+ ipil.sk

VERAL 25 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176


Písomná informácia pre používateľa


VERAL 25 mg

gastrorezistentné tablety

sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám

povedal váš lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Veral 25 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Veral 25 mg

3. Ako užívať Veral 25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Veral 25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Veral 25 mg a na čo sa používa


Veral 25 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky a používajú sa pri liečení bolesti a zápalu.

Veral 25 mg odstraňuje zápalové príznaky ako je bolesť a opuch (edém) a tiež znižuje horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu.


Veral sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:

 • vyvrtnutie a bolesti kĺbov, natiahnutie a bolesti svalov alebo iné poúrazové bolestivé stavy

 • bolesti chrbta

 • bolestivá menštruácia

 • bolesti zubov

 • bolesť hlavy.


Ak máte nejaké otázky k účinku gastrorezistentných tablietVeral 25 mg opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


2. Čopotrebujete vedieť predtým, ako užijeteVeral25 mg


Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny.


Neužívajte Veral 25 mg:

ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Veral 25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

fajčíte

máte cukrovku

máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy

 • ak ste niekedy mali alergickú reakciu (napríklad kožnú vyrážku alebo ťažkosti s dýchaním) na lieky, ktoré obsahujú diklofenak alebo podobné látky, ako sú na príklad kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) alebo ibuprofen, ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte alebo ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • ak máte krv v stolici a/alebo čiernu stolicu (prejavy krvácania z tráviaceho traktu) alebo ste v minulosti mali tieto ťažkosti v súvislosti s užívaním nesteroidných protizápalových liekov

 • pri závažnejších poruchách funkcie pečene, obličiek

 • ak máte závažné zlyhanie srdca

 • pri záchvatoch astmy, žihľavke alebo akútnej nádche provokovanej (potencovanej) kyselinou acetylsalicylovou, prípadne inými protizápalovými liekmi

 • v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností užívanie gastrorezistentných tabliet Veral 25 mg pre vás nie je vhodné.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní gastrorezistentných tabliet Veral 25 mg

 • ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica. Ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu.

 • ak máte problémy s črevami

 • ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu

 • ak máte astmu, problémy s pečeňou alebo obličkami

 • ak máte alebo ste mali problémy so srdcom alebo s vysokým krvným tlakom. Ak máte opuchnuté nohy.

 • ak ste ohrození dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku).

 • ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.


Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajtegastrorezistentné tablety Veral 25 mg skôr, ako o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Veral 25 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Lieky ako je Veral 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte:

 • odporúčanú dávku (do 3 tabliet denne)

 • dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pri liečbe horúčky).

 • Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Veral 25 mg

 • Veral 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní Veralu 25 mg.

 • Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.


Deti a dospievajúci (do 15 rokov)

Veral 25 mg tablety nepodávajte deťom a mladistvým do 15 rokov.


Iné lieky a Veral 25 mg

Účinky Veralu 25 mg sa pri užívaní s inými liekmi môžu vzájomne ovplyvňovať. V prípade, že užívate iné lieky viazané na lekársky predpis alebo aj bez lekárskeho predpisu, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania Veralu 25 mg s lekárom alebo lekárnikom.


Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:


 • Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu depresie).

 • Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).

 • ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca).

 • Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).

 • Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.

 • Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen.

 • Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele).

 • Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá).

 • Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo zápalu kĺbov).

 • Cyklosporín (liek používaný najmä u pacientov po transplantácii orgánov).

 • Niektoré lieky používané proti infekciám (chinolónové antibakteriálne liečivá).

 • Sulfinpyrazon (liek používaný na liečbu dny) alebo vorikonazol (liek na liečbu plesňových ochorení).

 • Fenytoín (liek na liečbu epileptických záchvatov).

 • Cholestipol a cholestyramín (lieky regulujúce cholesterol).


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veral 25 mg ajedlo a nápoje

Veral 25 mg sa odporúča užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podať liek pred jedlom. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať sedieť alebo stáť 15 – 30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde môže spôsobiť podráždenie sliznice. Tablety sa prehĺtajú celé.

