+ ipil.sk

VelgynPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/04739-REG


Písomná informácia pre používateľky


Velgyn

0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety

etinylestradiol/drospirenón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky.


V tejto písomnej informácií pre používateľky sa dozviete:

1. Čo je Velgyna na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Velgyn.

Neužívajte Velgyn

Kedy byť zvlášť opatrná pri užívaní Velgynu

Velgyna krvné zrazeniny v žilách a tepnách

Velgyna rakovina

Krvácanie medzi menštruáciami

Čo robiť, ak nenastane krvácanie počas dní užívania placebo tabliet

Iné lieky a Velgyn

Velgyna jedlo a nápoje

Laboratórne testy

Tehotenstvo

Dojčenie

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Velgynobsahuje laktózu

3. Ako užívať Velgyn

Príprava blistra

Kedy môžete začať s prvým blistrom

Ak užijete viac Velgynuako máte

Ak zabudnete užiť Velgyn

Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

Oddialenie menštruačného krvácania: čo musíte vedieť

Zmena prvého dňa menštruačného krvácania: čo musíte vedieť

Ak chcete prestať užívať Velgyn

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Velgyn

6. obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Velgyna na čo sa používa


 • Velgyn je antikoncepčná tableta a používa sa na ochranu pred otehotnením.

 • Každá z 24 ružových tabliet obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov drospirenónu a etinylestradiolu.

 • 4 biele tablety neobsahujú žiadne liečivá a nazývajú sa tiež placebo tablety.

 • Antikoncepčné tablety, ktoré obsahujú dva hormóny, sa nazývajú "kombinované" tablety.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Velgyn


Všeobecné poznámky


Predtým, ako začnete užívať Velgyn, váš lekár sa vás spýta na priebeh vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu vašich priamych príbuzných. Lekár vám tiež zmeria krvný tlak a podľa vašej osobnej situácie môže vykonať aj niektoré ďalšie testy.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sú popísané rôzne situácie, keď musíte prestať užívať Velgynalebo v ktorých môže byť spoľahlivosť Velgynuznížená. Vtedy nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenie, napr. použiť prezervatív alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Velgynovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu krčka maternice.


Velgyn, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.


Neužívajte Velgyn


 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvných cievach nôh (trombóza), pľúc (pľúcny embolizmus) alebo iných orgánov

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie, ktoré môže byť predzvesťou srdcového infarktu v budúcnosti (napríklad angina pectoris, ktorá spôsobuje závažnú bolesť v hrudníku) alebo mozgovú príhodu (napríklad prekonaná malá mozgová príhoda bez následkov)

 • ak máte ochorenie, ktoré môže zvyšovať riziko zrazeniny v tepnách. Týka sa to nasledovných chorôb:

 • diabetes (cukrovka) s poškodením krvných ciev

 • veľmi vysoký krvný tlak

 • veľmi vysoká hladina tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)

 • ak máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) určitú formu migrény (s takzvanými fokálnymi neurologickými príznakmi)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie pečene a funkcia pečene ešte stále nie je v normále

 • ak vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhanie)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) nádor pečene

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie

 • ak máte krvácanie z pošvy z neobjasnenej príčiny

 • ak ste alergická (precitlivená) na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.


Kedy byť zvlášť opatrná pri užívaní Velgynu


V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania Velgynualebo akýchkoľvek iných kombinovaných tabliet a môže byť potrebná pravidelná kontrola u lekára. Ak sa vás týka niektorý z nasledovných stavov, musíte to povedať svojmu lekárovi pred začatím užívania Velgynu.Taktiež, ak sa u vás počas užívania Velgynu vyskytne niektorý z nasledovných stavov alebo sa zhorší, musíte sa poradiť so svojim lekárom:


 • ak má alebo niekedy mal niekto z vašich priamych príbuzných rakovinu prsníka

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka

 • ak máte cukrovku

 • ak máte depresiu

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu)

 • ak máte ochorenie krvi nazývané HUS (hemolyticko-uremický syndróm), ktoré zapríčiňuje poškodenie obličiek

 • ak máte ochorenie krvi nazývané kosáčikovitá anémia

 • ak máte epilepsiu (pozri "Iné lieky a Velgyn")

 • ak máte ochorenie imunitného systému nazývané SLE (systémový lupus erythematosus)

 • ak máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo počas predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napríklad strata sluchu, ochorenie krvi nazývané porfýria, kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva (tehotenský herpes), nervové ochorenie pri ktorom sa vyskytujú náhle zášklby tela (Sydenhamova chorea)

 • ak máte alebo ste niekedy mali zlatohnedé pigmentové škvrny (chloazma), predovšetkým na tvári, takzvané "tehotenské škvrny". V takomto prípade sa vyhýbajte priamemu vystavovaniu sa slnečnému svetlu alebo ultrafialovému žiareniu.

 • ak máte dedičný angioedém, pretože lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.


Velgyna krvné zrazeniny v žilách a tepnách


Užívanie akejkoľvek kombinovanej antikoncepčnej tablety, vrátane Velgynu, zvyšuje riziko vývinu žilovej krvnej zrazeniny (žilová trombóza)v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne antikoncepčné tablety.


Riziko žilovej trombózy u užívateliek kombinovaných tabliet rastie:

 • s vekom

 • ak máte nadváhu

 • ak niekto z vašich priamych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach (pľúcny embolizmus) alebo v inom orgáne

 • ak musíte ísť na operáciu (chirurgický zákrok), ak ste mali ťažký úraz alebo ak budete dlhší čas bez pohybu (na lôžku). Je dôležité vopred oznámiť svojmu lekárovi, že užívate Velgyn, pretože možno bude potrebné liečbu prerušiť. Váš lekár vám povie, kedy môžete Velgyn opäť začať užívať. Zvyčajne sú to asi dva týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.


Pravdepodobnosť výskytu krvnej zrazeniny sa pri užívaní antikoncepčnej tablety zvyšuje.


- Zo 100 000 žien, ktoré neužívajú antikoncepčnú tabletu a nie sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu asi 5-10 žien.

- Zo 100 000 žien, ktoré užívajú antikoncepčnú tabletu, akou je Velgyn, môže mať ročne krvnú zrazeninu 30-40 žien, presný počet nie je známy.

- Zo 100 000 žien, ktoré sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu okolo 60 žien.


Krvná zrazenina sa môže žilou zaniesť do pľúc a môže upchať krvné cievy (čo sa nazýva pľúcna embólia). Tvorba krvných zrazenín v žilách môže mať v 1-2 % prípadov smrteľné následky.


Riziko sa môže meniť podľa typu antikoncepčnej tablety, ktorú užívate. Poraďte sa s lekárom o dostupných možnostiach.


Užívanie kombinovaných antikoncepčných tabliet sa spája so zvýšených rizikom tepnovejkrvnej zrazeniny (tepnovejtrombózy), napríklad v srdcových krvných cievach (srdcový infarkt) alebo v mozgu (mŕtvica).


Riziko tepnovej krvnej zrazeniny u používateliek kombinovaných antikoncepčných tabliet rastie:


 • ak fajčíte. Počas užívania Velgynu sa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov.

 • ak máte vysoké hladiny cholesterolu alebo triglyceridov v krvi

 • ak máte nadváhu

 • ak mal niekto z vašich priamych príbuzných v mladosti srdcový infarkt alebo mŕtvicu

 • ak máte vysoký krvný tlak

 • ak máte migrénu

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcových chlopní, poruchu srdcového rytmu).


