti Neužívajte Vasopentol HCT a Upozornenia

a opatrenia).

- lítium, liek používaný na liečbu niektorých typov duševných ochorení

- lieky, ktoré ovplyvňujú alebo môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, napríklad digoxín, liek na úpravu srdcového rytmu, niektoré lieky na liečbu psychóz

- lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, napríklad doplnkydraslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík, heparín

- lieky, ktoré môžu znižovať množstvo draslíka v krvi, napríklad kortikosteroidy, niektoré preháňadlá

- lieky používané na liečbu HIV/AIDS infekcie (ritonavir). Tieto lieky môžu zvýšiť účinok Vasopentolu HCT

- lieky, ktoré môžu vyvolať „torsades de pointes” (neprvidelnú činnosť srdca), ako sú antiarytmiká (lieky používané na liečbu srdcových problémov) a niektoré antipsychotiká.

- lieky, ktoré môžu znížovať množstvo sodíka v krvi, napríklad antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká

- diuretiká (tablety na odvodnenie), lieky na liečbu dny, napríklad alopurinol, liečebné doplnky vitamínu D a vápnika, lieky na liečbu cukrovky (lieky užívané vnútorne alebo inzulíny)

- iné lieky na znižovanie krvného tlaku, napríklad betablokátory alebo metyldopa, alebo lieky na zúženie krvných ciev alebo podporu činnosti srdca, napríklad noradrenalín alebo adrenalín

- lieky na zvyšovanie hladiny cukru v krvi, napríklad diazoxid

- lieky na liečbu nádorových ochorení, napríklad metotrexát alebo cyklofosfamid

- lieky proti bolesti, napríklad nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2 (Cox-2 inhibítory) a kyselina acetylsalicylová v dávke > 3 g

- lieky proti zápalu kĺbov

- lieky na uvoľňovanie svalstva, napríklad tubokurarín

- anticholinergiká, napríklad atropín alebo biperidén

- amantadín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby a na prevenciu chrípky)

- cholestyramín a cholestipol (lieky používané na liečbu vysokých hladín tukov v krvi)

- cyklosporín, liek používaný pri transplantácii orgánov na zabránenie odvrhnutia orgánu

- niektoré antibiotiká (tetracyklíny, rifamycín)

- alkohol, anestetiká a sedatíva

- karbamazepín, liek používaný na liečbu záchvatov kŕčov

- jódové kontrastné látky (lieky používané na zobrazovacie vyšetrenia).


Vasopentol HCT a jedlo a alkohol

Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Vyvarujte sa pitia alkoholických nápojov, kým sa neporozprávate so svojím lekárom. Alkohol môže zosilniť pokles krvného tlaku a/alebo zvýšiť riziko závratov alebo mdloby.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť)

Lekár vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať Vasopentol HCT ešte pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí vám užívať namiesto Vasopentolu HCT iný liek. Vasopentol HCT sa neodporúča užívaťna začiatkutehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.


Upozornite svojho lekára, keď dojčíte alebo začínate dojčiť

Vasopentol HCT sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať iný liek. Platí to najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Skôr, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, musíte vedieť, aké účinky má na vás Vasopentol HCT. Tak ako mnohé iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, aj Vasopentol HCT môže v zriedkavých prípadoch vyvolať závraty a ovplyvniť sústredenie.


Vasopentol HCT obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Vasopentol HCT obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


Vasopentol HCT 160/12,5 mg obsahuje aj oranžovú žlťFCF (E110),ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať VasopentolHCT


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Pomôže vám to dosiahnuť čo najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky tohto ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Preto je veľmi dôležité, aby ste chodili k svojmu lekárovi na dohodnuté vyšetrenia, aj keď sa budete cítiť dobre.


Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Vasopentolu HCT máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.


Odporúčaná dávka Vasopentolu HCT je jedna tableta denne.

Dávku nemeňte, ani neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase, obvykle ráno.

Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tabletu zapite pohárom vody.


Ak užijete viac Vasopentolu HCT, ako máte

Ak sa u vás vyskytnú silné závraty a/alebo mdloby, ľahnite si a ihneď sa spojte so svojím lekárom.

Ak ste nedopatrením užili príliš veľa tabliet, spojte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo nemocnicou.


Ak zabudnete užiť Vasopentol HCT

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Vasopentol HCT

Ukončenie liečby Vasopentolom HCT môže zhoršiť váš vysoký krvný tlak. Neprerušte užívanie lieku, kým vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou častosťou, ktorá je určená takto:

veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov

časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov

menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov

zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov

veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov

neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú liečbu:


Okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky angioedému, napríklad:

opuch tváre, jazyka alebo hrtana

ťažkosti pri prehĺtaní

žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte užívať Vasopentol HCT a okamžite sa spojte so svojím lekárom (pozri tiež časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté

kašeľ

nízky krvný tlak

slabé závraty

odvodnenie (príznaky sú smäd, suchosť úst a jazyka, zriedkavé močenie, tmavý moč, suchosť kože)

bolesť svalov

únava

mravčenie alebo strata citlivosti

neostré videnie

zvuky (napríklad syčanie, bzučanie) v ušiach


Veľmi zriedkavé

závraty

hnačka

bolesť kĺbov


Neznáme

ťažkosti s dýchaním

závažné zníženie tvorby moču

nízka hladina sodíka v krvi (niekedy spojená s nutkaním na vracanie, únavou, zmätenosťou,

celkovou nevoľnosťou, záchvatmi kŕčov)

nízka hladina draslíka v krvi (niekedy spojená so slabosťou svalov, svalovými kŕčmi, poruchami srdcového rytmu)

nízka hladina bielych krviniek v krvi (s prejavmi ako horúčka, kožné infekcie, bolesť hrdla alebo vredy v ústach spôsobené infekciami, slabosť)

zvýšená hladina bilirubínu v krvi (ktorá v závažných prípadoch môže spôsobovať zožltnutie kože a očí)

zvýšená hladina močovinového dusíka a kreatinínu v krvi (ktorá môže naznačovať poruchu funkcie obličiek)

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (ktorá v závažných prípadoch môže vyvolať dnu)

mdloba


Vedľajšie účinky hlásené pri samotnom valsartane alebo hydrochlorotiazide:


