+ ipil.sk

VERAL 100 RETARDPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176


Písomná informácia pre používateľa


VERAL 100 retard

tablety s predĺženým uvoľňovaním

sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je VERAL 100 retard a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VERAL 100 retard

 3. Ako užívať VERAL 100 retard

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať VERAL 100 retard

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je VERAL 100 retard a na čo sa používa


VERAL 100 retard patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (nesteroidné antireumatiká) a požívajú sa pri liečení bolesti a zápalu.


VERAL 100 retard výrazne tlmí zápalové aj nezápalové príznaky, ako sú bolesť a opuch (edém) a tiež znižuje horúčku. Nemá žiadny vplyv na príčinu zápalu alebo horúčky.


VERAL 100 retard má predĺžený účinok a je určený dospelým osobám.


VERAL 100 retard sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:

 • na liečbu bolesti a opuchov pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach (ochorenia z opotrebovania pohybového aparátu )

 • rôzne formy mimokĺbového reumatizmu (stuhnuté rameno, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy)

 • bolesť v chrbte

 • pri liečbe bolestí, opuchov a zápalov po úrazoch (podvrtnutie, pomliaždenie) a operáciách

 • liečba bolesti pri menštruácii

 • pri obličkových a pečeňových kolikách

 • záchvat dny


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VERAL 100 retard


Neužívajte VERAL 100retard:

ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

fajčíte

máte cukrovku

máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy

 • ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek uvedených v časti 6, na salicyláty (napríklad kyselinu acetylsalicylovú) alebo iné nesteroidné antireumatiká (napríklad ibuprofén)

 • pokiaľ máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • pokiaľ krvácate z tráviaceho traktu (príznaky sú krv v stolici alebo čierna stolica) alebo ste v minulosti mali tieto ťažkosti v súvislosti s užívaním nesteroidných protizápalových liekov

 • ak trpíte vážnym srdcovým ochorením

 • pri poruchách krvácavosti

 • v posledných troch mesiacov tehotenstva


Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať VERAL 100 retard.


 • pokiaľ užívate VERAL 100 retard súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi ako je kyselina acetylsalicylová (aspirín), ďalej kortikosteroidmi, liekmi proti krvnej zrážavosti (napríklad warfarín) alebo liekmi na depresiu (antidepresíva) – pozri časť Iné lieky a VERAL 100 retard

 • pokiaľ ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú žalúdočné alebo dvanástnikové vredy, krvavá alebo čierna stolica, zápalové ochorenie čriev, alebo ste v minulosti mali problémy s trávením alebo pálenie záhy po predchádzajúcom užívaní protizápalových liekov

 • pokiaľ máte alebo ste mali ochorenie srdca alebo vysoký krvný tlak

 • pokiaľ trpíte ochorením pečene alebo obličiek

 • pokiaľ trpíte alergiami, astmou


Lieky ako je VERAL100retardmôžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe s vašim lekárom alebo lekárnikom.


VERAL 100 retarda starší pacienti

Nežiaduce účinky sa častejšie prejavujú u starších osôb ako u iných dospelých. Z tohto dôvodu sa musia veľmi starostlivo dodržovať pokyny ošetrujúceho lekára, ktorý stanoví vhodné najnižšie dávkovanie na úľavu ťažkostí. Pre starších pacientov je veľmi dôležité, aby neodkladne ohlásili akýkoľvek nežiaduci účinok svojmu lekárovi.


Iné lieky a VERAL 100 retard

Účinky VERALU 100 retard a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny spomaľujú vstrebávanie lieku, ale neovplyvňujú celkové vstrebané množstvo účinnej látky.


Hladina diklofenaku v krvi sa znižuje pri súčasnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej, a tým sa znižuje jeho účinok a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nežiaducich účinkov.


Súčasné podávanie antiagregačných látok, liekov brániacich agregácii/zhlukovaniu krvných doštičiek, napríklad kyseliny acetylsalicylová alebo antidepresív zo skupiny SSRI (účinkujú mechanizmom selektívneho blokovania spätného vychytávania serotonínu) tiež zvyšuje riziko krvácanie v oblasti žalúdka a čriev.


Účinok diklofenaku môže byť oslabený pri súčasnom podávaní močopudných liekov (diuretík) a liekov proti vysokému krvnému tlaku. Pri súčasnom podávaní týchto liekov sa zvyšuje riziko poruchy funkcie obličiek.


Diklofenak významne znižuje vylučovanie lítia, čím sa zvyšujú jeho nežiaduce účinky.


Diklofenak zvyšuje hladinu digoxínu alebo metotrexátu v krvi. Súčasné podávanie s diuretikami (lieky zvyšujúce tvorbu a vylučovanie moču), ktoré znižujú vylučovanie draslíka, môže spôsobiť zvýšenú hladinu draslíka v krvi.


