+ ipil.sk

Ventolin Inhaler NPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/04376


Písomná informácia pre používateľa


VentolinInhaler N

Inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Salbutamol (vo forme sulfátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ventolin Inhaler N a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ventolin Inhaler N

3. Ako používať Ventolin Inhaler N

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ventolin Inhaler N

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Podrobný návod na použitie


1. Čo je Ventolin Inhaler N a na čo sa používa


Ventolin Inhaler N obsahuje liečivo nazývané salbutamol, ktoré patrí do skupiny liečiv označovaných ako bronchodilatanciá. Bronchodilatanciá uvoľňujú svalstvo stien malých dýchacích ciest v pľúcach.


Ventolin Inhaler N:

- pomáha otvoriť dýchacie cesty v pľúcach, a tým uľahčuje dýchanie.

- pomáha zmierniť pocit zovretia hrudníka, pískavé dýchanie a kašeľ, ktoré súvisia s astmou.


Ventolin Inhaler N sa používa na liečbu dýchacích ťažkostí u ľudí s astmou a podobnými ochoreniami. Jeho účinok spočíva v zmierňovaní a predchádzaní vzniku príznakov astmy vyvolaných telesnou námahou alebo inými „spúšťačmi“. Medzi bežné spúšťače patrí domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dym.


Ventolin Inhaler N sa dodáva vo forme inhalátora bez CFC (chlórofluórouhľovodíkov) a obsahuje hnací plyn nazývaný HFA 134a. Tento inhalátor je menej škodlivý pre životné prostredie ako staršie typy inhalátorov. Pri použití starších typov inhalátorov ste v ústach mohli pociťovať inú chuť ako pri použití inhalátora Ventolin Inhaler N. Nijako to neovplyvní účinok vášho lieku.


Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti vo veku od 4 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ventolin Inhaler N


Nepoužívajte Ventolin Inhaler N

- ak ste alergický (precitlivený) na salbutamol (vo forme sulfátu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ventolinu Inhaler N.


Ak si myslíte, že sa vás vyššie uvedené týka, nepoužívajte Ventolin Inhaler N, pokým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ventolinu Inhaler N

Vášho lekára musíte informovať predtým, než použijete Ventolin Inhaler N, ak

- máte vysoký krvný tlak

- máte nadmerne činnú štítnu žľazu

- ste v minulosti mali problémy so srdcom, akými sú napríklad nepravidelný alebo rýchly tep srdca alebo hrudníková angína (bolesť na hrudníku)

- máte nízke hladiny draslíka v krvi

- na liečbu astmy užívate xantínové deriváty (napríklad teofylín) alebo steroidy

- užívate odvodňovacie tablety (diuretiká), ktoré sa niekedy používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového ochorenia


Ak užívate niektorý z vyššie vymenovaných liekov, váš lekár vám bude kontrolovať hladiny draslíka.


Ak si myslíte, že sa vás niektoré z vyššie uvedeného môže týkať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak vám použitie inhalátora neprinesie aspoň 3‑hodinovú úľavu, poraďte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Ventolin Inhaler N


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmulekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.


Ventolin Inhaler N sa nemá predpisovať spolu s neselektívnymi beta-blokátormi, ako je napríklad propranolol.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Ventolin Inhaler N účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov. Medzi takéto lieky patria:

- inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) používané na liečbu depresie

Váš lekár alebo lekárnik rozhodne, či môžete Ventolin Inhaler N používať spolu s uvedenými liekmi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ventolin Inhaler N sa zvyčajne neodporúča používať počas tehotenstva. Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte Ventolin Inhaler Nbez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký má počas tehotenstva liečba Ventolinom Inhaler N prínos pre vás oproti riziku pre vašedieťa.


Nie je známe, či zložky obsiahnuté vo Ventoline Inhaler N môžu prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než začnete používať Ventolin Inhaler N.


3. Ako používať Ventolin Inhaler N


Vždy používajte Ventolin Inhaler N presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Aké množstvo lieku sa používa


Dospelí

- na zmiernenie príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden alebo dva vstreky (100 ‑ 200 mikrogramov jedenkrát denne).

- na predchádzanie vzniku príznakov astmy ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) aplikované 10 až 15 minút pred telesnou námahou alebo pred vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“.

- na pravidelnú liečbu ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) až štyrikrát denne.


Deti mladšie ako 12 rokov

- na zmiernenie príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden vstrek (100 mikrogramov) jedenkrát denne. V prípade potreby sa uvedená dávka môže zvýšiť na dva vstreky (200 mikrogramov).

- na predchádzanie vzniku príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden vstrek (100 mikrogramov) 10 až 15 minút pred telesnou námahou alebo pred vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“. V prípade potreby sa uvedená dávka môže zvýšiť na dva vstreky (200 mikrogramov).

- na pravidelnú liečbu ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) až štyrikrát denne.


Deti vo veku 12 rokov a dospievajúce

Podáva sa rovnaká dávka ako pre dospelých.


Najvyššia dávka je 8 vstrekov (800 mikrogramov) v priebehu 24‑hodinovej doby. Neaplikujte si viac vstrekov, ani inhalátor nepoužívajte častejšie. Ak sa vám zdá, že váš liek neúčinkuje tak dobre ako zvyčajne, povedzte to svojmu lekárovi, keďže vaša astma sa môže zhoršovať a môžete potrebovať iný liek.


Pre niektorých ľudí je ťažké vstreknúť si liek tesne po tom, ako sa začnú nadychovať ústami. Objemový nadstavec, tzv. spacer (špeciálne vyvinutá umelohmotná alebo kovová rúrka, ktorej jeden koniec sa nasadí na inhalátor, pričom cez jej druhý koniec sa pacient normálne nadychuje), môže pomôcť tento problém prekonať. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.


Pre dojčatá a malé deti je možné použiť objemový nadstavec určený pre danú vekovú skupinu, ktorý napomáha k tomu, aby sa u nich dosiahlo čo najúčinnejšie použitie inhalátora. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.


Ako sa liek používa


Návod na použitie

- Pri použití Ventolinu Inhaler N sa vytvára jemný aerosól, ktorý sa inhaluje (vdychuje) ústami do pľúc. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.


Pozorne dodržiavajte podrobné pokyny na použitie uvedené v časti 6.


Ak zabudnete použiť Ventolin Inhaler N

Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete v obvyklom čase. Ak sa u vás objaví pískavé dýchanie alebo iné príznaky záchvatu astmy, možno bude potrebné, aby ste vašu ďalšiu dávku užili skôr.


Ak použijete priveľké množstvo Ventolinu Inhaler N

Ak použijete priveľké množstvo Ventolinu Inhaler N, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie Ventolinu Inhaler N.


Neprestaňte používať Ventolin Inhaler N bez odporúčania

VentolinInhaler Npoužívajte tak dlho, ako vám to odporučil váš lekár.Neprestaňte ho používať, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Ventolin Inhaler N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak u vás dôjde k zhoršeniu dýchania alebo pískavého dýchania bezprostredne po použití tohto lieku, ihneď ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.


Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú VentolinInhaler N, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Medzi ich prejavy patria:

- kožná vyrážka (žihľavka) alebo začervenanie pokožky

- opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa (angioedém)

- veľmi silné pískavé dýchanie, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním

- náhly pocit slabosti alebo závratov (môžu viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia).


Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. VentolinInhaler N prestaňte používať.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:

- pocit rozochvenosti

- bolesť hlavy

- rýchlejší tep srdca.


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí:

- nepravidelný tep srdca (palpitácie - búšenie srdca)

- podráždenie ústnej dutiny a hrdla

- svalové kŕče.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí:

- nízka hladina draslíka v krvi

- zvýšený prietok krvi končatinami (rozšírenie krvných ciev).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:

- alergické reakcie

- pocit neobvyklej aktivity prejavujúcej sa, napríklad, nepokojom a rozrušením.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ventolin Inhaler N


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Ventolin Inhaler N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.


Po použití inhalátora nasaďte späť kryt náustka tak, že ho silno potlačíte, až kým v správnej polohe nezaklapne.


Ak je inhalátor veľmi studený, vyberte kovovú nádobku z plastového puzdra a pred použitím inhalátora ju v rukách niekoľko minút zohrievajte. Na jej zohriatie nikdy nepoužite nič iné okrem rúk.


Kovová nádobka je pod tlakom.Neprepichnite ju, nedeformujte ju, ani ju nespáľte, ani keď je zjavne prázdna.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ventolin Inhaler N obsahuje


- Liečivo je salbutamol vo forme sulfátu.

Každý tlakový dávkovací aerosólový inhalátor Ventolin Inhaler N obsahuje 200 dávok, z ktorých každá obsahuje 100 mikrogramov salbutamolu (vo forme sulfátu).

- Ďalšia zložka je norflurán.


Ako vyzerá Ventolin Inhaler N a obsah balenia


Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilom. Nádobka je vybavená plastovým aplikátorom (spúšťacím zariadením) so zabudovanou rozptylovou dýzou a ochranným krytom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited,

980 Great West Road,

Brentford,

Middlesex,

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


7. Podrobný návod na použitie


Táto časť obsahuje nasledujúce informácie:

Vyskúšanie inhalátora

Používanie inhalátora

Čistenie inhalátora


Vyskúšanie inhalátora

Pred prvým použitím inhalátora vyskúšajte, či funguje.

Zložte kryt náustka jemným stlačením strán krytu (obrázok a)

Aby ste sa pri prvom použití inhalátora uistili, že funguje, dôkladne ním potraste, nasmerujte náustok mimo vás a stláčaním nádobky dvakrát vystreknite do vzduchu.

Ak ste inhalátor nepoužívali 5 dní alebo dlhšie, dôkladne ním potraste a dvakrát vystreknite do vzduchu, aby ste sa uistili, že funguje.


MOruqexd4SoPmQjGcwqSsvKay2Mr69UYfMje8JeNNNV4NcZ13U3hiX6NKiLvPnmm6b7v/fee8a7rdr29jYT6PsUa9SlNAmMZvESBOkXuZF7R4rJADMFNjc3Ta4cO3Xy1u1bjx49Mm2GUqQrou/TSHoxQLCXjr2RpAuUAYqNTHwq280khJcYYo7ISfogNdP1dZdcPQqVi5t53XBfh9NNdpEZFuoxxpYA6j9//txYgWmE2B08khW3dDnrLIRaKO/iXEOb0mcn1FcYXMY6VSrQO0ZsZnCUQBNf/Fodla4iVpsWG67mSyW9wtwrbxrgRAaR5z55BkOKV1PC8sPg1CZltT0eSxf35RARhJgwzZ2r4HXpnCfzjJJMVa4oO5hA8oEJS2d29coHK77wdOn8rt74WgKjXBVjbTpZ7atDUn244lhU0mdLrGqON5LtHBGQRiGm+P/oRz+6ePHi1taW/WRqPi5St/o8qkqWh/1JV7AwsC0yMnvdZEBPz42/c/fOrVu3bt68ee/ePeg3OP6ibHTBvoUPLMVAjzphJl6CMhQ/8Pt3Ej6ryxPXejPEU9/SZKVBvMFO3Ep0iKksIUIUNv2c+Xz4InipT6IXjgEkEbpw4YKLtgutAU46htbGew5KFGUMeaIow8zxXGtg5pK1wsOuvbkX7L99q7MrXJk+iVaVeFpzYsvbFfIjpA0ZhZ6rQudMXywrj+HCJ+uMQfd+aPf5ZC54SXrOXuhYdFEpUCLA+XJbCYiTsw8m5O0hbpWzRehitHWXQoyVkvCBwQNd2oSAN0nTYOl9p74QimvRh1stWKgqq7RMRwRWixf57Yu7P5cy6AlPWtnRGEfWLpQRuOGk+JRSpmxzrYFTb8jgqY4lEwBcXJoAR7mkUQU2ZrHcjPX/8Ic/NDvAnuBmc70nay7XmJDlUSnJRopdXwKAF02ybJ7dtF7Onz//6aefmjAAqRPmZrB70bnaPFYHPu8jg/Z3VilRWrn6KaTD/F3KvuWHDhlDBXgXrHAu6k42b0v5is9dSkEBHtjJToBPqSCohHElkumTkoENn5zGXM5QAV28Z9DktK33hw8fIoMAhRYbyTinHwrCEnvKD6cr9J+7cV+Q6gLxu1OrwYv5qWOmAOSBaUKjxl1W2nTVjBcXJ1dLELcMF2cQjUw/VCtnf9Ej+CyDutQZx0VCrQrjgt4BiU1xneHaPljLp06dstklAtGLPT99+rQTGaCBdApbI0cWSdk0JK21u7EwVXo5wasLgKx3LYrAiWoHbtkV8/LNlwmaUQhdtnIOgZNQ3PB+YKzqXxyRxV+jE9Mu33777Xfeece+Iv6EA+QJJjJ0LuHszlvSEhUdlQF7fUhRH25048YNEwNmDXz88cd37txBI+B0uGO9792od51E0+SnXjz4rkaToSi0y7mKMwyzmkpBIpapQ13kD2QOnDIfN5xxUs9FLRD8BANXfYJD8OIxVp5u7Zw7dw5nzaxxE6KEisgHDITcFSpLlTb4OaxjvKLs35nVyfZm2Rs5NbmkykCqDIqIKtwcbabSVuEeG0yV601UJiRNyovSpZN+IAL7jGTf4NR4McgempnDIHE4dmL4xAwJgtQOwHlFUIw9RPogq4Ag0RJIL2Yv1xtxO095pw02s77R1DTnOkwpGc2EdFmrx7Umd61GDlB0UNNrJpMB0wCMCb9SBowVMjU2ONGvTpBR2pUrV0zBNKp78uARYxBByZmPUVlSqdMoQry4Qfpl4sNuOuVkGo9JAiPOs2fPfvbZZxAzQzz41ecrIAdFKuw0M8Wq3N+Lb5ZBonrWNxMAalsonvEELjVeSwBbyqf7qVxyA8Bi4HVAtAlUlGZ98Ql4SEiymceG/TAA3Q3dVuWSL4lh1YcFDS7sANJow/2AhMASWUQZ50anYS43QZemH+fDJYKjJaGkScadLYNyYWTypqwZkqsdPNTWiUFlXNXFQ95PY4Hj3sVlY3ycbJ0H0E0G4Ct4vTF0q9BIpIH+hesfkgZmREh7vK6Qi1iWvGKQ5rC1sL29bZ+tOxzUxMK2rjG0aYYyUbLpIxoVgUu53thPVWNfTUydl7VaPnzJeDrHW8VGxib4d3WXFJvq0snSA+hoY/QPFzM5sskAI9HHjx8/S6E+TCDRpuvUy8bVC6EQgt/54RZ9e/yYkTAIFdFu1u+1a9dsITx48MB0FGRNbxb31fQnEQ6AKCeyxxXEkMkAl/xa6FRTyKkfopMMQkFS4ND+pswAi8+8SQobl3A3shnuRbulMAsx6lSjck+dOmUINGjv379P51KWpkKnYBp1a8mAUV9Qtq3hgqcvSNuip0yh1OnJ+zuo2btU7mmFsrJ27cUiNtTzkN6jR48wK/bk9OnT9hP4u80NNH17Dn3fp1ukVQSSjFTXUBuTKCW6uIFMRJGOQ9qZBylbuXXrFmSA2d0+ZqLmjkLGrA/AVpYyd/5dl1NPk2M2L+tAfTSFBKN0WzIarewKnEy0XJZOytL1TBbjh4Vd8DPYOpInG8VeunTJaNgMWWPE8FtSQmRHeTMe6hIbhb0LJlXdgWi7PZ8OxNK3aZ2++eabJgysR+wQwF8fIgudGGl17JRD1Iir5JfJAJ/28CCBYApoTZfyeukeAyRBm3LGtSmnE3vxSW1vUqyHFyWg3LbVOVI11yUXkxdXD9RK+M3AmugC8hIF4JMx4UQOVTtd8WG1DPYD+HfMFxRSKIIb4tElOeaG6lUVDvr7vPiC3OT6LJdBtbKrLVef9CbAD63cpvDZs2fG5U2RMSN6a2vLqFlT+qhLDnKC+wRdCrBzkoBa8d7Fs5rsnZTNxnXULs00CM4Aux/LF198YT8ZoYRo7NsH9V/5wqGxZJ6HU7m6DDiAgFnaL+du9UbWGuDSZv1wVyAjoWr97O+6JVObxlhbBkOGsQx74MIXLlx45ZVXTAwYfZrSQGJDAWf0w228MNwPKKVCVQbsPn82i3awTzGmeG4CwCeViBvFzTrTFVXT/RgBLDH65VVhKosfxmpjj4STqy9m+zHVppg8joXihHkhodFjVyBrQafbiZlFEx+XSkIgGUsx9c5+xf4wsuNRYKu8Ub/WCAJXlgHeTd0fUI6kXBIaBuASjTL+SaV3M3KXL+s3wz3h1cfmRlbRRGXuV4M7g4L//M///Ny5c7AMfLxPA8asF9c80WJWthNDj0cWJ0xsmMygKm7Kkdoy+OkRMrP6o48+unnzpr1oJGKSCeIHSp8VAziMSLtDliq7GZudtXpcV085kuGMtZwx2TC+d+XWQXL1V2XHOmtjZXVUg6KM/16/ft1kgLFmI2xTHc6ePA3HZpMi06Gx8ohMSK5RUHUQZzSdJARG0UV1GDWxE4ZGjEqhgNsKst77Os63vuIHHkOecwvuz/GG6D+ZxpWXU75OnNIZ99c2gxzt5E9k2bj7r4xwgWjhwg8poWlZ1JkThhKXVj58xdaRrWVMEC6dRRcuRpGoN8wPr7BdSiFTlLbA9KDMiE2bVJ4f8e3MDQ8lsV1l7l6K7sivsma6WoR7qCn+Lqnb2SDdkFW5qOwzJA77NvD8IJuuj1c62FKxNfOHf/iHJgDsof2EdCg6QFdI3exQX/ZrOVKfnKqqUjmhRT7RDKOmDvzDP/zDP/7jP5ppYvThkxfLJx+lQWvVsGnBrZcxVJcifKzmRAvlMIHtA5ulB+Pvfhgooot8LTCUBTixtcOy/C3VKV4KNhY2+EUzzAGuzuIwdCRSl8rcRzqDIeYlvnz58pUrV6w+FEkjkme7L/oKG8aE/a7r47t7FTt08xcvKZAIw7HTJznqRS++P9lF+MP+hz6BjIunnMCM4C8l9kwMvPXWW6a1/CaW3ecv2llDPYkMVCl2H4HzDpeUbbjoDImJpn3njjcLv1PXR5pGaOxjE+Ypag46lktkAPZtn58+fWo9Gki83ovdYafNpRNRRHW/BdiHfzZ7z1/uhRfzyDqglvVspJ1tzJp5N9/bebEL1PnW4NmYHSNbN/yAd8fBRolrcrbbM35qJltzfIOsDHvCNA7MxKdcMQbV30I4Dy9MLOzs2MBOnDxx6uQpRKYaQqjLMpAEofyQFBxj6M1E3Zf1MSNUs+d298JLxE+F5H/elwE+aej9b8boC5M5iJtyYp3w77jYHy1LOciCIgsZ4JI8b1KQLwqdJ5BtNq+XLl0y1QlOdldjc2MwrAjb2POxmth2RvDPJ598Yua8wUYBQOXCJ02NwOSrt1Yymcohrwhz9lB7XIuVryV4xp5zmy5M2o4TLZCx8lc1RpeModa+knoVnmyayIKzaIJMcfOyKZoNR0md1eaS475vzYHvBy+ntOZy50c5jwNCWsH4DmlLgJovbAhjuxcuXDCxdP/O3b2XveRjOA1ruoKoFh8yrCb3S0/5vh5PQWCCJPYp0ZtNRJBYdt3kczFZMveNF10PY3U6t39SqpWT0uA5RFFqbfHiIh4kjY4uJvtrHIkb7AglNyn74PZdE+o4UYxgX/tsHaECsY3ee+nVHiNtUzU8HR0GQWyjSCEdBs1t/x4YYlalpQmBrrjtYXqdlPO67rpavZTGDj7z6B0e8jCezRCEv+n+r7/+Oo7RZ26cpWzlCItCjum0Sbp3757JAJgpPp7TCWE/DAPqg7ogMVnTDPFIOPXhKx8VYnWk3+R8TZSMO5e/ck1hKfKEyioNqoRwQ50M25tgQzgp5iJXUqe/K8wmL8UN5yXjXxMF5KfWtovKPmKgbXFFP6m/c+s2ItlUUJXtT0wiDjnz+OrCghmCwV1MiBkdC5m1Cgnl7Hy4WE3OH283YLvQRCD8TvzyXco4QB8vr42isUVso8GXZr2kXd9GjgdDSUULJj43N89Yz4+vbT/f6bf3EbX4MBb7Cm+wGlWGIrIFl+xaUgVhIL3ZHBhzV6d9L0Uyglv4sk1ohX1clxSTlZJwv9aScX9+DWnrvBleCYQ5M5vLjABsroK8sqX4DUBe9gKKMXi++uoruFZ7iz7mGQ0SKQG64WS72h54WcLQk3CAAVZfWZf5rtvvRH0lxaXVqg/HiGdd2PTdMYEUpBysZbaTdeTTbXd0Ofp0s5gyx4z7N8PYNjd0+uuTsbHwK/1UOiNGn6Zm9Q7Yvc7sACNpI2ycleH1LOWgxpCjPrR9mP1+I4reLCQ9Y8es1qUQdvXFebjdunDq2HGo7ZqJWtFFvzxkMNemrVmEbChOfEpP0MMwdIJBMDCVk72IXHIXLvRbgBsx4Arxo1bHlEJDo/F0kwdmH5A5mFSAD3Ce8r+66FeA35gSdLBT6/aNNqJlVmKzhzjsk6OTJbdUDEyzpKMqJftjj5h7n45ot/GCX+OtpqGcP39+a2vLfkIEWyuJ5L4Z7p8VkqABc/fu3c8++8w+2MRTN9HF7MUXlK3GiXlZSwCsiISl/HfslbK7tQRMyaHCiBN/XRF1gKLr3I3zTQaSqWI4jbpsyjDX2TJ0canjagolYydXxqvsUU5dJR4/NLCqgGlTyljB3KGsIALC+Nf169dePn9uPOvRo0chBrb5eCGXzl32odpjkMTRY7B1cpkHmDt5Im19FQAuegjC0AjoFfMoG9RHFCTnTdVtiIfKZHXXSj0r2Vso4NHILW/c/MGDB4aizc3n505vNrIPjANJeMWqLa5ziHaSYZj5muD2wIaofTChAkhwlxzKyVPHT55cyDkCPHNCx8R46LcXFoMpp60s36QAcMN1Un51wxEBLyYATKhi39semqqCmmOr95uE3yby1q1bJqiMGrDFpFcQZ+s2m4VpnhJq+wEHhvbAvHWs3wPAozxr3UGV9VcRjRON6DxWkdNJDhJlJUsbz1ouJR8z2HRyvJ+XPmqDGWBh6BVxBQLHVgTboW3NMfqkyuBoZBvV2FdffdXUL9NscJsxCHuszWqBMj5P2dzAap1feCh0XSjMXTrugDR5sJNUo2LNkkdTr2+GSRu92ATEMKCiuz/I6TPKD3bdNi1OXBHzrOyiBEWqAmMFhsMzJ04dixFKQKlKMt7dBgsDXIKJOmCLQDAY2zM5iK+4GTReDf3SRok9hpA0y0FsKDeXEBeUTckYofPXia9HW0JNFfVyXsGnGDgIyQsXLly+fNnoEnOs17xkLRyYza0LMykP977eu3fPBMDm5ib5RSMHHTPdTQGe7nStWZjm1KXsWb3lI8FqNjtf62StVUr1kGUul7R4iYcei6pyNTsAX1XyhRTQaYsZJ2PD8M56ZfGNxJirIEEjZeNjgKkMUNi87GCDgfQuZt+nMHrrrbfsyaeffsozChlVTyMW0fSd3N8bea6fu1yqZTISchcIAXIyPYarjxwDLhR7BQG12YrDeBkEBe5hjeMkqYuGRZfyaeMVlZG9pXJsVjaIz2DxOHiBuzzPRzsAvr4mZqEPKW+Nk22JJgaz6pkGHz3e8HaYALV+jCIQs4skso8fP3zy9DHui7a+0PK+HdANz1D4oZFYahN6uPxrcqxnWJv+TLGGr21MwWrDNt3/6tWriATldkp1Ea7OU1hz9ZEq2al5i1xANkNnzpyxKeeFGJnnB4QCUZ8BMMYNq1JZH06MNxsgCeNo2e60vjkBUkaoqzfihkzW1QZV1TBYViF1n5R3XiM+piGR1/gUCarqIbVXtpCx+C5lSqDym0VRT6DIDbln+Xei6JLPYEs8IRw7vmFiwKwBmLkIcVYm00nkaybtXNKyiUl61frqzYCGuQXoU2QgBa1me2Q1NcV8itvph5OiB2HNlEpbtj1AwFChGcateTHg0HipyXEjgXFKMF9u375tOvvFixcNga2cQ2J+Gt2MwYY5zQWmMjPW1/SxpDNcB20acL9p1Fyfz3cfPXr0IBaIgRlnEYNBosp5vyNQ0f6Ii3kqGUFkNacpScuEZrR6mwADpwFMQgJNxlvPnj0boqXMBVYFeGnLrgi0yJYcSifh5+VfmyGc4gGqH8XCoJGQTEjuWKAvGH0mz+xdIqEZRiwccizNMHfxmFyZ6LGk8qzHtcCbKKswqbHn5U/N8CjMNCQT4la5DFaHxkTqcfFsCrgAS9HL+l4MCHUo+2TydsP7rTJhzwa96PsctReFb0LSj+lh2f4zfoUL6JVXXkESdeNrDJ4BzyW3za6BdCJOnFgwC1+TiYZjG8qIKTuJST3JhU1R1uSSoSNFBUbb9GeAI/fsW2Ni55D2jXUVY05tmPRTdZIYSqnIyvP5aNgSXU84K2CM6+Hd+6aqoxfj3ayvDIH4n6d0SZrlKR5rOMHZYS++CRsbfdJT04lNM8ZW89RJvLJMqFdfa8nY6ASN8hx2iHFXQCKjd4m4DI9LSxiayRMwLC1g9LDgjIBMGpvMh1EJiQLqJOESVEZ9EYaDAUD4q2veD7Xs/5+UFZngdAvKyCjRx+TiRCMZlbqkZqleSSaugf8TJdT8PNWJHgN4gh6CXHEBKnVJMMziPfXf+ta3rML9+/ehybZyCG662fKJrggtipOQcvH6QvvOeGgYKWw/g9aJJcG51q7HEJWF7epmAypoI71/KcUKbm1tGQJNMDACmMOhCJleqkNtwFpYBLMigWZvKk28XC0liRwJsxhrpGS+E5URZQU/mmFwHu9yQdpnJ/pO2ezSUpLjwUYN9SekTWkE/xrMBiccl6gGs8Al5dGlOFeeJnfLULG0THO6MY1vlWYPBs/RljEuVgWvOrmrVy5fpF5JBXkVMZDhnBPUyNYl9wN9cgRpL9PIV4mS8cHy4eoDhwcDvgifbMSQcj9gDd64ccMUHaP2bDt6orsSLQvW2fUjp0RsatGuXUrR41LKFh0F+UBW+rfCQqcOkg8f+jWXpJMDyV725NXIKxtvfT9l3LDJLEI/vJzy5MkT870+9n97e9ueI3llV1yqw6ZILTqh3fA0Bj7YPHVhTiMSGyFr2wHkoU4W1eFX/hiF6RhWIRdMHqSufTD6O3XqFA26QwJZQnWAt6hNICjYFgbEcpcuM4J1rCpDGAYnaGs66+sCz3ezRlYZ3bqc4hsuB5NbJSpWb1nXQsmdVxEDfD3rImPNyuzQi7pBxhrPhjbB/cdAnW6cbHex+nzXSG4M08OuXr1qpP7ll18ylbpLRsNYy+q6IWBh7p3EPnnZqu3SzY46F5lzhqPTwS5ecd7aBusgV1WZkfmmMgxo5RJ19ggXZpaQONE5gJmNjWMuvEQqDlP/b9++fdLEQryepBluyPNvyZBLGdA/lIMUtCoO4gtSJB6e+xPEsR61o+nuQrQ9oZjMY6ZokwGtpPY8DIdai0VONwL3H3ZmDFSbXVgwSE7SpBsqVK9h1EFVBqxbxrj/IUd3+NePqoxxsSp4VbY4XblalDuoa3h1qhsTAJ1ovvoTthyori5dHW5o/ykZLCXvsVFk3AfQzt28nW0gLsO4mNHzhQsX3njjDbMGTLdlYCJ2AqZhzmRA/+/eQtfmtb0+HfsirtgCLekqHlj6t3xvvqSd575QJ8vOZtLIoHGgo8gE/+LFZlXmE5K7DzedmOA0LmE2AaJa2pTOOpNhHBElBBmIl2KvtfGshu6LHMQXxM/ax7rtTDSrZXUBgEbg50ICWyM7xoOuJUvGwMv47wEKZgtBbza19+/fD9EvhGlj0GqTErWz90x/yQaylmzTFqpqi9aZnpeyHEbKHmFZa4IyiegOagfwcxjfD5gAzA8Ln89T7ns01cgtfqp6TyjUGeVMPx8TWmONd+lIJgVJD3AXWr9/PzBiLi9fvnzjxo2bN2/euXMnpFRCeniiBI+ooCy0f+cuKFN2ycVKPOhPpRjOZN6+GHBdnx4hpcdX64HHhvEVKiZ2/ju5415by2RAVyA28+PT94sCDsD9EpOaJj7blG/OiQyrTkrG8VhiIr9BXuS1ZUDZ5eG5/3Q7JX1M9GjjQZitiU37agIAmx6ZrDowzKG2OXGAFqD1P378GI4g2sXYt0CiD+5jO5H2umgPI9L8CtueB8PSUdHDIcsYFxvjNdWaK1YeA+BgRgCLMinqm5lQ6dL5rKqDogSJUj+j5OrDFQtJWgWV8cjGLRIhuLRxaovxtddee/LkycOHD+fxnlTumlTj66oFUoALIWO+vmblZAKg5P76Ltdattx4eNjJDQf00yrqOFODTWC3yDZH2PxwH5uvQAYcj8cUcCT41KlTCEBChiK0kB1M88P9gCCn4XTLxO1ZR4OLjnthgyiUvXTj+eK6S9e8nO/7NH06TEHDinFvQM3YkhsjmvIh2ucMcVaaZVGnygSNsSLZjgGJ1ECkTo1k1elcvWTcduL1CaUGCX59PAyCXIA4Rj9P9zeFFBbNKcQswL4BWnirNWc6YxmK1RWHM1ZndRY2XcqOspYJTzcSJdzUIji9BMzor9NkM9a1Aql7gFpwTocRh/N4x6ePB/qN/Np0cSMyfGXcRxsvsaGRiMosFudjhwBnvC+kw8M8i6tdaGtj0kKxF4YqpCu0TsUVYvDRNTOJthttaPzLbg+1Xcy4aVN7+tzZrSuX728/7MPhXj7vkxHM+kNfE0UH0uMhdHthn8nS56axf8QM4fExVpA3rGXLn0xz3jZ9tufOIdrT/ulMlBnsYd71561sOFEq2ABnbTNriZTdMDe5t4AogRerAl8RCUPqRY963ts+G80Y+9o4cXwW41+PuW7v2Y71G9rGNf7+9qMTJ46fcd2ZjfZ40/bnv/Z2bTqP92m8j0EqaBRJxkszRrEPgy6MkK5M688JJ3xma09RzK9jnGLpyteaVX60lFMrL2vThXBYk2o3rcvxJ8Bb2tq0eAArNwsAdxpnQQtl+8rgNCitFITayFJIDlnWEvBjGNOBLJVJ2U8huR3mkv91erxB9ERdisraWLlJd7BkpU235vHwkU+X9zIwBp/VS5s1MiaiMvgzRkxQvRTFxgEE9sQ8slM/vlugzGXASXqGx5qpBWMmbbN1cevC/a3tx493+5yXpu7EFMU1wOvYcH0qfO2rS0nc/FCRdwn5Ks4zFOns919NwoReYW8iw46jiNsbXS/Agl9UbmEWRG5DzX0+fmV0z5RitHeT7hinyOcT1VA3jm00CADrRcSM2Onvgei6nefPfTpP0GMiDDpyNSu2ugA58IGfa19ytiYKe7lKvWbMvznWwURZykBLHjfdFP+aqIcyYh9OpIQbjBTWyqt3wVKd3bVKSGlmTXM0c3h7e5sOPl3erlj2mRioGjGKtwPwgrGy7pAPVn+pAGDlMHRoZL+irK5nhLQzqU+mYeCipe6JSBJIdBTcENsNo7kVMJUBS+WWKxhxFVSu0Gn4M5BWqaagVuWZLi5uUbiRJXPhwoXr168jP9r+wlznnFo73HvnunDpmmWqSo0k81EGrQsq++wk059KwYy07DNUBKCdV1d5SVWgpUs3MDfpbHCXIqmgQMCAg33PHAHZdnQTL2tD1DtiXvoQErcAkiRHn0opnl2Skuo/2L9JgJ31yEqnrmloo9cqWVSn6pBFOfV0Hf2MI7j2Fm6HB0FUF97BSsl01m0Bs2v84u7du2b0nTt3TvP9arPK0FWX0RwSrP81zcLXXapgrz4Wj3SPy25b1frVxqtKIpdlWfgTDvpBczK+jzMfTPJe1ZaU1yiLWTpwNlXVw0JSSHWMVUWh2uZYtRLaslAj8UmbREi+Oqn511iYca7Lly+/+uqrSGfWxRvEJmAon/vhhZcAj24f9M4wIa4dsnUlmEzBImckg84WpiIEV6rRDuAK7eTgGz8AJGxYIjfw48ePcZiJUjPI0TY3PN+rU9ClhBaLC7Jao8AGL5LvAw/8vE9pbiAOURbBJ7jRhpJhd949f7lXRVZGE34YtK6lSmETDIvNKglOLGxdOZQBhtkmHgvAUWG244fmTlhTqV+6WlYpTbpM49GjR2YHcDNAbdUMP9x6Ap3Bbti/Mao4NeoKql0dvLEBHn5y1+LOE4vfFaoowwHVJHfj8j5bxviLnAGrY48yAJpdSO5HTATkAWNLXEGoIeVb5hOUscAeXXeZx4MreZ7ua4RZSXxOrLWJJaDIUdTpHPEz2Q3Dcngwgq2RPrF3cvLkyddff910oI8++shwdWy20dQmd2nRLqhTc8MWYyRtMHBIUarc1g9NkJDSWnCFNinRJCw/xG4owL64KoeIgvqPCzjRO+5UMHWQXkd6hJzEFgNmdTRxCxZXN3fHjrtjx0Pa9uhkH5EeS6UZA3k+vGthEReUpZvoTLq0A7PIpQCsbBomePpYWYVNrNhmRuggBeP+OBZAsIOcJ1RhtnpRitGH68oAOA3u3buHuzV4FdFEj5kAHtuEr0JyeBmwbiPrStZSkE+3rDgPMR1ISMF8lAFBri0ca8QJyXFZKrclvygLI7iYIsYlVySXX3WY+kThmS7k19VJZwvzdI1M1ubBaEBRgSdjexganwp61gnSz/iA4wLnz5+/cuWKLQRThpq0dVCtXwGsJlmrsHnZD+gkRjwM5b1+UKmg9UOKyiVsyILnhoE3GnuiYsCYtZGZLXlwAKuD5Q+dlS53l87NEavULRhES0/AQmb0tzEHXNTjkj9/Prw4we0rEGGxX5PmtKcZ9hGSNdQrKc0CDpo5vsgAfiT8ZaLocp2ooF/BCHC9ho8amXJM0sSBQVICOsDwse+P/BC40gBP3DJzu5QBGZc5gCT+XSiHlFtU0IiZVjJNTvSo3M3+msbgEpJVga1yvSDnRbHeEIgMS3psIJm0Y3COFzNuXfFJOLlyu5GQqirZT2gwWcv6N5PExIaTIPpy4EGSXIZFRrP+1Ni1a9fs4dPtx/PdinJZncTY4wKSsRgncmR5ZZ9OtOUSjS7p4CVCdLBKSMoV6XHKClz5xvFd0jDQteazCzEmEHkNeH0IDE3jErRWmZoJ5cXzF41bnLbz6XSYS2lFOMAFYE1ofG4GzSjioOYvxh9cMzvG23ay6dcmFNdlhXJuqnPmhrx+KffXidQ2bTVqkrhyyo+8LBVRrMDlgdt/7AnUxq5Im8UFQ3rCc4hnWqNsPNsecEc65DHpMs1kV6ysr6zCAcPQuRySKywrrtDEs74y1qbMguP1I3HJXcrn2gxjtJhDppyOEhW0MFQMTGAp+yljam7osNVlmDHlFamCmJkYheKQIKGvLLhZC8+FuZgx//Lly7YcXu48Nxngkxd7Qjixr6xCuYK0WqiV7HnmwNHn9DeyZS5M1umGB1HLYpwdt6qZtn727FmcW4KSSjNlHm87QKaALmUFh5GqEpf+Lp9MFj6hO5F8m26xBbXIlHLIi8gZg2lzcxOxDfb15e58L109jMhfmthqpCir0vAAPIFtoi5aeqxKHI0Z79XneMjEvJSld+7cuXHjhtmYWI0MudG7hAhJtbuxMrbnUS0YIFNNBYlPsL9PYoHS2qTURk64LSbMZuTZs2dwGeF+McQOw4AADSEg3fAMYwJldZZ6mLIWAscU6rUqc5ePGAvJNGZe9SBeUX2dOCllgJPFUMbplmUek35j1xfzEhY5Xjb0WvMsGq06IsoPMutqTdWx6BboUlZO0rYTpkbVchoGNqs0E5JvjWPR9cKO5nJYyQ83OXBUYi4p5JSwKR4Me5cuXeqvUXy0/fzZDjzm8JNgMy8MJVyCtmmHeMowSb7sU9B9SDEzQNp8GEzcpb10l9asNqsaWCeRQticU3FCKmpqW9YqJ0gwSN3cphhTcAMYSYg1wq1hEAnIG2pfDTkairoRiRYJ83FVAPgezFOX7rdZ0Fiv3S/UfaT5mzGsAsREzXR2rAu+pSShmYnXsCVNrxOewGjwKcUx8x8QF3O5TWmCIlcvGbMLKVlQpoAfVak2uBarBdc2exAuUcyr+k+z7pDcFUQMajYTB885I1x7/58vOt1e3Av6hDWrrvwjIQlaG1jMPBbA5a19rU4eq9cMQ9W76wYJzuiMrkqFMUqrAqP8awJ1WW6G6cJjdGSj586dM53m8aPt/qbDuG3Lkz16yK60k3QsvubeyUZNdGWGUcbr9aGWciyZrdkU56gUTqR1OhXLmTNnbIC44rCRlOB08xpbYKoiOuR9jEalxCJUPeNNEzSXHIKUzfsCoFeXvfOBejnmbj82FDIQMLXzbh4qGpNP/iYUylXEwxnojIwGKF5OOXK/bvVz4asUpVcNreVMfK0acZU4xhbbPB4fRZ44cPOx6EMXp7aJaWOpqkAGwCAAARGxa5kpvzvl8EzZJ19QtuSqGn3VAHXj/LcKXmYBQ/uB77EbxviSO5fNZmzlAALAyWXFHGwnyTuz7jJlf3qkNPfVQh0DeK1J7OT+dxD/5ubmtWvXdp4++/zzz3GyR4/1lC34xf9znYADzNBLD0lIUQNtyr0YJM7KCSdxQzGgbqIqVrW4IbfkBwRE4bQ/1HDof21MqweuSBnw9OlT+3zy5EnIQrJNzktILpkI3jwkwqYMaGJspJcNM7xuNpTxZkYcORzzVk9Wk1KVdWGOjRfdvOKocAGWytt5OiXxPBaaC4pcdWEfSVGQQvKfwC1A2I6KM46BvW77uNgzxBMMTUp0VZUZtARDOryNrzZBhmEGusFOHONuv+NlXexlir8TrZxOTy8B4HgrFBriYcDz6fAR9btOIgs7uddw3b6msVG21qVjRxxyl+7GItdzhaqr8iAjG3bRFOk3ShnAWRhTg6qjgEaI9knVFy9derHzHHmE0CxUzGom1DEZ4IQVlDLAyV3zPBIYkpWjnq6skUxVV1Soq42aQTfcPWUFvggmGVI8MclG1XaM3cQhAsHJ1ulrIYQ9DG5/VwCjIIa7dF4hyC409w+4bTOjw0dxZ434WVuOhDNB/xqbM6BNcJmiCi3VhmrMDpYBBR23O6r0sVYJ4tn3KSQLly1w/N+AdrzWOjeQgBPIfGX91RWuRp+ahOq/hnN8wp74XS6HVwjaVEhXuupcTRKUZYxIxrgbGT0UHbjp6ISEItWO3FnNRjIdZYJQy7GgUAZwP0w37ejaVjBUV9UeM+mY+c3J3RSeCdKdGAhzXhHgXjveOHb+/PmtrS0c8MyiuvNGXF0GZLsOKv8UXTAydIMwJM8EX+e4umJbOxM2ikCaFJltgWI6H2si3xcieXiWkE487gzTXqEiTm7uk/nbA9/4JqXl0E0LHECjjQgWEfNd7N9jAzhnGZdf0HGfDGPDFYimZKY8yQKVuniAHjkbcP+ZcT3sZPp0iuSolNYM5pAuaKTAzJbZYcoYoa/eOOb+0aNH8Awu5dqqS6qow3jVvD08J/1tlXWnRqdbF7/6ZzKSwIsZjzsMeOSM3PN3Q/W2TbfLjsUmVQe1IkgchRfnRpdClci7s8EGcWgofvir4odfMz1XdwWqSF6x8CzbvgnbOFwyg3AJJ9Kigi435QsKUlCf3KaKHBWu2SzwJ7+CSZftyngR7Sg8g8KWVXuDMIBTF1u7TYrSVLS3xQG3niHMg7quKANwhI1sZBHiv9uZxEAvNB1mDGxo0lmq2E0FR07uL4YcY9I7qB6MdmJl68bEkdk+JgZ2dnbgxDgqppwRYvia94QPX7AhDD5uqGjlTpiS/piwrInxEhr60qZMqCAgPvnGB3TYcvg5Kll/yQtKvlA2sjp4GTN1YpCRXerX6ZYznj4x0uwVqnLKv8IwTlHf7WpB6wQva1Ob5aAyjOnSyz5MFFwpQ+7RLQKdm83T5+3z7du3TQZgT9GlAwdZC0v3A8pCkuiGm9slllwxEaQlfubfDCdKY9oyerdBqaUC85GWnEvcEvfgYuA8g8Z2IDhZgMDdnRfzFMTvko4S4ilihMyhkeRF6GYbizg6+hUWWEZtqM/2tc/MF9ML9Vn6sHUwX7il5m6+F3rgmj6Darwmom32hud0FJVI33bq1Kk+EDj6hXaePH35wgTDzu7unk0nJEnfDi2aFIvUiy832HghZpuUU8mls/4nT540i7KJdzRmjqAxy2N1vrkWt/LJp+mEsGz+zCTa3t4O8VASz/S7EY4wj4fd2pSKoInxEmgW4QHcBshg06/NeAiWdsq5W32M6yGkcyWi4/sV/Hf1x32hqKM9xKh8hSfbrOLfeXGlFEoVS2MyA95kLFSE3+H8p80ptsHQGgN5jSxDDHE5ffo0XlGnCglgPkz14woM+6EHhhBSsWX8WBfjzagSOZFbmcPE1ZZA5kEFVOo092J7sZ0MVCeUn/0ErXGe0kv0uNrb9bvNsVMnr9947fnuS5MEpqEid2bo+qsIkI0ZlzGiSTarOCSDRoF5xAj1kDK8IsiS2b992hoppYj+6gqpo1KfDAr4516dF8vAS57zThL88QNeN1K5fPkyQmyo7YGv0ptCQyFum+yFrsfRXhe5f8+XZ6H1L+d7s25vo5sbY7WfdsN8z762i6Aeco/e9cQBt+m0gosywHhv14O+MArC3JrZa5CkO6K8c/GGAW983LvZVLp2AO2jU6wf7eY5G+FOLIiQffn8RSNH8xfLu4Hhs29Qd8V+i27XwAcVhrGSE1x+dQEwUcYayTgIqmGwIfkf57WzviwUIV3KUomJR9FXlHxLxjENfwnkimU9GVDj6n6E04dqbbySnBL4Sk6kINE544azALRXwa4OvOQI7DQkKw3HPtt0zoP7Xrj91SftCmY+xEPGTbJeqpPoCg2UT9yQm6sJDreyF7WplB9Zv8pYtfeMm1cBzqi3xBtLK+dXUdOwY1qrQbt57uyFi1sPtx8Zz7KZ9v3d9F2fvb+YlKoMKPvytUh0uly85GjqJJpgxbFoHS5MuuwpGFQGEHLV4UgnrDNP0fZqIoQUIJ6BZ4q4aeHGJoGn/q4D483BG1atiRe7L5t5wzDOmHl7EJ3V4R4xzvE+FswIcAMhj1ZCOpPVpIPyfdMubJw4XuKI69NLjgv73sS60FZMNbaFZMIAIbEhGa2LddVrMvlirk6GkoXqgF3Kflq+FUZM17U4whhUynrQO26DY8jdPCX5chJ8pXAqZTfp3BOVO5Ks6iChMCwmipdtq6WVf3eKUoIfnrClhuVGBjVmFVUrdyNB8YrtLm1ddvF26MzRofzaR9Ne4zpWBKNaMrbeSc4iMh3lMnyrk1NOE5BM9KhPppckqXqsEV2wUHVhyp89e5Zxk24yz7Z+VVQTPHKADGzl72pMK0jlwzGc6AeVB2oHaM1OwnDwnP5DvIIjRCG56LuUnpoBmX7oodKF0KX7CbDz7FLwwqI7kwLdvggESDM3nJsFKnsBsJgbl8JO4cNq0vUFxDIQW+IImiz7W5xHM+B2XoRkqZmBjEyqJgaMRcI+YCIwe75x6oTOBAbMMw7K/SE5MmdoqNmqJQEtLc2aIUakM3qlbHTGJiDbW0k2wMb90KhEdDB3xhB2BVNAUaEOHGXrK4qBA6DiAK/4MZ1/pHK1drbS/LhHIkRnqC5j/TvRshbSWFbQI/xyUFxsXuwhPuMmu9OxGGHjNnA4eecp7xaldVbGEKIDHwOViUudMBoUEkPV3TFRSh5X/jRWyo7GBAB/DTFg+nwsxgThZ/Pivyrb0eVfQkg+W2UImajgavXJu+AL59sYErQLFQDtMGMP/wbZtmkkLDUkIY3wevROF59P58OpEc4lRymHo7sCkBwuSZ0Yp9D50FE24K2ZokacLb1jifqFup65FYn4h967128S1HfPOH7x8/R+bRwmYCO9Gbi5aasIuXSMXcJn14X+PEM33BlXCabUQL6gU17W1CmsTvDqRsPESugk4BcvwuIJ6W4DwMZzecrR8Bd5CGghZolEMCPcydfxZiJzDEJF3QQ2xsoqMuZoC7knv5IY1LZ1iUr16zTM1edlDjgU01G4XJkRATte9vl5fzdWnw0NAJjUt3m3n7ArwHC1gzHibCBc+V2KetQnXUo4k3EZReZSMCZkZ1fsamjJViL/ZjVJpUSLyc6LFy8+efLk/v373TByX+HPXi/BVr6paq8un66I/WcXXpxv1S7ciAwYw7BWzky0kOK7Mie2zakRj5ETzhKFdKouk15ks3wOmsTGFffGFrwlcvYMh7MMjvninGFo/EwB9WJusONmP1dPRdfWmlRJrIkTs2PQcLP6Tdw24PYavKi37t8NycBx6fRspvyS+2fIJdeomgJjC2BMYKzeSLbOwcfh72pjXkDIgCYG/PjklMxMyEyhAL9r5DBEGJq07HpC7FXh13W4yisTAx+vfAR2AItyQE69q4WTZ3yTAQtFj3VVoFoZqZmwuwvih/PHBEYXA6O5D2m8zCgZSd5t0iHIu3SEPhvCBD4zNsqHnGgYAQgi4EO1A0oGN+YWq/ZeYlWppbrL0soxpSD7NLou/NAeCnHn3N4yOwDHaEwS6K/K79iCk+nLcBiGeq0OhzG12es0m1iWzosbygD1LLmhd84JS1Q2pS2gGucRHhEEIGTOD3YxH2rJLGouOBooPm63DYXT/kESbkT0pNwbry2x4OXCJicMcR6TH/QrdlZPz+LlQNMipZTx8eYlgh1n6VbuudyAYc9NaUJKIitXj83gIIJ9RBSHwpfSxPu5lETUV1CCN7bwqg/nIyfXq2yC+IFYalK6UBeDl4wdGL9A4FcYyXxJ2ILsB3DU4CN76QKTzMOwdCwlEvy4pDySciQyICP9JoVeuKEk82mHDdWUdY7xvlIdceOxZIhuQNeMebNp5a8uZZa3z6+88gpMW4QCKzX6okzgpCoGnGjQ82EyLrI5+hKDRBApgU30mBVX23JzNTdpSEkSySVKlqofgE8wE+MAm5ubly9fNqPZ8OblKExIgT1uyP1LoaLwlzIAjA64YrRlmzIxkKVUmUY5Ka5Y77A8lHlyalQGzIcZUhvxAyOxBFuepxRtauzqXFCiKK/Dc7B0NNufUbDnctkZ4JlpKzSUbCyKAtWzOCpEWfWOV+eOnz7phtTJt4J4JwGlqUpdinXhIH06gMZwKGDt2rVr0AjgI0Lcp4bGkw7sM2WAatDZsl/KFpfO/dLK2cpxcqSzlSSXdDdnlRVOL5sE/CnTbjIkrDhMNySj1Yec1c8ET0agiycBrH2gva4CYbVrHS8HgkLXRzY0EmHVxT/GEKsPqVWFtE9jYgCuHq5wUK89NF527949yAAkdFRFqsTbwVBRpR9Xo6uxXsbIpqTk8pUxuiWjmIAtEwmwkLChgjT6Li0B1dlLIJ0QfwmzfvbiK+PzDLwwLFWMZdy2HNe8SBxL8mCznVwN5sUbjHxBfDKPCdmQQlj7QuPaYCb/6NrxPE7UOB/29yGAh4UG9DgWQz1uPN/b6/MWwXPdpXAUZscN4nLqF4Pv10Qnm90Abp5S03F9AlCej+A9Z+TUiKzAW6YO2N/Hz5+1MbkgzGp4VFig6QA1iDK6f/8+6rfpNHYYigSqY5weJSmfgjIzgitlCUqVp+AhVHXgYXt7G3GEhmF49wAzcr1yOtUIUL6mZAcpSAZkhUpNlVjLUlI8Pky3kK0HmiD82qRzgi7lS3BxQnvh18wwUwiTt+cm1Kk756Xph6rrWTtFF/AZ0l+fCQNtTCdxKYq08tjit0YePnz4+uuvG6V9+umnW1tbyOPtCkwacpAk8s6dOyF6onjOg9epq4VXjiUDRv+qmdKk5F+mJBlW9VoSLFjQib7C00NhqEWSrbAmGQq22TM7lb37lG3Mp2zeLu2rU2q2w2OuWrBSjDZ8tJjt9e9973vWI1AHGYCMyvSklTghxgizT3uqCJLh2odm3aY0Gy5u71s1BJcrBoL4G5RjZPPFHlUF6dJ+hk+B/3M5ocI1wgaVeXZxtw/sFy828eRTlSZ98tOEdLV1J/ljgHb7aizo2Kw5NmuzANPFniS8E7yMpou4JhvlkGySsPEFL+dC1rVNK3lTiX0iUYmp/5BqMWNaiGkeSF4ueTn3hteWIb7CxXNn9pPxESj+bmFeLPQsTDnECX61+s1w39VL3gudNh8tJp1djj1jLroAqoV+OpA10neULF4HWHaRVeBgm6FDeQyGoy0KgD7kV3jD55JnBgg/dvzY/Xv3ce2B8Slw8NX7ynSfrFr5+WAI0emeboE+TFAReS5Jlx+M8M6ePWt82ZQAxD56OkVXtjyWllAUl9bdXC4g1JmCsZIdr+PnKlb1VKMbrmv90KaLNhWYgxUTn48ePbI1DsiDOLKymiVBenGLZbhyQzmhFUJhnmbcLCtVzCsJ8d1uP9xm377PoGJ9Y7Ng4ownXoorFVoTaA/dwBDBh0XuaCikPu0hhCQM6WtGH8Z2kfeOERGzGK/epITgYXjdmh/GbCy8+XI3JiFWs8DRoWm9byzCmMjEdQW2MZEyTZC9lMydqocTV75yTAy5KgOy+74xlnYkGUNVBqjrDHoQToeCRWZ1FKQSyLLlTg6hsJHqwhgrY/RxAAakr5DXgDZ46h0/2XoGwu0nU+7sw8WLF6vY66lipJcMRZn8W52JT4xl6etQckPawEQIbyM6kGLDZMDFWBDsyGsC23SWPhuCljDUNMcK+y33P91+hgBPc5NvwRaptqYIZ4MUGN1wY5aBN60UOnuzTleXfFbZbKwHDx6Y0tClYHQ3stNTsleyC1YuOSMfZpOuPJ3sqI79YeUunW3SvvAhCwkDhPsscWj1Gp2QdSzOdk2Sik/eDieqZxBpx78w+cjYXRQe+ZYRNmAbb/bCcQgil3RwG5uJZY4TsT1tzBVB+uvkDDSlcWbwzr0rh20UCZWKKwq7E+1Gq02hX8oMW2OLk8ZJJgES3KqD5KsZHRCPXANq6wW5f0eRjpsJSuyP2QHEErdYsA1AK6w0CMY4WvYTRkEZECTEeMWyLn+coDx+xiTCjwdDqksBi0bQTx48ssofffSR6RDGDX/1q19dvnz5Jz/5CfxCWQnjDt8VMebWvOas2sLYqGGhh7j55GNUaCYDdP1bhQsXLly/fv3u3bs4KwBTYBqlGftYOl9huJ/nEq64HpuUd55NdWljMGsnDHcvy1IucLjmUOgADOl8j3LPMK5QV2fcTKjNzU3jOepxbWtJJzMy4BJzBfvO4AHS2mGSsYywq7Ogc6RaLymhG15CqXnS2JdSi37mHeNNun8wFIfdMkg4avJh7Yt/O2cV9sU2Xp/BIYNTrHAgxluujm/MHY5rAUfQYW0B+6jdwJm7ODzsXbMxo9TSrU71vcjamGfj98lc0JRJi5/39gPAqfZC9lBs0ItnC9Jgfvjw4dOnT+GNNS6jLN4JZ892mYjfzI7B5/lIqpkqTXdpB5iZypt4hVBIyd0yIyBzOLLfrHFd1S4pRJTnq3P2MKLUrLg+OUaCShrF6DB2bJPaXHzyyScvn+7cvHnzF7/4hbHCe/fuGVr+5b/8l1UB4MQO8MVZh9VlwOrYmHi32kgTI5htCmy9hHjaQyMydfnhieHh6tWryIZmr8AH7Yq53h/7as4TvhiGgfBAPnkHOAIOeDbp1BJ7YeSFF4uckKti59KVhGTrelIH4XxIjwEvsaq3Y5isToEWW9cmQY2EkGWLIopM040Qc8ZeXCGbnUxWVySZ19f5vNoRgemKsBw/TOLCLeJSvrokHfnX6MSLz8OJWK0OVhHISdeH/DsPzrv9rBiOdkCI6j9SXGGm53thJyw2XZsU8BRSsjMUlw4odvNuL7zk/g/RoXGpXm5XiDmsK8JTQ6D2meN8f/eM5Xgs9LbjKw4ZzuPdyDiQBW8aNo2V25LoiZ1GQsF0o0ZJc8XF6UQ1mKW7TNt4uaZKHZWOmTMqYwoZp+C+q5eAzrVY3rqVJ+orJyJrsEk0ndd4/ZdffvnFF1/cv3//3le3b926BYXRiOr3Y6kqdE7sgDD0sI+VbFxE7+pjLF/Ppj4rGCP0DB7cUw8AOSC+mjL76quvGkJMEpiOYurtROMLJBQ8a2lN2gE+BVkEuTAEu30UA2TuikZdlSoDUPbkWlroN1T88SFIIIqaHWqIj2E+Y8H4YN3ZijYxYKimHq18M/urS5WjyzrVmsouAUPWDl+pTlbWclccw+ZXLyeQidJuuEOQeSOCSC+XnMD19VKjEz7M6LmLEkB9QVZtkXaRgZ6ouhdMcehnEaFBCD6xX3Es3vFGAtC6CyY7VAC4JAOCmAL70il4jsfLblVI11Jy2L2q+7IlmTYp1hOxUzS1mhQ6du7cObO7t7a2rBFjOrbkEJkXimhRnR5ijep5FdGrs8425fPBqDVnBkdNsyaDhL2U3ZHpd3IggMJmdfAmlmL1Yfk80zJcork7d+4A55/FYp8XBtmx49gNfv78uc3O9773vUuXLuFS5WqP1f2ACQGwOvueKKs3AtcK9njalNFFgdEXsTWCXQFDiL2FC0F1RBkMbh2Fg5U7KS6576nDwQ5gpnc3khCJTZUyQJc2I2LhHkC1xdn+JP+68VRdZakOfC9euWoSNJOyamRo/YzrNbUzg/pZBW1VCLmhhj6G+axydVxkU2R0cznm2aQbgPEKNpyY6I0QrigDyNwz+HvUDWUAHs6axZmj+c6Oaf3dbNZ61+zF2r3H//hGs9Faz/Y1ePfw8Xba9ekj+CDL5mYIjJzFCEP7ZQFc37FbHFs2edNbHYubfezzyz0zJGFAGHG1ftcBSVgr7KKHIK4/7NF1s429l7vu2PGzp8+cPHb8xcuXM98cn20YcL0YeNwfOIQLyzrvO7R22sFRLG46VX1Bbsj4+FZ1rdLaCKLJqgxQIaTrpCQgLxsq/ROrH3pf2saxWev6xK4bTdund+3c6kwPIcJQuPukg/vXD9EXbJyrTwdu8289Q5N0MSutj0kH7UkEyO/2OzGmET+5efPmF59/8cWXX9y5fefBwwc7z3ZcVAJevXb13Xff/d577504fuLf/Jv/Y2++d/Xq5ffee+fUqRNPnj7pQuUiHT9vOdg+eblbLIBZ22uaNmob9kZrQq/pBxIzjet0gA4RNqrCgxVKLl8VaTlU8pOPp76fPHlikgwhZ4zMYxchOVsQAWXUZdqJmUQmBnhLKB2yPh2SqlJUpmCyCw6hlWztoTAIENK9lwo1D/aoegl7dLJv+TIVa+rUqVPc2YLnFp2icQ5BLaFOQiTJzlT+ZRoxP2Ag1qNZA7aKGVDrh5qyzos2njWl6Mrwqe6gMIwN5SINNWNUeyc8WRCKkhn5MisHEbohqaGU352caOG73XDLl6jWTsNQZhOS2WzDuzZ0Td9qsHH1iUQXnndbyf1eqMHgjeMbD+5XXxO6l8kLiAluu/48+vG2mS0sSm8KRikAXOJ6nfgTSQdzqPn9Wl4QrP27O18YFn3k6CKcNqoVL3ZhdTKqRF1MEACtb/ZeWO2eQfRzYEbJy92Tx0+8cvmKMQmTBA8fPuyVFHve7oZmkbqrPb4RCvecHzlt24nLJRSKQ1Y4bbp6wThIgtlJBY1c1kgAmi8L0un9aH0AvTHBeIGcMfFFLObqeq/RgUubVMBh2st57hNkxu172fzyRXplkRFkvhevt+7H8uzLL7/8xS9+8dVXXxnl9A6fe/d4bcU7b3/7/fffN673xhtvvPnmmzdu3PhP/+k/Xdg6Z9X+4A+/f/HS1ouXO1Hdr53FDQ2PFfv0p88j/3LhZbaBm+Qz6b77/IVJBt8O/HsZKeo0lT9li7mkYdbMqAL3Zp85cwZx9z5Fg2gXITnHwBSuXLlieHj06JHZQwiEd7LP1A7THZIgXVreOsAuZahXlhqG2mU3zPiPCoh5YzwrqVqFChl6SHkr2YjNrEGO7TciBIY7gZ+PX2yX8WhFfnXKfEy2aqCafW8GJXZKiahsHkuWl80suZCyYNo6XW3HtWQF5XDKVxSZWTVOaPU51fN5ynaVEYNPKnxJZjp2l1RwIpwSzianWSSENj0O8+v393J7+ggps5I10iyoqpEYRwXCFeanjtClXSPVApp0ECwMLU2XFgM3qUI0LfuULGFxcprckAyU5+CRXMk+2DJD1BD4rH2+evWq6f7GnhBkhlE0cVsveO9kqrgevIjuDMtKE2OEru9mdT7//HN0bQUxSwyFsq+zdAka8ZDRlku36xzA2V0tXLpR6sxnG7MubfxwA4OTaMWmw9TYjz/+2Pj+Z599ZvNiYsAQ28RzTxcuXHjrrbd+7/d+7/XXXze+/+1vf9useJ4I+3f/7t910b37x3/8x9BMs0OP+9hzxp7yAXYp1tAnPQATbZTrw+IGRwrXDGluJPFDuVzHipJE6ZmdF4H2fAv3Ms3TdUBGjWYwGeqc6O9BMj0oJL7ID6xL2tUokCs/DItLqiXO9MyG19VmlO8So4T1AHK1yYJNY1o5ctdgLpSHlsPPPriCb45hHk3hUKGLm8Mw7ObFTTtlUxnGsnnpZAtE2RcntwrPAUqVtjMO6YabXvoEYCtuQ+Gd44hcgcmxUfeifR41/bZJzNnP2GLfercgRzMCohm+cGOFoZzX/ZksEMgNZYCXc96URU26xkwXEu7GmqfkqPBd2tdzp84gZomKAJYWeCgukadec+fOHfgofbptx9gQ9jMAGE7tA4zZyeN+aCSGZJU72R7Qoflxz2BWlCLZ/vb2touU3aTQJh9jmYxRGtjQsCi9SqZAScxQtvLvKoXpCXleIRHAnLF9kJQ+nm4z/CO859e//rWxMMOh/WSsH7N/7dq1H/7whz/4wQ/ee+89k8FbW1sXL17kPUdo/7/9t/9mksMExr/+1//aZoT5zUdg7h1OJT5BD110bRslwCnxstubp4Whh3URn6qrJSR3HJHJnyZWfsbIfFK3ATymspHtLuWG6BGiCz4Zw89rr71mVGpYzZxIruag54rzYgeQQYwx2SaFUFN7a+S2j5B2d2FeKx50jCEdsjU4QZk41pCdLu5StvpOLP4q9jJanRC9RMIs3dSGAD8zIpGIaUIPUxaUyQDOjgLj0z24XkLsj7ZkHN8N2f3YKCZkgKogXqKkvNhzbCFD8rzrbx/uU8cFHtv2uJAkLg8/SAFdItqn3W0ykTA0/apDImV3yenGEAJUgKaJONQ2poi4dOmSKZXRkRr2dl6iX0RiIJOUUYPxU272kuKRb84oBmIAiUfsidmSkFttPK8PoXJy1nBd0RWj+0ilxp0NbYyIS8EOTvHKK6+UKCI+oWdZgVTTM9Kc0Xm6dFSXaxWGicIDFpyayPT3jh1vEZRmMBhCDMmmsX744YfG9+/evQt/GuF/9dVXfxTLu+++a/N15swZSF9C+yLeDGWtPXr06N/+23+LbCc/+clPYAFYya5LHeCv8GxBZpCrmmEBkdCffE8uEUVFaZiyBeUIqFzNES3QDJgXSBG8Sc/ca/2MBzFk1rBk5pFh0ixC4F/9OfNa/LHKAJdMNyzDaqo7LjEnfo+SD2I5dJLTzSX5ge1ucH9YDPgbki8ipGBTgueKtZ/x2fJhFdUZMVOoGLVAmTMuAcVCqZdTQBavU1O2WS1HaF5nels5wOqaVYJ0MlNhqH+rDCCfIR6cUJ2adyyNy8focZ/wQpfpt/9SeIN3rrZdpjSqtKVcL1tjOlVBxBRGgq7hZ4RGfPbs2XimdCNuO7ud7Wf22biiW1w9ZstvcVmHMQJbTjiBCcBwkgvrDUIFNxMg7QYuq6H6CR4EXSwkZ0I5E+XshhUSn/nCCLUn169fVySg0PoJ4hPL5o+NdPMF43BJtASxM6qQjMG2l26Fg1fNsG3C0RBlvPsXv/jFX//1Xxv3R7QY0LsXL0sxZf+f/bN/9v7773/rW98yxOLSxDal8YGfQbmVvf7LX/7y7/7u72xq/sW/+BeGAZzqwMCrcUGmppS7G7QLrdlbt26ZFWLtGAB+ow1pUG26i4LKis6asmY31P3ntbBrRZei10fbCOkLESzHkHxlKCR+OIK6GJ0ZYnT1G2+8gYMCfri/5cWRxe5CzPZDciLDVS7shFANHjjxvPgTfDIOlEt20bk3l4wmKdyjNSCRjgmyBGcwaX1iUPPhEbAq+VW5/1jNkj/yHhVey2PrnQpTV2wAkPEBaWEoiSem+Gsq7DQMHT5jMkA/VGUABUApLcpedAmwZn9JsHfJC74o+8dVXGqop7Omz/SvE8yVk2lYYWhNTwySBcl8cPoMBqm9buv5/PnzprCfPGnGpikjBobxZR91NNPgForP6dPtqVNINWPLIPRXEUtOaYaW2lcjF+xS2geX9pDh4lzcUxbv1tQDO7pfpNjUBbmU+2f1FYF6SDjb7OXU4l2wlXIKKTjHjO5VChXqNiV6MxyaQP3Zz//mgw8+MN0fnjdDHaIYTc3/wQ9+8Gd/9mf219R/JBZUJ5K9HmLGJwoDniD56quv/vIv/xKQX7ly5de//jXexVxUNVkX2lIGQBqZdbi1tWVNGbQuUvnLPqJtEYrOSJU25blyw3MYbdtmU4A6endHFasqBpp4oBLJzO0vfGKkClWMQsqzhn1jxMJCEYFFSBECCUcFX3tUsoQzBzSMo1iuULxs4iCJ4VdsZEeXgsoJYVONAAyAkN486wLHhrp40N2JSqcCL+Pv5RAIw5gMGMx/WjXw/WKmbDi4VQmBFZk/xCefM8U5RRSEgcqDEiQ3LpyOsChh8KFSjhvyVeX7Li1/JbCs2bG+vEZ8LS56GdDVQr+mgEm4GyAkw11mDeiH6iAzTrqbSkixQy7qGja7fchBXNVGsf0RX+9m/TUGLiwutjT2vUsduW2PmbJiIgHyK/QRjR02kI2UjXZNBoBimnSmAefO4e9+vPO0j3iNzqh2eA9GidO1xEAmAzh8ToyudpdOQmT5msZmNCT1PwNgdQrW5f3555//6le/MsX/iy8+n214k5dkl6by//mf//mPf/xj01uvXbuGE9d0qaF3GFV6/I17yDYR1pFJlP/yX/4LnG//8T/+R2tke3sbB/cQa1iC1/W5RCoywFr+yU9+8hd/8RfQG6yR+/fvH7PZT+Fn9NFzdrzEX2WFD328sq2KqGyu+bVLexLGcKGZQs13snpd4sjcLYDSY7hC6iROdJOuToIoVZZEqcPpDqIHwIWVMQXumTVpzylISAzaJH/E2fUuBSZhd82qIXoCjlMQKvOAdsUOZDcMXa3SZCYexkrGTHCmgd4tWpyZL4iyXBUpNab1L5FQLROwHaxU2b3+5MVGKQVAtvCzh27IVUpOG4aWgd8/pDUYNPyGEYP9PZPpemHvytRpXkIY22Hq4KwmSuZ+zYYNjQxkB16ASwKwJGyd9KZoa+Z/b7kgADqE/jxAHz66H7HriGQfQ9exZ2W/nj1rhsUmKthas7fA9S5fvmyM79atW8++eLFxrGe71qmJCqSb7iTRv+awK1ExQTE02MlulIOUf0Py9JFtuSgUT548CXYDhyx0TwKDQEz7CQomgMdnZCeGIs9z51D0jEcY2/r444//5m/+5uc//zlSbcfj37O7d29bj9/5znf+eSxvv/32TK4nRMmSqtKTTrOgS4GSVu7evfsf/sN/YHjfTiyoD1ZVVcD3dh3p1UzDO3fumPHxm9/8BleNmzFhcgVbQcbC9p4+c3FRk7nrPkrWRZO2RkF4cC5ZBdPKkWAKGVAQvw8LSXxlC8pn2kRTlm04t2/fBnPvJOCEJZPoPgY7Gv4N4bo0EGlKOLMlUxYly6zYuGAN4xIu+6ocgYqkSxskPqUC0wAwoIV2KhcF2kEj1LhnKV90IzknOCNsWQMZKNUUbzp2J2IgxAMKLqYPQuoIcA9ocpgprIUgzhN4evGV93LPU+ppDlYxoAkCUFRguCHj9CP+pepDV6x3/VwWGI6ANqtMMII4fDJiwE/tML/ZYt7nromWFb5G4uxm+hqrjt37RIWCNemEqdZ3BUG7obhmAcTgXIhA+OKLL06eOHbp/CWbIBMHcdEeQzQNRE8cQ4+r1GBnFrBLJNsLtRBPNkUlO95jfPzkyeObm5vI43jmg7/7+JNPjMXAzOzSefogirau3rEBjhUl66ydTF6WjfuU6FERHj8vkAbS90n9ATtz8X4CFy0eeAOYJcaw+tVXXxkn/fu///sPPvgADAI33yLj/Obmmf/tf/9f33zzzbfeessW24oZa7NCtoINYQPs+9//vnH/tY4xt43pBL0gN6PNJstmylitEYMT7Z6V47wvBAbXrYv73mXLTDELrgFQu+g2hL974SSMvhTaOmo9gInjEgsG0SJ9UDUpGEWj/vXRfqpy9sxXc4ApIH6CWAwZvbFmGPFi6UO6CPhKkA0PHe8YJNUKylXHBgLscZeuTXkqFzxKRqocmQ2Sz2h9cnZ2NIHqIGK4CmEV8ommxj5k+Gd2oD25y4S/ZgCHSb90CbN3g7Rjxh5mA1Bcan2E+DR2U6mhOux2mI2PfzUaWteYTTD0I1tjuNPmwf3d7mWHGFBsUiVvL5aoS6TS31+QIbSPdF2AZgh9CdPY5Ig1cPnyha2tC26j9dHsReYJY4VtOm/VpdhnRe5aYqBUE8JI5NlYs3CwKLahi50+fcqlrEFBMgsCmWBe9hNUS2OjDx48uHnz5s9+9rMPP/yQZ7iwA2869XvvvftP/sk/+clP/un161de7r7E8R8qepAua1EYM3JbR9b+v/pX/8okSnXgY+XlC1Pu+qMrDx8+iYnnug8++NV//s//2cYSkoJDfT8sqDVfxpk1gMJNYydXONkAjdIQewN9s0unIpStkOMwroyOkQxFyjhaOQysz7HIy+euWCxunIGOFS46GpduRPlQjHHevUTHMU8cZecEQ1SGnrlcJqB145LAJ4MSAECtQcopYiZDkQ4tFIeQ6MOodsdFFIZCZWzI1TJWuWT9E0Vxno0062V1wFD6q16cGUB7lOtGoft2QI+ykK6abOqWwF66mlItrzHuRvorZYCT+8X4E9gTF2ofB7a7h5gErLomxVPHSKFjmrGcNOdEDLjkUgDHjMfdTX5Am9i4cvnKsR/27Rh/xM4eqK1NBzvVzmpriaPHSsYRlCyUWDMBkxUDEv4BfF0cxI8NMikpqRb4h5/B8La9vf3555//4z/+o2n99gTb5rZ+XnvtNZOypux/97vfff/9P/rDP/zB+fNnANpuFADAEnpXN8K6pU05TZEqea13k8rjzDSxZmxarBH4rIJch0ILKQyXxIRhCh864OFpKYwaFajLU8SWHBl+ki6l0mRoeStBZSX7KD+Uo3a1kNaxmhO/UupgAznjeioGVLvPTPOMh1IGZGC4EYHkC897dRSEdowpa3FR3FqhDKCsUpwQ/syp1aTg73aYK0I78iPS8fAyQJlh1ks5TI6CRo9S1IqQTBSmg4oInA1kgHMLX03TNa6tzArj2AhZlyLPpoftxik7pIBl+IsZLQe/9pMHvfbHO8vadJiAvI9T65P3s6S/NuXxj1vRsxMn+iMSJhEvXbr4gx/8wPr6+c9/Dj8jExo3KcFTlYKXlmyhZhSmbU437pO4BZ86eeLk+XPneV8CiR5hsibJ7ty582EsJga6GPx37ty5GzdumDJuAuDP/uxPf/SjH7322o0zZ05iEyhuliw2/UL0nOrpgXWHD8WzTaf5IbrWsiRQjMfi0mXoGEZu9Ib5FF6VuECfHySII3iCpyASAW6iRe6T6CVTCiHC3dDnqcsVY8QZDp66Kperkzwwbsgd2DK+ji2NspR8pKzAOtAVYBrq6+W0qm8Ha6pURUv/bUbP5RMuTyesuRyOG5mvvXTPIMyRJkUuuUQJ2LPphnHAHP5crlLwyX2qTzJGXwJQTlz56yoP3ToemyD7PSobwBiV8QY5MLhKyw52s1toTT7tnO/fIQMZsFhIMaHY2AjDsEyP3NVQqdOg4rqVZEnYFdAWuHnFrjO/Kk1vEp+SJrAGt0+/nehNAvaKoSnFxlJ/+ctfmqlBQmlT7k/1Caxb/FDXcG6ghWULIFtdGBrWMA+mGkjG6BlraKz/9u0+LfO9e/f+5//8n7/5zW+MldvQrL7p+xcvXrx+/frbb7/1J3/yo+9+971XXrly6tQJrBf7n+E4QmUj9VESBOcXSqhsP+xfA7vieJt0rU0jsQNrIbDt8//0c2WAGaOmywvt+GGMo0tU60SpdJIAPCsUnIDQpZu2sNcNOwBhmj5tyWQ0jL88hwzeNJdUyUrk5K0ZEvzwwLkueIV2bHGVzLT8NSQZ0A0DN7So2ZHZ9BQAbshYSavTar4uQCekri1kMI8Nhy82Kc+KS/46rutZui1ZO6IYI7S6l5BVVtj0oTui/YCxd0NRnEhQVuBMZVx33cWVZnl/Tnv1pTqGgEwRq5UwcrmBCluFlZo7wcI6pMm2D27XE7JLFEC3oG61aeEuSrZiyUSwYpH/YN44agevvvqqiYGPP/746dOn8GijryZFT6+F6FLL4PNq5WojkAGI8sZxJPtw4tjxbrePcP04FuP+X3zxxaeffooewbzMlHn//fd/9KM/efvtt994441z5/rLmCJyuhhSZcRko2sWOUH6zpFRIBw73nTiET6A8FPx7MTCW3NPuE2bPdagrW0Hpx9vTWCclYtn37sakFWCbNOxLBetzGaRMXfRrBOP8FgLHBd8cVS0cVOFsjxljmQuxGc3PN6BUqLIF1peJjaqjZAzdkVUEpkLP+gaybT+TuJ9tTsve3hZvwpeWSbGWx0Ow/O6lCCdMoC8Unm6NkU6pNHGWCB9d4KPZ+2UNaurY2zJ6Cyw/enKIcljAlCur3XFQG/pBh8PBO/rQANfEIYZKcPtRcU8mz+CrsZjqAWJjiElDA12sgmXzgFxbvreG/9yvsf2gQVjCLN2FrXFXI+OyKB+uI+pRc8uzGNWnJ0Xz/vMyI2DbxF+4Rs3buzs7Bhjpf3B0EDKD/ZF6p+mIR074SG0bpIgMmnnU8S3sXFT/7/88ksD9c6dO48fPw4plMVHTcfU/3feeef73/+9Gzdev3Buc2bMrlf0oV/3fv8Yqdfjsg/Fb5mFZqEdU4BlpK/TrRjIRk1Q8ZVpkVaXAchXYvNjb1gzcVwDz8zQFqzzUz5UrLZy8xr5XUi5HPiBzLG6tDpJecIhQ0Tp/DrhI8pN9ENZSPzTPGKidMOcByFl9CL2MnbpU54cBV4VKdaET4/4UX+FS+s6EwNOJoJ2YSMJUJ14OzOzg9NBvaSLkd84oqg9NsMjk4pzmgLQDmeS4psToZSQzaAWpe0Jes5WDc2pLqV6bSXE1g1pQ00xXYMKW1YUDEUpkZAtZz5sJDhqcAw97E9bMOYLiLUVlUvZyAlTGGEcxDsYlpIOq9H/4FNyrr0QMRg3q73zfe5Te6M/S5q7ON1Qj+u3teN40XcXeYufxYSI3Xz3xQ6zoPC+TFxaZFw1O/2fkawuzmk/SSY+q78SDxlVtenUGFQ5ntpvnTer5cqVK6bsmyQwI+Du3bu3b9/+6quv7t27Z5D/8pe//Oyzz/7qr/7qvXe/8/pr175t5a23rly9Gg959dPZISlpzAXtkT+kn9mBRexH9ngm+JcW9R1X21laYi++v9Fub9EgNZc2XdLZE6RvO5/7aly6wa0EGD5l/tSk1NlKeNwVGBuaSjX46FQpHuMOfEVBzcCWseea44qFAyE8MLIZQZC1THagpM59VKVzHB8r4WyGexsqITK2Tn4SJPUkkUmnvwr7eUql7lLE85kzZ06dOuVjxg6u092hwsrSpcxIzEpQnYIS/8rHMqS55CAt546snEsbO0Z0YHixYrvhTqqKAfaY6TcTUoGDDUnxIqjsrid4U6F7zqnv+oWR3uN6196fA+5m1obFrS2DnbGx9VyyMH2YQazTzEH6oXeIs9gMI6bxkPvGOkkcsBsy3+pkB7neAFusyI9ovNWemKJtv+JkLHwyVW/GWotz3eJFkcn6auJpphMnTly6dOndd981CD///HOzCUwY3Lp1ywSAyYOf/vSn/+P/+ZsTx1oTGK++9ppZOVbz937/97/95puLY7FAvrHY/ladzmhz3s1bOerlhqxEARsTA0Q7+Q5TR6yOq27eb1GYxhZPrTuy4rLT+GSgNatMrQKckaJ+yAhmYozT7x5hWUXclqW6EomcUJgC+hmFpyMBgPKUsqMgwp7cP1uG5IkQmWSOPlkhfmiZOfHFZcOB6qYhc90whjtDWpuux0A4ADIb6ugYWEjH71IMZ+TB9RKG8bjqjlPMZKJlhLArpZGI/NJULanaJV7KmlGbxjEjmW5Cv9C3ozDZaGPCoCEnHQMuW3VEbiYACIem9KOmwFnJesy4PAemnJG/tm0lqbKCp395dzGjWYw+jKsiBwAuxoP2DcPFFV7O6jwdrPha4Xyzu94d5BcRLF06A2nFbALc4otikuCTTz759JOPP/34Nx9//PGHH35or1++fPmtt94yifA9kwRvvfXG669fu3at4S3wae8Xp6Xa4bnfEtrqKDjFXiT6AXDFRuLidNgOgQcg4zLsYppdTlfIRMjE4kRR3c1Ncup1mXgmq9Z6V0tJ+W6ok2k1JblmGFJBR7zGYrkaAXg5GOyHrgZOljIvLvwuhWPt8ynhFVl3IAlT15AwSp9XMcm/utWRrbIyspxt8nX+qgOhQ5IOn3IIxLl6z8ZgziauLEvXVMZpndD2oln85wbtz8Recz5B2bO8lGRl6ZJwBXkRPoVJ/QPaoJoC5QxpU/igvqMMfXO5OsctkwEIhMemq0uM3pTrra2t7e3tR48ePX78+Ny5czht68YZ3+FLteVsqWSGOS1ovItjbmfPnjX4jcv/wR/8gQ3hzu1bt7763GyCX/3qV/3FLyYZ7tyxwV/9q786d/78hfPnf+973/uTH/3ove9+99LW1pkTJ8xOBGVTBpSu9qVIoIHfpFO18Nusjr3ovev/WucIXnr27MWZM2ewV+TF8WIIiZepDRSOsVWkVKcrJPvgh0ZDDbyKfbni0KZLKX6y1bRKybhDxoyUK2mP5P5+uN/Lozwa31UurnLNsnIjO0wTAy8X9djYcXKFsiobhb7LD01KnQT7hjs6fnidn/ZY9q7cyYl+Te7fSTwFASD/VEZa7gRUcTKGrulCYKo4rx772o8L6qF0CxneX+UrxkIpXkpwiTWto+PcNzjkUjdtpKpyOtnYYZvq89G/VQgnZEDG72AWnD59GjeeI51APKo6UAQy4XTIwnayVdTEo7B0eS08V123m9i0H+adxhMcX7JFYlr/+fPnTN23Jz958ODu3btffPHFP/zDP5g8wK1qn3j/wQcf/F//9b9ubm6++eab3/+DP/jhH/3wxo0bZhz44s7ODNSJsbAgp9tPf/pTE0KZBjRd9vrDAcc2NtoXL+Y7Oztnz5765JPP1bOcqVRV7q+cbmnXYUSDWfoWlZgJH2n1+VgXJZWuWyaALwWkUjKprklxEHxRWeRYX2Ho11UBoEOb3j+j+FFHkK41H7emTdEhYy09paUIb9IefiuZC0LyQekTlQTV8WplZYmZLFRsK/y6p1jOVFatLCpvMstmDKpsrqvNzuAvi1O+H60fvJu7fR8We2UmgKyEET9aBk0QT183jCJwQvpKf+xayYJMWVG/7poBqSHJWkjhE9hvNPX/2bNnDx8+7GrXOrIclRiYaJzGOJ7EuN59mcozI5hE+Ew04VSfYGljduz4sUtXLr/z7nfe/+P379y5E0NLP/nbv/3br7768tnznY8//eSXf/fL//unf336/zz92muvff/73/+jP/qj3//93zcpQu1PRzo9atK3vWvAmAz4y7/8y7VkwO7L7tSp07ZgX7zoz4ebJNvd7VNfUFEdkM3CDNinClcTAyxKh27IL5RbcfVOg1qutKMta8kklHKpc8i+sAOUSbFkDn0n60sZStldEG94yQEzMPSIdZOCxRsJw9Op1IKj3Qqwm/T1ebkzkmlQw/DSmJC0+LaWRiLj7z7pXtqF/s34FelWMaAlg3xiLGMyoJxrIpDihNPaXyGQ7QcIKAb44ih8281CM4CSMqAKnBtxqipkOhJgCkpBVrNEQSjceW5Ihfxb5TVjWGZQELsgAEZk58+fhy6st2dkkzeGigMUXyuuVNmapr9OXXSuRs5wIXq6TbcC+KjO95/j3Nl4L5lxcOGCvW5a/z/9X/6pCYPPPvvsv//3//7hhx9iF8HKz372s3//7//9xYsXf/jDH/74xz/+0z/90+vXr1f5abUw8Y6tVZMib7zxhn0wy2MNXIQ2btK/BEPZ3t6exxvWGICfQTKxZjJ+N82pMwJ2X7OMnwDD1XjfWoVDqLazVAwQyRNI0zpsVitzlxVfuYT9MC4oxICLif227HMjKUjZbzlArc+g8/+3vW/rtey4yq2aa3e7L9vd7falw1EESkQECjkHnCPZSEgYECBeAIkH3vkR/A5eeMobUh55gidAx0Q60fFBh8ALgtgJECLHTjuJ7b5f1yxqzm/Vt7456rLmXHvt3R1OhlvLa89Vs2rUqKpxq1GjkN2vkzQHrqQW1PiYWZVqo+tP63Q1OisxBdJS3h5o1/nWGHoKAH6pFdMv+imjJjIApYc7vC5dfvjw8Ub1G4dQfRHYjtcaG6RnYyhGddVNh1mHwdeDEdVXmDPHnL83KGjK04UHJ2NIhxUwLy9dunTv3j2e1zV8wUvAqIGcTwHW6ZJeMyGKBvJKzsEZeWlopTxr6ygfD1X2YdjJYBJNn6LacdNyZO6f+9znfumXfgk3dL799ttRBnzve9/DbZ0ffvjh1772tVjy85///K//+q+/+eabuDvMpzA+hmnzflpQEoFAINpbb7311a9+9fvf/3786Y//+I9xhSSJWblHLK5wu0q7lFEc+QOQ82543XfrYI9Q6mxxU5bnSicbgK2ZHrQLV9PEVgQujZUcPWtMv5lQY0AzAbqazkAkEPTpOGRIMSoYKXr8kCykz2L88R1kz0kXUqiP4d28To6H1IL4gnLugSf0ziNqSDch9AxBHPpoqUflIBrruHsVJ/yVM7B+WtJ0+cKDxOuUQRxchqrLWekAdVDZvRfJVzuQaHAQ/juAur6LOBvwySHMYNlOIpsZhBpSzJVeFk0WeuHchRfOvWDtANTvjGY93Qww3Z4JKi1y8bDH/N75Ym1HoTg5yMGxG9xLbixltbm31zDx+fgbQago6eQAQBTh+1aPyIzxBngMZPaQOIz3sg3XhV+5ciUS4Qtf+ELk/pH1v/fee//yL//yH//xH/F7bPqjjz76xje+EafUZz/72V/5lV/5jd/4jS9+8Yu4fgQU42kprBNwduRhjmLmD//wD//kT/7k7t27Ubr85m/+JsLMoZ1VqHcEtHXa9OkeBaqWMNGOLlQN0xpNGs/D1Aw1rK2I7d6TeRF6J4TiGiy2y3mYF8txy1m5KZmzNsZ0Mjs3Qvsj/+1SjgruRbEJQ2GEBkXuH1J2brabixb+xEHknrDiv05XC5iVaDplelSEkBmU5qdimfwzr9b8FJL6tU43uZolU6xtbHR4lnoXsHrhXpJc2+NOupM5QcFehIYKr26ctl+40XPza62S2qTspocMQlKuKW+ZJJJuQZfEbJeSlZo5QU5a604bdAYwT4ayewSnQjNiuuNGbQVquHLGj6g2jCK+2xwtPh+NoIGTXnzhQuTUUcP6+Z//+d/+7d/+4IMP/u3f/u3v/u7vkLs/iod//ud//ta3vvVnf/ZnEeHf+73fi8Lg9ddff+2115g9rU+5lFcp5DQu1D/4gz/4yle+8v7773/961//nd/5nRs3buBss6/cip7LAIwL1FjqhpsjReeO/KpwgqHNvCyhKnPGlUL6GpKg3crZgDEQ8YUrUaNTGoxszlprFwjiXNVPPSkSkoIPnLHKkOu0L4W1UB9CmD/yYmFpN5KR6Drt0wVwOGWmUU/9GBISp2teg9nZVmhTpoiDMrRcrrQHBd6zLp1kBN8H61/L9c5UIp0wcE7RscyGAeLh9ry79spP/W5+ehIyByNUdemq5eJmsG+jfCl6O2ldS1uk3MSJDFjLhV8oA00WwJA4Ro8pTXcik0M/Pa+R904lDXwmDM3emDh+VtObbg41lq0iP6Zf6CVILn7/+OOP4xqINkEsExdJ/BKFwW/91m/94Ac/+Kd/+qd/+Id/+M53voPDmRG3v/iLv/irv/qr+D3aBL/7u7/75S9/GdlJkTwHniKI0uvXr//RH/3Rn/7pn0Yx8M4770RTIIoTKHHFe8R8yldoBn0lyS9N4Eqxj0WaFKlXFK5hukVEfGrs3jyczyAOC8WO99OLwJz0rgjKB/iwaGSHzGHF+ZwzODf6nN14NOf+/fvwGR4fH9NtAh7NS5g7OahPfPzo1ocs4SFtZMoq9qWfntrFFUCILOpTGlqXvD1FGeCmO7oq2xpg+KEXfT9XUAx3KlZO7tSlm5MRAxIkaa6b3hhKqekllrLvszNiio1hcCoA26xHGZnhs2S1RKhWQ/G5kS7twrWajVlkPmkQBLETnZwIV7QNC1gqDBRzP3U75DoaH265T+fdrq5vZ54rk8nDJxutn9jrNHtiw0gtB0UMjhcsts9//vNRGETF/5NPPvnXf/3Xv//7v48iAScS4uc//uM/RvsgvvjTP/3Tb7311htvvPGzP/uzL7/8MqpFCEe0Kv78z/88vvX222/HAnHZI/QAdzda9IZ45Q1VubB1EDvJIVyj/yKObAaFn/002DEkc6RR1ZzmThWKHc/DSEI9FJtvmbXfZyH8/LUoG/K15sZkJ49xj8dqFfUMnM4hbcM0ssgsfK5KMm6klB8unU155dodgbK/GpM7Kc47p4dCo6TWZjquT/JOmcKNvpBEXKf8VeNEiowujIeAxxYzGQAt30viX1cKjQiVTSqOXy4J+gTs8FIZkBdosN02eoYoRf2Ff3YJ1pKmv936TsinBdeP6uMAnl3oU4zBCnny+lnsbPjid2wqcrz6FKkFMzw2FOUBFicvTfTjSePXXnvtS1/60ifjgYN33333G9/4RvwSC3z66afvvffed7/73a9+9aux2Ji49I1oInzmM5+JHP9nfuZnfu3Xfu3DDz/893//9/jWL//yL3dj9tbKoNtl49Lc494aIhSKZh8Ja2qYQzRDrprK32gxX/MnmTB7QLHjZByKZw294vOZi24y/eQLP8F/4+hHLeHGjRvxC7Z2+zEXupPDFkUR5ZMHFfsBSKveHmL1/kPziA9xAYluLzXc1MpAXEbAOUCS6ltstyYzcvApLBXcn2ELqk0qs9WGNsu8MKnDNiSL3p6B7wjeRU3cgJEBgC6ddC1694qUmrNgGsUaMsBlVK6ZOOqad9lqmbM2Gj01P1EUs9GQLouIOji3AeDaS665BUxtJ/iUjjSMYbKR9cfVFbkzrqBB0AVwgIUenyDjSlzDv/iLv/j7v//73//+9yNn/+Y3v4mLa+J6jrz+b/7mb/7yL/8ylnzzzTdff/31KAyiJYEj/n/9138dDYUoG0It5bjrERfkpsSn4s9FOCzvUL77OufIO8nFVyiVmVjGSy7xGhmLdZ491Dqea/Ezl5t5pdai+TXna/zExEaYJrd/+YUOWPppDfPBn3EuITTo1q1bbjQI3AxxG9JdTHGGI5C6SxnpMdzFt5SrcvqtUjLzBqEMw6nJxVp5A5yHtAA0ODVk28vdNPaUGoAGLKFi+ILIFsPmc3hnsr8E0reP+Sm65k9GfYVp8tGaQcrO7JRA+tNS2eCyla9MmWq4c1Z65oJk0pzbnMneJOfY/D8MWbuHfKbDMQ2wlvg0/Tn85PowHAMbazgabv4ctR48icXGWmsXOwxXRW/GMXHFIVl2CvUbhQeI6lMB/NCh8RCePO3v338YjfX4d2T1WBv37j2I4zYE0g0hZYPJ2K/jQlqPMylqUudffSXaBjfeeOPNj3/08fvfex/CIEqCaCtE4+Dt//W3f/u3X4v1/OqvvvXBBx9eu3btm99891vf+va1ay+NrxdWXRhusNtQb0PnMPZpuP16BU4Wxp3tJ+unR+68h88rDL0faTW+m0IcHHob0vcSE++SFMH/xkUw2ZtxoicWh55TNEyd10aB0PLFQTyI5MjXS0gnCp3kHVN91mhpytZZ0iiYhqOZV7hFSc3GpVOZ2OLCPd587tMOrW68qe2iUUPg14gPxsXO+X1TqkPQM07REmUALAkG/vGMQo2kc543TAQll2LYy5G6fArlg4jgC1KmgZ7yNH0+tjgpudkPGW8ZftqHQbLFzzFwaOXl7lYdLY56cfj1e5/uY4JGGSSU0Ml2jUtywvRBp2DeGTcd71oZFX2Knu5SqDRCGcSf+TE+hwZXTugidG7Izz/WGVIuvlGCDnplpHh3bmBFHTL0dQN9VuBqQ7uDu/6ci//6yNQGN/25bnXuPHOOD3esFBsdO+bdRgKNT+KoPu678U6WbtSswReHQVTduR//OX/u6AIqGr1N8ZUhz+zRKtUO4gwYuRfODyEZT58gCmizjXbjxn/7qZ/67P/88huR9UdTYEha993vxi9RWfvOd77z9f/9f2L9oe/iyv+/7/y///HfX49ruGgHrMHLN4O3+RyJ+fTo3FFAPqIXzvXdeJR9OOXYDYQMG7G2StmfhlxDm+MXg29z3a9jr1eudOkpicF5FOfAQLOOcRduGiOU7w+pp4WahDlNyilk+KlhsvpTjfvULJJiJS6F0oZxr3WdspGjMJehapS6hcBlTl6s4k1XaBBvNU5f0lkPPkBdW03zfnO5+Yo1YM0ikJTheagTJvJqzGUd0l1pNdbhku7fpZzhGJEoOeLrkSnB8wnrlo4QPwWtyhBEOZ4pnI9jTUSZiVHbc4q9iGjzFaqn+YllVoUeMYBiaHS9kQG4ShblregDQqsxOJSqELtneuUzD48RDD4LKGpw0prwNILRCB59Xqvc1Gxq0HUb5IgAphrPjhWrhRPTgO8LuoCX2+252FQiHh68U9GlU21xTcKqGpXAX3T9+vUbN2586UtfunPnzo9+9KMoA955553I+qMkwNXwH3zwwXvvvff666/vgQn4CHVALiHFyqfzUH26uMMl/XcPCrBycmpWohEXnOQc99wzawqcGfgUFRMHCEy5gUZIiRy4D7SSzJpFhuBE5+tTehXwXB7O8kk89zOCxSkbuCRpWFBgaDZT41XXXuf1+yTF9eBYqCfGd1O2FjJTbxf5Z0GYgkuKP+tfy2XCe1SOzx054zi0457wJDDUTY+9KbQX1Wqa3tJL9MvM1UhJY6hPZJQoRQzNr2ausMueednS7GRgPnSQoogqO8fWvQ9Wawgpvgjh85QBDRdzYfo6VxrEMgxOpi35N/O+JkGXQrEG6CbMyhI59aVLl+L3X/iFX4A18O677968eTPy7vj9c5/7HOJQMyhPcWxZ++RXRDjgsDCG+yb7XEibIzN0NRTRLrTXjdeYTXvKSUg1yMnIOmGF+G54XM6nzgzCGImLsEgeGK4VptM5pMBo8vFc4urRKhKcd/jongrdUDz/6KbEV9ESpteEBdnWdulOGzhz4F8qeudRIbcW9KdVuhWHwes+BR0UIZ/wRYawH492UxlAhNHl4m5rKKngtZr5BXvCXGKbwVJuCJ19aDId1jfV6ezXZVDjKTTTyIMAIZPPDfatGOp3lwmAvNq8QlMDe01w6WS5VlVkEyFd72XAD/dUbqey9oKtsC/5Zt3BAG6QhKqbrrGFNc0yJniYzqU1TG8D9oe/+MUvRoPghz/8YTTqa7mnuF2RA5XTCFHARBGycht3jQpvFg6iIdIpnFdb3tzrfFgXHN9ILuvljsNOYur4Nsf9hOK29voeg4ikEREQUdPY0lRNC0LXBF+SDUEMM4aNq5sH7/VsaTfeyKRbBaYXGCByvT6lSOG+McuAgyO6NM4olbUGeW2FI4K4slW6Ydi80iaL8j0nTMkwq/2AMiCI9cN11E0zHS2tdqC5LxzSmqRqov9ojYsGphxTl5DPfD7Fts1OWicJzuZjXxQ2NboXqVMUGOyyigFMLypKuq9VVASKHR8liXXm8nvD5DQ455UvsgPGslvvlssGcSmYCZAXwPhyzwrlwQ6iBhpSTMj169ejKVA8HDBCYQRhufNEDBLSRV52++NPH6X0A+qRB68J09N/rnKKsAxDJvXtgqEuhtwGnMacNkbZzNfFaUn6GcDZHocmDkRknY1TDj4FRIQsrUIQG4huHzWw1KWeT/5ejgpxTW1403SJket52Q3mn2zr4gh0CRYlSm6j+DG0lDdZQR7kI2jqMU90WRVZ01IIAlR0KAO0zMwKi/wqHTKdDM2ReS1JThdNAZX8DT5YbI9vdZI6ypfUpeJ3fRKmLiBfcfO1Mckb8lOgGMD86KYXVdegOCTrvjVQORvamym3IdaKbWcjA5aKYTd7PyBMM6mFpIBHksa1+ujRI+yF4K6ealsVO8An7S+MDopXXnnl6tWrj6+/8iRlGCWbiAUQLqL7AZyBec1FwTDsMa+2TvA+ndKgkxpZByhm9Mwz/UJcMqp8tGlY7HgBveWMZjXmF4ujgMjI9jTo0l6iTwdHiIxPATagORbLSm5iUZlBQxCEQlQPjAYWMz0NSQXmqiQf6JITH9UiY8Qnn3zCWWfIxeEzvUP38RaTUeOyyTYNzULQynN9dD7o9AgpgDVk25C5DMglX63yrRTf7AZvf5/4ggjDDX7dka4rtX8NEq4ic3xSKIwsUbGmX9rMxWe7Akp0U1WbFua5kQS0aolPQx5UFlLw2cwmaFWNISzO3WV2QBp6tSU7Cc89CdQYE7pDsuAJrmvGVQ24DNaPe4YVrbxAkIh/ZOuUzX7csR9c21euuXSiYjPFk9cxlwE1+Vfe8PdD1BE3tOhxwp1CuF4icp+7d+8iWJsrRadNTp8KOU8XQvLR9ykZAxw4tcLG88DjKd10zwMkRd4F/kTBoGIANXSj8x22IDM00CWlMyokE6SbbqhQ2KAV3iez3tyAYkHZNCcn5h5kgJfzhriz3kxs1RtY1aGUNtNlpZhOFSU7Cy9qKJO1k1+PvFyJQDVntToK3Ur3gbXzVHDIlI2vcFO13EFKy8usTJqTnYQt03SIo4KwnCCu3iD2hGkX8sbgTOmlq7RDauUReDiWViENf+1vjbj5w26qypp3zWSt1WzmR3rqljmD0tJVKRtSljpdHo0ajGLVRjsXtCyJEWdGMGzwltorPDPul7A1ODZbL8axC3PBaGo1V2QRjXU0oqa3VFK84cJRBCZFMeDSJT9UUbn3gPhI5WWN7Z98OMgUiniW0Z6msOayBcTVRDFwfHxMG5EzHJhH6uESPe559HJ7HSewWUeKai85VyjpGdbJxQ5aUbQz+SWGkiFMYBG8Eb4fUz64ccM5jkIs9uDBg062jjnbySLWcpwYr/DwYxjTRwO3gtYlT3Ll1acEqOsENQVL10U+Aej0p2+Nb/W7DtiqbHMZ31Dn22BFrY7GLYGJ0rORe3SCb1CMBHW2RpdYuZuKxH56q44hX5829yk2+BPdL0yL1kuQPtcS+0D7kYY5ZSaqRSYyEzAbxL/mZD04OUoH/RQaSm2cFgn/RuGZ9czhzjMrMS2SPnNkgPLQvOb5aPSSBIaR4OWaK76glWSTJ879cHlAwfWsB0e1m/P7MgiA0lEMXCmBY66oWWPGguTKJbtUP4nhlTkmYeraLgpgt2tczBxep0tUwHyxrR0XSxQDXYp50y4gDwFp6MUnQ57CbVWNXWF5VGgUNS/uBC1DtrOeJr9UUeHECFB/I+THWk7wmMmg9CSvUxeT2xyQ6o28VNAK+Wk4yRzXsQEzDSjy2SKba8yZGqfy4mojkghXRPVsZbMnHOf05cuXKYuiAHha6ZGylTYjMJvaSk3ahnS8aHbMVUosThMbwO+wJcMUXIpNNCTDfNWJtUoH3/yoa5wTcLUokWcEOVP4sYaum+yy7lGDWc/mIkld1foKPte7cstMcfVFGRB1RuihMFLjqrl9+zakAo1dNz0coMyisWQ4aQ0Hrznuin0hHwziA8Q8VxKFdHIK5SkGsC5iH5H8FWuHmPeauirtnGGR9rviDlSH0wgfWt5aA16he8AJ43ZJrYQmATmEFKSkwNLFkusWhqREScmb97HND2ei0UC+8ZMKsFYTg9I0nBHznq90RyGdh7p06ZJzm7sk18GtS0kJeCRqzpxWfTNM98d0MsXBUx4NXgwbkMoIpixFAt2IZtn4qZXgxAjyEvVEowR7jMzM4+qMqUbc2jqshjcuAT/VB80KmVVDpVona5UEPPkmQQ09VQIUFkTpVFoZ55P9qTgooX5XXRHWoS9OBiZxilVdvXo1diFyzLt379JsVd0lckk6r5XUbSZlinHVOJlvtRrYHDcw6JYhDsw1du3aNYbz9pVzUhQnNMq7lFlBnfVBnDAuneHCd44+Lbm1pAaCL14tAICRFvREUbABVd4ASA5T3HE0Ylh50U6SumxWe0nlq8NEw6VWTw1mvlWckEXWpB10Il3GZiaOI5/yhm64oUuytx9yTlYvONQ2dFRyjMM0MBGThpam+i6RmB4yAImLMQOinsXLJbg3xSTjpCDR44Qjnug4+T5/ijIP9iza6tPGwCJWWObIh1DZVcRuecHu1NHLap5TeJHU2TmVjRgoFSjLLl3P28LB8a8gIQO1QZwvyAOvq58C3dk+Wc9gOhcvXoTKjAmcs28nlK+pDltnbMbulekUu9booJuuCOAfVxDuYuQ2BnHGiqBBTE83dSZo31j4K0nEQlYe+TIx7yUXhaE2Hxo7oJvGlHtxRpFd4glMMb2OmLZCqKjqOvFUhtUYcf5cq1V8XD34uDZq+pw4LFpxBqVcXLVxiL8fKcU9Aye6lesKp58wtCpD3PRCrrx5M2ZuPGXTp/0fvkhdwCVdBvpUlA1xdXEDB/oFBj7vFXex8CdbdNNYNzzhCUY3nb47V9FOGJnYSe2ACafjyvfOLZkfxaJdCq/WBeAqHVwqA8poyHqmOlkjdU0GaFXbGS9XpSl/1HQIykOLE7W8NrryNWeoAbMX6vAq5aLgfKMocrJD4DLtzIAeS+SqyfU41xwv/gQgm4bDZJUS76DYp59+enx8fOXKFfWCsgsa3YumobbjeG0YvbVhPPOhHFy3QEgon/LbACsevw/JvidKarJ7uVF1lS5t7qd7pLj1KHIDxumSMsYtzJrpViLOhrz5iBu5RQqb4cBP861bHVCF2opraDaGJ5O8ahKFMTB0NSYzk665rb2mTjo3pKkvkEOlhSFHXpiRP3yXm4FujO0FWhhXHtPgGsN1EzwEuB6TXlGdN/EPAMxONof1yV0H3VLus11lVw30nFDZQEW0HsYXZOpsrPzqWwubWIjU4kr6adTWHicVTEPDR0lHMwzUNflmrYHaL+AgkAGRh169evUHP/jBzZs3oR0H2cPEMQhVLxpWZs5WyLwMj3D1CQmmSRMcmGD3AggziCVWC76JO6VdEldsgrxyLUmuaDHwE0e0XDIguNbok+Eq61O4Zyc75BQAOjEANDUMe/Vy/gA3kcUuqBTpm/eKL4Vetnb0kx5sM4J7NDET5quntZLjwKyGWAqBrabTp2RMQ8dCKPKPYrhFzQ5gvCmnFGYS4nBdUtZ0zDg/MJniAMcFhpgtmK59Oj5eBI0j0n71KeUsNSP6fHTmdVm86X4QFnuDWLzgdhyY0b6+oHJhEAcbQ6CArxc+eXNscWxonFzjWt3Xr8XBHejjA85CO6FVwKzj+YjU4mpVjg0NY6JUQWb0YBjZkqBLV227dNTo5ZdfvnXrVi/XZ5JVPXjwQC/7Jncr9otTUQWAGw1WLldVt7tSzh+wdSeqpUvxrP0Ytk//u5JRv7tkovl0ywr1J5f2CxXVaKl36c5tXAxQDM1QVH2WBUgFm1nCil5Ow9WY1fHSpUsYAppixXaDhCqRSuQMhpg1zMP0EFztreKfOeSDZZrWydAWMJN1MfUfbmvbXhOwLbOZzV2KzAGBBluh1NyqlEJZXS47IYzGo0vbvDn2/ALPI198YQR81yF0QjKNZqN8crJRxum1mp5cc0LuZYp20ThI6YhzgZQDzLFU23Qgx/9PmhtY58TDpotnPtpOBdWQl7+cumeL1sw6a8HvsNDH2405UezqYWsVihXnWNhcqODTq5uqn3BwN56lkX95F0py5+j80UZQpJW4oWqlm5hmCImJENWUn/u5n3vttdcQzhBGV3vk/pE5QkdeyYFbalqVuguQbxJw0HWpo7A6372kQmHMkgGw7IhqNLghxqDeUsYw8p3JRKlx+2QZwD0LUx4WvMbLwmNGIykkm4AO4XXKM4oyHP1IQ9bMPRjgBgcUecj169ejHXb37t1oEMSf4hfE+8POgGQizo9GiNZDfHhvhPh6N15sh+ByZcEqVzYTKqFnwsx0cJWnK1dREcKHRhB2ci7aDLraN2bJ5ywU52/YLr4M8tvHCal77Oty7uhDezIODEAyyB4gyEQhodThOClHXsox90PSTcd+Tvn8+48R1NDe2fezwaRBVa7GnSWLEFlPlAT0diLTPaIevKS4qSmPgKIulauELumzagfwi962RkBai1wAIDw0vnv79u2IKu55Bz/SeCFkmjMaNE12RFUYzIktHfQgKfYk+CfEgE/uftNfrYrCI4jTH2sfLL6YEzvIrowyVoI2CoK4ignCJ/qlyIVODrWqckZf++7lpocJpO0zrd/mjt7QJTkKGng8QyCqbqoZ0UjXh/lO735iYFH5vPDMcd1PZpwe5MugATWcT4/US3n9odrNYZ3uTnGJ9eBcqy5AVwoy0dZzBHJl0CUZsJJj/PySm8L5nyzPi7Rgc1N/55YvDpfhzLDuBdL5wy9BdgiM74vSwiWdlwuTe4GraSIKoybTs6Su+ZD2ihHXHsVwlGFODqXmFGYlCDLkqVgq+xBISi7iUOT++Qi60iyas5YV1GPBGhoczAw0yq+ydN9j1VDwJ8jX7ICqDCh2YGbJ/coXayjKgE7ic/PJ5KbL7CBozPmV2M4pX5tGO5s+eXdODjUc2sLvJJXXVleRBczZ6dmPjGG6m+qTkwQhcAalIq939TQSXNVu2t9iJUVOoduq+onDwyhMR5YbdSmE68Ca0b1cbg9Q99c0CUbC8RWX1iN2mEmWbrxOQ1O1aw0qOYoMF5VA1l65cuXOnTs4weeS15pyyIkA6NM1Z7xoCPYQNyb9rmtOagy6rQM1BpcsurjHk6OxUwaYJ1twvhvcsZO5ZPOGbj6XyIBnArkAcNNdaP2puADOBrTp9hQxnzPtShWHpwE1htUonz88+Tb7ouZqz/eQrDMhCJgKdefJTzMhz0Qgj3N1U7aoM8c85PcaQYAPEvCB3WuItjm8qTE/jPEDQ6c3nPKPJX1y+4DDbk6hjjux8PWTX7vpglUDIse8l7xMEf8oAz7++GNk/lG+n/PrfjzmjSuF0UFYOdjPMLQyFoAWMMaKa7KX9gpVAWDMnVp5/TWXAaZmwkDPwR2kkyfJAO1bQwa0udhMODkL1pVgPg1dzErICyxt0UBjvHOe3m7RlN85k/bryKnCUkwWrZZFhfcQikrPpa+rjq9feKg4pMDQrn6UtMbvNKLazHxtC5+167SMrxyF6YGBChw5I91BPjn64ydsAnpsOonsZGwP38LmM8OyOzmEzE8nl0FqxDZx405DztGc6D08bxzLa4SrF9HLwmoHoKdg/X26BofZPlyJexABQp8iX1XA5MRvQ86vQn1rocbcchlQm2PIxsWoB7xyAF+QO3M2VNSGVOarPNOIoIMjPL+eRePaqDbMc00eCmrSqIZbrZJFz+dDTTCcUFlZiliQbdIuBaH1coZWa/aVgxE1nMlrXEUJcDITTM156/oEPhxwYYRi6zGakPxCES5evKjnh0JKOGEMGp+2CnIjAG1F7RtyBQy3k7jw3AJgTrAi/mGaFFP3hJUVEmEn5hr2A9ZyXdc63SVgiGY0SzdlLwZqi3fO8qxJO1NDjUso68OToq2ZqKHV+iOaTlPO4tdLzFVFVNEtFlaBvx8XyAWgy+y+XDa6KU1rTZ+cn+4hb8xgN3DIJ+WhQJeiy6Zdo3DDs9HG8/RE1yI4iOXRldIbcGUZbbGxY1lD0lRSZG05U5iDNt5F3ovIo5mhSwWb6ulBgjuhU3MbFvzdWAxU//XQL8q46ekiZUQhRe5r66wTVdFVBXF7fHwcq4WjH0fPeIaZI4LC8AXFMpcuXfLp/GmEleTCcbsmsNI8L2bGQteIWVkcPiIJ22st2Uzxqwr49vgahZjPB7HnwpBxfWt0hk3OOG7d7Ad+ql8UhWcR11qXdja3FL2Zz5dypdNDu8aAzDDVpuAesHOMFDqJYs5fOT0RZaBtWp1li900hLzBjmuV1Fos/koZYKA4PRo18zlUaZzH1BBJn7wuZrNNtw0o7XQnlgyX2SDW4x0AMBFIB3JSgDrEermEgNDJaQk9jBa/Rxl24cIFXC3Ah8peSTHsSfDiEO4MK+NSgaQ05586iPpTcXBzH6BRC/TPbnpmLVcj5kCO7VBhQP0eI4bn9t6cVIHb4xAn8Z4jRduL5CdQBNWSvBjs7kB+FQ5fQ8EpvuieG6X+xxrmD6KOjvKXRdOgl+uCXRIDUbnG4Sw98xzkEg4Fl67rQYUaPhQkFUQECAwNAdLtgZPP3lgtIkRv376NwxC6JcD14tMpMzimInrDbXTjxkN7Aqs0JdnNr0UJUavZvLKWO0640eKmQzyfGka6UFFbuVW3sueoJ3vC/M3XB2XnaBli5ahr51XXmN/DpbBUfp4eJicEdbDiyR4rvwFFtXG+GJj55wHh7AfrIC0uqqRmoCtTM8un/SfBxIwi70LkiZGNUgno01VfruS1cIl5QbuHox9ZYZCkiGm0IRgQjkldvrhXtxPy/gL5KAOuXr360UcfRRkGYVZM34Yu9+PZt0ePHiElZb63kb+iSq0vHUFQbmZWaA06CZw1UpZlNAnVUkBVFCpRAKBucvv43NoBmz9rlznVW5q8nr7XBGPx8/SgJoeL7e4nb88GdMUqnm2Ta2kT+xVW1eN5lqPPLdQGsfEwt8CUfSyyEcHHI+vEfY2op5PDX7iOuJ+eE3Zj1nfyxy6lpogCIDJilDf7BKpu7qH55dzfpSkXpVeUARH/+/fvQypoWiROy5CuyoGN4lJYVA0ZnwGDqXLcjBbVUNFCFsNSFOe65BcRyjcVa0qaQQaYlrYVzJYBtammddIYcRUZ8BM7YBHoVDsU6YrawM7K55Dr9Eh69oN18hZrNdRkQMMO4Hfl+/00u3JjBMEo6UryYzjm8fHxiy++GE0B5nbEr6t0j2NI8UJk6NRhkes3FotcGJGXNA6YL8jMqz3UlyKjxOfly5evXLkSkTcbnIYje9lO11PNDUIZcEL/XBsLyaWjUqeIcy+n0oJkBGI9RcEwk0raVjdJQzSh5FGOnKLYqLcGyp6KfKQoA051Mf+XsQN0NigBD6t6m5prmJjy7TI/gTlQpGRDZuTfoXerAGhMjC7d7+jSYHVjvutr167dvXs3MnRV24265rMzXGol8M4AZKFgKz7b6txj3hbnXp8ubosCjNecKJs2LLuT5E4oWUvklwuAImcL05ym/N6wxnjMjfbTKt2yQAeOS3I97HXTn6Gw7ydob+yAMoq+bAfU+pMzJm07p1dx+p4ezGlikeFs3jozSUCFBS12KS2UpjA8CTK5SK5tRu3suNFDT0iitjJ7kppdCcO2Ypg/N5raTpRqvL74fI4doE+KYYhFUCYOdoCjW5cuXYLKrxf+BAkJ9SnYMX5GUUHuT3YW0nYxD16FFOtpEFDmQDLqn0rbUHKLowYG+Efkowx4+PChE87jRfF3yfHFCwpdylphZkI+MXyWRsJP75U0MiCvjfWQpFzFXhK9wZHFF7WkgXyIfeYoVnzc9rTJZqoUzogNn8PKnzuPa3PU4MHjjmZQa7jmE7rY+skhP+eSl5lpALV5IqeU9lTjl/V5cTurdraoKADa+ORQHMellRSh2BfDN9vgK2raWu6sdmJBL9pAY3iMur+XmlamfFHvMUxB0XZ1Ui/S/kxIfjueJIyZHpRxc4P3pZdeij8hA7NL+T47OSGM/V6yVAiGWPjixYuRBSMSVPuomOR06NKFM5A6IV3+midxcyOjL8qMbjwt/PLLL3/729++c+eOnvs1CvuDBw+uXLlyfHwcf8V5gn68DAfRsaShk3EEBSDVwpheghlPdYuba1z3GKDd0+emmpzuCevwIUZrnW6EbkyD2tp3U5GJtjoHATbhGNt7OPdb6nu8VXsl78Npg58GjZ2kaX29tupqHTyNjrfrORvy7oTDdnZvMhYLN2Zpu3zt150CYD7CO6ExCWvl9RNZ2HDeCpxd/RIAles889WlhKOLZLDqhT65mPQcQN4185zUi02vxlt9sCOt28LK9dgEGXEuaUyLBiWfnQHMtVsjouZDUYGoVUI03HRyNrRnxAWR9RXOBzSmo050ttroYbHyYv1Lp+z8NdOuOa9n/jn+XAHfYz3PkYjzKzG85jnn9UvXxsya9+CAXHVc4bXKd2Ki72ptpsJT0ni8+Ot1nbdxVkAYz6VLly5cuPDo0aMwXhCPJNJG+9byPPm1Tne+zjdflOyAlVxFWSxclA1+VOrju5/5zGfu3bv38ccf14jMVEXYqKA8MPzUCYcNyR3fp0PR9NvkiOVMfCn4KTSqKu5+u2yYTOXWDnCyDBw3N0r7ATVe0+hJEen8YW28z4CLGYlSYyv5wwaV59dQ/Glpxw8yLqdH6tMeRNP9pdTjhFRONKe5xq/5KNQkQfH5ScCInwY1jMBTTHArixt5Ou+lwSsmMhJHi90hJLqbKulFF6Kr7NYghAmBqlevXj0+Po4yAHdpaeX4AsNF7QDufuej48VN76aThE8O0neDpxEDjfLauhofxpLYcPWwbQIFCnFBjfZqvKZIghrqMx+2zYtFC2YReo1G5xeeA8aG2Pm8AYtkQLHjh53ENfRmPs9hjiarfV80WOrlcLv87zXqqeM1R6yIbbHwCcHvZQeYTsEfDXcQXNKakNm8BU8RTwJ7uRRsEdqKBrlYm9TFd914o8Dly5dxfwMEmJsSGUxfg5ogdTTalX1BMV7J0qfbFMwIEgH9iV+WGqZap29edZ4/z22RbYXO8w4Z9n2ZHaBY7sdrXJ0j5wUOznaLoB1ZKtLVRbjzRaXwzueLGFm+mNsr/2wIe1jY6XLcm5/mtNpjVhtGX2SXjZIHBLP459gBOSZIvxPhzp07TBehTaiTxOihisYc6KbpcVAhBXPeO4MJvsBFg7PB8fuVK1ewrW2KedlwdtnKValAykAAMMOdEpZl4BDrp3cCa6zUog2SXAaYXihwfHP1X8ciVbS1A6gf2LigWkvmJzNv5ivaNSbLwnNY8CIuNpM162SaWbPLdMb2Aih2sNbxk8uAme+eAbR50GnUvEclRc6yRz05/YvfTRO5HNoP/In3A8jUogB48cUXHzx44JL+qwea+Dq2YRFqyXgh/Dkf5256A2BjDdZEGmNDwxjDc/Xq1Rs3bty6dYtiwHSQtRGIiStt/HaSGAPvMpBfnWMqA3SbYSYpDJKExtwoxtc2dNmxtsmfhdjQmUyT02unojETdPruV0ORBbfXs1knS9ehEbk7qWdMs/z5fozAVLizy8WHB+FBi2ARqy0qm1pVOEFwV5hGdrs6QXbWzNWhdZp38y97EH9OH80cU5TMYjFs0ct9yEi/Y657NKzQsM4ck6KKk/M4fGmH5+ZnEcIYjASp45PaHgXYtWvXfvjDH7ppfq0IvJ0Guw7xXUS1avgmcTNnd53ciaYEcWnO0CfWpSsQgBLykpLbsBJDpZyV72Qpip72NKfbYAT0DjRjBeW7JGvnA0y9/LMYS7MotN9QmfXvIQN0gfnMVm28CFgktIvMyPSCJY0A4HzSSvjcmKW15gBF+i/lg0vLnxwWDW43zb5rWJgK8lpHiuPiRuWudjZiPnqsn4Z/CKE4iLWaa+iZt9pyTvlmNz0wDE0Zyin+bExUsNHI+rsx+Q/i4nlGTBEA59XTAIjKb48CaeWzozBmpRTBXBhJqQD0sBwio4/WQDQFeP6D3ODChQtMXBFGuyEWwF0CfZYQiafhQBM0EcVGlBnKr4GYHvfh63gX2youcRjsoPCsg9KH1da6r5SBaeLF2gA+3fRoCIUrZIDSe6699mMBSpqz52g/gaVQ42LtV4oMoqhDnCUog/bLY5POBuag5CUyJ/L9yBmjHbCHN6OBANVhipOT18/TyC5J3yjAcMHko0ePujEHBqYHd4lddoNNsWYVVJ1c8GJUN0oON400U32f3XeZ2k4R5TLdty31i5qBeUhkoh3Q+c2d8lvSVUh6ADjIGnh+Kjk5FAfmOcHt+YEaQYqroqYw/oSqDfC7/H7Ul5GQ+d69e30lrWZD2W/Un/O4+eNVK7mSi+lRDGlEX3zxRXYE78bnuNLATX1E0NZzZGAx6N3F1OgNYrT8SEDjzzEi0E8dTSQFrnLLoaucm2sTSpExkT5jVQvtgOd8aRUN22eCRk1in1A9fM7pvxSK3am5EI3zp1hbUcruh8YeQBeHmy7pg1R+QqghVkRPHTuRY0Zr4O7du8y7cEIgQ+RnLVnbosVC1wdz0kSFPQqAl156CZFCSAcE/V3vDfaS/QImAnk0amYBn5y0JpCJYEiau2LUn9llaTyMrVAUk3xolkM+90gWlh98Yh7OyckGzHNtB5ywhp1c4yyhwQ6eB/TOHhqSsv2W/qnqVcMK/gko7LQDXJLEOCUQxcCtW7dqUf+LSJ0bc4a1zcGzbSnS8479jCgDHj16dP/+fZbB9gYqoX8fx5thKygTpzzopkmEuNlrUDIqP2qL7yKTNmsIaaM476DaDcXO+mwLvQYUDKpX+WlckNvDF/Scr67GlDpLHHaulr0xfM7pvwj27ku+9k4iAM7YDjj7yVmUkTVahXQNrxu3VZE04iBoF1XXg9TsUmwFDgDjruCo12NLIELk73DU4AABNXEYBLjyLIoKHUGtGSV92nOO33H1WG6phOkdAPTeIPOSF7cMj56pYaQWEsHLHpgRADqO+l3LT+jsJ6gCTndPeP7qqs2DPdZzzUZ75qDKgn55TtB7TqBIjfaY5t9nVvL/J7TtADImaLvxe5QBjWD/RbPX8CaqxkV8ihy21hwVdkRhQrWHRwgXGMAyiB2JvJ6Yo19IcpcnllAR1aU8pviVF1UWvUY8P+GnRx9UwKhIYCysWgA1m8ktmclWBmwqmYjeI+RENX32aSfEyChevqy4HgRy22c/zmho7ad2kP606CxYDQ7Cvk9PBhTHaA+xeiB0JtCQ+o1lwC+6MtsNcSbwztiGnNgPvETmLZ1XueKpml2DSkqHYgGX0crJisj90fmL0F4jv8Nd7d2YbT+SMUqFMIbkQx1WlNqLS+N/Qtpoze0DlmEYPkGfhBTh6mQmQJ3nDnBkWa+++mosdvPmzYcPHyLzs0txRIz26dPVkuB7iOV349YItH5cNsB76s22LVHiboQSIT7H4QOcRXDjXTcuxZuyIZfMCFeaFWF6drpoMQS5ecbLsT78OaTFDpPsciMNxRc0GR6pHXNF52U+tCdfTlqDtrKHpNGZpAvp4Ct/aW2GoylVD4hSsTkDi1o8PRFVa64oBmrhgw30zExY9O5SyDmy8sQ5GOZP2l3TX4vCUiHXoNuI8aQrZABv5kKqfd5+ldfWNm1ruDlZEUS1JqKMM8SVSM1Z1Kdc/BFCOrvbSX5QfR0HBVi5agyKf5jG4xMl2iKmL2w3pEPFvCYexopaQtqXIEeml3pKysMdJhJ3Y+2ZHrKE0ZjylnLSnAbszWR31nPGrC0HP2Nr7uRNnGr9pwcquQ9FJU7jUyXLzsprHL9W+CDdX7qOiBh2VqNajZ9wqQCuGmY8T3FxNdh9rVG+2y6mYqYtctiFiDZ2ceHMyFFFo7Fr6vXKpZEiZnKFFRVzbYLc36W96CC3GWtHWDPtiZ3dzPtSKzP+pDiHbc44/WIq0JQUM7FZCmcmRU6b7dbgIG6Zg0BxfZ49WRp9N9y/TaVFNCzy3AOOwlJVQ/ExnVV18lDozcHNGM04KXZ8fAzVFWdlkYQHLhStxCizxZrbLebfa4XnUManLHKQWND0Nc2Dwfbhw4eUdqaJnMt3cku76TtfYUd82vyAKKp5DlVa6E87rau8R+aUeE5GPtzaASpAcJQgr1rbKGJzQNhD2Ow0l4wVecYsOJSCyU4PnomAOQjoynHNwVokunaqSAeEdltmGhQlB386OcJ7zATV+eALunDhAiwAvT1R2ZkuLmUxhOJD/dVVXD3FkqitwaOcbDlEzn79+vX4/c6dO7gzkgkttAY46326UQDv+pJnMgi0CYjverxA68ynusuEynxgX4z02n4RGyD9FGzu6M2bne9CYRYWudihFtXBK2S1psJnZQq4ZmDDmcFB+OmhMCk+Ly6P+XTbyXlNsZOPiLY4R8wXZYBRwN1sbfck0FAtg2wwIkj04Qi8Uzeks7X6ojJoU+ccO2DnK4toEtJF9lGAvfrqq3j37t27rIpf8BNCg3i5GBMNaY+Ikkb652sqtyGMkAsp8ipIXJCpmeg1cmkYMaYPiwTMobwfMBCi225wu+n2gJbf2cB8KCJ9kCaKkryhPsyE/ZimkaOnynmfubzZD5QsBySRUmOnsrkUcvWojbnh9a4yWIfqfoPXN573cnvMxYsXkRcaCdcQTxmmuan1SzE0qEHqMN1EbegHfnZoIuL6ESkUdf9r165FrJABKXfCUGAw4TO2iGvCyRy8MqLCVG7iX2nEQAbw7nhK1mLNO0POKAxyAprW9fPITcXUJuthrKKbJFVua9PFwdhD7aq11Wil3ajLLNZ2PTNVyP3gVCVoEfaj2Pyai1w1r3bO9GgUzpXlWp2LEG6zv8ZMCBLI4ZOft1FhseZcyPmpf6AmErQ7qpw2OqiMaf5wU/0Eqzo+PvYpxKVP4LPYa3bEcEPyphy9IqMw7EV5sXbZdNx0EzIAgZ7wYl25cgVxrvfv33/8+HGfLgXjETPKPLzoUtSmCWM1ud7UwxOS9z+IIaVnwTi+RZydzFUSLUi4kaE2+ZuZCUCedW7Sl7qVT4cDWNX28Nvm73EL5cm694LZ/OWqkI+Zed6ojY12zYzBBopCW8UbO3vyIG43peOcGhY9L0KjuSJ6O+uprcM5mJg5WlvePksO3MDZZdOgVkDXyZxqza9FEWWETZGAygFdSlXWjrXn92LNYUngdRFt5YbMoa81aMy4QaYGYCs8ORS/RCWawfXYE0ZzYcoo2BdwVbYLQinrZMeLATZOBoKfXbrIJRdvOQNliuaINr6EMSgo2jFRnt26devmzZtREkTEkDoCu9+wb4ZQ+jFFqLmCxicfkaEn95nBefE6Yn4w+ZGojsUoJ+KvOHKhlXNxcXOYYkAxCdOLTwybRXYKHGtgDNLAAwflPv7bKjFHHLxJtG9jdsyGItL7VeWnKtLe+Oz97n9JUI5wKOLUGNZ/PTh571Tk7KwNA6Q81GUD16hk6bjkZXBU6sGDBxtWIpnUimKYqjGf+IqTx8y9fDYWJV/jSY6MkSsMeH2SIPYOt8y7pCx6uUJSpZFRffLmwhTwEGKDR9LC9ExAEZSta21hun+ALfqQgZdL0HzKB14aqXRGDLFTW+34QKu3OJZ7Lx4j6osFGlqhysnTZk/z639WkkkXp/ky83XV+1xzcJfWnD+cyenOAMz8Ue6wCOYzZbIwuoxduhV957tz6t9ZGC3iLoGoPuNwAPjOo0ePkI/ToEoGpJQximpDsTNKLl9funiNlGW10PSvXr0av9+5cyfKAHBnsOk8KIgGjSaBIG76pU8XzrjRXiFHXSdgR/Bre7300xwS6o/KJYQiZsSVT/k/Otcx8D+14ie3r8kx5YOJgbxji8AI8JO0O2cOPVv+shNOzkxrZXLlaz8ocpAaJjvZffuVml55KGjPk5MoNEr2PWRwTqL9KinqTDXAlgDcF/B10Idj1GTFxIuzgl4OU7g44kXy5sO9c9LqSPELuPzRCLGGKAaAWxRvDx8+ZDG9Jp68tZMbAnJJQGkdpptGyqnVS9aAYpm8v/BW+aTpM3KX6Y+Iw+COi0IniQZWdQRZBDuAWTKGEm0EZ0BNd9tjrs8c+Pac1tpOldcvrf+ZmAJmYSxlpqpimAq12B4ivFYytymfocBuxOrNBCXXCYljuO2cF+dPOZbsxlvmkSsipKhQdeUbhqhuIt1ByQsbDHfqJYuGvigDLl68CHYXAecegO2DBw+iZcOUefSkszYyWe24ywQhd8trvrKdOLvsjrPa/I/IIx0eTyDnmATZvTN2wMD8Q0q2x5dJqkV455BvQ52wwv2qIkVU9WgsmGfIWeZAEb39+mIE88lFkU53owE0mJeBOZpd4/UGLOpgrfJikPQiCVqTmjVqKBd2zfirBtpaoRaeozPxe2SduJoRnBEnrXSHltBLZjeXfCy9hNsXmyv2Rfls0XbZaTjmMgCYR+6JXQGkctPUPWyrG1P/kxfDA9a4Pl39MyZ2yPSrjbOpQX1QpjD8ciQshZbOHC/gkiGwtQOCxMyoDDiUahqyneFFS7c442sMq1F5Xs+pat/z+/hMjAB3YqfKZFZNn7iT6ewN5ptzz2dOvb0RWMq7DSMrhlrVKjkhtuQpOB0GrRkaNPzm9IroRNIvIUVJMgGlKcyG2hJRe5S3kr9iBIBOGz/mv4uWDdC7fft27JfuCbuU24e7BU6u1lHJ1KBYEN+RIuCas9dPfUdeFPm8JG93YHmTg8glT1H+Lj63B6ZjXbG3yBYbq+zXj4cwog57O+hGtDueONQr+NRXeJqmYZQ9iDYKFX2nL5Nj1W3eSp+bFRDIEfz2/8XKY81RCxkuU0Yt8aP3va8HkpbcdPCi2YfO+VoIVb8eg6/SGAxtufKIx1lV8gx2q4rGVFnFVUzyCkKiw/geXyu3VhmX0aT0IdI16QvDkxBJW0ByU2wKcWatjpifPDbUjyfZ3ZPHgx8zdj/+N8axDT/F5ys/mQZEozyIJax9hXYrP10eoVnJZn5s9CS/OXo/9YanORnWyQPu0xoaYXuvN3GPpCuSeqzayYrF/7qwzvBL0jehHjjGboxeHX8G4/HAN3TFUdeubRF8sr547uKl85du3rp5HOHC8aN7j/ywo3hEolkCD+M+3mPuunP+XOhC/7RXn/Ww2tb2rBY/Q1qwiapjbSt3/oXz7Bc+479VWLH1YWr51bnVuWGGPnm4TnPyaORELjxdRczWTyIGLxx1/tKFPpZ5fC48eRyLDutuPd47/9Tdu3UvcsXYZWznDsGd6zG256nrVyky2Pmn603QZ7QqsKvqwwax2IWB1/Tu8dPHtDDWHLs46KHvQufHyx1j5cNIhTFq6GnvIq99upEi3aqruR83Ew/DNQ5+bH0giN94hyLKQ9NPQ6wkuCdPnzyOCCPyNRLq8ZNHR1tpMGYFCePGyHC6+kiOj/VroL8a5YGbClh+GlhJblW+UhN9DZFYeuhC2EaetTEZHJehQL6i6GooShVMqpxXPYl5jIS0WA0tb6tC8zHJWlxA6kWa46LCPh2STJDi2462bMKcDjkhGrXnxdVVazeU5hIK5/Ow77beADqRayNb0yjLNfdljqCuAK3WxOCz4/OnzdMnT4+Ozl++dPnc0bkonuNnfBKfnz93fmYNIW0STGRAdl7XZVPRdL9LMlu9F2BRmxdWA09c+3Vk0UdHBb/N0yeDLutxiKFfH62iNjLwtti7OCcvvHDhhfMvbOI4R21kYM3jF0p6vEu9NqpKg74SK3NbJz4K96PSMOjSq0kE56SMxHoGXDqWasa/rQ5domr6NlEEoy4VBZUfT+ds3FxRPIVo64QLF4ZM4NhIOELiJNQCyyiS9f79+7TanFgZId3YoDxdB6kGIbMK8zKLOLKyV4PD/EpqS67Wi0UyQHuK6VI7RlSDpYzvlGTAQWquFWYMgi4MnwLP59RZnEtLZUCD+c4vjC+NFUEOuMc0CJn/pNEXZfQsRm+GYUAL9Ax/dPnyxVdeuf7++xf7QbWMY7c2V6ns7EuQuHU3HXdXUenyP9frJ53AxrTantbe/HOjjYgDYgZwUiy+EvkgvuNs3UcPPom6/sOHkbzrxJfX4074UdSbFW11bUWdOc7kUbbFlR5p8jinMzMsaZdhW+TPRxkZPz013cpdzluija1sPpNVGmidJevUvXDufLQIHj16BJRw085/AnMsz/gR7o47AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 1" align="bottom" width="184" height="118" border="0">

