+ ipil.sk

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2010/03383

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/01077, 2012/01078


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Venlafaxín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Venlafaxine Bluefish XR a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Venlafaxine Bluefish XR

3. Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venlafaxine Bluefish XR

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VENLAFAXINE BLUEFISH XR XR A NA ČO SA POUŽÍVA


Venlafaxine Bluefish XR je antidepresívum, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory reabsorpcie serotonínu a noradrenalínu (SNRIs). Táto skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných stavov, ako sú úzkostné poruchy. Sú názory, že ľudia, ktorí majú depresiu a/alebo úzkosť, majú nižšie hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nie je úplne jasné, akým spôsobom antidepresíva účinkujú, ale pravdepodobne pomáhať pri zvyšovaní hladín sérotonínu a noradrenalínu v mozgu.


Venlafaxine Bluefish XR je liečba pre dospelých s depresiou. Venlafaxine Bluefish XR je taktiež liečbou pre dospelých s nasledovnými úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panická porucha (panické záchvaty). Riadne liečiť depresiu alebo úzkostné poruchy je dôležité, aby ste sa cítili lepšie. Ak sa tieto neliečia, Váš stav neustúpi a môže sa stať závažnejším a zložitejšie liečiteľným.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VENLAFAXINE BLUEFISH XR


Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR


 • keď ste alergický (precitlivený) na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Venlafaxinu Bluefish XR

 • keď tiež užívate, alebo ste kedykoľvek počas posledných 14 dní užívali akékoľvek lieky známe ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs), ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby. Užívanie ireverzibilných MAOI spolu s inými liekmi, vrátane Venlafaxinu Bluefish XR, môže spôsobiť závažné alebo dokonca život ohrozujúce vedľajšie účinky. Taktiež musíte počkať najmenej 7 dní po ukončení užívania Venlafaxinu Bluefish XR než užijete akýkoľvek MAOI (pozri tiež časti „Sérotonínový syndróm“ a „Užívanie iných liekov“).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Venlafaxinu Bluefish XR


 • Ak súbežne užívate spolu s Venlafaxinom Bluefish XR iné lieky, môže sa zvýšiť riziko vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť „Užívanie iných liekov“).

 • Ak máte problémy s očami, ako sú určité druhy glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s vysokým krvným tlakom.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so záchvatmi.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s nízkymi hladinami sodíka vo Vašej krvi (hyponatriémia).

 • Ak máte sklon k vzniku modrín alebo k ľahkému vzniku krvácania (ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s poruchami krvácavosti), alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania.

 • Ak máte zvýšené hladiny cholesterolu.

 • Ak máte Vy, alebo niekto z Vašej rodiny v minulosti mal manickú alebo bipolárnu poruchu (pocity výrazného vzrušenia alebo eufórie).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s agresívnym správaním.


Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobiť pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vám to stane.


Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z týchto stavov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Venlafaxine Bluefish XR.


Samovražedné myšlienky a zhoršenie Vašej depresie alebo úzkostnej poruchy


Ak máte depresiu a/alebo máte úzkostné poruchy, niekedy môžete premýšľať nad tým, že si ublížite, alebo spáchate samovraždu. Toto sa môže zvýrazniť keď po prvýkrát začnete užívať antidepresíva, nakoľko všetky tieto lieky potrebujú čas, než začnú účinkovať, zvyčajne približne dva týždne, ale niekedy aj dlhšie.


Je viac pravdepodobné, že budete takto premýšľať:

 • Ak ste predtým premýšľali o samovražde alebo o tom, že si ublížite.

 • Ak ste mladý dospelý. Informácie z klinických štúdií ukázali zvýšené riziko samovražedného správania u mladých dospelých (mladších ako 25 rokov) s psychiatrickými stavmi, ktorí boli liečení antidepresívami.


Ak by ste kedykoľvek mali samovražedné myšlienky, alebo by ste si chceli ublížiť, kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.


Môže Vám byť nápomocné povedať svojim príbuzným alebo blízkym priateľom, že máte depresiu alebo úzkostnú poruchu a poprosiť ich, aby si prečítali tento leták. Mohli by ste ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa Vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak si robia starosti v súvislosti so zmenami Vášho správania.


Suchosť v ústach


Suchosť v ústach sa uvádza u 10% pacientov liečených venlafaxínom. Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu. Preto buďte obzvlášť starostlivý v hygiene zubov.


Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov


Venlafaxine Bluefish XR sa normálne nemá používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov. Taktiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľstvo (najmä agresivita, protikladné správanie a hnev), ak užívajú túto triedu liekov. Napriek tomu môže Váš lekár predpísať Venlafaxine Bluefish XR pacientom mladším ako 18 rokov, ale len vtedy, ak on rozhodne, že je to v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal Venlafaxine Bluefish XR pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa chcete o tom porozprávať, choďte, prosím, späť k svojmu lekárovi. Informujte svojho lekára ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov užívajúceho Venlafaxine Bluefish XR vyskytnú alebo zhoršia akékoľvek príznaky uvedené vyššie. Taktiež dosiaľ nebola v tejto vekovej skupine preukázaná dlhodobá bezpečnosť účinkov Venlafaxinu Bluefish XRna rast, dozrievanie a vývoj poznávania a správania.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Venlafaxine Bluefish XR spolu s inými liekmi.


Nezačnite ani neprestaňte užívať akékoľvek lieky, vrátane tých, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu, prírodné a rastlinné liečivá skôr, ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 • Inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs: pozri časť „Skôr ako užijete Venlafaxine Bluefish XR“).

 • Sérotonínový syndróm:

Sérotonínový syndróm, potenciálne život ohrozujúci stav (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), sa môže vyskytnúť počas liečby venlafaxínom, najmä ak sa užíva s inými liekmi. Sú to napríklad tieto lieky:

 • triptany (používajú sa na liečbu migrény)

 • lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRIs, tricyklické antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium

 • lieky obsahujúce linezolid, antibiotikum (používa sa na liečbu infekcií)

 • lieky obsahujúce moklobemid, reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy (používa sa na liečbu depresie)

 • lieky obsahujúce sibutramín (používa sa na chudnutie)

 • lieky obsahujúce tramadol (na potlačenie bolesti)

 • lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (tiež nazývaný Hypericum perforatum, prírodný alebo rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu ľahkej depresie)

 • lieky obsahujúce tryptofán (používajú sa na liečbu problémov ako ospalosť a depresia)


Príznaky a prejavy sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich:

nepokoj, halucinácie, strata koordinácie, rýchla činnosť srdca, zvýšená telesná teplota, rýchle zmeny krvného tlaku, hyperaktívne reflexy, hnačka, kóma, nevoľnosť, vracanie. Ak si myslíte, že máte sérotonínový syndróm, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.


Nasledujúce lieky sa môžu tiež vzájomne ovplyvňovať s Venlafaxinom Bluefish XR a majú sa užívať s opatrnosťou. Je obzvlášť dôležité, aby ste sa zmienili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate lieky obsahujúce:

 • ketokonazol (liek proti pliesňam)

 • haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)

 • metoprolol (betablokátor na liečbu vysokého tlaku krvi a ťažkostí so srdcom)


Užívanie Venlafaxinu Bluefish XR s jedlom a nápojmi


Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom (pozri časť 3).