Prestaňte užívať Velgyn a ihneď kontaktujte svojho lekára ak spozorujete možné znaky krvnej zrazeniny, ako je:


 • silná bolesť a/alebo opuch dolnej končatiny

 • náhla silná bolesť v hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky

 • náhla dýchavičnosť

 • náhly kašeľ bez zjavnej príčiny

 • akékoľvek nezvyčajné, silné alebo pretrvávajúce bolesti hlavy alebo zhoršenie migrény

 • čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie

 • ťažkosti s rozprávaním alebo neschopnosť hovoriť

 • závrat alebo mdloba

 • slabosť, nezvyčajné pocity alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela


Velgyn a rakovina


U žien užívajúcich kombinovanéantikoncepčné tablety sa o čosi častejšie pozorovala rakovina prsníka, nie je však známe, či je to vyvolané liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tabletysa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali prsníky a ak zistíte akúkoľvek hrčku, musíte vyhľadaťsvojho lekára.


V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek tabliet hlásilinezhubné a ešte zriedkavejšie zhubné pečeňové nádory. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.


Krvácanie medzi menštruáciami


Počas niekoľkých prvých mesiacov užívania Velgynumôžete mať neočakávané krvácanie(krvácanie mimo dní s placebovými tabletami). Ak sa takéto krvácanie objavujedlhšie ako niekoľko mesiacovalebo ak začne po niekoľkých mesiacoch užívania, váš lekár musí zistiť jeho príčinu.


Čo robiť, ak nenastane krvácanie počas dní užívania placebo tabliet


Ak ste užívali správne všetky ružové aktívne tablety, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná.


Ak nedošlo k očakávanému krvácaniu dvakrát po sebe, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Ďalší blister začnite užívať iba vtedy, ak ste si istá, že nie ste tehotná.


Iné lieky a Velgyn


Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo prípravky s obsahom rastlinných látok už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi), že užívate Velgyn. Môžu vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív) a ak áno, ako dlho.


Niektoré lieky môžu oslabiť účinok Velgynuna zamedzenie tehotenstvaalebo môžu spôsobiťneočakávané krvácanie. Patria sem liekypoužívané na liečbu:

 • epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín)

 • tuberkulózy (napr. rifampicín)

 • infekcií HIV (ritonavir, nevirapín) alebo iných infekcií (antibiotiká ako grizeofulvín, penicilín, tetracyklín)

 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan)

 • a liečivá rastlina ľubovník bodkovaný.

Velgynmôže mať vplyv na účinnosť iných liekov, napr.

 • liekov obsahujúcich cyklosporín

 • antiepileptika lamotrigín (mohlo by to viesť k zvýšeniu počtu záchvatov).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali. resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Velgyna jedlo a nápoje


Velgynsa môže užívať s jedlom alebo bez jedla, v prípade potreby s malým množstvom vody.


Laboratórne testy


Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate hormonálnu antikoncepciu, pretože hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo


Ak ste tehotná, nesmiete užívať Velgyn. Ak otehotniete počas užívania Velgynu, musíte ho ihneď prestať užívať a vyhľadať svojho lekára. Ak chcete otehotnieť, kedykoľvek môžete Velgynprestať užívať (pozri tiež "Ak chcete prestať užívať Velgyn").


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie


Užívanie Velgynu sa počas dojčenia spravidla neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepčné tablety počas dojčenia, musíte navštíviťsvojho lekára.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že užívanie Velgynuovplyvňuje vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.


Velgynobsahuje laktózu


Ak neznášate určité druhy cukrov, pred začiatkom užívania Velgynuvyhľadajte svojho lekára.


3. Ako užívaťVelgyn


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Každý blister obsahuje 24 aktívnych ružových tabliet a 4 biele placebo tablety.


Obe rôzne zafarbené tablety Velgynu sú zoradené podľa poradia. Blister obsahuje 28 tabliet.


Každý deň užite jednu tabletu Velgynu, v prípade potreby zapite malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, tablety však musíte užívať každý deň v približne rovnakom čase.


Nezamieňajte tablety: ružové tablety užívajte počas prvých 24 dní a biele tablety následne zvýšené 4 dni. Vzápätí nato musíte začať s novým blistrom (24 ružových a potom 4 biele tablety). Medzi jednotlivými blistrami teda nie je žiadna prestávka.


Vzhľadom na odlišné zloženie tabliet, je nevyhnutné začať s prvou tabletou vľavo hore a užívať tablety každý deň. Pre správne poradie sledujte šípky na blistri.


Príprava blistra


Udržať prehľad vám pomôže 7 nálepiek, každá so 7 dňami týždňa pre každý blister Velgynu. Vyberte týždňovú nálepku, ktorá sa začína dňom, keď začínate užívať tablety. Ak napríklad začínate v stredu, použite nálepku, ktorá sa začína so „ST“.


Týždňovú nálepku nalepte na horný okraj blistra Velgynu, kde je napísané „Sem umiestniť týždňovú nálepku“, takže prvý deň bude nad tabletou označenou „1“. Teraz je nad každou tabletou označený deň, takže môžete sledovať, či ste užili konkrétnu tabletu. Šípky vám označujú smer, v ktorom sa musia užívať tablety.


Počas 4 dní, keď užívate biele placebo tablety (dni s placebom), má začať krvácanie (takzvané krvácanie z vysadenia). Zvyčajne začína na 2. alebo 3. deň po poslednej ružovej aktívnej tablete Velgynu. Len čo ste užili poslednú bielu tabletu, musíte začať s nasledujúcim blistrom bez ohľadu na to, či krvácanie skončilo alebo nie.Znamená to, že s každým blistrom musíte začať v rovnaký deň týždňa, a krvácanie z vysadenia sa má objaviť v rovnaké dni každý mesiac.


Pokiaľ budete používať Velgyn týmto spôsobom, ste chránená pred otehotnením aj počas 4 dní, kedy užívate tablety s placebom.


Kedy môžete začať s prvým blistrom?


 • Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu

Začnite s Velgynomv prvý deň cyklu (to je prvý deň vášho krvácania). Začatím užívania Velgynu v prvý deň vášho cyklu ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete tiež začať na 2.-5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív).

 • Prechod z kombinovaného hormonálneho kontraceptíva alebo kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti

Môžete začať užívať Velgynprednostne v deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po dňoch bez užívania tabliet po ukončení užívania vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neúčinnej tablety vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynovsvojho lekára.

 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tableta iba s gestagénom, injekcia, implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)

Z užívania antikoncepčných tabliet obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia) ale vo všetkých týchto prípadoch musíte počas prvých 7 dní užívania tabliet používať aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad prezervatív).

 • Po potrate

Postupujte podľa pokynov svojho lekára.

 • Po pôrode

Velgynmôžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, musíte počas prvých 7 dní užívania Velgynupoužiť takzvanú bariérovú metódu (napríklad prezervatív).

Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr, ako ste začali (znovu začali) užívať Velgyn, musíte sa najskôr ubezpečiť, že nie ste tehotná alebo musíte počkajť do nasledujúceho menštruačného krvácania.


 • Ak dojčíte a chcete začať užívať Velgyn (znovu užívať)po pôrode.

Prečítajte si časť "Dojčenie".


Keď si nie ste istá, kedy máte začať s užívaním tabliet, spýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Velgynu, ako máte


Prípady závažných škodlivých vplyvov po užití priveľatabliet Velgynusa nehlásili.


Ak ste užili viacero tabliet naraz, môžu sa u vás objaviť príznaky nevoľnostialebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.


Ak ste užili priveľatabliet Velgynu, alebo ak ste zistili, že niekoľko tablietužilo vaše dieťa, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Velgyn


Posledné 4 tablety v 4. radeblistra sú tablety s placebom. Ak ste zabudli užiť jednu z týchto tabliet, nemá to vplyv na spoľahlivosť Velgynu. Zabudnutútabletu s placebom môžete zahodiť.


