+ ipil.sk

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04044-ZIB

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07891-ZIB

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01391-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Venlafaxín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Venlafaxine Bluefish XR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venlafaxine Bluefish XR

3. Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venlafaxine Bluefish XR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Venlafaxine Bluefish XR a na čo sa používa


Venlafaxine Bluefish XR je antidepresívum, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory reabsorpcie sérotonínu a noradrenalínu (SNRI). Táto skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných stavov, ako sú napríklad úzkostné poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí majú depresiu a/alebo úzkosť, majú nižšie hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nie je úplne jasné, akým spôsobom antidepresíva fungujú, ale pravdepodobne pomáhajú pri zvyšovaní hladín sérotonínu a noradrenalínu v mozgu.


Venlafaxine Bluefish XR je určený na liečbu dospelých s depresiou. Venlafaxine Bluefish XR je taktiež určený na liečbu dospelých s nasledovnými úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panická porucha (záchvaty paniky). Správne liečiť depresiu alebo úzkostné poruchy je dôležité, aby ste sa cítili lepšie. Ak tieto ochorenia nie sú liečené, ich príznaky neustúpia, naopak môžu sa stať závažnejšími a ich liečba bude zložitejšia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venlafaxine Bluefish XR


Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR


 • ak ste alergický na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak tiež užívate, alebo ste kedykoľvek počas posledných 14 dní užívali akékoľvek lieky známe ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby. Užívanie ireverzibilných IMAO spolu s Venlafaxinom Bluefish XR, môže spôsobiť závažné alebo dokonca život ohrozujúce vedľajšie účinky. Taktiež musíte počkať najmenej 7 dní po ukončení užívania Venlafaxinu Bluefish XR, než užijete akýkoľvek IMAOI (pozri tiež časť s názvom „Iné lieky a Venlafaxine Bluefish“ a informácie v tejto časti o „sérotonínovom syndróme“).


Upozornenia a opatrenia

Predtým , ako začnete užívať Venlafaxine Bluefish,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Venlafaxin Bluefish, ak sa vás týka nasledovné:

 • Ak súbežne užívate spolu s Venlafaxinom Bluefish XR iné lieky, môže sa zvýšiť riziko vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť „Iné lieky a Venlafaxine Bluefish“).

 • Ak máte problémy s očami, ako sú určité druhy glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s vysokým krvným tlakom.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom.

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so záchvatmi (epileptické).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s nízkymi hladinami sodíka v krvi (hyponatriémia).

 • Ak máte sklon k vzniku modrín alebo k častému krvácaniu (ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s poruchami krvácavosti), alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania, napr. warfarín (používa sa na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín).

 • Ak ste vy, alebo niekto z vašej rodiny prekonal v minulosti manickú alebo bipolárnu poruchu (pocity nadmerného vzrušenia alebo eufórie).

 • Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s agresívnym správaním.


Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobiť počas prvých niekoľkých týždňov liečbypocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vám to stane.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo stavov úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňoch ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky .

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Sucho v ústach

Sucho v ústach sa uvádza u 10 % pacientov liečených venlafaxínom. Toto môže zvýšiť riziko vzniku pokazených zubov (zubného kazu). Preto venujte zvýšenú pozornosťústnej hygiene.


Cukrovka (diabetes)

V dôsledku liečby Venlafaxinom Bluefish XR môže dôjsť k zmene hladín glukózy vo vašej krvi. Preto môže byť potrebné upraviť dávkovanie vašich liekov na cukrovku.


Deti a dospievajúci

Venlafaxine Bluefish XR sa bežne nemá používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov. Taktiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (najmä agresivita, protikladné správanie a zlosť), ak užívajú túto skupinu liekov. Napriek tomu môže váš lekár predpísať Venlafaxine Bluefish XR pacientom mladším ako 18 rokov, ale len vtedy, ak on rozhodne, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Venlafaxine Bluefish XR pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete o tom porozprávať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov, užívajúceho Venlafaxine Bluefish XR, vyskytnú alebo zhoršia akékoľvek príznaky uvedené vyššie. Taktiež dosiaľ nebola v tejto vekovej skupine preukázaná dlhodobá bezpečnosť účinkov Venlafaxinu Bluefish XRna rast, dospievanie a vývoj poznávania a správania.


Iné lieky a Venlafaxine Bluefish

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Venlafaxine Bluefish XR spolu s inými liekmi.


Nezačnite ani neprestaňte užívať akékoľvek lieky, vrátane tých, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu, prírodné a rastlinné liečivá skôr, ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 • Inhibítory monoaminoxidázy, ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby, sa nesmú užívať spolu s Venlafaxinom Bluefish XR. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste užívali tieto lieky počas uplynulých 14 dní. (IMAO: pozri časť „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venlafaxine Bluefish XR“).

 • Sérotonínový syndróm:

potenciálne život ohrozujúci stav, alebo reakcie podobné neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), sa môžu vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť ak sa užívajú s inými liekmi.

Príklady takýchto liečiv zahŕňajú:

 • triptány (používajú sa na liečbu migrény)

 • iné lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRI, tricyklické antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium

 • lieky obsahujúce linezolid, antibiotikum (používa sa na liečbu infekcií)

 • lieky obsahujúce moklobemid, reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy (používa sa na liečbu depresie)

 • lieky obsahujúce sibutramín (používa sa na chudnutie)

 • lieky obsahujúce tramadol, fentanyl, tapentadol, petidín alebo pentazocín (na potlačenie silnej bolesti)

 • lieky obsahujúce dextrometorfán (používaný na liečbu kašľa)

 • lieky obsahujúce metadón (používaný na liečbu závislosti od opiodných liekov alebo liečbu silnej bolesti)

 • lieky obsahujúce metylénovú modrú (používanú na liečbu vysokých hladín metahemoglobínu v krvi)

 • lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum, prírodný alebo rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu ľahkej depresie)

 • lieky obsahujúce tryptofán (používajú sa na liečbu problémov so spánkom a depresiou)

 • antipsychotiká (používané na liečbu ochorenia s príznakmi, ako počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré tam v skutočnosti nie sú, mylné predstavy, nezvyčajná podozrievavosť, nejasné uvažovanie/myslenie a uzavretie sa do seba).


Príznaky a prejavy sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich príznakov:

nepokoj, halucinácie, strata koordinácie, rýchla činnosť srdca, zvýšená telesná teplota, rýchle zmeny krvného tlaku, hyperaktívne reflexy, hnačka, kóma, nevoľnosť, vracanie.

Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm (NMS). Známky a príznaky NMS môžu zahŕňať kombináciu týchto príznakov: horúčka, zrýchlený tep srdca, potenie, závažnú stuhnutosť svalov, zmätenosť, zvýšenie hladiny svalových enzýmov (zistené na základe krvných testov).


Ak si myslíte, že máte príznaky sérotonínového syndrómu, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť najbližšej nemocnice.


Nasledovné lieky sa môžu tiež vzájomne ovplyvňovať s Venlafaxinom Bluefish XR a majú sa užívať s opatrnosťou. Je obzvlášť dôležité, aby ste sa zmienili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate lieky obsahujúce:

 • ketokonazol (liek proti plesniam)

 • haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)

 • metoprolol (betablokátor na liečbu vysokého tlaku krvi a ťažkostí so srdcom)


Venlafaxine Bluefish XR a jedlo, nápoje a alkohol


Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom (pozri časť 3).

Počas užívania Venlafaxinu Bluefish XR sa vyhnite konzumácii alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Venlafaxine Bluefish XR môžete užívať len po porade s lekárom, ktorý zváži možný prínos vašej liečby a prípadné riziká pre plod.


