+ ipil.sk

Veregen 100 mg/g masťPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/06313-PREPísomná informácia pre používateľa


Veregen 100 mg/g masť


Extrakt z lístkov zeleného čaju


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,ako začnete používať tentoliek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Veregen a na čo sa používa

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Veregen

3. Ako používať Veregen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Veregen

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Veregen a na čo sa používa


Veregen je rastlinný liek určený výhradne na kožné použitie. Jeho liečivom je extrakt z lístkov zeleného čaju. Veregensa používa na lokálnu liečbu bradavíc (Condylomata acuminata) na povrchu genitálií (pohlavných orgánov) a okolo konečníka. Veregen sa používa u dospelých s normálnou funkciou imunitného systému.


Ak sa nebudete cítiť lepšie do 4 až 6 týždňov liečby alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Veregen


Predtým, ako začnete používať Veregen, obráťte sa na svojho lekára.


Nepoužívajte Veregen

- ak ste alergický (precitlivený) na extrakt zo zeleného čaju alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti „6. Obsah balenia a ďalšie informácie“).


Upozornenia a opatrenia

- Ak máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo imunitným systémom, obráťte sa na svojho lekára. Veregen sa nesmie používať pri poruchách funkcie pečene (napr. pri brušnej vodnatieľke, pri žltom sfarbení kože v dôsledku poruchy funkcie pečene) alebo ak máte oslabený imunitný systém (z dôvodu ochorenia alebo užívania iných liekov).

- Nepoužívajte Veregen, kým sa oblasť určená na ošetrenie úplne nezahojí po predchádzajúcej liekovej alebo chirurgickej liečbe.

  • Vyhýbajte sa kontaktu s očami, nosovými dierkami, perami a ústami. Ak sa masť náhodne dostane na akékoľvek z týchto miest, má sa utrieť a/alebo opláchnuť vodou.

- Nenanášajte na otvorené rany a poškodenú alebo zapálenú kožu.

- Veregen sa nesmie používať na sliznice, preto nie je určený na liečbu bradavíc vo vagíne, krčku maternice, močovode ani vnútri konečníka.

- Pacientky s genitálnymi bradavicami v oblasti vulvy (ohanbia) majú používať masť opatrne, pretože liečba v tejto oblasti môže častejšie spôsobiť závažné lokálne vedľajšie reakcie.

- Neobrezaní pacienti mužského pohlavia ošetrujúci si bradavice pod predkožkou si majú denne stiahnuť predkožku a vyčistiť túto oblasť, aby sa zabránilo vzniku fimózy (zúženie otvoru predkožky). Pri výskyte skorých prejavov zúženia (napríklad otvorené vredy, stvrdnutie pokožky alebo sťažené sťahovanie predkožky) majú ukončiť liečbu a prekonzultovať to so svojím lekárom.

- Veregen neničí vírus HPV, ani nezabraňuje prenosu tohto ochorenia, preto je pred pohlavným stykom potrebná zvýšená opatrnosť; pozri časť „3. Ako používať Veregen“ tejto písomnej informácie.

- V prípade, že je váš sexuálny partner/partnerka infikovaný/infikovaná genitálnymi bradavicami, odporúča sa jeho/jej liečba, čo pomôže zabrániť opätovnej infekcii. Môžete sa poradiť so svojím lekárom.

- Nevystavujte ošetrenú oblasť slnečnému svetlu a nepoužívajte opaľovacie lampy ani soláriá.

- Veregen znečisťuje odevy a posteľnú bielizeň.

- Mierne lokálne kožné reakcie, ako napríklad sčervenanie, svrbenie, podráždenie (väčšinou s pálením), bolesť a opuch v mieste použitia, sú veľmi časté a nemajú viesť k ukončeniu liečby. Po prvých týždňoch liečby by sa mali zmierniť; pozri časť „4. Možné vedľajšie účinky“.


Deti a dospievajúci

U detí a dospievajúcich do 18 rokov veku sa použitie Veregenu neodporúča.


Iné lieky a Veregen

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, alebo ste v poslednom čase podstúpili iné liečby bradavíc v okolí pohlavných orgánov alebo konečníka, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Veregen sa nemá používať spolu s inou liečbou v oblasti bradavíc. Veregen sa nemá používať, kým sa pokožka nezahojí po použití iných liekov.


