+ ipil.sk

Venlafaxin Mylan 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 22108/08962, 2108/08964, 2010/02085

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2010/03768-Z1B

Schválený text k zmene v registrácii lieku evid. č. 2009/02135, 2009/02136, 2010/02137


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Venlafaxin Mylan 37,5 mg
Venlafaxin Mylan 75 mg
Venlafaxin Mylan 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

(venlafaxín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Venlafaxin Mylan a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Venlafaxin Mylan

 3. Ako používať Venlafaxin Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Venlafaxin Mylan

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. ČO JE Venlafaxin Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Venlafaxin Mylan je antidepresívum patriace do skupiny látok, ktoré sa nazývajú inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI). Táto skupina látok sa používa na liečbu depresií a iných stavov ako sú napr. úzkostné poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí sú depresívni a/alebo úzkostní majú nižšie hladiny serotonínu a noradreanlínu v mozgu. Nevie sa presne ako antidepresíva fungujú, ale pomáhajú zvyšovať hladiny serotnínu a noradrenalínu v mozgu.


Venlafaxin Mylan sa používa na liečbu depresie dospelých pacientov. Venlafaxin Mylan sa tiež používa na liečbu dospelých s nasledovnými úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panickej poruchy (epizódy panického strachu). Správna liečba depresií alebo úzkostných porúch je dôležitá, aby ste sa cítili lepšie. Ak nie sú liečené, váš stav sa nemusí zlepšiť a môže sa stať ešte vážnejším a ťažšie liečiteľným.


 1. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM, AKO UŽIJETE Venlafaxin Mylan


Nepoužívajte Venlafaxin Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Venlafaxinu Mylan;

 • ak súčasne užívate alebo ste užívali v priebehu posledných 14 dní akékoľvek iné lieky známe ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby. Súčasné užívanie ireverzibilného IMAO spolu s inými liekmi vrátane Venlafaxinu Mylan môže mať závažné alebo až život ohrozujúce následky. Tiež musíte počkať aspoň 7 dní po tom ako skončíte s užívaním Venlafaxinu Mylan, predtým ako začnete užívať IMAO (pozri tiež časť Užívanie iných liekov“).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Venlafaxinu Mylan


 • Ak beriete iné lieky, ktoré keď sú užívané súbežne s Venlafaxinom Mylan, môžu zvýšiť riziko rozvinutia serotonínového syndrómu (pozri časť „Užívanie iných liekov“).

 • Ak máte problémy s očami ako je napríklad určitý typ glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak).

 • Ak ste mali v minulosti vysoký krvný tlak.

 • Ak ste mali v minulosti srdcové problémy.

 • Ak ste mali v minulosti záchvaty.

 • Ak ste mali v minulosti nízku hladinu sodíka v krvi (hyponátriémia).

 • Ak máte náchylnosť k tvorbe modrín alebo sklon ku krvácaniu (ak ste mali v minulosti krvácavé stavy) alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko krvácania.

 • Ak sa zvyšuje hladina vášho cholesterolu.

 • Ak vy alebo niekto vo vašej rodine mal v minulosti mániu alebo bipolárnu poruchu (pocit nadmerného vzrušenia alebo eufórie).

 • Ak sa u vás vyskytlo v minulosti agresívne správanie.


Venlafaxin Mylan môže spôsobiť pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Je potrebné, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak sa vám toto stane.


Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, prosím, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Venlafaxín Mylan.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie vašej depresie alebo úzkostnej poruchy

Ak trpíte depresiou a/alebo máte stavy úzkosti (úzkostnú poruchu), niekedy môžete mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto sa môžu zintenzívniť na začiatku užívania antidepresív, pretože u všetkých týchto liekov trvá určitý čas, kým začnú fungovať, čo je zvyčajne dva týždne, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky:

 • ak ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky

 • ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických štúdií preukázali zvýšené riziko samovražedného správania u mladých dospelých (vo veku menej ako 25 rokov) s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.


Ak u seba kedykoľvek zaznamenáte sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo choďte ihneď do nemocnice.


Môže byť prospešné informovať príbuzných alebo blízkych priateľovo tom, že máte depresiu alebo úzkostnú poruchu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Sucho v ústach

Sucho v ústach bolo pozorované u 10 % pacientov liečených venlafaxínom. To môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu. Preto by ste mali venovať zvýšenú pozornosť ústnej hygiene.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Venlafaxin Mylan sa za normálnych okolností nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov sú vystavení zvýšenému riziku vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, priečne správanie a zlosť), ak užívajú tento typ liekov. Napriek tomu váš lekár môže predpísať Venlafaxin Mylan pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Venlafaxin Mylan pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na vášho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov, ktorý užíva Venlafaxin Mylan, objaví alebo zhorší ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov. Takisto, dlhodobé údaje o bezpečnosti týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania v tejto vekovej skupine ešte neboli preukázané.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár by mal rozhodnúť, či môžete užívať Venlafaxin Mylan s inými liekmi.

Nezačínajte ani neprestávajte užívať žiadne lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prírodných a bylinných liečiv, skôr ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 • Inhibítory monoaminoxidázy (IMAO: pozri časť „Skôr ako užijete Venlafaxin Mylan“)

 • Serotonínový syndróm: Serotonínový syndróm je potenciálne život ohrozujúci stav (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), ktorý môže nastať pri liečbe s venlafaxínom, predovšetkým pri užívaní s inými liekmi.

Príklady takýchto liečiv zahŕňajú:

 • Triptány (používané pri migréne)

 • Lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRI, tricyklické antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium

 • Lieky obsahujúce antibiotikum linezolid (používané na liečbu infekcií)

 • Lieky obsahujúce moklobemid, reverzibilný IMAO (používaný na liečbu depresie)

 • Lieky obsahujúce sibutramin (používané na chudnutie)

 • Lieky obsahujúce tramadol (používané na tlmenie bolesti)

 • Výrobky obsahujúce ľubovník bodkovaný (nazývaný tiež „Hypericum perforatum“, prírodný alebo bylinný prostriedok na liečbu miernej depresie)

 • Výrobky obsahujúce tryptofán (používané na problémy so spánkom a na depresiu)


Príznaky a symptómy serotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich príznakov: nepokoj, halucinácie, strata koordinácie, zrýchlený tep srdca, zvýšená telesná teplota, rýchle zmeny krvného tlaku, abnormálne aktívne reflexy, hnačka, kóma, nevoľnosť, vracanie. Ak si myslíte, že máte príznaky serotonínového syndrómu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Nasledujúce lieky sa taktiež môžu vzájomne ovplyvňovať s Venlafaxinom Mylan a majú sa užívať s opatrnosťou.

Obzvlášť dôležité je spomenúť vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak beriete lieky obsahujúce:

 • Ketokonazol (liek proti plesňovým ochoreniam)

 • Haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)

 • Metoprolol (beta blokátor na liečenie vysokého krvného tlaku a srdcových problémov)


Užívanie Venlafaxinu Mylan s jedlom a nápojmi


Venlafaxin Mylan sa má užívať s jedlom (pozri časť 3 „Ako užívať Venlafaxin Mylan.“)


Neužívajte alkoholické nápoje počas užívania Venlafaxinu Mylan.


Tehotenstvo a dojčenie


Uistite sa, že vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vedia o tom, že užívate Venlafaxin Mylan. Informujte svojho lekára, ak plánujete otehotnieť.

Venlafaxin Mylan máte užívať iba po porade s vaším lekárom, ktorý posúdi potenciálny prínos liečby a možné riziko pre nenarodené dieťa.