Keď užívate Venlafaxine Bluefish XR, nepožívajte alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi. Venlafaxine Bluefish XR máte užívať až potom, ako sa porozprávate so svojím lekárom o možných prínosoch pre Vás a možných rizikách pre Vaše ešte nenarodené dieťa.


Ak užívate Venlafaxine Bluefish XR počas tehotenstva, Vaše dieťa môže mať po narodení problémy s kŕmením. Tieto príznaky zvyčajne začnú počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Patria k nim problémy s dýchaním. Ak má Vaše dieťa po narodení tieto príznaky a máte obavy, kontaktujte svojho lekára a/alebo pôrodnú asistentku, ktorí Vám poradia.


Venlafaxine Bluefish XR prechádza do materského mlieka. Je riziko, že bude účinkovať na dieťa. Porozprávajte sa preto o tejto záležitosti so svojím lekárom a on/ona rozhodne, či máte prestať dojčiť, alebo máte prestať užívať Venlafaxine Bluefish XR.


Uistite sa, či Vaša pôrodná asistentka a/alebo Váš lekár vie, že užívate Venlafaxine Bluefish XR. Ak sa podobne pôsobiace lieky (tzv. SSRI) užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u Vášho dieťaťa, okamžite informujte svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neveďte vozidlá alebo nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje pokiaľ neviete, ako na Vás účinkuje Venlafaxine Bluefish XR.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Venlafaxinu Bluefish XR


Venlafaxine Bluefish XR 150 mg obsahuje farbivá červeň allura a oranžová žlť, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ VENLAFAXINE BLUEFISH XR


Vždy užívajte Venlafaxine Bluefish XR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka na liečbu depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy a sociálnej úzkosti je 75 mg na deň. Pri depresii môže Váš lekár dávku postupne zvyšovať a, ak je to potrebné, až do maximálnej dávky 375 mg za deň. Ak sa liečite na panickú poruchu, Váš lekár začne nižšou dávkou (37,5 mg) a potom bude dávku postupne zvyšovať. Maximálna dávka pre generalizovanú úzkostnú poruchu, sociálnu úzkostnú poruchu a panickú poruchu je 225 mg/deň.


Venlafaxine Bluefish XR užívajte približne v rovnakom čase každý deň, buď ráno alebo večer. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nesmú sa otvárať, drviť, rozžuť alebo rozpúšťať. Žuvanie, drvenie alebo rozpúšťanie obsahu kapsúl môže poškodiť filmový obal, ktorý riadi uvoľňovanie liečiva.


Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom.


Neznepokojujte sa, ak po užití Venlafaxinu Bluefish XR zbadáte vo svojej stolici malé biele granuly alebo guľôčky. Vnútri kapsúl Venlafaxine Bluefish XR sa nachádzajú sféroidy alebo malé biele guľôčky, ktoré obsahujú liečivo venlafaxín. Tieto sféroidy sa z kapsuly uvoľňujú do Vášho žalúdočno-črevného traktu. Keďže sféroidy putujú pozdĺž celým Vaším žalúdočno-črevným traktom, venlafaxín sa pomaly uvoľňuje. „Obal“ sféroidu zostáva nerozpustený a vylučuje sa stolicou. Preto aj keď sa domnievate, že vidíte sféroidy vo vašej stolici, Vaša dávka venlafaxínu bola vstrebaná.


Ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné, aby Vám lekár upravil dávku Venlafaxinu Bluefish XR

Neprestaňte užívať Venlafaxine Bluefish XR bez toho, aby ste to povedali svojmu lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR“).


Ak užijete viac Venlafaxinu Bluefish XR, ako máte


Ihneď zavolajte svojho lekára alebo lekárnika ak užijete viac Venlafaxinu Bluefish XR, ako Vám predpísal Váš lekár.


Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať rýchly tep srdca, zmeny v hladine vedomia (pohybujúce sa od ospalosti až po kómu), neostré videnie, záchvaty a vracanie.


Ak zabudnete užiť Venlafaxine Bluefish XR


Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Avšak, ak je už čas na Vašu nasledujúcu dávku, preskočte vynechanú dávku a užite len jednu dávku tak, ako zvyčajne. Neužite viac ako je denná dávka Venlafaxinu Bluefish XR, ktorú Vám predpísal Váš lekár na jeden deň.


Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR


Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu ani neznižujte dávku bez toho, aby ste sa neporadili so svojím lekárom. Ak si Váš lekár myslí, že už viac nepotrebujete Venlafaxine Bluefish XR, on/ona Vás požiada, aby ste skôr, než úplne prerušíte liečbu, znižovali dávku pomaly. Sú známe vedľajšie účinky u ľudí, ktorí prerušili liečbu Venlafaxinom Bluefish XR, najmä ak sa Venlafaxine Bluefish XR vysadil náhle, alebo ak sa dávka rýchlo znižovala. U niektorých pacientov sa vyskytli príznaky ako je únava, závrat, pocit, že omdliete, bolesť hlavy,nespavosť, nočné mory, suchosť v ústach, strata chuti do jedla, nevoľnosť, hnačka, nervozita, nepokoj, zmätenosť, zvonenie v ušiach, pocity štípania alebo zriedkavo elektrického šoku, slabosť, potenie, záchvaty alebo príznaky podobné chrípke.


Váš lekár Vám poradí ako máte postupne prerušiť liečbu Venlafaxinom Bluefish XR. Ak máte akékoľvek z týchto alebo iných príznakov, ktoré sú nepríjemné, obráťte sa na svojho lekára, aby Vám bližšie poradil.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie


Ak sa stane čokoľvek z nasledovného, neužívajte viac Venlafaxine Bluefish XR. Ihneď to povedzte svojmu lekárovi, alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice:

 • tieseň na hrudníku, sipot, sťažené prehĺtanie alebo dýchanie

 • opuch tváre, hrdla, rúk alebo nôh

 • nervozita alebo pocit úzkosti, závrat, pocity pulzácie, náhle začervenanie kože a/alebo pocit tepla

 • ťažká vyrážka, svrbenie alebo žihľavka (zvýšené škvrny červenej alebo bledej kože, ktoré často svrbia)


Závažné vedľajšie účinky


Ak si všimnete akýkoľvek príznak z uvedených, môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:

 • problémy so srdcom, ako je rýchly alebo nepravidelný tep srdca, zvýšený tlak krvi

 • problémy s očami, ako je neostré videnie, rozšírené zrenice

 • nervové problémy, ako závrat, mravčenie, poruchy pohyblivosti, záchvaty

 • psychiatrické problémy, ako sú hyperaktivita a eufória

 • vynechanie liečby (pozri časť „Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR, ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR“).