Pokiaľ zabudnete užiť ružovú aktívnu tabletu (tablety 1-24 z vášho blistra), musíte postupovať nasledovne:


 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu len čo si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť vo zvyčajnom čase.

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Čím väčší je počet tabliet, ktoré ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko otehotnenia.


Riziko nedostatočnej ochrany pred otehotnením je najvyššie, ak ste zabudli užiť ružovú tabletu na začiatku alebo na konci blistra. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať nasledovné pravidlá ( pozri aj obrázok):


 • Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto blistri

Vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 1. – 7. dňom (prvý rad)


Užite zabudnutú tabletu hneď akosi spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase, a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie opatrenie, napríklad prezervatív. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, musíte rátať s rizikom tehotenstva.V takomto prípade vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 8. – 14. dňom (druhý rad)


Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ochrana pred otehotnením nie je znížená, nemusíte použiť osobitné opatrenia.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 15. – 24. dňom (tretí alebo štvrtý rad)


Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:


 1. Užite zabudnutú tabletu len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Namiesto užívania bielych tabliet s placebom z tohto blistra, zahoďte ich a začnite s ďalším blistrom (začiatočný deň bude odlišný).


S najväčšou pravdepodobnosťou nastane menštruačné krvácanie na konci druhého blistra - počas užívania bielych tabliet s placebom - avšak počas užívania druhého blistra môžete mať mierne krvácanie alebo krvácanie podobné menštruácii.


 1. Môžete tiež ukončiť užívanie aktívnych ružových tabliet a prejdite priamo na 4 biele tablety s placebom (pred užitím tabliet s placebom si zaznamenajte deň, keď ste zabudli užiť tabletu). Ak chcete začať s novým blistrom v deň, s ktorým vždy začínate, užívajte tablety s placebom menej ako 4 dni.


Ak budete postupovať podľa jedného z týchto dvoch odporúčaní, budete naďalej chránená pred otehotnením.


 • Ak ste zabudli užiť ktorúkoľvek tabletu z blistra a nemáte krvácanie počas dní s placebom, môže to znamenat, že ste tehotná. Skôr ako začnete s ďalším blistrom, musíte vyhľadať svojho lekára.Viac ako 1 zabudnutá ružová tableta z 1 blistra

Poraďte sa so svojím lekárom

ÁnoMali ste pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety?


1.-7. deň

Nie- Užite vynechanú tabletu

- Použite barierovú metódu (prezervatív) nasledujúcich 7 dní a

- Dokončite užívanie z blistra
Iba 1 vynechaná ružová tableta

(užitá s oneskorením viac ako 12 hodín)


8. -14. deň

- Užite vynechanú tabletu

- Dokončite užívanie z blistra
- Užite vynechanú tabletu a

- Dokončite užívanie ružových tabliet

- Zahoďte 4 biele tablety

- Začnite s ďalším blistrom
alebo15. – 24. deň


- Okamžite ukončite užívanie ružových tabliet

- Prejdite priamo na 4 biele tablety

- Potom začnite s novým blistrom


Čo musíte robiť v prípade vracania alebo silnej hnačky


Ak vraciate v priebehu 3 - 4 hodín po užití aktívnej ružovej tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že liečivá v tablete sa nemusia úplne vstrebať do vašho tela. Situácia je podobná, ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke musíte čo najskôr užiť ďalšiu ružovú tabletu z náhradného blistra. Aj je to možné, užite ju do 12 hodín od času, keď zvyčajne užívate vašu tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už prešlo 12 hodín, pokračujte podľa pokynov uvedených v časti „Ak zabudnete užiť Velgyn“.


Oddialenie menštruačného krvácania: čo musíte vedieť


Hoci sa to neodporúča, môžete oddialiť vašu menštruáciu tak, že neužijete biele tablety s placebom zo 4. radu a hneď prejdete na nový blister Velgynu a doužívate ho. Počas užívania druhého blistramôžete mať mierne krvácanie, alebo krvácanie podobné menštruácii. Užívanie druhého blistra dokončite užitím 4 bielych tabliet zo 4. radu. Potom začnite s ďalším blistrom.

Pred rozhodnutím oddialiť svoju menštruáciu by ste sa mali poradiť so svojim lekárom.


Zmena prvého dňa menštruačného krvácania: čo musíte vedieť


Ak užívate tablety podľa pokynov, potom vaša menštruácia začne počas dní s placebom. Ak musíte zmeniť tento deň, znížte počet dní s placebom – keď užívate biele tablety s placebom – (avšak nikdy ich nezvyšujte– 4 sú maximum!). Napríklad ak začnete užívať tablety s placebom v piatok a chcete to zmeniť na utorok (o 3 dni skôr), musíte začať s novým blistrom o 3 dni skôr ako zvyčajne. Počas tohto obdobia nemusíte mať nijaké krvácanie. Potom môžete mať mierne krvácanie alebo krvácanie podobné menštruácii.

Ak si nie ste istá, ako máte postupovať, poraďte sa so svojim lekárom.


Ak chcete prestať užívať Velgyn


Môžete prestať užívať Velgynkedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie. Ak chcete otehotnieť, ukončite užívanie Velgynua pred pokusom o otehotnenie vyčkajte na menštruáciu. Ľahšie si budete môcť vypočítať dátum predpokladaného do pôrodu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Uvedený je zoznam vedľajších účinkov, ktoré súvisia s používaním Velgynu:


 • Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 z každých 100 používateliek):

  • zmeny nálady

  • bolesť hlavy

  • nevoľnosť

  • bolesť v prsníkoch, problémy s menštruáciami ako sú nepravidelné menštruácie a vynechanie absencia menštruácií


 • Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 z každých 1000 používateliek):

  • depresia, nervozita, ospanlivosť

  • točenie hlavy, pocit mravčenia

  • migréna, kŕčové žily, zvýšený krvný tlak

  • bolesť žalúdka, vracanie, porucha trávenia, plynatosť, zápal žalúdka, hnačka

  • akné, svrbenie, vyrážka

  • bolesti, napr. bolesť chrbta, bolesť končatín, svalové kŕče

  • plesňová infekcia v pošve, bolesť v panve, zväčšenie prsníkov, nezhubné hrčky v prsníkoch, krvácanie z maternice/pošvy (ktoré zvyčajne vymizne s pokračovaním liečby), výtok z pošvy, návaly horúčavy, zápal pošvy (vaginitída), problémy s menštruáciou, bolestivé menštruácie, slabé menštruácie, veľmi silné menštruácie, suchosť v pošve, nezvyčajný (abnormálny) ster z krčka maternice, znížený záujem o pohlavný styk

  • nedostatok energie, zvýšené potenie, zadržiavanie tekutín

  • prírastok telesnej hmotnosti


 • Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 z každých 10 000používateliek):

  • kandidóza (plesňová infekcia)

  • anémia (málokrvnosť), zvýšený počet krvných doštičiek v krvi

  • alergická reakcia

  • hormonálna (endokrinná) porucha

  • zvýšená chuť do jedla, strata chuti do jedla, abnormálne vysoká koncentrácia draslíka v krvi, abnormálne nízka koncentrácia sodíka v krvi

  • neschopnosť dosiahnuť orgazmus, nespavosť

  • závrat, triaška

  • ochorenie oka, napr. zápal očného viečka, sucho v očiach

  • abnormálne rýchly srdcový tep

  • zápal žíl, krvácanie z nosa, mdloby

  • zväčšené brucho, črevné poruchy, pocit nadúvania, brušná prietrž, plesňová infekcia úst, zápcha, sucho v ústach

  • bolesť žlčovodov alebo žlčníka, zápal žlčníka

  • žltohnedé škvrny na pokožke, ekzém, vypadávanie vlasov, zápal kože podobný akné, suchá koža, vriedkovitý zápal kože, nadmerný rast vlasov, porucha kože, strie (pajazvičky) na koži, zápal kože, zápal kože citlivý na svetlo, kožné uzlíky

  • obtiažny alebo bolestivý pohlavný styk, zápal pošvy (vulvovaginitída), krvácanie po pohlavnom styku, krvácanie z vysadenia, cysty v prsníkoch, zvýšený počet buniek prsníkov (hyperplázia), zhubné hrčky na prsníkoch, abnormálny rast povrchu sliznice krčka maternice, zmenšenie alebo úbytok výstelky maternice, vaječníkové cysty, zväčšenie maternice

  • celkový pocit ochorenia

  • strata telesnej hmotnosti


Taktiež sa hlásili nasledovné nežiaduce účinky, avšak ich frekvenciu nemožno z dostupných údajov stanoviť: precitlivenosť, erythema multiforme (vyrážka vo forme červeného oválneho výsevu alebo pľuzgieriky).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.