Pri užívaní počas tehotenstva môžu podobné lieky (SSRI) zvýšiť u novorodencov riziko vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite sa spojte s vašou pôrodnou asistentkoua/alebo lekárom.


Venlafaxin Mylan prechádza do materského mlieka. Existuje riziko účinku na dieťa. Preto je potrebné aby ste sa poradili s lekárom, ktorý rozhodne, či máte prestať kojiť, alebo máte prestať užívať Venlafaxin Mylan.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neveďte vozidlá ani nepoužívajte nástroje alebo stroje, pokiaľ neviete ako na vás Venlafaxin Mylan pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ Venlafaxin Mylan


Vždy užívajte Venlafaxin Mylan presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Obvyklá odporúčaná úvodná dávka na liečbu depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy a sociálnej úzkostnej poruchy je 75 mg denne. Pri liečbe depresie vám lekár môže dávku postupne zvyšovať v prípade potreby až do maximálnej dávky 375 mg denne. Ak sa liečite na panickú poruchu, váš lekár začne nižšou dávkou (37,5 mg) a táto sa potom bude postupne zvyšovať. Maximálna dávka na liečbu generalizovanej úzkosti, sociálnej úzkosti a panickej poruchy je 225 mg denne.


Užívajte Venlafaxin Mylan približne v rovnakom čase každý deň, buď ráno, alebo večer.

Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nemajú sa otvárať, drviť, hrýzť ani rozpúšťať vo vode.


Venlafaxin Mylan sa má užívať s jedlom.


Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, oznámte to svojmu lekárovi, vzhľadom na to, že v tomto prípade môže byť dávkovanie Venlafaxinu Mylan odlišné.


Neprestávajte užívať Venlafaxin Mylan bez toho, aby ste to oznámili vášmu lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Venlafaxin Mylan.“)


Ak užijete viac Venlafaxinu Mylan ako máte


Zavolajte okamžite vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užijete väčšie množstvo Venlafaxinu Mylan ako vám predpísal lekár. Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať rýchly tep, zmeny úrovne bdelosti (od ospalosti až po kómu), rozmazané videnie, záchvaty a vracanie.


Ak zabudnete užiť Venlafaxin Mylan


Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Avšak, ak je už čas ďalšej dávky, neužívajte vynechanú dávku a zoberte si iba jednu dávku ako obyčajne. Neužívajte denne vyššiu dávku Venlafaxinu Mylan než dávku, ktorá vám bola predpísaná na jeden deň.


Ak prestanete užívať Venlafaxin Mylan


Neprestávajte užívať vašu liečbu alebo neznižujte si dávku bez poradenia sa s vašim lekárom a to ani keď sa budete cítiť lepšie. Ak sa váš lekár rozhodne, že už viac nepotrebujete liečbu Venlafaxinom Mylan, môže vás požiadať o postupné znižovanie dávky pred úplným vysadením liečby. Je známe, že sa vyskytujú nežiaduce účinky, keď pacienti prestanú užívať liek, najmä ak prestanú užívať liek náhle alebo sa dávka zníži veľmi rýchlo. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako únava, závraty, točenie hlavy, bolesť hlavy, nespavosť, nočné mory, suché ústa, strata chuti do jedla, pocit na vracanie, hnačka, nervozita, nepokoj, zmätenosť, zvonenie v ušiach, mravenčenie alebo zriedka pocit elektrického šoku, slabosť, potenie, kŕče alebo symptómy podobné chrípke.


Váš lekár vám poradí ako máte postupným znižovaním dávky liečbu Venlafaxinom Mylan ukončiť. Ak sa u vás vyskytnú niektoré z vyššie uvedených príznakov, alebo iné príznaky spôsobujúce ťažkosti, požiadajte o radu svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie


Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, neužívajte viac Venlafaxin Mylan. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.

Tlak v hrudníku, sipot, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním

• Opuchnutie tváre, krku, rúk alebo nôh

• Pocit nervozity alebo úzkosti, závrat, pocit pulzovania, náhle očervenanie pokožky a/alebo pocit tepla

Ťažká vyrážka, svrbenie alebo žihľavka (vyvýšené miesta červenej alebo bledej pokožky, ktoré často svrbia)


Vážne vedľajšie účinky


Ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov je možné, že budete potrebovať neodkladnú lekársku starostlivosť:

Srdcové ťažkosti ako rýchly alebo nepravidelný srdcový pulz, zvýšený krvný tlak

Problémy s očami ako neostré videnie, rozšírené zreničky

Nervové problémy ako závraty, tŕpnutie, poruchy pohybov, záchvaty alebo kŕče

• Psychické problémy ako hyperaktivita a eufória

Príznaky z prerušenia liečby (pozri časť „Ako užívať Venlafaxin Mylan“ a „Ak prestanete užívať Venlafaxin Mylan“).


Úplný zoznam vedľajších účinkov


Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) vedľajších účinkov je klasifikovaná nasledovne:


Veľmi časté postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov

Časté postihujúce 1 až 10 zo 100 pacientov

Menej časté postihujúce 1 až 10 z 1 000 pacientov

Zriedkavé postihujúce 1 až 10 z 10 000 pacientov

Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: modriny, dechtovo čierna stolica alebo krv v stolici, čo môže byť príznakom vnútorného krvácania.

Neznáme:znížený počet krvných doštičiek vo vašej krvi vedúci k zvýšenému riziku tvorby modrín alebo krvácania; poruchy krvi, ktoré môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté:pokles hmotnosti; zvýšený cholesterol

Menej časté: zvýšenie telesnej hmotnosti

Neznáme:mierne zmeny hodnôt pečeňových enzýmov v krvi; znížená hladina sodíka v krvi; svrbenie, žlto sfarbená koža alebo oči, tmavý moč alebo príznaky podobné chrípke, čo sú symptómy zápalu pečene (hepatitídy); zmätenosť, nadmerný príjem tekutín (známy ako SIADH); nezvyčajná tvorba materského mlieka


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: sucho v ústach; bolesť hlavy

Časté: nezvyčajné sny; znížené libido; závraty; zvýšené napätie svalov; nespavosť; nervozita; tŕpnutie, útlm, tras; zmätenosť; pocit odlúčenia (oddelenia) od seba a od skutočnosti

Menej časté: nedostatok citov a emócií; halucinácie; mimovoľné pohyby svalov; rozrušenie; porušená koordinácia a rovnováha

Zriedkavé:pocit nepokoja alebo neschopnosť sedieť alebo stáť v pokoji; záchvaty alebo kŕče; pocit nadmerného vzrušenia a eufórie

Neznáme:vysoká telesná teplota a stuhnutosť svalov, zmätenosť alebo rozrušenie a potenie, alebo ak pociťujete trhavé pohyby svalov mimo vašej kontroly, čo môžu byť príznaky závažného ochorenia známeho ako malígny neuroleptický syndróm; euforické pocity, ospalosť, trvalé rýchle pohyby očí, nemotornosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo sú príznaky serotonergného syndrómu; dezorientácia a zmätok často sprevádzaná halucináciami (delírium); stuhnutosť, kŕče a neovládateľné pohyby svalov; myšlienky na sebapoškodenie a samovraždu


Poruchy zraku a sluchu

Časté:rozmazané videnie

Menej časté: zmeny vnímania chutí; tinitus (zvonenie v ušiach)

Neznáme:prudká bolesť v očiach a zhoršené alebo rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: zvýšenie krvného tlaku; návaly tepla; búšenie srdca

Menej časté: pocit závratu (najmä pri rýchlom vstávaní), mdloby, rýchly tep srdca

Neznáme:pokles krvného tlaku; nezvyčajný, rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, ktorý môže viesť k mdlobám