Veregen a jedlo a nápoje

Nedochádza k žiadnym interakciám (vzájomné pôsobenie) s jedlom a nápojmi.

Veregen sa nesmie používať s výživovými doplnkami, ktoré obsahujú vysoké množstvo extraktov z listov zeleného čaju.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Tehotenstvo

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Veregenu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu.

Vhodným preventívnym opatrením je vyhnúť sa používaniu Veregenu počas tehotenstva, aj keď sa predpokladá, že celkové vystavenie sa účinku epigalokatechíngalátu je po použití Veregenu na kožu nízke (pozri časť „3. Ako používať Veregen“).


Dojčenie

Nie je známe, či sa Veregen alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u dojčeného dieťaťa sa nedá vylúčiť.

Neočakávajú sa žiadne účinky na dojčeného novorodenca/dojča, keďže sa predpokladá, že celkové vystavenie sa účinku epigalokatechíngalátu je po použití Veregenu na kožu nízke.


Plodnosť

Ak používate Veregen podľa predpisu, neexistuje žiadny dôkaz o účinku na plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je však nepravdepodobné, že by mala táto liečba nejaký účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Veregen obsahuje izopropylmyristát a propylénglykolmonopalmitostearát

Veregen obsahuje okrem iných zložiek aj veľké množstvo izopropylmyristátu (IPM), ktorý môže vyvolať podráždenie a citlivosť pokožky a propylénglykolmonopalmitostearátu, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky.


3. Ako používať Veregen


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je maximálne 0,5 cm vytlačenej masti (čo zodpovedá 250 mg) pre všetky bradavice spolu, nanesená trikrát denne (ráno, napoludnie a večer).

- Pred použitím a po použití masti si umyte ruky.

  • Na každú bradavicu prstami jemne nanášajte malé množstvo masti Veregen tak, aby sa zabezpečilo úplné pokrytie a zanechala na bradaviciach tenká vrstva masti.

  • Nepoužívajte masť vnútorne (do konečníka, močovodu ani vagíny).

- Ošetrenú oblasť po nanesení masti nezakrývajte obväzmi.

- Pred nasledujúcim použitím nie je potrebné zmývať masť z ošetrenej oblasti. Po umytí ošetrenej oblasti alebo po kúpeli znova naneste masť.

- Veregennanášajte trikrát denne (ráno, na obed a večer).

- Počas liečby môžu vzniknúť nové bradavice, ktoré je potrebné liečiť rovnakým spôsobom.

- Genitálne bradavice sú pohlavne prenosným ochorením, preto pri pohlavnom styku môžete infikovať svojho partnera. Až do úplného vymiznutia všetkých bradavíc sa majú používať kondómy. Použitie kondómov zabraňuje aj opätovnej infekcii.

- Veregen môže oslabiť kondómy a vaginálne pesary. Pred pohlavným stykom dôkladne zmyte masť teplou vodou a jemným mydlom a následne nasaďte kondóm. Informácie o ďalších metódach antikoncepcie získate od svojho lekára.

- Pacientky používajúce počas menštruácie tampóny: pred nanesením masti zaveďte tampón. Ak potrebujete vymeniť tampón, kým máte na pokožke masť, dbajte na to, aby sa masť nedostala do pošvy. V prípade náhodného nanesenia okamžite zmyte masť teplou vodou a jemným mydlom.

  • Trvanie liečby Veregenom má pokračovať až do úplného vymiznutia všetkých bradavíc, avšak nie dlhšie než 16 týždňov, a to ani v prípade, ak počas obdobia liečby vzniknú nové bradavice. Ak bradavice nezmiznú alebo ak sa po liečbe znova vrátia, prekonzultujte to so svojím lekárom.


Použitie u detí a dospievajúcich (do veku 18 rokov)

Veregen nie je schválený na použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.


Starší pacienti

Skúsenosti s používaním Veregenu u starších pacientov sú obmedzené.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ak máte poruchu funkcie pečene (napr. brušnú vodnatieľku, žlté sfarbenie kože v dôsledku poruchy funkcie pečene), nesmiete používať Veregen.


Ak použijete viac Veregenu, ako máte

Môžu sa vyskytnúť silnejšie lokálne reakcie (pozri časti 2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Veregen“ a „4. Možné vedľajšie účinky“).