Úplný zoznam vedľajších účinkov


Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) vedľajších účinkov je klasifikovaná nasledovne:


Veľmi časté

Vyskytujú sa viac ako u 1 užívateľa z 10

Časté

Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté

Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000

Zriedkavé

Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000

Neznáme

Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


 • Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: modriny, čierne térovité stolice (fekálie) alebo krv v stolici, ktorá môže byť príznakom vnútorného krvácania

Neznáme: znížený počet krvných doštičiek v krvi, ktorý vedie k zvýšenému riziku vzniku modrín alebo krvácania; poruchy krvi, ktoré môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie


 • Poruchy imunitného systému

Menej časté: citlivosť na svetlo

Neznáme: závažná alergická reakcia


 • Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: strata hmotnosti, zvýšený cholesterol

Menej časté: prírastok hmotnosti

Neznáme: mierne zmeny hladín pečeňových enzýmov v krvi; zníženie hladiny sodíka v krvi; svrbenie, žlté sfarbenie kože a očí, tmavý moč, alebo príznaky podobné chrípke, ktoré sú príznakmi zápalu pečene (hepatitis); zmätenosť, nadmerný prívod vody (známy ako SIADH); abnormálna tvorba materského mlieka


 • Poruchy nervového systému

Veľmi časté: suchosť v ústach, bolesť hlavy

Časté: abnormálne sny, znížené libido, závrat, zvýšenie svalového napätia, nespavosť, nervozita, mravčenie, útlm, tras, zmätenosť, pocit odlúčenia (alebo oddelenia) od seba a skutočnosti

Menej časté: nedostatok citu alebo emócií, halucinácie, mimovoľné pohyby svalov, nepokoj, narušená koordinácia alebo rovnováha

Zriedkavé: pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť, záchvaty, pocit nadmerného vzrušenia alebo eufórie

Neznáme: vysoká teplota so stuhnutými svalmi, zmätenosť alebo nepokoj a potenie, alebo ak máte trhavé pohyby svalov, ktoré nemôžete kontrolovať, toto môžu byť príznaky závažných stavov známych ako malígny neuroleptický syndróm; euforické pocity, ospalosť, neprerušované rýchle pohyby očí, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo sú príznaky sérotonergického syndrómu; dezorientácia a zmätenosť často spojené s halucináciou (delírium); strnulosť, kŕče a mimovoľné pohyby svalov; sebapoškodzovacie alebo samovražedné myšlienky


 • Poruchy oka

Časté: neostré videnie

Neznáme: závažná bolesť očí a znížené alebo neostré videnie


 • Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: zvonenie v ušiach (tinitus)


 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: zvýšenie tlaku krvi, návaly tepla, búšenie srdca

Menej časté: pocit závratu (najmä aj vstávate príliš rýchlo), mdloby, rýchly tep srdca

Neznáme: pokles tlaku krvi; abnormálny, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, ktorý môže viesť k mdlobám


 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: zívanie

Neznáme: kašeľ, sipot, dychová nedostatočnosť a vysoká teplota, ktoré sú príznakmi zápalu pľúc spojeného so zvýšením počtu bielych krviniek (pľúcna eozinofília)


 • Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nevoľnosť

Časté: zníženie chuti do jedla, zápcha, vracanie

Menej časté: škrípanie zubami, hnačka, pocit zmenenej chuti

Neznáme: závažné bolesti brucha a chrbta (ktoré môžu poukazovať na závažný problém v čreve, pečeni alebo podžalúdkovej žľaze)


 • Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: potenie (vrátane nočného potenia)

Časté: triaška

Menej časté: vyrážka, abnormálne vypadávanie vlasov

Neznáme: kožná vyrážka, ktorá môže viesť k ťažkému vzniku pľuzgierov a odlupovaniu kože; svrbenie, mierna vyrážka


 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: nevysvetlená bolesť svalov, bolestivosť alebo slabosť (rabdomyolýza)


 • Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: sťažený odtok moču, zvýšená frekvencia močenia

Menej časté: neschopnosť močiť


 • Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: abnormálna ejakulácia/orgazmus (muži), neprítomnosť orgazmu, erektilná dysfunkcia (impotencia); nepravidelnosti menštruácie, ako je zvýšené krvácanie alebo zvýšené nepravidelné krvácanie

Menej časté: abnormálny orgazmus (ženy)


 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: slabosť (asténia), triaška

Menej časté: citlivosť na slnečné svetlo

Neznáme: opuch tváre alebo jazyka, skrátenia dychu alebo sťažené dýchanie, často s kožnou vyrážkou (toto môže byť závažná alergická reakcia)


Venlafaxine Bluefish XR niekedy spôsobuje nechcené účinky, ktoré si nemusíte uvedomovať, ako je vzostup krvného tlaku alebo abnormálny tep srdca, mierne zmeny v hladinách pečeňových enzýmov , sodíka alebo cholesterolu v krvi. Zriedkavejšie, Venlafaxine Bluefish XR môže znižovať funkciu krvných doštičiek vo Vašej krvi, čo vedie k zvýšeniu rizika tvorby modrín alebo krvácaniu. Preto Vám Váš lekár občas spraví krvné testy, najmä ak užívate Venlafaxine Bluefish XR dlhší čas.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VENLAFAXINE BLUEFISH XR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Venlafaxine Bluefish XR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR, ak spozorujete, že kapsuly sú lepkavé.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Venlafaxine Bluefish XR obsahuje


Liečivo je venlafaxín.


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg:

Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


Venlafaxine Bluefish XR 150 mg:

Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg venlafaxínu.


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza , povidón ,

mastenec, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

etylcelulóza , kopovidón


75 mg:

Kapsula:

čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína


Farebná potlač:

Šelak, červený oxid železitý


150 mg:

Kapsula:

červeň allura (E129), oranžová žlť FCF (E110), briliantová modráFCF (E133) oxid titaničitý (E171), želatína


Farebná potlač:

Šelak, oxid titaničitý


Ako vyzerá Venlafaxine Bluefish XR a obsah balenia


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


75 mg: ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená so 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami každá po 12,5 mg.


150 mg: tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená so 12 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami každá po 12,5 mg.


Blistrové balenia PVC/Aclar filma hliníková fólia; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Štokholm

Švédsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

AT

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln

CZ

Venlafaxine Bluefish 75/150 mg Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

DE

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln

DK

Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg

EL

Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg Κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης

ES

Venlafaxina Bluefish 75 mg Cápsulas de liberación prolongada

FI

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotcapseli, kova

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkapsel, hård

FR

Venlafaxine Bluefish LP 75/150 mg gélules à libération prolongée

HU

Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg Nyújtott hatóanyagleadású kapszulák

IE

Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, hard

IT

Venlafaxina Bluefish 75/150 mg Capsule a rilascio prolungato

NL

Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg Capsules met verlengde afgifte

NO

Venlafaxin Bluefish XR

PL

Venlafaxin Bluefish XL

PT

Venlafaxina Bluefish XR

SE

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkaplar, hårda

SK


Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

UK (RMS)

Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2013.

9Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2010/03383

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/01077, 2012/01078


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


75 mg: Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


150 mg: Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg venlafaxínu.

Pomocné látky: červeň allura (E129) 0,198 mg a oranžová žlť (E110) 0,396 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


75 mg: Ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená so 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami po 12,5 mg každá.


150 mg: Tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená s 12 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami každá po 12,5 mg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy..

Prevencia recidív depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy

Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy.

Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Depresívne epizódy a recidivujúce depresívne poruchy

Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podáva raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na začiatočnú dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 375/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo dlhších intervaloch. V prípade klinicky overenej závažnosti symptómov, dávka sa môže zvyšovať v častejších intervaloch, ale nie kratších ako 4 dni.

V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Je potrebné udržiavať liečbu s najnižšou účinnou dávkou.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať. Dlhšia liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu opakovania depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy(MDE - major depressive episodes). Vo väčšine prípadov je odporúčaná dávka na prevenciu opakovania MDE rovnaká, ako dávka použitá počas aktuálnej epizódy.