Poruchy dýchania

Časté:zívanie

Neznáme:kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysoká teplota, čo sú príznaky zápalu pľúc spojeného so zvýšeným počtom bielych krviniek (pľúcna eozinofília)


Poruchy trávenia

Veľmi časté: pocit na vracanie

Časté:znížená chuť do jedla; zápcha; vracanie

Menej časté: škrípanie zubami; hnačka

Neznáme:prudká bolesť brucha alebo chrbta (čo môže naznačovať závažné problémy s črevami, pečeňou alebo podžalúdkovou žľazou)


Poruchy kože

Veľmi časté: potenie (vrátane nočného potenia)

Menej časté: vyrážka; nezvyčajná strata vlasov

Neznáme:kožná vyrážka, ktorá sa môže rozvinúť do závažných pľuzgierov a odlupovania pokožky; svrbenie; mierna vyrážka


Poruchy svalov

Neznáme: nevysvetliteľná svalová bolesť, krehkosť alebo slabosť (rabdomyolýza)


Poruchy močových ciest

Časté:problémy pri močení; častejšie močenie

Menej časté: neschopnosť močiť


Reprodukčné a sexuálne poruchy

Časté:abnormálna ejakulácia/orgazmus (u mužov); chýbajúci orgazmus; erektilná dysfunkcia (impotencia); nepravidelnosti menštruácie ako je zvýšené krvácanie alebo nepravidelné zvýšené krvácanie

Menej časté: nezvyčajný orgazmus (u žien)


Celkové

Časté:slabosť (asténia); triaška

Menej časté: citlivosť na slnečné žiarenie

Neznáme:opuch tváre alebo jazyka, dýchavičnosť alebo dýchacie problémy, často sprevádzané kožnou vyrážkou (môže to byť závažná alergická reakcia)


Venlafaxin Mylan niekedy spôsobuje vedľajšie účinky, ktorých si nemusíte byť vedomí, ako je zvýšenie krvného tlaku alebo abnormálny srdcový tep; malé zmeny hodnôt pečeňových enzýmov v krvi, sodíka alebo cholesterolu. Venlafaxin Mylan môže zriedkavo spôsobiť zníženie funkcie krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko vzniku modrín a krvácania. Z týchto dôvodov vám lekár možno bude chcieť robiť občas vyšetrenie krvi, najmä ak užívate Venlafaxin Mylan dlhodobo.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Venlafaxin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Venlafaxin Mylan obsahuje


Liečivo jevenlafaxín.

Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje venlafaxíniumchlorid, v množstve zodpovedajúcom 37,5 mg, 75 mg alebo 150 mg venlafaxínu (vo forme hydrochloridu). Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsule

hypromelóza,

kopolymér metakrylátu amónneho (typ B),

nátriumlaurylsulfát,

magnéziumstearát.


Obal

Bázický butylovaný metakrylátový kopolymér


Venlafaxin Mylan 37,5 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Želatína


Venlafaxin Mylan 75 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Červený oxid železitý E 172

Želatína


Venlafaxin Mylan 150 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Erytrozín E 127

Indigokarmín E 132

Želatína


Atrament na potlač

Šelaková glazúra

Čierny oxid železitý


Ako vyzerá Venlafaxin Mylan a obsah balenia

Venlafaxin Mylan 37,5 mg

Nepriehľadné, biele tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „37.5“ na strane druhej.


Venlafaxin Mylan 75 mg

Nepriehľadné tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním telovej farby s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „75“ na strane druhej.


Venlafaxin Mylan 150 mg

Nepriehľadné tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním šarlátovej farby s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „150“ na strane druhej.


Venlafaxin Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100, 500 a 1000 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním a v baleniach v HDPE fľašiach s objemom 100 ml, 400 ml, 600 ml po 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100 a 250 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

PharmaPack Kft.

Vasút u. 13, 2040 Budaörs, Maďarsko

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grécko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mylan s r.o., Rožňavská 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko a Holandsko: Venlafaxine Retard Mylan

Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Slovenská republika, Švédsko: Venlafaxin Mylan

Francúzsko: Venlafaxine Mylan gélule à libération prolongée

Grécko: Venlafaxine / Generics

Írsko: Venlofex

Maďarsko: Venlaxgen Retard caps

Nemecko: Venlafaxin dura Retard Hartkapseln, retardiert

Poľsko: Faxigen XL

Portugalsko: Venlafaxina Mylan

Rakúsko: Venlafaxin Arcana retard – Kapseln

Slovinsko: Venlafaksin Mylan

Španielsko: Venlamylan Mylan Retard cápsulas duras de liberación prolongada EFG

Taliansko: Venlafaxina Mylan

Veľká Británia: Vexarin XL prolonged release capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.


9Venlafaxin Mylan 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č. 2009/02135, 2009/02136, 2009/02137

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2010/03768-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Venlafaxin Mylan 37,5 mg

Venlafaxin Mylan 75 mg

Venlafaxin Mylan 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Venlafaxin Mylan 37,5 mg:

Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 42,43 mg venlafaxíniumchloridu, čo zodpovedá 37,5 mg venlafaxínu.


Venlafaxin Mylan 75 mg:

Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 84,86 mg venlafaxíniumchloridu, čo zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


Venlafaxin Mylan 150 mg:

Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 169,71 mg venlafaxíniumchloridu, čo zodpovedá 150 mg venlafaxínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Venlafaxin Mylan 37,5 mg

Nepriehľadné, biele tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „37.5“ na strane druhej.


Venlafaxin Mylan 75 mg

Nepriehľadné tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním telovej farby s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „75“ na strane druhej.


Venlafaxin Mylan 150 mg

Nepriehľadné tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním šarlátovej farby s označením “VEN” na jednej strane kapsuly a „150“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.

Prevencia návratu epizód veľkej depresie.

Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy.

Liečba panickej poruchy s alebo bez agorafóbie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Epizódy veľkej depresie:

Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg jedenkrát denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg denne, sa môže zvýšiť dávka až na maximálne 375 mg denne. Zvýšenie dávky môže prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch. Ak je to opodstatnené z klinického hľadiska pre závažnosť príznakov, zvyšovanie dávky je možné aj v kratších intervaloch, ale nie kratších ako 4 dni.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, sa má dávka zvyšovať až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržiavať najnižšia účinná dávka.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba má byť pravidelne individuálne prehodnocovaná. Dlhodobá liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu návratu epizód veľkej depresie (MDE). Vo väčšine prípadov je odporučená dávka na prevenciu opätovného výskytu epizódy veľkej depresie rovnaká ako dávka účinná pri súčasnej epizóde.


Antidepresívne lieky sa majú ďalej podávať počas najmenej 6 mesiacov po ústupe choroby.


Generalizovaná úzkostná porucha:

Odporúčaná úvodnádávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg jedenkrát denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg denne, sa môže zvýšiť dávka až na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, sa má dávka zvyšovať až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržiavať najnižšia účinná dávka.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov alebo dlhšie. Liečba by mala byť pravidelne individuálne prehodnocovaná.


Sociálna úzkostná porucha:

Odporúčaná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg jedenkrát denne. Neexistuje dôkaz, že by vyššie dávky poskytli lepší účinok.


Avšak, u individuálnych pacientov neodpovedajúcich na úvodnú dávku 75 mg denne sa môže zvážiť zvýšenie maximálnej dávky na 225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nárastu nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, sa má dávka zvyšovať až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržiavať najnižšia účinná dávka.


Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba má byť pravidelne individuálne prehodnocovaná.