Pri súčasnom podávaní diklofenaku s liekmi obsahujúcimi kortikosteroidy alebo inými nesteroidnými protizápalovými liekmi sa zvyšuje riziko tvorby vredov a krvácania v oblasti žalúdka a čriev.


Účinok antikoagulancií, napríklad warfarínu, môže byť zvýšený súčasným podávaním nesteroidných antireumatík, medzi ktoré VERAL 100 retard patrí.


Súčasné užitie alkoholu zvyšuje riziko krvácania do tráviaceho traktu a tlmí reakčnú schopnosť pacienta.


VERAL 100 retarda jedlo a alkohol

VERAL 100 retard sa odporúča užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podať liek pred jedlom. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať sedieť alebo stáť 15 – 30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť podráždenie sliznice.

Tablety sa prehĺtajú celé.

V priebehu liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. VERAL 100 retard sa nemá užívať v priebehu tehotenstva pokiaľ to nie je nevyhnutné. Podobne ako ostatné nesteroidné protizápalové lieky, ani VERAL 100 retard sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa alebo k problémom počas pôrodu.


VERAL 100 retard môže spôsobovať problémy s počatím, preto neužívajte tento liek, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.


Dojčenie

Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. VERAL 100 retard v malom množstve prestupuje do materského mlieka. Pokiaľ je nevyhnutné, aby dojčiaca matka užívala VERAL 100 retard, mala by ho užívať len na odporučenie lekára, aj to len krátkodobo a vždy po poslednom večernom dojčení pred najdlhším spánkom dieťaťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť. Ak sa však u vás v priebehu liečby objavia niektoré nežiaduce účinky ako ospalosť, závraty, rozmazané videnie, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


VERAL 100 retard obsahuje

Liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry (intolerancia laktózy), kontaktujte ho prv, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať VERAL 100 retard


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Na základe odpovede vašej liečby, môže lekár dávku zvýšiť alebo znížiť.


Dospelí

Dospelí užívajú obvykle 1 tabletu večer. Podľa stavu pacienta môže lekár zvýšiť dennú dávku doplnením iného prípravku s obsahom 25 až 50 mg diklofenaku tak, aby celková denná dávka neprekročila dávku 150 mg. Maximálna jednotlivá dávka je 100 mg diklofenaku.

Pri liečbe bolestivej menštruácie je možné na odporučenie lekára dennú dávku zvýšiť až na 200 mg. Takáto liečba je vždy krátkodobá.


Použitie u detí a dospievajúcich

Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku, VERAL 100 retard nie je určený na liečbu detí a mladistvých.


Tablety nehrýzť a nepoliť.


Ak užijete viac VERAL 100 retard,ako máte

V prípade, že ste nechtiac užili viac tabliet, ako ste mali, oznámte to ihneď svojmu lekárovi alebo choďte rovno na lekársku pohotovosť. Môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť VERAL 100 retard

Pri vynechaní dávky užite liek ihneď, ako si na to spomeniete. V prípade, že sa priblížil čas pre užitie nasledujúcej odporúčanej dávky, túto dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlavne na začiatku liečby VERALOM 100 retard sa môžu vyskytnúť zažívacie problémy – bolesti v podbrušku, poruchy trávenia, hnačky, zápcha, nevoľnosť, zvracanie, črevná plynatosť, zápal tračníka.

V prípade, že sa vyskytnú silnejšie bolesti, krv vo zvratkoch alebo čierno sfarbená stolica, je potrebné liečbu prerušiť a ihneď vyhľadať lekára!


Z ďalších nežiaducich účinkov boli popísané prechodné bolesti hlavy, ľahké závraty, ospalosť, únava, malátnosť, nespavosť, zvýšenie pečeňových testov, zápal pečene či žltačka, poruchy krvotvorby, zadržovanie tekutín a soli, príznaky precitlivenosti – kožné vyrážky a svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov, opuchy.


Veľmi zriedkavo sa objavujú kožné zmeny spojené s tvorbou pľuzgierikov so sklonom ku krvácaniu na koži a slizniciach alebo začervenanie pokožky.


V súvislosti s liečbou VERALOM 100 retard môže tiež dochádzať k opuchom, zvýšeniu krvného tlaku a k srdcovému zlyhaniu.


Lieky ako VERAL 100 retard môžu pôsobiť mierne zvýšenie rizika srdcových alebo mozgových cievnych príhod.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať VERAL 100 retard


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo VERAL 100 retardobsahuje


Liečivoje sodná soľ diklofenaku 100 mg v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním.


Ďalšie zložky súhydrogenovaný rastlinný olej, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, povidón K30, mastenec.


Ako vyzerá VERAL 100 retarda obsah balenia


VERAL 100 retardsú biele, okrúhle, bikonvexné tablety, na jednej strane vyrazené DSR, na druhej strane hladké.