5. Ako uchovávať Velgyn


Uchovávajte Velgyn mimo dohľadu a dosahu detí.


Dátum exspirácie


Nepoužívajte Velgynpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP“ Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Velgyn obsahuje


 • Liečivá sú etinylestradiol a drospirenón.

 • Každá ružová aktívna filmom obalená tableta obsahuje 0,02 miligramu etinylestradiolu a 3 miligramy drospirenónu.


 • Biele filmom obalené tablety neobsahujú liečivá.


 • Ďalšie zložky sú:


 • Ružové aktívne filmom obalené tablety:

 • Jadro tablety: monohydrát laktózy, predželatinizovaný škrob (kukuričný), povidón (E1201), sodná soľ kroskarmelózy, polysorbát 80, magnéziumstearát (E572).

 • Filmový obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).


 • Biele neaktívne filmom obalené tablety:

 • Jadro tablety: bezvodá laktóza, povidón (E1201), magnéziumstearát (E572).

 • Filmový obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec.


Ako vyzerá Velgyn a obsah balenia


 • Každý blister Velgynu obsahuje 24 ružových filmom obalených tabliet s liečivom v 1., 2., 3. a 4. rade blistra a 4 biele tablety s placebom v 4. rade.

 • Tablety Velgynu, ružové aj biele, sú filmom obalené tablety; jadro tablety je obalené.

 • Velgyn je dostupný v baleniach po 1, 3, 6 a 13 blistroch, každý s obsahom 28 (24 + 4) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


LADEEPHARMA Slovakia s.r.o.

Prievozská 4D

82109 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:


Laboratorios Leó­n Farma, S.A.

La Vallina, s/n Polígono Industrial Navatejera

24008 León

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: Drospirenon/Ethinylestradiol 3/0,02 mg 24+4 Ladee, filmomhulde tabletten

Česká republika: Naraya Plus 3 mg/0.02 mg, film-coated tablets

Slovenská republika: Velgyn

Slovinsko: Velgyn 3 mg/0,02 mg filmsko obložene tablete

Maďarsko: Velgyn 3 mg/0.02 mg, film-coated tablets

Estónsko: Velgyn

Litva : Velgyn 3 mg/0,02 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Velgyn 0.02 mg/3 mg film-coated tablets

Rumunsko: Velgyn 3 mg/ 0,02 mg comprimate filmate

Bulharsko: Velgyn 3mg/0.02 mg, film-coated tablets

Rakúsko: Velgyn 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Nemecko: Velgyn 3 mg/ 0.02 mg, Filmtabletten

Poľsko: Naraya Plus


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.

13Velgyn

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/04739-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Velgyn

0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


24 ružových filmom obalených tabliet (aktívne tablety):


Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,02 mg etinylestradiolua 3 mg drospirenónu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 44 mg


4 biele filmom obalené tablety s placebom (neúčinné tablety):

Tieto tablety neobsahujú liečivo.


Pomocná látka so známym účinkom:bezvodá laktóza 89,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Aktívna tableta je ružová, okrúhla filmom obalená tableta s priemerom 5,7 mm.


Placebo tableta je biela, okrúhla filmom obalená tableta s priemerom 5,7 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Perorálna antikoncepcia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: perorálne použitie.


Ako užívať Velgyn


Tablety sa musia užívať každý deň v približne rovnaký čas, v poradí naznačenom na blistrovom balení. Zapíjajú sa podľa potreby malým množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú nepretržite. Počas 28 po sebe nasledujúcich dní sa užíva jedna tabletadenne. Užívanie z ďalšieho balenia začína nasledujúci deň po užití poslednej tablety z predchádzajúceho balenia. Krvácanie z vysadenia sa zvyčajne objaví na 2.-3. deň po začatí užívania placebo tabliet (posledný rad) a nemusí skončiť pred začatím užívania ďalšieho balenia.


Ako začať s užívaním Velgynu


 • Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej antikoncepcie (v predchádzajúcom mesiaci)


Užívanie tabliet musí začať v prvý deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania).


Prechod z iného kombinovaného hormonálneho kontraceptíva (kombinované hormonálne perorálne kontraceptívum (combined oral contraceptive, COC)), vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti.


Žena má prednostne začať užívať Velgyn deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) jej predošlej COC, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo placebo tabliet jej predchádzajúceho COC. Ak sa predtým používal antikoncepčný vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť, žena musí začať užívať Velgyn najlepšie v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (tableta, injekcia, implantát obsahujúce len gestagén) alebo z vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho gestagén (IUS).


Z tablety obsahujúcej len gestagén môže žena prejsť na užívanie Velgynu kedykoľvek (z implantátu alebo IUS v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, kedy by sa mala podať ďalšia injekcia), ale v každom z týchto prípadov ju treba poučiť, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu.


 • Užívanie po potrate v prvom trimestri


Žena môže začať užívať liek okamžite. V tomto prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


 • Užívanie po pôrode alebo potrate v druhom trimestri


Žene treba odporučiť, aby začala užívať tablety medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Keď začne užívať liek neskôr, má byť poučená, aby počas prvých siedmich dní použila naviac bariérovú metódu. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva (COC) vylúčiť gravidita alebo žena musí vyčkať na prvé menštruačné krvácanie.


Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.


Postup pri vynechaní tabliet


Placebo tablety z posledného (štvrtého) radu blistra môžu byť vynechané. Majú sa však odstrániť, aby sa zamedzilo neúmyselnému predĺženiu fázy užívania placebo tabliet. Nasledované odporúčanie sa vzťahuje len na vynechanie aktívnych tabliet:


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Žena má užiť tabletu hneď ako si spomenie, a ďalšie tablety musí užíť vo zvyčajnom čase.


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Postup pri vynechaní tabliet sa môže riadiť podľa nasledovných dvoch základných pravidiel:


1. užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dlhšie ako 4 dni


2. na dosiahnutie zodpovedajúcej supresie osi hypotalamus-hypofýza-vaječníky sa vyžaduje nepretržité sedemdňové užívanie tabliet.


V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledovné odporúčania:


 • 1.-7. deň


Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Naviac je potrebné používať v nasledujúcich siedmich dňoch bariérovú metódu, akou je kondóm. Ak došlo v predchádzajúcich siedmich dňoch k pohlavnému styku, musí sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím viac sa vynechanie užitia blíži k fáze užívania placebo tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.


 • 8.-14. deň


Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas siedmich dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak však vynechala viac ako jednu tabletu, musí sa jej odporučiť použitie ďalšieho opatrenia počas siedmich dní.


