+ ipil.sk

Vellofent 267 mikrogramovPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Vellofent 67 mikrogramov

Vellofent 133 mikrogramov

Vellofent 267 mikrogramov

Vellofent 400 mikrogramov

Vellofent 533 mikrogramov

Vellofent 800 mikrogramov


sublingválne tablety


Fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vellofent a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vellofent

3. Ako užívať Vellofent

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Vellofent

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Vellofent a na čo sa používa


Vellofent obsahuje liečivo fentanyl, ktoré patrí do skupiny silných liekov na zmiernenie bolesti nazývaných opioidy.


Vellofent sa používa na liečbu prelomovej (prudkej) bolesti u dospelých pacientov s rakovinou, ktorí už užívajú iné opioidy proti bolesti na pretrvávajúcu (nepretržitú) nádorovú bolesť.


Prelomová bolesť je ďalšia náhla bolesť, ktorá sa vyskytuje, aj keď užívate svoje zvyčajné opioidné lieky proti bolesti.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vellofent


Neužívajte Vellofent

 • keď ste alergický na fentanyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • keď máte závažné problémy s dýchaním alebo závažnú pľúcnu chorobu;

 • keď v súčasnosti užívate inhibítory monoaminooxidázy (MAO) na závažnú depresiu (alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch)

 • ak na liečbu pretrvávajúcej bolesti neužívate predpísané opioidné lieky (napríklad kodeín, fentanyl, hydromorfón, morfín, oxykodón, petidín) pravidelne každý deň po dobu aspoň jedného týždňa. Ak takéto lieky neužívate, Vellofent nesmiete užívať, pretože sa môže zvýšiť riziko nebezpečne pomalého a/alebo plytkého dýchania či dokonca jeho zastavenie;

 • ak trpíte krátkodobou bolesťou okrem prelomovej bolesti, napr. bolesťou spôsobenou zraneniami alebo operačným zákrokom, bolesťami hlavy alebo migrénami.


Upozornenia a opatrenia

Vellofent obsahuje liečivo v množstve, ktoré môže byť pre dieťa smrteľné. Preto musia vždy uchovávať všetky tablety mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte tablety na uzamknutom mieste a neskladujte tablety vybraté z blistrového obalu.


Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Vellofent.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektorý z nasledujúcich liekov, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika, pretože váš lekár ho bude potrebovať zohľadniť pri predpisovaní dávky pre vás:

 • váš iný opioidný liek na tlmenie bolesti užívaný na pretrvávajúcu (celodennú) nádorovú bolesť ešte nie je stabilizovaný;

 • máte akékoľvek iné ochorenie, ktoré má vplyv na dýchanie (napríklad astmu, piskľavý dych alebo dýchavičnosť);

 • máte poranenie hlavy;

 • máte problémy so srdcom, najmä nízky tep, nepravidelný tep, nízky objem krvi alebo nízky tlak;

 • máte problémy s pečeňou alebo obličkami, pretože tieto orgány majú vplyv na spôsob rozkladu tohto lieku;

 • užívate antidepresíva alebo antipsychotiká, pozri časť „Iné lieky a Vlellofent.“


Deti a dospievajúci

Vellofent sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Vellofent

Ak užívate alebo ste v poslednom čase ste užívali alebo budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • inhibítory monoaminooxidázy (MAO) (používané na závažnú depresiu), pozri vyššie „Neužívajte Vellofent”; povedzte svojmu lekárovi, keď ste užívali tento typ lieku v posledných dvoch týždňoch;

 • tablety na spanie, lieky na liečbu úzkosti, antihistamíny, utišujúce prostriedky, niektoré svalové relaxanciá alebo iné lieky, ktoré môžu obvykle vyvolávať ospalosť;

 • akékoľvek lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinok lieku Vellofent (ovplyvnením spôsobu, ktorým vaše telo rozkladá Vellofent), napríklad:

  • lieky, ktoré pomáhajú kontrolovať infekciu HIV (napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir);

  • lieky používané na liečbu plesňových infekcií (napr. ketokonazol, itrakonazol alebo flukonazol);

  • lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (napr. klaritromycín, erytromycín, telitromycín) vrátane tuberkukózy (napr. rifabutin, rifampin);

  • lieky používané proti závažnej nevoľnosti (napr. aprepitant, dronabinol);

  • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo ochorení srdca (napr. diltiazem a verapamil);

  • lieky používané na depresiu (napr. fluoxetin alebo ľubovník bodkovaný);

  • lieky používané na pálenie záhy a slabé trávenie (napr. cimetidín);

  • tablety na spanie alebo sedatíva (napr. fenobarbital);

  • lieky na kontrolu epileptických komplikácií/záchvatov (napr. karbamezapín, fenytoín, oxkarbazepín);

  • antivirotiká (napr. efavirenz, nevirapin);

 • protizápalové alebo imunosupresívne lieky (napr. glukokortikoidy),

 • lieky na liečbu diabetu (napr. pioglitazón);

 • psycho-stimulačné lieky (napr. modafinil);

 • iné typy silných liekov na tlmenie bolesti (napr. buprenorfín, pentazocín alebo nalbufín); tieto lieky môžu znižovať účinok alebo pôsobiť proti účinku lieku Vellofent.

 • ak užívate lieky, ako sú napríklad niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká, riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje. Vellofent môže interagovať s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť zmeny duševného stavu (napríklad agitácia, halucinácie, kóma) a ďalšie účinky, ako napríklad zvýšenie telesnej teploty nad 38° C, zrýchlenie srdcového rytmu, nestabilný krvný tlak a prehnané reflexy, stuhnutosť svalov, porucha koordinácie a/alebo gastrointestinálne symptómy (napríklad nevoľnosť, vracanie, hnačka). Váš lekár vám povie, či je Vellofent vhodný pre vás.


Vellofent a jedlo, nápoje a alkohol

 • Vellofent sa môže užívať pred jedlom alebo po jedle, ale nie počas jedla. Pred užitím lieku Vellofent môžete vypiť určité množstvo vody, aby ste zvlhčili svoje ústa, ale nesmiete nič piť ani jesť počas užívania tohto lieku.

 • Počas užívania Vellofentu nepite grapefruitový džús, pretože môže ovplyvniť spôsob rozkladu lieku Vellofent v tele.