Balenie obsahuje: 30 tabliet v blistri z PVC a písomnú informáciu pre používateľa.

50 tabliet v blistri z PVC a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia a registrácii a výrobca


Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 6/2014.


VERAL 100 RETARD

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


VERAL 100 retard

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


sodná soľ diklofenaku 100 mg v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním


3. LIEKOVÁ FORMA


tableta s predĺženým uvoľňovaním
Biele okrúhle bikonvexné tablety, na jednej strane vyrazené DSR, na druhej strane hladké.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Liek sa používa pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach ako sú reumatoidná artritída, juvenilná reumatoidná artritída, psoriatická artritída, dnavá artropatia najmä pri akútnom ataku, polymyozitída a dermatomyozitída, polymyalgia rheumatica, systémový lupus erythematosus, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférnych zhybov. Je vhodný na liečbu mimokĺbového reumatizmu ako periarthritis humeroscapularis, epicondylitis, tendinitis, tendosynovitis, bolestivý syndróm kratších úsekov chrbtice, rovnako aj liečbu pooperačných alebo posttraumatických zmien pohybového aparátu ako sú distorzie, luxácie, kontúzie. Je vhodný ako analgetikum v gynekológii, ortopédii, stomatochirurgii a pri biliárnych a renálnych kolikách.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Podávame 1 tabletu denne, podľa charakteru ťažkostí, ráno alebo večer. Podľa klinického stavu dennú dávku dopĺňame 25 - 50 mg tabletami s obsahom diklofenaku. Celkovú dennú dávku 150 mg neprekračujeme.
Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené. Tablety s predĺženým uvoľňovaním nie je možné poliť.


4.3 Kontraindikácie

 • precitlivenosť na diclofenacum natricum alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • alergia na diklofenak alebo nesteroidové antiflogistiká

 • v minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej terapii NSAIDs

 • aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania)

 • ulcerózna kolitída, Crohnova choroba

 • krvácavé stavy

 • tretí trimester gravidity

 • preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


VERAL 100 retardsa nesmie podávať súčasne s iným NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).


Vhodné monitorovanie a usmernenie sa vyžaduje u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca, pretože v súvislosti s terapiou NSAIDs boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a dlhodobá liečba môže byť spojená so zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda).


Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.

Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.

Starší pacienti: majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAIDs najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia: GIT krvácania, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú popísané u všetkých NSAIDs a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s alebo bez varovných príznakov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAIDs, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy)

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä GI krvácania) obzvlášť na začiatku liečby.

Zvýšenú opatrnosť je treba u pacientov liečených súčasne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI alebo antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5)

Ak sa u pacienta liečeného VERAL 100 retard objaví GI krvácania alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení.

Opatrnosť je potrebné u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdcového zlyhania, pretože terapia NSAIDs môže spôsobiť retenciu tekutín a edémy.


Podávanie lieku môže tiež ovplyvniť normálnu funkciu prostanoidov pri regulácii krvného prietoku obličkami, čo sa môže nepriaznivo prejaviť u pacientov so zníženou renálnou funkciou, pri kardiálnej insuficiencii a u pacientov liečených diuretikami a po veľkých operačných výkonoch.

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne. Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. VERAL 100 retard sa má vysadiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.


Bezpečnosť podávania diklofenaku u detí nebola dostatočne potvrdená a liek sa deťom nepodáva.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Antacidá spomaľujú resorpciu liečiva, ale neovplyvňujú celkové množstvo vstrebaného diklofenaku. Plazmatická koncentrácia diklofenaku sa znižuje pri súčasnom podaní kyseliny acetylsalicylovej. Diklofenak klinicky významne znižuje klírens lítia. Diklofenak zvyšuje sérovú hladinu digoxínu alebo metotrexátu. Súčasné podanie s diuretikami, ktoré znižujú vylučovanie draslíka, môže vyvolať hyperkaliémiu.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnych vredov alebo krvácania

Antikoagulačné lieky: NSAIDs môžu zvyšovať účinok antikoagulačných liekov ako je

warfarín

Antiagregačné lieky a SSRI: zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať tehotenstvo a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1% na približne 1,5%. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítrov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Navyše u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, diklofenak sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak diklofenak užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.

Užívanie diklofenaku môže poškodiť ženskú fertilitu a nie je odporučené u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. Poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby.

