+ ipil.sk

Venoruton Travel 1000 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/03375-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Venoruton Travel 1000 mg

šumivé tablety

O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy)


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu

prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Venoruton Travel 1000 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton Travel 1000 mg

3. Ako užívať Venoruton Travel 1000 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venoruton Travel 1000 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je liek Venoruton Travel 1000 mg a na čo sa používa


Venoruton Travel 1000 mg obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov, s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva.). Venoruton stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.


Ako pôsobí Venoruton Travel 1000 mg

Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.

U pacientov s varixami (kŕčovými žilami.) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú: pálivý pocit, unavené ťažké opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.


Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti. Dokázalo sa, že Venoruton v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.


V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton Travel 1000 mg v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.


Venorutonpôsobínanajmenšiekrvnécievy(kapiláry) tým, žeznižujeúnikvodyaďalších látokcez ich steny.


Zníženie kapilárnej priepustnosti očnej sietnice u diabetických pacientov (diabetická retinopatia).

Zníženie opuchu u pacientov s lymfedémom (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton Travel 1000 mg


NEužívajte Venoruton Travel 1000 mg:

 • ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Venoruton obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene.

Venoruton Travel 1000 mg v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.


Deti a dospievajúci

Venoruton Travel 1000 mg sa neodporúča podávať deťom.


Iné lieky a Venoruton Travel 1000 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane užívania výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton Travel 1000 mg počas prvých troch mesiacov tehotenstva.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Venoruton Travel 1000 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách

Venoruton Travel 1000 mg obsahuje:

 • 3,56 mmol (82 mg) sodíka v jednej dávke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s nízkym obsahom sodíka.

 • 10,15 mmol (396 mg) draslíka v jednej dávke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným príjmom draslíka.


 1. Ako užívať Venoruton Travel 1000 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vámpovedalváš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie


Začiatočná dávka je 1 šumivá tableta 1-krát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečbamôžepokračovaťv rovnakejdávkeakoudržiavaciaterapiaalebopri minimálnej udržiavacejdávke500-600 mg Venorutonu denne, čo zodpovedá dávke 1-krát denne 1 tableta Venoruton forte 500 mg.


Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalšíchpríznakovmôžebyťliečbaukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovaniaalebonajnižšou udržiavacou dávkou500-600 mg Venorutonu denne.


Aknedôjde k zlepšeniuv priebehu2týždňov, alebo aksa príznakyzhoršia, liečbu preruštea poraďte sas lekárom.


Hemoroidálne ochorenie

Odporúčaná dávka je v súlade svyššie uvedenýmiodporúčaniamiako prichronickejžilovejnedostatočnosti(CVI) ajejkomplikáciách.


Diabetická retinopatia

Odporúčaná dávka je 1800 až 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená:

Venoruton Travel 1000 mg šumivé tablety: 1 šumivá tableta Venoruton Travel 1000 mg 2-3 krát denne.


Lymfedém

Odporúčaná dávka je 3 000 mg Venorutonu denne, čo znamená:

Venoruton Travel 1000 mg, šumivé tablety: 1 šumivá tableta Venoruton Travel 1000 mg 3-krát denne


Ak užijete viac Venorutonu Travel 1000 mg ako máte

V prípade náhodného užitia veľkého množstva tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Venoruton Travel 1000 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku šumivých tabliet.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky,hoci sa neprejavia u každého.


enoruton Travel stickú bandáž,ok.

zes sa zastaviť. Mam ich balené po 2 kg (2 Eura). aslem texty po korektúre.00000000000000000Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť menej ako u 1 z 10 000 ľudí).

Prestaňte užívať Venoruton a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:

 • ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

 • silné svrbenie kože s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo zvýšenými hrbolcami na koži


Aksau vás vyskytnútieto konkrétnepríznaky, prestaňteužívaťtento liek aihneďvyhľadajtelekárskupomoc.

Ostatné reakcie sú zvyčajne mierne.


Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí).

Ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu - porucha trávenia).

Svrbenie.


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí).

Závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Venoruton Travel 1000 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tubu pevne uzatvárajte.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Viac informácií vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Venoruton Travel 1000 mg šumivé tablety obsahujú


Liečivo:

Každá šumivá tableta obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy 1000 mg.


Ďalšie zložky sú: kyselina citrónová, uhličitan draselný, hydrogénuhličitan draselný, hydrogénuhličitan sodný, makrogol 6000, draselná soľ acesulfámu, povidón, pomarančová aróma, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Venoruton Travel 1000 mg a obsah balenia

Žlté okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a s príchuťou pomaranča.

Polypropylénová tuba uzavretá polyetylénovým uzáverom s vysušovadlom.


Obsah balenia: 20, 30 šumivých tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Nusle, Praha, Česká republikaTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.4Venoruton Travel 1000 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/03375-ZMESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Venoruton Travel 1000 mg

šumivé tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna šumivá tableta obsahuje 1000 mg O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Šumivá tableta.