Uistite sa, či vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vedia, že užívate Venlafaxine Bluefish XR. Ak sa podobne pôsobiace lieky (tzv. SSRI) užívajú počas tehotenstva, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo lekára.


Ak ste Venlafaxine Bluefish XR užívali počas tehotenstva, ďalšími príznakmi, ktoré sa u vášho dieťaťa po narodení môžu vyskytnúť, sú ťažkosti pri dojčení, ako aj ťažkosti s dýchaním. Ak má vaše dieťa pri narodení takéto príznaky, ktoré vás znepokojujú, kontaktujte svojho lekára a/alebo pôrodnú asistentku, ktorí vám budú schopní poradiť.


Venlafaxine Bluefish XR prechádza do materského mlieka. Je možné riziko účinku na dieťa. Ak dojčíte, prediskutujte to so svojím lekárom, ktorý rozhodne, či máte prestať dojčiť, alebo máte

prestať užívať Venlafaxine Bluefish XR.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neveďte vozidlá alebo nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje pokiaľ neviete, ako na vás účinkuje Venlafaxine Bluefish XR.Venlafaxine Bluefish XR 150 mg obsahuje farbivá - červeň allura (E129), oranžovú žlť FCF (E110) a brilantnú modrú FCF (E133), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka na liečbu depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy a sociálnej úzkosti je 75 mg na deň. Pri depresii môže váš lekár dávku postupne zvyšovať a ak je to potrebné, až do maximálnej dávky 375 mg za deň. Ak sa liečite na panickú poruchu, váš lekár začne nižšou dávkou (37,5 mg) a potom bude dávku postupne zvyšovať. Maximálna dávka pre generalizovanú úzkostnú poruchu, sociálnu úzkostnú poruchu a panickú poruchu je 225 mg/deň.


Venlafaxine Bluefish XR užívajte približne v rovnakom čase každý deň, buď ráno alebo večer. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nesmú sa otvárať, drviť, rozžuť alebo rozpúšťať. Žuvanie, drvenie alebo rozpúšťanie obsahu kapsúl môže poškodiť filmový obal, ktorý riadi uvoľňovanie liečiva.


Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom.


Pacienti s ochorením pečene alebo obličiek


Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku Venlafaxinu Bluefish XR


Neprestaňte užívať Venlafaxine Bluefish XR bez toho, že by ste to povedali svojmu lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR“).


Ak užijete viac Venlafaxinu Bluefish XR, ako máte


Ihneď zavolajte svojho lekára alebo lekárnika ak užijete viac Venlafaxinu Bluefish XR, ako vám predpísal váš lekár.


Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať rýchly tep srdca, zmeny v hladine vedomia (pohybujúce sa od ospalosti až po kómu), neostré videnie, záchvaty a vracanie.


Ak zabudnete užiť Venlafaxine Bluefish XR


Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Avšak, ak je už čas na vašu nasledujúcu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a užite len jednu dávku tak, ako zvyčajne.Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

.


Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR


Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu ani neznižujte dávku bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Ak váš lekár rozhodne, že už viac nepotrebujete Venlafaxine Bluefish XR, požiada vás, aby ste postupne znižovali dávku, až do úplneho ukončenia liečby. Sú známe vedľajšie účinky u ľudí, ktorí prerušili liečbu Venlafaxinom Bluefish XR, najmä ak sa Venlafaxine Bluefish XR vysadil náhle, alebo ak sa dávka rýchlo znižovala. U niektorých pacientov sa vyskytli príznaky ako sú únava, závrat, pocit, že omdliete, bolesť hlavy, nespavosť, nočné mory, sucho v ústach, strata chuti do jedla, nevoľnosť, hnačka, nervozita, nepokoj, zmätenosť, zvonenie v ušiach, mravčenie alebo zriedkavo pocit elektrického šoku, slabosť, potenie, kŕče alebo príznaky podobné chrípke.


Váš lekár vám poradí ako máte postupne ukončiť liečbu Venlafaxinom Bluefish XR. Ak sa u vás objavý ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo iné príznaky, ktoré sú nepríjemné, požiadajte svojho lekára o ďalšie rady.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak u vás nastane niektorý z nasledujúcich stavov, neužívajte viac Venlafaxine Bluefish XR. Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice:

 • pocit tlaku na hrudníku, dýchavičnosť, sťažené prehĺtanie alebo dýchanie

 • opuch tváre, hrdla, rúk alebo nôh

 • nervozita alebo pocit úzkosti, závrat, pocity pulzácie, náhle začervenanie kože a/alebo pocit tepla

 • ťažká vyrážka, svrbenie alebo žihľavka (zvýšené škvrny červenej alebo bledej kože, ktoré často svrbia)

 • známky a príznaky sérotonínového syndrómu, ktoré môžu zahŕňať nepokoj, halucinácie, stratu koordinácie, zrýchlený tep srdca, zvýšenú telesnú teplotu, rýchle zmeny krvného tlaku, nezvyčajne aktívne reflexy, hnačku, kómu, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie. Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm (NMS). Známky a príznaky NMS môžu zahŕňať kombináciu týchto príznakov: horúčka, zrýchlený tep srdca, potenie, závažnú stuhnutosť svalov, zmätenosť, zvýšenie hladiny svalových enzýmov (zistené na základe krvných testov).


Ďalšie vedľajšie účinky, o ktorých by ste mali informovať svojho lekára, zahŕňajú:

 • Kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysokú teplotu.

 • Čiernu (dechtovú) stolicu alebo krv v stolici

 • Žltú kožu alebo očné bielka, svrbenie alebo tmavý moč, čo môžu byť príznaky zápalu pečene (hepatitída).

 • Srdcové ťažkosti ako zrýchlený alebo nepravidelný srdcový pulz, zvýšený krvný tlak.

 • Problémy s očami ako neostré videnie a rozšírené zreničky.

 • Nervové problémy ako závraty, mravčenie, poruchy hybnosti, kŕče.

 • Psychické problémy ako hyperaktivita a eufória (pocit nezvyčajného vzrušenia).

 • Príznaky vynechania liečby (abstinenčné príznaky) (pozri časť „Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR“ a časť „Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR“).

 • Predĺžený čas krvácania – ak sa porežete alebo poraníte, môže trvať dlhšie než zvyčajne, kým sa krvácanie zastaví.


Neznepokojujte sa, ak zbadáte v stolici malé biele guľôčky po užití tohto lieku. Vo vnútri kapsúl Venlafaxinu Bluefish XR sú sféroidy alebo (malé biele guľôčky), ktoré obsahujú liečivo (venlafaxín). Tieto sféroidy sa uvoľňujú z kapsuly do žalúdka. Ako putujú vaším žalúdkom a črevami, venlafaxín sa pomaly uvoľňuje. Obal sféroidu sa nerozpúšťa a je vylučovaný z tela stolicou. Preto, aj keď môžete vidieť sféroidy vo vašej stolici, vaša dávka venlafaxínu bola absorbovaná do tela.