Obrázok a


Používanie inhalátora

Obrázok b

1. Zložte kryt náustka jemným stlačením strán krytu (obrázok a).


2. Skontrolujte, či sa na vnútornej a vonkajšej strane inhalátora, vrátane náustka, nenachádzajú voľné čiastočky.


3. Inhalátorom dôkladne potraste, aby ste zaistili odstránenie akýchkoľvek voľných čiastočiek a rovnomerné premiešanie obsahu inhalátora (obrázok b).


4. Držte inhalátor vo zvislej polohe medzi ukazovákom a palcom umiestneným v spodnej časti pod náustkom (obrázok c).

morYqzj8w9tBKcAMuyaSnCisQWhYPF7cefSCXIZX3IJYRtTrZt+J2uInMegGvTNDBSiAZlqT98Ou1qWmuwyUBKBRrzzo54OQhuXUiHJuhPy4JnH7yr1YkxHVJKsYZQP2hO5JJcZeblJFFdYYUAfPUmENxbj10ucRiM8Ipi2tr39qXn69/bFzTu25dtm54TGZWT6194PFRXXqQD3TYPOvtz7ilfsYthcqaBVqR51E4Wj4gGrxG5SL6Tk4oj+UExCzvYniRoGltOvK8NKZ9t/MK+1Xck7n92DkiEUNbW7LTGjKBI9ltDBPTfJtMJJXNIxqT+4zpPvBjkCJX6EMWiJojsliugACvZTWzSRmsB1TnzRWRDkU/PdtBkT6amQLzFmHMbNVCcf5iE/JsetU3Kl9t/XW9qd2ckv6umnaCkORxHWIAXsJmNO9hOQO2iHInSy/K2N8wCeqaegn7i6ehFqSS5IOjNQwGifiWMC06Ug8dAcpP2wrkpLTIE9NUc1tViIUyBX+HHDJg2IcuaMAKLVaqohOmQaK/BmuYNScdWo3O/8NZTEUQM0r8R8vKyzj55JsyoKes8zX52p9Oy4ouE/i4vB+4JdKTLg8Miimo8ULziQSq6LzYJW8ASfLKWdEb7tjj/S0/T51vY+Td6lbuAXAcZw12YSKrb2xCHQCfQgTzQ9jp99+6dPdavXr36f//v/9k++dOf/vTTTz+1HtTKvoX12Fs31Ve3fTDkelabvY3lq52DrS3VND2CIfGLFDZzE2z/Gqre/4yhRsldRNvSoGZSh0Xc0a6GIPReCyhfKHQXztxn3WxShTubS3K/AZZFdA/AbTw/pCaoXTn3xNjCLP60JRISRUqiMQsXylCbd7DQozmS9prBgCxYGFgQfB0Ao1j1JFXJzlieDIgLwuX5Xhgqc79WQv4ROVz7tKUV/L70Gb3NdtfG86220dsrMiOe7zNvBhbvarPTvvvuu3/5l3+xD7/99ttf//pXOdrRpxiNdEZs1DZkdNbW4idxK450BSN+IecAfVVCUo5P55600LNNSjck8lJclT71gqs4LkuUk16JzwtJZ3Y+PV44KMFlKEKN+iZiaBOCPyIwbWIAJTgrSYddlo2JGsmAI2VJL9x4CA4im9xKFRAzqdXutEosDhyT26pKcCnbPVrgo9RY+coe2JfC0NrTviAzKofQUt0mcm0Z8O7DOEgnB2mbRtIGV2k2m1Jq8Jo1GLJH/O3bt8n3+ZMnT54+fdp4zka2usQ0eMGnT5+wK2dXivdeDmgVg6L0RGM8Su0mMJKKZOYlcKEbdAWaqKAzW1HZSxRFQU61KB5KWhkmOLX/hhlJ3kFNlsIt6zzSIqISX4kiNe51lUKQCmbHtIy80TddgvMgeX38tLo4uk2jNRQ35DSoXO++9cyXrJUDveoeuDB9kfSy2e6BvZ0Zbdr2m3rY6+mPJ296jrfTsX2v8rW3te/5G+p8r0usykF9qL2FumTmJe0503bsy5cvf/nll9evX1Mu9eeff7YfGsk3+ev72uzZNfaEN92T2l68eIGAJiai7F+dh5izH0TYZfxughOTtDwjZtQHh29DhzMP1ud8wA76M3CfuktOHpxMJ9MhbisvAnfhbvQzd8EH2Q0psplOutKjI0te8ZEEiXLVKSFNbQ7mIIGmFGeSBKVyTiv4q9Xg1rQe2DFNQ6oPOzEt4KzvPBwvB+cgloXRxhXjraAEuJyJjGydPXh4TIEjuWikkTUt6thGz5z+LQN72+UhXPr51ZoW98o9XNrW2kr7DT5W19/h7bocHf06p7t9KV6/wd9k00h273xfeqW7tv0twjbAGcegxEDHwMVmgUXZHlkDF16n9vnx48f8al6r7nDQNoBBj8GWfbsI7PLxCErQxchnrwQztoaB9c32CfillUQyGm08blZ7cjSZH0/m56liBPu4OR4c/N58eAdwDAiSyvn557PzM7vEowfHJ08eHVWT2dBJzXeU2jx9eGK9RUGpLZnp6MGILCl6D452a1zz4qUcJUVmd7MatdXf0nN/NEhYHdKc/WeCVTstXZOb1LS5bRL/TSeD/PYwp5pjqmDi7Dzir1/220apf3Z2+uhsMLHZsvAWsTPttl4ipo2QaPvJh2pf5KLfTNMTdsCl25fV6mVbVvJMxs+5FgVJLuC0XkrI/jWUaT0BRXblMQ/6NJRCjIYwGaGi93MKeiK9xktoGpLMbXGQsqProFQtYl4cab3OUnKts0iZQG2yXPeRyykgBsTU0jGLOJLoM6UpT0LK/ajG7j357GiOq+QoTkpfjXAt3k1NoQm1v+2joVS0+sk7KQ7AWVKHbXTihYzwsdpbTNuXFu31ek8bHtk9hneI9vUi4Nqd/wWHsXo80vjkQZXF0zxPvASQzgdH8MnuQv3rLiSgmISmwLQ2+HYDQ/IwHmm1k2+StPzEilCUZQdgxtDWQHw+I92oQqw0U8hxWJHkvqh0q7iS64q9B9k3wRUgQkazEmiiEa6evLZFt/VVWhRhvaxr8dZgrLzAr96YUSedmk6OobmNmxFTXhSPS9W4aZyIesI7MaOlxyjth0fbu91ywu3sq72w8i7A3y7QfOWlO+D5oxfJSIrUE8+LUZSHXd2HOhM83B8+fJCIUTzMqvHCzdPQos5Yu0hXEV/QYJoQoVJCgIUGmUMQSeQR2Ili+Q2pqCNQJs+sRMGiaCbHYVJ99l6qCDCdLhc1kiUrL6ucL23xXkRnqPgVxHP1sdealOXiHzl4XTKeruTe1VJaQGxtWlXpuY6OJyaiAWcUqrX7O6RY2fIwrSJR/WPTLy7pZDTJLT9JK4/yLbcvdd3rt5tA8H1v4tqTdUP1QCfnAop3R/5ir+LfiO7W4Cb6RraeARLG8fjx41FkbMSska4nSh95udR1CqLN6qzLcuSapg8f6TxHbbRhpVBvOlUqZFtO2iu5LMuOxhSUnZImwSqmBBhJZCkoj2htKIjEmWkFjFbvTu9OpBzRiuVlm4NO1qoOv5qmzu9p6+n92+qtKiGUawmwmJEcOwZHqrXP0+ozdPFvunFmNEKifeHs+iO5ZWZ0NbzedHD0Flnbw74TvNrE432MUkB2rtF4/BfbWDkGtQ0MaAxuqF9kfxqfn3uRjMbjQuyEXFnJJAS4Cx1kNY8YVEKku5CreKZETms8SCLKaBHOIo4U9x5APSQxRzFxncejkYGg84j/zv3IWQr5NOqDqFkbwspyIEdxndWEy9FbKgVr16j1IcovBYQVM9JpWkOJk4v1qd9ERRInoIbPgc9ilPj8+TSH2D0g6U7rjDaO4YbbN8CM0peehW69/i1rFJmD7YyYieLq3lRZAI/4YIR69Mie13fv3r1//x5USoGVTLwUojanNk+kRRGJNJ7GPa3jVomnSZAsrgDSh8bDSrTrlAoO7ABxGs+FEuUdMcEmZBSABymKJTKj5IUD4kQkwaV1YCQt8giMtjwSzKL3PEc0SWdqKWzepeM2mBCIJzjGKUF45PLafDYf1GrcXDsZ8ygptdc8RiMcCdO+QUP76qqVDckDDtUOxbBuou2F482yFf/SRRuhw/Xb6tNS1nnBrP5Ejnm9Z/+Kmmw2OQTk4cOHKLN5jp8/fz5U2qg5KyTdwESUNKMEf+scNB2rS5FdvxN1IlG4K+4WIN1HE8K1hDhRZduHsI8m1HHkZOmGoEIMXsVFFN/L4shRW7RO41wLRrqivBNKKK8WFyHKsKv7Li+3sq7xAxZB+UN4bRCr3IWoWla89chb1oey5pPlm7IkjjbrvFQGN4Nrg8Panre0Tc/xaus3uwit/qQshwXG4d0QAu7e7doBpwOJkHqw1GEJ6oDdO1k72jhCfdYdj09wrn5xudL14vk9RO9xpDZCZP8aM7KXJ5uWTF1Pnz797rvvKOAzUmBLYopgtDrx1QVJrlhhYNotcb7aujJjMYXWS4DoodIJ2lYpSEDJNyobWPkGSJUd1fBcF3mnD4aq1U2kWyAUExjNvdzT6NaUEL0x+iq7dq8s14ldBalUGcqITwHKaKmjAypzsAOtRxqi8v/w4cMFGH21osl9+8ItPqZb2JZe45Exxf1Wgq7H3pNk/Mm1fuGbN29MRiOwi4yCBkZGi6AP9B+ZS+Qveuc3HqKRfI8l30IlCGJr33ycEx0OReWaoMBuPfadH0a9ciQyXJTCuQIjZe+mKRpWnWg66lm6/LQsReL/yYBbr7I70uILNIXaaQVoUtDcaxF0rYg+hnMpKP71OpdaTfdokFLnHX3ocvQz1hnl5bbukTqAAvvm2l7v9iucf822F9m5O23LsPXV6oe1/USioR6akG2eXW3vSVJnQJG6UMmDxPVKJi29de+u1SMwSss7SpuTYUSMkDo57pM4I23CCFvZ9V9CpS1gpKVoa5oBSVKxjoCcBlVcdxXl6VMKcqFMH1Li98EZgl+N5NY+lAyJ3Y7u5ggNcsi0LeG0NPPSpxSQpXELQArC70Kb1s/64H2q9VnK9HjLO3PHtgkW17YtUszunex18vXbXte60YFt6vzSi8Ynde0tGEGVYCgaaPTGxvaEVRgMKp7DCHM+tEjOjW1I9l5CqGcXsoU1oZpY3F0aWOsB6IxBQoSYSB9i0yIM6QPHV8Eo+iXGvaqysWJD+mp0UJcbYQQK7xKSE/Tu49Mt540b3RSxyBI0FbH/sqIvG52TA1tcMKOFOujC0CbRr3Hv9sWUugmFcmPnF8xo6CpfXGyEhctP1T0zunpbe7lviRmVzQaH1RM08fjQS5+irGOEgNsHDEzGiUgd3YQM/LH/uHmSW+iKy0fSTOkJj1/pt9pyvTttK0lQnHI8EjvhhMaTLunlL/RpPJmk1ENCrslyi2A0UhW1oQRQHPw8lHjSUOUcEBdk9Q4K13Ra7Dl2OMb0fDHlCKlAvJwkBv3RICn3EQ35dzK6wNrH6Mu2TbC4th2EGaXbXYp9Eer6Y9uySrsfH72l9flSZlSC5qhdKdqR6gOtNGCdp5QFjBDQjByxgSlB0Sw7VY8uqp5zYE852L+Kqz9GsEKTPV5STwpRLMWVsrrQKhhNQihZG6oDdJ78UJodekZbBPK2ntSx9wJkTTD2RTRpQwx2cdctmEsTwjviLNKy61ByOU68Mi2/J9T5KkIJjNIyHuE7xrtES21vj5IueKs47O9aZ3T74Ps1MqPtOB6/ykHbsvbM0bu6uNlbj7VYSXS8xkDG5lSpnxT8jLQ3RoPRn4KMuAkFgv2KK00Eps5zPwvakgd5jYatnkdgpIvKkA9X6jwnWcQL5fCWTzk/J3AkB0V4H7IFpWW4j9ocuYD3nmc2uavU6oOnnoUUEYnKOiYbkUrgGIeaXQ9YXMK12fbLqFpWmZGOju7c8njTnUajzW33Pb9pO63tYTNqj4/HN8kuY4gnr31uLh3w6m839bN7D1suumV2ekDjAz3aS3qXYtS3rygcpgACg6EhtttzsJFb1napkSNcEFXUNCp9o+a4eIK0HJQ4cZBiMVw0NvGaVdYw8gBol2PH5AwZrwuM6qAYoqx1iEvqR3nL4k/iRUtwbsqhmEoJKuq8nD4Nv+e8Imy2HqaLeJVDQiIh4OhhPu+HOU6aSW5yKk0/y7PUn9don3O7fk7zVOb9ooBC44ZUu3G6TcZ513hga7abHqxbbl9kMGt32o6gs+X4jrtax/VGyiu0Iu2GI5v6WTu8vdZ535uyyzj1Ibt2VjmYDWsQylS8VHb9OBe9z0fman1ollteIReCDFnu/3/u3jTosuo6D9773Ldneu6mu+kBGhCDAIEIGkAggaJZpQGBrNiyy5ZTkeNYlcRJVX6koh/f9ydVSZVTjn9EZX9xbBwjybKFJCQhECBACDQAkrBoZugGpIYe6JGp3/ee/a1znruf+5y9zznvfXsgqmw1V/c9d589rvXstdZee+0goV2DBG9VnmRmvs5POh/QwqVGIpacoJLPVjJ2UIGDX3SKkULcnWQ7hzHIHGAFDqW+eUZPzfbsnRepUJvENNIlQxWstgoaF0rCWVVaDILGBuuaNPZ+7KKGPor5tcGpE5S68KVr5Z+cLSfPqUsZ3024a5KS+0WqCX869sVAS5iktKIO9EMwoopBMKIx2DVFTn7XJ1q1wpBOdDJQXhJhyEWTtspEpYT9p9+Alq8WaLQ5kc70ob6oA5XPY2iauhSMXNPwTKEGFx/wJD19HRXgqKP5TH1OaneCR3Bu5HnmEPfOkg1NDEKIu2wsBJXO2Wb0+ps3ulrya1JjDwMfY7PzRSlfLWatRZmttajWzCcu5VXkT4q47Y1tMnppQyCiYKLKka7Serq1VZxU8k7UjTxnIbtXYH6KQmXmvq/oQ5iYklvMFCm86DucFC/6o+8Ayq6BpeFJYUi9QBnhV18k9BCMkNSBs6cBlIwSgKPRykUU5qhWQS6bOBtad9P6kcj92ktGxwu55sSrx45cPSlke+GtSNRVciuidY3S6wn6aEMrlQOGgAK2mMMbu6zPrPl4qNWJ789UDPTVKg1pdTn/u+5RLcQV00fFTbfSNYxhV19Yvtqnyqb7T4J3eo5EG5D3SHvqm/Y4IhHviSvlYJ0TOaWM5+wUKEPTAqWQpH/qSCawRVRlg8eLRxROkxHrsxm1kuavv2R04sBoriUcYyE69/zU5ulnTzNcL6LlmVubcRzTrADqo70WSIQwQFxaQzyMSkIHzyQLflfJ5B9ls6QlHFjil3I+kaiM59RdG3Il0o0T/E3kNS/6Ws+LrsmbXvbUCtm8V4GILloIzEJ/HwoyCaBopbPiu8u21QjZzA8fCPgZEBCtf/RlVcrsU9O6pvPXWTI6LqkTiI/NZjRXbPKZ0XquOOK6ZYTj0sLJU0J2ZK3WISV3Gb0i7Javw4nQ6UbX7ZydmCcpU1f+Mnoqs2FTWeAxhQD2Ap9QYXTlT2w9+ic3pHQL34kJKTkZS5lFQWcg16JpycMY+t43cZbQw4sVqayFeGYtNFXd1ilL5B3NrA+5YTeQW+FCHWxAoXwE1taXUKqfF7rTsrWvOdqa6FrFo1npWDP09H/W0hLKaC0kz9PDgf0taa36GMuZPCVMm/BG65PW2n3zeGrPK5OnBChnzZ/nYadIcjQVv/TSSyFeEu2bB8qCqC1lvLNU6VY31JJalDDIaU7EE/IeRS0dYQ4gBRmWUDRPfrim7x/ALlFbXDxVn5zRVyZXPGJTFW2LprcOQIFykA4LBKUEGsrowaO4o0Ulw5UYxYMAnw6Fa7o1FZKqGt3Y2D+Mdz26VjWNzSqyGAVVHXNR1BQCdFJzy1/rw1be6wcjNl6p5xgR4ehSazvnBAGt43+M7elvwKygNsm7rZmLpkePvkWVAU+MRg2D9uzZQ1rn1Yw87uTlcAN4L8giDyJRDlGWJgmFqFZ42QhDgYwMSyghlCt3TMmdX+wLxB9KXkW8qz5JeGVqdPf82M3ayUzpiJUSychLDDm6X5bxApWyjq7NdlL4ooI2iAHCdStQwUVxir/yISBGIUmlVMI6W8VBG4/zsAwxuhPzT8WeNBSvZLxe/5SsRclzfhlIpCh+URFXC8mvEk3KPHHJdygj/9ckHe3QIVB3JcydrpOGRIcPH64uPhT2Vl9kVtpaWlJyvrYHETG6bDSFnMsncjkRugcSE0NrzBmnZzRaAdq3qWl8khcbmuJMTypqbwmCsnLNUCLMBlkYXJO51IqUFK6j1DP4SU+THrX4GeX43cgz+i97fpy4uovgEiRy8TQgEofDN299auUNHZTjK30kyYt6FUReO5bUg2uz8qfmnFNLekrO52VOqYxxyObFO50P14k3kSJBkdF9H7Koa8I9eSPhNzIhXasHMWr9oBleWnlMy9T+toJR2Tz+no+8b6aBxLHmr1TlcjBiA7wc3/WZkEIfwmG8i43jhkFW9So0D8QmNjitN4hG5qN+k4wMB79sel1oyR5GZ58m12PA7qKeuqxe+jralEBPK5Xr91wj9VFpp6GOw6QI9fokguPxgqFjacYxZu5CtPx7F/G0rgrJK7hu9KWXXkIsR/2JdFzIYVF9zsJD2zLuIlJgTycJD8KinMxaUmarAhWyE16haaTvGSKqS/lQtCadBdWMvChcM5KotfFPDpd6HgXZlERFHAfuTuZ4p4M/hpjM8KRjG1Tg6uhgJxh1K/ntktHxSpxv10buOsG8ztg3TYZOVgxaBEKWtNgT2hek4whJXdDQhQKTZ+5KPSUrj/Vk7kmYIwMgg6GDBw8ixDXceVgRWAvmFZ6lUN5ImME1WSVpM5GFL/qmgb+LkVRdShjJZXATOrQ28tegedd5zpwJErHxQbycSjn4zou8YcDGFw3kyBeHEu3Ii+SVVKcvEozYWkV8vqWop2PYgP5ZJSNkSIYgTzUY9Sk+x5JakaiVyn0dJoYDxPtt9BNyKY4C5SLocWnwrH1xR2VJORHNOJbMXYjGL63fJ0nck3rllVf27dtnClqI+8FaoBfjESbURxN12TzRnSzOysOoLnklxCglCjTkPXJpAlJdJJRjEwt0GdwUmdcfUSwfdu1O0neCdQJGdHdkCT4qDQoNQS4RUnzJUV43BLRJrgk6vqkjJ/MyKrMfjJK5dx2k2QpGXekoeD6ptAuJfIyFbum1OsGTghIpzHWI7MkN19BMXX087smfeJtRFwrMyjOTpJ6Sk3mZvEwkbveaQHTo0KGXX34ZJ7lpM3Jx3woCETfCvUSJbK1a4cNl2KRghIUKe176UIvKS2t9zsb43l0L5TLNpm8lJSRNKqMbUSHnMJjUw0i1rUQWA1+UWZCzZKCITV0QnLTTNaFH/xy1xPWCkeU0oQ9T4nrih3QPbtdz3xR9u3gDX8rmbiIgHOoYzZZlvBXLFlKe+gv1RcO2uiKPPQSJD+vQ7vZl5cqVuH0YzxNJddCM0av+IAkaJsTtuhm7aAb96xnPLqbqGdWuoibP3NqwHqTLHyaU3f9W10YB+MEUtAMHDtj04Vz+oI4AOyXBrcsY2pmxou1P7JCS5TinXX1BOcn2WZBT4wlvOIGAIgZmVDIge3OiVd9RnwCu7oWc79XwHRRtEmmgEFdJPclBUYXX0pKqwQvsUdGMrKaNDE3NK5+aHMHZfUUuzoUTDEUtNqdlDGkyZMw2H4rIdPZJ9GyRjProiyrfxCkpMF9DXJPh9buCAhIisID4qA9z1l1zsdILPBEnEGe+4csL3U3Xja4RSBrZs+L1dHxOCDJ5sUeXOe9CvkofdaWt73aVAPEWF4GEaOMjFxE4kBniEttJNaR1xe7qixpZXAxK66Ms5juCeCTtT8QHl+3rawmFeGMzc4jqoRNbJ/lZITVEMzml/kG8FonGaSSah3LRJmm2a9p3XMfixAY05Jo2Ycc112nXZKgiRvsdjX+VY7yzxF9nud76hCYlU06bky0SukVh4BCk3bAWkRA4ylhqKM0h7BaVOCI0zungIkBDJYaV4VyiVUnMquSLOyqdqz/n8cKpo0j5FLzOJYPHDh8+TKmWkqlunKEEOhZDMsLKRENGwoGuWwwnH+qWayHej0heXCuTMtUxh+bIpMYEmLisMr+KJLRYFeLTGORIcGhKRgQjCvhlc1NfB0RHRpudgGmeM5mpBG5cc+1PXnfN3UaF+FDjp6Izen0U11sfh7NpraKQypMuysAwQhsVmiQPmwIOcLs6ZjteLJsmfUSQY0Q+gJppAZDwQ20rtVlctGgRNAL49fJKZfqz5C1sfdjTR2brz59wTg6FE6ajQ5NkPT9BJfckmwubXJtZTKjhi80I3fNQAjkNFmgsRTQRqsmDxSpXaAf1xAby6IlN2qdCvaNH669veopTHEu4dyhXp5KMCUZerMWaNLYZ8+guGAeKdoxS/K2TFETkUbRNqs4VtBybXIYyKhZp36mCJcViaVcusMZPD6e1LnfUYHS8dqHylVNhyMkKhi8wcOLIEq8PdbLv60TqUxQoYrTQJUuW2Kc6+JIugUd6FkmbkYDF5JyZ5JzkRaWGrvwhtEzChJyvJeRT0D7jR7sLkUxuT2bIvAjeDobh1fLUqoJsioUshqFqHCxW4YAtgaG6kNA/LvIS+c3HoK5l3PymiJRX5DIC1nLQToIR8oNjvdiGkwar1MO6cslI0UcF/BxKeqZAsSM00ZwlaK+TzromNrENvrmn5psOBHl1rvVsWn/yc5GMuvrfygAhbqZyDQHwG6UCQWzxxLLJtwq5XgYUs3TpUlzUGeRoiCIUVDPUBSELFwpDX3NtjMo2J7Q+pz72I8WsHJtnPpaUA+7xKjmpYpICNVw81K4iuiaSmZ2sq8mRsWSJ1gYUmStz8meQpZ7X+1DsKuI91IPmxRsJGeQQk3QQReU/sepcy+OmmP6UGLBpQlI8UsjWLwmOsAH5uGlKsCz5kjxMAFExK5mjqv3Ni6GQvxOMuvjn+EpG+if6Q3WdoQ/gkmvAQZdraFXIzBVyEC+uQZB2UDMCBvp4d5WL56RhPzJ9Da50sB8lQmYPErV2YZI+TpJTp6c1cyv1zIp3eQmTN2+uqXVyu3Jyd0y5y2ZHjSx8XW1JzNA/IL6Zym4nyTLuQCnXoSJm61LhXfPCIm3JsHnFc9IqJ5zMZZUbTIom/BPZEjmoFSCSwUkWSD7Pcdx14EjrK615dAwTUCt8BUahiZt9YDR56iG1nleSLwm1wXvIwMIw6MCBA7zq08WZo/tpEeOlI70WU6hvfSmik9FJJ53ErTd7Dns2PABM4IJlisZsbCpz+PLW6pf+vivlzToaHIG5jqdro7lZW5W0sOfFObWnZ3K7SsblPCFq5Zhcmx0Uomu+i/sVNHKzHEKJF2txEpeDX3I29tE45WRrrGj6pvX0l5m1PfiuGpmOM3eX2HhmoGTEKmgeYrOVI3QEEjAq2wxDmnIaVhxpnbL8ucK9FtL1biGBDZhzfL11MouzJq1e50DbodOcM0DSXF/LLzA8G0C8+OKLuG0dHcD0uFq0ATkaBasgU8bICVNyTXAZbdh79uyB6ERz9aC+7Nwy2E8GeWvXrkXV8HAhMKnVsHVwio5zMy6yjc5Ez2AmhJWMVbKK5iWQFVsHvDVzUkVP22ZFt1lTVwkYYdxBdOjQIXpj2+SGuPkd4nGqEPdliuiNnQy+bzryFHUsbY0V72LsQfh8qAJoNQ4lSKsXF0FQQhE9MAGUybCEeEMZQaGMlnXVQxPNUQ+OuWg+K6PzdIjGB0vWYNfElxCFI/Iga9QniSiXg5GTXWyXIVHru05YW0Gcii0rzdG8al4skI7vSO1hZ2ehquNkYkhAlBtbUMr04nMFYx101+RVH0/3DeTqOyAUDKKgBoyCIRFcIqHKlXGHDvd2DWPQFsjGXGCPpb+zjgaXqXyxah231oezIlFXUSe0dz0Ju582HaaP05NoJt41hjwhHmVwsmEcMjnISQjaQYzaQ+LxUccPIkSw8JxRKXcnvBTiBfP5mqqDH0TMKZqeROxUYjdhN5PmsSUuwyN9N29qYo0q2g4haAldf/ZQI6vuIdp0iPx4rPT5VMw60YqKl9zEVDshfXPNsTm2VfHw4cOwExFlk7kZxlv9WEsh/tkcd/yqXvNIlK2wckKnM4rhoSc4sNKx4DgKDq2zNQm4zJomlIl68s8Vbbsob06FQClesmSJ6dEHDx60eUcJ9CEuJc50wo3UYnBKEd9hK+TEDSUSWEIhSV9yJKIgw5aQ3xKNLLTZ4JiH0koQyxG7z+r0Ya5wEcu0ha1gpACUIE6Czjqqbu5glJSDlAuMCRJVfYnHQXQYvdqMvG+U1UdqzUHvR82ulDMbJh4bZ0aUGktUx70U31kujFzZXEQrF0UtCM+28OIwAa8PHsTwdzvrtHv3bntuS7S9yAjwxiHLli3DPcsz9Q3LR9HT1l53PVey60KWfvDqqSXPMFcIOxHJps9G2NQ0G3ybd9qwCQGDLB6rus8g8Xshzr5IFCIKOShPdUlpTCEAm+uFuCA64Q64lbg24udgKv+7NjlFax9K2NaE4BNrqSbk4eAk0JYgkeuWp7Qvs4KRwiJzJiTUurB5PRzjvebBd4BRg47nJBn1I9GsMgVrRDIAwm0QBknIU0aP0tBMZdxwGUhQGB8ldk4VZB8jHZiEAEb0GTGZaN++fXv27Nm1a9ehQ4c4pjCdGm+sWbOGCNWDzsdLMtJlIFk35lTdrMvDcQGjvuVq4oT5slXhpDohhAjV8CBH6tlxgtRMvClIXRMp9pbRE4fBYQdZyGofreNaI+nNRw9YildsQ+Jf4kTXy8dBfRpZHZ9rjYS8RDLK8Uh5QcEoh2lNBKPWqZwQjPJfNSWDoL0YD0vEIq4ZCkaN4dNVuq1HfrYMc0iKRGV94+UrdaLLv5IIXuFMwAjt42ZtGf04uOi5aB+1LwY6auykwyg21DZt2mRV79+/33DQxQOZtlavWrVq8eLFAwlOeuz97XlONEy+u8k2y3x2zrsnsxbFz2Of0LkmTJyNrSG+gRE2OikcBVGXOETDeCiUPspUpeG3AXUbX2g8guKWEEloRhrTwacpgIufy+y1vnlLvesYc4pRXFnV59sJHlHYV+jhr64NL5LvORJpm9nsZBbmBEatryfQob1IGhNETePzotUDe/aFN2aYkHBbSyOcawr1HoeBArcqOAcuGxpI0S5amkDQFINpErInRtz2xICGDebhb0uGOKYjGOKYgrBjxw57a3Gd7Pny5cuNN2BNL+Nx3I7xOCE2oxz0E4Tqz9/TKiWa5PPY01zLAUDYXNhEQBHmLIemHyxEoWEMjsEgVoQbAyAIv0CiMh5k87I1Rgpxkdt1P0v5OV8IXYShYTz24QSSyrZdTicx80O0M5B0OWtB/IbURsZBgLTOESaD5MCkRKJUkZNTzsgJEuUP9ZUcp1zGDq14VGdoZMPDWvooh8a4zgfnh/avDNX/gqt8k+qMMXf9rWzinQ6ly1Np77SyX11bdWVJVWhRf3X1viAUNAw9Fj21/7lokLZSw/Rw0eJFYXrGzQxPOmmplTBt3wfVeeCyun5gaPK6kUltZDKZ66ViUCyYvwDQs2TJEpzgh+nUaPvVlw5Nv/ryymUnbd269aQlS+fNWzA1b2r6yHQ5PTMdvBVk7WsNuFv9ZIQIu2bVSGuO/W9mEFfmip1qxwBXn3aM1B1CvfDbW1Pz5hejc08Yegym6ZjzQxw9Hw9+W55qWPMUqn9+NLyj90KHjyqwSiekHu0OWLSVDLuxKDNO/6BtNMJk6hvhT43EGARsxpuI6sWdYgSvZahw6Eh1duTIdOUmFqrRsIEaVPcCGs9PlZbHD4OJQ8P50zN1nAYnu0j2Nh0stRmFXDFIJwB4hBcx/JvaKPlWET0wXeSCVmQn6g0l0mtuJ+L3SeQRfUvFEPRlQvEnaUZPmjVPshwiP0UExQdbNXywxWC8IT4o6njkeNeNQkG6EbaA3P14gR1bisLYxDTrGuhde4haH+P6F7Hg6rsfH0QM0T2/iKH5uESMpFyjOV/OHKnXnDLMr/nZvr/yciXkG9zABgGHbGvnhlPWFnLPBFxUUNqihSb+uKmKnt3CBfNXr1o5f94iNHzGTVsLp2Qft2WSauBGhmKqRq3qD+ObciZUkGowYv8q8Clt9Ec8UD2poHKkihp6ufHKE6wxtTQb4qLG2alQfHayGP3nujKW6cQ0lsq8NF83JIG2VmjuQMpmgU12TUxj0KeohcGKPPL8OjJTzozkIoOk6XEMHURimz5SvEYPfpu2qfkjaQuC0vyYEsGBIkYpB99H3ZHks0iyXk4aueaF0a6pFgW5/ohdzjUvFXaS5/kAqtSWk8TkT9i72eatL00isMuTwvijYpRxIJExGKUlHj+JvZ1ku1YPHVxa47DLq0RT/RpKWxy5dtlCarizevXqU0891T6hfDk5YbBixQpWql9ATAh1BNiqaHcwZTRJaC+it2hrSuyRPmoEOJTrxHJpED9vHn0pxhaBRAHswppO8fPEJ/KhiqhzTZNTPODj5ZdfxqYqwWjajc23+IIVaxDDgDnVKYpqbTDhFwCE9YnCC2efxBAkypq2Wcmy9XkZN+98NHj75pUQjUW0TatKPpmBnyo0Nfp4PGx8R8HsrfSgjWlFz3HKNDt86Quu1goZ3rf7GXUuqm1glFjRR0BTNoI/UZnPFey65Eos5zT72oN2+fLlmzZtWrt2rVGe/XTo0CFEC7FfX3zxRUhGDOrOTRZQD3bZRsQ6z56OQ3zhsFveC+2CPlGKR7OhjFi1psMlvXZyGts1qY0XLjsxoPi5eMl3t9m1TmLvK50RUSdPE5aA5aGMoc0dgbu5hHB9GshNzYTsCvvdaNcVjkj07y/ES5tzR4DjXHjZa0vsONwz4Rcnq05SCHpRNiP55XJNFxLlgJgjWtc4H0XK380xIc/Q+lYrPFVfwuiLjxIlvvR5YBfx2NckfehqZdELRo0XmxG/Oa98RbdCTa/Zt2+/gQ6PuQ5iAFAEP7KiECoETkbLVywhNJCUQzxlMoiR3u2tgwcPrlm9qJAT2/AL7zFPenEOxg4dpDkwVYjCneUtBmNq5qfVy6VVFwD13HVHRWFdc9cFZh35x9TDZnRTRadYN3EJVcLo2fwiqFBZ77S6eByarYUz2qhT0XV2VEKt5WKQ7d0i3hqGwHvE9ETGSSQj14yOqN0p454JZ61s7qwXMVntOUJx9t0cwSj/cuxJ5yVpSY90Epq7gXl7dMXNE2eBxU6xUF3JWVbevq5FtXW5LtwsYKQNHZbjs/hBvCdcnFdmxiyaBLR58+b169ebQIQDRyaHmzqG87GAmGXLlpn+ZfT32pGXtMayeYcBKHXJkiWGX3v27Fm+bNXChYsgUuG00TC7hUJHvJBTtVwDrRzDoHXr1lmrUP7UvMH09KuUtug+g4Mv5ASdVzptumRtmTi1Zu66o7x1skYmKylwNh6YZa2etQQey4IYiz3W6nDWcKQOc0WB2yrVYdcgrZFkBIBAJElaoMgkoZlKCR3txAVEBTFOUy7h8gyTr7X1JHaSE5+A0LFb7zIkcqLRJ6jkOua3a3i7CNhlwJdnyGElwYdkinPtZ/ynqTVF4zpflNAuGSX9bEBSN9TlqQIj3364NB+vIDYUEByPOOo0jIKNzswsmlcZAlatWrVmzRrDEVoNDVBAcLRZDuRGQAKuF2NhUR/lN9Qwkt2/f79uRuh4dU085SZlku985ztf+9rXrGEGl0uXLrUvq1at3LzlFMQ5sT+t8TCv0hEBO9Noua/D1LtmQFLywITj39XmogMKOsvNRO7Z8Kg9haahoasjITqRUdgBSUwfwfZZlRSjbTwTTHG1ub2QTXcfb1vAMSOuScyv9JA0xmXs3cO6rnn8jduFIZMjXBvu5JUmVXRVetRJZyGpKFn/EgEqL6GrYQkYVbPpC5I9Rz61SiSNOKGJfWNrKLhShONzyg6jy6HqiGsMM0KLD64AcZFYrRDLYK8sWNjwdmUbSO6W06ABm8rDsuGTpmOt8ho/iURIYJLPfe5zO3bseOyxx5599tlidM25e+XVw4Rarh6GVitXrjRsMjnOJDv7xD6gPUQv7CeeRCniQd8EJUPbatZPsqFtyWn5049lHYUS5S6O5FEwCV9JOEHdjuFKdiSMzwCxAVavIXuIToNUiHy9Qas5GcqqbF7iUMb9B3Y54U/lsdCWdNg5Jmj/sA6YJSJUS7yOScCotdK5rgpJXaEN41rbo0lpoCtDf8MwuIXEOEfmhvxf1r7zwxiYzjUREWnYsTvWvgJ3S0ZDiQ5hjFp5sB2ZJhixwLK+qihE4456ahgGIRSRyR2gQobp8tHmgi81J6fXAaEievpbUbApVMJ2bAkoGLeM2K8IbUHbaojSuFqaXdStrPY//uM/vvXWW++4447nn3/e3jXNzPKvqBPCElil9vyZOqFTtMczvpLl3LRp0xlnnFHWQSlXr15tP1kJppziwB2axMApNM+rTq7z6KPIiS6wIv6J2RnG8OEmqL32ajXyjEttGUxq8/XOY1m7lfp6B8DXB1ytlznFd8El6kJrWeOI0uo0kJD4Nr0DuUiWtORF4/bxHodiamCikapUgEsGclSZZVjHioCNDw6xLvoihehhlDsoqf4V4pqEhccJMyNuRCvSMeUQkI9hkAjLrsmVecp/nQSJ9IlrSnO+V5jlgOiTIOu0CrlhZjRQPMs12lbq6c+cUkcrJ5KwMBBlczicbJ1QBRsfArDFrXSAiRB9cF3HqIUYQqWnwYM6QBLMpQSahI6Bnryjwsfo7q2LgI2vqZCf+MQnNm/e/M1vfvPRRx+1t5actOTss8+++OKLDVOM+p9++uldu3ahTOsL/e7ghm5ffvWrX1lRBw4cuP/++xFdAONAFoXcZMnEq0V1MjHBZCv7tO/WI/sOvY+b3KM2V45arqh7VGGBL+ZNzRu5EdYOTYOiNs2YdjMcGU2UJbCmIfaTFW6oCgS0Xsxfssg3dbFZV2+iZKvgQAqppPvGVmRjT4qi4uiLgZEfn1LUisp6iw34y7cAiFMxldkOGtEkodtW3nZtsKKZW1PrW0n+/pFM2tD/pP+560C0JIOObciUCeVfR4423BGzqYtzN+eA/N61b+23l9CN3639VH0nRAsu1x94x46CS5gcPgyQLHAnmso7CTM4GUStFxWV8UgBLDhWCw7HFfE2CJ4sGUgsKC5xXXOJHWWT2t71rnedfPLJJiL95Cc/3rV7pyluW7du/Sd1MkgC6BjQHDx4EDf24EZDxJZ7+OGHEQYMZ+vA9gwKjrjglt/+NOHLCXyrNIRjX4ZKJkzhcHzliV4/NMwCSKHvkMggZ3GHMZ7rGnmTw+xiP8G5GaKr/YngZO00I+JAniER3Fq5SLHAi3EUz7nVQKmwAtypQenGuhtf5z4mRh59hCGPZrtBMyA6alF4YlMpDbkMjxJ86QKguYJRyDDxGFMrAffAUPKTclmRhfouYhCFIAuGcdG82roPGTZEM/H/Gckogc8QZ3uY3c8xJRcZD2MgvhqMQlEG40Y4ExmPFdFXe9C8+Gz0vTmFKlVi8QQY4TrsQ4cPGQTYd7w+Fe8vxc6ajyabIFfT5H2EZmetNYZ/05veZJx/6qlb7v7BnaaRffnLX37wwQd/8zd/86qrrlq3bt3COkHZpLRlXbMXrXdQf4A71lPDLCvZ0Gf//v179+7dvXu3fUHkDSz4gCfcLmefBlKW2d7auXMnSKEajLK60rMSi+qBNfYzvc8aYKAJtoRUNb+2xBk6nbS0smQN4h1Q1nH708q0Frp688syw0GxClkX5zxZCZJJT+ghAfdE8AHbl8MZH1q42tWLFjBlLP1FMKJqz9rhK4vmUWDEdAOboGU70dSUo9hUCuxEfwWpHGWOCxi1MlSSJszWlb8f6fLCvUSY4BJO1ksko2plKwbzp+bRqEKemnNA/i7JqJUhi9DpgZ0UHpqXnOBJEY8FsYfUmeFIbowHgWLNmjUDieyX80BrG/gFhYMijd+sTCvZOK2InlbYpEOzeS7cRUJs7TuiIBmtw9B+yimnbNq8ccupG2+88caHHnpo27Ztf/EXf2FS0kc+8pHzzz8fzi803EDQcHUYE4zJsjpx1snYlBahsVJiQhgW+3ziiScgecHSDwXQ8h159TVsHVZp3z77Z91/9JFHXKQYFu6LqeUrV8NJwj7h22XIhVbBA95kPUglm7dsOWnFMp1EFui6F+Gi6SKk2ZQ5TWF0Td7GT6gawV54Y7AbFMMwIhjdshjEuMNldARDeE9ovtzK5DbcGArl3Bl7R5uj7ie4Jh65yZCoH4zKNnenE5Fa5dMutNIv5CPdPfRxK5PAVImfgxEHJTlPsGTUMXStSFeGMRiRiGFQHxUmQGPTbl3B3SEmPiBOI18MYjMKmdlCqybWoGpIKC/uPWBg5CUCjpVvqpOBFGQo2mUguLX20YrCcX9f6z6o94ILLrAXH3jggTvuuGP79u0m2tjnRz/60be85S2bNm2C0IECB/V987xKjIqDFxcV7kfAcqSdYjchMDI2Cwznr778ysuHD1t3TBmEYAXmRIBNyFY2qkCqwy+/YkqifSnEJQS4iVuh7LvJfSZVXXLJJatWr166cnnrFDToItuBYmrNHPmwoYMrFUEmgoyZg5EOyEAuRBvpn7XNntwysn/XfBK9VcfCEdscxKqAh2Qt4hfhg+M2Kxi5DIaSF3MazlMXZrW+1YpxOndJsa1zRCUDI6nj6ZtBWbmjPzJmS/kn2GbUcTaN5SddTWbXR+uXtgQkaF2cV1SnNMBj8EVSgTA0DajaZKV7DiuMx+DqXz5XqTYYOJDUTH0FswGHUac9N0DZUCfTbgbNQKJMxtUQLqBB1NaWylx6+umnm5S0du1awyMTke6+++7nnnvuve9979VXX33mmWdyL0lJHK0dxDsCcgEwNG/UIXkRtqB5jbk3VIRD+h6JV3WwFNzg9FId/PdwrQabdnj45Vftc6a++hWAZdhkWGYDYhjtak3tjDPOOO+88zasX5/zQRcSBRHx8vUp7yPOF7cWS9MP9sIq3hgUPoysgTqSTmCaB6edbJNRdxhI3L5WIFC8cBnfEo900811I0X+0ySvHPfUCkOtf7bKR645LyNubWJTsvYw81RSEwXmssvhOPPHTb40WtxxhtuULNMaTZevkGrgjW6wjkGEhphTxhh9EKp50RDaZn8MQsWfxj+IWBSicad95kIdr6RGdlcZTKpYH2Vww5l6f9cP5k0NZqbLwk+tWL5qweKdr82YqDD0U4PpVyvvu3kLF8yE4UuvvrJ7924ra+jDkmVLFx8+tHTF8oXzTXiZKUsOYHUE2dd+1djTqaKBhNL4yOqwvtn/n7Rk2aVvf8fGjVvuueeeH9577/btz37pS1+xz4999KOXveMdK5YvRVEwOWH7HBeuOtFede7JyQk15PguEzl+qTILGWAtWrSimv3gZIrrwQwzlZfzazYFr7xcCVcmbNj/3/DVr+7avfOZZ/etW7fuissvf/c//adnnXWGDWoRjPJcdE8alYPxAZbUkzCCFey++9o32uCSujblEfpAV69PjeI3FoNq769yu3ejSCzWhcH8ecU8+6GyFlmGas/GS0djSrYgaP4rxD0SkAQ6BAW65la0E4MmFzz6OiZbeMkKMSbJphmhRz5ijYkFvSvlBKDPW0vmE468FwWFn7lRQt/12caRStMcc6vBuNnmHLFf2NqGn5ETMMolsVHdQqm6mrVDQGs0o/q5ScMl/ICqQD9VsKBhdJO1ScXOjpqKKFcX0dNkGIbYS+ZVItzwZv9lXKo6RnVXXzxah/1EI14YpxcuXLxqlV+wcOHLr5o48FLlTWdQOW9qmUHUmjWbT91i/GAVLV22bHo4s//ggeUvrVi4eFHVBRfPGVU9QtPlkqJo5Jo3NR/nG+bNW3DO2eeuXLFqzeq1BknPPPPMbbfevmP7My+8sPs977ly8+bNVsBrR17DMRcn951wjpUauqSzzp+8y8Vb61r8rVGCoYGvPEIrL+elS08CZ37nO9/56c8e2LfvxXXr1l5++WUf+OD7t2zZUp398cEHFqFFYR1owIN9LWM/Qn3PXe4qQfmiyl+Hi6qXlWJq/rz59XVGIIwKmRbMn5pf/6sNQL7p20Iw4hlGF9mb1O7jzRwDidampkwf7daF+HARRJizzJwJgiS+wjITyOiaSjcbBmlmraUVBLWFXuwbrg032fcuC6lrwo1vgwjJWu0nDavDPdVMMsvR24xYTUI9ebZZS3CR5mgeGsrlmS7rIYu1tcuQCHvbVEN8ptN2AWshoUhBkWB++27S1ssvvwxPaF+vgcuXLzfdCgtmUZ9+hAmGEhzpSWkx6e/UYHzSzd4yRe+qq64yxe3WW281fe3RRx/9whe+8LOf/fTaa69961vfumBhpW7AclTUp+2cxDB93RLR30UPnZtvvvl//a//9cADD5iWesUVV3zwgx8866yz4Ce1YMH8cthSSD53/Ct/2MUJLsojPBqNyaIjFQxGGC7yTAJGtG7or4QJFxHcR8+jhEQJLq7Jugo0Sd8T3tb8rRmOS2ot0zcll0kqVRCcEAo1Zxff1eEG023o9ARmzvYTVjZ5Q13TWMAZhUOjgnoyBNq8ovbKwysADuzue3FEzFEpHxSoQjPxXvPR/pH3r9WmE5DjwYMHDxyoTNr79+/HljAOZ9oXCGV6HtI1jR3JsKEWzAE2zgzvzjzzzNWrV2/duvW73/3u448//tWv3vDMM89+/OMf/8Q1H0Uw1lCf+4fAOPkgH6/k46aSjYYNxT/U6ec//7m12ZDove99r8lE1ZH6GijLajmZ5TI+ndaiCrPVQm+J7FDEY6vAIGzGQ5gNdWwQburTIF1IIIRWMKI0VMRohJR0BjGef2JnDaI/uias5OahJI9rg6G818c2Vy0pGVvFIN8UiPK3upeQvooUQFrFqKIKrKbc7EchT7tq6oKkRE3LezhJIfQnosmZ8gKM7UmxyeLma4mdOjz2sI03yKv5cLemULs+J1d6FvVZpyPT04fr/Sb76YUXXtizZw92lOAG7WuTkKXdu3ebdAChTIttH9UKcKuOJwcOcA3JBz7wgdNOO+2rX/3qgw8+aJD0n//zf/7xT+754z/+4zPOOMOQyPLg8PrrLxlBBbY224Bcf/31//N//s+dO3eaAGICkYGRYSiuuoNXhI3mVIe/SLJujf6cbf3zTTcubOHrFS8uxuEfyCUiikH62brUMXMRt8O4RwlBmFuZTAm4UHJMfuWfOZblktHRIVHruPUrfb5pxHEZGOX4NSsSaebEhtCSx3mAkRv3vV7tXAZpk9SdEFaXANJVlC56vhm6SMVvjSWSJCcbInDqs0/44AWxGXUNB1IZ45z7eBYMAtrGjRvtkYlCTz/9tMlEzz//PNx2IIVBw8IaeOjQIeAg4bJrqcF4cHvORYSdiddn2+fZZ5/9b//tv/32t799ww03WMk33nijodK/+3f/ztg+1CYVX5/7RRDL1y2hs6YLf/nLX77uuuueffbZlStXXn311SYTmeqKEyEmlsIz27cdRXSZquWaYKTPXTZx/FLUbkE2y1h1uIpMya2ciX26NSVzpCYhH+kqiAJYxtM/SQt117+H/wk0nPou6JmVYidMXeCSc2vekpx3GvPVkXyHFtJuYBpi0FwVdWrE/sPQGkKEpXehmpMlRZvSVU5/Fex8GY9lYDnycTO7nZ7qM5mwcxt/vvjii8Yt3GhPhrurDSrC+Np4ibtAQq0W7d27155YySYTQYTBxhZeId3Tp86LNVTXXk2D6EyIO5GAQdDyDGLQWVPQTNwwVejxJx42NPz85z//8MMP//Zv/za8kFatWtU1nicoWd9NMDSRzZDIvphSeemll1577bUGCjbmNlC41wAul6GbJ3vAqJPYslfgTET3KxcXEjUkJWfByxgFTRW0xCydEDOrg5sbTZk5a4WmP1EPxORy0ImTjPoz+MxylFfdPlmzsXP+Z2t+eNEDmVvAKBFVZqmyl256upSMPioqxFXMxcNoXQL2GIxMwzpyBJQH10fEqRnIjTTJcCfLTognvPEnDNImYZlI8uzOXz7z7LP2HYXjDK2rFRbepMxlGWfHlEyLuAnYOoBWAg8ZwLoBhwZrgH0xocO+XHDBBeecc85f/fX/96Mf/Wj79u3//b//94ceeuiP/uiPLrroolIiLrsmnvaQ1ISJQ6RF7dq16wtf+MIXv/hF+F6df/75Bpf23AYKi4GJkNYj2Oxs/Oa1rbQkKqW06ktlNCr11wTK9XWe+eCshRiDTRPoh/vrtPhoGKOh3FxGOtSdRx9FJCyNyFyIk55CTA5GSmZMrbDVhUQ96JZPa5ItIfXJS05ark/6aUlrnFVNAxjxxdHeuIIRVxjEtRpIjFf9MqjiYDQ8TfFd6UObGJpCCoO8GHwY+aKWJFgE9KBSrgzNU1HHJIUAFWrTjzIStH3UO5RIVyBTBtAo6yMgoDDDlP379+/evdtEoSe3P/XSyy87sW0N265zKev4HjAkIUAqXCIZRjafBPuXbIqh8XwCn6lly5bZ83/zb/6NySO33nrrr371q5tvvnnHjh2///u/byobxg3NZkR6bPDZd+BmKRw+eVI0xxBZj77//e+b2hhqO7FluO2225577rkrrrjCkNGgE+OMUL8+BidROKZBh+NJCHC14nrk5ZdxQAyO4HFXbhSupIzBhvRuD6iErja30VDoJbJdETcfvWzAl3JcVieR2TALFKCwNwcrYSme3K4ZHdDHcKAhat+EvFI8Sznd/FQhWrvgOmLdJi1PUEOraCW/kFnfW4vtSSo9JImX+tLkT8ZsbXl1iY4bH7XBl9m39rlO9re4igqa5RlkMcBQmkn1jGfk4lYaFy5dTPKx8JGQQQEuso0RjRUCyQVmaV2KgVylxHjHi1A0TGkyXcz0MkMiRM5OetdKGSyEV5vOlflnTaYNnXfeed/4xjd++MMfPvnkk3/6p396//33f/rTnz733HOL+pwHwp7gUC6O0bsI+l3OR/0piMQKxn73u99tuuFNN9103333mTRkeawlJqmtX7/epKS3vOUtprhhQqeqcOMLp4+MXOEhMAJHsFpAw8IEjbw3RHQtYpx8bqqOMUu+uGxVp+zsZMHjLOtqOuscaR7flBD1xaQByQKsRc1aV0Lt6qmkNoGeQnr+TJKfy9Z+K/B1JW1h6Lg/bvzdV/9CGJvbxgbsSVJra/ThQEK78gt2yvO1AtCAAxPYEePNeexMMpcZshagWu7HY/ObTrEEULUTO7kRFBhkAGR4hENYvE3ETRVOlp3+OUNH4K3LKeki+tYpbS0fEpZpQMbq//yf//PTTjvtxhtvNBTYuXOnfdqTyy+/fPny5aMlRRydEqY9anz00cPYarnqqqsMkp599tnvfe97Jqk9/vjjhi979uwxee3OO+8844wz3vzmN5999tkbNmxYunTZSUuqm3hDbXHH1CPMCzxUgUrjpspuA+zTrVq5Kuw6aD6qVyr+uEhCCYcQaHIISFZBJwsna0E5XbtmikE90zprQgOSsCeTYGjektakGNSPR3OinHyok+cJL9dANA4YPwsYda4JE7RVaYiSkRdRGQGDYLuFLINm6brXxaJcLrG6sreg8kIuuXbNe67LGIvH0AdCELyHoIwAyzB8AddXttkC8oTzcfYJ90iO3uRz2Zoz1OIDmNNkkA9/+MObNm0yLPhFnf7sz/5s27ZtprKdc845kIxoSCrikasyXu48YTNctmtRyClH+3Lqqaf+7u/+7sc//vGHH374gQceuPfee59//nkbxkceeeSnP/2pqWwGSW9604Wnbjl97dq1K1asoDcQvhTRjUNtOr6Jm3B6QNBFFaiVipzMSwJGLkpGyagm6JMMOJ+rh4cOhYKRApZrMp7rNiG1zm/eMCcyUQKU/eXkLelJymX9XNxVV57U8hsymS5tm8hEUasQP6NZmy7lpDbzLuTWMWU2JGDEsA4PTPOthgFNplxbEqnEv/Zate1FewSwKWmzApNVAdchhC7DUU+ThkDoaBJenC7H0Zdd7xy4Wj8FGAUxnEFLysdkcsnINff+jb3f+c53rlu37gc/+IGhgOGRIcITTzzxqU996pJLLjHOL+Q2C3Kvhs6YJLU0OB7Qoa/NsmXLLrvssosvvvijH/3oP/7jP1pjDIxeeOEFG9K77777zjvvWrtm/YUXXmgZtmzZYgjFe33pUKoWPRfGvAGFDnuLgxjHzkebqMJTkLVdFwClmVYw0gVP82uGQlKIcT6JyypNJKiEL2qXmWuahN7y/F0tyZPi/oSZ87p6WpKzrT7nn9WlhGWoyWEUagpVHQc1DbMFAUcBKMQD00pGRAfoIJZgOTZQSGxGXc0g/c3U96aPwvrVro9WmmpqkIOsfDgoGvSYZgGrEOoFbxCJiNbBp7ARupcRSkZsniLgMYytGxTzYL2CgmNdMzno5JNPNjj4/ve/v2PHDtOYnn766U9+8pPvf//7DacQGc6J9XpOYpGTpUUfFtGvHQF5XfT3MaXslFNOueKKK0x9M3A0Wemxxx7bbWnXPkOln/3sZ6ZannXWWabEnVIn2N1DLbnA0l+tQzJoKHYgNxE5sfUyoVWckaJ5Jr4rtS5v+itNsD6eSstrcXIzfc5yrCWRsGZtUt42XeD7C+lqSU/yTctRT7bJyywlmASrcGKJ1z5WYDQMDCGNDhb9YWfbG1cXyGFixcaQQc5Yg6ux0KERyqgGB/ZTFSvn8GEjPqBSK8znbWDiDgsIFIHWTAUDGMFBkSc5DIbs0yAPhnZAGLZsOJpjCbnAmcyJlik1iid6zbFIRqGKKDCDzSO6uljJq1atMpXtzDPPvPPOO++//36Tj/7H//gfjz766LXXXmtQZb9C0uyns66k9JSvtNhsJZH5eGTP0vnnn//ud7/bmvH4448/9ItHrVWGkiY3PfTQQyYcmX63tU5veMMbNm7cSHt2JfeFxk0tPA7GpIJeboDQPMoJrg3i8x7pnxr2aCreUs1aiuZ9jTpE+fQpwR/FFPjmBnkhPlN56m9JXngOeT2ZJymTzWAbdPxbwahyehyOIgKHGKolgpFlqISBKtDF+F/gdNajE416JlwV8fBXEW/ptHUbfG4MDyNlGe+MZnRqNs7VwGEtQGjUQsLFFhJ7PxluF80Bca+3mL9wARq+YPGi6rt3Bw8f2rV3j3GMiUOHDx0yGNp/4MBLhw8fwemz+r/qhH40JAUMFoYSQS585ZioU9WzgKBhkBfgme2iMwt0jaT9rnY4bSmnjWJDFTN/MFMf3BrUp9HhixH8YNGSpedd8KaT159yyqYtt99++44d27/yD1/duXPn+973vve+97048X8kOmHhNIOyMdk7r5QqRsJ1ajlG0qB3SCaymS751re+ddeuPY8/9vi2h0f/e+655+5/YNfPfvbA6jXV+buzzzr79NNPP/+C8xdV12QeKWMEO0gi2G5TQHcaad/VxrzK8hkGbhTAdF51B1e1etQ7xUObRXiW1o9jgIdoDyZM4EuyT0IwopDOuNoswWeH9XPc4a8q7LsmxypVBHE70EKSL60pJzNF5CTNilytbyWY1coOHQtqCvqjJ+NlA19BBaNjRJ61yD8XXfuptFRfQnSSpv3YPiGVwCgDPxFILriGMOlJa3N9JEouiQmEU+igeXJqwfwqiGo5rGJfDAr7snf/vlenK/kfB0QMjIAR41NLg8q9wZi/ilUUmtPfHN6euUwSjHAwybt43RPFk7S/rbhTtFOb8dqoitHfUwD1WpEcrF23/j3ve//6UzbeddddDz744L0//KFpSSaY/NZv/ZYpRxjMEKWYsjs8bt5BbCw4WeH5onJdrgP62gK9fv3JGzdueMfll/7yl7/ctm3bz3/+8yeffPKpp5564YUX7r33Bw88cN955523bPlJBknVIZLXZgqJDQjXHixgBE1KRhW8uFqhs2ZWdxGZHGULY4FYCPWaGmrn/AqP7Ccfz7uqw1oZD9+ky3VzHCgZ0UDuBJr5ooKmy0gdScHLtSGRZnYTwxCno4e/8pS3Qee0S6hM+tiDd64Ji8kgx9ZW02SjYmNTyr2t9FSsUMpnKW8KIurZm9iWglxgzG+cT0snJg/6F9Qi9hnlwFEtwWl8Gch1IOSNEO+wH8o10OQuYAFiibi4vPPu0GS4W0eta9z7M3tRjGGBctky0vrkWBKsNsaxVt2KFSsuv/zyDRs2bNmy5Y5bb/nlL5/7m7/5G2P7z3zmM29729sQphrDOGgGCO9CJc4REBY7DLNCWFIC5AiryFplYpq1ZPfu3QaUt9xyyz333PP8888DGUEnUPvYMEQpwOE7iPHcZkX2QiwDQBm6v/t4hx3o01fh+hrn8tHCxAidyIA6CF6uEuFP+JKuMU1ASUg6hxu+pZWGpsSR44I+mRWnWpPWftRkye5oG1qLSvo7fhIaizIYeSpZ3DhzA7lgI0kwVEMUMgCCeZgCi8ovkI94nWai9ud90KYHEaFBYYX4vPJWvCIe9cLGPA0ZqJRbNscLDrrwCGho2KfapdarXyYpticBrCG5QBc77bTT1qxZs3nDultuufmnP/3pj370I2N+U9muvvpqiEjkRi7jZdMHJ2kMkIhxUeYERpwXuj4tW7Zs5cqV1kjT1+69915rzznnnHPmmWca4lQHShYvHcrl4FYpbv1GoChMNMCl2s4rBqEKEjgDqvPRmjaMd7Rw3l0dUn0oXWYv8o3/rkkJY5e88dwliKOZk8Sfki9dKYHI5PmsYkh/d2atccKk8JpQe39+TV6e6BKSStq6qZk3tIKGwh88dGjPnj0GRpB+1V7LVjI4USH+L7qt5gTjdWniikQ6G8TrFfm6jxE8VAD2Ma4+exjExjSnyBuTTKfmIRiRaELm59pT5pxWOYwnLnGFSSjUFwfV1qJNN910k4HRE0888eyzz27fvt1UNhNMTPeB84SLh0W6UmjG9BlENWdyZ25AM3Y5QzQMI4K4NWnfvn3r168/++yzeXVKNWux+4VcW4YTy5BtYwTxmXL+Ql/LhvjJxTj8KIfXn40c8QtfupYNKR5J0Ta7pvFefyKI68MEbvhnznuuycBIvmly0udaEZud4JGyTNLgHlpq5eijk7CSTvVQuA7I2Omh9g8i23LeFYzG8ssgxn7Py3355VcMiX71q18hyA730bFS+Wh6LOTYoZKCDgG1cS6/hCo6VcP+GsRGSCM8wUipH1fxKGElYJekOU1G68LlajAyURHs0bXkzjphEyYu1PjkIT5fBuxVmTT0d3/3dyaG3HHHHQ8++KDh0Xve8x4TRuAVnc+FJp7RMZkXulJ//tZUxEu6IX+BQgCOBhYXXXTR1q1bIdosX778SAzK4GQhROT/1+oE+QjHfaYXvFY4j+0CCk30BmCwR1xIWcybKkZn+Ae6SQc9NweLonkINuEfxYLQPO6ggMW1J+H8ViGiFYaUTvqRKE89dM7CE1HgeKVWpNNfG3SLXYiYINKOwIjPfUxFMwa2VrNn7x7TAoxWKHrgFV1w8IRyvosoo1jDijTyA6iqjFc8h2aLmaeI9xHr0s3nhbjG+Xg1Cr1IJhzZLtRoxZphvJA6WSj0y/GSjMAGOPqP8zQQG/fv3bVk8eJVq1aZgmbSx4033njfffcZJP23//bfDAh+4zd+47zzzsPhtZ7qrBwTYX7+85//+Mc/vvTSS08//XQrsKxdNCZsHqfViXhoJRgsPvLII/bFkGjFihX4qZri2kivEwfjICIB8LgPNPEwPRzUcXgpGTEPCRqeZRVlL5g/b8F8IBR1VS8isxPBJxE02GxyBHvXKgsQvAqJCckxmXCxyUHHteGRfh6FsNNPipM00reJdV199E15cwTr8oqPklGqpvks5dXs37fP6DXUZ7iLeDYa/kRUrFy0Jg7igbUQJXYfN/hBHz7GhRjE625d9NzBVp2vBR+lEvYKSy5odxAPQHCwaMwqYsi+ZLKPblZa3wrxoG8QvSyfEtdBKHOSjNBNEw1suHA8FeOzZs2amelpHGS9+OKLzzjjDFPZvvOd79jKcf311//iF7/47d/+bcMpyzbsvgUX0Gb8fN111/35n/+54de11177lre8xUqbvIVAGWskzqbZuvXCCy8YMpqOtnnzZhPcrNmI1VsxfLWtO8KIIp71J8RwfPBkfhUyosCeCQgPkhRkYd0dtz7Or0IrVX+iIl1oS/FLIhj5pjTtmpamWeerFMfrBIn4ZyvlJEPXRSeT0Gqr9NDa/hxeJ0+t63G/WJSDl5bgeSobj2zMLZsxsK2lCGmO5RfyCC47NmLasWPH3r17Q70FC6RQn8ZYVEG7g8ojCnDEBUpP6no7iEdn+QRSAMAFsAUmdDUO0jPQy2UY9hZ9GvMRT4gvGeLQEY2okP1dvgtmsM8XX3zRsGDt2rVF7eYD+OuHoaNLmBonnocOURPihQI2FIsXL7766qsNR0wyMp1627Ztf/Inf/Loo48aJJ155pmuGd4QxZr2vXr1aivNMuzcudMm3USkBx54wIp617vedc0111hphiN4BbZzamQ+XlTpomc8ZhA3Xz/99NMmnZk4Y+iGgNkmcOGG3vnzF8AwhGBJliC+ESao71c+E4PKucFHf1eQENaAIu6rAsus0iPDmanp0WXf1hfYxRntiC+Wckqec6qTq3SrW3Jl2Tg+xkuNQtOK2i+VK0f4qDTkm3cu3j3J5nGbL0QznxKba9I83+pCw0JcN/hJvk6W2Nzo5kVqSfiIfVdeK/woqAPy43Cow3EQtMT6hWB9dJMDQLjaXGpjDR+i6qeohw8kDrETuOFkJ81lKuRwI+cAzeW7yZRo4TSxa4G+eTJAh1XXAU2ubWlyHYmTnU8PfipjACY/QRjgCSudJP/oz7GT6sgOXdQXRv7X//pfTca5/fbbTUT6yle+8sQTT3zmM5+57LLLAGc6g4ZEPFJnoGPAalN80kknHTx40JS+b33rW1aayVYf/OAHDa1wKpgVwbIDhiRQwlJjaxhs6ieffPKpp56KwE8gxAprZLdBecDJji+mFSQ7qCnHCoHiBqsi6qLuP3JKGM4UR0bR+/EEB4/RcqAJZflSLmV2mTijYNQlAXnxA+CvibmjNeW01CW0Mn/+k+4Lhaaznpbf2hLljiRPTvA6MjoIyUN+b81TBtweXZJhMbANNQ22D5wbwmGoQrzgEVBx/uJFg6kBDc9aUxG9OZLuaePwhUYizjEknVL8sEMkU6c+uPFLAiXMPGyLgnYcU+vig1bRw4AgPiHKHMcGJzXaMBrf/uEf/uG55577jW984+GHH77rrruef/55U74+8IEPnHLKKUU8SQNzMt6yxhtqGHxYBoMty/+P//iPNjsm3XzhC1/4q7/6q0suucRQ6cILL9ywYcPKlStJDKHeQIBoQ/8Ak7WtKKOciy666JxzzoFdnNGmyngHGQFCx4SmQKD8K6++Mm8whW0TCKQwbKNACsXwyDWxyNdUZtMBnd1I2tqzYsUKMiohqZXBXDQsqBUyiNNJznj5VE6y/61Vd4FRFwYl0MOf8sz9VSe445rMldeeoIy+kr+YgpF9lzEEqVRTllSQQ76LB+JDHaFm/oL5RTT3FHLIIJfHWnksyDFomgnUWZlAU0RfFXB4kSUvelbPNBz3pOPOpmJBxlEYgNHkVHic2lztlrqm5oXVZdmyZVdddZUx4fe+970f//jHpqz96Z/+6fbt23/zN3/T4MYwyNjbMCvUZjhMkClTlmHjxo2GWfb6U0899d3vfte0NpxAvPfee++55x578Z3vfOeHP/zhN77xjSZJ4Z57PXcGfDEd7fHHH7eWbN26dfPmzRCCoMaCEH0zNqMuckgQamDAHhYVKqEKXt5JgYj5K4IMZVHZuwue5BjWh6hhoKTApbW4XqJV/JrrbOYPlX6SnDkYhcxuoC+2Ls/8M/nS2rvkxRxk9Xs/SLlJwKjyARsSibBOVKdKNauPdsQixqMgWEI+qkw8ReMCcrr2gj60uV1t1V6RDmjxwRMfbewgphyJimhKGEpU2Z4aj0vK51VHGS7pNqzG2D1eo3k6Lm32Pt7XKgkOzfv377cmmYxjgswZZ5xx5513mqjyl3/5l9u2bfvsZz9rAsuqVavg+AOTk32uX78enj723dQ3E38uvvjiF1544cEHH/zJT37y2GOPWZl79+41vc80ONParrzyyiuuuMIgzJarNWvWkCp27dr1wAMPGK4Zopm0ZUofJto+DbkqqaQOkVBIqCPcROSjzREzC43MDw1iAn36uVtCyYVIUeHaoAh+bBMhSeMoNW+LCk3PRtfmkJGDUU5s+rrKKV2T2yUB6VrSPddjOtTEn1Q16UI9bXloija5mJP3IkGl/HkCBY1sgulBvrfft0dWp/0oxFAvlbYXbUFY3AYSLVutesnukrYeixiLxU9F9PwuxWHfi5EIWlgR9/hBTCQO/HRCwYjjEzJF2kUwwkZSK531FHhc2uVcgx9cPTgmy5jYArnDkMjw6OSTT7755ptN2DFk+U//6T99/OMfv+aaa97whjfAt9CSAdOmTZsQ5OzAgQP2HSNvCGXf3/Oe9zz55JPVabh770XchUceeeS+++677rrrDO9MgzvvvPNOq53CDW6eeeYZgzz7YpBntavHf8LzZbwbxmo3zMKmHnzNyng2xZfVSVjdsSVheDluBrwLBlDlkEQFOwDMVbAcYcs/REmqaDPijooS/yyFrdappJwS2s6RaEpMrq28zSf5Q7ZTtcjW4XVNlGlNyRLbmjMBl67WOkGiVjAKkWfLGO8QMocelB3fmlBGr+UyHvuEU6y9c2RmOog6QHWplLPRPh4d6gIjOJ4NJZoaNzU0Py1QajPiOkB/Pxchia4DJyglEqwXk16oV2z1Npq8JccXQHWdpJyLjchQSz0mwhhYmNp11113mbDzxS9+0TQpU9kuvPDCdevWwYZtKhj49uDBgyGGZ8AIGyefe+65Z5111sc+9rFf/OIXpveZnPX888+bEGRl3n333VDfLM8FF1xgOPXss8/ayJx++ulWKdvGVcekFhcJD87WBkaGnrhHdybe9IuuVV1oSjEuW4q5bWJqWvBjFxNYjqCgQZcENnHxS8JLJIDClidWLc51EMWC7/ru4FaUjHKObQWj5N3W6dZ68+rcbDSZLLFJHxOszFEpn5HWLlRfpKcAIxAALnF0IkCNUinuHjbEMBa6KgiGq4Npj3ZVk3Yr6ThZ8VwTLOE+W8h5aEJ7EImxlG1XfrqmiMvyiYNJ51uXiNC01U2SWHsy0CwQNiOTRAoxwE9Y+LGnUQROX8XYKKrgCqN5teeDYsoPTOiot1GPHLFB37x5yyc/+cmtW7eaiGSSy2233WYizIc+9KFPfepTa9eu9fX+OqikujPO5tT5qcFUMTXPDcvpYc3mhV+6fMU/ectb33jeBfv379v28MM/+fGPn3n2WZMNn92+41vfuumGG74OrW3PnhdPP/3Mc889b+lJy2YqgoETrC0kNmWuviVirEy5eglEjCQcIsFyOAKmmaFrAj0oEAuSurlVC2F9HIRkBoHICgdVY7eBx4CLuFHDfRXKQS6umnzomsoUqdpHizJFFd+8M1lXKS/m55BpA/n8qn02AaMyOm0m20cJzLW23GXQNqaoJsonWNkDRv2vV5/lMDibe4DMkemZIya1DssZis2jZiXbZLi2EBM8uo+lJnvyPxX4MibaL7nsEN3YJuAa90o400UMVKj9LONeGy0ILq759DYishTZ9S+F7HrqHCgDJEuiE3BMWtI19D6e14VvOneLktSlvvVM6oQpFAMWES82cJB5X6vu1C7wpJi3oG7tcNWqVSYimcp255138uoRgyT4aps2BzXNJCPTaWaCCRombNTdN2irC5seBvtn9a5Zt+G9W057y9su3b59+44dOx576GH7YkU9+cTTg/riudNOPX3jKZtnqiIK6PiFn7Iv9sk4doysaF9WrFhhWp7VbmogvQ2GzQOuOss+7sQ1F8Iq1HIpB1MKcVnCmZJBDHRb1Bc90fOW8r7yQhEduF1TbgqZOlZK9EJtW0KTSmNOCHJWMFJqIXMxW9EMA5+Qlm9qM0HMLK35Q1tyGWtod5Tf8xLqJ0PvbEZsFZm21c1mY2Zokupr6W7aMN5rRqmHRYyQIgxD8yCPy6yAIQpWHU0JZTPpgpN3Bo0h2UHSdnG9KppHivJZfD1TGWOJhNdXLJprqnSumcod8ZJLLtm4caNB0u233/7cc89961vfQlxtgwPrC27T7SoE48/7PBDu+pxzznnnpe947LHHnnrqKSvq8ccft0Le8IY3mAI4efOsTCsNy48pgAxJbBPvhDaokXGdawgdRSV1JXYDOGG6prgNfQ3uUT5uj6JkogZdTFxzuVLphmDnm4n7fXxRxROkVpmLKYjq5DL/kkS0YS1kGc3cNea+aYLgu9oA1y0ZKWtzc7wVjKqBapbMVwhGY38fCro6QOwnWD8XFGfiJVmEszKe+dA2sQUJQhFWiEREt6Fc21LEqy+cyHFa8v+phMFhZCUYIF5PPJpTXTPTM1N1QEuDTpNBPvKRj5jK9sADD9xyyy0PP/zwn/3ZnxlCgQB27txpy5efajmbpueT9djqoqn5b37zm88//3wDMgM4k5Xe+MY38ibeJLVOm5UD9yUDjkWLFlkhe/furQjMp+RERd41JQuIJbAZOTnY6JprIeeI0QKmYqIcRBN4qKU2anPJyOvyo2KR8o7+mvc6YbfJk2/qd5MTniJ48txlPJ7UlfCv/sm1oQuMTLL2xfiIGP1OW/yMmInqNHtYTYMQEH8KiGccHc8gBuOqLIaSUFpMlGp1gOwabt90a8ITxlTU9k8yDcc36Rr4Sp3mFLHEHY8NtTl1vEbw0QFAY3hT2Qw+Nm3aZF/uuecew6MDBw5AiMD5+AVtYMSifDyyM1P7rhWlw9ldGwQDNUMi6EHDtqtKqo5nfeexO5QMbynDo4UL5k0NpoAjunmqfafub5KRgRHxBW3wte+urnN4FxGTB/H6bOpuvH+8rKNfkg6TrTcXuYBLeGP9bvpMEiwSBGmMSTP1E3YCeT1glP/E9iTA4UTY6cIUzawAlCiJeWaYsDkLVKXbt/a7eliNrMHRyFQ6jlXk5BZjLx4fQWTpfHyZx4seyxny0QAEOMOi5JryJGrsqeV1SEpMiCViDLx06dLJF6jj2IwJU3XB/UzFNqZY2efBgwdtADds2PChD33otNNOu+mmm37yk59YLxCR2gS9hUuW5oUAcGfk9qFhbcNzrhFGxqogE+aFtHKYFWVV79+/H1CIP6kPDtp8bqVrcVfERL/CI9oRj1v6+mgBtWlaIYcxjigHkxUR8oggyvD6PTSD1WqrujCChSSZ+6cvL2ROYOQFGUNTCFIQUXzpAR1+dxOviBX6NK6TjeyctFVRPJGJ4ih7BSM+h3vrQJLRASNDJ4l+RpSe1PqTDCibpPo/UrKTOslAnLjko2SUBD+Z5MVjr31ONQ5nKt9kbN5DnoUIYMrRBRdcYIrbhRde+OUvf9k0LBORTNtasXptXgjmC1NJjxDryaJFi6G1QUzW8z15Ib5NMvLxKgcDjj179hgqWQnLli3zZfCy7av5la9AS4hnRL/wgZyghlEcO/3jlktsCTj9w+mJwSFYi49BRJPkhHR1W8Znloog8lE6Gh2SUf/myYRgNGHKcSeBJPala1rzTjmxfJXx1sZh8/hqJxglm+5ORyqCkReJBhYE6tj2HXGakyPLKIR3+xC5fFyImIe1czuDxqMiJh19HanXM+n4hBjswnWIxK9DMyZJ9ZCWDLFCFxtj/pNPPtm+mJS0du3af/iHf6hkvTqqZF4IKIlyCin40KFD8CdE+bwxuLWQ1hHxta+/oQ/WMyvQSluxYsWC6tR+C9clsw/CQDwjikUumkQhYvOQ7VDOJcC8wP0HXx8o568qNxGVEh4ZSOQJkmjC1a1TppTfOlBd8xuaok1PCczgs5VbnxAuWyWj1icTtpYPoZuxNM5jA4wS9lbbMMfXz5uq48+MdTE0OtmMgFS8fPly0BOOEbmoWBl5mSKDM5NjjbE2IpZycJH2CNATaAXOBGihPTQt4KWXXrIF3NWkUMaDl0FOG9Hg3TWXQdyOwhw3wjiaXLt27ty5ceNGa1geGDevt6thbu7gNXmza3ocX/HIWbY2w+BlA/72t7999erV27ZtM8GksxABXE59EY9Z8LxOT0swDMlDvALXRx+jc1SmnKn5A2Fv/IRegLosPw7lV/GSTLRatFBxBPkpt+o1cAqXUNmASsn2CL9wvaE2MHJ8iSslRwZE6+LNl4RsJ1FBQlNu0vHkOJOw2VpaLUjeRCJF2CDKhGuiDMonC/fjTinwEUTDokrOtrnMO0d7ZJ8mh7uyoHsw3RGmYr6GhOnFk4oPR/HJ2gxJPjqeaWfsIeJFuBhCn03EypkPayEhF7Rw9ofTnHwR4h4revkotLHD7IkvdqGDby41XF1by5lwJTkKJJpDB0P7aEBSwKpjqwUcjsr2qyfba7S/fWbcdXMffBoK4ZPt6ivVFgzmFZHYlN5oTwQojKhXBGpSBZeosumIyNEu5EhAaKgV7e4jXbOJlICLz5alWeedbyW8wHY6IW+lc/3UGlsBYtbUCpf6POfBPI3zhBY3JZefTSOHaz+LGCyxOhQyHKtdugLAkOnFoBNqcQmB0CAS02poi14ZvQGYmZOntipKFjolbB4wlRv8yVh40TfnyttzTbrOwBWbA+IytgxNQeyENmxOCXFsye0246ecckoZ/CtHpl/PZnDcsFAVchpxIBu4RJlBDIektoUy3vSb2DXK6A2Q7EAX0UuoiOEiBvG+A3Uucd1OKq65GLs27tWUEGoRPX5bX1FeCx1qbz8t+abUz++hLSXFdqVkVPMR6Op4Pi8eNqMwkqzGRSgGezmOWLl+TBUhPqfxD5Ktay4sZTwsZpBk6GPPTZ8yLcAmGFYAe0jrIC2pTrQzXQ3o00yioXiMVEpkHJ1dNP7Ebbfp4jmI8TEQnx+H1EPUE5WAQnN5nKvgcIIS4p9gMBEqqPJLnppngvXkhcypL1XeLDvGcFifsLcE/4NKaqvvTfMxdLqaDmlwpG4+Y1rATBpJwjUtr8QjH5UdNfdASCwl2FbIRABaKoZZDPhEDkp4SocryRBEDtA8mgHfh22RmLjC5cChq7IXM18rynCg1BqT/MR6E/ca1lK0xmYqx8Kml+CuPCg7rpijXDQ90Edr1FR1xokTyT3RZJ5QB4IT2zTDGIn5Nkbdu3cvhhIgBdKnZ4DukeHPRF8NEmMkxEt1tG++KaCFXpw+LknHDYdCjI3hx0wH3LJ5aCCnuSS9/gjFWD/2iQuOKqEguHzDqzvNrdWtYMSEmFuABvvzyGtHwlQjevogngpyUSNzPD8UhhjuVkoos/NiA4nr6iPk6azlnO+arOEyVkwKTMAox6bQ9Pphyv9MqDqpMWRglPe6P7VWRwTRKlxzs0+fz5o4j2jbWE0LYaRikFXouaedmSrm+7ZxhxtIYmODuAQSN+IGGVnOPXv2GK8aKlU+LHU4bViwZpoXwyejrAjtBFOn5Eo12raG8TJSvnLieDuhP0hG2Dl2QmHJysb8XZLRhDN6HNPixYvpfTPWC173ZnASXT0IlIWnp4+UddgAUgh4AGteEQNCglRmQukKr9Soa7vCga4NCSeTxpyIEolwxBp1CdRfWyeXTBjE4suftPzkS9KdJGcPzXSBzqzPtca8orz9kyTCvY4tT+1XK9RQbiXnWuEkQEc1364yDXq5gwi7Er55TSNnyMUj0Twca8oLnEdwWBHeuoinxVh/yZiGTFx0os0pCA7iYREdRHqTn9DEGmfilaeFmHK7oPB4SUbHBbnIrliTRrRYDIq5YOWcmt0qGfkoekNVDPHAdlFWB86cTCsGFtfDFHJfW5XHGj1o+MFxfXJyR5tugChfIWfR9C9h71TrTwCodUByycjXGkMQcaNsbku5JsOXcnhFUaNrtHMOCqKWJrjT/3oOUnk2/jrR7PvxbpW6hsCWATE8wNLMgVPli+0YHglerjCj7RBi1NgZv06F3IRFiddyrlq1Co4ePDWSdElT2UxOFjQfT6LA/ddFummF8MlT6yv57I4GNi6Yg3gQD5oaorRguMdkPYqOAIFICslrsS/+RAFocDHkSDMdma4vAZ6q3HnCeMfd1xcKeR8PoPtRuPESTh4HDx7cs3vPaVtPwyBE9aiRKvIrqt5bUaO9PD9qR5ueVuWzhbGcGZqeZl+m6vVzwbz5tmjOlEN7GWdPQizcCi3KKvhaWemV9VpV/W9kBQ/x5HYZjTsgVNc80hRE3WBPSWxcfUMMsqyoQVbMaZhY49v2K1Tg6ke0vMyupMCR4EgPEiU/cdwSoVIbkCNUaOJjKZvy4/zVvNvfRb05X60a9tWe4vh7qMLJFgGRaHEIoBT/CIJLNVX1Tm+RHU/lBgRdP7BZBnmHQAgtwNQBhPIbxturfbybyDVXkhAjbGG/vIw7uD6aDHDFDeLvoEnDGFeEc4zu9EzehElxOXlY1M5Qrt6QsroQ/gIRo3FzfNVgA/EY3mPEgE15v/o/F/hH6U5UuMjgBq3D4WFoT3MPB5WcUR1nq22PiPRqyPWqdfnQwUN33l6lP/mTP7E2zB9MHWnbKzBanlfMq82I5bAcDurgxRU8DX3u+Gh1TQ2mpv1g5bLlK5cuNzn6yKAK5mswNHOk9NOVo1kQmcLkpmEZA4zU4rKLHgZlPPtNjlLfxUL2bcE2XIBznW7UkWaAWuoBeL2IwW1VbO9SD9XmXcj+ddHm3FQ09/JpZ0kWRR93exL0GQ2sMnKGWWXTqK8On0kXclBrZQrXvHBBMcRWtwqUygL0DhE5tRnBIQgvz0iAdJgJ6yKnisFYZOV0QiDi6WdQAPrDFYm2G+qKsBwxiAyLUmrwsmugMhE0RIRtHsQ7JCi6syLO+pzYdfKULxcuOs4F8TebVU9km4NsiPxapDA6Y42Q2NWVZLXcB3dWg6G/+7u/27FjB4ad8a2ShF122Ae5yNmTQdFyBLeMN4ucfPLJmzdv5lJkQpIOig6RMrlvqjnkvWQlUxxxkVEpemPW1IQamiJAXotrCgj5w3RcO/K08jlPMlBYmyQlSNEKIomHZKsq118OxzZvWH9TlVUDbUZIZR0y2Wgu1NZrxsEL4tdgC9kgDHymRfNWP3TP/rSiQILsLc8iwkhkn5bt8OHDOM2IHeUQjz6DWMs6DokqaFyOitqllTc74vwBqAdnvlUyH0jMhxOUFHRwA12Im/1utLKFPGY+302ezInmjqKpc8pPBwWow/bd5BR7ft999914441PPfUUt6IGHTcRUFh2Ivkaoi1etCDvJubOJnft2rVbtmw5dOjQ7t27K9qoBLMGAFEQ4BN+lrJrwZw+HisjGDlhJF3/Qtsao1UnP5XxFjB93qWaaZ7kVz5U5nfix6eptdi82f1glMAQB6HHwJQ3T/uio93VSEJ8Y2pctVaMX5iJIdARipjKl+Ps1gdlB81rPOwnCDhsEDQ+ghFbDCMRNteM2uB5BH2tC5Jnmtdbaw8Zz5gmAPDDqlWrrAFOonr3T9sxJh+lbmI0JL4QDUZhdKlcp6+TEjfn6UQ3ePLMw5kRAEHgtbmzP00muummmx5//HE4Ae3atWvNmjW6Smkq6lCKNhRLly6dqQPahtoRv7UlZGAjwhUrVixbtsx03goy/ABBsEkMNEpqvzgdQaRj2qoBRrpbB8aDOO/jmViW3zOAOlPKnKr9dQ116LA9t4Jgwvl5zp6UQAn726U8slVDiZGW97G1eUmPZm2hF3/AoJKRr49K48oawyMoQSE67FHb9MZRw9HehG5+lTHQPzqJi25wwYPSCoQXmId4ZBEPhzFyoyKdLixKPfhCFXIgEdeMZzZu3IiwGIYIZR2JZpJpO7oUmusPJSOAkWoloey8L0DnMlleTmibJ0ricYO4Ivb6gw8+eMMNN/zoRz+ykTewsIl+4YUXNm3aFDrOl9tc4HbpX/7yl08//bTB1plnnlmRStku2/uomxtNGn7ZnFYr1sw0pV0CjQ5ULhkVEomRpO/FSZJsqfYXJ+Pfyqja5nylpN7XP64cqBzaXDZHBLjk1x7Ro2Vhjynpsm+aCNg85TXXBKOkeV2LSlff9SfWi13w0SObdROMjashqlT3x9YKlOprpkUV8WqHYYxPjNeBYvRCNjAi0LDPQDFcV4tpg5svLs4mP/voEZsjkQpQpMUiOnGCNzZv3rxnzx7cbBFiRKSucTkuycueiItqmoruldHNYwOp/XXXXC1PaIP7MTF/CgKAsGmz+fDDD3/ta1979NFHbbRPOeUUk4kMLJ555pnzzjsPB6RbCzdKMCT65je/aRB26aWXmvRqb82bWpTnLORghJHfijq9+OKLr84cwRLIqA9Yirgb2yWwkAN97eZGPMozEyCoxCkAEaEINMnSqLxaznZjVT7aXjbjkmFMghTqat1ThdbVk5xwlqppWl3S36TeBLInaVWeB7MYqm3aCoxOMjCySTp8+PCBAwdsbeeBj9Ep2UppCsWgoGTEOSuaV2LMyA0kJB0fA9QazBUxnD6wCWDkMjXSZQeCgwTqhuwWRBqfqq+HX716pRVtdIwmTdX3HU8yZ8eSdJEBwwQxYKNLk6PAr5FkJC5dtlwZoNxyyy133HGHTdmHP/zhiy+++L/8l/9iE2pggXOtSdAY1mgYZGrdQw89tHPnTstvYtSHPvQhF/q6iT3K5cuX25waQcKlBGub7gclK1ay6rLxGFJOkwKKrnClBEibkYsVFIxAeMl4KqMGMTy1rjT6a2jTzbVTXi530qZ2jZsXfUJzJuiDLz0G7KQlXc1zTTFwctJNAdeNJCOo2eWSJUtwTUIZzxmS81H9dBj6YQGIgaUG5zwg7OgeKke8jJfwcRQADZhp2JtgckIcEiqA0LBaBz1EAyHWRpztxijgRK91BHGU7Qlu7GgdoFll6cmT0hODb1kLiYlVXaHdbJSQbzVo9qXD5j45SHXRay5/4YstQgjMOKwdnfHTvMFUGI4iHz3//