V priebehu liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje. Užívanie alkoholu tlmí reakčné schopnosti pacienta.


Starší ľudia

Pretože starší pacienti môžu na Veral 25 mg reagovať silnejšie ako mladší dospelí, majú užívať najnižšiu účinnú dávku. U starších pacientov je zvlášť dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili lekárovi.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom

Podobne ako ostatné nesteroidné protizápalové lieky, ani Veral 25 mg sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva, pretože môže dôjsť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa alebo k problémom počas pôrodu.


Veral 25 mg môže spôsobovať problémy s počatím, preto neužívajte tento liek, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.


Dojčenie

Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. Veral 25 mg v malom množstve prestupuje do materského mlieka. Pokiaľ je nevyhnutné, aby dojčiaca matka užívala Veral 25 mg, má ho užívať len na odporúčanie lekára, aj to len krátkodobo a vždy po poslednom večernom dojčení pred najdlhším spánkom dieťaťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Veral 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov.Ak sa však u vás v priebehu liečby objavia niektoré nežiaduce účinky ako ospalosť, závraty, rozmazané videnie, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


Veral 25 mg obsahuje laktózu(mliečny cukor). Ak vám lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry (intolerancia laktózy), kontaktujte ho predtým, ako začnete tento liek užívať.


3. Akoužívať Veral25 mg


Vždy užívajtetento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.


Koľkotabliet Veral 25 mgsa má užívať

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku Veralu 25 mg potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.


Dospelí a mladiství od 15 rokov

Pri objavení sa príznakov, užite 1 tabletu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 tablety s ostupom 4 až 6 hodín. Neužite viac než 3 tablety denne.


Ako sa Veral 25 mg užíva

 • tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.

 • pre maximálnu účinnosť užívajte tablety pred jedlom.


Ako dlho užívaťVeral 25 mg

Neužívajte Veral 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako

3 dni pri liečbehorúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnejším ochorením.


Ak užijete viac tabliet Veralu 25 mg, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet Veralu 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte lekársku službu prvej pomoci. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Ak zabudnete užiť Veral 25 mg

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšieúčinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré zriedkavé alebo veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu prejaviť v rozmedzí 1 až 10 na 10 000 ľudí

 • Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi.

 • Alergická reakcia s opuchom tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.

 • Dýchavica alebo pocit úzkosti na hrudníku (príznaky astmy).

 • Bolesť na hrudníku (príznaky srdcovej príhody), mdloby, vysoký krvný tlak.

 • Náhla a silná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení, kŕče.

 • Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach.

 • Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).

 • Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču.

 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky hepatitídy/zlyhanie pečene)

 • Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla.


Lieky ako je Veral 25 mgmôžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo porážky.


Ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať Veral 25 mg a okamžite informujte svojho lekára.


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva Veralu 25 mg, počas dlhšej doby. Ak sa u vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Časté vedľajšie účinky

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v rozmedzí 1 až 10 zo 100 pacientov:

- Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť

 • Bolesť hlavy, závraty

- Kožná vyrážka


Zriedkavé vedľajšie účinky:

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v rozmedzí 1 až z 10 000 pacientov:

- Ospalosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí pacientov:

 • Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), poruchy vnímania chuti

 • Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška

 • Neostré videnie, zvonenie v ušiach, búšenie srdca

 • Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. AkouchovávaťVeral25 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v dobre uzatvorenej fľaštičke, aby bol liek chránený pred vlhkosťou. Fľaštičku uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom. V prípade, že vám v lekárni vydali Veral25 mg balený v blistri, blister uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom a vlhkom.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Veral 25 mg obsahuje

Liečivo je sodná soľ diklofenaku 25 mg v 1 gastrorezistentnej tablete

Pomocné látkysú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K 25, koloidný oxid kremičitý, kalciumstearát, disperzia metakrylátového kopolyméru 30 %, makrogol 6000, mastenec, žltý oxid železitý (E172), dimetikónová emulzia SE 2.