Úplný zoznam vedľajších účinkov


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • závraty; bolesť hlavy

 • nevoľnosť (nutkanie na vracanie); sucho v ústach

 • potenie (vrátane nočného potenia)


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • znížená chuť do jedla

 • zmätenosť; pocit odosobnenia (oddelenia) od seba; chýbajúci orgazmus; znížené libido; nervozita; nespavosť; nezvyčajné sny

 • ospalosť; tras; tŕpnutie/mravčenie; zvýšené svalové napätie

 • poruchy videnia vrátane rozmazaného videnia; rozšírené zreničky; neschopnosť oka automaticky zmeniť zaostrenie zo vzdialených na blízke objekty

 • zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • búšenie srdca (palpitácie)

 • zvýšený krvný tlak; návaly tepla

 • zívanie

 • vracanie; zápcha; hnačka

 • častejšie močenie; ťažkosti pri močení

 • poruchy menštruácie ako je zvýšené krvácanie alebo nepravidelné zvýšené krvácanie; nezvyčajná ejakulácia/orgazmus (u mužov); erektilná dysfunkcia (impotencia)

 • slabosť (asténia); únava; zimnica

 • zvýšená hladina cholesterolu


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • halucinácie; pocit odlúčenia (oddelenia) od reality; rozrušenosť; nezvyčajný orgazmus (u žien); nedostatok citov alebo emócií; pocit nadmerného vzrušenia; škrípanie zubami

 • pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť; mdloby; mimovoľné pohyby svalov; zhoršená koordinácia a rovnováha; zmena vnímania chuti

 • rýchly tep srdca; pocit závratov (obzvlášť pri rýchlom postavení sa)

 • vracanie krvi, čierna dechtová stolica alebo krv v stolici, čo môže byť príznakom vnútorného krvácania

 • môže byť prítomný celkový opuch pokožky, najmä tváre, úst, jazyka, oblasti krku alebo rúk a nôh a/alebo vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka); citlivosť na slnečné svetlo; modriny; vyrážka; nezvyčajné vypadávanie vlasov

 • neschopnosť močenia

 • zvýšenie telesnej hmotnosti; úbytok telesnej hmotnosti


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí)

 • záchvaty alebo kŕče

 • neschopnosť kontrolovať močenie

 • nadmerná aktivita, víriace myšlienky a znížená potreba spánku (mánia)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúťz dostupných údajov)

 • znížený počet krvných doštičiek v krvi vedúci k zvýšenému riziku tvorby modrín alebo krvácania; poruchy krvi, ktoré môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie

 • opuch tváre alebo jazyka, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, často sprevádzané kožnými vyrážkami (môže to byť závažná alergická reakcia)

 • nadmerný príjem tekutín (stav známy ako SIADH)

 • znížená hladina sodíka v krvi

 • myšlienky na samovraždu a samovražedné správanie; počas liečby venlafaxínom a krátko po ukončení liečby sa zaznamenali prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venlafaxine Bluefish“)

 • dezorientácia a zmätok často sprevádzané halucináciami (delírium); agresivita

 • vysoká telesná teplota a stuhnutosť svalov, zmätenosť alebo rozrušenie, a potenie, alebo ak pociťujete trhavé pohyby svalov, ktoré neviete kontrolovať, čo môžu byť príznaky závažného ochorenia známeho ako malígny neuroleptický syndróm; euforické pocity, ospalosť, trvalé rýchle pohyby očí, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo sú príznaky sérotonínového syndrómu; stuhnutosť, kŕče a mimovoľné pohyby svalov

 • silná bolesť v očiach a zhoršené alebo rozmazané videnie

 • točenie hlavy (vertigo)

 • pokles krvného tlaku; nezvyčajný, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, ktorý môže viesť k mdlobám; nezvyčajné krvácanie, napr. krvácanie z ďasien, krv v moči alebo vo zvratkoch, alebo výskyt neočakávaných modrín alebo prasknutých krvných ciev (prasknuté žilky)

 • kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysoká teplota, čo sú príznaky zápalu pľúc spojeného so zvýšeným počtom bielych krviniek (pľúcna eozinofília)

 • prudká bolesť brucha alebo chrbta (čo môže naznačovať závažné problémy s črevami, pečeňou alebo podžalúdkovou žľazou - pankreasom)

 • svrbenie, zožltnutie kože alebo očí, tmavý moč alebo príznaky podobné chrípke, čo sú príznaky zápalu pečene (hepatitídy); mierne zmeny v hladine pečeňových enzýmov v krvi

 • kožná vyrážka, ktorá sa môže rozvinúť do závažných pľuzgierov a odlupovania pokožky; svrbenie; mierna vyrážka

 • nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť (rabdomyolýza)

 • nezvyčajná tvorba materského mlieka


Venlafaxine Bluefish XR niekedy zapríčiňuje vedľajšie účinky, o ktorých nemusíte vedieť, ako napríklad zvýšenie krvného tlaku, zrýchlená frekvencia srdca; malé zmeny v krvných hladinách pečeňových enzýmov, sodíka alebo cholesterolu. Veľmi zriedkavo Venlafaxine Bluefish XR môže znižovať funkciu krvných doštičiek v krvi, čo vedie k zvýšenému riziku tvorby krvných podliatin alebo ku krvácaniu. Váš lekár preto môže vyžadovať pravidelné krvné testy, a to najmä ak Venlafaxine Bluefish XR užívate dlhší čas.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Venlafaxine Bluefish XR


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR, ak spozorujete, že kapsuly sú lepkavé.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Venlafaxine Bluefish XR obsahuje


Liečivo je venlafaxín.


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg:

Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


Venlafaxine Bluefish XR 150 mg:

Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg venlafaxínu.


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza, povidón,mastenec, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

etylcelulóza, kopovidón


75 mg:

Kapsula:

čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína


Farebná potlač:

Šelak, červený oxid železitý


150 mg:

Kapsula:

červeň allura (E129), oranžová žlť FCF (E110), brilantná modráFCF (E133) oxid titaničitý (E171), želatína


Farebná potlač:

Šelak, oxid titaničitý


Ako vyzerá Venlafaxine Bluefish XR a obsah balenia


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


75 mg: ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, obojstranne vypuklými, filmom obalenými mini tabletami, každá po 12,5 mg.


150 mg: tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená 12 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, obojstranne vypuklými, filmom obalenými mini tabletami, každá po 12,5 mg.


Blistrové balenia PVC/Aclar filma hliníková fólia; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl.

Blistrové balenia PVC/PVdC filma hliníková fólia; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Štokholm

Švédsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

AT

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln

CZ

Venlafaxine Bluefish 75/150 mg Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

DE

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln

DK

Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mgES

Venlafaxina Bluefish 75 mg Cápsulas de liberación prolongada

FI

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotcapseli, kova

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkapsel, hård

FR

Venlafaxine Bluefish LP 75/150 mg gélules à libération prolongée

HU

Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg Nyújtott hatóanyagleadású kapszulák

IE

Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, hard

IT

Venlafaxina ABC 75/150 mg Capsule a rilascio prolungato

NL

Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg Capsules met verlengde afgifte

NO

Venlafaxin Bluefish XR

PL

Venlafaxin Bluefish XL

PT

Venlafaxina Bluefish XR

SE

Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkaplar, hårda

SK


Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

UK (RMS)

Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

10Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07891-ZIB

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01391-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


75 mg: Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


150 mg: Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg venlafaxínu.

Pomocné látky: červeň allura (E129) 0,198 mg a oranžová žlť (E110) 0,396 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


75 mg: Ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami po 12,5 mg každá.


150 mg: Tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená 12 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini tabletami každá po 12,5 mg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.

Prevencia recidív epizód veľkej depresie.

Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy.

Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pediatrická populácia


Venlafaxine Bluefish sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.


Kontrolované klinické štúdie u detí a mladistvých s veľkou depresívnou poruchou nepreukázali účinnosť a nepodporujú užívanie venlafaxínu u týchto pacientov (pozri časti 4.4 a 4.8).


Účinnosť a bezpečnosť Venlafaxinu Bluefish pri iných indikáciách u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nebola dosiaľ preukázaná.