PMmE5l0YxP0tre97fd+7/ds2NHHffv2mUwKMsCLnD5DH3vlzjvvNHHVMMuqMET7+te//va3v33tmg0o2cRYmzLLb5NlpQ1jDHV7uHr16u3bt/PUUSGXfDi5RdY1wUg3y0ZHn2Jkaye7DYxczNA0NDuUTT8jHcBW/4AkWzK2Cmr5HCXQk3Qn+TU0ZSKFUY58D2CVMSWG2gTplBqTlNNSIb6aitrJiI2HQmI3stjR2bSi2rutegK9zNfGHVyRSmsOG+LjYkI1LURvIOjzCXEo7upwEJIhR9CNiAg9rENhJXOpoxCiTFTE840UxKrI8BGeenbTgixKvqkzzzXpi0U83VIF1onhWa2SVuTLoWHyimZNrWW28oyrj4MsXLiQl01hSZguhz5UOvX+/ftvqJNNyllnnfW7v/u7F1xwgWEQaNrwBdsRJsjYWwYuls3WmLvuuut73/vegw8+CLT6Z//snxldffe73zUt70tf+tIffPaPMOm47RreA04IGqudHhxzTTc3co7rtgq7JmMrUyXiko4JS1b+T/x9WLguRUQxTRPOYAI0ebPz6dOfdDZ7QCT/KRnP0ERSfbHMrvPRAUy6rEgqPWockAoRRhtb+3BZNDAqooMi/aRZ/WBqUB8PGMVw4KZvECfXUpwOQozAoK0ZxkRU4nWsFJfGJvMmWCQDpzMHa9ehQ4esJMNUxNmaRHVPZveo8UgTzGGIWzqizuress78ybRVfx57I+aY6E2mG6N+UJT1wZ2v18lQ5pRTTvnsZz972WWXwT/WIMYe7t69G4ozNi4M13bs2GFi1Pe//337YoBy0UUXXXPNNe973/tMUNq2bdszzzzz7W9/+5J/8nZ7HmrbEMgA223cAnPxyFFljXr1laS1zjVkCtfkXs0MmiFxcutDCYk5fTRCKx7xV9cG8TnAKZ5OPgVdqJrXyEpdBknaeMo7ml+rmwSYkhe7WCbIHo5rzkXy6ZsCFD5HNiNtHIbP6AxBFIEauNu62kqfZ2J7JQ3xRCWiPTiJ2Zh0NREaQ5R6qLihECN3bLj46DONpFCSlOPEKOBr26QtxQcOHNj74osbNmwwCd9IHEiar05OSC0cs1jUmqCNjsvsMGCz3rT249GY1h4lqMfv2HHHFGCCsDjNuPIb3/iGqVoGOqtWrfrc5z535ZVXGmrYK2vXrjX56N577zVwMdFpxYoVmIhbb731K1/5yi9+8Qv7c/369VdcccWnP/1py2l0ZX/+h//wH/79v//3u3btuv7660877bTNmzdjtwTeA05gKNQymhFGJbAfblEEtP36RMVzrsBBTvarMcGLUSYhVJZA7FOkU6hK8jP1+we0Tk3OwK1oEpq2MydYSRhicm3QkwxFglx5jToCyjJsto55d68b/l8samQzKqubgMchClG0EQcsCHAFisElCqpmRTwFRuVTnXp0MWFXk2FiBmw/4cYx+uYEUYNbxzHI7puP16WbZGQqw8qVK+EqhTMZreOi088quqhkrqmIoS14GGVQXSrYYtxN0njcjr0RE9eF71RsuTFaCywzt91220033WRYYz/9q3/1r66++mqIe6CErVu3/vCHP8Sk2IA/+eSTBjF33HEHtim2bNliCt0HPvABbNQePnzYarn00kvf+ta3/uAHPzC56Vvf+tYf/MEfGAwhhANj9SKV9eaJ0aFlKPYVYWasqbH9+VLsmudO1QOgzMKSETKITfwpJ+bkuZO1pJTgkPl2W55anytvO6FJ/dQSStnzck0EIaOpiJAzYI5EymJJ4UkzfLsW1vI9NFUc30RsZB6fULU2w8bBMxyhPleFDNDXKtvw9PwgR2nYPt3jcE1VnKMGu1IiAMfoENPY4IcrNgR1LM5OFgoOIv9EfBJUt6BWzWz1Nr3AFlvDI1uoD9WJTm5J0hUjH8FjST6ejaCUPmvJup7Uy9OxtqSrRiWgZI1ibEPEF7c/77rzrr/+6782wccy/OEf/uEnPvEJQxxMKILkmaxkk2Ujb3KQ6V9/8zd/Y1/sVxN5IBC96U1vYtxhKIA2Hf/xP/5HK+2Rh5/427/9W8vwjne8g078ruk/jZZYqmJpHRnbmBPRQ5GIIKW4luACHg6akfNdk8N1cLwcY+qCBl3nWUuXCamfHhI+V4VDaxy2nQQcStRDtYewdwo9CkahKRu2Ji7YPau4djPvTjWScTwVfHk1a4sGgRxU5m1NMyXITQ3mLxjZg9WhUdFU25SMEfZENANnl1HQh80oVnnnkxaSFnklya9+9Stbxk8++eTly5e/8MILGgE2f911kNExJui2JIuqltZIHB0Jq0f+fK7N68GjZJp8LRAN43kdW4dsuu+7774bvva1Rx55ZNmyZZ/85Cd/53d+x6DHRT634bVXNm3aZJ8vvvjiX/zFX+zbt89EURt5Q6Jrr732Qx/6kOUJMTi/FWgTZBKTwdnZZ5/98Y9//LoD1z/99NNf+tKXLNsZZ5zhBAuYrDGL61T4dP9YAcI10TwJdEU2IzHQbDSQwPiteFE0Uz4LJNEEvAiCPRPRlcJspgN2qrVw9ihR1lpBJ/nSCrVJFWE2+4b2PXveKJAlTLFcSE4JHWDobdHD0XMjo/BSMTOcgZG7lA0yNhGfiQMYO68SI5vLDNy+zRFas+l4qWzp6lUU+8S2aNsTYyEeeVMM9tk6qQPayvA9ZNGarCPWjAMHDpjyOBIqecB4dNnTeIIcgoqMfqm3K8uA/5ci6xdCfDFD5snb5mNNIYYJQBuqiOVTxpmVhl6G8sknnrjhhq/++Ic/NAHzPe95z6c+9ak1a9ZwPHGW1b7YQ1ePvK0BtmKZ1nb55Zf/xm/8xpvf/GaIt2XcjoBJiDdHfu5zn7v7+z989dVXfvCDu88++6yzzznb+jus5IgqCHI95iX6PX/B/AULF+CEtnK+QpJrwsEgXgan565LueqKeOS713PXvDInWck7xraBR+Pp6VhKW1/vryLPkLNhkkbd1xMeykfEI/6bzWSejFI+bknbgqz0IL8Eux0kI0OA+fNH970Yibh6VUEs/VCf1QYZQYl76aXDVQiIeqZZXxEPtZZxw14no5QwDs6NIY+/hng0HzeIuniRnkYCQu1DOb6Pcoz6CWQ4VWe0btKQMcbpp59+6qmnPvjgg3B6NEh10d9hdP1pdB3guPt4n7I+5HqoMEoaHUrUJ01Wo1VtCuO6des2bNhgwkJZx9gdr7C+IAuVFRPW8cLnVf7B1d7izGuLqkaWtH0UhR9VThxpUMywXatrI+n5tdJKXwoDvopp/eDll19aunRppVLNvPb8zp3fuOHv7/3+nfPnTb3zne/8l//yX5os4+JK48QD48wzzzQZEJE8L7300n/xL/7FxRdfbL3GFgcODw7jpSOkSxOF7Pn/8/9+/l//63+9b9ueb337G2+++E1nnXWWKddGWiMyKI9MzbO5e2X+/OKkkxYuXrzo0OHDOKtECzcMhfC31CoYWosuZphTbGhoQC4AJd1ivdz4wAIVvHStDU2+9W2SkRPlSBFQuZqfyrRqD+oCKS6rau5hjUOJd2qavx+OsMZ+g1jl9BXIFhGMymw7N+cU9lFvtdQOtp5hLqogLw0NDj701X+2GkIsmoq3RRfxQEYR46iBQ4zgjpQznG82jgYjHRGlAMpQXfCJRDhjLBUX96TU3uSj8KzmpxAjGYUYcgBelLisSsdRR6c10YKe5NTdsUJctloLAcyZLPn888/Dpm6AbhyICcOo8jYBHwPm8tJByxyOjK3dHFKkcGx6JWACno24vgUjb39iALdt23bDDTfceOON9uuFF15oMtGWLVsA34z6avRgv8J/wt7auHHjxz72sXe9612GWVDNfPOQKg09lC+sv2984xs//OEP28phWt7111//+c9/HlfI8AoDvAKs4URQtyIqcaYIPVTTBs1rJnmGUWcQNFNGH1ofj3/nq7drQobvUFJ0UnxTPuJUtk5cAihOICD508nGkX4mbeCTIIXnaRKyIUcnw6Kw69oUbR0Bj21955OfPNS0chToYBztxUcpF0SAaTOFv5rgev0JIbV7BdFOx/2XcSQYeTlmnSeKUeR5QECuEroMhnhqCY2Hg4JxtZcQha2kkyTAOaNMlLXpPcQzw5wPfC+angf8TrMabG179uwxNkaI/hB9f2GtNxUYvqb4NMnOslnLXzvSwP1SrvHzTXPgXPFIKQAjjAGfqm+1f+KJJ+6+++7vfOc7cLP+zGc+8/a3v90ayesP8WkyFAbHZJlPf/rTJhOZALV+/XoOV4imIiemVq6ZbLMh3dNPP/2///f/Ninym9/85jXXXGN1DeLF0yG6XPNMWREvzgpx1XSyIwaUR19awYiLUyJK6ClLL9dAcKB8JrzMuh5wEFiR7xBwkldy9ElYKcmQZFM5YPLkEoZ1YwJLiKcruSZW8t3k02dg5Kmm2aTYRNSfA2PdgVxRPaivJHe1UKA+9TpPaqh3stS45oUKWmtr8k2dnIaGoYR0UIKgGDWMhyfp+kSjuPH2smXLKsYWRsrXuiRRM0pIBIuzSou+eaGgfpYxylIR94ythfv37+dqRrgvaqc+CETYOVqzZs3yKsjhMoYQGoq2ryPJMaclapI0kLueZuINHLD9G2jedttt1113nbXkoosuMmHnyiuvBAOz44AVKLmwAX3uc5/bvHkzAlT5uH+EzDosBPcyBia3V1avXv07v/M7999/vynXN998s2lqhoA5AyRIRAFnEG+UnpLEPbIixvbX4QoRGbm9QCzTRoaOk6itWND6Jf9TOb81lbIHr5/a/nxk2IXQ3HQGsY1Irhzbicg+rukhmfdC1y399KKOMeXDMiWXOfOzqKL1tfhejcMV0dERxmknmgjCVGPdfm04U8W4iuykg5IPR+twd0EAJ76MIZCIegn0ltEWPhPTsHmYu4xelNZsW7cNj3bt2lVKpCstME+Q2FGyj/LCVLw1IJkGcHJOoLwQUUtWTRa4CVNXqMUucK/Vsnv3bpuI8846Z0mdGJlM6SNMsMx2JcZ+QXsG8YChteT222//4he/aON55pln/tZv/dZHPvKRqXgnXSI7vPrqqxgE64JlRpddLXpoI8uyIXFzBKhhIWyDCYM7d+40fe2rX/3queeey9BIhYRRD1GEmYo3oftoW/BiBiJUOWEbEmcrHPjo9FhIyBEn5kLXu+WkK1D+UF+ZZMryQpzchZ0s/F5cB1gyD0IoGI2sRYJEWuAkVKSYkiCRZsgzp0Dm2lkPYESj1ThQOaOsGUublsFLhyqpfmZ0dok2JvAS6W8Yoyx6kZK61g2dg2G85tw3jYiKvhQTCEZlvGaP2h+Uo0OHDll+A6NVq1bZqlvOdi5kPCjxumR0c2GdYIFiXQwI50QYVDL1mdCEkot4jI5vsTq030ret2/fwYMHF01VoQ5N8TFgopVEJz40bBZzkIyoh8KubGqRjbnh9Z133vm3f/u3hggGLqY9vf/974cPqmsaUDERNOIYhQCAAATDeJJRQQeOY0U8Bw9qsT7aNP3oRz/6+7//+5///OdWiGHQ1q1bZ2L4YFAjIJshWXxUwQhziD7uo9PQQKI40nJEMKLYW9bulJSAVJni7A+if6+TVbAViVzvpfUceUWlHubPy0+MISzciaWVtj96dTUM2MEVsXVl09LU3obmwQz97kVQzfGIg5+8zs9q68aPN0bH3BFJ0xa6Kh7YSy+9BAxiaDSEJRrWgT4qzo+mIV0kE83cyx6TTnA/9ILmeDsNwYj2XS8ncsu4u6z+XRxWe24cYoTu6sOfS5cu1clzs0lGEHZwNoUXMdnrcBdI5zhST5JoGOYMhXprEp6ZwHGUAPPHMB4Kg6xhc/Hkk0/ayOMkBM3GHGTtS//A5okK1Ewd5c4qNe3skUce+cu//Munnnpq3bp1n/zkJz/60Y/iwEcyjy5yMpoa6nuEXNTakllWzCXlAd327t2LCG0//elPn3vuOXv4zjpddtllBr6Q14BfGHBEpOGyrIZqbPv6ZqKaRisS8hOI2bW8j+wCf00YOAcLNkAzJx1vnYvQIS4lhc/IlXBJGwhGMzHs3IxcTkFCrdar0H6yJOlvnpRffFsKIqkpFJSy45S8ngyCi2fT7LWR5mn8hj17YwYEscbuRhmdgMp4LD7EoMhJs5wcKXJRUPJx5aFTdeuU+NprGfI/ljtGBcpnmkNPnsfCi/VzWAeHs89ldYLmFcRP3zdjxBDjyxgtwFCs8vqtrWY2LMBijinKgXCRcKCOgz4s4y2VM3IPiq7hSiL20OQja4YJR4YOum7nZO3nfqoW4qfpgGXtHnH33Xffcsst27dvX716tSGRiUXLly8vZCfedVCqr69mcUJqoEVua/oYyBUEBoixir7+9a9bpffdd58N7znnnHPllVdeddVVGzduNH3NMlQebZFy4JmB1bGIF1sDxHU2CUCuqcUoqxMKS1H/CzkIUsQbHIYxhokX+5FilpNNlRAx2jVv1tJRGmTHZdlIfnESLTc0pWAnOofSm4JRYltUaqlKkCdJC5OKRg3OEMTJLmRCD/orNTgdVZYQxpbxcfQFpJHNqFbTqvXZphwaGQQiIBGGAGCk/j4Uj1vRTiGTFSdeSHl/hk0v7WF2sYdOTBCfd6UMcr799f+396VBdh3V/d33vdHMaDQzWkeLtViSd7BZDAb+mCWA2UJBKCoLUCSV8CkVKlX5lKpUUqlKVb7leyrLt7B8CDhQBDAQKLMUpowBG9uAZWPZkhfZ2kYjafZ3+/+7/bt93rnd9755b2YkBMxBHt67796+vZz+9TmnzznNDTVuWkshUg2KJ6yJGJtpTiZqUDZkb0RjZqsUsZoGULkovC5pOmzV0VSb/Dve8Wq5esqu5tHK6+rUtAgi5bOIFQBZoM+PfvSjr3zlK/iLvoJA9NGPfnRqaoriIdGkllmjkmWyUfVrqWMUyJ1cY0APPPDAf/3Xf333u9/luVhvectb3ve+973uda+jPzdWQeF4QQEuUSxZtsP05kAERtJ8PSFd0Pr1VxuWjVxtVopULvMqD7ZIGXqnpCo9vi6RO4yazEJ5MIxGs70WIDQIRjAXtdQkIpjmQH2bXNFAo/9mtsJpKSpFb9FDYAPEZyrJbxee8spSIdWupBChdsPfuDklYpFYcxYXl0Sl76hzE42aJ1GD+yQ+1VFkq4tG1Ini3KS1Zd4s8lcLPeptIlYtTSLl0qAgnUiB34Z40Y5PoS0lR3u9eoCbmqMHLGqIBmUNQFFvDNqHEdXCFgsHQJ87dw6YC+0M0HDs2DH054c//OGPf/zjhw4dsiGLSB7sMgO9lJwjB0mJwREC0Re/+MVvfetbeB3AZd++fR/60Iegl916663OB0tTyKIEZJS5hEZuU7Uo87NwvPythST5nE4qPSuEhfQenIxaU3+u2Pm1D+q1U7OH/lVIlMQIjFxVcdNQGJEpXPzjDhmo/tJRptpvmqJnG8Crvpndc9Nws2jmJgGjPGTOX1xcoAnJBUVJRDKrJNi0N/sheTVZ2QTtJi3QhUPm8iplwV27Ux6khzI7VLUEoXUlBQhoB6Wh2obccgAjGlwlv5fu39oOVf1ZsZWQRDLK1Q5Ip+rDXX5wRSa2lG8Gmg9SjfR6YSAfHQUe/fu///sPf/hDLELAhU996lNHjhxhdzHb2XJILTTQG01w56H7IsWi73znO5/97Gcffvjhs2fP4td3vOMdUAahoNFt0vmobPpei4Rig7AARRJilFHWLtMAKHpWVKaiMUb1Z9ooq5zRsurmjFE7ZX32QI9lIOqo9HN0szwi6lhe3TYR5pfGRp/Lmvud/agf+m+ODTJjEwzZKsrLZ621hRJDNJIaHasT8pMoU9DmQt1EwGgpkCQwImBJXIirSkarACOjnB4j4Sgq1lUPn5PBsGoR8wFWFmwMZQSsTHdhMda0Q0iE80srbmYIHm67cOECA1Nc4uMbUY9mOrXiyVeZXXJbI7h4N9SUd13j+ly/m2brFltKeegWINH3v/99YO5dd931V3/1VzfccAN/oomNnDCQWGRCNmHZXAemHz9+/N57773//vuffvrp06dPHz169JOf/OQHPvCBPOTkNX6fIQ/BPWIaZ48578juw5JqeL1H/5uEFV2wQ+lnRZfU3KURLZpvTZQiY9TtEbjoiSOF9BCTc7VzIte1xCT1z1WAfve6M1mix/VukUmAXqZDej1tvlNHZuje8F+6octSjTJQlkURcWik0KkXXQj+8tac0m5vw7lDYsq1SfTp6kh3oq3m3EspGgzpa9p9UFtw/wsvvID5xjO1jQJsG8CeQRiMckKLfK7IhWgXJk/y4Gh2rx1FVzf2rppoxSQrZPeN1YTZK/JNLfWYEp/5zGe+8pWvoL2vfvWr/+7v/u7mm2+23nuIvQQGoCsDPvBKn9Typ2kavw2KnnzwwQc//elPP/TQQwAawP0nPvGJj33sY3v37gXc4y9XNbpi5MF13gabsQkCCzNqGdOFp4gHpCcj+aUJjPR2gWYweVA2pFzVTCMI1bvDxXikGTi6MzVuRDU3VR7LqzGeRoFR2pBodhCMuM3R/yRN4cZWY5JTMorl9LOVMou48HhorOQzYtNoM6LG3lEuhbojjCmhV24QG5Vbm83IVCewLiHt32io5M48bJlR51r2hws+88wzRtm2ZCWk7xz/cn+aWzaUiYyySnRCKvj+2+LqbEbpr5oRU7iJBqz2Hvmlh2QUvf3FF1/85je/+T//8z9ADcgpf//3f3/nnXeKNEQYIgC5how5Pcj5bVZumX3uc5/Di375y19iMbjjjjv+4i/+4q1vfSvEHNxw4MAB3LB161ZWkm/Es5d8KCxEVN3hOu2fzLpcGZX1shw1vBaMjDrvT8oRq5NRp0LogbDBLtu7T9JqROVE45LOl5TDI3OE3JYn1iJTnS/dX4MvYZ+UYoptkID0df1sOihl26ujI/eUztrOJ3vkzhET9NlgzuiENJ16VF2DpbmxI5pFG6egMbOZs7F0Xbm18GovFN+mcsSm3g6Hzc7MzPAUHXHV1aduUS8jJNFizU3llgr1jnTA/ilikcpFfwHd3GKSgOIwkO6WEGEld1qbk/Hr13KREocJr/vBD37wpS996fnnn5+cnITG9LrXvY4qA0Fc9rOZOIEnWff/isw7WICgnf3oRz968sknJyYmduzYMT4+zs3BQ4cOoZ8hsU5NTUkwStvnLwdRm6avmXR4UMm7joWmDox0DwusZNUIe31/OrhU3nMVIFk76E3sVzshoyVWPotLvZ4FEdvLB22L0GDUUaduOIVcasaIzcjI5DVl4gdfT1OmpUmRKsKa3gajWgiO1m/pk5SLSzBCc7wTdlHWhQsX8mAGjvra+h2WpcVuimJaeXldN94lgM31tqOCjJdVFH7JxMa2oNYWSWuyfGFprnPJLS7LYRVdcGXJ+NDqRqjJi/LgIMebz549CykAHLZv3z7KfTRyifHIeZ89EFCYpiJe0TKUUX4JJkF9k6x+wijxDc6ggSgxN2UiIdspcsygGS3e41MY2dzx9mW3tGk4Gxltt4dM1nJDmUWHodsaMDHW9VgHBhXmfkNqbGwM1yGqfPnLXz527Njhw4f/5m/+5oMf/CCPEW6F2ENpMve2BqVylWu33/72t99666333Xfff//3f+N1jzzyyGOPPfbTn/70j//4j/HqLVu2TE9P4xWoFTofAhFzYLPfuHjgCvN/WkZue18ZQqRAhqtmBWmHhGoS968xRWaUOGpIR3VU2IBRzC9f9bCaBCPy6jaLSxahiDE0pmjS/NyDonsinJLr4v5SvpTQYMsNdMsAsfClrB7BIoSV6T1KG0z7eqz1oGvkssG4kSsnBqrhncUOFlp8GxrqOvfjj97a73pPyTBEXZB26EAUPZ4ysYCzfqoLQ6HffZc5JbbH/MHJ4Dzj0qGcXyUqlaKQCSuhvIgCgohFEQ/JiyIMqm1OLbmEp6PP6QpvqnzvVhLQ9MRzwZcKf6EQ8YwgQMPPfvazgwcP/uEf/uEb3vAGIk4Ua7JGEpEEss/v//7v33zzzffee+/3vvc9LAzf+MY3Tpw48eY3v/ld73oXNDXmEcUawHQFWA9QDchrRU7RRGTAyNvuiVkVM20WgkXzEIGYqy0nvW7n1ZhSKTxlM6fM2KbOiBONS+1tPXqp9tcmJOoHoXTdery392pa+2stY6RyUNrAqCbVSaRfV3wWMCobI6qyVd5Duqm179OdpRE6lZLSLosWqOgGF7gkkoCKqrqO7ileb6l8THmwx1N8Y5UkM45VvsIU8Toh71rzONaP1kCUdqa0yDYnBok4vnfddPUYlYIOuXjx4o9//OMvfOELDzzwAJSmD3zgAwAjwIFMy9qFei3Eab/L0y233PLDH/7wf//3fyEZQT568MEH8RU4BVQCBm3fvh1jwR1PLB5Qq2kzSnrA2WS/RpOtWouFwVL9wiQjqEFHhJ22OlTaNcDQimAU8bb81CQZuYT05NJvbCKTAEEtcKTcqztHG6pNdaKlbJaWpiugb1ALaszMFadHFwzVLqyopifG6/ZrBThXWr2rypBRl1X6RYlFRvFErdnYZrZlWlZZznIVlgm25kzwR13vgArAeIJln3iQFg0mPOKr6dK5HI5sq4UY1yA4pG2pNKq500wVgKKRlouikshSvyIC6hvo6QMkeuKJJz772c8CC3bv3v3+97//Ix/5CFRX6xUW+gTlIfXKGsmGyI9c6eCQy97znvfccccd//d//wcl8fHHHwckQUD7vd/7vXe/+92vf/3rd+7cyQNCuLNJm5ELC0xYFwvp3Srzs0xR2WpwwTNbOCe1d5i6WaS9hDsh2F0cZCJcMA1GZT128lfmUapbCUvI3yag0Rf7AaNoRDSPmQYTewrW0RWzEn7JRVfFwdqfqu8tPnRzYJtkM2bFOSaN71TT8qc9m3ZfWmBpVwk/aTlIU+n5glmadVMICkPYcGojP+/ds+dVr3oVZgL4nmBkg62B6qtUT9RasZ6kDW+pxO+mynn9Ubdz9FPCx9rVxQZ7qkRguZCmq8cLUqbBI2j4yZMnoShBHsFXZrO+4YYbaLMXf6t1QSIhvUgsh8PKgYMf+9jH7rzzzi9+8YtQGM+ePfud73wH8hqq9MEPfhBVmpiYsN69wIbdfQ4Tw5UXlhfzvN5GK2DEX8XGYeuMr6YOjFzVESwPYY+1oGAawCirS0eb3m8alADTHxj1IKMY0lURQX9I4cMmVLtx1nR/9BZdgQiJionpmM/ImS5UeUOhflgqYZI5Vjs55QXRIJmeMK+fqvSLv2KrGRsiychKBlLATdYNDshDdsE8hC/waNnh4U1HjhwZGxvDUsw3ium9E9JrmSojdtQhgk3UNKL99FjUFbZuI1JKboUUd3nwDNZ92PReeTVb8eyzz37+85//7ne/i69vectboJ294hWvaIX8IZE0vl4kleSQ0QWEyAhIeu973zs9PQ1Iwq+QW7/2ta89+eSTb3vb2+6++26MFxOuuyAWGX9EDcS3y/OLWtqS7uqEoFa5HoFRbRujr9LD0cVcqUjCYPL2XJ1YrxsezQKj+DmaBfKTSUBWU+080hdNdc7q/tdNNgnf6g8ataXT0r7S96c/Ra2TG7rsberXg9ID2zITpKpN3mhBqNEMXQJGMpZR9xkFQ32WHDWeYAS+XnId4TOpA5keN0BTgzjw8ukzIyMj9K7mHhldfqMull0Ypzx00/rpmaD/DuR/FFEPcMlUSkkTHGE036cUcR5ufumll+677z7MdvTMm9/85o9//OOvfe1r0QniX94JGRcB0PqQhbU0R5jPqFGDHHTixAmAzrFjx5566qmf/OQnPDQFldy1a9e2bdtEj9YAnYWcs3QEq52KuTqYLOJbGZp02kRfxd28pXLI5cH0qQV8U011Jr9KD0R/jeJPDUaRpmkGASN9s36vqU5AaWktNpkEkmyVTIJcack9wCh9i1Fc0ctm5FwpIOgZXlsDXW7UmyYBo9o66a7pDpurtC0LZzZkylVao6wN6r1TcacmJNYBZ7/88suPPPLI9u3bcV08qvlScna0YamFrB7V1g10SopxKs1zK6T0z9Sxf94poUYjc8FCp40LdPCBglmcFxYO/MlDKt5oaI23DQFwOaM4pTHVL1y48OUvf/nrX/86hMS77rrrox/96Otf/3rOf5pme7CpkDh8ZlV3BxkLcdGI1FvW5Pz5888///xjjz32i1/8AmD0xBNPnD59mgvD5OTkG9/4xp07d952220Q1gBJo6OjkhQpC3k+USyTgvu2l0MjhyNwX990fZHKqrI/O9V0vXqOaYrYWFqRV/dhBIyskoz0WIigraFBIjxqoYQURYGkSBTNZ90oXbiwUy3oaGh2VTu0re7f6xv6QaUm2SWSNHUT/ItkZvnNpfQFUrPaF6TtNA0acvRrhMERc+iqy18TGF2Mi935gOdbcVIFmfm0hmAaPPTQQ5SJoAtYlWWdUzFXHlW6BBlXPQARP2mGi7qCpFO7ljc7N2S7SQjTSSIBtDSuv/rVrzpw4ABP2tBv7KFHS9fxrFcIRFDQMPlf+cpXfuQjHwES8TDY2kFs2kYUdl8ORxtJ6I9E9snkpHiF6zMzM8ePH//pT38KBRmrAgQiyGg0AO3YsePw4cO333770aNHr7/+eoART77mhqZWS0UDwoqCp87PXFpaviCDLqZ9MaUJihkfDyT9nKt8VbXElpKRNFrpYjUYyfDJT5ofos9yCFLEJ1qy0zAnC1VUbMRgmkX161KuEKoV4Xv3ib7HVGex7qhazpE3RlOeIpG8KEwOV+E/l+B3bdVNkGCly6Lp2v/fqE9rSc9Ypf+bToOdj76zdHHEnGThlC9MVWQ1IapT76QYNS11PY0KYtQ1F+O9dC5lKwJK7t0LnHdxKtybsnIa6/bSOisTCXiBuTc+Pv7/3nxXWx0eJUFbtX1F/GUgBTHiq1/96he+8AUIIzfddNMnPvGJd73rXUxf26Ora4l9rgNibEiLnoUMHsIMuA7964c//OHPf/7zM2fOvPjii0Ai60XR6667DjW55ZZbjhw5sn///j179kA1k96W3UyRUlkgLesYPuDy3OLywuISxD1JuZ8OqFHijHgwRnOsduLZ6mKp/0aoYZQUpsFIc6xRuFC7qEdMq0uo1chMletcFfiaZmsP6j3jTENig6ab10LShHgxHKhtejB0zdL+iv7WQn6UHyzq7mhlc0WsRA0YCfeISEVQsEoU1+8UUUJk+5T/5G+t/77ELvJdNHlI5zDYjXkjJ8cnxjcX5zgKsOoW8e24DZLC7t27gUcTE1vohWC9zSUPuY1rLTt4LyQgqDOQAVEO9NP/+I//gH4EGeRP/uRP7rnnHpQpnd97NYuIE0/2y/OwyeWCHERsggT0ve99D6IQBNJnnnkGkME+n5qauvPOOyEHAYyAQfv27eOJslKOaKDc1+PrJFk4PfWBsHgQYHT23Hk6RrbUeVkRT7Jpy9XzC3ogUS0YafZwVZUqwpEII1Jub5pNtQXqRVGzWRNC1Va7iaJ7BnpW98mKJa9UDyM5+fU0L21G0l0uSDpNPWht5cUuUZtN0vu1w1OPR3Wt0r7kGlMiMDJq8HKV9oWziMaU2mpnwQ9AKiAJbWXu1WKuUJbsImvNBdMVqham4h5AzEQZFyrwZ4NSRuJRRf54paFz58/yTom2qe0f3XWQqnD/t771rX/7t387deoUEI0nfEDHoSzDbpHTE/ohsetLzknpMQiex44dAwBBHQYAQRQCEhGb0N43vvGNgCGgId4ORYzCKUXFPJxlBOlVPhNkJZWoHAzlgsAIXANSnzt3TkI38jqXdBe8H2vBqFZfMw1zzNXFIbgEm0ywDeV1B3s0kWZaXY4GI7mz9uamt6y42ER90nSxB2rXlrA6kubEapr0tWnge/366OYUdJqu686tlJxsqJmwxGXVw6EK97dQX11syDVh5EyITIXdpyxFuUPjiFUaaMootV1JwYcnMprATzzaCDMKyAKJALrJju3b88VlGVeNWTYEhYk9fn6+1B+JpLQ7tEKi1bQaMzMzzBX79NNPQyYCQODrhz70oT/4gz/AB/EkNit5LdQ2kAKanMnx3HPP/epXv4Ic9Oijj548eRKvBioxRxr+fuADH4AudvPNN0MWA4KgZ2hZZziYq9oKmaXEKFuJtDdafrzBe+vevXsvX74M4Qio1wmptZtwRDOhXG8Co1oXX72oaNYVpNNvyYPDcFpO04xNC2nisagCUQlCK0JDBCIRGKXYlD7eA8j6pNqjilyqpunfetTGJsuFWcmAnYJR3I+mpoMER/Sea8EN+JfFhZtwmJLc5sJ6JVqYrF1Oxb64ROiwiWyYcgnvp8SBSQJZANqEmBWgoOErkGjbtm2AA0gHo8NDS/PLNuEGAKhm4iCOlXGqIuWtuAphlr7wwgv/+I//CICAvvaud73rox/9KBBBzD1OHcHaP1kvu6GNmP9AnwceeIDneaDYl19+WSL777777ve9731QpsbHxyG/MNW/UQE6IpdJ97pwWpzMcBMyB4hpRqqB61u2jAHW8RlvhzaKHqbveG1CjyYOFEG7NxilLBGBUfSWpolg6jhHOja9px8wqh+nhIGbboga3vRIerN+alAuikpmMV4n6/bq4Dajahui+6PBiKb0isNj6hqZB7/qPGx+5UE6T4sVRWBZnb1lqwdmGcVtWTWDejTe0ZhphVSahhIANxAEXvOa1+zcsa3wxsyLXl5YqCS6LQ6VvHyxFUTR2oVFJgB1lqXlOT17rTpmI+03KHeYov/yL//y2GOPQZG55557PvnJTx49ejRLwqwHZSNg3M9//vP777//u9/97vHjx5mYmIcpAfKgA773ve89dOgQsJiRroBg4xM8Soq1VvV8Zz0iPI2Gp2PKAFGLZAZ+E4SmwhdseASY7nziRzoHULOT44I11TKe8UnjTFU+Muq40FpAiYpqKtn09MCupX7ASPNG7atXjQu9waj3U+nNa4EnEs9NM4wEcOEkMjEl1jzhB1FsqOLFq7spWvydclTNg5e9MIGeHi6rO3JnqAU2mVteXMiXmVYCy3TmDRMmgII2Egm1wkGjWTjYT8QrmRvRtohMGFPNHyKhEiJhSc0X5+eW5i498P3vdBbm3vSmN2K2zM9exnVMwULr5HSCPgIAGd7UcyyWcV/m34PHlnmgQHA+6t4UEgAxlgVSFSQRQsO//uu/fvvb38bEfsc73vFP//RPwEd5StrlvNWZFjRKkfoeDj0/oMAnnnjia1/7Gsp89tln2b2MGoMc9M53vvOP/uiP9uzZM+6J2hYqgwKXuXPbytqtMj8k0dQEHbzjmaL4ltnRzaPMQKqrISOrYbTgtOXF0aFsavvk5GvuuOH6A08fP/74Y48BggsNsVR6/UrjmztUdKU/c60YWbKl5xbrfc2Y0KdQ9ZkEIu+E8S25kZOfK4Hq/8wneikYNUElV5ddqAfZOguGVceXamSUqaTfy0ZrIJNC5BX6g5YPbJ1dWAs+Kbi4RFvqE4C0Ka3gZ78bpF9OPq8k5NddkLZHyk2HQeZtdDNvywPp5CRRy8u/tW1zxqceK4uS8MW8bpM7Gg/BDk68ljrKlTe36s4RjYZcrLayRMtX3yOdfHlx9vLlM2dOQ5HBzGz5vKsRiLCJtUPVvSf6WtcbPBqAzso003A775//+Z8ffPBBHsr0t3/7tzfeeGMnHJpAUUXkDoZ62eqWE1/Hvb9jx44Bg5jrgwXmPis2NL63vvWtb3rTmw4ePHj48GFmoRNLWWxLrqt97WIqhsIVGR1gZ0LeBXbCzIULxh+4pM1qdNe2pkV3NBO81Timi66UWIsRd7mo6vSDjbbnahrh4uvRdFgjaT40CtGiWkX4pQcxqkyTINODtMyY/q29v/+S/V+XZnJz0VFFpgq9UY/zg19pKta7XIWPRR2h57mIRa56kqJ+UW2r1Ku7SBQNgFBUeYnt4hyO9rmi8uWiBlwbfKNFlIjEq9HhIQht055Onz6NGcsDbFcemVURM6IQXvEB7Tpz5sznPve5++67b2Zm5rbbbvuHf/gHnvyDqQu9SZBCrE48foPXubOOWc2NsK9+9avf//73H374YdwAFYx7cPjw/ve//+6774bSt3PnTib34KG4sghpI/QVajiJfY5Xo2n79u3D61Clxx9/HHIcms8sSOVmXHuYi5EwBtP7CatwtaCAKZa+lGrXV5eQSZh/1Q2MPjTVqumlA+GOfiqiqKjVFdubdOVdD5uRU5KhfozKlh4Al/g9yodoWyoVoPoBI6O6Pq8m7osK0deJO3T8afmj02Q3XTOQll9qF58snFqThZSsUdxGZ2kRkhH1Vsznc+fO+Y35kVq/27UTV3LWH/UBAgJBPvvZzwJQ9u/f/6lPfeptb3ub9ZvuPCQ6DyfK01bCs5joEQrC408//fRDDz10//33P/roozyeCGDKM8Fvuummt7/97a997Wv37t07NjZ26dIlZoblxMY92kuIfYWOywdi2kHmL2W0PEQgooGHDh0CJL3qVa+6cOHCyy+/jMUADWdLi33/jmm1S/eoJX8MpD+CaRRdCBFQTtzC2JpwWIVGJVtnYG5sxzotP3qZ7E3pZFk1DPW+rqfVukOShpe2uliDL/oK71vudI+6t8G2ItWN7tcyVFM7068RZUk0ljgNWXU0ow3Ktl70mGGWu+yRWBSBke5x7d1L2YqOAswPKccrUz9aWph3ncKYCl4/e/bss88+y9Q8qxqalYk6CBCB1j2AyGc+8xnMwD179vzlX/7lPffcYzxgcV8PH7jfhIbQSIwHiZjHjx//wQ9+8MADD+ADbgP0cCMM3QUt7K677qI6Zrx5OPeHCBGn+HYefW6VO490b76GLN29yVXdArJwrAtNXYBLdAJ7hsMLjhBfTeZ3R50hA0LBRCdAkvI+pNyobaPWHXVcPd8iETCmzowdSUbr1cboilVWHrmS3r8WmIiW80gySqWk9SXpwBrJyCg8Snu8wKK8G9Qnd2qJI4Uw3eb0Q28waoWg04gbdAV0CVk4OonbNMw+QcVKg5FsPJtESdZ511ohnw5FJA1GPLtpebEwuuMttCKfOnUKqzQNEFeCMh99yrQEX//61z//+c9DIoAm9ed//ucf/vCHqUPR59v6IAwX3KlQq5MnT/7iF7/41a9+xSPMnNd3IMft2rXruuuug1IGLDty5MiBAwec1/IAQJT4XNiDZ446unHSbqV7rxyLbBCuHWQaSx6SLMQtdkKOZ1ykF4XY8giSPhSzjGHueN596aWXgN2nT7/80ksvT0+fn52dw3WUAWbJwgmgLkTbRiakdQSdJtJ8Hk0HV+dtE12MFJS10JVEIkuROEKMtvq5u1NOqnUULMSi6tLnlBiVgldTY2qbWttmMnqER65hrRBejMDIhYQEtuHkMr3XK4XYqsU61TplMnCbj9oQ50YU+r9exJrjLT/+8Y/vvffexx577PDhw+985zs/8pGPQGyhDgu5DMs+JAUACgQBYNAzzzzzxBNP4JFjx47hIqcu5Ahg0PXXX3/LLbfcfvvtgCEebUb0pyRllX1NTqlGV+DOLETPkAQask1rzUPSRLJgiGuoDbFswgBVSa17EGZWZL/CGNnrrz8IGN25c/v27dsATBBmvYi05PLKdlWuImbTud10ZV0mrRSVok+07rrqXttayCZk+thSWAtFfeiUAbsbYppX8+ZE+GIts7TF9dNIkbYz+uuq8rZwj5Sj7Y6ZOnBGHmTJlV0tJRZlIQmOHE+kX21qN/KStmjwkjVZAxBvK8p3bU4MTGCIDJSe1g5G1qsJ8pUbQNw8BgZBJvrlL38JAII+9ad/+qcQjogIQBPADebYgw8+CJ0RGPSzn/0M0hD33VE9xqniLwDotttuY8Q8gIZZ8XMfTyejr30abNVyJ51f6d41trknaQclsVKBtHlOlhO9lJrqZEN7IUNBipyamqLZ+/z56RPPPs/DO+VBRjjTROiC/bsoqiE4q4n/hfoBNVPHkykK9MCFHjXRgxV9Ng141KMOPRooH/rZ0JBh4mkkhbCch3MZxSKTK2dZeabYhbGVUpraHElG+oNs6NgQGGkClOgUf2IDqu2IqNecyhQhuhXnkhbc9ONRZ0kzNaJZdQQ7wxpcCH0q/Sr9s4x1ADRA1qCIlNZ5RWaNKFOZz7hOsE8effTRT3/60z/4wQ9wz7vf/W76+6Cx09PTL774IuQgANAvPR0/fpwwCgy66aabIATdeOONR48exV/mwJcYFKNsc5zhaX20148c8agb1fKmYNMH16o2DrbapjUsebKOajmHTDLqCd3CHcP5ufkD+w+dOXMWOi/0WajAACbglIRACwKyRFtN96MnSFNN0oma3mOqR9GalYCgaU2t3a1OsSZ9ylZVhNpq1BauG9UDFsKHMtljdGeZ6VHXNSoxmsBFQqTMpjfoOqVVifo0lWh0L0SVaQKjqCh5tQ3xSk7lftSva+om+StWTBdsByxcDtsyQToosKmzZPIiqhOLLZBo79690JIYH9fjjf2QDVGyPDODMA2s+dKXvgQkwtd77rnnz/7szw4cOAAMevzxx4FB+Pvkk0/iHvFchewDIeiVr3wlwAjVo3GdpemxXks9r1Wqt6P7kQWmcHTy4hzNVgaldffufXNz88AgaKDnz58/deoUlDh8wFeITniK+UILW2EhrjrBI5d4EkYXf73UG9Si69EN/QBib6rvAVfCh9zjxGbkQmSFnrSpiFvKCxAWshpUM1Ukin6KWivOh0bBrQBzrrKImoZkcXqFFIumUa59VhkX8uY4dVfngamhLVPu1wJG0jp87eSu7b1yoPscPHgQH6jprHjk0YqUhwPgsFCjIVu2bIG29ZnPfObb3/42VCrgy2te8xqoYN/85jcBQIAhqGYMiMcjt9566x133AH0wQfUavfu3ZJPjrtjGsF7w/1vGWERsYVgKzmeTSHPOTM/X7gsjI2NoZ+huu7btw/A9NxzzwHZT5w4AalTJx1NSRhDY1BvPLrSUNUEMSveHMkltbetjWIYMpGfUWQCSCtRqi2Y1QkYpTDUu6PFjVBwRzRzkWtEJOkNRlIU78mrfsCu2TtcWm0SCZalaY1MKqmdyFlDSPtbJ7ZAIAL7YoHNknQlqyMXDLQuxLhirf7qV7/6jW98A6oEqoS/X/va1wBAAKZz587hEbwdAHT77bcDfW644QbUB4s5qoe/9GykMctUA1A1Hl0LK/kqqGGZMfXCkfXrssnZVJv5ACcsslnp/Zh5jwH0m08pNUF3LaxDEJEczx8eGprvLIW3xEfOGgVMTXW70hQhi75oE4p+WrGcgWgVklENHOp322CFKVb7dmbsYGBUq+7pPfUsJPcTFwENi7UmDC0ZyQ2u2cBUH2enwCjCYt06uU4pvaOSjeHv9u3b9u/bg7UUjIvrmPPOWzGaPHr7J9YBCzLmw+nTp6GdffGLX4TuwNmCtRpKBG+4++67AUN79uyhLoZaoarj4+N5SB7EyGGZHtJd8qJfy5y5stTQoJB32TknqxS+YFiXeQ6SzpGwa9fOsbHNk5OTEHtfeOEFjELh+emdKk0z6ETLYW01Br2+CoqwxjQgY3pPCgW9SxicVpKMitWhan9phYQbWQjvKnzns25gifYHq0Wi6KJcj4zTVll5pGt4JW9InSE4pbFDLO5przVBQ4Rf/OyCtVISjNhgXGflOdWBPkXGr53bd+3YzsxhjGKVeJF+h6aBWv7AJRQI3Ln//vuBRMePHwcw4S1YqDEWN95445133vnqV796amoK0lDLp/JA3Wgm6/hjo8XtgPKRUx400m/SY791klENCYdXGuusLEZaml5cXNq0afjIkSMQMyGZQk1+6qmnAEmd5UXTDDr2GrAcpfChsSlCHH09LaR2QvVJq5GM/MtiG7auqyhEhQdZCLOOFlhTHYYeVWzqlx7XmwqxSjuLfEN0Q1ZkCD0tlwPJ8WpsLKABEMBoCTrp7Ny5Y3R4U+afFq8I41fXpmr3Sda7LF6+fBl1+M53vvOf//mfzzzzDF4Nmei222676667uDsGVQK3EQrp6+i806MNpw/gVwhrVCczvwvOXbl0Qq4dPX8jKFMeJN2rxfB1TyXiDho3MSnnQjhCB27btg0iElTjr3zjvqjYHqh0pVvURHpAVxzcaNavkXv7pEh/YrQkK9G9KVP7i5kPg2BMk/WbcsbWCDsmkYOMn9VSiKw51HH0EiTlpGCUqbzUUe2H6O7kC+DPLcN8a8blPndise+XFd86znasd38rArV1Ie1We2h4CH/FFo7Pk9vGFhfnL0xfmJubNXZTK2stLhU+JuNjo5OTE3v27N133T4II5MTk4AGL+F3k4009fUqCI9D+Pr+979/7733Yk1+xSte8Z73vOe1r33t4cOHaQnSmEJpiJhIwxDhzHrvJ6NM+0bJibpjmzTZHpTyqxdTV9/k1VHD8msLjqi5mdzVqsoAhpzUylzmH+T+x6Zh312Fj9ES3jExuXlsy/X7D+w5ceIE1oaZmZnNY5vBY7Nzsyy245mr/M//RTEuq86u/pqjZatKTfsoSiaUWCH047aa9TjFHT4uhhT916ko9z4b0lBhFNIJunR5S+WoIg0KUlZWTd9jbaM2npL0pkYZo0AnUs1SMNI36xYW15OUG0TJcqYVSfuzbKj0ZsJLijCWas6jLATil3pZJy9y64Adrd06Obk9xBbI4EFFonMKJBR8QK/wOWlsv/3SB6FKFy9efOihh37yk5+84Q1v+Ou//muoYwAXgk7ayboC0Q36qx7ZNdb56iyea6AedSNjNfyUoJTxCxx/a7cxRYdvueUWDMSTTz45fX66u9mSFCkYGRku1k56zvYpAdme1P97a28esF0FiBCoA+VObEYoCutiNFFdsBzJjpWjE4CvkEyAFMilg8QmbcMjcj2rhr9mwVnRBd9FbUXK6hI/17afMrYgoN/6KIJCLl+eLVY414HuJc30szT3B6sNuTKx3PLc3OLU1JHDh69nCmc6E1HEoPeQyPnyrkGGYQAC5L3qVa+CUkbs64TM0FfodRvUJ4FL3/Sm10NJB4c8+uij3NwURk3vdwlK9cMzevGuvWgTW0R0m0l0rkGhZ4204os4g7wuHMAoV3ldnUoMasqloC2RooUppGVrd9Pka/TXVs8v1xZxoyzQcsUFC6uAUYRlLgjATTZp3iO+s8xPumPHDtp9ASiFzK0OqNDmeQATkGtiYpLe284HAfARiXGTICyTCBrrS9PT03gjao7KzM8X/nj4KvmhN+jXRq5I87Z//3VYJLZv3/7II4+cOnWKxrjaGCBhj7yaAKBprkZQYhKgqRWBa++MFDE93a4OJOkJ0lUeXVam4wx2m9I2x0ZpRb8VDo1x4dSKytFj2WBg5KqOQvq64JFc1Ht5UbFxk5yr3S/R2JcnybCZSavjT6rgGWT4jEnOuFAsdHv37j1w4MDU7h1jY6OUhui7yALpLlgNxaw/q2NdCDB0+fLlmZkZYtDExMS8pyuXEmCD+iGM98WZ2a1bh7Ztm4C+Ro/t06dP4ycm1ax5ZEA1LZKAVrzY4+ZVa2TrQrbOhO/nr9GYw1p1Y9NYUYoDkh4wC3kzxH/XZi3KnBFMSPyX/pspl0KnNtHlWfmplkxDsiS+smnzNgsHjVXP+eq0Wm06AXJTbHb2MpAK7RodhTRUbNVPTU3x9MSxYnPKMk7S+Jgsq9RSPaJXDolATEWCCqMmQEzuJNiQuH6Dfl0E3sA64bXm5S1bthw9evTcuXNnz57FylF7f5pjtYdk1A/0pKJTer+WgPTX9MGrRl3EcEay94YaFl+7KUSscvyjZESXGSJRKxx/7guo7N839awgiLRcoCdXmWpNnTAlGNQDjFp1Fsg8nOxK9MRbNm/ePDY2xihtsA7VHEZCQsrAzfgJvAW5g2efFcdyLM0vhyMDjBrCXJ0KKRLm2gaoF3EnXhJLdsIxilfujRvUP1HoxvJw6NAhzpHHHnuMx6nXUqQ69KbeOBV9TWErmnH6a9/tWx+qXbaDZGRE+mGEtfYzKlUnOauv3Or2SMRSiklYxdQUlSKE0jJFFpwYo1HRspwGLBu0reiN/v+6DY78BkzwS6QZaIunwiEIYDQ+vnl0s/XnCM3NzS4uLeFJ/Do+XiSKRTFFDGXeWe4sW9s1VIuFSHvomGCev0J4ZL31XVIIMbFZkPJ+hyQj3b1Xfy7VEmrERYLLw6ZNQ1NTO26++Wboa8eOHWPUiOgEEXukZgdShCz6c2/hSFOKQU2b96vuSV3/Vdxfvrd6kH0qGRWGIJpOICBIxAMNujIBipxhvnw9//mTeAxJJUxIOkF9hwEfXO3lcRtMyPI4Pc2YRJFKokhSkajZtmXyRpEdnE8LTd/orVu3btkyJieajk9skeEpNunHx6zdrqvdyZeWO06wTAZLD6SAsoaDesFNd/2qyIUEhiZkNYtchNZC/buK/LpId6mprm0DlXCFiPWhArG4uGRt+8Ybb2QC3EcffRQSN9OlGwZXt2LpoEmlSIFDL9LpX/1r5DcUgRFvS0MUVtFLkS+Lhr8UqqIN+vJDoVtZY3S6xOJDBYxqQTTuF6s+JxQtBaKj9SmgRl1PEpONkK+i5fZW5oMw0GaADgBo3759tPts27Z1ZKQw9DJh/PzCvJTZozLpUrZBGxSRnyk1aA5l/4Ybbjhz5syJEydyf7gTVpHCLX5keLBUvJV3rSAopbeZOtS2SkFpKmRdSIQM07dCKhWrpLlIkbX3WiToYBo2uWsVMboI1JYW1ZJl0rlGHJFCnYo/Zeyud/WG+ANu4EHS0Lzwiw8uy6HaFyJGu3IKiFQ7lRH8Szfw6FqhKyrgrJpqawVu9KvgtmeffRYCEXcbikx7dbw96OtqH9FSST8Ttkch60i6wB5Si0lsvhqMugeE1cp4fZQe3yOKmAtbY6a58QSIVsicL4UwixDdF+UQVICR3wgbhSJG5wNg0N69e8EKlJAhPPtE64Cblg9kyZ2RDNY8FNJFFbkm2f53miK54BoRWgsP4bxmNQWH7tu3F/ra6dOn6Qlp/Gb/7OJ8virlXe6MBJloVjYJEOkVV3WSXF8YqlVr6uHPC5f1YCRVjMCoFmidcTZJ3W+SU8aN0obE2EFTdA+Dhfhe6+5jTFwWUq8RkobaQ7u2bZ+cnIRqNj4+DkjyURpbvDTUKZsc/KcKPq4oqEXBtqpvXpsr8AaR1n3mrJFqLXfDw0O7du24+eabzp8/zzORmNkqNSP2QNXIkBTBkGnYzu9HOIoejApZL4pKq53sNm8Go1BKd9s/rbGmtCsFcSJ1UXBKjNw9XD+1xqdfzeN3uJPKoHkIQZMTE/v37GMmY+7HcwfQu1Z3c8XSD7uwhbfqTc6uLrTnGlmBN8hUp+W1My61POxXQTsxMXHgwIGTJ08WmUZ4EFtS7YHaUgtM0SRtAiN95erYjEwfQ1YgjWuUjEwtwppmPCKlb0onc9QXpr8u0I94nas4DtR4YIIiBkl4z+7dk2PjQ0PciXPgg+ABYClXSQ1LuLGlKBS1KMWjDboWyCVRV9fUGNV6e3ExZXqZnTt3Pvfcc2RaTRHv9XhFiiy97+nz/j4vrpGkzEY1yBts9AUnRxVhPs/PL7qQZVV0IhNyJJaHtBQIUVp3IxcbJnjXDSu8corYXCwOOd6b5SbzgW1QuIdbxUk+uX/Eu1O6ztKScfmmoZZ1HZu74XbLtIeYVKhlOlM7tm09ehiKmD9xcOfu3bvxIS/yNYQwMWBNVhiC2PbcLXnodcyC0BS/nQ7D6tbea2fF/u2jqnI9wMwBb/S/EeHF+K5xgDFDdK2wyrAQojpdu5XJMXkunHDJXJqQ0/HVR19vmp2dLXxToBaoeE8XHOIyld+jB+C6JP9femcejhezwd6ihQl5fF2EI5vsmJu6Nd6olV5+oq2myIvht/blHmbdbEvpeV7ji6Xuro/ekHvkIK1KO11YL1R1LWPk8D6fFd0WSWSydtZCtVvet3t5aXFpsRgqyEET41uwzkxNTe3btw/amZzpmvMYP1VT9nb3GCX/WWtgTT07yECsTOtVYFM5PYBvIGxdez0HheCmmdb/zb2X/bhk+dPf3ZpLCS7C5HpKk50158sNdO4/e/bs888/z0MuS4fhpXI6ZOHsP93GJmiIWtoERj0e7FNcGoiaimq6ruFP44Y+qkj6pJSMaDBy6hRZCeW3IaCfpec+k7lGPqMSd2i8L4ah002Pr8dP52MmYRlZXFpgNlUevrh169aDBw/ydB36LuIiH2ReMSb02KANWhcSmcio3Or6JBU1yYucfEbtyTif3QFsC73sV56mp6eZBKIobWkhmi9mtYtBilw6/DPCnUiobCphoNeZARchrWNJJxBvQuAHIb743A5vNaKUMcZ9FWAkoNPtEWtNXY8IiUhly/QAGQM4AECAoUOHDu3atQtf6dnIhNB2wHRzG7RBK5KPT7CinZkwi+Soq2iq5yHNMaOXxax56tSLTz311IsvvkhBiVlrZBpHUQoDVzIRf2SeR2BU+wo3oG20982p4NZ0fxXHfYU7lSbwFxMd4kiZxYT9LxsCxJ1KHlQLRtJ4PWyFUFq8oyLQ6jo5dUqntxx1FpfmoJphPdm/f/8NN9xQGIby/OLFixIix6zyEizSf89u0O8cecm777uZeJCc2BIG9l4llX0o8u3iwjLRynPrECZHp7P83HMvPfbYz1966SWwKLOSz87OGh/94GxfEQi96tewKy9TWlOUOKl3Of3o8j1u7oFZum6VcgIqVBFe+Rmxl6kH6SPMCCI0YBcf6sDIhEES2OJX68pEH/pOF1yHRCskyqBCw3mbpyFCJtq9ezeuM+xQ5DUKUNqyvkEb1EADSAHgWZ9kpuWlnJaWgMQrpatleKnHBbcVnxLr8okTJ3/+818888wzkN990HVGpi3SBLe66y5ft4p1VMsRev5HYeQkPdd0CRq85G8TGNXerO9PC0yroavHr4UmxKRoNqNCJsV0t/b5iBwapcvSI1EktA9F62Ywx4j0eLmY5N7vMHGDZOQOkYVDOzY2tnXb5J49u6CgQTWbnJx0/gwyS4d6f2pQrtKJ9MDjDdogT7Z/PMLKWBzbHtzTqHMteJL8fBI/gBvHxydNkKOcP1/z8ccfP3nyJJOK4Kc5T1rPMHWbWYO1p86kzWkYSUa1jzcZN2yTN1DfNWx6aS0Ylbhhuw8GPOo6PYZ9ryAH8b7K81woXG5UL6T1riCoK8tNBTbjI2DpUT0+Pg6BaNeuHfsP7KORCBUAH2CkAVJgi9wf/kXkAqNA+uVxz3121u8IDaQFrJH/rijpCbbinevyRswIH3vQQpFzc/PT0+fPnTt36dJlCOZLS4vEo7xTzATy8aahYv+eKS7w4fTp09DOgD64QhYlkAW/k3WpYxfLmqw/2lpSe2dUQm8r0oo398a+FYsFBKHLpQQXjioi6JRuFCRZJYhbIvW4VhndLxUy4j6QZXKkfUCxYgT5Pm7JE4CYDgZfGWq/d+/ePXv27NixbXxizISMGSE/Q3FaHhFdDj5qSu75u0A91r1rpCYDUa1HvqSRs+HkYVH/rQoSoLAcrYjC3GnJ6dqpZHaT2Ta4EzByYXrm+NPPvvDCCxcvXpTM1iIfEV+AO5TZGQDAuYqFk55H9I+TLeZWuyXbSTIVrXJfapKV9PU8yf4RtUU3kzMoOrRZjC2pDNVDbdRIJJXXmiwb1RRZYVVukzyk2G+32pvamzwYlFlW0O2oczt93gQ4FDJKaioOnMpqxBzpbs00plU4RBuFJvSNhFDDQ1kZXAbVDB+4D7pBG8SFivyWq+w5epm0ykwrc0lzrH+kGxcWPjhybvRG75ObQ+KemZmBmDM9PQ35CO8KBkor+gGJuli09AoAyYpe6imu/myb3oLJWkhvsRk1K1dBGv5sNY7CNuh3+lnJOs+vPNy4Vcg/LYIm+00n5K88r18jYKbGuFsBXUU5F0FXN3OmZTOJv5UCt23bxhAz5nvleWRDQy1nNmzSG1Q6fMgqKNc5+WWCyQco8i4h71QbL6WmzsDhca3YIMMCfeHChTNnzpw/P+2F97ZHveKQTo9rxb1Z4Z3rRkbKsyQoI1B60gIRP5dglEdB2jUGZlvds1sjReee6rYPVE4qgqVdZ1YygWvZisaW4nQQv/9YHFUYTnUtdsxrn9cDlqtM+4Z7WAqDNHOIy6kL+1/tYjzLYeP5ZQxqhV4GUQgCEcQiCETsuzzJ6bFBv8skC5icM65FD600CRhp59vCyNMJhwh7W6cGI8+13dnVyTsL84UihqKggtGdjat6JOzwfjmgRTxURJXLFZUwoKaMqTrE6MkcgexaKFKa5I21IXUpOq94QySyND3uggFbNO4UIm2ZlSyAUSR6pe+u4neNU7UJmfCJfMZjFsZmqDWUhYPnoVEDg/bv3799+3aMd7F9tnXr5s2bZWGxmRka2nAd2qDurisdyqA9Xb58mcc0ka948h0RircJGHW5vDjbOkuhQWfIMYrn2+0hp3xNWBMxGMm7jJ/qzIYstdV2JS2JkPK83PNpammk/lypbh2ctDRUW7HetWXPyIkeNriVFg/6R7ne+FRl3qCclq5JDIQ2GA5zF9Tuqh2Ld1IJ5Lv97hfkMcd9B1qIeBTHwsICrvgToltihmyMZ92g3zEiX4GXgD6XPQGPxDC8FEiCisBOqeLjTQOxndU0pDP1CheDjQz/BYEoD+qe8TpaRiuSVYYLLTdpgzqpWGt9JjYtF8hO/xWCHt1Y05/s0/un3pJRj2fT8OBip8tmfmhaRtma0fkEo9IjMlorsnC6tFwsxqx0nbcSv8NXAmgoOeNmaF6bPY1uGh7ZVGx/TkxM8Ih6fGb0GbVE8UvyY2wZyLtBv+MEDLpw4QIA6OLFi0AiccSlAkUhRfZJrAqJ4OP8kNm2td2ZoDUj2/Vt6TI7ioS8BVwTjAvlZyXjmzK3nzdELOsyNUkrpD7QJfSU1ve4ukPh107R1v6KYNREKQalN/TAIxucBCnPGhX0p/ccuMSYatrZyvucMiLqK4XIA+XOmryTQ/7ZPDrKcd29ezddxfAVitiunbtGRke2Toxv2TIG7BkZHh7aNFSqsizSYoyWUaq3KfkNOnu1N6ebSHd6LXtp6r04XGm6Om9fdcPlQa5SScSpvTQ7Dz4ZGS5YdnZu4eLMzOzcHDDo/PlzEH0KaYhHaXo8KO1E3T/FGe1YGTf5RMNtikL+SFKPCoX//7LLlzpe9LYuaxdaQak0tTIbDCuuyDlTmFI7puOKPRfP6svds6oBa0NZ4WhS2Ia8bdojTE5rlK/MMuphWp6JXVfNZBSILV6IO5d5Qo/HNu+vkLMTqn8z00NDiCCVpDccI4FlRe411b22CDS1FmlDTKgYpORX/QqNMiZYnKknSVFFPuhiV5Q3W69RLZaSUYEPLsbOCOa7pYOrWi06bGONGBvdzLzUO7ZtJ3ht2bLFOw3t8AohsKZ0+qCYpnCa0SkmnJtwrSCRSbYte+vzVx+M0gVWX79yb4xoRRFd/3UhFEBEdwrFttV2JptfWIAcdObs9NmzZ72f4VIw8YB1WuTFwhhdTOYMVzwOAAKCAaLVxq/4mmUdFVlW5KrpOMBHhw4lmT/jvbwhgJHIMwAOCFItIErL+xAAnUwungRZu4x2WuosyZZORUHz8o/z+b5KB2JTAkfmoatsTTEFrUThmoA88pcbgDLEqdzklMuPUfDUY6T0nf0zSQRk8jV1StKri5477DGrlLXSeAegKNraMsG8Ux682k+19MvykBdKdseglOHKyy+/jM+7du3iYUHMFdvpLLqq5sX6XfvHojaNxAatjpgUmKnIuHphKkKOnl0skGJ29vLMBfxvhvtiejNIi+q6QC1hUQvIw9F+TJLOXVpZ9sVgQR9FsfsY5bYnk8eEfPC52pWX/Xux+Liwa6xt5LqS0YrulBdeb46qVdmii0753ERA00O9GnQNiwSfFSusu9SYbi4QEzKCFDYjBzmmbcPOFfqZZx02gpEeGKOWONKmQCgOHIa/09PTQKKxsTGeFMT7Mb6dPNauTcMW47VDtaywQWshGw5T4N/cJyYH9Dx78oUFLxbNzc3hIn2aM59IKHo8+iBfXdg20TKC8xkXGf9owya9CSZVUz2yXKaNntgEI7EfiRxEPDIKjATmTHUqdq/4f6IK5SrEspZSgUiwJpWSTB1M68+r5uRItk07P622xsdcBcw7bxgSMGoXunRZIFYpwAWgY/v27X1JRrphVP94gCLecfnyZfIZSyQelWfXFQEg3SXuN0i4GHT12KAq2fSvN9QAFIbBpZcvz83MzJw/f/7ixYvT0xfILdyEFc/YsqDqvBIX3GiOMbpIfGsJT8w/LUAjx96IN7BeI22VnLJzRxNM3J1cQlIfp05aFzCSuRrW6SzVd3QJ0uoIekwiWPXJrj0mYO39tWC04kSQ3tDgmyv39NwfmJH76DFustP5GQCyMhhF48TVRizkzM24c+fON77xjVNTu3bs2IZBX1zEi7252jhTFRFXFFCvEUqlwg3qm2rASBZGrF6AodOnT+NvcQz02BbypRyKJztlZVnJOq/HRbNTmeM1cD9dk6w6AF1rfxLyJo9rVUBeJLd1QgqdsOXfdRCPkMgEaasWjPQravuOj2n00ZKRvmiqklHUUbWvcIOI/AOBka6JBmiJiemEhD8cCQwWpBZIQ4zBACqZdDetqVpCVP4hVzMxAkreunXrAU+QlSAvgwdk5Npt22p34b/HUnAN0kAjt0G9iZEW0OXPnTsHgQgwQd2K/oo2pJ0mGDXpHREMyQyRmAw91WmiogDSCVkobMha45J8GrWwkmKWUaaf2mU1ujMCI11CD2OF5j1XNV2nFyPM0l3Uu3pyZ20dasGoqcK6cJGMXMiPJjUsR9kVLtB79uzZu3cvJCP8CtEYg9Wvmib1wBAyQ4LzdujJyUlg23XXXTcxMYbFDxI4Xr95c7Fbi9osLC74QxpWaPY6UpPYtbpXrwWPamuyLj1wlUXLdIqmN5iVVIP5+QXA0Isvvoi/uDg6Ojo5uRWSytzSMvGI6o/xOpcLkahpmdGs4AykpZl8b8Oh53KOsQhQeRJYa5UNW7c02ix3YUs7alc0+Rt1twBGuYq8N4nRN2qvS2xG6cXofmlCUwz9QJQKodENEezqz2JHEzmXK02ZstXYzZs3T01NMYEiFydQIxjZsKegx5JLGYVqOsXedNNNr3jFK1AuljpTHKo5TIlrYWGJ9aqt/dWXOJp6swkyrlAN1y4bRnW+Oj0ZSStahdF2HM8tmctLn1odPvryS6dPvfjypYuz1rSGhzcNbxrJO25hfnG+UyaToR+KTKTajiLoGN+NPMmeASKmahvSvs4mdNGK85Nw48IGGV8nKf1YMuopzkc0U8idrD+D2gRiSveFjj82S4EFPQZErzSV801dJApFPZ+ClK2eRK85JJJraoUdiQFMf9IXozrwcxMGsQ64E6Bz6dIl46P5bHCJgjR0+PDho0eP8txdduPMzMwKkpF+Kz+PjIwwMgilQ+W7/vrrgUQQunqXs0G/ucR5KAyghJ15+ZV85icqOHcIKyLN0nNzc0yZCB2t8Gpj0HYx57nRW0QGyFKnUaN2kZC5pydb0809yCpa8U79N/Ie1jKOoGRNsXluVf11c1xV84okoIEaFZUcNaGpRWsvvOkrWYInxzGUD18ZoHrdnr379uzFDcApn61lDpCCz73ASMuQInaS59DpO3fuvPXWWyEZbd26VRuokiI2zC6/2aQVHM0MEIEFOOjh4Vep5cWFUoIGBlH8pl6P9XJoaJPcz3P6Wu2KeJVuqEU00PypnXI6jKkfMNJCiuCyYBmFKRM27LWDcveGvHswl+5DSkORcEELk23QxXp3SCqw1CLR+pKt5BeKtQpgBVTydpG1rsiSCDDat2/fwf0HRjYNM9yHUdD420tNI0lHy2cm0wQjQiA6cuQI/qIy9HBd93augq6RaphrqSZrJOojQQvrKlCcSMy5wb+MZZ2b7SoyOvOG2Ke5s2a9cccVZ+vl4klrevZbpDgIIjTp2tEHqbZ+UCZS7XvTe6hYpVGvJuiYunxu8uRZ1+tSS5edcEiXgJSXlGKP6oHwSGqiP9RKQ/1gcS2lvd0EeUylxk1SIMbExMSBAwcARtDdZi9dPnfuHFQziXku4vt7t1D3oP6JnMTcjJ1Oo5DsC/ktmZO/48RpJhoZWGLGO0xf8sT4UoYaLS12lSkh7mEJ53FWg4XmO4sRFvTWuXqgT593RpK+1hBTkhu0b6QJDuV8RaeMkusay0m0cPlPefRSfqbzsd5TC5JRzdZ+Uw2j61F7I/FqvZCoCeiji+V6498ORer666/fv38/IMktF8sbxCIo7xScaYlbeTdNO7nbsLVPCZzDQFNcvZr266BrRyS5dmqyFhIYylSqM/AAwIjSNTkhK9NrtGyIyfJBSB2fAMswNJSshM8ss1gO8468IpqBTfWRiSTTvvdtpEhYcMrOmodgzrQQvSukEUeC0eUtYkfXwGGDFUyrclINYlxUPf9Y/S5+766IWtr0VK2UNCitCI6yFEFeBldAFJqcnIQWNT4+XqxbC9TpF3mGinTvCjYjGS2jlhrJbsUUbcynV1+Cf6y2MYO2f4N+jWSDmytzIXI1o6+Qcy7KWZP5AHdPmJ/l0XlQWYLzbYtyO3kxb+XiPC3CeA9oGGj+pNKWQI8wc6hz/S6nQIYQr4sLpZSg0U1LNMW8LWJ2S5CKqhSBl3NdJ2HXn83I1GFK+lQP9Fm1iNSPfDQ6OuoP/tlFlyJcKRKNn5+euzwrSUVsCFJrq8LjfhRnU8n/UFx0ndnZS2NbxkY3D49tGfX5EXLvj18znEWU7JphZ33liwgH1174QCVEDixrfHU/NNBbGMRD0ZqjX2BElnVygwVofn6B5sa5+bnFhUWeM+PtKEOtlvMm6SKpscuXLPctsuKoKtu27azIW7bcWS7C4oEymem4znK+3AFauW6shliObDhXPXXtkYsSXmDFNKMSARrllWKqcpBVGS0k6lXDis6Rph/U1ZAYWknLzRVauzJ1J5T/Z4O1O1NHV5STMCT2L66r4dAyTrqFJ/dEMGfrKOpDk4gw8jlCwPRKrb+VA4uEset4ww2Ex7HNm6d27x73gWL4MLppBJwzf3n20sXiECgG8WT+rCDjNd9egbKEIRmw8NblpeWFsbGd4+NjIyOb8HvBOm65ZYfqSmkqvp6uzvxc3zf2X0KtPGivcHzMoKKEzN7uHMhai53luYUlsBD0fJ5NWOCUYwLWFo/iaQee4TE+LLAwx/oEPUX+IdMBMBmfcBrAhK9Zuzw5RhY/E1Q22RKR+kgNRetxVYVOw0emzqSRHtYeQ1nIXW2Cd4IUot/V1I3yrGivLgTN8ga9G+j0eTnVTSERuJRFfAWv7mikaq+LXVxb000iMYl4mJYTvV0DVu17sbKgI4ZaxRb+4tIC7hndMjy1c9eNR46idaMjo8CI+dnZIl/VpctM1smARNp8cD/kpvJE2ejdWiYS6ZRLCrgEKyc0wC1btnCbM3JOXQtduWl5RSf8oKSH85qqGHR77p2JBFHoU0WKj0IgunTpEj7QUE2jCZ+yYUvbBAd9Yd+8LmxCyzhkbpFroggyU+fJkmKEVqBMsnlvq3vPFEPy4LFtVLYQXUmBQopdGko0yZzPvCewDfqsKINNUyOqWwSs60K61SaB9RUpEpR6P2iD4zsNiGOQVnbuhGoGmYi7FrQNUcdn8AfTxbC7hoeHoc2Vbq/sBKluHk47ECd91Ws5WJbhbdojdnX9ddXIraTiXjX69b69N2FAxUxLYQF8c+ny3PTMRTmvOdIaXAiGFBFdDCha2TENMg7fIsWaOrN0Oos0BGho0I+nxCpRCeWmngnO01k4gVrfb+oYmy/S2zVSE5bDvSHeUKt5SOWlRYJrqxy2/mgVr9AYJJ9rUQmLE1pEoBkZGdmzZ8+BAweAROgH5piWQxO498Xe5ro1OjoKsWjbtm2lZBQNf65OgxFx1AT8Awxt376dklHe4Jy2CuoBvesyTldi8RmUmmSiawShuE0mW/hgmmL/9eKli5fnOtVjM7gtbQKraNmEX8XUKOu/lgIEzmw1a6qAi6nKDlE5NkhVAiK15KrGFHmko1JoZ0mYSG8wYrE0c6SP6NAKIyiT3KabkMpZa3eG0TDXz/092E+vBBFKaELD5+fmADSAles9ASLIQgAKiQXp+Ix6RbYGn5Sx8Lput6empqBpQZiqqGlWSUZ54mFE+B8Z3QIMw8PMmCdrzrWfL80k/hH9i6zrQrVIdBWWxP6JgYdUZAqZ6NKl8+fPX7o8u7Ccy+Iv6CNCjRAbJfcI6GhbiV5pjTK+ZCH1Wh68saVW0ecUjzLltO2UkcE2iFq5cvim8JIiWm8wEn8rE/BUm8+14aIAd2NSPNIl583beaujpnV3IGaTAZJHekhGC4slxBw5cuSOO+6AzkUJCFoU2YnGRLqDgFWAUC4k3oQYha/l1j4L58ZIBNVSLfYvw/QhGUGy0n26XmBU2851mavpMPxa8CiiX+/bU5J5Dk7ymc+mi4zUndwnRSvNri6Yk2TO62SsEWUhURG1/lSfoqBuw8HH+Mw9KUnSaBNrRSpfEBqkcNZKEMFWxR/RQ7lvSPjT0bYauVLgkGejlEa5iogSs1Te9dHrbl1J+XqSq1eb9XITjoSJJobvPb9s3RZbSj7WZ2j37t033njjvn37aBIC0ACMRExm/AfjQlAUVy/AUGEtareLKLbqe+PeMVUsx99RT5IUxgaPL1RlgH66Nihl9Kv5xmsNiYyKXCcYAYnAOq2hTeCqyHlaItpz5Zpsk30cQgxRpla10VHvtFixzFQaMmpimCokiQ1B45GrklG2ZzFISwBnJJtEYBS9zoSde9mSk0KkG/khyH3xBpaUeTV5YFAZ3CZbBz1qW5zCODq6a9eunTt34s4LFy7gIlBGH36Zh/RVhHIGWvPsMo5IAUZM3oCfwYJyRK82GDEtG1S7HTt2gKkofdGFiZi3XjraQJ01EEU1jBaNq0bpSrWO1H+BtA1pV0N2CJYZyNLnzp07c+YMkCj3Samz9hAtRM5HMJC9iC/cehM/ETFVctcWix7kaNyGogBteNHIyAhwjdH85EuJtqUYL7jGN4pEk4X0r9rXhOsf8ZGMTp8dXEdDaKgWsCN60lNXWk1XF1o0xJFFrF1GobNW/VxIjSYbbbxTjOIC0CxwZGSzU5lJZC8SsoAMXFc6y/xhRkos4GSWo36ivyL91ZKrU3hTPtGSh1yUnSv914YEaRRgKSBjfHdMbnvdnXe+5jWvYVYPaF7sEHIL6NSpU88++yx+Akvgp5MnT2K4b7rpJtzZ8afOopzS9Qsj2G5nHN1OOKsXVUTRFIWAPuAbL/1W9kGEewaaHldOHWuiK1r4KuhKIFH/ZVplPZWvxmcFYQi1jowt7rGloWTYn1BmeIJYiHflPNG2W0ocmUrbqPO3ijnJJnldrfK9FpSMRAmZaZTzRZISlKGuZwIGiZGbTdC6mMhH8pUiUuQr4KpW1Fq9wdrK6akSBCubPFape1K+iGxd+CjEqBqzutaV5K+p80rXpUmLTFW06c0qAmTp9dznz2RLi6DouTlAxN69e286cvTQoUNjY6NYKZhg03odnONCx33r0xuBwF0QbiYmJqDW4S8RHwDd9iy4PD4+VHi3+RVJDtXEz7gVshael7XFb+FVDvm91ub5bz2tvcP1UfFGse9MIFqyOXXzTk4FiIwFop8Is30KM4j10PnDiFhPgoLxUgznsGx7Eya0ycaq3SitWJnqzpqeKvJrS53FJiohDwhphTyQJvguGBVwp8VDucEqwURT1QzUHQ7BNam8lI/75y5etiotVB6y0+tCRHksDoZz3XZFwyRvrL0hJd1LJtHUNNz3KCRqrJTJVgAfbr/99iMHr4eGho6EyKvHjgNKrR+ft2/fjhEBg6Ec6HTQtPCVxwtZqmmyOjFcCBiGK5CG8OSEJ8rkZda7zIqGL1Vc372ADbrSJPNZZju5Aao+T5TOfM4HjLJX6DpuuUy9Kn59DEwTyULs2SIHkT1ECKKZgKZuvqt2l01mtSz4egaKpSaayagqiqXikAdvQ4onVMFM2LESMLIhKISVtyrBm5i9IiDQX/XsFVWOX/PEaWDOXDbK0TySaGK4Kf7F6jyf0venz6bkwm5mXg3HExlNF9UnsdPIAPjLnI0333zzlpHNttjIX6DORWmIrwMScScENwO5wGBnz541PmwNo0Pph0xVgNHIyCa+iXDD3CBAoqmpqUJ2qu7UyigKhDUJdRt0JWhd5FA9w2Wzo+OP7qC5R9DEKLOFaBa0LdJWWCs4CHCQREaQX63ah5VpJjPEqQAupzI6S4FWmTAIkbxO2wJdgfUj0ljNw0JZ8CfQ6Gx6yh3aRC3F6vMdc+UZ0w4ntdkQcxf1Tzo6rk5acc3SkKs7X8AG5wPpTL7arIRivcl6+1qRP7/dLjKlHTw4MT5mOkbLvJRswCcYC8AQFjm6ZQNYzpw5Azaj8xFZSxCzPN6ab8Gt27Ztww8ALQhEeMAEExI5z49xloIRrQOrbt4GXWUSpiFrgm/AH6J5cQUy3ZncBQ66F0u8tQkegNqkYoInpGy6myAiuSA3ZeGgUQaXCBkFQE4pFzK18qo7j+yjCTzJTyyN8CR3ko1t8DDSMhHhNVfxtEZBfzqfNdgJyog4oFGGs84EoUkUW1fV+1hyXopHFZCyDfaQWty0ygEq+uyq5qTVcQ7rPOr3zo4cOQJVC9eGbKtjKqPPFQtfuS9Ba5HzKxnjybhFy00S6yON23xB28c6AoAAdTyg0YRVS+8C+PHrhhqaVUl6G7RGqu3tgdY6CeDglCAYgXJ/kqJMldLOAt5ol+zCdI7Ob+5wwsg2kxQudmuCmg2HCMlUbIVYbeIaQYEKoDBbFQ1LytVpEwJGIhDJPr0GMjZBBHxut2mZSFqhjzyVTtbyi1UWaC1iyAzkDXI4j/SJJD+SbpetyRQvfDxE/ahpKUxjU9PQS7WjG2xiceuPa8oyqfzu2bPnlltuOXTooPdXzNstq63+BH0gCbU5Gp0FfcS3iOFpkIG400/30yL/A6TIycmJQ4cOzc7OWu/2RmBz6sAGP2yO1gSq31oP/62hdPDWXshaiuqn5EGfyoKXDcBl1pOcMqalgGLoi1xorSI5yHLxz+TF7nMr81FsojoZzxm+5Ny3sSgcMNb2NiZXPlumrc28ctcpLvuoflscdpwXkxC34kpxxoixy53lwnaOqraL9DT8CdfbPp8/G4SvWBznF31aJTzUarusyOVWFG4KGb5I+O+/mqx43Pq0rkOolq+Yy/25HajI0jL+FXPJl4MO8PlQiq/eCRFFoeQSs9BU6AasAe6i6Ohshop1shZegaIyZ1xw3GsNdSP+tNynTelKmMq9bSn3HeJFsPBY0bkMFnG2dKL0W9kcXUNvSX+3EdkNhbicDs2lWzN6xD9TPFvU3fn2+ZErm1r6Xboi+VQZnGLLDT6zsLSMXti+dduNR4/ecOTI5MREAd7Li5Bx0SCfMsgbvaxrD7Vcbufm85GRTa32hN8SsZC9sS6MT2yBTLO4OJ8xEnuJcbOzpQHbZ72CmjYM0eupp57qqKNpsqr3KuoK3Y8LiyxrQK71cjW6FiiSkM2q/NOuHBgNRJGNwAVXDG4zMeZjZmaGSMRdMDF8BGneFnlCFxeX5hfwAdMsKyZfMV0LrvVIUihcnap8hPcM5ZbsDoZdWsZnsk2BgJBllju4Aj7F5LdFEqTSq2UI8x7zGhy9XEx9f8xWMdcLkccbWwCEFDQgyeDBoj7M3+YnE77lPrckXgrI2DRUSCUovOMTnkALWl5Y3Dw8MrppWKSwYo7mRSWthx7Pya1lt7yUF2kxpNOIOEUClNy1Q644Q7gsprjlUx2TtYzt+FrZ6s6XVia0mJap1OB4uEVAKVvkSyiQIS+rGtCh+NCNeysxi/xF2PFI2gUpFFK8C1hvip1z60LsBZaPcu/fFEtP9wm82LIJWHtK0dLYsc1jB6/bf/C6A1tGxwA+ncWi0Xmr6JuWLxKSDeETXYW+HN08PJwPASoKKcktbx4byYrE5+CmWUhMeOPCQpEvFM+1PWsWuej4gXn88VbITrVeT2iOjkUWUXB9p9A1QitKwr+hxFkBJCoypflYfFNVPXhbmDal8pKF2DT5ldZDV/Ueail/aJYs2+rUxWh44uPitWSqW/tlUmSlM3KbRozNuSJR0EzYFnTKuCO1lR03BkzRc8+F6F9phbYKESb4lOyyGWU60ZYaaQJ7SRqFTnZhS9Go9YCqpazieV08jZBuy1qmmxLBukNsGkbfhb15461v6MCJiYkbbrhh//79ULXYOT20IvaGCzY10Y5lzSMnyP5YacDmi9Ezk5OTuJXmg9ouQPcxRFbEznzAZKC/KbTGRl1rfRINZacauGgSVzdhWcw7QIdR+0GCTWL9kc018TASg3EefHyILIIgJuwTd0KaGnE+dGqTpRWOrs5VxIYUwhoKIBq1OopEL+BFwwQmwLZt28RHgZNEzguQyCm+WschiLEi2n0zVcE5U1EmWjWLTFTGH0EoUGsC/pZ6U8/hW5FSrJFKWuVeIDKaUdYx/aDsM3A4RkdHDx48eOutt46Pj6PyWtP0KYZr6px6mcoC5rwx2yh8LANlvXBV4PTu3bumpqZOnDhBLxIpVD6320N04de7mNfaxFsjRc2JVr/fRIqQyHmjL6M0xHdR6+N6FuVqemv2JUwwJJKuIps2bQKPMneteCFq5NI6iw2npMnSKgjCR3Qhprp0RyKJVRtYUklBImFUSkYyf8TdUQL3pSjBKckkx3dRSmJ+Qd29epJHQJz7wHTpdg2jNKuL00PW7KxXy3i+mY0c6RJ9JV1mpMLRK1g9IA6TWNHrcMeOHQcOHODpZCKrSme6OjDiT1qSFVyWx6UES6dHqR4ujY9vOXz4MHj0/Pnzwp36LyUj4aE8eOL3FjJ/sygS7+XvQGB0bSIX5xt3XiH/Mi+fWC5qwQjXRJnS2ofzh6bRG9v4PSPOLgZ8cYYLq9FEJcxHwUSvxq1wyHXXlBOqKthnwiot1RCdTgspmcqURDSU+qOq3NkxVT9pEQTESZIv4nHtxFy6g9I3HZMzD3ljpa+0MsvKcwtobGyM1SAUdkIeSHGREeT1Ne/r9Eot8jSRlnSii5pMQC7pB+k3IBEG5brrroNABAzatWsXNCdWuKMcDws0KExnNVUS0JGoxk5wcHdV4VHAyHibUXGQAwZj//69Z8+e1dK77oshlXhB2nNtTrwN0qTlXH3IB1FAdPvoqWLG2hawRFhK5jzPKeLeBeYbJzm3q0VVkZvpl0ixAr+GE/c6ksQeN4i/SccngbAqOazI9hEgEla4QxzhUV51OBBBie52LESkLbqGs9qEUVZMbDqYljwhDjCExqIEbiWztqaK1C0VQ0sJCJ9RguCsQL9oLi11fEDv4esHhprIVR0CIjwS+Y4NOX36NEZh//79d9555759+yhaMsG5YLcgfi0SmeCNsRSI/awXDL3xVW7t+5MenN9SsTwP+4UXXrhw4ULUO4TBlorlWYXI8BtBtmo9WXUh+uta2GjVpPlP1hVRNzjPubpIDnzNncXjWSn5ylJGLmRibOdT0tC5lodhiX+AXjkpMZEdGQcgTG8CUw55yBOdRU8M2XLS0r54IWitzShnPy2tS9OYs0JwKlPul+wHCRe3IRbXeLwDEjErGGYHI2ZciE3RmohMM1HcWir3kwshfplKdCv32zJQtob00PQz6KbKftFKEw2xLlauoMnbt2+HagaZCF/PnDlDcxsG2lZD5YvOtDUaowvSYidEAhG7RSEVWYx/y900X3WIRaUmfOTIIQzxT37yMPAoD5muiOtgI4hq+Ivx4GJIK1Tt1n6T7lZ73SqnsqtDPYY2XaaiMVsF9V76rgSJ1aMVgkV54N3LL78MpcN4eYQwxMkfbKhFVSkj+DlmGLHYCRnL6JrEGEawJtjAhFQe/MqZRsmL05ufmW0rCx6PjEsCNuG680fUUqXiPext0ZtYc4oblDXwFUzYCflwRTFc8GRDsgtapmiKZouY2wSvQ7skf4iIKgIZ1DohIDz33HNMn8ocp7iu8/MSgjshpZfefWNvQM9gmSL9ZeHwArGjEY7x6+ISpLyuEVZAqn4quXLLP6JWCNMx4VQlSW/C8xSJyARQHk1OqEWFoYsxffUeT7hy8uTJRx55BP0wPj5+0003jXsCsFy8OMsWFd3bWaI6z25fDid98r0iSYm1SLiCAbSQvw4dOhQnSSFBeT9y5PDQ0PDDDz+MqqC4MU9ZCJV0Veoov6RqXw02e6+y4akJX2pRY9C21N5/ldHWeLjRe15YXWgqEnMJfyUbRfnPTNkVxQcRiyirUzRgGKM4wYoc5EJYNQuhsYYqoQtpiWQDTozW5FpW2KjlXYDJVbfJZJi0GJKr8DeRJgShFgqnu5JQ8zzEIoiYI6BM1KNq1vLh5kAiphWU7X8hLQY6ta9nlIgtm3FSMREh+S6WXPhj5S4SZChMpYPr/GFl6XWABbqXWTtQZ57lg5ZyMcCvdG7Iww4jvV754M6dO7du3Yqb8cj09DTWrVOnTmG4GfsKYAUq+SCNIV2lvBSOrJZnjd8x1CowI2MJfGwj6oaOJfz9f/E8Lg2oG81+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 2" align="bottom" width="193" height="186" border="0">

Obrázok c

5. Vydýchnite tak veľmi, ako vládzete (obrázok c) a potom si náustok vložte do úst medzi zuby a obomknite ho perami, ale nezahryznite do neho (obrázok d).