 • Počas užívania lieku Vellofent nepite alkohol. Môže zvýšiť riziko vzniku nebezpečných vedľajších účinkov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vellofent sa nemá užívať počas tehotenstva bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Vellofent neužívajte počas pôrodu, pretože fentanyl môže vyvolať útlm dýchania a abstinenčné príznaky u plodu a novorodenca.


Fentanylsa dostáva do materského mlieka a môže spôsobiť nežiaduce účinky u dojčeného dieťaťa. Ak dojčíte, neužívajte Vellofent. Dojčenie nesmiete opätovne začať do 48 hodín po poslednom podaní Vellofentu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

So svojím lekárom by ste sa mali poradiť, či je bezpečné po užití lieku Vellofent riadiť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje: ak pociťujete ospalosť alebo závraty; ak máte rozmazané alebo zdvojené videnie; alebo ak máte problémy s koncentráciou. Je dôležité, aby ste vedeli, ako reagujete na liek Vellofent ešte pred vedením vozidiel alebo pred obsluhovaním strojov.


Vellofent obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 0,651 mg sodíka v jednej tablete. S týmto množstvom treba počítať u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.


 1. Ako užívať Vellofent


Tento liek sa má užívať vložením tablety pod jazyk (sublingválne použitie).


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak vás váš lekár prestavil na Vellofent, nesmiete na liečbu prelomovej bolesti súbežne užívať predchádzajúci liek obsahujúci fentanyl. Predchádzajúci liek zlikvidujte. Počas liečby s liekom Vellofent naďalej užívajte opioidný liek proti bolesti na pretrvávajúcu (celodennú) nádorovú bolesť.


Začiatočná fáza - zistenie najvhodnejšej dávky

Pre úspešné fungovanie lieku Vellofent váš lekár potrebuje zistiť najvhodnejšiu dávku na liečbu jednotlivých epizód prelomovej bolesti. Liek Vellofent sublingválne tablety je dostupný v rôznych silách. Na zistenie najvhodnejšej dávky asi bude potrebné odskúšať rôzne sily sublingválnych tabliet Vellofent na niekoľkých epizódach prelomovej bolesti. Váš lekár vám to pomôže urobiť a bude s vami pracovať na zisťovaní najvhodnejšej sily tablety na použitie.


Ak sa jednou tabletou nedostaví primeraná úľava bolesti, váš lekár vás môže požiadať, aby ste užili dve tablety na epizódu prelomovej bolesti. Neužívajte druhú tabletu, kým vám váš lekár nepovie, aby ste tak urobili, pretože užitie druhej tablety môže spôsobiť predávkovanie. Váš lekár vám povie, akej sily tablety máte užívať.


Vždy musíte užiť dávku lieku Vellofent presne tak, ako vám ju predpísal váš lekár- môže to byť iná dávka, ako dávka, ktorú ste užívali pri iných liekoch na prelomovú bolesť.


Udržiavacia fáza - Po zistení najvhodnejšej dávky

Po zistení dávky tabliet Vellofent spolu s vaším lekárom, ktorá kontroluje vašu prelomovú bolesť, nesmiete užiť túto dávku viac ako štyrikrát denne. Dávka lieku Vellofent môže pozostávať z viac ako jednej tablety.


Ak si myslíte, že dávka lieku Vellofent, ktorú užívate, nekontroluje uspokojivo vašu prelomovú bolesť, informujte o tom svojho lekára, pretože možno bude potrebné upraviť vašu dávku.


Bez pokynu svojho lekára nesmiete meniť dávku lieku Vellofent.


Užívanie lieku

Vellofent sa má užívať sublingválne. To znamená, že tableta sa má vložiť pod jazyk, kde sa rýchlo rozpustí, aby sa fentanyl mohol absorbovať cez ústnu sliznicu.


Keď sa u vás vyskytne epizóda prelomovej bolesti, užite dávku stanovenú lekárom nasledovne:

 • Ak máte sucho v ústach, upite si trochu vody, aby ste ústa zvlhčili. Vodu vypľujte alebo prehltnite.

 • Tabletu (tablety) vyberte z blistrového obalu tesne pred užitím.

 • Odtrhnite pásik vrchnej fólie jedného blistra a opatrne vyberte tabletu. Neskúšajte sublingválne tablety Vellofent vytlačiť cez vrchnú fóliu.

 • Tabletu vložte pod jazyk čo najhlbšie a nechajte ju úplne rozpustiť.

 • Vellofent sa pod jazykom rýchlo rozpustí a absorbuje a poskytne úľavu bolesti. Je preto dôležité, aby ste tabletu necmúľali, nežuli ani neprehltli.

 • Ak po 30 minútach ešte zostali kúsky tablety nerozpustené, môžu sa prehltnúť.

 • Kým sa tableta pod jazykom úplne nerozpustí, nesmiete nič jesť ani piť.


Ak užijete viac lieku Vellofent ako máte

 • Vyberte zostávajúce tablety z úst.

 • Informujte svoju ošetrovateľku alebo inú osobu, čo sa stalo.

 • Vy alebo vaša ošetrovateľka musí ihneď kontaktovať vášho lekára, lekárnika alebo miestnu nemocnicu a poradiť sa, aké opatrenia urobiť.

Symptómy predávkovania zahŕňajú zmenu mentálneho stavu, stratu vedomia, extrémnu ospalosť, pomalé a plytké dýchanie. Ak dôjde k predávkovaniu, ihneď privolajte lekársku záchrannú službu.


Poznámka pre ošetrovateľky

Počas čakania na lekára:

 • udržujte osobu v bdelom stave rozprávaním alebo občasným potrasením,

 • uistite sa, že táto osoba má voľné dýchacie cesty a dýcha.


Ak si myslíte, že niekto náhodne užil Vellofent, ihneď privolajte lekársku záchrannú službu.


Ak zabudnete užiť Vellofent

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Vellofent

Užívanie lieku Vellofent by ste mali ukončiť, keď ho už nepotrebujete. Váš opioidný liek na liečbu pretrvávajúcej bolesti by ste mali naďalej užívať a na potvrdenie jeho správnej dávky môžete navštíviť svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najzávažnejšie vedľajšie účinky sú

 • plytké a pomalé dýchanie (menej častý, vyskytuje sa až u 1 pacienta zo 100 pacientov);

 • nízky alebo extrémne nízky krvný tlak a šok.