Ako vyzerá Veral 25 mg a obsah balenia

Veral 25 mg sú šošovkovité obojstranne mierne vypuklé gastrorezistentné tablety žltej farby. Balenie obsahuje 30 tabliet v sklenenej fľaštičke alebo v blistri z PVC a písomnú informáciu pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia a registrácii a výrobca


Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.VERAL 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

VERAL 25 mg

gastrorezistentné tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


sodná soľ diklofenaku 25 mg v 1 gastrorezistentnej tablete


3. Lieková forma


gastrorezistentná tableta
Šošovkovité obalené gastrorezistentné tablety žltej farby.


4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Úľava od bolestivých stavov ako sú svalová bolesť, reumatická bolesť, bolesť chrbta, bolesť hlavy, bolesť zubov a menštruačná bolesť. Úľava od symptómov prechladnutia a chrípky, zahŕňajúcich bolesť a škriabanie v hrdle, iné sprievodné bolesti a horúčku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecne sa odporúča podávať najnižšiu možnú účinnú dávku počas najkratšieho obdobia, potrebného na odstránenie príznakov.


Dospelí a mladiství od 15 rokov
Jedna tableta po objavení príznakov, potom môže nasledovať ďalšia tableta s minimálnym odstupom 4 až 6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 3 tablety (75 mg).


Veral 25 mg je, bez konzultácie s lekárom, určený na krátkodobé užívanie t.j. do piatich dní na zmiernenie bolestí a do troch dní na redukciu horúčky.


Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Deti do 15 rokov

Veral 25 mg sa neodporúča podávať deťom do 15 rokov.


U pacientov nad 70 rokov sa na začiatku liečby odporúča podať len polovicu obvyklej dávky pre dospelých. Ak je táto dávka klinicky neefektívna a je dobre tolerovaná možno ju v priebehu liečby zvýšiť.


Spôsob podávania: tablety sa užívajú celé, nerozhryzené pri jedle alebo po ňom. Vzhľadom na to, že Veral 25 mg sú gastrorezistentné tablety môže sa v prípade potreby (dosiahnutie rýchleho nástupu účinku) užiť aj nezávisle od jedla. Odporúča sa zapiť pohárom vody a po užití zostať sedieť alebo stáť 15 až 30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť iritáciu sliznice.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Aktívny žalúdočný alebo intestinálny vred, krvácanie alebo perforácia.

- Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze súvisiaca s predchádzajúcou NSAID terapiou. Aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).

- Rovnako ako ostatné nesteroidné antireumatiká (NSAID) je aj diklofenak kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových látok.

- Tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).

- Závažné zlyhanie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).

- Preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri gastrointestinálne a kardiovaskulárne účinky nižšie).


Pozornosť je potrebné venovať starším pacientom vzhľadom na ich zdravotný stav. Zvlášť sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.


Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej expozície diklofenaku.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže vzhľadom na svoje farmakodynamické vlastnosti maskovaťpríznaky a prejavy infekcie.


 • Užívanie nízkych dávok, krátkodobé užívanie perorálnych foriem diklofenaku pri bolesti hlavy.


Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc a ukončite liečbu. Na diagnózu MOH (Medical Overuse Headache - bolesť hlavy z nadužívania liekov) je potrebné myslieť na pacientov, ktorí majú časté alebo denné bolesti hlavy napriek alebo v dôsledku pravidelného užívania liekov na bolesť hlavy.


Gastrointestinálne účinky

Ako u ostatných NSAID vrátane diklofenaku bolo hlásené gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia vredu, ktoré môžu byť fatálne a ktoré sa môžu objaviť kedykoľvek v priebehu liečby buď s varujúcimi príznakmi alebo aj bez nich, ktoré svedčia o týchto komplikáciách aj bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. U starších pacientov majú vo všeobecnosti nežiaduce účinky závažnejšie následky. V prípade výskytu gastrointestinálneho krvácania alebo ulcerácie u pacientov užívajúcich diklofenak, liek musí byť vysadený.