Liečba antidepresívami má pokračovať najmenej 6 mesiacov po nástupe remisie.


Generalizovaná úzkostná porucha (GAD):


Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podá raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na začiatočnú dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo dlhších intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.


Sociálna úzkostná porucha


Odporúčaná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podáva raz za deň. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by vyššie dávky zvyšovali účinnosť liečby.


Avšak, u individuálnych pacientov, ktorí neodpovedajú na začiatočnú dávku 75 mg/deň, sa môžu zvážiť zvýšenia dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo dlhších intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má úplne prehodnotiť od prípadu k prípadu.


Panická porucha


Odporúča sa užívanie dávky 37,5 mg/deň venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním počas 7 dní. Dávka sa má potom zvýšiť na 75 mg/deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na dávku 75mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo dlhších intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.


Užívanie u starších pacientov:


Výhradne v závislosti od veku pacienta nie sú potrebné žiadne špecifické úpravy dávky venlafaxínu. Avšak, pri liečbe starších pacientov je potrebná opatrnosť (napr. v dôsledku možného poškodenia obličiek, možných zmien v neutrotransmiterovej senzitivite a afinite súvisiacich so starnutím). Vždy sa má použiť najnižšia účinná dávka a, ak je potrebné zvýšenie dávky, pacienti sa majú starostlivo monitorovať.


Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov


Venlafaxine Bluefish sa neodporúča používať u detí a mladistvých.


Kontrolované klinické štúdie u detí a mladistvých s depresívnou epizódou a recidivujúcou depresívnou poruchou nepreukázali účinnosť a nepodporujú užívanie venlafaxínu u týchto pacientov (pozri časť 4.4 a 4.8).


Účinnosť a bezpečnosť Venlafaxinu Bluefish pri iných indikáciách u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nebola dosiaľ preukázaná.


Užívanie u pacientov s poškodením pečene


U pacientov s ľahkým a stredne ťažkým poškodením pečene sa má všeobecne zvážiť zníženie dávky o 50%. Avšak, v dôsledku interindividuálnej variability v klírense môže byť vhodné individuálne upraviť dávku.


U pacientov s ťažkým poškodením pečene sú údaje limitované. Odporúča sa opatrnosť a má sa uvážiť zníženie dávky o viac ako 50%. U pacientov s ťažkým poškodením pečene má možný prínos liečby prevážiť jeho riziko.


Užívanie u pacientov s poškodením obličiek


Aj keď u pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) medzi 30-70 ml/min nie je potrebná zmena dávkovania, odporúča sa opatrnosť. U pacientov vyžadujúcich hemodialýzu a u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (GFR < 30 ml/min) sa má dávka znížiť o 50%. V dôsledku interindividuálnej variability klírensu u týchto pacientov môže byť vhodné individuálne upraviť dávkovanie.


Abstinenčné príznaky v dôsledku vynechania liečby venlafaxínom


Má sa predchádzať náhlemu vynechaniu dávky. Ak sa prerušuje liečba venlafaxínom, dávka sa má znižovať postupne počas najmenej jedného až dvoch týždňov s cieľom znížiť riziko vzniku abstinenčných príznakov (pozri časti 4.4 a 4.8). Ak sa v dôsledku znižovania dávky alebo na základe prerušenia liečby vyskytnú netolerovateľné príznaky, môže sa odporučiť predtým predpísaná dávka. Potom môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


Na perorálne použitie.


Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa odporúča užívať s jedlom, približne v rovnakom čase každý deň. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nesmú sa deliť, lámať, rozžuť ani rozpúšťať.


Pacientom, ktorí užívajú venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním sa môže liečba zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním v najbližšej ekvivalentnej dávke. Napríklad, venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním 37,5 mg dvakrát denne sa môže zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním 75 mg jedenkrát denne. Môžu byť potrebné individuálne úpravy dávkovania.


Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujú sféroidy, ktoré pomaly uvoľňujú liečivo do tráviaceho traktu. Nerozpustná časť týchto sféroidov sa vylúči a môže byť viditeľná v stolici.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežná liečba s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (MAOIs) je kontraindikovaná v dôsledku rizika vzniku sérotonínového syndrómu s príznakmi ako je nepokoj, tremor a hypertermia. Liečba venlafaxínom sa nesmie začať najmenej 14 dní po prerušení liečby s ireverzibilným MAOI.


Liečba venlafaxínom sa musí ukončiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilným MAOI (pozri časť 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie


Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, samopoškodzovania a samovraždy (so samovraždou spojené udalosti). Toto riziko pretrváva pokiaľ nenastane signifikantná remisia. Pokiaľ sa zlepšenie nedostaví počas prvých niekoľko týždňov alebo viac týždňov liečby, pacienti sa majú pozorne monitorovať dovtedy, pokiaľ takéto zlepšenie nenastane. Je všeobecná klinická skúsenosť, že vo včasných štádiách uzdravenia sa riziko samovraždy môže zvýšiť.


Iné psychiatrické stavy, pre ktoré sa venlafaxín predpisuje, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom udalostí spojených so samovraždou. Naviac, tieto situácie môžu byť morbídne spojené aj s depresívnou epizódou a recidivujúcouj depresívnou poruchou. Rovnaká obozretnosť ako u pacientov liečených na depresívnu epizódu a recidivujúcu depresívnu poruchu má byť preto zachovaná aj u pacientov liečených na iné psychiatrické poruchy.


Pacienti s anamnézou udalostí spojených so samovraždou, alebo tí, ktorí preukazujú signifikantný stupeň samovražednej predstavivosti pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov a majú byť počas liečby starostlivo monitorovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických štúdií s antidepresívami u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania v súvislosti s antidepresívami u pacientov mladších ako 25 rokov, v porovnaní s placebom.


Dôsledné sledovanie pacientov a najmä vysoko rizikových pacientov má sprevádzať medikamentóznu liečbu najmä v začiatočnej fáze liečby a po zmenách dávky. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) majú byť upozornení na potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a vyžiadať si lekársku radu ihneď, ako sa tieto symptómy objavia.


Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov


Venlafaxine Bluefish sa nemá používať na liečbu detí a mladistvých mladších ako 18 rokov. So samovraždou spojené správanie (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a nepriateľstvo (najmä agresivita, protikladné správanie a hnev) sa častejšie pozorovali v klinických štúdiách u detí a mladistvých liečených antidepresívami v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. Ak sa na základe klinickej potreby predsa len lekár rozhodne pre liečbu, pacient sa má starostlivo monitorovať na výskyt samovražedných symptómov. Naviac, chýbajú údaje o dlhodobej bezpečnosti u detí a mladistvých zahŕňajúce rast, dospievanie a kognitívny a behaviorálny vývoj.


Sérotonínový syndróm


Tak ako u iných sérotonergných liekov, sérotonínový syndróm, potencionálne život ohrozujúci stav, sa môže vyskytnúť v súvislosti s liečbou venlafaxínom, najmä pri súbežnom užívaní iných liekov, ako sú inhibítory MAO, čo môže postihnúť sérotonergné neurotransmiterové systémy (pozri časť 4.3 a 4.5).

Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny duševného stavu (napr. nepokoj, halucinácie, kóma), autonómnu instabilitu (napr. tachykardia, kolísajúci tlak krvi, hypertermia), neuromuskulárne odchýlky (napr. hyperreflexia, porucha koordinácie) a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr. nauzea, vracanie, hnačka).