Ak začnete byť veľmi ospalý a/alebo pociťujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, mali by ste prestať užívať Vellofent a vy alebo vaša ošetrovateľka by ste mali okamžite kontaktovať svojho lekára a privolať lekársku záchrannú službu.


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 pacienta z 10):

 • nauzea,

 • zápcha,

 • ospalosť,

 • sedácia,

 • závrat.


Časté (môžu postihovať až 1 pacienta z 10):

 • zmätenosť, úzkosť, videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú prítomné (halucinácie), abnormálne myslenie,

 • asténia (slabosť),

 • bolesť hlavy, zášklby svalov, pocit závratu alebo „točenia“, strata vedomia,

 • sucho v ústach, zmena chuti, nízky krvný tlak,

 • vracanie, bolesť brucha, slabé trávenie,

 • potenie, svrbivá pokožka,

 • pád


Menej časté(môžu postihovať až 1 pacienta zo 100):

 • znížená chuť do jedla, plynatosť, nafukovanie brucha, kazenie zubov, blokáda čriev (ileus),

 • celková nevoľnosť,

 • mravenčenie alebo necitlivosť, ťažkosti s koordináciou pohybu, kŕče (záchvaty), kóma,

 • abnormálne sny, pocit osamotenosti, depresia, výkyvy nálady, prehnaný pocit pohody,

 • závažné problémy s dýchaním,

 • rozmazané alebo zdvojené videnie,

 • kožná vyrážka, zvýšená alebo zmenená citlivosť na dotyk,

 • ťažkosti pri močení.


Frekvencia neznáma(početnosť výskytu nemožno vyhodnotiť z existujúcich údajov):

 • odstávajúce ďasná, strata zubov

 • návaly tepla

 • pocit veľkého tepla

 • hnačka

 • opuch ramien alebo nôh

 • únava


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Vellofent


Liečivo v lieku Vellofent je veľmi silné a mohlo by byť život ohrozujúce, keby ho náhodou požilo dieťa. Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke za skratkou „EXP“.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom blistrovom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.

Skladujte Vellofent na uzamknutom mieste.

Tabletu vybratú z blistrového obalu už neuchovávajte.


Nepoužitý alebo zostávajúci čiastočne použitý liek nelikvidujte odpadovou vodou ani vyhodením do domového odpadu. Ak je to možné, mali by ste ho zaniesť do lekárne, aby bol bezpečne zlikvidovaný. Je to bezpečnostné opatrenie, ktoré tiež pomáha chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vellofent obsahuje

 • Liečivo je: fentanyl.

Jedna sublingválna tableta obsahuje 67, 133, 267, 400, 533 alebo 800 μg fentanylu (vo forme citrátu).


 • Ďalšie zložky sú: hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, fosforečnan dvojsodný bezvodý, hypromelóza, makrogol, stearan horečnatý, maltodextrín, oxid titaničitý (E 171), glyceryltriacetát, tlačiarenská farba (šelak, oxid železitý čierny (E 172)).


Ako vyzerá liek Vellofent a obsah balenia

Vellofent 67 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „0“ čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 133 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „1“ čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 267 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „2“ čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 400 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „4“ čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 533 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „5“ čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 800 μg je biela, vypuklá, trojuholníková tableta, s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „8“ čiernej farby na jednej strane.


Sublingválne tablety Vellofent sa dodávajú v blistri s ľahko odtrhnuteľnou vrchnou fóliou, bezpečným pred otvorením deťmi v baleniach obsahujúcich 3, 4, 15 alebo 30 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 7

635 00 Brno

Česká republika


Výrobca

ETHYPHARM

Chemin de la Poudrière

76120 Grand Quevilly

Francúzsko


A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona

Taliansko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:

Švédsko: Vellofent

Rakúsko: Vellofent

Bulharsko: Vellofent

Česká republika: Vellofent

Estónsko: Vellofent

Grécko: Vellofent

Španielsko: Avaric

Maďarsko: Vellofent

Litva: Vellofent

Lotyšsko: Vellofent

Poľsko: Vellofent

Portugalsko: Vellofent

Rumunsko: Vellofent

Slovinsko: Vellofent

Slovenská republika: Vellofent

Taliansko: Vellofent


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


7


Vellofent 267 mikrogramov

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTRISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vellofent 67 mikrogramov

Vellofent 133 mikrogramov

Vellofent 267 mikrogramov

Vellofent 400 mikrogramov

Vellofent 533 mikrogramov

Vellofent 800 mikrogramov

sublingválne tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŹENIE


Vellofent 67 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 110 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 67 μg fentanylu.


Vellofent 133 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 210 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 133 μg fentanylu.


Vellofent 267 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 420 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 267 μg fentanylu.


Vellofent 400 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 630 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 400 μg fentanylu.


Vellofent 533 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 840 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 533 μg fentanylu.


Vellofent 800 μg sublingválne tablety:

Jedna tableta obsahuje 1260 μg fentanyliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá 800 μg fentanylu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Jedna tableta obsahuje 0,651 mg sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Sublingválna tableta


Vellofent 67 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „0" čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 133 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „1" čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 267 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „2" čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 400 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „4" čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 533 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „5" čiernej farby na jednej strane.

Vellofent 800 μg sublingválne tablety:

Tento liek sa dodáva vo forme bielej, konvexnej, trojuholníkovej tablety s výškou 5,6 mm a vytlačeným znakom „8" čiernej farby na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Vellofent je indikovaný na liečbu prelomovej bolesti (BTP) u dospelých s rakovinou, ktorí sú už na udržiavacej opioidnej liečbe chronickej nádorovej bolesti.

BPT je prechodná exacerbácia bolesti, ktoré sa objavuje popri inak zvládnutej pretrvávajúcej bolesti.


Pacienti, ktorí sú už na udržiavacej opioidnej terapii, sú tí, ktorí užívajú najmenej 60 mg morfínu denne perorálne, najmenej 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, najmenej 30 mg oxykodónu denne, perorálne najmenej 8 mg hydromorfónu denne alebo ekvivalentnú dávku iného opioidu po dobu jedného týždňa alebo dlhšie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a naďalej viesť lekár so skúsenosťami s terapiou opioidmi u pacientov s nádorovým ochorením. Lekári si majú byť vedomí možnosti vzniku závislosti na fentanyle. Pacienti musia byť poučení, aby nepoužívali súbežne dve rôzne liekové formy fentanylu na liečbu „prelomovej“ bolesti, a aby pri prechode na Vellofent sa zbavili akéhokoľvek lieku s obsahom fentanylu, ktorý im bol predpísaný na liečbu BTP. Počet tabliet o rôznej sile, ktoré sú pacientovi kedykoľvek dostupné, sa má minimalizovať, aby sa zabránilo zámene a potenciálnemu predávkovaniu.