Má sa zvážiť prerušenie podávania diklofenaku ženám, ktoré majú problémy s počatím alebo sú vyšetrované pre infertilitu.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonárnou hypertenziou),

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligo-hydroamniónom

matky a plodu na konci gravidity,

 • možnému predĺženiu času krvácania, k antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach,

 • inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je VERAL 100 retard kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. V štúdii dlhodobého perorálneho podávania diklofenaku v dávke 150 mg denne sa vytvorila koncentrácia okolo 100 ng na gram materského mlieka. Vzhľadom na krátky biologický polčas diklofenaku je riziko kumulácie minimálne. Napriek tomu, že nežiaduce účinky na dojča doposiaľ neboli zaznamenané, má sa podávanie Veralu dojčiacej matke starostlivo zvážiť a liek sa má podávať len krátkodobo. Ak je však pri liečbe reumatických ochorení odporúčané dlhodobé podávanie alebo podávanie vyšších dávok diklofenaku, je potrebné zvážiť prerušenie dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže najmä vo vyšších dávkach a u senzitívnych jedincov negatívne ovplyvňovať schopnosť vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú koncentráciu (šoférovanie, práce vo výškach, obsluhovanie strojov).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa prechodne objavujú približne u 12% pacientov, avšak iba u 1,5 - 2,0% je potrebné liečbu predčasne ukončiť.

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené edémy, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 a 4.4 Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).
Poruchy gastrointestinálneho traktu: Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne.

Vyskytnúť sa môže žalúdočný vred, perforácia alebo GI krvácanie, ktoré môžu byť fatálne.

Pri liečbe NSAIDs boli ďalej popísané nevoľnosť, vracanie, hnačky, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, melena, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia Crohnovej choroby a menej často gastritída.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: cefalea, vertigo, ospalosť, diplopia, tinitus, kŕče.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: kožné alergické reakcie.

Veľmi zriedkavoé: bulózna reakcia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť poškodenie funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenie na nežiaducu reakciu prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Predávkovanie sa môže prejaviť poruchami zo strany CNS ako závraty, bolesti hlavy, poruchy vedomia, svalové kŕče.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum
ATC kód: M01AB05

Mechanizmus účinku:
Protizápalové a iné účinky diklofenaku sú spôsobené pravdepodobne inhibíciou syntézy prostanoidov. Diklofenak výrazne inhibuje v podmienkach
in vitroa in vivocyklooxygenázu, a tým syntézu prostaglandínov, prostacyklínu a tromboxánu. Pri podávaní diklofenaku bol in vivoopakovane pozorovaný pokles prostanoidov v moči, žalúdočnej sliznici a synoviálnej tekutine. V experimente na zvieracích modeloch sa uplatňujú aj niektoré iné mechanizmy, ako je dismutácia niektorých voľných radikálov odvodených od molekulárneho kyslíka, ovplyvnenie solubilných mediátorov zápalu, zníženie priestupnosti lyzozomálnej membrány, zvýšenie cyklického AMP a inhibícia agregácie doštičiek.
Diklofenak inhibuje tiež sekundárnu fázu agregácie doštičiek. Ovplyvnenie funkcie polymorfonukleárov sa prejavuje znížením chemotaxie, tvorby superoxidov, proteáz a vplyvom na syntézu makromolekúl spojivového tkaniva.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podaní lieku sa postupne dosahujú terapeutické hladiny liečiva v krvi. Diklofenak veľmi dobre preniká zápalom zmenenou synoviálnou membránou. Maximálne koncentrácie v synoviálnej tekutine sa oneskorujú asi 2 - 4 hodiny za koncentračným maximom v plazme.
V krvi sa 99,7 % resorbovaného diklofenaku viaže na plazmatické bielkoviny a po prvom prechode pečeňou podlieha degradácii (first-pass metabolizmus) na metabolity, ktoré sa vylučujú močovými cestami (40-65 %) a žlčou do stolice (35 %). 0,8 - 1 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Distribučný objem diklofenaku je pomerne malý a predstavuje 0,12 - 0,17 l/kg. Celkový klírens je 267 - 350 ml/min.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimetálnych štúdiách nebol zaznamenaný karcinogénny potenciál po 2-ročnom perorálnom podávaní diklofenaku v dávke 0,3 mg/kg denne samčekom myší a v dávke 1 mg/kg denne samičkám myší. Nebol pozorovaný efekt na reprodukčné funkcie potkanov po podávaní 4 mg/kg diklofenaku denne. Mutagénny potenciál diklofenaku bol testovaný in vitrona bunkách prsnej žľazy a baktériách. In vivotesty na zárodočnom epiteli u myší a štúdie sledujúce anomálie jadra a chromozomálne aberácie na čínskych škrečkoch rovnako ako in vitrotesty nepreukázali mutagenitu diklofenaku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hydrogenovaný rastlinný olej, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, povidón K30, mastenec


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister, nepriehľadná PVC fólia /hliníková fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
Veľkosť balenia: 30 tabliet (3x10).

50 tabliet (5x10).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0053/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 1.6.1999

Dátum posledného predĺženia: 17.5.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


JÚN 2014


VERAL 100 RETARD