Glaukóm s ostrým uhlom


V súvislosti s venlafaxínom sa môže vyskytnúť mydriáza. Odporúča sa, aby pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom akútneho glaukómu s ostrým uhlom (glaukóm s uzáverom uhla) boli dôsledne monitorovaní.


Tlak krvi


V súvislosti s venlafaxínom bol v obvyklej miere hlásený od dávky závislý vzostup krvného tlaku. Na základe skúseností po uvedení na trh bolo v niekoľkých prípadoch hlásené závažné zvýšenie krvného tlaku, ktoré vyžadovalo okamžitú liečbu. U všetkých pacientov sa má starostlivo vyšetriť vysoký tlak krvi a už existujúca hypertenzia sa má skontrolovať už pred začatím liečby. Krvný tlak sa má hodnotiť pravidelne po začatí liečby a po zvyšovaní dávok. Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých by sa ich základné ochorenia mohli prejaviť zvýšením krvného tlaku, napr. ochorenia s poškodením funkcie srdca.


Frekvencia srdca


Môže dôjsť k zvýšeniu frekvencie srdca, najmä pri vyšších dávkach. Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých by sa ich základné ochorenia mohli prejaviť zvýšením frekvencie srdca.


Ochorenia srdca a riziko arytmie


Venlafaxín nebol hodnotený u pacientov s anamnézou čerstvého infarktu myokardu alebo nestabilného ochorenia srdca. Preto sa u týchto pacientov má používať s opatrnosťou.


Zo skúseností po uvedení na trh boli v súvislosti s venlafaxínom hlásené smrteľné srdcové arytmie, najmä pri predávkovaní. Pred predpísaním venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom závažnej srdcovej arytmie sa má zhodnotiť pomer rizika k prospechu.


Kŕče


V súvislosti s liečbou venlafaxínom sa môžu vyskytnúť kŕče. Tak ako u všetkých antidepresív, venlafaxín sa má u pacientov s anamnézou kŕčov zaviesť opatrne a príslušní pacienti sa majú dôkladne monitorovať. Liečba sa má prerušiť u všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytnú kŕče.


Hyponatriémia


V súvislosti s venlafaxínom sa môžu vyskytnúť prípady hyponatriémie a/alebo syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Toto bolo najčastejšie hlásené u pacientov s depléciou objemu alebo u dehydratovaných pacientov. Starší pacienti, pacienti užívajú diuretiká a pacienti, ktorí sú ináč objemovo kompromitovaní majú zvýšené riziko tejto udalosti.


Abnormálne krvácanie


Lieky, ktoré inhibujú absorpciu sérotonínu, môžu viesť k zníženiu funkcie krvných doštičiek. Riziko krvácania do kože a slizníc, vrátane gastrointestinálneho krvácania môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich venlafaxín. Tak ako u iných inhibítorov reabsorpcie sérotonínu, venlafaxín sa má používať opatrnejšie u pacientov s predispozíciou ku krvácaniu, vrátane pacientov užívajúcich antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek.


Sérový cholesterol


Klinicky významné zvýšenia sérového cholesterolu boli zaznamenané u 5,3% pacientov liečených venlafaxínom a u 0,0% pacientov liečených placebom počas najmenej 3 mesiacov v placebom-kontrolovaných klinických štúdiách. Počas dlhodobej liečby venlafaxínom sa má zvážiť meranie sérových hladín cholesterolu.


Súbežné podávanie s liekmi na zníženie telesnej hmotnosti


Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínom v kombinácii s liekmi na zníženie hmotnosti, vrátane fentermínu, nebola stanovená. Súbežné podávanie venlafaxínu a liekov na zníženie telesnej hmotnosti sa neodporúča. Venlafaxín nie je samostatne ani v kombinácii s inými liekmi indikovaný na chudnutie.


Mánia/hypománia


Mánia/hypománia sa môžu vyskytnúť u malého počtu pacientov s poruchami nálady, ktorí dostali antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Tak ako u iných antidepresív, venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s rodinnou anamnézou bipolárnej poruchy.


Agresia


Agresia sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí dostali antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Toto bolo popísané na začiatku liečby, pri zmenách dávky a po prerušení liečby. Tak ako u iných antidepresív, venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s anamnézou agresie.


Prerušenie liečby


Ak sa preruší liečba, sú bežné abstinenčné príznaky, najmä ak je prerušenie liečby náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce účinky po vysadení liečby (počas znižovania dávky a po znižovaní) vyskytli približne u 31% pacientov liečených venlafaxínom a u 17% pacientov užívajúcich placebo.


Riziko abstinenčných príznakov môže byť závislé od viacerých faktorov, vrátane trvania liečby a dávky a od rýchlosti znižovania dávky. Závrat, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy sú najčastejšími hlásenými reakciami. Tieto príznaky sú všeobecne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať závažnú intenzitu. Zvyčajne sa vyskytnú počas prvých dní po prerušení liečby, ale sú aj veľmi zriedkavé hlásenia takýchto príznakov u pacientov, ktorí neúmyselne vynechali dávku. Všeobecne, tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú počas 2 týždňov, hoci u niektorých jedincov môžu trvať dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa odporúča pri prerušení liečby postupné znižovanie venlafaxínu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov, v súlade s potrebami pacienta (pozri časť 4.2).


Akatatízia/psychomotorický nepokoj


Užívanie venlafaxínu bolo spojené s vývinom akatatízie, charakterizovanej subjektívne neželateľným alebo úzkostným nepokojom a potrebou pohybovať sa, často spojenou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Toto je najviac pravdepodobné počas prvých niekoľko týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyskytli tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky nežiadúce.


Suchosť v ústach

Suchosť v ústach je hlásená u 10% pacientov užívajúcich venlafaxín. Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu a pacienti sa majú upozorniť na dôležitosť dentálnej hygieny.


Farbivá červeň allura a oranžová žlť môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory monoaminooxidázy (MAOI)


Ireverzibilné neselektívne MAOI

Venlafaxín sa nesmie užívať v kombinácii s ireverzibilnými neselektívnymi MAOI. Liečba venlafaxínom sa nesmie začať skôr ako najmenej 14 dní po prerušení liečby ireverzibilným neselektívnym MAOI. Liečba venlafaxínom sa musí prerušiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilným neselektívnym MAOI (pozri časť 4.3 a 4.4).


Reverzibilné, selektívne MAO-A (moklebemid)

V dôsledku rizika sérotonínového syndrómu sa neodporúča kombinácia venlafaxínu s reverzibilnými a selektívnymi MAOI, ako je moklobemid. Po liečbe reverzibilným MAO-inhibítorom sa pred začatím liečby venlafaxínom môže vynechať kratší interval ako 14 dní. Pred začatím liečby reverzibilnými MAOI sa odporúča prerušiť liečbu venlafaxínom najmenej na 7 dní (pozri časť 4.4).


Reverzibilné, neselektívne MAOI (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý, reverzibilný a neselektívny MAOI a nemá sa podávať pacientom liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).


Ťažké nežiadúce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí ukončili liečbu MAOI v krátkom čase a začali liečbu venlafaxínom, alebo ukončili liečbu venlafaxínom v krátkom čase pred začiatkom liečby MAOI. Tieto reakcie zahŕňali tremor, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly horúčavy, závrat a hypertermiu so znakmi podobnými neuroleptickému malígnemu syndrómu, záchvaty a smrť.


Sérotonínový syndróm


Tak ako u iných sérotonergných liekov, v súvislosti s liečbou venlafaxínom sa môže vyskytnúť sérotonínový syndróm, najmä pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré môžu postihnúť sérotonergný neutrotransmiterový systém (vrátane triptanov, SSRIs, SNRIs, lítia, sibutramínu, tramadolu, alebo ľubovníka bodkovaného[Hypericum perforatum]), liekov, ktoré poškodzujú metabolizmus sérotonínu (vrátane MAOIs), alebo prekurzorov sérotonínu (ako sú doplnky tryptofánu).

Ak je súbežná liečba venlafaxínom so SSRI, SNRI alebo s agonistom sérotonínových receptorov (triptan) klinicky oprávnená, odporúča sa starostlivé sledovanie pacienta, najmä na začiatku liečby a pri zvyšovaniach dávky. Súbežná liečba venlafaxínom s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky tryptofánu) sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Látky aktívne v CNS


Riziko užívania venlafaxínu v kombinácii s inými látkami aktívnymi v CNS sa systematicky nehodnotilo. Preto, ak sa venlafaxín užíva v kombinácii s inými látkami aktívnymi v CNS, sa odporúča opatrnosť.


Etanol


Ukázalo sa, že venlafaxín nezvyšuje poškodenie mentálnych a motorických schopností spôsobených etanolom. Avšak, ako u všetkých CNS aktívnych látok, pacientom sa má odporučiť nekonzumovať alkohol.


Účinok iných liekov na venlafaxín


Ketokonazol (CYP3A4 inhibítor)

Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2D6 extenzívnych (EM) a slabých metabolizérov (PM) viedla po podaní ketokonazolu k vyššej AUC venlafaxínu (70% u CYP2D6 PM a 21% u CYP2D6 EM subjektov) a O-desmetylvenlafaxínu (33% u CYP2D6 PM a 23% u CYP2D6 EM subjektov). Súbežné užívanie CYP3A4 inhibítorov (napr. atazanavir, klaritromycín, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromycín) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Preto, ak pacientova liečba zahŕňa súbežne inhibítor CYP3A4 a venlafaxín, odporúča sa opatrnosť.


Účinok venlafaxínu na iné lieky


Lítium

Pri súbežnom užívaní venlafaxínu s lítiom sa môže vyskytnúť sérotonínový syndróm (pozri Sérotonínový syndróm).


Diazepam

Venlafaxín nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu a jeho aktívny metabolit, dezmetyldiazepam. Diazepam nevplýva na farmakokinetiku venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu. Nie je známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia s inými benzodiazepínmi.


Imipramín

Venlafaxín neovplyvňuje farmakokinetiku imipramínu a 2-0H-imipramínu. Ak sa podával venlafaxín v dávke od 75 mg do 150 mg denne, došlo k od dávky závislému vzostupu AUC 2-OH-desipramínu 2,5 až 4,5 násobne. Imipramín neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu a imipramínu je potrebná opatrnosť.


Haloperidol

Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42%-ný pokles v celkovom perorálnom klírense, 70%-ný vzostup v AUC, 88%-ný vzostup Cmax, ale žiadne zmeny v polčase haloperidolu. Toto sa má zobrať do úvahy u pacientov liečených súbežne haloperidolom a venlafaxínom. Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma.


Risperidón

Venlafaxín zvyšuje AUC risperidónu o 50%, ale nemení signifikantne farmakokinetický profil celkovej účinnej zložky (risperidón plus 9-hydroxyrisperidón). Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma.


Metoprolol

Súbežné podávanie venlafaxínu a metoprololu zdravým dobrovoľníkom vo farmakokinetickej interakčnej štúdii s oboma liekmi viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií metoprololu o približne 30-40% bez zmeny plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu, alfa-hydroxymetoprololu. Klinický význam týchto zistení u hypertenzných pacientov je neznámy. Metoprolol neovplyvňuje farmakokinetický profil venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu, O-desmetylvenlafaxínu. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu a metoprololu je potrebná opatrnosť.


Indinavir

Farmakokinetická štúdia s indinavirom ukázala u indinaviru 28%-ný pokles AUC a pokles Cmax o 36%. Indinavir neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie je neznámy.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú dostatočné údaje o užívaní venlafaxínu u tehotných žien.


Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme. Venlafaxín sa musí podávať tehotným ženám len ak očakávaný prínos preváži možné riziko.


Tak ako u iných inhibítorov reabsorpcie sérotonínu (SSRIs/SNRIs), ak sa venlafaxín užíval do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, u novorodenca sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky. Niektorí novorodenci exponovaní venlafaxínu v neskoršom štádiu tretieho trimestra mali komplikácie vyžadujúce kŕmenie sondou, podporu dýchania alebo dlhšiu hospitalizáciu. Takéto komplikácie môžu vzniknúť ihneď po narodení.


Ak matka užívala SSRI/SNRI v neskorom štádiu gravidity, u novorodenca sa môžu pozorovať nasledovné príznaky: iritabilita, tremor, hypotónia, pretrvávajúci plač a problémy pri saní alebo zaspávaní.


Tieto príznaky môžu byť spôsobené buď sérotonergnými účinkami alebo príznakmi z expozície. Vo väčšine prípadov sa komplikácie pozorujú bezprostredne alebo počas prvých 24 hodín po pôrode.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním blokátorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní venlafaxínu nemôže byť vylúčené vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (inhibícia spätného vychytávania serotonínu).


Laktácia


Venlafaxín a jeho aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín sa vylučujú do materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Preto rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby Venlafaxinom Bluefish sa má spraviť až po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Venlafaxinom Bluefish pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Akýkoľvek psychoaktívny liek môže narušiť úsudok, myslenie a motorické schopnosti. Preto každý pacient užívajúci venlafaxín sa má upozorniť na zmenu jeho schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať nebezpečné stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie (>1/10) hlásené nežiaduce účinky z klinických štúdií boli nauzea, suchosť v ústach, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).


Nežiaduce účinky sú zoradené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), neznáme (z dostupných údajov).


Orgánový

systém

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuEkchymóza,

gastrointestinálne krvácanie


Krvácanie zo slizníc, predĺžený čas krvácania, trombocytopénia, nerovnováha krvných zložiek (vrátane agranulocytózy, aplastickej anémie, neutropénie a pancytopénie)

Poruchy imunitného systémuReakcia z fotosenzitivity


Anafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy


Zvýšenie sérového cholesterolu, úbytok hmotnosti


Prírastok hmotnosti


Abnormálne testy pečeňovej funkcie, hyponatriémia, hepatitída, syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH), zvýšenie prolaktínu

Poruchy nervového systému

Suchosť u ústach

(10,0%),

bolesť hlavy

(30,3%)*

Abnormálne sny,

znížené libido,

závrat, zvýšené napätie svalov (hypertonus), nespavosť, nervozita, parestézia, sedácia, tremor, zmätenosť, depersonalizáciaApatia, halucinácie, myoklónia, nepokoj, narušená koordinácia a rovnováha


Akatatízia/

psychomotorický nepokoj,

kŕče, manická reakcia

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Sérotonergný

syndróm, delírium, extrapyramídové reakcie (vrátane dystónie a dyskinézy), neskorá dyskinéza, samovražedné myšlienky a správanie**

Poruchy oka


Abnormality akomodácie, mydriáza, poruchy videniaGlaukóm s uzáverom uhla

Poruchy ucha a labyrintuHučanie v ušiachPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Hypertenzia, vazodilatácia (najčastejšie návaly tepla/začervenania sa), palpitácie

Posturálna

hypotenzia,

synkopa,

tachykardia


Hypotenzia, predĺženie QT intervalu, fibrilácia komôr, komorová tachykardia (vrátane torsade de pointes)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


ZívaniePulmonálna

eozinofília

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

(20,0%)

Zníženie chuti do jedla (anorexia),

obstipácia, vracanie

Zmeny vnímania chuti, bruxizmus, hnačka


Pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Potenie

(vrátane nočného potenia)

[12,2%]

Triaška

Vyrážka, alopécia


Multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-

Johnsonov syndróm,

pruritus, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciestPorucha močenia (väčšinou zadržiavanie) polakizúriaZadržiavanie močuPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Abnormálna ejakulácia/orgazmus (muži),

anorgazmia,

erektilná dysfunkcia

(impotencia),

poruchy menštruačného cyklu spojené so zvýšeným krvácaním alebo zvýšené nepravidelné krvácanie (napr. menorágia, metrorágia)

Abnormálny

orgazmus

(ženy)Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia (únava)

*V súhrnných klinických štúdiách bola incidencia bolesti hlavy pri liečbe venlafaxínom 30,3% v porovnaní s 31,3% pri podávaní placeba.

**Počas liečby venlafaxínom alebo čoskoro po prerušení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedné správanie (pozri časť 4.4).


Prerušenie liečby venlafaxínom (najmä ak je náhle) často vedie k abstinenčným príznakom. Závraty, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a abnormálnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, bolesť hlavy a chrípkový syndróm sú najčastejšími hlásenými reakciami. Všeobecne tieto udalosti sú ľahké až stredne ťažké a sú prechodné, avšak u niektorých pacientov môžu byť ťažké a/alebo prolongované. Preto sa odporúča, ak už nie je liečba venlafaxínom dlhšie potrebná, postupné vysadenie znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Pediatrickí pacienti

Profil nežiaducich účinkov venlafaxínu (v placebom kontrolovaných klinických štúdiách) u detí a mladistvých (vek 6 až 17) bol spravidla podobný ako u dospelých. Tak ako u dospelých, bolo pozorované zníženie chuti do jedla, úbytok hmotnosti, zvýšenie tlaku krvi a zvýšenie sérového cholesterolu (pozri časť 4.4).


V pediatrických klinických štúdiách boli pozorované ako nežiaduci účinok samovražedné myšlienky. Taktiež boli zvýšené hlásenia hostility a, najmä u depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy, samopoškodzovanie.


U pediatrických pacientov boli jednotlivo pozorované nasledovné nežiaduce účinky: bolesť brucha, nepokoj, dyspepsia, ekchymóza, epistaxa a myalgie.


 1. Predávkovanie


Z postmarketingovývh skúseností bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené najmä v kombinácii s alkoholom a/alebo inými liekmi. Najčastejšie hlásené udalosti pri predávkovaní zahŕňajú tachykardiu, zmeny úrovne vedomia (kolísanie od somnolencie po kómu), mydriázu, kŕče a vracanie. Iné hlásené udalosti zahŕňajú elektrokardiografické zmeny (napr. predĺžený QT interval, ramienková blokáda, predĺženie QRS), komorovú tachykardiu, bradykardiu, hypotenziu, vertigo a smrť.


Publikované retrospektívne štúdie uvádzajú, že predávkovanie venlafaxínom môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych zakončení v porovnaní s tými, ktoré boli pozorované pri SSRI antidepresívach, ale nižším ako pri tricyklických antidepresívach. Epidemiologické štúdie ukázali, že pacienti liečení venlafaxínom majú vyššie riziko záťaže samovražednými faktormi v porovnaní s pacientmi liečenými SSRI. Nie je jasné do akej miery môžu byť nálezy zvýšeného rizika fatálnych zakončení pripísané toxicite venlafaxínu pri predávkovaní a do akej niektorým charakteristikám pacientov liečených venlafaxínom .

Predpisy na venlafaxín sa majú napísať na najmenšie množstvo lieku, ktoré je zhodné s dobrou liečbou pacienta, s cieľom znížiť riziko predávkovania.

Odporúčaná liečba


Odporúčajú sa všeobecne podporné a symptomatické opatrenia; musí sa sledovať srdcový rytmus a vitálne funkcie. Ak je prítomné riziko aspirácie, neodporúča sa vyvolanie vracania. Výplach žalúdka sa môže indikovať ak sa vykoná krátko po ingescii, alebo u symptomatických pacientov. Podanie aktivovaného čierneho uhlia môže taktiež limitovať absorpciu liečiva. Je nepravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia boli prínosom. Nie sú známe žiadne špecifické antidotá venlafaxínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva

ATC kód: N06AX16


Mechanizmus účinku venlafaxínových antidepresív u ľudí je spájaný s jeho potenciáciou neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme. Predklinické štúdie ukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV) sú inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu. Venlafaxín taktiež slabo inhibuje vychytávanie dopamínu. Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukujú β- adrenergnú senzibilitu po oboch, akútnom (jednotlivá dávka) a chronickom podávaní. Venlafaxín a ODV sú veľmi podobné som zreteľom na ich celkový účinok na reabsorpciu neurotransmiterov a väzbu na receptor.


Venlafaxín nemá in vitro prakticky žiadnu afinitu k muskarínovým, cholinergným, H1-histaminergným alebo ά1-adrenergným receptorom mozgu u potkanov. Farmakologická aktivita týchto receptorov sa môže spájať s rôznymi vedľajšími účinkami, ktoré sa pozorujú pri iných antidepresívach, ako sú anticholinergné, sedatívne a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.

Venlafaxín nemá inhibičnú aktivitu monoaminooxidázy (MAO).


Štúdie in vitro ukázali, že venlafaxín nemá v skutočnosti žiadnu afinitu k receptorom citlivým na opiáty alebo benzodiazepín.


Depresívne epizódy a recidivujúce depresívne poruchy


Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním ako liečby depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy bola preukázaná v piatich randomizovaných, dvojito-slepých, placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním od 4 do 6 týždňov, s dávkami do 375 mg/deň. Účinnosť venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním ako liečby depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním 8 a 12 týždňov, ktoré zahŕňali rozsah dávok od 75 do 225 mg/deň.


V jednej dlhodobej štúdii sa sledoval vznik recidívy počas obdobia do 26 týždňov na ambulantných

dospelých pacientoch, ktorí odpovedali na liečbu v 8-týždňov trvajúcej otvorenej štúdie s venlafaxínom s predĺženým uvoľňovaním (75, 150 alebo 225 mg) randomizovaní pokračovaním ich rovnakej dávky venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo placebom.