Nadbytočnú masť zmyte jemným mydlom a vodou.

Ak náhodne prehltnete masť, kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Veregen

Pokračujte v normálnom liečebnom režime. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Veregen

Bradavice nemusia vymiznúť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina vedľajších účinkov Veregenu je spôsobených jeho lokálnym účinkom na pokožku a vyskytuje sa v oblasti ošetrenia bradavíc alebo v jej okolí. U mnohých pacientov sa vyskytuje sčervenanie, svrbenie, podráždenie, bolesť alebo opuch. Mierne reakcie sú pravdepodobné a po prvých týždňoch liečby by sa mali zmierniť. Ak však intenzita lokálnych kožných reakcií ovplyvňuje vaše denné aktivity alebo ak sa vyskytnú pľuzgieriky, konzultujte to so svojím lekárom. Môže byť potrebné prerušiť liečbu. Po ustúpení kožnej reakcie možno liečbu obnoviť. V prípade pľuzgierovitých lokálnych reakcií to prekonzultujte so svojím lekárom.

Ak sa vyskytne závažná lokálna reakcia spôsobujúca neprijateľné nepohodlie, napríklad lokálny zápal/infekcia, otvorené vredy, opuch lymfatických uzlín alebo akákoľvek iná závažná reakcia (napríklad zúženie predkožky alebo močovodu, problém s močením alebo silná bolesť), ukončite liečbu, zmyte masť teplou vodou a jemným mydlom a prekonzultujte to okamžite so svojím lekárom.

Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa použili nasledujúce frekvencie výskytu:


Veľmi časté

u viac ako 1 z 10 liečených pacientov

Časté

u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté

u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov


Veľmi časté:

  • lokálne kožné reakcie v mieste výskytu bradavíc, kde ste použili Veregen vrátane nasledujúcich: sčervenanie, svrbenie, podráždenie/pálenie, bolesť, opuch, otvorené vredy, stvrdnutie pokožky a pľuzgieriky.


Časté:

- lokálne kožné reakcie, ako šupinatá koža, výtok, krvácanie, opuch,

- slabinový opuch lymfatických uzlín,

- zúženie predkožky penisu.


Menej časté:

- lokálne zjazvenie, trhlina, suchosť pokožky, nepohodlie, erózia, zvýšenie alebo strata citlivosti, uzlík, papuly, zápal pokožky a zmeny sfarbenia pokožky v mieste použitia, lokálna nekróza, ekzém,

- pľuzgieriky v mieste použitia, infekcie v mieste použitia, infekcia genitálnym herpesom, stafylokoková infekcia, plesňová infekcia pošvy, zápal močovodu alebo vulvy (ohanbia) a pošvy,

- bolesť pri močení, vysoká frekvencia močenia alebo nutkanie na močenie,

- zápal predkožky a hlavy penisu, bolestivý pohlavný styk,

- vyrážka, hypersenzitivita (precitlivenosť)


Vedľajšie reakcie, ktoré sa pozorovali iba pri používaní masti s vyššou silou (Veregen 150 mg/g):

- pyoderma (bakteriálne kožné zápalové ochorenie), zápal vulvy (ohanbia),

- zúženie močovodu/problémy s močením, výtok z pošvy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Veregen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Spotrebujte do 6 týždňov od prvého otvorenia tuby.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označenítuby a škatuľkypo {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Veregen obsahuje


Liečivo je extrakt z lístkov zeleného čaju. 1 g masti obsahuje 100 mg extraktu (vo forme suchého extraktu rafinovaného) z Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, list (lístky zeleného čaju) (24 – 56:1), čo zodpovedá: 55 – 72 mg (-)-epigalokatechíngalátu.

Rozpúšťadlo na prvú extrakciu: voda


Ďalšie zložky sú:

biely mäkký parafín (obsahujúci all-rac-α-tokoferol),

biely včelí vosk,

izopropylmyristát,

oleylalkohol,

propylénglykolmonopalmitostearát.


Ako vyzerá Veregen a obsah balenia

Veregen je hnedá, jemná masť bez krupičkovitých častíc dodávaná v tubách 2 veľkostí. 15 g a 30 g.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

NORDIC Pharma, s.r.o.