Epizódy veľkej depresie


Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podáva raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na začiatočnú dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 375 mg/deň. Zvyšovanie dávky môže prebiehať v 2alebo viactýždňových intervaloch. V prípade klinicky overenej závažnosti symptómov, dávka sa môže zvyšovať v častejších intervaloch, ale nie kratších ako 4 dni.

V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovanie dávky sa má uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Je potrebné udržiavať liečbu s najnižšou účinnou dávkou.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať. Dlhšia liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu návratu epizód veľkej depresie (MDE - major depressive episodes). Vo väčšine prípadov je odporúčaná dávka na prevenciu opakovaného výskytu MDE rovnaká, ako dávka používaná počas aktuálnej epizódy.


Liečba antidepresívami má pokračovať najmenej 6 mesiacov po nástupe remisie.


Generalizovaná úzkostná porucha (GAD):


Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podá raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na začiatočnú dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovanie dávky môže prebiehť v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovanie dávky sa má uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.


Sociálna úzkostná porucha


Odporúčaná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa podáva raz za deň. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by vyššie dávky zvyšovali účinnosť liečby.


Avšak, u individuálnych pacientov, ktorí neodpovedajú na začiatočnú dávku 75 mg/deň, sa môže zvážiť zvýšenie dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovanie dávky môže prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovanie dávky sa má uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má úplne prehodnotiť od prípadu k prípadu.


Panická porucha

Odporúča sa užívanie dávky 37,5 mg/deň venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním počas 7 dní. Dávka sa má potom zvýšiť na 75 mg/deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na dávku 75mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovanie dávky môže prebiehať v 2 alebo viactýždňových intervaloch.


V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovanie dávky sa má uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa udržať najnižšia účinná dávka.


Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov, alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.


Starší ľudia


Výhradne v závislosti od veku pacienta nie sú potrebné žiadne špecifické úpravy dávky venlafaxínu. Avšak, pri liečbe starších pacientov je potrebná opatrnosť (napr. kvôli možnému poškodeniu obličiek, možných zmien v neutrotransmiterovej senzitivite a afinite súvisiacich so starnutím). Vždy sa má použiť najnižšia účinná dávka a ak je potrebné zvýšenie dávky, pacienti sa majú starostlivo monitorovať.


Pacienti s poškodením pečene


U pacientov s ľahkým a stredne ťažkým poškodením pečene sa má všeobecne zvážiť zníženie dávky o 50 %. Avšak, v dôsledku interindividuálnej variability v klírense môže byť vhodné individuálne upraviť dávku.


U pacientov s ťažkým poškodením pečene sú údaje limitované. Odporúča sa opatrnosť a má sa uvážiť zníženie dávky o viac ako 50 %. U pacientov s ťažkým poškodením pečene má možný prínos liečby prevážiť jeho riziko.


Pacienti s poškodením obličiek


Aj keď u pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) medzi 30-70 ml/min nie je potrebná zmena dávkovania, odporúča sa opatrnosť. U pacientov vyžadujúcich hemodialýzu a u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (GFR < 30 ml/min) sa má dávka znížiť o 50 %. V dôsledku interindividuálnej variability klírensu u týchto pacientov môže byť vhodné individuálne upraviť dávkovanie.


Abstinenčné príznaky v dôsledku ukončenia liečby venlafaxínom


Má sa predchádzať náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba venlafaxínom, dávka sa má znižovať postupne počas najmenej jedného až dvoch týždňov s cieľom znížiť riziko vzniku abstinenčných príznakov (pozri časti 4.4 a 4.8). Ak sa v dôsledku znižovania dávky alebo na základe prerušenia liečby vyskytnú netolerovateľné príznaky, môže sa odporučiť predtým predpísaná dávka. Potom môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa odporúča užívať s jedlom, približne v rovnakom čase každý deň. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nesmú sa deliť, lámať, rozžuť ani rozpúšťať.


Pacientom, ktorí užívajú venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním, sa môže liečba zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním v najbližšej ekvivalentnej dávke. Napríklad, venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním 37,5 mg dvakrát denne sa môže zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním 75 mg jedenkrát denne. Môžu byť potrebné individuálne úpravy dávkovania.


Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujú sféroidy, ktoré pomaly uvoľňujú liečivo do tráviaceho traktu. Nerozpustná časť týchto sféroidov sa vylúči a môže byť viditeľná v stolici.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežná liečba s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) je kontraindikovaná v dôsledku rizika vzniku sérotonínového syndrómu s príznakmi ako je nepokoj, tremor a hypertermia. Liečba venlafaxínom sa nesmie začať najmenej 14 dní po prerušení liečby ireverzibilným MAOI.


Liečba venlafaxínom sa musí ukončiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilným MAOI (pozri časť 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia


Venlafaxine Bluefish sa nemá používať v liečbe detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Správanie so samovražednými sklonmi (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a nepriateľské správanie (najmä agresivita, protichodné správanie a hnev) boli častejšie pozorované u detí a mladistvých liečených antidepresívami v porovnaní s placebo skupinou. Ak napriek tomu, aj vzhľadom na klinický stav, sa rozhodne, že liek treba užívať, pacient má byť veľmi pozorne sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Okrem toho však treba mať na pamäti, že akékoľvek údaje týkajúce sa bezpečnosti u detí a dospievajúcich (rast, dospievanie, kognitívny vývoj a vývoj správania) chýbajú.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie


Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodenia a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychiatrické stavy, na ktorých liečbu bol venlafaxín predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Navyše, tieto stavy môžu byť pridružené k epizódam veľkej depresie. Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s epizódou veľkej depresie sa majú dodržiavať aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť počas liečby starostlivo sledovaní. Meta‑analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc ihneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Sérotonínový syndróm


Tak ako pri iných sérotonergných liekoch, sérotonínový syndróm, potencionálne život ohrozujúci stav, sa môže vyskytnúť v súvislosti s liečbou venlafaxínom, najmä pri súbežnom užívaní iných liekov, čo môže postihnúť sérotonergné neurotransmiterové systémy (vrátane triptánov, SSRI, SNRI, lítia, sibutramínu, ľubovníka bodkovaného [Hypericum perforatum], fentanylu a jeho analógov, tramadolu, dextrometorfánu, tapentadolu, petidínu, metadónu a pentazocínu) s látkami, ktoré zhoršujú sérotonínový metabolizmus (ako sú inhibítory MAO, napr. metylénová modrá), s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky tryptofánu) alebo s antipsychotikami alebo inými antagonistami dopamínu (pozri časti 4.3 a 4.5).


Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny duševného stavu (napr. nepokoj, halucinácie, kóma), autonómnu instabilitu (napr. tachykardia, kolísajúci tlak krvi, hypertermia), neuromuskulárne odchýlky (napr. hyperreflexia, porucha koordinácie) a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr. nauzea, vracanie, hnačka).


Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm, ktorý zahŕňa hypertermiu, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu s možnými rýchlymi výkyvmi známok života a zmenami duševného stavu.


Ak je súbežná liečba venlafaxínom a inými látkami, ktoré môžu ovplyvňovať sérotonínergný a/alebo dopamínergný neurotransmiterový systém, klinicky opodstatnená, odporúča sa dôkladné monitorovanie pacienta, obzvlášť na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky.


Súbežné použitie venlafaxínu s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky s obsahom tryptofánu) sa neodporúča.


Glaukóm s ostrým uhlom


V súvislosti s venlafaxínom sa môže vyskytnúť mydriáza. Odporúča sa, aby pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom akútneho glaukómu s ostrým uhlom (glaukóm s uzáverom uhla) boli dôsledne monitorovaní.