Panická porucha:

Odporúčaná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 37,5 mg denne počas 7 dní. Dávka sa má potom zvýšiť na 75 mg/deň. Pacientom, ktorí neodpovedajú na liečbu dávkou 75 mg/deň môže byť dávka zvýšená na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky môže prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, sa má dávka zvyšovať až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržiavať najnižšia účinná dávka.


Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba má byť pravidelne individuálne prehodnocovaná.


Použitie u starších pacientov:

Špecifické úpravy dávky venlafaxínu na základe samotného veku pacienta sa nepovažujú za nevyhnutné. Avšak, je potrebná opatrnosť pri liečbe starších pacientov (napr. kvôli možnému poškodeniu obličiek, potenciálu pre zmeny v neurotransmiterovej senzitivite a afinite, ktorá sa objavuje so starnutím). Vždy má byť použitá najnižšia efektívna dávka a pacienti majú byť pozorne sledovaní, ak je potrebné zvýšenie dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov:

Neodporúča sa používať venlafaxín u detí a dospievajúcich.


Kontrolované klinické štúdie u detí a dospievajúcich s epizódou veľkej depresie nepreukázali účinnosť a nepodporujú tak použitie venlafaxínu u týchto pacientov (pozri časť 4.4 a 4.8).


Účinnosť a bezpečnosť venlafaxínu na iné indikácie pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene:

Vo všeobecnosti sa má zvážiť zníženie celkovej dennej dávky venlafaxínu o 50 % u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene. Avšak z dôvodu individuálnej variability klírensu môže byť žiaduce individuálne nastavenie dávky.


Existujú limitované údaje o pacientoch so závažným poškodením funkcie pečene. Odporúča sa opatrnosť a zváženie zníženia dávky o viac ako 50 %. Potenciálny úžitok má byť porovnaný s rizikom liečby pacientov so silne poškodenou funkciou pečene.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek:

U pacientov s glomerulárnou filtráciou (GFR) 30-70 ml/min nie je zmena dávkovania nevyhnutná, ale u týchto pacientov je odporučená opatrnosť. U pacientov, ktorí vyžadujú hemodialýzu a u pacientov s vážnym poškodením obličiek (miera glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min), sa má dávka znížiť o 50 %. Kvôli individuálnej variabilite v klírense u týchto pacientov môže byť potrebná individuálna úprava dávky.


Abstinenčný syndróm po prerušení liečby venlafaxínom:

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba venlafaxínom, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej jedného alebo dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko abstinenčného syndrómu (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Ak sa objavia neznesiteľné symptómy po znížení dávky alebo po prerušení liečby, potom sa má zvážiť pokračovanie v predošlej predpísanej dávke. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale dávka má byť redukovaná po menších krokoch.


Na vnútorné použitie.


Odporúča sa, aby sa kapsula venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním užila spolu s jedlom, každý deň približne v rovnakom čase. Kapsuly sa musia prehltnúť celé a zapiť tekutinou, nesmú sa deliť, drviť, hrýzť ani rozpúšťať.

Pacienti liečení tabletami venlafaxínu s okamžitým účinkom môžu prejsť na liečbu kapsulami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním s najbližšou ekvivalentnou dennou dávkou. Napríklad 37,5 mg tablety venlafaxínu s okamžitým účinkom podávané dvakrát denne môžu byť nahradené 75 mg kapsulami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním s dávkovaním jedenkrát denne. Môžu byť potrebné individuálne úpravy dávok.


Kapsuly venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním obsahujú sféroidy, ktoré pomaly uvoľňujú účinnú látku do tráviaceho traktu. Nerozpustná časť týchto sféroidov sa vylučuje a môže byť viditeľná v stolici.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežná liečba ireverzibilnými inhibítormi monoamínoxidázy (IMAO) je kontraindikovaná kvôli riziku serotonínového syndrómu so symptómami ako nepokoj, tras a hypertermia. Venlafaxín sa nesmie začať podávať pacientom, ak od prerušenia liečby ireverzibilným IMAO neprešlo aspoň 14 dní.

Venlafaxín musí byť vysadený aspoň 7 dní pred začatím užívania ireverzibilného IMAO (pozri časť

4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie:

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždou (príhody súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva, pokiaľ dochádza k signifikantnej remisii. Keďže k zlepšeniu nemusí dôjsť počas prvých málo alebo viacerých týždňov liečby, pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, až pokiaľ nedôjde k takému zlepšeniu. Na základe všeobecnej klinickej skúsenosti je známe, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať vo včasných štádiách zotavenia.


Aj ostatné psychické stavy, pre ktoré sú kapsuly s predĺženým uvoľňovaním venlafaxínu predpisované, môžu byť spojené so zvýšeným rizikom príhod súvisiacich so samovraždou. Navyše, tieto stavy môžu byť ko-morbidné s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou je preto potrebné dodržiavať i pri liečbe pacientov s ostatnými psychickými poruchami.


Je známe, že pacienti s anamnézou príhod súvisiacich so samovraždou, alebo takí, ktorí preukázali signifikantný stupeň suicidálnej predstavivosti pred zahájením liečby, sú vystavení vyššiemu riziku samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto je potrebné ich počas liečby starostlivo monitorovať. Meta-analýzy placebom kontrolovaných klinických štúdií antidepresív u dospelých pacientov so psychickými poruchami preukázali u pacientov vo veku do 25 rokov zvýšené riziko suicidálneho správania pri antidepresívach v porovnaní s placebom.


Dôkladný dohľad nad pacientmi, obzvlášť tými, ktorí sú vystavení veľkému riziku, má doprevádzať liekovú terapiu, najmä na začiatku liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) majú byť upozornení na potrebumonitorovať akékoľvek klinické zhoršenie, samovražedné správanie alebo myšlienky a neobvyklé zmeny v správanía vyhľadať lekársku pomoc ihneď, ako sa vyskytnú takéto symptómy.


Použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov:

Venlafaxin Mylan sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov. V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami bolo v porovnaní s placebom častejšie pozorované správanie súvisiace so samovraždou (pokusy o samovraždu a suicidálne myšlienky) a hostilita (najmä agresivita, priečne správanie a zlosť). Ak sa na základe klinickej potreby predsa len lekár rozhodne pre liečbu, pacient má byť starostlivo monitorovaný z dôvodu možného výskytu suicidálnych príznakov. Navyše chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti liečby u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Serotonínový syndróm:

Tak ako u ostatných serotoninergných látok, potenciálne život-ohrozujúci stav serotonínový syndróm, sa môže vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť pri súčasnej liečbe s inými látkami, ako MAO inhibítory, ktoré ovplyvňujú serotonínový neurotransmiterový systém (pozri časť 4.3 a časť 4.5).


Príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny mentálneho stavu (napr. agitácia, halucinácie, kóma) autonómnu nestabilitu (napr. tachykardia, labilný krvný tlak, hypertermia), neuromuskulárne odchýlky (napr. hyperreflexia, nekoordinovanosť) a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr. nauzea, zvracanie, hnačka).


Glaukóm so zatvoreným uhlom:

Mydriáza sa môže vyskytnúť v súvislosti s venlafaxínom. Odporúča sa, aby pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom boli pozorne sledovaní.


Krvný tlak:

Od dávky závislé zvýšenie tlaku bolo často pozorované u pacientov liečených venlafaxínom. Prípady závažného zvýšenia krvného tlaku vyžadujúce okamžitú liečbu boli hlásené v postmarketingovom sledovaní. Pred začatím liečby venlafaxínom je potrebné dôkladné vyšetrenie krvného tlaku u všetkých pacientov a už existujúca hypertenzia má byť pod kontrolou. Krvný tlak by mal byť pravidelne kontrolovaný po začatí liečby a po zvýšení dávky. Opatrnosť je potrebná pri pacientoch, kde základné ochorenie môže byť zhoršené v dôsledku zvýšenia krvného tlaku, napr. pacienti s porušenou funkciou srdca.


Frekvencia srdca:

Zvýšenie frekvencie srdca sa môže vyskytnúť, najmä pri vyšších dávkach. Opatrnosť je potrebná pri pacientoch, kde základné ochorenie môže byť zhoršené v dôsledku zvýšenia frekvencie srdca.


Ochorenie srdca a riziko arytmie:

Venlafaxín sa nehodnotil u pacientov s anamnézou nedávno prekonaného infarktu myokardu alebo nestabilného ochorenia srdca. Preto by sa mal u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Počas postmarketingového sledovania používania venlafaxínu boli hlásené fatálne prípady srdcovej arytmie, špeciálne pri predávkovaní. Pred predpísaním venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom vážnej srdcovej arytmie sa má dôkladne zhodnotiť pomer rizika a úžitku.


Kŕče:

Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených venlafaxínom. Ako u všetkých antidepresív, venlafaxín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s anamnézou kŕčov a títo pacienti by mali byť starostlivo sledovaní. Liečba má byť prerušená, ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty.


Hyponatriémia:

Prípady hyponatriémie a/alebo syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) sa môže vyskytnúť pri užívaní venlafaxínu. Toto bolo najčastejšie hlásené u hypovolemických alebo dehydratovaných pacientov.

Starší pacienti, pacienti užívajúci diuretiká a iní hypovolemickí pacienti sú vystavení zvýšenému riziku hyponatriémie.


Abnormálne krvácanie:

Lieky, ktoré inhibujú vychytávanie serotonínu môžu viesť k zníženej funkcii krvných doštičiek. Riziko krvácania kože a slizníc, vrátane gastrointestinálneho krvácania, môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich venlafaxín. Ako pri ostatných inhibítoroch spätného vychytávania serotonínu, aj venlafaxínu má používať opatrne u pacientov s predispozíciou ku krvácaniu, vrátane pacientov užívajúcich antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek.


Sérový cholesterol:

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách boli u 5,3 % pacientov liečených venlafaxínom aspoň 3 mesiace zaznamenané klinicky významné zvýšenia hladín sérového cholesterolu, kým u pacientov liečených placebom bolo zvýšenie zaznamenané u 0,0 % pacientov. Treba preto zvážiť meranie hladín sérového cholesterolu počas dlhodobej liečby.


Súbežné podávanie s látkami znižujúcimi telesnú hmotnosť:

Bezpečnosť a účinnosť venlafaxínu v kombinácii s látkami znižujúcimi telesnú hmotnosť, vrátane fentermínu zatiaľ nebola stanovená. Súbežné podávanie venlafaxínu s takýmito látkami sa neodporúča. Venlafaxín nie je indikovaný na znižovanie telesnej hmotnosti či už samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.


Mánia/hypománia:

Mánia/hypománia sa môže vyskytnúť u malej časti pacientov s poruchami nálady, ktorí užívajú antidepresíva vrátane venlafaxínu.

Tak ako aj iné antidepresíva, venlafaxín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alebo rodinnou anamnézou bipolárnych porúch.


Agresivita:

Agresivita sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí užívajú antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Toto bolo hlásené po začatí liečby, pri zmenách dávok a pri prerušení liečby.


Tak ako aj iné antidepresíva, venlafaxín sa má u pacientov s anamnézou agresivity používať so zvýšenou opatrnosťou.


Prerušenie liečby:

Abstinenčné syndrómy, keď je liečba prerušená, sú časté, najmä ak je prerušenie náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce udalosti pozorované pri prerušení (pri znižovaní a po znižovaní dávky) vyskytli u približne 31 % pacientov liečených venlafaxínom a 17 % pacientov liečených placebom.


Riziko abstinenčného syndrómu môže závisieť od niekoľkých faktorov vrátanie trvania a dávkovania terapie a rýchlosti znižovania dávky. Závraty, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tras a bolesť hlavy, sú najčastejšie hlásené reakcie. Tieto symptómy sú všeobecne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať silnú intenzitu. Zvyčajne sa vyskytujú počas prvých pár dní od prerušenia liečby, hoci veľmi zriedkavo sa zaznamenali hlásenia takýchto symptómov u pacientov, ktorí nedopatrením vynechali dávku. Vo všeobecnosti tieto symptómy odznejú samé, zvyčajne do 2 týždňov, hoci u niektorých jedincov môžu pretrvávať (2-3 mesiace, alebo dlhšie). Preto sa odporúča ukončovať liečbu Venlafaxinom Mylan postupným znižovaním dávky po dobu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, na základe potrieb pacienta (pozri časť 4.2).


Akatízia / psychomotorický nepokoj:

Použitie venlafaxínu bolo spojené s vývojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo vyčerpávajúcim nepokojom, a potrebou pohybu často sprevádzanou neschopnosťou sedieť alebo pokojne stáť. To sa najpravdepodobnejšie vyskytne počas prvých pár týždňov liečby. Zvyšovanie dávky u pacientov, u ktorých sa rozvinuli tieto príznaky, môže byť škodlivé.


Suché ústa:

U 10 % pacientov liečených venlafaxínom bolo hlásené sucho v ústach. Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu a preto by mali byť pacienti poučení o význame dentálnej hygieny.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)


Ireverzibilné neselektívne IMAO

Venlafaxín nesmie byť použitý v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými IMAO.

Venlafaxín sa nesmie začať užívať po dobu najmenej 14 dní po prerušení liečby ireverzibilnými neselektívnymi IMAO. Podávanie venlafaxínu musí byť ukončené najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilnými neselektívnymi IMAO. (pozri časť 4.4)


Reverzibilný, selektívny MAO-A inhibítor (moklobemid)

Kvôli riziku serotonínového syndrómu, kombinácia venlafaxínu s reverzibilnými a selektívnymi IMAO, ako moklobemid, nie je odporúčaná. Po liečbe reverzibilným inhibítorom MAO sa môže uplatniť kratší interval ako 14 dní pred začatím liečby venlafaxínom. Je odporúčané vysadenie venlafaxínu najmenej 7 dní pred začatím liečby reverzibilným IMAO (pozri časť 4.4).


Reverzibilný, neselektívny IMAO (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý reverzibilný a neselektívny IMAO a nemá sa podávať pacientom liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).


Závažné nežiaduce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí práve skončili liečbu s IMAO a začali užívať venlafaxín, alebo ktorí prestali užívať venlafaxín tesne pred začatím liečby IMAO. Tieto účinky zahŕňajú triašku, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly tepla, závraty a hypertermiu s charakteristickými vlastnosťami pripomínajúcimi neuroleptický malígny syndróm, záchvaty a smrť.


Serotonínový syndróm:

Ako aj u iných serotoninergných látok, serotonínový syndróm sa môže vyskytnúť u pacientov liečených venlafaxínom, obzvlášť ak sa súčasne užíva iná látka, ktorá ovplyvňuje serotoninergný neurotransmiterový systém (vrátane triptánov, SSRI, SNRI, lítia, sibutramínu, tramadolu, alebo ľubovníka bodkovaného [hypericum perforatum]), s liečivami, ktoré zhoršujú metabolizmus serotonínu (vrátane IMAO), alebo so serotonínovými prekurzormi (ako napr. tryptofánové výživové doplnky).