Vellofent sa má podávať priamo vsunutím hlboko pod jazyk.

Vellofent sa nemá prehltávať, ale sa má nechať úplne rozpustiť pod jazykom bez žuvania a cmúľania. Pacientov treba poučiť, aby nič nejedli ani nepili, kým sa sublingválna tableta úplne nerozpustí.


Ak po 30 minútach zostanú nerozpustené zvyšky tablety lieku Vellofent, môžu sa prehltnúť.


Pacienti so suchom v ústach si môžu pred užitím tablety Vellofent zvlhčiť sliznicu ústnej dutiny vodou.


Po vybratí z blistrového obalu sa tableta nemá skladovať, pretože sa nedá zaručiť celistvosť tablety a pretože existuje riziko náhodného vystavenia účinkom tablety (pre upozornenia použitia u detí pozri tiež časť 4.4).


Pacientov treba poučiť, aby skladovali Vellofent na uzamknutom mieste.


Titrácia dávky

Predpokladá sa, že ešte pred titráciou dávky lieku Vellofent je pretrvávajúca bolesť u pacienta kontrolovaná pomocou opioidnej terapie a že pacient nemáva viac ako 4 epizódy prelomovej bolesti za deň.


Cieľom titrácie dávky je zistiť optimálnu udržiavaciu dávku pre pokračujúcu liečbu epizód prelomovej bolesti. Táto optimálna dávka má poskytnúť primerané tlmenie bolesti s prijateľnou mierou nežiaducich reakcií.


Optimálna dávka lieku Vellofent sa stanoví postupným zvyšovaním dávky u každého pacienta individuálne. Pre použitie počas fázy titrovania dávky je k dispozícii niekoľko dávok.Počiatočná dávka lieku Vellofent má byť 133 mikrogramov a má sa postupne podľa potreby zvyšovať v rozsahu dostupných veľkostí dávky.


Kým sa nedosiahne optimálna dávka, pacientov treba starostlivo sledovať.


Prechod z iných liekov obsahujúcich fentanyl na Vellofent sa nesmie robiť v pomere 1:1, pretože lieky majú rôzny absorpčný profil. Ak pacient prechádza z iného lieku obsahujúceho fentanyl, titráciu dávky treba vykonať znova s liekom Vellofent.


Pri titrácii sa odporúča použiť nasledujúci postup dávkovania, pričom ošetrujúci lekár má v každom prípade zohľadniť klinické potreby pacienta, jeho vek a sprievodné ochorenia.


Terapia sa u všetkých pacientov začína s jednou 133 µg sublingválnou tabletou. Ak sa v priebehu 15-30 minút po podaní jednej tablety nedosiahne primeraný analgetický účinok, môže sa podať druhá 133 µg tableta. Ak si liečba epizódy prelomovej bolesti vyžaduje použiť viac ako jednu dávkovú jednotku, treba zvážiť zvýšenie dávky zodpovedajúce dávkovej jednotke najbližšej vyššej sily lieku (pozri nižšie uvedený obrázok). Dávku treba zvyšovať postupne, až kým sa nedosiahne požadovaný analgetický účinok. Pri dávke 533 µg sa má dávka doplnkovej (druhej) tablety zvýšiť zo 133 µg až 267 µg. Ilustruje to rozpis uvedený nižšie. Pri jednej epizóde prelomovej bolesti počas titrácie dávky sa nemá podať viac ako dve (2) tablety.


Titračný proces lieku VELLOFENTPočiatočná dávka

133 µgPrimeraná úľava bolesti dosiahnutá

v priebehu 15-30 minút


ÁnoNie
Užite druhú tabletu

(pre stanovenie sily druhej tablety pozri tabuľku)

Použite túto dávku

pre nasledujúce

epizódy

prelomovej bolestiPri nasledujúcej epizóde

prelomovej bolesti

zvýšte silu prvej tablety

na najbližšiu vyššiu hodnotu


Sila (v µg) prvej tablety pri epizóde prelomovej bolesti

Sila (v µg) doplnkovej (druhej) tablety, ktorá sa má v prípade potreby užiť 15-30 minút po prvej tablete

133

133

267

133

400

133

533

267

800

-

Ak sa pri vyššej dávke dosiahne primeraný analgetický účinok, ale nežiaduce účinky sa považujú za neprijateľné, môže sa podať stredne veľká dávka (použitím 67 µg alebo 133 µg tablety).


Dávky vyššie ako 800 µg sa v klinických štúdiách nevyhodnocovali.


Pre minimalizovanie rizika výskytu nežiaducich reakcií spájaných s užívaním opioidov a pre zistenie primeranej dávky je nevyhnutne nutné, aby zdravotnícki pracovníci starostlivo sledovali pacientov počas titračného procesu.


Udržiavacia terapia

Po zistení vhodnej dávky, čo môže byť viac ako jedna tableta, pacienta treba udržiavať na tejto dávke a spotrebu obmedziť na maximálne štyri jednotlivé dávky lieku Vellofent denne.


Upravenie dávky

Ak sa odozva na titrovanú dávku (analgetický účinok alebo vedľajšie reakcie) lieku Vellofent výrazne zmení, možno bude potrebné upraviť dávku, aby sa zabezpečilo, že sa udržuje optimálna dávka.

Ak dochádza počas dňa k viac ako štyrom epizódam prelomovej bolesti, má sa prehodnotiť dávka opiátu s dlhodobým účinkom pre pretrvávajúcu bolesť. Ak sa zmení opiát s dlhodobým účinkom, alebo jeho dávkovanie, treba prehodnotiť dávku lieku Vellofent a podľa potreby ju znova stitrovať.


Je nevyhnutne nutné, aby akúkoľvek opätovnú titráciu ktoréhokoľvek analgetika sledoval zdravotnícky pracovník.


Ukončenie terapie

Vellofent sa má ihneď vysadiť, ak už nie je potrebný. U pacientov, u ktorých sa požaduje ukončenie celej opioidnej terapie, treba venovať pozornosť dávke lieku Vellofent v súvislosti s postupným znižovaním dávky, aby nedošlo k náhlemu prejavu abstinenčných príznakov.