Tak ako pri všetkých NSAID,vrátane diklofenaku, dôsledná kontrola zdravotného stavu a opatrnosť, je nutná najmä pri predpísaní diklofenaku pacientom so symptómami poukazujúcimi na gastrointestinálne ochorenie alebo na vredovú chorobu žalúdka alebo čreva, krvácanie alebo perforáciu v anamnéze (pozri časť 4.8). Riziko gastrointestinálneho krvácania sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou a u starších osôb. U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich účinkov na NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou, a u starších ľudí, je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej dávke.


U týchto pacientov a tiež u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA) alebo iné lieky pravdepodobne zvyšujúce riziko gastrointestinálnych ťažkostí, sa má zvážiť kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo misoprostolom) .


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä staršie osoby, majú ohlásiť akékoľvek neobvyklé abdominálne príznaky (zvlášť gastrointestinálne krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (pozri časť 4.5).


Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje aj u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


Hepatálne účinky

Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia.


Tak ako pri iných NSAID,vrátane diklofenaku, môžu sa zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Pri dlhodobej liečbe diklofenakom sa odporúča z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolovať pečeňové funkcie. Ak abnormálne hodnoty testov funkcie pečene pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo ak sa objavia klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, exantém) diklofenak sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri užívaní diklofenaku bez prodromálnych symptómov.


Opatrnosť je potrebná pri podaní diklofenaku pacientom s hepatálnou porfýriou, pretože môže vyvolať porfyrický záchvat.


Renálne účinky

Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID,vrátane diklofenakuzaznamenala retencia tekutín a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u starších pacientov, u pacientov súčasne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek a u pacientov, u ktorých z akéhokoľvek dôvodu dochádza k výraznej deplécii extracelulárnej tekutiny, napr. pred alebo po väčších chirurgických zákrokoch (pozri časť 4.3). Keď sa diklofenak podáva v takýchto prípadoch, z bezpečnostných dôvodov sa odporúča monitorovať funkciu obličiek. Po prerušení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie do pôvodného stavu.


Účinky na kožu

Závažné kožné reakcie, niektoré fatálne, zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu boli veľmi zriedkavé, hlásené v súvislosti s užívaním NSAID vrátane diklofenaku (pozri časť 4.8). Riziko týchto reakcií sa zdá byť vyššie u pacientov vo

včasnom štádiu liečby, pretože výskyt reakcií sa u väčšiny prípadov objavil v prvom mesiaci liečby. Diklofenak musí byť vysadený pri prvých príznakoch kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo pri akejkoľvek inej známke hypersenzitivity.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Opatrnosť (porada s lekárom alebo s lekárnikom) je potrebná pred začatím liečby u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdcového zlyhania s retenciou tekutín, hypertenziou a edémom, ktoré boli hlásené v spojitosti s terapiou NSAID.

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.

Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a dlhodobá liečba, môžu byť spojené so zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (vrátane infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody). Dostupné údaje nenaznačujú zvýšené riziko pri užívaní diklofenaku v nízkych dávkach (do 75 mg/deň) počas 5 dní liečby na úľavu od bolesti alebo počas 3 dní liečby na zníženie horúčky.


Hematologické účinky

Počas dlhodobej liečby diklofenakom sa odporúča, tak ako pri iných NSAID, monitorovať krvný obraz.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže prechodne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacientov s poruchami hemostázy je potrebné starostlivo sledovať.


Astma v anamnéze

U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej sliznice (napr. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou broncho-pulmonálnou chorobou alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako je exacerbácia astmy (tzv. intolerancia analgetík/analgetická astma), angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u ostatných pacientov. Preto sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia (pripravenosť na okamžitú pomoc). Platí to aj pre pacientov s alergickými reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri gastrorezistentných tabletách a iných liekových formách diklofenaku vo vysokých dávkach.


Lítium: Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.


Digoxín:Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.