moRhdzSawapC/EpSa0B8K7O6IsxCI6+/jx5urq+OSkwlkuIbE2B4MOAD9l1cRrYxtTYyFLud1nL1/K1URUUwBHLDaA+JeajyzRVqq1JJnOVVI8uNHdrVzzXuO8PTF+YEeqRKebwceWz3Okt9h1U8xk6u9wUKDCZTVxGm2XJTR89gfMH7y5FjvqRqFDOt1tbSwRPjknS3jKArUeBdw1pV32midmT00zwzxyHd4XbNA1xQQcxBWpqXqc7kpgQahGDCrrXOXHeNKpgeQawH+orO2Jaw5m0C9t3HhmZX9p7NgX5sRaJUWyqSORJd62q4umiagf2WqZVsobqQxySnarjzwZy/4i1iB5KWNpaWAUJ7RGI75be9dAZc4PY1Ak8cwaWVlPzk6YInYcLSi45LIi63uYXh1QumiFkMD+aGwQMCK2s+FgCAtK45tiBQUDaKkAkQCoMjXInj17Jrf87hd/wxEZwlH3Dw+52XZMsohEZ6JXLTRRArgU63k1bXc/Yg3ifD5hUQYbQTEXfAkPR3mJUYWNjX6FIUnCIXIRYd03b35E8XBJ+c3oQ4bH++zlq48fP4o338Rycblkh14d7Cwl7linhAWLOyEXnJyfV+g7F4UkEmI00iop2bhMW3YnOdx67/Jj8JtSyrERUDiI2J+HUESHBBQjFbkZMDhaSEft1N0aEhmIM1gbVEkwaskMSWPlVXINKl6cdOQ9s5J7Hoh00m89ztXgbMrJ/JaXmYXVQUr+g2snv5Qzp//qKfn6EehbtponcS2RrSKI8mfPmcrOlthhPWL9NTOgNGYwCJweJQgvW9pcduMKDjim/akpcpJuE8cMqEJmqKYCwpOCY3AHS0RR8jgeJcdEJa3u1tBtt7exoYhS8oO8IzqByLDavoeWVLnBh/fv5DF0BsWTp3e3Nw/oDWLyexOugphJnG0p4jzDM6tEn2hZh9zo7du3fh5uaiuKeAhyNdEkQp08YNUGZYQFmQG8B3Zah+qIQOsVkc+Rmbk4Pz/98L5BJ4lN+Ob5CWvfU+B5D2quIeb7pdajIwONlLbshrgTe3t73R7LqOYHh0dPnjyh+Mis0TxLAiNVHLRn6PYGl8djLrNyUS1dCUSJC0RNSFktTSxKzuKIRj8x2iz4GBA86ZCgaTrRqcDuFVUC5lAZ6FuTwHu6CkpMl6oygNAmabrgB3yp4dHLP+AUuZYIT52KJolQrV3EuSiaiQ1tlMC6QUUzY3FAwnWaLl7Fa/TbtfmKOKOUhllkZoamwHtNxGVFM3Nuwpp7G5VXYZPMC7R6ar9Onk+mU63EQsdSDA9nukTNXiP9ziIrYhm++uILuZQYIWy0kGUI/WAQ+P3N9TUBvblVxKopYKfJS5RJBEvnIEnUfokNs7E5YP0GB8nWdngVhiwjDqsezt3dXUejwEPxIhRpgZNHQDryFD++fi3+QNTg2M3MJlZpp5QaWhlqOgoaAfJQ6smgdIq2pTxjH0Ek9jOJPyPM38XeMX1OOuuAN3KbFea+bDTugxURLWtm6+lOcCWKkKIwXEvRZzR1ZZ97gIekANOZacr5cUoG94GRrnS6X2PJkOxRf4U32blUfky+qULwKK0LLL7yJBm6xirNqmOdZlFS2ymzoVBpxrA1wGAmzGsPvqk8IcQ9Cow0IMSTEpphmIQlVdTYGdplO3BrQfSZj9cAViC1XA7tERDj0a93EEmivCQRKmNUgIUrAfhHA5rFs6PRKEC3kvPYteNG52A4zDAbMqAZlfRKZ111hRhg6OATr4MJcm5KJBfGXtg9N50+PT6hXAzR99WAJgNz6lrc3bHzNsBOkKe6H4mlpqmGGHpDDECsOOEhMeqePD1+8+OPKh2zTHwPYfrC3NbMyuOUlXEjhqpEZcEAW5AoR3d3NJnVTpW/ab/gBt24ocJmbZEz5UckTua03fsGtlIk6GYW7ig45xaiUEugcxPVBSBce1a/qA1MoifrhmOXG7P71cbT2ee0wkXFqZpAcpDA4O0dU587rBaMrNkqTvT8FqGsU9fcz7puR9CHNa6ok472LHE86mTqTbaK8uYfdrapVmvssc51uCA6jboGu1qDuyC22bAQTv7QtZgs4rBcao7i5dynVBuXZsancbKl1lChAJR7UrI1j8ygkDZ4mFt1Z/V2mWXEYavMtD0ajrWQy2Bz82Y+f9DSV526pOgETf3sxWe04zqWvSaiWQ7LjkNqhKSIeJvpqLH99+/eosRD66DudSLZ4PDoCCWAd0KItJd6aEmH9bJkEJnOGZ1yeTxOYT4/Pz959hzGzxYqrJYsjiTDz/Egss/xfTCV/LC93ZaKVMCu7lh1TEBBsUtWDrXIUFHbsch1F/iIZr+2zdBZkgfAYJQlx5VxvGW1jC5BgE+OWh1V7qo6vGqLcxtyBVQ3CtORaLgpcRhqIoL6aj1M1FjAir6Zhz5TI4pEQEOc4s/FPL9o9RGtTvCXU3aTRL0iI1kpaurHu2fiplrKHuR/J8qU02S7KKDLBJSRnMzQgpxdz8Ke0KWFu2QhuPKMajBPRoTaGvRw1XgWcW/pu5K1g3KlGnErIff4eGDTzcGQ6JeMvsmSeqjunhusKjdIBNpA1yFWdfnuzRuhYAKZDQBL448h2mSCBmuUkS9ETB4cHhLQjaPGhEzlK8SPkrXubO9wcjGvQAZD6Uc5HA5Avl1RpvTpBxhAwwJ41SQgYg3+4lINsmklBAk2t8qAKJVBuQFGREyjCtytvbVilbEpj2k4akveZX9fvJhDudTZ2Zlwo3CfTngCYE8wGM/MBmX42eMdPVihcmaagEYF5kEGkJ9FDVzwAQa1znkSydVWNAvJ5agLjkFK4FY5N5KxPRKVr4JkpirC5bQnkhvLQni+wjm8ssJy10JuBdWWWOQvjTOG9Z1THgcEYNJgWloP77G7KL9oLCHvRuZHo3/fLS6PBcuvQkIiBCdACBAOCSHuvLF3xpR2vz9U+kF1QgZbqrC+X0X/6Cp04If38nr3B3/wh1x5yXCvC8VoUzKDC3OIEoVlSDXCrEJf4kzLr59/8aVcmalosVsaNG/IKsdKlBMhd3aLVpDQ6COtWNBK8DW2OnnooIBaKKwyfoyu7tocXCoKzdv1urI6ud4Awwn6/Q25YQD5ElWas29oU/YcIQqVLUH71+d+nHRYWQIjRhPTQT1gIrqiL4FUXlvIsr+hYwkWSHcKn9DUJOO5ubzmYna1Ag3x8U5XvWoc7RIGldoMEb1Ym0Y4HJkhOM2iZMiiJJj+RZy8THdlSbOB2Nv0eTKr4/B4VGOo/emquNSUZ/zNsIobklpHIclh10m2hG4WU2GNf8uiQ7mhH7ht6S9nFX86cuky4gXTC1IDcn9/7/LyihKztmwsozsEhaVFoDBlaDEQ81O2hUoPqYKVZvEmRAQG5yL598Vnn4mke/P2zZdfflVwVnxBTlrFBaphnZlBFjQdWHbElFoiQUHL5/Ly4ujoiOWurOMljwkVCOmoYQYPW/7UQ4VGQDKSdxS/XHilRp2M1ozA2dV3qmp7Z1fIVK724cMpRUWDwhD59+lTbeEYj8XH2Bjd3XZjWKzRER8oJ8G0sTFCTz3RJ5SjHZNYDM66UKwh5HRSPepKuEFC6ts7OxkGdlLncio5ZecMsy6FW+QzhfdMG02svSgFNjSr2LVSHcBVCUEnpX6uVQCLGqwISfx6eWoNr+Wr9T8ZrWfWhSYYnpQ7ZnS1WeeUvtNXkySkm0fNGKnV5GTgl0p5g1qiWS2ebZijtB6g2gacp4zhF/SgVm4Tn4PZexRh21vb9/cPrF1I70IHLLpMg4GwyM319d3d7TJFi4JDH6WJ6UwE/UJl2R75q4g5oSUxFogyEz2S+JAQpTFI5SYyRIJWVj/c6+xj5ChqRKW0YfXi4snx8QL4sMgrd29vboR3hUxFzc3NCJE1iapjqqROEWjyXHkGPUOqnTodxQWcjNnMrVAGGDfuZ0/sJtQ/BhbMoMh8RiBQ4RZ5hz2rRuXKqLG9XYkmsFcpRwyUDzgDNkcT02eEedYjmaO6uDCYKfonjVbL6+04GJZCurHO8tSqRiv55tZwqFG4RDbrn+jwJblqUg+lYDVfLOPkb7qV7k+reaWFbWqq2IcRoTIBnLESxAMAXExu1f7+SY81ebqwfoQzvVyFfsutesJ5rDF0oDVu4/MXljgIxjAe3fbdZpjYue5T3MiLN1ACusN0RUKC7etLKlBqJJZuF4MlaMa3vgRss0h70PM14hi5Ggs9RlBkN8RUzmyGSUxl5BCzuTEZD8xMW4UzkzuJ2hrdjTSQIns6nRCXWoyzV59/3gVly/p2dnfFrBLXJB8OWYXaWHSfYR/20N0/3IcmDtErUYoib1IMU7je6XCwguCFcp0h5rhWBjWbo8dQZMP1db63t49ArdhX2kYiqjWH659WsmDjSksMWXIqRCDkpDiPI2miwcCZTFkcpiGqY4PJUQbEuIMZnPjSynL4J4bGiVSdJ7kwN/FzHrDZM1RQTcOeZgK9RLgdrgv/t9ILThPGiTi3VIbL1FTAZ9b3l74TrD/WFQ7fSZPr6aXSa6b2EnVg/CuiQ9wKN879IsFcF5f6dQIByjXUiQPD/Cb3XwQxLOcWkKVAb2mq8WjVbyG6w5gn8wRJcQpS4EnlOamtZ8O3cqTaVFRxCwr7aA4IljKiVyxqK8YSQ41qutPtLBDuFLOZzoOIz/OzMzHRasApsFBKVJJ8RuRq1x7bI4NLGNFxE3GoQhOixlg1KM/z7NlzDm+iVqG3SjFfGkizmHaU4mIXPnnylHEJ+RbwCOuNjYEDQpPzeRFhFqqRBkFsjr0qkhJRWKXR5+HtWJaDc1LG7kO/BZs17KTmXMGCHPCO+BOxxSxxByPOxTKZMNbANxtPJgzUtvaJCVePNaUM1iTIOh56qpJ2bXfKeUEuw4upMhNSDUIjznK8lLPcGlf4elJRTe6Jp4xZRGa4rhScuzzK25hpe8Gw/mqaaGdGISWCsrZqCX6dUt9XUqwUHWoUB7ivd1GrY98zww5rrBrXRUmWlNlraVzkeAtjkeNJSZwLE9v8IYB1JACa1HR+iiILagChwl4LgeZovRCfuKuFCUpkWkABo2WZINnoO1wNJA1trT4skyWAmeFHzlGtrfI4tA34gVwkhLe/vyEsJHdDQW4lxtVUAcmvCAFKfAOvwqmtrB+h6szNiWik2fM2VpfG42a5YbB5ngg4lyzYLIoViicQScxadjtiZ3U4XCxfl9wBdm2wbFSFDjCNoY0VKiWDh4HHX/rAmtoS2M4Yfs3SwKSz6MGTPwsW4TH+i4rV1pPxq2WJT1+jXrNK5v2lFpTfOn2K+MWkGMQJK0/Csp4wcX5IjiVev1l15fNVtCtFZI0qVE07jr12v8ITkZ6857d4Rpuo4qmsPjogGFBCeHHReVIGxg+IhCU8bBmSGrK4UqtUCch68KXmbF3BiFdRp1nhycRjlDky1g3CcHLd3Z3d42fPri4vMgPKJf+45HH+5n1zAyihCLy9veFhDPW1hQx3F+ADC/HAZOePj48V2Gw2ZauQ8iFyzxfnZ85gDWsEW1FdgQJDZDattlgwnKIhLDyjE6IJeEZrs5S+qXBWVUp0V/An1RV9jEMIwQHyVqghzzLfBHTbVPPZfDqNmL9U1Dwnauz2ixY/ySwczOPnkhSOBOvUEQuTaW1qx2uzQ4TAbm2YYPqHt6uT+eWZDUBcU1ApezSJked/ym0nXU3ZMvL0i/5EueX1Uv/b9ikW5jUxjBSLHqjwOzaGISeuBSSmm8S8ZqmWjta5ZhwbBjmYowgtPrvRZ24dLLVlfkrf97gssw7dc+XusxxINBTMgIrUgIFCC5FxG71NAHloizYwm+evvvhSG1zzfKzDhaErqBND2xpWWRN5bjlj1UWzOL6M0SSer6IJlh143mJBKr7T1fX10qBBPRzJ0pWmCTTfSyCp+QllmicuaaQKBaPwpfBaCR4GzQRrF+PMgAYhx5LduW4VFKgWc+OV8gZh4gg5QamXGlF0A3ObLyX6uIJNze5fUipngFBMUKH5EbR2Gm1i82pyKwARh0mkFj6iDkqMIMMzgT25Us5dJ8lpetV1Yl+555NuEUkzfjixo6j93N9w6m+8EsxMQbem1jjE32wM6Cm36vqmaatIasvBM2DYsSkLFEm0TrlXfIraqiG7eDHu4uyX2/iBLLH9/IIl1agIWpdkfABmdtG/nCES3yN9Cws+YGK3PNYY5o2QTWWtLew0l5P+ePpBPrmxqQhResaLuQgsjJCckzJwqB1uII1FTYrrmPAFH1hEO4+EIQJm3Fmz+P79O/b7ajocoArUmCQdjAnW6A2NQFe+WhVjfjPrMcViEVmPzAabH4LFINI+tRBslkVucSQP1OauFCh7CrW1RF0Uq0UZjYlV+lEwn1AEiT7hhb1gRC0iHhdL/RLMAT5FH/poQ9x6cZHtSGud6qQqXaRPjWm0S0f3QFBLdoIOvZO40yIrgrnIJe5IeiJUV5Z4LC0LGWPwFZ1+CggE7jNU9+Q+VA2XSDWe70yRZEIzAzpIWcuNDN40t9GHKXMic2VTP83QXVNNZA+Km8geaC7KLIhMfiOupCoNMihpyx+e4pYCsmFOAxOA6LXIwTO9oKlWoSwcJ8iikI3f39nhdt/d6kus/52dbVU4QY9HSIM53dqezUu7WL/NAfKeErHChIqzlBRZNGsxKSbj8fbODhkYaqcDq28e4wRogVLTbndX0WmtIz6PFojIFfRLARKBjIHodFtTHawrgLfjZnvnEE801rdxAACQav3rbj9kpkF48GDjisnQBvZnzPjiRT1ZY6t5+LQQrMxBfR5hqgDfMaqFmrfIWa24zM1qtayIfMrVRb0Cq7ckOeoFvbMK4JHQafOFlQ40lueuDLjRSDbuDDPxCs+HKklGtwroN+YmKivgDUkK0i9SWxlL0xbzJtd/VG7j9N1YNmaClhv1bBGwCeY8hKScvrQ02mIRi3N9Q7wUgDcqyVCVlfG5G0BR1EP1QYMIcDRqUXmhaGLYUJV5YkJArc9BLtdXV+IZiPE/mWgN7P39SJwBWEolHFMMXqnrmbkoAZ2DeAY195leQQRp/vCgleFI9i1RTaS2zQZsIVY0VhCDbDqnB1ygdHxnZwe1qw0GOG2w4pA57MLC4U2STRcJi+gTNW9MKZQ2As8NS12k7IMhXrpTBM2kAQXQfps3cMnXsbbYeJCirHAY7k6Q7stk7CUPkk1dC3zUYy+KRyaU1MG8rWgMaElVkcUOp6XV3FZEkLaXSaKQmi5cGCG+eWsFI7VEG9sYU/JlMirE+rs28DVHnpct+06UenGYMa3MTfLNvh7/oUkccbaWklBzG+nCZfBSGqDH88oRiwEPKTxIdUWTvCgFiI7HIC+z0v5cAQYRgSRVY/A+UUqhysXNPt8RWpCZDY+SN7dgIInZwhGSvPFgOAzAlZKXfG9jc4NztWdA+cy0qDuD89RlrwWLcxlmZdWK7CorkcYAPkAebTOoTM1obomIhHMiu90LIaYRSgP/dJeJUpLlj9vb2160TLWWWcaH9iGMtHbfI9gUm3vYSoHtKGDNuwZIbACEN5CQLsr2vE26Ryu29IYKKNg5KlP88OhBNqtwB01jPXFIzy8sFUiSBf5wCTaOWogEdHt3t4SnAfk9I0urFFjGly/Mg13IZM7Zo0JlSIvCEyP8oq+qjtoo5OZdLDCNjXPhWJ/faVEAYwd/+rAuMtKVNFbEnxpR3APcZAVml4TOmGTfWrKp31KZRcuZ2th9ksbMP3ftnDOZCdF9pvTwuJvrTbcWIsPgY1yQokLh4cW9dmh1IU3ZnS+++qoDWD4Fys/Clna6bQp5k+PZSC0nq6VyXR0B0+v3RH2wZeL4+IQ5ebZb7AIWWlU3hKX8gFxqTjQQikkKY5xa7GhjFpLkJe9i1OWGi7eioLUTLRbuFGEZSlAPlWRmgDrBVG0TEb50BYW1tkXfN1ebJ1itR2GyjS+Y9Zp5dPsY0l//q60CwCOPHo3Ikjq/uomj12sErJjuVH0IEhLygwNfW2MgI7MhPU0CqVTWn7QmnhUDBeBA8/lM2+6Jw4swYG5Jw9yS4iQDmv+hiZNdGuRhUHo8d+ps4izzGOlWngedKhfZM/plneuY4HN7KfPC4aSi3sUN95MEwJvOrVLB7S43UL24s4J9kTJnY6hFvM4E45BK375ga2Fc1bUkse+bB20KqYBHVlhD7d7+vpCybApQM7Q/4e9+/euXn3++s7tbA0YfJa4TZQANDyt2/3AYoxziqGi/NeyKoydPCMYMVRNHG8sP96ORfF0UUR7nUOVYaovGJdengM+QKBRNKlROBFH64qwXbqxl16mwsVLNmo0N9JfgepexFa7MkwBuSPxsbiLnD+Jo0WKBNjMW9rpphN5L9Yln81kxL/rYSQw4DjD6Kxob3ptG79APLFpTwPJaGKj9DIASm5sbdPGhw8WIz4ntEDgkrVENw6BWakQ1SXcE3yFBi3KWs5LzmqJKX+jm5lrtYTqs3Cst0ARiSxZsMJ7ZFYClnBAojNlbPgjIPdocYEvYUTiaxmqo6F+1cgTP2CR1U+RzSpAqqfzlg+ygqk2E6QzDGVXs4pSXoOGlhTqjQWSvxvoZ44JJKiho8jbx0vEF3YIqbBR8YwZobjjYNTJxhMUFboDuvrCBUHAGrCeaUvLm0dETtuRSLs5iVXDYFmcZM7suzs8US8H6AW5vbmnGaBpxrkNixw/3cCRqOQTYtUqd8Fv0UadoqxI+ZX8fARC6hFFUSNwlYmgdBNWWng/yV0BXUGXxohLwoYQfQrdQl7tZJ1gBtUUbScq5lWdqzECnVou6yBkpp/plbFU7KJZwfOuGc4NY/FJZwwOtQRrTrJquDPyKyZcl6vw5YRBI2ywFR84rJ0a9MuS8mrNlnDjZtXkaNCTWDOPGchdyWa15w0v8sQyA8zw1eZcOIeuv2FpDY0PlN5BduYGVWWgLG39jZBcYLBILy9L8hXdELQ1qqLHMwxIOsXNFFmMYAUUcZrxYiRfpe4omU+bQaqt8q82KmyOMWVkvAFmLcoF8m1tOQyTCEn+STwoZFygfsnqVZO+C6Zjazo8290a3O7q7m6JekFCtcq4YL6Rf5y2542/fvmFkCRFecaZzZunRkThG7dOWK6izmxtaUzkAEuVIri4vKUIcgk1WJJ8BvWr/O83SwXALlWCzTfVnispqKpE4j6MfbXNjuDMz62hpwTe4B1G1FzaDL7OsKvmWPmie1AhmFgSkvlbUKWLmRTM2IJrEOd9x8qK2nqgxP1+7CG9HPLzCQAQr/D7TGZwTYpcw3OyWMS5e2Z4j5FrFgJ8fopNdYR1wlVX6qLqYTEZ3iiQv3HGPWR+inGXDUUldzpAvOzw8FHksgvfp06cPGm1HMAdipbFkVF27JR5c1zkNkXeg0hcYnFg0DsxuYQbnJSxvjl9ZKgGVWHZ2d3fc73X7qkGkvoLFm5RHWLuIuU/Bio8WHAWTFjUySAABRDKQ988wnqV0U2+1SDKExP/26tTt7S0h63vF+etT1GGUDOAzUMzIo+4YprQZA0ua8uYid+Ab6brlyiOF4dn44osvRSCdnZ0J9bP+6rPPXjLQoW0o85mdbgddbBokADZm7W2QyODMM0MYcc3AjG9utQmN1WI0llBrkFTyfJkCExp2XYilVoGeKG1Qbku+WvgQh1bpXtu+Ce/hz0qsgSVuc8/Oerg9Syo1iog8GXtuHzC8BkglnKlQhqw1+m20gC5grnwuWih+kdte2JxI96H5Kx0V2XbxKO7v1VjV+Wzom2dnMnSX2hjv3r6hopDP397eys7QYNaJOUn3ttWbRrFYwaILbeKiYtLJ0w9LmwefOTIDSLwTh4KTIFnDokV+T46fogmHPhvtcNVdjHcXNi6sQcVHgCFQI0fRwIMiudeWanOB2MQa/txVaIbCW+aaSrYdu5INllZotYepDv6rHXbi0CABJKJd3vz8iy+EyTjlUQw2jDVaOmOMMdECsANt3z0mrcTRey9fvhISR85DLUUhfYwRm//4ww9yC5S7xNhft9sDfHrMEzERwwrijc0Bahk/kiiLtpAmdwrO3INCyc0SCq0wL5B8XsQUR04OcYevQEJ7WS0NBMihDBBid8jK5TpcX6SbaJTGulGObmusn9Nt6CWSG7o2zFA+Pf1wcXGxBOi1yHKu1reRXLFcRBRJKKiWb9Okwdq/C4BnA8hLRdUII9KfPj0WXQG9xJhPjNGdfTwV46BBt7Oc/6F2zG3XMJ/UIMHtLAir7p/nm2mukJwgNWqXvTTPyrTfAfdiBIWbBm2fwwQKv//znzuimh9lmsfILILHcncGlBsHjoBjEzz1bnZQTsoHTlKRJGSV2xmzj1d/xBVRsIm8sabH6+ubBdgdZNoVg0fW981Pf3pxfo6j1ZG+ilCmPXF6hS28CMMcsN2oy8j39vby2Fu4xMQ/zXMJP8gZWKxpk3NmRThpNgOrBvbAnDG4Rn3EOWstRZwM9VCXIl/FbMtRGMM8nU/dVo/cxDylRWgi6G98dhRZBcNyZ1aEBUhlgsu06PcV5qPhJwvG60RELUHrnkllBiK0qaUYeKkNvNlflTVea31xvmRRsLzkwU9PTzkJhBFJrYe39kYY/XMDBIrgn8TR8dBnZYWDhZWdBmTB7u7uEBbR2tORzsfp9Df6xITlqE7ki2LZn+wt08lbW0PR569fv/7qq69lMeL/ES4ja/MGKzWzvoaAqK5bd4kmbx0JamatX845IXLhUvX58+c//elPbq5vKbkIZskGaW4doyyZRVbVdbS7h8T64s+0ll0T+HblIM0arhs5tq2uda7IklIWdVCymMfJrdxK/hVOkGvt7e+zL1Q+ub9/oNLu4d7tchpFe3vaJE0Vj2tq4JX9pSZdYryZxIcJAXNq/OlUxw3zZ1Iwh2XmMYfdgsyJ+TvS+P1SZ34DzYBuKKz2qPEop6kuJoC0agCiU1j7tVv86L1Vl5pTOOB1lPSpPd0mZtEUbrTzjNxkocHZlTI7WDIFyrdi7MWjpbW1ntL5ETdpopHoWMcmB8+kW7CSuC7W4RaImJf9Xr/gJiwawwaPIQHCudPI8QeXH26ur68VlncGdFOt2H/27BnsVY1Zw0ShtM1hstasl6HpWwKE+8OH93KgPCMLS1REHHaiT6k/rI4Hccessn4jNyabJniwh8GDo6PDP/6TP9YYQHPdN6NDnx2eQw+pLc/ZLdjpTg7BAZRJM4z3Jxcoaa3hYEQUC+PMKmlQQaeeN47AYA+mOlo+M5NgZ2eHJW65+Yjyq2w1vRwd61pVOxjuKru+u7sn2w3+npbaz04QS4a/A1EOMN+aNoAafyJvAdscowq0WzoG4ZM/Sn9CxihlyHkLrRNMFjvuiU/KlBaFJSCu0sAGvRuNxCHkTEAys6eotRqvVwZzwJR2+x24B6HHenW9zpybQ/0pX1po810ycywqhFhqEZL6U99V2hJywfv7B5FXdADGyue3znUQHF54El/KbIi8ZNrMGP11SgRPLZc2U49cgcjsA0Krc3LL7t6e/Ke5o8k4t9p7jrBBmUxE2/fNl6uJ3phMpqLzRXawdYylEZn5Fa3LulajTlRxijkTEQzcUXDwKBsA7MsOiOnxX//pn/7+z/+B5iIgPelJMyqtZZSWcc6wtl6IY986rkmQxo69UxgwFK0GFu0anBpNL5bPFojzKqBUs7p6U4tZWknqThLZA8JaJzKJJbM5GNBt6mGOPQP88rnrq8ut7R35nxpKYtjM5mJTyYcZlUPqbRu2U588ivoFhT80lCqx5mk1lRycA0FS4F4l6wudT2rQExgvhuflDvANSJ2xpl/+GiNsoDaALcz7gGUo0BZiRloEe2YIvzFIi9LGMlAsKRgU5o4vte1kikxCTq1Sx4RgxrJ9t5pcrae/UgTKVx7UYYt1o5iEMPUPF9EcjzH+bLW3gTK3sOqg0nBoGiszIX/C/BiZqNIQZ9z/hQJqwSrLwRK+sIyjD4tYYKuLEZUlNoIoHWj4bWKctjkKG2jUuHdqxp47D2kGHUB2ad95Zfyjj/jtt9/+k//iH80ha5C0ibO9KU/LBLLIm9gK8xbo4peWvqCMYLGHq6ylQXojP7xgfsdsDWS+yXnBK4d5bIkq9JgaB/gWqP6YoGObzdlcIoeXcuwqCvhGx8cnmvbOMroKHKPKrnNZdGUVbDpIYDyuKyGICZOjqO5lCHwGdTmzMEssmabzjSqSOXhVw6zys1ycYDMhtPE7g+iN/b6s/ZSPDbe2GhNjfmBLhSeNxeRaCWa9yzqXrYxDE7W/PjBIn8F9CvPFXLOQwXVFzYhfSIBq3KjIDPotIW6lew9bsVaPH2M0AE86Yy6VCMfuP9AErmJ9R0wj5OZukoV0MPnDg1ibI+RMOcddVLrcW/YB4knWs9JJ2yQwIh6g68DQl++KUy5WLmfSLqtYgVIjcurkm5FPksiHez6e42qalapbzMrqiAX17Nnz/+ZP/wU0kmIIybMKzVBFU2CVybhutyPY5RaSODItz4WNuK+MN3JrZuQFyQ9NkgJvcWJoPq0ojiQo6Ut3Hd1DgbsWcVxfs+iIZg+GtvTlYne3twWScSwuADbzfAHIezYLz2CVKYii7vWMGpmFriCOyg6mjXYjR7FQUSe+hNgb6v9FgF45bnps7IkVuoSkp8Zo6BocHh2JNy4cy6hoBxHY0ozOGrIHe50zsMi0RrdTsnQUONYlx3hjHzQ8tQlrnvbhAijzjPAKn9OtssgsXQ5Htl0ZvA3mj51JBDisvFkFw1BY7MC8KoUCFXUaisV1goPoNMmgH9moq8tLBH9jIKSHwnXEEpW2kGK6x91K497w+EW4DYaktJoVIZNut4dKriWVVWHjCsKn6MeIqwbjxNnHZshrfd3XX3/9z/7LP9nd2+1rGd4cDyU6U2HF762fPjcQUSfVzPLRntYsEmT1Eh3R9NMqK8jPLefm5kBlVcyqfz7NFSvcEeUHrUNergPDnxlTjr94++YNe0F4g53dXdm4m5vr4XCLhhZgNdRHZLaVuSqstWOWZReTK6rxwxhVQB3yug2HV4ghZuxh3sxZRkQTq2NYY56JY/TQ3D49EnjUPRGQIvuV4ntd9kJQJAcEJaigGivBKlDki9Khbg1BJffRrULJDL8nhh5TH41VB1G5T+t5NPYC+SFaKa7x8qTglKEIHszCRssGWzo/yfo0kTU+oYpYEwF2tucuofF6LkoywJ3c3t5cXl4w6r+9td3t0WMpGaJgdRDKcWKAgEJ9zfwjk5coJuc6j46OPvvs5cHBgVz/V7/61cImihDDzh0qlpC07oeNRDKGKYbDwc6Ozvv92c++/frrr/Z2d5YAtM/s2eVftTKKG1IgOYrihsrH3X5XI0trX3NDzpWGu/6slWQWnGwTEPEraailSqM1qPAHD7kUbA8wsBbKPEpozYlqkHFJwyxHtJTN37Jf7i/2ADHIXhkaG+JRIFq1wLNBz9aNznosYhHe0nr0KHTB3wvRDMyT+DGySop3ATBc4WaxRbdzevCKHIEaeHliWaD3OlJuVcj+cPi3HwA9ci0iRmxKUULKDnOIsqtOvj1goXs4RZ6zYzYvA3GoW/KJyXTHqzqOLMmypCtAVui9e+npKBHrwJ1GPkBwPrEwabB5vpUy24tZMuu1mM9U4ezs7OBjTh9RKU0V31oHoaw6P54eDRY1CXlRbvQ3ZvC5xWl89vz5k6dPhT/FFz8+Pv71r3/z4cN7+pmuypomzo5yQa7JdQUV7w4Hm7tiz+3tHR4eChXtC0MoTIzOr+OmeDlmrhWr21fX15PLiQWU3ZlpjIw9sNFYUTI3sO2LamINW+bMQL/CvTKPU+OKVkUcvILCjqS2MH8BVHv/NbPhAZT0H96/Zy+1ezYLjfbIY++BlLWHTrwRTqkUlU07odedAYWyS9RkZWIxeTGRg2Vn7C9nyU1hUDpkAIfNpIHoYSvaOQi5MMpf8FEZDmYozIOMVKx8ipmhiSozKIw2kxL6v9jLAQkt1KB2IwIaXYUfj5qd1ClHNpvBUhLffSOqRH2ubMHKBWa7VEnKW8s4jVKdK2gqxlJEUvDU3ZRirGyJmgqCWJO8hEOA0KB2Qg+9k0wJ8+BY6TTTGLo+NQdMG7aSmx8BhquaH/J06unBm19TFCGW1cS8Ko/g6MlToeksYytB50Q44+TZn//5v/94egp/b8ZOCQjlnphGB/v7wG7tiYbZ29uHHu5tbQ03+r2SBVR128SCZsfgDpjcZWd7W/jm8vIK1BiRumqLFtP/hDWOYqpSj834ITY2037m9UtDjaqsOzxY9SdNkjI42Ba5woOhq9Ho6I4nPj5duoA0do3qXxD9Azqh89l0NhgOZOPuHzSPxJYjoapyd5fmqQZGkM0gkCGQzGlqz12kUadTtnHRwgJkD0Ybs9gn1KWoZmUdHVDC1NI07wMfbR71Q2zEZQx0brYf2YxSxEAvGWhH9StMmuHWUIsgMZapa/03fQC0YZDNwp1LGjn0pzMr0+IEGcTYcojnmokRcYmXBqZUJX1kFD1EtG+s2RW5vMYzP+pDAtNyYumdwlB8WGelVRPoKTcSbwWthfsj5cuaMTNEnxX/eitKMFtFAxhlp9RCQxRWySZ7gebZ+fnWcPjzn/8+5yF+++23YmidnBzv7x8IM4ghJPYSu/nYCqpkakFeivAsRLRSHQxSLYu8zUsGrbToUeNNOKcOZcVCiXw09pOwxYDn2Lh3F2oA5+XuWDNe7NbsMmnJpDUeo1KeF2h/tgokixUYJ+Gu9CllH+nXCzPsHxxw7j1Dn/zKdr6tsrzT3drallsLb9TI34kpKYct2yeGFo0HAuMyNo+Oiwk9B5Z2Q+lF41V200cF5ChP9DphPN3CdVowl4vAZ1OEdBRPBG6icgvmGpOAeAv2NgUNhU05FY2ikWGQJbAYz8/O5byF4Uud7bRhY9HRCTSfafMTOhk8eEovGR3YsNFLzabTJ/ETDdYjwRcjxZySzFtwkQskW2u2x5QsciugS8tYDoSKcfFvoP10VNMCHufSon9NQxihxpNx9NNocKMRRYip4wBCZlA1zhr0vgaDITx1lUo8I+783Wgksm9nd0+U+L/9N/+DSCPoMQyhcCgMw8kMOqaQw2JQm4xQuyjABZpDs9C67FxHrkhqWuWoHSn9flKgrvOo6uibxcasDAWzJHfW0UAPzwqHxwW5ZNZUsyQAvqFXZkzwZVmcpJj635m3KKUIWTZtzKq+WzmXAYF4jOopbjqbNALKEIjuNh4/yKoeHtTRFF7aQEeiKBQsWk+oq9ObVNuy4FysLzgzOQs0hPKIuiW31u7Z/obJkn7OkSJZrJlj6SGNH7FhqbKEIIMVEe3s7vJjbHWA4wuVg5QIi2ArQzFzZU0nlb61Qp3DrJKt4BieOSMTG+1ooo4B7bgGJ7I/zRUuoI7Igywwj4Xo8rMY3wuMjc0xFJzLFgpYYlYt16AjVupKiGVDc8PI7oP/jQ2Yd8tN5TPdXrmd7MYS0kd3g03Gl5Zkhjq2RKdQ0DH8Jfry4SEIBUMbqzZgEZBsmxyoWErXV5fqUg8GDLegsG+ZZ22tapNxVnGWOl16Ossq0U5tJjdTiJNKbrS/t3d2dq7dFxDwTPvIB6lCKeMWBqXeoH/OLaWAML17jzQTMivU4Jby3FWqpjIheGzKkt/NaoY/5Z3KRlrxQuJrNyiOotKgz9c3Db6IaHBqd4n3JvwjPwhxi2Gyf7A/ftDAK/lNGEb+a5iAg+Xd60ezRG4uTgtjEYiljOHDLJmUENLf2dFOD6ZjdcjL9raIZ5Qn3sq99JpotxqiuFouPtFyPWUJqL7KfdwJcn9dDB7ADrJaQRTajIapbLdcU/h8U3Mygxol3ELEWxAES8AxWkGoHsYSQeq8jOCQVDKUHfcP48lUZVsC7KtRJlm9Tu1A9CaLZUs9wKwsaNqxz1FLP2COzjCJqq6WaXwxX+21csFvBlWs9oNBO1eI7idPfvzhB6wth1XDzAaN/uif1AaEvED5mRaziNTTUbdT1owI+cre/i//7n/9t//mvxdLrq4izk2WEwm25bTUVncuXXsTK4yuf6bWuJYAK30vCSpZIuWzpBwsrBffA+IUaoQ89jBg07Qxj6V1/zmLysZCY7jn/fhlC0wFjP/g/jsD6mI+Xt/cCGVguJG6yExgDrX/TlzS6ejuTmhFZSQyepRtKJ6NsVQUroTLi4vxwz2DJzQKGdrPdRzMdgb9g5qoLqmwoyidd3KEQHrOFoY5yfqUDx/ey3NqWVRoLi/OtYb56bEsSS7IHlqm3mnA06BydVEYDjYyHBnTKfJXjgCfaJy6W1xd0Q1lmlAe5/DoaEsnNuijbWxUtBPkyGLFEbxx2azR6H46m2rbRizmSLEGGWGMQSr+q2ZkpQpBh7ZDf25syPU1X8RGWTa4O6BlSnapI2HCOMpuAjTKTeSqKrOAESxS39z9hUnLxn6I8hGfnzABh7rSFpVjhgnAv/zlL08/ngKfpcOqe4Q016e2fvLln7FnyYkMJG+K//3kyZEojcoaS8hOVPupS00vlMzAv+Y2upqR8Za6bPib51VC1BifWugnedfZOiTlVpXDoYYghhFGE6iFIjLl7vaW4yaKQttfOLRScUPK8uDgUChM3AyhVHHmdHPz/NnzF+RgouJ2bPgqBdXUvC4WhFMtZhoVEQtHE+ooDOFkMBUecncKMLnE6G4kvLezt7+tdRzKfsyUcWAShSgcoQfamgUHv8FworJk9T8aykWlPLDehupRSFccD7n7+/fv5IlOnj2Xu/AMCha05xqDUtmPW0WhW3a0OGoaxxKwlbKyXiLPxAfz9K6uLmUznz49tqZ+PQd8rCF8qFFS7U4z5/ySAVLLxA+T8SjZPZ7g+fn5Zy9f/vVf/RVTt7kVn6b0QP+EM6avb65FAPlkxyUQVhlZESH4V3/9N//tv/zTqYanGnKWKg1swu9mjHSRKMFs/CtyiKLu3y3ek4jF0CgSlE7PqAZYTY0FZxnStLaWCKfQOiSmN0IiTUqndy7nk+zxeMX8l4YvhzgWGOEhBgZcXjE5wj2mVAZ4dToGtt8XE/n6/l6MHPn66empENPNzfV3f/uLJ0+eHB4edVDHTunVoWsLBtC8Gx6SwRl6PAAeWXJok5yrcB2XiuySSPMaXk21t7cvh6Gdt1kmNo9cQW5xcXFOZSpsTOiDwnp6mKtpkh5xN0Xkw8IZcsft7R3ZLyHTwmbuCKvLfcWqkndEEWnW/+5ub3dXiEajYYs508lUaHHYrI6YUguEpb5L618D8kOcAoMOLfWeRe6ygB+eaIbGrxitL9oBQo5MsG6jpwJuVXvQbQhkMLnOxfmZnMWLz16cfvggwg1QLBWEa2mZAOVf5iflEldX17IbWxjImCWoEdix5s2PP+Q+1BgwkCjW/sTgVl/YGrG5Ac8KZT4UiuICB5rmNpygY63etKM6Nvfe7Rpe0HVFbj1VTVKshZ6y2AWlGP2+Z+1yVlXw4231Hxgvj+YaRB0wnbRIFnaeOuicLin2vVDh3t6eCMNNTHy8B5MIvb5+/f3Z2dnz5y+6WFNhpbusq+NYYXW10Zy1xCBZFtVc6zxYrR0SY0nelItotKQoDvb3UdOaI/Cqmo0Fc7dadX0do3vqvfQ9CRoSuApSfMdah+knEIZeqPOpIudm796+qQG+3UW9EOMKTG6K0hDrTn2kxQIwJX0fe7u0SU6VFik9ZNZzyyKoJXx64NeDJcR6HAz6WDm7Xk1gF/SqqTeqqo0sM+5ECwRXZnNIY2wTmaSOAwYafoUJU8T7C5FT//AP/lDs0h9/eI1MYjTPnNkYE2MUcXR3e/bxI5mW1KaNnKDLqdY93AjnyIkTCk2fvaW2/4+XS2S2teRJuYCYUl99+cV3v/w1AVOWBs/lpcSVIYh7lQcrRAubqBbj4IbYQIektA7N2K/6eE2/wwTMVmMFlo2OJWtyp/39fYx7mgGALBMSEf9Y9fJgU+wlMTDk53N9nQkp44Q00v/ZZ5+JGP3+734jBu7+weF0eqVX62n3zADVuwtgYy3mM/RysHSCzf4MOGQT4AuxZP3FZ5/Jwt69fZtFjJzY4BIC/eBFbeXDtXcJc8igpt4RIMegJoMJ04/QvpJvyWU/fvxIHLQM1aFkBg7OEybnyDXNwU/G52dn8id0xi0ZWOOB+WjCOTDkmdebxO4hVW6Y39l1pW97Hov2a2sTYCYUDFAa460jojerVoD9Gt8USmCxNyvZZJfk+H788ccDsXQPj+SYGDfHHWMhBky+jDU7smBO1RJvh94dCk3KBnVTcrL/7n/73//zP/rDk+PjJTrau2wR+095ubBv4mhWNQo+//zVzc3tm7fvGptAS7fQfMLK9YA9ZpRHtKk8F8ciJi8e8ch4aE2p1b1zBnjsZrh2a6yHuLKmpwalacurS9Crhh3FUmLT8PhBZ3KLODw6PJxhOn0VG2sKq4jUueBENoB72ddes9vbyxYtIhMBBrXIGpMOAkoaqhoMtDSIGLV9FCzcRuosnBIgiR+IrKqjm5j6YSzVR+RYOVAHfa1kORb7tQ6VQXgEnX+1leFqA81eDbHXOkaQMUQiepBjKai8eYhxdL7kHSEvEa7yLVUvG310BWZ8usZHl4ANQMQiqnPLM0UkdpY8kkMsdR0LF4wN0rYhasgsGChJHhsbdOVifH48/XB3e/PTb38myxMZRuaK/wLtBBQCQFQkeW9ubzYHAxIALfvaitf//f/5f1xfXv7rf/1nNKSdwJyQPmlBffLF2eo1NlAsjuPj46vrG4abjMSFN1SHNwZn7KzlPpsX0jqdb8K/JTN0AKITsWudGz65mt+2YmcelnIsMEaDxsbR0RPtmNRIkYLlIPilWv7m+koHR2hcSOe8iEnjnI25x8xNxkGjYI+uKBlxD7QcX8c2A8GpaqG45GoMNXS6OlpKviL6Sp75DrP5MNhSbTnFnupYBTuHPnLkZBmTpsw655A6Gik/OCBOrtxLdilYml9uNBgOiU3IxJ9Qo+zi1z/5Zndv94fXr2XlIsaYa0dIaoNxCK1Ft230Eq/a+pMqDPSQlYiIFqNR7LQ3P/7IsJ5bBY1VBIGsk9xblp4IS7ipZLy4xzV84xk6v2Cw4iVaVlS/YgGIHSUcfnl5KUsSghavTEQSHZvGwlOuzWAqz1Bq2fXYGrcLw982//a77/7H/+l//rM/+++2hltIR3yC0h6zh//sa45HH5hwWJ4cP726unr77j2tLNlvpL9i69gWZBYrgOJh4VVj6sOmTjha8MMNnArnFkp5FYuP3euQWHiffOU2tcCFqP9M07xQmtNZFgAqL8S9RKBWhTExQYQ3ZhCrciuxqcSCQBFULPURsuDY4gGGlXVRm4St79GliVXEKKFlQSWrdxU1jOas+riLGcoh5HRFnokprBHkHAVqsaqqmiBiTQdWuGsbFQecTCHyHmp3yYxbgcId4Xn5KAhFI5JiGYoBLR9+/+4d/TvhhLoeHh0dasvo82csfR9DIRC+yQ2q2jBjmIIQhSOOr1xnd2//22+/vcaExQC8HJb6hJhfq9OYqWWbEsi81vZI6S91Edcsq1hkCVLOOAoqA7DNROfybO5sb8ve3iq+0V0VHZuGQ2pIaI2VVLTGhamYYO27v/jFL4Rq/9W/+pdbW8MmNH+fqFRKip98X1b12WcvHh7Go/t7m0aSbw2HWqZaLelcsaCbLR/kiqUli+R8RUMSAZlXI2NT20eN4THqld36neoimLTwJCIlMcMpcvw7u3tTCJKglv1MJGupKaFlt1srRs5oRIeETbdbW9uySmKKCTExHynsoZkHjKNlXlMM2byI0BJzYOh3uh0mnRikEns3QJzPDMtnVyyD/YOL83PhmaMnT66vriqYv2LLy5F2Iqx3LgemgfnJ+AKWA/pJ4jNyEwqAwIhlSLph/ZUsbAar7B/94398e3vngWaxuUXwDwebXrwMPTYSGQxg2TjUhonq2EzX719cXMiV3797K/x2cnLC1BjNDSQf2/6xlA0i4ScGb6pSVj0Kit7WYyFL5MkAGnrzDahZtlT4WWVEvy/b2MOc3kqHjo9QUhUsMhFR0N00jSRkdyd5fPfdL4UW//iP/wniIu2gjN9B+p982Vdkb4JcShzxhd46rzCzRdhWWzJnqL/ERoUmVqD4Y1ZWS+JBLSa8WUPdiaiQi3Lttr/NpkpfnkbVrkjD0uPPwfCxScr4GcAw2o0U+LMYSDN0kL189UpMvvPzCy0a13mpXdlz5GVkf3PUm8UiFrkO22jEfGJvLPXd5cWF4nzW9dnH03vULzaIq+bAxxddIVaBnO7Z2UcRySgMeSD5yjEPtc6KANXIbFxeaF4cPYm0DxnhYWxtCKwToWB6MkJBos20ha3f/5N//s+fP3v2/v2H8WSi3YsIu2lSXLNvcbvkK3KET58+EZK6uLwSO1OMLsLk6CwozQmMWdkqezIcyrWH3/zkGxG0RgqZWT4r8Y818W8E+ei9ps1z84JEc8zhruVZKhJZ6sA1K5amQjWjZzCPFYqFGwgIThQEDXMvP1Vc9HQDDEj52F/+5V/u7+/9s//qTyyP+Z+gN9IXCro06yqLOTjYF4kjO08ISRBesXyIQ8PK2PUqVNdtIkKANg5Yh7zyUh+6whVFhfmX+qA+L+a37etvX1/WWCWj7hp8o7YGS9HZtr11m+Mv2JwpH8PIskqzgRidIe/Kagb6GirImth/0xmaGhj0WnohNMHX6JkIMQH2PCDXrpkBYZvR3S2r0MV8Em1xdXlxfXMDp2XOshkFUOxpeU+O0UdIejwsUHjH7h9GaWkWlp0ucaiAL5+PUbbUV6SZUC+rJ0+eiGIkyrcXm8mtDw8PG9RclTabiqZggVpx2RZ5hPOLy9PTUzlUukByha+/+lqO+T/7oz8ShcMskCz4N7/5TScZIcBDcon7O1/xw06ytJc4ooyrSiIrLugbKhYGqWkUyA5BOXd57xATCyi2t+bKFam/Wka0jLUbIiWnb968ub8fExbj709p6w9G8w/V8gOtntpdRDQt7eeptGBHCYO1hog9auKij1hIbKUSWlWUMBWxc4gtogeRYzllO2qMtcCTreDTnkbqGPHJ6d9kVuvCkxPnQfhYzNPb21uC/SCsNmOhnvi479+/+/7777/+yU+0+gUjtogb21XA5y6NbzejZTlQeVNuNNM0OzqkphbzVwOy2gg1V0S9wZBASRcX5+IP6Eaw6gnRa2ZdtFl0GoF/5nAYxLgXRogNgFm2ORgeHB5pWS7yuIxCXl9fFUBHFQWyBYjR3d1d8aC0XHKwKYe0t7t7dX09GGz2HJ7Zgke59bcECLPnz04OD/Yfxqop2KMnakeD2tYoK187PFJ4TDFcskQYs9py7SycLhkBf0RGOf2HzBCd/VuWJvdL+bg9Wg8xUsAoeQejnOP5Wq9csBnEvowcZmcGWYmcQE5QNXb2AaC1Hx5ZUH9PVvGoDydfobtjXygMKWA9OFVqamjMhOoAKN5np3SRFx0A6ab6ynWdBwAZkoo+Ro3GmrVV/o44mv/JN6IhlIYBQhfWRC/SMTfID50br0XaEe3i9vZGaEm+9d3f/u0XX34plKbh3evruVW89JEYYwwOwCILjH3oMFAr1xeumMG20aAEwoUZgNNhpy00Aw33i2ZlncyJy22+Y4ni815fkd0Q5quFkUajezUeUGohnxEeODw6Eh90OpuJisgUP+ajmMsZGnTk1rKMgCJ8EEG5F+KszY4BP7e2SsZ+gwZJAC0QfvKkEK2E2LwWsVTAY/7xxzcaqh6N5AP/9I//6a9++SvRG55C9vB8UhfYHgqv7weXx/5bqggyw+MsbeNJZafVJkKrBPPoVCiJ0A1Zy0YN8HkD4F1Y0OWESwLIY9caI2ZkwtCENhnw9+GKxx/m25wxWyjY8aYcZL7MhTJEA3e0z5ItuzVLCjoG+AsM5ThrQbOxuuE+iydnukxDo0jslM3asjzYkQxJWd3HTy/dpaMn2IPFwoZb20UxxsZlqA1W5aswOZkWh4q8/8Xf/M2LF8+3tneErCvFO7weI+HfU5tnwKfSGmwMKV4A6QRTJ5l1Kre2Apqkm56CSQbKJ7qTDFETxoI2XmHT9ORqIqGFLrWGaneXyZ1nJ8/ERRYJVBpSjvD24cFB3Sg2kZCvsM3BwaEsmwpXHkQEf+YorlU1APyrS/fMZ49ox2KH/hicpT4jYH3tX9OaQvG1xOqDTzXf3dn+/NVLcX7kjpv9/u3d7cX5RWEg4W2dhXkFVtyh5Sy0YWxGZmYaInfSzEx3uQnE4mU7zZy3wAQPUk7N+nxizmb2CgleDmOdOWfzmh2VzBLJEaht6Qorx+DsJN+SmHbtKzEFV+nQcjMMhApjamUbMCnFRslBISxGpnEBtK4Jm3MCUr3apSxekGWWhMEIFD/G/LdHRYRU/Z9a4idZIiQKJKw6YS60hpi0xGpwfpxIhAwFiK4QZ/T169fiGhyfHJ+cPPv57/2eEPrV9Y0iq8u3EHtGv5jI1ZJ9P/JF9RkU+0jT4UjoVEIYIy0N5IiPoHjdltYhYxB7E0glGWT2FrF8drT8Vv02+Xlvf3+BUZryP7TdleT2vb3dGxDuJlL4YkS9RXJdjDahoAUAajuW6IwbaN2RHSQ93r17Lzvws599u7u7o44WViJS4OP5xYcPHzb6Gxr/3d0VDxUPSujr7OTZiWzIf/gPfzGbz+g4GBlFWqoMYI5JDHp0uWFRhkQ/uCORUhtfHB2FqGsgfRC9geBrymllCeXg3Sayhjyt9Fa8H9TDZyHWMOY2YYdUrHM8EMxQMIm2YzvQ2fltYveT9Oa8Qb0kO/lwj9FKALxQ8CsU5AcU57sXxMbP2vAaPVNOK70yPAP5viiPT2S+19bx/+/lrEXFym5v9JEsgBsQxjpTRtMI2xiZIcJJ3NBf/+pX52fnJycnaln1ensI7S1tsIiGmYGilaEqVqx/ut3s9I09K2oBcO6qLoP9WmgpZrKbgrBW7XR4JH4O6z6UmIBYxblN3c4A0kFJpMPyzLKgpbSpTcxdORCRTOJnYCJk3u90NDCCRw2JkVMwnA72uLq6/n97e88nSZIsP8w9Mkurrqqurmo5Mz1ixczuyF2cApZnRoI80kCakR9pMBo+0oz8x2AgAZrxDkcznB3ELWZveVzszOxo1VqV6C4tMjOC772fvxcvRGZlzw4uZrc6MzLCw8P9afnFl1+Rok9PeevNnxKOfvbFl/fu3ScyPDe/8NJLLxJfEp8Jb9VZ6sAUwWPpV8KcL774UsA91fgp1IIEPgA1z1xv0RGpoPzBM/NQEm9EZZ+JaN7ra6x00NKgFmQB25RekF7QJkPQ1zH5QmI9ORhJhkbkJx2HR0fb2zsb6+v9XPJGhPoYlzsXDj0y4xt7/QSEaFggiZQVT9GfUNiQCtvRhg374iqAR0/avUr9VbmsSMGj3Y4VdUbMDwA5OKQ0k7lNfZju4c/YZ2XrXEqVO2ns7kqlfhZjYHCSWEOOdFjgtCJ2T25tbZH6QWi/tr6+tLgEZxP+IiEJBEza05xaHITuWY/gtD9IgYCosYBSuRxh0e8TqyXZjJS/tUvrRPJRLgDSziSX2xBir8w9Ewmgry192Ss0OUlIHKUj3vHJMTfKSVSWX1jSbnuoz5aMUdokgADi4aOHpEHRht29e48UdJrn4tLilSuXL62tSTWHCbECZ5Ks18tE0h2kBO+CNv61117b2treEzcIQmsLK5mcivCl7kENm1Uh4mVdISnU+86d2oWeoCCDVqNB1azMDGKZlpcnGXhCGC/SjAvt0MeRqpqxCDZlsTY0L44f6XSIlm1tbeb5DxxWD0OHcqqAIs9SQHKTbEJkbn6etuZMUrgOufYSW1nQbUsSfiKSC/AuyPIDHSkkLQlyRKaCN9Cj25xBWssi1ZA7Z+J++d1n0xHtrWgeqxcv7nJXKJaOSL7alzxVIflniGC7dGmdKzQTXzw+fnDv3tbU5oULy5g0bUZHKgPQxiAHtdACyVLdqgurHPJXcSBvG5NBBaGZmVmUFV3k5oDTQStQoX5PEpS5EhR79AoJeOlxsg4vR1foysL8nFSj6kNqylXCRldsBKhZKHiwatkxHh8dQzRChBjhww9/8Nok91vrChMrOJOnyNWNwN01oiYV03HjxnVaow8/+PCxtDVBHxkJnQpwV2dS1L66HUmSsoiPQivgAy8Az9AugCqEoF3hjeasAO4R1ZqdneGigJOT77z77us/+tGHH370H99/H+t/dgZH5SmC2DpSUCZDwrO8ABrJdmShSHTkvOiJbkjd7EoQH/8wJ6aAVmB6Nzd3ssNMQ7K2+hJpcVaooanPVaoSJGTaTsnsqD3tNobP8Ep37QFBFg/9cuBJeq65Vrek1DGiayvIquraGmm3YjHg8tqwZqB4IKI5ENyxt/sM5QuIwHDQlBQuENIotWS6MyR+EEEiUSpLtdgQpcLGR5TYgSUECighBekSNPL0zAypFDMSORu1OpYZHDIzqqJhseQZo3m27ETS4IMkFbCFrd/roEClCzrK9fWNtWI/lpaWSEWhz/sHB1evXZtnBBt0WSkUd0eMveSuMdtsoYKYxPZPTREikfy5t7d7fHwiiMSVUMy5jr+D1JGnaIJaSdpFeRCQRsHZrrrAeQR0iqP1uSAl80C8kNtII7zy6qt//Ed/eOXy5Y8//sRbjTl5S0SRaanegLTDXHLXgrYAj4Ih+/tM9ZanL0jIwvPpGP4wuMLf1dVlOvnkyaZQig6M8ru7e0hLpHfZ2dmx4HMLL4c3Bl8RjIjR+ijR2SretYpGoU3gGzZ1L8tGjfGmya2urh5LvjKpFrTTT548PhX16Fisn2KknZUUJQ6KZj54cMD9N0SdkmjwKURTIuaK6xJwwwdGM7EMBpKUoG3DU97RelATroGYWWzLGUosNTTHZNXVEneEYnCLcdPHXh/BSpYCkUv+J4xUhYICjuRdRpX/udkLy8v0+ttbWx99+OGf/dl/U0jzMUYwwmRWTCPAPUglTIQ2qmIA7IoblzdIIyPYgviUMkbQGagUdFt2BI4IS9ou1LkiOkkGAYwWmZjSSy/dfOvtt195+ebVq5d3d/dJsj04ODyW2hdLS4vXrpL0t/Fs99mjRw+ZCdAra37lmTaLSo9wEh0wF8xqd2+fCMTaxdU+qkIV3GNxRPSUF+D9SVUzkj1heXmZdnlzcwt8vqPtHPDWBDMIfy40SgWTHFiRilQcMVWg66COXQJx98xxQN8rEh4Haie9Fg7Bjg07c3Po/UWovHbp0q1vvxVRb4o4QArZmJqem587PeW15opjoiKjPr7UrerAdR+dx0ooFJdvI0GJfkJEIILDpGhVqm9iZbmMq4JOdFI74EFK7mEXUrCETLQv4r/s0GKxKgh37UnTVwiKrIlqnpOpJYA5CYNPUbrrGxvEMyWikGfHNd6np4FXRkEGOfxNXbT4AL7Rqy7zcq1tbm2yUi51lFH1xxgU1zgVJcSUCFHloAEn/7fSgVTZW+pIHBLh+PHrb/zJn/zxD3/4g8WFeak9019ZvkCYwL6RZIpNlVSIy52IZ8pcBAkctZEVCg6RRhHEPg4glFXqSLb9rgzITJobMacyshUtyENRq5abpxheNpdxvZIuFxG+tHZxa3ubfoZmuLq6IunKRDSjN1KBaOZiy8mkzrcvRojF6bZihQF6VnX8tR4j5m1n8HmQelKxPX5lZYXAhbaE5kcM+snjxz1pvkr7uL+/j0pTEPss+wRfz7RrNSokTGhpyhDQO3wKiV3SZJHXAptnEdGg6WqfQesWFsBS4RaJNpea6qlTCNRxQpTU8G6Q40OhGiqgnwBlVgp2iE+gjJugp9NWkZjxox/+IM9f+e0HHxIcrq+vbz99uryyQtDFAaGsNXa1jUb6C3nXtgV16umNrl27xlr47u6Z9trDbNGiUSqggpsVcKqa6mw1XsFnaHDS9wjDNzYuv/322z977x0iuqjTs39wyGWbpZ/dkVTfMCcgmxP3jz786HdE9SG7Z6n0Bim1J6jG2pOnBpGgoKqF0nchoXRyvqeYMHCgMhq0PPFV0Ap9aflQyDtfvXbl2S63/yXKSOheSBTtNIc/svNubo4V8WOpPxQ5uGGuI4p4oa6MCW0GW+ZjmK07VD104x8m8PnZjziIUNE2kxK8t7fHwh+3FJpFdjipejA6YU06mloN2iGuPXQqEsMC2ohxjh7nzS5duAAWAX4SBBn6WtHasy/7F39l/2Tm2jyn9gbp1fhnzugvOFRMNlvknEkJfwBWZKl4HGvSHBC1f0BbQrrB9evXXn/9x7/5zW/pfYnpv/jCC+hYQLhxpulvfgGNywcNKaDBFxcWrl69ciZQry6FYHr2QErf5tqtFO+rqxfQxgDl5C6uXvw5H++tSPE4gubDo6PUVA3FV5PilIkUlHSebqe7vb1z+9Yt1JjBRnS0lVmh9dXxCplG0wUH3+g0BIkU98aUmTg0/siYhm3cMNgkHnzt2tU7d++RIice8O6FpUUoikepH/SUpSXRr3PSsAV5lJgeLmBoMUmtJkF9h2P0jbU3j9pGBDkY2LwuKtiKBdo6RUR4lwQB4OyDS0KrFWWQl5BabUKkPUWtmZmigUfaRAiDkLdYReem4AvuIcXOxebjrhbfaqpsByGGNubw+PjhI06Jps8kry8s7G6sXyL+/ujRY6FbHDCp1Xg7WbUipa2nnSxSGuD0+qVLDx883NvfDyYwpfqduebKDqTydKFgVOBrX1qx3bz58quvvvLyyzdXV1ZQ64nkutOz04nuRF+st1KgPyPSMtHtQI3HSxFTpRe+dev2Z599diZEuNAoI1HoiRGl5uIBfhVNZI1ajgCz3dre2d3buyChNPH3gLfWY3n5ArHNJ0+eEO6xDVe4JW0BPeVYDFMT0p8W/NbIJfK/LTejgOc7mLTj9iP8Hg6+ETf6n2AXm071dTpI5ADWmr0ZCI38Bxjd+lp4FEZSVDJGXEBUFd/SA3KNLzKy6uci8wHgafl49QUXRZ1jyNLA2VpiuDF50VVSVVyc70svz3X2xizAKba3u7ckxWZgYv/21p2rVy5vbz+9dvWqRBA1ApkcO0B6dxBxkSuEr6yQogKJGSYjdUr04XDopS4ZEbSDAJ1k1xdffOmnP/3J5cvrSLcgGe+zzz5/8PAhy67HJz3xRdCDJsSIt75+6cb1GxsbawvzC5Psk2X//YMHj379618/e/p0QisyoiBvngoNl8mrwEgscaZdbMAVNzc3P/nk0zff/OmsBFmPBjOPNiY+DTs4qStmRH1mZ2fu3Ll7eHQM8kb7OTU91Xel1izKDvCWSeK+sdlOrRgCynIGje15XsRo8oTah+rrVRIAkUSCVThLZUGmC/USYJthlcL6AsUxGnhOVPOIjW+E1s74OTR5NwCpvKwuS1W/xAwlwNRRZV3/Ckgv0KBefPGFGclfBwQT/M2L8kMv+/jxY/YBs6HzZHoGPY3KqLOgjlc9UWZTIKT0668iSrEgcCOopw/mDRInsSCLiws3X775ox/96Mb169Miqe7u7pGGcP/+g48++uj+vftnElKO8k0muz1+9PCLzz+jRZ6XQOKlC8vrl9ZoKIK2+/fvp+oq0q6uJ3k4sdfrSHxr4TI6MqkUDnbBJEXCrqJ0Lf3tbz+4dOnSzZdeLJJV+hy+oaz+HIdgXuTSRm/AVq9+/+HDR4wMnAIZJycmwywp5VxMnq7kApLI9tYgEXgDtatgXvoxmkxtmNhn/LH1p4a4Unk9O9/RhjemquIr0lYNbWA7mtAuJN1kiulXk85KV25Ug6zBaNReOzVBxc1KG9OGtPCFvWZsE6jK5MzCXks4Xl9yLJNThfQHAik4FiQboX98erK9s4PgMWgIZ70zDnrbfbY+fQkRALmW87FXwKzFO2EtsZkWdFP7qJRgrWvV6WgBMvQ5uPHCC8SRSM/+HZf84vbQt27fJuA+5nzjqY3Ll421klInRQ2RcjwFUZaAeHf32d27d3+XqgpN2rKBY0DKRfI9ODxMf0a2kiKkUSQSxBC2trZoGleuXJZcsYBCg82taUDXORfwzGU+NHnCDVp20jeODo9oXzjwfqILxQYWa1TXnhLvZF9Y/YyEGOaSENrFXKPybtNMDbDOne53OzB+R3tDGaWHVh00UMcQxj4H198e2JLnVnOpZBHR2YsLjZ6oMbSaRgFlOmoWtVhsG2zTAhkQRqdDFs72gFhO0gEurV0i+kTCuPgNi6yT7bI1KfV8IrgkRfbG9asSxQDbVzqC46uFxm7gq9xeoHBjpnkp0q03g76EgvgYgT5/+MEH/9/f/V3UblqgMjPTMxcvriFkCIuDLk2cKcn9s/uwAdouoLADkLabqin3iGVwGzSZwEBipXLtPQIvWYzBFCcEsbNlDBoL6yq3Xv/RD69cuSLK8TlgNqZ4z3E04ieFpWtl+cI250uyD6AjalyuxZulD+EJ/LwdVKASSzTHzokM0sV6t4pA3+Ph4cYLNnleSgjBoYfBvW58rEGeZxF5xZdUR2kvuVXfrpBGEKWOa7zBS7LNmZd3G5KogUX+ZlL/oU/g3l/uE7KdSI30KBZ9EmMOpDQowPThw4ckouwfHL4UiehKaIbCABxlIfme4JjjWgSEWnt7e6QeiEw1E9XjDl8zrFIg0kADCSSbJhSYmp5BeRiu7SBZRF1teWOlDNheORicaKMzrUuSiL0E53UQiI52Amg8gGQ/7AIUHuVgqTGNyeZq22Xs2trcevr06dWrV+TJHfMh1CAneuE2nRnKOjJJ/i4kzJlFU4mJJoGWlD2WNQp0uOcKwhYAEqUBL4jCmZiSJYm8UyrfQbVRD09jHt8Nr6KGSwSFv0xjtu2C2mgeqexeP4Kxi+C6IdoZG02fUigWFIk/hJJOc2/54JBKFXP1iLtpuerZiDFBBi/tQid0kLOecXuXskAq/h4dHt66dXv14kXCIouqsp7ZvdTuI5jfhrjQJ59++ujRo8WFxUFCm1RqBJWULHYa5gqkZcN4PS0hlYotZXarXzo6Q2ocFkWdJNZFAKudcXi/7FXgar9caj5YaJwWRhBuA1TJTCjW3REDurzavfsPXnzxRVKU3ZrwH48JTV7RxArbi0JbtxVoBiuxbWtra48eP+lJoT0RLphnImp2ahJ1FnM0o4N5kIvP9/tdde8+T0mT5z9qADrisN1qHaGVpfphPefx13jCHxJO4kN1xSMMsnpGhasSMVxB0+Y0oQBwnrQUOiF5AzUkz6RwRQFUUbNVR5qLf/XVVyRqS8LnjHfhuznnT589vXP7DiktOztPSTqnX0gW2j84IAVAbMTByl6I5XoKZjpp8zXBrdI0AgCKmXFpW6XMxeSmeDCtEC5wkbz4uXYhAx/AlR1pzlhbBMQWWOx22n2B1DzV3GFXyVdff3P58sYPXntNaBCUvbQ/zf0yq52nfUNASNrGMwtl4+yFpcWZmWkiPVFzV1gsFK9AiAia5AElCoGFyOmpyRMOIoxO7f6uQtT3oo20iCsjjxofsL9NDbtV524dyr6GSggnf2HoCZLrHLLqxckgFhR1e5y/zmni8DzCnHByjC57qWqLlDBjzkAfvv32lhRs7gDsck0e2N8/IGFjc2vr9q1bXO2TfRQDpMRvbm0eHhxCaJFmaJMiwpWI0RWpiZ3ckkZvWlmmwfAewjIXCwy7FspmC2IUQvuD1A1GYdxkRsbFU9LRwVbYUAhPyLVPRVTQNgGYjp3trd/85j9du3oV6cGqrZVb4HZnTJAIYLBe56R1uHrl8hdffo05nXCdjWQILdBVNCRRBeJo6HIztG45FwcT54LRWNMc45aohz/pMcTz+lCF+5qS3TrysGm0PTaAK4yiDpD+o0QuVbhHqjhQqDMBRqdTTiA5nJHKDL1e8h+psSGlpNIwDx48uH7juppZ2T9A5O3uvXvffvPNk83NAw6QOUlG7Sw76veOjg4lrCNK0DGsdpMIDiVBCBJzR6u1A3yVWKo0qEpIVINHx3XFZt+RBKLWNgVGYVtz60esMlJaDY2MQuVplrPSCGpXwAHX7b1790iYfP31H6O0XG2nKsx87KNw+SeiacS1SyRNbe5KtEgueQohJfRKYHeHyzuJVY1bv5+enHK+cTDtwh2/P/lvHk0Qd28ylOEUDaRtxaIat2nlAG1fayqHm4+LE2tn3FXcQlZT7swDQZQELkp7SoLPtMGcpUdLqv6Ai+1y8bgeidoEHLdu3fnyq6+IP2xtbR5o5+2UHQEPD8fOzCHLDCqECM2TURJoZ6SphZWBAnBHNVgH15E+qqEc79vVhgdJl0DX1JSmSuuANmX0fuhdlpq+wwnrl6goWQbqqUZZlbRmZnPDewE0P/r445s3X7Kon+Z+NRd+2E+Q8WJqSJA0FiJnM1NT165eHvR7e9K4CzOB7tfrJQu7ZihMSvRAW2rrd8OKcYB7HNwYxgGe96F2ga11rMqs+B3fdJISCFWoDlhDs2jXCjEhMTrLIVZFVWxwPZqboJ5iIQkYR9ryxmaVSw0LCDnHx0ekDHzw4Ue3vuV2CNtc8ieCwgZJDsFdA4mUWVlZkfKhGSL2MvXnmJEXoWLwWJnh2xzMNe5hu9PRZkIGu90OmtFAYSgpCGEE8jp6PQ3are4BG2slSgUGbcmIKpBGVTjTc+SQR5Zznjx+QusjefDlzjcJYvNz61G9IMZUKaKzfukSRyc82Xz2bBfviPwkIxBdqW+LvwcWEvL3c7TSgya1ts/DpKzmIP5Ko3x+42PVraFXJvnVnYymf8MWnqn9N+tkyiN0WLXY+hcBwZ6bm915+jSqcayvTRiiNnA4PTkhcYWEbAjuf/mXf/nw4UOOA0fpPg3dAYICaicnJpaXV5ZXVhFFb9Yng3XQYI8YKG3W7/VPtXu6GI4JATJEpNcW3Mh5kFIGUHVA8gsXhQDE8AZW/8GOoIo4zAMxmqEnhKTPdOAJ/fDDj5aXL3B9tJCfixsjuArmafHRYFxINCBd4uZLL87NzX3xxZfA56iN6fDWVqgT68DKd2E1l1wjWwO152IgptKFKsW1DyO4QetPHhNqKOSRoYYVoVqRZTg6DXmuvoWXpgLMU2I7wcmu+piDNrOCbEC8guQiiz8HOUfEvxFa2FglEoxrSB5LD3mLS2XPK9RHTT2f5ma206SkIuMKcAZDE0Qm67bekWR3gB2jQeAaZIg066WQqiDi0MCENMxzYC3ORJnpi9lApPAkd/W0qSkYS7ngRRHc7gAGEOEWQg0SMjUDJmEM+foff/zJe++9w9Xr2HYEBSwNBcflaCCxQ7SUdIFP8EC5LRrz0tpFmsGXX3/LBVdlhgNt8NLrlW3aWWQtwS48p45TPUYAfe38ODzBE/vQxh/s4uYIrXMLDUQa476K7Jc+y39aVhBxQUyTzlIDy9SNgT6scqnFB1CpwaCDxsBbUrVkIyL2sciPjwwxoj490272Udx5pELgs+WfTDqLU+JsGh6CwmFS/ITny2ckn1t8Hmd5tWYCGBSOnqQoDCSXtRBbAtrqDbQHr61ObbmMSwBzBO4JOieQ+yWXpMxf5IdI/ZYJBAr8+V/8P7/4R39y/do1Lu99ckyLLLmNvVbKHEeaSBqiF/+BH4mmtb6xvrC48OTJ5v0HD7mGZYizMzNHEsyGsABtHGMG4waHKqptaZ73aCoABmFNuB8NpB5b7G8xxCfdOpqmLjR1krKLuVml6jOMIYWaV0OntFmE6HwacZSsk1l2YWkJiJFJA64gJJk+oE2HKCkcCukmz3NLuyJ8ABlFmLm0U1uYFcToaBd3XDNFg4jZF+qmeQ+qYp78zVN0elAUtXBgMTGfJPQQ1EWHaMSc9sR7GDULEkyyJIVYK7Bo9RuyoELsRRvTaNRbhhLLqXqD6OmEbnTjZ59+urW19b//b/8rPY75W6/H2ZqSCej319HEFjhx1RaD1TvGarCYxCpZxvXbJyevX7+2uLDwZHNrf/+ANHKORZ/jmkk0K8KWzGrXViClCrXjH5krT29Q6zEhOKtI84mtdN1f4+l3aKUkVdnJDzVMYA1VrPMnY6xET1UeYSKWBlYhgTOoUoFLVlaWN6WCICRyFIFMMp4UIsmmp6MU4xFA4XJvphZblGSWSpxMo2eaOismJG2AnzU5hVLeXO2KK8ZKhi2SioIKNgniVRwCyxpor2RLfeb0vT0+9vf3UH2wUOm6K2I72pHUqGciKo1d0J7Uqf6+HF1cGCV4BM9FygCxw2dPd/7V//V//0//4/+AMnnTkn3QsJhCkWjuvM3H9jralTwNtVax1tFhkW51dYUDRo6Ob926zYFTJyzZ0sLSc+lnhxgOLr8DVoThuOTPD1MkWrHFzmTNzRgyzxEaWwPNwihzbQ3rivLGUMqx5a6lkMfqTC5eXH348NGR6A8pDwaSRDAaDlsYC0WLi4t0JZoQdNMhWdSoHaJjI96JdBgUoaIhepIgNTmZ2vLypjIEcpUTEh7gjhv0WUCCgRVYARbBhVikXTd8CJKlcMjFiMCLRMuPqv1n2icbWgaXTYW5Fkupe5RrMu2ZFNShKav7bOAbYuF1RDJM1rCFxaWPf/e7N17/8Zs/fQMpeIjTaWzxUBm7Bg5ujWE5SPXjEFKF3iZzszNraxdpm2i+IXJiFqKqnIOvSlxHyzZjHp5gG71vspHGm48VTGbjnztO64C1GY4+Sk7IMedBw1cz+xWkXQquJRjKJYnv5ZdvPnz4cGfnaR339NG5xhfRuVmue7tAtBPQYE63gZhLXX+CLokBrBbv9884dTpHUEdQ3wsUDCH2SXaCfESgwNrCyUlPSgQcEF+QYjzSfjqbkAaChJkXL651JOG7QEKfBCAl5SoVqy2AGDiOtM+g3ymWoMpyDbm04ugAfYQTdtQ5nboEwlNO1OHP//wvXnrxhcVFbkgiqc6V4u3DtjiM5CSF2g8BDohImJY0HnqRCxeWdnaeDUS+5fJT8qZdP16Npg4Rys85DIJbpf/mxTXJbQSUjxindqVHwvHx3Nzeim9JUkJEOuBjWENeQ1FI7UmOL8KltbUJNhmdIkk617IFLEoh5Fsyfmg/6NSk9DfDqxpoFmo8BWJ0Us5+AQdfrqbEvlSLQjpBkae4UeAJYBddwwUZ9o6Pj8QANSAcW15eJnyYmZ6Gvxy3dCVcIjEHDe61YA95R7pqAq9sBqtc82HSmmtwp+xIQFM3n0Wj65ZKYnOzK2lG9ze/fP/nP3/vwtLi2SlMW+1g4Ba/vhceSSKSbWLq/xRiclnAQCe+i87KygVS0jgnVPJauVZYHGKPel5paoR409QZPMdoE3KamlYpU/kzHqlaQX+ctzA08F+xm1q1NJUFkf9BqC6w73YXYEKKfaTuWwjhPD45npubu3J54/adu/AfReUSAVkiUr5FeEUSxoPsSDRlrEgl+7Lyb8bSDpeiYjJ/cpq86YUEgYuiyZW6WBuRwpXSK3QfNfFRY4XrTkxNTUxOZQqthtiZS85OCyteuqCczdcugUGWFCVo/H3XDTU4Rmo25UzbJhbJGs5UQgzcJ9KciQ9iWb/61a+IUvz3/+S/xR4G9TiF4LPEKls8XCLA7tA1qBkVkzyngwDxLq6uIjItmbOD6hjRGW3OhbZhhyfPTZgObUGvsc2sVBOBoqvRVHtcKwvyf0fMv9DwWKTu2e02JZltaYjKdLAi9XhA/QRTzUtjQ6HpUzIYQzJJCLAJBiWxoFgdETa6Uq+i0LIaUSX1oKZCW1uRbfrSyCbrCX0N6DQXUuQSyDYCv1mTPjhAwyckHnHR+Lk5P6DXXoycB0UMyxWLMpkYU0F7Kb4QUExdLs6EexRFauJ6Uuhr2suq3p7luWVlEIxaZWSL/GMSPjk1+dlnn/3wh6+99uorohik2WYamR9cvkBos1A5LyG2tfxbhaLCsHR9fY12ioRe+AfLCBlbr2GQ9LxHK/c496jJVP5rK5QP4zbnPsWQB2vswwdtnJTWV2gJ2sSl8f/KOGnYqpyFvaQ3IFn5xo3rjx4/3tvj/vb9mkNADx/+DaElImapSAUO8RP6nYeQ3N6iSffPUhfcJM4B8WDjIrSUu05xUkE9hy+vttpGjGpkKAdESyGfSXmEFEDog2Ahw1ayf/hiOApNR1KkRm5JhDfanlKTArgA1OQcvc4v/+P7165enZmZhnQKmwHqEqnFqWLUqUICTrZvul0QkmbCp4mFLnJHiv2iYAdOF5y6uU/fgWM0j3FuH+caw17PEMY5ztWR9MWTP9u/de22CqDEEouKlP5f5+8G3zDmXry4Spt6q39nd3c3+dHEixz0eYxFwAEZvK+RPKDirE5orDiIaJDED3Oip1LEXW3neXY2Nz+/urqKpDxiHcA6czIEsRf7+IDaykQNwrVXyoWndbTGaU/rHiAJKSQfBryNrOWXngspfxiSaRt1j9Jjg+v+Cg90ENwg7vbo4aP/9NsP3n77TUYGresuSDhwZsH2vW41TwGXYtXambiVVGGVkmWJoP89xUpFPWqf/QWj2Uvrzo0Q/4bhg11vJF/pep6CoOxKMd4H1S1SfIck8OH+2oST8mEkSCeER5yd9WjdX7hxY3tn+/jo+FRy8Aeo8yUZPAMumzellBSFLifMdEvKMzGcgRZXNbEKhB8tUYLgIbfhFEV/YWHh4uoKrQQbo7hvekVMKlWohu7nX8pugUJQqOmc+VKWGTnAXSLCseGY7kCISpZSMgsVs0t1znAyhJRoBVGK3g9Ns+jrl19yFteLL9yQXj/85NylcA2Bk9Kei7dp8g39EJCpWKQUjsz6XdHfcxDjXIp77r0jwL05clWOTNd4dLLLQhUNag/1J4e/QtINIGUWhYYPNiZZaDQRb7NIpGxviq2Vp8qH2gdoEXJ7XFpa5DrnSc7h6vyI2AjiWoeeijw2hEsAdOnDkyebj588gersowa9e66QHKlCcGxeDtTp6nQ7CA3yEb65M+8G5Q9esAlOabR1LmAMSIUb075AGbMsK9OzXa1EE88gwqVCQVmKg8yMdaA5MrMj6aG8ubn54YcfEW6gUC9TmRQUWE6putFt29xmxk1nlJPo9LLp6SnSwhNitMKuh8Lnwg1PvL/DMUzH+B4PkAc8xD+3FVFbZqgZr1GLERoW1BAyKD5D+5RoPGbZXXHbZUmd95gf0C4MOyYyBuprcMA5GgmgUA2qy/lZGf8caDM0tvZIS99M+nqbby5qdUZD+KAmJuMq9gq2LI7TgjbgtctX9uwIsh+YWCgRrPxrQ6VgkZAjkQuPsiBfetlvvvlmc3Pr6tUrIRkAnJ5XPaKmKwenQrSCT/Uy4GSaJ1GTp085n6lreO830r1MC142T/rJtXIJW4jWu2rjx6qpyisYtcNUydhm3RpxqP5XTs1PFR848Uj0xY6UVuOfrJNDsou06SJOBbdJZgpMhWod0rk20SogQ9SerjYighQhVRNivPDCDe0smuKyCg0BxmHy1drKCneI5r45px2uVTWYnpqmW43DhMY+gln5jFDDtFzrHBfih04nk9kq9T62IHaziRneJ3RNBq5MfDmInomSqpFckCAKwnAilCupdc2mtL39g6vlshSeM9QQoAHDFZmqdqVxkqIou91K814mRqk+ivlcsBKVZz7P0QqdfnCPePpuiQXbXTXiHasxVx5v/S21D81p2MnG4Gx3BQ9B61MAm2rlGDfErA0DIKnqNvBKil3cyErhXF1RMbFQZbDQSmpKbgOUFLNF2ruTrnHl8sbOzs6jR4/hUPMCXlTJ+PTkRGJwuaw3wSJJUCSErK+vzc2dGpZq8ZECKGdKeSjlooiIV69802eU9jC3Hc73tUMiXBx5SnLi/wrxlGVaKwjsIksJdCl7JDk3SNRMtqYkYulbsw/0888+//EPXyMiNQHHXCqiHnTF/OY2N7y6Y4W/rM7e6SBBd3Kiu3eAgmv6Ww2SWiF1HJJsVMcz4ua9NdwYMXgTH6LWtmi90dCsZnNsvFqJR41HI8PGFFQvQiV+Xl7a9DppTYP6yHiRyou3r49b/ACwk9rdS1tb21oHumsroNDG8L66vExweCZV3lDrenp6hn6YnZ0x/7RfHyNMQb1dWVb2v4QODbd3EAc8ZP2QunKdFigv0Ds708bBjJNEXPLyXZJpTiJBYrJrIXQFm0jkYYA+rsZjkoudHioi1qF0E0Hr0ByNMLOsDSu8ZFs//HmTFoqqZkIYjHYI2lGpKDwlaxv0fEHFfvVKXqtIFp9HKW+KUiNmcu4FfkxMRAmVjaD3FqV6ndCSWUtSGWsxt7iw+VDPoAp1R5j46q5vXw3bEGDphQtLJFMhlz9UkCfJSJnU/5SYFOmwyHX/OVOcK5NLPTIztoZqd9mgadDGoxAHpb45Znok9JxKc4k+V0s42dvdpZnQiAjCjdrESBWViPYxsCnD/qa10GnayeSaEnS5x2snVzEvcvB8BrCkg1TwL7/85u23fkqYCIdJGA79ft387vgztrFNIKQzl9bXuAtcCSM1NuOEH39bGA5zTTHm3CubUlPtsiYTq/Gx5i2Fmjuabz4Ou9Nxht4liK6p4bEs7FxUzVTDmNV3PoTudjpOl4CxyySuQnR0TBilJvu9/sHhYZTS69xgJZQNqPzrQByKMcUsoShJChMXcxAhwP7e3tOdnd293UwrzRQiN5LsNS0FPLuaU+VeHLGGhAzHfW4VWT5T1qdjlakQq4I5WI0fvFRHqkZsbW9Jsyi2lRcoZ9rm0QtVvSJUaUfQVL6inqYe/JVzc3Orq6tdb7a37R0fgEYcTagNDlJbxbYmJnjBqSaeDXtEqOa1eqbZfKKT/ENIIYOlYuDpShoq2lSD3VV/Fzc3E98reIIXaVsHUzNqmwfqKcJIWXbRoi0MmEi7EHAUv6GExBI+SJnDaHkRmFhhDSOdtQMqci4lXCUi/YSA8ikfO/QZEe9AHpQ5RI1nQyHdI0/10iNOUmFCsIJMDGtdSFYDzu891dLaKDnH9Z2QxSV5wlyW/MHDR9xSIwYEDntI+D6g1W1Bni8tLlRrBzl9pJU5jEaYJkz7815dtv2oXRDalONho/nz3vtRQwCvwtaGrb2NQUxwiFFTHrKYJTUdyh9nDBRi1shqmodtXnMCCSUSy6m8VI2W21ewi6mp6dnZuWfPdu08xBWL/hAXR2rQnDpcohS5NA6XEqE9q8xA9wpQnhVaIxgPJTFpa3NzZ2ebWAR7ozvd1dWVmzdvzs3N53JlP6Xm5lpxMOFclL5h6Z2Tqs3fpNg7PTdVx4K1o8ctwgaIQicEg2JjkYslX5KrnzzZ/Lf/7t//8R/94eXLG4XDZ9vEhuwU7bxnEQbUWterFKELtQUTTnKaF3boXGfBmDykCe6/z4AeK1oRYBhHqokxLaCZzlR1A4d8+o2ZNorVekBvvkGJjdU5Vcx95r4sL6zMp3URilRog2vaEoQtzM/5Fc40vIqEqFxzVpPXvDtB6gV7DsWWenp6Jg2iTwBtoPFW7APu86PDw93d3c3NJwzBEuM4v7CwsrJ65epVa92GVKdCHCYWTluunPI7xYHEKAQJ+wrK2YQrKY0bUfgwQgjUfpZ0IO54b2/v8aNHi4uL6+uXUl+/SqXlytEKFeMLQRKBm3cTpjQGqo3oCXYrMwkOdFpJvj/Tyiuar1HjMKHs1ZnY7ogR/KNrZLh1VkGNS02hq3ZNpSmZSmu2YOMuf/vm4UMIav7CTJDiitWYm59H95yo+UB0AWHF1OTkiYQJinAVC278FbkTEoHy2dmgD802Oc5y7eTL4CghW1tbW8Qi9qUe2QDN4Tud9Y2Nq1ev0ePQJZ2uRwecgTYZRRuAMw36KqNFXLgHlrxTdtHOoFdgEQo1G6CUuqi6hbQRLBARIyH0/elpbiL32aefbayvv/XmT5QPJ4HT8KSxpPUlNwF4hO7OvKt/1sWQ6Q1CCpBIrEhJwfjY1ja5SuTfiKHOM62mz7b6NeHKPtdkthFza/lRrCs6n5KcS7SZMZZQa3JSqKPN40uo0ohYowfRljw65o5VN03DXwMuPyA5+/q1aw8fPeppyzWuVNvtHh4dWY1DdhqEoiexhsLuIiILfWwVRoRBSUof7J9JqickH0L+jfWNF194cU7iShYXF6Ymp05OuZJDBvFINdJC8zSg6CBXEGurBWzgKUqVH8wCBi8n1gMqfq6pLMI3Umt6MRakJioHBwe/+c1vNjYuEXoQQuH5IdU297am8q+tfG3HbXPtjJcmaNG6llNb0cKLtr6lYwB3E1xqt3sC32Q+I8h5c/ZFNUjBX+A5ni5EJdIhOG3bnQfB8vdC0kpSUOVBmp9h6RmFBRHquDWehkEy9+LYUdxhtY/8jLAVaqPkC6amJq5c2dje2bYcPfjsoCTATUGfj49JVx5Yc5m+ahdgFFEqViFdu8Olcg9Jy+4SIZf604QJq6urly9fWZHg3KmpyZnpGa4K3u+ZPw7hXkHTwSEvkawk4lwB3C70ANBbOpTbwKIihmlZIG0xPEDkleSfpO4FpGz83d/95he/+IdwYmZCLKLoVeiMUdvT0cyh9UiW7qJoD4ZrwuhoeG2l3+cCem0Ef30NW4o2HTo40B/x9dwJ2O+F66trZFuts3JlKC9tNSv5NwpVRI2q0Hie5qYagsaZeGpnKEQ0kuCQAHJ6amppaeno6NjyOow6WONC/CXIQhUQboDkLHUZdF6RbQ4lmakjgYk04MrKyvXrNxYWFy9cuAC9gkSaOfYHT4h/rYNih/AUpilq6KFOJjN2Z8o0LnQZI2nxDOJN30CZQwUGQg8C0xSSGCVA5uNPPqE3+tnP3iO+AboUslTI1MOy/1BTJg0ZW7dO+qQNunk1CcYDdagS49rhX3hM+PO7OPrKYc/yh4c5o82t+DlkTFymo2mrscrqllfrg6JzAhhqZC0YeO66ybS9hGXno7eGxOR9T2eQq71+6dLOzg5J/B2ttgbLTyFxFqEM5M6KPPRd5f3gGp/TwwkldnefHR8fIeFpYWHhxo0XNi5fDlKBd3p6inscD1I2EtwO2g+Wq/4AxGLyD5QkzMtFQJJOakFm9eDAzNKHKIXiNSirb6IpPqD1GR4xMZGdnZ6RQEVq1fKFC+K3yel3dmXSKuW2aNUt0pVs3ZHaIfV1smprDxtSxbTW3R295cMe3ypZjTNRf30LAW4IZsMeN+QA32/Gm3vdXa7LSe4po0LqQxg/qJ8fRQhMavNnYqwsbyyVy6i6Zj4/P/fqq6988smnOztPCVhJOUbBSVB90GCjvHm16CBAkwUwlrhYM0FbGQL7jY2Na9evoxo046KaOog/cLLIFBfD5Uqf/ays+ZAC7TIoEvKg1HpcusOkZrCi2JyivZMPWEyLI1EeEi6FTKbkZtEo9I5IYomnMRWYnPr88y8uXbr0xhs/Zuu5yLG560pXXd52zjD8YB7Vbd8zZeceBMcEtaKqcY47l+EyUnRHqKJlDTfa3mPoBJwoNFQIVVhXyDZ9InoFuur/0dGbTy+XJVRvTwpdZnfbhW4RcGVuTrHVlZWfvPHGo8eP799/UKghmADx9JT1aYTf5XrY0y3gHBEfkNTF7ERq9jwpFUtLi10RXXpcNoqjSQohClNTHFNIDER6xyQtH6GWBEWZCGxOBE2OCGFfDM3wFaJXJYG72KBIpemUzVqrFljTPuQteghyQRO2TOL2d/f23n///dnZ6R+89hrTEimjFoZQyba9GLbnbB4gjayLbjmZM8Gk+4x1VMUD/4DRcD+CPwzTJUbDcfOu6EKja5EOtYeOGNxkgNafLKVOR9T1KOeTabXnktnWleghTsYqe84bv3oZFUwpk1R9Js+kki4uzC8uLqxdvPjR7z7WWzJLj8Y4UL4hPiXXgPgoImo2c+29qcWlJRhkGT3m5qSQQh5OQz5I2bQ0zom0kinUBmVcqEA1CeVLGtdYoDYI8rwJE5BxHsQUS0Rf+FvXMkA0UCWgyI3qTmUobp7y7FLgM3EwGn5ra/uXv3x/f/+Q+MbU5NRAGsMGI2cxOkLzHCwDL5zK50gT2Aw5lkVRRoUUjVJw4wvxdtgiNjlPU8yoKaY15LHD4KYpv7Ui5DDQLyfZlv9V8gE248ayV2UoaQ6hVRZSkmehhrJCBuzoDM0mZiG3bkrtMwe+t724XRnPJGNhY/3SF198OXDBvB2pGBs0nTq4dbY0cYg7E1I3hBADfckW5pl14C5GpwnS3ftcfWyCewGjh2DqiQFBS5tV5pqPjt58gj8DUZ0HkhZyzI2LVDzRyZQ9pqPmouTlYfkbUbwZ9NA+dK1kw5W4lUePHj979h+IF7333jsz09PIDwExlwJCSbYcvfW1o5AArW5CBr8l8mOs6uI1ocUT7Oq2jStEjb5gGIH3iDRM1hrzcXZHdPp0reZaULbO/2gZ1bYINGfbVbtS0SAB5Vo5ISpYKHvyEvoXr44Z0q8mVtFpBIGTUpwpE8BQuWtc1DZVKfbR4Wq5KJnONtmZGcGK1FYGyUZCrRncxR7a7yeTaMDCBZfgAUOCMJMzKfV5hDRDoGJwpY1Ri91HWCkOBGN0RmiEb9BM6SlnErXIlwEPaVjC58PDw7/99a9pqJ/+9I3pqekuF9o6ncwmpLR7n8sLPY9cY2e6lpgSatYQL/ENOc4lw/YkD7WjUaLJK1pvbJWditLSOkoqa7KUhCFaH6f13tGmBe6vVCQfXw0YbUCP0rHN9Dxshs2ZxKQwpLSeTENuB9q43lk8QzB9QK09CJQiqDJVGFWnRO7KreDI5OSE+cgJFM+kSI9ND/r9IJX044MUib29Pe59IwiDVKdYrZEj159Ifm4mz5wEbsDuRCP1pYlH1DAcvCCpJOqBKUUAeC3p18ODg/ff/9Xde/f+yX/3Z/1BVxrQxOOTY/rA0QCk6lTLGY5zdL1JxazQobqXfp/OZQWtR43SjwDfJmLgypp/zYSW0c81aI5OXq+9VKJ9VjVqyHzkiw2bbkxfXZnmUCUuwSlC0UyQ9uBynuWJogyc9rhUp1GFZvDhYoTZmrrlU7pjLKUUZDgRTKPlMYCSlhbU3QCRjU7ST8PEEBZm1N5qD7UefPT34GA/dWPRfnahmvJhGJJrITbRN3qYTwipejUUCTqRakTI4B1pW454x6KokBiMSdLhV199/cv3//ZP/4t/xAkj+YC0Dvow0Z0Y5KOq3w47UlHnepz22BLRcx1N/aQmmPkzTbSJY0tusQJzlYeOQielEc1bdFyIECNf0KFf7TXPPVon1nwXI9j2k9TXOZriHDdWi1FY3z20kHbgEb65SWUOUarjc2WgomyqZhJEFO5hYYIEwYN8YAuScUfm091nz/b390l/OCb6fHxUaGwiX392xiWZXccmk5/QYzaEUqMQtQEOmdRbMGrsT64FEQmLY5xE5roYqQaQgUmB6Xb5ZemVf/Wrv11ZWXn37TdJlBK5rx9zyY+tdiIf52grn6Mi8veIFTXIGCGW1MSMJi7Vfh0mTdXgaYToojqw+DI8brAUT3p1HisJ5+MKPyPerm0AnoRtdvDsaHgQMVR5ErUXF+afPn1q5QjwdNyTJRDk6wm2EFhlRlK25ORFJ7KkwXA0OCZ6T3gzoQwnFyWDpCMG/ZNj677HLGJ/f2dne3d3Lx9w65dMw0/Qcm1Sgg6xYkAJN3nGPuITCJLPRaFPxYQkula8jX1bRtmOXDghIVVyjavTpge/eCF1e+nGf/0X/3p15cJrr756wl2Jp6VNT/4dALlsNVauZikTtKhudn0TZMc8vhu+tQpRrXPwgnUTIWt8KYQ4FEtrY9baKRUVJbyu4TkJsCbC+ZGH4YkXokKJ2BVpyl6EoGpt7eI3397a3d0lBRqoElMqXMRgs3S+K52/xSvHWmmAEBIxtUL6bKAu23yMXdU5o1DJs17vhIsdpmgr5I4fpFpVA9B2TIkwKiiZDxKRaY48EdsQ+gFxUazhWaoMTcKaSFMdeztN9sjEfMyVGVFoS3WbvlwMgW0ANyVW65//8//j3ffe/bP/+r/a3dub4gqOY7Hr2lG2AUhWD0yrIZePOVyrIFT70CpH1Y4mbTYxvfYs4wbBwYq/wJ9vXmBnEAEIE1VI0ZeQm2KTBZW3NwwACM7NdFiz7nuSWVpqq9wPYKFidIA3IFT8h/Ux8IjV1RWxaZ5pKdueSCxdrp1T5B3xN89Ir/FCaiLi2Unm4YiLpKl34Dfglmgp0RRGJ2mQdoriPVzpkA5JdkVxdfU2MKeaEEZQaONwLJztDtQJK83mJTe6FdwSopOgUymD0Rn4YFA/gfAfvhESooLwOvpAmNPpFPT0vb29v/o3/+bmSy/dfOlFZLF7Q1IN6pqkHz91g03dDVAykOEo8byE3yB79I3ZkODz8Q8bYQS2+HUpQZNfv/RcN8kzri85R5E8e0jSMKYR3S01uEnjYHn1stjQnWwOEK+1PFzlkCgM2IS5Tsd7777zyaefkUAl2a18d86uwI50MJuBcC/67imKri8uLBCYgrcM2LxzJmSAMV34STLa0nl0poSnnKt9Hh0RbpCeTVpNR6ynhuT4x+IyLFfJ1jktoHghYcqylTFeUdTN4ZU6V7JscICQ8jCZWJM4N6ztLUlQtOb/8l/+q3/2z/4XIhmnJ6dKXBj1isFYunhFlHJbco498bsdNaxoJeR1Aly9vilgtIkcRe36VrCLsbxbCYHxh6JoRhJq+Zzg2EhRN0GVKFWbnld+okMMPz0tExjBt6CP1lilrdJAOsVwEqb0Ml5eXnr3nbf+3b//GwJZqbbGwjeJWXOzMyK+l+Nwb74YTMLhxnzatSgFF06mzmDMLljnLiMCgR6HctBcpIVNXoayl0IsQzmaZihSwHTWl+KX/GhSJfDKEvwefRm4oihvaWxlsC2LZbmTgWBLH47zKLhKePsv/sX/+U//6f88w62ce3JlhF1OkBbu+RaKg+eWzsjm1n5fx7kIVtv4JqzXZlgD9HGwdxwkr703vpbo0Hp7kZT1tpqRfPil93jSZOWtohr+1clULhDxLEJqIoV1f/+A/v7hH/z8r/7qr6GGop17nzOYCYJRPDfV9tQ41gHCNtip1+cHdMUqxK1NxaRj6sQJmjdKaiypFnt7u1IpFFwo1dcZaI8BddtViEI1f7AQlGawHnB6ltWbK4qi9Et6ilDjISFtaPDuDmgswN7+8dH8/MKTJ0/+/C/+8s2fvPHKKzfRo5kEMeKBqfgvafMtO5ZU7G75qMaufL/swo8cGv0mh11WW5eiTXWxK4fD1lDkSdCve4DsGlOt6yRCpf2iZBVp4DKAvDq9JhsspxRCqMM6XsFepIb/9cmbOw8QSRBMvOJP//QXX331zd7+Hn1FqQS0WpZGAugsHK0kgvIu6QceuQkX/eG8C06vA3/o93qp2R60i8MD7kQj6aldmWFSnzQyKtWzQryg7ReiVLAYZu6KQEVXfTDP8ybg1aQGuzKolQLGX1te4g+Tk1N4uw8/+ODe3bv/+B//lz/4wWtRgva7E2jhnXVGCu1/T20A7KgJTmG48u1E0hYxr3lXbfns4lBKTfVxapeD+hdqxdALKlXQS54etLpRSuZLPY5jFUVHTKA2+axRAjQmpa9d7bH0BgghBPcE0AS49OEP/sHPtnZ2Pv30MwLlxcWFudlZuPzEUNS3hdV6slGq8kxlSMkS5SRywf0CFWn7ejDH4OZ91rUjItlN6X0qvClyYMKWgetrIe6EQhdE3kiU9YBOOkNSmoBdNeOeFxnKbUqUpSsN33jm9Mrz8/P7+/vERemC1157hT0eQvs4FDfPQlMS1iMhRjm2O753pjHOgK1yVE3cbF45+kGtOkbzue6yIlRRNw2o+OMttwZnoQ2HvfA9zjSar6JTaGGGmZSciWLtgScOfZOf7e4SMrz++o8///xLhLWCYEsXpByklAsHCpANpLg0/NL0ebI7EacyBJUiO1wqjJwekbZ9eAjJLSiAEpyZ3hQYV6Nk4SZfHrARP+NrMww+SG4tMZRBcuOA6WaGEhLbkketDs8Dxhb0CKVaDxQaCKIy0xM5c/8//M0v6V1evvnS/PxcAWFSYsDaIIH/duuU+z+D+NQK6/7zCB7i2fE4h18sH7zQFGn89LJqUw4ba8RqNFokClxwAw1V3kMSy+y6vNrQKNjuJukNEz6fGeKraS+Zq2CL1hMA9+mp6bW1iwQTMLNC6MLEkuFIsikqg4dUvYYwqS+J49YOXBCMrVUg/xow3jGRRufJFRgQfBUFTjF6J8V9QNvul65onU9I8FB3USvK5bZTMnPSo4U7qUqA2/FeUK4krIupB1K4nu7s/PVf/1vSOv7gD36+tLgoefRDdlae2LVB07kh0FDDzlg1/jQvjrFiZatd06SsTQL/nehrefvoRzRmUjE5NgYUwZgTv6MzTAWDeU0PruvTJpK1vmCD5mGhQmMr2r1JIl0EEFajLJZJFyRFc2lx6fDwkNTNyalJWJxCVa7juNcKWy5S4oQYavf29rhOAvcFR2YSqx6F1PvQVjiZNKpk9wKNm0vUN6EAXyCSk4Waw7+RaSexFHqoLZewhsZSYJ5GbR4j6jlaBwiyMYmRNJgQywR5W0yQAJpAUufVJEAr8NFHv6NHv/3Wmysry9CCPPW0g6bW9UTr+xWcmscwObumNtQEp2GzqmGmDWLXm3PNX9/KhaV0TaaKaKlRVMx5hQr8SaBKml9MnIGzMsATWhI7qvMMNXqRTLSlOqHjVx+ZqGMrUhl7zC0ZI3K3sdn5vbntnafzUqaNgV5AKqK5ETowaatIGu+sd8Ylcs5OifPALNuXBhZRoQ3mTlTIhYSGos5SU5cFsIFkPnHLcGJfUjwcqldXaknBwQdyjnypDDKeFv6J2r6V8zomJnplp5toiM26UExLBgoao8uLh2pP3MPpqLm2yaXPH3740ePHT955561XX3mFVmJwRqQhRzp7USQPL2ePeABs3c5hx/eCRQYluWbrN7FimLbt51BDkiZDa1PX/Nco+RZOoKozHAVOC3v2pf8dmzVlw+Zmn1t4bOn04D9e5PXPP3epIU+b1CGmekhuk0tLi8929whiCT4RkmREukDvIq0vmovvoj8QS63284Y02IEyIasqUYgT/UFqcMGBGEWBPt6APjQO5AUTuDedBPtIt0PggUxlW5wyP1ClRZJXTexMyeVqlQ3epAn4ybIy+Bq4JLiRiIpcieZu4GCPHj16//1f3b//gK48ODigRy0uLr366is3rl/DLfxqdYnlPzPTOPcYgQa1Y8Q1XvbIqyls49yOIRq4UYRUvywYYKmo47qA+/VUNlQTpSp8rf6g2o+lDSdUN6cpXxUqjYQktbMcMTU1OTc7Q9s/MzvDRXQkQqSXNNpoYlsUmaQn/gvIM0i90HQliceQurTMLmIywU1JaeczRA1OThKenYmyy4WnCOg1ohYDYqrW1sMTLzSDNcWDtXZSUfSN4KEvp9roqZkpA7FFyeB2DEl160DiEhNFlDF3dp4+ffqMeGOPXzMSen/99Tc3b75EnGR1heNruvWNqX79zoL+uUd0SkiNUfjzzWl4/XUY0DeHrV1jjMXf0TrDcg6iY/jAJVA3N6DRfv63xiVqloYwxBI4+hiiAFbeQwsOsASChn0XL67u7e1vbW0BRonyD7RMOo6E51KECpZZ3IiwPHxFhsbE7KwFkkCmyjQwkFFR0jxQcRB2LaR1I/TQXt+sVZhnIUaLLqsoiH8B++l6hRtp30AqSwzMtZ1NYbGQrrB8Z6AtQKtglkv5OXwupPpjr8cm7AcPHuzs7NDFV69eubi6qqLUGDrGOFT8uQ4vbIQ2DGk9WtXoqIe/zDMffDXrUwv9bozgLijHzLXrsZ0JSRQcSNpyfQTDI68CNY0VDt5bBa5hJrXoT2NsTtXm6k9cbUDi6jrz8/PXrl39/IsvCD2QogRAh9pg9/qovmlOggtmDsavXanTI72TWGWfAJdQot5RNyJMxmwOJgFMGgQjTF39gOlAAGJiRArWaRBhU0GtVcbZEpa47omJZevJzOVpRzk/EHNEFKwLYgPoS2xY4axhpFThNQlhvvn6m6Oj488+/bxb5w/lLKpAUdnHoabP8Y+atFMzDowweYU2llI74hAdo8IBznuLygUFpNUKnYdwhf+SwVX7Z5QI2TZmoRA95NmQpGG6bepR0fRv1TZ1jkkET2VmREpnhZJAcGVl+d133rpz5/4XX355dHQknd4Ly1ONzkRhsAjk4YC8GPf294OIVYg0gdtkQrQF8JaupEYF1dFVYy7lKFWpUxptCMnJ4HeE5yyshPFNvna7XaMsgP2Oi1PmG122ViKsWJHARQ4DZDOB6r7Mky0TguFBPCQxlvWEZKHO7t+/t3F5Y3JqKlnTpIfW84VItVLu73D7d5DWDMqHheK26hh2S3TlRfwR1SyFL+V5LVKYbtEgwjRIbLER2Qt6kl67Jtae4lSUWDc5DBW7imThTYPhLngtALKQPdi035149dWbq6srv/v4k4cPHswvLFjngFAiVXKoQ55ZmJ9fXr6wf3Dw9NkzYjvEavb2UqRJ1CBWzBZMAE83wSnXXHBR8Yus7AszMJUjCC5FKS9N3zvaZ8kKqg9EXopSK4QzqLhuwxRYUDK+hYQTNngwR41AP96R1CEko1sDtEmxpwWpuRjZZHdCn+kFT05OX375qlO+TeRwUFK40o6jSWzt19aLTbyp3dsk8M0L/Aebkhlkz2Ud9sH/xUvHFG/jmh2WTwF91v7F6TWC4o6+rHYhiaEMjY4VoK+o4EaMsgpDM5UyvV/znVCmsvaKzVdGmTME2JmnWcIGOXPjj/7wH2xvb3976/bt23dQioZgZWFhAYX+gUsoHTI9NUVElAAFNPXw8BA8hEabmZ4mUMPgk1zMk08CKBnE9UghfaKId8UeimB1g2DTGAlCCejzkxNbokyZwwl6/ImINTkxEd1h61UTkq04NBgUSkOkPHhFS35ZegW0bxKTFd1BF3/6ycdra2suVspxjBGMYAR6NE+OvrgG7sN+DUO4iif8fpmCQwM/eJNyV5fYw749N52OZcGE+uog9qaTjapDERtmgMobNVAIH/0AzWuVpVRWr21Vk51GYJGtTQQfGxsbq6urP3nj9WfPuMHk4ydP7t27T5A6Jwcw5NmzZ3Q1PiNQKklWKDEoABpUZ7CQraiML9eIFSgkHXEUBPV+2ApMC3YhG7aQeMeOrw9Nz9JOUXAa+i0zqc/+drTrbPK7y6zAAIPqUcaoQTA6EqxVsC4UIFs+fvz4//31r7u6//WNsfttI/3WNiG+Caat+OAPr482wKJyjX9/f70XpezK0syiDMqP0BgfNw4qE/a8RdEmcxdg5JogZ0o5yL9fIo8GdSTXYaV8U3qgrXSN8zQsiIVtVA3t/ZrhNJwGRRHMe4BCUlNTk+9MvkVk/v6Dh7/7+NP79+9HkTeQ8ERoAw0Q3WowvukJIMMAdJPKsk4yiwEuYZ6CpSmq+wKJHLAFQwtH3zN4OWx54SXEfKQFZjf1NKtWsjNpuavJg6FR265QbTuXMOABkmVNGJucDIk4sun2m6+/6oYRoKyaYm0fw3jHaOmoBis1AGol87YcsXrU5laDvGGD2+2GRRis2bS7PmH7V7qQ1Xp+jzia00iG9vIRNb2jMv8RTzEUbmXR/rxHZszm6Oj44OCQzl++fPmFG9c3t7a/+ebWnbt3Dw4OiJATlABDbK1QyYY+H0trY1hs+6lZTCJMQRUPRCiy29uJOlqgLdNY9ATfEOGAPPi1J1pBQEU5FP3UqET/Il6OQktlcCFDIcumsljgDoK45FnYeNSxpmNp6UKUdCpdfrd5I/Y1OjGgpjC0oNaQQcY5PEC0ilKhCmQGdoY5w+563qNwpiRf9ECoUIkt4uYYC0maE7PJNylCGr3BgpxmVSiQF+LOsiuTwQrDmp8uKGBByVFjayZpSIGUjXfefvNn772zubVFesjdu/dItcilHiakJiivaKYMwl+JllW1IXOB4h1Uf9WfgEUWRpVpH0qIQEGJfXQyCPAB/g2j/UbR8FxYwGCPNmQzjM1d20s8F0JUNH1dbb6E9sRIy2IIlX0S8S448cnviqd8dr6VP/gra+fHh9oaHnpGYQvXDIgaNkiNBYVq16lkdoruS5Ei9dITPW4UqpeHELXjTNFmXWg9ee5Pw1AsViXb2uvWBtSXKIzToZ5AgAFK6LokIRVI4Ob6UaySZIsLCz9795133npza/vprdu3tre2j4RFDLS/q5UDtS0wSh+dV0Sq9cRY3SCbgFlLg6KoZYnYC5JqT3wJIAv3YnCkEAhfaM6GaUE4b2JV7vpKG+vDfCAkp9Yzgl1srm1f+9I0Gaur3G56ei7a7BnuiAtqRNTALjgMGf+hYRQItgsqqRVGcA15Gla75i2xaoYdDvQt88e5Illg29/R5uJQ3b9CbSNKZhLcZpYCNzwM2u/MVBbO9YvZqZiDLl1avXhxud8fPH367PadO6Sbnp6eWfob5CjbFxi1ahEfQWyyJiYBIiHqGFZYiUQD8YG65IAY3bKPeForgDjeAoqTsQsMiBqhQXWh4NDSc+aB1oLuQNnD7UHV//oeDHdrtELYuWA6TOXwXCU4rKhhnccWzzSGPdrvygito0lcbcxhyK6Nl0y3hcO1/U2HcbAhR2VG3pAeqxLssJvb56sGNwMIozIA61zVVrlGwkaSjFZI0FQPA126dHF9fW13d29zc4t09Ge7u2dnSVDxe5FpIV3/E4ojmiyXawqrSf9aqDMNYj7B7tTU/Pw8Gr1CczCGkLkeZQbxhWuUU2gGbHCMwh7hM67sfDJkcTGERlWycjfcUZNVasvReowQHvwF/ulNUWQEO/LnjTCMwNjahL1A0oRgGSprG6Q2ekjlC7WUjt5ev9Je1q9kVisZ4FQMN40ABcOcGFAkhtGFVlaMaMbWlbQqtwnNq40ffGI0Sp0vzM+vLC9fv37tHh33HxzsHxyfnBSuOKeXUvzcztS/EdQ17gHXtsPugqgG01lQsbmj4bo+MCQ4hhMcMBjoW2HfUBW9QtWGabIlGwy85mScGLoe5ttcyjGPmszdJhXUdU2PKv5zDXn8UtpQzQv8UTvpb1TpwuYQ7HvLOMERGFd5e6ghy2QXfWLufKbpsqBtcn+P49wBCi37UDsfy2OsB/WQdDEx8crLL29sXN7dffbw4SPiIQeHh6iEYz67oFCYaRkRUy2QkG1XmroSdKeAAHR+jhvZdJGRW2oFaNnsai57SQwQ7r6WAkKuqY4uBjmdN889FqWL2MbiPDQYRrZrF7TCXyshbx5VqabUKJ5rGsNGbkWn9otHBrzWGKYVXEu/Nky9RZF6HDcXoY4b572Fn3VjtcsBPA+sXhBG7oNg8TlvHwxukD0+MzM1N3dlY2NjZ2dne3ublJDHTzYPDg6wNpaZlFczxoJyA0BtpkfQnpoA9Ck5UInHqEnUkunSxyM3lzZkrZDEsEK06MQ3xEFUNtCpyQh+DjAbcEAhzTATI4XnaF7aGLlT4x5NbCk0Pbd2vsZA/KRrUtCwBw0jfePcHvSNS7XbXR9VM4swZEHuD6gSkqUXSLc5QUgHLVSZNhG8yR6/2+GGKnfseYkRSqPQt85I1HHzD4BzCP0kXF28uNo76z19tru3t7u983Rra+vw8Ah9ZeGgMHNTVJ900iLg89ZlsWDE1CMzYWKGdPCodT5LS4EQ/u4E52bZYuLizJXkMTu1xwccWu4xGdOAhBy9GFqLpMcYnRTu1/G5djG6OJbx6X3zER51m39rGNU8PAuya7QDQ6wRhHGmZ6PlXIalJVgrganKqM3pPSdKGFMfdn1pgBo9ZnMO7qXqRKF25JXYOf6TEoRQQ63bXVtb3dhY751xvvg2ZwM9e/Zsd2t7mzDEotyjGnNtGf3WWD4GIDVK8p0nK4ZcIbUJTzxk0B/0NOujowYrSEOI9QhVxDAPDMzEUb3yyCfRSoQOvMZh66OX258sGu107eJhWxirVoImNnrOMA7dbUVIXdzyqzwp+ttC4ykeJexxwjeCquFVRK0q9P71z532+EdtJT07al355uFWdNRR2nbKNxWJRfJkYZ1D7xhiIMsryycnJwRqpIHcvnPvyZMnCPqwQCaTXkLFoBwt/iqo8TQmDZuxxjgjQtCzTvInSulRoFwegmZuCO0zdZwNGHlhHTdDY1PKTMOkHsVKMCfUwSY0jcmga3tQu8vDlr+sFdC9A9VPw2C09qBhM/SD2F/5kPYXhKgsMDicOGBVCQnQjdff1bhSU02qfKM2paik/jzZ1dwMI68afqhYUhOWPZZGK9Lcdnu5NSGBEYnEXAeW2wZIP8gs5WAMznoMnbMzswSFs7Ozly9v7O7uPbj/4NvbdwhbEFRiQnXQsrnKLjohlNJKJkFTA0SRmE0vcDwOp6BGhnXGELawcsNOCeaVSoMJMbgmQy7CG886C1LdnYbtgmkAZjANiwdL9rVh8G6/1OCydmbYIp57WXPMGkoY/jSNOecONeICR1AThkB5KGX0qhqt6oO+HcZHL6Js1KxqP9X0KGPRYTjajPlS1XtDCJV3rEJ/ObHhZuXcHDVBMcHf6/ciQ32qJJomPQT3oU83nZkVq+vaxYuXr1z5+JNPHj58NC1uO4vsQJEOjeOQaEJpIBZQFgT+abFziIc+K0KptecctBaTC09fM8ka8p0bRzHEs2rIWe9FBwiB4BVCHFN4pKCjRKw0eUqo0YYqjY/jqQq1e2s/2byHwXqN2wx7Yu32ceDm3Gu8lckvSvRMNTbmNmRYxMxmzibjDSwVuK/MDHLwWFPWn8/lNqE1SLF+3bDNNRWnfn+JPh7nC+e/D6In0JsTj71yZWNhYe727bu379xFMqDhxtTU1EBoOTIoeki1E7BO5CtTVp/FTkx8OOMIq05X1QmcHPShaoeqRs5byLvBCeaMW3gpen4Kj9eQdY4Ew2pBahzy5vX1GpNu2eF1jCbnCQ0KFKqqdiuxLMltW+hE7Sk1EKxiWgyh/mp1TSOU9LJNJsKEi7Kki/wHfxwqkflFGJOV2ZVJcqu80TnAfe7+2II0J2PKdyIEjmnXMbmFH+oY5dfKZViE+fn511//0eXLl3/72w82t7ZWV1ehl09PE2J0T0/PYEFCHp9IOBU6kh6tZUHAoNCtBvm1XS6/MECbBJQ36U50FVWk7WCyC6f3y4rkWrHYLRL2ypzactUaH4Ydtf2z5WtbshYRonzic2JaE5Gisza0bHbVtD+CC4mnbqhZppCfS409htLH15bkFDUB3CDFA5ZhbDspagyl+sj3cDQVvLEOmalft9oaNra1clm02ws2sK6vr/3iF//w66+/+eTTzxYWFkhb2N/fF4LNIVUdF3IbHcGKWpyOpCliNhg5d0VPimTfz0U557KIUda/H/txIDXdVVLhuomJVae5mfmU/v7/vkEoyaUdb00AAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 10" align="bottom" width="191" height="191" border="0">