Tlak krvi


V súvislosti s venlafaxínom bol v obvyklej miere hlásený od dávky závislý vzostup krvného tlaku. Na základe skúseností po uvedení na trh bolo v niekoľkých prípadoch hlásené závažné zvýšenie krvného tlaku, ktoré vyžadovalo okamžitú liečbu. U všetkých pacientov sa má starostlivo vyšetriť vysoký tlak krvi a už existujúca hypertenzia sa má skontrolovať už pred začatím liečby. Krvný tlak sa má hodnotiť pravidelne po začatí liečby a po zvyšovaní dávok. Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých by sa ich základné ochorenia mohli prejaviť zvýšením krvného tlaku, napr. ochorenia s poruchou funkcie srdca.


Frekvencia srdca


Môže dôjsť k zvýšeniu frekvencie srdca, najmä pri vyšších dávkach. Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých základné ochorenie môže byť zhoršené v dôsledku zvýšenia frekvencie srdca.


Ochorenia srdca a riziko arytmie


Venlafaxín nebol hodnotený u pacientov s anamnézou čerstvého infarktu myokardu alebo nestabilného ochorenia srdca. Preto sa u týchto pacientov má používať s opatrnosťou.


Zo skúseností po uvedení na trh boli v súvislosti s venlafaxínom hlásené smrteľné srdcové arytmie, najmä pri predávkovaní. Pred predpísaním venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom závažnej srdcovej arytmie sa má zhodnotiť pomer rizika k prospechu.


Kŕče


V súvislosti s liečbou venlafaxínom sa môžu vyskytnúť kŕče. Tak ako pri všetkých antidepresívach, venlafaxín sa má u pacientov s anamnézou kŕčov zaviesť opatrne a príslušní pacienti sa majú dôkladne monitorovať. Liečba sa má prerušiť u všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytnú kŕče.


Hyponatriémia


V súvislosti s venlafaxínom sa môžu vyskytnúť prípady hyponatriémie a/alebo syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Toto bolo najčastejšie hlásené u pacientov s depléciou objemu alebo u dehydratovaných pacientov. Starší pacienti, pacienti užívajúci diuretiká a pacienti, ktorí sú ináč objemovo kompromitovaní majú zvýšené riziko tejto udalosti.


Abnormálne krvácanie


Lieky, ktoré inhibujú absorpciu sérotonínu, môžu viesť k zníženiu funkcie krvných doštičiek. Príhody krvácania súvisiace so SSRI a SNRI bývajú v rozmedzí od ekchymózy, hematómov, epistaxy a petechie po gastrointestinálne a život ohrozujúce hemorágie. Riziko krvácania môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich venlafaxín. Tak ako pri iných inhibítoroch reabsorpcie sérotonínu, venlafaxín sa má používať opatrnejšie u pacientov s predispozíciou ku krvácaniu, vrátane pacientov užívajúcich antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek.


Sérový cholesterol


Klinicky významné zvýšenia sérového cholesterolu boli zaznamenané u 5,3 % pacientov liečených venlafaxínom a u 0,0 % pacientov užívajúcich placebo počas najmenej 3 mesiacov v placebom-kontrolovaných klinických štúdiách. Počas dlhodobej liečby venlafaxínom sa má zvážiť meranie sérových hladín cholesterolu.


Súbežné podávanie s liekmi na zníženie telesnej hmotnosti


Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínom v kombinácii s liekmi na zníženie hmotnosti, vrátane fentermínu, nebola stanovená. Súbežné podávanie venlafaxínu a liekov na zníženie telesnej hmotnosti sa neodporúča. Venlafaxín nie je samostatne ani v kombinácii s inými liekmi indikovaný na chudnutie.


Mánia/hypománia


Mánia/hypománia sa môžu vyskytnúť u malého počtu pacientov s poruchami nálady, ktorí dostali antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Tak ako pri iných antidepresívach, venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s bipolárnou poruchou v rodinnej anamnéze.


Agresivita


Agresivita sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí dostali antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Toto bolo popísané na začiatku liečby, pri zmenách dávky a po prerušení liečby. Tak ako pri iných antidepresívach, venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s agresivitou v anamnéze.


Prerušenie liečby


Ak sa preruší liečba, sú bežné abstinenčné príznaky, najmä ak je prerušenie liečby náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce účinky po vysadení liečby (počas znižovania dávky a po znižovaní) vyskytli približne u 31 % pacientov liečených venlafaxínom a u 17 % pacientov užívajúcich placebo.


Riziko abstinenčných príznakov môže byť závislé od viacerých faktorov, vrátane trvania liečby a dávky a od rýchlosti znižovania dávky. Závrat, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy sú najčastejšími hlásenými reakciami. Tieto príznaky sú všeobecne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať závažnú intenzitu. Zvyčajne sa vyskytnú počas prvých dní po prerušení liečby, ale sú aj veľmi zriedkavé hlásenia takýchto príznakov u pacientov, ktorí neúmyselne vynechali dávku. Všeobecne, tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú počas 2 týždňov, hoci u niektorých jedincov môžu trvať dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa odporúča pri prerušení liečby postupné znižovanie venlafaxínu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov, v súlade s potrebami pacienta (pozri časť 4.2).


Akatatízia/psychomotorický nepokoj


Užívanie venlafaxínu bolo spojené s vývinom akatatízie, charakterizovanej subjektívne neželateľným alebo úzkostným nepokojom a potrebou pohybovať sa, často spojenou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Toto je najviac pravdepodobné počas prvých niekoľkých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyskytli tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky nežiadúce.


Sucho v ústach

Sucho v ústach je hlásená u 10 % pacientov užívajúcich venlafaxín. Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu, preto treba pacientov upozorniť na dôležitosť dentálnej hygieny.


Diabetes


U pacientov s diabetom môže liečba SSRI alebo venlafaxínom pozmeniť kompenzáciu diabetu. Môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.


Interakcia liek - laboratórne testy

U pacientov užívajúcich venlafaxín boli hlásené falošne pozitívne výsledky skríningového vyšetrenia moču na fencyklidín (PCP) a amfetamín. Je to z dôvodu nedostatočnej špecifickosti tohto skríningového vyšetrenia. Falošne pozitívne výsledky možno očakávať počas niekoľkých dní po ukončení liečby venlafaxínom. Potvrdzujúce skúšky, ako je plynová chromatografia/hmotnostná spektrometria, rozlíšia venlafaxín od PCP a amfetamínu.


Venlafaxine Bluefish XR 150 mg: Farbivá červeň allura (E129), oranžová žlť FCF (E110) a brilantná modrá FCF (E133) môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)


Ireverzibilné neselektívne IMAO

Venlafaxín sa nesmie užívať v kombinácii s ireverzibilnými neselektívnymi IMAO. Liečba venlafaxínom sa nesmie začať skôr, ako najmenej 14 dní po prerušení liečby ireverzibilným neselektívnym IMAO. Liečba venlafaxínom sa musí prerušiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilným neselektívnym IMAO (pozri časti 4.3 a 4.4).


Reverzibilný, selektívny MAO-A (moklebemid)

V dôsledku rizika sérotonínového syndrómu sa neodporúča kombinácia venlafaxínu s reverzibilnými a selektívnymi IMAO, ako je moklobemid. Po liečbe reverzibilným MAO-inhibítorom sa pred začatím liečby venlafaxínom môže uplatniť kratší interval ako 14 dní. Pred začatím liečby reverzibilnými IMAO sa odporúča prerušiť liečbu venlafaxínom najmenej na 7 dní (pozri časť 4.4).