Ak je klinicky opodstatnená súčasná liečba venlafaxínom a SSRI, SNRI alebo agonistami serotonínových receptorov (triptán) odporúča sa pozorne sledovať pacienta najmä na začiatku liečby a pri zvýšení dávok. Súčasné užívanie venlafaxínu so serotonínovými prekurzormi (ako napr. tryptofánové výživové doplnky) sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém:

Riziko užívania venlafaxínu v kombinácii s inými látkami ovplyvňujúcimi CNS sa systematicky nehodnotilo. Preto sa odporúča opatrnosť pri užívaní venlafaxínu s inými liečivami, ktoré ovplyvňujú CNS.


Etanol:

Neukázalo sa, že by venlafaxín zhoršoval alkoholom spôsobené narušenie mentálnych a motorických schopností. Ale ako pri všetkých látkach, ktoré ovplyvňujú CNS, pacienti majú byť upozornení, aby nekonzumovali alkohol počas liečby venlafaxínom.


Účinok iných liekov na venlafaxín


Ketokonazol (inhibítor CYP 3A4)

Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP 2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov ukázala vyššie AUC venlafaxínu (70 % a 21 % u CYP 2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov, v uvedenom poradí) a O-desmetylvenlafaxínu (33 % a 23 % u CYP 2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov, v uvedenom poradí) po podaní ketokonazolu. Súčasné užívanie inhibítorov CYP 3A4 (e.g. atanazavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Preto sa odporúča opatrnosť pri súčasnej liečbe s inhibítormi CYP 3A4 a venlafaxínom.


Účinok venlafaxínu na iné lieky


Lítium

Serotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súčasnej liečbe venlafaxínom a lítiom (pozri Serotonínový syndróm).


Diazepam

Venlafaxín nemá žiadny účinok na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu a jeho aktívneho metabolitu desmetyldiazepamu. Diazepam neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu. Nie je známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia s inými benzodiazepínmi.


Imipramín

Venlafaxín neovplyvňoval farmakokinetiku imipramínu a 2-OH-imipramínu. Bolo pozorované na dávke závislé zvýšenie AUC 2-OH-desipramínu 2,5 až 4,5 násobne, keď bolo podaných denne 75 mg až 150 mg venlafaxínu. Imipramín neovplyvňoval farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy. Pri súčasnom užívaní imipramínu a venlafaxínu je potrebná opatrnosť.


Haloperidol

Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42 % pokles v celkovom orálnom klírense, 70 % zvýšenie AUC a 88 % zvýšenie Cmax, ale bez zmeny polčasu rozpadu pre haloperidol. Pri súčasnom užívaní haloperidolu a venlafaxínu to treba vziať do úvahy. Klinická významnosť tejto interakcie nie je známa.


Risperidon

Venlafaxín zvýšil AUC risperidonu o 50 %, ale nemenil významne farmakokinetický profil aktívnej zložky (risperidón a 9-hydroxyrisperidón). Klinický význam tejto interakcie je neznámy.


Metoprolol

Súčasné podávanie venlafaxínu a metoprololu zdravým dobrovoľníkom vo farmakokinetickej štúdii interakcií malo pre obidva lieky za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií metoprololu o zhruba 30-40 % bez zmien plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu α-hydroxymetoprololu. Klinický význam tohto zistenia u hypertenzných pacientov je nejasný. Metoprolol nemenil farmakokinetický profil venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu O-desmetylvenlafaxínu. Opatrnosť je potrebná pri podávaní venlafaxínu s metoprololom.


Indinavír

Farmakokinetiká štúdia s indinavirom ukázala 28 % zníženie AUC a 36 % zníženie Cmax pre indinavir. Indinavir nemal vplyv na farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití venlafaxínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme. Venlafaxín môže byť podaný tehotným ženám iba ak očakávaný úžitok prevýši možné riziko.


Ako aj u iných inhibítorov serotonínového spätného vychytávania (SSRI/SNRI), sa u novorodenca môžu vyskytnúť príznaky z náhleho prerušenia, ak sa venlafaxín užíva do alebo tesne pred pôrodom. Niektorí novorodenci, ktorí boli vystavení venlafaxínu koncom tretieho trimestra vyžadovali výživu gastrickou sondou, podporu dýchania alebo dlhší čas strávený v nemocnici. Tieto komplikácie sa môžu objaviť hneď po pôrode.


Ak matka používala SSRI/SNRI do neskorého tehotenstva môžu sa u novorodencov vyskytnúť tieto symptómy: podráždenosť, tras, hypotónia, vytrvalý plač a problémy pri dojčení alebo so spaním. Tieto symptómy môžu byť spôsobené serotonínergnými účinkami alebo symptómami z expozície. Vo väčšine prípadov sú tieto komplikácie pozorované ihneď alebo do 24 hodín po pôrode.


Epidemiologické údaje naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď žiadne štúdie neskúmali súvislosť PPHN s liečbou SNRI, toto potenciálne riziko sa pre venlafaxín nedá vylúčiť, ak sa zoberie do úvahy podobný mechanizmus účinku (inhibícia spätného vychytávania serotonínu).


Laktácia:

Venlafaxín a jeho aktívny metabolit, O-desmetylvenlafaxín sa vylučujú do materského mlieka. Riziko pre kojené dieťa sa nedá vylúčiť. Preto sa má rozhodnúť o pokračovaní/prerušení kojenia alebo pokračovaní/prerušení liečby venlafaxínom berúc do úvahy výhody kojenia pre dieťa a výhody liečby venlafaxínom pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Akýkoľvek psychoaktívny liek môže zhoršiť úsudok, rozmýšľanie a motorické schopnosti. Preto, každý pacient, ktorý užíva venlafaxín, má byť upozornený na zmenu schopnosti viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie (> 1/10) hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách boli nevoľnosť, suché ústa, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).


Nižšie uvedené nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Orgánový

systém


Veľmi časté


Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuEkchymóza, gastrointestinálne krvácanie


Krvácanie slizníc, predĺžený čas krvácania, trombocytopénia, dyskrázia krvi, (vrátane agranulocytózy, aplastickej anémie, neutropénie a pancytopénie)

Poruchy metabolizmu a výživy


Zvýšená hladina sérového cholesterolu, zníženie telesnej hmotnosti

Zvýšenie telesnej hmotnosti


Neobvyklé pečeňové funkčné testy, hyponatriémia, hepatitída, syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH), zvýšený prolaktín

Poruchy nervového systému

Sucho v ústach (10,0 %), bolesť hlavy (30,3 %)*

Nezvyčajné sny, znížené libido, závraty, zvýšený svalový tonus (hypertónia), insomnia, nervozita, parestézia, sedácia, tras, zmätenosť, depersonalizácia

Apatia, halucinácie, myoklónia, nepokoj, narušená koordinácia a rovnováha

Akatízia/ psycho-motorický nepokoj, kŕče, manické reakcie

Neuroleptický malígny syndróm (NMS), Serotonínový syndróm, delírium, extrapyramídové reakcie (vrátane dystónie a dyskinézie), oneskorená dyskinéza, suicidálne predstavy a správanie**

Zmyslové orgány


Nezvyčajná akomodácia, mydriáza, poruchy videnia

Zmenené chuťové vnímanie, tinitus


Glaukóm so zatvoreným uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Hypertenzia, vazodilatácia (väčšinou návaly tepla/sčervenanie), palpitácie

Posturálna hypotenzia, synkopa, tachykardia


Hypotenzia, predĺženie QT, komorová fibrilácia, komorová tachykardia (vrátane torsade de pointes)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


ZívaniePľúcna eozinofília

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Nauzea (20,0 %)

Znížená chuť do jedla (anorexia), zápcha, vracanie

Škrípanie zubov, hnačka


Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Potenie (vrátane nočného potenia) [12,2 %]


Vyrážka, alopécia


Multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, pruritus, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Rabdomyolýza

Poruchy urogenitálneho systému


Abnormálna ejakulácia/orgazmus (muži), anorgazmia, erektilná dysfunkcia (impotencia), poruchy močenia (väčšinou váhavosť), menštruačné poruchy spojené so zvýšeným krvácaním alebo zvýšeným nepravidelným krvácaním (napr. menorágia, metrorágia), časté močenie

Abnormálny orgazmus (ženy), retencia močaCelkové poruchy


Asténia (únava), triaška

Fotosenzitívna reakcia


Anafylaxia

* V klinických štúdiách bol výskyt bolesti hlavy 30,3 % u venlafaxínu oproti 31,3 % u placeba.