V druhej dlhšie trvajúcej, placebom kontrolovanej, dvojito-slepej klinickej štúdii u dospelých ambulantných pacientov s rekurentnými depresívnymi epizódami a recidivujúcou depresívnou poruchou, ktorí odpovedali na liečbu venlafaxínom (100 až 200 mg za deň, v b.i.d. schéme) počas poslednej depresívnej epizódy, bola stanovená účinnosť venlafaxínu v prevencii recidív depresívnych epizód počas 12 mesiacov.


Generalizovaná úzkostná porucha


Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola stanovená v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s pevným dávkovaním (75 až 225 mg/deň), jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s pevným dávkovaním (75 až 225 mg/deň) a jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s flexibilným dávkovaním (37,5, 75 a 150 mg/deň) u dospelých ambulantných pacientov.

Aj keď existoval taktiež dôkaz o nadradenosti dávky 37,5 mg/deň nad placebom, táto dávka nebola tak konzistentne účinná ako vyššie dávky.


Sociálna úzkostná porucha


Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby sociálnej úzkostnej poruchy bola stanovená v štyroch dvojito-slepých, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami s flexibilnou dávkou a jednej dvojito-slepej, 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami a pevnou/flexibilnou dávkou u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávky v rozsahu 75 až 225 mg/deň. 6-mesačná štúdia nepreukázala vyššiu účinnosť venlafaxínu u skupiny s dávkovaním 150 až 225 mg/deň v porovnaní so skupinou s dávkovaním 75 mg/deň.


Panická porucha


Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby panickej poruchy bola stanovená v dvoch dvojito-slepých, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných pacientov s panickou poruchou, s agorafóbiou alebo bez nej. Začiatočná dávka v štúdiách panickej poruchy bola 37,5 mg/deň 7 dní. Pacienti potom dostávali v jednej štúdii pevné dávky 75 alebo 150 mg/deň a v druhej štúdii 75 alebo 225 mg/deň.


Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhodobej, dvojito-slepej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami so zameraním na dlhodobú bezpečnosť, účinnosť a prevenciu relapsu u dospelých ambulantných pacientov, ktorí odpovedali na otvorenú liečbu. Pacienti pokračovali v užívaní rovnakej dávky venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, akú užívali na konci otvorenej fázy (75, 150 alebo 225 mg).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxín sa extenzívne metabolizuje, primárne na aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV). Priemer ± SD plazmatického polčasu venlafaxínu je 5±2 hodiny a u ODV je 11±2 hodiny. Koncentrácie rovnovážneho stavu u venlafaxínu a ODV sa dosahujú počas 3 dní pri orálnej viacnásobne dávkovanej liečbe. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v rozsahu dávok od 75 mg do 450 mg/deň.


Absorpcia


Najmenej 92% venlafaxínu sa absorbuje po jednotlivých perorálnych dávkach venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40% až 45% spôsobená presystémovým metabolizmom. Po podaní venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia venlafaxínu za 2 a ODV za 3 hodiny. Po podaní venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie venlafaxínu do 5,5 hodiny a do 9 hodín u ODV. Ak sa podávajú rovnaké denné dávky venlafaxínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním alebo kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, kapsuly s predĺženým uvoľňovaním vykazujú pomalšiu rýchlosť absorpcie, ale ten istý rozsah absorpcie v porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje biologickú dostupnosť venlafaxínu a ODV.


Distribúcia


Venlafaxín a ODV sú v terapeutických koncentráciách minimálne viazané na proteíny ľudskej plazmy (27% a 30%, respektívne). Distribučný objem venlafaxínu po intravenóznom podaní je 4,4±1,6 l/kg.


Metabolizmus


Po absorpcii podlieha venlafaxín extenzívnemu systémovému metabolizmu v pečeni. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín sa biotransformuje na jeho vyšší aktívny metabolit, ODV, prostredníctvom CYP2D6. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín sa metabolizuje na druhoradý, menej aktívny metabolit N-desmetylvenlafaxín prostredníctvom CYP3A4. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín je slabý inhibítor CYP2D6. Venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 alebo CYP3A4.


Eliminácia


Venlafaxín a jeho metabolity sa vylučujú najmä prostredníctvom obličiek. Približne 87% dávky venlafaxínu sa vylučuje do moču počas 48 hodín buď ako nezmenený venlafaxín (5%), nekonjugovaný ODV (29%), konjugovaný ODV (26%) alebo iné druhoradé neaktívne metabolity (27%). Priemer ± SD klírensov v plazmatickom rovnovážnom stave venlafaxínu je 1,3±0,6 l/h/kg a ODV je 0,4±0,2 l/h/kg.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie

Vek osoby a jej pohlavie neovplyvňujú signifikantne farmakokinetiku venlafaxínu a ODV.


CYP2D6 extenzívni/slabí metabolizéri

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u CYP2D6 slabých metabolizérov ako u extenzívnych metabolizérov. Pretože celková expozícia (AUC) venlafaxínu a ODV je podobná u slabých aj extenzívnych metabolizérov, nie je potrebné odlišovať dávkovacie schémy pre tieto dve skupiny.

Pacienti s poškodením pečene

U osôb v Child-Pugh A (s ľahším poškodením pečene) a Child-Pugh B (so stredným poškodením pečene) boli polčasy venlafaxínu a ODV predĺžené v porovnaní so zdravými osobami. Orálny klírens venlafaxínu a ODV bol znížený. Bol zaznamenaný vysoký stupeň interindividuálnej variability. Dostupné sú len limitované údaje u pacientov s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.2).


Pacienti s poškodením obličiek

U dialyzovaných pacientov bol eliminačný polčas venlafaxínu predĺžený približne do 180% a klírens redukovaný približne na 57% v porovnaní so zdravými osobami, pričom eliminačný polčas ODV bol predĺžený približne do 142% a klírens redukovaný približne na 56%. U pacientov s ťažkým poškodením obličiek a u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie s venlafaxínom u potkanov a myší neodhalili žiaden dôkaz o karcinogenéze. Venlafaxín nebol mutagénny v širokom rozsahu testov in vitro a in vivo.


Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách zistili u potkanov zníženie hmotnosti potomstva, zvýšenie mŕtvo narodeného potomstva a zvýšenie úmrtí potomstva počas prvých 5 dní laktácie. Príčina týchto úmrtí je neznáma. Tieto účinky sa objavili pri 30 mg/kg/deň, štvornásobku dennej dávky pre ľudí 375 mg venlafaxínu (na základe mg/kg). Dávka bez účinku pre tieto zistenia bola 1,3 násobkom dávky pre ľudí. Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme.

V štúdii, v ktorej boli samci aj samičky potkanov vystavení účinkom ODV, sa pozorovalo zníženie fertility. Táto expozícia bola približne 1 až 2 násobkom dávky pre ľudí 375 mg/deň. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

povidón

mastenec

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

etylcelulóza

kopovidón


Kapsula:

75 mg: čierny oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

želatína


150 mg: červeň allura (E129)

oranžová žlť FCF (E110)

briliantová modrá FCF (E171)

oxid titaničitý (E171)

želatína


Farebná potlač:

75 mg: šelak, červený oxid železitý

150 mg: šelak, oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie z nepriehľadného, bieleho PVC/Aclar filmu a hliníkovej fólie; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu na iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: 30/0612/09-S

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: 30/0613/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. októbra 2009.

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


09/2013.


17Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním