+ ipil.sk

VERAL 75Príbalový letákPríloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176


Písomná informácia pre používateľa


VERAL 75

Injekčný roztok

sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie..

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. to sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je VERAL 75 a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete VERAL 75

 3. Ako používať VERAL 75

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať VERAL 75

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je VERAL 75 a na čo sa používa


VERAL 75 patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (nesteroidné antireumatiká) a používajú sa pri liečení bolesti a zápalu.


VERAL 75 odstraňuje zápalové príznaky, ako sú bolesť a opuch (edém) a tiež znižuje horúčku. Nemá žiadny vplyv na príčinu zápalu alebo horúčky.


Injekčná forma lieku sa nepodáva deťom a mladistvým.


VERAL 75 sa používa pri liečbe nasledovných stavov:

 • na liečbu bolesti a opuchov pri zápalových a degeneratívnych reumatických ochoreniach (ochorenia z opotrebovania pohybového aparátu)

 • rôzne formy mimokĺbového reumatizmu (stuhnuté rameno, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy)

 • pri bolestivých stavoch zápalového pôvodu v krčnej, nosnej a ušnej oblasti (zápal stredného ucha, zápal nosohltanu)

 • bolesť v chrbte

 • na liečbu bolestí, opuchov a zápalov po úrazoch (podvrtnutie, pomliaždenie, vytknutie) a operáciách

 • pri ťažkých záchvatoch migrény

 • pri obličkových a pečeňových kolikách

 • záchvat dny


Ak máte akékoľvek otázky ako liek VERAL 75 účinkuje alebo prečo bol tento liek predpísaný práve vám, opýtajte sa svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako použijeteVERAL 75


Vždy starostlivo dodržujte pokyny vášho lekára alebo lekárnika a to aj v prípade, že sa líšia od informácií, uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Nepoužívajte VERAL 75:

ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)

Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

fajčíte

máte cukrovku

máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy

 • ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)), na salicyláty (napríklad kyselinu acetylsalicylovú) alebo iné nesteroidné antireumatiká (napríklad ibuprofén)

 • ak máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • ak krvácate z tráviaceho traktu (príznaky sú krv v stolici alebo čierna stolica) alebo ste v minulosti mali tieto ťažkosti v súvislosti s užívaním nesteroidných protizápalových liekov

 • ak máte vážne srdcové ochorenie

 • pri poruchách krvácania

 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, povedzte o tom svojmu ošetrujúcemu lekárovi a nepoužívajte VERAL 75.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať VERAL 75.


 • ak používate VERAL 75 súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi ako je kyselina acetylsalicylová, ďalej kortikosteroidmi, liekmi proti krvnej zrážavosti (napríklad warfarín) alebo liekmi na depresiu (antidepresíva) – pozri časť Iné lieky a VERAL 75

 • ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom ako sú žalúdočné alebo dvanástnikové vredy, krvavá alebo čierna stolica, zápalové ochorenie čriev, alebo ste v minulosti mali problémy s trávením alebo pálenie záhy po predchádzajúcom užívaní protizápalových liekov

 • ak máte alebo ste mali ochorenie srdca alebo vysoký krvný tlak

 • ak máte ochorenie pečene alebo obličiek

 • ak máte alergiu, astmu


Informujte svojho ošetrujúceho lekára, že sa u vás niektorý z uvedených stavov vyskytuje skôr, ako začnete VERAL 75 používať. Váš lekár rozhodne o vhodnosti tohto lieku pre vás.


Lieky ako je VERAL 75 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe s vaším lekárom.


VERAL 75 a starší pacienti

Nežiaduce účinky sa častejšie prejavujú u starších osôb ako u iných dospelých. Z tohto dôvodu sa musia veľmi starostlivo dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára, ktorý stanoví vhodné najnižšie dávkovanie na úľavu ťažkostí. Pre starších pacientov je veľmi dôležité, aby neodkladne ohlásili akýkoľvek nežiaduci účinok svojmu lekárovi.


Iné lieky a VERAL 75

Účinky VERALU 75 a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny spomaľujú vstrebávanie lieku, ale neovplyvňujú celkové množstvo vstrebaného liečiva.

Hladina diklofenaku v krvi sa znižuje pri súčasnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej, a tým sa znižuje jeho účinok a zvyšuje možnosť výskytu nežiaducich účinkov.

Súčasné podávanie antiagregačných látok, liekov brániacich agregácii/zhlukovaniu krvných doštičiek, napríklad kyseliny acetylsalicylovej alebo antidepresív zo skupiny SSRI (účinkujú mechanizmom selektívneho blokovania spätného vychytávania serotonínu) tiež zvyšuje riziko krvácania v oblasti žalúdka a čriev.


Účinok diklofenaku môže byť oslabený pri súčasnom podávaní liekov užívaných na zníženie krvného tlaku a močopudných liekov (zvyšujúcich odvodnenie organizmu - diuretík).


Diklofenak významne znižuje vylučovanie lítia, čím sa zvyšujú jeho nežiaduce účinky.


Diklofenak zvyšuje hladinu digoxínu alebo metotrexátu v krvi. Súčasné podávanie s diuretikami (lieky zvyšujúce tvorbu a vylučovanie moču), ktoré znižujú vylučovanie draslíka, môže spôsobiť zvýšenú hladinu draslíka v krvi.


Pri súčasnom podávaní diklofenaku s liekmi obsahujúcimi kortikoidy alebo inými nesteroidnými protizápalovými liekmi sa zvyšuje riziko tvorby vredov a krvácania v oblasti žalúdka a čriev.


Účinok antikoagulancií (lieky proti krvnej zrážavosti), napríklad warfarínu, môže byť zvýšený súčasným podávaním nesteroidných antireumatík, medzi ktoré VERAL 75 patrí.


Súčasné užitie alkoholu zvyšuje riziko krvácania do tráviaceho traktu a tlmí reakčnú schopnosť pacienta.


Tehotenstvo

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek. Informujte svojho lekára o tom, že ste alebo môžete byť tehotná. VERAL 75 sa nemá užívať v priebehu tehotenstva pokiaľ to nie je nevyhnutné. Podobne ako ostatné nesteroidné protizápalové lieky, ani VERAL 75 sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva, pretože môže dôjsť k poškodeniu plodu alebo k problémom počas pôrodu.


VERAL 75 môže spôsobovať problémy s počatím, preto neužívajte tento liek, ak plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.


Dojčenie

Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. VERAL 75 v malom množstve prestupuje do materského mlieka. Pokiaľ je nevyhnutné, aby dojčiaca matka užívala VERAL 75 má ho používať len na odporučenie lekára, aj to len krátkodobo. Ak je potrebné podávať vyššie dávky musí lekár zvážiť prerušenie dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť. Ak sa však u vás v priebehu liečby objavia niektoré nežiaduce účinky ako ospalosť, závraty, rozmazané videnie, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


3. Ako používaťVERAL 75


Vždy používajte tento liek presne tak ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Na základe odpovede vašej liečby, môže lekár dávku zvýšiť alebo znížiť.


Dospelí

Injekcie VERAL 75 sa neodporúča podávať viac ako dva dni. Ak je potrebné dlhšie podávanie, pokračuje sa v podávaní perorálnych liekových foriem.


Vnútrosvalováinjekcia (podanie do svalu):
Zvyčajne sa aplikuje jedna ampulka (75 mg) denne, hlboko vnútrosvalovo do horného
vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu. V ťažkých prípadoch (napr. kolika) sa môže výnimočne denná dávka zvýšiť na 2 ampuly po 75 mg, a to oddelene, v niekoľkohodinovom intervale medzi jednotlivými podaniami. Ako alternatívne riešenie je možné kombinovať jednu ampulku VERALU 75 s ostatnými liekovými formami diklofenaku až do maximálnej dávky 150 mg.

Vnútrožilováinfúzia (podanie do žily):
Injekcie VERAL 75 sa
nesmú podávať formou vnútrožilového bolusu.
Infúzia sa musí pripraviť bezprostredne pred aplikáciou. VERAL 75 sa zriedi fyziologickým roztokom (0,9 % chloridu sodného) s hydrogenuhličitanom sodným alebo 5% glukózou s hydrogenuhličitanom sodným.
Odporúčajú sa dve dávkovacie schémy:
Na liečbu stredne ťažkých a ťažkých pooperačných bolestivých stavov sa podáva v infúzii 75 mg kontinuálne počas 30 minút až 2 hodín. Ak je to nevyhnutné, možno o niekoľko hodín dávku opakovať, ale celková dávka nemá prekročiť 150 mg za 24 hodín.
Na predchádzanie pooperačných bolestivých stavov sa odporúča ihneď po operačnom výkone aplikovať nárazovú dávku 25 až 50 mg v intervale 15 minút až 1 hodiny a následnú kontinuálnu infúziu 5 mg/hodinu až do maximálnej odporúčanej dennej dávky 150 mg.


Použitie u detí a dospievajúcich

Vzhľadom na množstvo liečiva vo VERALE 75 nie je určený na liečenie detí a mladistvých.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najmä na začiatku liečby VERALOM 75 sa môžu vyskytnúť tráviace problémy – bolesti v podbrušku, poruchy trávenia, zápcha, nevoľnosť, vracanie, črevná plynatosť, zápal tračníka.

V prípade, že sa vyskytnú silnejšie bolesti, krv vo zvratkoch alebo čierno sfarbená stolica, je potrebné liečbu prerušiť a ihneď vyhľadať lekára!


Z ďalších nežiaducich účinkov boli popísané prechodné bolesti hlavy, ľahké závraty, ospalosť, únava, malátnosť, nespavosť, zvýšenie pečeňových testov, zápal pečene či žltačka, poruchy krvotvorby, zadržovanie tekutín a soli, príznaky precitlivenosti – kožné vyrážky a svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov, opuchy.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): kožné zmeny spojené s tvorbou pľuzgierikov so sklonom ku krvácaniu na koži a slizniciach alebo začervenanie pokožky.


V súvislosti s liečbou VERALOM 75 môže tiež dochádzať k opuchom, zvýšeniu krvného tlaku a k srdcovému zlyhaniu.


Lieky ako je VERAL 75 môžu pôsobiť mierne zvýšenie rizika srdcových alebo mozgových cievnych príhod.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať VERAL 75


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Chráňte pred svetlom a mrazom.

Ampulky uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomáhajú chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo VERAL 75 obsahuje


Liečivo je sodná soľ diklofenaku 75 mg v 1 ampule(3 ml)


Ďalšie zložkysú propylénglykol, benzylalkohol, acetylcysteín, manitol, roztok hydroxidu sodného, voda na injekciu


Ako vyzerá VERAL 75 a obsah balenia


VERAL 75 je číry bezfarebný až slabo žltý roztok charakteristického zápachu po benzylakohole.

Veľkosť balenia: 5 ampúl (5 x 3 ml),

10 ampúl (10 x 3 ml).


Držiteľ rozhodnutia a registrácii a výrobca


Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


VERAL 75 sa môže aplikovať hlboko vnútrosvalovo do horného vonkajšieho kvadrantu gluteálneho svalu alebo intravenózne, pomalou intravenóznou infúziou po nariedení podľa nasledujúceho návodu. Ampulka je určená na jedno použitie, roztok sa musí použiť hneď po otvorení. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


V závislosti na predpokladanej dĺžke infúzie sa zmieša príslušné množstvo 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9 % chloridu sodného) alebo roztok 5 % glukózy s injekčným roztokom hydrogenuhličitanu sodného (0,5 ml 8,4 % alebo 1,0 ml 4,2 % alebo zodpovedajúce množstvo inej koncentrácie), ktorý bol odobratý z čerstvo otvoreného zásobného roztoku. K tomuto roztoku sa pridá obsah jednej ampulky VERALU 75. Môže sa použiť len číry roztok, ak sa objavia kryštály alebo precipitácia, infúzia sa nesmie použiť.VERAL 75

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07176Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


VERAL 75
Injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá ampulka obsahuje: sodnú soľ diklofenaku 75 mg v 3 ml injekčného roztoku.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Liek sa používa na liečbu exacerbácií zápalových a degeneratívnych foriem reumatických ochorení; reumatoidnej artritídy; ankylóznej spondylitídy; osteoartrózy; spondylóznej artritídy; bolestivých syndrómov chrbtice; mimokĺbového reumatizmu. Okrem toho sa podáva pri akútnych záchvatoch dny, pri renálnej a biliárnej kolike, pri posttraumatických a pooperačných bolestivých stavoch, zápaloch a opuchoch, pri ťažkých záchvatoch migrény.
Intravenózna infúzia je vhodná na liečbu alebo prevenciu pooperačných bolestivých stavov pri hospitalizácii.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Dospelí:
Neodporúča sa podávať injekcie VERALU 75 dlhšie než dva dni, ak je to nutné, treba ďalej pokračovať v liečbe perorálnou formou diklofenaku.

Intramuskulárna injekcia:
Zvyčajne sa aplikuje jedna ampulka denne (75 mg) hlboko intramuskulárne do horného
vonkajšieho kvadrantu gluteálneho svalu. Pri ťažkých prípadoch (napr. kolika) sa môže výnimočne denná dávka zvýšiť na 2 ampuly po 75 mg, a to oddelene, v niekoľkohodinovom intervale medzi jednotlivými aplikáciami. Ako alternatívne riešenie je možné kombinovať jednu ampulku VERALU 75 s ostatnými liekovými formami diklofenaku až do maximálnej dávky 150 mg. O aplikácii injekcií VERALU 75 pri záchvatoch migrény je zatiaľ obmedzené množstvo klinických údajov, a preto sa odporúča spočiatku čo najskôr použiť jednu ampulku 75 mg a ak to stav pacienta vyžaduje, pokračovať ďalej perorálnymi formami, a to až do dávky 100 mg za deň. Prvý deň nesmie celková dávka prekročiť 175 mg.

Intravenózna infúzia:
VERAL 75 sa nesmie podávať vo forme intravenózneho bolusu.
Infúzia sa musí pripraviť bezprostredne pred aplikáciou. VERAL 75 sa zriedi s fyziologickým roztokom (0,9 % chloridu sodného) s hydrogenuhličitanom sodným alebo 5% glukózou s hydrogenuhličitanom sodným.
Odporúčajú sa dve alternatívne dávkovacie schémy:
Na liečbu stredne ťažkých a ťažkých pooperačných bolestivých stavov sa infunduje 75 mg kontinuálne počas 30 minút až 2 hodín. Ak je to nevyhnutné, možno o niekoľko hodín dávku opakovať, ale celková dávka nemá prekročiť 150 mg za 24 hodín.
Na prevenciu pooperačných bolestivých stavov sa odporúča ihneď po operačnom výkone aplikovať nárazovú dávku 25 až 50 mg v intervale 15 minút až 1 hodiny a následnú kontinuálnu infúziu 5 mg/hodinu až do maximálnej odporúčanej dennej dávky 150 mg.

Deti a dospievajúci:
Použitie VERALU 75 sa neodporúča u detí a dospievajúcich.

4.3 Kontraindikácie

Podávanie detským pacientom.

Gravidita a laktácia.

Preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.

V minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej terapii NSAIDs.

Aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Podávanie VERALU 75 je kontraindikované tým pacientom, u ktorých sú záchvaty astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy vyprovokované (potencované) kyselinou acetylsalicylovou, prípadne inými liekmi inhibujúcimi syntézu prostaglandínu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

VERAL 75sa nesmie podávať súčasne s iným NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxyganázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).

Starší pacienti: majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAIDs najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť.2).


Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia: GIT krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú popísané u všetkých NSAIDs a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAIDs, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súbežnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súbežné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy)

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä GI krvácania) obzvlášť na začiatku liečby.

Zvýšenú opatrnosť je treba u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI alebo antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5)

Ak sa u pacienta liečeného VERALOM 75 objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdcového zlyhania, pretože terapia NSAIDs môže spôsobiť retenciu tekutín a edémy.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a dlhodobá liečba môže byť spojená so zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda).


Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.

Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.

Môže dôjsť k alergickým reakciám vrátane anafylaktických a anafylaktoidných reakcií. Vo výnimočných prípadoch sa môžu alergické reakcie vyskytnúť aj pri prvom podaní lieku.
Podobne ako pri iných nesteroidových protizápalových liekoch môže VERAL 75 maskovať symptómy infekčných ochorení.
U pacientov s príznakmi gastrointestinálnych ťažkostí, s gastrointestinálnou ulceráciou v anamnéze, s ulceratívnou kolitídou, Crohnovou chorobou alebo s poruchou pečeňových funkcií je nevyhnutný starostlivý lekársky dozor.

Počas dlhodobého podávania VERALU (v perorálnej forme) je nutné ako preventívne opatrenie sledovať pečeňové funkcie, pretože môže dôjsť – podobne ako pri aplikácii iných NSAIDs – ku zvýšeniu laboratórnych hodnôt jedného alebo aj viacerých pečeňových enzýmov.
Ak výsledky testov funkcie pečene pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo sa objavia klinické príznaky ochorenia pečene, prípadne sú manifestné iné príznaky (eozinofília), má sa liečba VERALOM 75 prerušiť. Hepatitída sa môže objaviť bez prodromálnych príznakov. U pacientov s pečeňovou porfýriou môže VERAL 75 vyvolať záchvat.

Vzhľadom na dôležitosť prostaglandínov na udržanie prietoku krvi obličkami je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, u starších osôb, u pacientov liečených diuretikami a u pacientov s podstatnou depléciou extracelulárneho objemu, napr. v peri- alebo postoperačnej fáze väčších chirurgických zákrokov. Preto sa počas užívania VERALU 75 odporúča monitorovať obličkové funkcie. Pri prerušení terapie sa stav pacienta vráti k stavu pred liečbou. Rovnako ako ostatné NSAIDs diklofenak môže prechodne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacienti s poruchou hemostázy sa majú pravidelne sledovať. U dlhodobo liečených pacientov sa má sledovať aj krvný obraz. Zvýšená opatrnosť je nutná pri parenterálnom podaní pacientom s bronchiálnou astmou, pretože môže dôjsť k exacerbácii ochorenia.
U starších pacientov alebo pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne. Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. VERAL 75 má byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.4.5 Liekové a iné interakcie

Lítium, digoxín:
Ak sa VERAL 75 podáva s liekmi obsahujúcimi lítium alebo digoxín, diklofenak môže zvýšiť ich plazmatickú koncentráciu. Hladinu digoxínu treba monitorovať.

Diuretiká:
Nesteroidové protizápalové lieky majú tendenciu inhibovať aktivitu diuretík. Súbežná liečba diuretikami šetriacimi draslík sa môže spájať so vzostupom jeho hladín v sére. Z tohto dôvodu treba hladiny draslíka sledovať.

Nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs):
Súčasné podávanie iných nesteroidových protizápalových liekov môže zvýšiť výskyt nežiaducich účinkov.

Antikoagulanciá:
NSAIDs môžu zvyšovať účinok antikoagulačných liekov ako je warfarín. Odporúča sa starostlivo sledovať pacientov s touto liečbou.

Antidiabetiká:
VERAL 75 sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby ovplyvnil ich klinické pôsobenie. Napriek tomu existujú ojedinelé prípady ako hypoglykémie tak aj hyperglykémie pri súbežnom užívaní s VERALOM 75, ktoré vyžadujú zmenu dávkovania antidiabetík.

Metotrexát, cyklosporín:
Ak sa nesteroidové protizápalové lieky podávajú menej než 24 hodín pred liečbou metotrexátom alebo po nej, je potrebná opatrnosť, pretože môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie metotrexátu v krvi, a teda aj k zvýšeniu jeho toxicity. Pôsobením nesteroidových protizápalových liekov na renálne prostaglandíny môže dôjsť k zvýšeniu nefrotoxicity cyklosporínu.

Chinolónové protibakteriálne liečivá:
Sú ojedinelé správy o záchvatoch kŕčov, ktoré mohli byť vyvolané súbežným použitím chinolónov a NSAIDs.

Kortikosteroidy:

Zvýšené riziko gastrointestinálnych vredov alebo krvácania.


Antiagregačné lieky a SSRI:

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.


4.6 Fertilita, ravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity.

Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Navyše u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, diklofenak sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak diklofenak užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.

Užívanie diklofenaku môže poškodiť ženskú fertilitu a nie je odporučené u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. Poškodenie je reverzibilné a odznie po ukončení liečby.

Má sa zvážiť prerušenie podávania diklofenaku ženám, ktoré majú problémy s počatím alebo sú vyšetrované pre infertilitu.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonárnou hypertenziou);

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydramniónom

matku a plod na konci tehotenstva:

 • možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach

 • inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je VERAL 75 kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity


Laktácia

Liečivo prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka. V štúdii dlhodobého perorálneho podávania diklofenaku v dávke 150 mg denne sa vytvorila koncentrácia okolo 100 ng na gram materského mlieka.
Po dávkach 50 mg 3-krát denne (každých 8 hodín) perorálne preniká liečivo do materského mlieka, ale v takom malom množstve, že sa neočakáva žiadny nežiaduci účinok na dojča. Vzhľadom na krátky biologický polčas diklofenaku je aj riziko kumulácie minimálne. Napriek tomu sa podávanie dojčiacej matke má starostlivo zvážiť a liek sa má podávať len krátkodobo. Ak je však pri liečbe reumatických ochorení odporúčané dlhodobé podávanie alebo podávanie vyšších dávok diklofenaku, je potrebné zvážiť prerušenie dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže zhoršiť reakcie pacienta, nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, rýchle rozhodovanie, motorickú koordináciu a sústredenosť (napr. pri šoférovaní, obsluhe strojov, pri práci vo výškach).

4.8 Nežiaduce účinky

Kritériá hodnotenia frekvencie výskytu nežiaducich účinkov:
veľmi časté (
³1/10),
časté (
³1/100 až <1/10),
menej časté (
³1/1000 až <1/100),
zriedkavé (
³1/1000 až <1/10 000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy gastrointestinálneho traktu
Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne.

Vyskytnúť sa môže žalúdočný vred, perforácia alebo GI krvácanie, ktoré môžu byť fatálne.

Pri liečbe NSAIDs boli ďalej popísané nevoľnosť, vracanie, hnačky, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia Crohnovej choroby.

menej časté: gastritída.


Poruchy nervového systému
Časté: bolesti hlavy, závraty.
Menej časté: ospalosť aj nespavosť.
Zriedkavé: poruchy zmyslového vnímania, medzi nimi parestézie, poruchy pamäti, dezorientácia, porucha videnia (rozmazané videnie, diplopia), zhoršenie sluchu, tinnitus, nespavosť, dráždivosť, kŕče, depresia, úzkosť, ťažké sny, chvenie a psychotické reakcie, aseptická meningitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: exantémy alebo kožné vyrážky.
Menej časté: urtikária.
Zriedkavé: bulózne erupcie, ekzém, multiformný erytém, erytrodermia (exfoliatívna dermatitída), vypadávanie vlasov, fotosenzitivita, purpura vrátane alergickej purpury.
Veľmi zriedkavé: bulózna reakcia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: edémy.
Zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, papilárna nekróza.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté: zvýšenie laboratórnych hodnôt sérovej aminotransferázy (ALT, AST).
Menej časté: hepatitída so žltačkou alebo bez nej.
Zriedkavé: akútna hepatitída.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, aplastická alebo hemolytická anémia, agranulocytóza.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: hypersenzitívna reakcia ako je astma, anafylaktické a anafylaktoidné systémové reakcie vrátane hypotenzie.
Zriedkavé: vaskulitída, pneumónia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
V súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené edémy, hypertenzia a srdcové zlyhanie.


Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 a 4.4 Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Z ostatných nežiaducich účinkov sa občas môže v mieste intramuskulárnej aplikácie objaviť lokálna reakcia, bolestivosť v mieste vpichu a opuchnutie. V ojedinelých prípadoch sa môže v mieste vpichu objaviť absces, prípadne nekróza.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenie na nežiaducu reakciu prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky

Klinický obraz predávkovania diklofenakom nemá žiadne charakteristické príznaky. Ošetrenie akútnej otravy nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAIDs) spočíva v podstate v podpornej a symptomatickej terapii. Podporná a symptomatická liečba sa má použiť predovšetkým pri komplikáciách ako hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne podráždenie a sťažené dýchanie.


Liečba
Nedá sa predpokladať, že by špeciálne opatrenia, ako je forsírovaná diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia, zvýšili vylučovanie lieku, pretože sa vo veľkom množstve viaže na plazmatické proteíny a rýchlo a intenzívne sa metabolizuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antireumatikum, antiflogistikum, antiuratikum.
ATC kód: M01AB05

VERAL 75 obsahuje sodnú soľ diklofenaku, nesteroidové liečivo s výraznými protireumatickými, protizápalovými, analgetickými a antipyretickými vlastnosťami. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy prostaglandínov, ktoré majú významnú úlohu pri vzniku zápalu, bolesti a horúčky.
Pri reumatických ochoreniach sú protizápalové a analgetické vlastnosti diklofenaku príčinou klinickej odpovede charakterizovanej výrazným zmiernením príznakov, ako je bolesť v pokoji a pri pohybe, ranná stuhnutosť, opuchy kĺbov a zlepšenie pohyblivosti. Pri posttraumatických a pooperačných zápaloch diklofenak rýchlo zmierňuje ako spontánnu, tak aj pohybovú bolesť a zmenšuje zápalové opuchnutie a edém rany. Pri súčasnom podávaní diklofenaku s opiátmi sa zistilo, že na zvládnutie pooperačného priebehu výrazne poklesla spotreba opiátov.
Pri stredne a silne bolestivých stavoch nereumatického pôvodu má diklofenak výrazný analgetický účinok, zmierňuje záchvaty migrény a jeho účinok nastupuje v priebehu 15 až 30 minút.
Injekčná forma VERALU je zvlášť vhodná na začatie terapie zápalového a degeneratívneho reumatického ochorenia a bolestivých stavov vyvolaných zápalom nereumatického pôvodu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po intramuskulárnom podaní 75 mg diklofenaku ihneď dochádza k absorpcii a priemerná maximálna koncentrácia 2,5 µg/ml (8 µmol/l) sa dosiahne približne za 20 minút. Absorbované množstvo je priamo úmerné veľkosti podanej dávky.
Pri podaní 75 mg diklofenaku v najmenej 2-hodinovej intravenóznej infúzii je priemerná plazmatická koncentrácia asi 1,9 µg/ml (5,9 µmol/l). Pri kratšom čase infúzie sa síce dosiahne vyššia plazmatická koncentrácia, no pri dlhodobej infúzii zodpovedá plató koncentrácie rýchlosti infúzie ešte po 3 až 4 hodinách. Plazmatické koncentrácie po intramuskulárnom, perorálnom alebo rektálnom podaní po dosiahnutí maxima rýchlo klesajú. Plocha pod krivkou (AUC) je po intramuskulárnom alebo intravenóznom podaní 2-krát väčšia než po perorálnom užití, pretože asi polovica účinnej látky sa už pri prvom prechode pečeňou metabolizuje (first pass efekt). Po opakovanom podaní sa farmakokinetické vlastnosti nemenia. Pri dodržiavaní odporúčanej dávkovacej schémy a intervalov medzi jednotlivými dávkami nedošlo ku kumulácii liečiva.

Distribúcia
Diklofenak sa asi v 99,7 % viaže na plazmatické bielkoviny, predovšetkým na albumín (99,4 %). Distribučný objem je 0,12-0,17 l/kg.
Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, v ktorej sa po dosiahnutí maximálnych plazmatických koncentrácií namerali najvyššie koncentrácie o 2 až 4 hodiny. Polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po dosiahnutí vrcholovej koncentrácie v plazme je koncentrácia účinnej látky vyššia v synoviálnej tekutine než v plazme a zostáva zvýšená počas 12 hodín.

Biotransformácia
Diklofenak sa metabolizuje glukuronizáciou intaktnej molekuly, ale predovšetkým jednorazovou a opakovanou hydroxylácioui a metyláciou. Výsledkom sú najmä glukuronidové konjugáty a fenolové metabolity. Dva z týchto fenolových metabolitov sú biologicky aktívne, avšak v oveľa menšej miere než samotný diklofenak.

Eliminácia
Priemerná hodnota celkového klírensu diklofenaku z plazmy je 263 ml/min. Polčas vylučovania z plazmy je 1 až 2 hodiny. Približne 60 % podanej dávky sa vylučuje močom vo forme metabolitov jedného z dvoch uvedených procesov; menej než 1 % sa vylúči v nezmenenej forme. Zvyšok dávky sa vylúči vo forme metabolitov žlčou do stolice.
V absorpcii, metabolizme a vylučovaní lieku sa nezistili rozdiely v závislosti od veku, avšak u niekoľkých starších pacientov 15-minútové intravenózne podanie malo za následok vyššie plazmatické koncentrácie, než sa podľa informácií od mladých zdravých jedincov očakávalo. U pacientov s poškodením obličiek pri klírense kreatinínu menšom než 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne stavy hladiny metabolitov v plazme približne 4-krát vyššie než u normálnych jedincov. Napriek tomu sa metabolity napokon vylúčia žlčou.
Pri zhoršení pečeňových funkcií (chronická hepatitída, kompenzovaná cirhóza) je kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaký ako u pacientov bez ochorenia pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimentálnych štúdiách na potkanoch diklofenak neovplyvňuje fertilitu, ani pre-, peri- a postnatálny vývoj mláďat. V in vitroaj in vivoštúdiách nevykazuje diklofenak žiadne mutagénne, karcinogénne alebo teratogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

propylénglykol, benzylalkohol, acetylcysteín, manitol, roztok hydroxidu sodného, voda na injekciu.6.2 Inkompatibility

Injekčný roztok VERALU 75 sa môže miešať iba s injekčnými roztokmi ako je fyziologický roztok (0,9 % chloridu sodného) s pridaným hydrogenuhličitanom sodným alebo roztokom 5% glukózy s pridaným hydrogenuhličitanom sodným, ktorý slúži ako aditívum. Ak by sa tieto roztoky použili bez bikarbonátu sodného, mohlo by to viesť k vzniku presýteného roztoku, a teda k možnosti tvorby kryštálov alebo precipitácii. Preto sa nesmú používať iné než tieto odporúčané roztoky.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom a mrazom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená ampulka, tvarovaná fólia z plastickej látky, etiketa, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
Veľkosť balenia: 5 ampúl po 3 ml,

10 ampúl po 3 ml.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekcie VERALU 75 sa môžu aplikovať hlboko intramuskulárne do horného vonkajšieho kvadrantu gluteálneho svalu alebo intravenózne, pomalou intravenóznou infúziou, po nariedení podľa nasledujúceho návodu.
V závislosti od predpokladaného trvania infúzie sa zmieša príslušné množstvo 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9 % chloridu sodného) alebo roztok 5% glukózy s injekčným roztokom hydrogenuhličitanu sodného (0,5 ml 8,4% alebo 1,0 ml 4,2% alebo zodpovedajúce množstvo odlišnej koncentrácie), odobraného z čerstvo otvoreného zásobného roztoku. K tomuto roztoku sa pridá obsah jednej ampulky VERALU 75 injekcie. Smie sa použiť iba číry roztok, ak sa objavia kryštály alebo precipitácia, infúzia sa nesmie použiť. Pripravená infúzia sa nesmie skladovať. Intravenóznu infúziu podávajte okamžite po jej príprave.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239

530 03 Pardubice

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0213/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.4. 1998

Dátum posledného predĺženia: 21.1.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


JÚN 2014


VERAL 75