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca

Medigene AG

Lochhamer Strasse 11

D-82152 Planegg / Martinsried

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko:

Veregen pommade

Maďarsko:

Veregen 10% kenőcsBulharsko:

Veregen 10% маз

Nemecko:

Veregen 10% Salbe

Švédsko:

Veregen salva
Veregen 10% SalbeCyprus:

Veregreen 10% Αλοιφή

Nórsko:

Veregen salvaČeská republika:

Veregen 10% mast

Poľsko:

Veregen maśćDánsko:

Veregen, salve

Rakúsko:

Veregen 10% SalbeFínsko:

Veregen voide

Rumunsko:

Veregen 100 mg/g unguentFrancúzsko:

Veregen 10%, pommade

Slovenská repulika:

Veregen 100 mg/g masťGrécko:

Veregreen 10% Αλοιφή

Slovinsko:

Veregen 100 mg/g maziloHolandsko:

Veregen 10%, zalf

Španielsko:

Veregen 100 mg/g pomadaLuxembursko:

Veregreen 10 %

Švédsko:

Veregen salva
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.


6Veregen 100 mg/g masť

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/06313-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Veregen 100 mg/g masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 g masti obsahuje 100 mg extraktu (vo forme suchého extraktu rafinovaného) z Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, list (lístky zeleného čaju) (24 – 56:1), čo zodpovedá: 55 – 72 mg (-)-epigalokatechíngalátu.

Rozpúšťadlo na prvú extrakciu: voda.


Pomocné látky so známym účinkom:

1 g masti obsahuje:

50 mg propylénglykolmonopalmitostearátu

350 mgizopropylmyristátu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Masť


Hnedá, jemná masť bez krupičkovitých častíc.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Veregen je indikovaný na liečbu kožných bradavíc (condylomata acuminata) na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka u pacientov s normálnou imunitnou odpoveďou vo veku od 18 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie u dospelých

Spolu maximálne 250 mg masti Veregen ako celková jednorazová dávka, čo zodpovedá vytlačeniu približne 0,5 cm masti, sa má aplikovať trikrát denne na všetky bradavice na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka (750 mg celková denná dávka).


Dĺžka liečby

Liečba masťou Veregen má pokračovať až do úplného vymiznutia všetkých bradavíc, avšak spolu nie dlhšie než 16 týždňov (max. dĺžka), a to ani v prípade, ak počas obdobia liečby vzniknú nové bradavice.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Veregenu u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti

Masťou Veregen bol liečený nedostatočný počet starších pacientov na zistenie toho, či reagujú odlišne od mladších pacientov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene (napr. s klinicky významným zvýšením pečeňových enzýmov, so zvýšeným bilirubínom, zvýšeným INR) nemajú používať Veregen z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti (pozri časti 4.4 a 4.8).


Spôsob podávania

Malé množstvo masti Veregen sa má aplikovať na každú bradavicu jemným nanesením prstami tak, aby sa zaručilo úplné pokrytie a aby sa zanechala na bradaviciach tenká vrstva masti (spolumax. 250 mg na všetky bradavice/na jednorazovú dávku).


Masť nanášajte iba na postihnuté oblasti, vyhýbajte sa akejkoľvek aplikácii do vagíny, močovodu alebo konečníka.


Neaplikujte na sliznice.


Iba na kožné použitie.


Ak pacient vynechá dávku, má pokračovať v normálnom liečebnom režime.


Pred aplikáciou masti Veregen a po nej sa odporúča umyť si ruky. Pred nasledujúcou aplikáciou nie je potrebné zmývať masť z ošetrenej oblasti.

Pred pohlavným stykom sa má Veregen zmyť z ošetrenej oblasti.


Pacientky používajúce tampóny si majú zaviesť tampón pred aplikovaním masti Veregen.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vyhýbajte sa kontaktu s očami, nosovými dierkami, perami a ústami.


Veregen sa nemá aplikovať na otvorené rany a poškodenú alebo zapálenú kožu.

Liečba Veregenom sa neodporúča, kým sa pokožka z akéhokoľvek predchádzajúceho chirurgického zákroku alebo liečby liekmi úplne nezahojí.


Veregen sa nevyhodnocoval na liečbu bradavíc v močovode, vo vagíne, v krčku maternice, konečníku ani v jeho okolí a nesmie sa používať na liečbu týchto stavov.


Pacientky s genitálnymi bradavicami v oblasti vulvy majú používať túto masť opatrne, pretože liečba v tejto oblasti je častejšie spojená so závažnými lokálnymi nežiaducimi reakciami (pozri časť 4.8). Je nutné zabrániť náhodnej aplikácii do vagíny. V prípade náhodnej aplikácie do vagíny okamžite zmyte masť teplou vodou a jemným mydlom.


Neobrezaní pacienti mužského pohlavia ošetrujúci si bradavice pod predkožkou si majú denne stiahnuť predkožku a vyčistiť túto oblasť, aby sa zabránilo vzniku fimózy. Pri výskyte skorých prejavov zúženia (napríklad ulcerácia, stvrdnutie alebo sťažené sťahovanie predkožky) sa má liečba zastaviť.


Počas liečby môžu vzniknúť nové bradavice.


Až do úplného vymiznutia všetkých bradavíc sa majú používať kondómy, pretože Veregen neničí vírus HPV a nezabraňuje prenosu tohto ochorenia.

Veregen môže oslabiť kondómy a vaginálne pesary. Preto sa má masť pred použitím kondómov a pred sexuálnym kontaktom zmyť z ošetrenej oblasti. Majú sa zvážiť ďalšie metódy antikoncepcie.

Ak je infikovaný sexuálny partner pacienta, odporúča sa liečba partnera, aby sa zabránilo opätovnej infekcii pacienta.


Nevystavujte ošetrenú oblasť slnečnému svetlu ani ultrafialovému žiareniu, pretože Veregen sa netestoval v týchto podmienkach.


Nepoužívajte tlakový obväz (pozri časť 4.8).


Veregen znečisťuje odevy a posteľnú bielizeň.


Mierne lokálne kožné reakcie, ako napríklad erytém, pruritus, podráždenie (väčšinou s pálením), bolesť a edém v mieste aplikácie, sú veľmi časté a nemajú viesť k ukončeniu liečby. Po prvých týždňoch liečby by sa mali zmierniť (pozri časť 4.8).


Prerušenie liečby môže byť indikované v prípade intenzívnejšej lokálnej kožnej reakcie spôsobujúcej neprijateľné nepohodlie, zvýšenie závažnosti alebo spojenej s reakciou lymfatických uzlín. Po ustúpení kožnej reakcie možno liečbu masťou Veregen obnoviť.

V prípade lokálnej reakcie s výskytom pľuzgierov to má pacient prekonzultovať s lekárom, aby sa vylúčila infekcia genitálnym herpesom.


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov užívajúcich imunomodulačné lieky sa neskúmali. Títo pacienti nemajú používať masť Veregen.


Bezpečnosť a účinnosť v prípade liečby trvajúcej viac než 16 týždňov alebo v prípade viacerých liečebných cyklov sa neskúmala.


Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene (napr. s klinicky významným zvýšením pečeňových enzýmov, so zvýšeným bilirubínom, zvýšeným INR) nemajú používať Veregen z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti (pozri časť 4.8).


Veregen obsahuje propylénglykolmonopalmitostearát, ktorý môže vyvolať podráždenie pokožky a izopropylmyristát, ktorý môže vyvolať podráždenie a senzibilizáciu pokožky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

V oblasti s bradavicami sa má zabrániť súbežnému použitiu iných lokálnych terapií (ako napríklad sedacím kúpeľom, lokálnej aplikácii zinku alebo vitamínu E a podobne).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu vysokých dávok perorálnych prípravkov s obsahom extraktu zo zeleného čaju (výživových doplnkov) (pozri časť 4.8).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Veregenu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Vhodným preventívnym opatrením je vyhnúť sa používaniu Veregenu počas gravidity, hoci existuje predpoklad, že systémová expozícia epigalokatechíngalátu je po dermálnej aplikácii Veregenu nízka.


Laktácia

Nie je známe, či sa Veregen alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u dojčeného dieťaťa nemôže byť vylúčené.

Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčeného novorodenca/dojča, pretože systémová expozícia epigalokatechíngalátu je po dermálnej aplikácii Veregenu nízka.