Reverzibilný, neselektívny IMAO (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý, reverzibilný a neselektívny IMAO a nemá sa podávať pacientom liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).


Závažné nežiadúce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí ukončili liečbu IMAO v krátkom čase a začali liečbu venlafaxínom, alebo ukončili liečbu venlafaxínom v krátkom čase pred začiatkom liečby IMAO. Tieto reakcie zahŕňali tremor, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly horúčavy, závrat a hypertermiu so znakmi podobnými neuroleptickému malígnemu syndrómu, záchvaty a smrť.


Sérotonínový syndróm


Tak ako pri iných sérotonergných liekoch, v súvislosti s liečbou venlafaxínom sa môže vyskytnúť sérotonínový syndróm, potenciálne život ohrozujúci stav, najmä pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré môžu postihnúť sérotonergný neutrotransmiterový systém (vrátane triptánov, SSRI, SNRI, lítia, sibutramínu, ľubovníka bodkovaného [Hypericum perforatum], fentanylu a jeho analógov, tramadolu, dextrometorfánu, tapentadolu, petidínu, metadónu a pentazocínu) , ktoré zhoršujú metabolizmus sérotonínu (ako sú inhibítory MAO, napr. metylénová modrá), s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky tryptofánu) alebo s antipsychotikami alebo inými antagonistami dopamínu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Ak je súbežná liečba venlafaxínom a SSRI, SNRI alebo agonistom sérotonínových receptorov (triptán) klinicky oprávnená, odporúča sa starostlivé sledovanie pacienta, najmä na začiatku liečby a pri zvyšovaniach dávky. Súbežná liečba venlafaxínom s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky tryptofánu) sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Látky aktívne v CNS


Riziko užívania venlafaxínu v kombinácii s inými látkami aktívnymi v CNS sa systematicky nehodnotilo. Preto, ak sa venlafaxín užíva v kombinácii s inými látkami aktívnymi v CNS, sa odporúča opatrnosť.


Etanol


Ukázalo sa, že venlafaxín nezvyšuje poškodenie mentálnych a motorických schopností spôsobených etanolom. Avšak, ako pri všetkých CNS aktívnych látkach, pacientom sa má odporučiť nekonzumovať alkohol.


Účinok iných liekov na venlafaxín


Ketokonazol (CYP3A4 inhibítor)

Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2D6 extenzívnych (EM) a slabých metabolizérov (PM) viedla po podaní ketokonazolu k vyššej AUC venlafaxínu (70 % u CYP2D6 PM a 21 % u CYP2D6 EM subjektov) a O-desmetylvenlafaxínu (33 % u CYP2D6 PM a 23 % u CYP2D6 EM subjektov). Súbežné užívanie CYP3A4 inhibítorov (napr. atazanavir, klaritromycín, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromycín) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Preto, ak pacientova liečba zahŕňa súbežne inhibítor CYP3A4 a venlafaxín, odporúča sa opatrnosť.


Účinok venlafaxínu na iné lieky


Lítium

Pri súbežnom užívaní venlafaxínu s lítiom sa môže vyskytnúť sérotonínový syndróm (pozri Sérotonínový syndróm).


Diazepam

Venlafaxín nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu a jeho aktívny metabolit, dezmetyldiazepam. Diazepam nevplýva na farmakokinetiku venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu. Nie je známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia s inými benzodiazepínmi.


Imipramín

Venlafaxín neovplyvňuje farmakokinetiku imipramínu a 2-0H-imipramínu. Ak sa podával venlafaxín v dávke od 75 mg do 150 mg denne, došlo k od dávky závislému vzostupu AUC 2-OH-desipramínu 2,5 až 4,5 násobne. Imipramín neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu a imipramínu je potrebná opatrnosť.


Haloperidol

Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42 %-ný pokles v celkovom perorálnom klírense, 70 %-ný vzostup v AUC, 88 %-ný vzostup Cmax, ale žiadne zmeny v polčase haloperidolu. Toto sa má zobrať do úvahy u pacientov liečených súbežne haloperidolom a venlafaxínom. Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma.


Risperidón

Venlafaxín zvyšuje AUC risperidónu o 50 %, ale nemení signifikantne farmakokinetický profil celkovej účinnej zložky (risperidón plus 9-hydroxyrisperidón). Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma.


Metoprolol

Súbežné podávanie venlafaxínu a metoprololu zdravým dobrovoľníkom vo farmakokinetickej interakčnej štúdii s oboma liekmi viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií metoprololu o približne 30-40 % bez zmeny plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu, alfa-hydroxymetoprololu. Klinický význam týchto zistení u hypertenzných pacientov je neznámy. Metoprolol neovplyvňuje farmakokinetický profil venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu, O-desmetylvenlafaxínu. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu a metoprololu je potrebná opatrnosť.


Indinavir

Farmakokinetická štúdia s indinavirom ukázala pri indinavire 28 %-ný pokles AUC a pokles Cmax o 36 %. Indinavir neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie je neznámy.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú dostatočné údaje o užívaní venlafaxínu u tehotných žien.


Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme. Venlafaxín sa môže podávať tehotným ženám len ak očakávaný prínos liečby preváži možné riziko.


Tak ako pri iných inhibítoroch reabsorpcie sérotonínu (SSRI/SNRI), ak sa venlafaxín užíval do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, u novorodenca sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky. Niektorí novorodenci exponovaní venlafaxínu v neskoršom štádiu tretieho trimestra mali komplikácie vyžadujúce kŕmenie sondou, podporu dýchania alebo dlhšiu hospitalizáciu. Takéto komplikácie môžu vzniknúť ihneď po narodení.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním blokátorov spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní venlafaxínu nemôže byť vylúčené vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (inhibícia spätného vychytávania sérotonínu).


Ak matka užívala SSRI/SNRI v neskorom štádiu gravidity, u novorodenca sa môžu pozorovať nasledovné príznaky: iritabilita, tremor, hypotónia, pretrvávajúci plač a problémy pri kŕmení alebo zaspávaní.

Tieto príznaky môžu byť spôsobené buď sérotonergnými účinkami alebo príznakmi z expozície. Vo väčšine prípadov sa komplikácie pozorujú bezprostredne alebo počas prvých 24 hodín po pôrode.


Laktácia


Venlafaxín a jeho aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín sa vylučujú do materského mlieka. Existujú hlásenia po uvedení lieku na trh o dojčatách, u ktorých sa pozoroval plač, podráždenosť a abnormálny spôsob spánku. Príznaky súvisiace s vysadením venlafaxínu sa pozorovali aj po ukončení dojčenia. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Preto rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby Venlafaxinom Bluefish sa má spraviť až po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Venlafaxinom Bluefish pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Akýkoľvek psychoaktívny liek môže narušiť úsudok, myslenie a motorické schopnosti. Preto každý pacient užívajúci venlafaxín sa má upozorniť na zmenu jeho schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať nebezpečné stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pediatrická populácia


Profil nežiaducich účinkov venlafaxínu (v placebom kontrolovaných klinických štúdiách) u detí a dospievajúcich (vek 6 až 17), bol spravidla podobný ako u dospelých. Tak ako u dospelých, bolo pozorované zníženie chuti do jedla, úbytok telesnej hmotnosti, zvýšenie tlaku krvi a zvýšenie sérového cholesterolu (pozri časť 4.4).


V pediatrických klinických štúdiách boli ako nežiaduci účinok pozorované samovražedné myšlienky. Taktiež boli zvýšené hlásenia hostility a, najmä pri epizódach veľkej depresie, bolo hlásené sebapoškodzovanie.