** Prípady samovražedných myšlienok a správania boli hlásené počas terapie venlafaxínom alebo krátko po prerušení liečby (pozri časť 4.4)


Prerušenie liečby venlafaxínom (najmä ak je prerušená náhle) vedie k abstinenčným príznakom. Závraty, poruchy vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo zvracanie, tras, bolesť hlavy a chrípkový syndróm sú najčastejšie hlásené reakcie. Všeobecne, tieto symptómy sú slabé až mierne a sú majú obmedzený priebeh; avšak u niektorých pacientov môžu mať vysokú intenzitu a/alebo sa môžu predĺžiť. Preto sa odporúča, že ak sa liečba venlafaxínom už nevyžaduje, má sa vykonať postupné prerušenie znižovaním dávky (pozri časť 4.2 a 4.4).


Pediatrickí pacienti

Vo všeobecnosti bol profil nežiaducich reakcií venlafaxínu (v placebom kontrolovaných štúdiách) u detí a adolescentov (vek medzi 6-17 rokov) podobný ako u dospelých. Ako u dospelých, aj tu bola pozorovaná znížená chuť do jedla, strata hmotnosti, zvýšený krvný tlak a zvýšená hladina cholesterolu v krvi (pozri časť 4.4).


V pediatrických klinických štúdiách boli ako nežiaduce účinky pozorované myšlienky na samovraždu. Tiež sa vo vyššej miere hlásilo nepriateľské správanie a zvlášť u veľkých depresívnych porúch, sebapoškodzovanie.


Obzvlášť boli u pediatrických pacientov pozorované nasledovné nežiaduce účinky: bolesť brucha, nepokoj, dyspepsia, echymóza, krvácanie z nosa a bolesť svalov.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa postmarketingové hlásenia fatálnych predávkovaní venlafaxínom, predovšetkým v kombinácii s alkoholom a/alebo inými liekmi. Najčastejšie účinky hlásené pri predávkovaní zahŕňajú tachykardiu, zmeny vedomia (somnolencia až kóma), mydriáza, kŕče a vracanie. Ďalšie hlásené účinky boli zmeny v elektrokardiograme (napr. predĺženie QT intervalu, ramienková blokáda, predĺženie QRS), komorová tachykardia, bradykardia, hypotenzia, vertigo a úmrtie.


Publikované retrospektívne štúdie poukázali na to, že predávkovanie venlafaxínom môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych následkov v porovnaní s tými, ktoré boli pozorované u SSRI antidepresív, ale nižším ako u tricyklických antidepresív. Epidemiologické štúdie ukázali, že venlafaxínom liečení pacienti majú vyššiu záťaž samovražedných rizikových faktorov v porovnaní s pacientmi liečenými SSRI. Miera do akej nález zvýšeného rizika fatálnych výsledkov predávkovania môže byť pripísaná toxicite venlafaxínu skôr ako určitým vlastnostiam pacientov liečených venlafaxínom nie je zrejmá. Z dôvodu zníženie rizika predávkovania sa má venlafaxín predpisovať v najmenšom množstvo lieku potrebnom pre dobrý manažment pacienta.


Odporúčaná liečba


Odporúča sa všeobecná podporná a symptomatická liečba; musí byť monitorovaná frekvencia srdca a vitálne funkcie. Ak je riziko aspirácie, vyvolanie vracania sa neodporúča. Môže byť indikovaný žalúdočný výplach, ak ubehol veľmi krátky čas od požitia liekov alebo ak je pacient symptomatický. Podanie aktívneho uhlia tiež môže obmedziť absorpciu liečiva. Nie je pravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia boli nápomocné. Nie sú známe špecifické antidotá pre venlafaxín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva, ATC kód: N06AX16


Antidepresívny mechanizmus účinku venlafaxínu u ľudí pravdepodobne súvisí so zosilnením neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme. Predklinické štúdie ukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV), sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu. Venlafaxín tiež slabo inhibuje vychytávanie dopamínu. Venlafaxín a jeho aktívny metabolit znižujú po akútnom (jednorazovom) aj chronickom podaní schopnosť reakcie β-noradrenergných receptorov. Venlafaxín a ODV sú veľmi podobné vzhľadom na ich celkový účinok na spätné vychytávanie neurotransmiterov a väzbu na receptory.


Venlafaxín nemá prakticky žiadnu afinitu in vitro pre muskarínové, cholinergné, H1-histamínové alebo α1- adrenergné receptory z mozgu potkanov. Farmakologická afinita na týchto receptoroch môže súvisieť s rôznymi vedľajšími účinkami pozorovanými u iných antidepresív ako sú anticholinergické, sedatívne a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.


Venlafaxín neúčinkuje ako inhibítor monoaminoxidázy (MAO).


In vitro štúdie odhalili, že venlafaxín nemá prakticky žiadnu afinitu ku receptorom citlivým na opiáty alebo benzodiazepíny.


Epizódy veľkej depresie:

Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním na liečbu epizód veľkej depresie bola demonštrovaná v 5 randomizovaných, dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých klinických štúdiách v rozsahu trvania od 4 do 6 týždňoch, pri dávkach do 375 mg/deň. Účinnosť venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním ako liečby epizód veľkej depresie bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním 8 a 12 týždňov, ktoré zahŕňali dávky v rozpätí 75 až 225 mg/deň.


V jednej dlhodobej štúdii sa sledoval vznik recidívy počas obdobia do 26 týždňov na ambulantných dospelých pacientoch, ktorí odpovedali na 8–týždňovú otvorenú štúdiu s venlafaxínom s predĺženým uvoľňovaním (75, 150, alebo 225 mg), ktorí boli randomizovane rozdelení na pokračovanie s tými istými dávkami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo placebom.


V druhej dlhodobej štúdii bola hodnotená účinnosť venlafaxínu pri prevencii rekurentných depresívnych epizód počas obdobia 12 mesiacov v placebom kontrolovanom dvojito-zaslepenom klinickom skúšaní dospelých ambulantných pacientov s opakujúcimi sa epizódami veľkej depresie, ktorí odpovedali na venlafaxín (100 až 200 mg/deň dva krát denne) pri poslednej epizóde depresie.


Generalizovaná úzkostná porucha:

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola stanovená v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s pevne stanovenou dávkou (75 až 225 mg/deň), v jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s pevne stanovenou dávkou (75 až 225 mg/deň) a jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s flexibilnou dávkou (37,5, 75 a 150 mg/deň) u dospelých ambulantných pacientov.

Aj keď bola dokázaná nadradenosť dávkovania 37,5 mg/deň nad placebom, táto dávka nebola až tak konzistentne efektívna ako vyššie dávky.