Valsartan


Menej časté

pocit, že sa krúti okolie

bolesť brucha


Neznáme

kožné vyrážky so svrbením alebo bez neho, s niektorým z nasledujúcich príznakov alebo prejavov: horúčka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zdurené lymfatické uzliny a/alebo príznaky podobné chrípke

vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu krvných ciev)

nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s neobvyklým krvácaním alebo podliatinami)
vysoká hladina draslíka v krvi (niekedy so svalovými kŕčmi, poruchou srdcového rytmu)

alergické reakcie (s prejavmi ako vyrážky, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty)

opuch, najmä tváre a hrdla; vyrážky; svrbenie

zvýšenie hodnôt funkcie pečene

znížená hladina hemoglobínu a znížený percentuálny obsah červených krviniek v krvi (obe môžu v závažných prípadoch vyvolať anémiu)

zlyhanie obličiek

nízka hladina sodíka v krvi (niekedy spojená s nevoľnosťou, únavou, zmätenosťou, celkovou nevoľnosťou, záchvatmi kŕčov)


Hydrochlorotiazid


Veľmi časté

nízka hladina draslíka v krvi

zvýšená hladina tukov v krvi


Časté

nízka hladina sodíka v krvi

nízka hladina horčíka v krvi

vysoká hladina kyseliny močovej v krvi

svrbivé vyrážky a iné typy vyrážok

znížená chuť do jedenia

slabé nutkanie na vracanie a vracanie

slabosť, mdloba pri postavení sa

impotencia.


Zriedkavé

opuch a pľuzgiere na koži (spôsobené zvýšenou citlivosťou na slnko)

vysoká hladina vápnika v krvi

vysoká hladina cukru v krvi

cukor v moči

zhoršenie látkovej premeny pri cukrovke

zápcha, hnačka, nepríjemné pocity v žalúdku alebo črevách, poruchy pečene pri ktorých sa môže vyskytnúť žltá koža alebo oči

nepravidelný tep srdca

bolesť hlavy

poruchy spánku

smutná nálada (depresia)

nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s krvácaním alebo podliatinami pod kožou)

závraty

tŕpnutie alebo znecitlivenie

poruchy zraku


Veľmi zriedkavé

zápal krvných ciev s prejavmi ako vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka (vaskulitída)

 • vyrážka, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty (reakcie

z precitlivenosti)

 • závažné kožné ochorenie spôsobujúce vyrážky, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách,

očiach alebo ústach, odlupovanie kože, horúčku (toxická epidermálna nekrolýza)

vyrážky na tvári, bolesť kĺbov, poruchy svalov, horúčka (možné príznaky kožného lupus erythematosus)

silná bolesť v hornej časti brucha (možné príznaky zápalu pankreasu)

ťažkosti s dýchaním s horúčkou, kašľom, sipotom, dýchavičnosťou (respiračná tieseň vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

 • horúčka, bolesť v hrdle, častejšie infekcie (možné príznaky agranulocytózy)

 • bledá koža, únava, dýchavičnosť, tmavý moč (možné príznaky hemolytickej anémie)

 • horúčka, bolesť v hrdle alebo vriedky v ústach spôsobené infekciou (možné príznaky leukopénie)

 • zmätenosť, únava, svalové šklbnutia a kŕče, zrýchlené dýchanie (možné príznaky hypochloremickej alkalózy)


Neznáme

 • slabosť, podliatiny a časté infekcie (možné príznaky aplastickej anémie)

 • výrazne znížená tvorba moču (možné príznaky poruchy alebo zlyhania obličiek)

 • zhoršenie zraku alebo bolesť v očiach kvôli zvýšenému tlaku v očiach (možné príznaky akútneho glaukómu s uzavretým uhlom)

 • vyrážka, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách, očiach alebo ústach, odlupovanie kože, horúčka (možné príznaky erythema multiforme)

 • svalové kŕče

 • horúčka (pyrexia)

 • slabosť (asténia)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať VasopentolHCT


Balenie s blistrami:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Liekovka:

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistri a liekovke po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužité balenie Vasopentolu HCT, ktoré je poškodené alebo nesie známky nedovoleného

zaobchádzania.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vasopentol HCT obsahuje


 • Liečivá v tabletách Vasopentol HCT sú valsartan a hydrochlorotiazid.

Vasopentol HCT 80/12,5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Vasopentol HCT160/25 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

 • Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K29-32, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý; obal tablety:

Vasopentol HCT 80/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Vasopentol HCT 160/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), oranžová žlť FCF (E110).

Vasopentol HCT 160/25 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Vasopentol HCT a obsah balenia


Vasopentol HCT 80/12,5 mg filmom obalené tablety:ružové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 11 x 5,8 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalené tablety: červené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.

Vasopentol HCT 160/25 mg filmom obalené tablety: oranžové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.


Obsah balenia:

Blister:

7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet


Liekovka:

7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca:

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000

Malta

Tel.: +356 2169 3533, fax: +356 2169 3604

E-mail: info@actavis.com.mt


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120

Maďarsko


a


Balkanpharma – Dupnista AD

3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Island: Almertan

Bulharsko: Sarteg HCT

Česká republika: BLESSIN PLUS H 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg

Maďarsko: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg tabletta

Litva: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg apvalkotās tabletes

Lotyšsko: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg plévele dengtos tabletés

Poľsko: Tensart HCT

Slovensko: Vasopentol HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.

9

Vasopentol HCT 160/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01189SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vasopentol HCT 80/12,5 mg

Vasopentol HCT 160/12,5 mg

Vasopentol HCT 160/25 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Vasopentolu HCT 80/12,5 mg obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá tableta Vasopentolu HCT 160/12,5 mg obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá tableta Vasopentolu HCT 160/25 mg obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá Vasopentol HCT 80/12,5 mg filmom obalená tableta obsahuje 29,72 mg monohydrátu laktózy a 0,25 mg lecitínu (obsahuje sójový olej).

Každá Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalená tableta obsahuje 71,94 mg monohydrátu laktózy, 0,50 mg lecitínu (obsahuje sójový olej) a 0,56 mg oranžovej žlte FCF (E110).

Každá Vasopentol HCT 160/25 mg filmom obalená tableta obsahuje 59,44 mg monohydrátu laktózy a 0,50 mg lecitínu (obsahuje sójový olej).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Vasopentol HCT 80/12,5 mg:ružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety, 11 x 5,8 mm, s značením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg: červené oválne bikonvexné filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.

Vasopentol HCT 160/25 mg: oranžové oválne bikonvexné filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením „V“ na jednej strane a „H“ na druhej strane tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Vasopentol HCT ako fixná kombinácia je indikovaný u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Vasopentolu HCT je jedna filmom obalená tableta raz denne. Odporúča sa titrácia dávok jednotlivých zložiek. V každom prípade sa má dodržať titrácia jednotlivých zložiek nahor k najbližšej dávke, aby sa znížilo riziko hypotenzie a iných nežiaducich udalostí.

Ak je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený monoterapiou valsartanom alebo hydrochlorotiazidom za predpokladu, že sa dodržuje odporúčané poradie titrácie dávok jednotlivých zložiek.


Klinická odpoveď na Vasopentol HCT sa má hodnotiť po začiatku liečby a ak sa krvný tlak neupraví, dávka sa môže zvýšiť zvyšovaním ktorejkoľvek zo zložiek až na maximálnu dávku Vasopentolu HCT 320 mg/25 mg.


Antihypertenzný účinok sa v zásade dosiahne do 2 týždňov.

U väčšiny pacientov sa maximálne účinky pozorujú do 4 týždňov. U niektorých pacientov však môže byť potrebných 4-8 týždňov liečby. Počas titrácie dávok sa to má vziať do úvahy.


Osobitné populácie


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) 30 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávkovania. Pre hydrochlorotiazidovú zložku je Vasopentol HCT kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) a anúriou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Súčasné užívanie valsartanu s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Diabetes mellitus

Súčasné užívanie valsartanu s aliskirenom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus (pozri časť 4.3).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg (pozri časť 4.4). Úprava dávky hydrochlorotiazidu u pacientov s miernum až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná. Vzhľadom na valsartanovú zložku je Vasopentol HCT kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo u pacientov s biliárnou cirhózou a cholestázou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Starší pacienti

U starších pacientov úprava dávky nie je potrebná.


Pediatrická populácia

Vasopentol HCT sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcimúdajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Vasopentol HCT sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla a má sa podávať s vodou.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá, iné liečivá odvodené od sulfónamidov, sójový olej,

podzemnicový olej alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

- Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.

- Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), anúria.

- Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia.

- Súčasné užívanie antagonistov angiotenzínového receptora (angiotensin receptor antagonist, ARB)

- vrátane valsartanu – alebo inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (angiotensin-

Converting enzyme inhibitors, ACEI) s aliskirénom u pacientov s diabetom mellitus alebo

poškodenou funkciou obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.4 a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zmeny sérových elektrolytov

Valsartan

Súčasné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu draslíka zvyšovať (heparín atď.) sa neodporúča. Podľa potreby sa má monitorovať hladina draslíka.


Hydrochlorotiazid

Pri liečbe tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, sa zaznamenala hypokaliémia.

Odporúča sa časté monitorovanie draslíka v sére.

Liečba tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, sa spája s hyponatriémiou ahypochloremickou alkalózou. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže spôsobiť hypomagneziémiu.Tiazidové diuretiká znižujú vylučovanie vápnika. Môže to spôsobiť hyperkalciémiu.

Tak ako u každého pacienta, ktorý dostáva diuretickú liečbu, vo vhodných intervaloch sa majú pravidelne stanovovať elektrolyty v sére.


Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

U pacientov, ktorí dostávajú tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu, sa majú sledovať klinické príznaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov.


U pacientov so závažnou depléciou sodíka a/alebo objemu, napríklad u takých, ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík, sa môže po začatí liečby Vasopentolom HCT v zriedkavých prípadoch vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa musí upraviť pred začiatkom liečby Vasopentolom HCT, napríklad znížením dávky diuretika.


Pacienti so závažným chronickým zlyhávaním srdca alebo inými ochoreniami so stimuláciou systému renín‑angiotenzín‑aldosterón

U pacientov, ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín‑angiotenzín‑aldosterón (napr. pacientov s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca), liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín bola spojená s oligúriou a/alebo progresívnou azotémiou a v zriedkavých prípadoch s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo smrťou. Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhávaním srdca alebo po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť funkcia obličiek. Použitie Vasopentolu HCT u pacientov s ťažkým chronickým zlyhávaním srdca sa nehodnotilo.

Preto nemožno vylúčiť, že pre inhibíciu systému renín‑angiotenzín‑aldosterón aj použitie Vasopentolu HCT sa môže spájať s poruchou funkcie obličiek. Vasopentol HCT sa nemá používať u týchto pacientov.


Stenóza renálnej artérie

Vasopentol HCT sa nemá používať na liečbu hypertenzie u pacientov s jednostrannou alebo obojstrannou stenózou renálnej artérie alebo so stenózou artérie solitárnej obličky, pretože hladina močoviny v krvi a kreatinínu v sére sa u týchto pacientov môže zvýšiť.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení Vasopentolom HCT, pretože ich systém renín‑angiotenzín nie je aktivovaný.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou (HOCM).


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu ≥ 30 ml/min sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 4.2). Pri použití Vasopentolu HCT u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa odporúča pravidelné monitorovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v sére.

Súčasné užívanie antagonistov angiotenzínového receptora (ARB) - vrátane valsartanu – alebo inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Transplantácia obličky

V súčasnosti nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Vasopentolu HCT u pacientov, ktorým nedávno transplantovali obličku.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy sa Vasopentol HCT má používať opatrne (pozri časti 4.2 a 5.2). U pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo s progresívnym ochorením pečene sa majú tiazidy používať opatrne, keďže malé zmeny v rovnováhe tekutín a elektrolytov môžu urýchliť nástup hepatálnej kómy.


Angioedém v anamnéze

U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasiviek, ktorý spôsobil obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/alebo jazyka. U niektorých z týchto pacientov sa v minulosti vyskytol angioedém pri užití iných liečiv, vrátane inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Vasopentol HCT sa má okamžite vysadiť a nemá sa znova podať pacientom, u ktorých vznikne angioedém (pozri časť 4.8).


Systémový lupus erythematosus

Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu systémového lupus erythematosus.


Iné metabolické poruchy

Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére. U pacientov s diabetes môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.

Tiazidy môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie hladín vápnika v sére, aj keď nie sú prítomné známe poruchy metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť o základnom hyperparatyreoidizme. Tiazidy sa majú vysadiť ešte pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok.


Fotosenzitivita

Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady reakcií z fotosenzitivity (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.


Gravidita

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá liečba AIIRAnepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Všeobecné upozornenia

Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala precitlivenosť na iné antagonistyreceptorov angiotenzínu II. Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov s alergiou a astmou.


Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Hydrochlorotiazid, derivát sulfónamidu, je spájaný s idiosynkratickou reakciou zapríčiňujúcou akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesti oka a zvyčajne sa vyskytujú do niekoľko hodín až jedného týždňa po prvom podaní lieku. Neliečený glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku.

Primárnou liečbou je vysadenie hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. Pokiaľ nie je vnútroočný tlak kompenzovaný, je potrebné zvážiť okamžitú farmakologickú alebo chirurgickú liečbu. Rizikové faktory pre vznik glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať alergiu na sulfónamidy alebo penicilín v anamnéze.


Duálna blokáda systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

U náchylnejších jedincov bola hlásená hypotenzia, synkopa, mŕtvica, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek) a to najmä pri kombinácii liekov ovplyvňujúcich tento systém.

Duálna blokáda systému renín-angiotenzín-aldosterón kombinovaním aliskirénu s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) alebo s antagonistom angiotenzínového receptora II (ARB) sa preto neodporúča.

Súčasné užívanie antagonistov angiotenzínového receptora (ARB) - vrátane valsartanu – alebo inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) s aliskirénom u pacientov s diabetom mellitus alebo poškodenou funkciou obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5).


Vasopentol HCT obsahuje laktózu

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Vasopentol HCT obsahuje lecitín (sójový olej)

Ak je pacient precitlivený na arašidy alebo sóju, nesmie užívať tento liek.


Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalené tablety obsahuje aj oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie spojené s valsartanom aj hydrochlorotiazidom


Súčasné použitie sa neodporúča

Lítium

Počas súčasného podávanias inhibítormi ACE a tiazidom, vrátane hydrochlorotiazidu, sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Kvôli nedostatku skúseností so súčasným použitím valsartanu a lítiasa táto kombinácia neodporúča. Ak sa preukáže, že táto kombinácia je potrebná, odporúča sa starostlivé sledovanie hladín lítia v sére.


Súčasné použitie vyžadujúce opatrnosť

Iné antihypertenzíva

Vasopentol HCT môže zvyšovať účinky iných liekov s antihypertenznými vlastnosťami (napr. guanetidínu, metyldopy, vazodilatancií, ACEI, AIIRA,betablokátorov, blokátorov kalciových kanálov a priamych blokátorov renínu ).


Presorické amíny(napr. noradrenalín, adrenalín)

Je možná znížená odpoveď na presorické amíny. Klinický význam tohto účinku nie je dostatočne známy na to, aby sa vylúčilo ich použitie.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, kyseliny acetylsalicylovej (>3 g/deň) a neselektívne NSAID

NSAID môžu oslabiť antihypertenzný účinok antagonistov angiotenzínu II aj hydrochlorotiazidu, ak sa podávajú súčasne. Okrem toho súčasné použitie Vasopentolu HCT a NSAID môže viesť zhoršeniu funkcie obličiek a zvýšeniu draslíka v sére. Preto sa odporúča sledovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj náležitá hydratácia pacienta.


Interakcie spojené s valsartanom


Duálna blokáda systému renín-angiotenzín (RAS) s ARB, ACEI alebo aliskirénom

Opatrnosť sa odporúča pri súčasnom užívaní antagonistov angiotenzínového receptora (ARB), vrátane valsartanu, s inými liekmi blokujúcimi RAAS, ako sú napr. inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) alebo aliskirén (pozri časť 4.4).


Súčasné užívanie antagonistov angiotenzínového receptora (ARB) - vrátane valsartanu – alebo inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) s aliskirénom u pacientov s diabetom mellitus alebo poškodenou funkciou obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Súčasné použitie sa neodporúča

Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady solí s obsahom draslíka a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka

Ak sa liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, považuje za potrebný v kombinácii s valsartanom, odporúča sa sledovanie hladín draslíka v plazme.


Transportéry

Výsledky štúdie in vitro ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového transportéra vychytávania OATP1B1/OATP1B3 a pečeňového efluxného transportéra MRP2. Klinický význam tohto nálezu nie je známy. Súbežné podávanie inhibítorov transportéra vychytávania (napr. rifampicínu, cyklosporínu) alebo efluxného transportéra (napr. ritonaviru) môže zvýšiť systémovú expozíciu valsartanu. Treba dodržiavať vhodné opatrenia na začiatku alebo pri ukončovaní súčasnej liečby s týmito liekmi.


Žiadna interakcia

V liekových interakčných štúdiách s valsartanom sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie s valsartanom alebo s niektorou z nasledujúcich látok: cimetidín, warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

Digoxín a indometacín môžu interagovať s hydrochlorotiazidovou zložkou Vasopentolu HCT (pozri interakcie spojené s hydrochlorotiazidom).


Interakcie spojené s hydrochlorotiazidom


Súčasné použitie vyžadujúce opatrnosť

Lieky ovplyvňujúce sérové hladiny draslíka

Hypokaliémia vyvolaná hydrochlorotiazidom môže byť ešte prehĺbená súčasným užívaním napr. kaliuretických diuretík, kortikosteroidov, laxatív, ACTH, amfotericínu, karbenoxolónu, penicilínu G, kyseliny salicylovej a derivátov).


Ak sa tieto lieky majú predpísať s kombináciou hydrochlorotiazidu a valsartanu, odporúča sa sledovať hladinu draslíka v plazme. Tieto lieky môžu potenciovať účinok hydrochlorotiazidu na draslík v sére (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré môžu vyvolať torsades de pointesVzhľadom na riziko hypokaliémie sa hydrochlorotiazid má podávať opatrne v spojení s liekmi, ktoré

môžu vyvolať torsades de pointes, hlavne s antiarytmikami triedy Ia a triedy IIIa s antipsychotikami.


Lieky ovplyvňujúce sérové hladiny sodíka

Hyponatriémia vyvolaná diuretikami môže byť potenciovaná súčasným užívaním liekov ako sú antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká, atď. Pri dlhodobom užívaní týchto liekov sa odporúča opatrnosť.


Srdcovéglykozidy

Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce účinky napomáhajúce vzniku srdcových arytmií vyvolaných srdcovými glykozidmi (pozri časť 4.4).


Soli vápnika a vitamín D

Podávanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, s vitamínom D alebo soľami vápnika môže potenciovať zvýšenie vápnika v sére. Súčasné užívanie diuretík tiazidového typu so soľami vápnika môže zvyšovaním tubulárnej reabsorpcie vápnika zapríčiniť hyperkalciémiu u pacientov, ktorí majú predispozíciupre hyperkalciémiu(napr. hyperparatyroidizmus, malignita alebo ochorenia spôsobené vitamínom D).


Antidiabetiká(perorálne lieky a inzulín)

Liečba tiazidom môže ovplyvniť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávky antidiabetika.

Metformín sa má používať opatrne vzhľadom na riziko laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním obličiek pripisovaným hydrochlorotiazidu.


Betablokátory a diazoxid

Súčasné užívanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, s betablokátormi môže zvýšiť riziko hyperglykémie. Tiazidové diuretiká, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok diazoxidu.


Lieky používané na liečbu dny(probenecid, sulfínpyrazón a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávok urikosurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie probenecidu alebo sulfínpyrazónu.

Súčasné podávanie tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, môže zvyšovať incidenciu reakcií z precitlivenosti na alopurinol.


Anticholinergikáa iné lieky ovplyvňujúce žalúdočnú motilitu

Biologická dostupnosť diuretík tiazidového typu sa môže zvýšiť anticholinergikami (napr. atropínom, biperidénom), zjavne pre zníženie gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka. Naopak, je možné predpokladať, že prokinetiká ako cisaprid môžu biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížiť.


Amantadín

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zvyšovať riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Iónomeničové živice

Absorpcia tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu je znížená cholestyramínom alebo cholestipolom. To môže mať za následok subterapeutický účinok tiazidových diuretík. Časové rozdelenie dávkovania hydrochlorotiazidu a živíc, napr. podanie hydrochlorotiazidu najmenej 4 pred alebo 4-6 hodín po podaní živíc však môže takúto interakciu minimalizovať.


Cytotoxické látky(napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu znižovať vylučovanie cytotoxických látok obličkami a potenciovať ich myelosupresívne účinky.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, potenciujú účinok relaxancií kostrového svalstva ako napr. derivátov kurare.


Cyklosporín

Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií typu dny.


Alkohol, anestetiká a sedatíva

Súčasné podávanie tiazidových diuretík s liečivami, ktoré tiež znižujú krvný tlak (napr. znižovaním centrálneho sympatikového tónu alebo priamym rozširovaním ciev) môžu potenciovať ortostatickú hypotenziu.


Metyldopa

Vyskytli sa ojedinelé hlásenia hemolytickej anémie u pacientov, ktorí dostávali súčasnú liečbu metyldopou a hydrochlorotiazidom.


Karbamazepín

U pacientov, ktorí dostávajú hydrochlorotiazid súčasne s karbamazepínom, môže vzniknúť hyponatriémia. Takých pacientov je preto potrebné informovať o možnosti hyponatriemických reakcií a je potrebné ich náležite sledovať.


Kontrastné látky obsahujúce jód

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami je zvýšené riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri vysokých dávkach jódovanej látky. Pacienti majú byť pred podaním rehydratovaní.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Valsartan

Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neposkytli jednoznačné závery, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká pre túto skupinu liekov môžu existovať. Ak sa nepretržitá liečba AIIRAnepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (zníženie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri aj časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri aj časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid

S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať účinky na plod a novorodenca, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.


Laktácia

Nie sú dostupné informácie o použití valsartanu počas dojčenia. Hydrochlorotiazid sa vylučuje do ľudského mlieka. Preto sa použitie Vasopentolu HCT počas dojčenia neodporúča. Vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Vasopentolu HCT na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických skúšaniach a laboratórne nálezy vyskytujúce sa častejšie pri valsartane s hydrochlorotiazidom ako pri placebe a individuálne postmarketingové hlásenia sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov. Nežiaduce reakcie, o ktorých je známe, že sa

vyskytujú pri každej zložke lieku podávanej osobitne, ale ktoré sa nepozorovali v klinických

skúšaniach, sa môžu vyskytnúť počas liečby valsartanom/hydrochlorotiazidom.


Nežiaduce liekové reakcie sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé, pomocou nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich reakcií pri valsartane/hydrochlorotiazide


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté Dehydratácia

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé Závraty

Menej časté Parestézia

Neznáme Synkopa

Poruchy oka

Menej časté Neostré videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté Tinnitus

Poruchy ciev

Menej časté Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté Kašeľ

Neznáme Pľúcny edém nekardiogénneho pôvodu

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé Hnačka

Poruchykostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté Myalgia

Veľmi zriedkavé Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme Zhoršená funkcia obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté Únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme Zvýšená kyselina močová v sére, zvýšený bilirubín a kreatinín v sére, hypokaliémia, hyponatriémia, zvýšenie močovinového dusíka v krvi, neutropénia


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednej z jednotlivých zložiek môžu byť aj potenciálnymi nežiaducimi účinkami Vasopentolu HCT, aj keď sa nepozorovali v klinických skúšaniach alebo v období po uvedení na trh.


Tabuľka 2. Frekvencia nežiaducich reakcií pri valsartane


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme Zníženie hemoglobínu, zníženie hematokritu, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme Iné reakcie z precitlivenosti/alergické reakcie, vrátane sérovej choroby

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme Zvýšenie draslíka v sére, hyponatriémia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté Vertigo

Poruchy ciev

Neznáme Vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté Bolesť brucha

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme Zvýšenie hodnôt funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme Angioedém, exantém, svrbenie

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme Zlyhanie obličiek


Tabuľka 3. Frekvencia nežiaducich reakcií pri hydrochlorotiazide


Hydrochlorotiazid sa vo veľkom rozsahu predpisoval po mnoho rokov, často vo vyšších dávkach, ako

sú dávky podávané vo Vasopentole HCT. U pacientov liečených monoterapiou tiazidovými diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé Trombocytopénia niekedy s purpurou

Veľmi zriedkavé Agranulocytóza, leukopénia, hemolytická anémia, útlm kostnej drene

Neznáme Aplastická anémia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé Reakcie z precitlivenosti

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté Hypokaliémia, zvýšené hladiny tukov v krvi

(najmä pri vyšších dávkach)

Časté Hyponatriémia, hypomagneziémia,

Hyperurikémia

Zriedkavé Hyperkalciémia, hyperglykémia, glykozúria

a zhoršenie metabolického stavu diabetu

Veľmi zriedkavé Hypochloremická alkalóza

Psychické poruchy

Zriedkavé Depresia, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Zriedkavé Bolesť hlavy, závraty, parestézia

Poruchy oka

Zriedkavé Zhoršenie zraku

Neznáme Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé Srdcové arytmie

Poruchy ciev

Časté Posturálna hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé Ťažkosti s dýchaním vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté Strata chuti do jedenia, slabá nauzea a vracanie

Zriedkavé Zápcha, nepríjemné pocity v žalúdku a črevách, hnačka

Veľmi zriedkavé Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé Intrahepatálna cholestáza alebo žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté Urtikária a iné formy exantému

Zriedkavé Fotosenzibilizácia

Veľmi zriedkavé Nekrotizujúca vaskulitída a toxická epidermálna nekrolýza, kožné reakcie podobné lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus

Neznáme Erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme Svalové spazmy

Poruchy obličiek a močových

Neznáme Dysfunkcia obličiek, akútne zlyhanie

obličiek

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté Impotencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme Pyrexia, asténia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie valsartanom môže mať za následok výraznú hypotenziu, ktorá môže viesť k poruchám vedomia, obehovému kolapsu a/alebo šoku. Okrem toho sa následkom predávkovania hydrochlorotiazidovou zložkou môžu objaviť aj nasledujúce príznaky a prejavy: nauzea, somnolencia, hypovolémia a porucha elektrolytov spojená so srdcovými arytmiami a svalovými kŕčmi.


Liečba

Terapeutické opatrenia závisia od času požitia a typu a závažnosti symptómov, pričom prvoradý význam má stabilizovanie stavu cirkulácie.

Ak vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a urýchlene sa mu majú doplniť tekutiny a soli.

Valsartan sa nedá odstrániť hemodialýzou pre silnú väzbu na plazmu, zatiaľ čo odstránenie hydrochlorotiazidu sa dosiahne dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, valsartan a diuretiká;

ATC kód: C09DA03.


Valsartan/hydrochlorotiazid

V dvojito slepom randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u pacientov s krvným tlakom nedostatočne zníženým hydrochlorotiazidom 12,5 mg sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg)

a hydrochlorotiazidom 25 mg (6,8/5,7 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (60 %) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 12,5 mg (25 %) a hydrochlorotiazidom 25 mg (27 %).


V dvojito slepom randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u pacientov s krvným tlakom nedostatočne zníženým valsartanom 80 mg sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) v porovnaní s valsartanom 80 mg (3,9/5,1 mmHg) a valsartanom 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK<90 mmHg alebo zníženie ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (51 %) v porovnaní s valsartanom 80 mg (36 %) a valsartanom 160 mg (37 %).


V dvojito slepom, randomizovanom, placebom kontrolovanom skúšaní s faktoriálovým usporiadaním porovnávajúcom rôzne kombinácie dávok valsartanu/hydrochlorotiazidu s ich príslušnými zložkami sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 80/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg) v porovnaní s placebom (1,9/4,1 mmHg) a hydrochlorotiazidom 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg) aj valsartanom 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 80/12,5 mg (64 %) v porovnaní s placebom (29 %) a hydrochlorotiazidom (41 %).


V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u pacientov s krvným tlakom nedostatočne zníženým hydrochlorotiazidom 12,5 mg sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (TK <140/90 mmHg alebo zníženie STK ≥20 mmHg alebo zníženie DTK ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (50 %) v porovnaní s hydrochlorotiazidom 25 mg (25 %).


V dvojito slepom, randomizovanom skúšaní kontrolovanom účinnou látkou u pacientov s krvným tlakom nedostatočne zníženým valsartanom 160 mg sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg) aj valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) v porovnaní s valsartanom 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdiel v znížení TK medzi dávkami 160/25 mg a 160/12,5 mg dosiahol tiež štatistickú významnosť. Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (68 %) a 160/12,5 mg (62 %) v porovnaní s valsartanom 160 mg (49 %).


V dvojito slepom, randomizovanom, placebom kontrolovanom skúšaní s faktoriálovým usporiadaním porovnávajúcom rôzne kombinácie dávok valsartanu/hydrochlorotiazidu s ich príslušnými zložkami sa pozorovalo významne väčšie priemerné zníženie systolického/diastolického TK pri kombinácii valsartanu/hydrochlorotiazidu 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) v porovnaní s placebom (1,9/4,1 mmHg) a príslušnými monoterapiami, t.j. hydrochlorotiazidom 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorotiazidom 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartanom 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Navyše významne vyšší percentuálny podiel pacientov reagoval (diastolický TK <90 mmHg alebo zníženie ≥10 mmHg) na valsartan/hydrochlorotiazid 160/25 mg (81 %) a valsartan/hydrochlorotiazid 160/12,5 mg (76 %) v porovnaní s placebom (29 %) a príslušnými monoterapiami, t.j. hydrochlorotiazidom 12,5 mg (41 %), hydrochlorotiazidom 25 mg (54 %) a valsartanom 160 mg (59 %).


V kontrolovaných klinických štúdiách s valsartanom + hydrochlorotiazidom sa vyskytol pokles draslíka v sére závislý od dávky. Zníženie draslíka v sére sa vyskytovalo častejšie u pacientov, ktorí dostávali 25 mg hydrochlorotiazidu, než u tých, ktorí dostávali 12,5 mg hydrochlorotiazidu. V kontrolovaných klinických skúšaniach s valsartanom/hydrochlorotiazidom bolo zníženie hladiny draslíka vyvolané hydrochlorotiazidom zmiernené šetrením draslíka účinkom valsartanu.


V súčasnosti nie sú známe priaznivé účinky valsartanu v kombinácii s hydrochlorotiazidom na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu.

Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Valsartan

Valsartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II (Ang II).Pôsobí selektívne na podtyp receptora AT1, ktorý zodpovedá za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny Ang II po blokáde receptora AT1valsartanom môžu stimulovať neblokovaný receptor AT2, čo zjavne vyvažuje účinok receptora AT1. Valsartan nemá žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1a má mnohonásobne (asi 20 000-krát) väčšiu afinitu k receptoru AT1ako k receptoru AT2.O valsartane nie je známe, že by sa viazal alebo blokoval iné receptory hormónov alebo iónové kanály, o ktorých sa vie, že sú významné v kardiovaskulárnej regulácii.


Valsartan neinhibuje ACE, známy aj ako kinináza II, ktorý premieňa Ang I na Ang II a rozkladá bradykinín. Keďže neexistuje žiadny účinok na ACE a žiadne potenciovanie bradykinínu ani substancie P, je nepravdepodobné, že by antagonisty angiotenzínu II boli spojené s kašľom. V klinických skúšaniach porovnávajúcich valsartan s inhibítorom ACE bola incidencia suchého kašľa významne (P <0,05) nižšia u pacientov liečených valsartanom ako u tých, ktorí sa liečili inhibítorom ACE (2,6 % oproti 7,9 %). V klinickom skúšaní s pacientmi s anamnézou suchého kašľa počas liečby inhibítorom ACE malo kašeľ 19,5% zúčastnených pacientov liečených valsartanom a 19,0 % pacientov liečených tiazidovým diuretikom v porovnaní so 68,5 % pacientov liečených inhibítorom ACE (P 0,05).


Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou spôsobí zníženie krvného tlaku bez ovplyvnenia srdcovej frekvencie. U väčšiny pacientov po jednorazovom podaní perorálnej dávky nastupuje antihypertenzný účinok v priebehu 2 hodín a maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne počas 4‑6 hodín. Antihypertenzný účinok pretrváva viac ako 24 hodín po podaní dávky. Počas opakovaného podávania sa maximálne zníženie krvného tlaku akoukoľvek dávkou všeobecne dosahuje do 2‑4 týždňov a udržiava sa počas dlhodobej liečby. V kombinácii s hydrochlorotiazidom sa dosahuje významné ďalšie zníženie krvného tlaku.


Náhle vysadenie valsartanu nebolo spojené s nárazovou hypertenziou, ani ďalšími nežiaducimi klinickými udalosťami.

U pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 a mikroalbuminúriou sa preukázalo, že valsartan znižoval vylučovanie albumínu močom. Štúdia MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) hodnotila znižovanie vylučovania albumínu močom (UAE) valsartanom (80-160 mg/raz denne) oproti amlodipínu (5-10 mg/raz denne) u 332 pacientov s diabetom typu 2 (priemerný vek: 58 rokov; 265 mužov) s mikroalbuminúriou (valsartan: 58 μg/min; amlodipín: 55,4 μg/min),

normálnym alebo vysokým krvným tlakom a zachovanou funkciou obličiek (kreatinín v krvi

<120 μmol/l). Po 24 týždňoch sa UAE znížilo (p <0,001) o 42 % (–24,2 μg/min; 95 % CI: –40,4 až – 19,1) pri valsartane a asi o 3 % (–1,7 μg/min; 95 % CI: –5,6 až 14,9) pri amlodipíne, napriek podobnej miere zníženia krvného tlaku v oboch skupinách. Štúdia zníženia proteinúrie Diovanom (Diovan Reduction of Proteinuria (DROP)) ďalej skúmala účinnosť valsartanu pri znížení UAE u 391 pacientov s hypertenziou (TK = 150/88 mmHg), s diabetom typu 2, albuminúriou (priemer = 102 μg/min; 20-700 μg/min) a zachovanou funkciou obličiek (priemerný kreatinín v sére = 80 μmol/l). Pacienti boli randomizovaní na jednu z 3 dávok valsartanu (160, 320 a 640 mg/raz denne) a liečení 30 týždňov. Cieľom štúdie bolo stanovenie optimálnej dávky valsartanu na zníženie UAE u pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2. Po 30 týždňoch bola percentuálna zmena UAE oproti východiskovej hodnote významne znížená o 36 % pri 160 mg valsartanu (95 % CI: 22 až 47 %), a o 44 % pri 320 mg valsartanu (95 % CI: 31 až 54 %). Záverom štúdie bolo, že 160-320 mg valsartanu u pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 vyvolalo klinicky významné zníženie UAE.


Hydrochlorotiazid

Miesto účinku tiazidových diuretík je primárne v distálnom stočenom tubule obličiek. Ukázalo sa, že v kôre obličiek sa vyskytuje vysokoafinitný receptor ako primárne väzbové miesto pre pôsobenie tiazidových diuretík a inhibíciu transportu NaCl v distálnom stočenom tubule. Tiazidy účinkujú prostredníctvom inhibície symportéra Na+Cl-, možno kompetíciou o miesto Cl-, čím ovplyvňujú mechanizmy reabsorpcie elektrolytov: priamo zvyšujú vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakom rozsahu, a týmto diuretickým účinkom nepriamo znižujú objem plazmy s následným zvýšením plazmatickej aktivity renínu, sekrécie aldosterónu a strát draslíka močom, aj znížením draslíka v sére. Spojenie renínu a aldosterónu je sprostredkované angiotenzínom II, takže pri súčasnom podávaní valsartanu je pokles draslíka v sére menej výrazný, než je pokles pozorovaný pri monoterapii hydrochlorotiazidom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Valsartan/hydrochlorotiazid

Systémová dostupnosť hydrochlorotiazidu je pri súčasnom podaní s valsartanom znížená asi o 30 %. Kinetika valsartanu nie je výrazne ovplyvnená súčasným podávaním hydrochlorotiazidu. Táto pozorovaná interakcia nemá žiadny dopad na kombinované použitie valsartanu a hydrochlorotiazidu, pretože kontrolované klinické skúšania ukázali jasný antihypertenzný účinok, a to väčší, ako účinok dosiahnutý pri podávaní každého liečiva samotného alebo pri podávaní placeba.


Valsartan

Absorpcia

Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa maximálne koncentrácie valsartanu v plazme dosahujú za 2–4 hodiny.Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23 %.Jedlo znižuje expozíciu (meranú ako AUC) valsartanu asi o 40 % a maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) asi o 50 %, hoci asi 8 hodín po podaní sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré ho užili s jedlom a nalačno.Toto zníženie AUC však nesprevádza klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a valsartan sa preto môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Distribúcia

Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo naznačuje, že valsartan sa do tkanív významne nedistribuuje.Vysoký podiel valsartanu sa viaže na bielkoviny séra (94–97 %), predovšetkým na sérový albumín.


Biotransformácia

Valsartan vo veľkej miere nepodlieha biotransformácii, keďže asi len 20 % dávky sa nájde vo forme metabolitov.V plazme sa identifikoval hydroxymetabolit v nízkych koncentráciách (menej ako 10 % AUC valsartanu). Tento metabolit nie je farmakologicky aktívny.


Eliminácia

Valsartan preukazuje multiexponenciálnu kinetiku rozkladu (t½α<1 h a t½ßokolo 9 h). Valsartan sa eliminuje predovšetkým stolicou (asi 83 % dávky) a močom (asi 13 % dávky), hlavne ako nezmenený liek.Po intravenóznom podaní je plazmatický klírens valsartanu asi 2 l/h a obličkový klírens je 0,62 l/h (asi 30 % celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.


Hydrochlorotiazid

Absorpcia

Absorpcia hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je rýchla (tmaxpribližne 2 h) a absorpčné vlastnosti sú podobné pri liekových formách suspenzie aj tabliet. Absolútna biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je 60-80 %. Súčasné podávanie s jedlom podľa hlásení zvyšuje aj znižuje systémovú dostupnosť hydrochlorotiazidu v porovnaní s podávaním nalačno. Tieto účinky sú malé a majú minimálny klinický význam. V terapeutickom rozmedzí je vzostup priemernej AUC lineárny a úmerný dávke. Po opakovanom podávaní hydrochlorotiazidu sa kinetika nemení a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne.


Distribúcia

Kinetika distribúcie a eliminácie bola všeobecne popísaná biexponenciálnou funkciou rozkladu. Zdanlivý distribučný objem je 4‑8 l/kg.

Cirkulujúci hydrochlorotiazid sa viaže na sérové bielkoviny (40‑70 %), hlavne na sérový albumín. Hydrochlorotiazid sa tiež akumuluje v erytrocytoch v hladine približne 3‑krát vyššej ako v plazme.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme. V terminálnej eliminačnej fáze sa z plazmy vylučuje s eliminačným polčasom v priemere za 6 až 15 hodín. Po opakovanom podávaní hydrochlorotiazidu sa kinetika nemení a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne. Viac ako 95 % absorbovanej dávky sa vylúči ako nezmenená látka močom. Obličkový klírens sa skladá z pasívnej filtrácie a aktívnej sekrécie do renálneho tubulu.


Osobitné populácie pacientov


Starší pacienti

U niektorých starších osôb sa pozorovala o niečo vyššia systémová expozícia valsartanu v porovnaní s mladšími osobami, hoci sa nepreukázal žiadny klinický význam tohto zistenia.

Obmedzené údaje naznačujú, že systémový klírens hydrochlorotiazidu je znížený u zdravých aj hypertenzných starších osôb v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie 30‑70 ml/min nie je potrebná úprava odporúčaných dávok Vasopentolu HCT.


Nie sú dostupné žiadne údaje o Vasopentole HCT u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) a u pacientov podrobujúcich sa dialýze. Valsartan sa vo vysokej miere viaže na plazmatické bielkoviny a preto sa nedá odstrániť dialýzou, zatiaľ čo hydrochlorotiazid sa odstráni dialýzou.


Pri poškodenej funkcii obličiek sú priemerné hodnoty maximálnej plazmatickej koncentrácie a AUC hydrochlorotiazidu zvýšené a rýchlosť exkrécie močom znížená. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozoroval 3-násobný nárast AUC hydrochlorotiazidu. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozoroval 8-násobný nárast AUC hydrochlorotiazidu. Hydrochlorotiazid je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Poškodenie funkcie pečene

Vo farmakokinetickej štúdii u pacientov s ľahkou (n=6) až stredne ťažkou (n=5) poruchou funkcie pečene bola expozícia valsartanu zvýšená približne 2-násobne v porovnaní so zdravými

dobrovoľníkmi (pozri časti 4.2 a 4.4).

Nie sú dostupné žiadne údaje o použití valsartanu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). Ochorenie pečene významne neovplyvňuje farmakokinetiku hydrochlorotiazidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Potenciálna toxicita kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu po perorálnom podávaní sa skúmala u potkanov a opíc kozmáčov v štúdiách trvajúcich až šesť mesiacov. Nevyskytli sa žiadne nálezy, ktoré by vylučovali použitie terapeutických dávok u človeka.


Zmeny vyvolané kombináciou v štúdiách chronickej toxicity boli najpravdepodobnejšie spôsobené zložkou valsartanu. Toxikologickým cieľovým orgánom boli obličky, pričom reakcia bola výraznejšia u kozmáčov než u potkanov. Kombinácia viedla k poškodeniu obličiek (nefropatia s tubulárnou bazofíliou, vzostup močoviny v plazme, plazmatického kreatinínu a draslíka v sére, zvýšenie objemu moču a elektrolytov v moči od 30 mg/kg/deň valsartanu + 9 mg/kg/deň hydrochlorotiazidu u potkanov a 10 + 3 mg/kg/deň u kozmáčov), pravdepodobne prostredníctvom zmeny renálnej hemodynamiky. Tieto dávky u potkanov predstavujú 0,9- a 3,5-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. Tieto dávky u kozmáčov predstavujú 0,3- a 1,2-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. (Výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň valsartanu v kombinácii s 25 mg/deň hydrochlorotiazidu a pacienta s hmotnosťou 60 kg.)


Vysoké dávky kombinácie valsartanu a hydrochlorotiazidu spôsobili zníženie ukazovateľov červených krviniek (počet červených krviniek, hemoglobín, hematokrit, od 100 + 31 mg/kg/deň u potkanov a 30 + 9 mg/kg/deň u kozmáčov). Tieto dávky u potkanov predstavujú 3,0- a 12-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. Tieto dávky u kozmáčov predstavujú 0,9- a 3,5-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) prerátané na mg/m2. (Výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň valsartanu v kombinácii s 25 mg/deň hydrochlorotiazidu a pacienta s hmotnosťou 60 kg).


U kozmáčov sa pozorovalo poškodenie sliznice žalúdka (od 30 + 9 mg/kg/deň). Kombinácia spôsobila tiež hyperpláziu aferentných arteriol obličiek (pri 600 + 188 mg/kg/deň u potkanov a od 30 + 9 mg/kg/deň u kozmáčov). Tieto dávky u kozmáčov predstavujú 0,9- a 3,5-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) na mg/m2. Tieto dávky u potkanov predstavujú 18- a 73-násobok maximálnej odporúčanej dávky valsartanu a hydrochlorotiazidu u ľudí (MRHD) na mg/m2. (Výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň valsartanu v kombinácii s 25 mg/deň hydrochlorotiazidu a pacienta s hmotnosťou 60 kg.)


Zdá sa, že vyššie uvedené účinky sú spôsobené farmakologickými účinkami vysokých dávok valsartanu (blokáda inhibície uvoľňovania renínu vyvolanej angiotenzínom II, so stimuláciou buniek produkujúcich renín) a vyskytujú sa tiež pri inhibítoroch ACE. Zdá sa, že tieto nálezy nie sú významné pre použitie terapeutických dávok valsartanu u ľudí.


Kombinácia valsartanu a hydrochlorotiazidu nebola testovaná na mutagenitu, poškodenie chromozómov alebo karcinogenitu, pretože nie sú dôkazy o interakcii medzi týmito dvoma látkami. Tieto testy sa však vykonali osobitne s valsartanom a hydrochlorotiazidom a neposkytli žiadny dôkaz mutagenity, poškodenia chromozómov alebo karcinogenity.


Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg). Podobné nálezy sa pozorovali pri valsartane/hydrochlorotiazide u potkanov a králikov. V štúdiách embryofetálneho vývoja (Segment II) s valsartanom/hydrochlorotiazidom u potkanov a králikov sa nenašli dôkazy o teratogenite; pozorovala sa však fetotoxicita spojená s toxicitou pre matky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Povidón K29-32

Mastenec

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


Obal

Vasopentol HCT 80/12,5 mg

Polyvinylalkohol

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)


Vasopentol HCT 160/12,5 mg

Polyvinylalkohol

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)

Červený oxid železitý (E172)

Oranžová žlť FCF (E110)


Vasopentol HCT 160/25 mg

Polyvinylalkohol

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blister: 30 mesiacov

Liekovka: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blister:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Liekovka:

Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVdC/Al blistre:

7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet.


PE liekovka:

7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Vasopentol HCT 80/12,5 mg: 58/0020/09-S

Vasopentol HCT 160/12,5 mg: 58/0021/09-S

Vasopentol HCT 160/25 mg: 58/0022/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.1.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.3.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUApríl 2014

18

Vasopentol HCT 160/25 mg