Fertilita

Neexistuje žiadny dôkaz účinku na fertilitu u potkanov po kožnej (samce) a vaginálnej (samice) aplikácii (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je však nepravdepodobné, že by mal Veregen nejaký účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V pivotných klinických štúdiách bolo vystavených účinkom kožnej masti Veregen 100 mg/g 400 pacientov. (Okrem toho bolo 397 pacientov vystavených účinkom masti Veregen 150 mg/g.) Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami boli lokálne kožné reakcie a reakcie v mieste aplikácie na bradavice. Celkovo sa takéto nežiaduce reakcie vyskytli u 83,5 % pacientov. Najčastejšie sa pozorovali erytém, pruritus, podráždenie (väčšinou s pálením), bolesť, edém, vred, stvrdnutie a pľuzgieriky. Lokálne reakcie mali miernu intenzitu u 24,8 % pacientov, strednú intenzitu u 32,0 % pacientov (muži 36,3 %/ženy 27,1 %) a závažné reakcie boli hlásené u 26,8 % pacientov najmenej jedenkrát počas liečby (muži 20,8 %/ženy 33,5 %). Percentuálny podiel pacientov s najmenej jednou závažnou, súvisiacou lokálnou reakciou bol 26,3 % (87/331) u pacientov s výhradne genitálnymi bradavicami, 23,1 % (6/26) u pacientov s análnymi bradavicami a 32,6 % (14/43) u pacientov s análnymi aj genitálnymi bradavicami.


Mierne lokálne kožné reakcie súvisia s mechanizmom účinku a nemajú viesť k ukončeniu liečby.


Pacientky s bradavicami v oblasti vulvy mali vyšší výskyt lokálnych kožných reakcií a reakcií v mieste aplikácie.


Štyri pacientky (1 %) jedenkrát prerušili liečbu z dôvodu bolesti v mieste aplikácie, anestézie a dermatitídy. Jedna pacientka (0,3 %) ukončila liečbu masťou Veregen 100 mg/g z dôvodu perineálneho pocitu pálenia, bolesti a svrbenia.


U jednej pacientky bola pri liečbe masťou Veregen 100 mg/g hlásená závažná vulvovaginitída.


Fimóza sa vyskytovala u 1,9 % (4/212) neobrezaných pacientov mužského pohlavia.


Precitlivenosť sa pozorovala u 5/209 pacientov (2,4 %) v štúdii kožnej senzibilizácie. V prípade precitlivenosti na Veregen 100 mg/g sa má liečba ukončiť.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie (hlásené pred uvedením na trh a po ňom), ktoré boli prinajmenšom pravdepodobne súvisiace s liečbou Veregenom 100 mg/g, sú uvedené podľa triedy orgánových systémov. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) a menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).Veľmi časté

Časté

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

lokálne reakcie v mieste aplikácie, ako erytém, pruritus, podráždenie/pálenie, bolesť, vred, edém, stvrdnutie a pľuzgieriky

lokálne reakcie v mieste aplikácie, ako exfoliácia, výtok, krvácanie a opuch

lokálne reakcie v mieste aplikácie, ako zmena sfarbenia, nepohodlie, suchosť, erózia, trhlina, hyperestézia, anestézia, jazva, uzlík, dermatitída, precitlivenosť, lokálna nekróza, papuly a ekzém

Poruchy krvi a lymfatického systému

-

slabinová lymfadenitída/lymfadenopatia

-

Infekcie a nákazy

-

-

infekcia v mieste aplikácie, pľuzgieriky v mieste aplikácie, infekcia genitálnym herpesom, stafylokoková infekcia, uretritída, vaginálna kandidóza, vulvovaginitída

Poruchy obličiek a močových ciest

-

-

dyzúria, nutkanie na močenie, polakizúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

-

fimóza

balanitída, dyspareunia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

-

vyrážka a papulárna vyrážka


Nežiaduce reakcie, ktoré sa pozorovali iba pri použití masti s vyššou silou (masť Veregen 150 mg/g).

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100):

Pyoderma, vulvitída, stenóza močovodu a vaginálny výtok.


Nežiaduce reakcie sa vyskytujú častejšie pri okluzívnych podmienkach (pozri časť 4.4).


Časový priebeh lokálnych reakcií

Maximálna stredná závažnosť lokálnych reakcií sa pozorovala počas prvých týždňov liečby.


Prisudzovaný skupinový účinok

Údaje z literatúry popisujú prípady pečeňovej toxicity po perorálnom užívaní vysokých dávok extraktov zo zeleného čaju. Klinické štúdie, údaje zo sledovania po uvedení lieku na trh a predklinické štúdie s Veregenom, neodhalili žiadne nežiaduce účinky na funkciu pečene. Avšak, za účelom skvalitnenia databázy údajov o bezpečnosti Veregenu, je potrebné oznámiť akékoľvek prejavy poruchy funkcie pečene počas liečby Veregenom držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. V prípade náhodného perorálneho užitia je indikovaná symptomatická liečba. Pre Veregen neexistuje žiadne špecifické antidotum. Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s perorálnym užitím tohto lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: chemoterapeutiká na lokálne použitie, antivirotiká

ATC kód: D06BB12


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Mechanizmus účinku extraktu z lístkov zeleného čaju nie je známy. Ako bolo preukázané v predklinických štúdiách, extrakt z lístkov zeleného čaju účinkuje prostredníctvom inhibície rastu aktivovaných keratínocytov a prostredníctvom antioxidačných účinkov v mieste aplikácie. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Výsledky z dvoch nezávislých kľúčových štúdií účinnosti a bezpečnosti fázy 3 u pacientov s normálnou imunitnou odpoveďou vo veku 18 rokov alebo starších preukázali, že liečba masťou Veregen 100 mg/g trikrát denne po dobu maximálne 16 týždňov bola výrazne účinnejšia než placebo, ako sa zistilo na základe úplného vizuálneho vymiznutia všetkých bradavíc na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka (t. j. bradavíc, ktoré existovali pred liečbou, a bradavíc, ktoré vznikli počas liečby).

V rámci oboch štúdií bol medián východiskovej oblasti bradavíc 48,5 mm2 (rozsah 12 až 585 mm2) a medián východiskového počtu bradavíc bol 6 (rozsah 2 až 30).

Stredné použité dávkovanie bolo 456,1 mg/deň (rozsah od 23,8 do 1 283 mg/deň).

U 401 pacientov liečených masťou Veregen 100 mg/g bola miera úplného vymiznutia všetkých bradavíc 52,4 % pre obe pohlavia v porovnaní s 35,3 % u 207 pacientov liečených placebom (miera pravdepodobnosti: 2,0 [95% interval spoľahlivosti 1,4 až 2,9], p < 0,001). (ITT-analýza; prenesenie údajov z posledného vykonaného pozorovania, v prípade chýbajúcich hodnôt pacientov sa uvádza „bez úplného vymiznutia“).

U pacientok bola miera úplného vymiznutia všetkých bradavíc 60,8 % v porovnaní so 43,8 % pacientok liečených placebom (p = 0,001).

U pacientov mužského pohlavia bola miera úplného vymiznutia všetkých bradavíc 44,8 % v porovnaní s 28,8 % pacientov mužského pohlavia liečených placebom (p = 0,005).

U pacientov liečených Veregenom, ktorí dokončili štúdie, bola miera úplného vymiznutia všetkých bradavíc 60,7 % [210/346] (obe pohlavia) v porovnaní so 44,2 % [73/165] u pacientov liečených placebom.

U pacientov liečených masťou Veregen 100 mg/g bol medián času do úplného vymiznutia všetkých bradavíc 16 týždňov. Miera vizuálneho opätovného výskytu bradavíc po liečbe počas 3‑mesačného obdobia ďalšieho sledovania u pacientov s úplným vymiznutím bradavíc bola 6,5 % (13/201) u pacientov liečených Veregenom 100 mg/g a 5,8 % (4/69) u pacientov liečených placebom.


Bezpečnostný profil, pozri časti 4.8 a 5.3.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Na základe údajov získaných zo štúdií expozície (topická aplikácia Veregenu 150 mg/g a nápoja zo zeleného čaju) možno predpokladať, že systémová expozícia katechínom po kožnej aplikácii Veregenu nepresahuje systémovú expozíciu, evidentnú pri perorálnej konzumácii zeleného čaju. Po dermálnej aplikácii 750 mg Veregenu 150 mg/g (s obsahom 72 mg epigalokatechíngalátu (EGCg), čo je hlavný katechín Veregenu) sa Cmaxnachádza v oblasti 7 ng/ml pre EGCg v plazme, s najvyššou nameranou hodnotou 7,34 ng/ml. Tieto zistenia boli obmedzené len na jednotlivých pacientov. Preto sa zdá, že nič nenaznačuje systematicky systémovej expozícii katechínom po lokálne aplikovanom Veregene, ktorá by prekročila systémovú expozíciu, evidentnú pri perorálnej konzumácii zeleného čaju, zistenú, pokiaľ ide o celosvetovo konzumovaný nápoj. Hodnoty Cmaxzaznamenané v literatúre pre EGCg po perorálnom podaní nápojov zo zeleného čaju sú všetky výrazne vyššie ako koncentrácie namerané sporadicky u pacientov v štúdiách expozície (na základe príjmu EGCg >50 mg: 1 šálka čaju, približne 50 – 200 mg EGCg).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti boli získané pri použití extraktu z lístkov zeleného čaju alebo masti s vyššou silou, Veregen 150 mg/g. Neodhalilo sa žiadne osobitné riziko pre ľudí týkajúce sa farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu (rastlinný prípravok). V obvyklých štúdiách toxicity po opakovanom podaní sa pri použití masti Veregen 150 mg/g nepozorovali žiadne účinky okrem lokálnych účinkov. Výsledky sú plne aplikovateľné pre masť s nižšou silou, Veregen 100 mg/g.


Nežiaduce účinky po kožnej aplikácii boli obmedzené na miesto aplikácie a pozostávali z kožného podráždenia vrátane erytému, edému a zápalových reakcií. Závažnosť týchto lokálnych príznakov sa pri pokračujúcej liečbe postupom času znižovala. Priama aplikácia masti Veregen 150 mg/g do vagíny, čo sa testovalo ako možná náhodná cesta podania u ľudí, mala za následok závažné prechodné lokálne zápalové odpovede. Relevantné štúdie na zvieratách naznačili možnosť senzibilizácie pokožky.


U samcov potkanov po kožnej aplikácii (bezpečná hranica 728 na základe priemernej Cmax) a u samíc potkanov po vaginálnej aplikácii (bezpečná hranica 127 na základe priemernej Cmax) sa nepozorovali žiadne účinky na fertilitu. Embryofetálny vývoj nebol ovplyvnený po vaginálnej aplikácii (bezpečná hranica 127 na základe priemernej Cmax) u potkanov ani po subkutánnom podaní (bezpečná hranica 223 na základe priemernej Cmax) u zajacov. Po perorálnom podaní (žiadne kinetické údaje nie sú dostupné) sa pozorovali účinky na ventrikulárny systém mozgu u jednotlivých plodov zo všetkých liečených skupín oboch druhov, ale ak sa zváži, že k expozícii dochádza prostredníctvom kožnej aplikácie, klinický význam nie je známy. U potkanov sa pozorovali znížené telesné hmotnosti plodov aj u plodov samíc, ktoré nevykazovali príznaky materskej toxicity. V štúdii prenatálneho a postnatálneho vývoja u potkanov pri vaginálnom podaní Veregenu 150 mg/g sa pozorovali nežiaduce účinky (materská toxicita vrátane pôrodu mŕtvych mláďat).

Z týchto predklinických štúdií reprodukčnej toxicity nie sú k dispozícii žiadne údaje o systémovej expozícii, ale na základe toxikokinetických údajov z intravaginálneho kombinovaného párenia a štúdii embryonálnej toxicity na potkanoch, vykonaných s porovnateľnými dávkami, by mohla byť stanovená bezpečná hranica 69 (na základe priemernej Cmax).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Biely mäkký parafín (obsahujúci all-rac-α-tokoferol),

biely včelí vosk,

izopropylmyristát,

oleylalkohol,

propylénglykolmonopalmitostearát.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po prvom otvorení spotrebujte do 6 týždňov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biela hliníková tuba s bielym viečkom z HDPE a hermeticky uzavretým ústím.

Jedna tuba obsahuje 15 g alebo 30 g masti.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


NORDIC Pharma, s.r.o.

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0306/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16. júla 2012

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


08/2014


8Veregen 100 mg/g masť