Sociálna úzkostná porucha:

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby sociálnej anxióznej poruchy (SAD) bola stanovená v štyroch dvojito-zaslepených, paralelne-skupinových, 12-týždňových, multi-centrických, placebom kontrolovaných štúdiách s flexibilnou dávkou a v jednej dvojito-zaslepenej, paralelne-skupinovej, 6-mesačnej, placebom-kontrolovanej štúdii, s pevne stanovenou/flexibilnou dávkou u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávku v rozpätí od 75 do 225 mg/deň. V 6-mesačnej štúdii sa neukázala väčšia účinnosť v skupine, ktorá užívala dávku od 150 do 225 mg/deň v porovnaní so skupinou, ktorá užívala 75 mg/deň.


Panická porucha:

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby panickej poruchy bola stanovená v dvoch dvojito-zaslepených, 12-týždňových, multi-centrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných pacientov s panickou poruchou, s alebo bez agorafóbie. Začiatočná dávka v štúdiách s panickou poruchou bola 37,5 mg/deň počas 7 dní. Pacienti potom dostali pevne stanovenú dávku 75 alebo 150 mg/deň v jednej štúdii a 75 alebo 225 mg/deň v druhej štúdii.


Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhodobej dvojito-zaslepenej, placebom-kontrolovanej, paralelne-skupinovej štúdii bezpečnosti dlhodobého používania, účinnosti, bezpečnosti a prevencie relapsu u dospelých pacientov, ktorí odpovedali na nezaslepenú liečbu. Pacienti pokračovali v používaní rovnakej dávky venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním, ktorú užívali na konci nezaslepenej fázy štúdie (75, 150 alebo 225 mg).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Venlafaxín je veľmi rýchlo metabolizovaný primárne na aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV). Priemerné biologické polčasy venlafaxínu a ODV± štandardná odchýlka v plazme sú 5±2 hodiny a 11±2 hodiny, v uvedenom poradí. Rovnovážne hladiny venlafaxínu a ODV sú dosiahnuté asi za 3 dni po perorálnej liečbe viacnásobnými dávkami. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v dávkach medzi 75 mg až 450 mg za deň.


Absorpcia:

Aspoň 92 % venlafaxínu je absorbovaných po jednorazovom perorálnom užití venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40-45 % vzhľadom na presystémový metabolizmus. Po podaní venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním, sa maximálne plazmatické koncentrácie dosahujú za 2 hodiny pre venlafaxín a 3 hodiny pre ODV. Po podaní kapsúl s predĺženým uvoľňovaním venlafaxínu sa maximálne plazmatické koncentrácie dosahujú za 5,5 hodiny pre venlafaxín a 9 hodín pre ODV. Pri podaní rovnakých denných dávok venlafaxínu či už s rýchlym alebo predĺženým uvoľňovaním, kapsula s predĺženým uvoľňovaním sa pomalšie vstrebáva ale vstrebáva sa rovnaké množstvo ako pri tablete s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje biologickú dostupnosť venlafaxínu a ODV.


Distribúcia:

Venlafaxiín a ODV sa pri terapeutických koncentráciách viažu na ľudské plazmatické proteíny iba v minimálnej miere, (27 % venlafaxín, 30 % ODV). Distribučný objem venlafaxínu v rovnovážnom stave je 4,4±1,6 l/kg po intravenóznom podaní.


Metabolizmus:

Venlafaxín podlieha rozsiahlemu metabolizmu v pečeni. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín je biotransformovaný na hlavný aktívny metabolit – ODV pomocou CYP 2D6. In vitro a in vivo štúdie ukazujú, že venlafaxín je metabolizovaný na minoritný, menej aktívny metabolit N-desmetylvenlafaxín pomocou CYP 3A4. In vitro ain vivo štúdie ukazujú, že venlafaxín je slabý inhibítor CYP 2D6. Venlafaxín neinhiboval CYP 1A2, CYP 2C9, alebo CYP 3A4.


Vylučovanie:

Venlafaxín a jeho metabolity sú primárne vylučované obličkami. Približne 87 % dávky venlafaxínu sa objaví v moči za 48 hodín buď ako nezmenený venlafaxín (5 %), nekonjugovaný ODV (29 %), konjugovaný ODV (26 %), alebo ako iné minoritné inaktívne metabolity (27 %). Priemerné rovnovážne klírensy plazmatického venlafaxínu a ODV ± štandardná odchýlka sú 1,3±0,6 l/h/kg a 0,4±0,2 l/h/kg v uvedenom poradí.


Špeciálne skupiny pacientov


Vek a pohlavie

Vek a pohlavie jedinca neovplyvňujú významne farmakokinetiku venlafaxínu a ODV.


CYP2 D6 rýchli/pomalí metabolizátori

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u CYP2D6 pomalých metabolizátorov v porovnaní s rýchlymi metabolizátormi. Pretože celkové vystavenie (AUC) venlafaxínu a ODV je podobné u pomalých aj rýchlych metabolizátorov, nie sú potrebné rôzne dávky venlafaxínu pre tieto dve skupiny.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U jedincov s Child-Pugh A (ľahká porucha pečeňových funkcií) a Child-Pugh B (stredne závažná porucha pečeňových funkcií) sú biologické polčasy venlafaxínu a ODV predĺžené v porovnaní s normálnymi jedincami. Klírens perorálne podaného venlafaxínu a klírens ODV bol znížený. Bola zaznamenaná veľká interindividuálna variabilita. Existuje len obmedzené množstvo údajov od pacientov s ťažkým poškodením pečeňových funkcií (pozri časť 4.2).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U dialyzovaných pacientov bol predĺžený eliminačný polčas venlafaxínu o približne 180 % a klírens sa znížil o asi 57 % v porovnaní s normálnymi jedincami. Eliminačný polčas ODV bol predĺžený o asi 142 % a klírens znížený o asi 56 %. U pacientov s vážnym poškodením obličiek a u dialyzovaných pacientov je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie s venlafaxínom na potkanoch a myšiach nepreukázali karcinogénny účinok. Venlafaxín nebol mutagénny v širokom spektre in vitro a in vivo testov.


Štúdie na zvieratách zaoberajúce sa reprodukčnou toxicitou zistili u potkanov nižšiu pôrodnú hmotnosť mláďat, vyšší výskyt mŕtvo narodených mláďat a zvýšenú mieru úmrtí počas prvých 5 dní laktácie. Príčina týchto úmrtí nie je známa. Tieto účinky sa objavili pri dávke 30 mg/kg/deň , 4-násobku dennej dávky pre človeka 375 mg venlafaxínu (na báze mg/kg). Dávka bez týchto účinkov na bola 1,3-násobkom ľudskej dávky. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Znížená fertilita bola pozorovaná v štúdii, v ktorej samce aj samice potkanov poli vystavené ODV. Táto expozícia bola asi 1 až 2 násobne vyššia ako po podaní venlafaxínu 375 mg/deň ľuďom. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Hypromelóza

Kopolymér metakrylátu amónneho (typ B)

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


Obal:

Bázický butylovaný metakrylátový kopolymér


Venlafaxin Mylan 37,5 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Želatína


Venlafaxin Mylan 75 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Červený oxid železitý E 172

Želatína


Venlafaxin Mylan 150 mg

Plášť kapsuly

Oxid titaničitý E 171

Erytrozín E 127

Indigokarmín E 132

Želatína


Atrament na potlač

Šelaková glazúra

Čierny oxid železitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre s PVC/PE/PVdC/hliníkovou fóliou

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100, 500, 1000 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


HDPE fľaše (v objeme 100 ml, 400 ml, 600 ml)

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100 a 250 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Venlafaxin Mylan 37,5 mg: 30/0412/08-S

Venlafaxin Mylan 75 mg: 30/0413/08-S

Venlafaxin Mylan 150 mg: 30/0414/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.08.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


16/16Venlafaxin Mylan 150 mg