U pediatrických pacientov boli jednotlivo pozorované nasledovné nežiaduce účinky: bolesť brucha, nepokoj, dyspepsia, ekchymóza, epistaxa a myalgia.


Najčastejšie (>1/10) hlásené nežiaduce účinky z klinických štúdií boli nauzea, sucho v ústach, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).


Nežiaduce účinky sú zoradené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Orgánový

systém


Veľmi časté


Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

trombocytopénia, poruchy krvi, vrátane agranulocytózy, aplastickej anémie, neutropénie a pancytopénie

Poruchy imunitného systému

anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedlahyponatriémia

Psychické poruchy


stav zmätenosti, depersonalizácia, anorgazmia, znížené libido, nervozita, nespavosť (insomnia), nezvyčajné sny

halucinácie, derealizácia (odvrat od skutočnosti), agitácia, nezvyčajný orgazmus (u žien), apatia, hypománia, bruxizmus (škrípanie zubov počas spánku)

mánia

samovražedné myšlienky a suicidálne správanie*, delírium, agresivita**

Poruchy nervového systému

závraty, bolesť hlavy***

somnolencia, tremor, parestézia, hypertónia (zvýšený svalový tonus)

akatízia/ psychomotorický nepokoj, synkopa, myoklónia, narušená koordinácia, porucha rovnováhy, dysgeúzia (porucha chuti)

kŕče

neuroleptický malígny syndróm (NMS), sérotonínový syndróm, extrapyramídové reakcie, vrátane dystónie a dyskinézy, oneskorená dyskinéza

Poruchy oka


poruchy videnia, vrátane rozmazaného videnia, porucha akomodácieglaukóm so zatvoreným uhlom

Poruchy ucha a labyrintu


tinnitusvertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie

tachykardia


ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia (vrátane torsade de pointes)

Poruchy ciev


hypertenzia, vazodilatácia (vo väčšine prípadov sčervenanie)

ortostatická hypotenzia


hypotenzia, krvácanie (krvácanie zo slizníc)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


zívaniepľúcna eozinofília

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

nauzea, sucho v ústach

vracanie, hnačka, zápcha

gastrointestinálne krvácanie


pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatitída, nezvyčajné výsledky funkčných testov pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

nadmerné potenie (vrátane nočného potenia)


angioedém, fotosenzitívne reakcie, ekchymóza, vyrážka, alopécia


Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, pruritus, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria (väčšinou váhavosť), polakizúria (časté močenie)

retencia moču

inkontinencia moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


menštruačné poruchy spojené so zvýšeným krvácaním alebo nepravidelným krvácaním (napr. menorágia, metrorágia), ťažkosti s ejakuláciou, erektilná dysfunkcia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia, únava, zimnica
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina cholesterolu

zvýšenie telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti


predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, predĺžený čas krvácania, zvýšenie prolaktínu v krvi


* Prípady samovražedných myšlienok a suicidálnehosprávania boli hlásené počas terapie venlafaxínom alebo krátko po prerušení liečby (pozri časť 4.4).

 Pozri časť 4.4

*** V združených klinických štúdiách bol výskyt bolesti hlavy pri venlafaxíne podobný ako pri placebe.


Prerušenie liečby venlafaxínom (najmä ak je náhle) často vedie k abstinenčným príznakom. Závraty, senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a živých snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, vertigo, bolesť hlavy a chrípkový syndróm sú najčastejšími hlásenými reakciami. Všeobecne tieto udalosti sú ľahké až stredne ťažké a sú prechodné, avšak u niektorých pacientov môžu byť ťažké a/alebo prolongované. Preto sa odporúča, ak už nie je liečba venlafaxínom dlhšie potrebná, postupné vysadenie znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Z postmarketingovývh skúseností bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené najmä v kombinácii s alkoholom a/alebo inými liekmi. Najčastejšie hlásené udalosti pri predávkovaní zahŕňajú tachykardiu, zmeny úrovne vedomia (kolísanie od somnolencie po kómu), mydriázu, kŕče a vracanie. Iné hlásené udalosti zahŕňajú elektrokardiografické zmeny (napr. predĺžený QT interval, ramienková blokáda, predĺženie QRS), komorovú tachykardiu, bradykardiu, hypotenziu, vertigo a smrť.


Publikované retrospektívne štúdie uvádzajú, že predávkovanie venlafaxínom môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych zakončení v porovnaní s tými, ktoré boli pozorované pri SSRI antidepresívach, ale nižším ako pri tricyklických antidepresívach. Epidemiologické štúdie ukázali, že pacienti liečení venlafaxínom majú vyššie riziko záťaže samovražednými faktormi v porovnaní s pacientmi liečenými SSRI. Nie je jasné do akej miery môžu byť nálezy zvýšeného rizika fatálnych zakončení pripísané toxicite venlafaxínu pri predávkovaní a do akej niektorým charakteristikám pacientov liečených venlafaxínom.

Predpisy na venlafaxín sa majú napísať na najmenšie množstvo lieku, potrebné na dobré zvládnutie liečby pacienta, s cieľom znížiť riziko predávkovania.

Odporúčaná liečba


Odporúčajú sa všeobecne podporné a symptomatické opatrenia; musí sa sledovať srdcový rytmus a vitálne funkcie. Ak je prítomné riziko aspirácie, neodporúča sa vyvolanie vracania. Výplach žalúdka sa môže indikovať ak sa vykoná krátko po ingescii alebo u symptomatických pacientov. Podanie aktívneho uhlia môže taktiež limitovať absorpciu liečiva. Je nepravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia boli prínosom. Nie sú známe žiadne špecifické antidotá venlafaxínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva

ATC kód: N06AX16


Mechanizmus účinku venlafaxínových antidepresív u ľudí je spájaný s jeho potenciáciou neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme. Predklinické štúdie ukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV) sú inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu. Venlafaxín taktiež slabo inhibuje vychytávanie dopamínu. Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukujú β- adrenergnú senzibilitu po oboch, akútnom (jednotlivá dávka) a chronickom podávaní. Venlafaxín a ODV sú veľmi podobné som zreteľom na ich celkový účinok na reabsorpciu neurotransmiterov a väzbu na receptor.


Venlafaxín nemá in vitro prakticky žiadnu afinitu k muskarínovým, cholinergným, H1-histaminergným alebo ά1-adrenergným receptorom mozgu u potkanov. Farmakologická aktivita týchto receptorov sa môže spájať s rôznymi vedľajšími účinkami, ktoré sa pozorujú pri iných antidepresívach, ako sú anticholinergné, sedatívne a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.

Venlafaxín nemá inhibičnú aktivitu monoaminooxidázy (MAO).


Štúdie in vitro ukázali, že venlafaxín nemá v skutočnosti žiadnu afinitu k receptorom citlivým na opiáty alebo benzodiazepín.


Epizódy veľkej depresie

Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním na liečbu epizód veľkej depresie bola preukázaná v piatich randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním od 4 do 6 týždňov, s dávkami do 375 mg/deň. Účinnosť venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním na liečbu epizód veľkej depresie bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním 8 a 12 týždňov, ktoré zahŕňali rozsah dávok od 75 do 225 mg/deň.


V jednej dlhodobej štúdii sa sledoval vznik recidívy počas obdobia do 26 týždňov na ambulantných

dospelých pacientoch, ktorí odpovedali na liečbu v 8-týždňov trvajúcej otvorenej štúdii s venlafaxínom s predĺženým uvoľňovaním (75, 150 alebo 225 mg), randomizovaných pokračovaním ich rovnakej dávky venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo placebom.