Diuretiká a antihypertenzíva

Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. beta-blokátormi, ACE inhibítormi) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch je potrebné venovať pozornosť monitorovaniu funkcie obličiek, najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity. Súčasné podávanie s liekmi šetriacimi draslík môže viesť k zvýšeniu sérových hladín draslíka, preto sa majú často kontrolovať (pozri časť 4.4).


Iné NSAID a kortikosteroidy

Súčasné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť frekvenciu výskytu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá a antitrombocytárne látky

Odporúča sa opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok antikoagulancií, existujú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

Súčasné podávanie systémových NSAID, vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká

Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené prípady hypoglykemických aj hyperglykemických účinkov, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas súčasnej liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.


Metotrexát

Diklofenak môže inhibovať tubulárny renálny klírens metotrexátu, a tým zvýšiť hladinu metotrexátu.

Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID, vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže sa zvýšiť jeho toxicita.


Cyklosporín

Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať v nižších dávkach, ako sa používa u pacientov, ktorí nedostávajú cyklosporín.


Chinolónové antibakteriálne liečivá

Ojedinele boli zaznamenané hlásenia kŕčových stavov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov a NSAID.


Fenytoín

Ak je fenytoín užívaný súčasne s diklofenakom, je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu, kvôli predpokladanému nárastu expozície fenytoínu.


Cholestipol a cholestyramín

Tieto látky môžu spôsobiť oneskorenú alebo zníženú absorpciu diklofenaku. Preto je odporučené podávať diklofenak minimálne jednu hodinu pred alebo 4 až 6 hodín po podaní cholestipolu/cholestyramínu.


Silné inhibítory CYP2C9

Opatrnosť sa odporúča, ak sa diklofenak užíva spolu so silnými inhibítormi CYP2C9 (ako je sulfinpyrazon a vorikonazol), pretože to môže viesť k výraznému zvýšeniu vrcholnej plazmatickej koncentrácie a expozície diklofenaku v dôsledku inhibície metabolizmu diklofenaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Tak ako iné NSAID, použitie diklofenaku môže oslabiť fertilitu žien a neodporúča sa podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre infertilitu, sa má zvážiť vysadenie diklofenaku.


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Navyše u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, Veral sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak Veral užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonárnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydroamniónom

matku a plod na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu času krvácania, k antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach

 • inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.

V dôsledku toho je Veral 25 mg kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Laktácia

Tak ako iné NSAID, aj diklofenak v malých množstvách prestupuje do materského mlieka. Preto sa Veral 25 mg nemá podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom na dojča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže najmä vo vyšších dávkach a u senzitívnejších jedincov negatívne ovplyvňovať schopnosť vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú koncentráciu (šoférovanie, práce vo výškach, obsluhovanie strojov).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa prechodne objavujú približne u 12 % pacientov, avšak iba u 1,5 - 2,0 % pacientov je potrebné liečbu predčasne ukončiť. Nežiaduce účinky nastupujú najčastejšie v prvých 6 mesiacov liečby.

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa systému z hľadiska frekvencie výskytu s použitím nasledujúceho pravidla: veľmi časté(≥1/10), časté(≥1/100 až <1/10), menej časté(≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé(≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie sú známe: z dostupných údajov sa nedá určiť.


Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú hlásenia pri dlhodobom užívaní vyšších dávok diklofenaku.


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi zriedkavé:

Trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane hemolytickej a aplastickej anémie), agranulocytóza

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Precitlivenosť, anafylaktické a anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku)


Veľmi zriedkavé:

Angioneurotický edém (vrátane edému tváre)

Psychické poruchy


Veľmi zriedkavé:

Dezorientácia, depresia, insomnia, nočné mory, iritabilita, psychotické poruchy

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, závraty


Zriedkavé:

Somnolencia


Veľmi zriedkavé:

Parestézie, zhoršenie pamäti, kŕče, úzkosť, tremor, aseptická meningitída, poruchy chuti, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka


Veľmi zriedkavé:

Poruchy videnia, neostré videnie, diplopia

Poruchy ucha a vnútorného ucha


Časté:

Vertigo


Veľmi zriedkavé:

Tinnitus, zhoršenie sluchu

Poruchy srdca


Veľmi zriedkavé:

Palpitácie, bolesť na hrudi, zlyhanie srdca, infarkt myokardu

Poruchy ciev


Veľmi zriedkavé:

Hypertenzia, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zriedkavé:

Astma (vrátane dyspnoe)


Veľmi zriedkavé:

Pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, flatulencia, nechutenstvo


Zriedkavé:

Gastritída, gastrointestinálne krvácanie, hemateméza, krvavá hnačka, meléna, vred žalúdka alebo dvanástnika (s krvácaním alebo perforáciou alebo bez nich)


Veľmi zriedkavé:

Kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída (vrátane ulceróznej stomatitídy), glositída, ezofageálne poruchy, pablanovité črevné striktúry, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:

Zvýšenie hodnôt transamináz


Zriedkavé:

Hepatitída, žltačka, porucha funkcie pečene


Veľmi zriedkavé:

Fulminantná hepatitída, hepatálna nekróza, hepatálne zlyhanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:

Exantém


Zriedkavé:

Urtikária


Veľmi zriedkavé:

Bulózne erupcie, ekzém, erytém, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), exfoliatívna dermatitída, vypadávanie vlasov, reakcie z fotosenzitivity, purpura, alergická purpura, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé:

Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, nefrotický syndróm, intersticiálna nefritída, nekróza obličkovej papily

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé:

Edém


Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenie na nežiaducu reakciu prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Symptómy
Predávkovanie diklofenakom nevyvoláva typický klinický obraz. Predávkovanie môže vyvolať symptómy ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačku, závraty, tinnitus alebo kŕče. V prípade závažnej otravy je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie pečene.


Terapeutické opatrenia

Zvládnutie akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku pozostáva predovšetkým z podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia a symptomatická liečba sú indikované pri komplikáciách ako hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.


Mimoriadne opatrenia ako forsírovaná diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku vzhľadom na ich vysoký podiel viazaný na bielkoviny a extenzívny metabolizmus.


Po požití potenciálne toxickej vysokej dávky možno zvážiť podanie aktívneho uhlia a taktiež po požití vysokej potenciálne život ohrozujúcej dávky možno zvážiť dekontamináciu žalúdka (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka).5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum
ATC kód: M01AB05

Mechanizmus účinku :
Protizápalové a iné účinky diklofenaku sú spôsobené pravdepodobne inhibíciou syntézy prostanoidov.
Diklofenak patrí medzi neselektívne inhibítory cyklooxygenázy (COX), inhibuje COX-1 tak ako aj COX-2. Diklofenak výrazne inhibuje v podmienkach
in vitroa in vivocyklooxygenázu a tým syntézu prostaglandínov, prostacyklínu a tromboxanu. Pri podávaní diklofenaku bol in vivoopakovane pozorovaný pokles prostanoidov v moči, žalúdočnej sliznici a synoviálnej tekutine. V experimente na zvieracích modeloch sa uplatňujú aj niektoré iné mechanizmy, ako je dismutácia niektorých voľných radikálov odvodených od molekulárneho kyslíka, ovplyvnenie solubilných mediátorov zápalu, zníženie priestupnosti lyzozomálnej membrány, zvýšenie cyklického AMP a inhibícia agregácie doštičiek.
Diklofenak inhibuje tiež sekundárnu fázu agregácie doštičiek. Ovplyvnenie funkcie polymorfonukleárov sa prejavuje znížením chemotaxie, tvorby superoxidov, proteáz a vplyvom na syntézu makromolekúl tkaniva.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Diklofenak sa rýchlo a úplne absorbuje. Po užití jednej 25 mg tabletynalačno sa strednávrcholová plazmatická koncentrácia 591 ng/ml dosiahne za 35 minút (stredná hodnota tmax).

Absorbované množstvo je priamo úmerné veľkosti dávky. Rozsah absorpcie (AUC) je v lineárnom pomere k veľkosti dávky. Rýchlosť absorpcie diklofenaku môže byť znížená pokiaľ je podaný po jedle (nižšia Cmax, dlhší tmax) v porovnaní s podaním nalačno.


Pretože asi polovica diklofenaku sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou („first pass effect“), plocha pod krivkou koncentrácie po perorálnom podaní je asi polovičná ako po parenterálnom podaní rovnakej dávky.


Farmakokinetické vlastnosti sa nemenia po opakovanom podávaní. K akumulácii liečiva nedochádza, ak sa dodržujú odporúčané intervaly medzi dávkami.


Distribúcia

99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín (99,4 %). Vypočítaný zdanlivý distribučný objem je 0,12 až 0,17 l/kg.


Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde sa maximálne koncentrácie namerajú 2 až 4 hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme. Polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme, sú koncentrácie liečiva v synoviálnej tekutine vyššie ako v plazme, čo pretrváva až 12 hodín.

Biotransformácia

Biotransformácia diklofenaku prebieha čiastočne ako glukuronidácia neporušenej molekuly, ale hlavne ako jednorazová a viacnásobná hydroxylácia a metoxylácia, čím vzniká niekoľko fenolických metabolitov, z ktorých sa väčšina premieňa na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto fenolických metabolitov sú biologicky aktívne, ale v oveľa menšej miere ako diklofenak.

Eliminácia

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 ±56 ml/min. Konečný polčas v plazme je 1 až 2 hodiny. Štyri metabolity, vrátane dvoch aktívnych, majú tiež kratšie plazmatické polčasy, a to 1 až 3 hodiny. Piaty metabolit, 3´-hydroxy-4´-metoxy-diklofenak má oveľa dlhší plazmatický polčas. Tento metabolit je však prakticky neaktívny.


Približne 60 % podanej dávky sa vylúči močom ako glukuronidový konjugát intaktnej molekuly a ako metabolity, z ktorých väčšina sa tiež premieňa na glukuronidové konjugáty. Menej ako 1 % sa vylúči ako nezmenená látka. Zvyšok dávky sa vylúči ako metabolity žlčou do stolice.

Charakteristiky u osobitných skupín pacientov

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní liečiva v závislosti od veku.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia žlčou.


U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimentálnych štúdiách nebol zaznamenaný karcinogénny potenciál po 2-ročnom podávaní diklofenaku v dávke 0,3 mg/kg denne samčekom myší a v dávke 1 mg/kg denne samičkám myší.
Nebol pozorovaný efekt na reprodukčné funkcie potkanov po podávaní 4 mg/kg diklofenaku denne.
Mutagénny potenciál diklofenaku bol testovaný
in vitrona bunkách prsnej žľazy a baktériách. In vivotesty na zárodočnom epiteli u myší a štúdie sledujúce anomálie jadra a chromozomálne aberácie na čínskych škrečkoch rovnako ako in vitrotesty nepreukázali mutagenitu diklofenaku.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:.

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K 25, koloidný oxid kremičitý, kalciumstearát. Filmový obal: disperzia metakrylátového kopolyméru 30 %, makrogol 6000, mastenec, žltý oxid železitý (E172), dimetikónová emulzia SE 2.


6.2 Inkompatibility

Chemická a fyzikálna inkompatibilita neprichádza do úvahy.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v dobre uzatvorenej fľaštičke, aby bol liek chránený pred vlhkosťou.

Blister (fľaštičku) uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom a vlhkom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu:
a) blister (PVC fólia, hliníková fólia s tlačou), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa
b) hnedá sklenená fľaška, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa
c) „in bulk“ PE vrece, plechová škatuľa

Veľkosť balenia:
a) 30 x 25 mg
b) 30 x 25 mg
c) 13,5 kg

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika8. Registračné číslo

29/0045/92-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 6.03.1992

Dátum posledného predĺženia: 17.5.2007


Dátum revízie textu

Jún 2014


VERAL 25 mg