Žlté, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami s príchuťou pomaranča.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zmiernenie edému a sprievodných symptómov chronickej venóznej insuficiencie (chronic venous insufficiency, CVI) ako sú napríklad unavené, ťažké, opuchnuté a bolestivé nohy, kŕče, parestéziea "nepokojné" nohy.

Ako adjuvantný liek pri elastickej podpore (napr. ku kompresívnym pančuchám) pri CVI.

Zmiernenie symptómov hemoroidov.

Lymfedém a diabetická retinopatia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Chronická venózna nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie


Dávkovanie

Séria štúdií, v ktorých boli použité dávky v rozmedzí 500 mg a 2 000 mg O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidov (ďalej HR) denne, užívané zvyčajne po dobu 1 až 3 mesiacov, sa preukázal nasledovný optimálny dávkovací režim:


Začiatočné dávkovanie

Venoruton Travel 1000 mg: 1 šumivá tableta 1-krát denne


Toto dávkovanie sa má dodržať až kým sa nedosiahne úplná úľava od symptómov a edému.

Symptomatická úľava sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.


V liečbe možno pokračovať udržiavacou dávkou buď s rovnakým dávkovaním alebo s minimálnou udržiavacou dávkou500 mg HR 1-krát dennečo zodpovedá dávke 1-krát denne 1 tableta Venoruton forte 500 mg.


Po dosiahnutí úplnej úľavy od symptómov a edému liečbu možno ukončiť. V prípade návratu symptómov, možno liečbu obnoviť s rovnakým dávkovaním alebo s minimálnym udržiavacím dávkovaním 500 mg HR 1-krát denne.


Hemoroidy


Dávkovanie

Účinok liečby symptomatického zmiernenia hemoroidov s použitím HR sa sledoval v štyroch štúdiách, v ktorých sa použili dávky 600 mg, 1 000 mg alebo 1 800 mg HR denne. Liečba trvala 1 až 4 týždne. Vo všetkých týchto štúdiách liečby HR bolo dosiahnuté zníženie závažnosti symptómov (bolesti, krvácania, svrbenia, serózneho mokvania) a zlepšenie proktoskopického nálezu rektálnej sliznice.


Dávky použité v klinických skúškach sú v súlade s uvedenými odporúčaniami na liečbu chronickej venóznej insuficiencie (CVI) a jej komplikácií.


Diabetická retinopatia


Dávkovanie

V dvoch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách sa liečba HR testovala u 60 pacientov trpiacich diabetickou retinopatiou. Pacienti sa liečili 2 mesiace dávkami 2400 mg HR/deň. Výsledky ukázali, že liečba HR viedla k štatisticky významnej redukcii retinálnej vaskulárnej permeability.


Odporúčaný rozsah dávok je 1 800 až 3 000 mg HR/deň.


Lymfedém


Dávkovanie

Vplyv HR liečby na lymfedém ramien alebo dolných končatín sa sledoval v dvojito zaslepenej randomizovanej, skríženej, placebom kontrolovanej štúdii u 40 pacientov. Pacienti boli liečení dennou dávkou 3 000 mg HR počas 6 mesiacov. HR liečba viedla k zníženiu objemu a obvodu končatín, k zníženiu zvýšenej teploty pokožky a zníženiu tuhosti končatín.


Odporúčané dávkovanie je 3 000 mg HR/deň.


Dávkovanie u osobitných skupín pacientov:

Pacienti s poruchami srdca, obličiek alebo pečene


Pacienti, ktorí majú opuchy dolných končatín spôsobené ochorením srdca, obličiek alebo pečene nemajú užívať Venoruton, pretože účinok Venorutonu nebol v týchto indikáciách preukázaný.


Starší ľudia

Výhradne pre túto populáciu neboli vykonané žiadne klinické štúdie. Preto pre starších ľudí nie je žiadne zvláštne odporúčanie pre dávkovanie CVI.


Pediatrická populácia

U pediatrickej populácie sa žiadne klinické štúdie neuskutočnili. Je tiež zriedkavé nájsť CVI v tejto populácii.

Preto bezpečnosť a účinnosť Venorutonu nebola u detí stanovená. Z toho dôvodu sa u detí neodporúča užívať Venoruton.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na (O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s opuchmi dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene nemajú

užívať Venoruton, pretože v týchto indikáciách nebola preukázaná jeho účinnosť.


Pediatrická populácia

Venoruton sa neodporúča podávať deťom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli zistené žiadne liekové interakcie. Zistilo sa, že O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy nevstupujú do interakcie swarfarínovými antikoagulanciami.

Zložky HR sú odvodené z rutínu a kvercetínu (prítomný v stopových množstvách). Bolo preukázané, že kvercetín potláča humánnu hepatálnu CYP3A a sulfotransferázu in vitro, nie však in vivo. U rutínu nebolo preukázané žiadne inhibičné pôsobenie na hepatálne enzýmy. Predpokladá sa preto, že perorálne HR nebudú mať inhibičné účinky a ani nebudú interferovať s metabolizmom iných farmakologicky účinných látok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje u obmedzeného počtu gravidných žien, ktoré užívali O-(ß-hydroxyetyl)-rutozidynepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu / novorodenca. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny / fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3 ).