V druhej dlhodobej štúdii bola hodnotená účinnosť venlafaxínu pri prevencii rekurentných depresívnych epizód počas obdobia 12 mesiacov v placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdii dospelých ambulantných pacientov s opakujúcimi sa epizódami veľkej depresie, ktorí odpovedali na venlafaxín s okamžitým účinkom (100 až 200 mg/deň) pri poslednej epizóde depresie.

.

Generalizovaná úzkostná porucha


Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola stanovená v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s pevným dávkovaním (75 až 225 mg/deň), jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s pevným dávkovaním (75 až 225 mg/deň) a jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s flexibilným dávkovaním (37,5, 75 a 150 mg/deň) u dospelých ambulantných pacientov.

Aj keď existoval taktiež dôkaz o nadradenosti dávky 37,5 mg/deň nad placebom, táto dávka nebola tak konzistentne účinná ako vyššie dávky.


Sociálna úzkostná porucha


Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním na liečbu sociálnej úzkostnej poruchy bola stanovená v štyroch dvojito zaslepených, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami s flexibilnou dávkou a jednej dvojito zaslepenej, 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami a pevnou/flexibilnou dávkou u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávky v rozsahu 75 až 225 mg/deň. 6-mesačná štúdia nepreukázala vyššiu účinnosť venlafaxínu v skupine s dávkovaním 150 až 225 mg/deň v porovnaní so skupinou s dávkovaním 75 mg/deň.


Panická porucha


Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním na liečbu panickej poruchy bola stanovená v dvoch dvojito zaslepených, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných pacientov s panickou poruchou, s agorafóbiou alebo bez nej. Začiatočná dávka v štúdiách panickej poruchy bola 37,5 mg/deň 7 dní. Pacienti potom dostávali v jednej štúdii pevné dávky 75 alebo 150 mg/deň a v druhej štúdii 75 alebo 225 mg/deň.


Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhodobej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami so zameraním na dlhodobú bezpečnosť, účinnosť a prevenciu relapsu u dospelých ambulantných pacientov, ktorí odpovedali na otvorenú liečbu. Pacienti pokračovali v užívaní rovnakej dávky venlafaxínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, akú užívali na konci otvorenej fázy (75, 150 alebo 225 mg).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxín sa extenzívne metabolizuje, primárne na aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV). Priemer ± SD plazmatického polčasu venlafaxínu je 5±2 hodiny a ODV je 11±2 hodiny. Koncentrácie rovnovážneho stavu venlafaxínu a ODV sa dosahujú počas 3 dní pri orálnej viacnásobne dávkovanej liečbe. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v rozsahu dávok od 75 mg do 450 mg/deň.


Absorpcia


Najmenej 92 % venlafaxínu sa absorbuje po jednotlivých perorálnych dávkach venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40 % až 45 % spôsobená presystémovým metabolizmom. Po podaní venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia venlafaxínu za 2 a ODV za 3 hodiny. Po podaní venlafaxínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie venlafaxínu do 5,5 hodiny a do 9 hodín u ODV. Ak sa podávajú rovnaké denné dávky venlafaxínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním alebo kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, kapsuly s predĺženým uvoľňovaním vykazujú pomalšiu rýchlosť absorpcie, ale ten istý rozsah absorpcie v porovnaní s tabletami s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje biologickú dostupnosť venlafaxínu a ODV.


Distribúcia


Venlafaxín a ODV sú v terapeutických koncentráciách minimálne viazané na proteíny ľudskej plazmy (27 % a 30 %, príslušne). Distribučný objem venlafaxínu po intravenóznom podaní je 4,4±1,6 l/kg.


Biotransformácia


Po absorpcii podlieha venlafaxín extenzívnemu systémovému metabolizmu v pečeni. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín sa biotransformuje na jeho vyšší aktívny metabolit, ODV, prostredníctvom CYP2D6. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín sa metabolizuje na druhoradý, menej aktívny metabolit N-desmetylvenlafaxín prostredníctvom CYP3A4. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín je slabý inhibítor CYP2D6. Venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 alebo CYP3A4.


Eliminácia


Venlafaxín a jeho metabolity sa vylučujú najmä prostredníctvom obličiek. Približne 87 % dávky venlafaxínu sa vylučuje do moču počas 48 hodín buď ako nezmenený venlafaxín (5 %), nekonjugovaný ODV (29 %), konjugovaný ODV (26 %) alebo iné druhoradé neaktívne metabolity (27 %). Priemer ± SD klírensov v plazmatickom rovnovážnom stave venlafaxínu je 1,3±0,6 l/h/kg a ODV je 0,4±0,2 l/h/kg.


Osobitné skupiny pacientov


Vek a pohlavie

Vek osoby a jej pohlavie neovplyvňujú signifikantne farmakokinetiku venlafaxínu a ODV.


CYP2D6 extenzívni/slabí metabolizátory

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u CYP2D6 slabých metabolizátorov ako u extenzívnych metabolizátorov. Pretože celková expozícia (AUC) venlafaxínu a ODV je podobná u slabých aj extenzívnych metabolizátorov, nie je potrebné odlišovať dávkovacie schémy pre tieto dve skupiny.

Pacienti s poškodením pečene

U osôb v Child-Pugh A (s ľahkým poškodením pečene) a Child-Pugh B (so stredným poškodením pečene) boli polčasy venlafaxínu a ODV predĺžené v porovnaní so zdravými osobami. Orálny klírens venlafaxínu a ODV bol znížený. Bol zaznamenaný vysoký stupeň interindividuálnej variability. Dostupné sú len limitované údaje u pacientov s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.2).


Pacienti s poškodením obličiek

U dialyzovaných pacientov bol eliminačný polčas venlafaxínu predĺžený približne do 180 % a klírens redukovaný približne na 57 % v porovnaní so zdravými osobami, pričom eliminačný polčas ODV bol predĺžený približne do 142 % a klírens redukovaný približne na 56 %. U pacientov s ťažkým poškodením obličiek a u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie s venlafaxínom u potkanov a myší neodhalili žiaden dôkaz o karcinogenéze. Venlafaxín nebol mutagénny v širokom rozsahu testov in vitro a in vivo.


Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách zistili u potkanov zníženie hmotnosti potomstva, zvýšenie mŕtvo narodeného potomstva a zvýšenie úmrtí potomstva počas prvých 5 dní laktácie. Príčina týchto úmrtí je neznáma. Tieto účinky sa objavili pri 30 mg/kg/deň, štvornásobku dennej dávky pre ľudí 375 mg venlafaxínu (na základe mg/kg). Dávka bez účinku pre tieto zistenia bola 1,3 násobkom dávky pre ľudí. Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme.

V štúdii, v ktorej boli samci aj samičky potkanov vystavení účinkom ODV, sa pozorovalo zníženie fertility. Táto expozícia bola približne 1 až 2 násobkom dávky pre ľudí 375 mg/deň. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

povidón

mastenec

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

etylcelulóza

kopovidón


Kapsula:

75 mg: čierny oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

želatína


150 mg: červeň allura (E129)

oranžová žlť FCF (E110)

brilantná modrá FCF (E171)

oxid titaničitý (E171)

želatína


Farebná potlač:

75 mg: šelak, červený oxid železitý

150 mg: šelak, oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie z nepriehľadného bieleho PVC/Aclar filmu a hliníkovej fólie; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl.

Blistrové balenie z nepriehľadného bieleho PVC/PVdC filmu a hliníkovej fólie; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu na iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: 30/0612/09-S

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: 30/0613/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. októbra 2009.

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27. septembra 2013.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

18Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním