+ ipil.sk

VENITAN krémPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2011/00506


Písomná informácia pre používateľov


VENITAN krém


Suchý extrakt zo semien pagaštanu konského


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Venitan kréma na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Venitan krém

3. Ako používať Venitan krém

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venitan krém

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čoje Venitan kréma na čo sa používa


Venitan krém je rastlinný liek určený na podávanie na kožu pri liečbe ochorení žíl.


Venitan krém sa odporúča používať:

 • pri pocitoch ťažoby nôh a pri bolestiach a miernych opuchoch nôh zapríčinených venostázou (chorobné hromadenie krvi v žilách) v dôsledku dlhodobého státia, sedenia alebo počas tehotenstva

 • pri ťažkostiach s kŕčovými žilami

 • pri podliatinách a modrinách po úrazoch alebo po infúziách a injekciách.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijeteVenitan krém


Nepoužívajte Venitan krém

- ak ste alergický na suchý extrakt (výťažok) semien pagaštanu konského alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte poškodenú pokožku, napr. popáleniny, ekzémy alebo otvorené rany

- u detí mladších ako 12 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Venitan krém.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Venitan krému ak máte zapálenú kožu, tromboflebitídu (zápal žíl sprevádzaný zrážaním krvi), alebo stvrdnuté podkožné tkanivo, silné bolesti, vredy, náhly opuch jednej alebo oboch dolných končatín, srdcovú alebo obličkovú nedostatočnosť. V prípade výskytu ktoréhokoľvek z týchto prípadov sa treba ihneď poradiť s lekárom, nakoľko to môže byť príznakom závažného ochorenia.


Vyhýbajte sa kontaktu Venitan krému s očami a sliznicami.

Po použití Venitan krému si dôkladne umyte ruky.


Iné lieky a Venitan krém

Ak používatealebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Neboli vykonané dostatočné štúdie o použití tohto lieku počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto sa nemá Venitan krém používať počas tehotenstva a dojčenia .


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Venitan krém obsahuje kyselinu sorbovú, ktorá môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) a propylénglykol, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky.


3. Ako používať Venitankrém


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Venitan krém nanášajte v tenkej vrstve na postihnuté miesta a okolie viackrát denne. Povrch nanesený krémom nemasírujte. Ak máte krčové žily odporúčame súčasne obviazať končatinu elastickým obväzom alebo použiť elastické sťahujúce pančuchy.


Použitie u detí

Nie sú dostupné dostatočné informácie o použití tohto lieku u detí.

Venitan krém sa preto nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť alergická dermatitída (povrchové zapálenie pokožky) (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka), pocit pálenia kože.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Venitan krém


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C.


Tubu uzatvorte vždy bezprostredne po aplikácii.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Venitan krémobsahuje


- Liečivo je suchý extrakt pagaštanu konského.

1 g krému obsahuje 50 mg suchého extraktu zo semien pagaštanu konského, čo zodpovedá 1% escínu v hydrofilnom základe.


- Ďalšie zložky sú dihydrát dinátriumedetátu, kyselina sorbová,glycerol, biela vazelína, petrolej, cetylstearylalkohol, stredne nasýtené triacylglyceroly, propylénglykol, koloidný oxid kremičitý, hyetelóza, simetikon, polysorbát 40 a čistená voda.


Ako vyzerá Venitan kréma obsah balenia


Venitan krém je svetlohnedý krém. Je balený v hliníkovej tube s HDPE (polyetylén vysokej hustoty) uzáverom.

Veľkosť balenia: 50 g


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanáv 02/2012.


3VENITAN krém

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2011/00506


1. NÁZOV LIEKU


VENITAN krém


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 g krému obsahuje 50 mg suchého extraktu zo semien pagaštanu konského, čo zodpovedá 1% escínu v hydrofilnom základe.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny krém

Popis: svetlohnedý krém


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • pri bolestiach a miernych opuchoch nôh zapríčinených venostázou

 • pri ťažkostiach s kŕčovými žilami

 • pri podliatinách a modrinách po úrazoch alebo po infúziách a injekciách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Venitan krém sa aplikuje v tenkej vrstve na postihnuté miesta a okolie viackrát denne.

Súčasne sa odporúča obviazať končatinu elastickým obväzom.


4.3 Kontraindikácie


Venitan krém sa nesmie používať

 • ak sú známe prípady precitlivenosti na suchý extrakt semien pagaštanu konského alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • na poškodenú pokožku, napr. na popáleniny, ekzémy alebo otvorené rany.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade výskytu zápalu kože, tromboflebitídy alebo stvrdnutia podkožného tkaniva, silnej bolesti, vredov, náhleho opuchu jednej alebo oboch dolných končatín, srdcovej alebo obličkovej nedostatočnosti, sa treba ihneď poradiť s lekárom, nakoľko to môže byť príznakom závažného ochorenia.