Obrázok d

6. Nadýchnite sa ústami. Tesne po tom, ako sa začnete nadychovať, stlačte hornú časť nádobky, aby ste vystrekli liek a zároveň sa stále plynulo a hlboko nadychujte (obrázok e)

tikYXacZ6+DLTIlGyjSn00ku/KO/kOcFTjTaLfGs6eVEVgQBddXWjYlPzWg87IxX+UC40ahvU7oox233U1VWK73+StXvlRV4IeasmacAK0xgVciIynxQCHUKeocmB17SPHBTORxATyLaCz9Aos163MYzqyIusX54LhusFEAxBw23KAij9rh5CYYKLxp7LGXf08jzRLvGxCXs1p2bchY9OpmiHoEvoADUEkDBHmTVGqOMcmLK7si8I24xxsGYKMyy9OO0rPLWD4foeZo0OiW1d8pMB66Hm2URcsK3nrV24OkNq5zIlR2Cf7E84nkIHkmeIhGqdO3JTfJwJdR5MaqeK+XAwWir8bPzf+K/02opaIjWi5NYRnl+nkokVpeamNZOq1HZo8jXmfLmrCwqcgnDaj7w5Jv2pW3dAgLtSJB51jaCxjjkhdHTAcRxiEpnhjHn0FwUbmCC5Nd+BjG18Ssog1oUE77gBqagnROGMvLDS7HCsJCQpBT2BV3C0bbwA/+0Vyd3/OdxWJ3R3TA4SBwDTxKGV6RJWDJITeI/0iTLIqYrWkIAFxGVK35SGKfWyGItUtPmRDZwPfwGwR0Jp4cPH65yoBY+yvv372dV0ylGGM7FMVi8d5ynQR89C1yWFCZtPeOM/rjxtI0DPz2576ek8t7LcNBNGZIHgG5MGHgQ9n5mF0Jo349LmgjLVZllrDbkG5zMrk3EZ0UGfjHKm7/s3yqgmSnzTCdN5/cCVlAWshkqIIBvIAg2d+H8aBlsah45fBj1YRTTmnBYKHxEczTaYkWyGnd7EZlvpk96SAF3xh6BzUqTFlO2fHZ4pmlkHOBO4UltWo+cKKIXXzZXs/4ZIgVkCJ1l8mMQogEITERogrkAWz1PwMqNLGkW8K7r99pSNzkF2oUCGCW9fb979+4bb7wRLU+R4x7Egyjo/sFrvH5Tprc9zzBb5hBz4ldsiPB4ljt18gB6xhZHbXygUe4wgJJP+znHe5Vj8enpyA8L4+ltiFCrwtGjKRwhLTsmE0AehiPPdSu5GyoEJjae8acIEXAZvYw4N4rnEQAt0yufhaZ2zn/nQi2zDV588dBhoXRz8cqy+mMb5n8CMmRMiYpVjBTsn4Y4hjs2KdEc2/ddlPlrx3pFKXBZ84NlUGRIgyhYUS7OJqSkEA3RqsbTpA3uhaJdrWfGUHiUpg02JsgOXGnoKX6Sq7eZnTLzA7WYh1gApOBiGSQPQ5USOoozwKKUymc3YQdKRoNQLKANBiRItXsPHjyo760BJGlucmiI3X7kyBGrE6M4cADHNOpUZA9guxEb9tjzNBLRjvSHR5+9ODYPgy2rmQAUDWDp3tv2XFJzjHOAGEFzo5APoPLkAVBFtiu+VAf5DITVHjqPxZ2HRmVNM31SoN4UJbZ85EcAAXBi1lXR4U4R8pxqMrwB34lXX2y+8+aXNxN03rAZC0EnuaJRTEcJH+STglerzUWc+pIvqonclGttPLkBO5jMoqg8WIHspYWbRbRK+54kWO7OzGzhRRnOwBMS1R7N3HqeQHzkCGrHUza5tQuepRGAHWA5koMMFiVCzMgcCChzmaiTWiXQEdfjT1TgsgE1HmbNZWCcwo5eO3m8081nvxu7ZceOHeCLtYRwrZdfftnwYu/evXv27DHuYzW89NJLJMTYtWsXsSl2I0MHrQPFcHG2VlmFBmfosA4dOmR3gSnk6CjcicG+JCK39XzY9tLJMaReoAyyPw0RkAHFZeTZICOjKBXTIAUJq5qOwEi+/yHLqyphOoZRXihSGFOiLuqqZzWfVX5NXnH7RnynXeS/c/5l/qHLKn9z+M6ylX8+NS/8fp1HzPwkxAcXUKyW08fXMS9t/hFIXWdvVNaqNKno9iRxYDotPdsDugA5YugQOGpghlWexBcwku9c455+Vci8ywTF4MWMZCUz0TEMyyeYOT3wU3SovArZ5qViaMLRergLgXSlZxqO6gx5EsoehO288JTPjXtUgz7VtEMQcgSdwhdBowFTaD2NBvpj8iLbWzB4QryCzuCvkDxeX12gJbjkYCXgiXgDG5bJPg0uKARBChqchpHI6A7xCjSeGQLoQFKGfnBg5Scg8lpTpsxRZEYAbKc9Hmo/DgSRkNkCMZQaKLmPRZvV2Ow043pcTM6tSdEKmd4q/c4lQpou8WZor2a3xGTTuPdt64HdkJ0qBxyxbfKh06faTp7fm0gyelNZtWs/uxa9rxzPQBkUH3AKjBelZ9hU4GURiqbgZNrletjhiUga+LlOKeMO3A1BpnV7VuUZ10v3hU1+1BemJewscDSoB+Y2stUkV1KAtogDOPUpApv1Y3SDRHw40SD9serAgg49m1rUCQZn0quNldVpNXNyDrHsRlWefvrpm2+++brrrrN/caTCFQjdClgGb+VALqNIRmGsGdRJs+0WaxKoJ7c9QNZeHGlYmQ/2p+03ekFCtMoDWYQOUC1+Za9CKcbmBDxpvkmvV3ugL9ITGxscDaooAMUEBiNGwUSbmxFd6MQt34knk/2N/XfWWRjnXM6fOi1s0qaqXcgvNlvWeeLCCpc1e6GQVeZj2DhcqfDIxqHn6C6yozD+I4gtGG5YcigCCt+s5G3BUXmR1LR+LorVbzs2sIVABzHhG/SjhXuIiHmNQ9rAoZ/wV3myOxoJ0rGfo6khS/nVuST3+mFmG3dgI01u08V2hsMuR4Du3r0bSWTsGQWR4EZ+FrPVwNFULIZBPlvKljpDTRZRYNEW0tjdl+MQsXKKQU/RIQxO4WnSQR8r1gX7yfDCvnzuuef279+/fft2UqAypIDCwPOcgl82FOT6s54ioQAHTU5dmDJ266Rz9gO0ePY4uU0jWeOUhNx0xg9xB6ntcdZm25aQCofhgOMVz+FvLSclE99gqo8OE4jnuCACmgaypcfTy9MCtyArsD+8N5txp1Suz6aat4lRTgnV07O+0ztfCnRgGcO6eG3bVM2bFQ83LmdR5PxChbJfsFSUA1AeLtGolK/vHJAnSj4P5wMCZL+QrMSKkvwixU0TTsuWEofACFkxxMzFyeWN1mTP5tIDzZMrm7Af2VTG/mKzn5w1UfHEkqMlBJ3RPIUISEZgVaMLw6lS5jm27qGfPgwOwhGMaNjq5YgxzEwQAXkwpVFbu6FNki9rT3EMsqlbVa+88sqRI0esqQY6u3btgkV2uRz9aGDQk+zIMErScSkeHZu9LNZtztrDn/QCx0VxycJPfB37OVnj7JqMGl6CVZkDRIYehNULRyqOQ7h56Y5F0t+JBBVZosdCJ79HazxgB08UyQWGBtUkqdv8VP+FOMfmEi/LwCiaDzTpZfbGiwQqcTyHL6Y8ueP0slVZu2spU6Hw/MqF+yKX02d1C2LK4IOX3HLEtC7D0QKiPIVHrtfhqE+1ZxCO08ObLjmnQwmiszSlAyJfRO0BihAHRDkmPSSFnzCKK9iKbBKgW+1BAFabrV7jSngGAjTY5is/RQcNDpjVCRHbtiZHnEjxIICIn3a7oaetSasZNdbhw4cJpLjhhhvsQeAOBvhxDp0jfzNe0fh5FjkxIMDEwu57ugnZnoZ+BGhyBwvobemx9exSIz+YMAVHX425oL8Ix9eAwo3HDAN54HXPfdMR88kPL8uaTpquwnEgoFi32ayU/apPnEThGrQ8m9s3tqP/DJU3n6Ate+K50TTNCf5sgmeNpG4pepD28dYZ5QTdKWsumLWgxmg8giNpJbMImU89z/6d8upt3DlQ7ZRhSxpcrqQ25D6eCHgp9mfs8aut+91yu0Ch5+c6oEa1smfPHiMIBNOjvEQnAvRUObyeZVl6sjE0O7Z6rRJ7rl1A5gf7YIt57PmP7QPn1UBVnnnmGXvuNbnY9zfddBMyC9k/RbKQHdAit575TEIK7MOuRINj9xqWAaC33npr4Z5+OAFyAkftHkDIrSue38uevmPHDgYEogSmQzNXPJ1zcsUwLDJq6BhYXCuZLeRvlp1O2wksRq8YYRaulFz123qqo+RQW2TNmnUT8ZPuWL+s7/guWfvZ6sSecNHsFb1yYHtYE0Ana2/KN4pHf7usXzY7SutcP0NHGz+RSrijl2qT7KpcSnftBYbw5YWSVB4iXIV4ZRmbJZOXHjIOVOnR4CbPlXxXuFldf/IhucMeExdkmZHgdH3juV2QiVjwqEihb/YvYNHzJORouFiocByUOPLuR4ITGwIBQT05BPT9HBskhUOHDpHZE7sS8gIegywbXtZ40sVWwRzJsxcyaEgZcC40PsAZWiRFUUpPzPX2FGgOtOLYsWP4/oDjiDnjnHIAiCQSVT2NaJJc7EVIHHlKMJToNklApdrPwJKRq/ACzOmtpekTyhg3nRfAiAGFmBpQ23NYa+2BqZrAZaZcWL1yB6213QnP6+l3fhbLmwyXm9XvbKRCyS9QhtoLM6bwo751XCTfVNmdF4daQVXHwPsrqjxammeMxxIlmnAMU5TwcRRi+QkBo4zW+ImazG9l0sP41XqMJdIETcUoLg03ql/r2s6dO2HyQA/qZMKd2LFRRaE26ucsM7UHSa75yQo6P6t1exyKlTvvvJN01LbaWcwktbB/qR9KAv257Kor6DsLW8omXlAEblTOkC+6j5egdeell14S+LZ+cgbQtn379pS5A9HhJACDtWEhQkGrV4CXIwb1GXKKWxBANsrBqKJmcrwc5aBijHrJ5Vz0YoWnH+DNcgE7BHKcAo/plN3FO8I9oh/OpNW9HcCN7RVUJGjzNZHlvmUL4BLhO8sW9iVSLiDfoai/mqAz0IMcgQ8OPzHbcJMl22bhVshBf+pQUEytlQcZMNsaPy0LhWUK8ESRhCKfN2mIUgiXH3mSw+TnBVIzMhdrIDmZgiygF5CeEnHJlqJBQOknalUe/orwBWaVfvJB5d7bpcdJAtZkEUXuk9q78bD+IluObKOWwcsEIlgGx9fYCFsNnZOeu6Wg+EhhKcqkCOIjdyBI4tQHyCZ3EVaDW09tA9xzEpboAwZyIRpX2l2GrYT+ruYT9aCra+Ecvr4fmFH7wTtQLRRkjCEsktfaurt56TmJ+Lf2yLjCY+tqP7uZMbSRqXJQDgF3bAC4mDMbG3fdrIf1cGS01Laf5BLcZM70Fi5sNtxNrahzW2Y/u+XcAHHhXVFgkRIhylaNR2l377U/uGzLVpssdT7YycbX1oH978zq2qmTJ0+fOm1X9aqe1VVW2aEGb7GqtMutFru+c1wvOh/S1Fm7Oj1eZfN4ZdDzTLpqTHIxLTZViIDLiYiGDPYjjySKopx8C1nbyRNFy/ux50dccqSMTWsQ077EBjTwE2/GOQ8W6w2N1anTp/L31gATiFZsYY2Ga3Xm9GWv2rLVaM5ldZNTfJ46PRp3T7VuXGY8YuL6vHrk6FEbkysuv8KGaysqJENSW1S1gdQEzgo/2lRqdalFEEboDrjP9XLhhYeKQtJ3XJDsS8MUEpsa8vIWhKewRWzYybeE2vO6g4mNeyQCnQKgwk9Aw8lL/llDT6JUeNJ+gjAkVkvrzLOYk8o6hkCKawI8iDRADAusvPaQMatgbc0+n/V+ZJJf6vasZchVLkrfsal6Ngscxdy5GutfvHHMZSPSn+gsMRu3Ia0Ej16xvWtlS1G3xnAn8nbZa4bjZjS2L225mES90pu4nI6Ho7V+b+vAmO6g1zaj7Gw8Tk2vP6gyC7BJVBblZVbHoD/2gIzCE7igFBj76XcsBuGg5pa6LMUnpt+xe0gr5L32mKDSz/ZEapDyqMjmNut7csGhnw85kMsc8Zw4IqJv7gC0n0NGX33VLrj6auNHlyNnWX9bA99+r87zfuWyrf0tXSR3b8vkAPJ+WrmiV15WXw67OX765NCWcGq6YyH61cq2rSYCbet3uUHR+8h6LUuz9Gsoaww0cV+02hSYHvcPhqhx5wa7+ODBg1VOnGrEB+dGnJuoGYaCiMRg0oYyJOgB/QlPZ2wbP+AUxMT6RuY2MR0YCicCcsJXm8/nSpni6aXglaMcb6JXXEM7iT0GhkQhu7m6MihTm7Pr2hD1M/GZ5FG91HHnkipF0I8WixwTLkhhRtZ+0IL4RZNzyjBdEEwqP0YWO9copJ5gDReuiWg8PjNOVj1O4pU0jlLx8Jl5zCYvdXVVzab+o+XSHKNF0kqrPdcnm2cvJ4TmqAYpyMscI4bkUnuEF7FathoBKexW9i+9tl7tuKwjULZuX375Zc4RM2FNMVBGIsAFIsVpP9Vy7Iz9yRlYQ4/jb3M0FtRGeTbwCUKpgceK5Br0QVbbnj177NGv5qLHyc4tyBaXEQ9KOXEHjkWo0iWXYbfu+/FEAAS7gt3CwV64Phl8tJ7zeOjZAnmPNBjI1tF9yF8ZIFZIXKvtIWUu2UyH9dZ+VHzpMSgIlYWH4zExsB52DmV5itqbAohLz1rZ3b54W74QeuVN7fk/i+WC907UVybz5O97FJK/FO6DQwRjzxPiwJ+ZEBPcqUrRZk33Khx3V7hpXAogYYcqUfPk5KJNrwjaoiJEUQnIuBHJSM8i03PP80i1bnUCgFDHSARr3V5mqwu/W1gPONKBQlWmqmQ52Z8HDhzA6EvQNj6EiDMy+qiPjR+OikcPzjiQDlZjlK36fuaq/AZxCOBNsWiBGMMCiA9uwbwUJKk1PyhGPpwY4+0Dih755jWe5xSNFVVF8gugc9Ke4WbKgh6tHXhG1MLd3AkoLdxxEfQscgTpGT+qUBveyA9KazxIXWqgXsjLoXDcnp8lKY8eujY8s1r2+tSDR0LKNLZ7EW/aorqwZXHz1gHLuZ+K/N85PFGcYh2+cw6Yq1uEOyM/RE18Ox4YYNMRN9mUibFyg0s701Fxw6DeRJsr3NG/refxhdEMXSvM9aIzmOSlJkATTHtSiPcTQGjDjMoCJdnCTLPm5y7hyE/lzEiNQDN9Ho79ydl1tWcptCW3Y8eOrbZgsrICn0Br4Su5oH/te+os1gaY1Xj8kWx/HDEGQwEy+JUDGHgvqKWqHGPFXVLrpqxKX/VjNo3y2MWHDh3CIYCxoiOtZ1OTDShlexbHmZLzdMVPQEeOYxCgJ9Sm6BZkH2s8ZjiJWvKopO9YD8fu446cKH0/yNL3XM6APmAkbUbpjjz8yeg14cR0ex1KfgYN78JWV9cUtIFMN85uk10Eyc8T3ynSJpCkXRemlj5iOjHI5itYr2bxHd5r6wkcpCjppr7HB7UezaCVHJVErUeNVoO+IKwIoZvJJ1MK/vKVG1za4DzGlk6OBVIID8JBxlHkpEnIFMmDOfkMCvT8gDcpRJUlOvk6kQs/jWQoCtcoa81g/bEPV1199dYrtqHFgAQZ+hTeEV0mb8k6nPMl2ZDLWCFyMlRrgafos1e4KUAzQYA+9jMhrBmGJuR7bIMXeHIC2Pf8ago1ID2zbGcEZ0EAUVGX7jqkJiGCGWjKige+axqwtSS31mMMxQpeuye3ZmDcxuw9YsKvw/GkjZ8d1ISMtNwICq95dtfOSGdPOX6CDEogo+yMP1d8p2gX485iYlJsOgNZ2nBikPPhO8kXW3KX87FnjWLS6zgappQortZABA4mhL6RDJUC7ky649qfZpLyvSiCqoili1ZVHKcIAaJCOreYno3bYmGznAZ+/gHIhSmk55kiaj/0dt41xv40HiHYAim6CPXhWnO4az8CjhVjHLfffjtywdFcwG6xvIgXrR9fA4MoPQNp46fiiRwVwR9XO0SkZuz8yE2jfNoEzpwp8E0t7OSa+IlJLjtq03dRktLPL0PaItUpmcM4o4KUPdZlGxmrxPggahRltmZW6CmMA76I6IPxaWQC4LKwJR/OwwjzLE0D3lry7LSRQSOWJk+Dn3LWDmttO54YK3hBDEV2Zf454jtpM3wnnRPfmXrWxemdFkbhfjeSsbutPpuBWs9T2XiivybEebau5S1z7C9cXUUrakY7Uzi0UWGsSjeCO63rYio/pnK+5SnkeNefcj5UtBdt05oX7SdkSfJjkbUzGIlQLRMJ0a3G4dqJ06cQcKwqaVhZMwhfcoxmWRbTNgHBXBNO+JPfinrHgIAyoHMT4teSp0ZLvsAQgmyFo1tJeXil1iHXMpG9wByCUsqkUpq75EGqyWNZQCWJRUeOHLFf9+7dO8rxX1IMaXoUHpo39hxgSv2DWgraxYMUbcNuh1Zr6Kl1kTGTs7YmuHfoAvykrbDBFE33lo8dO1a6KymVL8addRbkJcKDWjes9Dx0uJvTncNGBRjjsoUxwujut771LRuI+++/395Q7bmEx22zsOZ1nqsdciMXb6pAm1n20WaBfwT5iTuRfnUNPYKtvRR0h8jPithi/W/d1pkPVC1ohU0BGV56Yvv38iuuKMYT0UPup4075qDUhJwzyZLb2vQ47iJ3ehtSRpUeGYTBKDnkaSMFDnbs2IGrC691kEtyQxudXfPs4raeC1KLnzrVWxlAWDg6wi44fPiwiR42aNAf7FYGSYR6zzgfR/qjwUdsaV1TptSrySMzWJlR4E3BJggiKwShmXYTZ1QJiSiyBZrn6mxF3BFLTwOCuoRxbvyoDFQn0Ba78qabbrIPL730Ei9OaMWvuh4GjUMQhw7aNzt37rR1ceDAAcgLbpMAmf1kEG+c0VrLmajkeNV01eYkN4uhZ7buVz18TdlmxOCshsW4497MC8olgju9kNIhZVVCpxQsq1MnOgMh9kIY7zPPPLNv375nn33WRvPd73535Uk2bX0V5bn0JY7AMtzZLNfTDizhIgWNT+kZ3rrNZ3Wix9Ee2HpqPjaowhNrAxAyCZWekYtFMqM36cawNwlrUIVqHiutCRnzGvcnSiEXr/TQsl617ijMGmP1tjlwAWMQWVpoEr/qFE05/mibpcG8VmIIcDtuT51QEAAgspaTHyOgoTchfL91D8boiFCFA78b97eWnRgGpPWfFAHgXdY+hHTDmmSRN34gTwrnjpfuHY4Jss7uPzY5ZXojLRn0VphIOwWUVUicjMsPoW0Aoqgljk5of3t+GBaUsPCUXbSfQ0rFnRkNwywcDumguOowHGosZXntKQob918fVL3OfSoXESiW7c+k/452y9aPFkvECtbNFg4tyE53L77wwne/+92DBw+++OKLHWYfOfLQQw916Zguv7xTetkoDC6J7heebDxNH36mZYwPGDOPvBZwAd5u1C9EWV2YIklNiDNjnkCg6yItyyo2YAY6x+EwHFmsUki2oHuBDKYpelBy3KhVtR9Dam+jyZHl2HE5zqnwnGEs2l4OdLJqf/rTnyr5sTzZrrjqyhtuuKH2TGZDz4v2+uuv2zeGUPYNYdO7du3avn076bsQSRAYQTcgRj1CTGCsEA0ACCB16OfMSOBq3Bs75ak4zidnKLKk9iiNNuQGQMltqGGDgERW5gSpdU5sMs7ZFPse40bgvlLq4E9Ue+bGV155hcxnNs+NwoCVmMbsSxgKb6TNujYQ32ozjgkwMZhgd8raGRiZyQqtJ4HTZiANoF69pC31tJtOhjuDlV6I3pDy7uIuvI3v+esILAsrGYcTKQHpTpFelGtN5wJr8qQhzqOPPooZxd7offfd981vftOQ6JUDB3bfd183+0fD+Wo3Wy4I+4u4k4LoJO1y309llO1Tsxb9SNRrtuHkTOFO48mxkp9bIjJFbdKzzKCe0KdwT5DSI6FSOOpEumQxtdITmLIJ29RHi8nqZTkRaUVr5dFXZKM7vZOFCzfcd77znbjY4NB8ed4/ymJie4rzu84ebkR4Ii5hot6SDy/moYgSTXYtQdsqu3UT3A56nu5D4QWIMBJk8GQBW6Vx10iW7oknZRAsA5wl0tKmK86Q9qXRNB2YA/T0PIKEDPBQQuuIovZxibIbd+/ebRcYQhH4xiM4jJSDd/BCpjCF7N4XXngBuI8+DYha5EWbCBNZNVOEs0D0vlq31unVT0jucFim7uUi51L5BHc2K2ddImWcjwrjleCy1aXgPrP2+tFXH3zwwX/5l3/puldVO6/Z/uEPf/jP/uzPTDT99Kc/feCl/V/7yldvvfmW7h2sbBmmBfqdTUHJBZGz2nC+ShPiKnFRk4knKll7fiht8iDy5HxHUljpzspaA/oXEi5AWfFM6c3aSF9KZNNaGngqb7nYNn6gEteIn8vO3feTqnAC0BF6VfBg7nn+VvSdms0jP71PVtvrr7/elgHHVNWeAf70mdPHT58ceBHy4utE1D7X2/JmZFhjnN5rq5TFf3YrDpOq9CMWlFhjOH2iceMmasw0VTjSU2Mov6oU9ksp2nBTrLJfL05J9pl0roxhz3MVjXIKUfRodI1mp5ynwm6xJWAov3PnTtRbzBB8C5QTVvqswl0i5eZHYh02A/JYGpKSjw2sIeFs348wEhCn7Nzcm45l7aqysaobbHDyBqANm8OddVjJgko2s/aWVb6sksoDlJHw7fP+/fufeeLJHz7yqAlWXHPvvff+yZ/8ySd//ROdKeT46d/8zd/8whe+YDc+9dRTDzzwwFo9TtXSrF0bbPOyKzfVdylfteZ5teQGZ/UWfggUfyYn8xBvqdjZwbQnJ/e7iybV0j0Gkxt0UUwYLxrW7UxjpDStPJpc6sPWE/ckj6USVOHHwQtCxUAYoUk6qL3hGiAg50Dh0gLzknYWwxbaAZaW1XDXXXcRCXXgwIEuvqGut+VsFX0Pm0qepAL4G/q546w3BpBxG3giNIKq1OtofhZVRAyRN3YKOM5dqNV59VGPzvBKcyfzIuDIVlHns0CKrGfhjDAELsbQQOTmm2/m4ArjINY1AxdDGWx8bAk2yIbItr9ed911L730UgrUA6ckDBSyMKDQscaYqCXTAfKBnBs4IJDXEW3nykY0Dsm2RWKobewx8UhwqNiQ6X4G5KyFC1jvm4ll7+O55557/PHHD7984PirXZru973vfX/0R3/00Y9+dPu117ASbFz+8A//8B/+4R+wbd1+++1bL99WVP1Fz9xEuSBylpxx+LP0+GZpZKREbz2FVZtPg2xyLnS1YV6/U3he0drDZ5gB7LfIp0l29OBGWEzra6STbt2SRRsUUR2/jO4tYw/4GvqR23CflPd5aBc2R5zK2AyhDIwD8ZYQPR43yjnV2UW7YM6TJ3Lk4RQgWhtsBSJMMVAaRi1+ekfiCxZw1IwmP/1SNAFWSEtIOsMFdcivFjVcjSf6qjzJcev+mULzws2j7A0wC2ACRczIj34e5NRuHHRjxfZamo30Cl4bocODKbmoKCsYWe7pHZpvHPzUVOU5pU4QCkm5mXY+io0vph24tCgYw6yrLxRkJzLYLsuDcaEErY3zo00xqZSH1TYB+/eZZ575/ve/bxSm8xGo2xuvu+6zn/3sH/zBH9xw0w2VSf6p21FPnjppL+P2O2//8z//8//23/7rcLjl6Weefs9991UZvsIaS8U6HX+zBM/C3Wo0X6PQRNaLFNQ0GroZK5jmtGQi6WLYmcchsnwiJeXw7pwVLi+/rurJ4bIVqFSkbv1mytDgnlNPSuPDZx/s0pVuyqUuN0X+vlsVr7++Nly74oortxlW8muX1qOfH9EarzvZZURe27oln2Xam5ybbveaMLA1f7BfrZG2czRtY5dddfXVq2tro2Y8zMKLII+1rdw3iEhocJucH0/e2wwycQZl9jOUWIoMYk9tuiTVdQsSVRNHGMPIEbEFkMq8GQz9+NO+n0EMnrbB3if9qzyhlQCA9ihpLFwDcmSVmOiE544w2qAEIFB6Yyxi8JTaQ1vwHiKfNPOkdSsnijNDbcX3AcRUK3sfOFW41rzxuN/I0ONGVbgnYTcuaRIyqi2QPm7OX/mCbO8qUemQNpnaoigmOGr/mmBlc9EG63/4zCf/1//lP993332dtqIZl70+b/GKK6/oFky//B9/+zP/919/4fnnn//Bjx+95bZbrunvTJ1oOjkPs5moHsr5wK22SxK7tAsLm7fxscKCo3dWTUcqFO7uMVGdWCPLycZOTt9XXnkFlaoNAvki6HWnZG0bxU8gJkB9OWUcDsKGhvzfaSKr7qi1cYaCDvX6naCxOu68y3qDibG5KgeX9bv1trJtK0rQ06O1+ky6vMqn2V1+2dZiGwadtbVOkVx0yJBp0aneayeO9zwaqONBzfjUsEsbaM8t+pU989UTr1tt6Fn7g8GptTP2PxbAzj27JxusLb9B78qtV1+5/epbRrfalkNEgj1RJMX+xNPfqiqzG/Gqn7mKY5vWEsW2MamiwejuoJjeYEve8zvIMIhLIxuCy1e2nmk63F8bnmFg8duwdp7MK78NMRZgPTpgIj+lNq480xi+QjAyVGB4HtlgYpyy1tr+arebTLR9+3YTtV588cUqxwkbrUNLxaEUthbsJd5///1PPPEEwaL2q32Dp+XIk9iDwlYhXJI5ZtdjNbdHkP+Q+Yn+K2VFPnuMBM+xe28zixRMY5VYI08dP1UVlYngRJjYe1tdXcvZ1N4iO3oR4nqKaefRjReGwAT+u+++24bM3s1tt972zne+E29R2CMBLz0/FdMW6l/8xV/85V/+5csvv/zwww//yq/8KvuATMsXuqPnWIAt9B2VH/sLN6lyPq/GU+chMEOnsfhKFuumRVMbSMgW1riDqZxBCnfBoES2TGndHUPSU+kJjHXME1aknqfXKP3YycLTOLQhJbAM3pAC8rSjZpadqM7uvPi8Ys/GBNb5m/mBluh6MRXv2bPHFp7hr71W+4DNCGCVXKZUGFKKy92x8Zij5NEA8kZJ40auPRqQNK3/kpGR5TevJEKjUXseZVpCBxGgKnd8tbdpOMKAAEAodJETcRHcuXOnfSbVhsEQGW+HOWNs6R7M9957r11mK1/WdLEVZeSQvsZqIBBM7k6o1Ul4IF4jV1KNmCQszdjKQ4iZvaPBqO7ExBoVT38S+1YcP3HsLcivPP/EdajBMuIg3yTD5ne/+90//elPn3vuue89+L0PffD+973vfewkmEjktD7IGac+9alPfeUrX/n2t7/97LPP3nHHXSS7ZKuHRJxnX86hzPSxcKdYdHtCw3pyJN4k1S6vE5tXz/MQD/3gAeZE2auK3sTCJSIgdIgSWQranFj0Te15BeXmq7XNv7JoVB48geIGZFRCKTWG63t+oDDNbj1aik1+5El5uJdU9ri3ENxM1gXbzG2ZwSZsJtjyRquCFqz2yHIsXHGoJRQU7gtWeVjTxDEqjeWRULjBuA1nKOvK7okrndhFng0YU/LjfaUabz1cm3u1waBul6924XolwXrKGjGjHgZM5NzBo4fwbuItycLF+XzWX0gWHlL22can7zn5Wz//GlEL0xVDKjF/mE8cQ+KTm1gzHY4jhl742Y3y0+kA7rL29MnTKI/6k4OwbQPor66dfmviQjXR9eEcnigWs3v37rvuumv//v2PPvroQw899J73vAfVWjQVC6GN4PzWb/3WD3/4Q5udBj3XX389uR204S9DusWJNy6EnLUQd5Z9I+6DVrj1MAWbPTaxzvhpwuzYvUG3EtjHiMZk5RdBA6rtK+oFS/fHSQ4HtSeWl/E7ZUUyPm9DT0KsAYSYMNsUBITioPJ0ZahUyunwy9rP2FEIAvRnmBMP8yoVW1TnQHlODbZy00032ds0WcNerlEDNm20IcqXXvmJgFo2adqk2HgSkq6zq8OxmwjT9CHfekG1MrSNev2VgZQjKHFYioWr3pschyX1uVQtlQe7Ix5ixWv8nA9gi5dOjlF714cPH2ZYQAfc9JEojfex8pkb7EboocfhwCKkS5QvlbsU4lmO/wGv2G608cQ7qfZk/r2c90MQM7GOu3s377pMZTO2/k5shUhnXP+W8Z0NIs6yBSyNOph9++23m0D79L7Xvvvd7773ve/95V/+5b4nXmF6KWLIXtIDDzzwgQ984Fvf+rZRpNtuu+3WW29VpGwbYq823pfzLMtwJ4JaeTaQOjWecJNVVLvPq82h2kMfEFJ6g4nFnY7LkT+qGIU+ggyNG99X4YwtsWi+sdmJXanxzAxQFW6keX2P7ZaCXEAzDvlbhaSjkLyq8ggg1DH2io3emnAhNzZbYIYycHhbHsYF9u7da/uQAc1PfvITVguUEIrUc3dbvWtaNQ4RqrXn8eoWVZP6QRuFgFm6w1QZvHXzCAz74wlBk/Ko8sM84SOEleM0gECXwinS9q+xFeiGMTh0TKXnLWb0XnvtNftg4wANsU4RAYtaCn8FvozKciBJ7otIVb18WilkpPScKiRORCmGfCc7Gi3UxYyVdM+t27xE9PpVPx+RbjxuqMN8rBPdzLyoK2qdytu56MpNEQRtI0wge0l33333sVeP/OAHP/jqV79q9GfXrl1scW2wU/IC9uzZ8+u//us//MGPbMru27fPlqt9k2ROvmT4Ts+TRaWQCstgJ9WT02BTmqTLtkWF1oDTS2pPuNNNjhAGocWTnF8kZ4XyTtSWLt2H2iBqAF40ntem74kvWWY4ngk70D1BzbSqo3lYI8Cer56qwuT+QZxIhUa29FAGltwpL0hbVtt1112HzpWzZbA3AyiSNdTf5MhL1+SysLZ6ZpxXY+EeOhNAd51rGazIbTPxDi89f0XjmbEkvww8ddHYEycL5cWJlCinCv6KPU/VPvKDN6gKf2IkRFCgS7jlOjWSHKImW/MjQBjYYcgVB+ZKN8xcwuUH+onSGmVFyjsQT2RvaPzArHI6430/Jxs8fbpvhLuZJISz77u7fib1Oywe8pX0PQflnXfe+dILPz188JWHH37Y0MR2RRmDSk/XNvKkeR/84Ac/8pGP/MM/fPWZZ5655ZZbDLZ6OhL7/PpyDmUh7kBHFQ9Ru/t/VZRVKsTtUVh0lpetWyHSUpGwEdWpjYoYplQkm0z9NpjPKndyq911OEJScvdcxhYpBl6tzDXyeaFUftQ6kfSATvL478K9hJHLxh4RXrlPc+HpCgc5qR3CBfRB+mxG6ciRI4cOHSr9UC1Ggxil5Fn75PEYVaTJOYucaxjYXup6rutrD93QsMjjqXsXVUmkcesxFuCXhDuCpEioCj2JZzxQCb/alQYuhqGQF/Sy4mj2qwlZ+DeT3aafA9ZT1gHVHlOGHldnB5KNjJSmyZNdrOXjTLFDkZAURsZop2zManO+91EOT5fvlYaISuhgGXx8uhnSn4SwSX9Xrh+fld02ZjlIsUnD07I9XzW3mzFmzSggtD9rZzagueeee37y7DPPP//81772NftslMfGmt1PSM/nG2+80SjP97//8IEDB/7jP/7jhhtusL1xnfYUU5LOWYtGbNUGx2T9rqXAd9ivmFvS6uUdYdL9oR9BZXPLuADalrV8xBJOE+PRuLdlglxsSix+eAT7p6xazI8mZAWjYdJ6pJBSA8WtRDBAirNQpDm2P9HmSl/QhjNzJaEM/YgYKiT4iFUh99bW8zcDNz1PgYgNGEv2wANleQRoKIFo7EVygXSxjbsRosyWOqYbomqyRupwZHPjWYcFRhOUbOtBhhiIFQpmWAafGTSCBvAwKj2PvSEmc7XnaW5MSCSGvs5eyxJ4ee+yjlvbyCFvkpfNATku4QhOkmm5gANGktq42Mg+NGfkp6Ra/fbu2IytGWv5IB2mFhocaZ0q92JHiwc+YuvsALe/kjekPqrxPMKG2sbXRxuyo2slbHyBpblwRxXtMAufsn6R0kGqzTaoP9/xjncYeXnqqacefPDBT33qU6S85ld5APOnjeN73vMeYz3/+I//+Oyzz952223oJtMyD+npBqSgFN/UsLzhxfHphXuXrPkBj232wWs9ZyBSOu/epAkbbUNPFi2EfzQe9YuVykvh9uMqOCI27qXKxpvCOcVSZETBpOdpZRpPnKp6JIKladkZBScYB0DIOiYv4cod7bXTqm2F65KlOCj9/ImxB6PpWBuJS3g/tx7uoIGtc3YbHcKHtMLmxHmnQA+tGjVppo/qKVROjKxrZzorKsprAXWYtEJyeEHSAc40/jyo7/korAu4a7cekcAQVZ7Ko82qa0nQfA861J4xjmjPNuTS1sbZZldDwQ0wmkKeI/YANPSRwaUgp7fuFanBKd23vqkbWzkQ2TQxiXa/Dkdv0Tk2xYXw35kvhh333nvvyy+//MILL3z5y182yrN3716C2eYvvv766z/zmf/0+OOPG98x6Nm9ezcpwQq3I06VfCxc4aX1GL9l2HpBimwcVfDBtzdZpbMUo/azPUl5ad/b9oXptLulaWWAaD2BYQqaLOSOMoc4Q6zaUJKfZlGEFBYIF+iSZkSVynPcqQaUUOBjPxRNVnxP6C80ocgxSiTiI606uuraHXAHfkRcXAljz7ZFv0CisWfMK9xeI+ixmo0LaJ+XOMAqhUll6904hRWb3PKlceiFDK0mZPE6Kg+vbzxfxDg4l2OZou/JdXOoxtf8cPSeH3BuuMBJ6nBeeif9NE6ARJkTcQ6OAKPJnQYxk5Wer1YCEfWjqK5CcjgwyO4lvxqfk+eZhjEB/ULkOqcZaENQKNeXaTJK3Isef7ws32CRLs7RUFQ+BzQbpAxveJl174477njyySeNHH7zm9/89Kc/DVdcePGWLSv33vueD3zgAyaX7du37+abb7aL23XtWcWc7mOzZePkqPDsECSFSCId+dVISJEGFD+Ro0eP2i3M1KzAOKuwaIOSYuQHFmPC0GSaaUDUKDPVZtYVsNV4ok+ub4P3ihABjQxKCnn6FG5ubzyGq/J8VH3P4tx42nNchPhSSmtDWJQX6prekZ4u23yUJWWtL7PFBzW83BSJxuy+P706nt4aeZCaUbrTYyeFVcW4qXue1RwTPp2KWmRWfuPJUhl/Nab1BP6QIx2Yo0NWGzcONtkrx77csWMHqb8MSXHpgqpwO1EguFPqZUnfb4BicwZnCEmU7LuIyejs4iaErg0NPXfRqb5HfkTcqQp7Fx25w3sA5Oz6fpGWzfoXSymgD29YeZQ+lqFDmbeC+++/3/iOCcxf+tKXjP5cd911Cyu0Z1577a6PfexjP/jBDx7L5dZbbzV0X1Y56fik1pEYslnxc4OlcKstO2ERDNvtpP1nz/azX7GbEpdPSsoOGlx7UhQyKNRSOghK2ItktaFIaarNMLlJnh0M2aEM6TtEBsUZ44hFciFXbFpFbQgUmv2ieIV71qHjZOWrAU32Q0HlNA6phWzNoK9B6uz7ES48xe6CaKBo1wiM/GQb4qePjg51wsK0pxyFwe97cuJONjHo8XzmxLtzojlG1dLDfXV77cmVUiYmUDl5QvU9RZFBBpoamC+K+cJDE8aeTgj/ZoDbxplEFpzPh5ZQNtDk+TnpsrzA9Zoq9xs0KsT5iPxqdUprRjNShjAmXusGDaneuw/dYdnVjKxqH5bnwbhoFq0IHBtBnJl714czGwVjLu9617sezOXrX//65z//eRQ3M2U8Htnbf//73/fhD3/46aeffuKJJ+677z57uwuELNZPJura2yV66JsNtn/jF1ceBSOTU4a5UiZ95i6Ln8VsFxjXg/JAv1MgR9KPiKxVnoUzD8hYmsLKfY7L4NZce6odKgQLKOOQijD2sQhxg1qrAIQVWZqSm+clAoiVJIdg+9JWiMC38YQSRYhOqILbvnW/yea2IhuA9MrgAsgOJK7W+VNjT93QukdyxxpGUylNxx5CoQUvQbu7PauTcHEko4W0vKIzbci1WrqvNpnMbPrVfkYjVjBEoSYnHtAGUHoG5drzDdISJCNCPXmbePfREeRHIAMnUizlBi4AbmSpErUYT2AL+a72kB29CLpAdyRxd5e1MNCkGWWX89Y2rd+5INv7DGdZB33aRYaeZdWaDMLCMOnpqaeeOnTo0Be/+MWPfvSjRmTm78pIUuzateMTn/jYI4888vDDD//whz/ctWuX8aNl0FP7aWqFa3zXx8HzKZKz+p5vYTIUWdRKYdukDaix8OitcnRP18i8nxeu1kkeoND4YcStB3M1bq6SLrby3MMpnNMm3Gk9lQ+XKRgqonDr1itdTFNLzw3GxWM/DJO7IoGSlEext1P7wT7aukv3oCncNUnfA53orSRqsSf3cko9qBBjRTOI8FR/t227fJQFihS83ltXrA4922khATx/iX/NjlyQO3SlyOCKn/oiyyyQVwSzfePGQfsGbRrhnXU+TFkOltY72OKrr75qs9fmgO09pBBEo8/uVbubewru1NZfu7j2NClNcOPUBKODpP5oXG+N6MefrVv3Sz+/mDdSJzRiY8nmNhIdXlfFEv+d5eqdzTKUZaWYVi1v8HFa5+2SFmb7Tm/37t133HGH4Y5ByUMPPXTLLbfMaH99olg9zfvf//73vve9Tz75pFEeu4vAPCCue0o+V7T70EzsrEzQroauTvd0ugjgw+Lv+SEESUKWP4uZAS1nw4TmIFx0fw4mYgXrClqETRdy0bqHPlVJtmIC0YB4MbJ9ykgkiGncl0eWndZVrbW7HfU9L31/7qSKJh++3nquUqxdY09FLlJpF9h7tM3/6NGj5E4u3UsNZ4LSHYVE8uksyw8XFWY/kU179+61e0nl2QspEEs/58u+PPHqsSIoBAQH9hbqPCDjeiyq1ZGC7DsO37FJSLb2w4cPT5wV81ECMCk4GiFUlR9nDAds/SiOUThLB96Uk4N3kcyElYI7nO0pJQ6IBrVBSoKoVu45AbsZ+ymmPU8VlLynrWvldAHo3HoQbMp+RkDe0HObybWicq/0DMSICK3rBLvbB9USnWt3R7XYBB7/FH9etnLWpzBvyF+Sn5oQH7dOzWXR29rlGThtu8KvfvRTLzx/4IUXnv8///v/9fGPf9J2HkMJ7H3W886U0OV7MOAf9/rl537ntx778aM/+tGP/vX737nr7tvL6qr8IntM0C3dOfantrX914+d+P++/GV71f/Tf/6f8zRKpO+hP1kNsF7f1xmo9UvPXey7LS6nrtEsSW5bIekis7P0fOkmmKRqIi9Av41U2/6Gw0vl2dFxtB/6YY+k5hIrwXqF8UX96ue4hOR7I1pGcBlFQ9S7d0M0Gq+ujc64oNpXHgyXNURG7Nc6tWVvEsujBWB/ktihn4+dG3iGPZLjiRsK1Oga2mJiRKTewqN3//79jMPVV18trUTt4fLY1OvUnFjtdLcrg07qyXFQW+AaZU4aN04mS4zy/lBduXKFbU71ZZfbrydfe/2HD//7zp07jaPdcv2NL774og273bFtS6dVWTtjJCHrI/OB5dYM4jwbV7ozpFXODZSyihfsgJuYfGSgefDgQUPMOifNADjsexsQu9hmO9plKZjtvaPLqz1FkX0j+mk9sqfffffd2MjsJ+wSeO5gU7f9mNix2sPl7C0gscKtrr/+entBBrI6XLBTnHVaoCEvCOtbl+95nbjQdUoU2s9tIV2kUjdYLjpXfXth99577yuvHLBB/Ku/+qv/8l/+t9VVE1BXbAthw689ybZ9vvHGGz/2sY8988wzdvFjjz32oQ99yL63l6rVu2WlW/b79u17/PHH773vPmLzep6Q4SJ1R0oWdmMJOBG9ipDIoghlwjhGEz96FKgk0Bx7yAIUo5wOB1e1KjRDXwod0nTuJMlcyWOv2CcnGDTuuIQIIwb75FISBF59HDV1MxrKlw8OImxiP+cuvK6aYKSTIz8RScnpWOWR4iwSFBYSVInkBnqQPnC/VN8rdyNITpYljEgrtDo6vZKzAuKq153tdfIkDJQKQUOEFJM36rYR0wQdiOdQQsjGAzhlDdBbRkqyRyAk4gaBBC1beBTZ4juNY2Kft2/fbnBmU5ocTK07KIq0Fq5QLz3IrhcyNzIm2LbENJEBdWNyZSVyVrdIF2PHkjiJhRcvozzLgOmct/31m2HFpmszNp7ZTSnD2l/6pV8ymHjiice//OUv//Zv//a73vWuM2fWyCOBWVfCiw39Jz7xiX/+53/+wQ9+8O///u933XWXfRONArabPf/TFx5++GH78nAuBlVYCs6/O8v6WEyreCp3yW+m0UFrvnC3Y0nm46Yetw1ZQUGfNp9hgJYEAq85FM1zbUgQwVQrPCxAGAe3So59EuwRlOrgd9PN3bqts79s66YcWUO0SBr3ErRmN0WSPqL2YPHk4SOlZ+Tj+C2yoCc/ZGrgh64UQYrXLJWpSEdEID/2soP12COPeBxm4xSS5ycH2Tq480z0ZcYN3b4m5MKZGF4AUULeOXNybXW4RlJB/IZaTxjYemhV4+eX8lwkOOBYLj+wS/sGDkgEBmq+wo0eTQiC1fuVRcLoHgb1bp7njtPl2g8+kwaNGTjwo0eZRYzAMJzzU3swYHvWw3+SL8ko9cRvYJ15P//lvLYlBel34ytq4xdvdlWjmqk8oteg5z/+o4tL/pu/+Zu//Mv/Pe8Sk0BErU8G8R3veMcnP/nJF154wSixoZXdS/Y5Tps8dPDQgw8+eODAAXvTNpNefvnld9x6a+HpQXOv3jg37GbpYROyK52dMdMPEfRILzPwgGChz0QlkScrfGTsB1GgTRiFw3A0UVLwV0ohHEmNkQNxCukB2ulQ0rM/2ebuW6U9FNbTutOznjJZJ65fLDx0K7lenx4hDhSu0wVAqUp6n4hE3Ft7knytop4fZVd74jdJIoW752kbH4bD6oRlU5rv3qDNjAbBFlpnWGPTz2RSXI0Aay2ZoZ8XQhfsGs5Wx1wdzduofkVAIHokAMSGrTPRubIMTpW1x6ZongBejZ9KBFgPc9aegZ/g3nqOnsr9V7XB9D0Kr3XBeezHunHKBVMo63YmwNeEQN+ua+fMdyL6vMl8Jy1Zw1U58Ze19cXQv/e99/34x489ue/xr3zlK5/73Ofuv//9rfuDiH9WOYTaXpvhzkMPPfSNb3zj0UcfveWWW0xMw9fefn3kkUe+//3vt25GPXr0qG1uW/LZZuffl2WF95pc4Jpw7DJnjZ62BkZFj/SyiZ3ZI5WZQJWnZWjc9aOZ9jZugzElqmnnR57Jp4VaefBn7R69etFt9nYsPdJ1MilzsWWpChsdN+7YV3oQUOEWNNlZeDWQOJ3EIm8d1MlFKGKLYw+mh0jyGdUy67/2oqVSugW9CNmtRAaFRGWTT24JifrBNcOdgWc7pPETx+t2cnhGle3lvRyxjOkNHQphCvJOSm5EI+l6Lx9nCApzQpZmBcbNKAfR/tLNBW2wFWApw41QciWPa7NwV3k6xOSI2ctOqshTUvyPcgIgJNbJN+NRp0ovJimWER5xWTx3viNYuXT4TgfnRWXzKrm+85prtt9///3PPNvZ1L/whS+88523IzqJZyYn8PbNbbfd9vGPf/ypp54yXvPYY48Z9NjF9lb27dtn8pdNdLvARvyFF184ldO69PM4TqBnmu8sa/bG+67tqOe5BNGMtuO6cNzRAk6uUhn4kXgTKLHb87rFAsKsQuenzVMANJOEqPJYpxlRTi3EZbkIMnwxfX5xCuypHo9sK4v2jtZzYkTcoQzr8bDzrmq1zpm7cS2hK0EXrlREGmQa3Pp5qoWHfen7Ijh8155wZ+AJLiQJon2HTFXu2STRLwUDUNfCpo41jz2iiuDy5Ed3ISuV/R6eU7IuoUTnReMuSORq309SliQLb6JHqMZtlkIAsQlg89YLkksxb7kXIl2lOxPkcZnWhZzIUU2o74xtm0XUvmfV6Hv+XIDGiGu/tG/Oumj3c6+r3nnwnfjlJcJ3OirQ2CbZjRHjbi/gvvvu+9fvf++5554zFvOd73zvM5/5dOFxRrRQG7sVw53vfOc7xnV//OMfG8p8+MMfPnLkyL/9278ZEl133XXGmF577bW/+X//xv4lPdL5d2T9PvLKmYscHTteG9ajs+dMR9wRfUuud0h+ALwsO9dccw0BOxzXm3yFVB5YnEKIYBs0gsWcAlsAF0nTsmIrq512/+ERmvciVp082NZrQcvb88jv5Ekm1bw2q+o4/oXtlKpYmbU7KJXZWsfSxX4EZ0HMKbLnofJCTASB3uSoFcmMpWfV6fmJxo2Hwk5eVipG7m0MKJDCvZ9PhrHaTDiKGpZBVlSNPVK0zTFWnDLW5gytpNpiAAGgnp9oRK9ppM4UxiGwn6Ox6uA5pXfKaM84cDF0dEpJnZNnXKjdb0vIqN1OTkBchsJe069jTE3qbTWEmTS47ewYl3ceUm3/HONCN8VZFt6+QfRZ9qCFt7f5vwgrNj4mM3/iE5804LBx+dKXvmSilr3XKJlLtre7brrppl/7tV8zhLJXbjLXnXfeaQBkmGWXfepTn/qN3/gNE7hs4hkwGR5df/31jZ+QuZGWbxZwJSOwWlCCnq6b1EzlJ9WzpLsR4hchoxU7Xp1dLZTwNKpsRzk7T9yupTSpPC8PNbfBm178qOdBZJK2pFee6AJcN0HvpBtq5xQQBkRViFEsw+ld9XTwungrMztKPdieZQ1UT0u3oFFh5ceNF56nESGIAiJT5P+tVVR4rAx9LKqJj7XSQWifl5MOIqEkBtAEM58aAxBfddVVsLDWk35phHkKwVl8zxYLhwWbhp51Wy+lcidpESgaT2u1JTRztgXpiasQ+yIpQYI22Bcj71Odxn3j4P3KA+VNzu5o+3DUW7hsZlxR1llLlGVrb9nFwp24FM+fHHXjW1hL2l44+tZ6e889d99zzz3f/e53n3jiiW9961u/93u/pxefgosQfxq+2DVf+cpXDG6+/e1vG9kxiPngAx+0u2686YaX9r9oA2dzev/+/VanFuqMnLWQ620Wd0Rk2JCNXnUT9PSZuhiLd6QwD4hCHnoy45QVXkXvbM5t2EHfs1X2PSBzxY8VF+9oPJA6ZftF7em1KrcfN55MRx63ZTiGlNujwahbKh5LkYLGStJc7Y6IXXdsOywLSXCt64ClPOplh6bKw7skoAlcKj8sYWb86+y3goNvFYIqkodWoPySxqr1kFo2djEgxpneifUUdSvncmWoSdmFD9BHqTzRoVSTaoEG/DxR65Jeyxqzc+dO/ANHnlu2dDUwuufGjXFRrkTclmOUWDBf6hDXnp/MEbMFaHPSfoywBjXmrjYk5UDFwxQaemI5jWGX47QjhpNnSSheW1t9a/JgvPnlE5/4hPEXG/S///u/f+CBB2688cbGD/ydKSaJfP7znzfosQsefvjhgwcPXnvttb/7u7975z13rmxd2b5jxy233PLY4z9+9ehRaO0FERvXKUU4OqbbLYl88T1WT48wdPbfcnKvLPEgQt+P9NXCZp7J7SK5JrLwDNZ6hAhFXO2S+ZmIFPnpiZkz7VKmZugFpP0V+rCG2+KsOa8MicS1VUgDyt6e5vLjAKmxg+JHp3Oh8WJqpScDEYUZ+2Ev6mDhRj2lapKI1OmbTp7K6WUm2+rI89JrrRKliTuP7ZBNiP9s3LRU5KjOlLEVZY0OKadt2iapcJxPqkFtB70yqt5zF2TuqoLHDQKaTFQ0UgImaprCrQSNp1hiFxcFHod8krVnkksejE4HuwkwHDMOZTnRso/zuWa9fvnzhTsFtGOeN5V79+79yEc+8k//9E9PPfXUV7/61T/+4z9ehhc20O9973sNp77+9a8TaPO5z33uk5/65NatHcTs3LnjXe96149+/BjZwpF7L1JvtGBKT6DT6SYGgzNBMyogSNOsU99DtrUlimnLGsqiat3Mp0oK9x5q/TQYNmetKxEf2VNrd/Zl64u+J8ICyWUS6GihhMSO1We9sihVcveZgWfqkJZEQlPtfjQq8f2Kp6RAt4U7LDxsRjxCtw88YVgVMoo1wauo56dE5KrKqjcJwlrzE5yFO7WnDZnIU72qKVJc4dQP8SndsJhcs6Pcb/HNEstaZw9mCCA6Gvxd0dkzbuw99JQXjW2xybY8FPNYUcjEeOWVV/b8xAgeOs5ZNYRostnB+7RXaai7t5wmvgKE3KQOmDrCddXVV17quLNMslt8cbv4Yltl1vmPfvSj+/Y9+eqrr37ta1/7+Mc/fvvtty+rx96iSVX/+q//+sILL3zgAx/4/d///R07dtbjpuqV11x1zW233Wa1WT2vvPKKMeGFctb59yUWLRUUzCt+sByLAU1EEwKUBUkmZ/U8b7HkBQyiled5EkCU2bG9DnHhlXuvKfYvNqYMyUMbP3NqAhy58BMtqUn07UpirbHOFzyLh6wN/InWxqM1wjEdv2izUVGxreQegGdZfQ7LlmedntJ4BjwpSvt+BJjeCOqYxqMrkKoQTKRzSQHXquCshMhjrGSl1x+sbNFbELxKGZziwcRbt1T9XgSmsaeUL91s37oki3ZJSF14wmlejXJQDEKOJOE1bYimA8WR9j2bdcqRX7t377YPx44dQ3SCnigKDA9syWLqHSNvsqFy7CP6JUC5wVeo8fD6yWGtlzrubK4s4TtQ6KuuuupXf/Vjf/3X/4+hiXGZG264QTFHU3XkYnDzmc985u/+7u9+53d+54477uicEbvoNls5gx07dtgQv/baawcOHLjzzjsH0+myLmRvnBRo+nYrM0OPvCeakD69DDwoeZBdGexEUqBAmIvpLIJRUygRo/EcdykIMpTSbTEzZEdKnxkNS+luh607j9TZS0XYRJJz1o+tSZb9mhfkI9mVgQM2+XE41UtDweC0QRtVejB68sBXGlaFpBNILnXIvzF2LyoJWdGsXod00b1qourmZTUhZYqGV5TTri57lYwAYj10B7yT8JLyXjiRQJ0C6xGgnvARPNJMkPDbc/dLsI+TS2WNQj7CPB9zLdd+mnuZo1iBHlUe9zmapA2gc9Qq2uHqMGv2JmciFpniWTU/A7izcZqwjO/YRDKWYN2+5557brzxRsPmb3zjG+973/seeOCBZVXZW/nTP/3T7du3f/azn+1efzvxFC6q4tpd177zne98ct8+SOkkgcOF9t9R0SKP837s5y5p0UoxMSV/FRNuUru/CVNz6ObeKuQeLv0ES0k9bJ5oCis/yipKWDM6pjSdfTV+3825aZu09NwgETqaif2o38O9Ba9fJe6TRNmEA+3wx2Mo+p4hVBRjRuZqs9lYvjDFdD4TUGyQT62AbZGyK7nUKfX8yLPHp7yrG1nojNlrozacDiT/zNLPoWX/a90GJxAXiSs88j5uObwLvaPGrQ04uzIUaPHRAIJcUi0Vrmzqey5XcGfNj4HmuFG01zAd1M/Iv0R7tG6Px9COVk6squdu342bd4G5bOQ5Oytofxf5eOr4zwDubKIs4TsGwceOdXnzjaT8yq/8yhe/+MWf/OQnDz744DLc4R0YIfr85z9PKibbyuqiNvC2bXjXtbvuuuuuH/3oRyYj2GswSfhi9WbOIzkFEtRMO49IQZuCnKUdL6pFmSKtn68y8NOQreBvthKOpkt5VnGIczmdN2dejRJb205bKu0JyfUjydMA2RMJapeeZcKeitSvzh6PpXUyCkeb8ydACTpU04EahWcUrUPKjtIPWhmGA05FssjtYDWbEH306FEUuhJUZXim/WhSkutfusiMLpp14oTZC4k1ksc6CcGzNijV7STgU/4KZQ4N5xAO9LWtH7mHdFZ5zAd9Jwkh6i2x0SKcoqExEXV1PctIam+rpM25RFC3w7aYCdjXSDwm/ZEmWxNAts0e5CkfhiNJk/Mk7P1LfoRavvracBnuTKaNpr7AeP0VsqCKdWq/0KXukqG0MicraK1TW4zbAy8fvOXmW7esXPbUvucee+yx7/zLgx/60IdMnkphicrrgdm5a9cuNTmVdarq1Bvv2H3lbXfctHVb/5WDLx17/cjuPTuzBJKacWYlpFzrMvOclw934cEcVTjszTpy7c6d/bKyhUGQIQaLIrurgCA6RKWbzW3Tmw6mYymK1Zee3I91xfnO2lpLT4Ecp29k7607Q0QreAquCSwPLLsrg8HWy7ZtWenOhtEKTDB26sw4RpI61BCcu2J94WxvyVMjz+vMizaBlyNfrr322ibnDzh27JjUxhLuGneuEcugjHPWG3uW3WWdtWfZe7farJ5+DryU8Qu+QL+IkLJb8EXGs7kY9FZW+qPh8PiZU/CvwbatZOE5Ya06daI4dbLzYenOCV+pmjQe1W3RjJrVerXjfUZX9u7c1fW0Hp9ZtcVpje91ZyUXyYaPNc/0xsJlc8DawFnDHOlJWtXSbepMjzZbBhpPDouGmOPneAtl9l9/8sknr87FRskmmOERCNh4Imf8LexGGxPORxx7rG8vnJCFNtouKPr2YpvsltPmtTnRFWy/Zucy3Dm7EOIuukxM2CzurH/jzAUbl0264JrR2HaqwpV5K/moaZsceE/YTLJfbUR27Nix76l9f/u3f2ukBnWadLTlIl+knGuntTXTptZehtVgl9l0P3To0O23326D2UUglWdzci3r+aYGkKKdUCtfwYSsqCbkM2+DLbm7MZzuVAa3KW0hfC83OdmJhDsqaTpwNAVWFXsRCzeCQd2Ec8d+EYTK8wSWwb+x8Ww+rfMjZvY4p7bQfJD3Tdzk6+xnRBhUykIBKBwFQxxY1F8JsMkPLy/dTdGQhdilxs9QVmho3wsiHsZpUpF2oxTCwWzx26zreJkbJeu8jOvhqGgnOc/kz6HQuCJlDU5OQ0wHe+HgCtpv7Gyio3XPJkEqOQklofdzfDzint6yBhaWV4XTTdnq+p4jSTIpuANVrMNBzOPg8VR5iG+3N/RG1lu91tr9vLo6lyyDxdv1xiFgsxdfkNI5Lxw79sQTT5gQ9Pzzz8sToXY/qORecHm7OPPII488/fTTe/fu1cTq+xlG86V1MDFmcN1119ldzz773NHsxWNitc0NG8uciK4r2sPPsxTuJsMbtZafyRGAaEN67onLTliHgMwJAJlQMzqbxIDZ04YDEqhWcgQzTEtRCDIjN6lt0ihFXiwQKUNyDCIGMcZFyUW4o7uQR0aeQKPxZIaSmLSieKKwEvt95VnKrPIu7ZmrQs6+x6AkBhcYPbWHpBATOuZexZEuCXB7OazJPhgFIM9W4Y7jfQ9ZYhLSQTkuZAwbFU3bCy7FDOMoR1rGfmlYkit6Iar4kbYhio0Rg74lD3YfeopVgEYEB/uU3H9Q5VBD4XpxpK3SHdD11uQQwJyR6K39hqevdckDz4bsSS7rblyMDotwZx3+cs585w3LpviOcXRSsRmaGFG0aUfWpSof0qjDJ63z27dvv/KqTp32ve9978477zRKWWbjiBj4fDOqsiIOwwD8+uuvv/vuu196ab89Ip9wdDWZHLuUspsfqPW7H8ehY7kuRMyIPNEHknfc7bH/P3Nv/mvLdZWLzllVa+99+uPT2Me9YyeO00EIT+nIDQqdgHBFkxCa8ANwERKdUP4PJBQ98eAHwgvNIyEKoChSBALejd5DgAQh4ASSYOM0tuP2+PTNXqtqzjdqfjW+9VXV2tvnOA7vVpytfdauVTWbMb/Rj5GqFAeXeZYuncEJHZwNF00YtAtE91nQTqwyTuUBynMxB8+vPdEpFl8VcQeHhAcbb2RgW3DLER381O7JadPYVVR7BkD00sXQDoiYsahjCrU0c4DfrEqxvoXXxgdkhFLNE+Pf9uZ5tL9ikRdeN5YSBPV0mF008ZVg12/lcrBMQ+igytN6/HeQgKPlcgVLE3ccc1l4N8rGs8lo6M0eC8oHAm6YTdKVkqz2V0QnaDgC9hGoDWCNRbNLpbz8wtsKAokaj2AiXXGz6mB654Jjpo8s7FPXfXJCstg1b+jE/P8h7+RiyjHFB6fus5/9LLyDDz744Nvf/nb4ZeEiOXLk8N1337Vqd23Re0XUzxjs8PWshGAuIvFytdxa9OLS6dOn7733Xvvk6aefNhQ4c+aO/pj1btGhdEv4huWdPE5KBM83jLPXofEIbqs980hpOrAelUFP7kCFCy8oEcX42ngDmS0pfqwGnSxluijaUCvhc4IGDUnLcJzw6PEm+KlqTpCyihxe5yldjN9JUlCddEW5jBwVX8HcAT2tNJxi0R8Vl/A72t2hVCABNHg+bRCFtPIkiZVXAmw8eQpesFRiajA8iF2MKhjpJnWzDEM7aWDTkSNHYCBPktNPiLQRErUpNFHBzJ6BhenAdhPHeS2QcQxrtr39BqYAoQYyJgMjonu14COzlYHyi5kCH1FpCO9ltBFFsHJeVlVY28KVSl9c3rkRseV/EXmn7doryysAGsD5F7/4Rdsw++cP/uAPvupVr+jzt0oCV98vtQY+rD2X2ZNlNl2mqHY+np6ezpw5AxPPuXPnjAZyHlk3bsq+s89C1ZImbrtuoHP58pXWg/rA7tYGFE+3Sd4ht8sp5poy/ETbCtIqB/REG3PtRVWogUY3oFD7CK5McY+ISgTN6GZpJmrUUrEQF3GH0hYDDvmizqvhhDEiN56Il+WCUxlwAHYN83Bd2mx4A7kh7kkTxxk0gMO2KHnknQfgUQnVNUR4JFAbBhdWBeTCsl6HPsoOZG4H9Z/ONVQ45QGmYLhsV2F3XaSCGmIYB4IThU39p0+dpFJ7qz8wIapLFy5cMLWAEZitt35GrKAN3p6D3qqoAI0/oaUqRVpIbQD9WuqctLGtJOSSbGkP+05wF8P4SNwUCvzXyzu9WtsNfof777//Xe96l835n//5nz/5yU/a2v2P//Hzd955e+9r6lNjqlXbQaxhJccohob51cf+1kPAmN1y11133XPPPY888gishn3wULltOHgbszVu/lJegTIuRsBqE6VpFrMGspAQ29TFMAoPWSOj61k89qA8akBRKidErxZC9hs9cVmvIAwtiImnkXC+IBYopS4qApUE+HSeUE4JSIWd2qNpSM0tSx27lRfen9prkukpVYv7tpekUBNpdMtOO86Mjx62h00BoAC4cdRhz4YLaeGNT4kXrgJnkhwsU6g9BhcqxRk89sDOgWU36IO1h1zRasngICZ5GE1SXcIi4FuAxeh2ceAdqrUzJX3lvWTtvezDZZBq7Bw2rMYrh6EQBzynwaPJ2lJCCJ+03RBUpbQEJrqHnhXXvQpIoy/DMXpJ10S63v9WSI+I+HrTm94Uiqhs0PPxj3/cNKqf/Mn3nThxwig2DOL9ELkL8lLzx+SKXhCgwHnP9wx3DNoee+yxF154wWgV+biyVjdd8mLj52Ri8MfB24KzpFIDbhjcJd5VjpSXpA0TYwJBeTQq6y+1pBHyiyS4apwuqCNX0ImSP1VJSlcWCw7vodpIuZ23tZLJEaUwEK9YbBPcQRikcSQwF55SzgUUQrsVRSc8MHllmVjKiRKDcNGAgsdyhFhzyoxNCV+kbkJJk7DYxKqpBpxFHXiIHjCEUVcdnrm9dSgcQmABE80ZN0y9DPPN3oIdccP4J8aAfyLCEJSw9HIoOkIV61DJsJFYZ9IJJs6wRso1RK5cJ8gBqtUOuLORvaPSpNJT3CT+7H9sbgqqJtxvr2t/gasvqigJRLZYDzzwAJwIDz/88O/93v9pZPa+9/34mTOnS5uedatDMHMK8Hu/PpT96381vnTq1Cn75Stf+crly5f6Ot7Xrx89egzQUDXrrp4vbVLZzYS1V3tDCP+RI0ebEm2BP9EswlmjCeTgQm5XKQ6bzUxFcGAURYeMA24PFSN6OihPcvZqO9SSMGAuHbEvSE3oydSosoWxzwu30QyUPcmAlhRyZgBrEsdWlFLtySPlqD5QGyV/xgmP3tKXENZ6AmeUwDw8EKXOOR5VZ1RzRN4slTv4rZsSS7WSbDiIot6YNBuRUBaDlGTTfPbZZ4+Ui/GN/T3F2YhYZ1QvhrcEIBv8+HTSJwuVxhgCuvRGBgvPtFIZf+WdBXnMoYuZmANuh64k0KfwFgBZ9kBz2ryhY4YS1GJf6PI6+KD29sf9kr7okdCfNwIN34wrivlgn9uKILsm8bq4sUwweec732kL98QTT3z4wx+2237mZ3769OmTVPLJbOnC3PMqDq0iB/bywu23326rb7r0k09+/fDhI4tm6Nvbk+bLNOUgUS1Y/L4BbpF4oR7SGExhDXOH/H9t9/q15W7n3YGjt2SD8QIXcQfCdnAUUHFmrhBFD3qeSKO6RxSTVY7oJLK+8mxJFKwCJ4/F+UWkwNkGlZ8/fz66awngwqBbXtGNqbRhY5UqTwoJRdYDJ2fQs+qAQcDUhFnAMYZBJRQBjVteFxXHj8KFhvmoB4Anv1d5rl4PIlnUnlWPJmipb1XaN1kHSqareevgDq2/lMh0X7JXKYKFu/YKRPzZempo8PRU3AznHdW0xhN3ufuQH8EP6O8LJSSFvy+8fxH12f51YagrFtzpFhmOtFlUKROZiNDhJkWYm71u/OF73RlziGLDh9ZtUslDDz1kpPyxj33s61//+kc/+tFjx47++I//2MFDB2NYG5X3E3PKVRAH5ydXsT8Jr3jFK9A+zaiT5hVQcHcz67QPnhJxslsxKOXGcS4PbShZ/Ls7qwM7y13AEHgvJUGCDi6Q3cLTsmgQUeKO40LLAIvJX3XkipjRVST8FQJUIy2W9DnUEWikxEtxDvl1xptkuapx2FFwF9vCi5zxFcExWmW0CaOlmAMvMvAaZXqi624ASvhJmciqrmuCb3SDWn9iV30IDxeTR7r1roHRM4F7Wc/QuRkYA7YSmhRDH3SdgXSNFOigThS8PjQcW1Doai/YDBln4V2n6diCjFaV5LKdvi/mNVrNAbJYmehGQGxKX1SkWQSxjjVeD6SnwH0Ow4ueivnN38i1jzClg9n/CckDNKnPNyWy88EHH/zJn/zJP/7jP3766ac//vE/tWX6gR/4/uO3HJ1Q/I2P1nb8vvvuu+OOO5588km0XkQ0J9hO2tOjdRPX5Ew2Q2DIIKcwcItCVhARY5DeTQY7sAODAg6qakyqOtVi0w2Od2kcLMMru+1Ph7dx9eg/5iIn7xeKf7K8Ay7KWfDRNp7AAZpG3V+ybig1neSg8hcQbSWlOflPWtA1NBG/6OzwLahLeDLQhDIL1T3FDgLN0ksRJilJQWtI660pouQeYYSGrYAVu+A77x9YDfFHtTT2CkXiWHjxttaTSPBYyHQYRnSvWfT8Yd4fS8NSLsKWFLrlYmbvKqEmodqLn6GMBpeXw+s5cTUYxpSkAXMvLu/8F0g6HNMN3rD3nYNw2HiJWZw0E1lty++///4f/uEfNqnnC1/4wh/90f9ln7znvT+itdlvBGEDMyFyuO22244fP37p0qXHH38cUqvptgFHq765wO7NuyCKbc0GIM0QYgN1g8eSx4ZnrP+WoVVcd86o3flFsyKlpPkYJmJIEDAiUepf8YQkWVpUeFdeP5g3w0UFO1TtvnxgEBwrtcfLRE+DtK+jnBWlPwojrVeuyW62DAXRYGpR6IFNBOIPa0XGonMRHHVeptmByePr9l37hB1HEVATip5oH0IFw0s7D9hLJfeCwTvcmv5nlTns6AYmxlVCSsVEOE1+F4PsPHIvuf2u9eS72s2CZEjEVgIE0AdSJFdPzzv1TTwfFcVqcQ7WnnbPKehfe+ipB3dk9uhWTO1F5J0bBJ3/GnnnRXEh9q2lEg2unRQHQZXse++998d+7Mc+8YlPfP7zn7ePjx0//Na3vtXg48axtY8v6N3w/a4fPXrU9Cxbyqee+vrZs2fPnLkjlLM92HdeJqTmGUPbz9XuEobJ4F52bPDCaypHv/rtz6nN68rzNJoc8Avnp5aYGtxZSVE+9QQlzxWglKHyRRAVRm+GrZGHAa8Az4clAihglI1mDzjPdJTQpUU1kCYbShydV3d3Sogoo7HwxJfKgwzRPSaLVSi6QTSLVot54eRnT9zD8UNZz63S99kuYNk8LpmyW/D8b25oKP7OCRZQAsKOMOe+/6sd3+0tvKLzem/Jg3GQ6ABFEiMH/EXp6Ro80odziV7HngYdyESNx1sxUhSmerszuhIXipgDOwY2hQ4QtZTZtlU5cN0wFxS9ulH7Tvjmizw3/vy97rSJpzYw4ArgulXqGKHGmmlGBtj2+6c//el///d///3f/32Tdww+GOq+30sRgzzwAdu/3rdlMtRdd9313HPPm6p17eo1xH31+5duovjpPnjKU43p9A7X3SVBh5RNRh0cp4bPw/rrqoJBuECcBbS24DpOkBi56Hbo6BYKyi9z5YtTUKkhSeIbDUlRXOwoZwULgl22jHi7UaexChMnbYNgvoWPhkHPWYrgKMXzFxqVK3HtQ5HRQ05wJNwonp44cSJJB06FMLQ/R3lQW0kcp9Zz5VtJ70AUMu27WNUswB2lDyeLH2OVkGhu+vLR7S0GClJwsz/lUoUSVlvGOkAOSuMoB04KlBM96hq+LV0lGJgpblN7gKCHJ8P7Rl5CmZpsL5TmRbF4YLKHs3JeN2TfmZyB+dnYR1R5adc+Asg+6NAZVm71jeqMNPqTX4DCfqm3F6FLhuG2zIeOHXn7d/63y9ev/s//+X+bwvU7v/M7tiLveMc7oOUqQ8YlbkLE9ZdVa7DE1Wtf+1qToZ7tr6ev716um7C9Y29rciutoWV9bgq7aQvIXuvXQNNwZ3V9l4hAmytd1ASdWGoQhGoQEJLkEKN1Hw7hlpRM1oMKOZ/JjbA4KOKAPa6895uOPHtauSmhg2mgWdQ51qkvEGJvqxsYC7bKe4cDCHPyarm65jUGr/ehCUdxsCETdd5DZiGl6YPYvLNHnEHSgZxFxzaVF2xE6wUSsdoQW5K75LlZ1BqCgzjMQyhGgekbRNJiEscmf0glVI5aNsDIqfRR7em0i6HP3e5itbXoeoZhKxXr7a1FHbsqpFV79eLlrePHjxw5bC+5cOGCjdsA+NihIzaDS+fOHz50eGexVZW05NhlVB21KSNdXqkI06dhCEsECasetzCmiYoSd+9uu3T52JGjh3cO2lt6h+CVq33jb1vtWNUhGr3Y+Tl26PCllK+url2/fmUVw5GjR7d3tmK1Uwzku5evnK8pNc2uzQdkL878MuLOTel3G78eC9xkV3Qwst3lLiqCGSydPnLkv73znRcvnP/b/+fTn/nMZ2IpHPXmN795y8vc0BYIdAetFCYwxeIzZ84YFoQSxVM4zzYouwt1EOCeg/iNz0WXYiHVbXkMyOTn9+eyFMndojioEHYYmqzGHco4lGsYwjvxHK1fIVufPJWJxw9Xz8BrxKAMEn6v9vf/1czGDh5y1r839S1fc0mbghMXAzYJqBn3ulRz0mRtVeci8tIMXEtyBsGLU+AEk7u6s1iOkjcXM7LBfGHBwWMhP2av0D7nPRQ3kkcPDdPvhaB15+hCxoNUmNrOlK6rV65soS/z9jaUOvtrm0PXFu3Jbqsb+q0AH7WHINDmANmNPMb+ClikrEcysNlRw8WuwSUK0a936/bnJOXaw9ZLtHEsVS5tc227216DM+Kx//rkpKrvIjkEGb089QZfAkBMLiXllww6Ohj9Ce8jSA15vaYfvee97z10YPvv/u7vTOr5kz/5k1OnTr3mNa+pxj0heSD3AtZbbrnl9OnTdioee+wxqN/DeYhr2CDfe8lrwmPTE2s5h2nmwDb4i7Ory6lv1OlEj9izw+UyTgghgqIvR5s9wZIXMwbJ9rN7hSkrhfEmUn3ADe2qDWldCXDlbZ4QqsMYvGGh6qpNHRQZlLPCk++++26YVGLx4mtgiG49fll6ieJq7NWqvS4yYHduE22lvvJKGlcRyKBlNJ7IhuOKCENYVaj1QCCFOZwoyd2kB4pvzK48BomT6l9hZ7jrhUf7E2oMchZR6rFBoMNLKZlCSKTXiWoy8NEGjHKCSdxqoQhERiEcDFayeNBbGHpaaaNCaA4u6tZDhkreXV7rPPwnOJTn/eJ3bkbeebmuuElG+MYfkr09QDdU3rluUvE999zznve8xz7527/927/4i7+wJf7VX/1Vgx4GlWxLv/ChiPLssscahJku8Pjjjz///PMGXrBELNP6KJKZxxuIEtKLW67eB4RaqGkAjzW6nwBuLHGu2wcPdJ5UCUsWIpWBO1veuGYOOjCKrcZNaej0ia7N0ZzJozVIfN5LF27X3SvXKnfuYnaY1zPPPKNDgtWp7zC5GHpaLUrhURwVA3dDTNs7WFInKzzBXFh/FRYDczKl1k/yJlY0Xa+8uEzwSOhOrixF6SuPWobVH4VWMPfsCRzRzShAcGLctvf/DB4ij4nQ0kxfUr9M29V207eWBvQgWwrFlXGqiYNlvoMJmTFBoH9KLtT4SJlpHDChFi6IlutAIYlaYgxH7Xnw/GXgZ1UOMS29TB1XvqfGm8KdjdfLAkYqiOoDvxH04XcNa8AhcZBQvNakVpNWvvu7v/vixYumbf3N3/yNkcKv/dqvvfKVr4zugLStxapBot74lte//vVwAH/ta1971ateBW58cHs7+VGkmPASFiq6CZb8lnKyChTzhRpIqhuq2GQP/dCIQRqzeFYxTh4SRZxW2irwIp1lt5sy8ARftPMA9njt0pXo7aiy+2ur4l1CxArC2Ppo7EOHdg4dXGz3aqDx9t6kVYJrkSly7tw5JDFBalt48oEKLMTQKGlZQUSw6Gm0Cy8mTQ8O5FxarKmdYR8JN9lLuzJgOoTBgEorNcSfLanuHr0bZygGl8W4YDsG2UpX1eQVoCE9wz3flUqjmDJM9TDD2ZrDbNdzgqtXgpeFY+AP9lFhF7xByYbQQ/iI7ouwFxni2z7ib/Q8BFffgsc6UzCsPLl3Ig7nfeIG9zoGm3Hqf3k9KxTPH8rEDi7YQjQPPvjgT/3UT9kNJvV86lOfsl9++Zd/2UQhUCFu5jrOL3vOAw88cOLECduYL3/5y+B19qIjt+xUbqnlor+0GanUliQLMUrbcnsLqjdNvrvq2uurnrDoqybcKMfjQgFfVLeicUenzBdV3oo3FECkWXcCXiDxWsp64WQG78FiUMKdMhi67Y7bT54+BZWKpG8Pv/XWW8+fP//CCy8grMambKhEqY2GG7q38F5WRKd6EqThHxGQBhpqW5DmiKqYEUMWqSLlkjOFDPjGi/4BlfB8jBDxPpDd8DQYSkYKZlkBaEkYZ3LYC22CiJRKUCUyxVmvzpaR8hrnjt1pxxVFgjvUycbIRbjFlF5Rqg1LtChFXS/keM3bdWGjGX8QvSJ460WOjO1RsmMoRrVP/Z2bkndelmuvM/mNI1rw6v90Pw+KdwyrUovAUOYHfuAHjPS/+MUvfuQjH7GF/pmf+RmTera9F+3e1vd+HW3vTdX6/Oc/b7jz7LPPDvt94LreRhf1TV15bC5J7pMm86T8An8W71w/wuNT65JkgICdWmpBUVKovFeEXmnmLCeMBufGwZEoudcW4knrnQWj4y8RQWcH4Su6xQf6VPvkky+cP2daoTFYVoxEXI/NAnH6kGGzm0IryWIPrgYGb0BK/lxL/h2hSs0uYRww2Xj6Vef1QCrv9sPV7txBzr0eTl0BiLYUUVd1L0m+e+UXOQEClIN35sKT+66HbSImYl4I6YazD8veeWUMVkdEJBTQv/ICzwimBR+qxu4IXlS1sG7Ik0B01W6ZFOayHNdaBs7Cx9evfDIcXLecXXnnsv6xE4738l43/szJMCbUeYNPpkxBMTuUeUKMJzcYtN/F0GrBbnjd6173/ve//2Mf+9jDDz/80Y9+1Nb6F37hF+64447oVU7CGAX4T5jQTL2y7X/66aefeuopsIV0/nzliYhkQWq922tSfNfkdTzSbdtRyVJy4aZSey+nysYwNNVEjyemOE6e3HkLB9o7eXh0C3TZkweSNN6sCuPpvFZm7aXCezKt1i00gxQP7jx+nzDXn0nj3kWYQCM9hhFCKbClxlCheXEMwet7UvJSBOHPTpLOKo9UoguciEwGHgRhuew0AwcJ/229g00jpY5bL0BDfIkefRM8NEbHGaVyKxe//2QxFBjiNHPx99UejYUtGIIMthcMccDiULZiQ9TObeeNZMnxF7wdYYTZk857ws6JW1yXzBs+RJ8pKznI4xO9oZnT90D6N82ev6FrjrjfyKPwS/YMXWrmJLL+gHXNga2hqpN9ePr06be97W3Gmj73uc+Z1GPL9Eu/9EsmycMUhwdyWUkroEhT1owzP/PMM88995z93pt+z5/PnhqGyDeSMo+xQi2eRomglULZ2fM8QWdXr11dee/H5EEWHEwjdcJ7yNveara3TpQLjBFSAyQI8s+u9O2EsoDjQVMx7RHBzZ88D11J54EMFb26MG6wT+xpphAxVaV/URiO3MJzl7sSLgj2CIaZi87SXr1SNTV6reB+VqWBwRKJWogzNOixJ5hGZsC6GPdFACVobCRM3WRO+FMstj+aPwlkyaujdO6Zwof4XeMM8DQbbfAUEH6IpWO8b/ACXdlrG1Hrwd7BL0bUhsRh7KNKmUKlTdZ+QWyUqZz2XXSVgVmtkVx/RPpprACJFguCRjdJiuZEKZyKp8GxhbZiVe6NdIhXhGmJHkl7nSkNICqYMpYr26O+BxmIhNyi30Q97d8MkeebdO0l7/CvlIpDWdzWa6xwO41qrnVDUBnUkAceeACs4JFHHvnQhz506623/vRP/zRyc/iKlfctq7yrrP1y++2328G2dTeRx/QCI4tL1wb7CHgykhJYN35yYUsYr1V7yRhWaQhFH+E/aVZI0lyB1spU+jGglFSztbjznrtjyW+EkGy/oL8SpgOKB1UhwUfVjSD6S4wjD132XgK4sETkzytPfA/OURDQAeAjSIFSk0f98Jz3+f55aFMFzcjwJRRJB7ZndIzAc+DdY3VRRELCnkpbDFasltxXQk/0wKi5pBPdcE6TTev1DGNRDGnxSeL0bL36H/V6wDHJEgPQ0DDyGLJJjAH+irJDg9obJfR80Hp2dw2A7E9GgabyG6nbQa9mWXVZygyBaUEQA/rk8f3ZbUNYYXwFytrhnYPbxVaVxD9LIplcwYvwZncCYhY1Sue9xKP/YtfNijD5ZlSq/e8kcodyGFDEgGQ32Pa7NlRDa9C6hBvYzr361a8GBDz66KO/+Zu/acv9oz/6o4i/CC4VU2yJHjphuHPmzJlYXFr2KJOSUnU5S5lx8I1qUz1DDpWGN65G9qDh6MpXXbr9UsBpPawL6MOyNXy4nXYbPJxECNitpXwnTxo8fVCyKmkyGaVIexRjCklTdYdKCo/ShdF4Xb5l6g1ePHVJ8rwInXxa5fV9IFJVXoE0Fj8jMBeNDVDMNHthM/gNcnHEBFGNeUIgiym1UAZpPM+AEgH1KcJ0lmBoUhcvYD3ihioxhHXj4APsIxTezvPLcAP8TaQKWr760Ke4LsAKLNiS1hfLUmDTCHi7OFJXea3RULunGYtZJuBPhEX9iupKUSpykNO03gqZOEuxvfM4ABPTELwyoKfonhtwp1+Ckv74ouf85b32wpeNn+8DRjwDypRokMPODfUB3MvYeKUF++Whhx4q5dN7l+1v/MZv2Eq95z3vMSkmezhDNU4OTqU+w7333msn3L5S2kucqaQtideX60+auk45YBJf8MAqBssYFthIgIxtqYNpF+Mpai8qjB21AcCrhTca3Nx25szdd9+NZiyVpNLg7HVSabjzdKEkWQIcEqGEShZxPMwqk/H32ssb9/hb1TGMWk1gicCiIR9Ba+txqqnb1HFroDl2HkcOAccghn6iIIYt6MW6nrSdc3mDwA32ovNUCagnracy0K6cXduiwt56D7yq5C4BFnMxoBJAs+bKudzEO1mErPb2NVAYWYwiOFj09LmVCWStl9GAIo+XXrx4EVjchwV3I4jPYuGiqQUXDe1RfPnZ/YAMjMRmUX1Tidhgi26vzoMPMMG6qRZbO6RPyp49G54c4L2EjpdwvSzyzl4PqTa5hyjdkbHA8ZE8IU1th7YYTTWYDGkIxFdM6jHZ9TOf+Yyd+Q9+8IP21/e9733wGnTS0Dp43Ty7Xve61xncfPWrX33yySdNXzNZdFFwp/E8PU5kPk3GgOBpsInQFYIu7KHYJkzBfuHcuWWJPaWBBo+F1cZwxx5y9uxZ+6Lp/Hfedad9Url7m0ZuikukvyQB8jo2IgWFtehlQPl2ghdl6c6jS7BWPVCa5iSyUnT3f1MiyBFNi4T7fp3ratmu4BxpPJkjl/YswQVY9GOBzkUZQYU4Zi3WXomqkgAffB7GsVFw8SRvWNp6tAuRlxOELEb0bzy6vSvRVfjTdukITGqBqy5JbA74B9NlUUMS7naoYISzosoOJoLOS77T+NKUDoW2IKbm9xGVtsX1qBoOqauTkvVJmvzwyBCCqZlS+hu8+F1fsGwtmZaSu7DytFJazPWvGpYc7AvteiN5R88D+0n8V157yTU3Lu9EN4nhnyAg9qUNcsLtd9u93dRWHs1FKwOo4du+7dvsK3//93///PPPf/jDHzb6fte73mVy7MJLMTTS69K+blBlJ/wrX/nKl770pe/4ju/YOXgwu7wKygDRwMhKCk4eVzpRwbJ4YYMHgEXUzVks2t0liBIjj+7pt/sNl3AGjP5sPDbsWsIFWVGQ0YDUd5JHtWaJM4p+BdFKyL2pt6oWlqX+obqE+6+PI+U7KeCCz+njtwHlkHH8KJKsnyOsO7llnaIHV5LSHC8eRUJ87ZE+jbf3pqJKZKTg0LnVOYgmEgRJKy+/D9NpX+6xhBTw4AVhjcAUECQjNoJU3iA+Yi+qEqeTvPwYNm7pzQiBcVDJD/ZBT0MRHw61cntNci9k9qAkSjr6LhW4+CggbiqoStkneacz2NeiF7Tsd6cbJKDOI+YjuxvuxYS/8eubKu/cyBvBUtibNXsaC9mXyTwLL8sGdIetzkjHvvLGN77R7vmrv/qr//iP//jd3/1du+f7vu/7DHqoZXDAdv/p06fxy6OPPtq/xbbETbzISKi9GhONuCBQMNU89u82nvEcPWMDrlC7+sJLcdAFKHzB7Gd/feaZZ+z322677f7777/zzjsPlE7hCMaDQRfwSiuyCj6cFOeluEMBkw9RG0frIS1RnEHB1QT8deEufBqD2by8dmd8W1yN15e79dai7+la+jpxSKjftvTivopKCy8U3Uihe1wUDCvvn0vhl+enkWqhwXVAJgfU3sWMGQ8L7zi88Es1ejwEaAJxWyVxXK2kwgc3HS68mt+qRNWzhNhqd2n7Qy/Ywuvbq38N0YN9q5mUTh7coUBHRjuZYHR3OHNl1JbHr3ee4gDIy6uuksL7rQclkpNFydXq+8otB+mJYAS0GqQgBe9Q8phvCoduCl9u5FEbHzgBJpo/O2mERCrMJT4KlhG4XYPvbjt4QLvQN43vSmGsPjm6IHRsV3m5ayLFctEsHnrodZcvXfvc5z732X9+OOfft+d87/d+L9hO40ErwXXmN7/5zQ8//LCd/Gefffa+Q4dtZev+oFWLqi/6ZyqdfWF7q9mq486iXm0v7KfpcVevtnUvC1RNIYY+2Cq32zac7ergVl/L9oVVe3113ea6VTXdsh93NKW76Qt9rPrGb/2ce9So4tXrfb/KPrfg+LGTt57ePnSgamoGv1BEokivRlMSRO01fdQ2zLPUjKv2qtmCVJQ9SrCTWNi2pCMvbCw72335B9OkUrfKfaEiG3uw/6XQ9PU8+6TQrZ3tLS9IRk0WF1zF2G4YgzCvxsP/sftwOJKiKrn0n4HuNu//t/TCoIQqVSdJgdnzyCGvYUFgEDHGAJaO54N/kKQpFfZN+0KfSXW9vZqWvTGuT0uL1QvXrpuWFE1S2F0tOyOzUhm+qq/tLrkdEGkJ2TwsZE5GV0giwVauPEeUoECpFgSDTTRiQ6U009r45OymZdi5ba9yQTqmubP4PM8g6AF5dqkInbalNvXVsh/D1uLAzvaymRzygYOFUbzySAX75uRJhDHi8Ofk1fwnOWRydwCdCFhcxAp2xSGy8GQ/7j0YYdemXKZqDyPzPHz4SJl8n+Fy8MChBx989bVr1+2TL3/5yx/60Ifuuuuu17/+9UFq94VimLAvfuu3fqttoe3Zk08+ec899/QUudiGwYIR7jl1tm9VDIZyW4vG/lvWVcmiakkKqBwQixu1r2xSN5eXfW2WXEq19NNsSuJPkcuy152zI7tVPrzFxITjxw4cOtgUoyDzD6kEZXEYBxESyaYqsRYHEb/1ZgrPySMDaTRdzTJI7Qm7ebftJcDO8K+qq52DB6L9PLDz3HPPJY9Soe0JAhqDcVRxJi8J7r4NjvuNpylSo4ziy6ciRoueahMKvln6WBCAMHEaaJLEf0Z31vCcI1sK8gglIy7pwNr7ykihQXygrZvJHaaabe80VXFZdmmZdru2Tou+pxRQPjhscUZqN6yLFT+V7sCIytn2nsvcUEyHTCJIB6fsfqjKPbZ6ElfeL3CV8rJvw7HLG1jple9iRAhtrbaWRbbq77HTYPtzQ/lZL6M4cyMPnAPQ/FuqzJNl8SudZ9OEsi61l8UicveJhQcPbTcL1q/D+bQHIuDt7Nmz0MzPnDlj3z106OD/+7ef/uxnP/tbv/Vbv/iLv2gQo0/Dvr7mNa8x3Dl37ty//du/vfOd7wTtgidPUlQwBZwr++uzz5ztyxUWlKQNEmFgFOJYrqnPKT94wJiq3d/Xf3J/WVuydeyvp06duvXWW5G4FN2WrDK2iv0cTxbn8UQc4OFXuThIzXY1V2lIC+mb8gIyWllN2V5hyxuci1B9YKlgJk/wxCavscB8ekoljcfLbXm3ZSUY4kjyRn2VGGs4cQUv4k7ljiEuSOW11uif4jbZIFG02+gnF5MZUbjzwJz+vdEAZbBqdd57i2kN2G6GO0RP5afwAo7SelAPVC3UPFwWqoB5IXnRpeDqMEeiaM5DFMTdHr0/BOYFWo1d3i3NUFvvC4phBJeCiXEwXHAlKSPjkz36FMcwsSuTy+2DFN/IxSfsDzocBhTpKJG+0dVOyN4QdGnN2vJWR9T2jbEQd6iMwP6Cw3/p0qXskRoGTU89/cRjjz326U9/2hb913/919/ylrck73UPWrz77rtPnjz5yCOPmLYFoImuxsPgjzavOgv2JDl//rxpZ/ZGoKR95cSJEwYosGTTM9K7Kw8duOXkSfjsc4nujSVcwJ5jiHP77bfbT/sW8K7ycp/BYSKPO0yGmRecuJMlfoeWoCD2HYKLyjvduPpykJRUmgCgICDaiB4Wnu2Vp00OrQcL88DbYWm21UBQkruNB9sEFStK+wqvhBv4g1VqUzzFL0SWSqzaPJzV2Klcj2OmsDidl0nSsRFE+n/ad0s0IP608sYyaM7XelwobWd8S+XWXIpsXYlLRjRTn9xvRNUugRRQgkDwtCVRapusDEmCMMrjA3GmX/+twR6KeAVWtsel60DcAUtQBbY/jBshQ9FFF13Fy5d8Kc/c+NewB+4oJFN/Tu5bYfQHK1qialSQ+jtkYv1c+rS1Vs9e9tQeW02j7Oz9Xm1l7SS/9a1vtU+eeuopgx5Ezb72ta+t3MQDW+MDDzzwmc98xhDExKU77rjDPoRIAuvgrjec4jbjnwixDcUGSS+VQdiWdyzg2HrzwfGjJ06dsj8tvcxYLO107U/2FcMdhMwvvN5VLa5uuvM46+DsLokrivoLyZ3YpHtBtJpcQXS0yk2SVQlyAZSwfCpkAWhJwEca3aEmL712F91PWHmbL+uWYSUZgdV5tI7OkdOciGy4skiC+if9bnYzliqnikSVZ2bBlMbxJAnFVIEiSvcu5nCYkm5Cq1YI5GJSAoJUmNyqXZdqh3Ry2XdNNr9+YQmRh8eejISj5QQ3+umqcfwRh93UDXeKgEjpL4iAnKSmj655LgLvi+Sj62nfCyz2EoL2uqqxz3j03k2go8BHgKfoOKF4XNCkjDSZL1t5luZaot6xszXUyl1IvTuIx5CDunWScWPKy5ve9CbToeyvf/3Xf203fOADH3jwwQdpXbLvmhD0l3/5l0Y9//qv/3rbbbeBsEAcjSeOq3Y26IO79rNFTRkwE4PLV7ziFahysFtaU4Kai7xzEGo8YBGlxVGEGA4gwG4l4RvJPZ2KO4oRQUzF9dg7HseR30G0Eh5v3J/cX9t4KdIggXlBiu9AEUM5cUr1jNmjTISTZp+jylcsKglYOvlH5R1TFXeytK/jNCeKOVWzySFUksszc5hKhXFso8XFkL+Fd8jIbi2iCRwbUSJs1sV98CJjPJhd4y0cuKr4Flr3we2VpUEowB1f394aLHqK2gRi4g7PF7egEssOpaogluy+4cfWNk4WDFi0mTbetBIkxI3oPLUtegQGuobcqH1nf+h5Wa5KHBBhjDvKWPAT/mw6Iyt3fOYSuzmRTiH1AKShGMPfgUzFIJV9g/cz4d5UQ+BDSLm3/L/hDW+wOx9//HGDHlu+n/u5n3vVq15Frvvt3/7tEDsNnt797ncbFvQpLSV/GhW2J9wS+3Tw0LbJKXfeecd9991nr37hhReefvrpV77ylfY607xQmwZft5uXXQsFECACnoZSNbfccguUF9URKKtTz9I1z9JKODjx6SfkeEq4wdka71QRaX4m+RzU02FUXi5yqMr8xBdUXOPUYpEBUWcP8VCVh7eAQyy8ABhtKIge4sM5tZV31MFxqsUFo9yLz1edVA+CTpOKDD3fW6XLDfCC48westDzkro5tDNkS/LkhxKKAV8EWA4j8eynkTG0ztrzUTA7u9mEXOTHRg8pWHk741ZS7XV2pIGJSJLFL0nIxjh7TbDZgjaA5wNTkrcJja6YUw/I7kUNHhxn/zTueEP90ZXgXsLF2eqeTT7UN5LPzKGH1ICUXIR7QMeGqgLxkkFxlbuEwTrAeUB524uRmEMA4nLjQ9iGU9parvpSkkgftac98cQTf/7nf2778Su/8iunT5/Gmp45cwb15Z588km7E9tjQ0V3OvKlIOylH9v1/kQdO3b41KnTICP7llESBwZCxKQuXrl86cplnJ/gkgIilZEPoYuWxevEEzhRQBSJJmKjikV65LgLUbzmE5Th16NH8VXebnDlV/J8xc4rulI0ANDUHlEFnEX+EQ00sPXAukxZklyahi2OgYwkunsL36o8/wsDpjpJUUiXgp9MhB3cTM4HfZ/rz6eRGXR5CLrppPv4cLYL6GhIUfZMKIjPMMkTZyEGQoRkkTNMp5MaifODOT+JWfRQ3UR4hEssUrdd1P+t0h5KVW/OrvbsVq4nBlBJRaRm44DCuA7GnPgmo9/4hMlJVuDQBwbhRXnscwkejtFIQuOWhJ+RVrKHNmDXqe7iPKCSJiNHjTP0nVkOHzl66LBBA22ElUTiQmzBCpYEoiWowQbz+te//rWvfa3pU4888sgf/MEf2BN+/ud/HtVt7Ibv/M7vtA//5V/+Ba87efIkzBl0ZmNxVPZp+gn2/mX7GJwT9RBgrqJhAra9ZQk4hFBtNxgIGuKcLJZmnjQKwKpEVJ6Ykz01GctF5Yt0zGi6ye5PCAv349yuvH4gESRKJlR0GVtd7LiBzQy4IKQWZCqpGmVYTGZALyTYu5JcFCmMEg2fzGAuDhgX6YdG08qdBpWYPzBTepo6j/aORUzDPQdLuGZw0zt0RsjRLPy+vNbXDDQigS0Z0g01UPi2bL443sj5MDGh9UxjyOxYTC4+1qEXpg5sB5c1TF62e1BaO7pTnJIU9gXmZ+SIxiJct57t2Xk/D/uwz1u0sdVDiCNZvl1o+4X1RLVsI2AURURMUCi6Jxbwa1/72o36s17apWjF/aPQFcQr2Xnv9+g2An6LwZFKUpgzc16oBdQe5gCOivWlEJ5F4TRBd1ENxdBIoEkM53w19CxbPviYTCcy3LGj/vGPf/zhhx/+0z/9Uzvz733ve2257XVve9vbPvKRj9hLv/jFL77jHe/gqABnN7Jo2Mgs8VrkPL30dPjw1oEduLEwSCoUZGt64PldijzEEf1lIsuo0DQfYXSVniLV/CtErihXLSU18BOZHAzFIipRFVpIM2XGWAF3ADqN58eGMe6kccvdMOaaeaZgRteq8FMZpLK3ybt0gllERRJ8NbaF6V+TVzjmytg9aPLHSjq1NwJmJaOF9+dUxZCE3c+lrg55nRaOH/o4FrAaV1nEdzkvlQmyCMVY9q4dKn6R0mKxaiEsG8yemXGIcsAeZeYnAeI3EtZehmLduRe9VKIJYzlTd4jMhDyHKkklQVzBDw/mhooHnacOV+7RxH7A7rP0Tq8Lr4qQRao33NmqG5ZZUdKJbnmpvTNcrGKzWg/JTssb3vCG5557zpiJKVy/93u/Zzj4/ve//7bbbrv77rvBiP7hH/7he77ne1qvnpO9SPiGVS0LjnXKnvdA6ZqnFLRy6MBOjgPy4mbgTiulczrx1ocZ6AQ5kwpDYayJcMeD0KJSQi2RbHw7nx/24Dr1OBQwu6ux8QygTnKaK8mo4o5gfYg7qiYriarRRDdXZZ85lQZBTBWICOW1BBYEwZcsQTFEHB1/IxX5+tm5+xzCKY5o8PhmlMeEOkNQRlrswjPs+Gqu5DCjNPR1YDwUJU0sMg9U8GqcgBKuGxeqlZL4VUkNbXvZa8m8n+yxRdQ/YDmm2E5Kq8Tm2A9gfgzC3vLOS8MdQv7GTSLn0VgDDpGBDPwKuCv96EQTSvLQs1opD7yURpc0drRdy0iTysNVgzBA8lvgTgiHLl68aH8yrHn00UePHTuGLqN/9md/9oUvfMFkHPvkR37kR+644w77xWDxn/7pn1ASIRQwpeV/fpUN7hR3oBApjlQlKqxnJl17bXdQJHH8Ft7GgPJOJ+Umo6ePd1Jlkkb3sEkRnuzg/J/RJVZSatOsC1dOzEkcRpDQZz325EY8D7oRQTgWN0VdkOS9cewMJVIEQQcFIMXczgOOaA4LnoZK3hYlzki/y4frslfuVqdKi8dSu+llh+VghWw9la8qKSwKnQAL7DLiv2A6Aeki2iuOHd5VMWYHwZfK7UTJnfqThaLtuRLVkseH5GEi/8Xru8xKgak0u1ut9fpndgNU4FDwEe+FqAXCTnv1senT0few+9w47nAVJmhFHFGjFKKelAUlSSmkVSJ5jJNuefAyvZDxrnvd6ejOVCBxGIsAeqiiiMTZI3f1akJdlSIjqMDw/PPPG7icPn367W9/O9711a9+9Y/+6I9sud/97ne/9a1v/cQnPvGVr3zFRKF77rknizHyRZeU/D9JPbfsAUr2y8Xnnn3+hbOQwxeSmckDH0TPSuPeT9wXPZMqemy8KjegTsbM/cXYePZWXgEnjZ13evGBPJDRnT7g/EkSxIg4sDTT4lOJChNmuDMHr/nbFYB0lbLLxRweaRKENLHW63NISxTNopvSWs+epewWvLJKdAs9DCJw/IWxPd42nT3z8AseEsVIil9gsqCcxa2hWEqC5PEBw6u98HMtQeoksJ7+64bpr4wsA6xAvQpuBYOxibYOpLky9mcPeWfvOhg3jjvKZIJI+8oJuQEgOKpRVF+xUqSM5OFtKmDr0aLlUp+fxqr+8JZuQ8wbT/tEE+kRbTV0Gmq9zgg83N/1Xd9lG/aHf/iHjz32mEk9L7zwwhvf+MZPfvKTly9f/tKXvnTfffeRk2xUssqoRoAIYu28SiF+xyKgnq5dSWJMk9vCNz48eUhxJ1mgGFIa13sOY+jpJItnsunKSEjcwSVzRZwwxp1KihniT+hlljyul54pAkFwgxcM/LQX0Naj45n/zCKjVaLjT/ada6UoTJQJcj47r3+WReuf4LJCj5pCOGAV37px4gIIoB2X/sFGsD08Y/ZY0DoIswkwLZdLGXN0h0AW4Qg3JI/ToamulvhmPhyBmteLsQk6IA3ntITyjAC17UICUCUp/qYw7mHf2QNblOBe9IpjuwkBhVnRwBpMIDjoEnTUmMd9JQVvSds5BgdOZ+FINwkybL1sEt9VeQRH8oQUEoGKDDwnaKGLNJwTJ058//d/v932oQ996JFHHrHPv+VbvgUDMJGnLiUNyXA2Cj4xQtkc/ondQtguQpkxctu/HnIuXEDqzaSI12Tls9hNOYXgWi3lI71TV4xHK8gB5nnOIiwECQYB9q2899Nky/Qc8ixRIogiclbjyMZ6HLKMr7yokb7yENPJMJLEE2TxUvOk8TbSBoGDuBPH8YQT/NLpUM6a6IO1C0RELpxhgAv8BohUih5zREwBwVfFBZbcn5DFQK6aRHajEhCt8+4Gc8gG3lVuhqvGlqOITjVbi+vF9gTDE5hBLi7j2guzMlgMaXSaskf7SRPHHG8YbpF35qc9zNiITm+y5WSt3Jso7dOopWOsnbsDcTO/VXvMdZAaaDRMdMXJB0GOJ4r3B2dQtce2qhTT9/O0A19F/68PHbA59B+G3ObU/2cvsdv7DOEqrOqm3trZDteu7hpw7V5fHTvWY9/ubnvyxMkff+/7Upf/+I8/8uUvf/natSG09B//8R+zy1CY42aFq8edPiXdNgXcQ2U0gObFixdNuTPYuX79Go9r9sQOUlItcTRYqDkc6ybyZm4fFSWemdoDEfPY7aX6WuVWw9r7UvJITwamx0MVpUr08SQ29SBZo3pOeIO9plu6t1seVBU50kaEmfUWyzzIGjpxYm7lKR3RVR6+qPPWoJ1bAyt3IOoc8UWNZUUiCKCk844RXYkmCyLYLqU4PJgNE4lBvTwjdckUgfKS3Xc+V9lCl+y/Yh3oS7y0uRjC+8IvuYn1oloX1jE4N+WnLecIU4YUw1PTlpIXIKTeGHLo0GVT965fa9pVvbWw/6qu3+vddmWHyB7XL1fb74l9UrdDFChW214BhfHIkSMbkK9sQjmKgjsTHJ1gTSXpznxa69WkSGq4EK1ANgLwJo+dfIvIFQojhURXu5uJilUa28CySM5JYsmmp93/s/mGkqqHuffAg89tLlV/aPoCFJW9d9HXQqmarvc42MJ2B3YOGtxcu3b9+PEj//2//8hy2ZmqZWLO1nbPiwx3vv71r992221IGWfkyAwFMM28vW16ykBeWQR+k6GeeuqpJ554oo/ciXlRYkAwTT3AE47aSGnXKFKqPjmMWUgWpzgfSC9englBRI0gTQVqDwIYz3GNF1mKJemuRddBWu/EwOnw/gnbK/90iAmlvGfsm4YNw4O5QAR0+15xEazFtyCCDyWXTsqqRRcZtIoNZR9FXpIc7iQWb5V+L1Hy3TmAuaEawqzK+42HJoPpQspGmA9eRKN+cjNZn3tYG8akUiK/Slgim7s9zcZQlQ3KHVZs58ABuCkAkWj0nsTggAmCgW0f2DHee32522Uj/GSnwo5FP7bUhUKJti52cGzh+grZq2VI6xKriFMH9KzjYkb7aoc8j/ikcq0JwWVJn9W/4ouUx9S+xR1SlSp5GhFjlsD2ESgVCkLRlg5DJkUJZThxzMxJUmEsKlN7UpziyKl+w3KRYgJ7qoo3EeXW7efRo0fjUBF5deutp37iJ37CHvXbv/3bly6fW5TOM5///OfvuusuPHwv6QP1EMrgh9vIvkIJnDfweuyxx86dO2f3HD56ZOEt0KB9MOlMrQnB1R+4JxRWshvOSayVJAqpxN540F0cqyfK5JtmLTLjp0YtZDclUOSsxLU8QUM+hGey8awrjFw1Mt2peque0HDcpH6CsO0zTrYT8zCJIbibgtGeE8acxe1F1Yw0tvG9QaRCl0NTz918OjzhqcSIwLPeSBYodhPul5MnT8aSSAhbD5zulXdeJlC20td0Dtlc/4OlW87SG4rijEN7UsLAMUf9TNiVWikA0o2dAGtBJI22tfMgo4ZgSZLqB9Gurq+WOkRc8NtzESu3e1FmUcVSS9swg8kuUxYUDrhbEGfgjaq8HKxKNCAFpGKrxqsmfVKJbr9aN/hG8rSJeKUAyg2L1frM2LqjjPbKO8MWT5NRTHfrrSd/6IfebZ//H7/9v9vPY8eOPfroo+h8EEutPBSHn1z2tp5pV9UEd7DT6E534cKFXLTo7Z0+JAwLvvCLvJSuZTy5lfKjQQyQuji6EZ0n8pDNNJJ4MTlOWfIAs5iBaVzkV1SNquSaL8XkYJAGsju/qrEjBr/U1SiWL4kfbf74rhu1dlCJmPILqI6GKoWzIFHLWRr7cACTU6BUVGlwhokkae38Uq6JdHxklqKkDnkDRJJDhw4ZaYEkOJ7G2xPCvR3G/jWOnyjGU9OLV97UnNAT3ItKRSQUHoZ0OdQVYGRjFvG2cnUVAzMhSymNMYeNQhp/9jJS1yoFkJHqHFQMjm4OJMnWHk0fJMCP00hir6Wwg6vzuqXc2taTTTgkWLZ43kjf0Tttb6TmiRCkoJNdUtN1WANQXodssjYFVwBZQlevXjGp55577v7Zn/3Zc+ef+9SnPnX27FmTU5T49jhpI3bUuGBVF88xKjFD/C4zHYLNsLC1+7DV0UPTD60GfFeaWYvBaWh7iu701QPDX+ZT0BuCh0RwqZOoIaQZfVQlXhV9FOUCDjKMoWQ9kjhVGLNbo+fQ1j8qD7RHQwyxI41NzjgnwcPNgwA32ZhewWMUdDx6WAg6PZUvV6ldN6dXPM3uxcdecMUQBws82iotgILXhyet4qrEOBUlJSCMwWh4o6vS0DZUgF14cWt8lwYmpNqnsV2F46froAe4MAprIEQ2EwgYbCWzDvYYGaSvyV7anUhiDOLybKT6H7eZ8VGMoaRiGURfI4kQkvTwVNI9uh7XFsH+aW3tKCnFcxKc25Im14RocMIhajKYCEh36FCfwHL1al8y5sSJ4x/4wAcOHDhgCtenP/3pp5566v7777enlfzSDSNxvheL4GNcvabvBpuCLBtMbfvggb5IqG9Q9Ix5QlXjCR+dXPMJ8mwkif0hE1IJqNoUCEMsUHIP44KhI+IeI0uQIzGBrSB8LkpEHF86RZ8cUK32Bi/Oq/XkpuQmfJV3GPOlK8a/8iuTP+WxsKwX6XYQS+2ci/I1wXeQdOt1mokFNlqTtatiJDW5A2Ivgw9ZSmHhxVWjM+ZKnFNBgCB7Xaet0n0Y7C24xZaSrC5d5QkrSaxdXI3Ky7AN6yA00Encb4Oxkm4GrIr2y6hgB4a+8taUusQwcUVP2lToCe5VZfwINxVaFXWo5Dok94+QT4m38wiUSmwQ9diDA34Lk1B2D9desKKCXqCDUwLzcfVPMKWmLxM7dLyFvGObZBOH1dB0bdOBDh8+bL+adHLq1Kkf+qEfevbZZ//zP//zmWeeQS0e9nWZDqNvzNv/BaAEt0z0DqLAF1NOIX4fPnb0cOpQY0EllC1pX0dyoWspjIWFsIcASOZGJhSkfr4+hF+nMqIHZgIx+tI8lk0aD9ifoE8j2djBOR+ts7wK7ow14r29rljqCaqqDq72HVIdjyhZVBqrUZMZcY56KQMbcGRsV6WEQmciw8QUOHAGX3jhBRY/S+77w4sQqUwY1SPD0Sa3GXPrYcm+evUqDnjt8cdMJNbtjp7N33oIPpmBildJNC9lXVj20V7Sbtf28fgjesIvzLidIMW5c+cwVhZqzB6PwCQpEm7w0LtOMgBZ54mES4sdKYAEXcmeNVKDlv4UGh3Ik5WZcEZJ9CnF8ux1fDuPr+tNv3Wv9zJ0DWEUNnGT9YwILl++bBt96NDB4q3rB/vqV7/6gx/8oAGTYQQLHXR72JXhc/GJDOL6UMapWMfaUvGjCIlL5AfXkvPN+VZiKeC50sNA4iMRqLyjv+O70Z3KetK4TRoliDFMhBF9bx43WQ9uIZqTWSXFw7iz2I7JSAo1xCqvUY/7S5IbrfQYd5SSSc/B7co89rXEbSiTnsCrQjnnrnCT3Adfi3tOh42DPRSHcite7U2NQUKoRxFKt3gjD9y5672GcViYJ9F5uKBaQnRHMGAwrcaLV8BOlMcRzMGlAQIlsSx5Y1WdEeiaoMM5DvfD2IkIpY7FcUMf20KhncLwBHQoKcBDbP+8dOmSceYoxSv0fdk9KTwP0VssosTnATetI7UMRQOooMGmizVCTEHl5VrwOhxOQA+s/TirTSnvytOCh6MuXyfetM4LPtYSDZHQKa1tt6ohVxNiS3Qpw56DQsj267VrK8g1Ni3E+0G3Ysx4Jw0bScF1s7Vatn2GfF1du2Yz7QUok5VAf3aDQdtb3vKWruTjXLh86fzFC8bxbGrYtVLasjc0HigX/a+Vp3QBIqlQKKPjyUwen7LlvcbIM2BNmIuNUAGiGHSSdwHMLo3iFUkCxiZnFbXrGRaoVEuAC866KTBS3ulX0t7VrSUshQ8F38FuaB/WkWAKLEvjzCw+oe6Ds4Y07uA5nBgVaBJHdG56B12xWqAOhi72Azs7uR3VYG48aZtQzha1JVz0AoO5cedzzz2HSm+xmKLtK0Yn9ot9bqcJxSrB4EEn+BaJgX1W21UvthgJYfdRSRagQyzDn1Cyy0jduKz91YjQzrvdDBntyJEjqOxhj0LVxHZ3iSgGBMFyJXfRt2/CasByHXBGTAz2oG7ctpH8p/bQsuiBbUptygd0g5HJ2XqyLHYFvuFKcvn5daJVJTa8MBOqJ4xIf0/uRdbDn8fiOldjUDwNifzxOhF8QoXfuUTsNhkcaukGFYT3hkGw75/XDgV3GxSIyB5XndZN43aVr/Jgo9VvdDkxuOI9mZF+Uc82mVj24gyZXR/HJ5kPnyysrkwYi5aKI4SkyeLwzgkw6S/zq39aHgJ0JiPRIekew4hGSOIWTAiGS5RF958T24R+pq8rVydO9/VLZ9ro5J/za7Lj/L3yajiQgyAL0wTDN+ZNmnK/5qK64jwGOLkkn0uPWxY/JlMxoJSRWobnF+sbblBHQY8PavaPFJ/qPpJRbyWRYSat18HvJBNKoYfpM6QkfFFxR7cfr6A/nutCE7KCRRin0ky2Sv85J1+qD1zECbTx8HBxe7Cwb7br+4P7OHBBsEKQQe75ZNVrTjP6AfOpxIXphzCXLdzi0QMlGeOKxftu2hyT7LuwHkbn6UttKWIPls6VryU+Le6RIBbHdlzcD+tY563H2AlgciqynBxdScUdPjNuYlT8hTdTLOcNfGkcm0LWD3TcmZz8+Vktn5qmsF5AdSzoM5VE0zgXNAgSBbEK5U3MAJcOSUlIAXQiDG5EnywIiP1lYVN0UoXwiPYyWjGO2VK6KVzSEu834AI1BkZFQ4BovastHwXJqPM8EsQi404kBun+qkE9uMVq1MAM9Fcb6Gwt1txeTmP22PzOqwRkly15FIMHcSTxPpBAaZEJruETmCnKEp6acU08JanozuOFV6tMYzvO5GiRhsDMk6T2UZVTEiH09KAebKZLffXCewHaipt4WZXgJpTy6G/bxLSqEnPIjQdqFH40QLkN5+rVa+fPXzt79vxXv/rVJ598EnsPIBiMKSWamnNJ3qqBqgRrO2kQgx54TsFRb31NTgvuTB4pS7GIezc/GJNjHwQ+wlhMmIs886dNsCnM4Ky/JweGJHP8nbjhktiPe7ExDXpoJ7Edc8RR3Fl6L53JysRxtM7kCVwKXbQkhjNdeeUNnKkuo06kcp+RAY39s+8QW5qUwjAM1VvlAHyLaMWTOMBNMzwNMg5oCUUCcQBhXQamwH6E9EB4VxBw2Er6FaglFpM/Ztl4CykoTP0vqknh6lXWknlBGOYRndMTpSFGOuJqpL4B9wN3kskEOduwlumWYFQrKUytkh6GSomska7Bc2JVusfaRfHuYykBPTT9VhKa1L/U/ieMKHq7tcr96AgI8NPeN0AOM+xRfCdl9wJq0/OZi+UyGcekG/v57LPPplJtF6Jl7YnLxp3gNuZBitIEMhSZkXBJRYksPbsUSRTgvk94cuf+rChBiXTo5nFOsx7LMJcyNunCfOnkxOqoNoKRXj1h9KkPtaIAdpZHTuPCet7WrXgUdWWCdLbjn6LX38F4+HzKZTpgLsIEfWrJellbmuTE7YU+eYzsWYoEgNohAiOS0KDH6Adh9DzngAzOSAXh4H7D0AzHCn1K8MzoZrtQdC6FYLo1WFaVKFGPI3hz6Q1bSdMRrAwO7EjeAbwt7In1nkWSJqgZPLSUO00oDSK5cHCMOAJk8FBR+1VnHg8Yxk2yCF6ulVuSZkI+FzeLFN153iNosSqOSYUe3D9XP4H3tRfBhJSBwIfsZVWdcHPd7HlmSFsc5/Vr18+fvwCssev8+fMmQNnT0NYmjoNc+qyxPNVPG88nIEZjnFSH9bQH917nsb7An9w4sodqXPAouyiqS61D2gt3gkBPFKe7bl8eVwKLohdwDHjmMNked/IcdxQ9WwkRNNxJ4hXJItblWRn86FVWossOboBb8I2d9FGYIA53PMwcOmFcgVPRJ4+tZrp0RD2SIrqhoxS3QQ9i+o1dNaUfwcK7jOpWchgDaRW2l4oPJHiRvE7aLsNqCZ0DLDY4qHFTGu+ShlXCYSFEZldWeJbX/YP0gPU3CT1lET65CjqBWrqRRs9FpG0oS1YbOUCQiNJVKQtkx8y+aIt49uzZCxcuUGPMknWthAWfokYGKeeZow8ZlNIWiZL8MM2iMAtRTAP8MV9ItgYZsPOX3ar75PWwOVIRr0A8GDPpn3/+3IXzFw1ukH6BfTXmQ0xvpGZKr2dJOCVnNIGS5ObqMNakuBRRuoYqACn1Jzdt4BPur96vF4c0OX66AsobqnGFAKJPLfkZc0ZCsRfDM9whypM2OvGIE3qG/c1r3kaC6SQ2Z8JiJyRByqHUkKQM9sZLsZjDi1klntHF+U7QZ7LpgH6Y9gx00FAE9GNkiTqwoCL9IsmAFBWLtpFKzz/7BDxvVarKEeAQOBKcbStJ4Pn0wVfe0azHHYm245JCTZsajweS7Wwp15EsXL7krD6KfhjF7xNEGmq8CUQQQw9Ux+AiEs03bemQiUWEsxzuQNg1abOIYmAianQeZqJUzgEHKVqYPCQXXnasKSAcrWYWUk6smuiY0bCkj/CLqFbRtfWiMXy88MzFp5566kzq7ljuGow3fcv5aCyjrwXQgchaEPzKm2Feu3bVdvfixUtXrphUbPzqynK3hFACUEyNqit70fXVsn9jDG2pUZbK8bT/VQEGntwtSyuYRVqYvtw33I5dpsAf2lyqQ9jKGHHYRMp8ENC5qAZNe3e525dYraqIZ8Y1288ig0RPlAvjetjVOEaRomicKR0qwug+8oBlkZS5+KRJol4QVwaJucu9WjucrgFd7KZeLBz4Sk8lLQ7ftevXFOPSWDHsxp47DkNHW43Nc8H19yBcLY/1xzArCIOk0MqF/SgyEeGYK5BFSOSBwnakovsgGgYpFEAfkD0jmDlUxTUe51ROAfUPeBKMQuxRKOo8AVbOq/LgJns1jE2VRzP3YkGhav6TBxAGjaGO+miBQq6roQcDBVRY1xqJueaAag9IIabSwUaxiM8HrNZeXC678Ab9yxbu1KlTILLHH3/cJmNSgKmvlJVgnUFRVOqulYexka2tFWkJAsxu1UZbm86zbBFcUJXwc8JlLYF5/btC+S/3lt1V6gZjUMiXSkOrI9euXrx86fylC7ur66s29WTuqVXs822/INWY89WzWlan/y8F7EJrqGUA1B+ePDCrriS81KHqqbYPoi7BMnZfs1h2tqMrHuzgtttGGrlE78TQxKqOfV2PNvRFEux3PDzX66BB3d/kmZDJe4qScJNnDK68H1Z2B7we4zTWLHhuyVF4XLn+pJnkBsvg9XqJO4M+FUZmqeGErwa5hlSBexgoy4d30ocjiygXPQOAw5vgjh5C8jZFTwHH9YnFceubZPvDdVkUB1XSyeLrUKQDjlDbsvU00Rvf6kpVHXqRWklCqiVjKxRTDg+RcmhT3BiRiGPbeaIWDck46ZC80FUiekfpdrlqSw1pDAwaXCwu2nU4ic4wlvnDk4Kj0mkCu8jAsAcxwk1XPHgwThCpDKTG/aN9J5a8frTEtm/ZhO+44w4b3xNPPGELmovRC6X2yS3T7FIzjepNFPbCLNiaF74O2SqKxVqZ0vylpHJbJZN67AGQSA1qgC9QpgAxS+8UrKutPG3CT8Ie14TnUO6b/6nyoo5cc4a0GZQj5IwYUaStqSEP9BpcuwEbTB6spJKvHonJWVJ64NQ4HsUvEkkrBUZxQjAqIDXXgcGQtUeKkVNOKKEbR4pPppkk12wiEVBI4X5FUQwn+5VFMNENyiI8Djg7iwXRtVLY2ocMKGxSYIfUo5aXLKp3chMM7T59xp80K+dqd+JVCO6tDt4RDIFCnAsOAjwtyFNHgHW3s7qyGmym2r41oa4730pO0lf9CgFnhm3wOk+QJe5QfIpjk4F6PbKLebX0TlJ2yrBIDBpuPDsVpnaZqvX000/rq2vp3p3EBR7cGTEx0+ACgnD1W7k6j+WBUIrNw45qIAznQmGqK5ZvPgS488ILL8QSb41aH7qdYcyslJrnjDHsiztKeRRFhyxnSUDJ3nsEySvQavFFyHeNZP0UiozteAzcF25iFAF2wrH0k2psK40qNrrcUUmUBjViqvzd2DtBEYzbHcbdpRuvQ4StofClw9Nf0tiOQ4CYzGWiNIUxsoexYDLBa37CKXMBex0k7HLW/JDsUDnlXluvs0heJQbHEx7uToxWQaJbaTYFtWxLqf/aS6+upMZeFkaC6B5YlFDdhSwZJTuAOwAaE+muXr6CwHq4X6AA9vvFaehJQL1BhMlTL4A1hLiDi5ljSsRRfHW6E/hJUTlIKL2+C9KaiTxowKq+bd0h4kU7rqKioKNHPY8zHrFPkB6T+9FsDMjAaKXUIx8ykXHIonGSyR8wpMnB0yM6WZYwZp4vgjjjM0AyjZ5fgo0nQTelt3JbclkRd8+5qMcB8mjuVpPTqMdVr0pyc7KnGoax95AX/ZV6YIJYbXV/9ZmVKOmU8FXe4amr3ALK3cljUUKZ68alVjThXJSQFF827gyfrIxEZaUwRmdeuqqVW7KqTXGek1ezqwT2lAYddHCbQ6TCHDlBDOt6frW3CcRJnEgY2R1VYM/Rfec4xRCyKs8erzxsZ+UtJZIY+xpSDAkxwYbatRBzgIsMSWKhKY4ex5gWWQVIPplnG8ebS5/d03m1XFg45Gplb58I0y/ELtS7ZtsgPpCMrpOWEpwnhBrK263H7CDIOLrWxs/hod/IvjoJMkzFxYgnEGuwJuycq8eMj6JqiUtLArw47owJvfXWTrlYLowR2eqh+C5h2j4hg0KrdZj2o6Qp0cC3cQwbQSeL2TiNKyLHsRuIwD1RBoMzoezZvNE7plGipCUC5sXWa9pW4yBSEirZj1r65kuax9LNfGE5zjhmXfOVmTyWn3NlNm+eABAXNru/mfLF/tDD8PcgZR7i2Po5mXInXrzBlNDUFIShqcHlAi8zwbeWBHSyWBwWVOCMHsdL2IpFLgHoUNLBhw2Jg4yi3+acdtsVI4JwRI18aSwgTbeeVwUxniJc9JYPnDBVAHqOKCfbw6+UC+Ze3IzaGocPH0aLaHByfBe9XLOoWlEqExJfSdOtx+moIsZQ4FpaBSnB4eTwCOmHndt6cJKbUqIhiNG9HRf6wy9k7N3Y1qDsUSl7fh7mJJjdvhhK5AWLhPEk43NEVKNyENpXHz9+/OjRo+AiWKiCHCM9YsI2Jn/S9elmbiwVn6PLv5VUucXFoTL+i2FQIK3oWdqQ8Fsvi0d+i8EQcfhkFUvzWNaYr3MlduXs3pUosh5hbjJ+PjaMbVLcoCDRT0q0cVYek9itgt5GGphQCI9tcDu9MgmFTqxG62HujGxmfS/Eo0FsbCVaMovcRLMJlh0PgYwSi0yw8sKhW3WD/iu5aFjMobV/rgvoJzG12juvXL8KMIOagzPPU0fc6TzvI8kFPFLjFoWdrkToYKxYOJwKlA0FuAQv7g1Pnp0TwyBSs26VogMVpZVU9pmAhQpBRD09TnkTY9TP8/gC7tSSEDtRy/WLYUxqpIx2j+qI++BOFK0Bl7qBcDWSJwEOBv0cZYPwT1NmQXPA42ZnS9eBP5MbCNTpm1294r6ocq1XGCs7OkhwRZrtyLRpgCN0GoXw2NdSSDi4bos5ZvfixfEVZiKSLvLkkOsORld/sit0KoPETfLO5FHzexSP9M40qxdO4JiMClfjqdSt2/5DCS+eABbHn4UlVG5grjwPkWBE+U4HlkSLJO533rQ2us4FK1tbnLlbBxsUSMDpbjzXvMedrgQmQhwycjShpn90XXWhfxl6bkHEtcsAAjYXzC17snzn8cRUoyBuMS/+2LFjJA4M116E1hnJHUmQdLLwNIwH5I578F77kO0HY3GE8WCQGqLYg9USiZuxNIh6sOdgVDZO6EcTROMGJO//hdAJcgkDRxS7hdEeMlTY+5pQW5y5LeKspyU/t3OZu6RR5skjbsBtcPw68daB8rhlKCuHZEKQAphecFerCgh8NYEbr154RTtd7TgWwqkscPAUarjRFFugaONOrHAtiTKYGngSmTZVMxq5as8iRt28LEnnZAkoXaziktJMNS5Uyi0m86f1l+vDkxzGohNVQnTvrD0KfHBCST8/nmrQZ1W8AXZhIrR7zgmJaMj1R2nKUKCZlkq8F+lXXQmg40xtbAeOHq68WwEMRqyFAAMoCTK4bhU9PxHrbM+BURl/QgBRf6Kr+ujhIyZWQ/moSpzKUJgZTwciUE/JpbFUEgcQ9pWtHchg8fWFd5UBKUAyOnfuHHgUrSEImSFMVO7pgBStXA6nEVwOohMsKYA5fB5dnwRB6P5NmC1/x8ODGyBoHFG5ndpp5238sLuwQ6/8ChJvDamQMoUKNRuvOV/Vmzd+MYrMrwKDHi2AC7KEGVRGgiZ8RGnzxGvwSoQqjw0f1ThDQuUCojlXj7aJKEJEJbbhMBOFKITqG/moVorJRtH1sghi+nkSRzhV2vm3JovMzydvz9KTh0+Ikn80YR6E2gkj4YrpalSyXArQ1EQolSy8YXEeC6HBqzUoJdDWOXksxYLk2hwzG5CWXHuNwSwWySQWuiRmuOxxcNDLQtGXg5if6YXMXpVc93HwTNFNjmH11XBKxBq/piuO+BrYnFAKyD5EGn7l2YP2QANdCPP2p+hmVxwGajeKOyuvMkPWgZEAOKmLMhsAsg/3Mo3tLzxsXMTsZWWSFNMlxWt4AiYCOFexgke081Jh3AOYvaDi8cMXBZ2XdhUyWkvdBBGAPph8KDy2lbibOO59ltzctvTLKbiZiAB5rB7yCGVXeaInyvCvE3WP9/PscRhZ4gCSu3gX3h6jld7KjZQ9JYVMjEphjONJjDV8XZ5pPfPdiWMNRTFOP5+AaXBMJ1XH2TV/UzW2xUSRSggQIHsioDISYlx2mxQkDlo/+HyQ5cqDP/ndXiDq1p0kFDGzRGxOps+FglE5FhWEYkconLj3lvi+8/PgLrN+PjjeQYCtF0zC2tBVu4ve3oGgW1TqQnPSUJz2WGjEC8F83ZZuO5U35wO6BSltR/oA6FAQJS5Q9lH6brxv38JLGqoHJI0vJRpKVVHEhE5iKHKxX5LtLLz3Tu1l0idEnMYd2pI3iubh30jW+oR9DsBeV9Wv0npquDp36jH8tyq1L7F9mKauJGm3k0iNlG0iI28rkYLoQxSmrDEhxCiMvRIzwdyGFTyKJzgAxXH4hS5vks6xk/2N47R4wkEnbntd8M0oMA710IngRZP755MNUtM+joMJuCOjD+VbE8EkiHRTeUXNidpIVO0kqiD44Vp5dgK5OwSCSnReWvq5jLQGxrEcV0u1AwU+TpNuIvrdYWkOeYgchj4UPeO6RMzLJq3Zew6rdkUpl1ITQhLhMcHrkREPBQrkBU4FF/WxY8fgNFl5iewkAj9BgcTBA5w9FErFS/yCwGUowLSrdZ4VQYrsJIgDvyy9ORc2HusLbk9NMLvzCzfju+rwUqLMnllGY8qcx24kbj0Piqo3csUwFP4id8XnzGKjOZ82YEqaXEwsILd1WK7SQlKnWYmNXHkyN2tybIhKetKUUueyQxwLQdkv7iAZQxo3bOA9fCmfs3Ft+SF4L88ksUD3SEFHV2Dyy+TaB3f0mcND/FgRT4mheugar9iPYAs8R+/nzSr92c2sCdt6NzqE+3MYtH6OqEvK3VEsqku9Vz4cDIxld0BUsB9zvnDGL6/vJlf/uQIQHRo9251HADaLJrTLLP2DojjkINHAY59KrAono2CJOlgAwtZjW6h5BpGNSUbcIfo1MDxGKtfeWB3IyiVQy/Fc3kme2EXcIQXDVARbIykmecp4klISc1zDS5dSuD66pDYh5b3o9SWIPHns+Ki94BmWC07QphTYZ+0VeosYWABvOoKYiVwhhzkh6uDjWIpZSMPyybmd4I4+M43FTGj+unRYyXYWp9NK2P7kWk9BFlaZRCVFi8H5J7yEFD5/CO9RYUGhjZcKLHGsQ+lqDJ/Evnx/ntl38ri9DxVMXVuOofZYOYJXcO8eT6ueGvhPuCwYtprYk2i7K28dAXzB06ip4YJGEotPBk5nTGGwMy6HLBaaqIIbsBq4uJIUH4miDepoggAT/V+gdZT4xLBC0e7QBSEX9wGEgsbbdRNolYPhqj3etPUwHAzPDgm6hVHAWXk1kCTlPtWJM78oEyn5rjxFUzNCg/ueiZjBnSw0VKnxG3FAWSxWe/mzJiS78Z79r8wAEEki49RoYFY9EU4DpqHaE9D1kYaD+bkNewCK/pNrNWHpWG2l7OQpcoQb4lE3DrEh/+QreOyVM+nwogh9vJMDViksuBiIK4plRP+pl0oWeEI1NnbonY0Uz9ZBTuQdPipusu+kcb4IAQt+JU4wupqSRM1PY+VLH1uPMw2C+ExryVYh6jVST4cSIv80ca7FkhVBi0d2ZepadYXTISxiqRtog61U+eQxrj1UlKoy6QluckDPJGSOGBnKWVX0DeNcOEUEvgIHG3wPkgjmgI4utH8TaEkNZTmH/vN98e5eb3DBvpRZ7/O2V6Vci0Fq11cXVXpV4YjL10njFBbip9MN67j0Vg2UqnJxqHNLJpChJ2T/S08R709dSVgv5Tjw0/7rE3mraJ/bmOpUzHul+1+J8RziR4tUOADTgQM7Bw4ebEpJSfuiPbJvBmMr5yBOoSBIsPXkIg8IY/mCZ1gBhdtUS+/NJBoTiYHrphf/lMR9o7Ci1KWISShUaYXrSYpVxOREdDyTfeFZ4DOrsaV5svUqSuOLxhY648KrZV/Eo09VqJAUmVPX912uRxYr+8dWtUUOwbVdeiXsLDlAoEbwmMbLVwELWK2dT+43y1cDAhFEBM1QD+66TR6hQ1shMOjw4cONV7bkLhcJazu1Rk6jBi1lL2LDbGkVauyERhe3SCKTRcdStp4SwmBlWlWz20p00SdchfJU554LFeGg6SB0EPaIy5cvUyJdi6yO1j2mhNga4Kz6MgNr0aYr77UPlquYTEGou7yyf4bFkExPNxlmFKWOHKmZgdRExuQ2PMaVR3Gy6qVkvfEM73XNoafLnZFptWhiX3KnL8wfSrDV8EkdSwOiqt7q54UoJzyK5hLaRPqV7x+aV6mrSjmYtEqYBfrzQObtpEqOXkHSNbPL/BPQIe5wf+txejDVqE5ir4IwuSDxQXNTcXSLg743ip7CAUTPQM7jSlJcCp5YxbIJBilE6hii9ALmX0mo/J3naGDM1er6atcWv69q0hjwhBTbPoBlbEiKRSnbboaOmFkafjCsN3ghHgTcZe9XQ5cI3gu/EFwQ2fOQjHbrYoe+5ZZbzp8/bzewUk30oFb8k5VwcjFu4LBfvXr1xIkTlfe0CFLbZHt7p6u6Psu8L3dal+Iwq+Ju2mkuXrzIqByCVsqJa6eybudZMCvpuhdKFySCTpC+PwxS5N4ocvE46e5ixbFDschvcNjXXriTNfSjqM2g0TROziJWVp5Hxqt/UVwTDXc6S/hJ52k+rcfgZ1HW8AlQm5UDsQg86jd4KWO88UvXMEilESApQMcutHaj5LLyVJVuU3kqQAxskHSIYJ3hQFQlhTKyjp+sRcWZyT1cdu6d0kAYS1gqtmy8kkQGcjzZI1r5dooke8Eo2ViYRehmEYd1nJOfcV9LPL8Yx0yokgBo/mky36qYZtMs4qSWUsKTr0ymQCWGgb5wNxt5XD53Fn5nbvpExVH+wX92XoUC8gFc2zCtrLcmo9D1ujhBKJaNnQPHGyR8gskzZqnXVKqBV1SeV5olH4qqGfYS3vvWSwG142QZaobcYLKa+dLj6rx3D02ktcfXAMU5E7WksIT35Ezyi/gr/Qh8yFwMJk5NUmm56NybWrxC8+3X6wb/pPg7v7hopIw4Mx9CLQVecwdrd2+tSkdKzkLfhYcAsBberK7ysCwFnSiyQBzrO7ryijvc/SDOso2bpYAYhflvXBYyGMWd+ZIqySkMcetVPAmS+L4R+Kig6U8qQVnkHT5WST27xk07TpLYnw1PjoNEz3M3IQby6Ql0Eiw6T94mww5enw8D1l2eLK/uqa5Ydv0AqgDsIZ1EAHDWycOMg8c0NzTHAk0wREjyYcxUeQ98z0Sl4DbqIMxHt5wAgd8p++kmTZaJUFhL+xRe2TkzgR/3dFI0l1f2wkjM9ujE6qbC9mT8KjEFyaVW6AkexEhFFe+ifeelXcoh53+anNLawwUxEUgrkHcatg0Z91BksP/cjou4cJgJV1JPgwcviStNN5dmy4kmMgEUBeg4VrqDWEz5rYksML8U1KKIHpNF2//S28L4tPCATZY9zNBh49Oi4FHYFDdce0BgdGfxxvGsK9dI5QAVr4KQtK48n7Dy/AaIOZUHCtE7nCQimSUZJg/HphO8wJwYqY+k0HU0f1wfq+SVKlFwojly5Ai0MjieBkyxKW1NO1tm91i3UmUCZMGgJg6x9j4q5JNR4FyZDw+MMiu8pZpZ+3m1kvDN3/tSne1ak+KwkUwPI3cl3so4Y9QQZaOcMd7ZSRVnch74iVh6gmLaxhOyz+GJY+a819d5A+EAah0wAiQF9yL008aD1msvUULpNYkKSfKCPouN07lX4hIiTTPaq3KvB29T9pik6FT2GIXOXScT3JlceSw37bU4E86hAyacKT3ow7PIC/PnV2NNMAuP3DhaxVz+orQ9xx0aaIKk0YUxqHWrdrXcpdwahDJ1OqTkWnyUFLhab4jEIGPwyIW0FMcNzPLTfSF3qaSKcS2VQgnT4NADOyytobG8EMZRraVP+K6keA0Oj7HvbnldcYfGDqUGHm+8L7llmtI+LQJKFnlsdOQuRlFTKTcSuRQaOq/rPqFOw52+2vm4LaxdqEpDDUt5uLKILPoLJ7jyRC3iDqx6XqG950KQEVAskVbqG79eFGj2ukgogEskx6M7Na7Gq/xzkYkReZYbpQ/kP6H513JNmAcPuZ7byTnPUiieL914nl/aUuAJk++SYIgsCkyTs81RKUlEzzidj1NBUH8qtKkwztlNoLnyoot8CEP8R7hTt3UYSVVUdpQB81LrJ+3xRB/II430HCcYGQkhi5WAmF2qIujoCQ1eEYkHgbvQP3NrYbhjvNjkGUzNOCMe28ArBsWv9baQKadrJS+W79DIFyJolpxP3YymWfuJeDPH2knt2+wMcMJAyA2YD0GmQYvDhLj7b7Vd3zHPPySSwu6bPVRhUBLHEjIpmDSRvPgp5TvFHT7TgNuOukHbc889xyjHvU7IXudKP4/72ncm36JJDoYwk3F25IIxEqSWJBOtckP7hM9TWMMAGAEUJQCkGtsggrOlPK4EksUeOdkRvjTPxBl+oguiqzFfmSwqG6WAzvPmlTnNXxpE3lHtOzidw/IwwZ2wyWUZ9pB3JoCovDwIjvCvuub8uWgWO4sthnHgtqakcSrc8CG1Ow1VEgTbYPQsY4iNOrDXxqjsFUbJKp3p8lae60c8Sh5Jh/Bl3bh+kM0iL/LQD3cIICwe+rRqQJGgWn6nywktE2hSVXrS+niVe9N1kjy0urjcCaVR/EJlEnQJXS8Utx9WB/mWZEEIL1biHgZpP7rEvAeuNVxOICwOvk3d0VuOnTp1KnjVO1Th69wrSUs5R4shnT171qQnSsumqL7yla989NFHn3rqKfCNlReI5ARJfHsBShYBfkLik4tiS3B+AMWKzAeDpBec2mUjMd88Y3PBk4pbdrtV5/1qKrc+4M6FtzniahOe9NQBi7mAaoYnw+Ba5T1UGFy1ZIeTuElyagbObs7Qe/RMcjG5blm6skw0QYUJxeX51kQ3X+qC6GqrBB090g2VLpLrKdELhnCDbM7lwC5gHIENpSq+pOzyCD7MhQNFL+qSJEMFj4JsDnSDUtJVg9flypUrqI5y8eJFrgNoKZVCJRgzJGusgIEUyQx9LGBIHfwYqZ944YXbyW2mvekzbq/NZpTK6BaJon5z4YJYqrm49NjTFReEiW08ZspYglSi455NtpM3Z+ecJNP1z76DzNo9zJvhNqZIiT07dGDn5MmTx48fR4cgDmw+2uiyQC7yna115yWBTpw4cfvtt9tDcAhV4/imXhOeqco81kpPGjdXZc84k/WCw3Qt4aphJgPW3hwtilw22aAgSlMUsYgQHMdmWn7yorOe3BP90s/1E2W/+jnfnsf2HQB36w1UJg/XtdpnX7g7urxRWO8c+CZepDjWyLCBtccoUQypJdsDFxlSGJ/Q+QniE6purY4oc+KjCBF8HQXJJKlkE5LDM8tMp5b1EHOjwmd0G2GvJYU12LfjZGJOg+ITzONQi4imuknK1hQpdA/IPFspAqLRCkqvqnjzUe3u0uQdmiE4cgNyeI5jUTKhTZw+ffqee+655ZZbUCSIltQw5sZkFJ1XbEB8NnTS++677/7774cFl4x3f9L8Jl3UyWuJao2eGqOUhyuKLMBdYJCO3kn6W3nfvoW0pgh+ZlQrD0L0KmGFcfSWXjqXvdZQSSXMoJNyPuVufq7T5/AUd9TQG9ytAZCdD2+fEe5/zQGCwSgMAlbewOnEKtRxDQeUdGoPpILAktyxi0+4FI33yKs9CI6xZv2H3drtw/uZRwrbM1YP3ihlq9FFtlqSZngASTmgpizCbKPaBOWdrdIfXXkjv0BZI3r1DfsJ4zS+DrMCUTOJxqtolcQVHSTEgE76yvPao3jTuXnq1ebzu2VbuaOx8uKHIKnGk0oA1TbsW2+99d5777V/mn6E5dOkbRraKXInb1nfeIkvk3QMdM6cOcNWcLR/vwSi/AYvwAE0U0LJBEFwkeizCCDEHRBAmPnLs5sw4XYFjpMqogTswuw14ZNqIEvja44+e51q3j/5XKUMHh79UBdh8kZFnzC2GUeR9/WlWeSIjT/1/sn6c/qVJxKRHQ4GV8KB8A/7f51HeV6oSxVco2QfSkZ7dh5chierkbTzoijAu6YbikZFseIBd1jvfOGFIicHOXi6jNIM7YC1B+z0iRHScNxm0LSeT0gqGUSeaiC1SZwSP8Gg2Z+A9he8NXhwJI2y3IY5zYWxyRkmmOClv+LYPJY3XcNxCkOEVfKCpIgKX3gRWZKdDdjknVOnTl24cIHbmcaZit24dQRMbox0sEcZ7hh4QeuOUjum3iMp9Jt6gcIUd7jgGw+qHireo4vMOzc+JI6d6+RyeoB1fye/zLfvRi59YBgf8jzDrMljJ/gy+TyKroqrGqvME9zZa8x5b5fcPrPO4kIBz1bXYb/4RpKrdZWJ2jM5s6sIMO50EopNSuZc8MXW8x5UwJkQQyXmvFCEMiX7OJaRORgKklzMKg4BygsJBsSU13mhk+XgBFTwS1JNw0jcxBx0ucJixbHoXnvcNFEmjNXLLHIXb6N5LHokPhclju1N859l3CPRCU8zNZCuRJioTb0y3LGRo5507X7l+ekiGYGroCOaPefEiRN33nknOltgNRA0tQ/lfVMvoDx8iByArjCuKLrJZD3D7GxwK4kyPI2MKuC55bcqMdVNUGBy6uYnMAiabJymvpEfprFFb/7MIHG3ujj62Il0MxnkfBh7b8V+F5/ceUEYngUYVdW8shbz+8pIq05y3ChdTlYDh4hplXns0FCJZv1wma9+ZcJagquoNHhzu+txNdjJEhWzxih6MAB36CPXBUcxljBmBVgsxOAjQoSETmmcW1h59e/W6wFu3AD9Z5KWu1G6UxOV5/xHiSmndWp757l/iClgPWaY6E1OOXXylH0R9dipD3Yevkk1kLtrP1GIw+Ds5MmTDz30kKlp0IHtc4NglD7aqAj8F1xUyxuv2EL6jmLmCJt8tzxgqvZOVIkovqrkth5VpnSnsgTs6OnVM5/HDOMbP8mT0epj9RNaplSUy9JdcyPQ8Gl6Dicz4gl/UcbD1cByrbypBnzKKp4MEBNiqgftPrpfNRWHCfXr1psmBDc1zDVKPJPdqAbVqQxoon8EFzIq953zEyzmhNRJPJ0UuvHn2MKOungG2Hd4VoVQNkjm+KudLpNxjh49yq4S0UsQEQWDGOqVwjh5PjOKAE/QUXGx8TKx3Awi1JxK+gmO6ZjCP4MGcylScebMGZvDteV1Rit0klfSSO5cZDRE6PNO++dU1X333vvah15z5tbbutSPtaqbA6Zs7uxcvHAx9iLXzck7L+HskbjJoMgeuFw8S1y3yRsrsQRnN69OXkSy010gnHXj5NLgmRZzyVFffSPHe+Oa6Hme82F9/hxhlfz4u8rdG0c1Ub70FfvfsNfs5kBAfaKSOGB8SJGkGBBi2bMS4piT3WFMpi4tGBYhb6XttqQ32chs2nVT2z9Djn0DzuIgin1QXl9BpSkhNFVT29Pa1CU5fbqeiPGh3Zop7JzXBKcmq5okahx3BVH3en9WHrul16gfRnFHpO9bymULZAAEWYDwxkHgOXD4E9QqqRKgR4X2lLb02YHPG38lrpF6VKrqJE0O740pVDPNKzsABZczjx8//upXv/rYsaPnHj9/6dKlLKDJY4accphI+9GGvr7Gdr1ory9vv/W2/+2Nb7rn7nvshuW161UOdQxNqA5tH0jL1dbBQ1vVKAJ1ckj2vyZMePKnLC7MKDr8pFgieJoG7/AJuMjK1CGiIMV15p36daUKfpg9fQ+9FfmQ5C6LPLYo7wM6YcyuggBlJeoe6SeP5Q5OpPZ2gJzjBFwmbyGZTbZD94LnJYzFqyhio75i/szJznKtYJirJNltvWiFBBcHtquuFOrbvb7brbqQ4sK+G+oqbvU1NEKuI0rHVFuLvGsb1+S+531fEbTZ2cqlRspie1FvLwyTri77ylaHkocKuxMdsv/zzz+Pw27/tDNijz19+rQx7MkaEhYQK0TNIEgpdM2ngQErh27anRbPKnpXaqWEHf4EKwZNXzwJG6mEsZ5EljROkuikgG6SLnpxrFtNTi+e2UpHWkJ17P+6gYgVHE0hMiXr2LFj9jmNO7i58ToeSkNRzGn2T9Ow7rvvPvt6Lql6MFoHL5R14/hyI9fkZO51UDl4esErLwBQiQdQv65rq3/ld/XJlfR+CiJQ6IkiCkxEDz2KE5liMqTJHDeuJOEmyM5ml6AVBfhSAkQ3zhfJ4+CajYMJgmKdRDPvsy+TB26c6QSJKs+sptWmGSfx8o2qlGVvIsI/NeNqWXwjeX8cp2RX3p0JAgR3ObiWkNxCgnMBPzXTPuks3ijxDa8u9faK7j9EIUKR6sFoQhN0Hy+7tpPqmcQdUjanFPbgToz6mfw1CNPgz7ZU8dgLdyZ7nDw6uxtH+vdflduU6GGyscsg44477ujLwV67evHixez5jVgglqfOYyE8p6FiA7zv9nWOIXgUgxas2WsnXsI1X9iNF20BcVz3ez0FiQ3hL2Fv3IljE8N8+3geoutxeGzeZKPlTmUx+gSB+CB0MhEf+FOxkj+jKJhhfPIVYiYsim/HNf8THzLlbWJPnG+0TjmJnWGCPgqRFHZwshbSESSK8Bu8km/trQrp9g2uowWvKJpnCb3cnYn+YYfOhBoyKsqJrD2Y0jogDoPM7vOhFYkgwNXGqJInjdu3fUEyPmlU9FjjTlv+JzWuJjtBJMLrJy/mbbouXO5aOgHxYiZUcAZLXj3Z1CClSCdjC+Ozwd9rL85o95uSZRKjfWigA+MOz9XCm5BRyuNPW4irJYr81KlTJvJgzNjp4PmTTC+Yk+9LuzbOZZ+Lug8pUpGXv0ykBp5erEAQQq+8jQ+z4SbDI4KQ0BVx9K+KO3r9f+y9WbMkuXE1CCDy3trX3jeyRXG0y2SmmbEx0/z7sTGbt28eZNKnF3JEiZTIXmrp2u/NAMYDJ/3kARCRdYtsShRFsK0YNzICgcX9wDc4FEe016vYrTdZs2LoKooVF1oJBPqkNnj8opLo2IZuNPhrWSt8nUBJboc0AfrZyQnLyjXFVezi7lrGo0VRPLG+7uWM0KORqD3eI7jcAP0uiy4CAWf2yD6MHmzYlPtY4ezRQNpTXqeD+zu4SLEw1yIB0a6suFPV/aOSxcHde+aH7HtJ5hrpxAhj/Rd9iEPMqDrX+QkNFFLy1XktIoPM7i7hdC6fyAUGcX231HSQk4dFGXAY9NicPX/2HOYbDiJ3xxRJ87z3lENQcW1x4GmFSCagaU1+S/KO9uXEk8n3ys1+0mlo85B3nKYVEmL0ZhRTDr/Cm1x+FMhCK8yyqs4usMXnq6gRhKK6se3+1G4GARfUNgop/Mq4gOkDXWu1s9rsTspb7W90bZRgMbWBV5MEfxVRBosbNJEIQX1bCj0UdvAtUn6SLKuhzftBdoMMBdXJXsQReKUaIvb1zPHZz6FVwigiYXSgEyIMskeLj9EFQiWP/rZG3mmJht1AyyDgaIwANY6OSnSeujVWQSf7fgidVNxPYqHIYv/uiO+AvlWQKy1acWIQ3vLxxx+bwGI3L/eX2kG4EjCsxXfZZQlltFH75JNPDHeAs8H3swTXszRzyvcFPGNftgoNBERkkoXygNI9W8t1dWqP+tBZC04GyQ3G0IuDs4eumVy92OaOojrSCm9DnJEUFUSU3EM76RwffZFPZlGlV3FnayZPzPAJ6OG7WpI7wklLQQCU9I9RNSx48eIFgpVptdRWqcKbZPtC8XBzwhPmDpEuwW0XB1DwyOa9Z/PCLgJUjl8ZV33CxLN8K0TsR4+HI9ULssfsumE6lNInuA0eUMMyS1JuXWc6Aooi0K5WMurPHPq5DSch7nRtI+7kWPIGseZ6ztetW7ewF9Q6z2RowYEjVAfWTnLxHYF4v7994+aHH354584dAC7DJVBoW9kix1+jrDLeVqFdGe0lhSlP6tSoKKqliO2Gw6sjSS2YlgJWqNMEgZFTP2971q/S8eJSiaJkt5J1F8pyoSUVRQSS4lZjFHlPt7l7bBVkO9wMTnvcPBVbSV8hkvshePSuPqPTxB6xwuQGaQOR5Blmd35uRHEBn4bk6B5A2nQoSZEAuNVRTSI6DjraYBBEVi/p2Dv+J8XsSx99iOvvvvsOZ8uAylN7gLSq8d1kK+701pNW+eeQhdY4zc4EiSdqVvJByaICBT75i7/4CwziZT3fndv5IexkPw06e/7zuebcgC559+5d09HsLUQ8U6CY6sZ06Oe6CP96RZeBbjr5zCybWvAtyjjPnz9HllWK66OyHNtUpKolqUiii5iSgQZYQTNlA4JHdWPY6Vud5USUboL2sgeYH1ISYmOinBLRSUkKkUoeHRZESZeRW3E+toah8V/9rn5dkS6L3SS3JlESdvENa7gA56sJJrsKRpFk8qPAaeWF8QWaR5JALeo+U80ZyAWyuC5MyrcXmXwjuYGZR4xylvkWwmVzDd8DhNkDL2vB0SOkJag+5LJru2sQ6KxJBh3Gc7bqv3z1YsWPrqXjCsrP2EWpXtvTuKOFE8OH86AJ8+sdw4QWd0LLkF17k0aaV4ng008/vXnzJqb25q1DRr7oR8IDa7APyy5wwjIOCLtz+/YPf/hDbH9lUA8d58U3hWwJnKeL8oZ25634RYbJLiQTFDQAJ4vOH9YUmXGio0cPkGRDi4mhZb+5jf9iA6KEmLOS1dq6ovdJOZ3q1D2voBMGyGChKr3agI6otA36TBriMMvgwMqtsamrqrS4wxeptmRJbFQqDyOjLgLcphrcTN+WrtlcEpijqniuW36X5h6OD6+jeJMv/XTQ4rACvYwJxTkCKmEVF74WBSvlOlZLj6z9MGO9ePl8HXc4QKyCRMzRYRSjDj1fX6UbUkbw9SG01L9FhXxr63Pe+RDFekf/Hx67d++eKVmGJpgG05jsDjZVcZSB36GuEoY49ue3335rb/3xH//xX/3VXxlORdeNmQui+ArGFHDL3If0fWpcUlbHp/h5ScFHmyHXJA7SZR5O3eQDBDJ9eOc5ffVmEJGziJmfdF9aGUSbsdULFraqtAD3TiOz+okshzIq/XBxemsN5IWxki3c6aiUwzL5loXJQ+p1wcYd5jlGxi9bEWFnQU7S4kBDG3/LDscFgDOuUkIWwy4HmQ2zeYcPK7jQBJ0L1qXsbq9Yj8xV0SGIfpcP/g32ZdkjumxPH8WNrXlVGsVbDHVZfX4UZYPQUPdn96HxmkiMP+dht9fyjP+ZJPAkVk3VLgxlHjx4YDIhFAG7ePjwoYkwz549gwTHmrH1zDjZfrqsxyF+/PHHn332mSHR7Pshm+8KDUGO24V3S7F89dINaZEAiiyBy7qIaWs7zbQTIshRKo1OkiFQ5VkCOvVl5ZkOoUKLOG9FnzQcbXQV9LkKqJ1+N6wJgN10n6hBS962GQUnURgroiR4poKMIUXS7ks/O9dKqWF0TEUy+xZCDXmhfyBKDhnc4TWlpG5lAlWc+YmAxfXo4L6LUoWv4HG28MBE2SMV3WRRakZ3k+fss8UPiSk44zNL0WnrlsHg2gSf2cKpLfrgk6TFTgJaLSPuRNHSVwsRh+qu9dZQ5v3338e+u0NmjDAZoHzyySdTjQRHYDhchqnmYH706JE19csvvzRJ54svvsg1hIHBLMljGZI4y5Auf0Gx8G5H971TGScoixFRLTu0jinK59aIs6pGkSJVQOhIRZ9R+kl+QArbpqRyFdxRo2ERBerEaFx96FLrIe1qUJLu7ocBm0YuOAFY+hNFjyTepSzpbLI4UpHOBVkxk5woR0xRT4hOLi7ICLM7s2k80sZHN7wC11RK5UCRfrIboYLnCNYIjOQnGsdDLvplPtkk/LSbh4Cu+vOyEY1jxJ50uJNb1b0b4hPksnq/mxh2MohlWs0WHWzVcVpS8Kikw/YgISly5SAIAEktDFZu3br1L//yL19//bXNBPJa2E+PHz+2f3/4wx/+3d/93V/+5V8uYtF3z+xdiJoItWCUY5JTq3BwxWqvv5cysiIIDjYpCkHJc+7uJDEg3yJ9qP1LAUVFFYaodUQyy267kcGUToKA3a+BO+EkLa1+l/3Vf3GhOiNHY6t5Cu7aGIoPXfdjK/5T9OumoEiSGoZrJD9FD34dE65tThFEQ3GDx7QwxRW5QCcORF5c3iHbcsazG62zKFmwLoM7Zknzmj2bFyiKy62ONoSj7H4rWKDOdmdTnDCEsDfFqpTZ7V03cD6yw4Z08YN00xBErhunQSmDDytY4CK3SuZIOl0ZndbLRMall5PsbcE0WJ8/+ugjw53ge7UW+L+8OLt+DSYegxUkbLdpfvr0qT32+eefm2L1p3/6pz/4wQ/s9adPnoR9pvuA6h6FBdp3otgyfkulwx0MuOEmDguskm1je+LD44hFUV2DnE1IBguVMUYkjR7rpHdwoYaGjq70egt0UAiFVxyQsWYdH0Vb3tRGnsDEDjhONJv8P1bYvcX2gIdhvoX2BNCxNQ/x9LDZpZp8BjQGywsRR+2YwTEUbs1Z0ulzTJTjuvbPvuXKCOlSDs5EPbotgWZTzDUaFqu26P7ygz6VQkLXuZHInrl2/Wy3NaZxMCprW3VquzHluI/ggjIN6fhOk2BXg1arPLP8WRboofjKam0cHzx4YCIP0O0wT7Hm/d3Pt27efP+99+y/n//iFz/755+ZOmYizf379z/99FO7HWoySswYHJPKlhwfXVhOr8xj6Ui8WwZIu1213cQZXOKYaqxLPAQySbRLt2Z0lNexB5cZLn1BCLcM0m7HxiOzrX7rXcdqq7ax/avPdA93TS2tgNNdhI0+nv7uVlUodBBzdiBdwnWFoyMQVYjDTkDbk2/1Lq5JMQII82IvTh4NpK0Nsuez+La1IEdrwRLK7MB8N3mSbHZByWDybcOxjRpbrsvxGkboXN0ah50Bk2TeXr4RwxxWVonURpSszncn45Be1d7ZlQ5BdJJ27aEoZWBI8tXSGYOdclQiomcn+vjjjw1HTOR59OjR7Iljrp2fl8vZBizmcPnqze3rN//8x3/yF//Ln6rBH1xXDLNN/tv1m4BoHSPSGdvbSmX/bpHgavfH8dSfVNPceRLo4AaU5Gl6gYlGcMg5a6slj+4bK4coDnJB1AY6orRVPHAeAiPnjnYERG0w4Av6AsirG6jxz6vgjtqeYqt0j6NHPolthswwEKRqi5Tfc5sPlPayILJ2NyPjZCkrqu2im2X8yTjV4g71XA2IZPJYVRKYbJFwLjjE6KGYnKNZEhiCSJgtm3MEN+6tW7ceP35s9dgMPnv2LNZtXPaKicz27t27d6Gm7WteGqTrhNNtllTlaKE1zCjNLkwrpDg2++6ZNKX5wq7tlQUQTat49Wo5AOra+bWdmtk4TDZiHTl0o9bR8QnqiUPZerL7lso1pXXK6hzrV6p+uClunP7ySB8djb615ckzGCgt/ialw+Iiu1jGh0EWOAIp1+BsErTCehYXBizoemJH8r0O/KICX2yNCIxjKp7kf2uUugq78YlrkvWJsvpAR1plTXIJA51fsfIrtkcpR0Gt+xV/EtpKm4rszI/6hFkHMbr4M7XRD9F9CKmN3V1VTuOQF4WVUGvjEs6WIBqWAbFF9uJ1WMwx11mIATTTNAM/7EZDiZVp4d9jDoG3TkZXg77SjdRVausWK2UbLmU61sevCBFfBe8UwlhUvOSqFQYU6DqOKcEq9H3Zd7KUILw0Kqr4FRH0XC0pMKuVPbYZv5lhs7jATAk8ip4VBOg5LLOkpOEcFdG/OvY+we1aTuB7bCUmvVid4vH5EfK6J0eiOlE6CFNQU8qJskbq853VgiInD4MycsJxDtF9BZQpYMKjEMT4qeJbtSnBESlACfwcbcya+ie2OxusGRCZmaqcb9HDw06pRq8D216ng5l5lYjDIu4c915Fse8ooJRWDBlpYpzd0xM5PtzAp9tQgucZCS3ZsYuruBPju7lFOqo60eDoseTIjYSzon/zomI/5ZROiWAxGkVo9fPnz5nW2p7EksXYv1h1zyIRxkGSVO78ELHkR7POsp9zlXV1rQstHGxhBMcttMDd1XCijJWTYbrauudPTGiHDu/UmNDqX0Uk5a4NvJkle2z3DBYwY3jTiWhq4UzF1mQxSwoausaRGDC4NSe4djzJkSqpjXEjcCQ/66ZUkQdaM7a/IOCYBiZ+XRdaNqwcl//jjFjD0YajEE6IqfN3yOvekdqqfaebsxPlxGOsTYGse4UjFUT66JTwVdxx1F+Ry7o2rLZZGzb+ygesYaYwL2HgL16cHoerFB1bOnfiyQxVyJAQq8rD7SwwNlGW1lljVUn29+b2zADVy3SOlGz4rra2o5xVzNJhDIIgbx2ZjjI7BYGUzGo7nh8/nVq/eGhn9nRjwoAp3VtlrXAMm4WxcjhiwQA9ReRNdo3RybDs5HYHdaleheSO152f7ErLoHITpZvsLhfiTva4doLOXtJjKYSN4xZdn6oXxwlNnuhjp82VyUiTn28RZRuhymn6ik7/WyfpdOkgI8jiox1e9aPjhbhZVr51uiVXeUZxB/LO96VnaXZkEsdWexDogWvSLjbvRcn/pOYhzODeE8eRrPGryllsQGgXBv0Jr6/SwCrDo3RTHN7FwkL61FaNgsaJNowLTxHs2xpqvd9xXfeMAj2Hl82mBEo1BxOEDZ+q/hTZnLH3A91oLUYJgp40MIfWaVNc1ArCTbMnReaLoV0D4DSA3ZpKFnTzbu2J4k2uDNcccRBFX2nyyOn7UVIicKDHEQ8DRb61nCbBE1ChN8dn+EfZtu+8tYWltY3FwVC11ezitlUqgL9hidVZkCSFCqltdQCv14JMg6WuhLZG8cSSvefiBbEm2RtRWvO5EhzFn9iu/Bii0avKoSuy7JdBBHgrlF8Fek6wehhoTGl1tQGrH706PXfj1hXFbmWx4KDQWWEgXwBDd3IiTfDJAhAo6HRrSZY0AASdDtmjS1uzJ97ruLgTiEDequiNdYaOBtZWevza5DkN7qjL9lY66hexjYbiy1nckA1mtYldi6yiwcUixWCloVXIYJ3MhTy3Ox6DkN3O02IXN49h5b+8PGwoy5ITa6SSbkBPE192/yViE7DdhukFxhoosCgUJj+FtVQJmRlSOs0/isIVBta6c+cOw732ftzz8+fPYdyBl50blPeexxrv7iVBV1nbOxpkPyHK7PvOO3pS1NYySZSwXjDHYxiYn9rTCIvdBI0ctdvOsa+VaG1afxH/WvcWKV8D/ckjsTW1BoFdVZCjx/vBPMzTWUCfcz2L5enTp++99x7CBbGjUMeBpjdVhCc/vKG4VoWFp8g2d9r1+HU40dk1BOUzNQ8ybUIoRuVopLWQ6VZm3yOWPQsgM/ikstg3uHcMtDfnstPRPxoyQ5kFnUOLDsRmNQeUdr+8CmyjmYDApKik9J3aYB9WSECB6TS2ZxikErBPgnHDbRuONlQifUeUHei8tZAayKUqSrDOcVnQzxV3eKdqUOQSBzjg0KkGMf6bPXYGdIasbnPNUAd/xE6yuCoFqzLF0nWqazDbfPWBCu0CFjaQXQeE9XdM241qbC3KcTA8lbXVRYfuRKHm0nVBJyUI2SiibTVAF1FwONxGRrfwSBhLA3pgHjZIyr7pnEPH7ic/rrOImkPrDOEjy76iKEs4eY2WHUafMiyLy1LymLhQ4QkLpEI2G3NgwLlhwCOzz7kJaZXpLEg5mFp3dRYjvI41caeb+yAog4HQAWKL9dPqpeNYb+EO0Pc42fsZuKPja/d5OJ8aX95Kc1cpVKQR247NWTh7a7V0uIY2wPF569YtSCU8wZUHASlqB6Fv/deWx9ge6Tn7vlCr1irft2d1KP+weXCUauKL3FqUVsFCS2mVAv6rspuSx2o9ylejKL01tmNLwhr6xJPhQr8Gkm59Tj/aoU8UeQd5s2yCDqpG1a0QgGpTZtOaqlOyezfIwCY322UxOXfdYfAOni9yohk9X8CUDkM7fmFHirhEo+8NwrKnuN+N1eGGrbLEvHYCSiqBNbIRbDopgzaqIJxMitE/FVz0o7qMx3jc1cmBILdoHIry4XHNqfHKFLWib+N68eLFvp6Tg5TsZZCif5MSXVF68uTJ119/bV9ZNpduPLlaA44TgKTNvAc05Sj0sJ6RsXlkLRyf1gz4IKw2q9yaRODGAssRYKuy5xUiZVM2jiJZnGb+IlJt2AD32Krh4wP8tZPy3qmcwJ3Ymu1Ie53cdKLmMkhk4xe3VjguotSwDGVu376NqbGl68MPP/zyyy9t+n75y1/akrmXvMhFEllMvg0q+NYqTDfjdJIYE8h3BCAWxHCh7CVhtnZKwYj3YShU3GFaj8M4HHZ5Hjkd969dO9ul1hBzGKOSUzmOb2jRK7V61taMdm9xInlCUBQ9C4WrMT+B1XuUdzBYFKMODVvOB+sVJbu2KcSGT5vR1Ibk/oaFW+as/q+++upXv/oVcOfFm9cn3optsechsiK3E4LlO7rn2OrEB6FpGKGTZ0XgBEEKM/ItvmkrH6MlDgtalm0B2ry8bSCPg6Sw+kD3GGvm7K+y90hdcUOHDRvI9daieME62bwr1tlNyhbuhIF7oyeKg7+ch9jkusXBMOjevXvYhvL48WObO5vEDz74YPYt5skTJMOPHtqkwEXkoCBpKzrwQsOgT01ytJQiTnGhJkpODJINcCcj1U4tO08If5ipchglwlM44M71na5gHK+CLUmtZBVE8U5uH0nubY2t6pTlzN+uHo3LLqJEFNG/2Kpp2HcbXbPjBeUdA50pHhVDJW6bPFs9gDv89deg165k37tkIpWBjlEJFPLVE9JJfMRQ9AI6IwACmtooVrAjW6BJXzhzUwY3yjJ7C+vBLucw+KGm9phKRvF0D+ufXYm+VHTgqMss698a1TgsaUlMAVcsnQjPP0nqrK1bOGOL7ycaGQZ9pIMeflE/obNPTzm7/Nd//dcGQ+89vGdvvL8cQXD/F7/4hYnSJhPtJU8++YsDpZhOYSq6Ns0BBIXggVBl7ehOtL2fulXc86CD03ExcUcBJXj+eeb8rb8ehvYoH9jXyedBhOS6PyvGQYbka6Sb3OZSTBKGpHSjlTBUgdCb/eiM0BK3AlAn79C+o44t2JVHlQSxfIYLEE+y2MJP0+5VSqyBVY8ePQLohKryrOJOEDRkYl0r0ImgYQUJTVpVWLZ4j9s1g/MY9CnI3oY7+BPzspfMQUmOIeZRPMUDTBjBPJLBauEy2z2fBsVKUaArWUoQHWFL/lpt1dpqWjrCiK3MRXq7ikSskN2NTxmsB12roqg8+BVzZzTws5/9rMogPzSRx+bUQMfk6OjnLHVRFKPQOvkWGe0LJBr6nrAlGDMFMRkJxhihU8TjSVCjDME+qn2HAAd1j3ZGdDoljjOA76LHneC84RnCViaVAMGpJS6QYeYh26sSXGw1fPzJfczdF6MoXyRrbHsl0h3eyst/tdLlZGH0M9aHbSxMz4L94jBYVk8Z6LgGaq8TmtwmJQEuIVCYqIJOLV7Pa8cc790yG9wHsfNT6w2wsMUh1pgdtHCW7BM6IFGk1iKKDBeuIIe1W522VPKkNzIDJ4ttUAlU28w99yOpdRzLi1He0e6TQIsLv/0wCyPpcG3hzhZAyHrbuJnYF+0CmWds7fitkbCVG1my2Hc4ng0d+1cw1/N+QYT/93/8j7tIyHv9+q+++uof/uEfDBI+/uST5fFwiMMz4p7rO1aDNXGfj0lLU1x2gafpsJxwtLncAnd4GAxz4gD4dn6cTm6dA+Tr1d6hXzBpMzNBhSJCM0d1edcYZLGc8wX6lSs4nuU2aW5sFf4iMZdTu8kLozpLns3QMp72pwP+2JawYUpIvmGXFLY01TTKFPJyXcqhq7XCafftd09u3L398vLNvZvXdzeWrIDXdzZ/DWAv/c3zaHgLwLHLldh29BHKkZWHDx8aiNSZs6p1MCey9M4zosZqxsM5Fqnme0Z/IZTpuCnQKwroeAK2yPM409X+5fEJSCVVqvQ3SRJfXOCjevQgH8juUyeTRDelc0AIZB2jBsER7Q5VgNlzUykecRHqODyscb6+3qFhh9c6mKUtugrmDUu2DngR+wBlzOzbMrOYpWK7QTe4nWFZ143TbX5ymHI4Nxqdphu7811Ij7/65v/5v/5vgx5bM7796qvF1rM7tyfDnJFEKy1JbeLij55zzGUqYWd/1v+wvynuDgNChybaDIHXKCHUDX3wPdmSaT8h/stWUCzS7H72wylRFXqHw51yTXtw+/bt58+fxyqR2fJpd3C2ZR3BRb++e/eOCTj2FWACJmhHzSipPpxibt2EuObq1FEnoaFjhpGBgzjj31rGD6l2RtknDmtpah0TeMBG8+c//3mpB0uQdEK7Z3dkG1Zy/fq1cdlElKDhDjLAFzet7cPBmK/dwT5jKi8IS+Uxx1xGuNNPR0/JfWzeyCQoU90yBo8sSIp5ecMA8VwhqXx1MmkRtyuNUHyma8lqk7YGOa6JFWFg9e4VneIyCIBhY8Uab7JV4/3uXeJUxxddPeOvvCg8gOzsvHjAC+RTTM3HH3/87bffmkiCReKuce2dO0B5qjxsBiUG1HnwplsvLld0WKx/WPYY8meV3Lp1C0oWV5SyUYIg/jiPpKLM4NhwwL69n+EVwkF2OSbubBYK6CrCwB2RRfcvcCJLayHGfa6r+laWvRd6scoMXa84/UGSq6qqGIYjcaOHEdvg/uQnPymeUNIYnJhLzZbJHMeiE0ApAGamV7UAzg9paEI+Wp2cjRmplWVzDYM7VbKlrh6GlXls0mprUfBFSD37evYjTiuMg+EseiyZ3kytUSZLLE/x2DA+v8q63fTppI/X/LPjbaX1rZ7GNbg58fzVi/L52JKx8Uk28eqYRBdmUS6mNyby0LFAaeijjz5Clu6pxtkTlSDAFt8jyc0NY6nSWtT26DgkDy5leKqJJ7ZqGswhmxeiTEu7xJZ2JdB5503SAPW7VJ08FxcHHb9K04eA6d34/sID9XM6+ipFr1IbARh3sjt6OCX8V6dB61zFnU44AsOze12HtQFKN8ZsiPX+6quvgPrvv//+zZs3TNJcjEKuTsZFoDsDeI7Ud14XKHJgEG60AbV1yWYOkabL6lSO1u7o2i9IhxY+0I1qsjSjdnprBzocxpEaVjmHwFpchSHQdCWIaMP6i+uhgFQFrNjmQmkHrOE3zuCJ69CysVZSfMvLVh+3qGvr4W54Vx8eMVTHZHU96Ag+tCISphiW12hvzMfzoDUDiWkuiLeCfoSdCpCmg1uO6YHibgmuhXWsenMVbRGj8RjOByyEPMyr66Zadjqm47AnCe47QFU6yHe0UkeXmncdgHlNBVzDpoMuKQvENgZJGxRF1ooDuITWXKcXq7gzy+mXsT2frMOdMByqxYLXcZyzCbFzTeNm0HP37u1qx7WxzjWrkQ09lvRBPSwHA0poGSlUVctkYxhT/v7v/36xmdlKMpmy3W8cQcBFktQEoBUeWxpb8/wsqVVGftB/twq1NoTk36gFsUKcKVWpiugplOr5JOkG0Mk9qNqMDjXG4Vq93+EOWxLbxB1bODLSFV8fHx5HbOtJVssXT+DOFhIFn0cSMHInG+icpQnecWymwwi/ePEC4TzFNTJuuMviO977HvHsMcpHACoH33VxPY5EhXrm4ZBFStaMnCANzJ5hh2utsjmHjrRa/IgnK7sEa+NxuNLhzIzQnCdB0g9Ly49KFnvLzqjiUDaSSI20RUpaneNV3OG4KN13djsCbXEpNLScALhF7LldGPRU/ciAP9Qss6Z3LFZ9mGC3wGvknOCnUzx8+NCuHz16hPPVFkX9bJrFKcCWwxa79yNEMK+wmrEvox9dGXWVc5TlugJxDHGxd+7cwdnY+GmUd1LrqWSXY7u7ArijarWK4qlVxk+wdNjGHbYHtERJcLWPfLeIlUerfetArT7MV8Ig6YhkcZzl8U70eJkotlFAjwnEgADQAH3b9AzMdW/d7OkiaT0AfXa4gz9xpyyGlWN6ydwG79Abg3mE+a/IlgCa8IKo/HlwKHUyMvcSZo9uWXzH09lu2qnuluoOxFz2u27gDqMfe/hQbEse9UTcWfBbxDkUpRWVypRtFB2UXvVh4k6Q3SWrdEOz6NxuUcF2XhjzkQ8QJxM9fvzo3r17kGntMWTtxw69kfgu95cdYeHa3rp79469hcNIS7Uf5RQo/rIZ7C+vUTS0HAsFXkmimXPw8+DMWsVxFs6UddMEeO4OHTlcIa/DnSSGHvZ9alM+Uj56K+5og7dwhw0r4mw6gTtdneVd5J2rF07Zu+IOhj34AC4CzJuLV+evELpFvgOVFg/shNuBKK8fheTC/TS0FR5kq7JToQHN0G13oRKG8YJRhTFClHWFcpAOl9LtOFOhTRcdJAIrTKYQLLbUcLB5mZo/vXp9uSuisR+/EZstV2wT/6XigwewB5o4xRFn+zo86uiyI76tHgaHp+IOQo4XniSlTnK+YKzyBZYRbPyHx/r582dfffUreBPhTTDssJ8+/fRTbsPjd22qXzx9TqqipIq0FfARGpUYY0NvupTYN+1IEh04uoE5OOKwzbMfS6Qd7/5VWg8ih+J1mAOiH2RKDUuRpQtf4GI7MjmnQC1T3P6qeoT2lMxPWVJRieClLK18wo/uPItwCwI9DBUpW0M0vtuQvdfToQmncvXJIuJecTeF4o6yjBIPIhtIsZwRxFXEGo/KeVTyyBlmgUumPcHFcSPxRYRajdjUTlbFLjBDHBXBJj8IF18BlgGtKGpp99nT4KoGWQOJNQiRMaphe3l7yY7AQSHJ0iLQAQfHhaw+e6ww9nmTzeJa4fTwjmKZUk9HInqfndTXk3j++Iy+hYT4EHfpOLh27Tpaao9U56P9bmTw7NtvHykgHjAiLNEW/EQWXZeJTnDa0cF0d3bc3qETRhjSREJqycOnVK7uRqPjWyUUXT9mz4RADQuRqcQ7nccse9y6MVcG5oDDp0sM0hlnL5Lku6NkhKU7DnZryufaL6UTDJFJBx1q8E9S+RbZdKBTWiNjFj0xSHqdbpxHstQH9DqLdUz5q8MdbDeH6IGRgWzOqmjQZNcIOtStEBeqa5XJSaFu2ZskKJQTHWv2HFsjU/V1EtQiMuaIBbr4El5kixabQZKYPKqTshJlC205EWaRAxQLj0CTGm9Raq1TKEoBpFrl2M4oQwPVCDpKsh2n6WQrISYJO+LXuVFglTq74bNqbt68VZZYwao2L6/aQIfXb56WNjy/9jZer86Frmbk1kLaFDQDqlZpjbJ4mGsIXVpRTHr4nAbU0XCrZd8e3RnFqKEDRSLD5kMTwSCe7D0nmc57EGOTzm93QcjT6U6t2qs0Q2pLVatnJfwciTKKfMROkTY6MhjLCVAYn9x6/cQzHbKEK4BRaAXAIpIR7izEcHEZW6kzeGAUoUcHKvuh6djWQMQx8kMoIALEdn6iCedX15XiKyVy8iIxk3ZTJTtKIVg5uLYFSU2R2o2TQc0y4aiCJfc14ZXdbteblhdOSEd6Sr7HbCeHt8V2T2bxbVboAL6qp+UevMsS4RoHeae0S5NOsJJglNLVoKuWPrxKVWVJbVZbG9OiVy6xBs0pQg2zlXImEKnMafKqrVqGPqEKVjap9ajyZR+GjhWGC5m6g6/8nN08mthkq6fKkpypbkywYJJGo289gQELv+79vIFuSWAh7lDFG8ecQ0RqiYLv2WNMeD/J/i/lH5LjOE3swjh9p4u2ZOutsrakceTHX8tQqHR0n9A7sV1ygstQlCzsR1iO2d+5HhAMQbiDnuC6Lcw62MqHgFXsgNn7iaM7OSm74ywMZnazMc4gwJ6JVcIu7gJHAJFeB1HM4RjBd9FBpZ8gWziL+9p36tBlXctvHq8cnLYQekdo7PQ9/TPI/qMuB1WqFt+4jTuKOFpzJxbNchJQEmto2DhbahS/D5/LBwhYHSnyGO6er8XU5WriMTRBnpRdPUpxSasaC4kJqxMWFjI/1avZA8AwMnvPdJklt64Wtj+20iLzqxLgkO7r4cOHOz+aEg+MRNYxW2r11lXoiaKqTBLfOJIvB035dlwhlO2zRFRFQatxEsM2vpwuSq6rEMOfFGWuCD3diAXZLFaONt0zQD42JWDHjOGOrRPULfiKkRBCw1TYgV+MDMUcFMtP4cDqSay02h1wNIIhsFxNXtjaud3wEVquZ+86vzaNfeTrSuoJoY/V1hN2pGzadKBqlhgu88GOBWEHiUL0eQ4xO8PWoAMKKHQHZjHxXAV3yAlKgjB/UAKcPJJqpA9URSO0ksLyS0uxqP/M9ammkTHeqHuXumZjueB5I+DwJd3P/gLq94sXLwySTCCyC3sYe1Mh97LZACNOWBCFUamcQ6fiBruDLTOhys/Wnrt379q/jATBngxAPy132nEV9YMss/wEOD+JGWhu04brGI64s5PkrSMEdD2d2+Tz5STuhAF6oizyWw93lBZaSXOVkLaoS2soAqYc1anNxnmYApNAY4KZBvBh/9r9J0+eqAqMgme4frPxRBwe44eHczp8SLXgIlY/xvR2PMjCmVLECb4kRFGpoq/EXEGzxO6FQzrNyeWdAzHsVOgNvmtx0Trmw/s7z/+K+PoseTdWJ576HoEpuKEUN5nfTPvcgU4HPeNMEMJoNiMYU5InEnXilc9HzIff7WEgKaTT494OnZLsprJOQeDSwQ/ZQD04381+wvSzZ8/u3Llj6GNL1nfffYeUF7NvxN178qTcHlxFn1QQM3bYNqlgqOG64iIx15OLk8dxlVZ6Uh0neeyG1km1S1uobMn2dC3RB/SaczS+siXWjZ8LJ8tbHxjLFu2FgQ63EGf1uxw6xiIHsbIb4YZ8qIdbHKKYezpiJjFEzyIwyc4btnC5XujnqFV04x9cvMAXkdeBDUANtFtTAgKtYg0j7hSBHhKtPTO3Of/JL0VD/0YVaemMfWxKijtIxEm4HelAhxWFyp6WIkaEEXfKsLsviflKe4vxCp5DnwtyGTbLsVoC4nQ4SSpfvEGwk1VyVARM1ymtM2VpgLH0eZOxAR1HHHAQQQ8jdlEO+9rxAEIWbcmC+GNrmv1r13CBseWdxqeTMhJ3x9iQvJJv9YbREVgPHZmNDML/2k3K5FHkBf2z+6LS0ypn6n16+jRkPrnphwIdZXslGPZ95PaG365cygbKhDXQUe4Yfz1R2IVpCIhduEOGfZKDhvV0PYJO8IQhyR0FzCg6SwmVL4xWL0TA1yZlsb6hcsCE4k6omU9BlkyLQSjh7BSJgWBrubwdx82/3y1yO/bTvmHLMvawv3rzer6s27ccdELNjs4T2okOyeOvYxtgRo2RKE5EhBEkeJoYaLb7mhknyHpOhw4gBvnrMUaQvIyZ4b9HbVQoKNFwOhksp7Nld0yyWQa01OyQoZjQA9myJjEx1FhMw05hxaDkMGq102hoXAgovDERcK4i2JLhedFgp3QM0EKIkCk+ULussw8fPnxeCwLDXj178eTxY7TToOjyzeJJNSV+5CRkjrQn954dbunmQh3p/NqSG9ym786tO7sQL18upsccyvmN68okii+zO0qTh0RNrWucyiDRnMDNDfRFotVZmPYhuoZPslGlI7eppLSUNqAJN6nZcZGYPX4kywlQ2kcWyoxzm2aEDKnKbAeapRXHukbqgsdfddGaJZqfN5dFIhwydu49xURx/wzrJOIQXrGSxarj67hxqNOUmF+dAk6SUxhj3bEYfM02IqyekKUlCFNE4IXJ6TBKRpEtsJkLccLUOdgARMbZW++9997Tp0/tMaPGIqv+YWk8rxIg/kBbJ4mMjG2WdfYtSQrVqfWfEflILqQM4k4U5zGkR8qiYS2FGoGMG+F2fvrCJMEgSXItF/HpFMmWpi2sD9vENyFkwcMIqrh6GO2wpN8p+XIlAqDybUnlSCv8NbRLJXptE0O+xRQuuHP95lmdfqjxF1WTR2i5VlJk1aUcu/O8hcjoDkiNly5XTs1odD3t+LxrMO9H0aSCrNthu1BUIbdwQdJ/SQCltV6RfmIr/I6f7q6VQzrgKIK84/3cGo+7PxV6tFoFI2WB0CZX0bnjYBoX2kLH2dnSnflv8qT9iIeASKJfnGqWn2W4cjrbXdOx4lwAGSeJwqORce/Z45MczURxIfo2AE6lluRGw+gbXxnxqN0hty553YNkooLKUBtxUGFgryL0aCOUnjQMnNOW/dAfjjhwh9YfiHbBFU5EhekaSDZW6JmruxFBxlxRt4gM10nMZjoBpV0u2K/VShRA2SrWnySeqJvyJJag6PZ/ENAh3vTW7Tu3b5vy9d1339lfsEBjV8fICVozTf4QS6lhHdmgpWO2J4mbQzvbMc/WHT7foU8UVagbQ7o8uoG9bA/t1lGNg5KlkxjaMkLSFkmoYjhKN90r71S0AVTq0+AEoOmg+MUk/hY8nAcjumoeTEuqxBAoEDhkd0Cc3W06+XaiSaKF4Y0Fy9M2DKk2u+UxSwCOghRwh4m90bwgawygmQCybBIE+UJnwWdq4/bYKgFVSJGPgxhaUMfQK/xPay5tJRpaVZMcg8na2FY3x8yhVQGUWN9KEKQtIA7Dz5UiOxIsA1vyixQfdK3jw4o4ScxpoV2T+cxZtAXqjM8AdxAJpr3IYvjAw8QvzCCeB22ldi9LaRFW56LrtZLL2P3VASktBo3jH9oIcv0cnAyhBWhWpYtKbMUuFCWDEUzHDo50WNoo5260twpVJxJAGXCHZW6zOOC7RtNBpPXuc6Sc4pIC3AWxajHcLxrWio6eDqAaX6KsnbifW/dlEBM4/UhcejlT+l3WsPeUqVj3yM7YjI2LBVNIu+GYFMZktYkyfNheCkKLFF3/tQ9kmNyehMn+qEChMxrdyK+jplpYlI22BD6Ops5rdB147wnQtJ6RRvVDSvR8AL9ydinvcGonyR6fDkkACnH2EK1Tw4hgti8uiz169IgJpzsySq4qM6hq8kB1TtOhDaEREDgFHaUquetkjexUWoGrCFp1VXWDqbaPIPBdWszSzmpH9FpnJ4qlM0iy0VWK7VoYhkJS4aSvdkexRhcebVg3ZaFlgeVvA50SFL+CmJmSWNaCn7BWarAPfBE0fRTBkcNbsjNOKVNHO4kXjBk2oixRkxyfyZasAjQph2yCTi3UOx+soHjGQObNm9doyY6FxLG8L8adKOGPbH03Kx1lK32QwsjDWOLY3FDlxjLAFgUTSjp0kJW6A764mW1y9zzbr0Z+0j0nI0v8EUVKfnH2Myf4cPaUph0x6Tx1+hcpTAvAQrk3HcxehzQI2Mv35Zdf2gXO/+RXFCxY1U52GO/lkBOK0GlqpAxtpBKQTlO3lJErSgsuXSUdOYYWjIKHUI0lbhT+WtrUFkpy3cMUJdSOq7yBx3KrW/HF8fnuDjuo9KOlG9XuRU7N4Y+KOzrCQdB2atOWMwEYHBFFRPWxXzEU/Rw9Zd2AB+cpk54gg8APA+kG2lbxjDkIOu36RSgo1d7csepibbRlLx/ZpOpih8PvdgTO7N6y2QPYqJ3m1tAwyghKcNGFmuJ6Y5CwFEolwc3ppSIuASK39h14u6A9omAoEQITa8QK7BpAkFXc0XkllLCFCjGENhZ2NrTr2MgzabC3xVYZDrKPrlSk8Kk6+DVCVeM///xzQ5+f/OQn2LPXfSsIskzihLaHqXzRHjeKNqEVLkpprLYdn+jQdbxXNhJNdDXwc1u4QwtdV1sU405oAWjsThHddrVVbFsQIQtFKbzrRdffVSbXLnMBi6JPjaNxIJVUz8Yc7Mq03bJ5ySNU4YWIda2N1ZDHymkeXqirTOn8GDaho5FaUzfoH3ZVkI36eabqjCaZzbJJgIhD7rhz5w7MOmBwRHXs0g7nKuSj4WX59MWbix2cWRy4Q+BsOqbaVAkwS8QkWwMHk4Jf8b2tGncb1qANdYIDo/i5KOkQlbAnZfbo3uTbzGjV71pIGOqIpntSYUXlndhKNFvsRD2c9KRWlQ6DdO6Dq3tLjzxTh13fvHnTpjBWlyS2Jm/ZJsmxKNw7A6PP4a14DMnhi8qEYUCKImvj6jNFHPBBluju3W6ggvC2Cvmq2Skbd2Met9VDJTBeaKu6ZnR90V6PBMNPdL92re3628240h5Ljs1eHCxF0UNS1IYCigXxB9eAiu95JGwFJ+DFTZRuZjnPU1eO5HuY8C1u0UKOZ9pb6XqP7jVSi1Lh2TsuLsBcg2/BArUAy7kBjylSh1XB6DnWTRKvXr/aIXUOlYuDo3o6bMUCNScxeqMkj/jae0qELFFDGCyGYOKxkZ5ofyGWwUfIgcYgcj23Aunmsh5IyClhzE6QvWDq1lHaKqJLz20Ir9KxwkRwRSYMZdfuqiVMqM0vtkvx7Al3+F0D+dkPMLp37x7CfPDTzo8ZUKalP6IjcbrneVpjDkjRH4JLl6TU6Opbx4ccBFXKOp7XBxRWGFKkAMQaFOInD2fPrYO/yNLF56mo7ts0vaWN8ekmosOCsCae88+OBvhiHorWz68HkdcoinYLAx87tM1GKTYHc4PUkyQJKILm+hOXbYS/cXK5amINg/LedTm4KoMHbJGzGpAQDoGmYGeq8EFEQh3MuYZQI5IuVEwJrhgiTH8xhJ9di8lIt8DE8/Tp0zt3btv9p08fH2zJkK8oyNBFXVqw38sZW8EX0uRHWalhPAxqdpDlRfuQxQbMJVQHaPL4fYJL8YSh0WVOpVS18nQc1eFOR+JKyqTUPCzgWmzmRtoKVSFXdFCCTkN+5df7RdazKTBhBzHNpmS9fPmS2y9IdhR6x0UViMzwgsNqGQ6b7pO4HbP4xch7/FMXW52C0IoPnF9CWIfyqyUP0gQNXkGwgM93xqZZHENk4K5CNqO0S84IN+NbWroXtaoTHWRTlSo6CiHi059FPzrFZ21wN9FFcrno0o6yLFRtiImOGK4vazbe4rtDx+nLvoNcySBIumWlBzyzl6PZg8vypmRVgNsrqSxwMe93yvbZXfFda0j6tMJSBiOvZrGqnJg5dkBHkDJbJ3WTb0trhyeud4NLZKSepdSWRSk9QXZcVFFnN/RdmSXkdxK3qM0rVB61nQWXj7K4wJZf9/v79+9PNU/zv/3bv/3sZz/7x3/8x1I9AlzfiuToLu0aiwKPJI07Xn+Og/8iixmCDSYPR7Gk6Ftdx2N7tgfndHWUtKlKFacxvdMuQ+vxJPSUdjkJg7GGXwwbILWKO2WArdNU3ZWuI10NdcRLSIW/siPEIPaIjDBWQsWKq5Fd36gCr7IG1xIKTeSCrrUcZ13kigNi9v0GJHXy4CxR4NEDEXM5bmnkcKEjO/Jn9syBJG4+rfJOcOZRSzD94jQbs0v6SY6FPqAwQWMNRp8CnuJdcHkniekOQ8O0j5S/lFCyGJJHIuN00l8wUv/IG5RyVRZDoQTXASVlRuC7lYfvvf/5Z5/bxfvvP7RnDHrsGRyPHdpNBgSCkdAnSXrAsV2sl6ERYYrwZ2zNn1EMtB2gKEkpbfHOyGxdSW10XBQtL6zJO6xWP1pa07IyeRabVBFs7arVue4E3o4MuhdZtMEdVayCDjvbNSNMAfskSL34aecHQ1MqD84RZdjkgT9BRagH6SUh9qoSTW0XgaaIvAUBK6mT40q76qgex9MfKYOn6uqh0AAFaC9J+LphWWqDH+RAps5jywccAnRWLiXLtA6i7pym4INqqXkR14Moxoo7vE9kLR6VAzs5xkWRix/F59QCpUav0oKOmnU6og+t5+Wt7FTWxCidRR3V5M4s7PO4e/fugwcPTLX+5IOP3n/vvbCkELv24x//+Ouvv/7pT3+qljLSH4FsLFw/UKDKxenQAL7FuSBJdVwdhHXDwMb6RXaWwBfXrL/se3avjWoTJ0Se2IppW+O/+qt2KrRw0xVO3PiYfkVvjs+szoj2fax88THHRggtLe7QDlhcrCCl6TRxswHW/sXA57ijgKKC9lSjECG2MC0UKZNjQskoeYQqcnFEz3jN2qKnHIP/62gqmo96GReMGenN4KVmfGA4mmYbN0EQ2ypbRhZlagsdbmX10OrqKgTRpEpIAsSgD5CAED4Ac6lSNuvn1FLXUz2LtKVGqNye16EUpuTLHqlhS/u496zaxbeeTp4dmR2nBoRod9OnPvzww48++uj999+/ffvWeToL9V3r5XvvvffJJ598+umnP/nJT6LvfIl+FM/cJnPTgvVD9dxlITLa3jWZA/HTFjqwsx3o6GhwqHUWoptU4wZMUwIN4gRUhg/CmR3G8Suduae0iwob2ZlIdGa7oqtFWYOwMiDaeCe0uBNaIaiILNM8X4c5eMwUCVtnSqXOKB5S1kP5Bb4k0Ib9xXTuOiYIyYEThgvY3rdHJPdzUb0g8AV3WcBXo1gTxdZBazrNly5/aAJm69R+OTCOW8N1vOb9fJkbQxE6rISiO9PQmWkIGCkeZKVzH1r2Hq+JERxu+NTpwwot8SlvFJHOOtxRI1T2nCZXoSdcr/qz4GXbe2C4LSMmyGATzez76VPNLowkx/dqMbgxfDF5pxqDp8vXS+TDnTs3X7++uHnzuklAhjv/+q//CqP1bjikrGNIXOPgN1VkFmoLDUJxNDiAYz38qfjqtAol+kw3XKsjiRmkN0B98Kul42TtuM5XB1hd27YaE9ZgqLvZfUI/Ol53bV4dq+HmupgU1m5r/XpBSQTHcId2X5h+N9YVMdcztecalYLDRbJvE42SliQOiuHkW8m7bmojKfCKeRF+z4Mjta6dC6jdun33IIzNnmHgsJE0huIoFSXHB1JSIJdwGUTx4nZiKj6hDZCfPYAaXjccXInE1PYtY1c2AzS6NKCk/cV+frPIbG/mN0/np2e7uolsPqZqrqknFmPGsvljzsHwyv7bL//VpO354s1FzU6xRHLmy7pf9uLSLqeaYygvR50VBHku03O+HFU8I4PJgt4HMXDaVcX1cv/8xZLI3T56/cb1B/fvf/jBHxlMmPCyHLy1BCAs/ztAXv1f9Nmx+8uhDkuSDehgKZR9vtif7dLZ7nzOy5FKMeUvfvDptAv/+vP/7/HjJ1guXr68ODuP05wulqkpb/K+Gtsj/LBHIrBJnS+t0/bAdGHiTzQ9/s6dO0xGF8WKrNQchLHJsSyKZVQe4wBbxU3yHUMqXlP457YsOno77Cht4IJqxCxFJCP+qsw2AkdXVEzmJzopjBzOm6ob6udAvRq3GXyFjmNCr2VdjdkmzZh0WR5qLr7l4YuykGoKywRPSwBWrltp5oNkjcVy8iMobKkzxHny5In9+cUXX9iSZpP0zaNH9+/ft6m3B6DQTHXftT3J822YK8Pu48RaexLbAKhD4LA5dNO41RgfXcBOsVLVur3nL0aYC7ppi+syIDUQP4Szx49fWoW20GIpvXXr5k6tg0fKq7iTxSxKE0xqrbm8oG0Jf6q00tEKssMGV2WpZM0StofPLSgbq8EsH4zWhhe5Zg+YJaqYzED1SvUpNCbmI2kuyXHOwrL3tbp7SB8oL56/6IwOB1oJl/AZ3TKx5e5dG1lTl2yaHzx4YMKL/QmZEevPltmCA+L/Hmm3Dv7yp8nJd+7cRs7mcvAIlOUpYAUE9AXUMFlNjGwKySbJ5iCnjGVE+RnDNc7I6vXpm12n+Bi1y+7dUQUrIr+c+MRbv941I7abKljJWK5YuQJ01wXF3/F+d7OrAduWljXJJg0mm3h4qP+v3uygEOoMZJDcps3N+0PALbAJbEtTwCRlJwnzKKrQR0QY5Re1v2ppRY+4TkT3n9giPSdryfFELPLjrjO+HoxJ9mdqkqrSTKuco2NBHZWIzmYV9zTj2wj3Dr760WakWiUV0fO0q/5/7L3CKt94NCgiyqRmP7ruEnUyIErZwKf4YDinBR6gDl0JS0R9PuZyCf3o448//vDDD/EvJh7IBe2XSvJIwRQcun85hjTsXa9yyqNHjxCyrBScl1xAIRyR6+grTENB/NgkwWMs+qdacJRtVplHB3/kW1Wrtazyp0LAVcooy3T1KE1GifYIrQeAT3bGndNf1ApPPN+9ggvSZzfCc5sSdKvaIuGsk+ex3PkRbPYv0vgbARv1RlGadp4wcC/7EKPbDXUreKmKCK2iEKyMCG2thZDC+IzchhpRwgC77Tz16sLjczibzrAJlGQ81x1hx8yvijtlEfuO4EoJYhV3UOjAUiAsYormoEPVT+2OtSjR0sEDoha7cro01Lz09HpEyakNn0sSnke7MrES6MB9axjBOrgXahXGFBqy2HDfvn071JQUSK1mQPDJpx8Y0Hz22WeGPnQHYPJKm79q30ZXapkk0lwXUjYMtcESZFP+3XffhW6btQFPWIkDQNw5lz62RE1vOlBK05zH0+xXxNLJYecaw2fGF7vKixi2SbVa3opECi7jUKBwCdRuqiFZYWjrQ2wPBpbdX31lxH3FHV2V2aTo9lcOyNTuT+oaowbgnZ/kSd958A0G0JsIN2wAO7vzVPDZ4w9RD3JCkXiKZ/vE10Fje9+iAP8Jnrdr7C/FUQJgtxzz9fPrxg03blzfedZEe8Z46ngyafGwpYVqY8iuArC5+mQYcCe47qNzQ1MiISy0uempWPE+iQPwsShlF5fcnEKA0KzGJPppajbvI/NpqQHazFVYPABvedb0rTSdX1vMLqZ8mkpscGPXpn/eurXgjg0Q9NuaI/m6qVQGOrdu3YqeeWNfzzNK7iCfJMh7lS5JQBxGvabZ3z5n2KdTzkqqIeqUa19L8eyliO9QCg7bKHOVasMg7/Bau8kFVg00W3x7RdzpoGQsQYiTD8c1geuKPV39xIn2d2QZNUlFu1ejw6nQbi49tjYe3cF8K3q0XvTkp1Ag0pSMjOEjBy7wJ66O0f2SWTY5UYZCUyHy4EVQJmQfsCeoPXsuF4Xy4wTVv/Zy3jHuL/IOfTrknKme25fjMcNYcSEChqhxalFYL3E9u6968kTLfDhLPkQawPcetQx+DouB+GBMU7FIGVtn16l2OR+ivnJwZwdfW6ZD1mQM4tmdu7fOzs4NZUzG+eijjz/66COkl4Ym613DVw6oWty5BiAjudBwe5qyWW0U0VpxufjSim1WWRL6jCykrEVa7BbbztSlI9aQiIDgKud0rNiV8WYUaa6rX98qYhvWchXoKb56dYiDZ2aJfwlO3h3laJO2+qUUy7I1y6u400lAWieeAaNB+mBISlcx1ySiBhoMCzFq5qYTKlDFpRtKQ52aia2OoWohTHCONRvbKXATepmJUXsPDE4eCIqFTUnrSFe1E5S54CRZonsuXu1wbBg6l9waH6c0h0OQIrW43B4KrDPdETepv7ielTzrGtkM9cAPDfkttME7cPgt9p0qVnCSMPGmIo3Uwx52DGPKkQ3Zw4cPP/jgA1iCb9++taBEOshZ+biry/BuryQYZcmipglciCKmUZrluJ8GoI5SldCx8jAINQzsOnYQfyZR7JNkk+tWoY4+lBVT6ygdIYD96gCLRce/q0T/Xe2Uvngad7qSJYqCF52ElYb9vao3rcqnQfxoCjpbkxs3UDutmCAbQASzUDPSdw9NXSSa40491oCjSpASjF6dNxdvqEMwzxzpdpag2eLHkNC4GUT+MMZ89uzZ4oF13zw37gQ/mUr1lc5ht7wVDykr8Dn7xLVriw/u5au8Q4yJIujy+X3MbldW3KEPX+kvywYrnb/OWk7coXUq16Ppx0QWkPEcg7JHPRbY9kvOiIQs1acDraNuCYhnCySbGnTLlJQbNiE3bppiaYP14YcfnZ2f3ajpaZddczz2Lx7y/tIXAPU4y/63TjkKLW9E39pLA2Fs13ktSeLHdHFWnsSvVpv1gt5KwkGtYYk2Yxt0FY0i7KjI0/EGmTDIet41uOMcbXMQQaOrnyTBRaKrYXVkjlS35jPqytXxSKFW30qyXZ6f20I6TlDZ2HGqj+nAapn8EE4dn24ZSBLPrfc5goqk2YOGERQGZzmlDygHSbJYUJMijbEv81p8VvLEctm9WsXlJhqVSLS0lsZWd1vYP0N+P8DCzk8bXvS+2UNgyWNLpUunE6WAIjsMiHCT7DzKctJuko1nURQ/NbVOnviqVJkQMHzph58Et+Mspm/TtkrjhuBoAn1Q2+5sCcc0uDGJBnHANh82K6ZD1ZO/bnY0VC+W2eyiAZOnaxzNe1MbFdlxC7MRKtGM1Lm6rmaPt578+C0jo48//vj+/fsw8RDmFo9DDm8ujylaOtyJrZ6VJIiLf05yPl/2VAR0w0URZ3C9k3NUlGGyWCKCmB62gEOBlQyVW62ZJN7h3RYujGNeRC7WNvMTiHIguaqlX9ugi0rX960+wlLbQWeqgcJsG4VrnZEg+2B0GUjMg7Of37x8pdwx+Wkzi/hQjzC+fft2rt7YZQGukIEDSCGkZM/gs/P8NhAj7KeaFueY10HnnQoUHVVYC2n3mGvGKHANIubhx7DG2CuvX7yu5ohDLrG7d+++eLEc5/3w4YMdz/ejplDtyjFLbi2OF4QjoleUHY8j7gRxHyYJXT/IGrVwP0jxU65IZ+CERcYpxwNkWCEz9SA5NLJeY/+B/WvCAoYJIeDY89FRJ4jtraT8H1CUr5S4J9nVoiWuldQadxR6VMLnLBAs4tqCrwt72d5XsdqXsK1Djdfd88QI1ZL0Im6rbB3ERDfoaH9DC6Dj2HY/rT5cWr+eEvnqpKhgGEUoWJ1NwmJUC7Rs7sVjFD2KaI4F0sfuIH10CLiT7Et7Pw9q5xl8DDU650Nw73j0oHlNzkcAJWYFtxKQnXdnuxSOgcds1fIrNT0lNXsYcYOKO6Gmm+F19pTJs5zwrWNdXDZLHrgMicZAQUE9uuCHsTYEgegI49ZNUwjrcOMO1SKTBUK7P8UWG6uycyLOvqN/jQfezbXx2y7KPCQs/MQJC064JGteU2JNTK4sP20pVniMjJHbDUFBfLdlo7DxrHOk3TCY/9mYbhAIHF0gwvgkK0+yX0yJeVUqKWs7eMev8NdOaOIDWc6Pox9z8o0CJFeKomxqaYEyCO7gV+60CnoCRDluKk5uQp48HfLsISzotS3EOjgch+QusOSRFhzt7Ok9Fa1wwSyoUaI9ku8oyG14IQqavchc58vmgcvLRVyyemAqOuCO5uXjCgnc4dCzRrfAHHVjeqY75OrgSScVumioKIb2mVR2txZrmalI9+/fO6/DukiJuyn5rOjU4tiWdnAR3UO9INMctCT8PC44Qma/sbwzUvav8XAZVmPgKWiLRxEpEMTBfryT3X0sRfLzpyGUPLonhdS2xd6rfVlVyjj7Cl5d+7u+669FfBTjcOljW5/mGKo/q4ieNUJPHGS9jif5fBBICi6TYoWYPJyXuMMVVyuPIvtTJyge24FnaM0IRFLXwTmbsLSCgyC5EFOuVcUqyEZNfBdPHpbzujbPvhuJo0G3bHFv/aV7k1UXBr0hHDc4KhHOkD1i2YVxdj4Hm8dDRnp492vHy8HfNksCoaXe6s8qQ1QVx4tkV8Ty0uFO9CWUOjy+8uLFCxN5TK6BHd7g5tNPP/3ss88++OADG5EHDx7YjwYXsDcv+ybbycOHoJTiThvLZuPLneg9VTWkHH9XBJ4iNjniOHAniRU/0Svh9DcKNZOHqKpyTngKAw9EMXCcgMWtZX+Vb7X+7lvjJ0prgVaGVEzRCjvEGSkQJW/Yd/hTzivad1fWtQFZ7XTM8ZNCf5KQHDzcjX9XW3DLS1eCMarY6fA5AjTHENc7Oe9bPwqFI1YbBeKbmUp4ljRADg2H9BewtEKqwivEvm5AomdiBvQcYLeCnn0XOTTOziAW5eW5yc9XQccWlp7SdH5GN02QpaZDPvpxRj1rkqjq4tuyU/WRW7dNrkFqTgMaA52PPvrQwMi+U33q1tD54uKy7l1ZAHMV1FYLqSq62hnlzNJmvn9zaaelHi2rfLj1sP6k0z+a+pbrGFJs7AhpMCvoQld8k8oq7gQxpYfWHsd/w7a6sYojq/09jTv6ZAcfYz1lEA87vSm1CZ7H5q1+YnxytQTRPVXJYi9U1Z3WktIqB3VvBd9IxWh7PJzC0Y3DeeHBB0HyPYc2GKJTNrNYZFRfi8MhKyRCIAPi6e7du/fy5UsKKKyZIhuszqGqMjhPAl/B69kTGVvHdn/yJ39iDG814gScx48fP3r06PHTJ89eviCghuE4veDmRgITNwcQdyDUVYXz3EQspIBAuIFdGNycnxv4LZh6Yynnxk5vLvYurYTz8+s2OGHejzMXWu2viGU6+D6MKMpwGVZO//PKEs9v2QCNrimqptYsdexFiM1wyLBs3eyIr0MNfXKrEs64qht8vrRxAB0uaM1vHYcR1MZ/u3ELbd5lXkztTvfoq9c8xBPq8AZBnO5aP6oa7tYUdA+EFsu61rIwgkRx55B2QULDSrtfn+PAb2m1xKYou5GKu5KjHOuCnzTt5+THxuxrAqzQrvoksOJCOj592OdkmJYmGED2kj54+fTf/Z//B6LU7IklZUQtpgo9efpk2aJwsSSpeP36DfdYcqvUznd17pe05IdD4yffJosTDk3Ds7/s4uah3LBfkLy+vo5pXmwuFdLmXcR81MO+lps5bBArOzCSDuVbnQCS1PFf+2/1eKlwnDmWsiHBxLjewI3b62VpxZLpANr+ce2y0a670l+k5RyiVOJchb8FkEbK5uqkoe5kD4rc+nwWvw9aQgbWgep0be94P/68v1pC6EWtsQurgBhbOCb2UTVQ96gWir38ui7prDO7P1h/ZZfnIeoyijhJDWvyvZp85iCntDE7uDl7CG7xvU4oGkcC0QCK9mJprknTjBhoapklGG/yGIhST2S5VmMv8DpYEkMEJQtRgtGthDDf2AXc8KFmp9G8gmgVpBV78e7du8+fPwcGmbxiuhG6gN1CLNmDUa6dXbt+/Qae+eabb2y0FrPU5cXuiy8+H+fMPoagAMQTA4zmupGUJwey3QcbUvVnR8nhir1ORCIaj3L23A51Kuu0HOSJKSm3rihC48rTXXTXbytr7uF1LCnrMs8G8LyTt8wFLyxK+OOwsu0QVb0EVqeam6RGTw4sfeiM5DPln8m3LHe4070Y1vzl41IfBhDX+8SLMADQViWr3yKc8d0Oa8jGXQv1upOIy5qxRlFs9kDeruYOdFSN0iGlorS+QA2ik8KQNoayAxeMBT134dp0OOIKCMLNzIyswbvQmy7nyzDEGeETEAOJDhSgkE4wiAG7uE2W+L73nJ8GAuRrOqYI4vTNg1jZvNe1LPWncLSHaZlqVJLOSpaYHW59iHJIFg2ZRWwrYc3o+C648N+6NDAR3GHcQPOm3aT7VUHhxCudsZCz+ZtPWWllGWXp2Opo+soqxJQ1sSgMTi5WHtaEnQ5iFHdya8zqxjO1hXdWYTcMcNONCQUrTkryHUXa7F2a4IQmEPBQc0hG+AQCSsLGHn3USUlExwpIShlKgYb5DGLNacmM7nSN8VpFquBm7OUIrXgQAPd+9u/tOzd3SP3XlSRBlknMY7QiB1kHOs+LTlIUexX7c+5+vj+U02WSuBuS+JKpLB0INK4ZEbp/O9Pmic9xdR3p9XvBnSImoZG3t5iEJFTWPFBBODy0TE49K7g9dRSXWDNdKIpHXRdSG6OgmmwHPRzME+vBKqjpNGkj43TIE0rbZRGLFeL97FdTfCoutPYEL6i5uME4yqYCCC97z/hF3GFAQ/LdlIhOLr6LEMeN5hr6jHx+QAOgzGU8ZLyZajhIXjJgvDo/P7t3/85uDPAPcvZjVzpHSfHDahFjEmRXNPtJ9tCBWJ2M315Znf7/6Ea8e6lD1xsviTvdSssVYvIYNrJEGGh6iyWShJZ8v9PU4Vdpj/oMG7gTBlEFN+Mg1wQRH4qbZhR3RmFHi6LS6rd0hBnkoqCTBjPzKhqeGJ+xkdpaCAudGQVMitj9RbioDmKrYFyBgm9OAtAwUWGWTIPRM08oVAVXwHM14uz9GGV0B0MBBa2T3bIbqpNbvkoV0yD+HA+70KJKk44aBKrJj/IpviuMmWJ0iaYKFlq6X7UC/rbL2M1lVfiPb8eVS4MdmmXS9Kxp3dvNUEO8q3Io2eA07ugD4Wr+5iuWLJu5ogvqJGi1NYAZ+KQyJFuluKC8qkxLXIutEycIk6s5ObQAUQbJXW3JxB0WRf8kvqcRdBSSFPgoztCvVBi3FZZzug13cs3NBNmEDTAVDI5qWJGtmqktaHA5HvBwPP6c8g4oR51ooaa7Q5PUrpT8KHQiQJYdZ1Fs/2jVkk3ZbbvWOZPPlrQ+qyhA/Avt2pLbuAOOJvfRT54xDxCYxK/Uoe8fylvLuIgu0uWUeCpWFD0r+Gox+eZSOrZQ21XGXxf5pPkJfuMy4hfX3jCIPN1jhInJIyHDWkgRsSbLHssg3qUsu6hLK/Kw1zoCW9BD7liVdHgntzIjGxPEhE+lidCjGh+/ayICMUIhY/J0XNxvtQzCft6dHYPXVT5iMyjdFAnaUKzEp5GF5+XLl2wYsojBnAzVCe8ijnc6nldTh7QcOsjtTXUXweHwnOPGCpZcd5fqAhWEcDklHOhJHFW8mNo0d7zYknd+q5BUrpwQ53enYHRjG3+x/LtG9EVSdne/aoVS87odVx+I7fbLdy1jbd397rsj7mx9V8UWfXFVYOnqzK0Rh/ysb3WVxFZmX1VdQyvIvLULXfeLCHrduxUwrH1Hq3b0/HOUXPjKwn0ld7PP9Sm3+mP0/dvafX1g50eWq0QZ6gp36Ud1Kj7ok5wgYA3aM/uhDCugE+TE0q7w3HRccyL5VnAOR36z72Wp/H6LYOg78NIqSX2fbRJwwH8oyC5W/PzoZf52i8iDMrVbJXiT6NO1nNeTB4Pp4haq3Kr0SroPwpDhbbxEzpzlpGbkyS+iCk3tljGFCUIe28YAfEUN5ZAgSwsltZGlSzUxdLhTJFUm26CNSbLfSkeDPe3GpONhrL4qcwWPS1Ylq3hqKo6eMvb+zSEvKISFGzdu4MX79+8j3ObOnTvYFP3s2TMoTcX3N6i/CbRh4sm9e/dgFY7V3MNInOw7J3D+gqqQiKqhGRuox3OooKYptOGxly9fnZ0tDbNv2ShanS9evFjHnT+U35ESY7PMLv8au+76oyMUd3gnDR4WVtvZDpO7LGGnXEXYuJaAYvWx1fuz73Isg+FWy7jqrgovq4XVomim/dLGGY74VVpxmNdqIuG/qVVdT5fYuq60wWENrZhFV73p9gvtKZgjbkNHbB1CBBE9iDwYwVFelTImDOTZCnYHctMoHWNwkEQVd+CxwvN8hhLTOHF+rTNu47ysCv8FcOedZNdVUjjx/O9yOSKOCNgL6Z/tRpTRO50ni7XxXy7+QWJSiEGKVifwpaztkgtr1ujYCupFDMOrwlRppZWwhjtaYQdnxB29vxpz2OkdYzd3cmrIuO9cO65N7aoq71L2fsBJlt2ksRwzVXFRoU/KnkeOzVBd3brfmdvNmeiLaloQ90LyBMd4K/np2DZoiAmC+Ybxw9FPH6XapQovyYMX2T2G03RQ9/4TcOcqq8QfSliLUgNB7Kq22wk1KuawdLXxXxj1KMkzZFZ5Sd9iKeJb3ZpHEF9sjYB8OElCT0Wo8borrL8TVRRTOujpSif4aM2rwk70bZOTb0ChAlvWErmOY6JA/E4luKh10BlzCdOhHpIB59H+xAHZsAHz9Si5SnL1gofqouKpnvYkt0R0eISv5+o+4/nrwQWc5EezVdVpwrGiBHEdk/pKgUu9vlgxOv/OyztdH1jK2jr8Tg//jhdFFtpskhy31i25q7ijHVfcYVCohqiGNgN5x+1BuCi0zNkt+7jfvbsFNN06Ob6oj+mfZbDRdNdhMJfqu0XEqDLkt+ZYUbHqpMvSYnQROC6tAPVWiFG7T/ajE7Jvekg1fPli/2a+uJwlOyqGFDuTgAvWzmfPnhn/46YmQgEAwVhDjQyzj2OaOPXZo5l16drVRM6wKxWcvlsNuNAH8djz589n3xae6A2PmLKDvFn7WHtXfmfknf+K0PDbLh2IdNTQMXxqxf4wLL+KO+OHQgtkvN8xla7tW80GO7FOlFHPCsL2+u6JAVH+7BAkCM/z3yxlHnZ4ni6K5l3RX3W0Tw/I2NTVxihAo+YFd95cvHl5BIgkahE2YMNsDMc2/mQ8TnBlNrvfvbi9OUt2MbSKUXgcQNib8RbihkxEMvEq+aYNNVqjPYCnydPO2ajTcH5WTQTzf4qe9U7lXUWY1Yf/i5a4XfTX8cXSijmKOCRlMr/yT2l3Y5VWtOnaVtbsO2WQsIJE0JRW2QmtDNVJCt2dLXlha/SyhAVqUEyHxeOd08Ne5HiPrZHvhpE/jegTBoGIDQ4ebElzjy4t0G6o8nBI7XrJI+wisu5yCLKn0tAEGzBTDXpWpCZhICjvxYsX8ADu/Zx1+LnQTrQtejJDjuHh6xl3+hCBpZ2/I4x6ohmrtLX1/BUfPhD9OzQwrH7wrWtnx1FlsAssPBlN8jysOaCsEmKJUzq7FnfnaXe2s7Xr/MxuLJtDpyablJoz0lqiqSRWHhI9DTp8htQchP5ODGDwnPxFwv+SOLD5WPYMDwoi+iFtW1mTCNhHcEjHwKpbqe2GvEFOLmLJjmJ+Ci3SxXaXCcdH+86foqwBfCy2ZmYdf6KhPbGEIecSj/8F+y9f7st+jktq01x959aTmvuzph62b1g3TE+ZQgm7uolyiul8F8+m14YOKe7Ozl+8fnX95g2KZtTO7GFk+ITgozu6GSKQPKMWR97evXnzpuHU7Om0MO+Qg4rnOJ7q2VMIUIaPvxLn8u2zs2v1bIXLJ0+e4MBik37+E3Dne/niO1Wy+nB8V9xZe/xdcxZS5VZ+s5k3qrMZRFuXZBdlOaJ+2p3F5eyzKdTMswnpRNwlEcWlnYeju/Q6DNS/is5BjvfIbeBVbJ3owZd9wpP+ywfYyLk9WE1lB8VNBbvuZj4ZHzgaesjhHZwFIYYo0plSiCoyii/dM+No0+TcDbi+eGyPoUzp/lsoIBvolGArTMjLwKEnKabd+Rm6sQBSyXOx1coWpmtLXIURVQhvLi+WTJS76WJ/eSPeTG0IcvQ4Xk40x4p90fFM4q/APozgkA3zIoOV8Qo1uFnO26oNXs4IXY7wqwfm+NCl33U96/epKL8FIcGYj6GDy0RVYoOKEN0ZUeq2Y1tJYnu4ZcdXI6CMuHCijFy6Wm1Xm8JNaH1eb6228y6Ng9PhjiJLcQRf3dKZB4v1WBQRKLJ1WDMC+veycFappQ9i0hGLolouR2JNZzxiM7qeRSsPE1bAYMyTi9XDHVsjYJC9JlRF52OGw2bXcfJcy3wyeeDF1ggvNwGULX1C/voD7vzHFQ56J5PvyyHHoVEI4rJK1Sm+++47mPT45FhhGPzWoeX8q+POyP8n4EZBYbWq7s68lsmwuNWga2dXf2eT7sBoFXf452pHuqK6EgMFV433Jyp510IJTbucW3P7UY5bFLKMIBrADZQmxAHGagMyVFqOw60xFkhkHg/HW866aZNCKIcr+jbd2Y+mAZZp1DuuQcAMYqawU9bsWaGKZkWE8eghi+EPuPNbK6s0GnfHcwqNFWHmDG/2i8xsF/v9/LKWXKMtvvrqK+Tlx5zBlbCT01E6buxQA5+8Ou6EAXr0vj6Aa373dG36sH4iCO6MLVzFnbKmUm3hzoiJHWOoFBN8MWBQctwup8fwiqUDndCa1Towupz3ry8vkOUPjnAcVEmphKYWoAP1KXqy2MEkGzuyp+wKvih2W2eSZ8iPnpAMhmq65Lm8xVVdshaqY8Sd9U2hfyjfR1n3AaXlNMQCh8KrV68QeP6LX/5qXw8Jsetnz569ePFC1Qo13+qBjSj8SempDA7vK+LOaSjRnxRE2Dv9qbuYJZunFrU364fCEB/IL6q1uOOWUWvrGhlaJlFBMrXnz5zAnbS2dfFdS/ZAGDZA+1hajIa9NrjMgoTl0c1tKpUAgwANod1o2dnCSTk6SjpQ0XWx2dPFU3RKfs4SnwliRjh2of6T3Y1IweoPuPMfWsriBVh21j1//vxZLSba2J/PXr7aVdsNl24QE1YV5tbmNGuFI6Xyp+7J7ubpdXsLC7prfndFxm6b1MEN0WReS05wGne6ejp5R3npKoXcQnGAwk4Y9KzvUeQp7WqhHe8u0KmpJhVNdUcVDmUBCmjmckYDUoGCTESs7KABNY/eOjzP9IO0M+79zBjG41D03hqWcQ2wF61Vf8CdvpRBaAxri3mQZeptPIzRD2/evH769Cn27xr0mFxjuGMSz5Nnz87qzmCbRbgnQfo2PdguzLlHWGoZrDlB6LhbtcZmrzZYWb1bCcOgHHX3u+vVi04ZpPijQR+rjTkt76jgU0TPGuvsypYgQ8tFXAtQUvHh6qWbEY5vcRVmdcy1LE6ls+s4IxcbF7CDnKJEklSTijvckBXadN1B7O4qBPFzbCcjA3X6OOBR/GXsY2e0YveptZVfY1/o1cF+pP5fr3wvy8tYtpo3+3n10Q8jBLWR7uFBxPQjSCQOYTJWTSgHVLJHDGW+++67b7755he/+AW8EjANLg/kJT4i1XmFbAyToVVuhAUzsz2MhBiGU7hOHr7MKYcwTILjZOtiTuYhHZDBQA3MV6vMNppXiAtR1IR5yE+s4jcGam4zWgXfAV9aDI2tIkCGhMV9NPF0JawtD2nYraZBOqOzvIMhFQqSHG2mI9BxbxSfurYnS3Y+5hXEBfYi0EWFt5ajadL1HAPWpIcPH5pofO/evVu3bmFZsvu2htGQbA/YY/ZMZ+UpHtMEX5i9UiTZuT0DPwZai41XpcbpYJOEPWNfNEou1X6EjO5PnjzJdbsptomCd4xKAXmmTL56/oIjACO33TdJ/w/yTl9AjkF4AGSXPbUaNKBcD1yGzQUiDOM4l1qWeJxDHfu9PfnyxYvn9gz8U/QOIHarpJjjkUuTR7IDYqwgr23wwF8cBqJCdbdUZnGLUMDO4lbIfjI3cadbb8lCCmGd6MFShsW8kztYxiWkg4mxqg5NtrBmtWGrRfGlk2U4150Lubt5ovKu/V1HVpuhyBUkDwbDlO3mdLY7v7EkMMJWLJBHdFsvj9kLdU7xwOSHPWTfcgVfO5cZuzaCNBq2Za+4CQn0yaEOLWjqRKyO/OR79w+CmNyhSojrP+BOXzipRSJxiwe/cQG0ObP1AUfTY2vMLHssnz55qcZOewwgBUEGE2N0dQi+Ot8VF6yYsQkJJe1h5LjFhxAaD6piDEUHClmOi+uWXxaGgam8EwZciK3u05Hd6uhl2Z1QHLgV2sbRDi1Bh215p1Op3glxVJBRoFkFF44MbcxXgZ7ytsAlvWadHYdTc5w90bJd7+azWJMu1ZN1b4A8jDCMkJCbAvJF9DA/7A6FPA4ZFtwOgQhqWvDTh7HvnDTWpVgrHgoYHIx0NrWDoF5mQS2+rALLVClewOj0bP03LB3DRFGGMTelCp8mYX777bdAE57SmT2HvqbmLhK2E125sPm2qoKHCO/nQ35cylazJ81meCjmkhQQ5Ii15IcuFffpxDW3CxoTW9VJcWfnef/5fNhY8fhnFMU+bONOR6xdk/R+kUBnVdxK665i/au4MwKoCjgjlKQhFbHiUZRkvh2yjCM8DlQRSA1HpWzBHEVY9pHSKG15oBmmpCiuVk+eU30nR2PyXyQGhIwD3JlqEnj44CnURz/1GHJTEGEntP6sVdDnRCSPZuZ+VER+IIiRcYl2fzkxeHX4/jsXVd2jRxzYCMLtDUCxO6bomh4bqp2PUoMObmmNpiCC5KcgYW2BdHOR96oE8RUuUGgS9/tOksFfOSQIuSc3/ajqpDWzv4o7qqCxUFbvSsdXfPgE7mRx2CmydEQcPUt398Dc7ns4gTv8VXsd3KxDQCHWqO9ccWe1jEPELyqOdG3Tbvrjx14zbA+bCXA/MmYiHTJvdDIaNaxdPcqKHK6bPEgtWVzmkNDHoz45L6RhLKVQ6ovIOySY0orYTR8lQIGHnRwircfh+29eIHRwMgxunj59+uzZM5NukngN7Ff4F0g3pJ6AXVYxIYqnkgXOY1weMRCrOnzGM5hXe5CiDQkOk4ftEUYlMA91sgMJUe0p2U1RRRYuLbMfY1BE/MFPZWOVXq1kfJ6IQ7SifFF8MVdE6BCHuBPW/Fn6xQ59ThSCRfK0NaOwEweN8gSCnC7jAG61kx1XrarIadHaKrQTjxk9wB6sKxPcEbFmQTZxhlMPlbx4RmTUgMPHufzwSeIUYjiCSNCcXBKM/jt5mjHaKKLvroBmB3sTLhbR7K3j+N+tkD3sX5Novvnmm3//939//PixDejNWpg0i9AwHc4Gmo9JKuczW07svyJRpFZr/dGkm2JSsCtQpo/td+c7LAihzi6wjxYf+yiahKxu6g3RNVBZHdSjAlRppRJd2EmjqsTx3yTuGxYKTR1DKo5ksRnxK1u4o79u4Y6u2N2UsVWrc8pxULEltT6sDh30osOg08Sz2rw46H1ZusxiQ3rr1i2OFfTxpTYX07gPCw5yMDlEYPBzrm4HIxi8Xtqj0Ds9EYjA6aCUVFyPS+L5juJhIDTzTvK971DrQGChdYCy/L7Zd/LgjgnttmMtcdkATM/OEkmMo/yW+3WX+cuXr3/1y69//vOfm6Tz5uLNg/fe251fC9MuhyoN5bLP+111KC4IEsOb168v9rlc7OcyP3/xnUHMnOfdtDubzuCuujDZdl+39pnYHMscKrrl2d5NfiAJiYDbYYJ71nGsPWTjJE6xDl+CQGd3P0gQqso7ZGwqQR1IdQgSHPW0fj6mSNRdK4iwqaW1iwdxyWsJbxNttKc6+1tFh0tf4bDw9VWxSEtXQ2jxlMEvBNZKAwujwntFT4IJMnfv3oXbwdYYbMiyn2wdQ34vNAbyzuw5eiARU1jGAgkYmj0kmpKRVWLQhr7MNX0y8A5HDKu7Nvl5pJCPgGKEp9mPXSwi8iQ3cepcw9AJfIQYdSpucGuIr15+8xp+86LornfCgaRs1AJoJuC5HHJdbGygnzz+7pe//OrRoycmoFy/fvPGrdvLKBvoGGzUXBULo+ZwachR9pVQ3ry+uHxjEs2cX75ZBJNlJs7S2fUqxRiF2Gxa9UuW7gV0DqEroVB307YF2fGYqnMUDnUcojZ5np3Sxn2NLNoJ7XxsFXdG/gmyXCvHRpG2giibpZUXdOT1K4oy47+UibpKtnCnG7cwLDyrcHOVEluNLKxBzNiMsEZyhDDH1sORL0ZpYFdj+/v379++fRvHy8BLdXBL75dZRrwyQKf41jYABOKSGfIDeQdxp9wBhy7A3wRkx+4/SNYQpSPibvxhIgv8YnSDRle1CGpcC6mLcQRwByZtxBn9fsYrjzSRW5vZ4YFFvonVCoMBWiJuoNkab5uM89VXXz958sR+WGa6TrkSH5cveDppLYbmjODjSRKgcA1Bk8h1LMr2ZOPgpG/kAgk81jix7AfvRtmec4I/FXTIgaOetco5acOJM0suuyKKVViDEu0jP6eDoNdZzNtjJV0ZgWD1WhGzo5CrgNFvsojqzNLGZEsVKAReKoMbY3ibYlq47T6Sri9H0aXDuYzwo0MAIYeHVoBNnpqL2nHxI+1gFWJGtORxG4jlMbKHUwz26SJ2RgANwj5AewQmANB+3/hGnM6bGBQdkN8r3BmJQ4myJ7tieo4Nhzpc7H757rvFhPyrX/0KNh34HRcV2rOpB4dw+iBmTxtq82egYPOHIGOetTh7hgGdKjaSBrwiGrjaQaKfWwJDT6jyOdYfPEzPpfZ6dXC6tRcXhAzQa1cJKUxloo7bu/thA3T45GncGWu4Cvqsokkn5mivk8QZdA9viTNFRL+tlmy9GLrUq3mxHj5//vyTTz758ssveRQEnsTOT5DTgk0m+HgwV6qxYzgzi8E4qgZCLAquc+392HWYdWM9jib4+X8QnRDVQY0PyMVNyGgSwG7yVMoaOAIsK22KH110QZxwimEcfs9xB2U0i/rzCSNT94gfAvm+/vprw52nT59iA5stRMts1VgLvKWIA6cA5SC7xkbzUqPCoztxKABHMcUFEePB/EnSBSgjEbZCpaqAY5KcgJSpugtdafXfzgc/iir67og7CpEdXlwFd0KLQWEAoCC8qv/mNd/ciRGIbaGsEdYgZoStrmir3qngiyoXLzRTFm3o7t27f/M3f/Pnf/7ntsj98z//809/+tNQQyUMSu7cuQM4sC+enZ/df/Bg2U+TEsPieTKERu6Eag3MnskUdhkjSMQZUroB/EGJg92w1D0ToC411XFSsgcKoRdBPGWkKOhZMoCHESDuEIx+r3CnK7pih8E/soD6dM1uIJABm1xshr766itEA9ocmNyLFQasgBeB91xJiPGM8cGsT7JJr4jIqoLM5EWxJg6h0vRrRFe/2S+6QhVbySQqiuu/Gr9TREXqrLnB5Qi2REdVexcG/aV7eEuWWRVnugaMD4xF4UNhYhU7Vu+HNTDqPlHeXd7pns9e7ty+82d/8qc/+tGPPv30o9u3b73//vs2g//0T/9kE21UZxADlQrnw9if7733nk29yURGY+B/EAOOdgge/wEDUKj0AH0ftA2pBMQGMAq+8OAZu+gsR8FpT2cc8YfEHZ0vIjsNOvxiYZpBP13n9w13lENQirtpZikLmy0Dddh4Cf32eS3YHQfFm+ZecoJKOpgtrCE2lyYi4V36BaKnLMGEBc9Ky0maJHkS2x/FaKcLLFQthp8CKbg/I5xc7UPLAFtsMwo1ofUS6rt8JrdxOmENLN5JTHhX0AkbetYqvnTyjj58+vXwa8k7utIkOeTz/v37f7yUL01MefNmsQbaHVpPgu9sAi3du3fPxB9oWDSrQbUhmXGI8Aq2UJTWUBjFHkfq4oAw1JiDSfMlIAaC1SypWvhukPTS9KUGF+fpHkkek/F7hTsjOxXxy1JCgUXm8sLEkwuu81SaOEbR48eXtSX10AP0wUzEausF7tBPifGlAY9/kqkIPXqfJI4/uaQAyJB1Jbe7OrNEspOYOnTgTf1Ed7HKUUXCNzoI0/rHMb/iTG19dEsOOlGhLstda7e63MHN6s3uE+MIdC0fbxKXodfgmY8/+eTDD9+z0TURxijO7hu4fPjhh7/85S9ZT/RAZBOOGKRDgIC6FF2AneQokckPOI0tsI5DUerm8tSGCETfeUODFKvlk7HN1RuGhadUc6niTpREIuu4o9QfhA7mNlvKKiGOs9g9MK+lmIuuhijNdY8pQdDiwNpijdSEeQxmV1he81qpr8Q8R6J7qbuusPXBxFrDjkOeisN4TRevXybf/outVcj5hsykcBAa6XD6oZnTO4C34LnUAC37KHdahCq/JA+oVYE2VnxB7gLuBkSIB+iP0TRJov45zd0UKJQEPykpuOScZRMGa1AIUKtwbn3ecSUlyIr9eISqE6LNSF0dUXHVTRIKSK7jsIxcpzdHko4iHWzFQ2nhuNmnEcsO0wkIe0nw9uyZzfWf/dmf/e//2//6yUcflnkxLJp0YlgUKl/87d/+7f/8n/8TDo1U/c13795dPBs3bzBzE1pl4g9SYQR3LGIDl92B+dmexzr69ddf2zMPHjzANlGjanvRbmLVfPToEYw7oRoNQX7J4wyx1EG0h7kTI4NNP6BwruipbkmN7gMxpqDj1QbElLjbt2+DXM9wfN/qCCrdsOhcBoHMVZgHP4QBpICvoV2jOGdaVXSrOPFi9h06GAhNF1DkFMTc7hJaDdwq2SbsmESGIgxsdWpMXV4JB5P+7KejFTfys5vJN90SAmKr3xYXo9Ka02qVwTgO/Gle2/2Emdbpy2KCTR6ujsak6pVnzdlPX+P4UOgLQ9oaLanNMRY9OGWWOOZuQrdWlCvKNRyEbrhWoURXY/2Td1Yf28KjqxRaN5icH+Np7Gp4Yb9+9tlnn3/++R/90R/du39vIf7DW5ESMRInm9SM0/LsT8OIxYKzm15dvMkeqoN10Zg8+JoRBYJpguHKBEM15ZrZA+tBFTqGXBWwvs6+e2PvmQYJviQVvA5zwSQblQ/0UB8kteP+qX0SqyYD0rpebOEO1b+OUDiXpY0fUzDid3UUVEt6/vw5/6SvRyUppRiu0sSR5c/Zqm0aA5ZGmAMR9sBI89ErCdwJsq1cbW+YDyIO6iEQANE6Uu4GcIvr+KuiZ5Q1Wekmi52YFj62iguGIpTiDqFcPx3b0o128hCB/XYqL73T0dJbO366xI3S/RRaIoxrSHR1oOmKTgF14ckPtDOw+NGPfvSXf/kX7733kBMYjrDoKtWdO0+ePEHQoAkIhjvGpa9evyq+/dLquX//PvbraIIUyKpYgSChGOjgxHTdyA4yBtHiZmgpkByHECFdhPgA55oExmjDIiX6fp3k3t4D6Oy28yuP0xPjUSvphjuvOTgBvVphaZW1sX52hl1ifJTirhVbE8rgGypi41Qim9t9zEIcZZKDK/GuJqwOEjScp0h5MrpV5XVNmNyxaBZ9PrUBOzs/HGIk2XFUV+elA2t2X9sQRdnJbbwW16viDn4atjp6ovCoxKCCgJJjkn0bo9wa2mVAOxgHP8DpcgIU2LBOWtGbYSDs0+WKrWLJvg1KoyiM8w1BTNL5wQ9+YHpT7fCS1z1UZZ9yBjYxGO5QloFcY7Pz2tc2aHBWuL9BHabJz8MA3MACwDid5LkQQLTBBRAFSk5NFt0iyNQzV0ZwUYuky7fmGlnCn6j05Oq5P5ioVodvXJOjm6y7aQ5rPMM50GC2IHJHN7vEYHICJX/EwiizKdB2ekryHZhagshBXTtpPKYlhdY4ZeyD+eNsIh9CHKAIFlqDsdpWituhQ5vcX9uggxNaceB00W5iheR3O988DTdAE4R4dIb2MPhrSisQKTfG6n8dcWeVbMIa7nRl68W3lq5VNLevKlCrJQ0RPbHVy961kI0xwgYlplv9+Mc/NknHKr5cIpVjqocS1wEPix4fDssSoOfhw4eh5hUNyz7BlwgpRHZRhOFgxnloBCYaET128aIWxK9ynzrVK/sJxh0iRZY9LtGTkOiQsmsMGVNsii6RFA9cnnzDhHUTMETVPlQLzCl5R1lXOSq0ZLFFUrFdyghPOz9Gnj7suWYD0fB/QumqhBVdfittCDajAxSk2PKhhgOBUozqFm1iIpoXwyFeOdeA8U6/I98Ctqg5o5tYWJLvzeGgESC2ZmF1VPm8InIYFoDYrvyqjmk9ymNKeRzh3MYWswbVxVAbVcswIM6q2q5N1YUhbjjX3opcq8Cx+mdXTtx/pwLbAuP9YBj+o1o++eRjq88IZ15Ch48uC9JwcYn4xo0bwB2rCjFluUYJwrKD6EEq+FTk8TlkpERyKIQXI/Q5133q2N8H5wnBa++ngGaJh1D2of4RWnbOsmHiqBbUclj25KhbbBYrnltmHXeK20FV6wkt0XfXW3QQBpKlXAP7OW00e9/nFmTF0JpZD/8MwjboPDOThw1B7EhkwVjrnJYjeCIRSK7Oi4M0ZDC0P1hnMOVc7flMcG8343eKh/yRJ9UhiJs7JqMdLCCrJbZLMedIDYQkZdqbk5To9qZRkyptqLsyBr/VTY1CHq6nNuc5igpNoU24wQ/pF38Nnh9BZwQUbdUIOt3NsEHYWwUWk109zxd59j755JMvvvjCNKw7t2/HOgYkVGwKjMvdQsMwpsxqgKSDQ0fs5pLbNEW7iW1ctDaApW3AgU3MbYrwQqCSSU/YXgNeszrtJ7praZ3ct/GBwSGDqlynYZTWx6cUy8ijy9dv6IdBw0JdiZfjCfKGd7CYgFTK5X6my6bkkqa0HJhallFbZEWjsCU3iKkgOzRqhn4LK+aSWgJVNZlxv/72G8HS+r9Dfw5zcej6lJbKfec39OEMvrVhuqx5zpf/Qa9Y/lnyTOTZe1J3fZbDRYYqXYSwYrJuLDEG9mtVtdNuMli2OzXwIO4Zv2BDaegQjmoXYtUn2USO3kyeOSmIr4oGXZ1UhY8suW8O0qkIR6NQo3KcstBx7gQLOq5DuZTTHbJ4Eot43EKLJnyYX0zLTB3bH+qQhryYLg7TGAMvYjk2rv5fPlBGOD4WK73EevtAC+8i4+jN8QGV6XTKVl/USmPt2HKzHPoEUvYKl+GpH7A/yhSD/TfvL60rH7z38Ed/9MMvf/jlTQMRJ92FK4yJivGWkV/IC1suhBexxSku42IL126uWdbzXJadWWcLo6WoCKIkBGgwbILzHkoZsAnyEWzbCC6ZJbEOWLtU7zDW3SSJLDAUBLjigj9DQLL7T5TOqTSkGuVfPHVGrKsduGCRdxSreJ2XlB/l4nL//5f2JUpyG0mymQlUN8Wjed+kyJmR9OZ6b/b//2TN1mzNdm12TZRIkRRJdXcBmRtIR3h5Jooczj6Mpq1ZjQLyiPC4I724ek2KhV8AuAVUKxUOxrAOF3dCcWC8nKPHQy72nXt82c2l+mlBsf6KVbLCB5cXiALFwCQGRSy3GEZWzjDIGDJVwUzvQyWhAm5ZANOoJi+ksMgZs0Gz7behnN02pkoIy5BsU84vzueak25mNRQcTQvqhHaQiieaXQxpBQ8ExLYQHMtCa4vuQz68AxpVifkKqiQ6jFCVdo2v87ZJeiOoTMPzmf6jNmARm3f1l19OywrPB6CJS9h0KbddgX099h1VyS1gzBAIdcDAR/s9r7/k2N9+FEo6TFGFrrufN3R4HY4Zp/rXJWEUoLN2SlnnstBIAQbVfyx0NVzZjWXev//w/uLTx3u3b/3w3e+fP3l89crJWOl3AWVqsjHNy3TXlIvxxPgo7C/ObeJzyMPJGPbpYtrPoYyntWdFKde+ubq0JR7H9+/fm8UEt0CsXgJQpqkw6EtpNyTvZ4xIFu24yfuEQW1noRaeAJ4leQf3KoA+oa3jFHa6bxCEwapSc4fqvcg2V3agA+KoAvuujXD9aPK0McDY+cXlp4vL2h9vT8CLftwPPamr6mVmyPkl4XP2Hj+IRuvo8Zzl+IRNFCNvnNCgHkA7BThpJcnRUfo5aU5/zpInroRVvIgcplaqRXe8J3tTPh0/Ch0YqGLyDt066sTprrgxkYr7nor33yZST36iiN5ZpMkuP6c44pR1pgqL/IU9oog1HbTxF9qA5Ftdau5CN7vPrcDXXNAf/tdf53V0u4/e9uXBbFFp7Ykj2h+I/+R0gDf31q1bf/zjH//whz+YhkJ1oPvpeBXL6iGeUEVFvTJ7QoMRhiHCzZs30Ter6/APALIbtBmuuhSj9LHm/ZSOdHRgIrDyOIDJe61oOWhKfU+F2J6dDYJcocDrNmimQfk6iGKyqM3/V7Mrzy+zeA0ZH1GiXOl+moPE6rmyyu2667m1F4I4Drb0oW52UkDHkPocvbPTPsImopRqtI/SHtuc2gg0MYibVDwjRh1Dg/fx36KeUi2pMAiaoA8T8ZrCipKkWxZdCpKIfqgSvhsA7mH2QPQKnbRJ+cOVxdfY6QtL+7Nw/Pn/i0s3HfHlo7fFzfXPvkhX6Wu+XjbOpuJRm+A0Nq05Zb/Zv548efLy5UsDnTt37kRvgVw2NF/9FsvTFgugJiKz4bEKaeiepumcnZ2BNyev8AT1QgoawBnu4LikqTaHh7IzSj92Bcrgkh7+bxUeQfh98k6pgzddxqLl1g8dPGmWyABZvqBMXFv8cGr461rlRaluIzYt6NcPny7nQ6deiHG25EjST6AKxKVFX5JuY6RXFc5EpfNpX8KBrBXaingu9U9hI75URCuTFPGMltZb2WkK+GSSDhVcUz4wuilU2sOANAG6uHGruTlHcYeflFbw8lFKoLnNp1Bg3TKG8gbGQEOpg54tNHNf4rEj+vhF4k5uDwXczujoIL/mOnxxNcL6659CmQ5WOtT+SvTBquvbo3QvJ8Uif28Yw5MnT3/44YcHDx7AMYw/aW6eMmflsPVwJBQQcBcoz9D+CW5guJlDbUQXPS4eayae3WDkhzDWXs7MQiba5Jn9s5xIA/NqX7s1J8ni4WOZ4xpd9LI/YZYIOhcHz4TU1JMmR29pSKVpwUqu4Krp/Pqrjd7srBIHQgyZdpADfSLPSHECxQ2zt5uZ/EjDzuTuQIcIRWYOIhnUMDk8YVMWxM8VMrZaAGGIk8pSi6Q6nWI5Q/tFlNvZA0acoxLx50hZ0YS3ke15Q9mIR/2wM4v0r5xXlCYb+q3cxiXxyyAlrEWO39Fxxk14FWZCav3f4TNhxK+8fBbHvx+PXV94WrcXRczw0CLO556zBfToVSnJu+pQ6Xj67JGBzrfffgsuGLxrMvXWbvWyt+Pp3PzZk4CRvgwLy7QBYAqCVrPHkoBNCJ8jzEq3CZPR4ANCngpDqAC7Wc7kmyV7LnkrQma94EJTsXwsNY+pYQfcdI8bqM4GiZEE1IXiD6bpvX371nBnwQvEFNori6nP92H+J16wTzOPxiGd2/wW8YXQAGqbPL9eb1bNX7FGGTi66A4bd0ZHhWqgUeWDHNCX6nNAEIj9R+k/AhgapOaA+NUtkQLH7AXEetskNZmkJ031VpZW0sRfk3ig+VhCD+iAnkXVIqOYY1G6C+U25q2rVxqJXWI6rHYREVI2Ks+XAaK7P/4zGtPXQE/3os+hz+fG1t1A3ZYaxK1bt27fvv2H714+fPgAXhjOSB0fDeqE9Wg28CHtGjwToXTbO7OwmH2TaxEPijOZWIvUmOjqDyXi6P3AgrcKtCekWro51l5fOFk71FRAjIFEwsEzjjR7Yi2UF2UZimqaDqSEWv28irRQmyiavsZTtldEtI8Md1BFNu5OLqdDHg25hUSPDcNAba4pH7o9Z3Uht0XAuGxBiCOcJ4FwkCvWam/lGcIQn6mKBt0ryqih1QWUCLRsne40PoHPmTwpmR4y4E50HZKziKIhKqHrkPQeXFmOu9p7K7ntE3B1uEP46ICYnwMosx97xDXkckVRZJK38s6tkRtaXWMdlU9ZJ/g5Hv7cn2Kb+vEPr7i5vnzndgBfjzj8VjlmxgbfC7N6njx58t133926fcP4DKgRnNmYp9tTgh8JCeVikP4Epbb+g8ygImMX+wqi1Lu4cxAhS0Q8gmwErezZmyjA40N9Z6p9plA2EaXwhYo/6GfypHZdNOUp8qbO0X7arJbYcRVmUN9Q77o81v5fe5i/evfuHSm+vulQ9wFMtS+j+R79qeufbI1KNOsME7tWL7A0K+vZGtYe+O7DB25/dGGrlZZkjOT52oSh4FBIf9i0yZqlqOdPpoRjt6JHJdDC1lS8JZHJ+3LxW3NNcIJDB13dgP3ARxb4Ysy5Zm1hU2OVhGqZEpiypzAUaSGG2RUp1wjeL45WMKQo3IrKqHwOOQGCrqsPxjXK0aOQgZgI2n0HKVsdvGFl8tYfimX4PM/7bjAkyii2Z/GCxo6f9Vvdz5Li0T91MLFFZFKIfoUz6m7jBINEZGIrdYaqlWDdYJXgvAcQxtnZ2Z///OcXL57duHHd3jnuBk9ZO4iZ7G4RUAvoZ1E3Lva/XSzZw8x0RdMMeybtg1JDXUafeDX2FAyCp2Fs9k+4R8wWAyki49kuexQSBfEhTssCiu29nYt9BeGwobavA0YgO/HNmzegPbiWkCIE942NBAQPprABgM1BpZiyIcOYVi0eraOCV64u6QAYNFgF6z4vuDMROLkrwMUspwti2y4//kYnCOsk1XaFB2tFgXFUn/DkacrFu96TRYsYMsHbDM9tdaz6VvRzSnjs6DpbCTllzxzHCCPPDHHFgVpbkLM71Bmkfla1mzr1SiVz2mTl4E+lzf6Mbc50bMs+9eG8lG24MoMkK26HoQysg+nxxVEjb/xlRyfbTfnL6kz3tPWfMYYNGHVT+F9c/KKqcvw9tw1heVFlQFPRUNOIjWZu3rz56NGjBw8e3Lhx4/T0xBA4xv7oMTwNNZwgNigXi/q8MOQh8S97TXKoW8lkYuAUFIIkZ0Nm76WLJ9MVQCMrutVGWTV4WiBvo3603SygSRG3Y5bDiINoDEoA3ZJGr48NHqSDobCoXQZphjt7P2gZut/FcpbuQemiqTXLuahE5XmaaSLZDYaL5El6mrHocIld+eYaFTNq/tnbRBDIFWVKWyRd3L+rbt3odoTeT5kDWQFDqXh1GNLJ6fyHFjq1/be5oNkLQYOfic6RD5KmXKTmW6k8iPpKaFNnNpMjBjnQGlBYPJr2Ba6LUo6sdHD0K7GN6HPROtdMlFBgaNs56ws6/evo8LYD2P6TP8uxD7/8NJKBmvace7cdZA9yyCyFu+Su5WdZIcnuhL4AtcLE/sOHD3//+9/fvn3b1tK2btF0vKIxtAYa1HOo1eyTfXLlG8a5eBAAfDdgLpAo4lwg3eypuXs/iAa3IWdHqZ1MN3vovYgFxMgs6bDzYKwgUMu76B8M0mFKJT05V72ElNbUG4g7GOeIXvNRmjAuxpEpO/HQNpF7NntmrZqO9kAw7eynKeA2VPFjXWzFs7cI6Hw0JJoonkuaiwB73gALInsqQd64Y7LEg3ihDWDyExqZqbmXUmymCHPdGcCKUrM+ew5oqGoUM7howjCUQJgnb1C4EZsYL2DiIpAR5EVLjYQSxTXeXVM9NhsdErj9WRodkOyCu/aDe/GpbTHPM0lgNW6yt1YVzz50qlWN6QsAwaUIG0BRMosRmc5f64jpgEbFMmdNUgktVSv9bMdjRBG8tmZljXqAjGk6T58+vXfvzunpzuyeaSnvhtTpC5LtvYY4MG0Y9l6IbdwVcSCU6iHG2Vgw3o1l8EXqKawcCC5xBz80ggkuIBgelA6Dg/fPntHHpGROje4bDBuQB+OLYa+dH/g3eEkEuVUzUQu9S9K/meoVCH6MHvUIkke3lEEOKxCoPaX5+weFbc5wkmfvmKMJzeQuBtcvP03Jnxlb7+bk3TAoiFT4bD8snj0RJCUniADEbTwumnZfFts+iLGGQdLC4uJ2n8TW8FGkxydD27OVuxtaTCRvE574if5TUaN8RqEAZeAoAujesN6HttfiUXbVh+uHHLD+KbnTKixlemU7wqPD4zroq5XVGxhyOyt8Behsx9mNobQe5SjMQGjoXsFFGNJAsQRetbkb6Hz//ff37987OdnJxAOqO7KUUxbxKtL3h+dfTvOUD64MqmnIkkManUFPdM0UQo66j7KAIj64CZbdJO1NoshOhtuDuLeoyBSvQMweawZL0gtR3GRTmk8eiyBnLZNtk0uKdAgb8yZygSu3vkC8gNi89zaOlf5CNVaXOcNBFb1ZBOwykvu6cLsFh1bUb1Pvsx/VXDyJFprF5PnjdLsqGxdxBindcE0B2Fm8M0xh4q6rvaOaTvIG18XNRlpqVMSSJPuO7eH2SvqHFfPVBmhm8WRx8xTyOJhZgtzdBXGEEhvVjGa59LtFQDy0yMhZB0G64opSOGTK70MLkeHzuNNdpMUjoCP3fO5Peul7O1zTt/AGbnQQSKIUTOKn00dRqhvovHz50pSd09OTgGSCGDpOYRbM7FWNZDxosgtj7yeEjLNUVyJagnbdcAZDO2D2TfCgKnaWkQelN75L9dAgKSm01Ej2HHmWvHxMik3H4UWGnUg3S/cWvgve6NOTkxQOzg1cQKiR4Df4mSrLUGxRqhtYtzC7Y0n1kTruWmDqcI7Qz1STtdGGGn9ixG5MyzF4FL/Kw6AAupaDKyCdOaqUQVUluGGseIR9NZucKiiXmKyItQDTplqipfAUCJc+keTuPS5I9OyJIC6qTopG9xBF0ZhmP2AH+xRb1zU9O0Q3kMtR9oP3IUqhINwHl35Ixtwm5lBMJfEfd8yG3/XzJK5Eoxrl7a+8OkQIR+FG9J3+T5uriA21xZ3tdEgh5M/gqN3dGaQj30K34/j48ePvvvuDQU8NzuK7y/rZf9UXtJpZs8etQb12M6gRhLQ2Ia3xrOjBSnpq9rUvFxjHNnSo1UzQPoKL9uRRVPT5x5hpicMaYmIa0YTspj4EGnHKLwCEpflGnfh6Zmn1fgIZCVgqWbN4qcEFV7755mRYdQs8k3kD48X58m9bMlu7XPFkqa0NsWMbZWb6eqnsXVxeLL3xQxkH+994YhJgPxiezeDMFE+qcDDV8vzinNylG0+ZP3q7LKwUzS7iaPKKmOBaYvIriMaIi1TFxSpi32IVijdqQ+iaIIh3ERq26ZvBVQPuK9U3YlMRJRHfGqXjMi8asPgW/6mqULcLZAyMFueaculijQwGKXBTiXRUL+DgVTugyCmiyFBCdAzPrYzS6tC/E5ZmAYt2XBk71XT4mtxBL3KJX1J5gqiNHe7wF1yqLfKvlBA0BLoZdYCIX+rip5pid352du/Ro4cPHty/du2budbT1zVaXrx8Y/llMT2Xg2cvl3Dwyk1Lqwb7cJ6g/hSUJ0a68KK7KSGqccGNCJ8uyBV80dEJPAwMZs9+mg3DL1miV5ippqqEVgKBv9QlxEdRq1DIVhYropIHx/HduDs9MZSMLvwyxmOq4mhm4+IV9iidYXF1Kx+a7w1S8Th5SjGVkdUdNQ4lxRzDVPuqLHWiQ8R/S2l//W/Zxt04VADC3GgXJA/iJDkoprQh/I4EB8mLmf2kYGoQ+t1YVTD90+R5UFBfizdqm2rypCLaJKW9dAHOEn0L0piCQ93XZHaQC5x8qZ64NnltV3AluXg6/ODpiHtJdaVruUgfL0IJ/oTfr169evPmTSYxYmDcO/aKpeKjpMP8Bqo8qgoBi7nOzdqOA4UwbU+yfQdtCyU4mS6YGGrLJBPy7s7EfYp24YsXyT2Ik0JhKMixc8GLyKFWEFNCa1RC5aG9vLD9/nya88Xlp2vXr754+fzJ04enV3ZLz4tIkJ11JJcX+fy3y4sL02rT6elVosBFpSOb8DjsSk7nRn77mQSzWl5+AHFsT3mkhB68Gpm+CCAOaGmWPhCEFd4Z3Qn9W72IUEb/+NO1a9dyzYcG3dJbgvEw1FtaZ8vs3XyCn8vOpLAqoW19lkhfrbZfOBpK/dnZjZFDpIhenSlxjS9StY6iVilXB3EiEB2gREBno18KEAAODG2sUSXtLBk6GhhSfCVVKZYnCWSk1iM+1wQH0hkGoxnSupfF7WEag9Q+SJdJAt5FPJcYAyOjXFUsziCVUHxI9NZN2XsXJCkc20pgrhiIAM00YWThybPXQPPmUeqSJ6lCpghRplXICFLAEdzsXRWKeHBqqFT4HGTo5zq2KOpMEMl59CFHL10Qfqi2g76xexeHwS3ee3sp+/CXt2/v3bv39OnThw8ffv/997dv38ZSgEg6zdoE9jwt00SJQydEsac4DnvJALJbh4OBQ8s9SGkF1Rb6U0Ib0ikSZh08v5kRKHonODs0ygC+0GyHWwPkB1SyJxif2tMQg0f6S/DYRRKXPNeQk53XflWnVM2m6TA16EGLUYQH6Tavo4xNc0y9B29SFJhbjw+i3VAi3r9/j4xJ9Jem74Zsg2dyfSHeqWqR+XFpJgIHQLoBymbx3eKviAVA3YD6Cn0SDrPRj2eF7kPlVsMB1IcJB1Al9DCJKBccXgDNWZxBbHmRJdKXpdEJBEtp0wiHtqCBWkmuPssbN24YbyAflBKSxEEZNbaVxPR6Kv9TH+Gsk6cIAJSp0dgNJ2PjxQ+itCuarKKlwo6aZh2PERSKWmf/DPSE9siADmvI3oz46pXcl5fECWgAcXF5eefOnRq9um8aJTiZ8RBlhGV/45h2sTI/KOogdDE2nIWNwx6Gk90Yd+RVjhMkSrKZvIExww6zNCYv3gMwVHUDLd+BL7yBmEVYoU40SakzfocXeaw9nmMNyEz1BB4kTKoCrtAD2mbhhQ0Dnqm0Rsf2onONhngjHaW60wC0NPT5gRCbSnxEU4rxKPERavvF03Doty5eIVkkJaS4Cpc8sjDWArbJW9UH8XEqt3BjKGT4TH6leAwPK8IbyJB0HvOvnJ0a1Vwiyh9dN85oXw9FU+uJSpaqSEkczLM3moziXS6tWOakovspcPzA9evXsRSzBKGiRxUVxzkjPk2RontFaANAs1TPdviiQMOLz4zVjEqCTaQiapf/P1cR2Rvbt+ifZsl9pdxWciIhEZdv3bz5+PHjZ8+ewVSfvGxF5V90V+B45aTqgPafvWvtqmMEHCpX4zQrdAtcCC/sSBvMnUneeknVB9a+834k8oBcKdLUN6q8SczCeLJX6kxePp4kUwQmGEND7E4P+2sW72RpRTszYNCNcM0YiCEvvQMvs+fWVoWkgs4sju6DnbWkZjTh1aMyhHgEYUslHJYqdVF6iLCvUCi4Z9xyBgixuFE8KRRi46Z7uUISHRmhtbPwRj4E2iZMYtIZRb3+rlcWa043OLT+BYrxuKnDJKAoY6vDhW+ZJXYeXLXBFRx0gCZGIkgSI+Fy1kVqeolxwWu4+EwuLAfMNexYl89ZmXVNtWksrOQdCGOr79QvH6Jm2X3PXFV9yBbCvgZ09J+xdT8rbk5e0MvFxIehqgxzzX2N1VYyLfL54wcvXrxAQCrWABPGtveCNe51qOXXZRGxe+jo1IXtFyQBIg+wuJpPzbfj4b33P1fFlvIMOhRjUuSd5G3AlMAIRvt6jN/eT78iukEVSF5iDoXFUIaaGmipo73sUWBuKHUr2np4UUXAGSxTfw7VxBtGnRttRTjqlW0oh7vN5jYUsbE7OwKdpSc/u4deD9IfhTAVDWqAycPJpVXtundxNYnxWhgBeKVJDHcyjK8kja8wRybUJAmWRbEgNKVYVYAo+oKeWBSYRuVOQT62SAEEo+80Wvlq3SB90ViPWxpqOR/QM3lqEheKa6hYSagN7k9hFJ/UXDzdWdXGJGcxxvkQzDoKGfhncX0HOEUixk7NxxqD/FO4EzbQEzbqGC+a89FlGJkH5BHdyfr06VPTdF48e3y1WhyIFVDUDUNvY1YuQIxpqg2RD1k8v/zyC8yrvVcLLw+8XNpTk5+VF5gtQaWMrhyG4QkTcKYAEEHSCj10RS82Y/VvBjeX6GgP1dVAJzGcIaaXGU4FP+6GwTISSRDvJOgN5hsOHVwzG8v6JwwSS1UZoYzw/hYpWsFyhtHNMA9mRfG9ZYnPAdEHj/Dz5ihlDfb7u3fvbPXtK7adSvTBQ0JIkUgSzYVpwHWnF5kSQLWbKHmc0XNt6Ju49CON8Fc82VaWvUtUwdZdJ2HhRbRMGXsaJPOKo7LHTp4hxm9xCkGU6r03vqBlToHMlSTCbnEHeGETQdSM8M07sSYcwF4KOwhPo58neeknHKmAoYSgJMCT5/lwhFuHFx36cEP1r5xUFB0qtl2c/6nrc9/S7SPhDd7BjoIN7GT64/379wE6t27dCvMlOY2+eS6CaiL2z2lv+4sTVVa3iwGB0fzr16+XXno1CwYmzELt+8t9nrcjDH7QEyAgifOFmR9kBMQiwfCTn5pNQOcgkekD4KDHAx0RiUHBJRAkGY7Zgnc5V2sdtBScW6nrUYU0mjd73x4Lp/KyVlMhgUFntK8uKF+WxRx1Pqu5OA671AeJi0Sailz2J9NoongruOV8YPaaDvunAT/Onw9+9hvWrnjDgSLKFw9UVYGvJLWa1h4ipSAtbjZSh4zSCAJTHrxrbBGX9l6ypbtX06ghimVp4IY4HQ5XG7yLBfZ49AyLyY85BmUQ4yg0KE6BFEQuKszFLVlbsQcPHti73r59CwK1XTfRmt2PFqtJD/Ld1XMCWARLQsF5uNTdrtRr9pI6ECVxavBKsSDpHkGcbsTuJK4u7FFZTjU5JAfratPDSNm+1VO+AC4q21PrfiJokjJjNaD0XTxU8+zs7MmTJ7/73e9u3LhhMPFf//Vftpj3bp2hBgjLQvie29BtOOQir8qy8fmPP/745s0bbAE9tbPHvPdLm9MDmVGgMneGXkVccA9BpHEjqNdjs/AEen9TG1CbpCBrX0sx4LhBOAU8grgVmv8Bg8inJE68yz4HVbPrxVBDq1ifNVDz27mpPLVzyNpdp550la9euzJSG7z0zvIL7szDHFZrjfpVbMt2B6mxIvATifOmYjOI3gigITYpVVHDn6V6VWULyBpVSEWsCSWm3HpVqAskzzmk3hHacNXcenNVMnOys8SnONTSWkaTV2DQ/UwlgioMx6830E5Usa/aBG8A0eBdNCo51OxlhMZmeBpdbAoT+uQoPiDlYd7fiWVql1PbAkl56fDFFkeSx4No1SoNfA53jmo0UF1BuqO7LLkm1M74zL2fpgJRgcEYhRiIf//997/73YvfPp0b6JiSshySF8vZ2Y3lUHNP00+SjhjFhbc87fy3ktceffZkgy3T8eOSrnLG2yaWNczTfjqYXaSiLO0NCGrZO8kE7wE4Sw5XEdcE2Wf0I4z2Ugitu4w7oZho1XuoST2Ul1QMqfACbgbvaIzOfLhZo7FLRGierp5erR8OXXTo4DrhRWUhSm1EkuZJUUJI0bsTlTadIbf+wuj54FgIhsmKdEjM3lIkiv+VuiInH6TAirZeJ394P6aGMrnsfgpIAGiko3fJIlmE1kzgFAbPCaS9o8wTREZxSFwlIjIlWBbXtZrNWY6vouZFHTC7wo+a+Oy9V5LE15IXmnROQTjaosf4O0zR2pTiKT8KN0GcJvjnKOeCKSuC4TvoL8d8vUH8Vkm8aVtw+cKVvCceaSP4wYSETk6q1FDx7EmboA0T3d9+++0f//jHR48eGTl8+PjaBL4pLPb1N29eA3dC25+XwoPjX4hnP5lWCkTD0Q42DMi8LB11i+fcMl+Ze1HahlPFLTgGWyk1lVm6YRRxCEyeHIuwGraMwU2+HbiDE5An7/wJxSq0xs3sh50Dd6BJUewxhgug3KVdtSsj6kfqpi/vXDwqpOlRwt7LX2sOws67JiuFcV/JzJTbmIYm+/FPpMuff/4ZRWFM5KcG2BG6EnduHTqAZOIO6VvJVxeCcJu9SyktGiziXprIkvSLaBz0j8wSBc+SegMFpHjKTPIU5yAtxKLHsPhk3jO11cOgMAKKAnqpyjYiu/QFQNTg/uv1Mm4xeYtEBLvTqAo2Nig4uPLMoYbqWSAgMsJKuC+inSkMpba4aZSysnJMQ+muIkkVNIS//sKMuOMkA5gPKreI5rYOd+/effHihSk4z549u3Xrln1iBGkW69///ndbNHiR4+KUfG+KD5qrp03eCt8FKj29cprnAicutAAsLHy6KE6kFTmH9aRcbjeeSSYiIWUPEHP8IAx6ACnnGN7haUg2DPYbJGsMUoGQpX4bUEL9BQ8JwvXZg3TMMAIpoglhcvc8Fmpp63H6TQ0RLqStQmvBHZKyrmYa1gAH+UTZvngUiTxPoIltq/DkEcoiHjgSd/E+spyDIg71T5JXEVNrlgh6ENe6/pM/ccg0eUaZofObFEkDD62Ej6KFRbmKa2pR8i+yOFmKeGrTpl1AWH20TewzSl8CFa0cNsiCDVmKd6WitLQbQA1GdpMfeIB2KgyccTe5X5x4kmyj4EBZ5JQ0+9B091BvHrwlE5cOg9fdjB7P4j91bSkYkl9fjzuQBJTAEEjRu3CO3j8XoGZzNwQxHDHV5vnz5/fv3zfEQYdzWyiATpTwsylGJiaBpIubWVpkUZmlHrQbr/z66wczr96/f49IC0aIFsDAnewp6cPJbjmJWy5ugYLO7Od5zt7nNIu9Q4GkWj822v5pZI9mGrMfrxBazxEmAg8UcBad8GKtK6CCr+qF8iN3mQIPewFSXHzdw0ls9Q8w2eIPQkXS3LYQtf2J4yGYQknLpcHomc6gt20dybTzAdVwpAfP5QOs0oXcXV1GP6Ux3UOkkqFNmcluEkevhwjitiCTjMdKGQgE5I3YtiJN4kgKYh3wORwb1avoyTVU0/iJGm5q9IW2TEztKcCHuhJBOugYPUnGvfEVWBHkVTzdg5KWJAUZNUlPTGwfblPLZZUTjr8YD4+HJQ2oTyFscCdKMQ3GTEbtXKr/8KIowiCN7g1ZENBlUT6ktH34t7/97cGDB/fv3bUpvn3363//938bsiDckz0BL7iKOoZsSFT8DF97YMd4qfEDLEqW6Ufwy8LMQergJN0LOGg+h2tIHOGMJr+47NnjMKOUgxapOkZGPnIU7SdAZ5SSvcELnnlhoRj2QkxKeZlbhkBEEAMZ/iP7ClrQK1OHOVxeXBrxdgiwyAAiJbloWfQ6H7BTFPOnk/+xbfxBHive2yFINVP05DQwDO0aVdFVo/kckeHOo5RXxMpVBWrnZ4RjRtzpjsiCIEgvq9t7aMTO4sQJUlCjMD9JVjfJlCQbvTgrSK/4WTyjRQ60GL0foAIittOEqjEbTpUEmoz1LBT7HR024QJMHp/iJqrVCdJRWcK16lZjGcxuXM8Ol+Jvuu0aHvv8ViJzJEjt2+SVAV/+Lq8kffBs/Pfu3Xv58uXzZ8/u12AfTEsoGjBOl6Dkae2rWY8SN5j46aefUBxgyzVIk9llj6Jh+tKiFEFDHMsJrAzuK5w9sXh/mU3ZsZsh53L1viFexpXksI0yosRMuMik/yzZzNlbJue2HTCBiVyAJQXeocknlD5iR5L+mWBDQFWp7VYR2mO8nEKUFB4lbzBKLrs9ASE/Gt3LMu7R9dmGVwavUrA12bE7xtAGRNkoLEmeGPEFl7rQZzmMNYixoFjOhcNkYCPgsTs52IyzCu6kDJtqGr2ClKttlRS8ncpRaO019b9ksZ704aQV3TmVS/yEqBdaGKXZlaSop3tyERMjuitNQYoLq6DA8dgrjIXu3r1rjAGjYNndyh7UQQA9xUv41JOifn0dQJFKlCB2/srtA4ISC/YQZ+3W3TjOjGZCrDdxsKDjH7xAPIgIXRZkmXIPXGUB6wG7Bzu+VIIGh9svZgr98MMP//Ivf/vdyxeffju3G65cObX3XBr1e4DmzZs3nz79akx5fnF5fn4JO1R7186SUlSbWQSj118/fDh9+84+PTUgCz4lQ3xvXjHtDdYv3tfkwHrEj9mhl58q89e4lTtJY/XrLOsTUjwsBSmnU3ZYRTHKeURahwjUIxdDVYRHCXxBD6niThAtwWgmVXcYBAA0KSJvbu1lerVBz0gdYm3E4EktsDYMd/aX9swm8lsl7m5UTqAEjkvTnES/Mr9AeMKlsbF47FKiOShTDorIH4flBSahUpfa2FAQ/0tpRT2fOXtVZPKSi52flzi7rwsECnvefkfPGuQyhFrrhL2f3cFMbXaSahc+6sCBVTEBicTW04FIBDGFAgRSJUp9DTRYRtlMVpNW4LzAll/6qSN8sv2ONB+zF168eAGVZ/SuBbHa6ngODkLI1fJHqZomTGF/QUNIyog1M2v20oHs4VtY7xgtpnx6sjS1XHLmgg0+neyu5BTO532eLpdypXHIHvcdJMOV0KMhsGWd7THjjqYHQWp/fnHz5s0lEvnbedU7qkOhzBfTYk0/ffr0r3/961/+8pfHjx6YkjJPs+HS/vK87lqZc0FtlOEOUliz522DhXZyGv3sRT/2/CURYRh+/PmXXz9d7HPYXbl6tYSa0r/cbKRk1gzMkyVOOu+HKycRvpVPH89t+ssgL0YcJg+szLUTkUcek9cGQtEjZ1EPzXK2JQgDShz2BfQcajNftCWw+814TB7mAyIjrIZEJKAMEwjtQ3Q4xEOQNUbOoleIWMxqZ7SahlWF09kxQhR5LTw12+zt+aZMrRUepXZBM42ziaMXZqxUBxA4BJTKROkkrtnoaWBYCBWJChMK50XMQlpkk6d709zj12f3aPI5+pbYWkPwhac2IgD2UNWdaifcGZooOIujhxBDO2ho27AHdxjpPdEj7gRl5rnwWxxMdl/gIAHLILpG2FyUady17B1YzBawd9muwxwAHQDTg9eyAOOQ4ljc1cpceFaxMI0bw957dzQIW8AxXB4IGw3eNxcjB6GvCXK+0d1m8ZOtoCrtxQ+DtM23nxBapjZcP7vxL6bkVMeNfW5c99PPP61buihjxZSR84s9D4fCqZW7WsoP20pbPexrKROFk8a/X716ZYO8ffuWLdvHjx8+fvxEzxr61yDNF3WCVIcNK3Mb5I5urUByUOKCDifvxUMBDFOIW4+x8R7kqaZaEb6uiZwbkz3RDA8BOyCDFDCEU7f20hmelFbcgc2snL0fPIOb4Uoz+U2bgzC65EkNSOc5dKS3/cBqj/u2oGOlibicncZ5hlZDI5UkCalyoflzlhgNnxwkqEQtroiHqPM0qYavbMmRJIkCqI0QxEKhsobbBm8qapTHbE7OVPc7imN48BxiSie667JE06HsTFJFAZmgpjjhG5Pd+XmyRUyR2Ts2dBdt+8lLovF2qCQ2FxPmz58/f/ToERJko6c1zN6/EUuRvQ6I6kbwPObkuYWUt7T5iQ5zdUYW9z3N3v+FKgykEbus6jZx77iVSU4BCtX3MUuGFG/eeRcR6kFG9E+ePf0/f/6TmVfGfsCLD8vBkIOpPCTFg/nm+ehAinv37iGIHj0nFp6RuWamxOpGJevah7a2GFKFkoJlga0RapovCiMwjL33xk1tCigoZHaPbJAqYmZRkiBxM1EeW4xT9Kjt2kSgpMCRRwHjRk0CzTDRGYBVPKEJzVJ52+DxSg6YTb9YaYTpcPp4LIUrn38yrvl6yJuppHgFPuwxy3VAB1uFcCiMHNpcJpU/mGHd6RA2nEM9gl50MgBIHMrepR9WU1qlKbStvEh/hDyqf8mDL+qB4hfJM/yc2884kaJhdB9wbH09qgFl94Zwj0ub0zy3bd6pNg+e501VjoEM5TFdSb3oKdNVyp5dZnRvxDfUFB74eoAagACWbqA1HKzL2TMvFKFQCAIFAfERjopSlCtJjGBUMUh+djcXElJyb1eUwzzXNVm6+DU3cx/xWGwWKkX+/Kc//+X//V+b708//WQ21OxpLOB8jpO+PLSCQjERjMriR2jCjEUECnOHRoz9AtHijODbt28zLAsQMRbgomlusV1o86R8RJTHCqi8vPTDReklICiAq6FSAXTglgLqTe5pyl7NW7wgE950UDv8OPQ/wPSmSrWTJG86FrihavEkb2XFEUIIYfWA7HnNPFr7KFZP0FpFtJ57hbUjZaRxiONAxanjBOqEs2d279tzbKMkU5HIYms1UOBjsyE0VPR1ZKpQovpRFJVnLwVQSTJ6sDG5vajfEmX0n9tPooTSdWCqUQ+SbE2ciuIZiWK+UTUYpPZVmfDo1X2dY6AUNfFlHGigM9ViMTp3kLdKbY74WDzdnF6t4jE4VYWCuP9I1hSS2dNSdm0LpCBwH0RT3gI6/5mrU3nOa1QuS+Avu++Pf8KsYTe9fv0a2Td879g2gYueJgfYDdVSQ60ynsYlIhbQlhm9dhRxouAZ3kAo+6K9mhVw+gSKGQ6bIaqsgTMhtiAKPsV28G6BbBiIC8hINS22sUWkVqDEbPITbILXuNjgbdhBTpSkGcUxU1UniJMw0A+Mqjpgl01UFzKY5v1kS7FmJ6xJPScn+2mpAF/dt0lrgg10dk0uBldBFyW7twWMrVRFWilSCcFvRQmZ8ydGonyVxSvUvVFhKLQ6QpECH/6SJb4+SXoLCIgemexxR8WCQboCBulfk6RtBfXh4D5/iiy+N7j6E13pS1JviefsvAnR5y6y/SwZQNFLXkGFxof/+Z//aXa7GRGPHz+GuAuemw/BnqodpK4EYBN2Yednjwxe+hSkFcbgfaSCe4VnT8NVxZbLrk4B/tIRA2aHD21pQj4cXsa5I/BEHMdzPn76+G//9m+Ddx0IroAEUZz1F0IAhD9ZkXKLeDpU/3pxTzPGsK99LUypNK5DzgsWHLF2+0VBPEp5UJBm7MreenOslp3KWiIX1BkMFYbP6H0RsKdqNGCOtM6KK3QYW/IDHvAJVKEoDS4Gbxk6ejvgrswdGjQ93Czt3HunYPJLzHFp7747TV7uszzt8vy4fyeatMkzQYESI0vLblUodHdX0mn9wYoIsxeajt5+IUiRYWhdYlxKxZ1Qi0dIjkWMsrTxIwQPElG2FHGL0P+yl9OOBk+sorI6+FETxZWU4GoXJT89O0AZanBMVhqk2Wj2QD41VU5NPR1HcYeLySlTHgzVoWuvM5Xn1atXtko//vjjt99++/z5czMNBm/nakIe4c/k5/YQLzjsvZ/MPba1/iQG9C3hfkFfGP1kNI15hVZU6NaENh3MyWkJmSvx8B71TJmlY5O6d+/ex/Pffv75Z1NDEEAAHFB+0HPHdaMhOXmvkm54QZR6RhKw2vDfm0GHoi1IeKwhPdDUHTB4uqUIamjlE9xjxQbkOzkffZQKoSyZcZRM2eMJ9CXxQ3AH/cHIlkY5GGUG68gBoCB4ha3kEXEYd9EbG8AbzZxMBNQ4NXq7FuKZ8knt0vHNN1eSHO4+zZcjc16VmssUyj6qlqjEoewdvECmiOaiBNqRV3ClLnon5iiH1SWv3J88azYL/RFcVHISeji20Mq34H5lrCOl4igHg0Ds86XKTsVtH4IpWLR4VItPThIOUyygFcbRcn2iJ85lt+Y0JM90cKJS9L5CjLMStmY/aSd5YY79Fc2t7RdjEmNRM75MVhvF4K92eVeUVdW3G+AbQlwMrgS+HStDj1iRAqLiwSajQruntj44sScg3mHDmLwtcWztCAXZIj5mbDbtvp3XdtC2wvrcvXv3wYMHb969NZBFXIa2HhzDkNs0ZjmXJC4MusNLa5HN3m+0uNFEiWivs1drae4kbQyhHOGvSeqEcxtsiR5ypf2i2haPrwJlBs/YCG4I02NI2UytGS7knXd0ok5HEaI9T+GomiUqwkVjeUf0pN/gSfAgTvqMadSP0vLldDy9dvWa2YJJOqth/KMuAZc+10OhB79IK61QOkh7ZgAqw6eNT0eBA3eCP7P0/QqSR0f7HAQXJAI9y2EsOjwFOxWS1Ecou+i9L9KOi8+nqkWQVdlLclRlJ0oqJ40phQx9sq7D7J2Gh02JBr/CJ9Au68Cdj4XU5Vdsa0z3+Y//+A+ss+EIvKrwFGB26BqVPB+CPh02A1NDSRFwC6mz95fJnqkAWuSkyNtBlAsu7Co8hoO7h9ZKchc+ZeHOTwpgS3NuU/RqftB6knhZkqtbZ+qzQY4h0xAkPsQyGqDfvHkzistm9oAJlytLHC1LQXIWPw4JprjVSYUuV78sQ5Bc/w7FlBMHb2M8eJUSVTDAMR3npabSoPKjSAAxifvs0rvQ7TzrFdSC1d57h43o2RWqjS7WzOmJBoXrsqy73Kugq0oSlwOPklhSvIpctE2U+Ag3mEMHRuQifEjtHaISyjk5kPokkTGLldThThBViEyOSx2fvIHKxdb5Qp2W0SjuCplcZSMHWcRzHKVQmA8P0uoMy4t3RfFtF88QI5gqkg5StsqxEQopf6ih2C+m4/zrv/4rzC67bt26ZTpIqBqy3Wy4gLO3htqAka5Bu8Fus/tZZgHBS+s9iKs+iC4817ZhGCEKL5CQCRDZSck4UYxEsoJLOHRBIpsFtzEnP0kO0ahY9X/E7xDNwaLR34HQj9boKYcXaZOkqg0hRneW0GlLYdYWcCf4+Q1FctP4O6emeNGBLw0rvhqJiOr96LiAn9M+CF4trNKLviTqgDiMNNQDZk3TsZ+2v8oaRSzEIh1RMGZbahS+Bbcxix97iTWnMbjsTkTbnaWjv3NZRfkhHp7YQM/SgrvpfaGiNbaqcmyrNHkpqOv9VJ4pBGY5eYesW6TSD4PW3aLCSZpQcIytMaiyBRcF5iQVVeSo2XPP2T+NQo/gm0Vd53SIfaM3M54kUZCWQhCdmao1k/eyxwt03aKruKQqsi5BH0SmQSt8bvRhoPPmzRvbJrMO7Al37twZa15pqOaAUZIxLeyvn3/+2QyWvR+AgaVGdCx4VhE3N28MB3zIJ4MwDBQ06Wnw2n3o/CrJAAppaRNxWNXZgx7YHbzOGMYem+T4FNYlYkfoLQ6tbq4mMz9hGK7IQfVUTHTfudSGO2a6ArL1vR0RYsAdeagISZJlkrxeQV1FquspfhXpykJ6Hr2xb2wjhsXby8MUZWSdrTmSB6DpilJ3AQd59epV2I+U1pzRJNXL65pnnI86bHBnGMnPDe6UiHP7VOniynKNEEoMEgcN4hahgNKL+6HsFFv7CBeVjm7ngtgsUfQdlaJDG7ykQAjeNoHPKWIr4ZqkD46KPsUvTlBxh8+k2M9iHykEE4kUhhQ68de5DcokMRUZetMbYKuS33hB3cO83r17B9I0KDH0md0xOVdHeKyptw8fPsSHwbMooY1P0ltLcUfXM3oWFYkSVeCoyZ7axOXUOuOCx2hzGnI8VPyVNgYKALJnGu7Y7zajTxfnbH8xeE75ZT2stVt2kiijTiq3ZnGsFjGQVetPbvmiVTvTDpW2IVEoO9ljbMsFQZARai8cakESLHgVL7uhKjRLzc3gmTWQPbQbsHHQyLI3uoPxizshbjV5dZYkuOKOVwSw7IszaiDqBHkSL5IPi2iLi4+/pHFpl7wU05EkIEAP50k022OcOJUksXCShW4A96BLkcS1XThczKPlV2Zvgk1JTpoePIbN3aIuQ1rXn1sdJzgSk2F4v4pr6g6Tl+ENHkontxCYFK1C28OUYNeBRZDOXnx4cZMquYVF0OQSdZQapUcvdTEu47yx0otnvhbPtDKNxr5u4HLv3j2736wwE90Qs0asT58+/dOf/mRcbSqS8VV0R4n9yfgcYjN4PzYViR30UEqn2pQWFUCcI6EktWY+UHUYh5APErHj2FDNt7OzMxukvejN6zcfL37ToOEgVVfcaEq7KMqvktBRnYU7WKQUJnjxEI6IYD56keBGdC1JZUNpHQWUK5QK2WOsgwQ38EWaBbBl+F16ggkxRCVyAW15qJ90XxQPrtHDoINUSh5qR3oD2VITMhE3RGk+hgQkorwHnZidlXb2eyrlIF0wpJGbUcQvW0LjnU2eRkGtQVmU0iOE/ulFNBqFg+6XKIoVHjV6Q0Z9CCem4qX7yQ3uNBQlo9GrXTp3MmV19I5tEJuq/vDtioOd2qLKzuBhhcmzG1hzQDqGSTV5i1XaaGQ5ZYAoDZ4VuPWNdBUx3IYPYYkYQbx+/RqUYUPCiSVQlIyTDSPsF7Mg4GzO4rzj2XXZ2zLw6gY5eAcWAAEjHVw3CjCSVpLLRh+8OEj3jiNB0hqSsD98+jiVpodZlIQP0gBpCas9S0rEztukKM0rhePJ0DXwO6wVnIeFZiPsfUFAmTxnjdSrXD1Jj03dRFJ4Z1VRzZmkFS+9QkUyV4JIhck79uvu8P7oofHobp3ZvUXZI33YR/hrEI7gIhepktENSm13bQyqw/Q1wh9alWcuefZm93Skq8zJXr+jor67Zo9eE0HwO/Sa4IhLjbF4XDZ6pX+qJXCUSxjeKI1ItrjDPdaLejKns/MzsGbJ2aH6A2iI1TNC/wsXdLvEelElIcPTK4E5Inl0bhN/iEEQPmqjddCT2jO2soQ2CLVEriwnO6NoePCcOmS7IK5hPIyyRlttU3P+/d//HcNgMfrkhbuQxpP06MLVWZSDV8Blbw9wIme5FXHr0k8XBHrysPwfXfxqS42AnmG5LNY/RoJlrK7xyzAc9Fw+vxM2WaorivvRohy1lCV8SU0Nq5qkT35wQRtrp2q7bOmIRFTei+hHmqwwi1+JFDtI2/Kdd31TWTL5aZwUb9BQAAp8LHefijBP1KI3nS0WZkkoC66MT56XTOrFOjO3aPI+DdG1BDqSqYJFWqaZegBzFFzfAfxTnVsnFoeYVnpStqdewxeQYgg9Kri4uFzK7A1As1x85uStPUhDlE6UIZPXLn4Odwa/koS3g5vHWQL/ZEIIPcQsh7YAavDIGuBg780uyDCz12oRy5BGxTHQpZqqs2P0jPsiuQJTW6ceXFzAd5D8ZKvgqjVUD07NXg0DG8O+kFPbd3I6K2Y3SFU9tWtQoSnSds/f//53++Tly5c3btwwEww/7Sv2V0Mr4BfkBx6r+g5Jv3hMFx/Cy8Oeh7Q9qdGoxCpLy5YQl94aIeOc5RiG3TAt/X3irXt3n714cf3WzV/Pa5nSbk1IwXKN7XkSlEPUtkhXVHOi60dA2yAu0uD5L2U9puZyLw1xcNzN/fv3ccCRaY4AKaRuIrbYWYvEF3q79AreGpHMqAxSJNoNnR1p6AwrB1frUMBFzRTwFN28BfEnz8Ci+CeXJW8giegV3oLoRPb2aYBdYDF1BSQNJndF02ri7HBdv35j5Nm+Ud14ocyh0YsoNyj5+Xtw7yPxRT0g3HsuIvhW6ZV6AbZ8kI4wszuM8PxBcvC3iJM8TYOrPM+HMh8m4HKB5upMxfSntv0FR0ssK6VfEOo1QTRzCh8OhutALC6tCc1VimLBJXFFU8pxZTpiDaKuHh0nR8ibdQ11j5JkDCXxXnW7qWDRvShU0Bz8NHrIf6NU057YdnPn57h2w8O184L76PXcEO/w4z58+BBd1imZi1Tw6OJzR4qc8KnrT5YGWODtJDmIkCheD8aYoPoZ7qCVMs6ZQt0Wp5M9ig8PfQi9rRHFhuDGHXhQ6D+4vEnSFgPqHrcS2hasKhNCpD10/MB5gd17ucsAboIvqiuQGKWCf/ZoJlRg/IxuPbC0gkRu5i+720bJMjGEGCEoSEDrz3TMXOmMcGkEk1tbVEE6iYu0Uy8JYSRlJlxxURR08BzFndBCD/UFxVC8cfIzwoJbxYPXH2FZmZ3F1NgukKmqLAdMm5z3KH6p7UbmKaK+UfSFFmiCy7TQ9lcdJWc/SJ5bR7hK31GUES6UooaKEPqDs4eNgttrip6kIV2N7fOTt4vG86GJQM7hVC/iBZeCQBwkcy96SHGoGQCGO/Z1xOBmcdNEz0+LXq22FR4AAiUbUBpIgjQM1ebSD01UQsLD4U813IFLHuWXhkG8J3ngn1TX4QvRpPuc9gdZndsKjmOdBLU8Iiy9zhgSiY3yY/ajB6MUOWu2F/w4cPrQ+cC5M9sAqhzTF6DjaCLuQUqJbAKVgeBHcmxUv2kMu6H3XOhiEWg4gSJyeEtJJMciB/tGEbmzp+pw0blz/JCsrihZxClO3Zhgx1fQfZilvC26RTC7uw670nE7zaUiPh2lm+iud67AKDVBZAylbK5POJYIjt8Hr4oqnuAzepmC7kJxv9gWcbY72C17kuSRIOm8UZTH0OZY77yLGHCEbBlEeg1yKKsRsaknKAoz5oSQLC69k/iVixwWRp0Iz4fVcPfuXdN3loJmN2Goy+iuETopBoJU5+zb3glckNndYSwOmLy3ga7eTo5OAdPCtbyTdoXB4wN4hc0af1LNkYPvcIev00+4HaN0iSKPYNaTNGMmi41eLZzkBBGuNn7HgrDWVLMEu0ju6AfY0pyETjRIs1pS5nJPIO8fHJQgm5FmsOKO2VlTObh19NJlolKje6PyUHFHF1e/zhkyv76I0NBYT/ZIASlb8SvKiY7cIU6Na4pHMawY29AYmFATVejGVpLClaVpRhSbi1EAghcZWxmY3yqiGAbxWCtoDt6/lmU1s0e1Zk+Q3UJPhzK8FNqwLEna3Q+ePov3ZnHw7byD+uTnhfOByiHB8w9stEyrX2JPtUkNXLDsJsXxcO6zZxuQVzHIZ8+e3bhxA6SPKQfxy+oGBTlhkbeBwfZybCT3Ed6W7On86hwJLapyvskLwZgQHEXLji7Og/iVMR7SwOAH4HQbxwUn73Q+Gg6VnhegOUUym59wkB167v1UhVyP39B1w0vJCMWdSlgxenPsWwCd5MZBdG8jEf9kwJhVlFYenC+bjnbFVRgbzj5PYXNx0Y9SeRTViVgQRdOhIcbtCaI4RJH/uLNT6bfj2Q5PdyuKUaB4R+oJAgT0QxcpgxwkGpXloAVFBLyOjxq81d5e2jKoNC6usg6b09kJQ5TYxROp1RAgQc8eyaKqfHRBtktHRqI2l7wxePGcDhD60KbMMQVxkMzMJL5hfSxoFOsAsX/79u3aVn1pncXDo5Wikrhpgtcf2KNMYzo7O3v06FGnVtDl0UF88RiCir0sPjV+iDVEcbaK0tHLhrnmQcyC7G1bRm8nDJc2xx8Ep1R2llZz37ISzVIqaBQ5sS34Cu5Xpc1ODQv16FGEIgfPZGh6lJGVc+m9yWOVx4w/cpB0FwRPB2VbH/pzqUatG7RaWcu/yI8LjYVhVC/vgS5jyMfYfJCAHym7tAmOpGxlciJObjtpRCk4KnJgENmYGFREC1Bc05+djsMZUURjgdAtic3AaGGRpDjI0TP6GI3mxEmI+KKG5OGZw+5G12CJEUEcTDSaqBApZBCkRu9tqrjDVeWKBZH5+pyODfRPyoRks+S5ZFFy+aOn0qsmmKVoKLjpwTEnzxN59+6dEbcZI/bz+vXrv/zyC4k4SyYq6QruTEZ27YsvXrx4+fJl8hzunVdak8f20lSf7w3SnnH2NkAQ0aRbFpcwL0YJiTUBuU0UmL3/f6l5dFA90H9DGQ9TY2E6eS27sR9EJAeJEZOMafhAz1WnT/Yz0ZL7VqII6Z2fOUGHF8CFicu8Zy+dlenWCW0Fj0oUqg6z91+nw7EDB5+FOpXraKPbHUqFACagrT5Of9eLq5YlRqBCKYrKQ9hToidHDRLWzXLmKV86HItn6e+pzT2nWIhe5hv84Ge1IIokCms/GvomeQMNnCKeNmZ2MNBAYTu0UfnkVozu306OuAliqCIY3KnlFOzBi25A64PEzjhmxRRSfPC4VfdX7gJwGR+akjJ5R1p7F1wVuZ56nNzEIBlM0kgE01EpbcuOA39/+umnCz85k/zMYXAuSGuwb925c+dxvV69esVpkt8A33DH8EhvWmr4RB1/wftP4iswBpmteuKnSAJ06BPUJS1+MjIeiCg7alPZ5oZMS3mpZunsueZB6opw0Y2owmNfO+BsOUsvwiWusT29HjNlkF4t99nDIAxgqTBWmaQePZITCVJ9oyvxp0GpGjcsXGY3bwXgsnO2Xql3DQSHwCAWbPiMxkjM7qiKlz65tMW7WbrJDRIN3WKNbgC+23mdcWUPWDBzgfCkOBjdvxjc/xLaKDglZ3FX8SDnf9ItEjzRSQNnwfVerD6xNXymTgKTGrzBZZZOLho/ppOPb+kMLgWdTgBwHbo7uRRDTRRCKQAcwygQJSAqD3CO0CWLn2JKFRLMZrhj/KmtxXW/kuSIYyLg513tB4SwsaquwbP4EMPetR22sEHBZTJXiUJoksRXgBSAFeFzVF0XMfP53eARj8FzPlM1JEFjag0o3XZSVheNi6nCO3hGGx2OyjtBqqOVwHApgWXJbkntFaT7ePI2UpOcbhrFuUmPT2yreaJ0CyNGryAYUymr1IT5tnw+VIDP4h7ecnWUQOwsSVB62yS52xwNWbe0nXGSGIEd1gSJ2lLTCWK1KQAdvToo4Rv1Q3WmZDngOfu5IrHtlUM6i557zqXXV1BPURbSWSj5Ki3q4HUuo1To6DOzH5IRJNyeW893kij1FnqU8mIrAyZpxLnzY4txVAPOMEB1QqwaEL1OVNywMtAy8trW++B2hafm7t27yHKc/czvKO0dSBihHsJjoGNfCfW0hrlGjtm6fPCqqL1XPAaPLgMrSbG6hnBJoKSIVhsmAoFPjQC4A3ganVOwIDznJ0kGICLQVNKLuKuUv0gS/Jx0spWjhI/hWKmjikziiIJX58lOGzsDmxVcYPCG0vbPSq0TIGywopNh+OciZdNyjo3dOEiCzzdXT0cymAJBLQxtbBkVlfp6AmHcaDSfW+K9HNbBK4hAAAGl1qlJWiTnHN0GnTZXlkpQas0cEsfonUwRHh7aHDPSK91PxWVpbKNaSdyKil9cpS0h8l3K//hFp8/FJH/OEh4O3k40/CMs45N5RQkn4SdMqllyPc7Ozn755Rd0Ubh16xYLtUZPk9F2dqrJJ3e1JPdbm8Z07969169fo1CjKxKepColVo3DjCx7I0xXHowT3QiiIoPqIXSMxidqzGapgbBHsctncDUnuWuDpsRY+/soRUGJg72jnAaSgG6IERbvjhq9bZg+B5sYN1p8logBhSJv3m2KyLqtjOJ1Vtyh7KTJ33EH3TfcLDJFcltSZWpHVNipQQIsgxfEDqOZVIc2GlXdsV0bb9++Perg+JTlCNUh6Tui6DIdT4ZW36MCSTLqrlkS8IIIAdUPyVQcmOJXx1rdEiSP0agqGKSpJTcpt4WUeMgoLZB1TWKbTJykbZW+NLT9z7kmCsSktiQ5Mroa/CuXHaPSjMFJWgKpMNgCTWw1muDeVq5PEb8b5s4mPthZUzqMqd69e2dajxENTijd+Ymj2R1zTFBGxQBFHB4+eUtD018MfXC+nT2N4Es6pO8DR5Lb26GkpOpMQYTLPofxFb1jN0pP0UQR+W/Jsz2Dt5fceae3yU+nYboAbWQ8DU6u5FmdQ61upXVWXOHNXgI+1s6kLJjimmc5D0OlbEdaJDAm0CtkfEHH7wRe+YyDNYnvucMdkllxw4XiObcRQArL7U8VM7h5YbQ0LKmAYQWdWmCxpPwsTYvowVWlQ7OblXA7ZxXXjgw2+/EyeRMv5yoMHiDUyRfRm2bPIdyykK7j5/6kY+aru5BEbkNLwTsbqLJD5VxnHdpif8yUuKNCjLhDNY1c3aEVgVgpIEgWH4QtWJd/UsItHgJXalMqCS2iUUim1EsXuEjQf4eJc8bDpnTAuwklxf6Eg5DwXqwhuReaCFgOI1c+gen09u1bNjDU9VF6QHMvNB63f3748IHsbZ9HT70ZvCaDc0E5WKg9FSfvkQiU3PuZB6zGCu594F/5z+J91LmbydPQk6cywP8darwCLRCD6w7cI05fuVelbxBg4i+d/nKU4PnFue1SwD9xjliEDnQ6Zimi3QPrVVUsrb6jP/m0KHpliinmJYZlRIH2htevX6sOuxujjh7Xssr238l49B26iGQzuPT16m7Wh3TmQ3Alk1FGFlIFafHHKXUb2V3EgiwB+ywOETIq3bHJ+7oHD3WpxIjt6VrBrYkiXZm51vFYHmDYZCQHgbDBa1N5gyJL8ogYbAE6/HSRgwtVFQZcgc9RieIO1wocC+MFpxSgu/hYi0L3tcmeQY/pGqkGsImwmpRg9+PgWkSR2HIkukfMKM/UHDO12L6XmheWcfbS/LN6UY8w3EGOAtrlMagcq9mFxh2DHzpsVA5WBAnhW0PtsAe1gsdsokMYslGIlTyFedSCI++uWdzBjF6fNjC708DUXoEUCqWxjmWU2/HM1FrfJJ7iZyV9QeXJkpY9S2Ce/EIxqaCg0BNE3s9+TA2zDZS2FUa7n3xLFrfDLu1M3zHcximJVc+9Xq3R0wPek3+WR4yLBFF0iBLP4kVwRWlybC+Mg4/l5/mY615xeu9HnYZ69rM+JEix4uegB9csidtkTk6Ee0xMmeTc4dBiPybC+AvBIm9cudtd13FyY/SebpF1eNDek9sCQXzJOlOs2+j5jVH0eX2+XrpNHQ2xPoieFDzTNsJI59WrV7bXyf2RvGfw0iesEqwndPZJrT4LsjbksgcaikGlUkFFBgB22EX/C4wp1GEDH/H10Q+KQkTcfkEVNdpTJS+40dgi7hk8dXPwsgyqNuxSzm+xYTORCOyA/qF23blzh1pSlJT9IJKy2/TgGhA/oTjkppCWjtJ5aQN8JEJ8Sw1qXWRFotgGp5KnknfU0tGP/jx6rbIt2kruXNm5fuPG2dWr35Qw/w+/d0muuZTlkwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 4" align="bottom" width="190" height="185" border="0">

Obrázok e

7. Zadržte dych a vyberte si inhalátor z úst. Pokračujte v zadržiavaní dychu ešte niekoľko sekúnd, alebo tak dlho, ako vládzete (obrázok f).

morKqlRRgaFJQFowiJrE+n9zcfftWuMf29rbMWWvOKiBGiVBeLgJbARkD5j8VF4XV4sxmM+uTPbNC3/BzDeFu13yMmRb9P3OKTsmYxc4YMUWdW1APYYXaW4ykCH7GUxFvolxBnAQ7JtNgIQllGjDk91F+gVE98lIKNmWS8+lSFg8Ynxk0WIGsgxQh0h20mYVqe5nG58+f7+/t9qB6rayoJzSPMiRYTfDShpRVAsIFMz8/ilUzRpfgBBn3Tjg22Q+IWg+eLet/OjlnOTWHXvf0p6TBYMX93FWDT80JOTv7Z3/0P65phUq2Rigy9w611IzITqczGNgtrBPU+u7dO/fvf0VBwE1DDM8ZWpMTSvhjVCNQAIAZQASaGzeuYc/DyckpyvodRdZtKfK6OYBsN9AJjGXGHNwmSzuHMIoNzSrNX7x4KTrMOIZyQ6jjMnoQzUucqKgTzDXNoijWl9cLSL19+7ZE4xUUuVphNacBojXp5C9id/opRV5tJImddiU1s1Kz2M1MIAaJhae04aIqzwDVSVxoph9GwxkoQc4smppxGCQ5eSzugJLMlTQCoOn3BnlMUZRpaKo07HSyL/Jm8rRUoijMl5yylDxJtAhmBTLdIFr3l5eWZANRjnqM/ISjly9fTNC8ZgG+UaKQnrSsRSsmRrmUwAe4jHFEXjC3MB+c7glUcPZ3diyNch0ZjmVDO+N15MF2sbil4m+mxq5YJcS9gc4M3e3NPaR0WiIlb3Nr67NPP+E+aK+cMjrpQsNDbnd03yzMqjQeJ4j+yccf37t3nzItBQ1WSXPZpoj5WAuMEBWAERzQKIorV8hyuS1CE0XoUL9Cv+9MJrCRFY6Yxsme5fp6tnCAQ3YVzb3l5y9fvXz29BnJOl2xPTYKkqUuoMJNZk2GaE8p4Zxi2NLZ6YmwgL29PblzDXVxnz59Am/RwIhc6eHYIjlQIppNoz49jA37ZtGlr2mopWAOHZkq4al0GMOE2MEV2xuVtoDEX8IBn2GQPXqKk+rnxaxy5fIkcpNGMusS6DK3wp/+cCG3CsHEKHQDjF4Xo5oVNrr44bbRmUXF0dNemiqs7Q3YNZxCmgk2IUZhZLGaaBFL1laCXD2slQ5WvldlAC22cuAkOToEGAwLDpMngF5amVpndILjoipT3HPUCkkdKo/1KqNmlUX9uKfG4h/+4R8IMNFUo6cgPMfDulI/eVnVZo7qUIoyIROF4b333n306HEG05mbK3my5BUaRCMwKQwE949FJx4O0QEiZzjP69ev/uEffsro9wJ5ZoQTUl5Ccs+CQUvrvkBJRAQfeUb07AcPHjCjjgFHwY5JiYvcFbjnQc5Qu2p8dES3zuLi0hQRTYJem6gwe3hwcITE8ytXrrz3/gf7u7tPnjwOcFwIjDKtoojeat3xGWleWR7B4BhQlVAd3nDtTWAmHsSynyPSVJWOxgz87JvmR9f4BBUSZgwSEc2H2i3rm5CHnKG0AhFPTkrUNVC1UnvXg7X2zXOUweEl8Cn/TiDHm1gemGvuUrvjRipvJFJHhFEKpmdohyBkjPvQ0EqjMytmaMzYQbxMNO9p0jfDJaUAUjVBZuOiF/WgL8y1HUvMCvRY9bnQnPUC0+jjSb08ptsSyrKqEgWs6BVF5UEXBvjpp5/97u/+jsjY0cKGlxLxSrNENZhGfEu9ITKo8MIH778re7W/f+A3UWSsUoh7ZmIen54KfG5urLNyjax+Z+fqwf7BF1/cOzo6ZvwszDKxLytRi6GosnCapIPF9WxubGhY4cnJ06dPmRruGimlOGo4yidn1o1Ta8sisWGi0uSpWX9Bq1ASVFn82lqBECa5Pv7OJ1vb26wb8vzF893dtzs7O4KLTOgjPxI5gso3C79NootNM4QYXyjPEmEWEfDCxsTBEqZB43s0q4k4yXgqqA9az2pPW7+q81/nBmcTzVanKM/O080Rkca+gdksE7lt0GfUehRgYsYRSm7CrhoJtisPRmuro3Wampk5lcYuguAUxfCIGM67WB+Rv51EUWTINibBNAEar8uk5xUNXDRsyDbKQQpwuOUx2r4Q3zlDTaBeEiqLAQPFK2ekZdIpJtR1ZdhwI4yyyh5PMDdS8nu/+4O7d+5gLYVPuxokkTypxDuq1O4j2AyZP9pRhDBGsZ64QZkqgy1eME8ASTRjWPM061O+Wl9bE+Xt57/45bNnz9AoAhW0EmWd8Zpka5m5cUuUNF9f104vokwIiZ9AcGIWa0g8Xfytgk0JkysVAAqyDPKjtIP3qT1qjHjygExcFJ4pfvX5L1bX1q5fv7G2vi78hOGGlDrcxMRgFcFs5n8jBVzYIwtAFLCCM8CxDxtXQWcqRMMheSL1DQ06RKdtQtva+saL58+FLLKQhO6OdhnWytMnSJTloVJKES2kj13QUx736A2IoKNEUZQTLXdwCmLvEb6pEB/VO7ucV6Qf3F8RICw5kc7Mnzozv3v127KKQAFEVj6EzOJuxkbwChSvZyJ4SAp/kE0VSGjJk9Dd3PJ1GywohdTCKvc4DzEIL0k76E8VoL1589atWzeDVvse91hGKHKVWVvtTrGifeUwUqlmCZ8amSEXQimf7Yew/OnO1auMKtcI11khkLa3t/sf/sN/InshWDO2QJ4XQUsOd4pcP5H5BZg3NjevYgQRDQ6Pjh4+fEjhwsXp3BypQ0uUddqk8hlbELEqEUuSLSUxW/JeWem6+jFKJHwFEWOePXsKw652BoM/K1Znku0SVbOAk2sffTaIsrBBTRhGOh7HbLWelxRRiJ9MLbkHYN2Hz3LiQg5cY4MbN+7Ie4RXrGrfcWjXcWcBW1D3R+gAMLWMk8zyPbJYM6aIRuDoJWQwdm9lWU14DGOWP1lYxWlJWa+YlrUqrDlpx8GMWI+dIDJFsIxsFLhiTDyczmKErFeDLmGvI14VFusxjYq+xqRxFYV1ZM1scAYplkmnGLcKuEzYS6IeQyJEOQOMsqL1JMD4MRz99PTsD//wDzUXD9laWvpe29sK7RdyVAjqNNP9HCWAP6nMSflKGMqgP3DFJliBogwWYYbhUY1UxEBuqfxQpO7ffPHlvS+/FNxYWVmllY9er8wcPoXFjQu4RiNvlr1+/YYaQc+SWktYh8ma3FSdWUx71DEKa7ZNw1Ru0X6Zdn45huSanxyfMIFHFAn56vHjR7dv3xEkefnyhWz4Jhp2eWAWI3jhiYytiuW3MlEbNjs9PRlbMSgqBqxP6t57PW9FiVhcQ6ZHxLh9+/b+/t7Z2citGcFioQfW1H1qaR6anIJc3FijFlVzNIfY6h5A0hNuNeRuarVFPBMhiRmzuYvp03QH83r/K7dikcpQDnHRNsB+ouZ2dV9kjCCmJYAmy9LkEHobXEThiPyyTC7sj3KnMRQPRCr0G1haoDKfz9OptfMZ528uGXLmM0usdfwR8Proww9gwJmFQp0hmRUmDVCmQ91GfOFVWIolWQQhm9oCQaiwfpwvXr5UqRQ5PEQ/SuClLSeD4ZR6BYUxeg/VGQrUevPmDb+lrb+0/rckGW7D5Z7QE0A60ncsJ/ZQjRM1m6IzoCGjDXsRWRfCsO7du/fmzev339fNkg9sZMw2x6tQQlgYAtLeMqheIawNJCGIWBXQUYF5Tn2MWVp6nVvJBGmZXAFDlvDHichsu7u7Ik3AMTRmvTZBP2GvqEFY0h9C8ok5j2jyAqFdZMsc+XxNZL+1tQWL7RXdm83ytF3tsChNVR1YkW1YGPWwXOs1C3IVYBsSCWRqiOG0E8Gnwl1HRxBZHRAHJvlEcFHBJjiyRdeeChgjqihM8aWBhAc5QjwdtHywNYtX5ak3LNFOnp2+crGuVxSGQhQ2CA9yiB9++KGIysq1bFGZ+S7UvZtUYYugZAt3bdi4RebBI2ypTgAtLY2kTCr6TNCRVNiUaK0HKLwka5dpLsq5g15TP+MuCdNcWV3d0Z51LLyQszRrsARmPmbUJ1pfiFE8joHl3/PsVHTPWSzDon160EgE5rR/5OrawcE+A+MFzIboNgYHzd3nz5+9fPlSBlpf0xrmWIZi/OtXr1j4gkcO2UCTfYXMMwmO/ISl/0nd3T9AIkEwo39mBixVfWiwLiML3NOQj0iqkcxkZXWtx2hQRKOQxtMQIYhHexrEJ1GIj10zlp9vbGxe3dlBKKRST4rl+iJ15aoVa3VlybwlGv+HaLlYlR1hJrFFWGZRIVPrGDabuq05aqh9q+AvkC33ZBpKveRhOwkComMaLQe6HHAtmUAPRQC0mi1a+ZSm5aNfw1lqZeJX1IumlhniJsvSrGq0bfjkiUgzhviaJRqINF1eWf7edz9dXV0BaQiOyfIgvZWslk3LbKQRGC3F+cYl23EWldiquLXx515KF/CiKUM2RqgZW5q5XOQUUhlXr2cWbWn+hljeiQt3k4afWmDWnVnDPds7hhTlFqIzsxgVTGXx5PSMfhOaRIDfatuRAxOQEjhjIyLZh+WVVTo9ZJ9oU6OtSZ6Bh3uBVnAEAGdm7hBWkdMAVYI8wN3RpxYeNIx/zB8Kcmqzi/09GRNkLJf5k7/LV8JtUBX3BI72iS+SQBMs3tiCsnQTRT9h/VwWL2NXHhc3M5hxlxeWDavDzBRWRJfk3AfUj4llAzTy0mizqQ1Rp+whDq1vmZPyOErXaDmMU5Rt9zCwkHipeRATHpSiDXMSdbtOtNtDlOVMdY6BZyR+UwgEDFmlQSlL+og7SZ4mtUsiJuBrDwUI0f42u7azI3p3nlVVNI3A56XldQQLEDAVQslrSBmFfQooRGQ++Fhd06Uabh3/TL1GwP8RzU0ymlcc58Ox6L2pRpwh4ycoUnpvqpBojD0LGc4so6ZI4n0CPd9O23iLntQMDeyYPw47mtaA2tzckEEEBE2J0cZFVj2ZwpkW98U8pszQONPqhiLhiWqrjb2NNBYz8zqLqJXFyi7MSBSoXRDY4zqFUqK5jI4mZB6TORHhag0JgLJfh9rLL1JosuARusao11lRq09snKAVt0zsTGNjNravXIXEeHSGID8m8TB3qkBHhCmKjwCw6IGmChvTRAUzFuE/IXAznNZEWG23KRqFvFU0KzQA6c+SEk+5RRzmFlWeiv4uN5txSYskArUKHrPapmUfkwhfXzjPlVrsjHWI8zw1wiQQH5XyImn66sPNYvVb4XLZ9evX4NTTclKVsFRPrmrc56dOXhGsDlBRrzrnqO4rcjmHkB1ghaewQI43gibZt3wYEkFXxKnEVhqjVfciQ+Be5cbiXOw0mUVvOzELbtPgyYkYf7C/L6iIspmT4+MjOeDd3T1hYUJ0r+5ckxWJ/g2njOzaGK/v03S4rNc6nHGx74zgGMKB5HMOWq7kU2u6iYzRn1HrcKUWKBrbUZsHarYQq3cqal25ckWwQhDmzevXRWz5lZnJa8yqKk650UIqBmlPAeuKHqenomaWcHKzboM8LwoSgsEQBT3RHlEquaGFUnrwrrQBDkek7JUghECBra0teE5XQ4ymy2jjBsvWGqQVYa7CjUuHDIo6Ifr+He1n7P9Gz1qZNNyg4hhMHO3ZRUd434OuLSfJVQjGWXEO7L7nACTvlFXcvHFTMaSrzFQNMfxzwljaTzrxZURZzwpe+TOeEcHn+xacSwOUuyMz8MOZ8Q2nShyTYNC33EyWzCGBCJH5x0B0B/vMzFPRZjUcVBKYYzClUqHxQsu1NgIUA0K8kOPd3YId72/cvCmTYw9IGRlFSvqw3sxQX5DlLnXHhGqiJWyJbi9eEFIDJ+UjnImshxdt/3Rsse+gVyqgjYutCGUmT588ZtOtvN4DhVkcwcrvsYaXQCOXTfVjBDfi7u5beWYBvWSZ3s1IJ+FFBDW16oAwO+c1mqctaUq8hqzcIZuGJpmkoK6LWKSRgIlo54ENsL9klQidYzhtKvEoC8UjGijKCV7U3jKWYiBziI1hS1fM+AAnXUAH8FpH6UIyS9EuK2mkpF2fZsAbN6+7NuIMp4J1ArrbZLuwoolOecy9DibYBJPx2q8gFac2QuB2+wHbdLl91tWVlIW6FWFiUmuqeqXCYWnaXRbDxop+itMFE6MhMYh0sQA1XwAoQKQ5ODhAW/vjZY0gPBXpWTbua/TIYwoeOT5Vaq1Dtbi0srqSxyKFAZ7BHrURhriIyAMZfZQlBcwp9qiPc31dnqF9LEPs1wD5UvLh5YsXxyfHuXlYexYBqm3FWdYy1iYaWtpKIGU6GY1OT07eee+9tbV1bbghqj82lzGwIqQJukEdmrF6otGz0uLQIWmAE5YAXBP0SxffQ1RshkbbAhO8ragnaD8ckZoviQ6Lfcsy9+PJWV4a/IdtAmCdi9m/mQWHAiuyYO2O/LyR3xKi5oHvFPpleiIbpYjhCUbm9CDvpe17Z2fne9/7bG11NVLTrAnxVCc6kaFsuC+Sq8RLexboyl8R6FnF2DGksMZoNF5NLarVtQXHmSwpiuXOq2A+GQZtUADpJw29KI/UgB80hZbMiBgzC7bR15vNTs5sY3NTiD0oeg/kVpns7u7u3bt3nzx+fO36tTt3796/d2+ozeyW4OaLnEelL/nhbMpCV6jrWNKINkMsLQUkSjjghgUtNghM7KNsYXF0tK8NXfsDCAXq7YenTIO2SqbPAIDoLycn9XhPi2TOmLvG89O4D9Q7XEQFWLb8i3GviIQVFR+tMzLBn5XVVUSMr6SKILZPFPTMCZhz8MwipqZRaWYrlgngjEkX3gxAPWkQJxR2Y/NFpBnNrGIIecssGrsKytN50l/CD9UxnxfwM5qbIiSixXOAF4VCswf5Rdde4dEofVrnRKr8ne9//6MPP8DMzXc+v4N9B/TX+3JU93FSiBCKWgTpOkE/3VX3EfEBep/8AUIsI3ALi0FM4TtLDIacM50k5NJOg1xld/mKW1E1KMir7Gr47eG9pkwlTIOCEKFWntnb25Pte/Xy5bvvvndL/W77gKpYuza3IpCUfYHTi6SazPFYWFxCS9gZKn2UrOwL1jFeQpEgWHXGKF6oarHAKwJSAvw18APQFG1Wl5lJ+QXqgTO8CrShZJ9eBgKxTPKjhw8fP3qk1UwQyO1KmLyYetv+/p6MdHh0tInqjlT+3KBBoUjeN7RIafeUcYvh1iSXi4WMZt4CPC1HzUCSiUhl4JZUFuUDPJ6ZdmQ+Qf80zWuSD9PJ1EauGtkM4UzNIuJFh4Cp2fF/Zgg+LUmes1hPKZi+5O7JKNf1eu+8++4Pfuf7N2/eGJj3Ux7qZZXYkwo8vDqkrDlXZkp2Ki/R0uoMhHd6luhLiHKvnPvIiQDufCAPmVrBNZe7RtZwgsJInuQVuhHMVhFPucf8rMyCC1weKK3TaYBKKrRfmwLjDnFDdA96354/fy7KBoP8hImxqxjU68jX2GjUE0plk+HJhp2kr5FL6gqEZzqLKQQ6Z8amBOU84zevX8n9997/4NnTp9qlHBJzMJFD4z+sfJOIT+vrG6uoqoJvM4gJMd6bjIUhkqnQItLCxuYWgnZzl8qUbIzHryea5H39+nWXXPmBpchnCIomZaGDbKq5hCf8uaxRBL8VeAAsDHbKvIhU0oCvUA3Zuck8ypIgA8ARq5ZueXhfDSETF+wROrm8gl6ERM4zMyEEs1m78bFgd3AK3JEK6F2uiC5RmtSvXbt26/atDz94//q1azxfgksearCOqPWyfqdDO0+XWcmKvOmICylIq7NaJAgBLDPjmCsALiiWVluEuJGapIknXhonmLpPb3XPmkQj6GFIUjJAqbTCQqERIqlXn5jrYlal/FlEgExia2u7h645Dhnypn2tUDgUTYFxjmzydwAfHCanRcvVB7eyKpIP3ZP6buAuuRVtwXTm7759w5jtMbyNEZLQDEnU7Q8++PDtm9evX7+6dv16YBIfJql9NqxD6VU0laKfvpjRrlK1oqOqs7W9/cknn967f4/HsoqKqBsaijwUbBEEZgzLtqZfKjgK/r9585pJLe5OyizUbGY19KOLGpZiBo/I9NfWlgXOCrjqAtQUqOmT9LxzB1NAjNC6gXGSMTx3bBR648YN+e1vf/sb1NqIPUPWNzYYKc22dITCIcwktIwtq2O0H69e3xF+Spe57DYzRopCju/q1Su3b926dm1HdmN9bdU5G6/cijgmCmtoM4YaGjgR9lumz2TqLIp6cAmfg1tQcmu1zO2leFIkbQGdPNEYxc9kJhMrute32sy5he66GJYZDc0tJ3nCcn6xuI5KARkaZfd9xjwql1zdapap4X99Zp4mqhk0h4G/D8vi9PjocPvK1StXrsgLaL+iPQ4QExszYzGCA9r7jEuakorBYCpQSWlb1USrLSuDXL16VTi7vO7Bgwc0lRweaJdKdHJdJIu0To0qcQkoy5xZDYh5TsEsVES2995///jk5OBgXzBWkx6zsKP9ppYXkEYscsn2le13330XBfcXZLYPHz0WTnV0eHj9xg1KtK41FlbeXJdMbohNl1+tI+JYAyKnU+rIggQLYJQU/Dys1et4RFGNRkyNcltkvJlmVqIBFQUnEj/mS4o0qDm6FskrAwtKvPfeu3fu3H7n7l3Rj7SsqABEDGekWyDmb+kOF7Os1ERC7aGC/0OBucpTlmUViNfFpFosTBMZEptVg4FEbmleASPS0fXOGOoSwd25dSpzSZUfXPtKDbiuexA3yBwYMpcnmYzUYYha2hU1cfzlkbxGC6HW0W1geWk5nH0rDKwnEYKQ6qdPHsMvwSI80VAgqvn1GzdPjo+fP3u2srwscKzlTLRW54owd4E/WZ2bDkgXaHHXagZ5zgawql3k+QpahhtsaUAY0qHef/H8xZMnjwVztDHh0ZH22Nza4oKXUPlzUXtBlYzayrTFzgq8hNF6I0cgOEC+JA/8zd/8F+6IjCDo+Omnn/7gB79zcnr29OkyjWny5PbWNvMlNhc33nnnnefPX9z/6qsjzd/Kve4LJ6BpSVYsh6cCJrkiNFiWNgLCuLyvP6eiX+XHzjDPmOus/IdMm3ZbiMWyOYKZU7gL6TYlOz/SOtxTjwWUU3j33Xe++9mnt27d1Leo867ooZIjqydGqm+RTItLaHmKenYqNSH/gTEfKawnRDOCt99sYUuLgXTdLEFcexa6F6CSMajWvdeuys6s10wwocj1KPITNoGYWDPUYK0UBlZckNzVw6Uy+B6KmEOqUn0eA3+mGtxJzgONpV+axcYKXFelAAqr4NJHv2ORLmTmMq6INHLn4OCA8tzDhw9WND539Iuf/9PHn3wqtHZzc1OGOMjjdUYx5fSEbISasbaPWVgUAWkMfUjlInTEHCOUY219/TuffCIk86v79188f6YS8Pq6TEYYPQMnaaSSxZ4o+T+A5nDWQ+Vg2iVY8BNUZExUpFgp/GqIgqJyRusbm6dnamsWJfvli5clqszrhEcaiCXih8xtenAowsUPfvD9X//6t3u7u/LAAkLHuTnO5WOtrb6WPCUdmqB4oWpESVBGxkLUiZpINwg0nH7fChvzUPoWCs5fyoCIig9w6/YBFiLjrb3/wfsff/TRO3fvsKCl5k8C+iFtCgRUkhudfmXSyt7MBug0gPNXFqQlSXvOGZzYG7SnZtk2Y+jCkIS35BA8hqgDxmE9yYT76bYQZw6lucB928vE08oyTvyhZTEUPErZIhpCvcaCO8UpfZ0i+cn1kFMN5V4KhHnXitQYl0Qr+N6xjDm6BailX5Tsq1d3Xr58ceXKVZFbGHVbaoOCldOT07//yU9EWhXhRKP0rl4N1pGEaH2qEcTHlLlFDJDRZMyhqR9LKEvKXjCCSo8ePtzb3ZNdYi9J1vg5PjqiblD1ukXvnBWky7KlDnqaLN++c0ehPMuOjo9laTdv3RKSL5AtICWoJRK4zJBv3N3dE1Hqvffeu3f//s0bNyJX1WYAtOQGBm599tmnL168ePL4iaAWg9ipgpdQ6NnMoDRSEhEGwlVu9V9Ls5P2k0pwk9inPcaDiDSIOOUF1tXjvlFg2NjclEUJF93e2tze3hIasao1VmaLi+jXozX/cvT9mVqUVJU3kpldvywqDsYAcucSWuSG2enBGUJIgmUvgPvuOy1dBBaxzLreKrawUztrtE6TdK48KQcR6tawMZqYcauZU0C+zcaWxDQyJfmKpKeHQEzPRUtDbmlK5VbLG4XK9xlEWNYRP8XLzOzl/Hzz1m0BuyePHwthFiCXVxNEcAy5EHVWhtPSoldPRPpi8IXggBBHhealpWtwGE2R7kcdiLIgkWeEmtAHBzN6GAQOGHgnz7xFJayADg9CJhnxJYqNoIS6SmBbEAR+/Uoj+Pf39hiSKZB95erV73/vuzKTR48fb21u/OVf/pVOQEuPqsJw/fo1Eeb39vcE/e7evZNZyYK+ae3qHVcPfSZQuPXJJyJZPXr0CP17TmMFECHCqP8Fof+YmzmzCgwOXxmKgZNGFl5DEVX1vYC+7ieSVz2eT/iPXDeuX3///XevX7smOEAh7vjklNir6WKaP5RDgEZCr5LDPmpNuMiH0L1ALahA3qLIVblyiaxyNWRJKkgiLIVUX2igwPm8olPQUs83EicBnQMXTDyYMpjUlFsyiavgfavsn8d+WtGy1EcINpAq433XQ2IkqNWK9kB39x6S7gysIZH3dYkGXc8c8PWUSXQNf8bSZoIJN2/e3N1927d66zIW6Z/A6M7ONXlgd3dXWMrR0aGwjq3NLcFigVSF1/09gSVGszLTtYcQ1yNhBNqsVbvZF8gBIPE4OjyIUUNZtr6xMYFZie0H5NXEhxx7qg1utrYEbpDWuM8IfqGpt27eRCXghZevXstanr94qfEso9Gg0K4/NKCtqgqeCaSuAPEy6DkeXTezaDPORN742aef3L1z+/GTp8+ePd+3bN7cwijZwoI0m7tcUnMgZ7Zy/HnVPGAhsyC/gYU2iBIlmyxIe/f2LYqOaumXAzjQMLOeWV0F9KvqsfiHOm3B1gWxcDJoHCh1L7cuAiFKNQ67jhI0sUSvKPEF1e6caZhg5qjS4cFwEGprI4Dj3pJmaw1E5heyICeSQnykLADWvEojjZVESrPJEhQZwSnHJVAkCsUJ+r4vwDBDZk5GAZo74lcMIiwsHqc08xd1D1qxVIsOZmMOSZ6hy3mF5VjmUJSpJAl00gopD719+1ZuUkNitXMBeWEOAuoCNKMzzS/Z2iI0i0yiSxVNWga/unNtojFLE7AzrlnlY6qblBdZQITN16hqawQXcneoqNy4efPaNa3ARclXRpA9uXNntd97R2gqmGlv/0Dd5CvgtqxIKPKbHAZ56PraWkApnSF2JLdmSD2rL9iAHprL5Bi+/73vCYa8ebMrGtdbzaAaMyeEGM5auiVbtJgtRU0LBD4WC7K4a9p8mfgqMtIH77+/s7MjoimR5PDoMDffdhZbVUZAA5RHealv1RuYUyWPESUcNLE05RdMuiMmkWMkC4x8gAEsmRUTDDVpaq7FNtWPXRRvuMepE6+tqn3i9es3er7qy5q5FjS1YhGk3ByNdQxov/bgDubbLC4snJyeHh4esX0MjKKz5aVlOdARBCc0Ll7h2QGKFgUq9LxwuKIPs4xqQEUOiq9qe/SZu/vCl+M6kAtUFBhkoOvXr2s+3dkZKpyXdHHI1JkNu7y0JGJVX6d7ePL4hKYeKEMDERVEORHtQkQj7RsBgaSX1NgS4JeXTyzlnxEZgj/sIwMPRi7MQfBByOoy6oO44S8yzaIYm0SkNFUtdyOYknJRsoWZiLLBREeZ2OrKcm5SdSWRM6LVPDluZXcLOsLg9b0bG2sCylQiqMDJmLt7B0K6tEze4YEG1SPsHKWElSeUVfUNZfSQldZkIYKrwiKCphlqPS6aIvIqvjC0r9TA7/pxngRiOIy6XtExSvKwy9SOgamm3sCHzPKW/IHGk/5QFU9FtoAQmGWtcFN6gCDV64btleSPSXnsRk8OWaD4Q8wmUJ4g+qdaJjSpdXX1bHR2gvxQVhoQHOgt99U+NIpgAK/UiAS9D88meQiDuBmC2Y9rnR8E5jvuWyzHyZaTzGUVAN19+1ZUUj7JsAu2yKDGLGc8hp1HPdOjjSVNyV0fDM7QtVqjLRTKEO8QLFYCxpk+o6eCsTKt+65F14ei4TDbfYx9aZ+xQrMfCW0dvXx5qMFk29vbAoLM3esjXbH09ijsCQRDe+l5z+b3THfDVYXMogO5W6rSiHKMQqYlmWoevcsIY8n6sSts7Jg8sM6xbpfENTagagn6hsBtRGkDZYOiZ3U7LEdr3PEfGgzXmEnjDa6aNy5Xndtf8cqR0La9vfng4aMQYoIhTXn9JGGIpiSK6EQAdMOLoUkMKs2tH5VA0hTRd9QrYD1Xh4/gw5E2rNOUG8EfkkjZe0FLEStPEQMh8CB/HkETlj1ZWlRdHLFSxtZTWdOXMUuCGR0aaDPJLC345q1bAqnPnj2jnKNlp4Qqy4JWVpeXCyRgKhKLcqph6ouLqvgrMVgSEGeAaA/VbujkdxM1XCVKNpaWV8j1WBjBO5LlFsrvE6bHkHoCs9jodtBI2KBC9roqyguizyuGLwxJGKfu+8evGpS17Ap5cASm4MGsa9QSmNkdZDVBIfbWFohPYdZ4yaqzzPcK1oLQRRE6wFKK5cpxhMoLraT1q4Ocf5PfYas7oqR4tXlROY9BCQuCHMfeSDPLRHXBCQJVzkAeV5rBSJGGjVIYfRTznsFhFxj4hKqhyPsfE3iYYTZBU3klUqPRkrqYllGtRo4Z9lwtnz5S6+jKytLi0ngS6x4J8e03JcL6frjjcGap5QEujr6VpYGbTEU04QMiX4nwoPaupWXNbkXFDCCUGlso5M3guWNxcqRkLPQFWvtaX4eo38dnER2V58BrwzrYM4u7tp1yYhZPoTbzjIVbQm5oX8Igg7S7Kc01tGkIlmvhZxcj7Jhd9uDdmVEN3xCD4Pg4j5NWDPJhZkUX1gKcQQMgJRUyZzFJI/K2HjCBQvbM4tQzW2T7cshLJaVEcOr80dxxkn8rHuhbyiU4i2gPnmpiKSNqSmL4P1mdEOkr25tPnj4vLJF1FjMH+6QsJCiOPEjwhEKiXlFVo2cFXS5q2uPE2MAbTqQoYI9UVFkAY9FGoZ5xRZ+yPK82AGjtwwGKgk6QaS8QngqgHXhvTvWZVTXNLLmeXKyPTAZG0S6AkDOaXEB//2BfC/1n9P/HEmy0laGCdyYTmk60dQ0MOLoMOK0V3dc3NuiaYMHJzHSGwkoRJyeqO08tIIRYpzszrYPmILI7VnzJretxEbMVStP8KgWzZCEMZjgwb8G3IqWXETtCIo4Hk7JKxMX3ixg13XOfcWHJAKHiABGxJ7F6UFqivLRFBi8DXSFtK7ouQZWG37opMmV1x3QDtUrroElksFfUGJWP31B1Mt+OFI18AolOK1LG6ze7udUocJcFf2d2VcQvqYW9KhYRDQx5rFJVxIxolGMFfBQWOIh6bYEKXs5uZkknHeZa04ahPoGzMBgOUOFhCuWbYcCNjUtqxGdWFjuYGTdYf0oqSbn6Flbpny8xpyE6tZ6dnRazQv9FNHiOirzwelUlwFCxS18uuKsqBLBryWoIuOLLWTnBTk49ZR0JQke+r2NHL26JUhS9nDYZUYsZgTK1JkYBKUXVSRvAZcnOEOqTKVWTASZkziVsqgEl3rKiSDVg/io3OKn6bziIK1oy8zMJZNVFBWc1NZ3QkSSF2k5ZAFOvsZrQ1DBr5L9NLqtJXuKKc0jwKdAzC1uTKlr9/jTPmEtcoiB8ZuW9eU1Q8HxJU3ombLijjnkUQwx2Bva/GkYPDYEh64F2BC39g4rX3l4QxK5EYjzKWFnN4on5Vfqdi3HZPZgDsqy3Ei2T8kf+k761FZxZWUtYY9RQM0Z82ACYcwovfR99z+OvhKmhuvUybFCllelubH2DRDX8QaxgbxRJQYi1C/CE/q1OX7TYc4mgLCPhLE1fagBBAaxw5CQs5JWgEm38TiINm/IQY4JKAq1vKT47uBbGDxxA44BcVRTDkibLPP0GsT8HImug2akJtDiJz5abnXBHPka0aW5UdVI1Jb50/uAqBzot9US9UnPQ6qpQ9P39A1bxmkHrGrDgDeQilngWPVN9wXDfLAwWRuPRNOa3QYiYFYRLxRmRyjO6JmJsnqrgpQqojNdNTplRJAGUa4qE6OjOplU3+jFcycvqCwsmQhTmtW1TcYPLGOVSWDpbZg2jtI4B3kzgoKk0h+WHb6Q65d7HzLSaFGgabzS+0ZUmFhUOaxchrBaZm5EHZn5mGDavAGKWlOz39buS7bJKnElErUgNtRVE4vny5mYhVGIe5+4TdGClm4KrLBPJ1ve/CdCJVSprffCrSBLu6ugXOU/j+XSEGiqme5vw5/ar26joy6zETZORsHD1rr59u8uyDRq8zHDsQE47YxkAuhfGozEHWVxYLGLVImsdTE92PxJlWjgY/EIRK4PtC7y3jDpUFvON86htFi7LaWi25mPYgtrk2Q6+kls8ci6xr2f+pOOGoxC/6lv6aGEVcdob18m1GzBR1tWhecql0XKwDaNamKIAKcZx0beL9NYEibo22XxrcwaE47SsLSecsr5ULqvWZdjSIfc3lpZaahsPpLsK/hkHB7Y3co3iJiRhUd0spb3KFMfO+ZVNNzKdFOeKGGSk5YgW1d2mOuTZmWjJAXxjimriMby1sGYP6JY6Eq0UBlmloawPkKE5Sa/vopcIWnoHrolo6ZLlx1gY9GRkYAwkak4wShOq7UxnFK0rUSqrO4b8c2GJiO4ObwuXKW40di39kLIa39NeUi6lPXI6pfOxwu9TrCyL5G6oRKb6b84TTDpIta2RZN5hfB5ghLhv6SQ5hyLLKmE1/baxonQmcWlZ1kLI2sOdcyjnr7OBIZeC+Etc3azMNgsKtBpb0WtuBvtseXISW2SgHGhJnw9KngoijYWpLCwuMLhDpCkNKNIS18UYfSboMkVhci2p0tPwpiqTSRYn35dRFkZpULUAiVqvkWrKmMYT2Qd9xbJI+1P53E/n3UWi4koI06kK4ZseWkeYwh9HcH00JIEnKZKkQB8SCHZOkioA554X4SYedJ74OtIZzj3FBi1PetXNG8H0ihDOs6wm08Pi6Og4/9FQZwI1rGj5MTrXlX7bzfQufWVJoRN73SUwp3OeUCDp01zTPpGDGarMIO9XDRjqhYB1h1FktEqN0DBIy3D3+wwlEglqYThYRvigPqz1TfpLi+phOxuxvvgQEcdjOUhURWacmM5o0I8dfMBzNNVUkEH7E2tsspbI6TvUhooyVVcwIZgPpE7ALEtlhhC6yEwqRvvNlPOkP0lfmp7HNzxIGspDLE+Y930mOoeaw8Ne0aKX1WeTcvLW/vDvYEIL+ybXZ55qrq5Au6OwayrtxXSy0LL079q77W9PF+L7nEiJ3ww90sFTQjZ3kulsW2cKb2aPkR23b916/OSpQueChj9NtXfzUr/HkpB6RQlVHXZq7BHUQOgUqnafjVgNeTBAxhJa/zBCdTZV8+MEDmLVHwTr8lilSU2Rag2KJdBlEFqDtNXBdHKGwv39wgpGdNK6VP9ruMbPgdeUSzDIwYmux0g2HubnomYJDem76hDQMVkbsyYeldEijhHqSBhcvgrxn6xO8lPIbU+4Ex6jjNsrjXs4kwlV3fwWlPiHxrpSthkM45tqTX1ijQ/tZ9pXA0PMYDA3oCNczBXr77VTjJ/NuKeEQwvEDO7eva0tWA8OZja0QKoAcy+pbUNXEmn86emZEHb1/a0sozb0eFYwK0NDfuRblMUYIGFDRLAg3EUdeQsDhOJTRRn24N49Oj4eauDS4iQ2JUOSPdMDfaF5qxRcY4WZFTLxWMh5MomzgpB4HnycVEf38c+hQFldNrvEeQQ2yknn32AFNWhIhJXQAF376OBSzdCFJwMU4y4B7S2dGfo04ughcZmdzwwbiNGxljom1Y+vNrKLbRWutlSLeZNp6mXQ4ShWXf5cSlPBdY9gt5xYnNva2tqVK1tv3r6R7xfQOYQ18OWjTFuhvD8Q8UYL5muzLg3xHqPKuHxeWVmeoT/T8fGJPL+yvCxAf6xFLUbyUy1np7WFggheonmsrq6wpiZi2DRrBSU+VCRbQtieRsGenIhsJsNWRZ1T5tC5tpQPnPNA5x1HJHdQlElEd0hwr72bncJxIqVEJpO+wkcqZtZvNySQmUzP4YcR1j54J99I98qZC0Kzqu/9kzv4OAy7IKSPtdSzjv1s3EkdfOljnQwsYSDN0SoUStDDN3AeefKhyhgL07y6Qajt4mAkm4EBXeDImphqWd/BYHVlRWD98PBoDQXvxggRF4lJwD2gqgibAB8cHi5pee9VgXKtZj8r9vb3BcA1Ek9jqUaouXxybedqgUjq/QMN4AcK6FCihyxrzYCF09PT3d29FVzy3e7e3uHRUa1EZ2OvU4BzYp8lmqgfrWvGnZCd1XWMBqNI2UtjhLZs0Dh1o9o80UqbLyyz1Jkhe7A3lWuXeJIXVccXYq2X9I0VqzQiTFlUbR56pRYFKjZxAskgzjeqTQiVr7Bp7E6ZQBPEW5SovT9ZPVG5cWWh49RCPcqj84HGtx3j139T2Tw9koDeNcwZfVk3X756hbhJ3TSB3jFijpixNEFzM01EG41PTk80816j7PpM/9zYWF9c3JLPIpKdngk+TFk9aIwSwy9evlxeUhQQNDtBNijTkkJMDj217PDjw8ND+d2N69c0W6F+PCH90/9NV9pJ2tMfpg9X9LULbUKdLLUJYXuo+s7zdhJaS54WMa3MErCvgf4caAgGSf7G80Xti2Rtnro+V9bVpAaN98E6Ibibh8/n6sm/8Y5a8UMxDzcaP09pUOc8LxwhOEdNkKHJEEvWasBJkXwgQ56VmVi+QOg6ShkUq4jP9/LeMxRZRYOUFRGHBBn29vatRJi2mhDMOT45VrvToH/lyvYBMtWERSwvaxJIjqbBp2eni5r8vIq0CE0KQhGWmYhSb97srq+v9eetvIEVFmtV1axPASgY2WigDZ+ZVQ3VazvYPvK21HTRwaSYmLkaXb0jjpW5ktAeM9U37PFu/OTVXkgwkt81P2iZ1SzzFEvb9OgcUXbe+pvLqUNzyvA7r28K+t/gajmyQp1RNB4XWSgfxHJpk7FmrrIeM0rQr8rGCQQzPGJmhevlkY2N4ZnWEzsUJFFGsazNZU5PhTec9FXr7q+vrU7RzupQRa9FeUC0ERGxGLLJIrHqNxxrv4ShNusaC+/qiJXq5AwNsn0Z8hNaDMRvdjPf+g8b3KYNQz5TV3DTOWcJWkQPeJm5Qt4AhpoD2F5TzuF18SafrAygwYQ6/9zxQ9NZ2tCvo7KydTDgvuQmz7scLLWp5BwEoNKSrKJDu7j8lU573iBCsGflrMZDkLInwKrNFUIQ2EYFFjWbyuchumGxzg3TspECNJBpa2PO40Io/cb6ujwyGo+EOTCiliXrRVB683Z3VZFFOw0prpyeTaYz1v6azqbyQFGcoDrZAgth9rWJ16o22s5a/rj2akMD5hJNN32+TU3Txxq71vhhewc7USIdJMXSug5T6Yj8UahpjZWAbh9qN0qzn4QWMjjpRcxV9foQJecOIbPlxXP5au7Ck5nPJ+dzLOwJh6/KF5zDhYDH3S/qpI/zBrk8xWSgTvNFZRCFYUFzFjSVYglFvdjGRBgIymWcFMVYQFwrjCLUSvvtIjNJaL9ggkC2NmvXqgManCvf9bXOxrJ8peZdrcA9XEb1DBlU5Kg+OgIsq6FWvYO51ulTn4a6R0ZjGa3fnGLXXnQKPPP2qP2T83cta6kx6WgNGjbnhFIJxEbLukOh/K1dAxpm0O/QtbQO1oG79qMKVlPC2aAgoW748nvdg8/fls5RLJItpQAXCEsprenEhMsIeFmXLJ1+60PNG2FBM1c1Z3M61W6Ms0Jz60V7FoIv6oTyhJHG2LL9n8ZPIGhKfnIWO7QMBYWYSMzGxKJzR/7DKiFZUJc21JUJqgiIaiEPTNFWxYr0LaAp10lVDKFT0Wyca4Nv+P00saaTwGctjaJzgzqBL93Z8lxDYZP7JYJ/LS/UtEM3lXRHm7YHrC82OMTUfTIMO8DzNfbVYICdZKi99vodTLbBzvhky6fRqVC1r1QDSSF7zgEFW9fc44uf8XdNELWNaE8JCmys4iVAKzLPcBrLTEG+KkVYEmJ/hM4yQ0B2htouMuYiSnshLXoMvhE7rREZplpBUxvejlCrUpiDphkj00Fwia3wNNkD5XZOz7Q1MRPx++mmhAQH5hEPXilWNM6yjRjuz26Q/3S09Led9Cn5bTpUkxT5e2CMyWoziQHlWTw3HpbnxTVW115z15XibTrDZAkpfU/JSlOg73ynb0i1A6FmK8itMXaoW8ZZqR/whj/LpvcplYRbkm1dXZ4rhoXkmblfN7Ai1F5kp5NnTNXMtRD6gopQk/EwW5A/Z1oE7Qy1PNZF2Dk7PcsHveXBALmZyjpY+sjU9AnrEbJSxxQVoo6Ojlldqq+JohpFgmpmWpMJfvMxS9VokTGttT9W5iOiVKeq4NB5Dk9s73LnAw0BtI1LFw7e+cw8eMqioy6iTfJFnICDFTTh0lHF0CmrRrmECOG0O0m6AA4iiSMkkO0LxwdVAAC73VJHF5+s2ERlNTNSMsfO6zaHuUtwE4W/K2tJRBcqPOcfWum2inOvHPGCA9Su10KL2qJ6PLAW6fsHB6JciI7BLFERoXrE+UxJhcB6v9+zPDnVEwJqq6EVcDZSz4bGIw41mFfrzYroJcynr2VHFhe0pOcIrEOFMZHZtBUFC67NWW21KSnJn0fU21JWaGHFRfvbzZoaW9x6dWkPGmxXSFBbCCEkRhz5rMws4zB6aW5RvXbOd12MqNqZDpmqTVwahNznDFGwRr/myTalIX+bMfozjdU02H5rFdWH9J3nKA8XXjnq67HViYD+clGix86MzSsE4MdjLX+aoUg7gwI1rRpNdkQTH/YGaDakyasD9JtVRnF8vIjiLMO1AS1OWngKBqgM6R+jqeBPBmPXkCXYhJ+omoFfxZzvMsnw9r1OjyelKxcQ0XOZzDm8JcwXbTuxyyEsS02zmechNUdndaka9S3NApX8Txw/NE2qWWJzy+q7kBIRjt2efzphDyjkl3UU/sZXQyu4DH2p5lyFUFbPdr7lnMnVsXeuvHD+hbpPy2zcI1NQPEFRNGqVC5CLjk9O5Aw2N9a1NnOM88Ny1B2hVeogggWUbF0SHV6rrY3VlsXKtkdHR8KJlkp2U+nRQ3J6drqEAmeZlhrTAHbtaJVnZq6tg2ODmDXwpHObLjyPC7/qvNM5gqFuze7ZeraSxi88mtKChlLxupJdunZg/tV4pvqRY45L2o1VzJ2eWYRdSqw0leSB0NqxVJpKw8Lwj/5P0Z29nTmtSZbRtdQ5+1HOAadzFqi+57U1FgjOWNq0LPooCybAnsEANTrTwhrHmhCq2vMEpYTlP9S7mS7H1o0T1CHQqks9+NFVRUEMCIPVIXdNqWHrrDQrcArfyAIj2KnHI4iw7cpNltf+M1U/0n/DHIbQkLLaL0o/n8NP2pdDVRfRTT+1Ue7CseOw6SqqxPGux1pExH/YfF2ZOF4SmK49kEy1hpMe9td5OqEV5sTY/0tjdZ2fGAEK85n5f69LNeblpXx/n10/Cfe9oSCGFjrS1niZdmwcjUd7e3traxpcGFC4QB3kPS3iyvByFL+kPWqGujOrrHsmjGgJYbPsUzNF62A0yF5luWQ0YBAdfXEJ0lq/rHvHamdgil0bptMrERKax1kmiRyhud0X8590JmkOHT/ELIsmZFTwWd1szz/zXOS54JKyTde1GBpTe6gGNBTBashg4lpz8HO2vTEH5iGEWKGDgFtkWaU6O8+nXBHqcNwNz/7zpmDY9WyX2focPLlQn2xfLOiq9b4gPlHr0GZAPS2neXKqgehsgHR4dHhywradq2ymI+C+urqAiMDRwoLG4eboNHKKn7O6PkLTj1kVFgWhFROE1YgcNWCNQ7VHTY6OCy2CtrhYZfB1+jGyuo3CK9ak3MM/p9Q0JWA+VLq/aUWFRn5S6GK+DeJtZyM/tF6Bbqwpo/5QSRrRql72NFE+ptcSJbT5dc01HuLnllDuW1SZWfw3pjyEmI8R0I443pmH9inipaCW1fU99XlR8aO1v5LBMn+m0YHbD8XGzKNCESp9rNoWUzTOCcL18RpLabORNnFsDlUULqEU3n8eZfkQJLt4jFL+ArLLWrJ2SoFKwHlvf3+oLrkBqjtrQeReL0eV8fLo+GQR5SpRwpO+ixXhOqdnI41d17j0HNanyCuQcaE6PVIzRtO+otziopZBO9EuNhp12wwJaRxYe4POoQHzCE96v/HAJRl0ioE+CP9JdAki3nlTQoOjKHBXUBT5RlPcSZle+l7eKc+V+hxJkjsd8iSGyhNdKI7vhbkMgmuL5LK7GcEcL9D5V2kVVdIVXXgu5/CZBsJ3PtAYv4Bf4urVbVGRWQJdTsuiX0/YBOvw6Ejkqw1RFdSiOhIOIWMIfLNLGFPzcrQiQt7SkKEliC/U1PDFzQ2RsmSQQjvmDdlICYbaCXpVxsYsR0fHp94foy2wpjTpHOKd7tE3PY/QUmMa25r+2dhHvq1sOnxt2EZ6WstY6ZMlKwmhhiuN6YXkjBtsLW/JLcm3/GFzwKyewoos8Nz1XUd/DF7xqFSSDJbqiaV1uynmUKgO7mS8oMqsbP9w3tV5fBdc9bfHudoIa6uqPRwgdqC09msBAdosysaQWFaaEujvIbFpUZPvxiIpgfDLV4WIXoI8gkKrq8vs6HmKJgFsryFfCScZLgyXYZAS3JCh9oUjDYebmxuCnCKq1fwYF67zfCqSSkehSyWt70+1QQ1puzGZThKYMPfzzJQhxMgOmnN6eS+LBLJkkeBQVfDmaBerUo2twM1KgfYR2lpsewnpz9OtTdCmZW4C70g2J6A8UqeBIUt+W7sz7+pka+mUvgXtmzerdGaZ1XoS0Lx1++bpvdO9/YMFpGXLVwLfdESIokxPtoaOD4bThRmjDAX6hZ+IQCUAzZpUgl3ymNwotY9u7KIkmIMGLIu9fk+fnBXCc9hXSW5qlZDpbG9vP0cvjiqDr314jXy9xvJSiC/rFaXaONCA3XPYyzy5rnFmWV29aU7PvMOlE+Sq4mBbE67ulJZ2l5nKwnd55EVmhbBKV3ajlpEZSjS4a7D6t071swa4JwuMImKbZ1b0Av+fiLv2ooR1pMO2B8zqmp49WuMkPo4tofrzv+NVW6aNvbmxsXN1R6i4APaCNZ0bs60r2i9p3XJUs726vHVwcIQeE6JhLwt3ED6AjkqD9fU1wTERkA6OjtbX1pb0WhRk2z84YEr3wmZM/nY3ObLJx4JLcroqSnUygU7q3nk10KlTyuoE32/DhWvDhhCy1pgYtgYwNis0ZZjOpkIttC9jTmApQx0sqrkllLxzRSlAp1jhMDl/D91+1bmoxp0KlNMBU8JCQbGRljhv2xvf+gihfnad59gYpKHyXfZyKtLgh1aSWW7eunVzbX31/v2vUJ5Qw/t6MFKpe25pSaQd0UOA0jk+H2tDNmSlyq9EX0f5m4lwFS/6yt7CW5sbQ7R7F0aBlAyVrGjXQjbsMtFJBtcqIQ1hZh5RP2dfXNS+jBrd+HkKW34/nUPj3/SlWUvVToePZYTrZ1BpGvZ3GlzeRKYQja8NAp9yKgPZEFrqu62itpGdupw/Vv9he1a0fZd2s/qCprYsMaw3Nqr9ub3zITnKzqvNUr7d5fuW2igyVPNnar7cWV9b//ijj37xy1+9eftW5CKfG3vqra+vn+LSyiAr2l1Rm0Ii31XwAbVFJiJGiVKxqQr3mDV1VldXtrY2tWPwwSFNt8gR1HAp5oJry4HhcHt7y8rn2HRTy0+on1ADFM7Z6Hnb0UlgsvnWj/Mplgsy6al3DVIDd21bGmP76n7gi+bTYBGtKXUIe6HNueoDtheVTqO+S00TVIch2H4yn4TFb9qKRKNWSNdRZg0j27xp+w/P4SeNB/wNLM+s/cljk4C1Dz/44IsvvkDN5pIt9jTCbzRgI0+RtdhigdWgJ6KQaEP6fDjUxudocToC6C8xJVDwQRSKtbW1rS2mNE3ZUHtBlBDBjZNjzYKanXHw2AKmMdEGmXFJNLcmMmVS8zwFpnlOq3RY3mzzqHm/4s206QTT04x21shhlV9k8nHAwfdpPsqzNGqQ5+GPV7BiX6aels5iivX5N0ChUj8aawmXuBpEJ4Xp2mhRDMlCzR1Uhtipg4NoWXytUInaxulMMpZKKOPeNmCgIU1ww72USVZXtLL5ZpLMdJSmDbEOCbzY9CjDh52dK4IIP/vHnzPnW9sg4d+Atq7LS4t0cmt7R+RqF9q+VCB7AXJUX7QR0TooUw0GQxqC5Y5VZ5tCP9G+qouLS6LZw30+YlBJdzGElM82isw2vvUP8xSJeTvV+dW8q7RuNSEiarWxlaht0OPSdg2MCFhytHltkm3ZPf2qfccJgcN+11o6FfzzbFOhThHqr06TVJMFea2eeoV5XlZyrmSraLQKyUj3021hSkN7qqELgRsCoYsX6YOdjKLi7F087RwhRSSr69euafre8Qncgto47wwqhIhA8OINTk7Q6W5pkf28wVLGJXqRLSxkggYoMDWl0IUekRNW0BHMYRcykaC09Tv+1MzBWSHDNBGjcTwNmnHO1d5fh4M65bsYGeYJ4o6HDqC4k044/i9gpQlG54h5To8jRSOZTRobdHA//rBrwo07bTk+M0GrscCuiXWSLWMTyfi1V2i5cNK03GfaeUBpQOE5wk/CRP+bdIzOU2gL5P4W1iP84L33fvvFlyfapj2bTo8Ayvptv98TSr+ysiIKAxkFs51I8rU4FYoenJ1qQ6+R6PGIDcnQC5Ktv5ANOyC2aJLTdKY1d9CYr5mP0Tnvxpa1wf1b79Q5Vxue2u/qgNfS6tWUDRm95uJrCedVycDg0tQcFauaXm2gaoK+he2NSZC8qbBlWW2NKYu2V9uQFubkg/ozUe61MsHJaNVi04fbN8O5iNrgEu1hGztWTSC52QljHUWJcAkE37p18/WbN7NX6tM4OT1RjUKrnWvJ2qXRZHV1Gb1Lp+hfHKk+si9GQvu1ns7KsrbYs1Ij4AyLTGrV0A80b2H+08y0DkWwzsWHBAjyGKLTQeGclH4juSicu/Xtqw0iyfRK1zS66FxWyVplc0B+4ldl9VWlojbJcGdKo03LVtRhlpi3qM45p982X11TfyqR3fenwUsbNYJpy/b2aw3onHO+Hd+2f3LhUcZjaAlenQwkvVjKTKj4rZs35EnRnpeCatKs188q5bLE9fV1of1a0hYNmQTO5T+MnMFQuzQcisQYuwWwcjMDDZEnOBkMpgw4D8MBNPJJLIZwwZISpsE/da79qoTh+SM0hvLrMriRYqC/qKz0/rkvSuhT/aGsdp9+DE+Ic6HJT7FBI9qgzIFsl5oswm1HbSNSQ5tv/7zNMCu1xjezhV38jBBJ9H7VBjpUOeIMG0yJNAHZ8RHLUgRrryhUvKLJZNI/21Oq2Og5/LR1ifbMmuc7O1dL9BbN2IM31xZ2gh2sCbK3tyc6hvAN+RYkXwPOhS3IO0TjAKPoo+DtAH01xvSXU9bSRjNoMqzVePCYsB35Vf8bKRINOuec8VI041td7TdmlUlE99bE6CwhjUV0dNtxAdYDY/EQDVI2DUi4UKW8k+3UqHL77EMNBy6mFMRM1iuwwX2mc4UZmpi0tGsDYez4RObOzMPPUpYTdHQfDoZoJF2w+d28fW5PMl1pVpcLHMHmaFDdOknWMtIkpxa5YvwVSUEWYgPiXk9w4+Tk+KuvH2r3jL4yvlNoHSomnZ5laiwtIClpbzGgUM5QXIaTlMiF0oJRfS2JAANXzue19ftYY86FoQw0hWNFC4nMO7x0YaWZp3hnXoB6qHdLSjfFWXxZL3J+4dWoMNI+AAzF/6pqMRC1Z2n4kE6sDG7aCiRYWVxehrR6I22lH6zPuSFH8U6eZQ2yhz5JqdU4tX4Gx5wuMlEDpiavSIII019mqoxqvhsyeDSKTusG7O+LOH14cHh0fHSmSQmny8vLH3304ccffxSicFJyJiyjElpnPe8sGrOa91X7Z+kWRNmvjFWGchiRnVC5NZmuDP9KAFfA+sqVK8+evwjoEa6ZGwvaPAkdyTSwXh3YqBjC7UL/JPbNWIayPaWgNRwuoErVibAj6hiqUSwvCarMUFWEKFRrA5AejMNEY5nn8Iesrs/N+20DZy4cKr0Zus+gPm2/aauwJIbaUCm3D6l2YbjRuU7OKjbkJqmfYxWwh31uNUmsgelcWUNyay88S6rI+RltrK/99B/+8be//eLo6JDUEUCgvEIUS/bn/c1vfvNv/s2ff/bZp2WJ0te5OqO8vFBD5mxPoH3Vtu8ibar2J7fR/tStzmML3LYL0bdFGUJRrK6uCt/Y3z/gsKIW0FkeIDdCOlKaKzugOYC9XFQFbTGjXg5VuNlxqSxHTIrSSm0aDBK1DhmcVT2hq0zP0zEa8ug591Oy2t6RNrG/DMfoxA3/qq0XOkHN6vJ3XWENEbqcfuVZlj46ZwdSZD4HDmqoFX9VzeEcgKPY4PuXUpA6BtsdlRymQhblgL/6+sF//a//3+nZ2Uz10VMIaQVYVmwtLWf//Pnzn/z9P7xz9+7W1pac/DDXICKKK/PWEhJa3572hZiTrq3SvLsIq4tSibM1ipicghB+WWmpadnDmzdvCtwfHR3DkjsMZlIPqPcRYttLlb5EVQhBmYAwUvY004q3iK6HUzxHUO0SPYNyB9JEtrKyjFpTk1pISDrd1Ng3L0z/HNo2Txb/RtflQLBIFYwquYEyFvTOMtTgLEW5mKpRpnw+LrlTOOZVOTeas2rPOVIMYfhtkcyfyFoiVmP3TGKskKyP9ooyj//3v/wNUxFOrLFdgKtbPqN0fikQsLGx+ejhg9evX9+8eUMrcSio5VWaiq29IfqWVZJiN/e+7NX4ed3S3SmDcJ2C/DJ5cBUVrNie79q1Hflyb/+AjQG062Te40/AyQODzNV7LeIWKqIfHBy+3d3d3FiXVbPbGFe0rJeWUIAL/IzHKn8uLw/6Pq12gquTyc7jTPerk1F0nnfo2uVven1rZHN20b5SC4xT97R9VFZXHOdsSAgWkhu6ajwno10wVd+9dPC0JJZopcOlxYcPH9+/d+/qzjWRwvF8oQ3kMxZOZ+cGYSQKQAIoAhwiXah6CkqhNb37tVzl9O12cFkq4mRd0HwOY5+7NGsG4PuePhx5iCUkeyrsTFuq9rY2N8/OtLC5yDxpFj7d2DNUOQjaEENzLcgUt7e3D/b3WYOQeoX3HBvAMgHHn1KTifbv09YctQy+S14pTHRyBgegVBRpK+IXvmXeV3Vk6xBhzxmkkbfQOXgI3elsncR+/jjVK1y48znOs4Q6ToY5dMffK3qqkMXHT56oxo+fQGqaUogC05jazgcUS54pMMnBD7z8ZHPM9L2tldr+2ZQuFCzTLWo+WZevgrHuFpzk1CIYQAVNXTvkCu0/0kuNDWjmrYIoWYEyCtGnGXCOSKJXr19vrK0NUBeHZUHGICLyGZWmzth7idV0hgtDeb+M3He2kltPtCyxoKWBUi5cnZMA2YakdKMzc82mTe+/xYVBappGhWz+xurLiu/F0NrAFj6GHgbwTu/5FaqjXtBUiUNYQc54omxt7JpUOk+CadkMpeMTWTWBFhLGxdnv5A+hefsHB2/evhVyJ2pDDymgIhmIUCDfCxHEBArs1Qz2/pGIUsgRjZW8F9Fau7Gx6dttR6PC7MZe3Ok217ZPKv2cLirLrE8xCEKjum4W/w9JvDYVAmShbSk11qNgQwCerKDEZDIzDs9v2KR4bWVlBLintr20uCgrEeGzr9egUDfGDGUIIyeR01S7Rfd5z5cWwrlksj1OmxddnjsZeF34uugEqP9RWVo8Q9rbdafk3OTs5A32dYNStKfBoKwsSymFi+Y8+pJ3cHgOUg2Iz2ziHbpHsLWlgbTy1XikwQts5M7HerW84gJv7MkHFCDT5qjPX7y8d+/+97772XCgnSjG2hci74RsnxKXNu/Izj+aeWdXlh62Q2UjlB0GKT8YPT7lh6hykOuO51amNlCjwDnkIv+I0kxnOeNwOdIEy2dVTyZ896C3zLRcyOIUxUBXVpbo6RP0YM5gLYOvRaJqQmTK4jv3onMHc2tQ5s+wCXnnVrY3sfFVSm8IfMk3/hU3Nl0LnLu5iXylUpSMhnzeNLd3Jxo3OF6ZuGJI6WVDUx7IX5wDUlkaHp9c7Pzgg/j96Lem8u2DQLYeKtWf+sSgR9YMEiW8N8gUCMdHh3t7ewJnAgMAyowZc72sFyoBIYaXN6ZRJkmNwbpYpU9eeNVONiFODaLjMBbXzsrNoiMJ+ad2hPvra6uHh4eCCXwSspA6r8EqNc+bORiypSIvoXmxdmZC/X8FyCWkdsAEvMaKbOwLLkKUTCDmfF+G9p8j7zaecRg9B4tSJaSDnLQ2dB7v6nqyqyxADAWpOHRaS6oxQjVQHdVTr2Vj2im6Jgsvylq0dUh2g6Jgupndwr3xqxAd3olwJkcux6xZ/CB+vSq/RQ5+6iFkEF1JmLRB4+vXb1CWr6ctV7RkUxQZ2I4sNA1ImZtSG99yYjKHjmNo76f9JCTgEZIvQojlMBtYAewp8xA77vrj8p9oyCI3ikxESo9vaIzSouX0tGpVz9F4Y0Or5ojItLq6AsFS/lFnH2INJ2wxw6I7KyvLmfbvOxsM+nN78IXLIcMlQdYHTAe/JKynk6nzscDyTun4UYurNIf6SyKENVvxeZJCyobKBCh8rGpPqlVUpNThJp1knndvIIdPGd1cgS1B+LKMky1AQQEE6KesjYCVeVVLjUwj43hD1Lt/+OjRZCLEdYUPjeALy6Ik1oO3uKjJmXVNKbPc2k7jQefVgPWGzp3sxlzmU1UlNcUGju985+pVoQL7+/sZIsnhf2AB8z7SvoMwgVN1/C8JyxTVi8315EGED7LPZXl0dEoR5vjkRDWQpaXJ9GQ0Hl0QROjXN604FBKQaty88E6ocwmXXi7zuvjzDrZRo0ONiVH24Ue+vj0fLxTit5Jvq5GCUcBI6ZVv1PhJW5EIEVq8xkLj1XxKAaMmH6qC0V9bXdWAzixjYWOhhJghRyFj6XFMGCWLt2/e/Pznn//4x3/CyjTCc7Suc5lpYaFMxRXNgz93q5k+eSEsNET0iqY4qvmecKzE8pAefTVaShowjRVtyTcRAUk0adJENgM40esUwrEigGCOiFLHJ6I8aMAYe/aV2m5vBMu1NoAV5iMslzq6NpQZdSGGq5ttPhgukrvS9XTKSHNoZ7e4db6gNW8m5x+bj9loL5YWPA+txWb1sNOL3lSWiWusemPc2KoeaZ1/hrb+bSHi1Xsaq6bvViOFRiMBBwxOmSR37YjqEwou6ZH/9V//3x9++MH1a9cYd6jCBz3lmSKHwadLgPFDltRhSN2bNUZ57p7PO68s5ZXtr2rcxnAjmjTKFa1vsKWua4QJ4irYYDLv5acou9ZH14uphgWcIbZyxnZ7bDnA0p1BXeYDUsflpaViVnRzjPT4z4H19v2srm6egwznXI3taOzpZcdsSSNlp/HjnHHqolhahJfzsPlUU2sPqCw/SYqgoCI30nDG9pWu0XCoSk5K1Z6lxcWe9YcHLc/LsjoF+5fQrEZqeXJ/f+9v//bv/t3/9r8ouyiKTGUPNTDDJ5hR+XblIdWOgmEIp9HckHOveXJBONdumbW+jdNASZGACMLt7U25/fLlqwlyvnvMOJHVwjg7m7EFjZZmw0r7s+lsHCYcigHOBaJx5cGx/qtOzyhKXVLmufBqL6NjSS3N8sLHLv/2kKjNHQ8YcFV/hi6RK51KC+1Tx0772RSSQx2MUuYQDFhbSnyeGsec25xDaxFPPivMS51ZLkkqjRjrKKGMqBPg6wcPEH8qEDD+8t5X8s3du3c21tcdb22qETHoL/BXhFSknHNYnVtUk0ScpSbsKX24MRQYSxV+m5VcXSGiz5XtbSH8h0dHb968pYgoAhGtT71JD4q1VlBnWZACtorTs1Oa2acTNeaWiwU6c8zy4QBCV95R1Ll9lfAgniMatQGoc5HfCNxTeMIE8rJs41JN0E+APo5QgymVkSJqpCuuw20NlIuylvyQEsssyzpxhMhjsJUZWaqWYykfpTfpC5XIJMP2Ud2jZriboaBBgAM7A0DzmOVc9w8OtB5ZX/tuZVVGVLUN4AA6DhkC3eEnx0dCFEVGf/Dg0T/+4z/J3r589fqT73x85/atgPQgzITrrUSyUNfFL3uQwQwLlxVEu8evYAysP8tZkkKXLNRha2tTdGsRLKFgnCQG9Gx1dQVxVtNhf3A2HrF69FhDj3WrZ5oL1RvA/be40F9eWT46Oh64tS50AfdlFt/gAGF+wpMJJjU4aw/S/mynkplA2y3mdbwuJMG28W5Ip6BhFVlhUMv/OL7F5xjtdRLehZYVYpn8nW5mBx9O5ZzktxHlknwQ/hkFG/gcQi9iV080yIODw6++eiBwrAmcaPvAuDp/W31DArFRcENAh128fvKTvx+hJuzz5y80PuLk5PbtWyvLK4J1bv3igVqkSefRdF+l2WGzZCodhCR03Jg3fgM8nOFr5EhfxCrRODZPT0529/YnkzFkKDi/tZPGeDgYDiYaGCJ7dapRUlr5YLgwEtIlukoGigA6WKpmcv7aGqfYkAo6Adq5/4WM6JJX5jn+zVdwVo42tau0qrXV3MCzW704zB5VN542FMr01Y75JS3qVf2/6nf+eLdQl+xPnvfS/TR9QKEQCgAJjUKAIIPmc44nb9++FaomB/zVV18/evQoII+HGf3M5acLxcbksGisVHDymrHw9YOHr1+9efnq1c2bN0lcZcy//+nPhHX8/u/9YAkKKB+2QL3sG7nz0pM4hzPM/9F8ST6xObolNzoroWOsr68vLS+Lji2qtyxE5CuyPmGqCwr2IkwuBBNDllDtXOStPjKctGICmtT0yznWpzAnkO7yC5hH+y/Ji9LBsyymFtRHuGAQcG68vXIOKd3Fmkz3hf/bPsZ/s6yWmtfgpQ25v4wGpZoKYX+Whht5sND3zCT1dFiyfq92Qzsvf9/XM1OV8fBQZehHjx4/ffpURGStJnZw4BkXqjNQqtZdSml0SKZXMuRODv8v/+IvFxYWd3Z2mN9DbD8+Pr537748+s//pz9SnwYD+LRYG8MXmlGG30ig+qaH/k0JKz05ZHQK6KAjwhwWFxbfvH0jPARELWMcwPLykiAAqhcMGAOm2xiCbDK4Zdl3acGnlX6YpwqXdcdCm4ec88Psm1cVCaZENsbhO9PHag7SLjHPjLIheaw0E2dcgiNG1nyXXvPohb2QWniWTsFxiZe7GtJ9S7eFfSE0DQ1dUZ4+ffbFF/ceP358eHgwGo1ZCZJaJuNJNbDcIj7b8ORHQVmr31eIefDgwc1bt2/fueMtTDOo8menp59//ku5+d3PPhXo4UzKeoTfJa9OgaL7qvPZb3cVwHmInYhRw5iykGvXrg4XBq9ev9GGyJBCc+2wochDxgqGqY1hRZIcj0e9nlIKa2ccQk36nr+YebDu3zZ1rG91pWSjkzLZW/jSPAohIWoVcy3rWXSMlykOBxecsqqPvcnHoQ7W9cF8085ZbMfM4xcRGdwfF0x1zlDhIrx+/fqLL+89e/rs4PDg6PAQLa2jYOOCJbVkxAWN6cGleNneftBFpfq0RzmPooQmvz08PCwhhMm7/uIv/lK+/MM/+P1kts21pPpSx7IzX5TBQyprdl4JaWlLMRcyKLI9ird0k4OU6v9trK/fvnXz6dPn2IdCS++MRigbMkAFCbVMiM62trb29u2uOjdEYUvBqAHijalcBtznbVObgVw4WuOBPImlCRUDicI9xzelwuROA9lK7aGUjOdZCqDu2qhMLmWidpfJ1+d4hbPULJb5zZpW1rhoHhVZRuBSyL7GrvV7u7v7v/zlr7744ktBDCrTZBGQkSJu8GZRzEDeVHxW9+3KCoqRjdJJhYpDkiPlFCfks0hiMv7mxsYolpOpil3Ia2QOd27fuX59J2Y7ICHuW9C7CrUuA0LfSiGxq9L0qKTJDgXoIfLSO7dvC+afnmmIpRz8FDlJmVkyuMObG+tv11YODg7lV2aVSs6vzTfOIQznTbMuj36LhbYR1e+HSCwrG67jRiRNeSRSnZ4KBGqUURcPXnSm9fq6/MarEzfaR25/uteiJleUtLfiJupUqGv25z///PGTJ48fPdrf35PTQlZnYSwC1aLAHGiqyjTVZghqN8t8xRXn4YvIGktghf4c8XY6Nlamg48n46XFRe2ZPVDbv/6LZpCPHz+5/9V9kUMCuE1nWF0w9a/zK9+Zc3bp8lfj9COsNrVw/R+UCcJWiPTY600RWSwU5527d588fXZ2doat0z2cTKYnJ9pLYHlpCaXOj3eu7vTyXuzBF2wvy9RH1aWRzytm03gsrXXXQKrGsNzTeXlLKWqlr0hE/Gb8tos1SZZ8tX0pAujXURLy1GfymMxXEQ/S0CPmAKTAHh1qJdmxZh+rBbzaSLljsZ9VkTU+qQXCQjg4PHzy5NnXIvJ//fXBwT7QgQk0BULidBCmE2Wx5+As8SSUJIryEWXuD7a2t188P+WqkP/NVzPFp8doFHAMncbbt2+FzwgQncSIOkgjVlRFvrp3/6tPPvlE5BDXvoKFmpM9ylgzZDucA+7ngco3wZNO0lyV2zFprfGYem9w+rKyK1e25cF797/O1AM4ZIbGaNxDgG1viB9ubKxvb29rGpMPl9LmYADdwIEsuRorP4cw5FVEdHMX2ujXYBGpRN6YW3tW+KOGCWajsDFDOng0GNVTqeM84qISMhzM3dtDSjFHCYmnhGhjzxCGClORM3cLyJGsrmojn1evXn319cMvv/zy9atX/JXgQ0Bydmr5SGxBjc1jCTai2QCcZEb4psg3mYzdjsfBaH6BBabPKJKD/f319XW+FIWQVeeg4XIwHDx69Ojly5c3rl9DU5US1Trykn4VpIwLt2gnlszhnN0AkD7Xvhfr2reYbWgpn56bmb7FjrucwWMq91dXVzc3N4Uh5+ra1s0RXkGvOQsv7O1rL7Lt7a2qB1/jlVEyMa7tc0oNMm3WkYJvsANJmWAbzUIL0P3hxp9ztrVMKKhBbJdoBM3SmL7nS/J/80o8bf+q0d28sSJ/taNNUtQsIGuiDxjKlpYWBfj29w/+6Z8e3v/qq7dv3hhbZwnusWwtmEOZ2LUuFEQzYo46cVU71xwdRMVl1ijZ25vECXNF7LK1u7t7/cYN9wyykBkVnuFwQdDm+fMXH330YR5ji3PBlgLieNqKoUxcTJeb88Wide24E0Gm/Yyn1hRlJ1bonT6S8gotb76ws3NFlA2tHAVbBc0PqysrIlPJw9PJ5BCFeWqe72+qD9SkveTfS26NL77BFtrj+3GmP69vWu2lbQYYv51vPmpzws5lVs83f5666tLlKKzLkRwfHv7mN7/96uuvhT+IfswADZQALqdRGsktAzsm7aSDN+hGZgFR/KFL+SfHJ6tr61PN15wwyjpUdguuRdEEcYdD+XNvb08jSuqYz13Qqk0hiIj36affubZzzfYCkzN/PEWpywPMeVfLYtsJkG1yGWpb3nEJuxAFif1B5HnBgStXtl68eCUIwbKFPAghKGQDJXr29R1uYlJZcjUgvsErGnNt85z2k80l1d91mf1tIFI6WP3n3oOvtqYar6NxlopE8LzjqqiCI2S6wOQFDdzItCkFkhnAM3KAYFnMRo+fPH348NGLF8+ZNgmrojzRs12veHLqITFtau6epBqd84Sjo6Pbd+7IoCKnQSsuEqchuUeJEDANQV9cXDzQPqYHjM8tS7r/MB/MT+jrkydP/6+/+n9+/KN/fuP6jYAMUpmSylpWGaGz4O+3v861SnWqGRHk7M8Irp7VhFNSbwyqfTKA4Pq1a8Ix9g8OmcfH3aPWQelX6JNXUsnKZNxQf02ooy8/d/K1tujfOVr7SvHqnAfmfRvm0PUGGWpMDxb/2HnMg9IbYpJ/8I2KvM7nZHBMiKfQPx6fvXnz+tmz5y9evBAdlwfA2mHBBNRgu8oXMl6jolPVcigszV11VkXpZqPR2cnJ8QClvemby2L4oNMUtWnLBBYWhsvLy8IxRKKTx7a2tpwCUpqajMcLi4vHR0c/+4efzqaTf/fv/tfNjQ3ATZy86jbo3tI+qXOOqbG3HQ/Px43zfpVOoE6yRI6izY1WEBlDKMLdu3eGL15pBjxym+yH+oqz0Uhk7r6fUHrMl3l9hVF2iilu+M1zRusk/+mwIUGYTmwMFdB3uGKqwW1dxcwCpbLqiZBVzqA8WJUDAmNZVfuqllDDrvgWlPpS87GQogcPHt6/f3939+3x8QlVDiG9vicY3z0w1WRJ+B1P0i1pCW58PliLPU4s7s+rly9FmlrRDvBHyR5Wyw0K01PIStonYm9vt49qS/KZMhXRKQd6LC1rGvSXX96T/z7++KONjU1V1CeTPorDlvUS3ZdBif/WiyvqtJgXZXufyliUMS+0NUIEqpk23Vu8fu2qPC4ckztPgXMgWvlkomnDKWC2yXaW2KbmxU1l/39tX/oc13Xded/rbjQaQGMHAZAUd5qiKMqkuIiSZS2WEkteKkvN96mZqvxPSeXzpCrjmqmZZKZiOdJEiSjLWizJFiNK4gqQxEICBIit0Y3ufnPu+d1z3n1LNyHZeaWCmt3v3XeXs69J25GPKsZkg/bSeJ+63x82dY8RuIeRx6TV5UAFpxT3SBdZ85N+sNfeaJhLGMb2piAjIgYi9Xts3ILI7Ozs/QdLt27dWl9bs31yy2Us33NUO3Nz5KKhHENIbb4S+Nx9zoJ74EzKwMyd2tbm4NCw7Wu6sSEPYkwYi1uMxi3Yprix7xrKxkCvCCWynRCjwUG4NrbqX/51fn7x0qWLe/ZMoGoT4Q0yaX226c8zF1qylOvboVMQW8/lINwRx2MmFQ4E2DJDRh6BxeQ2u7cnJ/f0lHuIb6AHTYHTm2h8W5FEm0NDUfMBNAXuuozUSlKk3Qfo7KZ4C4xRLju4jqODJ0OzQmy+misMi+MAuACgHkSBjxsOo1wtllhWMQjpN6xyaKxRJGPGhmadT5ttuMYbmXNEiysrq5cvXyZoGxoeRotRfwPxxtBVtXNfe5thb+BYvcgLTMrus3sWn2VK8cbwILZszNbmBlN3g/bVUaQ7YDsHlMu9rPFjxyJEoVcqFYyOrkA2HpFzX+H1W3m4/MEHH5Cc9tOfvjk0NLRd28ZuIw3QX2MnQPexxT/cLleWngYi8/tfmg6QyTsYFOxynL8LVl3+G3HhtvLkngl6eKG2iGd3GIsaO52LOndBev8e/zYVpVLgmB0tS2NyB099n9ymnGe940+zWjCKeEwlyYw9BQ8/49iTvA3RD6EXRoV/rq2vL8wv1Bv1M2fOjo2Nzc3NQakQphFDZ2o5HnfFirL9Q9JfeM+6nz2eZn8lGo/S9jSHDWukb2kseoTmIYHT9SF879iaOi14XeBct5GFXDqaOE/kjATtzz//HeHP2bNnDh08QOgXl+pKzirMdEY23+3yYN3nlrk3pt4lEkHH+wMhaiMjwxubm2tr6y1ep/UjkY6RHTpI6gndESYXDfw7U0Q3heK5D2bXkLqhnTCcK47JlAXy5WeZTBR/H6SJMf7GrcQjjqjJXWyQkTYBXpz1FT3xxIFDhw4NDlZJRFlfX4fQIvsQwe6Rom0p8rkbaho4L7hJ3hnxKwyixEnp7+8f6OHuclxLyiEPDC/4UOcy38TiuOfvDjfaKihxCUURpwFJsQAYffjhR7N37vynv/yL6empJurGhgnxxsnrQedQzt1fOmwGOLM7ltq0xwppQqdsm5iJ8XHigZu2moTVSfL7fD/2YFLwkWUUqdG6x9J0v/w1p16RyzrjSVphChuapBwApkBmju88zUTLeHI4VQTBPJXqzemRFnaMM7+Gy8sPa9vbz7/wwpNPPnn0yGHa4vWNjY8+/AhB3bJL8Yp8+ifsKkVTYtUvI0HEDNPEJxVDCVzU3JWUZKRthFULJ7Q4g/5CNOHR0dH73DxFabzuM642vIG9vajIRGBDCsjM7Zn//Q//57/+l/9sG9C0WwVjQwECbIgMEnozzgXcb3v5Mlh2qBS12v2FogrV6sBAdaC2XSPyYVPDdxrpRCXj8WX/G39yqbl2v7LT7Q7Q2cc7CWYMrJ2ek0fYcJNTMC/KP6TQo0z+2HpzKBVHoaAAKwD6eybGv//M0/S5t1Lp6+977sL5W7durzx8iBsYqpzpI6vOGQ9hsnKU6OiJueTOnwfhNHGXs+ECrsRwEnDb3x1wA/rp+PHvVauDN65fCznCFKKUCofwyNCg5bC3ZQNV2qw4WSXk9u3b//TLt/7iL/6Mu9e1wA+DvBX9odfuRKm8fXj85dISGZ+Hh4dqtW2UU6Atj6uEmAyvyEKwgiZk0N1MLruSrG7wOJaXw4tkm4xSCk2lUItTQi01CXqTmqgRIudzBl9QzupIFgFsS2krQ5VKPUNDg6hM0VeprK1vrKysXf3q66mpKfrnwsICDxmqUNdpverf8Jbp/p99QnV0GS2+g9tnGS3OGcR2vwC+XZu5xqmw9K/z588tLy2RQDVYrUoVNle4NW5p2WwWuI6yuAttGMuv3//1sWPHnjxxPHB2Qg3bVP0tLU19a7ruQWBnQrCrL/Nu0zdwH7N+W6JqZXWl2bK9kosqCJkMsOa+IMpTH/2b/dECrw27/+Vj39J9eZ3nbBKWHB478JSwvIhx/hV5GqKD44e2mL3wb5iexNJvQ74rlV4I5fS30lsm8FhaXvr0s9/Nzc0TWT567Oi5Z88sLCz+4z/+X8TnYTd0A1PICxD0VhEYE9NI39iQYqEppgoWgbjaKIpPwTWO6ClFUZ/9zEX4FhcW/vLP/+zuvbnr177ZMzmpxTV0WA2j6ukpRxZBmtBPuDRJ4e///u/PnTv385/9hJgL8aLIu0LPaf/dJahOOkaUcAJmiWyQkp9zBuY9j6xI7KInw7C/v1KwMciRawPQiYZppE0nDPH/GXjWOuUVgAMFx9TR7l6myhLsPB6SsxBsoAYIIDRAmzLG4yTLPyrD8YDYXg8eLM3Mzh47euT06ae3trZg9iG+sb6+8cW/XyXBibTtyck9z1+6ODoyYoORgujAgZ6zZ8989BEpGzbjQjVvUWEilZ0UHHXFufDk3R+ihAePGSI/iYn7jhESgDxPkuLY1V3ertWKA1XSyDc3N4jkg+1P7Bl/+aUXv/7qqmbVQxIzbLeNOHjEsNmX9aUikKfJPba3t+sf/OY3JJG//NJLE+NjXHcnIuoRKTbLZsL7XijmF9+IY7p8q0KS9jkAU30Vb1Al1k8SdJJyRjVPlU1xJ26QAUoXMQ2ojH19fcWgs96cOgxglUK/DzSJtclsfCTpfmUxvtNtqZcGcSWlFD7ErgALf6IHxsYoT9sOPGlEdtt9E1uowrBebywtL9+8cYM47fefOT01NbnT2Ll37x6JTMQWaE/37d/3/HMXJibG6WGU8aKr3FM+9dTJmZnZ+/fvK+hDOe68D/n4IN/71KEQuOKZLRafYmgASUKA4J49kyOjo/v37dvc2pqfn3+0usp6eW11ZeXS8y/0lEpP7N/3vRMnFuYXiGlghipN+Va1Nlx+NgLSBQ4CQz7+6JMrX1x57rnn3nzzx1zzb8f5lGSi9F+xVGxzVcACEp7yzPSRybMV5l5BIu3U30BfFemEEvH9SQGb5jw6Mry5uVkIm0V/oMRYOWTMMYEUKw9iEdaknvXn6u+CfpMrDKRm4j/lP+LDVhTr5c7+kxwwwWoCEa5cjEAMj34emAF8BOK3jjgMll3FWx9+9HG1Wr156/bGxsb+fXtff+3VqcnJIncqIrAgIbXIRk7I9Hv2TDz55AmCyIAr5NENgoHxcRqlfLsqBot1tZEZiw6U0LaNmAfQ8OHgwUNT09NDQ0NWPGg2SYbeu3f6X999lx4+efKpEydO/OjVl1HJ+M0f/+lf/83fot8KhqIvQyk7ooeO1Fn0ncAsiBMWbJXY2gcf/IaW/OMf/6lvug04KB1eZ1cSLmmi9CHBZFYu/Dzm8D4SmNSt/oknBbBdXvQgpwZYlliMIVuia32JxSQFLVUYwHN1v2Jo81DIcySb1IC7nGWQnE9qMiap3XmCT+ysUL9+t1KcHSdg/yIB1ZYBLpVGhof7BwYIeq5c+XdCjGfPnX3q5JMVbiBNZ2+hytgmbj2Brf6EHAzM8MSJ4zdu3Jybm2sxiERRQcTMBMVJTcDfPeGN8SW+iAiJ4HqnbZlVKB4+cvTw4cODg1VgDuCbpkYa9sFDh/7qr/7qyOGD1im5tk5TJVF7eu/en//8Z7/4xS9GR8fGxsdRNAQJt0ZO3Ka82ejEsiRIIfYuQmdhEtje//UHIyOjzz13IWJXiQoXCL+1vjNOXczd7TBly0lCdnIfYjqbJKMJ9dIbKQ2BmX2OP4+NjpWKRcng63zpJHwo10zUTtS905i5MttuBLncp8AK+CeVy+2BwUIC8TNLe2O01zC+Di8NPVXEmvODYHx8jM710erGT37ypkUJ26iqtbVVA+8qsvzNHcACLb+JOL/BwaEXX3zh17/+ze3btyVp27fMpjhuPFWfG/sUMRLEgt6C0sUR16U9dPjI1NTU3ulpG2DbbsFGB0Frq1bbsRGAzXp9u7GzYzu4cpnK0NgcxzPfP006w2effba+tjZQrSJORHkmDFbgomVu46QT5uqGNvJqu7b9/vvvk1R5+PBBertK4DrzFFZ0O/eUaaKDbSohzqQyMeX+7tClP+JOa0fpq2wQYnQ8lrzXaxyE8XiCf3jSGa2bQcnXxVNSWeql3Zcn4GJ84Sfi0imSDK/lWFypiNQQjs8p00tq9VGS0TOfrUxNTq09suVii6VSbXtbwgSNmIy18UoU76qdXXTw4IHl5YckUElnMNzhuAQy/jrjaWLVYBEonYZe7rTt1apNViZiT1yit7dSKBZIpaz09NKQhYatJYXihREXI/v0s98dOnign8tGNeG7YLXg1Vd+WB3oe+tX/9wglCiVECMYScFcg241gipYneYt0r9Izpybm/9vf/d3RDguXjiPZXJwa1qOSoMvL8xXsOyxhNnQmPTp45PJg5zssxmaGOv5RjCEUHdsdHRrc0v8GMn4aiPQAIXbeDk0KnMHeUicRejUT1npKHt1+jVLDIBoHm6wPFhIk5lOl+M5js64NQWevKuhE6x6WlAgeZ2+efBgKbCNFPq2CYCkS6IRBEaWqaXWnFSJ7+np6empiYmJ2dlZxbRs0cuUnBDIhV+RSKN17SN2S5NuTcOSjEfUjgQ8zrwhDaE8NFjt6+vj9t6rO1s76LlIjxA3WFlZYT3HKh4lLrxgDZSc8Xfy5Mml5eV/+7f3BuxVVTGsyOX17YoIkcKw14UnoqxjKOG6BfTPfvud/0e6x9OnTkqcVWdhBv8EmvkAnZKYcwTLqBOamV1gRReQmJgYt6JU5GNNclCfk+hn/ZudTZDRKDrJWt2vrOTgD5JENuT34Nf48UAtcAJVqsX5AybKJri4kPzyCzbCwvqFm9XqAOHG2tqj+w8ejI+N4WGU6oAHDDlwhjt30dioqs2pfDuDg4MHDhy4f/8+OpVEYmgS/T/mvZAPA6kdCmNgW1r0cqe5JoEgoQRpBDQfuBoIDSb3TNgeW1FEn4eHh4jF1esNjpCLvdo7LlbcaC/jkLu/EurST+Vyz7PPnl1b2yCpD4zR5UaTBMhqA2EBanq2uZUdqKc6fAlPaIu2Njf/6Z9+ee3atdNPP33kyOG+vkoKltwOe3EoncBgl3ASxdaXdNyQ/4iPFbnD0+kNVgcmJ/cUs1YCH3p0PWEYh/IHSZhLvLiDLp67pFyZKnVP6psww9ZMgpcCtmTVvi/Sl1KcNKpuILdbqDVl1IkuqwglppBu5CD+yeXl5a+/uWZOBLSJlWIF1i3RtlnMgETAW2shkv5GbYKx/fv3EWIQ0yAJnu+E9NVS/qw7w8XUQm1kDQ9d0/pkbePJ/v7+o8eOTXAqNmSzXr5ImEEuHk3WRhD2lNCJC6oIOAMJVENDg9iJAmfY2kHYvgzgJlni9ddefetXb1+7fm2wNASg19olGvpV5vrqiIvEDF1eaKtFM2k0rLpy/cbNZ05b3Dhy+HB/f18klzsUzotQ0uOfqZEz7KJdpPT1lEiSJnC7tr7QwFOEGLkv9kdve7WkOuFD6uqO6/qr2rgeO2CQZ9j1uEF6Ytj7IMN8TBIJ3WYJIgVskw20UXeSCIWucgxJ89W5+fmZmZk9eyb6uGmqkQJHXImIqX6s80TMQ1zkOT176NBBYjgErLhBy6XxVrcgrPNSXPF9FEmob2+TbEYAZ3tBjI5NTU4itw4CDMbBZ4I/VztwZ2d1dXX54cPaVg2IAdzb2Nh48sT3DDsZtWJdapdGR0dOnz61uLiwzXoULJY+qAEl7KsFd2EAYGsV7LOFvr5+0lU+/vgTwpAzZ8688MLze6en1MwFRApRiyhIB/n7R98FHnJ/gj/XBwY9WfeNBlxmMl4KHHxp2yLru3OhOfXu7qJRCv7iiXoQ7IkKaUbRaam7u3JEU/83SC0uXCnYFTZCWkC8ndI5AggSvYkwP1x+SHxjoL+f4KA6MKA73HZVNCPVv0FPAd8kqExNTd67N2ZbY7nmYC4OCm5mtVahpg4XRCOBJxgcGjx48OD4+Pj6hsUoW6xNyBaC3hEwu826eLlcIuhfXHxA3GK7brtZq5eDEJJUkePHjnFZgLQfWi3INPixY0dv3Lj5u9//nq1biTrWIBMGWOEebAfMuPieJrAUpARBJR9++CFh6Wuv/Wjv9DTpK9bTx0pLu9XqdGrdryAjt7sPYqlP9XrtOlRiWM6ckTLAQV4cUZSM7zB5oO9vVu5bfQzpwkm6YIUiVepOXx6D5GQS3CNBDbQdSzys7wVPPoG7rEJJMnTgKolEnFZPV6XSS9rFXKOxtLRc6e2r1bZRc9YID2RDjudbiJgLtR3vpZtJMehhJVUjCyGG8KsL4AD1uq1xxgXChog/kE7cP9C/sLDQsjJV3DMAgg3KfNA3xBy2t+s0DM1qbW3NuuJYdsKrSayiLy9cOD82NtpsNU3kVVuUvRXmZh18p049de3a9Qf3749PjBsvOCjQPGcJIXEHITZJeL7jqCqe3ldffb22vv79Z5556aUXmUw0SUF3cYcZy1L3qxsgedn/7pizAn8HbAFVgsok5lpjqwDET3ZiUh2QJDXdTmTbH6c7IqWQQT9n8SfokA/DslGkhjkjikR2TFEm4ilheq6IoIKCJNSSaEFy/KO1tdXVR4PVQUuOm9NQu1UsA6cwzuarPMRFJQ8NDvX2lldX2pw910TxepbTiqgISK8YH5+anp46fOgQAeXw0BDR3d9/ceXuvTmO53UFL4jjG1u3yvrXyhwqSzgwPz9PGgiBY227trVVU6glHkKrOP30qWeePtW0oRm2kbFpJwRFXTtEoyf27z99+un33nuPMIpQFNuaOrlANIRCGMZIY5F2xziDnvPo0yTn5+aWlpZI2Lt44Txp/i62UrI4/ohXgpmYNMDwHWIXTmo0fBZWmvUKruV5vlOfAzFg+z1c/KnshiemsKLLI1lZ67GPdHqjyQqUKnR2GCzgMzYCzagHbmlJsTg0NITaM/SNbZlOQlGh4Luuueiho6WMMG1oDmjGbbGrp8x2IcR1trmiMFHQNmnMBw8dPHrkyN690zRyH4lMTHpn79xdfrhCEI/951TsQqloG2g06kGJOT8pIcSFHiwtPXy4EtlM7hqmVKvVNtbXRkZGzz17dv8T+3ptWAe3A8/0sY2ZLXPRUql4/sI5Wvv7779PvIi4nM3pK9oCGkEyEC5AQ3EgATMdp7MxB0JoI20hivq89dav2q32yZMnCNkiNng4ZeM/8oolK6fRSBWFDEpG3CTrMe2MfcxTyao7XPrEPhdbgoxB2h82dXOUPIC8qSo6J/Ete6eJtHmSNxn3FnESyvS8BZTYZInAu4jT/+mDC4fh8uMEgkVWCcSKF7Wl/hI+GC7iQlC7+ugRoRNRTRJySDclib9hpZ0GoQDhw1MnTw4M9E9PTxPWQRRBquD62trc/AJoMWgwYQVi4FFLz/Zfrdeb1pLLjUlFqbCxj9vbxCtIeHvu4vl9e/fRQ0120jU5EDAMEol7RtK/UHKmZaKxkZHnLz136/btmdsz9GuppydED2BRb/TUbOCHyCGoHY12gFyjLYLsxEq7VYf++e13rl2/9sYbb4yNjrbZgdgFoh57AZeTX+n/E1KTX707K2vgG1bcuXFMJ6DLRY9U+k47rzqOt8U5MP0dlGw9PF+g8uamDVRVAzMGy45sPUqjhAHQL45wHd2I38Pr28t6GJspbG/stTVO4C5UB/qLxR78St+TNEX6xlZtixSAUOpVciZ0G244rufVXFl9RAoJKp/fvHFzdnamf2Ag5CzT0dFREuX37t07OjpSrVaZI9kJE6BDbaAx5xcX6Z+EAzsucL0AoOfQ8YhNrtZh0rDJdE11d7CiUn+4vPy9E8cvPXexavOQ2s0W+i9aQy1HvLJSFFnugXB82Q+7U5xl0SZcPX7s+O1bt22hHRLhKpWSR8JUlPIN+oQxxA0jTvkIeR8QDMKl4A2TjMZXX31D/3zzjTdIibIGay5dE3k2QHeU3YKjPAjpoGF7Bij9Rs88535et3E6hvsqaUj2Jc7dw3Eg9nhdTxcR67HDpiSuLAaazH49ZuTk7kWR+jBc02Hso3UvmHbTKqCWDywu3ie0oM0i2YaUWqIG5XIPATRJzCsrK/fm5uiAB6rVSm9vnb3RO9YngJ7qloRvEEBtbtEjExPjfZW+yT2TfX2V1UdrpDkcOnzwwBP7BwcHCYxtb3ZX8YkkN0taCSe363XbQWb5odXvuaIe8IEuUipIjkKUR9RyrwMVh6KyyRe94NLFi3unpzlpe8ew/LaxvkEaiGFzwvDIMM0ccSytJqxJgfPftZqMLcUKgkc408OwOI3pYZ/Bu9S/YaQAj5EQEl5UCGtVg4N5uSJom/jQL9966403fjwyPOT0DYZD8NnQGzB7xLu/fD0zCwM592NREBtA/E1SavQ/GzG6K23oBHw+BIN75OYeZK/uhqlcQetxK7R/eApgIR69MTmOEZPcRG2nfd/WgQ2cSbTZrDfqtg2uhcvi9ubm3Nw8Qefx40cJOtBoHX5owqXl5Yf17drBQ4eOHztKiMHcoz04WB0fH0X2aaXSy0Q0YArbAq+AZxrVjYjPzFlleoDQoM49qhG8BDsvyWY2+UEEemSi4nGu/rG9urJC4PvWr952Ca3s6m7sNGxvoZpFjFKpZ5go9tDQ9N7p40ePEur2Vnot09vhYdsu8H55eVmsydbbbeNciu5S6g6JTvsQxIWiZUX4nihIyRpwwdyiL7/8kjT7V1999djRw7RezjCyntCIfX8+QKbgYfdg0B1C4iiI5JBxR6VcmSc7D+xOCn9S2KyeO5Opv9RpSblYESUtianJxNJtLBPFq9TkRsyXJeeOu5lCPChn0CRRyBKUGHSBmEY9tF2De7m063at9ujRo+Wl5Z5paywigZ4UiYfLD+cXFh4uL9Gpf/b550ODQyTJDI+M7N+/b2pykoQTAkEC2XpjhxsiWkSiL+lxAiyC1Mi+t7S4+GBmZpawAvq9sdFZ7kO93jBlw9JaG6wGspM1RtVqdA/NanubPjTu3Llz+/Yt7cMEOy+kXQZr2z6GNWPbBXhifOKJAweOHD28Z2LC5usxyyJh7JuvvyZMg+kMIBAEgcqvkYSrgHVEXuNMXBZpmcuF7PoA3gJzeiuV2dk7ly9fJsJBm9Oyxfqd3Z0VoVYs9CQd4TmH+O0zC7qMFzv4umNhrkCV+4jqGMbLgOsySOpZk8FD/NNlC3khvXpn5JVEcN94la6NJzLFin6YnIm1IrWAToHkW0uSdHlocHB9Y4PQg44T4gp8zDYEo6dnm8vP3L//gDTm+fmFa9evEyQtLT0gAB0eHiHQXbt/f+nBA5q2DT0qFPr6+4eGhw8cOEgYMjI68sT+fQeesLl1jx6tW3/cdp0gdX1jk/7SbIm9sG7QogX0lHpApFv2/VYrQCopyT/btj5UnSZs0Yy1cMJP0vOJwwVWK3anrLoHltBo1FGTk2WbHmIjS0tLX351tdxTtn2+OV80YpmQO1+WIOMZkR24VhUXaGNTADySLXHYqYcEpgt6psEuSBvx3mgMDY9waTPiS5a+XL9+nR78k9dfI8aFs6YJcdaUqxyZgqIuIPRtr24co5OAHiZjvLLyTFoOSdJyk2Ev2aH8cbqIUv4M9Wb/XcANIwISjCqIpxCSFrE2GXiVax9PDjgVro7yH4H0DjZSswxUNmCf3e3bt2/eujU7c7u2ZTtUDA7aAD6WFiwTgIkWheYJkTbv3btx7ZptJ9nXNzk1TSwClH5jY91Wo2H9+JkzZycnJwleSWxD0VW3byREtbgwZtSGqm2L1dZqQFpgxdbmJjExGpOrSFnY9R2OahgAWAuSWB7YI0bkWm0Lm4mkWfZeN1iPSGRNtnkTTLK6ip6vXpFIgLamW7mX6AWJpJzrRIrQBrD95s1bf/03f/uDH7zwyssvkThHlAJIG5/Rt5elH3v5gJ9Sx4uBRMn7oY4+kdap+KFNqfn59+Sih4BvlPomM9EcJ2N3UuG9MQBu6FMRx+j5g7S5Bn4hYq1OwpkEURy70P9FchH4Ekne2NgE8UO8tw3o49hS69YYHiYeQdSaJjNkoXzHdh5hC69CpJO5xcpJYw4ODdFbVlYe3r+/yKyJGUJfP71kmC/I60RmCccKfECsfxdYtUbJTa4O1mgQf7D0m/Sfep0IPyFYJLEYJknpjCgAUOJtiQOep/T5LqmsFXA7KJpMudzL1dFxanFslX9ShFrIDAGGQPuXwMcmVPB+EhYHBjhG2fIxoiCGY1vopYSmhWKJiMLly+9vbm6+8spLE5xFCKzz5YisTPGdryjjxjFedESio1LqyQTSd/Vb+7+mpt6FCeRykq4ryXd7y7NGFWwHAVg9m6W9bU1kqIOBuAry4vwJvZlHHLZE+unW5lbbiyQFUCLaIuI8DZKRVlcewjRp8zGsww7dWNqxU0JEcDuIpej2FUhakGjCVrFU3DM5hRLLDJFlcJtAgnytNNWsw1cIYo9AKXwmCYr4DDE67QqbQg91RGJpRvrHsrBXZ77RwwmLMRj09lYgxDLaBPBza3dCyJzqPFGjBQxNvVwjtIf1NEs7ODVqm4urW4MVoTo7Xmiccm8v/ffFF1du3545efLk85cujowM69mblCrrgXUQuIbWXeBn9zYt3Fk0AlOR5xzQS3w16dofeoOiTeRFFmTFpCBWlONX5PINvdN460whbZIF5ctgMkIccB6wNIynWhIint/I2MMK0C1O+S8sP3xoQ00Fr1QywSO09uGR0YY1B9WQBc7haPYeJcNtL/GtLTWmQK1VcB0ZHunv70f+MEEkwTy9E2EgUDYidkdCdqK/hAyWWjPCkAgUcZyVHpZSnCiZVh4IITHIpvLM6xzd2NI585dtmgkMcRAx4GIscMEbNViFsLRyoIAuAcvHVFtSlop07gIP3thp0FBloD1krZ6e5eXld999d2Z29mc/fXNyco9augipENEYeBojiEW7A2ENulbQ7aKvxyU6fTnHeDgQeGiTusH/HIj0ZTzdyyRhOvugv5gsL9KXpvDE2xRjtDmYU5pTSzDs+nQ7GCkVNOz1dYwlDkjGkxG4itV3S9AKiKhPTIwTWSbZHW/RcjWRmGiKTENLLBRBimAMcUkUwELcj7QFxRD8CkJLlHVsfBxmULSbQYVm1O+gq81sgdCBRiCpw1psbREGO3GSy7e2an65EG+j3ItjeMH+CODoDvu2dY1UB1umf5Q4CyLg6A/Ave4AVAUNzg+lwJxjaIwSCCNA+AxQiOS0Amv0bMOwpeJI8hqoVul9N29c/++/+B+nnjp56bmLo6MjTQ7IBXrYORgUCDOtduSKjtqCPQmji/k2jCJ1FdPUOHkpQ+j0q0mCu8wm6jJq1xfmiFjd5avUTHb5rGMUkWBF5i4GhTadZ8F162oRCTx86NAqNzIlmd6XHFosQ+OkDdthLFJxHg/IOVxjUeS0dkghGrWhLcjoy9HRsWq1CocAoSVIui1By44FAs0dorF1B2rQK9pcvGOTFIu1NeIVzi6ELCkMmxeG5E4ho9R59DFxcxvBLZAGeXyJ8HXoFAqqtOSCACkRAG0IaXAHQdcvlkrAcylwaKfAgqJdFOnotKJ33nlndXX1lVdeHhsdoWGISwWe4ZEmabPbW0IYjdGfHmu9zQUNXXV+rFRqB5UCpYQo/54UUVfFPeXd84E1C7W5oJziaakXBZ6DSaWDzotxhh1WLAh02l2wrsQhGEZK8UG5HB0Zrg4MPHy4YrvXrazUuHV84M2zICk4RlzCYCBGbFmAFYaGHalA40rRkMI9NTWFAumMXVGxUORa/EU0fLFh5Nbq2USCK4YtsRwCnRtGM16o7bSnG+iCPoWNq7sttcm+6EVPyN7aUtCcMIvwMObPrEVg52GsC7xSMgowijB6ZNDKgFSQr6wkGTp5DB73tgv3sqrLyMjolStXVh+tHTt69JWXX4QnBKwvlBpOJhB4+8NirvSy+Gk8CMvCXC517yQLmSTsdrknKxqZ5Dl1+imLmXJM+mzUCTcirslRUGktEjzpgBtN7j1lEkQ0Yoda6cCB/VNTkzdu3KSrxg3pnLUe4gehBMfSNTXMDoy37crmcK/KEjwJUDCw1fv27Sclns1TLt0CdabpmcaOI8NNQS3V++m9pNZsbm5AutMJR3qgKu95fNWBr37ISF+pI2M7mIHWHSL1QuLwi2xjMIIJgWe9VZQIkmYAq06IG4QkRjwAgqKpSzBaMG8p3L1z587sLG3L+fPnBqsDbbmCjLHnj3JZ76cPoz78+ZuYvSdIauHZoA8fNzpNOhfcH/tU9srW2ug0rBORolh8St/j/dPal/jIlfupUmGll1Lp4MGD9HdhYYFodZN0dOYPAT/pQC1FVySpwxpnWX9ocOMWjsomATocHRsDoNgW2oEJLfux2i0BJUo1R1IMAV5FQDZNZm3tkYveg4CnhnUvQT/0PitR1+Wk5AIQerALAQB7w45UPwBPc7IT9odJOJhkICXTdc74rFwO5dGLbIA2TIPssHwD9xtwUCcNBqzhjgb5l395l1j0n7z+mk1EYaNwUfR7X3DapQu8u/rhiiFEsl++VJoFXJ/VesedRiF/lzvMKeGkM0llphNW5LIReVGg2XDGQ2zfKgVyBjgohK6mN3Fl6b6XljoDr1R7doboUHzo0MG9e/fOz8/NLyySlA9fmFZk0hyDmLXJnrR5jZVKBYXJbB/RclmBUr3ItgZPFKCCMl4KAZ0QA0ZSS1Pr1lluWOi3IjtBEzutHf0WaSe1NP+kGAStDKZqDzYEazU2Zt5AEIPwg0kyChRd8iDLRoUMsgVikgEuaQAV0AYm3ZY4PSLR0FBw2sVH8oV6JfTIJ5/8lpQ90sgnJ/c4UDSutp7udHKl31H/js21MV309ktBMPDKSfkMxAcXk4HpKFmITr/U4zFmV7xFX6QBP4qfyde5DYpitcSwm6INmIzi2iA8jTyxK4j3WEw3xu2ISSIngInQ4+DBAxMTe7ZqWzMzs4uLi1qhzFnKJMgvwClp4V0eE1J1UWpewB6F8eOCWVLrAMoJvBZG2quu2GAnqwuFBe0lyO8CLeft0lgv46UDsJXMlWKACcE/ndR5sTTl+oUzJIRsCrILhWvS8RDpNYU6VOL6COG1ALZj3yIpfWJZBE8Paj3HOrZgBXYxv6zAg0vTp8uX319aWnr9tR8Njwwbp2NoTduE2v2HiFdFpWR2teAVXVEshhtPtEgBjVIj/dsF4lO/drozxV66iGH6RBDXe4XQ4TAnWUsKy89BEcCPInb2RY5esPWwr68yNFQlDeHWzYG19fWmjZ66T1qy5Qkicug+W8xh6t6O4vJ7MNQE3P+p4NpDFlF0kps2NGDbAdOIJCUIRltYcgwLMySkNZiot4Vpw7HdR1OsVNjWZeN51aMiZJAD70UcUtXISF0c5huufQdC9LElTM7rLSlWUlTHF62aDbgoDq1rV2teLKOGln2jCnoLFglS5fFIbC+GYdmlZH355Zf9/QOv/ehlWLSxiCweZAFZb3ksG0lbpXIJRpbk+4zCdxvJ678FqnZnFJ3m1glMvX/iNv7r+Tfa0mVPg6bim424VwMhPSbyMTD1Cves2PtpbAK6J588QZC9vV2fm5ubvXPXxizt7PSybSpSFoEd4z7ZqjEHYgBFYqkFmjBAQaemRC4CxK2Tu93uoZ84I9Zw9LhbE8pYCRMA9LZsoafK+Pj46Ng4PDM7LMdHHpjqkriFcVHlPdetle+BjdiInZQfdNY2+hE8Lc7NYCpuq9GIT8NICayUn7EgGK4xwi5rXMQW2gnhM5xAaysDNT///HPuH/vMYLUaaReKP15+bFzt3FEIb8ZBxiqVRZvslRVyOjEN/T7K2Ex28wrTWYdJ3S5BHmquMZrF6tVZ4T9RAjcCP801OYHs6vhmJvMRKYvl733v+L79+7Zr23fv3iUNZIvr1vS6QI8WaCdEbQK3gPVL0hxIgG5KXVAbhW5KTe6aB6BRT5kRjZaki6HhYdtpsmbD10mVh36ytbVVElvp5OTU5OTkyMhIDxdj5khcK76DZcWIISuF9KNLawM7RNqBcizA7baScaPFFjbC9xIpx1wjy2mw8JcHUl9CRQklrC1hngUtceuasgfsLG/Dr8hcy9msaK8uX768s1P/4Ys/sLHAmposfgyzay0894o5RtbhkPvZCCj7oRC6SL0/Vwf4I16+nGY68KgocgISwXs3Cze7+aJUnpcbwf6RAmzxe1PcA3yg1UIgLZpL2Kjp/r4++m9kZPjIkSPLy8tzc/OP1tZYOS+1JdoqECGEZZKGi5ti7dnW9eQcQIhPzvshFk+nqbPkQ49U+iq1rdr6ui1FZZBlxdxjcGj42PHjeyYmwoLtfROxeRdo2WSJyqlPSS01Eu3IQNVhF4ZVEogDSO10b8+trqIID2c/z6uIZZa4IZtCvB5bJCFVAUcMiAEsACeMItdHkOdcQL/ZpnSlouXTND75+LdjY+Nnvn+aZbki52z5q4i+M24kzLX+2ZuMoUk/hC4l33k9O4ngqdG63OPf2eUen9hkn82V9/AB25PL7mBVzZ+MCFRRlIhgy9VwYKTiwCrUwmhy+y/b0oUQoVodGB4ePnTo4L17c7dnZlGGEKTdcOn5QNyUtVqtj7kKalfaXAu2zG7zZTVvkihgFCrFkbDOr1yy4xAG0nNERG1VhFbLSlCjo0j6UbOpOkBA3VqgcaLrJ8iDaGZOPON8bsiNYudw+8BXCAZQr5NMBbmozfWjbCfMsjQRZ3ExPu5QjHXOkMUopAJnibsGqp2XJ9/CS4mI1La3P/r4EyI9R48cVqt94qS+K27k5GOkriy8ZqEzK3Tt5voPYCaORaTmHHHdDvdK/6Ud+tzh0uhR45WIjkTwzX0LrJwuN9q4aBGGD2fJ2b9///FjR6/fuPnFlX9fWlqC/Qp2mF7ukYe3lPmyaokkSxBWIGrQQBvhpwJmPohvb7IrpI/rdtqYqa1NKfy8pzowQBR3h3O+aQTrUJPI8MBbl/DHtDwNy6/hsgyGeRRzPIg/bukMlIEvIDBPwj442Ail9nMgXj/3UuZ4bVEtOOkjhFrluFkYVko2KJ2ohmpQrGk0COHu3b376aefTUyMVweqWcn/O8NYGjE60d3cL5VvKKrozT6r6fL6rKTe6c7dqTcYMzKexImLyzy5ZM7AO8LEAoMEsWwLrIRRLFcYL3/LX6wI5ca11QoRXt5ksLAOd0YMa+na3No6fPjQ1NTk4uL9xfsPCNxhWoFcwZmujbW1tcHBQYJyk+xxbP2DYjKCfoI6f7i032SJ09/o7+DQEDyJbD81QAmE3AWS0BdDNxbANNsRdTHnBbJMbJd1ZTYJG+ucBYWFt0Uic3FTQGNt5eGkzUKhB2WhA1dqSKNiQ46kkiqM9SYLZEVOr4VPg/0nNkMLATG8wwR+Fk+uXv2K1vHSD1+kXX0skOzycgEqPiHUK8UlVK7FUWnLklay/GgWHzohXndkUNapVM0fHAbNltd+V0cVs5PhHpAF71GUJWXvldUc8EvA8MoBpCjNZ1zsrXGMPvQa88ZGao0tNSJ+tNmEXyi5wBB+axzHBXBBUAjJ+iRxHTjwBCnohWRZS6z6wYPlt99+Z3FxkQQhIIyTQHjHsR5dO5KiNCDXSmhhODExsbHRS6hlg3Mj19uFhDTiQ2tr6/SIUnEcbSuuPGsUUdW/iV/RIAeFnAMO9+B9I6WiDUrURrYqgzgNgtRCmnxvbwVgg95lduaC3hpFgstZ3thy3T8wAJRATCG0L8TVF21WI2TIFjjkp59+Ojg48PLwS1YQZfMXh6g5XcbWIOYsWWAvr90WBzKdDbjF+HSTND71OUXateN16sriUupz9kPq2VwsymVcXblkmsGATzhDFCijlT7tftnda0dyh2PTgT6lI8rARoLqBfpNW7rXyIsD41rWx3sbxd2W1V9m+YOSJIAIBqEz/vnPf3b1y6vfXL9OrAMgSJARaKdMDm2EDh1JOqE60ehDpbe3v7+fu1uU8E0/YUWvrUFIwKeOc1RnA1IG0lBYQdZnVnDkt7hvDeaADjVw9rObTloW8BVK7OCOC2Yh5OnFDO12sRZekNLJTtWREgqVvj7o2ZscxWz7G1QqLS54hwAqkOO2a+YUsDhZ+uijj2nJF87b0okWLTkyOgUWTW7JwMz2McK/V1fq2wtRSjsfKwh1ubIv6oIbu3tRglkxmbNWWXhHo+Sw8kDkl6zLVocPxGgTBbFJN0pW0JKdiQLJjM2sy70/CNJ0B+MQkEniXru33HPmzDPEsG7evEUKKMGGJiRgcNVHlSnhMswcYBpW3tJTKvUP9LMvZQtON3AhS6GR1Iq2L5LyqvAaCBVwXnPmG5F44uHkIKkHNBizgCUNg1h/HCEhvBNW6LKjFhknEXpYKMbmHxWl2lIEiFZt0BfTr73AwgJezaaqiCdgh3733X+bm5t/+eWXRoaHe3vLnNJkRPuxR1BkYx3Lb49RyuNC8NkPWQDSX1OI4cs5OSDlXbkwnYuEPtzos6m5pZiMN0igUQICjgz5HtBbCUqU6vTCg7hrTO4MlVfoT11wVX6Kp8ktZnIqNYIQQgzYqtX6+/pOnXqKyOfMzMzm5hZBCd6r8AGUgAUTxyHFcMNIMj0MSxK2W5/1cjRqtsS6lbjgFbF54WIFMhJjghFgfY4061DaJ1sJtq0ubPddJA5yLJIWIXJfIRC8Il0ZKY2u4CB0M+IhbF7T5ah/BgEg9kFOagddKHmRvAgbUESC2fp3v/s93fn6669N9IyrmlQQFSBgbTDynA2d2EYxBWrd+Yt/pzjq89sU6NUdbr4zq0k92Am1/Jv19kCsTPybUf+3f6lYlZpe4O2Skga1XKe2WSTnNG6ELnkwCNQOIK+A85i1VbNV2yZoOXXyyempyd///sqDBw+MVKOJPB+ZMhwjMRew/yq1IqGCNP4WtxmA1xKACHTy/VeKIYblDXgD4U/EwlBvgQUwixUI4GAgQ/3mNjz3Rl3RMjFlcYG0M+8xQbug7RI1hctFVUFfB18KWIxss/TV4CpBmCpw0kgMKOjFwMDAlStXCP/Pnjlz6tTJck9ZVAtmE4zVOEeOKE0euneARRPlBJl0unyA0JwYn3zmQqfP6zvd44/fhXtk/5m52YFg7vgJjPC1HU96Em3EDa64hP/pZ0BePCuVk7gPsnwRqxzZ2cIkg6QGI7sEXUM8aPbDasOGOV28cP66zf+4hZAqBTgjvb/aEs3KDo1SLwpDQXWWkNgSu8lI8IBvRB+PktqgkcPakXq4BE/b9e2GzaflmBTmeAyRBdVhpPuz/aHBl7pNdHrCT/A9e2NIkKNf0b9Q1gUOoCqH0xkaDZjsYOvTXQ8CDE44WQAml0o917755s6du3QzsdzhocGWhO6CXRjJJMkFElzpWKkgz3ulVE13zXh9XB/LE3zGEnnFG7tfKUnJh2OTIUjJN/qo73Mz97DwD/yB9tzWLhlu4dnVyNvbXnoGamZEMkWTAa/UTma3xXjkADBBNNEpqRxHaKywRFJN8amnTj7xxP6ZmdmZ2dmaZSYFyPHQFtRKZsvalstw8GkWFCQfUDA40ZVCQ6zCrNpSEBoCjC0UzaU+AXAkThW4ynpPTxn9/pB+geUp6HNZKuuQYaQyqjZAHtOt4qzAhjVPMd9UlMBkCuLRB+to7mA6OxogbJwkFrKJ3J0IZFGa2MBAlSb+9ttvLy0tPX/p0uBgtVy2VRRsa6hAwv67gl9RT64LAilkpySWwCt6oDsbeGTVh5JOw3a/x3+Xkhx/hBR4eT+lLcj6A+ISHF/wfunUgSyG7+zkZbWYGY5L/hgTOxxNcgoxwigOK3oUpMQO7sWD4CGDg4Onnz41PjF+f/H+/MLi2toa3Y+exWg9YRBu5DWeVoRx6oejr64YoVbuAaHBW+Blh2WWFIAyl2ioinHMiKKs1KEtqoZh7bxQdH0wEGIIVUG3Qzx0bgLWmMXJjOoUV30jYpcAOJ6NeuSKiTxzVVTcvoVyoXAENxmNenstz3z//fdXVx8RQblw/tyArWrVNFKYT47Ar94fn1HRJKEqJfDo51zA9X/1b0ixmtSXqRF8ST2LTv4I/sQ6jSbTjr9LjBHEhah8OSoIc1ArNZlYfvJMUm02QumUItfi1fiuj8xCIs9qnOAVflUEb9VGZLMIJV/3Tk/v37v3/oOl2VniHneIPBN/MExHixKuZ4SsspUJ1knDdUhbqiuHUochsv6BGmAd5eQ4QN2pvxCKVPfwmWEkorVq/23JkQqc+ShihaGNpxXhgSoshhnkrvTwpdp/JNWuoAvhV/BGzJATh52O4eOSYUWoabHaxpER1bh69erMzMzW1ubFCxdHRm2hqkjINwNMpPFCvpxQzJJbAaF0+EOKV+BD2wsl7M52EkDWVatJQ2Ta6JlAj+xQmfvb6BoMUcrED7rV2kW2mCVya7LQuAoiBEWcKuBs/Bg6UiTpYL4TnplwCxrRQXwk9xHMJKP348kJ8wnEfqoQyTFQIwcOHPjo409WV1fHOC0W2OXHUPF8XILHjpOgnBFWjTn01xbesQq65TDjY2N9/f1AEkRh+BNQYSZWrI2jOJHvpGfrgm1NVLR2JNQODSQLHLIcIpGLghW+rxZ3QueG0gVWE4jFDFa10Ebmu/VCp2fJChldhkctoeDiJ5/8duXh6lOnTj596hSqyhvR4OE5tVav2KqRtEpBCjQCOFko13nnEvh8QSQJQ9kbsm/pcvNjr1xgFYYWoCufUH1jgAv+ApMlidLgKf9MMbEO67J/fJuP4oZKVqml+3w7Nfks56zXG6VicXp66sUXX/jVr95eX1/v7+9X9gtTkt7Mrq6Ig1bjUELDTVxhfaIHN9bXaVrj4+Mjo6OVSi/HK0q9ppTgkGcISe4jwkoIgqEG8Cukz0QUx+E24LaPWOIyHoDhL5iDTjiGT74YK5B67hpI+h7JyClLTjqjn65+dXVhcXF9bePZc2erA/2ysaFur88Yi/GbFPtNruYZo4SeUJaWh12iu7tej32wE2dQxcufhtxgPPOFowSFMA6VtQAaRoFf6TmQwYLYlKTnEXjmVZOH0sYzVGB8MQ0ZCUrsSDuCTBu01AWpWhkI+D/hw8jw8E/e+NP/+b/+gag78Q0QVJDYSOK6C1xqJMokC4QIamLPua1VMzo6NjZaHRjorfRubGzo7um01e+eXTX8msbDHDwE4PNroRtPvkCQvLWSNRq2PKFcuDl1uOo6aUlFr56eMrMgJ9G5PCcuOETMwLDdgn4H+6I7iRD85sMPN7c2L5w/T/wWtN3GiyXa/9qrqEtMw/juhKLUxmVv6EL1fQTrhGwyl2654/qUD6/ezcmnTEx1VOZXz7fXy5OpiE1YcCceSDRoFMY0Jj35zFZEXrUrvT2KI1kTm5BRcozo7tAX4S6AGdBpKnTYhAPDIyM//OEPfvvJp2gH4wtdGLYpQalGAAiI4UrikrBRrw9Uq+PjYyS9uBayYQHF0RCdYcTMGsQJ1vGcfZxvcz4J8mCVNKCkiLZ9YtBHgTbDBdXbiHoMxDwF3IC23ZTLlyQDseQGkkPPqBJygAuBuHJFp01x17gCEYB6I/j008/u3Ll78eKFs2eeUe0ocDnxbhWeuTZKOzRyOXjuQaaIaAYyOpJJfwR/i1O//mFXlMcC82/UuBGr8hYChN8R9BbUduF51IPM5U/ax1WPcbWl1ozT0QMvKjGPEvubEDA0xPBdb9iMudD2stk6cvhQX6Xyy7f+GaUJ9AEoEvS5JHq5nlRbLohSAzY6vcg+citG0f1Dg9WAXYqEb/CfRKK1ZxaYIz4wnMWTJzAul0PEL/KiAOV2PgiChFxE6rIuoSmldIz0zsX8UXcrcFw9ELoTcPCx0VKoOjFb/JNutmwkbLfaO62de/fuvfPO+tra2vlzz/b32yjmlkc7jFW+BXYQCRcEyUwuj+r4j+XS9dzvs5cP97lPdceH1M16zDrJFOmNpH1t3ty6zTZSU7ePqM4oKyHZqWn4T7kvoxQA6fD8pTPey6pTL3T/gjCdYFPGRryWyzbVG5ISAfTE+PhTJ09+8cUXRPu5OJVVMdWN0BQxxsdk2GdJwLBtCQYHDcMfoUHV9viw6Q3cO1xqKosxJyH0yzm2tUCguM/kcEMepg2ndm+vQeMO/ISl2Z6urZYNVxHF2j9KxWGJzoKwFBcaL2h9VPDRmJO4dEKSuBDIYryoZJIV33vvvatXr1669Nypp07afPHYAKjlc6L4/HDabSnQkAAUT3hIQaRJQnyKaehTpgMK+Y6bBFB0GDP3Hr0tiwaRMyyKztt5Jk6/cCsNIVcoCnDEek4WuLqZQzVMytwg+Yg/NDHtLGnwu8j7c47kcj8xxEPCAe3kpo+lp0+dnL1zhwgh7DnqS/VPU3cSRH2TdIkgmJqakoQ+mz3C/jsbM1ssFJuFlobDqVfX1+ANSLvIOTaTiefTaNStUmfnUIgk9D2yQeNwzlrvaMm2iSq5wQk3trYIV+ntkPGMVDmxlTx5xLaU9zTyiFN7jDYWjaBd4PjKtql5PRIlW3cDx0uruH379tLS8oMHSy+8cKnKge64J05U8nlilhamrrYX19n9TlydwHo3HCb3foWqICnR6Qelrdk3+OmOKcLPu+uQR9uRBVKGx8e3DixI+LrJF02N1gfLsN8MNUl80ElmcUk/tJqtvv6+n/7kjY8//uSrr76enJoKJSxPN0SHVSc3fTFYrcJLyN9bh932ds0iRqtV56LU4jqIgVuJt86qlewr5BxuBaATjGQaYghHJLLfS2BuyDMBW9ja2oLEBf833YxAFMOlsjVdJBInvRFVrBXvs3ciAdSz+Nywq/wlqVc9zDou37l77+iRI+fPna1WB+ie/w+bxrAtjSr3KQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 12" align="bottom" width="187" height="184" border="0">

Obrázok f


8. Ak vám lekár povedal, aby ste si aplikovali dva vstreky, počkajte asi pol minúty pred tým, než si aplikujete ďalší vstrek zopakovaním 3. až 7. kroku.


9. Nasaďte späť kryt náustka tak, že ho silno potlačíte, až kým v správnej polohe nezaklapne.Použitie inhalátora si najprv niekoľkokrát nacvičte pred zrkadlom. Ak uvidíte vychádzať „aerosól“ z hornej časti inhalátora alebo z kútikov vašich úst, musíte začať znovu od 2. kroku. Malé deti môžu potrebovať pomoc a ich rodičia možno budú musieť uviesť inhalátor do chodu za nich. Vyzvite dieťa, aby vydýchlo a uveďte inhalátor do chodutesne po tom, ako sa dieťa začne nadychovať ústami. Techniku nacvičujte spolu. Ak je nutné, aby ste Ventolin Inhaler N používali u dojčaťa alebo dieťaťa, môže byť pre vás vhodný objemový nadstavec spolu s tvárovou maskou - porozprávajte sa s lekárom, ak si myslíte, že môžete potrebovať uvedenú pomôcku.


Pre staršie deti alebo ľudí so slabými rukami môže byť ľahšie držať inhalátor oboma rukami. V takomto prípade treba položiť oba ukazováky na hornú časť inhalátora a oboma palcami chytiť spodnú časť pod náustkom. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.


Čistenie inhalátora

Aby ste zabránili upchaniu inhalátora, treba ho aspoň jedenkrát týždenne čistiť. Inhalátor čistite takto:


Vyberte kovovú nádobku z plastového puzdra inhalátora a zložte kryt náustka.


Plastové puzdro dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou (obrázok g) a potom plastové puzdro prepláchnite znovu cez náustok (obrázok h).


Obrázok g

Obrázok h


Plastové puzdro nechajte dôkladne vyschnúť z vnútornej aj vonkajšej strany (napríklad cez noc) (obrázok i).


mOR2RiVhGdetFx9RY/m2IzNjFETVawJRqYr2HE4bXfhKb0z4F+1FYhoIoLe3t4mgDh065DsTJ/pgZqhKTSDBytXyRAY69+y8XSvzNuD6s2fP4PrTp09/+eUXeL+0tPT555+DgIsXL2oyzTIYzQZVqQmintenCOHEkSNHLl26tHfFmyj8XNxpC37/9NNPHF+9enXw4MHl5eXFxUVYHl8pPHv2LCpBbxNYzVLFJ0XVRwd3797VW3wafX3tUB+52kvsmjj5c8UbwbCTypH4Fy9e6NMJyLrazW/0Rh89ekRJm1EEWLVJJdeuXQMBZ86cuXPnzrFjxzT6XFxZWUEir169amFOwzK3zvp48n6CVt/uEprm8OHDJ06cgOsXLlzQBmOl0wOxLe46fvx48qXc0hsbTZWBAFlfX1//xz/+ce7cuchRbPDm5iZQABz+Kk+EQjw6M8QkcR31/uTJE303LdfwsQ/5XFCCNiqkG/QnD2j3d7SmS5WBABdsYWHh22+/xegmoSD4QFLhHFDIPzNrvUySoFObuH7y5Mmo4aP2TrSIKDc3iXPaKb658/btW32puTUHkyR4Jp188+ZNpN9ncuQQoISRYKSQX31nQOlnlLO4ru2jo6yr5tLgs/Tc+swPej2qCiMi3zCvfDaoSp9A36y/ffs24QCiduPGDRAA++GoXMXTp09/+eWXwEXgiFyXXS/1EhLh7udJlJ5HNQApVqRRvXNuZZpjBqgyEDC4cJHj0eJjYYoLrl+/Lq1rxUCj22E27L9y5QpAybeNz7mbsGeALchjSL/LO6AdET799FOBso0OJkwwHh0LDg4cOIDOj6G5CyInuAVoY/yGyM7SCiN7Esctn3XopwaSo67ju6ASEr9hlnBQGQjQrnjdIIDR1OePE7df5/yERfC9TC3jVqnrF5V2nJfsVzhiIv7qvdXGyXiIbXQwSULN4g+i/Ann5NmVxvqc4BlsbW0BgmgFLKiExA1MGnIEJHHmgKgvF3Qgi0Pq84YzRlXOGOIDPn/+HGULGhYLSiyCFfxAE2AvsAsj1T/AV8iNQikCYk/cN5wxQyCqcu0Av0+TcYQGaIJHjx7pW7KxzFzxNZkxVpMT45Kb/PzX2Kj+xGWhh1IDxKszZgWcqgwRCfpxv/XZW0aZ0MA3eozKwBeFx6DEFUicvtIwMq5BHy02JLNiX7SNjY2ZjA+tWnOgKPHGjRv3799/9+7drVu39KnDpCRsGO8zs9ExTNiWeIL+J4XpiVYXNTFFl+aKJcccLmM9dx2pSnOAr7e6uooJ4AROf/bZZ5cvX2boEwHVxnRjNxRTFkq9Qk08o5NwUWkd6QeItIj+h/ePC9JHDq3M8ZwBqtIcSL7X1tb0vWNi8atXr+qrl9a7U+hIW4I5ldp+TyOA37ilXNRXi2AzrR8+fDjiQx0DIgA0n2CYGarSHBAfXrhwgfDvwIEDbwvSFCHBgn/2EJ5pZWjU+t0b0DqyMgmoSoLOEUH3rSWT+QPvIcW4kXMcAptFb0BU8vJJfM5S16n0Yml5v+gVJvKkuUKOly5dsmJVSe4h6kE14yhoAcl6I7pkOsi9P+1r6hr+9evX2BoxfmVlxeek+3UseXBufFNQknUyY1D44+WTPEzSSR5E5TiI1d29exexQ+YY9BjZJ4Bw/x+uaBkJoYRnRIlECp73wehT4b///e9EsXtV/KnksJ9//hmrgU+HUqFp7kWdSNDj6wbWy8JSFy+BGr3CbM31zjzOGA7+0ASlAbSVzatbr+aw7pIrPECItQ4EA1DskmbLRj+ZwwEBiD5+OIDgaMXHJdfX17/77jv8RGIH2WmVl0XXajLs4U8Qs7CwQHN6tzrps/U6hgnWBygwL4PfKrd0VhFgAkH+eD6OEKKJUkVdwyTLZJEjgqgthzGcsATea8UvKeb1u0h5o6BHq8lWeGGcowAYfWUJEEAqD1hbBUvQAYoENOlzHvu5pbBM9HOmJlCgM51iyjIxHDOGg/kBfgB0584drDI+1NLSksxqtI5whSuaSOFX0MARHLx48SKRp1h/nr0Ps6lBs0awH+7CchrFOhAyIIi0joGgaf70DxAnFirROtYFsXM6wXqi1dQTnkVqBpI/If/RggmbJfaL5qMfkAiQPDL4qkwvAMEJPFAiKDp8c3MTzY/eZnzhH+fwEjn2MAxuoSQSK1PqjYMA7qJyJYopm4OqkHipAcBBnVh9FAm/Wqa6I+BiQ44A68WN/qROsZxWUEXKaDp9+rSC0n6GcsZwMB8BHp8TydM5QyPdfqkgYQKh//rrrxU+wTxYRTHNAIIGpYkymmhyjidOnIj6Xw1HHAAvAkWlcHFxdXUVZshdoDZqoAnq5CI4k/9P4B7ndxNuJQo//uSC7rKuPDZtQj+XLT1b0AHxbcZZwsF87gcwNIy+LDQs1zfAxWYFS8glsqIMQYbyYkGwB+nBQQMx8J6SWHq9TJK7h2pL7OwUcR3sx8OfK/bOwApIH1AGnvEnVfknB2UstORoljp38aifkPXnz59L4nk0boTxLuv5jbm1irUlruVs0B+TRf7MsA3GyzWD8XBXmNCkDVcU0POr1tYePnyooI5i8Ob8+fMMLjxDsGTFKclPcvut9zsQnWIhkZASPEkT0MRyQfJDiQsoJrOieR5O0Af6QHrudnS608weQdCcFqmRdV8BSihidIC2lxZhBP71r39xTmeISoCXzzglDhBPfe7cOaVN0Hkex5MibZqTDV4z40brNA1fXBRLm34/WSQ1COdwy2XghQB8Y56TYeUiPNNtMAOHQAkBNICwwjZFB5ShYWIELQWpSZARH15OAyfcCKcBjRXTxvfu3dNHjEQ8A08CL6lKLJTJkP7wJ3ENz4lk3TOVk2cee+hlj6Sf/vrXv9JnnpordEbLjBbgKJorEiZ4QOt+nEnnpWZrUhRrpnudIj9Py/R5D53e71kkgwdaEWL5gFL1mjpFUl0DiyTlpwviV/7kRuVgARFAAFORcml4vejJr57AL4gAGv5Ef1AY31BBAUCEnRL6J0+ecFFPcrT49CSshRPyE4EgXKfYX/7yF7qRr/bGDo836FIAdAmU08S33377448/clHQV7aB+9EUi+0CbkTFioVQnos+u6dlWTLLHinWpvpRWgikC1h8kycZinnrNavy+fUqIPfzhEryh1WJKuNISUaBBn777TcektH54osvuA6zaR4uypBzlKuvb1iV+nGKPKmQeihMo94NzT9yAiA6xXoPzKAJQCNZj1KVeIKlF0caXFBLz+kJvQKy//znP71FxIbYR3NismVJWzwL8NVD4SfRYWXR2XT8yshHK7S1EjkVgfvnl3LwvZ8x9EvcA9fdN0TgrNcA+2hSUt//YjiULKqJwry8dXeL6WQRqQj9QY9pV1wXAhg7QAbCjnbXe9we5Uo+SSkuhdoYQ083Tp06BfsVFjGU8FuQ7RSvQEnUAKUyD9w50Dl3aXl6rlgwS1yiyUKh0xvE8ic9f/DgAUB0L7i0xfdrB36CGoEH8B6/Rg+WNODDqqkh7eEgVc+NvvaTCKJHdHk8oiuyr3Ad2IIDfQNPZhjzZL0Sn4u1x2/xcawX+GOMu7QazwVM6ZhmLOQtSQvKk5UmSEbJivBKmgzbQT2MqlITxtZMAyiOtkQCf259ff1QQQOE4f2MoT8AT4vY0XU8f3qMl+AfG8wtwjfffIOs8PyMC0fG5d27d7L6iYny8ygrFsw2gKPHjDKoUujBCaOGqPldsZ/xPG4slYxIMjpjDC4M5hll3eeKV+EETUYWgfnhhx+sm5ySOyKSfik5Bbf6euaUogMXMw90ASsnMJHuaaLdsqGYz3WmFa8GS/shgvAG/8t9gkSqKAaTAI2Wc7iOh68wMjaTtBoHS7MF2h6GK0iMfFKQJ6ufW7Jc0ySb0+SaxsqUxzDk78W6CUAwFCloJ1hGWX54zD6KypJfGU/FOLmdGqkzgylRsSJEeq54f8a/J5m3m84TiMA4vKf36HY9qmZyEhyIKIagyFICBSQGEJQ+oUI4fd1eSTuykcrn1wIBaOXEF4diPZHBOaTy5pIbS8vsSvg6/UIses7jeM3x18RyUYkkJK9kUpRX6w+bWOGc+mYWwVrNrCGOMA8/8caNG/kWQ1IGSh3Q3BElFTqjNvXquPIy9Gbnp59+iogDT4QjJph7Vd77ZLFxrJGZGLmmicnvei3JeterLHNa8xHbi2balUq9IuvViMktg9LLkG9FCugDdB0RWrJ1j3NLNhK4wEX8Z+ACgCTivkFE3o/cw4geQ1z0qxAH4Jhx0OqJnA+XOfl6SkR2abNslBOPeICDtnfKtVHuFOed7AuCuWLCCxbi++AP4xzAY9y0BNd6SFCiFcW54m1+rQP1M345FPx6UiDeMu6w7JV48KPFZ5o9Ow1YwH403OXLl7G1WuywPquXWvvWomhuTycL7ojFXO77IcAGgEAVgQB4z0Bg5rHTjIXbex01YazdpjzrpBQBcWiS7lqmUeNITUltDklyVmChom16ovw5hYjQZ599ho588eKFpsISQYf9jJty1OSaJQMywX7mWrZTTNx1ink2RNRbTLYI3SXbmHu0q5QVueFaTdZPPBjCIU8wpl1Yf0j2e+wEntGlmpLaHJ5g/6tXrxhBDBxP6nHg4cOHtTyDRdCYusmIgo6Q+LIn5z7vYpMGd8Lgue66uVzs3377zT2wTu/mgTbYHHS6s488ntL9ONdb4gDi9u3b58+fByKu6BITXirrSUBfagIqdwMjnSno1KlTGxsbnCh4tmzb3OgrRFmUlYS0Ahnfs7OJPqlDKk6aaT4XCMIyFSs10IM0gZfTqxqaMb1+/bqk4d69e+7Mx0pLfb0ozaVyn3sJ07OdI5FWCxlETWOvr6+rV0cKQtkq4uWKTwV6/xF9/AnEhoHyLRampAlihX4EBJp808JVv0Z38Ql01NqJ7MLW1pbeE4qpvaUdskzcrQz7A8rkJ/tPNK0sKWXB60V6K9IFtMBGVBzHPQ6xCqyuriIw2ownr1wnpQI6Xm+ty2m927lTkNZc+rkjgzRBzmCl/PqbgZPqes2pU6SQ8OwMK4ESntBcEQRhExUYxyjRusMCSuRLYY+5RTEFauO///1vYpLnwssRmjmdSLe1Cxgdvn//fvTK85K7+wTRTUMB+uyp9eJuVnEQgY4KRB/IGroJYEA8vz5RyPIbNGcca7PMXFLMV1n7ZUCN2uek/9ZdyM2hsHt04FCwMn5X7r1PmxK+YgR9OdvK/BsLGlTTRNo6O78lP7FJeD+R6xZW1/KgwGl3nyCeRwTtGvjNEpV6/pYZ9cQ5sF5vJhGY3IfoZ7OH7GFyi9cfpyzjUzjtYg5KPZfce59hiozJBzERO+sdt0SJ5t57DqnBxnsAJXzJfdUBFe6iCawX4/n1mfcNk6fLHcBkcPPxsQwZucjmFY6tCRLlXYrRpA9DaYJ+PO6nXmaJcqn1nwb4xf0UZ6lcJQogb2gYivfmKEx6OKw5iA9ZeucMMz7S4EHIL8by/e4d6WSPXc3rya9UuV1NSzWhFgQttSBoqQVBS9aCoCVrQdCStSBoyeJbyckcxQcyDfDBUpw+ev9CqudLzfAccEtOcTr5/Qup+RZAVfaxpSlTqgnytwlaBHwI1CnSkU0gWF1djcrhA1kjbsnpf3ndQSOUSKqSAAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt3" align="bottom" width="172" height="173" id= "Objekt3">

Obrázok i

Vráťte späť kovovú nádobku a kryt náustka.


Kovovú nádobku nedávajte do vody.
8Ventolin Inhaler N

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02090


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ventolin Inhaler N


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Salbutamol 100 µg v jednej dávke (inhalácii).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale. Neobsahuje freóny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutické indikácie


Salbutamol je selektívny agonista beta-2 adrenoreceptorov. V terapeutických dávkach pôsobí na beta-2 adrenoreceptory bronchiálnych svalov a jeho účinok na beta-1 adrenoreceptory srdca je len malý alebo žiadny. Pre svoj rýchly nástup účinku je vhodný najmä na liečbu a prevenciu záchvatov miernej astmy a na liečbu akútnych exacerbácií stredne ťažkej a ťažkej astmy.


Bronchodilatanciá u pacientov s ťažkou alebo nestabilnou astmou nemajú byť jedinou ani hlavnou liečbou. Ťažká astma si vyžaduje pravidelnú liečebnú starostlivosť, pretože inak môže hroziť smrť. Pacienti s ťažkou astmou majú trvalé symptómy a časté exacerbácie s obmedzenou fyzickou kapacitou a hodnotami PEF (Peak Expiratory Flow) menej ako 60 % normálnych hodnôt pred začiatkom liečby, s väčšou než 30 % variabilitou, ktorá sa po bronchodilatanciu nevracia celkom na normálnu hodnotu. Títo pacienti budú potrebovať vysoké dávky inhalačnej (napr. 1 mg/deň beklometazón dipropionátu) alebo perorálnej liečby kortikosteroidmi.


Počas primárnej liečby kortikosteroidmi, salbutamol predstavuje pre ťažkých astmatikov dôležitú záchrannú medikáciu v liečbe akútnych exacerbácií. Neschopnosť rýchlej a úplnej klinickej odpovede na túto medikáciu signalizuje bezodkladnú potrebu konzultácie s lekárom a ďalšej liečby.


Salbutamol poskytuje krátkodobú (4-hodinovú) bronchodilatáciu s rýchlym nástupom účinku (v priebehu 5 minút) pri reverzibilnej obštrukcii dýchacích ciest spôsobenej astmou, chronickou bronchitídou a emfyzémom. Je vhodný na dlhodobé užívanie na zmiernenie a prevenciu astmatických symptómov.


Salbutamol sa má používať na zmierňovanie symptómov, keď sa objavia a na ich prevenciu za okolností, o ktorých si pacient myslí, že môžu vyprovokovať astmatický záchvat (napr. pred cvičením alebo pri vystavení sa neodstrániteľnému alergénu).


Salbutamol je zvlášť cenný ako záchranná medikácia pri ľahkej, stredne ťažkej alebo ťažkej astme za predpokladu, že spoliehanie sa na neho neoddiali nasadenie alebo pravidelné používanie inhalačných kortikosteroidov.


Ventolin Inhaler N je indikovaný u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 4 rokov. Údaje týkajúce sa dojčiat a detí mladších ako 4 roky si pozrite v častiach 4.2 a 5.1.


4. 2 Dávkovanie a spôsob podania


Inhalačné formy salbutamolu sa používajú výlučne inhalačne, vdychovaním cez ústa.

Čoraz častejšie používanie 2-agonistov môže byť známkou zhoršujúcej sa astmy. Za týchto okolností býva potrebné prehodnotiť liečebný plán pacienta a zvážiť súbežnú terapiu glukokortikosteroidmi.

Vzhľadom na to, že užívanie v nadmerných dávkach môže byť spojené s nežiaducimi účinkami, dávkovanie alebo častosť podania možno zvyšovať len na základe odporúčania lekára.


Účinok salbutamolu trvá u väčšiny pacientov 4 až 6 hodín.


U pacientov, ktorí majú ťažkosti so synchronizáciou vstreku aerosólu s vdýchnutím,je možné použiť ako pomôcku objemový nadstavec, tzv. spacer.


Deti a dospievajúci

U dojčiat a malých detí, ktoré používajú Ventolin Inhaler N, môže byť prospešné použiť objemový nadstavec, tzv. spacer, s tvárovou maskou. (Pozri časť 5.1).


Zmiernenie akútneho bronchospazmu

Dospelí:

100 alebo 200 µg.


Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je:

100 µg. V prípade potreby dávku možno zvýšiť na 200 µg.


Deti vo veku 12 rokov a dospievajúci:

Rovnaká dávka ako pre dospelých.


Pri používaní podľa potreby sa nemajú aplikovať viac než 4 inhalácie za 24 hodín. Odkázanosť na takúto prídavnú liečbu alebo náhle zvýšenie dávky znamenajú zhoršenie stavu astmy (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Prevencia bronchospazmu vyprovokovaného alergénom alebo námahou

Dospelí:

200 µg pred kontaktom s alergénom alebo pred námahou.


Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je:

100 µg pred kontaktom s alergénom alebo pred námahou. V prípade potreby dávku možno zvýšiť na 200 µg.


Deti vo veku 12 rokov a dospievajúci:

Rovnaká dávka ako pre dospelých.


Chronická terapia

Dospelí:

Až do dávky 200 µg 4-krát denne.


Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je:

Až do dávky 200 µg 4-krát denne.


Deti vo veku 12 rokov a dospievajúci:

Rovnaká dávka ako pre dospelých.


4. 3 Kontraindikácie


Salbutamol v inhalačnej forme je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na ktorúkoľvek z jeho zložiek uvedených v časti 6.1 v anamnéze .

Aj keď sa intravenózny salbutamol a občas aj salbutamolové tablety a čapíky používajú v liečbe predčasného pôrodu, nekomplikovaného podmienkami, ako sú placenta praevia, krvácanie pred pôrodom alebo tehotenská toxémia, inhalovanie salbutamolu v liečbe predčasného pôrodu nie je vhodné. Salbutamol sa nemá podávať v prípade hroziaceho potratu.


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba astmy sa za normálnych okolností má riadiť postupným programom a odpoveď pacienta sa má sledovať klinicky a pomocou funkčného vyšetrenia pľúc.

Používanie krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií v čoraz väčšom rozsahu (najmä 2-agonistov) na zmiernenie symptómov znamená zhoršenie kontroly astmy. Za týchto okolností sa odporúča prehodnotiť liečbu pacienta.


Náhle a progresívne zhoršovanie kontroly astmy môže potenciálne ohroziť život a má sa zvážiť začatie liečby kortikosteroidmi alebo zvýšenie ich dávky. U rizikových pacientov možno zaviesť denné monitorovanie výdychomerom.


Salbutamol sa má podávať opatrne pacientom s tyreotoxikózou.


V postmarketingových údajoch a v publikovanej literatúre existuje niekoľko údajov o zriedkavom výskyte ischémie myokardu súvisiacej so salbutamolom. Pacienti so súbežným závažným ochorením srdca (napr. ischemická choroba srdca, tachyarytmia alebo závažné srdcové zlyhanie), ktorí užívajú salbutamol na respiračné ochorenie, majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak pocítia bolesť na hrudníku alebo iné príznaky zhoršujúceho sa ochorenia srdca.


Potenciálne závažná hypokaliémia môže byť dôsledkom liečby 2-agonistami, najmä po parenterálnom alebo nebulizačnom podávaní.


Osobitná opatrnosť sa odporúča pri akútnej ťažkej astme, pretože tento účinok môže byť potenciovaný súčasnou liečbou xantínovými derivátmi, steroidmi, diuretikami a hypoxiou. V takýchto prípadoch sa odporúča monitorovať sérové hladiny draslíka.


V prípade, že úľava po predtým účinnej dávke inhalačného salbutamolu trvá menej ako tri hodiny, treba pacientovi odporučiť vyhľadať lekársku pomoc, aby sa mohli podniknúť prípadné ďalšie nevyhnutné kroky.


Je potrebné skontrolovať techniku inhalácie pacienta a overiť si, či vystreknutie aerosólu je zosynchronizované s vdychovaním, aby sa dosiahol optimálny prienik lieku do pľúc.


4. 5 Liekové a iné interakcie


Salbutamol sa nemá predpisovať spolu s neselektívnymi beta-blokátormi, ako je napríklad propranolol.

Salbutamol nie je kontraindikovaný u pacientov liečených inhibítormi monoaminooxidázy.4. 6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O užívaní liekov počas tehotenstva sa má uvažovať iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre plod.

V rámci celosvetových skúseností boli u potomkov pacientov liečených salbutamolom hlásené zriedkavé prípady rôznych vrodených anomálií, vrátane rázštepu podnebia a defektov končatín. Niektoré matky užívali počas tehotenstva niekoľko druhov liekov. Vzhľadom na to, že nebol prítomný rovnaký druh defektu a základná frekvencia kongenitálnych anomálií je 2 – 3 %, vzťah k užívaniu salbutamolu sa nedá stanoviť.

Laktácia

Keďže salbutamol sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka, dojčiacim matkám sa odporúča používať ho iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre dieťa. Nie je známe, či salbutamol v materskom mlieku má škodlivý účinok na novorodenca.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebolo hlásené.


4. 8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa uvádzajú nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), zahŕňajúce ojedinelé hlásenia. Veľmi časté a časté nežiaduce účinky boli spravidla stanovené na základe údajov klinických štúdií. Zriedkavé a veľmi zriedkavé nežiaduce účinky boli spravidla určené podľa údajov spontánnych hlásení.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: hypersenzitívne reakcie, vrátane angioedému, urtikárie, bronchospazmu, hypotenzie a kolapsu

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypokaliémia

Výsledkom liečby 2-agonistami môže byť vznik závažnej hypokaliémie.


Poruchy nervového systému

Časté: tremor, bolesti hlavy

Veľmi časté: hyperaktivita


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tachykardia

Menej časté: palpitácie

Veľmi zriedkavé: srdcová arytmia, vrátane fibrilácie predsiení, supraventrikulárnej tachykardie a extrasystol

Neznáme: ischémia myokardu* (pozri časť 4.4.)


Poruchy ciev

Zriedkavé: periférna vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

Veľmi zriedkavé: paradoxný bronchospazmus

Tak ako aj pri inej inhalačnej liečbe, aj pri salbutamole sa môže objaviť paradoxný bronchospazmus s okamžitým zvýšením piskotov po dávke. Tento stav treba urýchlene liečiť alternatívnou formou alebo iným, rýchlo pôsobiacim inhalačným bronchodilatanciom. Podávanie salbutamolu treba ihneď prerušiť, pacientov stav posúdiť a v prípade potreby naordinovať alternatívnu liečbu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: iritácia ústnej dutiny a hrdla


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové kŕče


* hlásené spontánne v postmarketingových údajoch, a preto sa frekvencia považuje za neznámu


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom


Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
Kvetná 11
SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4. 9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

Najčastejšie prejavy a príznaky predávkovania salbutamolom sú prechodné, beta‑agonistami farmakologicky sprostredkované udalosti (pozri časť 4.4. a časť 4.8).

Pri predávkovaní salbutamolom sa môže vyskytnúť hypokaliémia. Majú sa monitorovať sérové hladiny draslíka.


Liečba

Je potrebné zvážiť prerušenie liečby a náležitú symptomatickú liečbu, napr. liečbu kardioselektívnymi beta-blokátormi u pacientov, u ktorých sa prejavujú kardiálne príznaky (napr. tachykardia, palpitácie). Beta-blokátory sa majú používať opatrne u pacientov s bronchospazmom v anamnéze.


5. Farmakologické vlastnosti


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bronchodilatancium, antiastmatikum, ATC kód: R03AC02


Spôsob účinku

Salbutamol je selektívny agonista 2-adrenoreceptorov. V terapeutických dávkach pôsobí na 2-adrenoreceptory bronchiálnych svalov a nemá žiaden alebo len malý účinok na 1-adrenoreceptory srdcového svalu.


Osobitné skupiny pacientov

Deti vo veku < 4 roky

Pediatrické klinické štúdie (SB020001, SB030001, SB030002) vykonané s odporúčanou dávkou u pacientov vo veku < 4 roky, ktorí mali bronchospazmus súvisiaci s reverzibilnou obštrukčnou chorobou dýchacích ciest, preukázali, že Ventolin Inhaler N má bezpečnostný profil porovnateľný s bezpečnostným profilom u detí vo veku ≥ 4 roky, dospievajúcich a dospelých.


5. 2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po podaní inhalačnou cestou 10 až 20 % dávky sa dostáva do dolných dýchacích ciest. Zvyšok sa zachytáva v dodávacom systéme alebo sa ukladá v orofaryngu, odkiaľ sa prehltne. Frakcia deponovaná v dýchacích cestách sa absorbuje do pľúcneho tkaniva a cirkulácie, ale nemetabolizuje sa pľúcami.


Distribúcia

Salbutamol sa viaže na plazmatické proteíny až do rozsahu 10 %.


Biotrasnformácia

Po dosiahnutí systémovej cirkulácie sa salbutamol stáva dostupný pre pečeňový metabolizmus a vylučuje sa primárne močom v nezmenenej forme a vo forme fenolického sulfátu.

Prehltnutá časť inhalovanej dávky sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu a prejde značným metabolizmom prvého prechodu na fenolický sulfát. Nezmenený liek, ako aj konjugát, sa primárne vylučujú do moču.


Eliminácia

Salbutamol podávaný intravenózne má polčas 4 až 6 hodín a čiastočne sa vylučuje obličkami a čiastočne sa metabolizuje na neaktívny 4´-O-sulfát (fenolický sulfát), ktorý sa tiež primárne vylučuje do moču. Stolica je menej významnou cestou vylučovania. Väčšia časť dávky salbutamolu podávaného intravenózne, perorálne alebo inhalačne sa vylučuje v priebehu 72 hodín.


5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podobne ako ostatné silné selektívne agonisty 2-receptorov, aj salbutamol sa ukázal pri subkutánnom podávaní myšiam ako teratogénny. V reprodukčnej štúdii malo 9,3 % plodov rázštep podnebia pri 2,5 mg/kg, čo je štvornásobná dávka maximálnej perorálnej dávky pre ľudí. Pri perorálnom podávaní dávok 0,52,3210,75 a 50 mg/kg/deň gravidným samiciam potkanov sa nezistili žiadne signifikantné abnormality plodu. Jediným toxickým účinkom bol nárast neonatálnej mortality pri najvyššej hladine dávky ako výsledok nedostatočnej starostlivosti matky. V reprodukčnej štúdii na králikoch sa objavili kraniálne malformácie pri 37 % plodov pri dávkovaní 50 mg/kg/deň, čo je 78-krát vyššia dávka, ako je maximum u ľudí.

Na širokom spektre rôznych druhov zvierat, ktoré boli počas dvoch rokov denne vystavené účinku HFA 134a, sa potvrdilo, že HFA 134a nie je toxický vo veľmi vysokých koncentráciách pary, značne prevyšujúcich koncentrácie, s ktorými pravdepodobne prídu do styku pacienti.


6. Farmaceutické informácie


6. 1. Zoznam pomocných látok


Norflurán


6. 2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6. 3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pevne nasaďte kryt na náustok, aby zapadol do správnej polohy.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Chráňte pred mrazom a priamym slnkom.

Podobne ako pri ostatných inhalačných liekoch v aerosólových nádobkách, terapeutický účinok lieku sa môže znížiť v prípade, že nádobka je studená.

Nádobka sa nemá prepichovať, rozbíjať ani spaľovať, ani keď je zjavne prázdna.


6. 5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilom. Nádobka je opatrená plastovým aplikátorom (spúšťacím zariadením) so zabudovanou rozptylovou dýzou a ochranným krytom. Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Ventolin Inhaler N pri jednom uvoľnení dávky (stlačení) dodáva 100 mikrogramov salbutamolu (vo forme sulfátu)

Veľkosť balenia: 200 dávok.


6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pokyny na použitie


Testovanie inhalátora

Pred prvým použitím snímte kryt náustka tak, že ho z bokov jemne stlačíte, zatraste nádobkou a vystreknite dvakrát do ovzdušia, aby ste sa presvedčili, či inhalátor funguje. Ak sa inhalátor nepoužíval 5 dní alebo dlhšie, dobre ním zatraste a dvakrát vystreknite do ovzdušia, či funguje.


Používanie inhalátora

1. Snímte kryt náustka tak, že ho z bokov jemne stlačíte.

2. Skontrolujte zvonku aj znútra inhalátor (vrátane náustka), či nie sú niektoré časti uvoľnené.

3. Inhalátorom dobre zatraste a presvedčite sa, či sú odstránené uvoľnené časti a obsah inhalátora rovnomerne premiešaný.

4. Držte inhalátor zvisle medzi prstami a palcom, pričom palec je na spodku, pod náustkom.

5. Vydýchnite tak veľmi, ako vládzete, vložte si náustok do úst medzi zuby a tuho ho zomknite perami, no nehryzte doň.

6. Vzápätí po tom, ako sa začnete nadychovať ústami, stlačte inhalátor zvrchu tak, aby sa uvoľnil salbutamol v čase, keď sa rovnomerne a hlboko nadychujete.

7. Zadržte dych, vyberte inhalátor z úst a dajte prst preč z vrchu inhalátora. Zadržujte dych tak dlho, ako vládzete.

8. Ak sa chystáte aplikovať ďalšie vstreky, držte inhalátor vo zvislej polohe a počkajte asi pol minúty, potom zopakujte kroky 3 až 7.

9. Pevne nasaďte kryt na náustok, aby zapadol do správnej polohy.


Dôležité

Neponáhľajte sa v krokoch 5, 6 a 7. Je dôležité, aby ste sa začali nadychovať čo najpomalšie krátko pred manipuláciou s inhalátorom.

Zopár ráz si najprv nacvičte aplikáciu pred zrkadlom. Ak zbadáte „hmlu“ vychádzajúcu z uzáveru inhalátora alebo z kútikov úst, mali by ste začať znova od 2. kroku.

Ak ste od lekára dostali iné pokyny na použitie inhalátora, prosím, dôsledne sa ich pridržiavajte. Povedzte lekárovi, ak máte nejaké ťažkosti.


Čistenie

Inhalátor treba čistiť najmenej raz za týždeň.


1. Odstráňte kovovú nádobku z plastového obalu inhalátora a snímte kryt náustka.

2. Dôkladne vypláchnite aplikátor teplou tečúcou vodou.

3. STAROSTLIVO vysušte aplikátor znútra aj zvonka.

4. Nasaďte späť kovovú nádobku a kryt náustka.


Kovová nádobka nesmie prísť do styku s vodou.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited

980 Great West Road,

Brentford,

Middlesex,

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


8. Registračné číslo


14/0551/70-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1970/bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Máj 2013


8Ventolin Inhaler N