Použitie u starších pacientov

Titráciu treba robiť mimoriadne starostlivo a pozorne sledovať pacientov, či sa neobjavia príznaky toxicity vyvolanej fentanylom (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene a obličiek

Pacientov s dysfunkciou obličiek alebo pečene treba pozorne sledovať, či sa počas fázy titrácie lieku Vellofent neobjavia príznaky toxicity vyvolanej fentanylom (pozri časť 4.4).


Použitie u detí a dospievajúcich

Vellofent sa neindikuje pre použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti a účinnosti lieku u tejto skupiny pacientov (pozri tiež časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, ktorí nie sú na udržiavacej opioidnej terapii (pozri časť 4.1) z dôvodu zvýšeného rizika respiračnej depresie.

 • Súbežné užívanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) a obdobie 2 týždňov po ukončení užívania MAO inhibítorov.

 • Závažná depresia dýchacích funkcií alebo závažné obštrukčné ochorenie pľúc.

 • Liečba akútnej bolesti okrem prelomovej bolesti.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti a ich opatrovatelia musia byť informovaní o tom, že Vellofent obsahuje liečivo v množstve, ktoré môže byť pre dieťa smrteľné. Preto musia vždy uchovávať všetky tablety mimo dosahu a dohľadu detí a sprevádzajúcich osôb.


Pre minimalizovanie rizika výskytu nežiaducich reakcií spájaných s užívaním opioidov a pre zistenie účinnej dávky je nevyhnutne nutné, aby zdravotnícki pracovníci starostlivo sledovali pacientov počas titračného procesu.


Je dôležité stabilizovať liečbu pacienta dlhodobo pôsobiacimi opioidmi používanými na liečbu pretrvávajúcej bolesti ešte pred začiatkom terapie s liekom Vellofent a je dôležité, aby počas užívania lieku Vellofent pokračovala liečba pacienta dlhodobo pôsobiacimi opioidmi.


Tak ako u všetkých opioidov aj pri používaní fentanylu existuje riziko klinicky závažnej respiračnej depresie v súvislosti s jeho užívaním. Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje pri titrácii lieku Vellofent u pacientov s nezávažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo iným zdravotným ochorením s predispozíciou na depresiu dýchacích funkcií, pretože dokonca aj normálne terapeutické dávky lieku Vellofent môžu ďalej znižovať respiračnú činnosť až do stavu zlyhania dýchacích ciest.


Mimoriadnu opatrnosť si vyžaduje podávanie lieku Vellofent pacientom, ktorí môžu byť zvlášť citliví na intrakraniálny účinok zadržiavania CO2 ako napr. pacienti s preukázaným zvýšeným intrakraniálnym tlakom alebo zníženou úrovňou vedomia. Opioidy môžu prekrývať klinický prejav pacienta s poraneniami hlavy a majú sa používať iba v klinicky oprávnených prípadoch.


Poruchy srdca

Fentanyl môže spôsobiť bradykardiu. Pacienti s predchádzajúcou alebo už existujúcou bradyarytmiou majú užívať fentanyl s opatrnosťou.


Okrem toho Vellofent sa má podávať s opatrnosťou aj pacientom s poškodením pečene alebo obličiek. Vplyv poškodenia pečene a obličiek na farmakokinetiku tohto lieku sa nehodnotil, avšak pri intravenóznom podávaní fentanylu sa zistilo, že klírens fentanylu je pri poškodení pečene a obličiek zmenený v dôsledku zmien metabolického klírensu a plazmatických proteínov. Poškodenia funkcie pečene a obličiek môžu po podaní lieku Vellofent zvýšiť biologickú dostupnosť prehltnutého fentanylu a znížiť jeho systémový klírens, čo môže viesť k zvýšenému a predĺženému opioidnému účinku. Preto sa má pacientom so stredným až závažným poškodením pečene alebo obličiek venovať osobitná starostlivosť počas procesu titrácie.


Podávanie lieku Vellofent pacientom s hypovolémiou a hypotenziou sa má starostlivo zvážiť.


Sérotonínový syndróm

Pri súbežnom podávaní Vellofentu s liekmi, ktoré ovplyvňujú sérotonínergické neurotransmiterové systémy, sa odporúča opatrnosť.


Pri súbežnom používaní so sérotonínergickými liekmi, ako sú napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), a s liekmi zhoršujúcimi metabolizmus sérotonínu (vrátane inhibítorov monoaminooxidázy [IMAO]), môže dôjsť k rozvoju sérotonínového syndrómu potenciálne ohrozujúceho život. K tomu môže dochádzať v rámci odporúčanej dávky.


Sérotonínový syndróm môže zahŕňať zmeny duševného stavu (napríklad agitáciu, halucinácie, kómu), autonómnu nestabilitu (napríklad tachykardiu, nestabilný krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne anomálie (napríklad hyperreflexiu, poruchu koordinácie, stuhnutosť) a/alebo gastrointestinálne symptómy (napríklad nevoľnosť, vracanie, hnačku).


Ak existuje podozrenie na sérotonínový syndróm, liečba Vellofentom sa má ukončiť.


Vellofent sa neštudoval u pacientov s ranami v ústach alebo zápalom ústnych slizníc. U takýchto pacientov hrozí riziko zvýšenej systémovej expozície účinkom liečiva a preto sa pri titrácii dávky vyžaduje osobitná opatrnosť.


Pri opakovanom podávaní opioidov ako fentanyl sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická alebo psychická závislosť. Iatrogénna závislosť po terapeutickom užívaní opioidov je však zriedkavá.¤


Tento liek obsahuje 0,651 mg sodíka v jednej tablete. S týmto množstvom treba počítať u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.

4.5 Liekové a iné interakcie


Užívanie lieku Vellofent je kontraindikované u pacientov, ktorí dostávali inhibítory monoamínoxidázy (MAO) v priebehu posledných 14 dní, pretože u opioidných analgetík sa zistilo závažné a nepredpovedateľné zvýšenie účinku MAO inhibítormi.


Fentanyl sa metabolizuje v pečeni a v črevnej sliznici izoenzýmom CYP3A4. Inhibítory CYP3A4 ako

 • makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín),

 • azolové antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol a flukonazol),

 • niektoré inhibítory proteázy (napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir),

 • blokátory kalciového kanála (napr. diltiazem alebo verapamil),

 • antiemetiká (napr. aprepitant alebo dronabinol),

 • antidepresíva (napr. fluoxetín),

 • antacidá (napr. cimetidín)

alebo alkohol môžu zvyšovať biologickú dostupnosť prehltnutého fentanylu a môžu tiež znižovať jeho systémový klírens, čo môže vyvolať zvýšený alebo predĺžený opioidný účinok a môže spôsobiť až fatálnu depresiu dýchacích funkcií. Podobné účinky by sa mohli pozorovať po súbežnom požití grapefruitového džúsu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A4. Preto sa odporúča opatrnosť, ak sa fentanyl podáva súbežne s inhibítormi CYP3A4. Pacienti užívajúci Vellofent, ktorí začínajú terapiu s CYP3A4 inhibítormi alebo zvyšujú dávku inhibítorov CYP3A4 sa majú starostlivo sledovať dlhšiu dobu, či sa u nich neobjavia príznaky opioidnej toxicity.


Súbežné užívanie lieku Vellofent so silnými induktormi CYP3A4 ako sú

 • barbituráty a iné sedatíva (napr. fenobarbital),

 • antiepileptiká (napr. karbamazepín, fenytoín, oxkarbazepín),

 • niektoré antivirotiká (napr. efavirenz, nevirapin),

 • protizápalové alebo imunosupresívne lieky (napr. glukokortikoidy),

 • antidiabetiká (napr. pioglitazón),

 • antibiotiká pre liečbu tuberkulózy (napr. rifabutin, rifampin),

 • psychotropné látky (napr. modafinil),

 • antidepresíva (napr. ľubovník bodkovaný),

môžu mať za následok zníženie plazmatickej koncentrácie fentanylu, čo by mohlo znížiť účinnosť lieku Vellofent. Pacienti užívajúci Vellofent, ktorí ukončia terapiu s induktormi CYP3A alebo u ktorých sa zníži dávka induktorov CYP3A, sa majú sledovať, či sa u nich neprejavia príznaky zvýšenej aktivity alebo toxicity lieku Vellofent, a dávka lieku Vellofent sa má primerane upraviť.


Súbežné užívanie iných CNS sedatív, vrátane iných opioidných sedatív alebo hypnotík, nešpecifických anestetík, fenotiazínov, utišujúcich prostriedkov, relaxancií kostrového svalstva, antihistaminík so sedatívnym účinkom a alkoholu môže vyvolať aditívne útlmové účinky.


Súbežné užívanie čiastočných agonistov alebo antagonistov opioidov (napr. burprenorfínu, nalbufínu, pentazocínu) sa neodporúča. Tieto lieky majú silnú afinitu k opioidným receptorom s relatívne nízkou vlastnou aktivitou a preto čiastočne antagonizujú analgetický účinok fentanylu a môžu vyvolať abstinenčné príznaky u pacientov závislých na opioidoch.


Sérotonínergické lieky

Súbežné podávanie fentanylu s nejakým sérotonínergickým liekom, napríklad so selektívnym inhibítorom spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorom spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI) alebo inhibítorom monoaminooxidázy (IMAO), môže zvyšovať riziko vzniku sérotonínového syndrómu, čo je stav potenciálne ohrozujúci život.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní fentanylu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre človeka nie je známe. Vellofent sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne potrebné.

Pri dlhodobej liečbe môže fentanyl spôsobiť u novorodenca vznik abstinenčných príznakov.

Fentanyl sa neodporúča užívať počas tehotenstva a pôrodu (vrátane cisárskeho rezu), pretože fentanyl prechádza cez placentu a môže u plodu alebo novorodenca vyvolať depresiu dýchacích funkcií. V prípade podávania lieku Vellofent musí byť pre dieťa pripravené antidotum.


Dojčenie

Fentanyl prechádza do materského mlieka a môže spôsobiť u dojčeného dieťaťa sedáciu a depresiu dýchacích funkcií. Dojčiace ženy nemajú užívať fentanyl a dojčenie sa nemá znova začať aspoň 48 hodín od posledného podania fentanylu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Opioidné analgetiká však znižujú mentálne a/alebo telesné schopnosti potrebné k vykonávaniu potenciálne nebezpečných úloh (napr. vedenie vozidla alebo obsluhovanie stroja). Pacientov treba poučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich počas užívania lieku Vellofent prejaví ospalosť, závraty alebo poruchy videnia a aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, kým nezistia, ako reagujú na liečbu.


4.8 Nežiaduce účinky


U lieku Vellofent možno očakávať nežiaduce účinky typické pre opiáty.Tie často ustúpia alebo sa oslabia v priebehu ďalšieho užívania lieku, akonáhle sa u pacienta vykoná titrácia na najvhodnejšiu dávku. Najzávažnejšie nežiaduce reakcie sú depresia dýchacích funkcií (potenciálne vedúca k apnoe alebo zástave dýchania), útlm cirkulácie krvi, hypotenzia a šok. Všetkých pacientov treba starostlivo sledovať, či sa u nich nevyskytnú.

Najčastejšie sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie: nauzea, vracanie, zápcha, bolesť hlavy, somnolencia/slabosť a závrat.


Nasledovné nežiaduce reakcie boli hlásené s Vellofentom a/alebo inými zlúčeninami obsahujúcimi fentanyl počas klinických štúdií a z postmarketingových skúseností.

Z dôvodu súbežnej liečby opiátmi počas klinického skúšania a v klinickej praxi nie je možné jednoznačne oddeliť účinky samotného fentanylu.


Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie s použitím preferovanej terminológie MedDRA podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu (frekvencie sú definované takto: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživyanorexia


Psychické poruchy


zmätenosť, úzkosť, halucinácie, abnormálne myslenie

abnormálne sny, depersonalizácia, depresia, emočná labilita, eufória


Poruchy nervového systému

somnolencia, sedácia, závrat

strata vedomia, vertigo, bolesť hlavy, myoklónia, rozvrátenie chuťových vnemom

kóma, kŕče, parestézia (vrátane hyperestie/parestézie), abnormálna chôdza/nekoordinovanosť)


Poruchy okaabnormálne videnie (neostré, zdvojené videnie)


Poruchy ciev


hypotenzia


nával horúčavy, sčervenanie pokožky

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe, depresia dýchacích funkcií


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, zápcha

vracanie, suchosť v ústach, bolesť brucha, dyspepsia

nepriechodnosť čriev, zväčšené brucho, zubné kazy

strata zubov, odstávanie ďasien, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


svrbenie, potenie

vyrážka


Poruchy obličiek a močovej sústavyretencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia

celková nevoľnosť

únava, periférny edém,

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


náhodné úrazy (napríklad pády)
Pri ukončovaní liečby sa môžu pozorovať abstinenčné príznaky ako úzkosť, trasenie, potenie, podráždenosť, nauzea a vracanie, hnačka.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dá sa predpokladať, že príznaky predávkovania fentanylom budú v podstate podobné príznakom predávkovania intravenóznym fentanylom a inými opiátmi a sú len vystupňovaním jeho farmakologických účinkov, pričom najzávažnejšie signifikantné účinky sú zmena mentálneho stavu, strata vedomia, kóma, kardiorespiračná zástava, depresia dýchacích funkcií, ťažkosti s dýchaním a zlyhanie dýchania, ktoré vedú k úmrtiu.

Okamžité opatrenia pri ošetrení predávkovania opioidom zahŕňajú odstránenie tablety lieku Vellofent, ak je ešte stále v ústach, zaistenie voľných dýchacích ciest, fyzická a verbálna stimulácia pacienta, zhodnotenie úrovne vedomia, stavu dýchania a krvného obehu a v prípade potreby asistovanú ventiláciu (podporu dýchania).

Pre liečbu predávkovania (náhodného požitia) u osoby, ktorá neužíva opioidy, treba zabezpečiť intravenózny prístup a nasadiť naloxón alebo iný opioidný antagonista na základe klinickej indikácie.Trvanie depresie dýchacích funkcií po predávkovaní môže byť dlhšie ako účinok opioidného antagonistu (napr. polčas naloxónu sa pohybuje od 30 do 81 minút) a môže byť potrebné jeho opakované podanie.Presnejšie informácie o takomto použití nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku príslušného opioidného antagonistu.


Pre liečbu predávkovania pacientov na udržiavacej liečbe opioidmi sa treba zaistiť intravenózny prístupRozvážne použitie naloxónu alebo iného opioidného antagonistu môže byť v niektorých prípadoch oprávnené, ale je spojené s rizikom vzniku akútneho abstinenčného syndrómu.

Ak sa vyskytne závažná alebo pretrvávajúca hypotenzia, má sa zvážiť hypovolémia a na zvládnutie stavu sa má použiť vhodná terapia s kvapalnými parenterálnymi prípravkami.


Svalová stuhnutosť narušujúca dýchanie bola hlásená pri užívaní fentanylu a iných opioidov. V takejto situácii môže byť žiaduce vykonať endotracheálnu intubáciu, asistovanú ventiláciu a podať opioidných antagonistov a tiež svalové relaxanciá.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: deriváty fenylpiperidínu.

ATC kód: N02AB03.


Fentanyl je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí hlavne na opioidné μ–receptory. Jeho primárnymi terapeutickými účinkami sú analgézia a sedácia. Sekundárnymi farmakologickými účinkami sú depresia funkcií dýchania, bradykardia, hypotermia, konstipácia, mióza, fyzická závislosť a eufória.

Analgetický účinok fentanylu závisí od jeho plazmatickej hladiny. Vo všeobecnosti platí, že účinná koncentrácia a koncentrácia, pri ktorej sa prejavuje toxicita, sa zvyšujú s rastúcou toleranciou opioidov. Rýchlosť rozvoja tolerancie je u jednotlivých osôb veľmi rôzna. Preto je potrebné na dosiahnutie požadovaného účinku dávku lieku Vellofent individuálne titrovať (pozri časť 4.2).


Účinnosť a bezpečnosť Vellofentu sa hodnotila v dvojito zaslepenej randomizovanej placebom kontrolovanej skríženej štúdii u 91 dospelých pacientov s rakovinou už liečených opioidmi, u ktorých sa vyskytli 1 až 4 príhody prelomovej bolesti (BTP) v priebehu dňa. Hlavným cieľom štúdie bol súhrn rozdielov v intenzite bolesti po 30 minutách od podania lieku (SPID 30). Výsledok štúdie bol štatisticky významný v porovnaní s placebom (p <0,0001). Súhrn (priemerná hodnota) rozdielov v intenzite bolesti od 6 minút po podaní lieku až do 60 minút po podaní lieku bol štatisticky významný v porovnaní s placebom (zodpovedá p=0,02 po 6 minútach a p <0,0001 po 60 minútach) (pozri graf nižšie).
Lepšia účinnosť Vellofentu v porovnaní s placebom bola podporená údajmi zo sekundárneho cieľa štúdie:

 • priemerná hodnota rozdielov v intenzite bolesti (PID) bola signifikantne vyššia u príhod prelomovej bolesti liečenej fentanylom ako u príhod liečených placebom od 6 minút po podaní dávky až po 60 minút (zodpovedá p = 0,003 a p < 0,0001) (pozri graf nižšie); • priemerná úľava od bolesti (PR) bola signifikantne vyššia u príhod prelomovej bolesti liečených fentanylom ako u príhod liečených placebom už 6 minút po dávke až do 60 minút (zodpovedá p = 0,002 a p < 0,0001);

 • BTP liečené Vellofentom vyžadujú použitie záchrannej medikáciu signifikantne menej často ako epizódy liečené placebom;

 • signifikantné zlepšenie v hodnotení bolesti (≥ 33% a ≥ 50% zníženie) bolo zaznamenané pre BTP liečenú Vellofentom po 15 a 30 minutách.


Všetky opioidné antagonisty μ-receptorov, vrátane fentanylu, vyvolávajú depresiu dýchacích funkcií úmernú veľkosti dávky. Riziko depresie dýchacích funkcií je nižšie u pacientov na dlhodobej opioidnej liečbe, pretože u týchto pacientov sa vyvinie tolerancia na tento účinok.

Keďže opioidy vo všeobecnosti zvyšujú tonus hladkého svalstva močového systému, výsledný účinok môže byť rôzny, v niektorých prípadoch vyvoláva nutkanie na močenie, v iných ťažkosti s močením.


Opioidy zvyšujú tonus a znižujú hnacie kontrakcie hladkého svalstva gastrointestinálneho traktu, čo vedie k predĺženiu doby prechodu gastrointestinálneho obsahu a môže byť príčinou konstipačného účinku fentanylu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Fentanyl je veľmi lipofilný, veľmi rýchlo sa vstrebáva cez ústnu sliznicu a o niečo pomalšie v gastrointestinálnom trakte. Perorálne podávaný fentanyl sa vo veľkej miere rozkladá v dôsledku hepatálneho a intestinálneho first pass efektu. Metabolity neprispievajú k terapeutickým účinkom fentanylu.


Vellofent využíva technológiu, ktorá umožňuje rýchle uvoľňovanie fentanylu a zvyšuje rýchlosť a rozsah fentanylu absorbovaného cez ústnu sliznicu. Absolútna biologická dostupnosť lieku Vellofentnebola stanovená, ale odhaduje sa, že je asi 70 %.


Absorpcia

Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia sa pohybuje v rozsahu 306 až 2070 pg/ml (po podaní 133 µg až 800 µg lieku Vellofent) a dosahuje sa v priebehu 50 až 90 minút.


Distribúcia

Fentanyl je veľmi lipofilný a veľmi dobre sa distribuuje mimo vaskulárny systém s veľkým zdanlivým distribučným objemom. Po sublingválnom podaní lieku Vellofent fentanyl podlieha rýchlej distribúcii, ktorá prestavuje ustálenie rovnováhy hladiny fentanylu medzi plazmou a silne prekrvovanými tkanivami (mozog, srdce a pľúca). Následne sa fentanyl redistribuuje medzi hrubé skupiny tkanív (svaly a tuk) a plazmu.

80 % - 85 % fentanylu sa viaže na plazmatické proteíny. Hlavne na alfa-1-acidglykoproteín, ale do určitej miery aj na albumín a lipoproteíny. Frakcia voľného fentanylu sa s acidózou zvyšuje.


Biotransformácia a eliminácia

Fentanyl sa metabolizuje v pečeni a v črevnej sliznici na norfentanyl izoenzýmom CYP3A4. Norfentanyl nie je v štúdiách na zvieratách farmakologicky aktívny. Viac ako 90 % podanej dávky fentanylu sa eliminuje biotransformáciou na N-dealkylované a hydroxylované neaktívne metabolity.

Po intravenóznom podaní fentanylu sa menej ako 7 % podanej dávky vylúči v nezmenenej forme močom a len asi 1 % sa vylúči nezmenené v stolici. Metabolity sa vylučujú hlavne močom, pričom vylučovanie stolicou má menší význam.

Terminálna vylučovacia fáza fentanylu je výsledkom redistribúcie medzi plazmu a hrubé skupiny tkanív. Po podaní lieku Vellofent je polčas terminálneho vylučovania približne 12 hodín.


Linearita/nelinearita

Úmernosť dávky bola preukázaná v rozsahu od 133 µg do 800 µg.


Poškodenie funkcie obličiek/pečene

Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek môže spôsobiť zvýšenie koncentrácie v krvnej plazme. Starší , kachetickí alebo celkovo oslabení pacienti môžu mať nižší klírens fentanylu, čo by mohlo vyvolať dlhší polčas terminálneho vylučovania liečiva (pozri časti 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky štandardných predklinických štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity a karcinogenity nepreukázali žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách toxicity pre embryo-fetálny vývoj vykonaných na potkanoch a králikoch sa nezistili liečivom vyvolané malformácie ani vývojové zmeny pri podávaní lieku počas obdobia organogenézy.

V štúdii fertility a počiatočného vývoja embrya u potkanov sa pozoroval samcami sprostredkovaný účinok pri vysokých dávkach (300 μg/kg/deň, s.c.) a je konzistentný so sedatívnymi účinkami fentanylu v štúdiách na zvieratách.

V štúdiách prenatálneho a postnatálneho vývoja u potkanov bol podiel prežitia mláďat podstatne nižší pri dávkach vyvolávajúcich závažnú toxicitu u matky. Okrem toho sa pri dávkach toxických pre matku zistil u mláďat F1 oneskorený telesný vývoj, vývoj zmyslových orgánov, reflexov a správania. Tieto účinky môžu byť buď výsledkom nepriamych účinkov vyvolaných zmenou materskej starostlivosti a/alebo zníženým stupňom laktácie alebo výsledkom priameho účinku fentanylu na mláďatá.

Štúdie karcinogenity (26-týždňový dermálny alternatívny biotest s Tg.AC transgénnymi myšami; dvojročná štúdia subkutánnej karcinogenity u potkanov) s fentanylom nepreukázali nálezy naznačujúce onkogénny potenciál. Vyhodnotenie vzoriek rezov mozgu zo štúdie karcinogenity vykonávanej na potkanoch odhalilo lézie na mozgu zvierat, ktorým sa podávali vysoké dávky fentanyliumdihydrogéncitrátu. Význam týchto nálezov pre ľudí je neznámy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý ,

mikrokryštalická celulóza,

fosforečnan dvojsodný bezvodý,

hypromelóza,

makrogol,

stearan horečnatý,

maltodextrín,

oxid titaničitý (E171),

glyceryltriacetát,

tlačiarenská farba [šelak, oxid železitý čierny (E172)].


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom blistrovom obale, aby bol liek chránený pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister s ľahko odtrhnuteľnou vrchnou fóliou, bezpečný pred otvorením deťmi.

- Blister polyamid-hliník-PVC / hliníková fólia vložený do papierovej škatuľky.

- Blister polyamid-hliník-PVC / fólia hliník-PET vložený do papierovej škatuľky.


Veľkosť balenia:3, 4, 15 alebo 30 sublingválnych tabliet.

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Sublingválne tablety so zvyškovým liečivom sa nesmú likvidovať odhodením do domového odpadu.

Odpadový materiál sa má likvidovať bezpečne. Pacientov/opatrovateľov treba viesť k tomu, aby likvidovali nepoužitý liek v súlade s národnými a miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA


Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 7

635 00 Brno

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Vellofent 67 mikrogramov: 65/0460/12-S

Velofent 133 mikrogramov: 65/0461/12-S

Vellofent 267 mikrogramov: 65/0462/12-S

Vellofent 400 mikrogramov: 65/0463/12-S

Vellofent 533 mikrogramov: 65/0464/12-S

Vellofent 800 mikrogramov: 65/0465/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie:17.10.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

13
Vellofent 267 mikrogramov