Použitie Venitan krému nenahrádza iné preventívne alebo liečebné opatrenia, akými sú aplikácia studenej vody alebo používanie lekárom predpísaných podporných pančúch.


Nie sú k dispozícii adekvátne štúdie o použití tohto lieku u detí.

Venitan krém sa preto nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.


Je potrebné sa vyhnúť kontaktu Venitan krému s očami a sliznicami. Po použití Venitan krému sa musia dôkladne umyť ruky.


Venitan krém obsahuje kyselinu sorbovú, ktorá môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).


Venitan krém obsahuje propylénglykol, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné štúdie o použití tohto lieku počas gravidity alebo laktácie. Venitan krém sa preto nemá používať počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Venitan krém nemá žiadny účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Na zhodnotenie nežiaducich účinkov sú použité nasledovné frekvencie výskytu:


veľmi časté (≥1/10)

časté (≥1/100 až <1/10)

menej časté (≥1/1000 až <1/100)

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)


Zriedkavé:

 • Alergická dermatitída (pruritus, erytém, vyrážka), pocit pálenia pokožky.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum – venotonikum, dermatologikum

ATC kód: V03AX


Extrakt získaný zo semien pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum L.) je zmes triterpénových saponínov.

V experimentoch na rôznych modeloch sa zistili antiexsudatívne účinky escínu, pretože táto látka znižuje permeabilitu a fragilitu kapilárnych stien. Okrem toho ovplyvňuje tonus cievnych stien, predovšetkým stien žíl. Escín je účinný hlavne v počiatočnom štádiu zápalu, pre ktorý je charakteristická zvýšená permeabilita membrán a cievnych stien s následnou exsudáciou z kapilár a venul do okolitého tkaniva. U chronických cievnych ochorení escín znižuje zvýšenú aktivitu lipozomálnych enzýmov a preventívne tak bráni štiepeniu molekúl mukopolysacharidov v kapilárnej stene. Znížením permeability cievnych stien bráni prestupu malých molekúl proteínov, elektrolytov a vody do interstícia.


Venitan krém obsahuje špeciálnu termoreverzibilnú bázu, ktorá pri kontakte s teplou kožou umožňuje jednoduchú a jemnú aplikáciu, dobrý kontakt s kožou a rovnomerný prienik aktívnych látok. Nemastí kožu a je umývateľný vodou.


In vitroštúdie

Účinky escínu sa sledovali na modeloch ľudských endoteliálnych buniek v podmienkach hypoxie.

Tento stav je podobný podmienkam v žilách. Zistilo sa, že escín spomaľuje dva významné kroky v aktivácii rastu endoteliálnych buniek za podmienok hypoxie: znižuje množstvo ATP, čo je iniciačným krokom v kaskáde aktivácie a zvyšuje aktivitu fosfolypázy A2, enzýmu, ktorý je zodpovedný za uvoľnenie prekurzorov zápalových procesov. Endoteliálne bunky aktivované hypoxiou vykazovali vyššiu adhéziu k neutrofilným granulocytom. Escín v závislosti od dávky inhibuje tieto patologické reakcie. Všetky tri účinky boli pozorované pri veľmi nízkych koncentráciach escínu. Výskumníci sú presvedčení, že dokázali poskytnúť objektívne kritériá na objasnenie farmakodynamického účinku tejto „flebotonickej“ látky.


In vivoštúdie

Na začiatku sa farmakodynamický účinok escínu sledoval na potkanoch. Bol použitý model edematóznej laby po aplikácii rôznych látok do chodidla, čo bolo príčinou rôznych zápalových reakcií s rôznym prejavom od miernych exsudácií po masívnu nekrózu. Výsledky ukázali, že protizápalový účinok escínu sa v zápalovom procese najviac prejavil pri známkach exsudácií.

Escín ovplyvňuje iba prvú fázu zápalovej reakcie a to zlepšením permeability stien ciev.

Escín vykazuje účinnú protizápalovú aktivitu aj v experimentálne indukovaných zápaloch väčšej plochy pri peritonitíde a pleuritíde. Sériou laboratórnych experimentov sa potvrdila aj hypotéza, že escín „napína“ steny kapilár a/alebo žiliek.

Taktiež sa zistilo, že escín znižuje prietok tkanivového moku cez hrudníkový miazgovod u potkanov, čo je sprevádzané zvýšením hladiny proteínov v plazme. Po intraarteriálnej aplikácii rôznych účinných látok je možné podstatne zvýšiť permeabilitu plazmaticko-lymfatickej bariéry.


Farmakologické štúdie u ľudí

Účinok na hematóm

Účinnosť topicky aplikovaného krému s obsahom 2% escínu na zníženie citlivosti tlaku hematómu (experimentálne indukovaného injekciou) bola preukázaná v dvojitej slepej štúdii s náhodným výberom. V tejto štúdii s podaním jednej dávky sa zúčastnilo 70 dobrovoľníkov (34 verum, 36 placebo). Na základe merania tonometrickej citlivosti sa zistilo, že escín signifikantne znižuje citlivosť na tlak a tento efekt sa pozoroval hodinu po aplikácii do konca deviatej hodiny.

Klinické štúdie

Na farmakologickej klinickej štúdii participovalo viac ako 800 všeobecných lekárov a viac ako 5000 pacientov s chronickou venóznou nedostatočnosťou. Pacientom sa aplikoval štandardný extrakt pagaštanu konského. Rozvoj symptómov, primeranosť liečby a nežiaduce účinky boli sledované pravidelnými kontrolnými vyšetreniami. Klinické príznaky ako: bolesť, pocit ťažoby a napätia dolných končatín, edém ale aj svrbenie a sklon k edémom sa signifikantne znížili alebo úplne vymizli.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnej aplikácii sa escín rýchlo absorbuje. Ukázalo sa, že absolútna biodostupnosť je iba 1,5%, čo je spôsobené efektom prvého prechodu. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dajú zistiť v rozmedzí 1,9 až 3,3 hodiny po podaní lieku. Polovica dávky sa vylúči v priebehu 18,5 až 24 hodín. Maximálny terapeutický účinok po perorálnom alebo intravenóznom podaní sa sledoval po 16 až 24 hodinách. Len veľmi malé množstvo nezmeneného escínu sa vylúči močom po perorálnom alebo intravenóznom podaní. Väzba na plazmatické proteíny predstavuje 84%. Escín je intenzívne metabolizovaný v pečeni. Biologický polčas eliminácie je desať hodín. Farmakokinetické údaje po topickej aplikácii nie sú známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50 escínu po perorálnom podaní: u potkanov je 833 mg/kg telesnej hmotnosti.

u myší je 165 mg/kg telesnej hmotnosti.

LD50 escínu po subkutánnej aplikácii: u potkanov je 150 mg/kg telesnej hmotnosti.

u myší je 38 mg/kg telesnej hmotnosti.


Chronická toxicita

V štúdiách chronickej toxicity nebol zaznamenaný žiadny kumulatívny toxický účinok. Po perorálnom podávaní štandardného extraktu z pagaštana konského v priebehu 34 dní v dávkach 20, 40, alebo 80 mg/kg telesnej hmotnosti (5 dní v týždni) u psov a dávkach 100, 200 a 400 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov sa nezistil žiadny toxický účinok ani poškodenie vnútorných orgánov. Najvyššia použitá dávka u psov predstavuje 8-násobok a u potkanov 40-násobok zvyčajnej terapeutickej dávky pre ľudí.


Reprodukčná toxicita

V porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat sa v štúdii nezaznamenal významnejší teratogénny účinok po dennej dávke štandardného extraktu pagaštanu konského 100 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov a králikov alebo 300 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov.

Zreteľný pokles telesnej hmotnosti plodu sa zaznamenal pri dennej dávke 300 mg/kg podávanej králikom, 25,2 g v porovnaní s 31,2 g u zvierat z kontrolnej skupiny. Táto dávka predstavuje približne 30-násobok odporúčanej terapeutickej dávky pre ľudí.


Karcinogenita, mutagenicita

V Amesovom teste mutagenicity použitím baktérii Salmonella typhimuriumkmeň TA98, sa nezistil žiadny mutagénny účinok štandardného extraktu pagaštanu konského. Štúdie nepreukázali karcinogenitu pre α-escín.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dihydrát dinátriumedetátu

Kyselina sorbová

Glycerol

Biela vazelína

Petrolej

Cetylstearylalkohol

Stredne nasýtené triacylglyceroly

Propylénglykol

Koloidný oxid kremičitý

Hyetelóza

Simetikon

Polysorbát 40

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tubu uzatvorte vždy bezprostredne po aplikácii.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba s obsahom 50 g krému, HDPE uzáver.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0697/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


7.10.1992/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2012

VENITAN krém