 • 15.-24. deň


Vzhľadom na nastávajúcu fázu užívania placebo tabliet je bezprostredné riziko zníženia spoľahlivosti antikoncepcie. Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorého z dvoch nasledovných možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas siedmich dní pred vynechaním prvej tablety žena užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, musí žena zvoliť prvú z nasledovných dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich siedmich dní.


 1. Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne.

Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase až kým nedoužíva aktívne tablety. Štyri placebo tablety z posledného radu sa musia odstrániť. Okamžite sa musí začať užívanie z nasledujúceho blistrového balenia. Krvácanie z vysadenia sa pravdepodobne, nedostaví pred doužívaním všetkých aktívnych tabliet z druhého balenia, ale počas užívania tabliet môže nastať špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.


 1. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie aktívnych tabliet zo súčasne používaného blistrového balenia. Potom musí užívať placebo tablety z posledného radu počas 4 dní, vrátane dní, kedy tablety vynechala a následne pokračuje v užívaní z ďalšieho blistrového balenia.


Ak žena zabudne užiť tablety a následne sa nedostaví krvácanie z vysadenia vo fáze užívania placebo tabliet, musí sa zvážiť možnosť gravidity.


Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí


V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí (napr. vracania alebo hnačky) nemusí byť vstrebávanie úplné a musia sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia. Ak počas 3-4 hodín po užití aktívnej tablety dôjde k vracaniu, musí sa čo najskôr užiť nová (náhradná) tableta. Ak je to možné, nová tableta sa má užiť do 12 hodín od zvyčajného času užívania tablety. V prípade, že uplynulo viac ako 12 hodín, ohľadom vynechaných tablietsa postupuje podľa pokynov, uvedených v časti 4.2. "Postup pri vynechaní tabliet". Ak žena nechce meniť zvyčajnú schému užívania tabliet, musí užiť naviac tabletu (tablety) z ďalšieho blistrového balenia.


Ako posunúť krvácanie z vysadenia


Ak si žena praje oddialiť menštruáciu, musí pokračovať v užívaní tabliet z ďalšieho blistrového balenia Velgynu bez užívania placebo tabliet zo súčasného používaného balenia. Oddiaľovať menštruáciu možno až do doužívania aktívnych tabliet z druhého balenia. Počas tohto času sa u ženy môže objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Po fáze užívania placebo tabliet sa potom obnoví pravidelné užívanie Velgynu.


Ak si žena praje presunúť menštruáciu na iný deň v týždni, než na aký je zvyknutá v doterajšej schéme užívania, možno jej odporučiť, aby skrátila nasledujúcu fázu užívania placebo tabliet o toľko dní, o koľko si praje. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že nedôjde ku krvácaniu z vysadenia a že počas užívania nasledujúceho balenia sa vyskytne medzimenštruačné krvácanie a špinenie (podobne ako pri oddialení menštruácie).


4.3 Kontraindikácie


Kombinované perorálne kontraceptíva (COC) nemožno užívať v prípade výskytu niektorého z nižšie uvedených stavov. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát v priebehu užívania COC, užívanie sa musí okamžite prerušiť.


 • Venózna trombóza prítomná alebo v anamnéze (hlboká venózna trombóza, pulmonálna embólia)

 • Arteriálna trombóza prítomná alebo v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo prodromálne stavy (napr. angina pectoris a prechodný ischemický záchvat)

 • Cerebrovaskulárna príhoda prítomná alebo v anamnéze

 • Prítomnosť závažných alebo mnohopočetných rizikových faktorov vzniku arteriálnej trombózy:

 • diabetes mellitus s cievnymi symptómami

 • závažná hypertenzia

 • závažná dyslipoproteinémia

 • Vrodená alebo získaná predispozícia pre venóznu alebo arteriálnu trombózu, ako je APC- rezistencia, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C a proteínu S, hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupus antikoagulans)

 • Pankreatitída prítomná alebo v anamnéze, ak je spojená so závažnou hypertriglyceridémiou

 • Závažné ochorenie pečene prítomné alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na referenčné hodnoty

 • Závažná obličková nedostatočnosť alebo akútne zlyhanie obličiek

 • Existujúce nádory pečene (benígne alebo malígne)alebo ich výskyt v anamnéze

 • Diagnostikované malignity závislé od pohlavných steroidov alebo podozrenie na ne (napr. pohlavných orgánov alebo prsníka)

 • Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou

 • Migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Pri výskyte ktoréhokoľvek zo stavov/rizikových faktorov uvedených nižšie je potrebné zvážiť prínos užívania COC v porovnaní s možnými rizikami u každej ženy zvlásť a tieto riziká s ňou prediskutovať predtým, než sa rozhodne liek užívať. Ak počas užívania dôjde k zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu niektorého z týchto stavov alebo rizikových faktorov, žena musí vyhľadať lekára. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa má užívanie COC prerušiť.


Poruchy cirkulácie


Užívanie ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptívaprináša v porovnaní s neužívaním zvýšené riziko venózneho tromboembolizmu (VTE). Zvýšené riziko VTE je najvyššie počas prvého roku užívania u žien, ktoré nikdy predtým neužívali kombinované perorálne kontraceptívum.


Epidemiologické štúdie ukázali, že výskyt VTE u žien bez známych rizikových faktorov pre VTE, užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva s nízkym obsahom estrogénu (0,05 mg etinylestradiolu) sa pohybuje v rozmedzí asi 20 prípadov (pre COC, obsahujúce levonorgestrel) až 40 prípadov (pre COC, obsahujúce dezogestrel/gestodén) na 100 000 pacientských rokov. V porovnaní s tým je výskyt VTE u neužívateliek 5 až 10 prípadov na 100 000 pacientských rokov a 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev. VTE je fatálny v 1-2 % prípadov.


Epidemiologické štúdie preukázali, že riziko VTE u perorálnych kontraceptív s obsahom drospirenónu je vyššie ako u perorálnych kontraceptív s obsahom levonorgestrelu (takzvané lieky druhej generácie) a môže byť podobné riziku u perorálnych kontraceptív s obsahom dezogestrelu/gestodénu (takzvané lieky tretej generácie).


Epidemiologické štúdie taktiež spájajú užívanie COC so zvýšeným rizikom arteriálneho tromboembolizmu (infarkt myokardu, prechodný ischemický záchvat).


Mimoriadne zriedkavo sa hlásil výskyt trombózy u užívateliek kombinovaných perorálnych kontraceptív v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, cerebrálnych alebo retinálnych vénach a artériách. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním hormonálnych kontraceptív.


Symptómom venóznej alebo arteriálnej trombotickej/tromboembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody môže byť:

 • nezvyčajnú jednostrannú bolesť a/alebo opuch nohy

 • náhla silná bolesť na hrudníku, bez ohľadu na to, či vyžaruje do ľavej ruky alebo nie

 • náhla dýchavičnosť

 • prudký záchvat kašľa

 • akékoľvek nezvyčajné, silné, pretrvávajúce bolesti hlavy

 • náhla čiastočná alebo úplná strata videnia

 • diplopia

 • nezrozumiteľná reč alebo afázia

 • vertigo

 • kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho

 • slabosť alebo veľmi výrazné znecitlivenie, náhle postihujúce jednu stranu alebo časť tela

 • motorické poruchy

 • "akútne" brucho.


Riziko venóznych tromboembolických komplikácií u užívateliek COC zvyšujú:

 • stúpajúci vek

 • pozitívna rodinná anamnéza (venózny tromboembolizmus u súrodencov kedykoľvek alebo u rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí ženu pred rozhodnutím o užívaní ktorejkoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • dlhšia imobilizácia, väčší chirurgický výkon, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo rozsiahlejšia trauma. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva (pri plánovaných chirurgických výkonoch najmenej štyri týždne pred výkonom) a pokračovať v užívaní nie skôr ako dva týždne po kompletnej remobilizácii. Ak sa užívanie antikoncepcie neprerušilo včas, musí sa zvážiť antitrombotická liečba

 • obezita (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m2)

 • o možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy nie je názorová zhoda.


Riziko arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej príhody u užívateliek COC zvyšuje:

 • stúpajúci vek

 • fajčenie (ženám nad 35 rokov treba dôrazne odporučiť nefajčiť, ak chcú užívať COC)

 • dyslipoproteinémia

 • hypertenzia

 • migréna

 • obezita (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m²)

 • pozitívna rodinná anamnéza (výskyt arteriálneho tromboembolizmu u súrodencov kedykoľvek

alebo u rodičov v relatívne mladom veku). Ak je podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí

ženu pred rozhodnutím o užívaní ktoréhokoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • chyby srdcovej chlopne

 • atriálna fibrilácia.


Prítomnosť jedného závažného rizikového faktora alebo mnohopočetné rizikové faktory venózneho alebo arteriálneho ochorenia môžu byť tiež kontraindikáciou. Do úvahy treba vziať aj možnosť antikoagulačnej liečby. Užívateľkám COC treba zvlášť zdôrazniť aby v prípade výskytu možných symptómov trombózy kontaktovali svojho lekára. Pri podozrení na trombózu alebo pri potvrdenej trombóze sa užívanie COC musí prerušiť. Z dôvodu teratogenity antikoagulačnej liečby (deriváty kumarínu) sa musí použiť vhodná alternatívna antikoncepcia.


Musí sa zvážiť zvýšené riziko tromboembolizmu v šestonedelí (pre informovanie o "Gravidita a laktácia" pozri časť 4.6).


Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami patrí diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.


Dôvodom na okamžité prerušenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) v priebehu užívania COC.


Nádory


V niektorých epidemiologických štúdiách sa hlásilo zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých užívateliek COC (>5 rokov), pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je ľudský papiloma vírus (HPV).


Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR=1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien súčasne užívajúcich COC. Zvýšené riziko postupne klesá v priebehu 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet prípadov diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologickými účinkami COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC neužívali nikdy.


V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC hlásili benígne nádory pečene a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.


Pri použití vyššie dávkovaných COC (50 µg etinylestradiolu) sa znižuje riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Zostáva potvrdiť, či sa to vzťahuje aj na nižšie dávkové COC.


Iné stavy


Gestagénová zložka Velgynu je antagonista aldosterónu s kálium šetriacimi vlastnosťami. Vo väčšine prípadov sa nepredpokladá zvýšenie koncentrácií draslíka. V klinickej štúdii sa však v priebehu užívania drospirenónu u niektorých pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek a súbežne užívajúcich lieky šetriace draslík koncentrácie draslíka v sére mierne, ale nevýznamne zvýšili. U pacientok s obličkovou nedostatočnosťou a k hornej hranici sa blížiacimi hodnotami draslíka v sére pred liečbou, a najmä pri súbežnom podávaní liekov šetriacich draslík, sa preto počas prvého liečebného cyklu odporúča sledovať sérové hodnoty draslíka. Pozri tiež časť 4.5.


U žien s hypertriglyceridémiou alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.


Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je oprávnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenzívnu liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak sa uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normotenzných hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.


V súvislosti s graviditou a užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledujúce stavy ale potvrdenie súvislosti s COC nie je preukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.


U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií až do času, kým sa markery pečeňových funkcií vrátia na referenčné hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojeného pruritu, ktoré sa predtým objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.


Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz potreby meniť terapeutický režim u diabetičiek, užívajúcich nízkodávkové COC (s obsahom etinylestradiolu < 0,05 mg) .

Diabetičky musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.


Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Niekedy sa môže objaviť chloazma a to najmä u žien, ktoré majú v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Každá ružová tableta tohto lieku obsahuje 44 mg monohydrátu laktózy, každá biela tableta obsahuje 89,5 mg bezvodej laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpciou, ktoré majú diétu bez laktózy, musia toto množstvo zohľadniť.

Lekárske vyšetrenia/konzultácie


Pred začatím alebo opakovaným začatím užívania Velgynu je potrebné získať od pacientky úplnú medicínsku anamnézu (vrátane rodinnej) a musí sa vylúčiť gravidita. Musí sa zmerať krvný tlak a musí sa vykonať lekárske vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (pozri časť 4.3) a osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní (pozri časť 4.4). Žena musí byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľky a dodržiavala pokyny v nej uvedené. Frekvencia a povaha vyšetrení sa musí zakladať na štandardných vyšetrovacích postupoch a individuálne prispôsobiť každej žene.


Ženy je potrebné upozorniť, že perorálne kontraceptíva ich nechránia pred infekciou HIV (AIDS) ani ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.


Znížená účinnosť


Účinnosť COC sa môže znížiť napr. ak sa vynechajú aktívne tablety (pozri časť 4.2), v prípade gastrointestinálnych ťažkostí počas užívanie aktívnych tabliet (pozri časť 4.2) alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky (pozri časť 4.5).


Znížená kontrola cyklu


Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.


Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, musí sa zvážiť možnosť nehormonálnej príčiny a indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahŕňať aj kyretáž.


U niektorých žien nemusí dôjsť počas fázy užívania placebo tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov opísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však COC neužívala pred prvým vynechaným krvácaním z vysadenia podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


4.5 Liekové a iné interakcie


Poznámka: Na identifikovanie potenciálnych interakcií, sa musia zohľadniť odborné informácie o súbežne užívaných liekoch.


 • Vplyv ďalších liekov na užívanie Velgynu


Interakcie medzi perorálnými kontraceptívami a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie. V literatúre boli popísané nasledujúce interakcie.


Hepatálny metabolizmus


S liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy (napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín, bosentan a lieky na HIV (napr. ritonavir, nevirapín) a možno taktiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)) sa môžu vyskytnúť interakcie, ktoré môžu mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov. Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne prejaví v priebehu 10 dní, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.


Interferencia s enterohepatálnou cirkuláciou


Kontraceptívne zlyhanie sa hlásilo aj pri antibiotikách, ako sú penicilíny a tetracyklíny. Mechanizmus tohto účinku sa nevysvetlil.


Manažment


Ženy krátkodobo liečené niektorým liekom z vyššie uvedených skupín liečiv, alebo jednotlivými liečivami (lieky indukujúce pečeňové enzýmy) okrem rifampicínu, musia dočasne, t.j. v priebehu súbežného podávania lieku a nasledujúcich 7 dní po ukončení podávania, navyše k COC používať bariérovú metódu antikoncepcie.


Ženy liečené rifampicínom musia počas podávania rifampicínu a 28 dní po jeho vysadení používať k COC naviac bariérovú metódu antikoncepcie.


Ženám, dlhodobo liečeným liečivami indukujúcimi hepatálne enzýmy sa odporúča iná, spoľahlivá nehormonálna metóda antikoncepcie.


Ženy, liečené antibiotikami (okrem rifampicínu, pozri vyššie) musia nasledujúcich 7 dní po ukončení podávania používať bariérovú metódu antikoncepcie.


Ak súbežné podávanie lieku trvá aj po doužívaní aktívnych tabliet z blistrového balenia COC, placebo tablety sa musia odstrániť a ihneď sa musí začať užívanie z ďalšieho balenia COC.


Hlavné metabolity drospirenónu sa v ľudskej plazme vytvárajú bez účasti systému cytochrómu P450. Inhibítory tohto enzýmového systému preto pravdepodobne nemajú vplyv na metabolizmus drospirenónu.


 • Vplyv Velgynu na užívanie iných liekov


Perorálne kontraceptíva môžu ovplyvňovať metabolizmus niektorých iných liečiv. Teda môžu ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).


Vychádzajúc z inhibičných štúdií in vitro a štúdií interakcií in vivo s dobrovoľníčkami, užívajúcimi omeprazol, simvastatín a midazolam ako označené substráty, interakcia drospirenónu v 3 mg dávkach s metabolizmom iných liečiv nie je pravdepodobná.


 • Iné interakcie


U pacientok, ktoré nemajú obličkovú nedostatočnosť súbežné užívanie drospirenónu a ACE inhibítorov alebo nesteroidových antiflogistík (NSAID) nepreukázalo signifikantný vplyv na hladinu draslíka v sére. Súbežné užívanie Velgynu a antagonistov aldosterónu alebo kálium šetriacich diuretík sa však neštudovalo. V tomto prípade sa musí koncentrácia draslíka v sére stanoviť počas prvého liečebného cyklu. Pozri tiež časť 4.4.


 • Laboratórne vyšetrenia


Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických koncentrácií (väzbových) proteínov napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipid/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt. Svojím miernym antimineralokortikoidným pôsobením drospirenón zapríčiňuje zvýšenie aktivity renínu v plazme a aldosterónu v plazme.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Velgyn nie je indikovaný počas gravidity.


Ak v priebehu užívania Velgynu dôjde ku gravidite, liek sa musí okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv COC, nedopatrením užívaných počas gravidity.


Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Nežiaduce účinky v dôsledku hormonálneho účinku liečiv sa na základe výsledkov týchto štúdií na zvieratách nedajú vylúčiť. Celkové skúsenosti s použitím COC počas gravidity však neposkytujú dôkazy o konkrétnom nežiaducom pôsobení na ľudí.


Dostupné údaje ohľadom použitia Velgynu počas gravidity sú príliš obmedzené na pripustenie záverov, týkajúcich sa negatívneho pôsobenia Velgynu na graviditu, na zdravie plodu alebo novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne významné epidemiologické údaje.


Laktácia

COC môžu ovplyvniť laktáciu, pretože môžu znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Z tohto dôvodu sa užívanie COC vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka úplne neprestane dieťa dojčiť. V priebehu užívania COC sa do materského mlieka môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu mať vplyv na dieťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U žien užívajúcich COC sa nepozorovali žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V priebehu užívania Velgynu sa hlásili nasledovné nežiaduce reakcie:.


V nižšie uvedenej tabuľke sú hlásené nežiaduce reakcie zoradené podľa MedDRA triedy orgánových systémov (MedDRA SOCs). Frekvencie výskytu vychádzajú z údajov z klinických skúšaní. Na popis určitej reakcie, jej synoným a súvisiacich stavov je uvedený najvhodnejší pojem podľa terminológie MedDRA.


Nežiaduce reakcie, ktoré sa spájali s podávaním Velgynu ako perorálnej antikoncepcie alebo na liečbu stredne závažných acne vulgaris podľa MedDRA triedy orgánových systémov a terminológie MedDRA


Trieda orgánového systému

(MedDRA verzia 9.1)

časté

1/100 až <1/10

menej časté

1/1 000 až <1/100

zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

neznáme (z dostupných údajov)

Infekcie a nákazykandidóza


Poruchy krvi a lymfatického systémuanémia, trombocytémia


Poruchy imunitného systémualergické reakcie

precitlivenosť

Poruchy endokrinného systémuporuchy endokrinného systému


Poruchy metabolizmu a výživyzvýšená chuť do jedla, anorexia, hyperkaliémia, hyponatriémia


Psychické poruchy

emočná labilita

depresia, nervozita, somnolencia

anorgazmia, insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závrat, parestézia

vertigo, tremor


Poruchy okakonjunktivitída, suché oči, poruchy oka


Poruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia


Cievne poruchy


migréna, kŕčové žily, hypertenzia

flebitída, cievne poruchy, epistaxia, synkopa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

bolesť brucha, vracanie, dyspepsia, flatulencia, gastritída, hnačka

zväčšené brucho, gastrointestinálna porucha, pocit plnosti žalúdka a čriev, hiátová hernia, orálna kandidóza, zápcha, sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciestBiliárna bolesť, cholecystitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


akné, pruritus, vyrážka,

chloazma, ekzém, alopécia, akneformná dermatitída, suchá koža, erythema nodosum, hypertrichóza, poruchy kože, kožné strie, kontaktná dermatitída, fotosenzitívna dermatitída, kožné uzlíky

erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta, bolesť končatín, svalové kŕčePoruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov, metrorágia*, amenorea


vaginálna kandidóza, bolesť v panve, zväčšenie prsníkov, fibrocystické prsníky, krvácanie z maternice/pošvy *,

výtok z pohlavných orgánov, návaly horúčavy, vaginitída,

menštruačné poruchy, dysmenorea, hypomenorea, menorágia, suchosť v pošve, podozrivý Papov test, zníženie libida

dyspareunia, vulvovaginitída, krvácanie po pohlavnom styku, krvácanie z vysadenia, cysty v prsníkoch, hyperplázia prsníkov, neoplazmy prsníkov, polypy v krčku maternice, atrofia endometria, ovariálne cysty, zväčšenie maternice


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia, zvýšené potenie, edém (generalizovaný edém, periférny edém, edém tváre)

nevoľnosť


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia


prírastok telesnej hmotnosti

úbytok telesnej hmotnosti* nepravidelnosť krvácania zvyčajne vymiznú v priebehu pokračujúcej liečby.


Nasledujúce závažné nežiaduce udalosti boli hlásené u užívateliek COC a sú analyzované v časti 4.4:

venózne tromboembolické poruchy;

arteriálne tromboembolické poruchy;

hypertenzia;

nádory pečene;

výskyt alebo zhoršenie stavov, u ktorých súvislosť s užívaním COC nie je presvedčivá: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, epilepsia, maternicové myómy, porfýria, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatická žltačka;

chloazma;

Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene si môžu vyžadovať prerušenie užívania COC, až kým sa markery funkcie pečene nevrátia do normálu.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

U užívateliek perorálnych kontraceptív je veľmi mierne zvýšená frekvencia diagnózy rakoviny prsníka. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s užívaním COC nie je známa. Ďalšie informácie, pozri časti 4.3 a 4.4.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním Velgynu doposiaľ nie sú skúsenosti. Na základe celkových skúseností s kombinovanou perorálnou,antikoncepciou sa môžu v prípade predávkovania aktívnymi tabletami vyskytnúť tieto príznaky: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Antidotá neexistujú a ďalšia liečba má byť symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Gestagény a estrogény, fixná kombinácia

ATC kód: G03AA12


Pearlov index zlyhania metódy: 0,41 (95 % horná obojstranná medza spoľahlivosti: 0,85).

Celkový Pearlov index (zlyhanie metódy + zlyhanie pacientky): 0,80 (95 % horná obojstranná medza spoľahlivosti: 1,30).


Antikoncepčný účinok Velgynu je založený na spolupôsobení rôznych faktorov.Najdôležitejšie z nich sú inhibícia ovulácie a zmeny endometria.


Velgyn je kombinované perorálne kontraceptívum obsahujúce etinylestradiol a gestagén drospirenón. V terapeutických dávkach má drospirenón aj antiandrogénne a mierne antimineralokortikoidné vlastnosti. Nemá estrogénny, glukokortikoidný ani antiglukokortikoidný účinok. Na základe toho je farmakologický profil drospirenónu veľmi podobný prirodzenému hormónu progesterónu.


Z klinických štúdií vyplýva, že mierne antimineralokortikoidné vlastnosti Velgynu vedú k miernemu antimineralokortikoidnému pôsobeniu.


Na posúdenie účinnosti a bezpečnosti Velgynu u žien so stredne ťažkým acne vulgaris sa vykonali dve multicentrické, dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované štúdie.


Po šiestich mesiacoch liečby Velgynu v porovnaní s placebom preukázala štatisticky významne väčšie 15,6% (49,3 % verzus 33,7 %) zníženie u zápalových lézií, 18,5% (40,6 % verzus 22,1 %) u nezápalových lézií a 16,5% (44,6 % verzus 28,1 %) u celkového počtu lézií. Okrem toho vyššie percento jedincov 11,8 % (18,6 % verzus 6,8 %) malo hodnotenie pleti „čistá“ alebo „takmer čistá“ podľa škály ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Drospirenón


Absorpcia


Drospirenón sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie liečiva v sére okolo 38 ng/ml sa dosiahnu asi za 1 – 2 hodiny po jednorazovom podaní. Biologická dostupnosť drospirenónu je medzi 76 a 85 %. Súbežné podanie potravy nemá na biologickú dostupnosť drospirenónu žiadny vplyv.


Distribúcia


Po perorálnom podaní sérové hladiny drospirenónu klesajú s terminálnym polčasom 31 h. Drospirenón sa viaže na sérový albumín a neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (sex hormone binding globulin, SHBG) ani na globulín viažuci kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG). Len 3 - 5 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva je vo forme voľného steroidu. Zvýšenie SHBG indukované etinylestradiolom neovplyvňuje väzbu drospirenónu na sérové proteíny. Priemerný zdanlivý distribučný objem drospirenónu je 3,7 ± 1,2 l/kg.


Metabolizmus


Drospirenón sa po perorálnom podaní rozsiahlo metabolizuje. Hlavným metabolitmi v plazme sú kyslá forma drospirenónu, ktorá vzniká otvorením laktónového kruhu, a 4,5-dihydrodrospirenón-3-sulfát, ktoré obidva vznikajú bez účasti systému P450. Drospirenón je v malom rozsahu metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 a in vitro prejavil schopnosť inhibovať tento enzým a cytochróm P450 1A1, cytochróm P450 2C9 a cytochróm P450 2C19.


Eliminácia


Metabolický klírens drospirenónu v sére je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenón sa vylučuje v nezmenenej forme len v stopových množstvách. Metabolity drospirenónu sa vylučujú stolicou a močom s vylučovacím koeficientom približne 1,2 až 1,4. Polčas vylúčenia metabolitov močom a stolicou je asi 40 h.


Rovnovážny stav


V priebehu liečebného cyklu sa maximálna rovnovážna koncentrácia drospirenónu v sére asi 70 ng/ml dosiahne po asi 8 dňoch liečby. V dôsledku pomeru terminálneho polčasu a dávkovacieho intervalu sa koncentrácia drospirenónu v sére zvýšia približne trojnásobne.


Osobitné skupiny pacientok


Vplyv poškodenej funkcie obličiek


U žien s miernym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu CLcr 50-80 ml/min) boli sérové koncentrácie drospirenónu v rovnovážnom stave porovnateľné s koncentráciami u žien s normálnou funkciou obličiek. Koncentrácie drospirenónu v sére boli v priemere o 37 % vyššie u žien so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr 30-50 ml/min) v porovnaní s hladinami u žien s normálnou funkciou obličiek. Liečba drospirenónom bola dobre tolerovaná u žien s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek. Liečba drospirenónom nepreukázala žiadny klinicky významný vplyv na koncentráciu draslíka v sére.


Účinok poškodenej funkcie pečene


U dobrovoľníčok so stredne závažným poškodením funkcie pečene bol v štúdii s jednorazovým podaním pozorovaný približne 50 %-ný pokles perorálneho klírensu (CL/F) v porovnaní s dobrovoľníčkam s normálnou funkciou pečene. Pozorované zníženie klírensu drospirenónu u dobrovoľníčok so stredne závažným poškodením funkcie pečene nevyústilo do žiadnych zjavných rozdielov koncentrácií sérového draslíka. Zvýšenie koncentrácií sérového draslíka nad hornú hranicu normy normálneho rozpätia nebolo pozorované dokonca ani u diabetičiek a pri súčasnej liečbe spironolaktónom (dva predispozičné faktory hyperkaliémie). To vedie k záveru, že drospirenón je u pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene (Child-Pugh B) dobre tolerovaný.


Etnické skupiny


Neboli pozorované klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike drospirenónu a etinylestradiolu medzi Japonkami a ženami kaukazskej rasy.


Etinylestradiol


Absorpcia


Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Vrchol plazmatickej koncentrácie, približne 33 pg/ml, sa dosiahne za 1-2 hodiny po jednorazovom perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je v dôsledku presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu približne 60 %. Súbežné príjímanie potravy znížil biologickú dostupnosť etinylestradiolu u 25 % skúmaných jedincov, zatiaľ čo u ostatných sa nepozorovala žiadna zmena.


Distribúcia


Sérové koncentrácie etinylestradiolu klesajú v dvoch fázach, terminálna distribučná fáza je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Etinylestradiol sa vysoko ale nešpecificky viaže na albumín v sére (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie plazmatických koncentrácií SHBG a globulínu viažuceho kortikoidy (CBG). Zdanlivý distribučný objem je asi 5 l/kg.


Metabolizmus


Etinylestradiol podlieha predsystémovej konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje formou aromatickej hydroxylácie, pričom vzniká široká škála hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sa vyskytujú vo forme voľných metabolitov ako aj glukuronidových a sulfátových konjugátov. Metabolický klírens etinylestradiolu je približne 5 ml/min/kg.


Eliminácia


Etinylestradiol sa v nezmenenej forme nevylučuje vo významnom množstve. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.


Rovnovážny stav


Rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu a sérové koncentrácie etinylestradiolu sa zvýšia 2,0 až 2,3-násobne.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Na laboratórnych zvieratách sa účinky drospirenónu a etinylestradiolu obmedzili na tie, ktoré sa spájajú so známym farmakologických pôsobením. Najmä štúdie reprodukčnej toxicity neodhalili na zvieratách embryotoxické a fetotoxické účinky, ktoré sú považované za druhovo špecifické. Pri podaní dávok prekračujúcich dávky pri užívaní Velgynu sa pozorovalo pôsobenie na pohlavné diferencovanie na plodoch potkanov ale nie u opíc.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aktívne filmom obalené tablety (ružové):

 • Jadro tablety:

  • monohydrát laktózy

  • predželatinovaný škrob (kukuričný)

  • povidón K-30 (E1201)

  • sodná soľ kroskarmelózy

  • polysorbát 80

  • magnéziumstearát (E572)

 • Filmový obal tablety:

  • polyvinylalkohol

  • oxid titaničitý (E171)

  • makrogol 3350

  • mastenec

  • žltý oxid železitý (E172)

  • červený oxid železitý (E172)

  • čierny oxid železitý (E172)


Placebo filmom obalené tablety (biele):

 • Jadro tablety:

  • bezvodá laktóza

  • povidón (E1201)

  • magnéziumstearát (E572)

 • Filmový obal tablety:

  • polyvinylalkohol

  • oxid titaničitý (E171)

  • makrogol 3350

  • mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


 1. Druh obalu a obsah balenia


Číry až mierne matný priehľadný blister PVC/PVdC-hliníkový blister. Každý blister obsahuje 24 ružových filmom obalených tabliet s liečivom a 4 biele filmom obalené tablety s placebom.


Veľkosti balenia:

1 x 28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalenýchtabliet

6 x 28 filmom obalených tabliet

13 x 28 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LADEEPHARMA Slovakia s.r.o.

Prievozská 4D

82109 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0524/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


17Velgyn