Napriek tomu, podľa všeobecne prijatých bezpečnostných odporúčaní sa HR nemajú užívať počas prvých troch mesiacov gravidity.


Laktácia

V štúdiách na zvieratách boli v plodoch a v mlieku dojčiacich samíc nájdené stopy HR. Tieto nepatrné množstvá HR nemajú žiaden klinický význam.


Fertilita

Štúdienazvieratách nepreukázalivplyvnaplodnosťpo podaníoxerutínu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Venoruton nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Venorutonmôžespôsobiťv zriedkavýchprípadochgastrointestinálnenežiaduceúčinky alebokožnéreakcie, ako gastrointestinálneporuchy, nadúvanie, hnačka, bolesťbrucha, žalúdočné ťažkosti, dyspepsia, vyrážka, svrbeniealebožihľavka. Veľmizriedkavý jevýskytzávratov, bolestihlavy, návalov, únavyalebohypersenzitívnych reakciíakoanafylaktoidnéreakcie.


Tabuľka nežiaducich účinkov

Nežiaduceúčinky súuvedené nižšie podľatriedorgánovýchsystémova frekvencie. Frekvencie súdefinované ako: veľmičasté( 1/10), časté( 1/100 <1/10), menejčasté( 1/1 000<1/100), zriedkavé ( 1/10 000<1 /1 000), veľmizriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúťzdostupnýchúdajov). Vkaždej skupinefrekvencií súnežiaduceúčinkyuvedenévporadí podľaklesajúcejzávažnosti.


Trieda orgánových systémov (SOC)

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy imunitného systému
veľmi zriedkavé


anafylaktoidné reakcie

reakcie z precitlivenosti

Poruchy nervového systému

veľmi zriedkavézávrat, bolesť hlavy


Poruchy ciev

veľmi zriedkavénávaly horúčavy

Gastrointestinálne poruchy

zriedkavé


nadúvanie, hnačka, bolesti brucha, žalúdočné ťažkosti, dyspepsia,


Poruchy kože a podkožného tkaniva
zriedkavévyrážka, svrbenie, žihľavka

Celkové poruchy a reakcie po aplikácii
veľmi zriedkavéúnava


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania sprevádzané príznakmi.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Systémové vazoprotektíva (bioflavonoidy)

ATC kód: C05CA51 / rutozidy, kombinácie

Mechanizmus účinku

Farmakodynamické účinky HR sa zisťovali v rôznych štúdiách in vitro a in vivo. Na bunkovej úrovni bolo možné preukázať schopnosť HR chrániť cievnu stenu pred oxidatívnym atakom aktivovaných krvných buniek a afinitu HR k endotelu kapilár a venúl.

V štúdiách so zdravými osobami alebo s pacientami s chronickou venóznou insuficienciou (CVl) boli preukázané nasledovné farmakodynamické účinky HR:

- redukcia kapilárnej permeability

- obnovenie veno-arteriolárneho reflexu

- predĺženie času opätovného venózneho plnenia

- zvýšenie transkutánneho kyslíkového napätia


Všetky tieto účinky sú kompatibilné s primárnymi účinkami O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidov(HR) na mikrovaskulárny endotel s výsledným vymiznutím edému.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Štandardizovaná zmes HR pozostáva z mono-HR, di-HR, tri-HRa tetra-HRktoré sa medzi sebou líšia v počte hydroxyetylových substituentov.

Absorpcia

Po perorálnom podaní 14C-HR sa jeho najvyššie plazmatické hladiny zistili po 2 až 9 hodinách.

Distribúcia

Hladina v plazme sa progresívne znižuje 40 hodín, po tejto dobe je ďalšie znižovanie veľmi pomalé. Toto pozorovanie a výsledky získané po intravenóznom podaní ukazujú, že HR sa môžu rozdistribuovať do tkanív (osobitne do endotelu ciev), z ktorých sa progresívne a pomaly uvoľňujú späť do krvného obehu.


Väzba na plazmatické proteíny je 27 % až 29 %.

Biotransformácia

Hlavná metabolická cesta po perorálnom podaní je hepatálna O-glukuronidácia.


Eliminácia

HR a ich metabolity sú vylučované jednak žlčovou a tiež renálnou cestou. Vylučovanie renálnou cestou je úplné po 48 hodinách. Priemerný terminálny polčas hlavnej zložky HR, tri-HR, je 18,3 hodín s rozpätím od 13,5 až 25,7 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinickéúdajeneodhaliližiadneosobitné riziko pre ľudínazáklade obvyklýchštúdiíakútnejtoxicity, toxicitypoopakovanompodávaní, genotoxicityareprodukčnejtoxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina citrónová, uhličitan draselný, hydrogénuhličitan draselný, hydrogénuhličitan sodný, makrogol 6000, draselná soľ acesulfámu, povidón, pomarančová aróma, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 30 °C. Tubu starostlivo uzatvárať.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


PP tuba s PE uzáverom naplneným absorbentom.


Veľkosť balenia:20 šumivých tabliet

30 šumivých tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


85/0707/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.9.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014


6Venoruton Travel 1000 mg